Вы находитесь на странице: 1из 27

Ljubomir imburovi

Aleksandar B. Ivanovi
Aleksandar R. Ivanovi

KRIMINALISTIKA
TEHNIKA

Beograd, 2011.

KRIMINALISTIKA TEHNIKA

Autori
Prof. dr Ljubomir imburovi
Doc. dr Aleksandar B. Ivanovi
Msc Aleksandar R. Ivanovi
Izdava
Univerzitet u Novom Pazaru
Za izdavaa
Prof. dr Mevlud Dudi, rektor
Recenzenti
Prof. dr Duko Modly, redovni profesor Fakulteta za Kriminalistiku,
Kriminologiju i Sigurnosne studije u Sarajevu
Prof. dr Dragan Jovaevi, redovni profesor Pravnog fakulteta u Niu
Prof. dr Muamer Nicevi, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u
Novom Pazaru

Naslovna strana
Irhad Salihagi
Denan Hajrovi

tampa
MEGRAF, Beograd

Tira
500
ISBN 978-86-84389-23-9
Odlukom Senata Univerziteta u Novom Pazaru, broj 1053/10/VII-2 od
10.06.2010. godine, odlueno je da se ovaj udbenik koristi kao osnovna
literatura za nastavni predmet Kriminalistika tehnika na Pravnom fakultetu
Univerziteta u Novom Pazaru.

Dr Ljubomir imburovi, Dr Aleksandar B. Ivanovi, Msc Aleksandar R. Ivanovi

___________________________________________________________
Posveujemo,
Naem uitelju, predivnom oveku i pedagogu,
emeritusu, prof. dr Vladimiru Krivokapiu
od koga smo uili kriminalistiku i ivot.
Autori

Dr Ljubomir imburovi, Dr Aleksandar B. Ivanovi, Msc Aleksandar R. Ivanovi

SADRAJ
Prvi deo
UVOD U KRIMINALISTIKU TEHNIKU
Pojam i predmet kriminalistike tehnike .................................................................. 19
Istorijski razvoj kriminalistike tehnike ................................................................... 21
Podela kriminalistike tehnike ................................................................................. 24
Metode kriminalistike tehnike ................................................................................ 25
Drugi deo
KRIMINALISTIKO-TEHNIKA REGISTRACIJA
Pojam kriminalistiko-tehnike registracije ............................................................. 28
Kriminalistika registracija kroz istoriju .................................................................. 30
Metode kriminalistike registracije .......................................................................... 32
I Lini opis............................................................................................................. 32
II Sinjaletika fotografija ....................................................................................... 33
Papilaroskopija ......................................................................................................... 33
I Istorijski razvoj.................................................................................................... 33
II Pojam i podela ................................................................................................... 36
Osnovne karakteristike papilarnih linija................................................................... 37
I Nepromenjivost ................................................................................................... 37
II Individualnost .................................................................................................... 37
III Grupisanje......................................................................................................... 38
IV Prenosivost ....................................................................................................... 38
Daktiloskopija .......................................................................................................... 38
I Postupak daktiloskopiranja lica i leeva .............................................................. 40
Opta daktiloskopija ................................................................................................. 44
I Daktiloskopski fi............................................................................................... 45
II Kontrolnik .......................................................................................................... 48
III Obrazac azbunog indeksa ............................................................................... 49
Daktiloskopska klasifikacija otisaka papilarnih linija .............................................. 51
I Vuetiev sistem daktiloskopske identifikacije................................................... 53
1. Osnovna klasifikacija ...................................................................................... 53
2. Dopunska klasifikacija .................................................................................... 54
II Daktiloskopska formula ..................................................................................... 55
III Ulaganje dekadaktiloskopskih fieva ............................................................... 57
Istrana daktiloskopija monodaktiloskopija .......................................................... 58
I Obrazac istrane daktiloskopije........................................................................... 60
1. Opta monodaktiloskopska klasifikacija ......................................................... 62
2. Podklasifikacija u monodaktiloskopiji ............................................................ 62
II Monodaktiloskopska formula ............................................................................ 67

KRIMINALISTIKA TEHNIKA

III Ulaganje monodaktiloskopskih fieva .............................................................. 68


Hejroskopija ............................................................................................................. 69
I Hejroskopska klasifikacija .................................................................................. 70
1. Hejroskopska formula ..................................................................................... 73
Pedoskopija .............................................................................................................. 74
Poroskopija............................................................................................................... 75
Boroskopija .............................................................................................................. 76
Identifikacone karakteristike u papilaroskopiji ........................................................ 77
Automatska obrada crtea papilarnih linija .............................................................. 78
Trei deo
KRIMINALISTIKA IDENTIFIKACIJA
Pojam i obeleja kriminalistike identifikacije ........................................................ 84
Praktina primena kriminalistike identifikacije ...................................................... 87
I Identifikacija lica ................................................................................................. 87
1. Identifikacija lica na osnovu crtea papilarnih linija ...................................... 88
1.1. Vetaenje crtea papilarnih linija ............................................................ 90
2. Identifikacija (prepoznavanje) lica na osnovu linog opisa ............................ 94
3. Identifikacija lica na osnovu fotografija ......................................................... 96
4. Identifikacija pomou zuba - forenzika odontologija.................................... 97
5. Identifikacije pomou oka............................................................................... 98
6. Identifikacija lica na osnovu glasa .................................................................100
7. Identifikacija lica na osnovu uzdunih brazdi na noktima ............................106
8. Identifikacija lica pomou foto robota ...........................................................107
9. DNK identifikacija .........................................................................................109
9.1. Korienje DNK analize u sudskoj medicini ...........................................111
9.2. Proces genetske identifikacije ..................................................................113
10. Identifikacija nepoznatih lica i leeva ..........................................................114
10.1. Odea i izgled kao identifikaciona obeleja ...........................................116
10.2. Modeliranje lica kao nain identifikacije ...............................................117
10.3. Kompjuterska rekonstrukcija lica...........................................................119
11. Identifikacija na osnovu mirisa ....................................................................121
12. Identifikacija na osnovu tragova usana ........................................................122
13. Identifikacija lica na osnovu une koljke ...................................................123
13.1. Uzimanje nespornih otisaka une koljke ..............................................125
13.2. Ekspertize tragova une koljke .............................................................125
14. Identifikacija stvari ......................................................................................126
etvrti deo
TRASOLOGIJA (traseologija)
Pojam trasologije (traseologije) i traga ...................................................................128
Pronalaenje tragova ..............................................................................................131

Dr Ljubomir imburovi, Dr Aleksandar B. Ivanovi, Msc Aleksandar R. Ivanovi

Klasifikacija tragova ...............................................................................................132


I Klasifikacija tragova prema veliini...................................................................132
II Klasifikacija tragova prema poreklu .................................................................135
1.Tragovi ljudskog porekla ................................................................................136
1.1. Tragovi papilarnih linija ...........................................................................136
1.1.1. Nastanak i vrste tragova papilarnih linija ...........................................137
1.1.2. Trajnost tragova papilarnih linija .......................................................139
1.1.3. Obezbeenje i pakovanje predmeta sa tragovima papilarnih linija ....140
1.1.4. Kriminalistiko-tehnika obrada vidljivih tragova papilarnih linija ...141
1.1.5. Kriminalistiko-tehnika obrada latentnih tragova papilarnih linija ..144
a) Fizike metode izazivanja latentnih tragova papilarnih linija...............146
b) Hemijske metode izazivanja latentnih tragova papilarnih linija ............152
c) Fiziko-hemijske metode izazivanja tragova papilarnih linija...............155
1.1.6. Fiksiranje izazvanih latentnih tragova papilarnih linija ......................159
1.1.7. Fotografska obrada fiksiranih tragova papilarnih linija ......................160
1.1.8. Postupak eliminacije i provera osumnjienih lica ..............................164
1.1.9. Dokazni znaaj tragova papilarnih linija ............................................164
1.2. Tragovi ruku .............................................................................................166
1.3. Tragovi stopala .........................................................................................167
1.3.1. Postupak sa tragovima stopala ............................................................170
1.3.2. Trajnost podignutih tragova stopala ...................................................173
1.4. Tragovi zuba.............................................................................................173
1.5. Tragovi dlaka i kose .................................................................................176
1.6. Tragovi krvi ..............................................................................................178
1.7. Tragovi usana ...........................................................................................183
1.8. Tragovi noktiju .........................................................................................184
1.9. Tragovi mirisa ..........................................................................................185
1.10. Tragovi ljudskih izluevina ....................................................................186
1.11. Tragovi ostalih delova ovejeg tela ......................................................189
2. Tragovi ivotinjskog porekla .........................................................................189
3. Tragovi biljnog porekla..................................................................................190
4. Tragove kod poara i eksplozija ....................................................................190
4.1. Tragovi kod poara ..................................................................................191
4.2. Tragovi kod eksplozije .............................................................................193
5. Tragovi orua .................................................................................................195
5.1. Pronalaenje i prikipljanje tragova nastalih od alata ................................197
5.2. Ispitivanje i uporeivanje tragova orua i alata .......................................198
6. Tragovi dejstva sile na staklo i tragovi stakla ................................................199
6.1. Tragovi dejstva sile na staklo ...................................................................200
6.2. Tragovi stakla ...........................................................................................203
6.3. Obezbeenje i pakovanje tragova stakla ..................................................204
7. Tragovi vatrenog oruja .................................................................................204

KRIMINALISTIKA TEHNIKA

7.1. Projektili kao tragovi i tragovi od projektila ............................................207


7.2. Tragovi aura ispaljenog metka ...............................................................209
8. Tragovi vozila ................................................................................................210
9. Tragovi veanja ..............................................................................................215
10. Tragovi iz oblasti zatite ivotne sredine .....................................................218
11. Tragovi raznih supstanci ..............................................................................220
11.1. Materijali i tragovi koji se trae i pregledaju .........................................220
11.2. Nain prikupljanja i pakovanja ..............................................................223
12. Tragovi droga ...............................................................................................224
12.1. Kriminalistiko tehnika obrada tragova droga .....................................226
12.2. Metode identifikacije droga ...................................................................227
13. Restitucija unitenih oznaka na metalnim povrinama ................................228
13.1. Metode za oznaavanje metalnih predmeta............................................228
13.2. Metode nastanka latentnih tragova kod utisnutih oznaka.......................229
13.3. Metode unitavanja oznaka na metalnim predmetima ..........................230
13.4. Metode za restituciju unitenih oznaka na metalnim predmetima .........230
13.5. Restitucija unitenih oznaka hemijskim nagrizanjem ............................231
Peti deo
KRIMINALISTIKA FOTOGRAFIJA
Pojam i istorijski razvoj fotografije .........................................................................232
Fotografska kamera .................................................................................................234
I snovi foto hemijskog procesa .........................................................................237
Pojam, znaaj i oblici kriminalistike fotografije....................................................240
I Operativna fotografija ........................................................................................240
1. Uviajna fotografija .......................................................................................241
1.1. Fotografisanje ireg izgleda lica mesta ....................................................242
1.1.1. Panoramska fotografija .......................................................................243
1.2. Fotografisanje ueg izgleda lica mesta.....................................................245
2. Razmerna fotografija .....................................................................................246
3. Stereofotogrametrija ......................................................................................248
4. Tajna fotografija ............................................................................................249
4.1. Fotografisanje skrivenom kamerom .........................................................249
4.2. Fotografisanje minijatunom kamerom .....................................................250
4.3. Fotografisanje sa daljine...........................................................................251
4.4. Fotografisanje u nonim uslovima ...........................................................252
5. Projekciona fotogragrafija .............................................................................253
II Istrana fotografija ............................................................................................255
1. Mikro fotografija............................................................................................256
2. Makro fotografija ...........................................................................................257
3. Fotografisanje pod razliitim uslovima osvetljavanja....................................257
4. Fotografisanje nevidljivim zracima ...............................................................260

Dr Ljubomir imburovi, Dr Aleksandar B. Ivanovi, Msc Aleksandar R. Ivanovi

4.1. Fotografisanje ultraljubiastim zracima ...................................................261


4.2. Fotografisanje infracrvenim zracima........................................................262
4.3. Fotografisanje rentgenskim zracima ........................................................265
esti deo
POMONA OPERATIVNA TEHNIKA
Magnetofon u operativnoj delatnosti .......................................................................268
Detektori..................................................................................................................270
Obezbeenje zgrada i prostorija pomou detektora ................................................272
I Osnovni modeli sistema .....................................................................................273
II Video nadzor .....................................................................................................273
Kriminalistiko-tehnike klopke .............................................................................274
I Podela kriminalistiko-tehnikih klopki ............................................................274
Tajna pisma .............................................................................................................276
Primena poligrafa u kriminalistikoj tehnici ...........................................................279
Elektronska narukvica .............................................................................................282
Sedmi deo
KRIMINALISTIKO-TEHNIKA OBRADA MESTA DOGAAJA
Uviaj ......................................................................................................................284
I Faze uviaja .......................................................................................................287
II Otkrivanje, fiksiranje i korienje tragova tokom uviaja ................................289
III Nain obezbeenja tragova krivinog dela prilikom uviaja ..........................290
IV Radnje uviajne ekipe .....................................................................................291
V Oprema za vrenje uviaja................................................................................292
VI Posebne metode prilikom vrenja uviaja .......................................................294
VII Najei propusti kod vrenja uviaja............................................................295
Rekonstrukcija dogaaja .........................................................................................299
I 3D rekonstrukcija (simulacija) ...........................................................................300
Osmi deo
ISTRANA TEHNIKA
Savremeni labaratorijski postupci i oprema ............................................................304
I Lupa ...................................................................................................................305
II Mikroskop .........................................................................................................307
Upotreba nevidljivih zraka u kriminalistikoj tehnici .............................................311
I Ultraljubiasti zraci (UV zraci) ..........................................................................312
II Infracrveni zraci (IC) zraci................................................................................312
III Rentgenski zraci (X zraci) ..............................................................................313
Ultraviolentne lampe i njihova primena u kriminalistikoj tehnici .........................314
Fiziko hemijske metode .........................................................................................315
I Spektrohemijske metode ....................................................................................316

KRIMINALISTIKA TEHNIKA

1. Emisiona spektralna analiza ...........................................................................319


2. Laserska mikrospektralna analiza ..................................................................321
3. Atomska apsorpciona spektrofotometrija ......................................................323
4. Infracrvena spektrofotometrija .......................................................................324
5. Neutronska aktivaciona analiza .....................................................................325
6. Masena spektrometrija ...................................................................................326
7. Rentgenska fluorescentna analiza ..................................................................327
8. Rentgenska difrakciona analiza .....................................................................329
9. Elektroforeza..................................................................................................330
II Hromatografske metode ....................................................................................331
1. Gasna hromatografija .....................................................................................332
2. Tena hromatografija .....................................................................................333
3. Tankoslojna hromatografija ...........................................................................334
Deveti deo
KRIMINALISTIKO-TEHNIKA VETAENJA
Pojam i uloga kriminalistiko-tehnikih vetaenja ................................................336
I Pojam vetaka.....................................................................................................336
II Pojam vetaenja...............................................................................................336
III Predmet vetaenja ..........................................................................................337
Vrste kriminalistiko tehnikih vetaenja.............................................................339
Pakovanje i dostavljanje predmeta i tragova sa lica mesta na vetaenje ...............340
Vetaenje tragova dejstva sile na staklo ................................................................343
Vetaenje tragova vatrenog oruja ........................................................................349
I Vetaenje tragovi ispaljenja na auri ................................................................349
II Odreivanje pozicije (mesta) lica koje je pucalo iz vatrenog oruja ................351
III Vetaenje tragova ispaljenja na projektilu .....................................................353
IV Metoda parafinske rukavice .........................................................................354
V Metoda atomske apsorpcione spektrofotometrije (AAS)..................................357
VI Metoda neutronske aktivacione analize (NAA) ..............................................357
VII Metoda skenirajue elektronske mikroskopije ...............................................358
VIII Vetaenje daljine ispaljenja projektila ........................................................359
IX Vetaenje daljine pucanja kod vatrenog oruja sa glatkim cevima ...............360
X Elektronska zbirka tragova vatrenog oruja .....................................................360
XI Utvrivanje starosti ispaljenja .........................................................................361
Vetaenje saobraajnih nezgoda ............................................................................362
Vetaenje orua .....................................................................................................364
I Vetaenje tragova seiva ..................................................................................365
II Vetaenje tragova testere.................................................................................365
III Vetaenje tragova burgije ..............................................................................366
IV Vetaenje tragova orua za bodenje ..............................................................366
V Vetaenje tragova orua za struganje..............................................................366

10

Dr Ljubomir imburovi, Dr Aleksandar B. Ivanovi, Msc Aleksandar R. Ivanovi

VI Vetaenje tragova orua za odvaljivanje .......................................................367


VII Vetaenje tragova orua za kopanje .............................................................367
VIII Vetaenje tragova orua za udaranje ..........................................................367
Vetaenje mehanikih brava ..................................................................................367
I Vetaenje nedozvoljenog otvaranja brave ........................................................368
II Vetaenje klasinih brava za kase ...................................................................369
III Vetaenje brava na katancima .......................................................................369
Vetaenje tragova biolokog porekla .....................................................................369
I Vetaenje ljudske krvi ......................................................................................370
II Vetaenje ljudskih izluevina ..........................................................................373
III Vetaenje ljudske dlake i kose .......................................................................377
IV Vetaenja tragova mokrae i izmeta ljudskog porekla ..................................379
V Vetanje povraenog eludanog sadraja ......................................................379
VI Vetaenje ivotinjske krvi .............................................................................380
VII Vetaenje ivotinjskog tkiva ........................................................................380
VIII Vetanje ivotinjske dlake ..........................................................................381
IX Vetaenje tragova biljnog porekla .................................................................381
Vetaenje poara i eksplozija ................................................................................382
I Vetaenje poara..............................................................................................382
1. Mesto nastanka poara ..................................................................................384
2. Uzroci nastanka poara ................................................................................387
3. Prikupljanje i uvanje tragova poara ............................................................390
4. Ispitivanje tragova poara u laboratoriji ........................................................391
5. Ispitivanje tragova poara u vrstom stanju ...................................................392
II Vetaenje eksplozija ........................................................................................392
Vetaenje iz oblasti ivotne sredine.......................................................................394
Vetaenje dokumenata ...........................................................................................396
I Vrste kriminalistiko-tehnikog vetaenja dokumenata ...................................396
II Vetaenje pisama i rukopisa ............................................................................397
1. Vetaenje pismenog izraavanja ..................................................................397
2. Topografska obeleja .....................................................................................398
3. Obeleja pismenosti .......................................................................................398
4. Intelektualna obeleja ....................................................................................399
III Vetaenje rukopisa (grafologija) ....................................................................399
1. Identifikaciona obeleja rukopisa ..................................................................401
2. Materijal za vetaenje...................................................................................402
3. Postupak vetaenja .......................................................................................404
IV Vetaenje potpisa ...........................................................................................404
1. Metodi falsifikovanja .....................................................................................405
2. Faze utvrivanja autentinosti potpisa ...........................................................405
3. Predmet tehnikog vetaenja dokumenta .....................................................406
4. Identifikacija materijala dokumenata .............................................................407

11

KRIMINALISTIKA TEHNIKA

V. Identifikacija pisaih maina i daktilografa .....................................................409


1. Identifikacija pisae maine ...........................................................................410
2. Identifikacija daktilografa ..............................................................................411
VI Vetaemke starosti dokumenta ......................................................................413
1. Utvrivanje apsolutne starosti dokumenta .....................................................413
2. Utvrivanje relativne starosti dokumenta ......................................................414
3.Vetaenje slabo vidljivih ili unitenih tekstova .............................................415
4. Vetaenje potpuno unitenih dokumenata ....................................................416
5. Vetaenje delimino unitenih dokumenata .................................................417
6. Vetaenje zatienih dokumenata.................................................................420
VII Vetaenje kompjuterskih tekstova ................................................................421
VIII Vetaenje falsifikovanog novca ..................................................................422
IX Vetaenje taksenih maraka ............................................................................423
X Vetaenje neovlaenog otvaranja potanskih poiljki ...................................424
XI Vetaenje peata, tambilja i igova ..............................................................425
ISPITNA PITANJA ................................................................................................428
BIBLIOGRAFIJA ...................................................................................................433

12

Dr Ljubomir imburovi, Dr Aleksandar B. Ivanovi, Msc Aleksandar R. Ivanovi

Predgovor
Udbenik Kriminalistika tehnika napisan je kao rezultat potrebe da se
studentima Pravnog fakulteta, smer pravo unutranjih poslova, prui aktuelna
literatura za prouavanje ovog nastavnog predmeta, u skladu sa nastavnim
programom koji je za ovu naunu disciplinu utvren.
Sadraj buhvata deo kriminalistike u okviru matinih nastavnih disciplina,
a mterija je izloena u skladu s potrebama prakse u kojoj se pojedinosti
saimaju u jedinstvenu celinu.
U smislu ostvarivanja postavljenih ciljeva, autori udbenika nastojali su da
obrade, sistematizuju i na to jednostavniji nain izloe sadraj nastavnog
predmeta. U struktuiranju materije korien je pristup koji se tradicionalno
primenjuje u naunoj sistematizaciji kriminalistiko - tehnike materije.
Svojim sadrajem udbenik Kriminalistika tehnika predstavlja specijalistiko struni nastavni predmet koji ima za cilj da studente uvede u
celokupnu problematiku ove kriminalistike discipline u okviru koga se izuavaju poslovi vrenja kriminalistiko tehnikog uviaja, nalaenja, fiksiranja,
tumaenja i operativnog korienja tragova i predmeta za rasvetljavanje
krivinih dela i drugih dogaaja i otkrivanja identifikacije izvrilaca krivinih
dela, zatim vrenja poslova kriminalistiko tehnike registracije i identifikacije
lica i leeva, do upoznavanja sa metodama istrane tehnike i vrstama vetaenja,
uz nastojanje da se poveu i usklade norme Zakonika o krivinom postupku s
kriminalistikim postupanjem u toku krivinog postupka.
Verujemo da e neophodne i korisne informacije iz oblasti kriminalistike
tehnike u ovoj knjizi nai svi koji se s naunog i praktinog aspekta bave ovom
problematikom.
U izradi udbenika, autori su pored navedene literature i zakonskih
propisa koristili i svoje dugogodinje iskustvo u radu kao i saznanja do kojih su
doli obavljanjem svoje delatnosti.
Autori se zahvaljuju uvaenim recenzentima prof. dr Duku Modly, prof. dr
Draganu Jovaeviu i prof. dr Muameru Niceviu na afirmativnim ocenama i
konstruktivnim sugestijama u smislu doprinosa kvaliteta ovog udbenika.
Svakako, za autore e biti veoma znaajna ocena svih onih koji se
praktino, nauno istraivaki ili na bilo koji drugi nain bave kriminalistikom
materijom.
Novi Pazar
Mart 2011.

Autori

13

KRIMINALISTIKA TEHNIKA

Izvodi iz recenzija
Recenzirani rad Kriminalistika tehnika autora prof. dr sc. Ljubomira
imburovia, doc. dr sc. Aleksandra B. Ivanovia i mr sc. Aleksandra R.
Ivanovia predstavlja nastojanja autora da na jedmom mjestu ukau na problematiku vezanu uz podruje kriminalistike tehnike.
Autori su uspjeli na jednom mjestu na jasan, nauno-struan, pregledan i
doziran nain obraditi podruje obuhvaeno sadrajem knjige. Autori su u knjizi
pravilno koristili nauni i struni vokabular vezan uz obraenu problematiku.
Rije je o jeziku na kriminalistiko tehnikom podruju, ali i irekriminalistikom. Tekst je primarno pisan analitikim jezikom, a manje holofrastikim. Jezik i stil autora su jasni, jednostavni, prirodni, odmjereni, racionalni, koherentni i struni. esto je rje o ekspertnom jeziku koji je koriten
kada je to bilo potrebno.
Jezini sistem koji autori koriste u velikom djelu je najue povezan s kriminalistiko tehnikim podrujem kriminalistike nauke, pa je za razumjevanje
sadraja nekih poglavlja potrebno dozirano poznavanje i razumjevanje kriminalistiko-tehnikog vokabulara operativne i istrane kriminalistike tehnike. Autori su uspjeno izbjegli zamke frazeologije u smislu, da su izbjegli izraavanje
nekog pojma s grupom rjei ili reenica koji su s tim pojmom povezani samo po
smislu. Rje je o leksici sui generis, fondu rjei koje se koriste na podruju kriminalistike nauke, osobito kriminaliastike tehnike.
Ocjena i kategorizacija rukopisa :
Sadraj knjige usredotoen je na aktuelno stanje u podruju kriminalistike
tehnike. Historijski aspekti ugraeni su u sadraj knjige radi boljeg razumjevanja
vladajueg stanja i geneze nekih instituta u kriminalistikoj tehnici.
Izlaganje je jasno i razumljivo, pri emu su autori uspjeli precizno obuhvatiti najvanije elemente koritenih pojmova i termina. Pojmovi su primarno objanjavani definicijama. Tamo gdje primjena definicije nije bila prikladna, autori
su pristupili deskriptivnom nainu obrade.
Posebnu kvalitetu radu daju koritena obrazloenja, koja u sebi sadre brojne druge koneksne pojmove. Takav nain pisanja prisiljava itaoce da proitaju
vei dio teksta.
Knjiga je usmjerene namjene, to su autori u predgovoru i naglasili. U djelu
su koristili nekonvencionalne izraze i relevantne tehnologizme. Rje je o vokabularu potrebnom za snalaenje u podruju kriminalistike tehnike.

14

Dr Ljubomir imburovi, Dr Aleksandar B. Ivanovi, Msc Aleksandar R. Ivanovi

irina obrade pojedinih pitanja iz pojedinih poglavlja, je u razmjeru s njihovom teoretskom i praktinom relevantnou i vieznanou njihovog sadraja. Autori su pazili da ne ugroze nauni minimum i naunu ravnoteu. Sadraji
knjige mogu se direktno koristiti u edukacijske svrhe, obzirom na opirnost objanjenja pojedinih pitanja. Autori su polazili od teze da burno i dinamino
vreme danas, na podruju kriminalistike tehnike gasi tradicionalne pojmove,
ukida dosadanje misaone sheme i trai izriito nauan pristup i instrumentarij u
borbi protiv savremenog kriminaliteta. Oni su prilikom definiranja i elaboracije
nekih pitanja, osobito problematinih, pokazali smionost i originalnost u
pristupu. Nainom prezentacije nekih sadraja, osobito problematinih, potstiu
naunu i strunu znatielju i diskusiju, kao meu teoretiarima tako i praktiarima, koji u svom radu primjenjuju postulate kriminalistike tehnike, to ide u
prilog novih naunih spoznaja.
Smatram da je recenzirana knjiga vrjedan doprinos kriminalistikoj tehnici,
obzirom na nain pristupa i obradu sadraja, koritenu terminologiju i produbljeno traganje u strukturi pojedinih pitanja vezanih uz sadraje knjige.
Sadraj knjige temelji se na teoretskoj razradi obraene problematike, analizi literaturnih izvora i vlastitom iskustvu. Ovom knjigom autori daju originalan
doprinos i znaajan potstrek istraivanju kriminalistiko tehnikog podruja, to
je znaajan preduvjet za projektiranje efikasnosti na sigurnosnom podruju.
Autori su polazili od multikauzalnog shvaanja sigurnosne problematike,
sve kroz prizmu dinamike koncepcije djelovanja raznih faktora na sigurnost,
odnosno nesigurnost.
Smatram da je recenzirani rad vredan doprinos kriminalistikoj nauci, osobito podruju kriminalistike tehnike, kako zbog naina pristupa i obrade sadraja, koritenu terminologiju i produbljeno traganje u strukturi pojedinih pitanja
vezanih uz sadraj rada.
Rad ima sve karakteristike savremenog udbenika koji se koriste na visokokolskim uilitima. Rad kategoriziram kao vrhunski udbenik iz obraenog
podruja, koji e zadovoljiti veliki broj potencijalnih korisnika!
Sadraj rada trebaju poznavati osim studenata visokokolskih uilita, posebno pravnih nauka i slubenici praktiari organa represije, primarno policije,
koji u svakodnevnom radu po prirodi svojih poslova moraju primjenjivati postulate kriminalistike tehnike. Sadraj rada omoguiti e i savremeno struno
komuniciranje, bez komunikacijskih umova radnika organa represije, a moe
posluiti i kao svojevrsni vodi u radu praktiarima.
U vezi s reenim preporuujem recenzirani rad za publiciranje, osobito zato
to suvremeni kriminalitet trai novu fleksibilnu arhitektoniku unutranje sigurnosti i uobliavanje posebne logistike u koju po naem miljenju spada i ovaj
rad.

15

KRIMINALISTIKA TEHNIKA

Adekvatna primjena sadraja rada nudi nove horizonte u borbi protiv savremenog kriminaliteta.
Iskrene estitke autorima!
Recenzent:
Zagreb, Januar 2011.
Prof. dr. sc. Duko Modly
redovni prof. Fakulteta za Kriminalistiku,
Kriminologiju i Sigurnosne studije u Sarajevu

16

Dr Ljubomir imburovi, Dr Aleksandar B. Ivanovi, Msc Aleksandar R. Ivanovi

Udbenik Kriminalistika tehnika autora prof. dr Ljubomira


imburovia, doc. dr Aleksandra B. Ivanovia i msc Aleksandra R. Ivanovia
moe se svrstati u jedan dragoceni poduhvat u domaoj kriminalistikoj
literaturi, koji svojim obimom, i na sveobuhvatan nain, obrauje materiju iz
oblasti kriminalistike tehnike.
Nesporan je znaaj publikovanja ovog udbenika, s obzirom na injenicu da
njegov sadraj predstavlja materiju koja veto i saeto obrauje pojmove ove
naune i praktine kriminalistike discipline, i omoguava otkrivanje izvrilaca
kriminalnih delatnosti.
Udbenik Kriminalistika tehnika po izboru materije, nainu njene
prezentacije i sveobuhvatnosti, predstavlja znaajan teorijski i praktini izvor
savremenih saznanja iz ove oblasti. Sadraj udbenika prvenstveno je namenjen
studentima pravnih fakulteta, ali i svim praktiarima i teoretiarima iz oblasti
kriminalistikih nauka.
Obraene teme predstavljaju originalne sadraje, kako po pristupu, tako i
po obraenoj problematici.
Autori su koristili nauni i stilski renik prilagoen problematici
kriminalistiko tehnikog podruja. Obraena materija, pored svoje aktuelnosti,
izloena je na veoma pristupaan, sistematski i metodoloki zasnovan nain i
obogaena iskustvenom praksom autora.
Rad predstavlja savremeni udbenik za upotrebu na visokokolskim
ustanovama i svim institucijama koje se bave otkrivanjem izvrilaca krivinih
dela i spreavanjem kriminaliteta.
Miljenje recenzenta
Udbenik
Kriminalistika tehnika autora prof. dr Ljubomira
imburovia, doc. dr Aleksandra B. Ivanovia i msc Aleksandra R. Ivanovia po
svom obimu, i sadraju, kao i nainom na koji je koriena literatura, ispunio je
sve uslove da bude javno publikovan, kako bi postao dostupan strunoj, naunoj
i iroj javnosti oupte.
Shodno navedenom, svesrdno predlaem cenjenom izdavau da udbenik
Kriminalistika tehnika publikuje s obzirom da predstavlja dragocenu
materiju iz oblasti kriminalistike nauke.
Beograd, Januar 2010.

Recenzent

prof. dr Dragan Jovaevi


redovni prof. Pravnog fakulteta u Niu

17

KRIMINALISTIKA TEHNIKA

Udbenik Kriminalistika tehnika, autora prof. dr Ljubomira imburovia, doc. dr Aleksandra B. Ivanovia, i msc Aleksandra R. Ivanovia predstavlja tivo koje svojom formom i sadrinom na najbolji nain
omoguava studentima Pravnog fakulteta da steknu neophodno potrebna znanja
iz oblasti kriminalistike tehnike.
Adekvatna edukacija buduih pravnika mora biti zasnovana na strunosti i
potpunom poznavanju propisa, procesnih ovlaenja i obaveza kao i pravila
kriminalistikog postupanja. Sudei po koncepciji udbenika, njegovom obimu i
nainu obrade pojedinih tematskih oblasti, autori su itekako svesni ove nijenice.
Stoga se, njegova naroita vrednost i ogleda u adekvatnom i metodoloki
skladnom povezivanju normi Zakonika o krivinom postupku sa
kriminalistikim postupanjem u toku otkrivanja krivinih dela i obezbeenja
materijalnih i linih dokaza, a da se ni u emu ne narui neophodna srazmera u
prezentiranju celokupne grae udbenika.
Bogatstvo sadraja udbenika, nain izlaganja, praenje trendova u oblasti
kriminalistike tehnike, ukazuje na teorijska ali i praktina iskustva autora, koja
su u ovoj knjizi spojena u jednu celinu.
Trudei se da zadovolje osnovne postulate autori navode zavidnu odgovarajuu literaturu, i uz brojne aktuelne komentare, znaenje pojedinih podataka
iz oblasti kriminalistike tehnike i srodnih disciplina uz iroku lepezu u koncepciji savremene kriminalistike koja ukljuuje i uspostavljanje odnosa sa alternativnim disciplinama.
irokim spektrom rei, i kriminalistikom terminologijom, autori
omoguavaju da sadraj udbenika bude veoma razumljiv i pristupaan.
Ponueni rukopis za predmetni udbenik predstavlja kvalitetan tekst, pre
svega zbog veoma sadrajnog, razumljivog, i prilino originalano obraenog
sadraja.
Miljenje recenzenta
Sa zadovoljstvom konstatujem da udbenik Kriminalistika tehnika
autora prof. dr Ljubomira imburovia, doc. dr Aleksandra B. Ivanovia i msc
Aleksandra R. Ivanovia po svom obimu i sadraju, ispunjava sve zahteve za
javno publikovanje i dostupnost strunoj i javnosti uopte.
Novi Pazar, Januar 2010.

Recenzent

prof. dr Muamer Nicevi


vanredni prof. Pravnog fakulteta UNINP

18

Dr Ljubomir imburovi, Dr Aleksandar B. Ivanovi, Msc Aleksandar R. Ivanovi

BIBLIOGRAFIJA
Aleksi, ..: Kriminalistika, Savremena administracija, Beograd, 1982.
Aleksi, ..: Poari i eksplozije, Privredna tampa, Beograd, 1982.
Aleksi, ..: Odabrana dela, broj 4, Beograd, 1996.
Aleksi, ..: Nauno otkrivanje zloina, Beograd, 1972.
Aleksi, ., Milovanovi, Z.: Leksikon kriminalistike, Dosije, Beograd, 1995.
Aranelovi, M.: Kriminalistika fotografija, Beograd, 1999.
Baden, H.P.: Physical properties of Nail, journal of inestigative dermatojogy,
broj 2, 1970.
Basari, M.: Vejzagi, N.: Kriminalistika II, Kriminalistika tehnika, Sarajevo,
1998.
Bendera, R., Vejnovi ., Andri, V., Davidovi, M.: Metode otkrivanja ilegalne trgovine radioaktivnim materijama, Zbornik radova, Pravo i forenzika u
kriminalistici, Kriminalistiko-policijska akademija, Beograd, 2009.
Biasotti, A.: Statistika studija individualnih karakteristika ispaljenih zrna, San
Jose, California, 1959.
Belkin, R.S.: Kriminalistika, Moskva, 1988.
Bokovi, M.: Dokazna vrednost parafinske rukavice. Bezbednost SUP
Makedonije, 6/86, 1986.
Bokovi, M.: Kriminoloki leksikon, Matica srpska, Novi Sad, 1999.
Brodag, I.: Kriminalistik, Stuttgard, 1995.
Bruning, G.: Der irrfuhrende Paraffin test. Archiv fur kriminologie; vol 118.,
1958,
Busarevi, M.: Dokazna vrednost kriminalistikih vetaenja od strane organa
unutranjih poslova, Beograd, Bezbednost, broj 6/94.
Busarevi, M.: O vetacima u prekrivinom i krivinom postupku; Bezbednost;
MUP, Srbije, 1991.
Busarevi, M., i dr.: Osnovi kriminalistikih vetaenja, MUP Srbije, Beograd,
2001.
Vakarelski, I.: Kriminalistiaka, Sofija, 1972.
Vasilevski, V.: Istorijski razvoj na papilogija, Bezbednost, Skopje, 1996.
Vidi, V.: O mikro tragovima u kriminalistikoj obradi, Beograd, 1971.
Vilhelmz, J.: Uvod u praktinu kriminalistiku, Sarajevo, 1956.
Vodineli, V.: Kriminalistika, Prosveta, Beograd, 1970.
Vodineli, V.: Kriminalistika, Otkrivanje i dokazivanje, Prvi tom, Univerzitet
Kiril i Metodij, Skoplje, 1985.
Vodineli, V.: Kriminalistika, Otkrivanje i dokazivanje, Drigi tom, Univerzitet
Kiril i Metodij, Skoplje, 1985.

433

KRIMINALISTIKA TEHNIKA

Vodineli, V.: Kriminalistika obrada falsifikata novca i isprava, Beograd,


1972.
Vodineli, V.: Nova vrsta vetaenja-situaciona ekspertiza, Prirunik, broj 5,
1986.
Vodineli, V.: Nova saznanja o nunosti i mogunostima identifikacije
nepoznatih osoba na osnovu uha, Bezbednost, broj 3, 1993.
Vodineli, V.: Saobraajna kriminalistika metodika obrade saobraajnih
nesrea na putevima, vodi i vazduhu, Savremena administracija, Beograd, 1986.
Vodineli, V.: O pogrenom prepoznavanju linosti, Narodna milicija, broj 1,
1953.
Vodineli, V.: Kriminalistiko taktika strana daktiloskopije lica mesta i
problematika stvaranja daktiloskopskog dokaza, 13 maj, broj 4, Beograd, 1966.
Vodineli, V.: Kriminalistika taktika - opti deo, Beograd, 1954.
Vodineli, V., Aleksi, .: Kriminalistika, Informator, Zagreb, 1990.
Vuini, M., Pei, V.: Manipulacije animalnim i biljnim genomima i genima u
poljoprivredi, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1997.
Golja, J.: Evropsko zdruenje forenzinih laboratorijev ENFSI, Dnevi
varstvoslovja, VPVS Ljubljana, 2002.
Golja, J.: Smer razvoja kriminalistike tehnike u Sloveniji, Pogledi, broj 3,
Policijska akademija, Beograd, 2003.
Gorki, S.: Medicinska kriminalistika, Beograd, 1981.
Grupa autora,: Balistic course SCG, martch, OESC, Beograd, 2005.
Grupa autora.: Primenjena kriminalistika tehnika, Beograd, 1991.
Gutman, I.: Simonovi, B.: Primene hemije u kriminalistici III, Parafinska
rukavica, Hemijski pregled 3/03. Beograd, 2003.
Dobrianin, S.: Sudska medicina, Kruevac, 2004.
Dolinek, F.: Uporaba vrstine elektronske mikroskopije pri forenzinih
preiskavah,Revija za kriminalistiko in kriminalogijo, Ljubljana, 41/2000/4,
2000.
Dujmovi, Z.: Otkrivanje i utvrivanje provalnih kraa s posebnim osvrtom na
nasilno otvaranje brava, 13 maj, broj 2, 1982.
Durmievi, I., Basari, M.: Istraivanje poara i eksplozija, Beograd, 1972.
urkovi, R., Viekruna, A.: Mikrotragovi, pojam, obrada i neka istraivanja u
vezi s tim u naoj kriminalnoj praksi, Zbornik radova policijske akademije, broj
1, Beograd, 1995.
erjev, C.: Kriminalistika, Zagreb, 1986.
Zotov B.V.: Identifikacija v kriminalistike, Moskva, 1973.
Ivanovi, A.: Dokazna vrijednost vjetaenja parafinske rukavice kod
samoubistava iz vatrenog oruja, Dnevi varstvoslovja, VVP Ljubljana, 2001.

434

Dr Ljubomir imburovi, Dr Aleksandar B. Ivanovi, Msc Aleksandar R. Ivanovi

Ivanovi, A.: Kriminalistiko hemijsko vjetaenje tragova vatrenog oruja.


MUP Crne Gore, Podgorica, 2002.
Ivanovi, A., Kokovi, Lj.: Kriminalistika tehnika - Prirunik, Policijska
Akademija, Danilovgrad, Crna Gora, 2006.
Jeremi, R.: Eksplozije i eksplozivi, Vojnoizdavaki zavod, Beograd, 2007.
Jovanovi, I.: Obezbeivanje i pakovanje uzorka i rekonstrukcija teksta kod
izgorelih dokumenata, Bezbednost, broj 6, 1982.
Jovanovi, i dr.: Kriminalistika balistika, Beograd, 1987.
Jovovi, I.: Kako se osigurava i obrauje mesto kriminalnog dogaaja,
Beograd, 1973.
Jovanovi, K.: Kriminalistika tehnika, VUP, Zemun, 1997.
Jckues, M.: Ispitivanje elektrinih aruljica kod prometnih nesrea, Revue
intenationale de police criminelle, Paris, No, 284, 1975.
Keller, C., Huelsmann, U.:Der genetische Fingerabdruck, Stuttgart, Hinweise
fuer die polizeiliche Praxis, 2001.
Klages, L.: O rukopisu, Naprijed, Zagreb, 1968.
Kobovac, I.: Uvod v kriminalistiko, Ljubljana, 1991.
Kobovac, I.: Kriminalistika, Zagreb, 1960.
Koldin V.J.: Identifikacija pri proizvodstve kriminalistieskih ekspertiz, Moskva,
1957.
Kolar Gregori, T.: Kriminalistika identifikacija osoba. Krimarak 9, Zagreb,
MUP RH, 2002.
Kora, H.: Droge kao uzrok pojave kriminaliteta, Forum univerzitetskih
nastavnika, Novi pazar, 2008.
Krapac, D.: Neposredni i posredni dokazi u krivinom postupku, Zagreb, 1982.
Krivokapi, V.: Kriminalistika taktika, Narodno delo, Beograd, 2008.
Krivokapi, V.: Uvod u kriminalistiku, Nade desing, Narodno delo, Beograd.
2008.
Krivokapi, V.: Kriminalistiko postupanje policije u obezbjeivanju dokaza,
Perjanik, Policijska Akademija Danilovgrad, Crna Gora, broj 13, 2007.
Krivokapi, V., imburovi, Lj.: Penoloka kriminalistika, Univerzitet u Novom
Pazaru, Beograd, 2009.
Krsti, J.: Grafologija, Beograd, 1999.
Krsti, O.: Primenjena kriminalistika, Beograd, 1997.
Krcovski, M.: Organizacija i problemi vetaenja u krivinom postupku,
JRRKP, broj 3-4, Beograd, 1980.
Kusurovi, M.: Osnovi daktiloskopije i monodaktiloskopije, Beograd, 1970.
Kuavi, V.: Zloupotreba droga, Grafiki zavod Hrvatske, Zagreb, 1987.
Lazarevi, V.: Daktiloskopija, Beograd, 1907.

435

KRIMINALISTIKA TEHNIKA

Lipovac, K.: Uviaj saobraajnih nezgoda, elementi saobraajne trasologije,


Beograd, 1998.
Lee, H.: Materijalni tragovi, Ministarstvo unutranjih poslova Republike
Hrvatske, 1998.
Levi, A. A.: Osmotr mesta proiestvia, Moskva, 1979.
Luki, M., Pejakovi, S.: Sudska medicina, Pravno-finansijski vodi, Beograd,
175.
Ljatifi, V.: Znaaj vetaenja za otkrivanje i spreavanje kriminaliteta, JRKK,
br. 3-4/80.
Ljutina, A, i dr.: Uloga forenzike u ostvarivanju zatite ivotne sredine,
Zbornik radova, Pravo i forenzika u kriminalistici, Kriminalistiko-policijska
akademija, Beograd, 2009.
Markovi. T.: Savremena tehnika istraivanja krivinih dela, Zagreb, 1961.
Markovi. T.: Kriminalistika ekspertiza, JRKK , broj 4, 1971.
Maksimovi, R., Bokovi, M., Todori, U.: Metode fizike, hemije i fizike
hemije u kriminalistici, Beograd, Policijska Akademija, Beograd, 1997.
Maksimovi, R.: Kriminalistika tehnika, Beograd, Policijska akademija, 2000.
Maksimovi, R.: Neutronska aktivaciona analiza u kriminalistikoj tehnici,
Bezbednost, broj 3, Beograd, 1979.
Margot, P. Lennard, C.: Fingerprint detection techniques. Lusanne: Institut de
Police Scientifique et de Criminologie, 1994.
Milovanovi, Z.: Vrednost uzdunih brazdi na noktima za utvrivanje identiteta
lica, 13 maj, broj 4, 1982.
Milovanovi, Z.: Kriminalistika ekspertiza glasa, Bezbednost i drutvene
samozatita, broj 9, 1990.
Milovanovi, Z.: Kriminalistiki znaaj dermatoglifikih karakteristika usana,
Bezbednost i drutvena samozatita, broj 7- 8, 1989.
Milovanovi, Z.: Kriminalistika ekspertiza glasa, Bezbednost i drutvena
samozatita, broj 9, 1990.
Milovanovi, Z.: Kriminalistiki i procesni aspekti identifikacije lica u
krivinom postupku, Doktorska disertacija, Beograd, 1987.
Milovanovi, Z.: Identifikacija aparata za fotokopiranje, 13 maj, broj 6, 1982.
Miloevi, B.: Neka opta pitanja kriminalistike identifikacije, Zbornik radova
pravnog fakulteta, broj 4, Pritina, 1976.
Mitrovi, V.: Kriminalistika identifikacija, Beograd, 1988.
Mitrovi, V.: Kriminalistika tehnika, Beograd, 1986.
Mitrovi, V., Stupar, Lj.: Kriminalistika tehnika, Via kola unutranjih
poslova, Zemun, 2002.
Modly, D.: Neki aspekti identifikacije osoba neposrednim izbornim
prepoznavanjem u postupku kriminalistike obrade, 13 maj, broj 5, 1985.

436

Dr Ljubomir imburovi, Dr Aleksandar B. Ivanovi, Msc Aleksandar R. Ivanovi

Modly,
D.:
Osiguranje
mjesta
dogaaja,
Zagreb,
1993.
Modly, D.: Objanjenje trileme ubojstvo, samoubojstvo, nesretni sluaj (monografija), Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb, 1994.
Modly, D.: Priruni kriminalistiki leksikon, Sarajevo, 1998.
Modly, D.: Metodika provoenja uviaja i najee pogreke kod provoenja
uviaja, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 1999.
Modly, D.: Osiguranje lica mjesta krivinog dogaaja, Fakultet kriminalistikih
nauka, Sarajevo, 2001.
Modly, D.: Kriminalistika kao znanstvena discilina, Kriminalistike teme,
Godite II, Broj 3-4., Fakultet kriminalistikih nauka, Sarajevo, 2002).
Modly, D.: Utvrivanje prsutnosti droga u organizmu vozaa, Prirunik, br.
4/90.
Modly, D., Korajli, N.: Kriminalistiki rjenik, Teanj, 2002.
Modly, D., i dr.: Rjenik krimnalistike, Strukovna udruga kriminalista, Zagreb,
2008.
Mri, G., ugaj, S.: Primena elektronskog mikroskopa (ESEM) kod vetaenja
tragova pucanja (GSR) na akama, I Kongres Hrvatskog drutva sudskih
vetaka, Zagreb, Zbornik radova, Opatija, 2008.
Nui. V.: Kriteriji za identifikaciju mehanikih tragova alata i vatrenog oruja.
Policija i Sigurnost, No 1. MUP Hrvatske, 2009.
Obradovi D., Vetaenje DNK u krivinom postupku, Bilten sudske prakse
Vrhovnog suda Srbije, Beograd, 2000, 2, 99-150;
Obradovi D., Bioloko vetaenje - znaaj, primena i perspektiva u sudskim
postupcima kod nas, Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, Beograd, 2004,
3, 138-156;
Otovi, D.: Kriminalistiko - tehniko vetaenje opojnih droga, Bezbednost,
broj 3,1998.
Pavii, B. i dr.: Kriminalistika - knjiga prva, Golden marketing-tehnika knjiga,
Zagreb, 2006.
Platt, R.:Crime scene, Dorling Kindersley, 2003.
Peters, K.: Kriminalistik und strafrechtspflege, Arhiv fur Kriminologie, broj 2,
1984.
Pfefferli, P.: Daktyloskopie, Kriminalistik, broj 3, 1997.
Petrovi, A.: Kriminalistika metodika, Beograd, 1978.
Poznanovi, Lj.: Hejroskopija, VUP, Beograd. 1997.
Ponjavi Z., Pravnoetiki problemi primene DNK otiska u postupku utvrivanja
porekla deteta, Pravni ivot, 2004, 9, 895-916;
Potapov, S. M.: Vvedenie v kriminalistiku, M, 1946.
Primorac, D. i dr.: Analiza DNK u sudskoj medicini, Hrvatski ljetopis za
kazneno pravo i praksu, Zagreb, 2009.

437

KRIMINALISTIKA TEHNIKA

Putnik, D.: Prava osumnjienih koji se ispituju poligrafom, Bezbednost, broj 4,


1973.
Radmilovi, .: Biometrijska identifikacija, Zagreb, 2008.
Radovanovi, M., Pei, O.: Biomatrijska metoda identifikacije osoba
prepoznavanjem irisa (duice), Zbornik radova, Pravo i forenzika u
kriminalistici, Kriminalistiko-policijska akademija, Beograd, 2009.
Raibman, N.S.: Da identificacao, Rio de eneiro, 1906.
Rakoevi, V.: Osvrt na aktuelni koncept organizacije kriminalistikih
vjetaenja u Crnoj Gori i Srbiji, Expertus Forensic broj 1. 2003.
Roso, Z.: Poligraf u kriminalistici, Zagreb, 1987.
Sabol, .: Identitet rukopisa, Zagreb, 1986.
Simonovi, B.: Kriminalistika, Pravni fakultet, Kragijevac, 2004.
Simonovi, Lj.: Vetaenje dokumenata, Mala struna biblioteka, Beograd,
1956.
Simonovi, Lj.: Osnovi kriminalistike tehnike, Beograd, 1961.
Smoli, T.: Daktiloskopija i druge metode za identifikaciju osoba, Zagreb, 1993.
Segaj M.J.: Kriminalistieskaja identifikacija, Sb, Kriminalistika i sudebnaja
ekspertiza, Kijev, 1957.
Serill, M.S.: Forensic Scieces, Overburdenet, Underutilized, Police Magazine,
1979.
Stojanovi, J.: Dijagnoza tragova dejstva runog vatrenog oruja, Doktorska
disertacija, Zavod za sudsku medicinu, Ni, 1999.
Stojadinivi, R.: Tragovi upotrebe vatrenog oruja, Prirunik, broj 6, 1985.
Tasi, M., i dr.: Sudska medicina, Novi Sad, 2007.
Tregubov, S., Andonovi, A.: Kriminalna tehnika, Beograd, 1935.
Thomas, F, Baert, H.: The Longitudinal Striation of the Human Nails as a
Means of Identification journal of Forensic Medicine, broj 3, 1967.
Ugljei, R.: Osnovi kriminalistike hemije, Beograd, 1970.
Tomi, K.: Forenziki sadraj materijalnih i personalnih dokaza, Specijalistiki
rad, Banja Luka, 2009.
Franji, B.: Problematika vjetaenja automobilskih aruljica. Securitas, MUP
FBiH, 2002.
Harison, G. R.: Praktina spektroskopija, Nauna knjiga, Beograd, 1962.
Bauer, H.: Vetaenje pismenih isprava, Beograd, 1940.
Hasanbai, S., i dr.: Daktiloskopija, Historijski razvoj daktiloskopije i
identifikacija lica na osnovu papilarnih linija prstiju, Perjanik, broj 22/23,
Danilovgrad, 2010.
Castellanos, I.: Plasencia, R.: The paraffin gauntled, a new technique for the
Dermo-nitrate test, Journal Crim. Law and Crim, 1941.

438

Dr Ljubomir imburovi, Dr Aleksandar B. Ivanovi, Msc Aleksandar R. Ivanovi

Cunliffe, F., Piazza, P.B.: Criminalistics and scietific investigation. PrenticeHall Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1980.
imburovi, Lj., Ivanovi, R. A.: Primena fiziko hemijskih metoda u
kriminalistikoj tehnici, Meunarodna nauno struna konferencija, Pravni
izazovi XXI veka Subotica, 2010.
uki, D.: Medicinska dokumentacija kod povreivanja mehanikim oruem
kliniko forenziki znaaj, Medicinski fakultet, Podgorica, 2004.
alamov, M. P.: Kriminalistika, Moskva, 1963.
ovljanski, R., ovljanski, M.: O tragovima i narkoticima u kriminalistikoj
obradi,Beograd, 1971.
kuli, M.: Uviaj i kriminalistike verzije, Beograd, 1996.

439

CIP -


,
343.98(075.8)
,
, 9 Kri i alistika teh ika / Ljubo ir
i burovi, Aleksa dar B. Iva ovi,
Aleksa dar R. Iva ovi. - Novi Pazar :
Univerzitet, 2011 (Beograd : Megraf).
- 439 str. : ilustr. ; 24 cm
Tira
. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Bibliografija: str.
433-439.
ISBN 978-86-84389-23-9
. ,
2. ,
a)

COBISS.SR-ID 182765580

. [ ]
. [ ]