You are on page 1of 5

Hari : Ahad

Kelas: 6 Intan
Masa: 10.0010.30 pagi (30 minit)
Bilangan murid: 30 orang
Matapelajaran: Sains Tahun 6
Tema: Menyiasat Alam Kehidupan
Tajuk: Interaksi Antara Hidupan
Objektif pembelajaran
: Memahami bahawa sebahagian haiwan hidup secara berkumpulan dan sebahagian yang lain
hidup bersendirian.
Hasil pembelajaran
: Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini diharapkan murid dapat :
i) Menyatakan bahawa ada haiwan hidup secara berkumpulan dan ada yang secara bersendirian.
ii) Memberi dua contoh haiwan yang hidup secara berkumpulan dan bersendirian.
iii) Memberikan satu kepentingan menagapa haiwan hidup secara bersendirian dan berkumpulan.
Pengetahuan Sedia Ada
: Murid mengetahui sebahagian haiwan disekeliling ada yang bersendirian dan berkumpulan.
Kemahiran Proses Sains
: Mengelas, memerhati dan mendefinisi secara operasi
Nilai Murni
: Kerjasama, bersifat ingin tahu, menghargai haiwan, keyakinan
Aktiviti / Kaedah : Aktiviti hands-on, perbincangan
Refleksi :

Contoh Rancangan Pengajaran Harian


Mata pelajaran:

Sains

Kelas:

Tahun 6 Jujur

Tarikh:

11 Februari 2011

Masa:

11.35 pagi 12.35 tgh (60 minit)

Bilangan murid:

25 orang

Bidang pelajaran:

Daya dan Gerakan

Objektif pembelajaran:

Menganalisis konsep daya

Hasil pembelajaran:

Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:

Menguasai isi kandungan

a.

Menjelaskan dengan contoh kesan daya geseran dalam kehidupan harian

b.

Menyatakan kebaikan dan keburukan daya geseran dalam kehidupan

c.

Membuat kesimpulan kesan jenis permukaan ke atas gerakan objek


B

Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir

a.

mereka bentuk dan menjalankan eksperimen dalam kumpulan untuk menentukan kesan jenis
permukaan ke atas gerakan objek
C

a.

Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni

melibatkan diri secara aktif dalam menjalankan eksperimen berdasarkan prosedur yang
dipersetujui dalam kumpulan

b.

menghargai masa dengan menjalankan eksperimen dengan pantas dan sentiasa menumpu
kepada menjalankan tugasan tersebut
Konsep/prinsip/hukum/teori:
Daya geseran
a.

menghakis permukaan

b.

memperlahankan gerakan

c.

membantu gerakan

d.

dipengaruhi oleh jenis permukaan (kasar dan licin)

Bahan, peralatan dan bahan sumber:


Blok kayu 5 unit
Kacang hijau Beberapa biji
Minyak masak 1 botol
Beg plastik 5 unit
Kertas pasir 5 unit
Kereta mainan 5 unit
Surat khabar lama 5 helai
Pembaris 5 batang
Gelang getah 5 unit
Nota di slaid PowerPoint
Langkah berjaga-jaga:
Elakkan minyak dan kacang hijau jatuh ke lantai kerana jika terpijak boleh menyebabkan
jatuh.

Pengetahuan sedia ada:


Murid telah mempelajari daya wujud apabila ada tolakan dan tarikan dan daya boleh mengubah
bentuk dan arah gerakan. Murid juga mungkin mempunyai miskonsepsi bahawa daya dipunyai
oleh sesuatu benda.
Fasa

Isi Kandungan

Permulaan/

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Daya wujud akibat Buat kaitan dengan Murid memberi

Mencungkil

interaksi

idea

melibatkan tolakan pelajar dengan menyoal

Teknik:

(5 min)

dan

Penyoalan

yang pengetahuan sedia ada respon

tarikan

dan Cungkil

boleh

mengubah tentang

bentuk

dan

idea

murid

kesan

daya

arah selain

gerakan

Strategi/

seluruh

mengubah

bentuk

dan

Menstruktur/ Daya geseran


Menstruktur

a.menghakis

persoalan utama:

semula

permukaan

Apakah

(40 min)

b. memperlahankan geseran ke atas objek?

kesan

menggunakan

arah

gerakan.
Mengutarakan

kelas

Kartun Konsep

satu Murid membuat Strategi/


hipotesis,
daya cadangan

beri Teknik:
reka Aktiviti inkuiri

bentuk

gerakan

Tanya hipotesis, reka eksperimen,

c.membantu

bentuk eksperimen dan menyatakan

gerakan

pembolehubah terlibat.

dalam
kumpulan

pembolehubah.

Sikap saintifik

d. dipengaruhi oleh

Murid

dan nilai murni:

jenis

menjalankan

Penglibatan

permukaan Debriefing

(kasar dan licin)

Taksir

kefahaman eksperimen bagi aktif

secara lisan Murid menjawab

Menghargai

yang telah menguasai persoalan.

masa

maju ke fasa aplikasi,


manakala murid yang Aktviti
tidak, dikumpul dalam pemulihan:
satu

kumpulan

dan Mendengar

diberi

penerangan penerangan guru

kumpulan kecil
Aplikasi

1.

Kesan

Idea

botak

(10 min)

jalan raya

dalam kumpulan

kecil
tayar Tunjukkan masalah di Pelajar

ketika

di slaid

Strategi:

menyelesaikan

(rujuk lampiran 1)

masalah

Perbincangan

dalam kumpulan

2. Penggunaan roda

kumpulan

diikuti

bagi mengurangkan

Pelajar

persembahan

geseran

membentangkan

Sumber

dapatan

pengajaran:

Penutup

Daya geseran

Taksir

(5 min)

a.menghakis

pelajar dengan memberi berbincang

permukaan

kuiz

kefahaman Pelajar

keterujaan untuk menjawab kelas

gerakan

dengan

c.membantu

pertandingan

gerakan

kumpulan

jenis

mengadakan kuiz

dan

antara membuat

Sumber

kesimpulan

pengajaran:

ringkasan pelajaran dengan slaid PP

permukaan idea utama di slaid.

(kasar dan licin)

Penyoalan

pendek. dalam kumpulan keseluruhan

b. memperlahankan Tingkatkan

d. dipengaruhi oleh Tunjukkan

slaid PP
Strategi:

menyatakan idea

Beri tugasan membaca utama

serta

untuk tajuk seterusnya mengaitkannya


iaitu

pengawetan dengan idea asal.

makanan dan 4 soalan


menyelesai

masalah

dalam buku latihan.


Refleksi selepas p & p: