Вы находитесь на странице: 1из 20

SC-400

INSTRUCTION MANUAL


GB MULTIFUNCTIONAL BREADMAKER ......................................... 3
RUS ........................... 8
CZ
MULTIFUNKN PEKRNA NA CHLEBA .................................. 13
UA ................................ 17
GB TABLE OF OPERATION TIME/ RUS
/ UA .................... 23
GB RECIPES/ RUS / UA ................................ 26

www.scarlett.ru

IM005

GB DESCRIPTION
1. Lid
2. Kneading blade
3. Baking pan
4. LCD display
5. Control panel
6. Main body
7. Measuring cup
8. Measuring spoon

RUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

LCD DISPLAY
9. Loaf weight (500g/750g)
10. Crust colour
11. Program selection


9. (500./750.)
10.
11.

CZ KONSTRUKCE SPOTEBIE
1. Odklpc vko
2. Lopatka na zadlvn tsta
3. Snmateln msa
4. LSD displej
5. Ovldac panel
6. Tleso
7. Kelmek se stupnici
8. Odmrka
LSD DISPLEJ
9. Volba hmotnosti bochnku (500g/750g)
10. Volba stupn opeen krky
11. Volba programu

UA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
UA
9. (500./750.)
10.
11.

SC-400

IM005

mm

376
~ 220-230V / 50 Hz

600 W

4.6 / 5.5 kg

288
313

SC-400

IM005

CLEANING AND MAINTENANCE


Clean the breadmaker regularly and remove any food remains from its surface.
Before cleaning, switch the breadmaker off and plug it out a power outlet.
Let the breadmaker cool completely.
Wipe the control panel, outside and inside surfaces, the baking pan with a wet cloth and detergent.
Do not use aggressive agents or abrasives.
STORAGE
Make sure that the breadmaker is plugged out of the power outlet and cooled completely.
Follow the requirements of the CLEANING AND MAINTENANCE section.
Store the breadmaker with the lid half open in a dry clean place.

RUS

. .
.
, ,
, .
! .

.
.
.
, .
( ) ,
,
,
.
.
.
, .
, ,
, .
. ,
, ,
.
, .
, .
. ,
.
. -.
.
, .
.
,
.
,
.
, ,
.
! !
, .
, !
!
.

.

.
12 .

SC-400

IM005

.
.
.

, .
, :
;
;
;
.
; .
, .
,
.
, .
. .
.
: : 20 , 10
5 .
, ,
. .

.
( ) .

.
.
: .

, .
, , , .

-, .


. 500 ,
750 .

.
-, .
: .
: 7-12 .

.
/
, 2 ,
.
, .
:
.

.

10 ,
.

.
1.

SC-400

IM005

.
. .
. .
2.
,
. . .
.
3.
.

. . .
.
4.
.
. .
.
5.
,
, , , .
, .
. .
6.
. ,
.
12 . .
.
7.
.
. . .
8.
.
. .
.
9.
.
. . .
10.
. .
.
11.
.
. .
12.
,
. . .
/ 2 ,
.
1-6 , ,
, .
, ,
.

.
13 .
: 20:30, , 7:00, .. 10 30 .
, , ,
, 10 30 . .
/, .
.
: ,
, , .

10

SC-400

IM005


, ,
.
. , , ,
, , .
.
.
.
.

.

.

.
, , .
.
: , .
.
, .
.
.
.
.
.
.
/ .
0:00.
.
, .
.
. ,
.
, !
30 , .
: , !

, , .
,

. (

, , ,
)
,
.
, .

, , 10-20
.
.
,
.

.

, - .
.
. ( )
.
,
.
, .

11

SC-400

IM005

HHH

LLL

E0/
E1


.
, .
.

.
.
, ,
10-20 .
.
.
.
10-20 .
/.

()/ ().
,
.
.
.
, .
.
. ( )

.
, .

.
, .

, .
.
, , ,
.

,
.

, .
, , ,
,
.
, .
.

, .
, ,
, .
,
. .


.
.
.

12

SC-400

, ,
.
.

IM005

, .
.
.
CZ NVOD K POUIT
BEZPENOSTN OPATEN
Dleit bezpenostn pokyny. Peliv si pette a uschovejte pro informaci.
Nesprvn pouit pstroje me zpsobit jeho pokozen resp. ukodit uivateli.
Ped prvnm zapnnm zkontrolujte, zdali odpovdaj technick charakteristiky uveden na nlepce parametrm
elektrick st.
UPOZORNN! Zstrka napjecho kabelu m drt a uzemovac kontakt. Nezapojujte spotebi do zsuvky,
kter nen vybavena zazemnnm.
Spotebi lze pouvat pouze v domcnosti v souladu s tmto Nvodem k pouit. Spotebi nen uren pro
prmyslovou vrobu.
Nepouvejte venku.
Vdy odpojujte spotebi od elektrick st ped itnm, anebo v ppad, e jej dlouho nepouvte.
Spotebi nen uren pro pouit osobami (vetn dt) tlesn, citov nebo psychicky postienmi, pokud
nemaj ivotn zkuenosti nebo vdomosti, nejsou-li pod kontrolou anebo nejsou-li poueni o pouit spotebie
osobou, kter je odpovdn za jejich bezpenost.
Dti mus bt kontrolovny, aby si nehrly se spotebiem.
Nenechvejte zapnut spotebi bez dozoru.
Nepouvejte soustky, kter nejsou dodvny spolu se spotebiem.
Nepouvejte spotebi s pokozenm napjecm kabelem a/nebo zstrkou. Pro zamezen nebezpe mus bt
pokozen napjec kabel nahrazen v autorizovanm servisu.
Neponoujte spotebi ani napjec kabel do vody nebo jinch tekutin. Pokud se to stane, okamit odpojte
spotebi od elektrick st a ne jej budete pouvat znovu, zkontrolujte jeho provozuschopnost a bezpenost u
kvalifikovanch odbornk.
Dbejte na to, aby se napjec kabel nedotkal ostrch hran a horkch povrch.
Nethejte za napjec kabel, nepekrucujte jej a na ovjejte jej kolem spotebie.
Pouvejte pekrnu na chleba vhradn na ppravu pokrm. V dnm ppad v n nesute obleen, papr ani
jin pedmty.
Nezapnejte pekrnu na chleba s przdnm prostorem na peen. Nepouvejte prostor na peen na
uchovvn nepovolench pedmt.
Pekrna nen urena na konzervovn potravin.
Nedvejte potraviny pmo na dno prostoru na peen, pouvejte snmatelnou msu.
Sledujte receptm z recepte.
Pro zamezen zkratu a pokozen pekrny dbejte na to, aby se do vtracch otvor nedostala voda.
Nebudete-li dbt na to, aby pekrna na chleba byla vdy ist, me dojt k opotebovn povrchu a nepzniv
ovlivnit provozuschopnost spotebie a tm zpsobit nebezpe pro uivatele.
Pouvte-li prodluova, pekontrolujte, zdali maximln dovolen pkon kabelu odpovd pkonu pekrny na
chleba.
Upozornn! Za provozu se spotebi ohv! Muste-li shnout na pekrnu za jejho provozu, pouvejte
pchytky anebo rukavice.
Vyhbejte se kontaktu s lopatkou na zadlvn tsta za provozu spotebie, mohlo by dojt ke zrann!
VHODY VA PEKRNY NA CHLEBA
Pekrna na chleba je vybavena automatickm reimem peen chleba.
Mete si zvolit jeden z 12 rznch program peen.
Mete pouvat hotov smsi na peen.
Pekrnu lze pout na ppravu zavaeniny.
Lze zadlat tsto na tstoviny a ppravu jinch pokrm.
UMSTN
Pekontrolujte, zda uvnit pekrny nen balic materil a nepovolen pedmty.
Pekontrolujte, zdali nejsou pokozeny bhem dopravy:
vko;

13

SC-400

IM005

GB TABLE OF OPERATION TIME


RUS
UA
GB TABLE OF OPERATION TIME

Settings
Cycle

2. FRENCH
BREAD

1. BASIC

3. DIETARY

4. QUICK

5. SWEET

750g
2:50

500g
2:48

750g
3:20

500g
3:18

750g
3:30

500g
3:28

750g
1:58

500g
1:55

750g
2:53

500g
2:51

KNEADING 1

10

10

14

14

11

11

11

11

RISING 1

20

20

30

30

30

30

25

25

KNEADING 2

13

13

12

12

15

15

15

15

14

14

RISING 2

25

25

29

29

42

42

10

10

27

27

RISING 3

40

40

40

40

50

50

40

40

BAKING

62

60

75

73

62

60

80

77

56

54

KEEP IN
WARMTH
ADDITION OF
SUPPLEMENTS

60
2:22

Cycle

2:20

13:00

DELAY

Settings

60
2:29

60
2:27

2:44

13:00

6. DOUBLE QUICK

60
2:42

1:35

13:00

60
1:32

2:11

13:00

2:09

13:00

7.
DESSERT

8. PASTA

9.
DOUGH

10. JAM

11. CAKE

12.
HEATING

1:20

0:15

1:30

1:20

1:38

0:10

750g

500g

1:15

0:59

12

11

20

15

20

18

RISING 1

15

KNEADING 2

RISING 2

30

RISING 3

20

10

40

KNEADING 1

65

75

BAKING

43

38

60

KEEP IN
WARMTH

60

60

60

60

60

60

1:10

0:54

13:00

13:00

ADDITION OF
SUPPLEMENTS
DELAY

23

0:10

SC-400

IM005
RUS

1.

2.

750
2:50

500
2:48

750
3:20

500
3:18

750
3:30

500
3:28

750
1:58

500
1:55

750
2:53

500
2:51

10

10

14

14

11

11

11

11

20

20

30

30

30

30

25

25

13

13

12

12

15

15

15

15

14

14

25

25

29

29

42

42

10

10

27

27

40

40

40

40

50

50

40

40

62

60

75

73

62

60

80

77

56

54

60

60

2:22

2:20

13:00

2:29

2:27

2:44

13:00

6.

4.

60

3.

5.

60

2:42

13:00

1:35

60

1:32

2:11

13:00

2:09

13:00

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1:20

0:15

1:30

1:20

1:38

0:10

750

500

1:15

0:59

12

11

20

15

20

18

15

30

40

20

43

65

75

38

60

60

60

60

60

60

1:10

0:54

13:00

13:00

10

60

24

0:10

SC-400

IM005
UA

1.

2.

3.

4.

750
2:50

500
2:48

750
3:20

500
3:18

750
3:30

500
3:28

750
1:58

500
1:55

750
2:53

500
2:51

10

10

14

14

11

11

11

11

20

20

30

30

30

30

25

25

13

13

12

12

15

15

15

15

14

14

25

25

29

29

42

42

10

10

27

27

40

40

40

40

50

50

40

40

62

60

75

73

62

60

80

77

56

54

60

60

2:22

2:20

2:29

13:00

60
2:27

2:44

13:00

6.

60
2:42

1:35

13:00

5.

60
1:32

2:11

13:00

2:09
13:00

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1:20

0:15

1:30

1:20

1:38

0:10

750

500

1:15

0:59

12

11

20

15

20

18

15

30

40

20

10

65

75

43

38

60

60

60

60

60

60

60

1:10

0:54

13:00

13:00

25

0:10

SC-400

IM005

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Ingredients
4 pcs
1 Eggs
3 tablespoons
2 Butter
160 g
3 Sugar
160 g
4 Flour
2/3 teaspoons
5 Baking powder or soda
3 tablespoons
6 Butter
Stir eggs with sugar, add melted butter.
Mix this mixture with flour, baking powder or soda.
Beat the mass with a mixer at medium speed within 4 minutes.
Oil the baking pan.
Put this mass into the baking pan carefully.
Set the baking pan into the breadmaker.
Select the CAKE program.
Remove the bread from the baking pan at the end of the program.

RICE PUDDING
Ingredients
2 pcs
1 Eggs
1 1/3 cups
3 Milk
1 cup
4 Cooked rice
1/3 cups
8 Sugar
1/3 cups
9 Raisins
Vanillin
1 teaspoon
10
1 teaspoon
11 Cinnamon
1. Beat the eggs.
2. Add all ingredients into the baking pan in the specified order.
3. Set the baking pan into the breadmaker.
4. Select the DESSERT program.

750
500
1
250
170
2
1 1/2 ..
1 ..
3
3/4 ..
2/3 ..
4
1 1/2 ..
1 ..
5
1 1/2 ..
1 ..
6
2 4/5
2
7
1 ..
1 ..
1. .
2. .
3. , .
4. .
5. .
, .

1
2
3
4
5
6
7
8
9

750
270
1
1 1/2 ..
3 ..
3/4 ..
1 1/2 ..
2 3/4
1 ..
2 ..

500
160
1
1 ..
2 ..
2/3 ..
1 ..
2
1 ..
1 1/2 ..

31

SC-400

1. .
2. .
3. , .
4. 15 ,
.
5. .
6. .

IM005

750
500
1
250
170
2
1
1
3
3 ..
2 ..
4
1 1/2 ..
1 ..
5
3/4 ..
2/3 ..
6
1 1/2 ..
1 ..
7
2 3/4
2
8
1 ..
1 ..
9 (, )
1/3
1/5
1. .
2. .
3. .
4. , .
5. , , .
6. .
7. .

750
500
1 (40-45 )
260
170
2
1
1
3
1 1/2 ..
1 ..
4
3/4 ..
2/3 ..
5
3 ..
2 ..
6
2 4/5
2
7
1 ..
1 ..
1. 40-45 , .
2. .
3. .
4. , .
5. .

750
500
1
250
160
2
1 1/2 ..
1 ..
3
1 ..
3/4 ..
4
1 1/2 ..
1 ..
5
1 1/2 ..
1 ..
6
1 1/2
1
7
1 1/2
1
8
1 ..
1 ..
1. .
2. .
3. ,
4. .
5. .

750
250

32

500
160

SC-400

IM005

2
3
4
5
6
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.


1 1/2 ..
1 ..

1 1/2 ..
1 ..

1 ..
3/4 ..

2 ..
1 1/2 ..

3
2 1/3

2 ..
1 1/2 ..
.
.
.
,
.
.

750
500
1
270
170
2
1 ..
3/4 ..
3
1 ..
3/4 ..
4
1 ..
3/4 ..
5
1 ..
3/4 ..
6
2 4/5
2
7
1 ..
1 ..
1. .
2. .
3. .
4. , .
5. .
6. .

750
500
1
250
160
2
2 ..
1 1/2 ..
3
3/4 ..
1/2 ..
4
1 ..
3/4 ..
5
2 ..
1 1/2 ..
6
1
2/3
7
1 ..
1 ..
1. .
2. .
3. , .
4. .
5. .

750
500
1
250
150
2
1
1
3
2 ..
1 1/2 ..
4
2/3 ..
1/2 ..
5
1/5
1/6
7
2
1 1/3
8
1 1/2 ..
1 1/2 ..
9
1 1/2 ..
1 1/2 ..
1. .
2. .
3. , .
4. .
5. .

33

SC-400

750
500
1
260
170
2
1
1
3
3/4 ..
2/3 ..
4
1 1/2 ..
1 ..
5
2 1/2 ..
2 ..
6
1/4
1/6
7
3 ..
2 ..
8
1/6
1/8
9
2 2/3
2
10
1 ..
1 ..
1. .
2. .
3. , .
4. .
5. .

IM005

750
500
1
260
170
2
1
1
3
1 1/2 ..
1 ..
4
3/4 ..
2/3 ..
5
1 ..
3/4 ..
6
1/2
1/3
7
1/6
1/8
8
2 3/4
2
9
1 ..
1 ..
10
1/4
1/5
1. .
2. -, .
3. .
4. , .
5. ,
6. .
7. .

750
500

200
160

1
1

1 ..
3/4 ..

2/3
1/2

2 ..
1 1/2 ..

3/4 ..
2/3 ..

1/5
1/6

1/5
1/6

2 1/2
1 4/5

1 ..
1 ..
1. .
2. .
3. .
4. , .
5. .
6. .

750
250

34

500
130

SC-400

IM005

2
3
5
4
7
6
8
9
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1
1

1 ..
3/4 ..

1 1/2 ..
1 ..

1/3
1/5

1/5
1/6

3/4 ..
2/3 ..

1/6
1/8

2 2/3
2

1 ..
1 ..
.
.
.
, .
.
.

1
260
2
3
3
1 ..
1. .
2. .
3. .

1
260
2
3
1. .
2. .
3. .

1
2
2
1
3
2 ..
1. .
2. .
3. .

1 (, )
2
3
4
1.
2.
3.
4.

2
1/3
1
2 ..

.
.
.
.

1 ( )
750
2
1
3
1/3
1. .
2. .

35

SC-400

IM005

3. .
4. .

750
500
1
150
100
2
1
1
3
1 ..
3/4 ..
4
2 ..
1 1/2 ..
5
120
90
6
3/4 ..
1/2 ..
7
1/4
1/5
8
1/6
1/8
9
2 1/2
1 3/4
10
1 ..
1 ..
1. , .
2. .
3. , .
4. .
5. .

1
4
2
3 ..
3
160
4
160
5
2/3 ..
6
3 ..
1. , .
2. , .
3. 4 .
4. .
5. .
6. .
7. .
8. .

1
2
3
1 1/3
4
1
8
1/3
9
1/3
10
1 ..
11
1 ..
1. .
2. .
3. .
4. .

1
2
3
4

750
250
1 1/2 ..
3/4 ..
1 1/2 ..

500
170
1 ..
2/3 ..
1 ..

36

SC-400

IM005

1
2 .
3
1 1/3
4
1
8
1/3
9
1/3
10
1 ..
11
1 ..
1. .
2. .
3. .
4. .

42

SC-400

http://mcgrp.ru
pdf, doc, exe .

Вам также может понравиться