You are on page 1of 4

Cu hi n tp mn Ha phn tch

Cu 1:
1. Trnh by phng php chun complexon? Ti sao chun
complexon thng thc hin trong mi trng m amoni?
2. Chun 100 ml dung dch NH3 (Ka = 10-9,25) bng dung dch chun HCl
th ht 100 ml dung dch HCl 0,1000N.
a. Vit phng trnh phn ng chun ?
b. Tnh nng ban u ca dung dch NH3 v tnh pH ca dung dch ti
im tng ng?
c. Tnh sai s chun nu dng metyl lm cht ch th (pT=5)?
Cu 2:
1. Tnh chun ca dung dch KMnO4 theo Fe, bit rng khi chun
dung dch cha 0,117 g Fe2+ th tn ht 20 ml dung dch KMnO4?
2.Tnh th ca dung dch sau thm vo 100 ml dung dch Fe2+ c nng
0,1M:
a. 50 ml dung dch Ce4+ c nng 0,1 M.
b. 100 ml dung dch Ce4+ c nng 0,1 M.
0
0
Bit E Fe 3 + Fe 2 + = 0,68 v; E Ce 4 + Ce 3+ = 1, 44 v.
Cu 3:
1. Cht gc l g? Nu cch iu ch dung dch t cht rn v t dung dch
cht lng c nng cao?
2. Chun 100 ml dung dch HCl 0,01N bng dung dch NaOH, th ht
100 ml dung dch NaOH.
a. Tnh nng ban u ca dung dch NaOH v sai s ch th nu dng
phenolphthalein lm cht ch th (pT=8,2)?
b. Tnh pH ca dung dch ti thi im thiu 0,1% v d 0,1% thuc th?
Cu 4:
1. Xt qu trnh chun 100ml dung dch Mg2+ 0,0500M bng dung dch
EDTA 0,0500M trong mi trng pH = 10 11 v khng i trong qu trnh
chun vi ch th Eriocrom - T - en.
a. Tnh th tch dung dch EDTA cn dng t n im tng ng v
gi tr pMg2+ ca dung dch ti thi im ?
b. Tnh gi tr pMg2+ ca dung dch ti thi im thiu 0,1% thuc th v
ti thi im d 0,1% thuc th?
Bit hng s bn ca phc MgY2- l Kb = 6,2.108.
2. Tnh tan ca AgCl 250C, bit tch s tan ca AgCl 250C bng 1,85.
10-10?

Cu 5:
1. Trnh by nguyn tc chung ca phng php phn tch khi lng?
Nhng yu cu ca dng kt ta v dng cn trong phng php ny?
2. Chun 100 ml dung dch FeSO4 th ht 100 ml dung dch KMnO4
0,05N, trong mi trng H2SO4 c pH = 0 v khng i trong qu trnh chun
.
a. Tnh nng dung dch FeSO4 ban u?
b. Tnh th ca dung dch ti im tng ng v ti im d 0,1% thuc
th?
0
0

E Fe 3+

Fe 2 +

= 0,68 v; E MnO
4

Mn 2 +

= 1,52 v.

Cu 6:
1. Chun 100 ml dung dch HCl 0,2N bng dung dch NaOH, th ht 50
ml dung dch NaOH.
a. Tnh nng ban u ca dung dch NaOH?
b. Cn phi dng nhng cht ch th c pT bng bao nhiu php chun
mc sai s 0,1% v chn cht ch th thch hp trong s cht ch th sau y
xc nh im tng ng?
Cho: metyl o (pT=5), metyl da cam (pT=4), phenol o (pT=7,3) phenolphthalein
(pT = 8,2)
2. Gii thch ti sao trong phng php chun pemanganat ch c th s
dng axit H2SO4 lm mi trng m khng s dng axit HCl hoc axit HNO3?

Cu 7:
1. Trnh by nguyn tc ca phng php phn tch th tch? Cc yu cu
ca phn ng chun trong phn tch th tch?
2. Chun 100 ml dung dch CH3COOH (Ka = 1,8. 10-5) bng dung dch
chun NaOH th ht 100 ml dung dch NaOH 0,1000N.
a. Tnh nng ban u ca dung dch CH3COOH v tnh pH ca dung dch ti
im tng ng?
b. Cn phi dng nhng cht ch th c pT bng bao nhiu php chun
mc sai s 0,1% v chn cht ch th thch hp trong s cht ch th sau y
xc nh im tng ng?
Cho: metyl o (pT=5), metyl da cam (pT=4), phenol o (pT=7,3) phenolphthalein
(pT = 8,2)
Cu 8:

1. Tnh nng cn bng ca ion Ag+ v CN- trong dung dch phc
[Ag(CN)2]- 0,1M. Bit Ag (CN ) = 10 21 .

2. Khi no th cho cht ch th h tinh bt vo trong khi tin hnh chun


theo phng php iot thiosunfat? Gii thch?
Cu 9:
1. Trnh by u v nhc im ca phng php chun pemanganat? Ti
sao lun phi chun li dung dch KMnO4 trc khi tin hnh?
2. Chun 100 ml dung dch Mg2+ bng EDTA cng nng 0,05M,
hng s bn phc MgY2- l 6,2.108. Tnh gi tr pMg2+ ti thi im thiu v d
0,1% thuc th ?
Cu
1. Chun 25ml dung dch HCl 0,02M bng dung dch NaOH 0,025M.
a. C th dng metyl da cam lm cht ch th (pT=4) c khng nu
chp nhn sai s khng vt qu 0,2%?
b. Tnh pH ca dung dch ti thi im cho 19,98 ml dung dch
NaOH?
2. Nu nguyn tc ca phn tch khi lng? Tnh h s chuyn F ca Pb,
Cu, Al, Fe trong cc dng cn tng ng sau: PbSO4, CuO, Al2O3 v Fe3O4?
Cu 10:
1. Trnh by nguyn tc ca phn tch th tch? Cc yu cu ca phn ng
chun trong phng php phn tch th tch?
2. Xt qu trnh chun 100 ml dung dch Cl- bng dung dch AgNO3 c
cng nng l 0,1N vi cht ch th K2CrO4 trong mi trng trung tnh.
a. Vit phng trnh phn ng chun ?
b. Tnh th tch dung dch AgNO3 cn dng t n im tng ng
v gi tr pAg+ ca dung dch ti thi im ?
c. Tnh gi tr pAg+ ca dung dch ti thi im d 0,1% thuc th v ti
thi im thiu 0,1% thuc th?
Bit TAgCl = 1,85.10-10.
Cu 11:
1. xc nh hm lng Bari trong mt mu BaCl2.2H2O, ngi ta cn
0,6531g mu, ha tan thnh 250ml dung dch, ly ra 50 ml kt ta ion Bari di
dng BaSO4. Lc, ra, nung kt ta ny c 0,1241 g BaSO4. Tnh hm lng
Bari trong mu?

2. Chun 20 ml dung dch CH3COOH 0,1N bng dung dch NaOH 0,1N.
Nu php chun mc sai s 1% th khi kt thc chun pH ca dung dch
bng bao nhiu? Bit pK a = 4,75 .
Cu 12:
1. Trnh by nguyn tc chung ca phng php phn tch khi lng?
Nhng yu cu ca dng kt ta v dng cn trong phng php ny?
2. Chun dung dch HCl 0,1M bng dung dch NaOH 0,1M
a. Tnh sai s ch th nu dng cc cht ch th c pT = 5, pT = 9?
b. Cn phi dng nhng cht ch th c pT bng bao nhiu php chun
mc sai s 0,1%.
Cu 13:
1. Hy tnh mt phn t Na2CrO4 ngm bao nhiu phn t H2O nu em
phn tch trng lng 0,4927g mui ngm nc trn th cn c 0,1095g
Cr2O3?
2. Chun 100ml dung dch Fe2+ 0,1M bng dung dch KMnO4 0,02M
trong mi trng H2SO4 c pH = 0. Tnh th ca dung dch ti cc thi im sau
khi thm: 50, 90, 100, 101ml dung dch KMnO4?
Bit E Fe0

3+

Fe

2+

0
= 0,68V , E MnO

= 1,52V
Mn 2 +