Вы находитесь на странице: 1из 11

atha rmad-bhagvad-gt mhtmyam

gtstramida puya ya pahetprayata pumn |


vio padmavpnoti bhayaokdivarjita || 1 ||
gtdhyyanalasya prymaparasya ca |
naiva santi hi ppni prvajanmaktni ca || 2 ||
mala-nirmocana pus jalasnna dine dine |
sakdgtmbhasi snna sasramalananam || 3 ||
, -
, . - , .
. - , .

gt sugt kartavy kimanyai stravistarai |


y svaya padmanbhasya mukhapadmdvinist || 4 ||
bhratmtasarvasva viovaktrdvinistam |
gtgagodaka ptv punar janma na vidyate || 5 ||
sarvopaniado gvo dogdh goplanandana |
prtho vatsa sudhrbhokt dugdha gtmta mahat || 6 ||
-, , . , , . ,
. ; ; :
; .

eka stra devakputragtam eko devo devakputra eva |


eko mantrastasya nmni yni karmpyeka tasya devasya sev || 7 ||
- , , - ,
- , .

1 - , ?! , !
, , , . !
ya pahetprayata pumn. pumn - , pahet - , prayata - , , ,
. praya - - , ,
. , , . , . ,
, , , , : , -.
, . , , .
- , , . , . , ,
: vio padmavpnoti - . , bhaya (), oka
( ) , . , .
, . !
, , , ,
. , .
.
, gtstramida puya - -
- ya pahetprayata pumn - , . vio padmavpnoti -
-, , .
, . ,
?
, , .
. , ,
. .
. . , , . . , . , .
, .
, !
2 - ,
: gt dhyyana lasya. lasya - . la- , ,
. - ,
(gt dhyyan). , - - pryma
parasya ca. pryma , . pryma ,
, , . . , . , .
, . ,
.
, .
. , . . - -
. , , . ,
. , 10 , , . , ?
3 : , . . - : ? ?
? . , ,
, , . , ,
.
2 : , , , naiva santi hi ppn
3 - , ,
-, ,
.
4 - - , - . -. , .
. -, - , ,
5 - , , , , -? - , ,
6 - - -, , ,
, . .
-
7 - , :
, - -,
- ,
, , - !
- .

Gt-dhynam
o
prthaya pratibodhit bhagavat nryaena svaya
vysena grathit puramunin madhye-mahbhratam |
advaitmtavarin bhagavatm adadhyyinm
amba tvmanusandadhami bhagavad-gite bhavadveim ||1||
namo stu te vysa vilabuddhe phullravindyatapatranetra |
yena tvay bhratatailapra prajvlito jnamaya pradpa ||2||
prapannaprijtya totravetraikapaye |
jnamudryya kya gtmtaduhe nama ||3||
sarvopaniado gva dogdh goplanandana |
prtho vatsa sudhrbhokt dugdha gtmta mahat ||4||
vasudevasuta deva kasacramardanam |
devakiparamnanda ka vande jagatgurum ||5||
bhmadroata jayadrathajal gndhranlopal
alyagrhavat kpea vahan karena velkul |
avatthmavikaraghoramakar duryodhanvartin
sottrA khalu pavai raanad kaivartaka keshava ||6||
praryavacasarojamamala gtrthagandhotkaa
nnkhynakakesara harikath sambodhanbodhitam |
loke sajjanaapadairaharaha pepyamna mud
bhydbhratapakaja kalimalapradhvasi na reyase ||7||
mka karoti vclam pagum laghayate girim |
yat-kp tamaha vande paramnanda mdhavam ||8||
ya brahm varuendrarudramaruta stunvanti divyai stavai
vedai sgapadakramopaniadairgyanti ya smag |
dhynvasthitatadgatena manas payanti ya yogina
yasynta na vidu sursuraga devya tasmai nama ||9||

prthaya pratibodhit bhagavat nryaena svaya


vysena grathit puramunin madhye-mahbhratam |
advaitmtavarin bhagavatm adadhyyinm
amba tvmanusandadhami bhagavad-gite bhavadveim ||1||
-, , .
, . , , , . ,
.

namo stu te vysa vilabuddhe phullravindyatapatranetra |


yena tvay bhratatailapra prajvlito jnamaya pradpa ||2||
, , ,
, - .
: , .
, ---, , . , , -- . ,
, , .
, . , . , , ,
. ,
, .
, , ,
. ,
, . - , , . -
, . , - , ,
. , , .

prapannaprijtya totravetraikapaye |
jnamudryya kya gtmtaduhe nama ||3||
sarvopaniado gva dogdh goplanandana |
prtho vatsa sudhrbhokt dugdha gtmta mahat ||4||
vasudevasuta deva kasacramardanam |
devakiparamnanda ka vande jagatgurum ||5||
,
. , , .
; ; - ; - , - .
, , ,
, , , .
: : , , -,
, - , , . , , ,
. , ,
, , .
, , () . , ,
- ( ), : - , , , . , .
, , -, :
. , ,
, . .
, (--), , , .
, .
: , . -
, , , , , --, ,
, , . , ,
, .. . -, , ,
, , , .
: . ,

? , , . - (4.9), , . ,
, . -,
, , , , . . , ,
, . , , . , , ,
(), , , ,
, . , , , ,
. , .
? : ,
. - , - ,
, . ,
, . , ,
, , .
:

-

-
, , , .
.

bhmadroata jayadrathajal gndhranlopal


alyagrhavat kpea vahan karena velkul |
avatthmavikaraghoramakar duryodhanvartin
sottrA khalu pavai raanad kaivartaka keshava ||6||
, - - ; ,
, ; , ; , - , -
, .

praryavacasarojamamala gtrthagandhotkaa
nnkhynakakesara harikath sambodhanbodhitam |
loke sajjanaapadairaharaha pepyamna mud
bhydbhratapakaja kalimalapradhvasi na reyase ||7||
, , , , ( ) , - , , .

mka karoti vclam pagum laghayate girim |


yat-kp tamaha vande paramnanda mdhavam ||8||
- , , , .
: - ,
, . , , .
, . ,
- .
, , . , , -, .

ya brahm varuendrarudramaruta stunvanti divyai stavai


vedai sgapadakramopaniadairgyanti ya smag |
dhynvasthitatadgatena manas payanti ya yogina
yasynta na vidu sursuraga devya tasmai nama ||9||

, , , , , - , - ,
,
. 12.13.1
: , -, ,
, . , , -,
, :
, , , , . , , ,
. , . ,
, () . , , ,
, . , ,
, -. . , ,
. , , :
, . , , .
, , -. , ,
, , . , -
. , , ,
, , . , , , , . .

-
--
-
(- - )

: , , , -.
: , . , , ?
, ; , , , , ,
, .
, , .
, . , - ,
.
, ,
.
, -.
, ,
.
, , . , .
, .
, -, (-). .
, . , , .
, .
, , . , , ,
.
, , . , , , .
, , -. , , ,
.
, , . , ,
, .
, , ; , , , , , , .

.
, , , - , ,
, - .
, -, , ,
, .
, , , , ,
, .
, , , , .
, , , ,
-, , .
, , , , .
, , .
, , , , ,
, , , . , .
, , , .
, , , .
;
.
, , ,
.
. , . ,
, , ; , .
, , , ,
.
, , ,
.
, ,
, , .
, , , ,
(). ; , ().
, ( ). - , . , .
, , , , .

, , , .
, , , .
, ,
, .
: , - , - , - , .
- , - , - , -
.
, . .
, , , .
, , .
:
, , , , , , , , , -, , , , -, , --. , , .
, . ,
.
, .
, , , ().
, , , ,
.
, , , .
, , , , , , , .
, , , , .
, .
, , , .
, , , , ,
.
, .
, , .
, (), . , .
, , ,
-.
, .
, , .
, , .
, , , .
, , , , , .
, , , , .
, , , - .
, , , , .
, . ,
- .
, , .
, , , . .
, , .
, , , .
, , ; .
, , -.
, , ,
.
: , , , , , , - ,
, .
, . .
, , .
, - , .


-
-
1940- . , . - 1965 ,
-. , ,
, -
- -. ,
. -
, - .
: 1960- -. , . 1967 ,
,
.
- ,
1967 ,
. -
:
, . , , <> . <>
, , , . , , , , ,
.
.
( ), . 1967 - , .
1967 , , , , - Macmillan
Publishers. 1 ( - ) ,
.

Gt-kardi-nysa

, , -. ,
() (). ,
- , ( )
().

o
asya rimadbhagavadgtmlmantrasya bhagavnvedavyasa i |
anuup chanda |
rka paramtm devat |
aocynanvaocastva prajvdca bhase iti bjam |
sarvadharmn parityajya mmeka araa vrajeti sakti |
aha tv sarvappebhyo mokayiyami m uca iti kilakam |
() --. - . , , .
, , (2.11) - ().
(18.66) - ().
. (18.66) - ktlaka (
).
- - , ,
:

atha karanysa |
naina chindanti astri naina dahati pavaka ityanguhbhy nama |
na caina kledayantypo na oayati mruta iti tarjanbhy nama |
acchedyo 'yamadhyo 'yamakledyo 'osya eva ceti madhyambhy nama |
nitya sarvagata sthnuracalo 'ya santana ityanmikbhy nama |
paya me prtha rupi tao 'tha sahasraa iti kanihikbhy nama |
nnvidhni divyni nnvarktni ceti karatalakaraphbhy nama |
, ... (2.23) -
. (2.23) -
. , ... (2.24) -

, , , , (2.24)
, , ... (11.5) -
[ ] , . (11.5) -

- - , , , :

atha hdaydinysa |
naina chindanti astri naina dahati pavaka iti hdayya nama |
na caina kledayantypo na oayati mruta iti irase svh |
acchedyo yamadhyo yamakledyo osya eva ceti ikhyai vaa |
nitya sarvagata sthnuracalo ya santana iti kavacya hu |
paya me prtha rupi tao tha sahasraa iti netrya vaua |
nnvidhni divyni nnvarktni cetyastrya pha |
rikaprtyarthe phe viniyoga |
, ... (2.23) -
. (2.23) -
. , ... (2.24) -
, , , , (2.24) -
, , ... (11.5) -
[ ] , . (11.5) -
. (viniyoga - , )

- - ( ),
. - :

o apavitra pavitro v sarvvasth gato pi v |


ya smaret puarkka sa bahybhyantara uci ||
, , , , , , .

o namo bhagavate vsudevya |


Gitamahatmyam sahita dhyanamantrah
bhagavanparemesana bhaktiravyabhicarini |
prarabdham bhujyamanasya katham bhavati he prabho || 1||
shri visnuruvaca |
prarabdham bhujyamano hi gitabhyasaratah sada |
sa muktah sa sukhi loke karmana nopalipyate || 2||
mahapapadipapani gitadhyanam karoti cet |
kvacitsparsam na kurvanti nalinidalamambuvat || 3||
gitayah pustakam yatra yatra pathah pravartate |
tatra sarvani tirthani prayagadini tatra vai || 4||
sarve devasca rsayo yoginah pannagasca ye |
gopala gopika vapi naradoddhavaparsadaih ||

Оценить