Вы находитесь на странице: 1из 218

NetManager

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager.
.

.

.
EN 60950 / IEC 60950.

.

:
, ,
,
.

(C) Siemens AG 2006.


: Communications Group
Hofmannstrasse 51
D-81359 Munich
.

,
.

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager


:
,
, .
:
/

Event ID 3621

Event ID 9017

3.3.4 "

Not Cleared

OS"

2005 .

2005 .

,

,
.

2005 .

,

,
.

2005 .

,

,
.

2006 .

,

,
.

2006 .

,

,
.

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

2006 .

,

,
.

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

218 . 7.

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NetManager. . . . . . . . . . . . . . . . . .
NetM boot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OA&M- NetManager . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . . .


NetManager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OS- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event ID 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event ID 277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event ID 800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event ID 801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event ID 802 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event ID 807 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event ID 810 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event ID 1218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event ID 1221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event ID 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event ID 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event ID 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event ID 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event ID 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event ID 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event ID 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event ID 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event ID 26xx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event ID 27xx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event ID 3002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event ID 3005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event ID 3308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event ID 3621 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event ID 4704 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event ID 4708 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event ID 4709 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event ID 4715 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event ID 4716 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.14
2.2.15
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
2.2.24
2.2.25
2.2.26
2.2.27
2.2.28

A30828-X5120-A50-7-5671

15
15
16
19
19
19
22
22
23
23
23
25
25
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
29
30
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
33
33
33
34
34
35

2.2.29
2.2.30
2.2.31
2.2.32
2.2.33
2.2.34
2.2.35
2.2.36
2.2.37
2.2.38
2.2.39
2.2.40
2.2.41
2.2.42
2.2.43
2.2.44
2.2.45
2.2.46
2.2.47
2.2.48
2.2.49
2.2.50
2.2.51
2.2.52
2.2.53
2.2.54
2.2.55
2.2.56
2.2.57
2.2.58
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.4


NetManager

Event ID 4720 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Event ID 4723 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Event ID 4725 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Event ID 4726 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Event ID 4734 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Event ID 4736 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Event ID 4737 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Event ID 4738 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Event ID 4739 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Event ID 4745 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Event ID 4747 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Event ID 4803 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Event ID 4804 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Event ID 4805 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Event ID 4903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Event ID 4904 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Event ID 4905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Event ID 4906 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Event ID 5000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Event ID 5004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Event ID 5005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Event ID 5006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Event ID 5007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Event ID 5008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Event ID 5009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Event ID 5010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Event ID 5011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Event ID 5027 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Event ID 6010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Event ID 9017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
NetM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
NetM-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
CS
Dr. Watson datalog.exe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
OS- MML
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
NetM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
GUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
/
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
NetM
Disk Full . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.6
2.6.1
2.6.1.1
2.6.1.2
2.6.1.3
2.6.1.4
2.6.1.5
2.6.1.6
2.6.2
2.6.2.1
2.6.2.2
2.6.2.3
2.6.2.4
2.6.2.5
2.6.2.6
2.6.2.7
2.6.2.8
2.6.2.9
2.6.2.10
2.7
2.7.1
2.7.1.1
2.7.1.2
2.7.2
2.7.2.1
2.7.2.2
2.7.2.3
2.8
2.8.1

A30828-X5120-A50-7-5671

NetM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NetM Traffic Light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Start NetManager . . . . . . . . . . . .
NetM- . . . . . .
UserProfiles
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"ESCDomains update failed" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . . . . .
Web CLI . . . . . . . . . . . . .
FOS
"Internal error" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q3-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SNMP- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"In Progress". . . . . .
, NE,
RPPW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

SiM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
,
NE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NE . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . .
FTAM/FTNEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRANSFILE ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"OpenFT" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"NetM ETP" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46
46
46
47
47
47
47
47
48
48
48
49
49
49
50
50
51
51
51
52
52
53
53
54
54
55
56
56
56
56
57
57
57
58
58
59
59

2.8.1.1
2.8.1.2
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
2.8.3
2.8.3.1
2.9
2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.9.5
2.9.6
2.9.7
2.9.8
2.9.9
2.9.10
2.9.11
2.9.11.1
2.9.11.2
2.9.11.3
2.9.11.4
2.9.11.5
2.10
2.10.1
2.10.2
2.11
2.11.1
2.11.2
2.12
2.12.1
2.12.2
2.12.3
2.13
2.13.1


NetManager

SNMP- (
Log Viewer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
,
AMD Containment View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
NE . . . . . . . . . . . . . 61
. . . . . . . . . . . . . . . 61
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
, . . . . . . . . . . . . . . . 62
MML, Q3 SNMP
NetM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
OS- , NetM
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

OS- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
ClearOSAlarms.pl . . . . . . . . . . . . . . . . 67
MML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Q3- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
SNMP- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
NE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
, Topology Map Editor / Viewer . 71
NTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
ANS OS. . . . . . . . . . . . . . . 72
ANS NE- . . . . . . . . . . . . . 72
CP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Containment View (CV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
CV . . . . . . . . . . . . 74

CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Basic Configuration and
System Setup (BCSS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
. . . . 75
BCSS- Weird Solutions
DHCP Turbo Server . . . . . . . . . . . 75
SNMP northbound-
(SNMP Proxy Agent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
SNMP northbound- . . . . . . . . . . . 76
GUI SNMP northbound-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
SNMP-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
, Software Management. . . . . . . 77
Software Mangement. . . . . . . . . . . . . . . . . 77

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

2.13.2
2.14
2.14.1
2.14.2
2.14.3

2.14.4

2.14.5
2.14.6
2.14.7
2.14.8
2.14.9
2.14.10
2.14.11
2.15
2.15.1
2.15.2
2.15.3
2.15.4
2.15.5
2.15.6
2.15.7
2.15.8
2.15.9
2.15.10
2.15.11
2.16
2.16.1
2.16.2
2.16.3
2.16.4
2.17
2.17.1
2.17.2
2.18
2.18.1

A30828-X5120-A50-7-5671

Software Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
, NetMSecurityTool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
NetMSecurityTool . . . . . . . . . . . . . . . 79
/
ADirS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
/
Patch- NetMSecurityTool ,
,
. . . . . . . 80
NetMSecurityTool /
Patch-
, ,
. . . . . . . 80
NetM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
NetMSecurityTool,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
NetM . . . . . 82
NetMSecurityTool -2147024809 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
NetMSecurityTool -2147023545 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
NetMSecurityTool DTC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
OS ,
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
ENMCMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
ENMCMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
ENMCMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
ENMCMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
NEUSER. . . . . . . . . . . . . . . . . 87

UGNEUSERTASKINFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
NEGROUP . . . . . . . . 88
ASDVIEW . . . . 88
. . . . . . . . . . . . . 89
NetM-. . . . . . . . . . . . . . . . . 89
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
, . . . . . . . . . . . . 91
GUI Cut-through HOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

HAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
HOS
HiX- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
ADCOM GUI Cut Through . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
IDB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
IDB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
OEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Server View Server View Manager . . . . . 94


NetManager

2.18.2

OEM -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2.18.3 HAS . 94
2.19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
2.19.1 "Windows Security Alert" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
2.20
License Key Administration . . . . . . . . . . . . . . . 95
2.20.1 Error occurred while writing to the file . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
2.20.2 Error occurred while reading the file . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
2.20.3 File does not exist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
2.20.4 Enter Filename . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
2.20.5 No write permission in this directory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2.20.6 Error occurred while accessing the file . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2.20.7 No license keys to export . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2.20.8 File has wrong format, Choose an XML file . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
2.20.9 Enter license key . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
2.20.10 No permission to read this file . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.4.1
3.4.4.2
3.4.4.3
3.4.4.4
3.4.4.5
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.2.1
3.5.2.2
3.5.2.3
3.5.2.4
3.5.2.5

10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
. . . . . . . . . . . . . . . . . 106
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
OS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
. . . . . . . . . . . . . . . 109
Not Cleared
OS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
X.25- (NE) . . . . . . . . . . 113
CP- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
X.25 NE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
X.25 OS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
NetM Eicon . . . . . . . . . 115
HDLC . . . . . . . . 116
X.25- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
TCP/IP-X.25- . . . . . . . . . . . . . . 117
OS . . . . . . . . . . 118
ISDN- (NE) . . . . . . . . . . . . . . . 118
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
ISDN OS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
: ISDN- . . . . . . . . . . . . . . . . 119
D- ISDN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
B- ISDN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
ISDN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

ISDN-X.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

3.5.2.6 ISDN-S2M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123


3.5.3
ISDN-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
3.5.4
ISDN- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
3.5.5
NE
ISDN- ( NE ) . . . . . . . 126
3.6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
3.6.1
Oracle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
3.6.2
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
3.6.2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
3.6.2.2 . . . . . . 128
3.6.2.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
3.6.2.4 "Select" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
3.6.2.5 "Startup" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
3.6.3
, . . 131
3.6.3.1 . . . . . . . . . . . . 131
3.6.4
, Oracle (
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
3.6.4.1 . . . . . . . . 132
3.6.5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
3.6.5.1 - TNS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
3.6.6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
3.7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
3.7.1
NetMClean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
3.7.1.1 , . . . . . . . . . . . . 134
3.7.1.2 ,
(CS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
3.7.1.3 , (FS)
(HAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
3.7.1.4 ,
(HAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
3.7.2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
3.7.2.1 NetM Clean
90% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
3.7.2.2 NetM Clean . . . . . . . . . . . . . . . 137
3.7.2.3 redo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
3.7.2.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
3.7.3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.4.1
4.1.4.2
4.1.5
4.1.5.1

A30828-X5120-A50-7-5671

. . . . . . . . . . . . . . . .
Version Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Version Info. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139
139
139
139
141
143
143
144
145
145

11


NetManager

4.1.5.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
4.1.6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
4.1.6.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
4.1.6.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
4.2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
4.2.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
4.3
Windows Event Viewer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
4.3.1
Windows Event Viewer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
4.3.2
Windows Event Viewer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4.3.3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
4.4
Trace Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
4.4.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
4.4.2
Trace Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
4.4.3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
4.5
Trace Viewer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
4.5.1
NetM Trace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
4.5.2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
4.5.3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
4.5.4
. . . . . . . . . 159
4.5.5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
4.5.6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
4.5.7
. . . . . . . . . . . . . . . . 160
4.5.8
. . . . . . . . . . . . . . 161
4.5.9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
4.6
Q3-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
4.7
LAN, IP- ( W2k-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
4.7.1
Netstat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
4.7.2
Net Statistic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
4.7.3
Ping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
4.7.4
Traced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
4.8
Ethereal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
4.8.1
Ethereal. . . . . . . . . . . . . . . . 168
4.8.2
Ethereal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
4.8.2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
4.8.2.2 Ethereal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
4.8.2.3 Ethereal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
4.8.2.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
4.8.2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
4.9
X.25/HDLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
4.9.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
4.9.2
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
4.9.3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
4.9.3.1 X.25- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
4.9.3.2 X.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
4.9.3.3 XPORTISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

12

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

4.10
4.10.1
4.10.2
4.10.2.1
4.10.2.2
4.11

OpenFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FTNEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FTAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PCMX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183
183
184
184
189
189

5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.3.1
5.2.3.2
5.2.4
5.2.4.1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DCN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, GUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NetM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NetM . . . . . . . .

NetM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NetM. . . . . . . . . . . . . . .
NetM. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SNMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DM South Bound . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CORBA North Bound . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- ANS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notify Server. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NetM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MML Q3. . . . . . . . . . . . . . . . . .
SNMP- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, Tree/Quick Select
Workbench . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191
191
191
191
191
191
192
192
193
193
194
194
195

5.2.4.2
5.2.4.3
5.2.4.4
5.2.4.5
5.2.4.6
5.2.5
5.2.5.1
5.2.5.2
5.2.5.3
5.2.5.4
5.2.5.5
5.2.5.6
5.2.5.7
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.2
5.3.2.1
5.3.3
5.3.3.1
5.3.3.2
5.3.3.3
5.3.3.4
5.3.4

A30828-X5120-A50-7-5671

197
198
198
199
199
199
200
200
201
201
201
202
202
202
202
203
203
203
203
204
204
204
205
205
205

13

5.3.4.1
5.3.4.2
5.3.5
5.3.5.1
5.3.5.2
5.3.6
5.3.6.1
5.3.6.2
5.3.6.3
5.3.6.4
5.3.6.5
5.3.6.6
5.3.7
5.3.7.1
5.3.7.2
5.3.7.3
5.3.8
5.3.8.1
5.3.8.2
5.3.8.3
5.3.9
5.3.10
5.3.11
5.3.12
5.3.12.1
5.3.12.2
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.2.1
5.4.2.2
5.4.2.3
5.4.2.4
5.4.3
5.4.3.1
5.4.3.2
5.4.3.3
5.4.4
5.4.4.1
5.4.4.2
5.4.4.3
5.4.5
5.4.6

14


NetManager

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
FTAM/FTNEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
, . . . . . . . . . . . . . . 206
MML- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
NTM (TME TMV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
- AMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
AMD . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Q3- NE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Containment View (CV) . . . . . . . . . . . . . . . . 208
CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
BCSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
BCSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
BCSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
, . . . . . . . . . . . 210
, GUI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Remote diagnostic agent (RDA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
ODBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
IndSys2000,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
HA- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Indsys2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
IndSys2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
IndSys2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
IndSys2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
IndSys2000 . . . . . . 216
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
(
Indsys2000 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
(
Indsys2000 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
(
Indsys2000 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
ZIP-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

1
NetManager (NetM)
Siemens, .
Siemens, (OS),
,
(OA&M) (NE)
Siemens, EWSD SURPASS.
EWSD
Siemens , SURPASS
, Siemens,
(
) ( )

, - (IP).
(NE), NetManager,
NE , , SURPASS hiE 9200 hiS 700,
(NE), (),
NetManager OS-.
()

(NE), , SURPASS hiX 5300 hiG 1200.
, NetManager
OA&M, ,
, ,
Centrex.

1.1


NetManager.
,
,
NetManager.
2 " NetManager"
.
3 " "

.
4 " "
,
.
5 " "
(,

Siemens ).
. 1.1 ,
.

A30828-X5120-A50-7-5671

15


NetManager

<NETM_HOMEDIR>

-
:
%NetMBaseDir%\UserHomeDir\<user_name>

<NETM_BASE_KEY> - :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Siemens\NetM\<ve
rsion_tag>
<WIN_CUR_USER>

- :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows
\<version tag>

<ORACLE_HOME>

- ,
:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Oracle\HOME0

<ORACLE_SID>

- :
NM32

<ORACLE_PWD>

. 1.1

1.2

-, "SYS as
SYSDBA", NetM
NetManager.
,
.
.
,
NetM,
.
:
1.

Patch-
TP, TP CORBA
TP
HF, WA OH.
2.

. ,
. . 3.7.

16

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

3. OS-
, NetM OS
OS- , , OS-
.
OS- 2.1.
, .
4.

. ,
. , NetM
NetM-,
.

(, )
, . ,
,
.
5.
, ,
, ,

NetM.
, -
, .

OS NetM.
6. , DB

,
.
OS NE,
. , ,
( ,
),
.
, ,
.
3.3 - 3.5.
7.
, .
,
.
3.
,
( ). ,

,
.
8.
, , ,

A30828-X5120-A50-7-5671

17


NetManager

.
4.3.

, . ,

, 2.2,
, .
, .
9. ,
,
(, ,
Meta Frame-, , ,
, . .),
(NE).
( - ),
NE.
,

NE. 3.3 - 3.5.
10.
,
2.6 ,
.
.
11.


,
Siemens. ,
, .
""
.
:
(. 5.1).
5.2 5.3,
(,
).
, 4.


IndSys2000, 5.4.

18

, ,
,
.
.

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

1.3
!

,
:

1.4

, NetManager,
,
.
(
), CD-ROM (
).
NetManager
.
NetManager , ,
,
. , ,
.
NetManager ,
.
.
" "
(. 1.4 " "),
. , " "
,

.
(NE)
.
.

, , Web- FTP Siemens,
.


,
NetManager.

1.4.1

NetManager
NetManager
:
NetManager
NetManager


A30828-X5120-A50-7-5671

19


NetManager

NetManager
NetManager
NetManager ,
. :

,
NetManager.

,
(NE), ,
.
.

(OS).
,
(NE).

OS. ,
.
,
NetManager. ,
,
.

,
NetManager.
.

,
NetManager.

,
NetManager.
,
NetManager; :
,
OS.
, ,
Legato NetWorker.
Legato NetWorker

,
, ( )

.

online offline.
OS
,
(OS)

20

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

OS NetManager
OS- OS,
, , (NE)
OS.
SNMP-
,
,
X.733
SNMP-, (OS).
SNMP-
,
,
X.733
SNMP-, (OS).

,
(CLI) ,
(GUI) Workbench. CLI

, (GUI)
CLI Web Client. CLI
Siemens.
CORBA northbound-
,
NetManager, (OS),
OS NetManager
northbound-
(CORBA) , NetManager.


, ,

(CBR). CBR

(CP) (MP)
BCT boot NetM boot (SiM)
(CRS), (OS)
NetManager. ,
( (AMA)) CRS
FastFile.

NetManager
NetManager
,
(NE)
(OS). -
( " ?")
(GUI).

A30828-X5120-A50-7-5671

21


NetManager


NetManager,
.
,
NetManager ( ,
, ).

NetManager
; ,
, , .

(OEM), NetManager,
.

1.4.2

NetM boot
NetM boot ( "BCT boot")

(CP) (MP)
.
NetM boot
NetManager (SiM).
NetM boot
NE.
NetM boot ,
, , NetM boot.

1.4.3

OA&M- NetManager
,
(OA&M) ,
, ,
(NE)
. NetManager

NetManager,
,
.
OA&M- :
, , /
,
.
,
.

22

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

1.4.4


(OS)
() (NE) , , SURPASS
hiX 5300, , , SURPASS
hiG 1200. ()
.
:
, ,
(NE),
().

.
,
,
(NE).
(,
).
, ,

(NE).
.

1.4.5


NetManager EWSD
SURPASS.


(, EWSD V17 SURPASS hiE 9200
S3 ).
(NE)
(TP),
NE.
,

, , MML-.

1.5

.

( ,
. .) .
:
"AMD" "New View".

A30828-X5120-A50-7-5671

23


NetManager

(, MML), , ,
.
:
, - ( PRONAM),
.
,
(%NetMBaseDir%\Databases\GlobalTaskFiles)
.

-
.
:

<CSname>_<NEname>.txt, <CSname> -
(CS), , <NEname> (NE), .

,
.
.
:

IP-, , T-, S- P-
.

,
(, ).
.
:

24


. . ,
, ,
.

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

2
NetManager
2.1

OS-
OS-, Alarm and
Message Display (AMD), ,
,
. ,
" OS-" ("OS Alarms"), AMD
"Maintenance Manual"
OS-.
"OS Alarms"

OS-,

NetManager.
"OS Alarms" (%NetMHelpPath%\NM45OSAL.HLP)
OS-. "Help Topics: OS Alarms" (
"Index") OS-
.

2.2
Windows Event Viewer (. 4.3).
,
,
(, CL0037), "Message" ().
"Message" (%NetMHelpPath%\CTGLBHLP.HLP)

OS-.

,
( "Help Topics:
Message", "Find").

2.2.1

Event ID 26
: ncopy.exe - Unable To Locate Component:
,
ECNCB.dll.
.

X.25 CS,
CP FTAM TCP/IP-X.25-,
P-, S- T-.
( X.25) ,

A30828-X5120-A50-7-5671

25


NetManager

, .
.

-
NE Administration.

, X.25
CS, FTAM.
,
.

2.2.2

Event ID 277

CP (PD),
PD. ,
PD PD
- , NE

. PD .


,
,
.
CP, -
.
NE.

2.2.3

Event ID 800

MML- Workbench
,
CL0037.

CP-,
- (UG-NE),
MML- ,
(OS) . , NE-
.
, ,
NE, "" ,
ChangePassword NE
.

26

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager


,
NE-, NetM Administration
NE.

2.2.4

Event ID 801

MML- Workbench
,
CL0038.

CP-,
- (UG-NE),
MML- ,
NE.

NE-
NetM Administration NE
.

2.2.5

Event ID 802

MML- Workbench
,
CL0013.

CP-,
- (UG-NE),
MML- , .

NE CP-
( MODUSERID). UG-NE
CP-,
CP-
Windows Event Viewer CS,
UG-NE.

MML- Workbench
,
CL0015.

A30828-X5120-A50-7-5671

27


NetManager

1. CP-,
- (UG-NE),
MML- ,
UG-NE
(OS).
2. NE - NE, OS
(PD)
(CS).

1.
CP- UG-NE.
UG-NE CP,
CP-
Windows Event Viewer CS, UG-NE.
2. - NE ( 15 ).
NE ,
( CANSESSION).

2.2.6

Event ID 807

MML- Workbench
,
CL0018.

CP-
- (UG-NE). CP-
MML- (NE).

NetM Administration
CP-
UG-NE. CP-
NE.

2.2.7

Event ID 810

MML- Workbench
,
CL0022.

(PD)
(CS)

28

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

- (UG-NE). , NE
.
UG-NE CS, PD,
, CS.

1. ( 3 )
MML-.
2. MML- - ,
Process Administration CS.
"NetM Print And Dialog" ,
,
CS, .

"NetMTaskServer" "NetM Print And Dialog".
3. "NetM Print And Dialog" - ,
NE Administration
PD CS.
"NetM Print And Dialog".

2.2.8

Event ID 1218

alarm/sysview
-
.

NetM - Administration
UG-NE,
.

2.2.9

Event ID 1221

UG.

UG NetM Administration.

2.2.10

Event ID 2001

Q3- Workbench
,
CL0039.

A30828-X5120-A50-7-5671

29


NetManager


(NE). :
NE .

(CS), CS .
NE-
.
NE-,
NE .

1. , NE .
2. , CS
- (UG-NE) .
CS , , CS
"NetM Task Server".
3. NetM Administration
NE-.
4. NE Administration
Q3/ NE
(CS).
,
(APT), (AEQ),
(AC), , IP- ,
,
(MP).
(net.config)
NE Layer Management.

2.2.11

Event ID 2002

Q3- Workbench
,
CL0011.


(FS). :
(OS),
.
.

. ,
: . ,
OS ( 3.3) ( 3.6).

30

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

2.2.12

Event ID 2003
. 2.2.11.

2.2.13

Event ID 2004
. 2.2.11.

2.2.14

Event ID 2005
. 2.2.11.

2.2.15

Event ID 2007
. 2.2.10.

2.2.16

Event ID 2008

c NE.
, ,
. , , .

.

2.2.17

Event ID 2013

Q3- Workbench
,
CL0027.

Q3- ,
.

:
Q3
(NE) (CS) (
NE Administration);
UG-NE ( NetM
Administration).

2.2.18

Event ID 26xx
. FOS

A30828-X5120-A50-7-5671

31

2.2.19


NetManager

Event ID 27xx
. FOS

2.2.20

Event ID 3002

,
. ,
.

- .

2.2.21

Event ID 3005

Workbench
,
CL0011. . 2.2.11.

Workbench
,
CL0035.

( )
(FS).

2 . , .
, ( 3.6)

2.2.22

Event ID 3308

NetM Notify Server


DB. ,
DB, .

, DB .
NetM Notify Server . . ,
( 3.6).

32

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

2.2.23

Event ID 3621
Citrix MetaFrame .
IMA_RESULT_DBCONNECT_FAILURE. .

MetaFrame
, .
, 48
.

,
. .
,
"CITRIX Licensing Server". BS.
BS FS.

i
2.2.24

, MFS Event 19
.

Event ID 4704
,
- "planned",

.

1. , CORBA
Common TP.
2. ADS NE (
"NetM Administration, Tools, ADS Administration")
,
.

1. CORBA Common TP.
2. "Update ADS after NE distribution change" "NetM
Administration, Tools, ADS Administration".

2.2.25

Event ID 4708

,
.

,
OS- BASE_EMSTA_001.

A30828-X5120-A50-7-5671

33


NetManager

, . OS.

, . 3; .
OS-.

2.2.26

Event ID 4709

, .
.
,
.

- .

,
. ,
.

- .

2.2.27

Event ID 4715
,
.

,

OS-

BASE_EMSTA_001

BASE_EMSTA_006.

, . OS.


,
. ,
. 3, .
OS- ().

34

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

2.2.28

Event ID 4716

-,
.
.

(3.6 " ")
"Update ADS after NE distribution change" "NetM
Administration, Tools, ADS Administration".

2.2.29

Event ID 4720

,
.

.

. 2.2.28

2.2.30

Event ID 4723
/
,
.

.

. 2.2.28

2.2.31

Event ID 4725

NetMDMSB DMCS,
. - .

- ,
NetMDMSB DMCS.

A30828-X5120-A50-7-5671

35

2.2.32


NetManager

Event ID 4726


- .

2.2.33

Event ID 4734
,

.
, .
2.2.25

2.2.34

Event ID 4736
.
, .
2.2.25

2.2.35

Event ID 4737
.
, .
2.2.25

2.2.36

Event ID 4738
.
, .
2.2.25

2.2.37

Event ID 4739
() ,
() /
(),
CORBA.
OS.

1. CORBA,
.
2. LAN CORBA.

36

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager


1) , CORBA,
CORBA.
2) . 3 " "

2.2.38

Event ID 4745

, NetMDMSB
. ,
TAO.

TAO.

2.2.39

Event ID 4747
/
,
.

.

(. 3 " ")
"Update ADS after NE distribution change" "NetM
Administration, Tools, ADS Administration".

2.2.40

Event ID 4803

COM ANS.
. ANS .

- .

2.2.41

Event ID 4804

"NEName"
,
ASS. ANS .

- .

A30828-X5120-A50-7-5671

37

2.2.42


NetManager

Event ID 4805

.
clientID . ANS
.

- .

2.2.43

Event ID 4903

COM ANSProxyServer .
. ANSProxyServer
.

- .

2.2.44

Event ID 4904

"NEName"
,
ANS. ANSProxyServer .

- .

2.2.45

Event ID 4905

.
client ID . ANSProxyServer
.

- .

2.2.46

Event ID 4906

.
client ID . ANSProxyServer
.

38

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager


- .

2.2.47

Event ID 5000

ADS_ASS. NetM EMSTA


. ,
ASS. EMSTA
ASS.

- .

2.2.48

Event ID 5004

NetM EMSTA
.
.

(. 3.6 " ")

.

2.2.49

Event ID 5005

NetM EMSTA
. .

. 2.2.48.

2.2.50

Event ID 5006

NetM EMSTA
.
.

. 2.2.48.

A30828-X5120-A50-7-5671

39

2.2.51


NetManager

Event ID 5007

NetM EMSTA
.
.

. 2.2.48.

2.2.52

Event ID 5008

. 2.2.50.

2.2.53

Event ID 5009

NetM EMSTA .
.

. 2.2.48.

2.2.54

Event ID 5010
. 2.2.53.

2.2.55

Event ID 5011
. 2.2.53.

2.2.56

Event ID 5027

NetM EMSTA .
.

- .

2.2.57

Event ID 6010

, Cdcm. NetM
DMSB,

Cdcm,

40

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager


- .

2.2.58

Event ID 9017

, MetaFrame-.
.

CITRIX 96
. ,
Metaframe-.

Citrix
CITRIX
CITRIX


CITRIX CITRIX.
CITRIX Administration MFS .
"Properties".
"License Server" IP- CITRIX,
.
: ,
"Properties" "License Server", - "Use
farm settings for license server access".

2.3
2.3.1

NetM
NetM-

("" ). ADirS
,
.
.

, ADirS ,
ADirS. NetM Administration,
Windows-, .
.

A30828-X5120-A50-7-5671

41

2.3.2


NetManager

CS
Dr. Watson datalog.exe
CS, ADirS.

, datalog.exe
Windows, Microsoft ,
.
NetM
datalog. datalog CS
NetM.
NetM .

CS datalog.exe,
Dr. Watson.

2.3.3

OS- MML

OS- MML ,
, NetM
Routing Server.

MML NE
CS, OS-,
CS, NetM Routing Server,
OS- NE. CS NE
:
1. OS-, "NE
EVENT HANDLER" MOC.
2. NE CS MOI
OS-. MOI CS_< CS>\NE_< NE>\MML.
3. , NetM Routing Server.

(CS).

2.3.4


,
12 ,
.
.

42

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager


NetM,
,
.

,
NetM.
, ,
6 .

1. Windows- Active Directory "Active Directory Users and
Computers" dsa.msc "Run".
2. "Users".
3. .


( , ),
.

.
:
\\<FS_Name>\NetMBase\UserHomeDir\%username%\profile
\\<FS_Name>\NetMBase\UserHomeDir\%username% .
4. "Action->New->User"
.

,
" Windows " NetM
.
5. NetMOU - NetM <OSName> - OU - NetMUsers NetMNormalUsers
6. "NetM Administrator"
%NetMLocalActiveBase%\UserHomeDir\.
< >
"Properties"; "Security" <
>, "Apply" < >,
"Full Control" "Apply".

,
(SID) .
SID Full Control.
, ,
,
\\<FS_Name>\NetMBase\UserHomeDir\%username%\profile,
7.
7. - ,
.
8. CTInfo .

A30828-X5120-A50-7-5671

43

2.3.5


NetManager


NetM-
NetManager
OS- Windows
. ,
.

Windows
, ,
Microsoft Office.


.

2.3.6

GUI

DLL, GUI, - ,
PATCH- TP. Patch TP DLL *.DLL1
.
*.DLL. .

"NetM Control" ,
GUI. *.DLL1

:
"%NetMBaseDir%\Databases\Common"

"%NetMBaseDir%\bin". *.DLL.
.

2.3.7

FM
FM Disk Full
.

DB
- ,
.

, .
MFS.

44

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

2.3.8

/
(. 5.2.4 "
NetM")
.

"Access denied".


.

,
"full control" .


.

5.2.4.4 "
NetM"
. , ,
.
.

2.3.9

NetM
Disk Full
NetM .

.

Start - Siemens NetManager
NetM.
"License
.

Key

Administrator"

"License key Administrator" License


Key Administration, "database error
occurred".

NetM Control. .
.

A30828-X5120-A50-7-5671

45

2.4
2.4.1


NetManager

,
NetM
"First Admin Account"

NetM- "First
Admin Account". , Net
Manager NetM
.

- ,
:
1.
.
2. "Start" "Programs", "Administrative Tools",
"Active Directory Users and Computers".
3. .
"Account" "Account is locked
out ".

2.4.2

DLL
:
xxx.exe - DLL initialization failure. Initialization of the dynamic link library ...


(desktop heap) .

Windows Server 2003
(NetM MF Servers, NetM SiS/MFS).
48 M
:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionMana
ger\Memory Management\SessionViewSize = 0x30 (48 decimal).

2.4.3

NetM Traffic Light


MFS, NetM Traffic Light
, (FS) Oracle
.
(FS)
NetM-.

46

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

NetM NSSM NetM Traffic


Light - NSSM.

(
).

2.5
2.5.1

Start
Start NetManager

NetM-,
NetM . ,
FS.

. 3.3 " OS".

2.5.2

NetM-
,
NetManager, .

NetM .
CS FS.

, .

2.5.3

UserProfiles

. 3.6.2 ", ".. 3.6 " ".

2.5.4


"ESCDomains update failed"
,
, UserProfile
:

A30828-X5120-A50-7-5671

47


NetManager

"ESCDomains update failed. Error Code: -5"1. , ,
:
<WIN_CUR_USER>\Internet Settings\ZoneMap\Domains.
<WIN_CUR_USER>\Internet Settings\ZoneMap\ESCDomains.
2. "FOS Admin", "NCM"
"Autopatch"
. "Open"
..
FS.
NetM-, FS
.
, - ,
- 5.
.Internet Explorer.
,
Internet Explorer.
Remote Desktop,
GCT OS OS ,
.
NetM-.

2.6
2.6.1
2.6.1.1


,
Web CLI
Web CLI ,
"CLI failed to retrieve user information from the Admin
Database"

Web CLI
.

48

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager


Web CLI .
,

.

2.6.1.2

FOS
"Internal error"

CS, (. 3.1.1) ,
:
Event ID 800 - 802 NetM Task Performer
Event ID 807 NetM Task Performer
Event ID 810 NetM Task Performer
Event ID 2001 -2005 NetM Task Performer
Event ID 2007 -2008 NetM Task Performer
Event ID 2013 NetM Task Performer

. 2.2.

. 2.2.

2.6.1.3

Q3-

Workbench, CLI FOS
: "Semantic error: association abort"

NE Q3,
NE NetM.

.

2.6.1.4

SNMP-
Workbench, CLI FOS
: "Failure during database access - Equipment number not
Found".

, , ,
.
, .

A30828-X5120-A50-7-5671

49


NetManager


BCSS .
, ,
Containment View ,
. ,
, Containment View, ,
. SNMP- ,
Containment View.

2.6.1.5

"In Progress"
Workbench "In
progress". CLI NE
, 30 .
CLI "DOS-". FOS
.

DISPJOB MML NE ,
.
DISPQ3JOBREG Q3 NE ,
.

(, MML
END JOB) .

.

i
2.6.1.6

- NE, -
.

, NE,
RPPW

RPPW ,
OS ( CS) NE.
OS NE 5
1 .

OS NE (
, ).
, NetM
.

50

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

2.6.2
2.6.2.1Workbench.
, 3 .

CS, , "Task
Scheduler" / "NetM Scheduler" "Disabled" (
Control Panel, Administrative Tools,
Services).

NetM Scheduler.

Task Scheduler , NetM
Scheduler "Manual", .

UG-NE
, / CS.

. 3.1.3,
.

. 3.1.3, .

. 3.1.3,
.

2.6.2.2


NetM Scheduler.

CS, , .

CS, , .

CS, CS.
. ,

SchedSync.

A30828-X5120-A50-7-5671

51


NetManager


. 2.6.2.1.

. 2.6.2.1.

. 2.6.2.1.

2.6.2.3

NetM- ( NetM-)

,
, ,
'Logon failure',
NetM .
.

,
.
,
:
1.
.
2. "Start" "Programs", "Administrative Tools",
"Active Directory Users and Computers".
3. .
"Account" "Account is locked
out ".

2.6.2.4


NetM Scheduler.

CS, ,
Control Panel, Scheduled Tasks "View Log".
. , ,
.

NetM Scheduler Task Scheduler ( OS).CS , Task Scheduler

52

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

. ,
, .

, NetM Scheduler
.
.

2.6.2.5

, ,

(%SystemRoot%\SchedLgU.Txt).

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SchedulingAgent.


SiM
NetM Scheduler.
(SiM).


UNC.

,
UNC .
,
NetM Scheduler.

UNC .

2.6.2.6

UG-NE NetM (
NE UG),
UG-NE,
, .

1. ,
,
.
2.
NE
, ( NE )

A30828-X5120-A50-7-5671

53


NetManager

. ,
NE, -
UG.

2.6.2.7


NE
, .
NE, ,
.
Workbench.
"Add new time job" Ctrl+F3
"Schedule Task" (
). NE,
, broadcast- NE.


.

CS, , ,
:
Event ID 1117 NetM Scheduler.

,
, .

1. , ,
,
,
.
2. ,
, .
.
3. ,
(
). .

2.6.2.8


,
Log Viewer.

,
NE

, NE .

54

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager


Workbench
. ,
.

, NetMClean
.
.
, ,
,
.

1.
(
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\NetM\62\NetMClean\SchedO
utputFiles).
2. FS "DelHistory" .
, ,
.
"
" .

2.6.2.9

"SC_JOBHISTORY" ,
, "DelHistory" (RB7,
, ).
"SC_JOBHISTORY" "Truncate Table
SC_JOBHISTORY" SQL.


,
,
,
, .

,
, - .

.
1.
.
2. (
)
SNMP .

A30828-X5120-A50-7-5671

55


NetManager


,
- .
NetM Scheduler
, CS.
Scheduler :
a) services.msc Start->Run CS.
b) NetM Scheduler.

2.6.2.10

Scheduler CS
. -
.


.

. 2.6.2.8.

. 2.6.2.8.

. 2.6.2.8.

2.7
2.7.1
2.7.1.1NE


NE Admin (,
, TNS DB ).

OS Windows TNS (Start, Programs, PCMX-32, TNS User Interface).
GUI :

56

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

Eicon


Eicon

$FJAM

ETP/X.25

TCP/IP

$FJAM_OUTBOUND

ETP/X.25

TCP/IP

$FTAM

TCP/IP
ISO X.25 TP0/2 (Eicon)

---

$FJMFTIFO

---

TCP/IP

. 2.1
GUI
"Properties of Local Application".

2.7.1.2

/

" NT"
.

,

.


OS.

2.7.2
2.7.2.1

OS

FTAM/FTNEA
TRANSFILE ,

MML- TRANSFILE
NE OS
.

"" Windows-.

"Everyone" Windows-
"Pre-Windows OS Compatible Access".

A30828-X5120-A50-7-5671

57


NetManager


1.
.
2. "dsa.msc" , "Active
Directory Users and Computers".
3. , "Builtin".
"Pre-Windows 2000 Compatible Access"
"Properties".
4. "Members" "Everyone".
5. "dsa.msc"
"Pre-Windows 2000 Compatible Access" ,
"Everyone"
:
:
net localgroup "Pre-Windows 2000 Compatible Access" everyone /add
"exit" ENTER .

2.7.2.2


"OpenFT"

OpenFT PCMX ( OpenFT


) .


PCMX:
1.
PCMX-:
"Start, Programs, Pcmx-32, Trace Control, Option, Error Decoding".
2. "Error Decoding", ,
"CMX Error Message". .
.

2.7.2.3


"NetM ETP"

"NetM ETP" Eicon


:
A X.25 lower layer error occured:
Error Code: 12h Unsuccessful call (connect)
Cause Code: 0h DTE originated call
Diagnostic Code: 44h Invalid calling DTE address.

58

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager


. 4.9.3.1 4.9.3.2

2.8
2.8.1
2.8.1.1

,
,
.SNMP- (
Log Viewer)

TDS (
NetM Administration), TDS
.
NE CV , NE.

NetM SNMP TDS ,


, ,
.

TDS NetM NE
(NetM NE). ,
TDS.

CS,
SNMP,
<NETM_BASE_KEY>\NetMSNMPService\TrapLogging
<NETM_BASE_KEY>\NetMSNMPService\TrapHandling "1".

,
.

"1"
SNMP.

, TELNET.
TDS , BCSS.

A30828-X5120-A50-7-5671

59


NetManager

TDS
NE. TDS
NE, TDS
NetM.

: IP-
TELNET-.
, : .

2.8.1.2

,
AMD Containment View

CS,

SNMP,

<NETM_BASE_KEY>\NetMSNMPService\AlarmTrapLogging 1.

AMD CV
,
.

"1"
SNMP.

2.8.2
2.8.2.1


, ,
DB.
, ,
,

. !
FS,
,
<NETM_BASE_KEY>\CPMessages\DBLogging 1.

60

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

( Log Viewer),
1.

1
(MLS).

2.8.2.2

NE

, NE
( , NE UG "NetM
ADS_BackUp"), .
NetM Administration.
, ,

, , AMD.

"NetM ADS" NE , ,
CS1, NE CS2. MLS
NE, UG NetM ADS. MLS
. CS MLS MML-
NE, CS .


/ NE. NE UG NetM ADS,
NE CS,
, NE.

2.8.3


ENMLogArchive
.
, ENMLogArchive (
) - .

2.8.3.1ENMLogArchive.

"%NetMArchiveDir%\LogViewerData" ( HAS -
) 1,5 .

NetM-,
ENMLogArchive .

A30828-X5120-A50-7-5671

61


NetManager


. 3.7.

, ,

ENMLogArchive

%NetMTemp%\ENMLogArchive.log.

ENMLogArchive .

. 3.6.

%NetMTemp% :
LARunning.tmp, LA_Block_Task_Logging.tmp LA_Block_MLS_Logging.tmp.

ENMLogArchive .
ENMLogArchive ,
, -
ENMLogArchive.

. ,
, .

,
"ENMLogArchive
/recover" .

.
,


NetM.
Oracle. NetM !

2.9
2.9.1

,
MML, Q3 SNMP
NetM

1. Q3 NetM,
NE. ,
Q3
NetM
,

62

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager


NE.
2. MML, Q3 SNMP
NetM .

Perl-
("ClearMMLAlarmsOfNE.pl",
"ClearQ3AlarmsOfNE.pl", "ClearSNMPAlarmsOfNE.pl"):
1. FS
%NetMLocalActiveBase%\scripts.
2. Perl- :
Clear<ProtocolType>AlarmsOfNE.pl <NEName>,
:
<ProtocolType>
<NEName>

MML, Q3 SNMP
, MML, Q3
SNMP .

3. DBO Oracle
.

.
. 2.9.4.
4. "NetM Administration, Tools, ADS Administration"
"Update ADS after NE distribution change".

NE -
NE
NE NetM NE.

2.9.2

OS- ,
NetM

OS-
.
.
OS-
NetM ,
.

Perl- "ClearOSAlarms.pl".
" ". "
" .

A30828-X5120-A50-7-5671

63


NetManager


OS- CS
OS-
(CS). CS OS
OS- :
Perl ClearOSAlarms.pl /MOI <CSName>
:
<CSName>

CS
<CSName> ,
, NE
Administration.

OS- CS
ADS
CS NE,
"NetM ADS", OS-
CS NE :
Perl ClearOSAlarms.pl /CSChange <NEName> <Old_CSName>
:
<NEName>

<Old_CSName>

NE, CS
<NEName> ,
, NE
Administration.
CS NE
<Old_CSName> ,
,
NE Administration.

OS-
UG-NE
NE- CS -
CS,
OS-
:
Perl ClearOSAlarms.pl /MOI <NEName>
:
<NEName>

NE,

<NEName> ,
, NE
Administration.

OS-
UG
CS, (UG)

UG-NE

, CP-

64

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

TP,
OS-
:
Perl ClearOSAlarms.pl /MOI <UGName>
:
<UGName>

UG,

<UGName> ,
, NetM
Administration.

OS- NE/EM/SDM
(NE), ()
(SDM), NE/EM/SDM
OS- :
Perl ClearOSAlarms.pl /NEDel <NEName>
:
Perl ClearOSAlarms.pl /MOI <NEName>
:
<NEName>

NE, SDM
<NEName> ,
, NE
Administration.

OS- SNMP-
SNMP- SNMP OS-
:
Perl ClearOSAlarms.pl /MOI <NodeInfo>
:
<NodeInfo>

<NEName>\<SNMPNodeIPAddress>
<NEName> ,
, NE
Administration.

OS-

X.25- LAN-
OS-
X.25- LAN-:
Perl ClearOSAlarms.pl /MOI <ComputerInfo>

A30828-X5120-A50-7-5671

65


NetManager

:
<ComputerInfo>

<ComputerName>\<X.25CardNumber>\X.25PortNumber
X.25- :
<ComputerName>\<IPAddress>
TCP/IP- :

,
:
Perl ClearOSAlarms.pl /MOIHas <String>
<String> , ,
, Alarm and Message Display (AMD).

:
1.
%NetMLocalActiveBase%\scripts.
2. Perl- "ClearOSAlarms.pl script" ,
.
3. DBO Oracle
.

.
. 2.9.4.
. 2.1 NE
"Q3NE1_ACP" (. " OS-
NE/EM/SDM").

. 2.1

ClearOSAlarms.pl

4. "Update ADS after


NE distribution change" NetM Administration, Tool, ADS Administration.

66

, OS-
.

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

2.9.3


OS
,
OS-
.

,
OS-
(, GR , APS . .),
,
.
.

.
(
.
, GR-,
GR- ).

2.9.4

ClearOSAlarms.pl

,
,

. .

"0 rows updated"

. , ,
NE, .

,
, .


Oracle .

Oracle DBO.
(dbo@netm) .

:

A30828-X5120-A50-7-5671

67


NetManager

ERROR:
... TNS:listener failed to start a dedicated server process

CTRL+C.
Oracle.
. 3.6.

2.9.5

MML
, NetM MML

Workbench ADS_UG NE,MML- "Dispalarm"
(Event Log) NetM ADS MML
Alarm Data Collector -
(,
NetM ADS Alarm Store Service)
NetM Administration TP.
RSU
TP7.1.

: (a) TP, (b)
NetM Administration, (c) TP (d)
.
NE Administration
(UG)
NetMAdministration
NetMAdministration (
"File/AdministerNEUser")
MMLadc
, MML-ADC.
:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Siemens\NetM\<version_tag>]: "N" "Y"
regedit.
MMLadc, Service Control Manager
() CS.
NetM- Logviewer
MML- MMLadc. - NE
, TP
NE ( , , MMLQ3,
NE) .
OS- managedObjectInstance
"<CSName>\<NEName>\sspLost":

CP. NE (
,
CP).

68

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

2.9.6

MML Alarm Data Collector,


,
MML ADC. EventLog ( 4.3)
NetM Print&Dialog, NetMControl NetM
Task Server .
US ,
, ,
TP ( , 3.3.1
" "). TP
USxxxxxxxxxxxxx. MML ADC
US.

Q3-
, NetM Q3-
Q3EPS NetM ADS,
Q3- ,
.
NetM Administration TP.
RSU
TP7.1.

: (a) TP, (b)
NetM Administration, (c) TP (d)
.
NE Administration, :
Event log.
"NetM ADS Q3 ADC" ,
Q3
NE : < NE>, < NE>.
,
NE, ,
.
, NE Administration
(. NetManager, ,
).
(UG)
NetMAdministration.
NetMAdministration
( "File/AdministerNEUser").
:
, Windows-
NetM Security.

A30828-X5120-A50-7-5671

69

2.9.7


NetManager

SNMP-
, NetM SNMP-
.
, , CS,
NE ( ,
CS).
NetM Administration NetM ADS.
NE,
AMD.
NE PrimaryCS.
BackupCS.
BackupCS - - PrimaryCS,
(usergroup) "NetM ADS_BackUp"!

NetM Security.
, GUI
NE NE.
TP ( )
SNMP-. , TP
.
LogViewer, Log >Trap Log ,
IP-,
NE.
,
,
, .
NE IP-.
GUI Basic Configuration and System Setup (BCSS),
, NE,

(: IAU, MGI, MIB-II). CS,
SNMP-, TDS (
).

/
. TDS
GUI NetM (NE details) NE (
CS).

2.9.8

CS, NetM ADS SNMP Alarm Data


Collector, CS1, ,
CS1 CS1
TDS . ,
LogViewer .

NE

NE.
.

70

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager


NetM Administration, Tools, ADS Administration. "Update
ADS after NE redistribution change" "Notify ANS clients to register again"
(. ,
ADS Administration)

2.9.9

+
, CS
, CS - ,
1 2 .
. , CS
CS .

1. CS
CS.
2. CPU CS.
3. , .

2.9.10

- -
, ""
CS,
CS1 ( CS2 -
NE-) 30
CS2 ( CS1 - NE-), CS2
, ,
CS1.

1. .
2. ,
.

2.9.11

2.9.11.1

, Topology Map Editor /


Viewer
NTM
Topology Map Editor.
Topology Map Viewer,
UG, ,
Topology Map Authorization NetM Administration

A30828-X5120-A50-7-5671

71


NetManager

UG.
.

, , ,
,
.

1. Topology Map Editor/Viewer.
2. "NetM TMServer" Service Control
Manager.
3. Topology Map Editor/Viewer.

2.9.11.2

ANS OS

1. "Name Service"
NetM Administration.
'ADS_AS' OS
CS/AS.
2. "State Management"
NetM Administration , CS/AS
" unlocked"
" enabled".
"Disabled", , CS ,
( ping)
NetM ADS Alarm Notification Service.
3. TM Viewer CS/AS ,
.
4. ANS CS/AS. Topology Map Viewer.

2.9.11.3

ANS NE-

1. , .
.
. :
(, NE ),
.
2. , NE NE
"Update ADS After NE Distribution
Change" NetM Administration.
3. , "NetM ADS".
4. "Name Service" NetM
Administration CS/AS, NE.
ADS_AS NE.
, CS/AS [default].
, OS 2.9.11.2.

72

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

2.9.11.4

CP

TMV
CP.

CP "ACT
SYSLDD". "DACT SYSLDD".
NE "ACT SYSLDD" . ,
"ACT SYSLDD"
, Workbench,

OS-,

"ACT
SYSLDD",
NE, LDD- TMV,
.

, "ACT SYSLDD",
"DISP SYSLDD". "ACT SYSLDD",
"DACT SYSLDD". "ACT SYSLDD"
LDD TM Viewer.

MML- NE .

CP NetM NE
. , CP
.

. . 2.5

2.9.11.5

(alarm summary)
Topology Map Viewer :
1. Topology Map Viewer
, . ,
.
2.
.
3. UG . Topology Map Viewer
,
.
4. .
, UG, ,
UG, ,
.

A30828-X5120-A50-7-5671

73


NetManager

5. TM Viewer
,
"Indeterminate".
6.
, Topology Map Viewer NetM ADS
Alarm Notification CS/AS, NE,

Siemens.
4.4 Trace Configuration 4.5 " Trace Viewer".
,
, ,
TM Viewer, CS/AS.

2.10
2.10.1

Containment View (CV)


CV
SNMP CV .


.

(Auto Discovery)
Basic Configuration and System Setup (BCSS).

2.10.2


CV
,
entityconfigchange.

IAM .

1. :
<NETM_BASE_KEY>\ProcessTraps
1. 0,
1 NetMIamService.
2. , TDS CS,
.

2.11

Basic Configuration and


System Setup (BCSS)
,
.

74

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

.
,
, 3.1.1.


AD

1811

NetM IAM

BCSS

( )

2910

NetM
BCSS

BCSS

( )
NE

2911
2916

NetM
BCSS

. 2.2

2.11.1


(autodiscovery) .

1. "NetM IAM Service" Windows
(Administrative Tools, Services)
.
2. "NetM BCSS Server" Windows
(Administrative Tools, Services)
.

2.11.2

BCSS- Weird Solutions


DHCP Turbo Server

, Weird Solutions DHCP Turbo Server .DHCP Turbo Server Windows
(Administrative Tools, Services).

A30828-X5120-A50-7-5671

75

2.12

2.12.1


NetManager

SNMP northbound-
(SNMP Proxy Agent)
SNMP northbound-

SET GET OS .

SNMP northbound-
SNMP northbound-.


"NetM Administration, Tools, SNMP Agent
Administration". . 2.12.2,
Reconfigure SNMP Agent Administration.

2.12.2

GUI SNMP northbound-"NetM Administration, Tools, SNMP Agent Administration ..."
:
"Failed to read MIB-II Variables from SNMPD.cnf file. Check if the file is corrupted and
replace it with a proper file".
:
" Do you want to revert back to the previous known good state?"
"Yes" :
"Could not revert back to the previous known good state. Reason can be
1. LAN Disconnection.
2. SNMPD.cnf file was corrupt initially and does not have any previous known good
state"

GUI SNMP Agent Administration

(%NetMLocalActiveBase%\bin\etc\srconf\agt\snmpd.cnf)

FS.
( , )
"snmpd.cnf.bak",
GUI .

76

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager


,
OS
.
1. C NetM

NetM ADS SNMP Demon
NetM ADS SNMP Proxy Agent
NetM SNMP Subagent Adapter
2. \\<FSname>\NetMBase\bin\etc\srconf\agt FS
.
a. SNMPD.CNF
b. SNMPD.CNF.SNMPNB SNMPD.CNF
c. SNMPD.CNF.BAK ( )
3. C NetM

NetM ADS SNMP Demon


NetM ADS SNMP Proxy Agent
NetM SNMP Subagent Adapter
"NetM Administration, Tools, SNMP Agent Administration ..."
/ .

2.12.3

SNMP

GUI SNMP-

(%NetMLocalActiveBase%\bin\etc\srconf\agt\snmpd.cnf).
, .

. 2.12.2.

2.13

2.13.1

, Software
Management
Software Mangement
:
:

A30828-X5120-A50-7-5671

77


NetManager


, TFTP ("Weird Solutions TFTP Turbo")
"NetM FT User" CS
Windows (Administrative Tools, Services).
, TFTP
CS, \\<FSname>\NetMBase
(
Windows TFTP turbo, TFTP Turbo
Properties, General).
, (
Windows TFTP turbo, TFTP Turbo Properties, General).
"Overwrite if file exists" .
, TFTP (
Windows TFTP turbo, TFTP Turbo
Properties, Security). SwmINArchives
IP- .
,
NetMBase IP- (
Windows TFTP turbo, TFTP Turbo Properties, Security).
"NetM FT User"
NetMBase.
, Windows Explorer FS,

NetMBase, "Properties", "Sharing"
"Permissions".
"NetM FT User "
NetMBase ,
SwmINArchives. "NetM FT User"
( "Full Control")
.
, Windows Explorer
.
NetMBase SwmINArchives, "Properties",
"Security".

2.13.2

Software Management

Software Management for InterNode
, "Comments" History Task Detail.
. .
Software Management SNMP-; .
2.6.1.4 " SNMP-".

78

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

2.14
2.14.1

, NetMSecurityTool
NetMSecurityTool
:
Current Version is X. Version to be applied should be greater than
the Current Version

, OS NetM
Windows- OS NetM
Patch-.
, NetM OS
Patch-.

Patch- OS NetM,
Windows-. OS NetM
Patch- Patch-,
OS NetM.

2.14.2

/
ADirS
:
Error accessing Admin Database
1. ADS
2.
3. NetM-

ADirS
NetM-, ,
, .

1. . ,
: , ping
ADir. . ,
OS ( 3.2).
2. , ADir ,
. ,
( 3.6).
3. ,
NetM-.

A30828-X5120-A50-7-5671

79

2.14.3


NetManager

/
Patch- NetMSecurityTool
,
,

:
The User does not have Domain Administrative Rights. The tool can
fail to apply some settings. Please try again with appropriate
rights.

, Domain Administrator Group Policy


Creator Owner, SecurityTool.
,
. NetMSecurityTool
Admin, ,
.

, .
/
.

2.14.4

NetMSecurityTool
/ Patch ,
,


:
It is assumed that a Domain Administrator already applies the
Domain level policies. Skipping creation of OU and Group policy
linking. Only computer level settings will be applied.

NetMSecurityTool Admin,
,
.
.

, .
/
.

80

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager


:
Restoration of Domain level settings will be skipped since the
Logged in user is not a Domain Administrator. Only a Domain
Administrator can restore these settings. Only computer level
settings will be removed now.

NetMSecurityTool Admin,
,
.
.

, .
/
.

2.14.5


NetM-
, NetMSecurityTool,
.

Power Users
, .
Power Users ADirS,
NetM- .
, Power Users ,
, ADirS.
AdirS, SID Power Users
, .

, - AdirS,
"Power Users". ,
:
1. "Start", "Programs", "Administrative Tools",
"Computer Management".
2. "Local users and groups", Groups.
3. "Power Users".
4. ( )
"OK".

A30828-X5120-A50-7-5671

81

2.14.6


NetManager

NetMSecurityTool,

,
SYSVOL ADirS .
SYSVOL ADirs
\\<ADirMachineName>\SYSVOL Windows
Explorer. [
1 M]
SYSVOL ADirS.

ADir ,
Windows, .

2.14.7

NetM


DCOM NetM-,
.

ADirS

/DCOM.

"Active Directory Users and computers"


.

ADirS
.

2.14.8

NetMSecurityTool -2147024809
:
-2147024809 - ReOrderACEOofGPO Failed for
NetMCustomisableNormalUsers GPO

- ,
NetMCustomisableNormalUsers
. ,
,
.

82

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

:
1. AdirS "Active Directory Users and Computers Snap In".
2. Domain Name .
3. "Properties".
"Group Policy Tab".
4. NetMCustomisableNormalUsers
"Properties".
5. "Security".
6. SID,
. [ SID
.]
7. OK

. 2.2

2.14.9

NetMSecurityTool

NetMSecurityTool -2147023545
:
IGroupPolicyObject::OpenDSGPO failed hResult = -2147023545
Windows XP
, Event ID 07, Event ID
1058 Event ID 1030.
, ,
ADirS :
Event Type:Error

A30828-X5120-A50-7-5671

83


NetManager

Event Source:Disk
Event Category:None
Event ID:7
Date:8/9/2004
Time:6:08:38 PM
User:N/A
Computer:<ComputerName>
Description:
The device, \Device\Harddisk0, has a bad block.
Event Type: Error
Event Source: Userenv
Event Category: None
Event ID: 1058
Date: 2/12/2002
Time: 7:25:40 AM
User: NT AUTHORITY\SYSTEM
Computer: <ComputerName>
Description:
Windows cannot access the file gpt.ini for GPO CN={31B2F340-016D-11D2-945F00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=lcds,DC=lab The file must be present at
the location \\<ADSName>\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}
(Access is denied) Group Policy processing aborted.
Event Type: Error
Event Source: SceCli
Event Category: None
Event ID: 1030
Date: 2/12/2002
Time: 7:30:46 AM
User: N/A
Computer: <ComputerName>
Description:
Windows cannot query for the list of Group Policy objects. A message that
describes the reason for this was previously logged by the policy engine.

Windows XP Distributed File System


(DFS) , ,
SYSVOL DFS
.

"Services" (Control Panel, Administrative
Tools) , "Distributed File System (DFS)".
, "Distributed File System".
Start.
193,
, .
%SystemRoot%\system32\Dfssvc.exe. Windows
,
.

84

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

2.14.10

NetMSecurityTool DTC

,
Event ID 4112.
, ,
ADirS :
Event Type:Error
Event Source:MSDTC
Event Category:SVC
Event ID:4112
Date:8/11/2004
Time:5:17:45 PM
User:N/A
Computer:<ComputerName>
Description:
Could not start the MS DTC Transaction Manager.

MSDTC ,
.
.

"Services" (Control Panel, Administrative
Tools) , "Distributed Tracking Co-ordinator".
, "Distributed Tracking Co-ordinator".
Start.
1073737712, ,
. -
MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator).
, ,
MS DTC, ""
.
:
1. Windows Explorer
%SystemRoot%\System32\Dtclog.
2. Msdtc.log Msdtc.old.
3. NOTEPAD
%SystemRoot%\System32\Dtclog\Msdtc.log.
4. : msdtc-resetlog,
Enter.

2.14.11

OS ,
,
,
Event ID 4112.
, ,
ADirS :

A30828-X5120-A50-7-5671

85


NetManager

Event Type:Error
Event Source:MSDTC
Event Category:SVC
Event ID:4112
Date:8/11/2004
Time:5:17:45 PM
User:N/A
Computer:<ComputerName>
Description:
Could not start the MS DTC Transaction Manager.

. 2.14.10.

. 2.14.10.

2.15

ENMCMD
ENMCMD
. ENMCMD
, .

2.15.1

ENMCMD
:

.

'NetM Administrators'.

,
Administrators", ENMCMD.

2.15.2

"NetM

ENMCMD
:
ERROR : <cfgfile> : <linenumber> : Could not get the prototype
for the object : "<objectname>", with Operation "c" and Parent:

"ENMCMD /imp /objlist",
<objectname>.

ENMCMD , .

(, FOS), .

86

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager. , ,
.

ENMCMD OSVersion
.

(, V5.1),
(, V6.2).

,
,
(, "5.1" "6.2")

2.15.3

ENMCMD
:
1. ERROR : <cfgfile> : ,lineno> : An invalid instance "" was found
for the attribute "ugname".
2. <,
ParentNEGroup, NE, RSUName NEGroup>
3. "negroup".

.

, ,
.

2.15.4

NEUSER
:
1. NeUser
: "Innovation NE <nename> has a Classic TP Assigned to it. Assign a
proper TP".
2. NeUser
: "Classic NE <nename> has an Innovation TP Assigned to it. Assign a
proper TP".

1. TP
Innovation. NEUser , ,
innovation NE.
TP .

A30828-X5120-A50-7-5671

87


NetManager

2. TP Classic.
NEUser , ,
Classic NE. TP
.

1. TP Innovation.
2. TP Classic.

2.15.5


UGNEUSERTASKINFO
:
: < >,
UserGroup: < UG >, NE ( NEAPS): < NEAPS>".

, ,
. .

, TP, TP
. TP
, .

2.15.6

NEGROUP
:
1. The element Root can only act as a parent Item.name. Child items cannot be
added to Root directly".
2. "RemovefromNeGroup failed".

1. NE Root.
2. NE NEGroup
.
NE.

1. NE , "Root".
2. , NE,
. UI
NEGroupAdmin.

2.15.7


ASDVIEW
:
Import Failed for the view '<view name>' >>>>> Base view is empty.

88

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

, ,
. ,

.

.

2.15.8


:
Warning: Application or privilege not present in the NetM DB.
Import of the NetmUser failed.

,
NetM.

.

2.15.9

NetM-
:
Import of NetM users failed. Database operation failed.

, ,
Windows-/ ADS (,
ADS, NetM),
NetM-.

NetM-
Windows-/ ADS.

/ NetM
,
/ ADS.


.

. .

A30828-X5120-A50-7-5671

89


NetManager

2.15.10


:
Export failed for scheduled job ID XXX, during task construction

UG-NE NetM (
NE UG),
UG-NE,
.


Scheduled tasks (Ctrl+F3)
Workbench, "Schedule Task" "Modify
time job" ( ,
) NE
.

2.15.11


, NE
UG-NE.

NE
NetM, NE
UG-NE ENMCMD
.


UG-NE.


.

NetM
. NE
UG-NE,
.

90

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

2.16

(Element
Manager; ) OS NetM (HOS)
,
. , , NetM, ACI NMC.

2.16.1

GUI Cut-through HOS


GUI Cut-through
OS NetM . NetM.

,
GCT.

OS
RDP,
, , , -
( ).
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\NetM\62\ NetMGCTClient
EnableMultipleRDP = 0
IdleTimeout = 10

2.16.2

Patch NetM,
GCT NetM.


HAS


HAS, -
. ,
OS
.

,
, FM OS NetM
.

A30828-X5120-A50-7-5671

91

2.16.3


NetManager

HOS
HiX-

Hix- OS ,
: "Search Topic could not be found in book."

HOS Hix NetM 624.MMN GCT OS
AMD. MMN
AMD.
EMNE AMD
OS
<Start-> Element Manager-> Alarm and Message Display>
AMD MMN
SNMP-

2.16.4

ADCOM GUI Cut Through


Gui Cut Through
.

GCT ,
EMS,
.
.

,
GCT @Commander:
1. @Commander "rtp99".
2. "GctSystemException"
"~rtp99/99/trace/RtpTrcError/":
:
fgrep TMFCNServer 99/trace/RtpTrcError/RtpTrcError.0072
2006/04/13-13:36:15.570042-18515-00053-TMFCNServerde.siemens.advantage.platform.oam.tmf.gct.GctSystemException:
@Commander login session is active
: "@Commander login session
is active"

92

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

2.17
2.17.1

IDB

DocSet "Select the documentation set to view "
IDB Start "Page not found
error".

DocSetInstallation .

DocSetInstallation ,
DocSets ( docdb).

1. DocSet
2. DocServer "DocSetInfo"
<NETM_BASE_KEY>
3. DocSetInstallation.
docdb.

DocSet .

DocSet DocSetInstallation,
,
DocSetAdminstation.

DocSetAdministration

2.17.2

IDB
HTML-
IDB Internet Explorer.
IE, HTML-
.

Internet Explorer "Help - About Internet explorer".
.

,
Internet Explorer /.

IE

A30828-X5120-A50-7-5671

93


NetManager

"start - run",
Enter:
1. REGSVR32 MSHTMLED.DLL
2. REGSVR32 JSCRIPT.DLL
3. REGSVR32 /i MSHTML.DLL

2.18
2.18.1

OEM
Server View Server View Manager

Server View
SNMP northbound-.

"NetM Administration, Tools, SNMP Agent
Administration ...". . 2.12.2,
Reconfigure SNMP Agent Administration.

2.18.2

OEM -

, ,
() OEM
,
.
OEM:
Adobe SVG VIEW
- Meinberg.

OEM.
(
30) Windows-, ,
, .

, ,

Windows-. ,
, , NetM.

2.18.3

HAS

HAS GUI
"Cluster Administrator" "Failed"
"Online Pending"

94

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

"Offline". , GUI "Cluster Administrator"


.

HAS
- (
"failed") RAID.
. Windows
Emulex ( RAID).


.

2.19


,
.
,
,
.

2.19.1

"Windows Security Alert"


- CT
"Windows Security Alert"
:
"Do you want to keep blocking this program
Name : <Application Name>"

NetMSecurityTool
"Windows Firewall Exclusion" CT.
, NetM Client
.

NetM Client
NetMSecurityTool FS OS.

2.20

License Key Administration

/,
License Key Administration.

2.20.1

Error occurred while writing to the file


"Error occurred while writing to the
file".

A30828-X5120-A50-7-5671

95


NetManager

1. ,
.
2. .

1.
.
2. .

2.20.2

Error occurred while reading the file


"Error occurred while reading the
file".

1. .
2. .
3. , -
.
4. .
5. .

1. .xml.
2.
.
3. .
4. XML-, .

2.20.3

File does not exist


"File does not exist!".

, . ,
. (
).

2.20.4

Enter Filename
"Enter filename".

1. ,
.
2. ,
.
3. ,
.

96

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

4. ,
.

XML-
.

2.20.5

No write permission in this directory


"No write permission in this
directory!".

/.

,
.

2.20.6

Error occurred while accessing the file


"Error occurred while accessing the
file!".

1. , .
2. , -
.

1.
.
2. .

2.20.7

No license keys to export


"No license keys to export".

1. .
2. Export .

1. , UI.
2. Export ,
, "All License
Keys" Export.

A30828-X5120-A50-7-5671

97

2.20.8


NetManager

File has wrong format, Choose an XML file


"File has wrong format, Choose an
XML file".

1. / .
2. .

XML- .

2.20.9

Enter license key


"Enter license key".

1. Ok
.
2. Enter
.

OK
Enter.

2.20.10

No permission to read this file


"No permission to read this file".

.

.

98

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

3
3.1
3.1.1,
. ,
,
:
:
MML-.
:
" ".
""
"". ,
"".
, "MML" "".
,
, .
"CS".
, , CS
, .
"NetM Administration". UG,
. UG
NE ( NE - Details). CS,
.
CS, "".
, ( ) CS
.
( , , ,
,
,
). NetM,
"".
, , CVCache,
(), "NetM Task Server", "NetM Print and Dialog" "NetM
Scheduler" , .

, ,
.

A30828-X5120-A50-7-5671

99


NetManager

NetM
Adminis
tration

UG-NE

CS

NetM Task
Server

MML

CS

NetM Print
and Dialog

Q3

CS
AS

Q3
Communicati
on Server

SNMP

CS

NetM SNMP
Service

NetM
Adminis
tration

UG-NE

Snmp
Service.exe

CS
DMCS

NetM
Taboamlib

NetM
Adminis
tration

UG-NE

CS

NetM
Scheduler

NetM
Adminis
tration

UG-NE

CS

NetM File
Transfer

CS

NedM
Scheduler

. 3.1

100

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

MML

Q3

SNMP

SNMP
Proxy
Agent

. 3.1

CS

NetM
Routing
Server

CS

NetM ADS
Alarm Store
Service

CS
AS

NetM
Adminis
tration

UG-NE
UG
ADS

NetM ADS
Alarm
Notification
Service

NetM
Adminis
tration

UG-NE
UG
ADS

CS
AS

NetM ADS
RecoverANS

CT

NetM ANS
ProxyServer

CS

NetM ADS
MML Alarm
Data
Collector

NetM
Adminis
tration

UG-NE
UG
ADS

CS

NetM Task
Server

CS

NetM Print
and Dialog

CS

NetM ADS
Q3 Alarm
Data
Collector

NetM
Adminis
tration

UG-NE
UG
ADS

CS

Q3
Communicati
on Server

CS

ADS SNMP
Alarm Data
Collector

snmp_adc.e
xe

snmp_adc
.exe

NetM
Adminis
tration

UG-NE
UG
ADS

CS

NetM SNMP
Service

SnmpServic
e.exe

SnmpServi
ce.exe

NetM
Admin.

UG-NE

CS

NetM IAM
Service

iamservice.e
xe

iamservice
.exe

NetM
Admin.

UG-NE

CS
AS

NetM ADS
SNMP Proxy
Agent

ADS_SNMP
ProxyAgent

ADS_SNM
PProxyAge
nt

NetM
Adminis
tration

CS
AS

NetM ADS
SNMP Dmon

ADS_SNMP
Demon

ADS_SNM
PDemon

CS

NetM SNMP
SubAgent
Adapter

ADS_SNMP
SubAgentAd
apter

ADS_SNM
PSubAgen
tAdapter

ass.exe

AMD

A30828-X5120-A50-7-5671

101


NetManager

Topolog
y Map
Editor/
Topolog
y Map
Viewer

CV

CT

NetM
TMServer

TMServer.e
xe

NetM
TMServer

CT

NetM
CV Cache

CVCache.ex
e

NetM
CVCache

CT
CS
FS

NetM Notify
Server

Notifyserver
.exe

NetM
Notifyserv
er

CT

NetM CV
Cache

Cvcache.ex
e

NetM
CVCache

CT
CS
FS

NetM Notify
Server

Notifyserver
.exe

NetM
Notifyserv
er

CS

NetM
Routing
Service

CS

NetM Task
Server

CS

NetM SNMP
Service

MML

CS

NetM
Message Log
Service

NE

CT

NetM CV
Cache

Cvcache.ex
e

NetM
CVCache

CT
CS
FS

NetM Notify
Server

Notifyserver
.exe

NetM
Notifyserv
er

CS
AS
FS
CT

NetM
Monitor

DataLog.exe

CS
AS
FS

NetM Control

Bct.exe

CS
AS
FS

NetM NSSM

. 3.1

102

NetM
Control

NetM
Adminis
tration

UG-NE

BCSS

TDS
SNMP

NetM
Adminis
tration

UG-NE
UG
ADS

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

(Window
s)

NetM
Administra
tion

Corba ->

FS
NKOS

DMCS

TAO NT
Naming
Service

NT_Naming
_Service.ex
e

DMCS

NetM
DMSBServic
e

dmsbservic
e.exe

1. NetM
DMSBServ
ice
2. NetM
EMS TA
3. Cdcm

NetM
Administra
tion

UG-NE

NetM

SDM

FS
NKOS

DMCS

JacORB IMR
OpenFusion
Notification
Service 4.2.2

JacORB_IM
R_service.ex
e
OpenFusion
_Service.ex
e

<
>

(Window
s)

NetM
Administra
tion

Corba

NetM

DMCS

NetM Corba
Northbound
Processor

Corbanbpro
cessor.exe

NetM
Administra
tion

Corba ->

DMCS

NetM ANS
ProxyServer

CS

NetM BCSS
Server

Bsserver.ex
e

NetM
BCSS
Server

CS

NetM SNMP
Service

SNMPServic
e.exe

NetM
SNMP
Service

BCSS

TDS
SNMP

CS

NetM IAM
Service

NetMIamSer
vice.exe

NetM IAM
Service

BCSS

TDS
SNMP

SNMP

. 3.1

A30828-X5120-A50-7-5671

103


NetManager

. 3.1

CS,
AS,
FS,
CT

NetM
Restarter

CS

DNC
Surveillance
Service

CS

Eicon Cards

CS
AS

NetM ADS
EWSDTA

CS

NetM SWM
CoPI Server

CS

NetM TNS
Update
Server

CS

OpenFT
FTAM Server

CS

OpenFT
Security
Server

CS

OpenFT
Server

CS

Weird
Solutions
TFTP Turbo

CS

Weird
Solutions
DHCP Server

CS

NetM ANS
Client

CS

NetM Client
Service

CS

NetM FS
Servicet

CS

NetM SWM
Server


"" "",
,
( Control Panel,
Administrative Tools, Services). ,
3.1.2 3.1.3. ,
.

104

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

,
" " .

AMD
NE

-/ AMD/NTM

CP TMV

. 3.2

3.1.2, (), NetM
Control, "Automatic" ( "ControlPanel, Administrative Tools, Services").

NetM Control. NetM


Control NetM .

Services NetM Control, "'Automatic".

, (), NetM
Control, "Automatic" ( "ControlPanel, Administrative Tools, Services").
, NetM Control ,
"event ID 7000",
Service Control Manager.


,
ModifyENMPassword, . ,
ADS.

NetM NSSM , "Control-Panel, Administrative Tools,
Services" , ,
().

A30828-X5120-A50-7-5671

105


NetManager

NSSM .

NetM NSSM.

FS, CT, SiM SiS
15- .
. NetM Control
,
.

NetM Control .
NetM Control / ,
NetM Control.

:
pskill bct.exe
net start NetMControl

3.1.3State Managed (
,
Process Administration), NetM administration.
"Tools, State Management"
MOC, , MOI, ,
"Disabled".

NetM Control /


,
.

State Management
NetM administration. "Tools, State Management"
"Locked".

"Locked".

106

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

Process Administration
CSLOCKED , .
NetM Control ,
UNLOCKED State Management.
Process
Administration UI, ( OS),
.
- (,
Patch- ),
.
CS , , .
.

"Disabled" (
"Control-Panel, Administrative Tools, Services") ,
.

.

Services
"Manual".

Process Administration (Start, NetM Base, Process
Administration). , ,
CS "Stopped".

.

CS /
"Process Administration"
"Process, Start".
.
Process Administration 3
.

() ,
.

A30828-X5120-A50-7-5671

107

3.2


NetManager


. ,
:
DCN
=?
= ?

X.25LINK
X.25LINKGROUP= YES/NO

=?
X.25- 1

EICON

Bianca XL2
NE1

NTBA

TA

S0 S2N
ISDN

3.?
TA

3.?
S0 S2N

NTBA

=?
= ?

=?
EICON

3.?

Ether
CS2
net
()

CT /
MFS

X.25- 1
=?
IP =? =?
= ?

IP =?
=?
= ?

IP =?

ISDN

3.?

X.25
X.25
IP

. 3.1

X.25- 2

FS

EICON

Bianca XL1

IP =?

NE2

X.25- 2

EtherCS1
net
()

IP =?
=?
= ?

DCN

3.3
i

3.3.1

OS
:
, FS 15 ,
"Update ADS after NE Distribution
Change" "NetM Administration, Tools, ADS Administration" ,
NE .

108

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager


"ping <IP- >",
, , .


(MFS, CS, )
LAN-.

LAN- LAN- .

-
("tracert < >"), .
,
- .


(MFS, CS, )
.

, .

3.3.2
"ping < >" , "ping <IP >" .

DNS - NetM
. NetM
.

ping, ,
, ADirS
dnsmgmt.msc. GUI
IP- ,
.

3.3.3


, ,
SNMP.

A30828-X5120-A50-7-5671

109


NetManager

LAN (FS, CS, AS MFS) NetM OS


, . ,
LAN NetM OS 100,0
/.
LAN
"NetM-" "Start (Windows), Settings,
Control Panel, Network Connections". 'Local Area Network'
.
. 100,0 /.

. 3.2

"NetM-"
IP- ,
,
. ,
100 / 4 ,
25 /, .
NetM LAN
100 /
.
, ,
. ,
IP-
100 / /
RTT. :
-
.

110

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

. ,
TCP- .
:
Ping -l 4096 <ServerIP> -t
Ping -l 8192 <ServerIP> -t
Ping -l 16000 <ServerIP> -t
Ping -l 30000 <ServerIP> -t
Ping -l 60000 <ServerIP> -t
- .
.
(60000) rtt
10 .
- 'Request timed out',
100,0 /.
, ,
LAN 10 /
( - - ).

. 3.3

A30828-X5120-A50-7-5671

, 1

111

. 3.4


NetManager

, 2

-
. , .
Ethereal
Microsoft Network Monitor.
(, )
Ethereal .
TCP- .
'65535'.

. 3.5

, 3


LAN.

3.3.4

Not
Cleared OS
CS,
OS, "NetM-"
OS- MOC "MACHINE_LINK".
-.
- NetM
.

112

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

OS-
NetM-.

CS,
OS, NetM-.
1. (UI) Service Control Manager
(Windows Start - Run - Services msc)
2. "NetM NS and SM".
3. .

3.4

3.4.1

X.25-
(NE)
CP-
- DCN OS Windows
Event Viewer
:
EventID: 802
Text:
Opening a session to NE xxxx with userid xxxx failed. Reason as obtained from
the NE is :
xxxx
SESSION REJECTED

, CP.

( Eicon X.25) MS-DOS Shell:

ecmodule trace hdlc


ecmodule trace x25

NE ( HDLC X.25 ),
,
(, "CS1"),
:
1
...
2
3

17:55:53.556 CALL REQ ...


17:55:54.201 CLEAR IND..
17:55:53.215 CLEAR CNF...

, ,
. ,
:

NetM Administration "CS1" (
. NetM Administration).

"

A30828-X5120-A50-7-5671

113


NetManager

- ", "CS1"
,
CS. "
".
" - ",
.

3.4.2


,

NetManager,
NE Administration (.
NetManager) NE (.
NetManager).

:
1.
NE?
2. DTE-, ?
3. IOPLAU, LAU
X.25 ACT?
MML- STAT SSP. ,
IOPLAU, LAU X25LINK ACT. ,
; ACT,
.
4. OSI ( , FTNEA FTAM) ?
(CP) OS:
CONDESID FTNEA
NetManager (NEABD) OS,
CP.
5. X.25-
NE (. 3.4.3) OS (.
3.4.4).

3.4.3

X.25 NE

:
STAT
STAT
DISP
DISP
DISP
DISP
DISP

114

SSP
X25DAT
X25LINK
OSIADR
X25DTE
X25ROUTE
PRO

IOP, IOP-LAU X.25-


1, 2, 3
X.25 HDLC
NSAP-
DTE- X.25
NE

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

DISP APPL
ACT X25TRAC
DMP X25TRAC


X.25
X.25

NE .
EWSD
.
COFIP- IndSys2000
"IndSys2000\Tools\EWSDX25DB.cf"

3.4.4

X.25 OS
(OS)
X.25 Eicon
HDLC X.25.
MS-DOS Eicon,
C:/win2k/system32/eicon.
, "-",
( X.25 Eicon, )
X.25-:
eccard status
ecmodule
ecmodule
ecmodule
ecmodule
ecmodule


X.25
status hdlc
HDLC ("opened")
status x25
X.25-
trace hdlc
HDLC
trace x25
X.25
trace xportiso
( FTAM CMISE)

:
1.
2.
3.
4.
5.

NetM Eicon ( 3.4.4.1)


HDLC ( 3.4.4.2)
X.25- ( 3.4.4.3)
TCP/IP-X.25- ( 3.4.4.4)
OS ( 3.4.4.5)

. online- X.25 Eicon.

3.4.4.1

NetM Eicon
eccard status. ,
:
Eicon card Configuration :
Card Type
ID
Status
PCB
Memory IO Port IRQ Address
---------------------------------------------------------------------1
S51
n/a
LOADED
800261.5 2048 K
380 14
D0000
Eicon card Port mapping :
Card Port Port name
Protocol
------------------------------------1
01
P1
X25
Command completed successfully.

A30828-X5120-A50-7-5671

115


NetManager

/ ,
X.25 Eicon /X.25-/NE.
, /X.25- NE ,
, OS
X.25.
X.25 (.
NetManager,
).

3.4.4.2

,
"EiconCards" "DCN Surveillance service"
Process Administration.

HDLC
ecmodule
trace
hdlc.
,
HDLC- .
HDLC , :
HDLC Loadable Module Trace
Port number: 01
Port name: P1
HDLC Trace
Size = 2048 Length = 16
Block = 170
Mask = FF
BLK
DAY-HH:MM:SS:MSEC
26
000-17:03:49.560 TX RR
P/F=1 N(R)= 1 <03 31>
27
000-17:03:53.550 RX RR
P/F=1 N(R)= 1 <03 31>
[....]
Command Completed Successfully.

Data =
Data =

0
0

HDLC , 3.4.4.3.
TX-,
3.4.4.4.

3.4.4.3

X.25-
/
NetM.
1. X.25- NetM:
ecmodule trace x25 /t 50 /s 65534 /f 1c
2. X.25- EWSD.
3. IOP EWSD, X.25-
NetM , SVC.
4. , .
(ACT) .
5. X.25
(NetM boot) NetM:
TESTET case=UAV7-OUTPUT, REMDEV="<proname>"-DIALG;<proname>
... NetM-CSname
6. X.25- NetM -
ecmodule trace x25
/ .

116

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

7. NetM ,
X.25- ,
.
X.25- EWSD CALL
REQUEST. - CLEAR /
. (. 4.9),
, .

3.4.4.4

TCP/IP-X.25-
NE X.25-TCP/IP- ,
.
NetManager:

NE NE
, NE .
NE ,

NE, NE.

, Alarm and Message
Display (AMD) NE.
NE,
"NE communication failure".
NE DCN-,
OS- (. 3.2),
DCN- DCN-
.

1. .
ping, -
IP- .
2. NE IP-
.

A30828-X5120-A50-7-5671

117


NetManager

3.

Bintec.

3.4.4.5

, NE
,
, ,
NE. NE
, /
NE ,
.

OS-,
DCN DCN- / TCP/IP-X.25-,

DCN-.
, NE
. ,
NE-,
, NetManager
.

OS
OS ,
, :
1. (. 2.7),
(. 2.7):
2. (. 4.10.1)
,
,
.
,
. ,
.

, 4.10.2.

3.5
3.5.1

ISDN- (NE)

ISDN
, X.25- ISDNX.25 OS "" X.25
Eicon (. 3.4.4).
ISDN-X.25.

118

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager


(.
NetManager):
ISDN- DTE- ISDN (WAN)-;
X.25;
X.25 - ;
DTE/DCE.

3.5.2
3.5.2.1

ISDN OS
: ISDN-
ISDN-X.25
. "trace -?"
.
:
D- B- ISDN-X.25
(ISDN- 2).
D-
trace -3 0 0 2
:
3 - 3
0 - (0 = D-)
0 - (0 - )
2 -
X25 B-
: trace - 3 1 0 2

3.5.2.2

D- ISDN
1. telnet <IP- >
2. (UserID) (
: User=admin pw=bintec)
3. trace - 3 0 0 2 ( D-)
4. / , CRTL-C

3.5.2.3

B- ISDN
D- ISDN (. 3.5.2.2),
- , B- ISDN
, X.25-.
1. telnet <IP- >
2. (UserID) (
: User=admin pw=bintec)
3. trace - 3 0 0 2 ( D-)
4. / , CRTL-C

A30828-X5120-A50-7-5671

119


NetManager

( B- 9, 0 2):
gfbi4:pmxIfTable> trace -23 9 0 2
004108.135 R #00000000 ACTIVATE
004108.143 X #00000001 DATA[0002]
A=03 SABM P/F=1
004109.143 X #00000002 DATA[0002]
A=03 SABM P/F=1
004110.143 X #00000003 DATA[0002]
A=03 SABM P/F=1
004111.143 X #00000004 DATA[0002]
A=03 SABM P/F=1
004111.147 R #00000005 DATA[0002]
A=03 UA
P/F=1
004111.151 X #00000006 DATA[0007]
A=03 I
P/F=0 N(R)=0 N(S)=0
RESTART INDICATION / RESTART REQUEST LCN=0 Q=0 D=0
004111.159 R #00000007 DATA[0002]
A=03 RR
P/F=0 N(R)=1
004111.252 R #00000008 DATA[0005]
A=01 I
P/F=0 N(R)=1 N(S)=0
RESTART CONFIRMATION LCN=0 Q=0 D=0
004111.252 X #00000009 DATA[0002]
A=01 RR
P/F=0 N(R)=1
004111.256 X #00000010 DATA[0055]
A=03 I
P/F=0 N(R)=1 N(S)=1
INCOMING CALL / CALL REQUEST LCN=36 A=0 D=0
Called Address = 49885915
Calling Address = 49868200
Facilities 36 octetts
Packet size neg. IN=256 OUT=256
Window size neg. IN=2 OUT=2
Marker category 15
Calling address extension: 440000000498682000011f
Called address extension: 440000000498859150011f
User Data = 03 01 01 00
004111.268 R #00000011 DATA[0002]
A=03 RR
P/F=0 N(R)=2
004111.502 R #00000012 DATA[0037]
A=01 I
P/F=0 N(R)=2 N(S)=1
CALL CONNECTED / CALL ACCEPT LCN=36 A=0 D=0
Called Address = 49885915
Calling Address = 49868200
Facilities 22 octetts
Packet size neg. IN=256 OUT=256
Window size neg. IN=2 OUT=2
Marker category 15
Called address extension: 440000000498859150011f

120

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

3.5.2.4

ISDN
ISDN- : Euro-ISDN ()
Hex

01

()

02

03

06

07

10

11

12

13

(
)

15

16

1A

1B

1C

1D

1E

(STATUS ENQUIRY)

1F

22

26

29

2A

2B

()

2C

2F

31

32

35

CUG

. 3.3 ISDN-

A30828-X5120-A50-7-5671

121


NetManager

ISDN- : Euro-ISDN ()
Hex

37

CUG

39

3A

3F

41

42

45

46

4F

51

52

53

54

55

56

58

5A

CUG

5B

5F

60

()

61

62

. 3.3 ISDN-

122

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

ISDN- : Euro-ISDN ()
Hex

63

()

64

65

66

6F

7F

()

. 3.3 ISDN-

3.5.2.5


ISDN-X.25

ISDNX.25.
ISDN-X.25 telnet
debug.
Ctrl+C.

3.5.2.6

ISDN-S2M
ISDN-,
BinTec,
(telnet <ip- >) :
gfbi4:> isdniftable
inx Index(*ro)
BchannelControl(ro)
TimerT3(rw)
Timeouts(ro)
AutoconfigState(rw)
00 2000
controlled
5000
0
done

Description(ro)
ActivationRequest(rw)
UsePowerDetector(rw)
Activates(ro)
Autoconfig(rw)

Layer1State(ro)
Mode(rw)
NumberOfChannels(ro)
Deactivates(ro)

"pri2"
nooperation
dontuse
0
on

f7
te
31
0

Layer1State "f7",
. :

A30828-X5120-A50-7-5671

123


NetManager

gfbi4:isdnIfTable> pmxiftable
inx Index(*ro)
Layer1Mode(ro)
ChannelMode(rw)
PortMode(rw)
RemoteAlarms(ro)
SlipPositive(ro)
00 2000
e1
e1_standard
normal
0
1

i
3.5.3

Selftest(ro)
Layer1Framing(rw)
LoopbackMode(rw)
LOS(ro)
AlarmInds(ro)
SlipNegative(ro)

Layer1State(rw)
Layer1LineCode(rw)
Errors(ro)
NoFAS(ro)
CRC4Errors(ro)

successful
e1_crc
no_loop
0
0
0

active
e1_hdb3
0
0
2

Layer1State. active ().

ISDN-


:
1. (.
NetManager).
2. WAN- ISDN-X.25 (.
NetManager):
X-25: DTE-, WAN , ,
?
WAN-

ISDN- ISDN-?

?

X.25-

X.25

3. ISDN-X.25:
debug all
X.25- NetManager
:
;
ISDN-;
2;
3 (RESTART REQUEST / RESTART
CONFIRM);
CALL_REQUEST;
CALL_ACCEPTED.

124

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

3.5.4

ISDN-

ISDN-
"Incoming Call Answering". :
PPP (routing) right to left
ISDN- ISDN-X.25
WAN-,
ISDN- " " (Calling Party Number).
debug dialing from <ISDN number>
,
3.5.3, .
debug , ,
BIANCAXL, :
DEBUG / PPP: dialin from <2222508729111> to local number <>
DEBUG / PPP: BIANCAXL: call accepted, interface 10003
DEBUG / PPP: B channel layer 1 protocol hdlc, 64000 bit/sec
DEBUG / PPP: BIANCAXL: incoming connection established
DEBUG / X.25: ifc=10003 addr=32:32:32:32:35:30:38:37:32:39:39:31:31:31 accept
layer 2 connect
DEBUG / X.25: ifc=10003 addr=32:32:32:32:35:30:38:37:32:39:39:31:31:31 recv
RESTART cause=0
DEBUG / X.25: ifc=10003 addr=32:32:32:32:35:30:38:37:32:39:39:31:31:31 send
RESTART CONFIRM
DEBUG / X.25: ifc=10003 addr=32:32:32:32:35:30:38:37:32:39:39:31:31:31 vc=0002
recv CALL -> 4321580841 fac=43:07:07 cud=00:00:00:00
DEBUG / X.25: ifc=3000 vc=0036 send CALL -> 4321580841 fac= cud=00:00:00:00

, WAN- ISDN-
(.
NetManager).
ISDN- "Calling Party
Number" (, ),
:
1. Setup Tool ISDN-X.25.
2. Setup Tool WAN Partner,
- ADD. Configure WAN Partner. WAN
Numbers, - ADD.
3. ,
, "Direction" "outgoing".
4. WAN Numbers ADD.
5. , "Calling Party Number"
.
6. "Direction" "incoming".
7. Setup Tool.
8. debug
.

A30828-X5120-A50-7-5671

125

3.5.5


NetManager

NE
ISDN- ( NE )

ISDN-
ISDN-
ISDN-. , ,
, (DIALIN),
X.25- (X.25-SVC)
(, , ).

MML- STAT X25DAT ISDN, X.25- (
).
:
STAT X25DAT:X25LINK=<X.25 link number>;
X.25-.
:
LINK REQUESTED WITH ISDN DIAL ADR:
LINK ESTABLISHED WITH ISDN DIAL ADR: *22602121022+
ISDN- LINK ESTABLISHED
, .
( * +)
DTE- X.25 (MML- CR X25DTE DIALIN).

3.6


,
. ,
, " Database problem ".
,
.
,

. ,
, 3.7.
,
40 .
, 3.6.1.

i
i

126

HAS,
"F:" %NetMLocalActiveBase% "G:" !
:
, 15 ,
"Update ADS after NE Distribution
Change" "NetM Administration, Tools, ADS Administration" ,
NE .

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

3.6.1

Oracle
"Control-Pane, Administrative Tools, Services"
<My Computer>
, "Manage", "Services and Applications".
, Oracle:
OracleServiceNM32
OracleServiceImportDB
OracleOraHome92TNSListener
OracleOraHome92TNSListenerListener_new
HAS ( )
. , DB
1, FS - 2:
OracleOraHome92TNSListenerFsl<Clustername>DB
OracleOraHome92TNSListenerFsl<Clustername>FS

Oracle ,
.

.
, 3.6.2.

3.6.2

,
. ,
3.6.3

3.6.2.1


/
:
- sqlplus /nolog
- sql> connect SYS/<ORACLE_PWD>@netm as sysdba
- sql> select count(*) from v$session;
" Connected"
.

/ .

"Connected", ,
3.6.2.2.

3.6.2.3 3.6.2.4.

A30828-X5120-A50-7-5671

127

3.6.2.2


NetManager


, ,
:
- sqlplus /nolog
- sql> connect sys/<ORACLE_PWD>@netm as sysdba
- sql> select count(*) from v$session;
"Connected"
.

, .

, 3.3,
, , 3.6.3.

3.6.2.3


:
Connected to an idle instance

DB "NetM" ( ).

:
sql> startup pfile = F:\%NetMLocalActiveBase%\databases\
oracleconfig\init<ORACLE_SID>.ora.

.

:
TNS-12560 TNS:protocol adapter error

, .
. : ,


. 3.6.5.1.

:
Error
ORA-01017: invalid username/password; logon denied

128

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

, .


,

(,

ModifyENMPassword), Oracle .
.

:
TNS-12154 TNS:could not resolve service name

, , "NETM",
TNSNAMES.ORA,
Oracle_SID Service_Name ."TNSNAMES.ORA".
. 3.6.5.1.

:
ORA-12224 TNS: no listener

,
Oracle_SID Service_Name .

. . 3.6.5.1.

3.6.2.4

"Select"
:
Error:
ORA-01033: ORACLE initialization or shutdown in progress

Oracle DB Oracle
.

:
sql> connect sys/<ORACLE_PWD>@netm as sysdba

A30828-X5120-A50-7-5671

129


NetManager

sql> shutdown immediate


sql> startup pfile =
F:\%NetMLocalActiveBase%\databases\oracleconfig\initNM32.ora.

.

i
3.6.2.5

sql> shutdown abort.

"Startup"
:
LRM-00109: Parameter file <file path> could not be opened
ORA-01078: Error in processing system parameter

init<ORACLE_SID>.ora .

:
F:\%NetMLocalActiveBase%\databases\oracleconfig\initNM32.ora.

:
ORA-27101: shared memory realm does not exist
:
OS- : "System is running low on virtual memory".

DB
.

RAM ,

init<ORACLE_SID>.ora
(,
DB_BLOCK_BUFFER).
.

:
ORA-00313: open failed for members of <name>
ORA-00312: online log <number> thread <number>: <file name>
ORA-01157: cannot identify/lock data file <number>
ORA-01110: data file <>: < >

, ,
. .

130

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager


,
Backup & Restore.

3.6.3

,
, ,
, , .
, 3.6.4

3.6.3.1:
ERROR:
ORA-01034: ORACLE not available
You are no longer connected to Oracle
ORA-27101: shared memory realm does not exist
, :
database exception for NetM core

" ".

:
sql> connect sys/<ORACLE_PWD>@netm as sysdba
sql> startup pfile =
F:\%NetMLocalActiveBase%\databases\oracleconfig\initNM32.ora.

.

i
3.6.4

sql> shutdown
immediate sql> shutdown abort.

, Oracle (
)

,
.
: ORA- TNS-.
3.6.5.
(Alert log) Oracle
F:\%NetMLocalActiveBase%\databases\oracleconfig\
init<ORACLE_SID>.ora BACKGROUND_DUMP_DEST

A30828-X5120-A50-7-5671

131


NetManager

ALERT_<ORACLE_SID>.LOG

(
*.TRC). NetManager
F:\%NetMLocalActiveBase%\Databases\Oracleconfig.

,
<ORACLE_HOME>\rdbms\log.
Oracle (Oracle Listener)
Oracle (*listener.log)
E:\<ORACLE_HOME>\network\log.

3.6.4.1


(Alert log) Oracle
:
Error:
ORA-01653: unable to extend table
.

Oracle-.
(auto-extend) ,
.

:
sqlplus /nolog
sql> connect sys/<ORACLE_PWD>@netm as sysdba
sql> alter database datafile '<path of the table space as given
in the error string>' resize <new size of the table space> M;
:
sql> alter database datafile '<path of the table space as given
in the error string>' autoextend on;
.

.

3.6.5
3.6.5.1


- TNS
:
c:\tnsping netm

132

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

OK

(xx msec)

xx ( ),
- TNS.

- , .

1. <ORACLE_HOME>\Network\Admin\Sqlnet.ora ,

NAMES.DEFAULT_DOMAIN. ,
. .
2. <ORACLE_HOME>\Network\Admin\tnsnames.ora
, :
NetM.<fully qualified domain name> =
, .
.
3. , 3.6.6.

3.6.6.
%SystemDrive% RecycleBin (,
Explorer), .

3.7
3.7.1


NetMClean
MS,
NetMClean .
NetM 90%
, NetMClean,
,
.
NetMClean ,

, , ..
"Clean.log"
%NetMTemp%.
, NetM
Clean. NetMClean
, .
. "0" ,
.
( ).

A30828-X5120-A50-7-5671

133

(*.zip)
%NetMTemp%\NetMCleanBkup.


NetManager

NetM Clean 90%


,
, .

3.7.1.1

%NetMLocalActiveBase%\Trace\data

*.txt

%NetMLocalActiveBase%\Trace\data subfolders

*.txt

%NetMLocalActiveBase% and all subfolders

sqlnet.log

%NetMTemp%

NetMClean_Old.log

%NetMTemp%

ADS_DAL_DB_errors.txt

%NetMTemp%

Siemens* ()

%NetMTemp%

*.dmp

10

%NetMTemp%

lv*.txt

%NetMTemp%

tm_*

%NetMTemp%\NetMCleanBkup

*.zip

10

%Temp%

*.tmp

%ALLUSERSPROFILE%\Documents\DrWatson

DrWtsn32.log

%ALLUSERSPROFILE%\Documents\DrWatson

User.dmp

%NetMLocalActiveBase%\ArchiveData\
LogExportData\FilesToClean

*.*

. 3.4

3.7.1.2

,
(CS)
. 3.7.1.1.

%NetMTemp%

TS*.txt

%windir%

clienttrace.txt

%SystemDrive%

q3adcerr.txt

<OpenFT UserFile Location>\FT\TRACES

*.*

%NetMTemp%\CPMessages

*.txt

%NetMTemp%

*.ass

. 3.5

134

(CS)

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager


OpenFT 10 ( "ftdell -rg=10").

3.7.1.3

,
(FS) (HAS)
. 3.7.1.1.

%NetMTemp%

ENMLogArchive.log

%NetMLocalActiveBase%\Databases\
OracleConfig

nm32ALRT.LOG.old

%NetMLocalActiveBase%\Databases\
OracleConfig

*.trc

ORACLEHOME\network\log

listener.log

ORACLEHOME\RDBMS\Trace

*.trc

%NetMLocalActiveBase%\ArchiveData\
CPMessages

*.txt

10

%NetMLocalActiveBase%\ArchiveData\
LogViewerData\FilesToClean

*.dmp *.ora

. 3.6 (FS)
(HAS)
:
%NetMLocalActiveBase%\Databases\OracleConfig\nm32ALRT.LOG
nm32ALRT.LOG.old, 5 .
-

. 30
( %NetMLocalActiveBase%\Bin\DelHistory /ALL <number of days>).


<NETM_BASE_KEY>\NetMClean SchedOutputFiles = REG_DWORD 0xn
,
( redo) Oracle,
90%, (
%NetMLocalActiveBase%\Bin\DeleteArcLogs.exe).

!
3.7.1.4

,
Point In time. ( . BAR)

,
(HAS)
. 3.7.1.1 3.7.1.3
,
.

A30828-X5120-A50-7-5671

135

<Oracle Home>\Network\Admin\Log

nmi.log

<Oracle Home>\network\log

fslnetmdbserver.log

<Oracle Home>\network\log

fslhafileserver.log

. 3.7

3.7.2


NetManager

(HAS)


, ,
.
, ,
.

3.7.2.1

NetM Clean
90%
NetM Clean ""
"DelHistory".


"DelHistory",

(%NetMLocalActiveBase%\Bin\DelHistory /ALL 0).

"DelHistory" NetM Clean (.


3.7.1) - - -
"n" . "n"
:
<NETM_BASE_KEY>\NetMClean SchedOutputFiles = REG_DWORD 0xn

90%, NetM Clean DelHistory . -
,
,
,
.

"DelHistory", -
"n-1" . -
"n-2" . .,
- .

OS FS. ,

136

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

- 2
25% , -
OS 7 .

3.7.2.2

NetM Clean

, ,
, NetMClean.
NetM Clean,
"" NetM, ,
.

, ,

/ .
NetM, ,
.

3.7.2.3

redo
redo
"log_archive_dest="
.
F:\%NetMLocalActiveBase%\databases\oracleconfig\init<ORACLE_SID
>.ora
redo ,
ARC<>.<>, , "ARC001.00051".

B&R redo ,
. ,
B&R.


redo OS-.
HAS
on-line, .
"DeleteArcLog.exe"
redo.

3.7.2.4


%NetMBase%\ArchiveData\LogViewerData\FilesToClean
.

A30828-X5120-A50-7-5671

137


NetManager

NetM-,
ENMLogArchive .

/ , ,
"%NetMBase%\ArchiveData\LogViewerData"

B&R.

3.7.3

,
"%NetMBase%\ArchiveData\LogExportData"
"%NetMBase%\ArchiveData\LogExportData\FilesToClean",
logExport.


, ,
.

, , NetM
Monitor , "Manual"
("Control-Panel, Administrative Tools, Services").

NetM Monitor Services.

138

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

4.1
4.1.1

Version Info

Version Info :
GUI APS,
Net Manager, ocx-
(exe- dll- ocx-), ccwhat.
, , .
GUI
MS Version Info, Windows, Oracle, .
, ocx-. ,
, .
,
NetM .
, 2
. , .

4.1.2

Version Info
"Start, Run" 'VersionInfo'
"Run".

. 4.1

Version Info

"OK". :

A30828-X5120-A50-7-5671

139

. 4.2


NetManager

Version Info

Version Info
"Siemens", "Windows" "3PP OEM". - "NetM Base"
"NetM Applications" - "Siemens".
"NetM Applications" NetM, .
"3PP_OEM" OEM, NetM.

NetM Base NetM Base
. ,
,
, , ,
"NetM Applications". OS Windows
"Windows", ,
OEM-,
.
NetM Base/
"NetM Applications", Version Info ,
, , , APS (ccWhat info),
( )
NetM Basis
(. . 4.3 ).
Windows- OEM-, "3PP_OEM",
.

140

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

. 4.3

4.1.3

ccwhat info


"Edit, Add" :
New File Group:
Files:
Folder:

.
.
.

"Edit"
, .
"New File Group", "Enter Item
name". ,
Version Info, "OK".
. 4.4 "Other".

A30828-X5120-A50-7-5671

141

. 4.4


NetManager

Version Info

"Others", "Edit, Add, Folder".


"Browse for Folder".
"OK".
. ,
ocx- ,
. ,
, (. . 4.5 ).

142

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

. 4.5

4.1.4
4.1.4.1


. ,
, UI Version Info.


UI
Export.
, ,
( NetM, OS Windows, OEM, , NetM).
.
"Tools, Export", "Export" (.
. 4.6 ).

. 4.6

A30828-X5120-A50-7-5671

Export

143


NetManager

.
"OK", "F:\report1.txt", ,
. , Notepad,
. 4.7 .

. 4.7

4.1.4.2


.
:
Versioninfo /report <option/s> <destination path\reportname>
:
NetMBIN
OSBIN
OEMBIN
NetMREG
Services
ALL

NetM
OS
OEM
NetM

.
, '/'.
:
Versioninfo /report NetMBin/NetMReg e:\versioninfo\report1

144

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

4.1.5
4.1.5.1


UI
Version Info . "Tools,
Compare Reports". "Compare Reports" (.
. 4.8 ).

. 4.8

Compare Reports

, .
,
. OK.
, . ,
.

. 4.9

, , ,
OSBin,
, OSBin.
, .

A30828-X5120-A50-7-5671

145

4.1.5.2


NetManager


UI Version Info.
:
Versioninfo /compare <reportfile1> <reportfile2> <outputfile>
<reportfile1>, <reportfile2> - , ,
<outputfile> - .
.

4.1.6

%NetMLocalActiveBase%\VersionInfo\Reports.

: "Report_<ddmmyyyyhhmmss>.txt".
,

%NetMLocalActiveBase%\VersionInfo\History

4.1.6.1


UI Version Info.
. "Tools, Reschedule",
(. . 4.10 ).

. 4.10

146

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

.

. "OK".
.

4.1.6.2


'VersionInfo\Reports'
,
, 30 .
,
.
UI Version Info
, .

.ref 'Versioninfo\reports'.
.

4.2


NetM NetM
(NetM recovery).
( ).
NetM
NetM Windows. NetM
NetM Control.
Windows "Services".
NetM : ,
, , .
; .
,
OS NetM. ( ,
)
.
, , ,
NetM, ,
.
,
,
Process Administration (. . 4.11 ).
Process Administration:
;
;
;

A30828-X5120-A50-7-5671

147


NetManager

.
, ,
NetManager.
,
.
Process
Administration.

i
4.2.1

OS
Windows Event Viewer (. 4.3).

Process Administration Start


Windows Process Administration (. . 4.11 ).

. 4.11 Process Administration


Process Administration
:
;
;
/ / (
, ,
NetM OA&M);
NetM Recovery Monitoring:
, NetM Recovery.

148

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

NetM Recovery Monitoring


:
1. "Start" "Programs", "NetManager",
"Process Administration".
2. "computer name" CS. ,
,
"Process name".
3. "Process name" ,
NetM Recovery
4. "Process" "Remove".
.
5. "OK".

i
i

4.3
4.3.1

"" - NetM NetMControl


.
90%,
,
.

, ,
9000, ,
.

Windows Event Viewer


Windows Event Viewer
,
, , , . .
CS
Windows Event Viewer. Event
Viewer ,
. ,
.
OS Windows Event Viewer
:
1. OS-.
Windows-
Windows-. ,
.
2. "Start" "Programs" "Administrative Tools (Common)".
"Event Viewer".
Windows Event Viewer:

A30828-X5120-A50-7-5671

149


NetManager

. 4.12 Windows Event Viewer


:,
OS Windows Event Viewer.
"Application Event".
Windows Event Viewer .
Windows online- Event Viewer.

4.3.2

Windows Event ViewerWindows Event Viewer OS-.

(application log) (system log) OS (
) (. 5.2.1).
Application Log System Log OS-
, ,
. 4.1 .

150

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

Event Viewer

(application log)

. , MML-
-
CP,
,
.


, .


,
Time Synchronization,
, -
.


,
; ,
,
(. 3.7).


, ( ).

. 4.1 Windows Event Viewer


.
.

.
:
All the UserIDs available for the Usergroup UG1 and NE NE1 combination are locked
in nonsharable sessions. Tasks cannot be executed on this NE from this Usergroup at
the moment. This Event has occurred in quick succession, so will be suppressed for
the next 300 seconds.
:
All the UserIDs available for the Usergroup UG1 and NE NE1 combination are locked
in nonsharable sessions. Tasks cannot be executed on this NE from this Usergroup at
the moment. This Event was suppressed 20 times in the last 300 seconds.

4.3.3


Event Viewer Application Log.
*.evt, "Action'Save Log file As".

4.4

Trace Configuration
- ,
NetManager Trace Configuration
.

A30828-X5120-A50-7-5671

151


NetManager


. NetM
CS.
, .
('on'),

.

4.4.1


NetM ,
Workbench.

. .
.

.

4.4.2

Trace Configuration
Trace Configuration
, NetM. NetM-
(, NetM ADS MML Alarm Data Collector),
, .

.
Trace Configuration :
;
NetM- (NetM-),
( );
NetM-, ;
( ),
;
.
Trace Configuration "Trace
Configuration" "Siemens NetManager" - "NetM Base"
Windows Start.
NetM Trace Configuration ,
.
"Trace Settings for". (.
. 4.13 ).

152

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

,

.

. 4.13 Trace Configuration ADS


, (
: "All" , ).

.
.
, .

, . ,
.

"Level", .
"Trace" -> "Start".
Trace Configuration,
.
,
"Trace" -> "Stop".
.

A30828-X5120-A50-7-5671

153


NetManager

, ,
.

.
online.
Tracelog.txt,
"View" -> "Trace File".
NetM-, .

Tracelog.txt

.
, Tracelog.txt
. NetM Trace
Tracelog.txt %NetMLocalActiveBase%\Trace\Data.

NetM-
1-100

. 4.14

i
4.4.3

154

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

1.

,
.
,
: , ,
, .
,
.
2.
.
.
,
, .., "Select all"
0.
, 1 :
ActualName-%H%M%S-%d%m-szTickCount.txt
:

ActualName = ,
Trace Configuration
%H%M%S = , ,
%d%m
= ,
szTickCount =

: traceFileName-171535-1107-1616734.txt

4.5

Trace Viewer
NetM .
.
NetM Trace Configuration (. 4.4),
, ,
, ,
.
.
.
,
(,
Notepad, WordPad MS Word).
, ,
. ,

. ,
. ,
,
, .
Trace Viewer .
, ,
NetM Trace Viewer .
, , ,

A30828-X5120-A50-7-5671

155


NetManager

,
.
, , ,
. ,
.
:

.

.

: , ,
. ,
.
.
, .
.
.
. NetM
Trace Viewer , .
NetM Trace Viewer .
:
;
;
.
.
,
.
.
, ,
. , .


.
,
.

4.5.1

NetM Trace

NetM Trace NetM Trace Viewer. NetM-
, NetM Trace
Library. NetM Trace Viewer
.
, NetM Trace Viewer
NetM Trace .
NetM Trace:

156

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

=======================================================================
DATE & TIME OF LOGGING THIS MESSAGE:Tuesday, March 14 2000, 18:25:42 PM
PROCESS NAME:E:\Siemens\ENM4.0\Bin\SnmpService.exe
COMPONENT NAME:E:\Siemens\ENM4.0\Bin\BctCoreCL.dll
MODULE NAME:.\MessageQueue\CLMessageQueue.cpp
MODULE LINE NO:343
MODULE VERSION:@(#) CLMessageQueue.cpp - /main/19 - Tue 12.01.1999
Process Id:204
Thread Id:242
MESSAGE LEVEL:60
MESSAGE:Mutex or the event wasn't signalled in the time interval

DATE & TIME OF LOGGING THIS MESSAGE

PROCESS NAME

COMPONENT NAME

MODULE NAME

MODULE LINE NO

MODULE VERSION

Process Id

Thread Id

MESSAGE LEVEL

MESSAGE

BINARY LENGTH

BINARY DATA

. 4.2

. , ,
,
.

4.5.2


Trace Viewer Trace
Configuration "Trace Viewer"
"Siemens NetManager" - "NetM Base" Windows Start.
. 4.15 ,
.

A30828-X5120-A50-7-5671

157


NetManager

. 4.15 Trace Viewer


.
, ,
, ,
. ,
.

158

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

4.5.3"Open" (. . 4.16 ).

. 4.16 Open
.

- (normal) (reverse).

4.5.4


. 4.17 , ,

.

. 4.17 Choose Regional Settings


.
.

, Trace Viewer
.
.

4.5.5Trace Details ,
.

A30828-X5120-A50-7-5671

159


NetManager

. 4.18 Trace Details

4.5.6


Find Trace
, .
, , /
:

. 4.19 Find Trace

4.5.7


Trace File Filter :
(Process Filter), (Component Filter)
(Level).
.

160

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

. 4.20 Trace File Filter

4.5.8


,
1 , (. 4.4.3).
. Trace Viewer
,
.
1. (. 4.5.3).
, , (.
. 4.21 ).

. 4.21 Trace File Filter

A30828-X5120-A50-7-5671

161


NetManager

2. "Merge"
.

4.5.9


Trace Viewer
. ,
:

. 4.22 Preferences
, .
"Component".
. Trace Viewer
NetManager Base.
. NetMTraceComponents.cfg,
bin NetManager.

4.6

Q3-
Q3- Q3-.
NetManager- Q3 Trace
Q3-, Q3 API.
. Q3-.
Q3- .
Q3-.

Q3-

. Q3- Windows-,
:
%SystemRoot%\system32\cmiselog.txt
Q3-:
1. (, Notepad),
cmiselog.txt %SystemRoot%\system32.

162

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

2. ( ):
C:\temp\q3server -f -r16 -cffff -iffff -mffff -vffff -p -x
3. .
Q3
Communication Server.
4. "Services" (Control Panel) OS Windows.
"Q3 Communication Server" "Stop".

NetManager recovery (
NetM Process Administration).
Q3- :
MISE:

c:\temp\q3server1.log
RTROS:
c:\temp\q3server1.rlg
c:\temp\q3server2.rlg
RTROS
cmstep. OS Windows Explorer
*.rlg.
ASCII- *.txt.


Siemens. . :
*****************************************************************************
*
TIME
TYPE
TEXT
*
*****************************************************************************
...
********************** ACTIVATION REQUEST start **********************
...
Application title
Object identifier = 0 2 262 1 1 1111 32
}
Application entity qualifier {
Qualifier = 1
...
********************** ACTIVATION REQUEST end **********************
...
******************** ACTIVATION CONFIRMATION start ********************
...
******************** ACTIVATION CONFIRMATION end ********************
...
********************* A-ASSOCIATE REQUEST start **********************
...
Application title {
Object identifier = 0 2 262 1 1 8300 32
}
Application entity qualifier {
Qualifier = 1
...
Application context {
Object identifier = 0 0 13 3100 1 0 1
...
********************** A-ASSOCIATE REQUEST end **********************
...
******************** DATA CONFIRM INDICATION start ********************

A30828-X5120-A50-7-5671

163

4.7
4.7.1


NetManager

LAN, IP- ( W2k-)


Netstat

TCP/IP-.

C:\>netstat -h

TCP/IP-.

NETSTAT [-a] [-e] [-n] [-o] [-s] [-p prot] [-r] [interval]
-a
-e
-n
-o
-s

-p prot

-r
interval

.
Ethernet. -s.
.
,
.
.
IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP UDPv6,
-p
.
,
proto, proto : TCP,
UDP, TCPv6 UDPv6. -s
, proto
: IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP UDPv6.
.

.
CTRL+C. , netstat
.

netstat-s 5 (
5 )
IPv4 Statistics
Packets Received
Received Header Errors
Received Address Errors
Datagrams Forwarded
Unknown Protocols Received
Received Packets Discarded
Received Packets Delivered
Output Requests
Routing Discards
Discarded Output Packets
Output Packet No Route
Reassembly Required
Reassembly Successful
Reassembly Failures
Datagrams Successfully Fragmented
Datagrams Failing Fragmentation
Fragments Created

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

847037
0
17094
0
0
0
794306
629849
0
0
0
65294
29244
0
0
0
0

ICMPv4 Statistics

164

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

Received
20191
0
10630
427
0
0
0
1224
7910
0
0
0
0

Messages
Errors
Destination Unreachable
Time Exceeded
Parameter Problems
Source Quenches
Redirects
Echos
Echo Replies
Timestamps
Timestamp Replies
Address Masks
Address Mask Replies

Sent
16465
0
9696
0
0
0
0
5545
1224
0
0
0
0

TCP Statistics for IPv4


Active Opens
Passive Opens
Failed Connection Attempts
Reset Connections
Current Connections
Segments Received
Segments Sent
Segments Retransmitted

=
=
=
=
=
=
=
=

1028
97
27
95
4
132907
126532
922

UDP Statistics for IPv4


Datagrams Received
No Ports
Receive Errors
Datagrams Sent

4.7.2

=
=
=
=

648901
11303
0
485768

Net Statistic
net statistics workstation
net statistics server

net statistics workstation


net statistics server
C:\>net statistics workstation
Workstation Statistics for \\NASEWEIS

Statistics since 3/15/2005 10:50 AM

Bytes received
Server Message Blocks (SMBs) received
Bytes transmitted
Server Message Blocks (SMBs) transmitted
Read operations
Write operations
Raw reads denied
Raw writes denied

224
152
386
152
71
0
0
0

Network errors

A30828-X5120-A50-7-5671

165


NetManager

Connections made
Reconnections made
Server disconnects

146
0
1

Sessions started
Hung sessions
Failed sessions
Failed operations
Use count
Failed use count

0
0
0
0
92
0

The command completed successfully.

C:\>net statistics server


Server Statistics for \\NASEWEIS

Statistics since 3/15/2005 10:50 AM

Sessions accepted
Sessions timed-out
Sessions errored-out

3
4
4

Kilobytes sent
Kilobytes received

23018
3185

Mean response time (msec)

System errors
Permission violations
Password violations

0
0
0

Files accessed
Communication devices accessed
Print jobs spooled

5885
0
0

Times buffers exhausted


Big buffers
Request buffers

0
0

The command completed successfully.

4.7.3

Ping
(, , ..)
. .
(IP- ) - ICMP, .

ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS] [-r
count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]] [-w timeout]
[-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] target_name.

166

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

-t
-a
-n
-l
-f
-i
-v
-r
-s
-j
-k
-w
-R
-S
-4
-6

count
size
TTL
TOS
count
count
host-listj
host-list
timeout
srcaddr

- - .
Control-Break,
CRTL-C.
-.
-.
.
" " ( IPv4).
.
( IPv4).
( IPv4).
( IPv4).
( IPv4).
( IPv4).
- .
( IPv6).
( IPv6).
IPv4.
Ipv6.

C:\>ping 192.168.2.100
Pinging 192.168.2.100 with 32 bytes of data:
Reply
Reply
Reply
Reply

from
from
from
from

192.168.2.100:
192.168.2.100:
192.168.2.100:
192.168.2.100:

bytes=32
bytes=32
bytes=32
bytes=32

time<10ms
time<10ms
time<10ms
time<10ms

TTL=254
TTL=254
TTL=254
TTL=254

Ping statistics for 192.168.2.100:


Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

4.7.4

Traced
(
..) -,
. ICMP. TTL 1 . TTL 1. - ICMP
TTL 2.
TTL 1.
TTL 0, ICMP .
- ICMP TTL 2,
TTL
, ICMP-
(TTL=0).

Usage: tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list] [-w timeout]


[-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] target_name

A30828-X5120-A50-7-5671

167

-d
-h
-j
-w
-R
-S
-4
-6


NetManager

-.
.
- ( IPv4).
- .
( IPv6).
( IPv6).
IPv4.
Ipv6.

maximum_hops
host-listj
timeout
srcaddr

C:\>tracert 139.21.198.245
Tracing route to 139.21.198.245 over a maximum of 30 hops
1
2
3
4
5
6
7
8

<1
<1
15
3
4
4
4
3

ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms

<1
<1
2
3
4
4
5
3

ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms

<1
<1
2
3
4
3
4
3

ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms

139.21.200.129
172.20.110.1
172.20.81.2
172.20.31.22
172.20.31.5
218.1.24.1
139.21.84.1
139.21.198.245

Trace complete.

4.8

Ethereal
Ethereal Unix
Windows.
, .
,
. Ethereal
,

TCP-.
Ethereal
Microsoft Network Monitor WinPcap
3.0
; 2.x
.
, Ethereal
WinPcap.

4.8.1

Ethereal
Ethereal
:
Ethereal168

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

4.8.2

Ethereal
Ethereal, Ethereal.

. 4.23 Ethereal

. 4.24 Ethereal
Ethereal .
1. .
.
, ,
.
2. .
, .
3. .
, ,
.

4.8.2.1TCP-
/Edit/Preferences, - TCP .

A30828-X5120-A50-7-5671

169


NetManager


Apply OK
. 4.25 Ethereal

4.8.2.2

Ethereal
/Capture/Start .

. 4.26

170

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

. 4.27 Ethereal

Enable MAC name resolution


Enable network name resolution

LAN. , OK.

4.8.2.3

Ethereal
, ,
.

A30828-X5120-A50-7-5671

171


NetManager

. 4.28 Intel

. 4.29 Ethereal

4.8.2.4. :,
/Analyze/Display ,

172

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

.
.

. 4.30
1.
.
2. , -,
IP- ( /
).
;

. 4.31
-, IP-

A30828-X5120-A50-7-5671

173


NetManager

. 4.32 Ethereal

4.8.2.5.
.
/Capture/Capture Filters
, .

.

. 4.33 Ethereal - 1

174

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

. 4.34 Ethereal - 2
:
-
host <IP_Address> and host <IP Address>
host 192.168.20.123 and host 192.168.20.456

port < >
port 102

4.9
4.9.1

X.25/HDLC

, Connections
for Windows,

ECMODULE.
X.25.
NE. X.25,
.
:
ECMODULE
STATUS [Option] [/?]
STATS [Option [/Reset] [/?]
TRACE [Option] [/Filter f] [/Reset] [/Block b] [/Size s] [/Truncate n] [/EBcdic]
[/Outfile f] [/?]
Option :
X25 [/Port p | ] [/Connection n]

A30828-X5120-A50-7-5671

175


NetManager

HDLC [/Port p | ]
XPORTISO [Eiconcard n]

:
STATUS
, ,
Connections for Windows.
Eicon.
, .
STATS

.
TRACE
, ,
Connections for Windows.
.
:
/Reset -
.
/Filter f -
. .
.
/Block b - , .
/Size s - . - 2048
. ,
.
, /S 1025
1024. 0 .
s 1024,
1024.
/Truncate t - ,
, t - . ,
, . ,
3- . n
16, 16.
/Ebcdic - EBCDIC IBM.
/Outfile f - f ,
.
/Port p | portname - Eicon (EiconCard) ,
.
/Connection n - ( ),
c - .
/Eiconcard n - Eicon, ,
n - , Eicon.
, WAN Eicon,
, Connections for
Windows.

176

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

4.9.2

:
,
.
, .
,
. , ,
X.25, RR/RNR CALL/CLEAR
. 02h + 08h = 0Ah:
ECMODULE TRACE X25 /F OA
:
TRACE /F FF
.

HDLC

01h

I-

02h

RR

04h

RNR, REJ

08h

FRMR, SABM, DISC, UA

10h

. 4.3 HDLC

TRANSPORTISO

01h

TPDU CR, CC, DR DC

02h

TPDU DT ED

04h

TPDU AK EA

08h

TPDU ER REJ

. 4.4 Transportiso

X.25-

01h

02h

RR, RNR

04h

RESET, INTERRUPT

08h

CALL, CLEAR

10h

. 4.5 X.25-

LAPD Q931

A30828-X5120-A50-7-5671

177

4.9.3


NetManager


X.25-
:

[...]
1
000-17:25:05.400 TX CALL REQ <10
EE 23 22 01 12 00 74 91 23 22 01
2
000-17:25:07.310 RX CALL CNF <10
EE 23 22 01 12 00 74 91 23 22 01
[...]
Command Completed Successfully.

2D
11
2D
11

0B>
05+
0F>
05+

Data = 53
.#"...t.#"...
Data = 37
.#"...t.#"...

X.25- , "CLEAR IND"


X.25:
[...]
1
000-17:25:05.400 TX CALL REQ <10 2D 0B> Data = 53
EE 23 22 01 12 00 74 91 23 22 01 11 05+ .#"...t.#"...
2
000-17:30:11.950 RX CLEAR IND <10 2D 13> Data = 2
00 E8
[...]
Command Completed Successfully

CLEAR IND :
1. X.25- (. . 3.4)
2. X.25- (. . 3.5)
00
E8. X.25 OS Windows Event Viewer
( "NetM ETP").

4.9.3.1

X.25-
.

00

DTE originated

80-FF

DTE originated

01

Number busy

SVC?

09

Out of order

IOP CP
CP.

11

Remote procedure error

19

Reverse charging
acceptance not
subscribed

21

Incompatible destination

29

Fast select acceptance not


subscribed

39

Ship absent

03

Invalid facility request

0B

Access barred

13

Local procedure error

05

Network congestion

. 4.6 X.25-

178

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

0D

Not obtainable

15

ROA out of order

. 4.6 X.25-

4.9.3.2

X.25
.

00

No additional information

01

Invalid P(S)

02

Invalid P(R)

0F
10

Packet type invalid

11

For state r1

12

For state r2

13

For state r3

14

For state p1

15

For state p2

16

For state p3

17

For state p4

18

For state p5

19

For state p6

1A

For state p7

1B

For state d1

1C

For state d2

1D

For state d3

1F
20

Packet not allowed

21

Unidentifiable packet

22

Call on one-way logical


channel

23

Invalid packet type on a


permanent virtual circuit

24

Packet on unassigned
logical channel

25

Reject not subscribed to

26

Packet too short

27

Packet too long

. 4.7 X.25

A30828-X5120-A50-7-5671

179

28

Invalid general format


identifier

29

Restart or registration
packet with nonzero in bits
1 to 4 of octet 1, or bits 1 to
8 of octet 2

2A

Packet type not compatible


with facility

2B

Unauthorized interrupt
confirmation

2C

Unauthorized interrupt

2D

Unauthorized reject


NetManager

2F
30

Time expired

31

For incoming call

32

For clear indication

33

For reset indication

34

For restart indication

35

For call deflection


T21 (
- 60 ),
.

3F
40

Call set-up, call clearing or


registration problem

eicon
""
NetM (,
..).


(ecmodule status)

41

Facility/registration code
not allowed


(CUG)
CP 6.2W?
CUG.

42

Facility parameter not


allowed

AEFIN/AEFOUT=yes
CR X25ROUTE.

43

Invalid called DTE address


DTE-.
DTE-

. DCN
X.25,
X.25 X.25-.

. 4.7 X.25

180

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

44

Invalid calling DTE address


DTE-.
DTE
.

45

Invalid facility/registration
length
NE.

46

Incoming call barred

47

No logical channel available

48

Call collision

49

Duplicate facility requested

4A

Non zero address length

4B

Non zero facility length

4C

Facility not provided when


expected

4D

Invalid ITU-T specified DTE


facility

4E

Maximum number of call


redirections or call
deflections exceeded

/


NE Administration

4F
50

Miscellaneous

51

Improper cause code from


DTE

52

Non-aligned octet

53

Inconsistent Q-bit setting

54

NUI problem

55

ICRD problem

, NE
X.25.

5F
60-6F

Not assigned

70

International problem

71

Remote network problem

72

International protocol
problem

73

International link out of


order

74

International link busy

. 4.7 X.25

A30828-X5120-A50-7-5671

181

75

Transit network facility


problem

76

Remote network facility


problem

77

International routing
problem

78

Temporary routing problem

79

Unknown called DNIC

7A

Maintenance action (Note


4)


NetManager

7F
80
FF

Reserved for network


specific diagnostic
information

E2

OSI network service


problem - disconnect

NSAP :
NetManager

E8

Connection rejection NSAP unreachable

NSAP:
NSAP
NE NetManager,

NE.

4F

Normal disconnect of
dialog and filetransfer

. 4.7 X.25

4.9.3.3

XPORTISO
.

. 4.8

182

FTAM: no data transfer at


transport level


ISO

ISO


Eicon connections for
Windows OS - Transport
Edition.

X.25 connection
establishment is refused
(DTE-, NSAP,
).

XPORTISO

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

FTAM: connection
establishment at transport
layer is refusedT-selector

.

No data transfer at X.25


level

HDLC


HDLC.
HDLC
(DCE/DTE ..)

Problem in connectivity via


ISDN

Wrong FTAM transfer


admission

, ,
FTAC-, FTAM

Remote partner
unreachable


DTE-


DTE-

. 4.8 XPORTISO

4.10

OpenFT

4.10.1:
1. ,
.
, , ,
NE Administration (.
NetManager) ,

.
2. openFT:
"Start" "Programs", "openFT",
"openFT"
3. "Administration" "Operating
Parameters", "Protocol Trace"
.
4. FT-:
"Administration" "End
asynchronous openFT server", "Administration" "End
asynchronous FTAM server".
"Administration" "Start
asynchronous openFT server", "Administration" "Start
asynchronous FTAM server".

A30828-X5120-A50-7-5671

183


NetManager

5.
.
6. , "Administration" "Operating
Parameters", "Protocol Trace".
,

. .
7. FT-, 4.
8.
, .

4.10.2

(FTAM
FTNEA) OpenFT.
OpenFT (Start -> Programs -> OpenFT ->
Help) "OpenFT Commands" -> "Messages from
OpenFT".:
1. "Administration" "Open Trace File".

.
"T"


FTNEA

"S"


FTAM

"N"
FTAM

2.
.

4.10.2.1

FTNEA
( "T") ,
.
:
SCO

S-Connect

SAC

S-Accept

SRJ

S-Reject

SDI

S-Disconnect

SOP

S-Open

SOY

S-Open-Reply

SOA

S-Open-Accept

SDT

S-Data

. 4.9

184

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

SDF

S-Data-Fragment

SPT

S-Checkpoint

SPA

S-Checkpoint-ACK

SCL

S-Close

SCA

S-Close Accept

SCD

S-Close Demand

SIN

S-Interrupt

SIA

S-Interrupt ACK

SID

S-Interrupt Demand

SAB

S-Abort

SAA

S-Abort-ACK

SAD

S-Abort-Demand

. 4.9

FTNEA
SRJ, SDI, SAB SAD.
SRJ SDI,
( REJECT/DISCON).
:


FT;

EWSD


SHUTDOWN

:
( ..)

;
Siemens

. 4.10
SAB SAD,
5 6 ( FJAM-/User).

A30828-X5120-A50-7-5671

185


NetManager

.
: 1-4 (. . 4.11), 5-16
(. . 4.12); . " FTNEA-
", . 4.12.
.

12

13

14

( )

15

. 4.11

0 00

0 41

(VFD)

0 42

(UAD)

0 43

(FHD)

0 44

(FTD)

0 45

(PFD)

0 46

(DDD)

0 81

0 82

0 83

0 84

0 85

0 86

0 87

0 88

0 89

0 8A

0 8B

. 4.12

186

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

0 8C

0 8D

0 8E

0 8F

0 90

0 91

0 92

0 93

0 C1

USER_ID UAD

0 C2

USER_ACCOUNT UAD

0 C3

USER_PASSWORD UAD

0 C4

NEW_USER_ID UAD

0 C5

NEW_USER_PW UAD

1 01

DEVICE_TYPE

1 02

VOLUME_DESCRIPTION

1 03

TERM_ACTION

1 04

WRITE_MODE

1 05

GROUP_INDEX

1 06

PARTIAL_FILE

1 07

MAX_FILE_SIZE

1 41

TU_LEVEL

1 42

TU_MAX_SIZE

1 43

COMPRESSION

1 44

SYSTEM_TYPE

1 45

SYSTEM_FEATURES

1 81

LEVEL_NUMBER

1 82

SIZE

1 83

ADDR_METHOD

1 84

DATA_TYPE

1 85

KEY

1 C1

OBJECT_ID

1 C2

AUTHORIZATION

1 C3

FAILURE_OBJECT_ID

1 C4

FILE_ID

1 C5

CONSOLE_ID

1 C6

TERMINAL_ID

1 C7

LIST_ID

1 C8

EVENT_ID

1 C9

RESULT_DEVICE

. 4.12

A30828-X5120-A50-7-5671

187


NetManager

2 01

STRUCTURE_LEVEL_NO

2 02

KEY_NUMBER

2 03

START_LIMIT

2 04

END_LIMIT

2 41

NUMBER

2 42

ORGANIZATION

2 43

DESCRIPTION

2 81

USER_ID AUTHORIZATION:

2 82

USER_ACCOUNT AUTHORIZATION

2 83

USER_PASSWD AUTHORIZATION

2 C1

VERSION

2 C2

ELEMENT_SUBSET

2 C3

PARAMETER_SUBSET

2 C4

RECURSION_SUBSET

3 01

PROTOCOL_DIAGNOSE

3 02

SYSTEM_DIAGNOSE

3 41

LEVELS

3 42

KEYS

3 43

PARTIAL_KEYS

. 4.12

FTNEA,
-:
[...]

16:21:50 000004097
16:21:50 000004097
16:21:50 000004097
[...]

-->
<--->

TU_MAX_SIZE
TU_LEVEL
6 SAB 70000003 4042
4 SAA 71000002
4 SDI 04010004

7FFF
02

SAB:
16:21:50 000004097

-->

6 SAB 70000003 4042

5 6 4042. , 4
, 12 : 4
" ",
042 - "
(UAD)".
,
UAD. UAD ( SOP),
,
.

188

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

4.10.2.2

FTAM
( "N" "S")
, ,
.
:
.

FTAM connection
establishment
(F_INITIALIZE) refused

S-,
P-, AET

No permission to work with


FTAM

NE-

FTAM


NE

. 4.13
"AB",
. " DIAGNOSTIC",
(ID) .
FTAM:
[...]
b0006 ->AB
00
TDISC
USER_ABORT RELEASE_TC
---------------- ARU --------------------- PRESENTATION -PRESENTATION CONTEXT IDENTIFIER LIST
CONTEXT IDENTIFIER: 7
TRANSFER SYNTAX: joint-iso-ccitt 1 1
CONTEXT IDENTIFIER: 1
TRANSFER SYNTAX: joint-iso-ccitt 1 1
FULLY ENCODED PDV-LIST:
CID: 7 --------- ABRT ------------------------ ACSE -----ABORT SOURCE: acse-service-user
CID: 1 --------- F_U_ABORT REQUEST ----------- FTAM -----ACTION RESULT: permanent
DIAGNOSTIC
TYPE: permanent
ID: 5036 / Contents type inconsistent
[...]

4.11

11:20:47

PCMX
PCMX openFT (FTAM FTNEA)
.
, ,
,
PCMX-. . 2.5.2.2.
PCMX-
:

A30828-X5120-A50-7-5671

189


NetManager

1. ,
, PCMX:
"Start, Programs, Pcmx-32, Trace Control".
2. PCMX- "Options" "Trace On".
3. FT-
openFT:
"Administration" "End
asynchronous openFT server", "Administration" "End
asynchronous FTAM server".
"Administration" "Start
asynchronous openFT server", "Administration" "Start
asynchronous FTAM server".
4. .
5. PCMX-
PCMX-, "File" "Open".
PCMX. (
).
6. PCMX- PCMX "Options" > "Trace Off"
7. ,
3.

190

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

5
5.1


,
, .

5.1.1

5.1.2

OS (HAS, -,
, )?
OS?
?
(CS, FS, CT, MFS)?

DCN
DCN , 3.2.

5.1.3

5.1.4

Patch?
, :
Patch- ?

?
(: DCN,
.)?

A30828-X5120-A50-7-5671

?
, :
?
, :
?

. ,
,
.
, :
NE TP?
NE TP?
, ( ,
).
,

, , SendFile
RecFile TRANSFILE ( )?

191

5.2


NetManager

,
, FTAM, FTP, FTNEA?

(, )?

Siemens
.
,
.
:
%NetMLocalActiveBase\Trace\Data

,
IndSys2000.

5.2.1


,
.
, :
userdump <ProcessSpec> <TargetDumpFile>
, "ans.exe"

"userdump". ,
"5232".
:
userdump 5232 c:\temp\ans.dmp
C:\Temp. dmp
.
:

Userdump.exe

Userdump.exe [-k]

<ProcessSpec> [<TargetDumpFile>]

,
.

Userdump.exe -m [-k]

<ProcessSpec> [<ProcessSpec>...]
[-d <TargetDumpPath>]
, ,
.

. 5.1

192

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

Userdump.exe -g [-k] [-d] <TargetDumpPath>]


, ,

GUI Win32.
. 5.1

-k

<ProcessSpec>


( 0x)
( )
,
.

<TargetDumpFile>

Win32 .
,
,

.

-d <TargetDumpPath>

, .

.

. 5.2

5.2.2

, GUI
, GUI-,
:
/
, - .

5.2.3


,
.

, ,
,
.

, (, CT, CS, FS).

A30828-X5120-A50-7-5671

193

5.2.3.1


NetManager


Windows- Performance Monitor, "Programs,
Administrative Tools, Performance".
1. "Performance Logs and Alerts"
"Counter Logs".
2. "Counter Log",
"Action, New Log Settings"
.
( "Counter log",
,
).
3. : "General",
"Log Files" "Schedule". "General" "Add
Counters".
4. "Performance Object",
. ""
"instances". .
, ,
.
5. ,
. "Log
Files" "configure".
,
.
6. "Apply"
.
7.
, "Action, Start".

.
8.
, "Action, Stop".

.
"Counter log"
:
, "Action, Save Settings As".
"htm"- .
"htm"- NetM.

5.2.3.2

NetM
NetM "Counter logs"
( ) "htm"-
. "htm"-
:
1. "Performance Logs and Alerts",
"Actions, New Logs Settings From".
"%NetMBaseDir%\Performance"

194

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

2. "htm"-.
htm-:
HTM-

Alarming_CS.htm

CS

CS


Alarming_CT.htm (
ADS SNMP ADC,
MML ADC, Q3 ADC, ADS Alarm
Store Service, ANS, Mux Library,
Routing API Client, Routing
Server, SNMP Proxy Agent)

Alarming_CS_Without_SNMP.htm

CS

CS
SNMP


Alarming_CT.htm (
MML ADC, Q3 ADC,
ADS Alarm Store Service, ANS,
Mux Library, Routing API Client,
Routing Server, SNMP Proxy
Agent)

Alarming_CT.htm

CT

CT


Alarming_CS.htm
Alarming_CS_Without_SNMP.htm
(ANS Proxy Server, Routing API
Client)

NMCS.htm

CT

CS


Alarming_CT.htm (
ADS SNMP ADC,
MML ADC, Q3 ADC, ADS Alarm
Store Service, ANS, Logging, Mux
Library, Routing API Client,
Routing Server, Task Server, Task
API Client, SNMP Proxy Agent)

NMCS_Without_SNMP.htm

CT

CS
SNMP


Alarming_CT.htm (
MML ADC, Q3 ADC,
ADS Alarm Store Service, ANS,
Logging, Mux Library, Routing API
Client, Routing Server, Task
Server, Task API Client, SNMP
Proxy Agent)

TaskExecution_CS.htm

CS

CS


TaskExecution_CT.htm (
Logging, Mux
Library, Task Server)

TaskExecution_CT.htm

CT

CT


TaskExecution_CS.htm (
Task API Client)

. 5.3 HTML-

5.2.4

NetM
NetM
Windows.
NetM NetM-
NetM. NetM-, ,
- CT, CS, DMCS . .

A30828-X5120-A50-7-5671

195


NetManager

NetM
NetM

NetM OS
Windows.
,
NetM, , NetM
.
. -
. . 5.2.4.1 "
NetM", " ".
NetM
NetM
,
:
1.
,
NetM.
2.

.
3.

.
4.
NetM (running, stopped . ).
5.
.
NetM
NetMPerfDataCollector /i
/u
/b
/s
/q

type [opdir]

/i


NetM

type

NetM-, .
. - CT, CS DMCS.
CT- CT, MFS FS
CS - CS
DMCS - DM CS

. 5.4
NetM

196

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

opdir

, .
.
:
[drive:][path] Eg: D:\Netm\Perfdata
"opdir" , opdir
(c:\Perflogs) . . 5.2.4.1 "
NetM", "
".

/u

NetM

. 5.4
NetM

:
/b

NetM

/s

NetM

/q

NetM

. 5.5 ,
:
:
1.
NetM
NetMPerfDataCollector /i CT D:\NetM\PerfData
NetMPerfDataCollector /i CS
NetMPerfDataCollector /i DMCS R:\NetM\PerfData
2.
NetM
NetMPerfDataCollector /b
, .
3.
NetM
NetMPerfDataCollector /q
4.
NetM
NetMPerfDataCollector /s
,
.
5.
NetM
NetMPerfDataCollector /u

5.2.4.1


NetM

, ,
,

A30828-X5120-A50-7-5671

197


NetManager

.
:
, = 5
, = 5 * 30 150
, CS-, ,
2-3 .
, OS,
OEM NetM.
NetM.

5.2.4.2

,
, . 5.2.4, "
NetM".


. 2.3.8 "
/
".
NetM- OS :
1. -
(, NetM).
2. .
3.
%NetMLocalActiveBase%\performance
4.
NetM. . 5.2.4 "
NetM".
5.
( ).

5.2.4.3

NetM
NetM- :
1. -
(, NetM).
2. .
3.
%NetMLocalActiveBase%\performance
4. NetM.
. 5.2.4 "
NetM". (
Perfmon.exe ,
.)

198

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

5. (
).

i
5.2.4.4


(, ).

NetM
NetM- :
1. -
(, NetM).
2.
3.
%NetMLocalActiveBase%\performance
4. NetM.
. 5.2.4 "
NetM".
5. (
).

5.2.4.5


NetM-
:
1. -
(, NetM).
2.
3.
%NetMLocalActiveBase%\performance
4. (
). . 5.2.4
" NetM".
5.
NetM.
6. (
).
7.
, (
5.2.4.2 " " ).
( , NetMPerfData) zip-.

i
5.2.4.6


Siemens.


-
(: ,
- ),
:

A30828-X5120-A50-7-5671

199


NetManager

1. NetM
5.2.4.4 "
NetM"
2. (: ).
3. NetM
5.2.4.3 "
NetM"

5.2.5

,
.
. 2.3.8 "
/
".


Sc.exe %NetMLocalActiveBase%\Supplement\
Installation .
, , / .
NetM,
Sc.exe ,
:
Sc.exe \\<computer name> control <service name> <control code>
NetM.
"Command prompt" Sc.exe
.

5.2.5.1


Task Server
, "" , "" Task Server ..
:
:

NetMTaskServer
%NetMLocalActiveBase%/Temp

:
: 200 TS_TableDump.txt (
, Task Server).
: 201 TS_TasksDump.txt (
, Task
Server).
: 202 TS_MMLSessionsDump.txt (
CP-,
Task Server.)
: 203 TS_Q3SessionsDump.txt (
Q3-,
Task Server.)

200

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

5.2.5.2, "" , , ""
..
:
:

NetMSchedulerServer
%NetMLocalActiveBase%/Temp

:
: 129 SchedDump.txt (
, Task
Server).

5.2.5.3

SNMP
SNMP ,
"" , "" ..
:
:

NetMSNMPService
%NetMLocalActiveBase%\TracData

5.2.5.4

255
COM-,
SNMP.
80

DM South Bound

, ,
, ,
.
:
:

NetMDMSBService

:
: 128

: 129

: 130

: 131

A30828-X5120-A50-7-5671

< > ( EM,


South Bound,
, EM).
< > (
South Bound
CDCM).
< > (
,
EMS TA).
< > (
, CDCM).

201

5.2.5.5


NetManager

CORBA North BoundNetM, ,
.
:
:

CORBANBProcessor
%NetM/Temp%

:
: 150 CORBANBProcessor*.txt ( EM, SDM
GR, ANS).

5.2.5.6

- ANS
, CORBA North Bound .
:
:

ADS_ANSProxyServer
%NetM/Temp%

:
:

5.2.5.7

201 ADS_ANSProxyServer_ClientInfo.txt -

.
202 ADS_ANSProxyServer_RegInfo.txt

NE, ANS
Proxy Server.

Notify Server
, ,
Notify Server.
:
:

NetMNotifyServer

FS, CS CT :
:

5.3

255

Notify Server.

,

,
.
:
%NetMLocalActiveBase\Trace\Data

,
IndSys2000.

Siemens
.

202

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

,
, ,
.

" " - ,

0. 'All
Components' Trace Configuration.
, ,
3.1.1.
,
(.
5.2.5.6), .
. 4.4 4.5.

5.3.1
5.3.1.1


NetM Clean. NetM Clean
%NetMTemp%\NetMCleanBkup *.zip-.
.

NetM
,
CS:
,
PrfCopier.exe
%NetMLocalActiveBase%\Bin

1. Profile Copier

. 5.6 Profile Copier

5.3.2
5.3.2.1


NE
CT FS:
,

. 5.7 NE

A30828-X5120-A50-7-5671

203


NetManager

1. NE Admin
2. NEGroupAdmin
3. CVCache
4. Notify server CT FS

:
1. NANECOMMTAB
2. MDB_NETABLE
3. MDB_NECONTAINMENTTAB

. 5.7 NE

5.3.3
5.3.3.1


MML Q3
CT CS:
,

MML / Q3 Workbench

1. Workbench
: Workbench, Task Database API, Task
API Client, Task API Types.
2. NetM Task Server.

. 5.8

MML Q3

,
( , ).

5.3.3.2

SNMP-
CT CS:
,

SNMP- Workbench

1. Workbench
: Workbench, Task Database API, Task API
Client, Task API Types.
2. NetM Snmp Service.
3. NetM Taboamlib

. 5.9 SNMP- Workbench


,
( , ).

204

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

5.3.3.3


, ,
:
<NETM_BASE_KEY>\NetMScheduler\"TakeSchedulerDump" =
dword:00000001
:
1. .
2. .
3. -

SchForceDump_<PID>, %NetMLocalActiveBase
%/Temp.
4. .

5.3.3.4

, Tree/Quick Select
Workbench
CT:
,

Workbench
.

Workbench

. 5.10 , Tree/Quick Select


Workbench
,
5.4.3.3.
( DB- TT_USERTABLE, TA_USERTABLE, TP_USERTABLE):
#DUMPDB NetM62_TaskTables.sql

5.3.4
5.3.4.1CS:
,


, .

1. NetM Task Server.


2. NetM File Transfer.

. 5.11

A30828-X5120-A50-7-5671

205

5.3.4.2


NetManager

FTAM/FTNEA
PCMX- openFT
, 4.11 3.5.1.

5.3.5
5.3.5.1:
- %NetMTemp%\EnmLogarchive.log file on the file server
- %NetMLocalActiveBase%\Databases\OracleConfig\alert_nm32.log
file on the file server

5.3.5.2


CS:
,

, NetM

70

1. NetM Message Log Service NetM


: NetM Message Log
Service.

. 5.12

5.3.6
5.3.6.1

,
MML-
CS:
,

, NetM

98

1. MMLADC

. 5.13 MML ADC


"1" ,
<NETM_BASE_KEY>\ASS, ASS
CS OS
ExternalEventLoggingEnabled
ExternalFailureLoggingEnabled
ExternalLoggingEnabled

206

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

ExternalMessageLoggingEnabled
StatisticsEnabled


NETM_TEMP>\Messages.ass

5.3.6.2

NTM (TME TMV)


CS:
,

1. Topology Map Editor.


2. Topology Map Server.
3. NetM ADS Alarm Notification Service.

. 5.14 NTM
"1" ,
<NETM_BASE_KEY>\ASS, ASS
CS OS.
ExternalEventLoggingEnabled
ExternalFailureLoggingEnabled
ExternalLoggingEnabled
ExternalMessageLoggingEnabled
StatisticsEnabled

NETM_TEMP>\Messages.ass

5.3.6.3

- AMD
CT CS:
,

1. AMD :
ADS ANS Proxy
2. NetM ADS ANS Proxy Server
3. NetM ADS Alarm Notification Service
4. NS SM Service ,
AMD

. 5.15 AMD - 1
CT "CP load data library
selected" CS:

A30828-X5120-A50-7-5671

207


NetManager

SSP

1. AMD :
ANS Proxy
2. NetM ADS ANS Proxy Server
3. NetM Routing Service
, NE,
.

. 5.16 AMD - 2

5.3.6.4


CS:
,


(, Alarm Console)

1. Task Server.
2. Routing Service.

. 5.17

5.3.6.5

AMD
AMD, ANS "Asd conout".

,
AMD.

5.3.6.6

Q3- NE
:
1. "DISP EVDEST" Workbench.
2. "SY.NETCONFIG" NE NetM, NE
Layer Management NetM.

5.3.7
5.3.7.1

Containment View (CV)


CV
CT:
,

entityconfigchange

. 5.18 CV

208

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

1. Containment View
2. NetM CVCache
3. NetM Notifyserver

. 5.18 CV

5.3.7.2

CV
CT, CS FS:
,

1. NetM CVCache
Service
2. NetMNotifyServer
3. NetM CVCache Service.

1. NetM CVCache
2. NetM NotifyServer

. 5.19 CV

5.3.7.3

CV
CS:
,

entityconfigchange

1. Containment View
2. CVCache
3. Notify Services (CT/CS/FS)
4. NetM IAM Service

. 5.20 CV

5.3.8
5.3.8.1

BCSS
BCSS
CT CS:
,

BCSS
, , ,
:
1.
2.

1. NetM BCSS Server.


2. NetM BCSS Client.

. 5.21 BCSS

A30828-X5120-A50-7-5671

209

5.3.8.2


NetManager

BCSS
CS:
,

BCSS

1. NetM BCSS Server.

. 5.22 BCSS

5.3.8.3


CT CS:
,

AD

40

1. NetM BCSS Server.


2. NetM BCSS Client.
3. NetM IAM Service.
4. NetM SNMP Service

. 5.23

5.3.9

,
CS:
,

:
1.
2.
3.

.

1. NetM DMSBService
2. CORBANBProcesso

. 5.24 DMSBService
:
NetM: ,
150, CORBA North Bound
. CORBA north bound ,
, 201 2002 ANS.
ACI: (acis-emHiX*.log)
"operlog" ACI EM Server (:

210

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

5.3.10

E:\Program Files\Siemens AG\AccessIntegrator EM hiX 5300


V1.0\operlog\).
NMC: (tmf_yyyy-mmdd.log), "log" NMC EM
Server (: F:\NMC-SMX\Server\siemens\data\log).

, GUI
CT:
,

1.

. 5.25

5.3.11

5.3.12


, ,
:
"Listener.log", "alert log",
.
Listener.log :
D:\%ORACLE_HOME%\Ora91\NetWork\Log\Listener.log
D:\%NetLocalActiveMBase%\Databases\Oracleconfig\alert_NM32.log

5.3.12.1

Remote diagnostic agent (RDA)Oracle OS
. :
e:\oracle\ora92\rda_source\rda*.vbe
.
DBA , , sys as sysdba, system
dbo.
.
.

5.3.12.2

ODBC
:
1. odbcad32.exe

A30828-X5120-A50-7-5671

211


NetManager

2.
3.
4.
5.
6.

system
'admindb'
'configure'
'Test Connection'

'sys'
7.
<ORACLE_PWD> ( )
(: <pwd> = enm, 'enm as sysdba' )
.

5.4

IndSys2000,

,
.
IndSys2000, ,
.
:
-
HA-

Indsys2000 ,
Windows 2000 NetM
(, ).
.

5.4.1


Indsys2000 :

212


FM "" ( ).
,
.
"SymInfo.htm".
:
PC,
.
PC.
"SYS as SYSDBA"
Oracle SiM SiS. Oracle
NetM.
.

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager. ZIP
%SystemDrive%\Indsys2000\Symptoms (default)
Explorer.

5.4.2

Indsys2000

\Indsys2000
,
Windows.
Windows (, HA-Server SOS- C:\
D:\).
(: D:\Indsys2000).
:
1. PC (, , SiM, SiS)
2. PC OS NetM ( ADir)
3. Indsys2000

5.4.2.1


:
1.
2. Setup_Indsys2000_vXXXX.exe
3. (
C:\) (, HA-Server SOS).
4. Next ( "Yes to All")
Indsys2000 . PC
,
4,
5.
5. OK .
6. "Save&Exit".
7.
( FS, SiM SiS).

5.4.2.2


:
,
NetM-PC

Indsys2000
(. 5.4.2.1). :
1.
2. Indsys2000, "Start/Programs/Indsys2000/Indsys2000
StartCenter"
3. "Configuration"

A30828-X5120-A50-7-5671

213


NetManager

4. "Remote Installation"
5. ,
Indsys2000. ( , OS
NetM.) NetM
.
6. "Start Remote Installation"
Indsys2000 .
, .
7. OK .

5.4.2.3

HA-
Indsys2000 HA- :
1. Indsys2000 DB ,
5.4.3 ( D: \.)
2. Indsys2000 FS ,
5.4.3 ( D: \.)
3. FS
, OS (. 5.4.4.2)

i
5.4.2.4

,
.

Indsys2000
Indsys2000 .
.

FS (. 5.4.4.2).
OS NetM
(. 5.4.4.2).

5.4.3

IndSys2000
Indsys2000 PC, . ,
Indsys2000 CS,
.
Indsys2000 CS
.
FR / Hotline:

214

PC

FS

DB- HA

FS- HA

CS

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

PC

DCS

1. ADir

AS

CT

, ""
""

Indsys2000 :
1. (, FS, SiM, SiS )
2. ( NetM-PC OS ADir)

5.4.3.1

IndSys2000
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.


"Start/Programs/Indsys2000/Indsys2000 StartCenter"
"Symptom Collector"

"Next"
PC.
"Start Symptom Collection"
Oracle "SYS as SYSDBA" (
FS, SiM SiS)

( FS, SiM SiS).
(: ,
DOS, ).
"Yes" -
Explorer "No"
- .

:
%SystemDrive%\Indsys2000\Symptoms

5.4.3.2

IndSys2000
Indsys2000
( C/S HA, SiS Indsys2000
). , Indsys2000
(
). :
1.
2.
3.
4.

A30828-X5120-A50-7-5671


"Start/Programs/Indsys2000/Indsys2000 StartCenter"
"Symptom Collector"

215


NetManager

5. "Next"
PC, ,
CS.
6. .
, Indsys2000
. IndSys2000 ,
.
7. "Start Symptom Collection"
8. Oracle "SYS as SYSDBA".
9.
( FS, SiM SiS).

. (:
, DOS, ).
10. "Yes" -
Explorer "No"
- .
:
%SystemDrive%\Indsys2000\Symptoms

5.4.3.3

IndSys2000
Indsys_62.ini.
,
. Indsys_XX.ini
"" .
TAC,
Indsys_62.ini FS Notepad
" " (, [FS] [CS]). "#"
( # Optional) #.
:
# Optional
# DUMPDB NetM62_TaskTables.sql <-
#
Indsys_62.ini
OS
(. 5.4.2.2). HA-FS
.

.

216

A30828-X5120-A50-7-5671


NetManager

5.4.4
5.4.4.1

(
Indsys2000 )
,
(. 5.4.4.3).

5.4.4.2

(
Indsys2000 )
FS. FS
HA-, ,
( FS-
).
1.
2.
3.
4.

.
"Start/Programs/Indsys2000/Indsys2000 StartCenter"
"Configuration".
"Remote Un-installation".

,
FS.
1. ,
.
2. "Remote Un-installation".
3. "Yes", ,
"No".
4. "Yes" .
Indsys2000
. ,
.
5. OK .

5.4.4.3

(
Indsys2000 )
:
1. C:\Indsys2000.
2. HKLM\Software\Indsys2000.
3. Start Start\Programs\Indsys2000.

5.4.5"" FR.
.

A30828-X5120-A50-7-5671

217

5.4.6


NetManager

ZIP-
ZIP- :
<Computername>_
<FS|DCS|CS|CT|AS|SiM|SiS|"">_<ADir|"">_yyyymmdd_hhmmss.zip
ZIP- ,
:
\SymInfo.htm

FR ""
, ,
.

\Database

Oracle.
DB_
,
SELECT.

.

\Diagnostic

\Diagnostic\ACL_

\Diagnostic\DIR_

,
("\"
".").

\Diagnostic\DIAG_

,
.

\Diagnostic\REG_

,
.

\Diagnostic\LOG_

NetM (
, )

\Diagnostic\EVT_

Windows,
.

\Files\


,
.

. 5.26

218

ZIP-

A30828-X5120-A50-7-5671

Вам также может понравиться