You are on page 1of 1

Prepis teksta iz arhivske zbirke stru nih tekstova Udruenja gra ana Zdrav ivot-Zrenjanin

Prepis izvrila Krpu in Sonja dana 23.01.2008. godine

Ciklus : D E S E T B O J I H Z A P O V E S T I
prema knjizi psihologa Aleksandra Lovena: Zadovoljstvo kreativni pristup ivotu, za
Udruenje Zdrav ivot sastavio V.Turinski:
1. Cilj vaeg ivota treba da bude stalan KREATIVAN RAZVOJ vae li nosti usmeren ka postizanju
fizi kog i psihi kog zadovoljstva i ivotne radosti.
2. Civilizacija vas je okovala drutvenim i religioznim moralnim normama i putem vaih roditelja i
vaspita a ubedila vas da ete dosti i sre u u ivotu samo ako kroz njega stupate vo eni razumom i
usmereni na sticanje materijalnih dobara, novca i drutvenog priznanja. U inat tome dozvolite da
privremeno vaim ivotom upravljaju vaa ose anja, a ne razum. Oslukujte, prihvatite i ostvarujte
jedno vreme elje vaeg tela, vaeg srca i vae due. Uporedite zatim ta dva na ina ivota.
3. Potrudite se zatim da ostvarite jedinstvo svoje li nosti skladnom saradnjom vaeg uma sa vaim
telom i vaeg razuma sa vaim ose anjima.
4. U ivotu mora biti neprijatnih i bolnih trenutaka. Ne izbegavajte ih po svaku cenu, jer njihovim
izbegavanjem umanjujete i vau sposobnost da u punoj meri doivljavate trenutke zadovoljstva i
radosti.
5. Budite hrabri. Nemojte se stideti vaih ose anja, ve im dozvolite da se razviju u punoj meri.
Dozvolite sebi da na ozbiljan na in budete detinjasti.
6. Ne gubite dragoceno vreme. Nemojte dozvoliti sebi da najlepe godine vaeg ivota, da ceo va
radni vek provedete na stranputici idu i putem postizanja uspeha u drutvu i sticanja mo i i
bogatstva. Taj put vas ne e dovesti do sre e ve do razo arenja, tuge i depresije.
7. Moderna civilizacija vam nudi sigurnu zatitu od mnogih neprijatnosti. Ona vam omogu ava
lagodan i komforan ivot, ali vas je ne samo zatitila, ve i izolovala od prirode (one van vas, ali i
one u vama) i time vam uskra uje mogu nost da doivite prava zadovoljstva i pravu radost. U tom
pogledu ivotinje su pametnije od oveka: Zar bi ijedna riba pristala da opasan ivot u re nim
brzacima zameni za potpuno bezbedan ivot u akvarijumu?!
8. Ako elite da steknete simpatije, prijateljstvo i ljubav ljudi sa kojima se druite znajte da vam u
tome ne e pomo i drutveni ugled, niti materijalno bogatstvo, ve samo vaa li na ispunjenost
ivotnom rado u i unutranjom harmonijom vaeg uma, tela, srca i due.
9. Ako ose ate da ste u ivotu uvek ugroeni, ako nemate dovoljno poverenja u ljude, ako se
kukavi ki plaite preputanja svojim prirodnim ose anjima, pa ih uvek sputavate razumom, znajte
da je pravi uzrok tome skriven negde duboko u vama: to su davno potisnuta ose anja krivice,
stida, straha, besa i mrnje. Morate ih to pre prona i i izanalizirati na jedan nov, kompletniji,
zreliji i poteniji na in. Sa vaim sadanjim ivotnim iskustvom mo i ete da ih ispravnije
razumete, doivite, ponovo preivite. Neka ete prihvatiti, neka zaboraviti, neka nekom oprostiti i
tako ih se skoro potpuno osloboditi. Pokuajte to da uradite tako to ete nekom iskrenom
prijatelju ispri ati ceo svoj ivot (od najranijeg detinjstva) trude i se da podjednako obuhvatate i
prijatne i neprijatne doivljaje. Ve sama pri a, samo ponovno proivljavanje, oslobodi e vas onih
lakih problema. Prijatelj e vam svojim komentarom i razumevanjem pomo i da se oslobodite
ostalih, a ako ipak neto preostane potraite stru nu pomo psihoterapeuta.
10. Potisnute emocije uzrokuju trajnu mii nu napetost odre enih grupa mii a. Zato je veoma
korisno da ovladate nekom od tehnika psihofizi ke relaksacije (recimo Joga-vebe i meditacija) i
da ih redovno primenjujete.
Zrenjanjn, 24.07.1992.g.