You are on page 1of 5

Struni komentar

KOMENTAR PRAVILNIKA O BEZBEDNOSTI


LIFTOVA - "Sl. glasnik RS", br. 101/2010
Rok za usaglaavanje postojeih liftova sa
savremenim i bezbednosnim tehnikim reenjima je 1.
januar 2014. godine
Na osnovu lana 6. stav 1. Zakona o tehnikim zahtevima za proizvode i ocenjivanju
usaglaenosti ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 - dalje: Zakon), kojim je propisano da tehniki
propis priprema i donosi ministarstvo u okviru svog delokruga, Ministarstvo ekonomije i
regionalnog razvoja donelo je Pravilnik o bezbednosti liftova ("Sl. glasnik RS", br.
101/2010 - dalje: Pravilnik).

Usaglaenost sa propisima Evropske unije


Ovaj pravilnik je usklaen sa svim naelima i bitnim zahtevima iz Direktive br. 1995/16/EZ
Evropskog parlamenta i Saveta od 29.6.1995. godine o liftovima, ukljuujui i Direktivu br.
2006/42/EZ od 9.6.2006. godine koja se odnosi na maine i izmene Direktive Evropskog
parlamenta i saveta br. 95/16/EZ.
Preuzimanje direktiva EU, tzv. novog i starog pristupa, je u skladu sa preuzetim obavezama
Republike Srbije iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju izmeu Evropskih zajednica
i njihovih drava lanica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane ("Sl.
glasnik RS - Meunarodni ugovori", br. 83/2008 - dalje: Sporazum) i iz Nacionalnog
programa integracije Republike Srbije u Evropsku uniju (NPI) u vezi sa usklaivanjem
domaeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU. Obaveze iz Sporazuma se naroito
odnose na deo koji se odnosi na slobodan protok roba i u tom smislu, neophodnost
harmonizacije tehnikog zakonodavstva Republike Srbije sa tehnikim zakonodavstvom EU
sa ciljem uklanjanja nepotrebnih tehnikih prepreka za trgovinu kao jednog od kljunih
elemenata za obezbeivanje slobodnog protoka roba i stvaranja jedinstvenog trita.
U skladu sa Direktivom br. 1995/16/EZ, kao direktivom tzv. novog pristupa iz oblasti
tehnikog zakonodavstva EU i Zakonom propisuju se bitno nova reenja u oblasti liftova
i bezbednosnih komponenti za liftove, vrsti subjekata koji sprovode ocenjivanje
usaglaenosti, vrsti isprava o usaglaenosti, kao i nainu dokazivanja usaglaenosti
koja se ogleda u dobrovoljnoj primeni srpskih standarda kojima se preuzimaju
harmonizovani (evropski) standardi iz ove oblasti. Ovaj koncept se razlikuje od koncepta
u vaeim pravilnicima i naredbama iz oblasti liftova koji sadre esto zastarela,
nekozistentna i previe detaljna tehniko-tehnoloka reenja i pravila koja ponekad
predstavljaju nepotrebna ogranienja i optereenja za proizvoaa i instalatera lifta.
Prilikom izrade ovog pravilnika, osim navedene direktive EU, predlaga je uzeo u obzir
reenja iz referentnih propisa EU u oblasti tehnikog zakonodavstva, a naroito iz Odluke
Evropskog parlamenta i Saveta o zajednikom okviru za trgovanje proizvodima (Decision
European of the Parliament and of the Council on a Common Framework for the Marketing
of Products 768/2008/EC) i Preporuke Komisije EU od 8.6.1995. godine u vezi poboljanja
bezbednosti postojeih liftova (Sommission recommendation of 8 June 1995 concerning
improvement of safety of existing lifts 95/216/EC), kao i reenja u uporednoj pravnoj praksi u
regionu.

Nova reenja u oblasti bezbednosti liftova


Pravilnikom su propisani:
bitni zahtevi za zatitu zdravlja i bezbednosti koji se odnose na projektovanje i izradu liftova
i bezbednosnih komponenti u liftovima, kao i drugi zahtevi i uslovi koji moraju biti ispunjeni za
njihovo projektovanje, izradu, ugradnju i stavljanje na trite;
sadrina Deklaracije o usaglaenosti;
sadrina tehnike dokumentacije;
postupci za ocenjivanje usaglaenosti; znak usaglaenosti i oznaavanje usaglaenosti;
zatitna klauzula;
vanredni pregled, redovni pregled, odravanje liftova i spaavanje lica iz lifta;
posebni zahtevi za postojee liftove i zahtevi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje
usaglaenosti da bi bilo imenovano za ocenjivanje usaglaenosti i pregled liftova.
Srpski standardi kojima se preuzimaju harmonizovani standardi
Sutinska novina koju donosi Pravilnik, u odnosu na ranije vaee propise iz ove oblasti,
ogleda se u tome to se ovim pravilnikom u skladu sa preuzetom direktivom, propisuju samo
bitni zahtevi za zatitu zdravlja i bezbednost koji se odnose na projektovanje i izradu liftova i
bezbednosnih komponenti u liftovima, a detaljni zahtevi za bezbednost i drugi tehniki
zahtevi za liftove i bezbednosne komponente sadrani su u srpskim standardima kojima se
preuzimaju harmonizovani (evropski) standardi.
Ministar ekonomije i regionalnog razvoja je, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom objavio
Spisak srpskih standarda iz oblasti liftova ("Sl. glasnik RS", br. 6/2011). U pitanju su
srpski standardi kojima su preuzeti harmonizovani (evropski) standardi iz oblasti liftova, koje
je doneo Institut za standardizaciju Srbije, i ijom primenom se ostvaruje pretpostavka
usaglaenosti liftova i bezbednosnih komponenti sa bitnim zahtevima iz ovog pravilnika.
Obavezno uee imenovanih tela za ocenjivanje usaglaenosti - usaglaenost lifta i
bezbednosnih komponenti sa bitnim zahtevima iz ovog pravilnika se postie tako to se
propisuje da je instalater lifta, odnosno proizvoa bezbednosne komponente obavezan da
obezbedi sprovoenje ocenjivanja usaglaenosti lifta i/ili bezbednosne komponente od
strane imenovanog tela za ocenjivanje usaglaenosti, pre njihovog stavljanja na trite (l.
10. i 11. Pravilnika). Na ovaj nain je predvieno obavezno uee imenovanih tela, kao tzv.
tree (nezavisne) strane, u ocenjivanju usaglaenosti liftova i bezbednosnih komponenti.
Pojaana odgovornost instalatera lifta - proizlazi i iz same definicije instalatera lifta, koja
glasi: "kao instalater lifta se oznaava pravno lice ili preduzetnik koje je preuzelo odgovornost
za projektovanje, izradu, ugradnju i stavljanje lifta na trite, stavljanjem znaka o
usaglaenosti na lift i sainjavanjem Deklaracije o usaglaenosti lifta sa zahtevima iz ovog
pravilnika."
Odgovornosti vlasnika lifta - posebno poglavlje Pravilnika, s obzirom da je u pitanju
tehniki sloen proizvod, predstavljaju odredbe o odgovornosti vlasnika lifta, kao i odredbe
kojima se propisuju zahtevi za bezbednost liftova tokom veka upotrebe, odnosno odredbe o
vanrednom i redovnom pregledu liftova, odravanju liftova tokom njihovog veka upotrebe i

odredbe o spaavanju lica iz lifta. Ove odredbe predstavljaju razradu lana 27. Zakona, kojim
je, izmeu ostalog, propisano da vlasnik tehniki sloenog proizvoda, za koji je tehnikim
propisom utvrena obaveza redovnih, odnosno vanrednih pregleda radi potvrivanja
bezbednosti proizvoda tokom veka upotrebe, moe da stavi u upotrebu taj proizvod, odnosno
da omogui upotrebu tog proizvoda, samo ako su izvreni propisani pregledi kojima je
potvrena njegova bezbednost, te da tehnikim propisom moe da se odredi da propisane
preglede vri imenovano telo ili organ dravne uprave.
Treba napomenuti da se pod vlasnikom lifta, u smislu Pravilnika, smatra vlasnik zgrade ili
objekta u koji je lift ugraen.
Pregled liftova - Pravilnikom se propisuje da e sve preglede liftova vriti imenovano telo za
pregled liftova, a propisuju se i dodatni zahtevi (pored zahteva koje treba da ispune sva
imenovana tela za ocenjivanje usaglaenosti) za njihovo imenovanje.

Ispunjenost posebnih zahteva za postojee liftove


Posebno poglavlje Pravilnika sadri i odredbe o posebnim zahtevima koje trebe da ispune
postojei liftovi (liftovi koji su ve ugraeni u zgrade i objekte, odnosno koji su ve bili u
upotrebi pre 6.1.2011. godine). Ovo su vrlo vane odredbe, s obzirom na to da se tim
posebnim zahtevima, podie bezbednost postojeih liftova na maksimalno mogui nivo.
Ispunjavanjem ovih posebnih zahteva postojei liftovi e se u potpunosti usaglasiti sa
svim bitnim bezbednosnim zahtevima iz ovog pravilnika koji su zasnovani na savremenim
tehniko-tehnolokim dostignuima, odnosno zahtevima najnovijih srpskih, odnosno
harmonizovanih (evropskih) standarda iz oblasti liftova (l. 27. i 28. Pravilnika).
Zahtevi propisani za postojee liftove
Propisano je da postojei liftovi moraju da ispune posebne zahteve (lan 27.
Pravilnika), i to da:
na ulazima u kabinu lifta za prevoz lica, kao i lifta za prevoz tereta i lica, budu ugraena
vrata kabine, ili, u sluaju kada zbog dimenzija ili nazivne nosivosti lifta nije mogue ugraditi
vrata kabine, da bude ugraen detektor prisutnosti lica (npr. svetlosna zavesa i sl.);
se u kabini lifta nalazi pokaziva ili druga oznaka poloaja kabine;
ureaji za zabravljivanje vrata voznog okna (zabrave) zadovolje bitne zahteve za
bezbednost iz Priloga 1 ovog pravilnika;
nosea sredstva (uad, lanci, trake i dr.), na kojima su obeeni kabina i protivteg, budu
redovno pregledani i po potrebi menjani;
upravljanje pogona lifta obezbeuje visoku tanost zaustavljanja kabine u stanicama;
obloga konica pogonskog ureaja ne sadri azbest;
graninici brzine budu redovno pregledani i po potrebi menjani;
prilazi mainskim komandama lifta budu bezbedni i lako pristupani;
prozirni kontrolni otvori na vratima voznog okna budu izraeni od takvog materijala i takvih
dimenzija da spree mogunost nastajanja povreda.

Takoe, odredbom lana 28. Pravilnika, propisuje se da postojei liftovi koji su pretrpeli
rekonstrukciju do 6.1.2011. godine, moraju pored posebnih zahteva iz lana 27. ovog
pravilnika da ispune i dodatne posebne zahteve, i to da:
su na automatska vrata kabine ugraeni senzori za detekciju prisutnosti lica i ivotinja ako
su ugraena i automatska vrata voznog okna;
u kabini lifta postoji nuna rasveta i alarmni ureaj koji e delovati i u sluaju prekida dotoka
elektrine energije;
u kabini lifta moraju da se ugrade upravljaki ureaji, a na prilaznim vratima voznog okna i
pozivni ureaji koje e moi samostalno da koriste i lica s invaliditetom u skladu s posebnim
propisima;
su na liftovima, ija je brzina vea od 0,63 m/s, ugraeni hvataki ureaji s postupnim
koenjem;
je kod lifta sa bezreduktorskim pogonom ugraen ureaj koji spreava nekontrolisano
kretanje kabine u smeru prema gore, odnosno kod lifta sa reduktorskim pogonom u sluaju
kada se menja nosei okvir kabine, odnosno hvataki ureaj.
Pod rekonstrukcijom lifta se smatraju osnovne promene na liftu (lan 18. Pravilnika),
kao to su: nazivne brzine; nazivne nosivosti; teine kabine i protivtega i visine dizanja ili
promene ili zamene: sistema upravljanja; voica; tipa vrata (ili dodatno ugraivanje jednih ili
vie vrata ili vrata kabine); pogonskog ureaja ili pogonske uetnjae; bezbednosnih
komponenti iz Priloga 4 ovog pravilnika (zamena ureaja za zabravljivanje vrata voznog
okna istog tipa ne smatra se osnovnom promenom na liftu) i noseih sredstava.
Rok za ispunjavanje zahteva za postojee liftove
S obzirom da u Republici Srbiji postoji veoma veliki broj postojeih liftova koji su
proizvedeni i ugraeni jo pre nekoliko decenija i da je za njihovo upodobljavanje
savremenim bezbednosnim i tehnikim reenjima iz Pravilnika, odnosno iz odgovarajuih
srpskih standarda, odnosno da je za njihovu rekonstrukciju potrebno obezbediti znatna
sredstva, kao i odgovarajue vreme, donosilac Pravilnika je predvideo jedan dui
prelazni period u kome bi bilo neophodno da svi posebni zahtevi za postojee liftove
budu ispunjeni. Taj rok istie 1.1.2014. godine.

Poetak primene Pravilnika


Pravilnik je, osim odredaba o posebnim zahtevima za postojee liftove (l. 27. i 28.
Pravilnika), stupio na snagu i poeo da se primenjuje od 6.1.2011. godine.
Imajui u vidu da jedan broj domaih proizvoaa i instalatera liftova i bezbednosnih
komponenti nije u mogunosti da, odmah po stupanju na snagu ovog pravilnika, svoje
kapacitete u tehniko-tehnolokom i kadrovskom smislu prilagodi za sprovoenje ovog
pravilnika, u prelaznim i zavrnim odredbama (lan 36) predvieno je da instalater lifta,
proizvoa bezbednosne komponente ili njegov zastupnik u Republici Srbiji moe
najkasnije do 1.1.2014. godine da stavi na trite liftove i bezbednosne komponente na
koje se primenjuje ovaj pravilnik, a koji su projektovani i izraeni i ija usaglaenost je
ocenjena u skladu sa zahtevima iz propisa koji su prestali da vae stupanjem na snagu
ovog pravilnika.
Stupanjem na snagu Pravilnika, prestali su da vae, sledei propisi:

Pravilnik o tehnikim normativima za liftove na elektrini pogon za vertikalni prevoz lica i


tereta ("Sl. list SFRJ", br. 16/86, 28/89, 22/92 i Slubeni list SRJ", br. 47/95 i 14/96);
Pravilnik o obaveznom atestiranju liftova na elektrini pogon za vertikalni prevoz lica i tereta
i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruenog rada ovlaene za atestiranje tih
proizvoda ("Sl. list SFRJ", br. 27/90);
Pravilnik o tehnikim normativima za liftove na elektrini pogon za kosi prevoz lica i tereta
("Sl. list SFRJ", br. 49/86);
Pravilnik o obaveznom atestiranju zabrave vrata voznog okna za liftove i o uslovima koje
moraju ispunjavati organizacije udruenog rada ovlaene za atestiranje tih proizvoda ("Sl.
list SFRJ", br. 18/91);
Pravilnik o obaveznom atestiranju hvatakog ureaja za liftove i o uslovima koje moraju
ispunjavati organizacije udruenog rada ovlaene za atestiranje tih proizvoda ("Sl. list
SFRJ", br. 18/91);
Pravilnik o obaveznom atestiranju graninika brzina za liftove i o uslovima koje moraju
ispunjavati organizacije udruenog rada ovlaene za atestiranje tih proizvoda ("Sl. list
SFRJ", br. 18/91);
Pravilnik o obaveznom atestiranju odbojnika koji se upotrebljavaju na liftovima i o uslovima
koje moraju ispunjavati organizacije udruenog rada ovlaene za atestiranje tih proizvoda
("Sl. list SFRJ", br. 18/91).