You are on page 1of 20

28/02/2014

KONSEP
KEMAHIRA
N BERFIKIR
ARAS
TINGGI
BAHAGIAN
PEMBANGUNAN KURIKULUM
(KBAT)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025), terdapat 6


aspirasi murid untuk bersaing di peringkat global

Identiti nasional
Kemahiran
berfikir

Pengetahuan

Kemahiran
memimpin
Kemahiran
dwibahasa

Etika dan
Kerohanian

2
2|

Kemahiran Berfikir secara Kritis


dan Kreatif (KBKK) 1994

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT) 2013

KBKK memberi fokus


kepada kemahiran berfikir
aras rendah hingga aras
tinggi, ke arah penyelesaian
masalah dan membuat
keputusan
Penekanan dalam
kurikulum dan pedagogi

Kesinambungan kepada
KBKK
Memberi fokus kepada
kemahiran berfikir aras
tinggi iaitu mengaplikasi,
menganalisis, menilai
dan mencipta
Penekanan dalam
kurikulum, pedagogi,
pentaksiran, kokurikulum,
sokongan komuniti dan
swasta, bina upaya serta
sumber

3|

Definisi kemahiran berfikir aras tinggi adalah:

Keupayaan untuk

mengaplikasikan
pengetahuan, kemahiran dan
nilai dalam membuat
penaakulan dan refleksi bagi
menyelesaikan masalah,
membuat keputusan,
berinovasi dan berupaya
mencipta sesuatu

4|

Elemen utama

Ke arah mengwujudkan budaya KBAT


1
Kurikulum
Kurikulum

Elemen KBAT dalam


kurikulum

Pedagogi KBAT yang


efektif dalam bilik darjah
berdasarkan
penggunaan alat
berfikir dan penyoalan
aras tinggi

2
Pedagogi
Pedagogi

4 Kokurikulum
Kokurikulum
Aktiviti
Aktiviti berasaskan
berasaskan
projek
projek dalam
dalam kelab
kelab
dan
persatuan
dan persatuan

5 Sokongan
Sokongan
Komuniti
Komuniti &
&
Swasta
Swasta

6
Bina
Bina Upaya
Upaya

3
Pentaksiran
Pentaksiran

7
Sumber
Sumber

Setiap murid terlibat di dalam projek


1 Murid 1 Projek (1M1P) untuk
meningkatkan KBAT
Menyediakan panduan untuk
Menyelesaikan Masalah dan
Membuat Keputusan

Mewujudkan mekanisme galakan


penyertaan komuniti dan sektor
swasta untuk menyokong aktiviti
KBAT di sekolah

Menyediakan latihan KBAT

Tingkatkan % dan
kualiti soalan
pentaksiran
Menyediakan manual
pembina item KBAT

Elemen sokongan

kepada guru (fokus guru


Matematik, Sains dan Sejarah
tahun 2013)
SISC+ membimbing guru dalam
KBAT

Mempertingkat dan
mempelbagaikan KBAT

5|

i-THINK

| 6

Program i-THINK merupakan

Program untuk mempertingkatkan


dan membudayakan kemahiran
berfikir dalam kalangan murid ke
arah menghasilkan murid berfikiran
kreatif dan kritis serta inovatif.

| 7

Dengan cara
1. Menggunakan alat berfikir
seperti lapan Peta Pemikiran
oleh guru dan murid dalam PdP
2. Teknik menyoal dan menaakul
untuk meningkatkan kemahiran
berfikir aras tinggi Blooms
taksonomi dan Versi
Lorin Anderson

8
8|

KONSEP PROGRAM i-THINK

9
9|

Pendekatan Seluruh Sekolah

Bagaiman
a?

1.Latihan diberi kepada


pentadbir, guru dan
murid dalam mengajar
dan belajar berfikir
2.Guru dan murid
mempunyai bahasa
pemikiran dan alat
berfikir yang sama

10
10
|

Apa itu
PETA
PEMIKIRAN ?

Peta Pemikiran menyediakan satu cara


berfikir yang konsisten dan brain
compatible bagi guru menyampaikan
maklumat dan untuk murid belajar dan
mengekalkannya.

| 12

Peta Pemikiran bukan satu kurikulum,


tetapi merupakan alat berfikir yang
membolehkan guru menyampaikan
kurikulum yang sedia ada dalam bentuk
yang lebih bermakna.

| 13

MENERAPKAN ELEMEN KBAT


i. Selain daripada menggunakan alat berfikir, guru
dan murid perlu banyak menggunakan soalan yang
memerlukan pemikiran aras tinggi seperti soalan
yang berbentuk Mengapa, Bagaimana, Terangkan,
dan Memberi pandangan.
ii. Galakkan murid untuk menyoal. Contohnya pada
akhir pembelajaran murid diminta membuat dua
soalan berdasarkan apa yang mereka telah belajar.

MENERAPKAN ELEMEN KBAT


i. Rujuk Taksonomi Bloom dalam teknik
penyoalan.
ii. Banyakkan aktiviti inkuiri.

Memperkembangkan
Kemahiran Penyoalan Murid
Guru perlu:
mengelakkan bertanya banyak soalan
menggalakkan murid bertanya lebih banyak
soalan jenis lisan dan bertulis
menggalakkan murid untuk menyoal murid lain
semasa perbincangan
menerima soalan yang diajukan
memberikan masa untuk membuat soalan
susulan kepada murid
mengumpul, membincang, membina dan
mengkategorikan soalan murid
| 16

CIRI GURU KBAT


berkomunikasi
Menggalakkan
pembelajaran
kreatif
inovatif

Sebagai
fasilitator
GURU
KBAT

Kaedah
penyelesaian
masalah

Mempunyai
kemahiran kritis

Teknik
penyoalan
berkolaborasi

KEMAHIRAN MURID YANG MENGAPLIKASIKAN KBAT


Kemahiran
pengurusan masa

Berkeyakinan
Menyelesaikan
masalah

Pemikiran
kritis

Kemahiran Murid
yang
mengaplikasikan
KBAT

berkomunikasi
Berupaya
berinovasi

Berfikiran
positif
Kesedaran
terhadap
persekitaran

Berinteraksi
dengan
kumpulan
silang budaya

STRATEGI PENGAJARAN BERPUSATKAN


MURID
penglibatan
aktif murid
berkeyakinan

tingkatkan
KBAT

guru sebagai
pemudahcara
Strategi
pengajaran
berpusatkan
murid

galakkan
interaksi

Terima Kasih
|