You are on page 1of 1

Vektori virusa krompira su lisne vai, koje pri jaem naletu mogu znatno rairiti

virusnu infekciju. Pored sadnje bezvirusnog, sertifikovanog sadnog materijala,


potrebno je da proizvoai pregledaju detaljno svoj usev i da izvre mere
negativne selekcije, tj. da iupaju svaku biljku na kojoj uoe simptome viroza,
kao i svaku samoniklu biljku krompira, i da ih iznesu van parcele.

Takoe je potrebno pratiti let lisnih vaiju sedmodnevnim postavljanjem


utih lovnih posuda ili pregledom uzorka od 100 listova. Ukoliko se u
lovnoj posudi utvrdi zbirna vrednost od 50-60 lisnih vaiju ili ukoliko se
na 100 listova utvrdi brojnost lisnih vaiju vea od 20, potrebno je
primeniti neki od insekticida registrovanih za suzbijanje lisnih vaiju i na
taj nain ih spreiti da raire virusnu infekciju useva.
Lisne vai (Myzus persicae, Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrospiphum euphorbiae,
Brevicoryne brassicae, ...)
Lisne vai otecuju povrtarske biljke vec u prvim fazama razvoja. Vrlo brzo formiraju
kolonije na napadnutim biljkama, i to obicno na mladim biljnim delovima gde je
najintenzivnija cirkulacija biljnih sokova. Pored direktnog tetnog delovanja ovi insekti
su prenosioci mnogih biljnih virusa, a prilikom sisanja biljnih sokova luce ecere
(medna rosa), na kojima se razvijaju tzv. gljive cadavice. Vecina lisnih vai su
polifagne tetocine otecujuci veliki broj vrsta gajenih biljaka, a odravaju se i na
korovima. Suzbijanje lisnih vai, kada se vec pojave, efikasno je samo primenom
hemijskih sredstava. Zimsko prskanje vocaka i suzbijanje korova u irem podrucju
doprinosi kasnijoj pojavi i smanjenju brojnosti ovih insekata.U cilju suzbijanja lisnih vai
moe se primeniti veci broj insekticida, kontaktnog i sistemicnog dejstva, a njihovu
upotrebu treba uskladiti sa berbom plodova. Biljne vai su sitni su insekti, najee zelene
boje, mada ih ima smeih, utih, ruiastih i crnih. Ovalno-krukolikog su oblika tela.

Odrasli insekti mogu biti krilati i bezkrilni. Kod veine vrsta noge i antene su i relativno
duge. Usni aparat je u obliku otrih stileta i dobro razvijen, osim kod individua polne
generacije, gde je zakrljao. Veliki broj vrsta ima na bokovima pri kraju trbuha po jedan
izrataj valjkastog oblika (kornikula), kroz koje se lue votane materije, dok tzv. mednu
rosu lue kroz analni otvor.
Suzbijanje: Preporucuju se sve preventivne mere i mere higijene polja koje doprinose
smanjenju brojnosti ovih tetnih insekata. Insekticide primeniti preventivno ili najkasnije
pri prvoj pojavi primeraka lisnih vai. Preporucuje se preventivna primena sistemicnog
insekticida Actara, preko zemljita zalivanjem biljaka ili folijarno, kao i kontaktnih
insekticida Actellic, Chess i Karate Zeon.