You are on page 1of 24

Upute za uporabu

Stroj za suenje rublja

Zahvaljujemo Vam na povjerenju, kojeg ste iskazali kupovinom naeg stroja za suenje rublja i
estitamo Vam na dobroj odluci.
Stroj za suenje rublja namijenjen je suenju rublja u domainstvu.
Rublje, osueno u stroju brzo je suho, mekano je i njeno, i tijekom suenja ne mijenja oblik. Nai
proizvodi nisu tetni za okolinu, budui da se neki materijali mogu preraditi, a drugi deponirati
ili unititi. Da Va stroj ne bi optereivao okolinu nakon to mu istee ivotni vijek, predajte ga
ovlatenim sakupljaima kuanskih aparata.
Aparat je namijenjen iskljuivo za uporabu u domainstvu. U sluaju uporabe aparata u
komercijalne, profesionalne svrhe, odnosno namjenu koja nadilazi uobiajenu uporabu u
domainstvu, ili ako aparat upotrebljava osoba koja nije potroa, jamstveni rok jednak je najkraoj
jamstvenoj dobi, odreenoj vaeim zakonskim propisima.

237355

Opis stroja za suenje rublja ......................................... 3


Upozorenja ...................................................................... 4
Postavljanje i prikljuivanje........................................... 5
Djelovanje........................................................................ 8
Savjeti za ekonominu upotrebu stroja za suenje .. 15
ienje i odravanje ................................................... 16
Smetnje.......................................................................... 18
Tabele ............................................................................ 19

Opis stroja za suenje rublja

1. Nadzorna ploa
2. Gumb za podeavanje vremena suenja
3. Posuda za kondenzat
4. Vrata
5. Kondenzator vode

(ovisno o modelu)

mjere stroja ( x d x v): 600 mm x 600 mm x 850 mm


teina stroja (neto): odvodni 33 kg,
kondenzacijski 38 kg (40 kg (ovisno o modelu))
nazivni napon: 230 V, 50 Hz
prikljuna snaga: 2800 W / 2500 W (ovisno o modelu)
max. punjenje: 6 kg / 7 kg
prikljuak: utinica (230 V, 50 Hz, min 16 A)
osigura: 16 A
grija: 2500 W / 2300 W (ovisno o modelu)

Tablica s osnovnim podacima o stroju za suenje rublja nalazi se


ispod okvira vrata.

237355

Tehniki podaci

6. Otvor za ventilaciju
7. Otvor za rashladni zrak
8. Noice
9. Blenda (ovisno o modelu)

Upozorenja
Kod kondenzacijskog stroja za suenje nije preporuljivo sniavati temperaturu ili iskljuiti
grijanje, jer se time zbog slabijeg kondenziranja ishlapjele vode produuje vrijeme suenja.
U stroju za suenje rublja suite samo rublje, oprano vodom. Ne suite rublje, koje ste oprali
zapaljivim sredstvima za ienje (na primjer benzin, trikloretilen itd.), jer moe to uzrokovati
eksploziju.
Ne dozvolite djeci da se igraju strojem.
Djeci i kunim mezimcima sprijeite ulaz u bubanj stroja za suenje rublja.
Prilikom uklanjanja odsluenog aparata pobrinite se za skidanje prikljunog kabela i unitenje brave
na vratima, tako da se vrata ne mogu zatvoriti (sigurnost djece).
Stranja stjenka stroja moe biti vrlo vrua (vai za kondenzacijski stroj za suenje) - opasnost
opekotina.
Nakon ienja obavezno vratite filter u zrani kanal. Djelovanje stroja bez filtera ili s oteenim
filterom opasno je i moe uzrokovati poar.
Filter oistite nakon svakog suenja. Ako ste izvukli filter, obavezno ga vratite na svoje mjesto prije
ponovnog suenja.
Nakon upotrebe uvijek iskljuite stroj za suenje rublja (gumb za izbor programa je u poloaju 0) i
izvucite kabel iz utinice.
Prije izvlaenja posude kondenzata zatvorite vrata stroja za suenje.
Sve popravke stroja za suenje rublja prepustite strunjaku. Nestruno popravljanje moe uzrokovati
nesreu ili smetnje u djelovanju. Nazovite ovlateni servis (vidi priloen popis servisnih ispostava).
Tablica s osnovnim podacima o stroju za suenje rublja nalazi se ispod okvira vrata.
Prostorija mora biti dobro prozraivana, zrak u okolici ne smije sadravati prane djelie.
Prostorija u kojoj se nalazi aparat, mora biti dobro zraena da se sprijei povratni tok plinova, koje
izbacuju plinski aparati s otvorenom vatrom (kamin).
Jamstvo ne obuhvaa potroni materijal (arulje), manja odstupanja u nijansi boje, poveanje
glasnosti, koje je posljedica staranja, i ne utjee na funkcionalnost aparata, i estetske greke koje ne
utjeu na funkcionalnost i sigurnost aparata.
Aparat je izraen sukladno svim propisanim sigurnosnim standardima, no usprkos tome ne
preporuujemo da ga bez adekvatnog nadzora koriste osobe smanjenih fizikih, pokretnih ili
mentalnih sposobnosti, odnosno osobe bez potrebnog znanja ili iskustava. Ista preporuka vai i za
koritenje aparata od strane maloljetnih osoba.
Zbog smanjenja opasnosti poara, potrebno je voditi rauna o slijedeem:
U stroju za suenje rublja zabranjeno je suiti rublje koje nije bilo oprano u perilici.
Rublje, na kojem su mrlje jestivog ulja, acetona, alkohola, naftnih derivata, sredstava za skidanje
mrlja, terpentin, vosak i sredstva za skidanje voska, prije suenja u stroju za suenje rublja mora
najprije biti oprano u perilici, s vruom vodom i dodatnom koliinom deterdenta
Komade rublja koji sadre lateks, kape za kupanje i tuiranje, gumene dijelove, i rublje ili prevlake
koje sadre pjenastu gumu, zabranjeno je suiti u stroju za suenje rublja.
Omekivai rublja i slini proizvodi, moraju se koristiti sukladno uputama proizvoaa.
Zakljuni dio programa za suenje sadri hlaenje, jer se time sprjeava ispostavljenost rublja
visokim temperaturama, koje bi mogle otetiti rublje.

237355

Prije prikljuenja aparata potrebno se je detaljno upoznati s uputstvima za upotrebu.


Otklanjanje kvara, odnosno reklamacije, koja je nastala zbog nepravilnog prikljuenja ili
upotrebe aparata, nije predmet garancije.

Remen smije zamijeniti samo serviser, ovlaten od strane proizvoaa, koji ima na
raspolaganju originalni rezervni dio s oznakom OPTIBELT EPH 1906, ifra 104265;
OPTIBELT 8 EPH 1941, ifra 160165; HUTCHINSON 8 PHE 1942, ifra 270313 (ovisno o
modelu).
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalai oznauje da se s tim proizvodom ne smije
postupiti kao s otpadom iz domainstva. Umjesto toga treba biti uruen prikladnim
sabirnim tokama za recikliranje elektronikih i elektrikih aparata. Ispravnim
odvoenjem ovog proizvoda sprijeit ete potencijalne negativne posljedice na okoli i
zdravlje ljudi, koje bi inae mogli ugroziti neodgovarajuim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da
kontaktirate Va lokalni gradski ured, uslugu za odvoenje otpada iz domainstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Nikad ne smijete prekinuti program suenja, osim ako se komadi rublja brzo odstrane iz
bubnja i razgrnu, jer se time omoguuje odvod toplotne energije u okolinu.

Postavljanje i prikljuivanje
Odstranjivanje ambalae

Nai su proizvodi pakirani u materijale koji nisu tetni za


okolinu i koje je mogue bez opasnosti za okolinu preraditi
(reciklirati), deponirati ili unititi.
U skladu s tim, materijali su i odgovarajue oznaeni.
Budite paljivi, da prilikom odstranjivanja ambalae
otrim predmetima ne otetite kuita aparata.
Pred prikljuenjem neka se aparat zagrije na sobnu
temperaturu (priekajte 2 sata).

Ventilacijski otvori i otvor na prednjoj odnosno stranjoj strani


stroja moraju biti slobodni.
A - Odvodni stroj za suenje rublja
Aparat postavite u dobro zraen prostor s prozorom ili
ugraenim ventilatorom.
Cijev za odvod zraka privrstite na pripremljen otvor.
Odvod ne smije biti prikljuen u zranik, koji se upotrebljava za
odvod izgorjelih plinova aparata, ili aparata koji upotrebljavaju
druge gorljive tvari.
B - Kondenzacijski stroj za suenje rublja
Aparat ne postavljajte u prostoriju, gdje postoji mogunost
smrzavanja.
Prostorija, u kojoj stoji stroj za suenje rublja, mora biti
adekvatno zraena, s temperaturom od 0 do 25C, jer
smrznuta voda u posudi za kondenzat i u crpki moe otetiti
stroj.

237355

Izbor pravog prostora

10 cm

5 cm

Kod postavljanja stroja za suenje rublja u prostoriju morate


se pridravati razmaka, koji su oznaeni na slici. Ako se
tih minimalnih udaljenosti ne pridravate, moe doi do
pregrijavanja stroja za suenje.

10 cm

Postavljanje

Aparat moe stajati samostalno ili na perilici jednakih


dimenzija - min. irina 517 mm i dubina 476 mm (priloene su
vakumske noice, koje spreavaju klizanje odnosno pomicanje
stroja). Povrina, na koju se postavlja, mora biti ista i ravna,
a poklopac stroja za rublje mora biti drven ili metalan. Mogue
je dodatno kupiti ukrasnu letvu, kojom se pokrije otvor izmeu
strojeva.
Aparat se ne smije postaviti iza vrata koja se mogu
zakljuati, iza kliznih vrata i iza vrata koja imaju stoere
na suprotnoj strani aparata.
Aparat u prostoriji postavite tako da omoguite
nesmetano otvaranje vrata stroja za suenje.
Okretanjem noica, koje omoguavaju izravnavanje do
+/- 1 cm, poravnajte stroj u uzdunom i poprenom smjeru.
Vibracije, pomicanje aparata po prostoriji i glasno
djelovanje zbog nepravilno izravnanih podesivih
noica, nisu predmet jamstva.
Tlo na kojem stoji stroj, mora imati betonsku podlogu,
mora biti suho i isto, inae stroj moe klizati. Oistite i
podesive noice.
Ne postavljajte stroj za suenje rublja na tepih s dugim
vlaknima, jer to spreava kruenje zraka.

Odvoenje vlanog
zraka

237355

A - Odvodni (evakuacijski) stroj za suenje rublja


Stroj ima dva otvora za odvoenje vlanog zraka, od kojih
jednog zatvorite poklopcem za blindiranje, a na drugog
privrstite cijev za odvoenje zraka.

1 Poklopac za blindiranje
2 Cijev za odvoenje zraka

Razmak izmeu stroja za suenje rublja i otvora, kroz


kojeg se odvodi vlaga (ventilacijski otvor, prozor) ne
smije biti vei od 2 metra, jer se u suprotnom vlaga
moe sakupljati u cijevi.

B - Kondenzacijski stroj za suenje rublja


Vlaga iz rublja izluuje se u kondenzatoru vode i sakuplja u
posudi kondenzata. Za suenje rublja, ocijeenog na niim
okretajima centrifuge (ispod 800 okr/min) te suenju 7 kg
rublja, moete izbjei eventualan prekid suenja zbog prepune
posude kondenzata. Preporuujemo da cjevicu za odvod
kondenzata na stranjoj strani suilice odvedete neposredno
u odvod. Prije namjetanja, cjevicu skinite sa stranje strane
aparata (lijevo pod poklopcem).
Uz zvuni signal na ekranu se ispie PUNA POSUDA
upozorava da je posuda kondenzata puna i da ju je potrebno
isprazniti. Ispraznite je nakon svakog suenja.

Prikljunim kablom preko utinice prikljuite stroj na izvor


elektrine energije.
Propisani napon i ostali podaci nalaze se na tablici ispod
(iznad) otvorom vrata stroja.
Zidna utinica mora biti uvijek dostupna, a opremljena
mora biti kontaktom za uzemljenje (uz uvaavanje
relevantnih propisa).
Oteen prikljuni kabel smije zamijeniti samo
ovlateni strunjak.
237355

Prikljuivanje na
elektrinu mreu

Djelovanje

A - gumb za izbor programa


B - tipka MENU (IZBORNIK)
C - tipka IZBOR

Gumb za izbor programa

D - tipka START/PAUZA
E - ekran

Simboli programa

Stupanj vlanosti

pamuk

vrlo suho

sintetika

Suho

osjetljivo (delikatno)

suho za u ormar

vei komadi rublja

malo vlano

brzi program

vlano za glaanje

podeavanje vremena
vuna
raznoliko rublje

Funkcijske tipke
Tipka B (MENU) - Tipka slui pomicanju po izborniku.
Tipka C (IZBOR) - Tom tipkom odaberete mogunosti u izborniku.
Tipka D (START/PAUZA) -s Tom tipkom pokrenete program, prekinete ga ili ponovno aktivirate.

237355

Postupak suenja

Pritiskom na lijevu stranu vrata u smjeru prema stroju


otvorite vrata stroja za suenje.
Sortirajte rublje po vrsti tkanine.
Zatvorite gumbe i patentne zatvarae, zaveite trakove i
okrenite depove.
Vrlo delikatno rublje stavite u posebnu vreicu za
tekstil.
Preporuujemo, da u istom ciklusu suite rublje
razliite veliine.
Ne stavljajte neocijeeno rublje u stroj (min. 800 okr./
min- za neosjetljivo rublje).
Pazite na etikete na rublju, na kojima je oznaen
dozvoljen nain suenja (vidi tabelu na zadnjoj
stranici).

- Ukljuivanje aparata

1. Ime programa, 2. Stupanj vlanosti, 3. Dodatne funkcije


Aparat ukljuite okretanjem gumba (A) na eljeni program
(ovisno o vrsti rublja, eljene vlanosti rublja odnosno vremena
suenja). Ekran zasvijetli i na njemu je ispisan odabrani program
(kod nekih modela stroja, zasvijetlit e i svjetlo na gumbu A
pokraj odabranog programa). Ako 5 minuta nakon ukljuenja
stroja ne napravite nita, ekran e se ugasiti. Tijekom samog
suenja ekran je osvjetljen, a nakon faze ohlaivanja se iskljui.

- Izbor jezika
Pritisnite tipku C (IZBOR) i istovremeno gumb za izbor programa
(A) okrenite na prvu poziciju u smjeru kazaljke na satu. Na
ekranu e se ispisati jezik osnovne regulacije. Tipkom C (IZBOR)
odaberite jezik i potvrdite izbor pritiskom na tipku MENU.
Posljednji odabran jezik spremljen je u memoriju.
Stroj za suenje gasi se okretanjem gumba za izbor programa
(A) na poziciju 0.

237355

Djelovanje stroja

Rublje stavite u bubanj (prije toga provjerite, dali je bubanj


prazan).
Zatvorite vrata stroja.

- Izbor osnovnih programa suenja


U sluaju programa pamuk
, sintetika
i osjetljivo
odaberite eljeni stupanj vlanosti rublja
(delikatno) rublje
nakon suenja (vidi tabelu programa). Za poetak suenja
stisnite D (START) ili odaberite dodatne mogunosti.
odaberite
Kod programa s podeavanjem vremena
eljeno vrijeme suenja. Za poetak suenja stisnite D
(START) ili odaberite dodatne mogunosti.
, kratak program
Na programima za mijeano rublje
i XL program , tvorniki je odreen samo jedan stupanj
vlanosti. Za poetak suenja pritisnite tipku D (START).

Program vuna

je poseban, kratak vremenski program.

- Izbor dodatnih funkcija


Tipkom B (MENU) pomiete se po izborniku, a tipkom C (IZBOR)
odaberete izmeu dostupnih mogunosti (vidi tabelu izbora
dodatnih funkcija).
Uvijek se ispisuju samo izbornici s funkcijama, koje se mogu
izabrati za oderen program. Ukljuenjem pojedine dodatne
funkcije, na ekranu se upali odgovarajui simbol. Nakon
iskljuenja stroja, sve dodatne funkcije, osim funkcije djeje
zatite i zvunog signala, vraaju se na osnovnu regulaciju.

Odloeno (zakanjelo) ukljuenje


U osnovnoj regulaciji odloen start nije ukljuen (ispie se 00:00
sati). S tipko C izbirate med 0 - 24 ur. Prva dva sata moete
regulirati po 30 minuta, a dalje po 1 sat. Po izteku asa se vklopi
izbran program. e je prilo do izpada energije e pred iztekom
zakasnitve vklopa (na prikazovalniku utripa IZPAD NAPAJANJA),
morate pritisniti tipko D (START).
Kad vrijeme istee, ukljuuje se odabran program. Ako se je
jo prije isteka vremena dogodio prekid elektrike (na ekranu
treperi napis NESTANAK STRUJE), potrebno je pritisnuti tipku D
(START).
237355

Nia temperatura
Ukljuite ovu funkciju, ako elite suiti na nioj temperaturi nego

10

to je programo predvieno (vidi tabelu programa). Ukljuenjem


ove funkcije, vrijeme suenja se produuje.
Na nekim programima ovu funkciju nije mogue izabrati.
Nakon zavrenog suenja, funkcija se vraa na
poetnu viu temperaturu.

Program protiv guvanja


U osnovi je program protiv guvanja postavljen na 1 sat (1h).
Moete birati izmeu iskljuenja tog programa (0h , ili
produenjem programa na 2 sata (2h).
Program protiv guvanja prekidate, ako tijekom djelovanja
otvorite vrata ili ugasite stroj za suenje.

Iskljuivanje grijaa
Grijanje moete iskljuiti, ako elite suiti rublje na sobnoj
temperaturi; vrijeme suenja se produuje (vidi tabelu izbora
dodatnih funkcija).

Zatita za djecu

Iskljuenje funkcije:
- tijekom suenja:
Ako elite prekinuti program ili mijenjati podeavanja, funkciju
moete privremeno iskljuiti ako pritisnete tipku B (MENU) i
drite je etiri sekunde. Za to vrijeme program moete prekinuti
tipkom D (START) (vidi poglavlje Prekidi). Na ekranu treperi
simbol. Funkcija se ponovno aktivira pritiskom na tipku D
(START).
Ako u 15 minuta ne promijenite nita, zatita se ponovo ukljui
automatski. ak i ako prekinete suenje otvaranjem vrata, i
djeja zatita se privremeno iskljui, ona se ponovno automatski
ukljui, ako zatvorite vrata u roku 15 sekundi.
Ako tijekom prekida iskljuite zatitu u izborniku, za nastavak
djelovanja ona vie nee biti aktivna.
- nakon suenja
Ako nakon suenja pritisnete tipku B (MENU) i drite je etiri
sekunde, zatitu ste trajno iskljuili. To znai, da e biti iskljuena
i kad slijedei put ponete s postupkom suenja. U suprotnom e
zatita biti aktivna do slijedeeg suenja. Iskljuite je pritiskom
na tipku B (za etiri sekunde), dok gumb A okrenete na poziciju

11

237355

Djelovanje stroja za suenje moete tijekom rada osigurati pred


nepredvienim promjenama programa ili funkcija. Djeja zatita
aktivira se pritiskom na tipku START. Pritiskom na bilo koju tipku,
zvuni nas signal upozori da je zatita za djecu ukljuena. Pritom
treperi simbol, a na prikazivau se ispie ZATITA ZA DJECU.
Ako elite izabrati novi program suenja, ili elite promijeniti
dodatne regulacije, morate najprije iskljuiti zatitu.

0, kako biste podesili program suenja ili dodatne funkcije.


Pritiskom na bilo koju tipku zvuni signal nas upozorava da je
zatita za djecu aktivirana. Za to vrijeme na ekranu uz napis
ZATITA ZA DJECU, treperi simbol.

Zvuni signal
U osnovnoj regulaciji zvuni je signal ukljuen.
Moete birati izmeu iskljuenja zvunog signala, ili pojaanjem.
zvuni signal iskljuen
Legenda:
normalna jaina zvunog signala
pojaan zvuni signal
Ako iskljuite zvuni signal, na ekranu je prikazan odgovarajui
.
simbol
Prije suenja izvadite iz bubnja koaru i svu ambalau.

Suenje u koari (samo kod nekih modela)


Ovu funkciju moete odabrati samo na programu za vremensko
suenje.
U osnovi funkcija nije izabrana. Ukljuenjem ove funkcije
iskljuuje se program protiv guvanja.
Prije namjetanja koare potrebno je izvaditi filtar, koji se nalazi
na donjoj strani otvora vrata. Filtar izvadite koristei alat (izvija).
Nakon zavrenog suenja u koari, vratite filtar na svoje mjesto.
U koari, koju stavite u bubanj, moete suite portske tenisice,
ili stvari za koje elite da se tijekom suenja ne tumbaju po
bubnju (najv. punjenje: 2,5 kg). Pazite da predmeti, koje suite ne
dodiruju bubanj, jer bi se mogli zaglaviti i otetiti.
Koara naime miruje tijekom okretanja bubnja.
Suite samo iste tenisice. nakon pranja ih ocijedite da iz njih ne
curi voda.
Nakon podeavanja svih funkcija, tipkom MENU pomaknete se
ponovno u glavni izbornik.
Na prikazivau treperi START. Ako se slaete s izabranim
funkcijama, pritisnite START za poetak suenja, u suprotnom
izaberite nova podeavanja.
Nakon iskljuenja stroja (gumb za izbor programa je na
poziciji 0), sve dodatne funkcije vraaju se na osnovna
podeavanja, osim regulacije zvunog signala i zatite za
djecu.

Suenje

237355

12

Pritiskom na tipku D (START) odnosno poslije isteka vremena


za zakanjeli poetak (ako ste ga odabrali kao dodatnu funkciju)
potvrdite poetak suenja.
Ako ste izabrali odgoen poetak, program se ukljui nakon
isteka podeenog vremena.
Na ekranu se ispie program sa svim odabranim funkcijama, a
zvuni signal upozorava na poetak suenja.

Na ekranu se zaredom ispisuju faze suenja, obzirom na izabran


program.
PRIMJER: odabran je program za neosjetljivo rublje, malo
vlano, odabrane su funkcije zakanjelog ukljuenja, sniavanja
temperature, zatita za djecu, i zvuni signal je iskljuen.
Nakon svakog odabranog programa slijedi 10 minutni ciklus
hlaenja. Na ekranu je ispisano HLAENJE.
Tipkom START potvrdite poetak suenja (program je poeo
nakon isteka podeenog vremena).

Rublje ima najvii stupanj vlanosti.

Rublje je postiglo stupanj vlanosti za glaanje.

Rublje ima eljeni odnosno podeeni stupanj vlanosti (malo


vlano).

Hlaenje (10 minuta na kraju svakog programa).

Kraj suenja;
ispraznite posudu (za kondenzacijski stroj).

- Kraj suenja
Nakon suenja na ekranu se ispie KRAJ i OISTITE FILTER, a
na kraj postupka upozori Vas i zvuni signal.
Kod kondenzacijskog stroja za suenje rublja na kraju se suenja
na ekranu mijenjaju napisi OISTITE FILTER i ISPRAZNITE
POSUDU.
Ako stroj za suenje ne iskljuite, i ne otvorite vrata, ukljui se
program protiv guvanja rublja (prema podeavanjima iz poglavlja
Izbor dodatnih funkcija), i stroj nastavlja s rastresivanjem rublja.
Izvucite prikljuni kabel iz utinice, i tako prekinite dovod elektrine
energije iz mree.

13

237355

Oistite filter.

Prekidi

Od strane korisnika
Mijenjanje programa ili funkcija
Kad zavrite suenje, pazite prilikom vaenja rublja iz
stroja, jer moe biti vrue!
Ako je aktivirana zatita za djecu, prije zamjene
programa potrebno ju je iskljuiti, odnosno deaktivirati.
Suenje moete privremeno prekinuti tipkom D (START/PAUZA).
Ispie se PAUZA.
Mogue je mijenjati dodatne funkcije ili osnovne programe.
Tipkom B (MENU) moete ui u bilo koji MENU i mijenjati
podeavanja dodatnih funkcija, ili program suenja. Promjene
potvrdite tipkom D (START/ PAUZA).
Stroj za suenje moete i ugasiti (okrenite gumb A na poloaj 0)
i zatim ponovno podesite sve regulacije.
Otvorena vrata
U sluaju da tijekom suenja otvorite vrata, suenje je prekinuto;
na ekranu se ispie OTVORENA VRATA.
Kad ponovo zatvorite vrata, za nastavak suenja pritisnite tipku
D (START/PAUZA). Zvuni signal Vas upozorava da se suenje
nastavlja.
Ako pritisnete tipku D (START/PAUZA) dok su vrata jo
otvorena, na ekranu se ispie upozorenje ZATVORI VRATA i
zaujete zvuni signal.
Prekid napona (elektrine energije)
Kod ponovnog uspostavljanja napona na ekranu se ispie
PREKID NAPONA.
Za nastavak pritisnite tipku D (START/PAUZA), stroj e
nastaviti od tamo gdje je bio prekinut, a sve regulacije ostaju
iste kao i pred prekidom elektrine energije.
Ako elite mijenjati regulacije ili osnovni program, to moete
jednostavno uiniti preko tipke B (MENU), odnosno okrenite
gumb za izbor programa na eljeni program. Promjenu
potvrdite tipkom START.
Zatim nastavite kao i kod normalnog postupka podeavanja.
U sluaju prekida napona (elektrine energije) zatita
za djecu se ne iskljuuje (ako je prije prekida bila
ukljuena).

237355

Puna posuda za kondenzat


(samo kod kondenzacijskog stroja za suenje)
Suenje je prekinuto, kad je posuda kondenzata napunjena.
Uz zvuni signal na ekranu se ispie PUNA POSUDA. Nakon

14

pranjenja posude kondenzata nastavite suenje pritiskom na


tipku D (START).

Posebnosti

Osvjetljenje bubnja
Svjetlo bubnja svijetli uvijek, kad su vrata stroja otvorena.
Ako su vrata otvorena vie od pet minuta, a u to vrijeme niste
promijenili podeavanja, svijetlo se gasi.
Rasvjeta ekrana
Ekran je osvijetljen kad okrenete gumb za izbor programa na
eljen poloaj.
Ako nakon pet minuta ne uinite nita (ne okrenete gumb
za izbor programa ili ne ukljuite nijednu funkcijsku tipku),
rasvjeta ekrana se gasi.
Tijekom suenja odnosno hlaenja ekran je osvijetljen. Pet
minuta nakon svretka suenja rasvjeta se gasi, a ako otvorite
vrata ili pritisnete tipku (ili okrenete gumb), ekran je ponovo
osvijetljen.

Savjeti za ekonominu upotrebu stroja za suenje

237355

Suenje je najekonominije ako suite preporuenu koliinu rublja odjednom (vidi Tabelu
programa).
Ne preporuujemo suenje naroito osjetljivih tkanina (vuna, svila), koje se mogu stisnuti ili
promijeniti oblik.
Prilikom pranja, upotreba sredstva za omekavanje nije potrebna, jer je nakon suenja u stroju
za suenje rublje mekano i lepravo.
Vrijeme suenja bit e krae, a potronja elektrine energije nia, ako rublje prije suenja dobro
ocijedite (najmanje 1000 okretaja centrifuge).
Odgovarajue izabranim programom suenja izbjei ete presuivanje rublja i time oteano
glaanje.
Redovitim ienjem filtera omoguit ete optimalno vrijeme suenja i minimalnu potronju
energije.
Ponekad kada suite manju koliinu rublja ili pojedine komade, senzor moda nee osjetiti
stvarnu koliinu vlage u rublju. Stoga preporuujemo da za suenje manje koliine rublja
ili pojedinih komada rublja upotrebljavate programe za suho rublje, ili izaberete vremenski
opredijeljen program suenja. Preporuujemo takoer da suite vee koliine rublja, jer time
tedite vrijeme i energiju.

15

ienje i odravanje
ienje filtera

Nakon svakog suenja oistite filter na unutranjem djelu


vrata.
Podignite poklopac filtera (slika).
Povucite rukom po filteru da uklonite oblogu iz vlakana.
Poklopac filtera ponovno zatvorite.
Prema potrebi oistite i kuite filtera i brtvu vrata.
ienje filtra na donjoj strani otvora vrata (samo kod nekih
modela)
Pred vaenjem rublja iz bubnja, vlanom krpom, odnosno
mokrom rukom oistite filtar na donjoj strani otvora vrata.
Ako je filter zaepljen, tako da ga je potrebno oprati, izvucite ga
iz leita (slika), operite pod tekuom vodom i osuite. Pazite
da se filter do kraja zaglavi u svoje leite, i tek zatim zatvorite
poklopac filtera.
Ako filter ne istite redovito, prolaz zraka se smanjuje,
pa se time produava vrijeme suenja, a mogu je i
kvar stroja zbog pregrijavanja.

ienje
kondenzacijskog stroja
za suenje rublja

Ispraznite posudu za kondenzat, a povremeno oistite i


kondenzator vode.
Pranjenje posude kondenzata
Nakon svakog suenja ispraznite posudu za kondenzat: izvucite
je, oslobodite otvor za isputanje vode, izlijte vodu i vratite
posudu u kuite.
Voda iz posude kondenzata nije za pie. Dobro
profiltrirana, moe se upotrijebiti za glaanje.
Prije ienja obavezno iskljuite stroj (izvucite
prikljuni kabel stroja za suenje iz utinice, ili
postavite gumb za izbor programa u poloaj 0).
Kuite stroja i unutranjost bubnja istite mekom krpom i
blagim sredstvom za ienje.

237355

ienje kondenzatora vode


Kondenzator vode oistite tri do etiri puta godinje. Kod ee
upotrebe stroja, istite kondenzator vie puta. Prilikom ienja

16

iz njega moe istei neto vode, stoga prije otvaranja u tu svrhu


pripremite upijajuu krpu.
Otvorite vanjski poklopac kondenzatora, uhvatite ga za ruku
na lijevoj strani i povucite nadolje.
Skinite unutranji poklopac, tako da ruicu okrenete okomito
nadolje, poklopac nagnete prema sebi i izvuete ga.
Zavrtite zasun na kondenzatoru nagore i izvucite kondenzator
pomou ruice.
Isperite kondenzator s obiju strana mlakom vodom i dobro ga
iscijedite.
Prije no to ga vratite u svoje leite, oistite i zrani kanal
u kojem se nalazi kondenzator, te brtvu na unutranjem
poklopcu.
Kondenzator ponovno privrstite zasunom.
Unutranji poklopac postavite tako da dobro nalijee, i
privrstite ga ruicom.
Vanjski poklopac gurnite nagore prema stroju, da se zaglavi.
Svakih pet suenja potrebno je:
odstraniti, oistiti/oprati te ponovno namjestiti filtre na
unutranjoj strani vrata i na donjoj strani otvora vrata;
odstraniti, oistiti/oprati i ugraditi kondenzator vode;
vlanom krpom oistiti prostor, u kojeg se ugrauje
kondenzator vode;
vlanom krpom temeljito oistiti prostor iza kondenzatora
vode (rukom duboko posegnite u otvor kondenzatora vode do
stranje stijene!);
vlanom krpom oistiti sve brtve i brtvee povrine
kondenzatora, kuita kondenzatora i vrata kondenzatora.
Povremeno je potrebno oistiti (usisati) unutranjost otvora za
odvod zraka i odvodnu cijev.

Promjena arulje

Prije mijenjanja arulje izvucite kabel iz utinice ili iskljuite


osigura / prekida u elektrinoj mrei.
Otvorite vrata.
Odvijte poklopac arulje (unutranjost otvora vrata).
Zamijenite sijalicu. Sijalica mora biti istog tipa i snage, koji su
navedeni na sijalici i na zatitnom poklopcu sijalice (max. 10
W).
Ponovno vrsto privijte poklopac i pazite da dobro nalijega,
inae kroz brtvu moe u unutranjost doprijeti vlaga i
uzrokovati kratak spoj.

(samo kod nekih modela stroja)

237355

ienje odvodnog
stroja za suenje

17

Smetnje
Zaradi motenj iz okolice (npr. elektrine napeljave), lahko pride do javljanja razlinih napak. V tem
primeru:
- izklopite aparat, poakajte nekaj sekund,
- vklopite aparat in ponovite program suenja.
V kolikor se napaka ponovi, pokliite serviserja.
Garancija ne zajema napak, ki so posledica motenj iz okolice (udar strele, elektrine napeljave,
naravne nesree).

Smetnja

Provjerite

Aparat ne radi:

dali je u utinici napon i dali je prekida (osigura) besprijekoran


dali je kabel pravilno ukljuen u utinicu

U utinici je napon, a
bubanj se ne vrti:

dali su vrata dobro zatvorena (pritisnite ih k aparatu);


dali ste program uputili prema uputama;
dali je posuda kondenzata puna (samo za kondenzacijski aparat);
treperi signalna lampica
dali je izabrano pravilno vrijeme suenja

Rublje nije osueno:

dali je filter oien,


dali je kondenzator oien (samo kod kondenzacijskog stroja za
suenje rublja),
dali je prostor dovoljno zraen,
dali suite preveliku koliinu rublja,
dali je cijev za odvod zraka predugaka,
dali ste u stroj stavili premalo ocijeeno rublje odnosno dali ste
odabrali prikladan program suenja,
dali se stroj nalazi u prevruem prostoru (vie od 25C odnosi se na
kondenzacijski stroj za suenje rublja).

Stroj slabo kondenzira:

dali se stroj nalazi u previe toplom prostoru,


dali je kondenzator oien.

Neravnomjerno
osueno rublje:

dali se sui prevelika koliina rublja,


dali se sue komadi rublja razliite debljine vlakna (sortirajte rublje
po sastavu vlakna).

U sluaju nekih funkcionalnih smetnji, stroj za suenje rublja nas na njih upozorava zvunim
signalom i trepereim ispisom kvara odnosno greke na ekranu.
Otklanjanje kvarova, odnosno reklamacije, koja je nastala zbog nepravilnog prikljuenja ili
upotrebe aparata, nije predmet garancije. Trokove popravka snosi korisnik sam.

U sluaju greaka F0, F1, F2, F3 ili F4 obavezno zovite


servisera.

237355

18

Tabele
Tabela programa
Vrsta rublja

Primjeri rublja

PAMUK

najv. punjenje: 6 kg / 7 kg

Vrlo suho

Debelo ili vieslojno rublje.

Frotir, kupai ogrtai

Suho

Deblje rublje, kojeg nije potrebno glaati

Rublje iz frotira, trikoa

Suho za ormar

Ravnomjerno debelo rublje, kojeg nije


potrebno, ili je potrebno vrlo malo glaati.
Tanko rublje, potrebno glaanje.

Rublje iz frotira, trikoa

Malo vlano
Vlano za
glaanje

Donje rublje iz trikoa, tanke


pamune majice
Normalno debelo pamuno ili laneno rublje. Stolnjaci, hlae, koulje,
majice
najv. punjenje: 3 kg / 3,5 kg

SINTETIKA
Suho
Suho za ormar
Malo vlano

Debelo ili vieslojno rublje iz sintetike ili


mjeavine.
Ravnomjerno debelo rublje, kojem ne treba
glaanje.
Tanko rublje, kojeg nije potrebno, ili je
potrebno vrlo malo glaati.

Malo vlano

Osjetljivo rublje, koje se sui na nioj


temperaturi, i nije potrebno glaanje.
Osjetljivo rublje, koje se sui na nioj
temperaturi, a mora se glaati.

Vei komadi rublja, optimalno suenje


sprjeavanje navijanja rublja

PROZRAIVANJE
20 minuta

Posteljina, stolnjaci

Rublje iz temperaturno neosjetljivih tkanina, portska odjea iz pamuka ili


kojeg elite brzo osuiti.
mijeanih tkanina.

VREMENSKI PROGRAM
15 do 60 minuta

Bluze, osjetljivo donje rublje

najv. punjenje: 3 kg / 3,5 kg

KRATAK PROGRAM
Suho za ormar

Bluze, osjetljivo donje rublje

najv. punjenje:6 kg / 7 kg

XL PROGRAM
Suho

Koulje, bluze, arape, djeja


odjea,
Rublje iz trikoa, majice,
stolnjaci, koulje, haljine,
portska odjea

najv. punjenje: 2,5 kg / 3 kg

OSJETLJIVO
Suho za ormar

Puloveri, haljine, deke

Pojedini komadi debljeg rublja, koje se


mora do kraja osuiti, ili manja koliina
rublja (do 1 kg) ...
Suenje u koari (odreeni modeli)
Izravnavanje rublja - nakon prethodnog
cijeenja.
Rublje koje elite brzo prozraiti
(iskljuenje grijaa)

najv. punjenje: 3 kg / 3,5 kg


Kupai ogrta, runici,
puloveri, ...
portska obua, ...
Noena odjea
237355

Program

19

Program

Vrsta rublja

Primjeri rublja
najv. punjenje: 2 kg

VUNA
Rahljanje

Kratak program za rastresivanje


vunenih proizvoda.

Vunena odjea, koju smijete prati


u stroju za rublje.
Odmah nakon zavretka
programa izvadite rublje iz stroja
za suenje i objesite ga.
Rublje nije osueno do kraja.
najv. punjenje: 3 kg / 3,5 kg

MIJEANO RUBLJE (MIX)


Mjeavina pamuka i mijeanih tkanina.

Suho za ormar

Stolnjaci, odjea

Tabela programa /
dodatne funkcije
Program

Stupanj vlanosti
Zakanjelo Sniavanje
ukljuivanje temperature

Neosjetljivo
(pamuk)
Sintetika
Osjetljivo
Vei komadi
rublja XL
Brzi program
Vremenski
program
Vuna
Raznoliko
rublje (MIX)

Program
protiv
guvanja

Iskljuenje Zatita za Zvuni Suenje u


grijaa
djecu
signal
koari

z
z

z mogunost

NAPOMENA: funkcije snienja temperature i iskljuenje grijaa


se iskljuuju.

237355

20

Tabela vrijednosti
potronje

Za laku predodbu, u tabeli su navedene vrijednosti za 6/7 kg


testnog rublja (izmjereno po standardu EN61121) na razliitim
okretajima konanog centrifugiranja u stroju za pranje rublja
(program suho za ormar).

okretaji/
min

vrijeme suenja
u minutama
evakuakondencijski
zacijski
6 kg 7 kg
6 kg
7 kg
110 130 120/110* 140/120*
92 104 100/100* 117/110*
85
98
95/90* 110/100*
75
89
85/80* 100/90*
68
77
74/70*
88/80*

preostatak vlage
L

800
1000
1200
1400
1600

6 kg
4,2
3,4
3,3
3,0
2,6

%
7 kg
4,9
4,0
3,8
3,5
3,1

70
58
55
50
44

potronja elektrine energije


u kWh
evakuakondencijski
zacijski
6 kg 7 kg
6 kg
7 kg
4,0 4,6 4,4/4,1* 5,1/5,0*
3,3 3,8 3,7/3,3* 4,2/3,9*
3,1 3,6 3,4/3,1* 3,9/3,7*
2,8 3,2 3,1/2,9* 3,6/3,4*
2,5 2,9 2,7/2,6* 3,2/3,0*

* klasa energetske uinkovitosti B


Izmjerene vrijednosti mogu se razlikovati od navedenih zbog
razlika u vrsti i koliini rublja, centrifugiranju, zbog promjene
elektrinog napona i promjena temperature i vlanosti okoline.

Suenje
Suenje u stroju dozvoljeno
Ocijediti, objesiti na konop za rublje i suiti
Ne cijediti, mokro objesiti i suiti
Ocijediti, staviti na ravnu podlogu i suiti
Suenje u stroju za suenje nije dozvoljeno
Suenje na normalnoj temperaturi
Suenje na nioj temperaturi

237355

Tabela tekstilnih oznaka

Pridravamo pravo do moebitnih izmjena i greaka u uputama za


uporabu.

21

237355

22

SP PG3,4

237355/hr (10-10)