Вы находитесь на странице: 1из 530

f I' EBll

~
(~

...

---.......

1 9

5 3

JI~m
. QfQOC1tQ.~ty

apxumenm;ypuo."y
uucmu1nymy

ii

ne

XIX

XIX

!)

cooepmennoro

_r

n.:r I' lli.


, mfi

ii,

:r

::18I OCe!lllii. II, !


n J<n,

< ,

. .

Rn nR

';

acpoiii<Oii

nf'!

'I'

11'

owp.uii

3 ,

, n

J(!{ .ii - n,

r:opoou. ur1

, m! it),

!\

-i

( , n,

m.

OII.Lla

11-

I! .

rn,

..

l! rn ,

u si. nayt

, ,

.,

iL. 111I lf

nii.

I<

( J<

:nn m -

) n,

..r

.
i

1,

?>r

, J<

. : ypnoto n

i1

i<,

II

; cxniino, ,

R() I<

Jii

l r<

n3

: , ~

u 10 J

I< 1

. q"

u.

~i!

1.1

:IJ

:);

"

ua ~r

r > >. u

i<

;I: nocreneno

Ji,

, n i

~r nr

, :.

I: .

ll
,

i<

-.'I

Q,

R J<

R :

~r

ue

!(,

;I,

OI<OJeno,

J<

arna

n.

: (1< r) :
,

I< uii ~

!!ri ui!ii ~mi ;

!.

: 11 n

"

tll

ii u R
Rn I

, ,

.11

1R

11 -"-

",

.
~ r ,

, ~

: r n

u-! uii

J<n:

J u .

In"

r.

nJl.

10--15 m

rn

Tai<oe

. :

, Dr

nem11I

"

: n

ropo~e, Ji

,
nu

ii.

3: ,

, r

r:ii R r

<

n.

ii

:ri<

1rn npoiiJIIO IIeiim:ii

J , poe

uuaii

m.

"

n-

r<)) . J1:.R

i :-r,

i;

-.

, !I

. ,

r<l' ,

1 ,

i<

]\f

. . rt,
1

>

II

RaR

r<. 1<0

rt
,

~ ,

R-i ,

i<

: ,

, ,

-R

, ,

sacpoiirte

, R r;:

. ~ ,

. RR

2)

rt

r<

I<

2{3

. : '

, , r<

, R

(R, ,

r)

. ,

i<~ .

- .

. ,

~\~

r<,

R ,

rt

-.

1)

JtI

, (

R1<

.:rn , R yellble

.:n

~~1

, i<

.:n

(10 I

JJ )

.:n,

.:n!J

y'IIIIx

XV- XVII

; r 1< ,

i J<R, n !JI:

I<i

pacmpe!Ine ,

mt

.:

J.

.:n

n,

coanllblx

lt

m.:n
DJi

XVIII

, i

X IX

.:n R .:n
:

J;

.t

() .

n J<.

TaJ<

. t

nJ( 11 .:n i<:

i , n

r , :

i<, .

~_

n. , , Jt

:m

, nr

lllii pynrii: ~.

:lll

I<

i< ,

cooii:

n,

ncopmo

i< n .

J( ii: I<r i<I'

, iir n

, n

), n

. n . .

- I<

:.:n: m

lll

.
J} ,

r : li!IIt n,

ii . .

, J,I ,

: n n .:

m: n

n,

..,

-ll

nii .

.:,

J<.i n.::

aiiDy I- .

, . . n:

) ~

n: n, Il
.

r , . . .

~ . i<

i< -

n 'I ,

li!

$;

I'

Tat<,

i<

:r

cnJI '

, .rii

~ -

-r

, ( , -

10

IIIX -)

n ii

.. nr1

~~

<

f!

t<

. ,

, , i<

, J:

I<

,
.

i<

11

-;

: ,

mm !II.

, -

I<

.iim

, .

<,

, t<

n::811:

copliloaectr

II'

cocae IIt.rl.f

. tJJI

. .

R :

n ,

t' .

t.,

. :

. ,
, , -

:t<

1r<

n,

I<

i .

no:-.rno

< . ,

XVII XVIII , , :, ,
n11

i<

ur..

, r

ii, 1 rii

Jl 11
.

annoaeii )'R

iUi, n,

I< i< n:i<

nJJ

I<

i'

n,

n<;>,

I( .

110

I<

, R I<

Jr

1I

r I'

t<, IIi II

?*

11

R.

n n ,

I J .

.R

poJI .

,
I<m,

I<

oon~f

I<.DIIO

J , ir

m:

m,

JJ;

lii.

RJ()

I<

1944

<

i i< 1.

1'i , ,

IuJ<

, i

. nr

:,

nn

iJ

i . .1:\I<

, i

I;

, i<

1J I<.n , ,

I<

I(

I<I

r n r
. :r .

n i .

FI :r i

, : 11

1 i

. .

-nJIn.f ::m

JI i

<

!n: .

I<-i
n

i<

J<I

.
I<.DI!n

u , n

.ii:

nx

rJ

i-i

-i<:

i<

. :. <, . . , . . .J,
. . 1m . .

ni,

)t, ,

i<

1t ,

. ,

ocoJIn.t

JI ~n

n ;

: -

:,

n in :n

, 1

nii

I<

I<

XVI- XVII

" .

, :!<ii

, ,

Ji r

u , ,

, <

)1ii,

i:i

11

m10 n somr
l yqaeiic .

1.

r .. t~

ur

rn

nn-<>

8111 1{011I

Jt

u!

~,

Ilal\

JI

, n ,

m<

r t<

l{aJ<

nR

: .

t<

<JJ

:i!

I<

n n

JJ .

11

JJmn

ua

11

1<: ,

, ,

, mii n, , < JI

; IV III

~t<, I{

II n .

. ll

opomenn e

prr

ceJr

l{ JJ

CI<oo <\" . 0803

r.

:,

t<

I<

11u

l{aR

fI

::ii

nJ+

).

10

Rm

n,
i,

l(

, l( pacROnan

l{

: :

, ,

15

1921

.; :

-<

, n

t<

. t< R

11 JJJ<

n RJ!1'

ii

i<

,
.

n , , n

, n n ,

n ii

J<

ROllmeJ<c.

n ,

:ii,

R
,

Jr

J>n ,

it

l<.

nt

1J, n1<

nR

iQl mm.r.

n:

n - n ,

r ;

~t n . r

rr

!lR

D1I n

m : u, .

uu

, :

nx

, n

. .

, ~

n . u~10

ii :

~< ,

, : <, , ,

ii l

t< m<,

DI

- .

1<

IV

),

( 2 ]

..

, .

,-

, .

16

, (1)

~
111

iJt"H O E

......

)\.

..."""',

.....

Jl

-~..;;

J.t
17

J.t

00

""':/

11

)'

('

fr?

6;
/

>~

j\} .<1

f) . n~

r Ernre, ~ retkoro w:

nQ r

HeDQnon

1(10

100

'200

,fo

!f .

11

('

; k . .

<:::;::;

~' .~ :J <-

~
1.1
'\"-"v-~ . ~-!fl
~'1 ''(
"-~"
;:) -.. . :;,;

q,

()

.,-............ ......,.,..,~.......,

.....

1. Rapma ~< :.. , ,. "m

: .llI: n.llI:

j . R

ii

, R .

, i<

. 1<0 -, ) .

tt

rn.
,

, 01\m:

(.

I';f: \J

ei'O

1).

li' ,

ii, Ita rn ,

ii

I n n

I<i<.

n,

. n-

n np'flla : ,

u. .

:ii.I

l(:

J<

m I ,n::Q':

Oaatto

I -

:.' ;

<, .

'In.:, R

, n , R

;F ul(

: n,

, 1' , i<

~.

: rrt (

oJIOM < n

J )

u
. paune
'I'X

nm

Rn

paCitp

!I<U,

no

~t frJ<,

, ~1 ii-

I(

. m

.I n

:R n .

n l!

.I!

neRpoon,

. ,

, JII

cueeni

nn

li I'I/,

9 1' i\D

n .

itm

~m'll!

Rn , w

R, u,

:, i, n'lI!,

, , , ~

i n

I!

uo

:,

n-

.: .

it I<.i t . ~tJ\10

: J<, . Ii

:
n

I(n

(oJiee

:.,

rn 1< . ~

, l( . l! ,

lr-), , ;

n 1r

, ;

, i<:

(<: n:

:),

n , n

18

l(i<

j>.~!

u:

2. ...: . 1V (2720-2560 .
. .). <l - 20 ....

19

_ _, .

, i

'{ 'I~ i

:.

, :-:, 11

i:

40

, ~ r

; t ,

, ~,
ni!'l

sr, n,

:[ -.

111:.

11

Jii :

J;~~r

I<ai<

R : I\ IJ.

, ,

'!

n n ~

10 &t!,

II,

?J: ,

. n,

1 ', ~ ,

, , 11 ,

. ,

, lt rii it

n .

( iJ

J .

: }, i

11 ,

11f.

: II

: . n::.

(.

~ 1 1110 ,

.; 1

2-4

II

6).

II .

01 n: .

n '!l

.I\

, 11 , r.

...

, ir

r _, (

, l()[(

, \) . !\J! ci<mo

J11 II .

I\

J'!

, ,

JIJ?.t-. 1i

;[ ) , 1

[ 3 ). i

m:ml s

~,

:)t

, 1

_ , m )

OJIOSTaIOJJJ ~: IW

mu !

, YIIp- '
q,

!r

Im

n <1i .

n
uI\ .

: (.
:n.

8)

II , -

ii:

, ~ !'l:

, i

uac

. R paii:o

. : , :1

20

J.

~< n . n

n "

nuDa...u

1.10- .

Xtrf:;ma, - nu . u
JV (2120-2560 . 11. .). F.,
146,6 ~. nacmo><ee ..'< - 137 Ar

n.

' ' ,,,

',,

''
~--~f----+~~6/---4

' ',
'

!1

''

''

'

J
lj

~-----------~ 2----------~

4.

. 11 n,: n., <08


" ( . . ,<)

21

''

n~

.m .

R)'D.

uI,

".il

~:

IV,

-.

. n

. :t

u
.ii


(. .

25

140

, '

XV

XIV

na

. , .

300 J
or :,
n

.ii

),

(4]

III!

6. Kazyu":(nocmpoi!X

t <I

11

~ .' ).

- '<acmu . CAeta -

s,
1 -

, .

cnpata -

8 .wm

r >. ;

z-

r ,

l!

.
<

rn:

, J(

ii

:: ~ (. 13)

I , ,

Ira

J!

1,5

, J( i .

n n


t >~.,

. , iiJ '

100

n, iii

i<,

, .iii ) .

i< ,

, .

, --
(. 10), , m

i-. fu<,

m rt,

, ,

: 1 , ,

nuiii rJ

Jrm )"t

n i

..

J! . ,

n ni

< ). n

: ii

na

60

: poecciill,

iii, '!

1 , R

JI:\t

acpoiit<a

, nll

[ 6 ) .

nyicroo.

22

. . .w" .:n,
1 - DJJ31oi118 (V); 2 m .

Bot<pyr

DJ)A}Iua u (); J -

7.

(MeDJ<aypa); 1 -

w 11 (wacmra epre>u.a i! 11.

. Cxeamucec"uii

23

7}

u 6. .6 rn 6 opet:mJ<ocmx
1: - n -; 2 - J\!; 3 - Pa>~eccellt.. 4 - I o'r r- .;
6. - rn s ;--~>n
.
.

8.

rr ,

Ji .

n n , .

, mn

, ,

:r.

t .

- .

(ptlc.

5,7).

II II

.,

R ,

: ,

. R n

I<

,
m:

(.

11).

n mt

?~.-?~--h----- ~
9.
.J -

,~-
( )
.

u
.,

1':

s mr
:sn~

1n

npoyronut.t:.

24

100

I nI

I<
,

260 380

. ,

10

n :

10.

1!

R><

1520-1600

--zJU.

zpa.otOI

<

. .

11.).

sep:mtil

z.

- lJ:.
amtuenC~,m

(2160-2QQQ

n.-- z.
" . 11.)

r, !II:

. , , ,

!~J-

!II, - pyroii. n

l,

i!1IIII

Memyzcmtno

I<

-,

i< , , ,

nn .

: :

I< ; , ,

26

:~ .

i ,

R -R,

, t

n:

~<.

:.~ -

rii:.

t<

, , :

:,

0R,

n,

r< ,

, ( R

, ,

- .

:,

, .

. : f R

1 ,

. iJ

r s-

J R

.qo

, >

: R11

: , n

, t< :11 ,

(.

-R (.

9)

11).

,. 1, n

R ~:

r.

:~~

i<

Rt;

't-"'

_.. _

t{

:-,

: ,

. ,

Rai'

..

r.

}.~l


(-..). . ma1<
~< 1 ',

1.1 . Axemamon

xu:ucuaJ.

26

. ctj1111C08 < .11 l<<

12.

n :, 1< h

[BJ.

oceneiJM

'. R, t

. :.n n

mt, t< i

~ .

naRI.

R,

on:u

uJ'

co:wi

rn nno

r n

r<.

:u[ 1 ].

n, n
npmroyonoii J n

n -

I n l\afl

n n.

r :

<

I<J. tt
l!,

n<

, n

i<

27

n,

.I,

8Q?

13.

600

> (.u-.~<}
......

JV

n ,

11 :

XV

XIV fti<M

. .

}n BtnJ<oro ~ un t,
fl fl; t -
. m : nJ)3.11 n:; n1' :.r
u ?l cenenR

1 -

u.

(.

:.

2- 4, 6).

, ::

: -

28

.,

.ii

:l

i<

, .

: ; ?,I

r 1fI

, :r

'

I<

, :
,

II

J<

400

. .

I<OM

~.

m.,

~i

),

l<

m n

. Jif

r<py ,

. ~

(.

14)

:JI

f/

nmr

-,

100

20U

400

ii

14.

.-'r.:~ 11.6.

11 u'.JJ: .w.11
Ba.IJOB
1 - . JJm<;"l - ;3-

Xouoy;

.~ -_

29

111

~~

!(:

' ,

. n

()

, :ii

no-

[8 ]:

_
n

,r .-

1. . i:l-

1\, ': 11,

3,5

20,4

), 11n

1011 m

, :

:r:, iJ

l{J t, I!

L . II,

nt-.

, ,

11 m o pOI\OM : .

:, <<

~ [9 ].

IIpace

I<

qn

i .

, -

,-

I<aJ<

, ,

:R :, r ~~:

It

n\

npe-

TpaiUia

rn

n . II

~:

ur

>~,

l\

43

, - .
3,

nJi

ii ~

i\

<~<~

<~

i< ,

.:i
~,

, n

, ni<1111n

1 ..

nn , , ~I

IiOOlll,

Ei

. .r

T ai<,

, n .

11

:n:

:III ,

:n

Hun, .

'iepea

I\alt

, n

. .r

, - . ,

r (. 1~). it

~r, "

, RaR 11 n

: 11 Bocotta,

, i

OI<Ba,

<J

-~ ~

n coxpl.\lla

,~ , , i

. n ,

r ,

5 000

: , -

30

15.

A.uo~ta

>< {~<m1 ). n><m


n. (n XIII >< . s.)

31

"J: I


n ,

. r 1, ~

, .

, : ',

!\I i:

'n,

m, , ,

fu:

, i r

, sm.to .

3 , im.1,

RII i\ .

..r

, R ,

m(,

Iora

, !I

il!. ,

u ,

& 6D

1ii !

, .

, im

. ,

1,

m ,

> , I(

IV III

, r :

RII

. ,

i{

~<

. .

[ 10 ]

,
',

cpo aoJIRDt

'.

D nmra .

, ,

),

!:J.

tJ

-i<

<r

m :

RII

!( ii

i: ,

. ,

n r

~,

,
,

I'

, ~

1w

i' . i :: ii :

!{

, ~<

'! .

:, :

, ,

1)

m-,

2)

3) IIOBOIBOHCIW.
', ' 1

<J 1I

, fu:

11111< .

, . .

( ,

paiio,

iim -

. ,

, ,

1r,

'

II

I<-r

)t.

u. .

, ,

--, mree

ii: ,

r:ii

rii

n;

(.

1,6)

RR

[ 11], ,

ii

40-50

, .i<

<

i<

trn ( .

, .

17)

i::

r,

,,.

?00

rn

"

J
: XXIII XXII ".
-. . ( J11). ' - I.~t "
1 - 8111<1<; t - cmneiIII
; 1 Hauapa ero s
ran; 1 ~ r; 6 - n.-

16.

. r

JJur.

yaru.

I<

n,

r -

1r

,
, t , i<

t, nJ
t<

.,

.
-

i<i

!<

.t

I- .


u,

. BJJD

I<n

u. r,
u

. ,

3u

'm

-<

-~,

DJyepa

, I< -

'

I<-.

-V

!00 ..

;{ u

17.

CUJ:IO-emmcl<()o

(UJ) ~

X - Ylll

"

. .

.... .W
~~ ".<
-"
(
. 16)

B"ympll

33

ue

, n
,

ii.

:: , i

.r . . J.I.I(

, n, .

1\ ", " n n

m lf. R,

n n

, r

I,

n:~.

, J<

fii\I<y

n. n r r

paa "

n .

.ll!J .

, , ~1 t

: I

ii

ii,

nn

nn

eCll

niin

r ii

J< . -

"11

u,

: In iiw

12

),

it,

nu,

11, J<,

'J"eppacax.

n- ,

n -

. . n~ u

ne

' ,

6~ n.

Ji i!i
.

Jut<

.n

. , nu:,

, rr

:.

I\G

n n

JIOTI<OB,

n..

n.

, : .

!\

B.XIV-XI II

. .

:!

u . ,

n,

::uJ

ii

- VIII VII
Il,
VII VI JJ

n:

I<

, -1< ,

n11

"

",

um

34

18. . _. "'P1fCOQpamol> 1> . -- (r:;}.


~>- ~>~. qu aanaco.A<

r i, n

~r}

n R mpor<YJO

Ii

. n,

i
:

n ,

..

ii

, i<

n:n. _ :

, ,

J(: .

. .

<

ii

:n

(18- 21)

- G

n, G

: l{ sr-(i{ ~

n10

.), -

n .

3R, Bl!IIIO

&

35

o~ou

ii.

aaoli'Jlix

DCJ<aJJBIIM "
( 13 ]

PYI'liX

i1

J'

r1

14

: .m -

MII,

)-

I< ,

, 'JTO ,
I

n:

i n-

'J

: n

:,

ruii

oe'llie

(.

"

J\

~,

:~~

(.

n ,

<

Hnnypa

n:,

. n

t1 11

r
,

19.

C:z:e.w .:z: n.oai)e pei1U% t?:z:


n Aauu

1 -- n ( u.

);

2-

1n

(npcoo11Jt

XIII

11n

!<

mr

.u

pe~rn
m

. .

DOCTOl\y.

(. .

I u

:r1r n u.ua u

( 'r .. , un 1< n
: Jr .n . .); J iJ~..n Rot\-.f<pr
rau-HJia
Xopea>~)l <-
Onu TpeJreOo paa n aun iJ . .); 5 - tft
epcifl 11 (rro .): 8 -
'l' - (APCBRII )

ii,

)f

-:,

1' XXVII

- '!W

;, n

3J ,

l(

nu

22, 23).

24).

21

) ~

ii

111-

r , , 1\

1 r .

n. n paconoi< "r

1n m

in.ii nl{ .ii

, n

J(

J<

)t u

(.

24)

, n

uii

I, r

ii

lfJ

n r:~LI n

-36

II -

-.

ZO.

21

-~t

~<-

"

8.11

(I -V1

{,;r. .

Tonptu-Ka.sa. t~t

37

~ 11. .).

1')

..&

nocmpoet1 111

6t11e

. .)

GOIIwoA

AI Or

22.

Hnnyp.

z.11

23. Hunnyp. 0611aJJ!PIC~IO< pac~~;omra.rt

, n11m .

nJCOfi

~ . . (
)

s XII

Y'mepy

(~<
't.r<}.
11-- ~~

i< m

r1 1r

m .

ceff!>I, ,

ll{ 1ID,

R, em<onenrr:x

u. n

mn .

i<

n , n R

n. n, emneu

rn,

,
m

:ni, , : I,

mli R

R :ii, lln

:ii

sm ,

nn

II

- .

R nR .

, pa.iioe nn

R ,

. ir

i< R

i<,

n .

n 'i<

r R

n1

n I<Ono inio

n m:

11'

38

Im,

JJ,

m JIIIY,

209

m>,

300
17

, m.
1,

,
;. l](.

, 1

, n :ii

I, n

lii , It n

1 300 000

: ,

- , ,

. .

~m

. -

, n

m ,

YI'penen:ii: ocoiiiibl

n ,

J \( ii!

i IJI , n

. .,

R110,

it t

RII iit<

:II\ n

II, uii u,

711

II (705 )

. n

:m;

:.

. ii

:: ,

:, , Jt

J (

-!(

iiI

(.

14

..

25).

).

40

I< ,

, I<

,.

II,

, ' I<

n ,
n

apaiible

, I(

II

un . .,

, ii.

ii!.

I<)

QIQO

.
,

31'8

24. Bopcunna.
1-

' Ji'1

unn.r uaceneuu;

:; 3 (.

u:)

6- 6 -

.;

1r
: t~ -

1- 6 --

VJI

. .

8J.

II 1!,

ynia

R n.,.

39

2-

n.

25.

-~r

() . II ( "im . i!.).

26.
08

711-707

. .

s.

. epcnexmuea : J>eapma( J!).

, : ou~rxypam
-~J<

40

i<

~00

11

. ,

VI
27, 28).

I<. , 1<


( .

i< .

1 (i<
' )

11 ,

i,;.: :ir,

R -

:: -

Racp); 6 -

14

;
1 >< :

8 -

< ;

)t

- t ;

; 3 - 11.
( ); 1

- .

27 . Baauct~. , opofJG, 6.u~1; o~<pecrmtocme V 1 .~< . .


1- 1 - JIO({eCCJI; 2 -- .1'

::ii. .

(16 ],

. .),

i,. ; R

70

).

17

, . .

.-

385

. ,

I>

11m

(27

18 I<
350 .

r:m


. R

R)

i<

),

ro>Iee,

Racp

1:m : m, I'!I'!

- m .
,

(16 ]

R .

r,

Tai<,

, R (

, ,

];

50

200

[19]

(. .

27,5

),

r.>I

. 1,;,

J~

111

[1

25-30

7,5

f.I :

i ,

~ I<

i l<

, n

,
,

, ,

'

......
.... ... . .
. ... .. . . . .
.. ..... .
... . ...' . .
.... .
. .. .... . . ' .. '
~

'

::::::: :_:_: ::::::::


.
........
. . ..
.. .. .. .. .. .. ... ...
.. . . . .
...
.. . . ....... . .....
'.
......
. . . . . . . . . . . . . .. .
. . ... . . .. . . . . . . .
:-:-:-;-:-: :: :-: :-:-:-:-:-:
1

... . ...

'.

.. . . . . . . . . . . . .
. . .... . . . . .. . .

'

. , . .

'

..",...,.._............... .

.:::::::::::::::::::: ::~: ::::

'

28.
1-

100

. U ~;w n~< : n

r ID1'ap;

z -

IOJottu n ; 8 -

11 eppnopnu r1w .

1<

DOCOI<)' n

42

u, pacnooJRtDn

unoll

pallou

(i><)

, - .
n

1\ai<

r<. J I<

aJiO<eii, ii,

11 ;n , I< !\

r<. :

n,

1,5- 2

n,

mt )' ) (.
-

s,

26).

n .

, ,

VI

11 Ju,

~ Jf - ,

. n I

J :.t
. FI I< r
, r<
I

J<ai<

J<

: . . -

:110

nnm

"r

70 ,

RI<

r J( 1 n ; 1'

J<)

R,

11

r<

I 11f,

: , ,

n: ,

n r

r<

I<ar<

si< , Q

:Jw r'<>,

<)

r: n

.t n

. .

.t

1JIP

r P E JI

11

..

I< , fi :r .

n : qn

i< !{

n, ,

, <

rr

I: n, I< n

.
,

'11'0

:R ,

;t

nnR R , R

, I<i

. .]3 R:

1<1

>

:, ,

~r

nn

[ 20 ).

, Ri

. ,

z .

i<

ne

i<

::

R,

n n co

: n ,

nonoan!llm

. : -

r , : R

n n,

I< n .

r<,

. orou

: m

,
n ,
,

1.\81{

11.

im1I

n .

1I..

'l'ai<

nre1IC :

44

+.

Af

r_..

KP}Intt8Aute rR s

,. conpe.QeJIIX
1?0_

ropoAO

100

200

"
300

H8JIOA08
~\?() kN

29. pacnoo~sce><u.. ,. ><u" n m. noAoBu~iee ~< t

I<;

Jr

I<

mi

r: .

: i<

[ 21 ].

ua

: :

: Mi<eu.

1t'

ii

ni

ux

nii n

-r

1r . ,

xapaliop

, I<TO I r

~r

!Jt

:m

ru)

. , pyn

:emwJ: , r

m<

t<I m n

ir OBII .

: '!

'!

.:

ua

. ,

III

1~n,

ii

11

ii

11 ,

ii I> 1

ll i{ R

(.

~i n~

XV

Ruocc,

29).

1. .

: ~t

llm u), -

Mapi<c

mn

-:

[2 3 ).

. 3 , Rm

n-

10

J<

ii :,

:, ,

i< mii mi<

, uu .t< 11,

q, '!m

(,

n:

:l'

I<

r< XV-XII

nm
.

. .,

, n)

ni

r,.

n:

1) :mr ( tr)); 2)
J( XAPA.It ' E P C TILA

l' E I' E 'IEC 1'


1\.

ii

i<;

4)

r.

'I (snil

VIII

i< . .)

t' i

3)

I<

:u

J! (ii

, .

, ), w

46

. f:>I

(Ammtu>a). . . 1<4 -~ . (
. cetepo-tocmO'U<Ou

snu i< I<YJtypnoo

r m

1'

OI<MO

425 . . .).

nii

, it

. ,

~t<t

, rm aJtanct<0~1

, .: (i!

t ~!.R .

~t) ,
s.~ . n 1tn

VIII-VI

R,

n, m
_

. ,

n l)u

ai<po-

i<i

noJI J(i'r ,
'

::

nx

nl( l(

n. ,

!. .

nR

ux

I< .

r,

. rt'

, -

47

(mnm

),

it

i<

: .

, , :r

n I< .

, . 1., ,

____..

~ 1>1

<; ,

n, :

~:

VII-VI

.~

. . il

VI

..

:<

l!

, I<

it

~t!

.
.

-),

~,

!II r-

I(

- ,

IX

VI,

VII

VI

. . m ,

~t:

. TaR, ,
754 . . 8

-: ,

V . .

( ,

, n)"r.

:I{); I<

I<.

R
i
,

650


- :;

600

();

ORII

>

. :lt ,

- ,

~1 ,

. : :

, <~

658

:,

29).

(.

VI

'

1>1.

R ~

~t . . V

48

31.

~ ("} . r.,.. .t11.


, n

, I<

i<,

Ano""o"a
11

.
. .

nepeo...

"

< .

, n

~.

(. .

V-IV

. .)

ii . , ,

r1

~nJHreo.

J i< ,

. ByWI

IV

'[

23

].

. , -

49

JI n li ,

. ~t

u,

mii

m.

V-IV

: . II

-. n

n,

! 'l{;

(III- I

yc1ynaiOT

. .) -

: ,

, .

Rr, I<

i< .

IV

i - Jt

.: r

I<i , ,

.'>~,

nn

146

Axaii10. ,
: ,

m10

i< .

, :: n<;

~: t<

m, : :

. ,

. ,

; :

, ,

(331 . .);

- .

( ),

I<:

), -

. . 1

t<

HA OB RIIRII
P.A 3 BIIP

<

I<

, i, n m

JII

ii , : :ii

. . ,

, . m .

vi-V

n . , ii

JJ

, .

n .

n,

::

<

t;

n -

.i,

r~I:

, .

< i<

: ,

: :.

ni< t<.

ml

'I

50

V, IV JIJ

11

~-

32.

Otiia:>IC .

tl.

U3

mw

11ocmpoen ' 11ano~te V . .

. 1if , opynn, TJ<aeii

IJ

m<).

i<

/la

::ll KOIIOIIIIQy .~topt.

- .

npoitoe ~ 11
r

1\

. ,

, acepci<Oii, mii

l\fue , i<

100 ,

n.

J(m

IJ

l(,

., i.

55 :

)J:

n,

:, :mr

i<,

noco!lRo

11

. : ,

IJ

,
n

, IJ IJ , IJ

i I<, m

n-

61

, '! qn

1 000

'J

n11m

11

'].

R. Mo.Ilo

\ n ? ECii

'J n

, ,

Ji'

11

J\

n~ 'J

J\

.Ilii

. - .

i , ~

r n,

. !>

- . R

Tal(J:I

n,

i\

:Jin ::

opaRyn,

Jr

It

. ,

, ,

JI , n

, rii Rm. ,

pmtcoro ,

R'In

. (

l(J:l ,

),

i\

n,

70

R &].

. , ,

'l , I< ~ nn

::. n

n:r . R .

al(J:IX

ii, ,

nii

50 ,

n,

I<at<

Rn

,. Jt
2 5 .

. , , ,

u,

, ,

, r, n

ll

, R att n

V-III

\ . .

100

eneij.

nI\

100

200

peecl(JIX

a~I~IQ:

n:

. , Cenenm

ua

300, 400

5()1)

JIJJIIO I'

'l .
,

:l\ii Jr

220

<i

n,

II

R~.

it , ,

100

i\,

0 1'0011

TJII'P TOP lt

.II I'J! .

1110 R,

. R R

450

(oRono 600 R 1 reRap),


ni< ( 700 1 r)
, ann'lnn 100 -

n. m

52

{IR I<

!II ,

, , R

i<

!I

. r

pemaioee

r .

VI

VII,

u n

urr

:,

t<ai<

, , ,

-,

, , , , nno
,

11

n , ,

~t.

, n
mll

iJn(

(, ),

1-\, ,

I<ar<

, Ji r, J

RI

r,

I<

t<

r.

Ji

r: u~ (.

30-

:. r<

32),

n mn . ru;

, rn ).

, KaR I< i<

. n ,

, n

"

~, ,

. R ii: x<pyiiii

il\llorcx

:u

ii>r

, ~!

l( i

no

. J

0..__1:;:0~.---'"4

LW
J(r

n!Il

33.

tJ:~tt.

11 ?!f

1 -

naop;

u ;

.u:

XX-XVll

t - m.r

53 .

"

n,.

.un nn;

:t

n .

~r .

cn1.11w

' CI<a1r
cwt 11 .

'

:,

, ,

. ,

r<

J<aJ(

ua

l\

R,

i<

l(. nu

11 ,

R ,

; oIOlii

- nol\a-

I' !' n,

I<

u: n,

. cooii , ii

. I< ,

n ,

II ,

n ,

n r (.

nn

1I

31. 32)

u.t

ii

J<

),

50

J'E JJEPA .IH E >1


!<I{, nn

X IX

n ,

J< m,
u.ti,

n.

l\

, - .

ri.

:,

l\ . i< ll
n:

<

.ii,

J'

(.

: u

33),

~t,

. n

I.I u

, I<J

nR , t< ,

, , , I<,

n - ,

~ ~ , ,

iW

II I< . u

:rir 1(8U.

t<

t I< 10

I<

:,

! ,

1\ ,

n.

tt ,

t n

t<ii R

. R ]I{(

, I< l\I\

n;

n , t<

34.

r. ~ :.11 ,

J/111.\<

J m'<(

1 r
rOI'0/1.~

35.

z-

7 -

R t
F

(S); 1 -

n. :...u

;
G (),

( paci<On1<4)

s-

- ; 3 - ; ~ - ;
D; f - (R);
Anonnoy; 11 . CpoureJICT110

VI

. .,

rt-

. 7 8 1)() ; J< Jt

. . ;

~n

. ',

i{-

:w '.

'

, , ,
. (. 34, 35, 37).
.

, : t< :.

;I,

: ,

, ~

. I<, ii

I:r ,

m n

'I' -

) Di.

t< n-

:. ,

;uepe

Ji.

Q ;uR . ,

, 1\

nn n. .

, n

1< , n

n:ii

: i<n

, . m -

, papymeIIIX .

, Ri

, m

, , ,

, .

, .:

40-50

iim

ne

It

, , m~

, R

(.

50).

apxan'JeCI<Oo

: . ii CQ

, -R r

n : :,

VII VI

. .

1\

, :,

, n

!l

:t

1\

.t~ (21 ],
:w

nelll

m1 l{

,
J\

t<

;r

, i< r. /l

;rr. i

, ,

-.

m , , ,

R8 ?

nm

, t< n -

J\r , ~

~
,

56

AOf'J.

fli J~[j
---------

J6. ""w ancaA<.JOei% Mwna (s) BaSLIAOutJ (crpasa) (:.. <


u n : 1 - y.e..,.,plll!; 2 - ruacul!.t J - arop; ~- l! (l ZJ - n

mm); 6 - -; 1 f <\uO ; 1 U"J)e o naraeXI.. ruxuac o.


u n :
1 - r.1r s:
n :. ( w.). no u axona n:u sxn ; 2 -1 - r. . n. .
emte
I<
u
rptua.uc1x
<.

1)001'
~ntt - enoxy
u n u

, n .

R ,

i n. n

n , 11

R R
: J

u I\.
mn (7 ,5 JJ
4,5 ) , ,

)'l

, , ,

~.

. !i n

u
}i .
, . .

479 ~;

JI ,

u u,

m(r . 11

, . .

J" , ,

, :u nn

uii n,

I(Opeoii n! !.

n .

, :

n: w ,

r,

n~ i ,

u : n

, mr

n.

. \: r J<

11

IV

(.

36).

. JJ

V,

r (

, n

"
.

100

200 400

soo"

z ~/J
(1 ..}
( ) - :.. 1 - aropa; t - r;
8 -; () :
1 - aropa;
. }( :
6 - aropa 11 niit< :
7 - m

37.

s-

1, r~

n11ii

11

n-

, n

n:

IJ

, , R

(JI<

58

409 . .

apooneii,

, m

at<po-

non n, 1< I<

i , n

<

t< ,

i<

.
J n

<

1 ,

( .

39).

ai<ponoJie

nI

n . ,

, , i<

I< r

I<

!{Jr

r n,

R,

n (.

!I

I<n , t<

I<

37).

, ,

im r

n r.

. ,

, nI

nu

R I<

:, n
. , , r)I

i<

<n lll{O . ARponon

.,

n nii,

, I11 , t<

A.PX l'E KTf i'A.

A. 'POU 0 .1Eit

t J{ ~t-

, ,

{ . 38).
['7 ] n !f n

lil ii; i<

, mtee

u . naUiii

ii

'nii i<.

, R BJJpxeii

Rpeo,CTJ1

l<

Rn

I<

JI

ctcu
,

[2

u,

IIa

, n

i< ,

n I<n~t .

8] ,

, n R

n ,

)f,

69

1\

n.

n n

n n :
:

J . ,
:' , n

]~ ~ r .
,

1\

l'

! nR11


1-

: n11 Rai\

38. Tuptm. 11n ~<n XIII 1< 1~. 1.


rnaultie ~; t - Oonrnne nponune; (3 -

noop n

npoune~t; i -

".r.

n1

OoJtwolt erapou; 6 -

liCTICO.tt -u

xpuw (. 35, 39).


'

I<n ,

:n

i ou n

nr

s.J . n-

. 1~ aRponoiJ, o
CJie -n . lfoii,
tii J ~, n

(.

40). ::

'l: () n
l<

J n.
z< . :
: , :
n n ,

11

39. 11w. 11an a1<pono.u : V 1 V

n.

JJIJ. t

n ,

apxauecJ<ne~ ponert; -' ~ (


n); 3 - t< r apCIIOII

1 -

R
. JIJD ,

yicOB)'IO

I<

n . [29 ).

n i< n,

>~ ,
't:

r . 11 n
noe
JIIOM
. ~<n .:

1 - r; z - ll; J -

40.

421

406

.
~

n.

r , uu noc.ne rpeo-nepcncux
i $ uu.:

10

(.

56).

, ,
.:, ::ii:
.

nepn'lep nm.:

! , 11

'.

, n.: -

-.

, R s

: n

81: : :

sana- . JU!, ,

n r , !!

, ~_~

60

11 r

,41.

. ~>n ...~ lll eet<e . . n


(~<mi<t .<.)

42.

..... . at<pono.'< pac~<on"a""

1 - n (J< R); 2 - ; J - ; 1 ....:. -

n.nr

1 -

r;

u;

J -

6 -

1<

; 9 -

61

; 10 -

apccuan;

nsaJdtcoro n

r n4

100

. .,

, , ii

n,

< .

, 8.1(

i< ,

n ::

caoii J<.

J<; 1'

, , (.

1(

43)

~moux

l\

())

.,

. , t n .

-:

, n

1 ,

. ,

I< ,

'

i<

l\n

I< ,

, .

. , n-r:, R

m,

R R

IJ

:n,

Ji,

~t.

n. : ]{n

I V-lii

"

ii: ::),

J(aK

J<n

ll~l

ii :

. u

. ,

R.

<:

R.

( 30],

(.

l\

i II

Rn

'

i. 3 n

41, 42).

n
1{

; )l n

, ,

.1I (197-159 . .).

(98-117

180

R I<~,

eii

n -

, ,

i< .
,

iI

w , , ,

R .

: .

62

::

:n

1' R 7

.&

.&

r~

. , rI<

, ,:

~m n

; r ~ ~

~lepe

i<n

<<

, i< n

, .

n,

i, . ,

i< 1

: ,

, R, n

i n ,

, .

n.

Jl

III<J ,

. Ji

n~n ,

. ~ ,

i<

i<

<<

. ., ,

ii

R R ,-];l n

n
n
(. 47), (31 ].
;t:
, . 166 , ,

t
.
,

~ ,

n (.

44-46),

, , : ,
r
;.
,

, ,

, ,

h,

I<

.
'

J,

aropy,
n

I<

I<, ,

I<

no

~m

'

Ji n,

~r .

43.

. "

63

n,

44.

...

"

I::

..

yacrn1>a (.). nepO.Afo

... 8,

Jt qpxumexmopo. "' ~<. 160 . . .; . - ". nepunmep (r. '335 ..


.);

npaoee-

( ~< 375

. 11. .). sf!oe t


m . .

i<, .R ,

. :,

.R,

I\ _

i< )

[3 2 ],

aropa

II

~r,

n , .

:i

.R

hm

:i<

III- I

7>r ,

. .

~R r

./1!.{. ,

i ; .

< :

6 (3

xom11

:) .

< .

:: ,

, ,

Ral\

i<

300

: ,

:, , i):

c.Irnx

:i .

:.

I<

. .

R ,


, , . . .

, . :

q, .

:r

(.

47-48).

1, (-

- .

64

46. .. < . ceeepo-eocmo~<a (ua ~< Ammux:a)

ArOPA

.--~

..

~
=.
46.

, 8 n

1 - : ; 2 -

3 -

J.f;

1 -

u n - ;
6 - ; 6 - rnatt n

aropy; 7 -

-)'

65

.............

IOJ

................

..


. . . . ..8 . .. .............. .

..

~'_.~.~_.8~4~0~5~~z=====---==~'~~-----------------------=~~
2

41.
Cneea-rpyoa

~U 11.101< .. ~<z <:~< .-.un~t

n uu :.n
1 - n n 11 011 ;

1 -

6-

m 11/u ( n

uapo~Ftw:r co pauiJO: ; .J oapoiiI X coopauuO

no

. .)

1-

rn)olacn n.

()
r arope;G- w

aropa;

.,: nrpe nu u . n11; 1 ;


- JJ .; 10 apxaii'I eC iJ

xpaw

. n, 11

11

n11 11

. Ji

n 1

Myco.U

g -

1 ,

l:\ 11 ,

s- oyne

n n :
r . : ()

[33 ).

:~~ u11

: :~~ r: .. IJ -

, n ,

66

"'--
' .

41.

. d1t ~>' cmopOI < n >< t

49.

no
g

><

s::~t

~>><m~< R.

67

(~<~< )

'\......

--..----J

1000

8000 ..

~=======~==~

50.

J -

:~:/

nn; z - &rn; ~ -

.~'

J<-"

A J)Coaro 1 -

l1: r u .11 n;

{; 6 -

7 - .r,i; 8 -

:...

D 'f ; 6 -

u ( nncc); - -

JJ.. u n11>1 :n eppH'I'OJ)IJOIOf'O tt1'1 Au.u. 1:1nn J18 .. n.nn ( 117 138 r. ''.)

n.

A.Rponon

JJu

n,

8J<0,

9 -

ropa

t1

l<

I<OBTypy

-, onuoii ,

u n

J>t ,

n . , . .

, nm

A1ipono11,
IIlt

110- 120

600 ,

:,

comra .

t<

- ,

: .

ii

npoeiun ,
'i t ,

nJ< (

Bor

<<)

1'

., t<n

)
] .

II

<n. n .l?.n

~r .

( 35 ] ,

n . -

61

51: un{)u "n n ( m - )

<

!{

!{

, _

<

.ii
(.

53).

m .

Rr .. ,

39,

<

r-~l R

t<

,
( !{).

~ R .

- :

n,

69

VI

R
<

R.

w .

VI

: J<

Ji

n<J

t<,

nJIX

ii.

. :

ur,

, ,

62.

Ri8, . JI!I n

~4""'

:: . ,

.r,

pecymmn

, .

Jriepce ,

miR,

J (

I<

<J

R ~
,

],

Rl\f .

VI

V
510

),

nepllf

. .

im

i<n.

!l

11!m ,

>R

!I R,

r1ii

'

(3BJ.

1 ,

n , R

~ ,

i l(. m :

n , ~

J< <J '

, ,

npeeII.

mii. }t m

479-478

. . ,

[38).

, R

Ji!

- - .

: n- -

: . 1-\ ,

, R

J1

ROJiteo,

, R

. 13

:R

, a

50).

, R i<

: ,

I ( ),

:ll)'

11

480

<JR (.

87 ]. <

n .

J(

fu 11

(-~<. 81 .
n. . ; um 2 )

-.

:J ,

70

oellR,

llf

l\f

-53.
1 -

. a~<pOII0/1..'< 30- "!f'. .~ ( )

nN'n )' 1t (

oca.DJt tna 64~ .

n. &.); 2 -

n <epL!.ItOI1 no(~en); J - uoon.J teoxpauwtnc 1 rw; - n~;


- <:) Jpa"a (VI ~ no R. .); 6 - pe xeAonjj 6 - llape!IOII; 7 - n 11 (11
. .); 8 - (:r ll t> . .); 9 -
01111r (,r V 1 n 326 r. . :

nepec:rpoen

&nOX}'

pJt~t CI(OO ) . n n n

. , n,

. ~, m ,

i{

:i

<m

, I<D.

, .\

i< J<.

1941-1944-

n R

u,

i< . ti<

n , ~,

, , I\ "

, i< , !{

: ,

. . ,

- . , , III q

;J

35

(.

i<

RI
n

n.
, <

51).

. n,

, !{ .

[40].

., -

71

J,

manJr 1\0Mnoe~JIIO . ,

: (, ,

.), n

i<
l\

n n. ,

~ .

, i<

n ,

, J<

. acrpoiii<a

eji:

. i<

J<

1<

11

J<,

nt

(.

- 447

OJI:i

55 - 59).

, J (.

52).

., II}(. , ceii

n II , CliY

11,

nu

ni .

nn

, m<

nu

Jr, 11

nn ,

i<n ,

V nei<a

nm 1 , J:R

J ,

. , r<

cxOIIDIJiXC nR .JIi l'

I< ' ii

CyecneliiiW t

~< .ii .

I< I

, (n

uopocy,

n, ii

nnpoiicl .

)!

Jl

[l e~aunii

1\i< I< n

:}r, 1\.

li

. : iJ

n ur , JJI,

~:~,

m1

J .

n. I<:r

, r !l

I l\ n
[' 1 ], n r,

u JJ ,

, ,

40-

i DI\

1t

0Jiaito

n,

, <

: 11r , nn u

J< . u

uu

J ,
1.r 11.

, I<

l ~ uwr

' i< .

r < mf

, r

448

10 n1

[' 2 ].

OJI:i

72

3,

}i

?>
1

.."

-.:t

<:..

54.

.. .. ~;. - 111r. (. ~> 437-432 " .),


npoe~>~ny ,. " 425 . . .

npaoee-

< ~>

Anmepoc;

, ~ -

n .
3,

m<

ii

, n,

R [45 ].
, nq <~
, n ~'
,
J .

, ,

IieOII
,

. no]Wee n
m< R (m<
) rtJ
(.

53, 54)).

, I<
, .

11 ,

55.

na

R,

rt ' n

. I<
.

["]. HeyJI

111{

, 'i:

(.

: , JI<

n ,

m< m< ,

407 406 ,

t<

r<

n a-

421

mrii (43).

60, 61).

ii

, 9 , . . 438 ,
, 69 . 31

J\r n ,

rtr

I<n m.m).

m:m

n, 432 i

ii n

, J<J< :h!

m r<:

, -

r;u

nJ<,

n-

["].

no

Jm

nii

I<.

[ 47].

ii , r

, :

, r

. -

74

Jr . n

IR

I<, , ,
R

r :r :
R (.

58)., R .

,
n

(.

61) .

,, I<

, ~t

R,

'r,

56. .

R '

ponu.aeu
J

ua J<.?Im

, .
i< ,

(.

57, 62, 63).

I : ,

~t~. ~t - -

,
, J<

~m

, J< J<

IV

, R

:. 3

, R

R ,

n !j:,

, R

ii

r- im .

~ ,

:ir :

1)

2)

. - ,

RaJ<

, ,

; -

.1.5

ii

10*

IV

57.

i. ;. SmQpo noJIOIUII

V se><a . . (s17Q OaJXJenoa)

n.

, n n

n (

).

40- 30-

, i I<ai< :. ,
,

J',

". ",
m: ,

t1n .

IV

{V

:u

w n .

. ,

epemnn . D

:ur.

Rr

Jm

n{l

oll1<JIJmm

lllie

:ii

ne

11

i J{Q r,

(. 64, 65). r, 0J
20- , ,

'J i ,

I<:r

ii ,

J{ -

mi

IV

'

76

I,

68.

. 06l tu J<

-"pa.wopa

{.w >-tt} .

~<rUJU~. KllAl1<pl1l'I 1

447-438

. Tai{, , nr
ii

II

:u

:If

Xpa.w

nu"

. . 11. %!J:rtt:. pyltolocmeo...

11

. .

, :

1~

I,

:U;

li

III

i'\ It

. "

, n

!I

.!! -

77

'

59. . ,, ~>IIv -ll ( mi<tn~ ,


~"" J< B!rl()po ~>< J)

. . n

, 1

n, i<,

. ' i<

n!i,

I<

R . :r , 'JTO

, ,

78

60. . ua pmUJ< ( ~ ~ .) n . no
nopllo "n... . !'m,. 421 . 1< 407-406 . . . .
.~< .

nir

, n <

, , : r:

. i{ R

., .

I<,

ii

. .: - R

, r<

: qR I<-

79

61.

" 1<apuamu

.:


,
u
n

m11.

It

41

JJ

108

!\
coopyeJIJD1 1

DI

n mn.

'! iI n
r

1\

, n

~, ri< I

11

: ,,

::

. n , }\ 3
!{,

l\

62. u1 ::.. .11:

(puc. 66, 67).

cmam.yt!,

1\PYIIIIW

~>

cir.eny

pa.wop11wx

JJ

L11r n r

( ). .
, un

ii ,, n
n

l\n

1 . nJJ
1< roi:y n,
~ n

:nm

ii.
.

II

l\ JIJi,

~D~

ID!epn

.
nnn

IV V

n:n,

J<u

t ,

R 1n i l'\ emwe
.

. :r, n n r

J i,.
. . eiton,

i
n ..

63 .

. I\-

11

. rou

81

1 <. J14 &t

64. iJ.. s, ~>: IIMeae..too . s, (. Xl JJ)


i<
npe~J

1<r

nm

r1 n

1<ii

t'

g.

n,

noiiua 1687

...

!I~

..

n1

-.

1m

ii PBIIIA

~
, npo-

i<)

IIR

me

r J<

.rm
m

( . . 1;}

s-

r );

6 -

ennJ[HJJcrec~;; !n

V-lV

nun

r <1 11 n (1t

30-

nn

noopa n: ero ;
yrnon : ._

. .);

no

J -

r ~tna ( n

eJtoo);

CJ - n:ns.:

nn

O>IOD

.
,

:.-

[ J)(

}(

J< i

DIJM .

:,

Rf.

. n

r;

<

XIX

1-

1rr

[48] .

Ot:~~ol/e . (l.1'11<

tI

un

65.

11:ii, }(

mnpOI<O

u 1118.

rm
: -

CROpee

. :.

r<.

mJ<ii,

ni<

noJEio m .

I<.

, .

:. R,

: n

1J .

R:.

!(

}(-!0 I< (.

72),

nJ< ,

82

, , 1! -

66.

pa.w 8 ut :. Ynaea.q

n n un
. .

, .

, mi

R-i{

XIII

toOAOima

. .

, J< ,

nn .

n n. : I<,

? r n~ ,

n.

, , J(

.1 . -

R ,

11

83

:l1

15-20

i.

IV


n R.

67.
VI

. ~>n, . u...~> (,) - . XpaJ.< iaaooscen NOIC


~> n. . .u;
. HoccymeJt. 174-163 . n. . m
n n // n. .

n_

i r{

ii . JI

n,

, , nm

n,

RiJ

, ,

[49 ],

200

334

Fi<

:. < RIII

npeRpacoe

n~: .

. .,

. :, JD1eUte

:: . R

. , ,. :-

;t .

R ,

R oseeioii: ~,

m R

R .

r n,

no

:rr

(.

n: .

~m

37) [5].

R R

R.

J , n , R

. Onai{O

R,

, iii ,

<,

84

r
rn

68 . ~< .. "~<= ~< .1~ ( .)

69. . 11 . acmu 1< 1 ~< n . . ( ~>n~>)


1 - ( n); 2 - Jih
- ; 4 - u:
; 1 - :'; 8 - ;
R; s - : : 6 -
.
9 - r:; 10 ; 11- .

85

w.
- yJmmy

. :, ,

Rai<

l(

, , . ,

:.

l!

,J

llpna

3 4

. r

ii
.

~torei<C 1\,
(.

u
,

68, 69).

nOCI<Oii , npmt:Ra

I\

i< :ii

3 , r

. -J , :r:pa.-&a .
- /IJUnap ( pe~<OIICJnp1j1 . ). pnA&
apxume~<mopo... JV ~< 11. .

70.'

! Ji 3 . ,

n :,
.

(.

(Itnn

71).

~t:,

~ (.
1,

73)

r:ii,

n <

, ,

1/

ii

. , nlil 11

,
t n
n, n
n
.

JI I( l!aJpOBO'lOii
u

, n

, <
n.
n ,
, R
. 3 u

71.-. cmoa (~<m~ .


}. u // ~< 11. .

J,

86

72. . 1-, !J n~<. 1895-18~9 . n. n..taue- ;


- 8 n;

'

!,

_- ~<

!(,

IJl(

fle ,

( .

70).

n. u

!(,

n (u.

IJ

n :I<U ),

I<.ii: IIii

: .

aropa

IV

. .,

1' u

~r, I

:ii,

:).

nr

i<n

OIIat<O ur

. nwm
rrii : ,

rt .

. n ni<,

nu

I<

oiic!(a

I<

ft

urt

, , ,

i<.

XJII n

R u

~l)'i<

1895-1899

. rn -

u r-

It

87

CI<Oe [51 ]. mt

., R ~m R,

; ,
,

~ . nij:, m<

: , Ri

Ri .

R t ,

m ,

. i

Ji

, .

l! n

Ri n

RI. R ,

opocitOro

r.

1/
2

, .

, n , n

.
RI

<

J<:

j . (R. 43),

I<

RI ,

i:ra

, -

73. . 6 ".. 811 n .


>:

200

. 1. 8.

PIJ[::
~

Pm.ta.

n:

, 1t

m!II<

n!{!.i

:mm

m-

!i . J

, ,

(.

.,

19),
1

i<

II

I .

: r<

n n : n

II

(VJII-VI i<
(VI-I

(1-V

t;). n

. .), n n

. .)

mrc

ne

( .~).

- <<Roma quadrata)
pammx u

iii uJ

, ,

?n

i<

I<

:,

R .

m ,

cnoiO

m.t

n. n m.t

Pmfe

pm.tci<oo

, n
111 r,

(populus romanus)},

I<aR

.,-

, m ,

13

n,

ii

. n tw

) i .n,

no

Jil!

II I

:, (i},

,.

mmt

. .

i<

: . R

l{

IV

i< . . n , D

. n,

r n , 1

lf ,

u Blfiie . ,

n, rii I! ,

lf

IV
200

i!DI
n.'l

tt,

n, .

: 1 .

m n

r : I<DI

r.

264

. . :

, . .

. <

II .w

; ,

Dm [52 ].

12

mfena

89

, ,

11

it ( . . )

R > :r.

1 ,

.s: r
PIWe ,

, ,

~t, . t,

J: 1t .

;< ,

it . n

( n),

PIDI

: n ,

1 .

: ~

III

r<

;,

, !(

(l(aK, 11, 11 ii

n ), n .

i ui<

I n n

mt

!(

: , J

u.

, i

11 i\

. . n I(

J(,

I.I[

).

, <~n1

, !(

III

~!( .

JIDm J<

11 m

, ,

n-
,

eytmonno

n :.

1r

i ., exliRa)

\t'!n ii

:ii:

; mmepr,

~,
, JJu

coJ<nMII ~.

r.

,
,

"

, r.

nn,

1I< u

, i u

; D - : )t

r1-

; pmtCIM

'I'

l ,

!l,

II

. .

}, u

: . .

90

{j

..

<>

12*

91

100

1f0

75. Aocm3. ! M<m . :.w u


no~<aB11H n4a11upos~<a ~< I ~< . . , 1
1 -

i 2 -

uo

1'

tir .

nu

opn

))r

r. n.

.r- u

11 G:,

11 r (u 27 r. u. .
.); ur " ~#!l

, ll

) ~iI
.

ni ~ ,

.,

,
, ,

, n -

. '!I. :
, 1-II

R,

n u
.

,
,

Ji

n!L'&

<

, i

i< )t, ,

n;

, 1<

n .

I<

m ,

m< .
, i<,

i<

J{.

.\I .

1r

mnpo.noe

-r

acomoinx ,
!(ii

. )I

, -

3 .
n,

, !

, l\

n , I

nt>

n !J.
1

:> m

, , -

92

76, " ~.

Jia.uuce. ."

..

100

77. . ~ ., UA(nepamopo.. .lt 11 ~ . .


1-

>t

1';

arasnn n CJUJa-; 6 - w.u; 6-1 - . - t


ur; 7-1 - ; 7 - ~ii Tepao.un

(t, J, 1 -

93

' R

CI'O

, - ;


pm.tcRa

1nt,

mi

mm

nopona

. 1 ,

li\f r t JI'i

(. 74).

. ,

1re

~ !!ltR

1<

npamr -ii

11m

JJ n, < Prr

n .

onpeeeumo , ~

t, R

n, r<, ,

.II r ii;

li! i [

, J~

, n

ru: .

n , Jr: n

l',

>,

m , m

, I

r<, ~

t,

., 11

64

].

nnepll, , m

[56 ],

: 1)

2)

n J(ynypnoro

nr

3)

, n nn , i

. u,

n n

, R , 1<

m.r

-li

m< ri<

ii' :~

pm.rcl\oo

!J,

r,

l< t , nr
riiii EPA.ti blll

I(l AIIJ.l

r r .;

n IW
IWe , R

m1 < m.m,

rl

n -

, J

rll. ll

!63].

Ptrna
n-{

npiruoyolla

}t, ,

: f! ,-

,-

, .

.1

mrn,

),

94

npoyro

- (
-,

i<

. :ii ,
-

cenepa - t).
n - J<!).

78.

epcneAmuua

~ .

(et<ytauyc Ataxcu.<~yc)

... ( 1 n paJ!ue ~ 11 etA'a 11. s)


1 - OPYIII; t - ; - l<an.uon..uOi 1 - 11n1t:
r;
6 - onmue : : 1 - 6 - .

79.

1- , -

Tpam<a

~======

80 1 ...

330 21

. .; ." ; ny..u;oa
sl17) s

1 -

n, u lsatepe

11ero -

z-

t .

s .).

.~

n.,;

4 -

. r;

~ - on:mue

;
6 - , nptst-a JJO ( ); 6 - nL; 7 - I-...-
11 ne (II t u. . ); 1 - ealf.Pa ( un& JJJDoe co
Ropnopao.u); 9 - ;
10 - ; 11 - PntcJe sopon; 12 - " " CICIJnr. , nuJ<s 1< (HanroiJ), 1nl!
npss 11n ( n. .)

nepecei<ann

, J!

Jt s

J< . 10

: nponeiiuoe n17,

I<

:,

, i

, s:~ , It

JJ -

~.

,- :

1!1 , n

CSArou

i nn

. .

J!

1J): 3R!

J<ii

: J

, .

J1r.m

nn

n (

JlfBOx

n ,

).

R , . n

r t

~i<

~~ ropoCI<oro

~ .

n <':I

ll

, :n

, : 11 ,

;9 :. &t ,

rt :
ns

1,

J\I,

Rn

n< , . : ,

n n,

II~ , ,

1wt

(.

J<aR

r1,

: 'Ji n ,

75- 77).
,

, eRpacnoii 1:
< .

Blliiae < :J< ,

96

81. 01'1.~. . .11 ,


. .

.... , u

1i11 , .

u m: q: . ,

, t , mii

n :

.i.i , -

Jt . ii

11 n1 It

. Jt

nn

~r

, 1t 1\ 1r

l\ ,

Jtm

Ri ,

nel'o,

t,,

ii.

~1

nI<

, ~! J 8
- . u

J' OPOJI. C I! U II

, neoJtwnx
IteJtii attoe s
(.

77, 79).

n r

. , ,

r Ui

1t u

n ,

l\),

?. ii

11

Ii !, .

ii

Jt,

(.

1:.t

80, 81).

ua

'f l\ ,

, - n

(.

np.llIRanme

82-85).

It

i>

100-120

, <.

1(n-

, -

97

~2. i. Orm .it! r< C//.'184/iIZ ~<

111
1 - ;.
ynna :u:

; ! r tu;
u, ;
6 -

4 -

..w.& (rs

1/txa.o< IL t4

~ ..

Sel<a . 11.)

JV

1- 1 -

u.: .1:
J ero ntR: ; 1

11- III

11,


.r (D)

1-3- 3 -

, .
i_ 1 m~.

J<F . n. u

::. n.

. . ~1 ,

m ,

E"cl!ciieuo,

JD n

m oRI!; n :nI, -

r ( ).

~!'. : . .

, tlf11 .
n, <? liI J!;nt

.niii .

: i .

1, uoco1IIII: ,

. :, u, n

r .

R,

um


Forum civilis (. . ).

Jt

i J< u

pannx i<.

I! }mi,

i , ,

Q:

t ,

~1. .

J, .

'',

)m JI

ni

:,

I<.

arop,

r:-.t _J(

n (.

87),

!Jn

uJ,I

:f! ;

nm -
't;- .

m nn:.

I , mm


(. 86, 87 n

~iJ. j).J!I.. ..~

~ ;,

/1 - --.~.

ii:li : u, - . .

'~:: .

~. qQ -

;.

. "''-'--'''-"~-'~~;....~
-~~ ~
;, _ . .;r ; 1
:r n 83. .;.,. . .0.-an mp;,.npo~o
4 ~< yAUt 11

(~

10 11 leJ<t'

98

".)

47 -:-49), : :r.
.

1 : .JIII.

!n,

. IWee

120

ii;

84.

a.~.mtpa. n~>m < ~<. iL

t." ;

~>,

~<1111

8. . ut .

13

99

r~< 01

n~>

86.

. . su < i! s CilspeAoeil . cocmquu. s- omemuso suil

" ~< J; (~< .)


Camyp~<a;

" n.

npasee -

><Jt

Cesepa

11t ,

WI ,

u n

,
,

n; ,

i<, q

10 , R-

. II

I<n .

3 ,

I<

i< . ., n

1{010 I{
(.

87

104).

, Tai<

n.

n, n -

11~1

I<

...'\1 , -

i<,

I< .

. I<

, I<

(.

t<

_,

87).

',

i< : ,

114

I<~f

(.

87, 88).

ni

111-

R ,

100

I{O

ni!

.... ..... ............


........ .. .
.......

. ...................
. .... .. ........... .

)
~

Q 10

40

-
12

.....

..........to

<
(!)

"'

::r
:

>.

.,ll?

..

.",0

""'

"

",

....

.... ..

00

( ;: ..

140 N

100

16

,..

..

,
"

-"

-"
,;1>

..

,_.

-"
,

87 . .. .
1 - >~ ; 2 : u ;
3 - ; 4 - u n;
6 - aaunua J; 6 - nR ; 1 -
; 8 - ; 9 - u;

t%\'.
\'

10 - "n; 11 - :nu (CoJ'lJacu); 12- !l; 1 - nn


tnu; 14- Mnnepn; J6 -
n; 18 - OaunJma ; 17-
na; 18 u 19 - uJ\; 20 - n;
21 - n . - omnJI u

'

' .

101

. ii

l< r

nI. ,

1<1J

l\O IJX,

03\

11 :> I

1(

~I

('

:., -

l! u r {

tuJ . i'J

III)

Anpe-

n .

u i u

t< ]( 1

ffI

nooii, u ~u,1 ;

J<r u (56 ). nii

pyrJJe n, nouu

~ 90 120 un
nt. .

W itec

n J< , 1

n 11 r

apl{a

n n ,

u < nn11
n r . lJ
, u ii: ,

nn,

ii

[ 7 ) .

t,

n nr

nt i, J<

J<nII uuii ~

J<

u u

: u ,

1< n

n.

, , 11.

< ,

ii

J<

(GS].

I{

, w n

{.

rom,I<O

89).

11

, nii napi<e R

n. , m. ,

.ii: n,

~, n ~<

oc1t

u:. n

, ecblii:

J< , nu

< n,

n r.

n<, mm

{.

.ii,

n11

{puc. 91) .

;, u-u

ui<

; *

no

43

n n

~ ,

un

90).

I< n :

npono

u ~m

ii J ](. i<

Jiu 1paJ<TOBI, J<

r1 uf .

Tpalllla.

, 11J II

1\nuu

n~r

pmtcoro l' 1

, n >J\1\

!I

J<

araJ<Oii. ,

uu

pacJ<OOR , 011 n

nn

300

OCJ>

:J

u,

rr

J>

n n

i.

n I<.
.. It

'Ii

R J(, n
XVII XVIII

J<

, u

Rn

. -

. n- .

XVII

, ; ru }(

102

( 11 I/ . ., . Ano~~Jopo.u ua .).
, ~< ., .w 1~~:: .
11; -:~: fY'JC , ii u11t11 , t
,;11 Rollprma"tc~>oo .

88. Pu.w.
Cnpaea -

l'OPO OK JJ

.Ol\(

I<, .

u .J -

mr

: .
:

I\

: , ,

: . ."Il,

, pyJL't

I>3i, lli !\I

:\

n ex

J(

DI\YCOM

iii<y I< ~~

m :u ; R

ni ,

, -

ns R, n ~tn

103

, " ,

I< (.

I{

105).

7- 8 ,

, ,

~ <,

20, 30

35

. ,

<. >>. ,

~ ,

1:1

, r

, .

fi>
XVII XVIII .

m
. G

<.

It n
m

, "~, -

. .

R,

Df

89. . 11. ~ 11

>mpanUAa. cmopo111ut. n110 ' ; 11q..

. ,

li
1.1'

"!1

::

, u

,
(.

76, 78

83).

i
l

. .
1

i{ .

![

l1

~,'

. :

~'
'

.'

Q!IQ!~M

90. . 11. . ompim<a


I< .i< I<II.,
~</J' ..

104

11
1"

!1

11

1'\

""

~~:rxtr-: : .

I,

1 .

::

, ,

. .

753

,
VI, . .,
I<, ,

-.

'

200 ..

100

91.

. tllu " ( pac~<Onlia.)

1 - n

)':.J; 2 - nw..1 IO)lloro tt; - )i.; 1 - Ceoepun r; 6 ; 6 - CTaltOH. 3 - DII. .


Ap:tJttt. )pn

14

. >

paC'UAM

t . n t<O
it

( n nn ll . .)

105

i\J!PII3ti3

92.

o~<pecmnocm.w; .... . - AAanc~tue

uR,

J<

i<,

{ 1.

1\.

<

R ,

. rrn XOlJM,

J{

n (.

1 ,

27

or

95) .

n 'IR n n

n n:

"

~?

. !) ,

, i< I{aJ<

i.

n [59 ].

R, R R,

, .

nI{ <m, I<:

I .1, 1'

RR

~t

-. , R

(. 92, 93).

(Roma quadtata).

r1, i<,

iD>,-

Rrr

XOllfOB, i{

Ri

, n

. -

106

93. s 1<i: PuAta. : w. ", , - "> ~<~<

~ ,

'I; ,
- . '

r J(

312

n ,

nn~r
.

R .

(. . :: )

. n

. . !-

n,

R,

~R ~> ,

..

. -

. ,

n~, ,

, I<

.-

[6].

. ,

. ,

- Rn
R , epece1tiln

(.

95).

!{

: ,

!i,!

, ,

J< , R

707

"..

ICO \00

96. ""'" Peompy~;lf/1.~ lfC"mpaJ<r,/l o?O pauoua (. 11z) . 1\.<t11 .z


/1 ~""' .w. 6 - P.c.IQ O<mpofo. c1J.IOtfa ; - ~;anumrukuii 6.r; uu.

:\f IIOI'O'III C:I CIIIJ C

tl()('m (

nI 1 1\0TOp!.l~l

.\1 proo"

110:1

IIO.'t

: ,

nn1r

11 ; ii, ~

11 e CTCCTOCIIIIC p=!fJY IIICH !1:JIOT IJ 03~1 0i


IIOCTII IIOCCTHIIOOIITJ, .11 11 00011)'10 TIJ II OI' IJ<'IiiiO

'

r opna J11 11\ 8I\ CfJ IIOJI H. 0;1111}1;() ~l()il(

01ipa11uax

C IIT8TJ, IIC CCIICIIIII~I . .\1

art

!i

t t

:111.1

1 BCI\C

rt :1:1 1.

11

; . .

m.1 :ta.lC~> O

:ta

11

~; ttl

11 110

IIIIX ocy tecmr .18CI r;opc

n ~; li

(t r} , t. ii : 11

"'

pCII:JC IIOIJI>I I :J;JJI I111MII. OCillii i! C

'

hr : .

U I r DD mu
;t U II OIJCIOIII

)t,
.

110ii

n0.1)''1 11 UUteo

ll ocp oc lluii

n)t

COOp)'mCIIIIC

un

n u1

1 ,

ucni't

)tepe

Cll

;t; !iOopt>~X ua tCJJliO .

ponoIIIO)t pa
n 10.1 t.~;o

orpa tettytO

11ponO:J IIIJ

11

Tafiy.tap11ii (ptJ)ICI\ii r
111.1ii 11 ), xpa)t . .1 ; .1 11 11
:.: R oupe;~e:.1 u rpa

rtt r1

UIITIHI .

il

Cymta ,

:11

llllJOIIX J\ao:J uii n ;lC<I n.11' .


r 10

011 11.

r.r 11 llPtpe , t

;)II()Xy pCCIIyI II>II 1 1 8!; ;1; 1;; 11 (). 1111111 1 IIC


IOICJI 0)11I Dp UIIIIOii y.l ll'lfHoii CCTIJ.
.J~1 11 .1 .10 1 u.r:r ll rt;p 1J
.1n r npo:IC!i iiC y.1 nn, nII :t
"IJ}'TM II O.IC M8M C)'CJHIM. 11 : 0,1111\ OUi\
.l3MIIIIIIa , <' .1 :\llapcooo uo:tc, ni>:IY'III:Ja :ii u nt .
r111111.1 JJIIOT ;10 tlpC Citl l 11 110
1 pac~>Op l rll .''" :J - cpen
llfl fl <' Jii , coc;l!r11()

.1~1

O:tna;o

fiocc

.1

t~t

pc:tC.11J

}J

tnlr

;r;

., 11 ooro I> tC)J'O tn

lfO

' 1';

/'

l.u{"'"" ,"" /' t/J.tOrJtlf't~ ( .i') . 11 tll

f'"

1/ llf!JJO.

n.talft

ucx.tc(Jueli ~t'nu;t 1 6t J.'tl


xpa.,ta tt 11 J'o.v

1',\'1' 1:1 (111111.1 \' 27 1'11;\tl : to> 11. :). 11" \4 I'O;t 11 . : ).
l:o.tt ll 11 111' J111" ,\ ,, p.,~ta "nu:tjHIT<P> 11~1 lo 1~ . 1 t'O
Ji", \I OJ\II O;IT;t;IO II.I X JICJ)CIJfiii X 11 I'.'IIIII OU IIT
1111;<( .'i IOt> llll 1 1>1.1 '1' 1.1 TJ)OC:T II11J\0~1 lf c.;\);I()~I Oii.
,.,..'111 11 :m uxy pccyiiJIHI;tl 1. :1 ::1u
" '" " " ; fl :1 ii 1; 11:1 1\11 \) I ,
" 1 "''" 11 1. :; uo:Jpoc:ra ;~r. ;r.1
. to)t ~ lt : ll tltlti. IIIC' I : tOX O;\ ItiiiC ;\O~IC1 D

'-'

l t~p. l;l , 3 t\\).1JIUOOI'-e

:I OII\<1:\It : t<

U ;t3ii~C

J{

11

r. a:.~ :Jtll;"ii

. 1

Cil<\11-

.lBIIii ;t

u:t tto;IIIT<

"'' IH'TI'II C

r1 ttO:S

; 1 ~1 .\r.

- :t

IJ

l\'1 :1:1 ,
~;n; 1cii

OCTp OCII U

11 8 1
,'11!1\1111.

CTO DlJ..

~> , llm tl lltt C 1 . : !! ~'


D03DI\OT

;~; ,

1\:

::IJapCODOM OJI C 1 C)' IIIJUIC~I ;( OCCTUCIIII II X

cpJi tt 'I'O (HIII 11 , u 1 Gu

;tO~t a~ ,

1(0.10 \lll<l:tiOIII

y1; pa111C1tu1.tii

;t

11i\l. 11.1~111

~T J >OIIH ' II

oc:t yI IBIIJIIii ~1 :t: 1 .

111 ,\ ' 1:'11.: C'I' ()()II'C Cl'fJO DeJ JUCJ, IL O'ITJI

J>OII MII

.'\ my t"a ;

:l ~> ~> nr ~1 u

:\Ui i\C 11 1\0 Jt-

paiiOHX

\J~

~1 J\ ae ropa Jl (),l:lyt;ca , " () ~;

1 1
lt\' 11 '1pa ., I.RX

v::

>t

t IIOJ) ttllC t> ll~lll

11

11;~

cpattt l'Tc'll ~pa)t C o t .:l tt l' II H, y,; pacnomii

.1,\;llll!ii :t:lfl I>0.10RB ;tp)'IIX


1)\)'rCTII('I II II,I\ 'I;II'TCii ;! 11111\)01\0 IIJHI~ICII!.C II
Jl JJII

IJ u() .JfiUOoU cniOJJUU.

Tay:piii')I , rm; o)J tt .11 :Ja 11 n o Ol'

("II')' IIIII\

:~p t c:ii.

., py)t <!:tt.lllll l

ot I'IIITC.1 I 110 11.10 :I&I'()Y('T

11 1; .1 11:0;1'11 :
p oii ('111

4, 5

11 .1.

oUtua

Anryca,

<1 L';,; nt 11 AneTJJJICIM


:t - ~:~1 ; ~I il ii ,
11 ii 1 I IO IIIIJIIIM O~IY, ;:tO n u-

n r:

Arpn n, 1;r111.1ii 1

i\ l:

11 , 111>> 11

llj) C)(I I <I3 11'I C IIIIX

11t1 ,

; L .' I

113pO;tlii,IX 1',1'

tupoa :.~ n

:J

.1 .1 1 ouaJ\0 ~1 no.1~"I.1 n
.1

.:t :t

rwn u Cepnu .1 11 11 .'l ll

111

n.u n.
n

:,

R,

"

!< I

...

11

y11pacu.-.

, .4

; 4/Jmop
p_tu<a

('.. ( t
, sr.~ .

1~

138

117

".w

Z pasa.)

i<.

< , -

r I

;
~

, t<

, w .

<>n&, .<

1,

u._nepamop,

~<.

,-

.)

" ,
"
~.
u-.

~D:fR amn, -

(78-138

."

i< u. .\f

n , ii

'

:: ... mn

n (' 2 ].
R w .

, .

i!

J<
. R

npannecne


ii

r , :n

, nn , ,
, . J<

mJ

, ,

J<

.
nt

wn

mm , ~r Rii .
Rii , i n
64 , n

, 'r

' 11 n

, ,
,

nRi I ,

n n,

n ...

. .
n

).

I> ll! .n

(. . . - . .},

peJ{n

{69-96

u ,

. ~

, 81\,

, }{ }{

1 ,

, . ,

I< ;

I<

I .

~m, n

; R R, 1

J( , :;J(

ii

1<

m.r .

. n )r

R , ,

n , n

m ,

nopi(n

- R,

112

~ .

98.
1I

.. s (menepL aAIOI< . ~~). 11


. . s s . r. ,

u4 .88J< - " . .~

. , 111

{}i

XVI-

X VII

se~<a:z:

n ,

70- I'

mrr. 1' .

n,

, 1111

11 .

, ,

m!!_m

15

. Syw1111

na

R). R

113

99.

:-

SCIAUIQ

't 11

n .

156

188

ia

I', n

i ,

n J<

tJ

n. ,

I(I

11

, u

J' )(nr

i' cuapy>J

11

. 3n-

1renu:

( >~

48,5

ttntlt. .ji " 1/Q J\Qf/IQI


.11. - socmO'ma xpa-lla
/

100.

n apeJiel~l 11

J\Ifi

Rii, Ji,

m,
.

J n:
n

n :

n aJ<onnoii
(. 96, 97).

eci<O~f

JU


11

,
(

i< ,,

1r

1 - 11n ;

15

101. l1.;11. ] 11 meppumopll. " "


t - r tnn :1 OJ>lltecu ~; 3- 3 -

n<r,

<1 - <1 -

ntJ

wn 1earp
6 - .$- 11 l\,J.; 6 - -tiJ n

115

), n
,

', R,

m, J

80
n

~.

( .Rii

),

[63 ].

117

.r

, ,

R R

80-

.i<

6.!

. ,

, Ii

!11 , .

R (~
-. 15 )

(115-126

III

(.

98).

fr) -

);

, nmrii n
,


n ,

(193- 211

),

11

n. t

Ri

(96- 193

).

R. 1', R

, n

n 1,5- 2

1,5 in I<

n, n

'

~ . .

. w :

!) ,

n,

I'
(. 94).

, <
, I -
,

1Jii

, n 1 .

(96-

) R n

n ( 1 ),

111 1
, 273

98

III

I<

, .

. ii

Ii R .

, , n

!11 1r111

. 1

R . m

, i!

III

' t< -.

116

: ),

102.

. m

. .
r

AnOIJIJOa. - :. <~ nopmu~<a; '.<1f4


. :., - 1t11
,

:epaAia

11 1

qJr l

11

n1

< , .II.m

. ]( n

u , , , ml\

n ~I ](

. n

: ti-

'

IV

I II

117

TO)I)'

. m

-, .

rv

1I ,

R 1110 I ~I

: ,

JII

I\

108).
330

i n n

, n

, n: 1

: :

n u

I,

(.

(395

i<.

, n ,

n , : l{

n t ,

, <

t< I<

m ii

t< q

u .

OiiOII'lae:Iii

-.un

, .

i.

476

<

n 01

, i<

sii . u

:r:

~,

I<n

. nii

N ,

ii:

1\,

. JIL

ii . , n ,

n.'l

ll

i<

, r

, n n,

:r r<,

n.

: ,

i<

, m I<

n . i<

, (

, !

,
,

(,

96)

I<

:w

I<

; n

I( r.

pyeiimnii. !

, ,
I<

~t .

i{ , I< m< ,

I<

, i<ut

mr : . 1

I<~. ~r ,

) , .

:: , r-

, n-

Pmra,

118

103. .il.

:....!m

0,. ~ 9

110 ~~;aeUOA<!J OP!JN.!J.

2
.

- .

!/IU/1

{::~~
9

.
'\\.",", Q

104.
1-

\0

20

39

.ll. "11 giOP!JACa


80 r . .); 2 -

l~< ( J<

. .); 4. 4, 4 ); 6 "'

(II

J1
it. . );

nnvi .; 6 -

(120 r.

. .);

3 -

:u (:
n, n ( 69-79 r . .); 7 -

npn

27

;
- , RI
(
. . .
~. ( )- i

9-

119

14 r.

''II'I O.:I'I:I! ii:up)ii : TQ:J;o peuocx o:tiiO llll(' l ,l


"a: II' H 11 O !; j))';IIOJ II e ei'O XO:I)ILI, 110 11 SII /f ;J C II
ll ! ' I Iji U )I
TIII'OTeHIIH lt II 110)1 )H\CIIO/IO;J;()IIIJI,IX
:111111 11ii. :1 1\:IIIIII, )I xprm
lll' lll'p t.l 11 f'Q)IJ~ <JII,I IIC ) CUUIOIII
t~(' HM51.
liu

11 ,

,;p; lll)

J ~OJIII :JCji

1\\1<\

fi

(<11p11THI.It iJUCT

IIIICI.,
Jia

11

1\

JIOi;pOHIITC.lLCTIIO, II(!CJ! UIICU)IUJIIO (~OIIIIT0-

uu .~ o

; tU)I<\IIIIIOto

u:1 11:;1, l'y;tOXO;IIIOii 1; 11 (110

H)JCI~' IIICCTBIJ

eCJIOI 'O

11 'ICIIIIH.

paci.ICTO.I1

1! t


u:r

u1 u
;

pC~IC CJIClJIIO~I)'

IIJI0113UOi\ C'l'B)' ( IIIJQJII;a )' 1\011


1: .rr :1 ), 110 l'ml u )l
J )L)'
1\JIIIMaT)' 11 ))';IL I'

.:,1, 1 n :1

''L'HC'JH, ~;t O<' JIOua


IItl l'o I'OPOI\:1 lli\IIUJIOBIIII)'

11po.:;t)ICTII

XOJIOIUO :Ji\IIC IIIIO O n:


11 : 11< 1;0 :~:.1 : 111 1Ja , li O.I IIICII 111 ; t ;
11() Ul~,'lll l:j))'IIIII.IM TOJH'OUI.I.\1 II O (JU)\ ; JIC 11.1\CJIII
OHII T(IIOJiC a; t)IIIIIII CT p3TII BH01'0 11 C pa e J II
J1

.'11111 , YI'<IIIIIOIICIIHiua 1 G:1u 111111 . rooii )!, 1\ J;.~


1'11)1 llllliO I'; IIC IOICJI U TOii MUII)')ICIJiilbliOCTII,
~ - ~~ ' "' " 11

11

L6'J.
J JeOIOT)JII

:u 110:1 <'
OTIJC 113e

:1111

:r, o~>O IIJ a c: iO I'O n11-

I\ aHJI'I

11m ~ii

II C 'IC ili\.

(80 1' . .

1\

11;)1)'

I'u

.) I'O J')OH H B:JJIJICH J:JIII8TIIICC IM 1\)'-

;., 11 110 i I' peua

II OJIIIt: ll
) ~ Jlll

IIII 11 ; JIIOIII II, y81111DIIIX C JI


JIO.iI.IeCI\Oii 11 t11 ii ;.

III.I

l lj)CUHCj)JJMCI\01'0 ! paOCTj)OJIeJII,CTUO :> 11 epuwx -

JI

, pucJ ii

1' 111 ii 11 11 11 n JJ ii 11
II<'MIII.JII. nn , J(

l,

' I L1 I

nponowee TOJIJ\0

11 n

r ,

npo cwewee

11 II ;J CI\aiOe

7~) , n IIHL

1" J'I>JIII ,

11

nCO IIOC ii

ap:TCI\T)'j)HOC ,

.>:: ~n.

~il

" " 11 IIII)'TJ')CIIIICC yiipaiiCTDO JJX, DHIOJaii IIDO-

, , n

120

VI

ner . .

..L_L
,_._ ...~........_ 1__.1. l____
___.!

IOC. lloJmtll. Jl.ra1<


1 -

( nl 803

t-t,.

iopo.'ll

11 rownc an cre11a; ~ -

Bll.'1.'1i\ IIOC:t\1

, ,,,,. r :1. il ii, 1;11,


11 ... P.'11lfllll11e
11 ril pc)r CJl
1, 11111111111,111, 111\X OH IIII(" b ,'\ 11 111>111>1.11 111111111111(' )1
11"11~ rorcn<' ii - u1ii 1 1 r;, Cl'JII I
11 IIP .IIIIIII , 'ITO {' f\,\ 111 11 UII.'IOT I, ;) .~ 11
\ 111~ I'Tfl IIIJXO;(IIJIII(' I, 1) 011 I II IIII 1 pCIC ,,.,11 :\)';r; ii :1, C1'U11CT
'" ll!llllldll pC'oCim1,1trrc 1 ' " ' rl, 110 11~1 ~i0 ,1;r;11110 1'0 :.
, (1ra1 11:1 10, l / 11 li.111 rr'I r;aor pr~oii , HOI';\3 co;taa.1<" fl l\o 11 acii,

) 11.1 0 o;tx orr :to

pacnpuaeen

l:lcaoac:IIO ,

1o:rrltiiCTa

iiBOLrucu ii:

IOIII0/)1111 IIC

:1

OT/)8311TICfl

J)IIli11M310T

llt'Jirr

)I I' ~

ll lpnr;op r.r x HJI

li1.1.10 1111

Prra

Oc11 rr ;

.1 l\r

1 1

IIJ)111 rr a,

) ,

u1

1,

.1 ) 1

:1 n,

1111 ;11 .
:l :1,

11

eo:~;:r.nna:1a

ll:liH'OII (IIIfJ IIde

:lll
MCii\)'

LLIIJMIJ

CIIb

,.. ..
COOOII

a ce.1e iiJII,IX

. Uyrrn11

.r

pa1rr111()

yr.1oon

aC)J:IC-

l!IJC, n

xpnr.1

11)'111\, CIJ RIJIII,IX

CTOIIB-

11 p1r O p < r; rr x .

O~IDCJI DOIIIJIII

cenepnoii

j)CDllC)I

l! r;~t r;

;1:\DOBO)I 118. ;

ij

IJJ\Ieo

ocoro 8

1\81\

42

1paiin IOiJa

r;

: ii

.1r;. 'l:l .11

nceli

1~1

OCI\OB

lI\ .1 ~t, I

1 , rr1 1

16

11

I0' 11 1 111111 IJII.l:\:\1 11 ,

llor:l!',\11 ()() 11 lror:1ya;11.10 rrp11'1roii .r


OCJJOCIIIIfl oGc pc;r;J. ll ea11 0:111Tacr;o1o
:J;. 1[O)IJICII, l 'cp1;y:I<JII)'M 11 r

rcCI\I }l . :\1 nm1 :

1;

;tc:sr .

1;

:t pnCI\OI'O u.1,

11

11: 1;;t11 II O 'Ia rrO,'\IIO;, O PII

~1011, 1

11

ll e r;o 1;t~1

99).

r 111TI\.'III 1Jcyo11ii n -
11 11 11 ;1onepxy IIOI\p1.!11a-

)I .r uaiicii ap11 ii pc
y racaun .1.1n ~

) !

H 11 pyu11li

D u11

1\

rocrrocrlyor

:1;1 r

G u 1 I\ r;aony, ;1

;1:

IIOToporo

cr;:I OJJ II

11 n1.1

opor;,

ait\O

1n

u , 1 ,

1 pn o:J rr1.1X

IIOlC IICI'U X ~ ,-

~)r t.ITrr n.

rr I\8 11 .

x pa)IOIJ, 1111 ope c crr!lldX


I"PPI O, yr;p!HIICrrlll.aX o.1ypya;11. ll aoiin por
r:\ n
xy;to ;ccnc lafl
n,
rr p11r ) 1111
II><''IC C 1\0~I Y O(IXIITC.-yprro~ry
:\lldiii:1CIIIIIO, IJO:I,1~ IIIOCTI> 1J 0.11J030)''11le apXIITC.-T)'JIIX
pnnop1111ii , .1 3~1 ucex :t ii 11,
IHII;oe,
11111.11MIIOCTI,, .1 r; 1\:J
1111

;r;rr :) UC(>3 ;~0<"TI II.!X

" 1 ,
110 110 11p0111C('TI\IIII J> DOIIOI! OTCT)'IIII.'IO, 11
ll aCT(Ifi('C II()C~I 110)111('11 11 0;{11 JJ 1,5 1\11
:IOMe1pfl urpC1"3. r cooii :\}')I , r
:> 1 110 ;r; r rr 1, <.:1
:\1r 1 . Il 1Ie ii n t.

cOJrr,

1Jl1CJI O IJeC IIIX ).1 1.111,1

11

r;)1 liHIIJllllae ( 11 .

IJ [( OlCII .

1 ~

, yrccr ii

:>ox rr

1\0)1011,

0!1811 11fl

~1n ;1; 1,1 iiOI 'O

1;~ yrr rr cpcucii ucm1 rrr , .11110 11


11

11

01'0,

~l

12 1

ropo;x

pac11pu .1cn opnaona:1

107.

o.ntu. N. 1

(IJ

Btli7o

11. 1.}.

ntJ!ft4

.. (11.n11t.} . t..<t KOAOIIII

n11- 11 .~t

m a6AIIH!/N., 10

K(jJ'llop.

IOIUwomo

ntpllcmu..<.q

r1n.. ii 0 11, ii 01r

oeJ.IIIIMJI u. n

oJ1uoro , n:~

111

, n11

1 200

;r

wnp11y. , :~
pacli pJ

prllJ, n

700
1748 ,

(.

102, 107).

ii

J<

;:t

1 opocliou eppo

1,; .nn

n nepa ctipan q

nn . u

(ITO

ll eu DeCTHX 88 ii

M())IOIO),

003-

, t< ,

n n

11 ,

11

t,

1 G

11

n li

( .

ua 101

t< u u n ,

to1).

, 1

uq m.

n n J I< ,

n i:i . n
n

n 81~

t<

38 11

I.

11 Jtepec

J< . ropoo~t

, n n

nn n ,

[65 ]; n

nu n.

:~~n

ii .t

, mii

(.

- 1 Mepypun
101), t n ceii

orneii

J ; Be y1Jii n

122

J<

11

(.

100, 103, 104).

108. Pu.11.

><. Q 312 . 1 .
~ l< ; - ~

R,

. ,

I\n,

r\

, '! t,

, r ~r .

i\I n,

t,

~ I\

ni! ,

i . ., ,


, , nrii

R ,
rw l<. n

n-r

. DI

r ; n

: , -

r ,

16*

123

.ilDt.

t<

Jt

m< m

nu. , ,

)'11t, .

. , J(

i<

:m ,

J.,

n , I\

nymr1 , n

J\ n

t:

!(

. r
n

n.

1u

I<

1 JJ .

!. , i<

63

, ~mm r< ,

>

, JI

s n

, J( cmrn, ~

, I< "

nrm .

. .."I

RoneJ(C

JJ ,

JI . , :,

n l\,

n, n

80

II

DOI\O . .

. .,

24

nn

79

,< . . r, fl n

J< (), r n

J!

cnoeii

' f(

r,

u,

t<

:ii

J< J<

D
'

X-XIV

n' m

, -l(

l(

.ii n

1<

n n

. .

R , r

i );
, n

m< ,
R .iiJ<, . I

!II

n !! .

caLie

[ 66 ).

R-

11

!I.

. '

, R, t

, .

i< I r"

t<

t<oe

III

R ,

ii..

(324-337

),

IV- V

, ,

<I ,

< ~

R ,

. :

, : ,

t<

_ ,

12'1

~ ~ _l ________-

109.

101)

160

200 .

lf.

11m11 . ~t.;6

8 8CiiC .. 8,

I - . n; 2 - r;3-J - n .nnopt
IIMnepaopo Baaltlt. n nncpaop c nn
ropoc nrt 'paoptJoro

II .Jii:

. (..-

. , in n
n n 532-537

) n .

(.

, , , ,

110).

R n. , n

( .

111),

ii:

I<

n ,

, .mn

J I<m

rr . n!

1.

. , n

, n ,

, -

r i

J\

1-\n alt

, n n

n :

I , nI.l

li ii1 .. n

JI n nimu

11

(.

- (i<

60

109).

1ii

mJ,

i< .,

11

~.

, ,

, 11

I<

n i<

<.

. .

!J o'lllx n

n J<. u

J. .. , J<ora

n.,

u .

.,

12$

n crop~te

~r

110. J(ollcmamn1111on

1'r, 11 rt

().

110

. r ( -). ..
. ilf11apem t< 1

532- 637

Koctnallmur<ott

.1>). V 11 R

VIII

, ,

IX


if'!

f! .

~<

~, u: .),

nnO'f

XV

rr m, ,

VI(&

X-XIV

11

ii .

1'0

nn,

l mum

n: n

ni<

if'!I

n ( -

17

, 71111

129

n,

111.

. , ' ( pac~<on~<a.u)

rr ; 8 n
i 3 - : u}{; 4 .
i
. . j)ll.

1 -

I<n :r 1<

VI-XIY

: .

)!l

! ,

! ,

: .

( )

XIV

XII -

XIV

R ,

XIII :-

:r

, , , , .

.,

:.

. ,

l(

. 6

: .

_ !~
( ),

(), .

i<

130

112. . 1 1650 ofJy


( ). Haocmpose s. pe~< Maac
cmap&IU ! ( ~< ~<114}, . - iJ.... l>:~<
: omi<Oeumc " Yl t"Y . ' ap%JU71t1<myp1<
-"

113. ~<

( if). epce~<mumoe

, "

1654 (110 ).

(1 ~< ~-W)

- m. .t.
-

..U.. ~<. .;

ea...ICa ,., m.. ~<

Xl-XIY ".w

:r:

1415

:: ~ .R

:,

, .

: .

: , ,

- .
I< R

r
, . ,

R :r<

, mrr

nr .

r<a.R

:~~:
,

:R ,

60

n , r<

r , D!tn , ,

; n.

: .

: n

n r

, ;

~t.

:r

XIV

.
,

, ~t
, ,

}'R

.,

: .R

r, ,

r,
. : -


, , -

131


00
1'111'\\D\IIO D OG 000 .
11 1 11
t
. t
ff

5<!

100

150

250

200

============~==~====~====~

lU. /(,;. i~> . . .. - Kopoec"uit , npasee Cuua.yuila 1; . - aaA!OI> .

115. KpaJCos. 1785 . 8 epnbl.!t- u

~>~ ~>: ~w~> .~> ()


PnJCa

1-

l<oponeacll

()

; , 2 -' ; 3 -

11u (.

7-'-

_:n

);

1 - ; 616 - ~<n

J<ocen u; - ~< ;

n 1
;

- .

n -

J.i ,

R .

m .

I<

_, .

X-XII , '-

1Ir

, '- ,

II ,

I<

132

,
,

JJr

116. Rpa"os.

r.. epoo.it - , - ~< (. iJ,


XIV ome s m~< ); -
~<l< ~< .

133

, t r.Q.
< ,


~
.

-

.

J.17. ( 1191 ). ,<~,l< n


, ~<
~< ( jj "-

. ; ,

~w , ~< )

coopl;d

?J <

t ,

. .

.- ,

, t<
~ ,

i "i

. ,

, -

~.

!<

<,

i<

r . : . i

n :, n
. ,

n, ,

R." '1

<1

, i<

1 .

. :i QJ
. :

. .

5-6

~ 10

, r,
. .
.

R', R ,

118. ~<~< .rY~zoc.ea"u) .


]>",

R, _ : , :
, . XIII XIV i<

n]>spamueec.<J

~.~.un " 8z "

. pn"ti; ~ "
~
1 - >< . ; ~- ><><II; - 1

: ..
' . : -

134

119. . . r<- .ltoc Rapaa (1857-1507 ); z


() - aaA<OI< 11 </. . 11 1<< npeeAIIIUJ<OA<
. < 1844-1397 ; ~> 1< s < ~<~<...
1872-1879

11

, , -r

:I

, ~ri

n r<

XV

, l'

[67 ].

11 r< r,

XV,

XVII,

; npaJia n

<

9 1.<, r<,

XVI .


, , ,

13

<

120. ( cnpa8a S8epxy) s ( i! ). 111~ 8, u "


.. lJa z 8u m.Jt "sapma.Jt, :r ..<
>14.t< .8t<. < Monaate ( ) XIII 8et<a
l-

2 -

TOJ(II 3

,811I.

111

erv

UWJ(

J)

CJ)C,I:tUUC

ii

, .: liu

, tJ

IIX I, JUI ,

li ,

i ,

. , wI<

:, I<
n, I<

, : n
r

.,

J!
. ,

, ,

, < I<

n.

, -

136

J<

!((!

!II

J< .
I<

111,

l<m

, ,

l<D!\. , ,

--

n:n

2,5

nu

CODeTCI\M n

w:

11u ( ). mO'I~<e :
YIII- ~< . ( oa-

CJ<Opyne

121.

" ..~

Ji 1'.,

J< n

r!copn e

cru .

50-60

II

"

llm t.w.); ~r - pyrma t

npaJicn

l.'>

rmt,

.
ii

.ii ii JJ

XV

iiJ.

11 .

I<n n1\ nn

!{

, ~l'

n i< {!.

n ii

20

XV
56 >tii. , :n<

, n I<

ii n ,

J' mr ,

mii, J\1 ,

, "

n, <

DOI<a '

I<

35

XIV

, 1J

XV

150

XII

100, 120

. u

6-7

20-

, Ji

18

1Il

, l{

XIII .

. rl

, , "

n< I<

(n ), ,

rr

30

30

nw

22

25

ne

n,

R Rl( rn

l .

J ;{l

:RIIJ!PA.1HE i!AIIbl
l'

J'

1 . , .
--

, .
. ii

:~.~
,
, I< ,

", ,

XII

, n . -
.

V.

(, .)

:_~ .

, ,

(.

1_3R

Kpai<OB,

.,

113-115).

122. ~:><. >< .


cmeu.. 8

~<

: .
, I< ,
::, . .,
:, :

:. :
,

<

<!

i<
, n
t

n
.

J1 ,
t
. , I<, ,

(.

112),

::i ,
: ,
6 :,

JIi ,

123. ( ) . ~> .

, 1t , m -

" s. t ,
u XV1

138

LJ).

'VJI

124.
w

1-

~<

- t -

~<~ IUIQae

: - J<O
1 - nn
n n r
'

t; J -

<PXII -

u l ; - CoGopaoll :

s-

; 6 - J<ono~<onu;

u-

nnan

.189

:n,


coii .


:\l.

m,

, (68 } . 2I<

~ n

1<n ::

m coii

, J !\, ,
RI .
, J<

i< ,

1 -

, n<m

125. . KQ.4Cno s
IUJ.A(

l!; 2- w; J
J< ( 1289- 1376 rr.)

I n ( ~II
J<.) 1
. <J"
, . .

J< . fl

flfi n

!{
uij ,
,

. ':!. }(

, IiOopoe lt
.

n
,r t' n
I I<OMOIIIIORBYIO i .
r r, , 1~
, n . ,
n, n, n

i ,
UI1I

.
n
,

12G. . s .~< /(

pmnn e RII

(.

XVII seJ<a

140

304).

1I

127. .

18*

. P11Qttny
.6-

141

.ltocma

- 611 ;

~ I{ t

,
)" .

R
, i> ,
rt

!> u,
it n n

t . r t

~r l!, n m.frt

,
(.

120).

,
."\ .

J~ii nuii
, r
~

, <

. ,

r ur. Jt
( . 118) 1' 1 .
: ;r n
-:
.

128.

( m<U:}. D i~;.
n m'<D. pDmywa

, :'IJ n

, u .

cnyaeu :~J
,

t<{

ru

ii peoii;

, . 1

, I\ ( I<I n,

; r

( , n, r

, 1r

11 ),

(,. 117). --um~

rt :

nii:

: ,

, ,

011 n, ,.

: . 1f( u

. ,

u , I<

n di

., ii: u,

::mii n '

no

n
.

: tJ-:.

-I\

, n :

l ,

. -

:JJi (.

121).

1\D : ,

II q

sammo

R.

n:

. ,

11 t!> . :

n nr i

142

129.

. /U11 .r ( ::.11

:iJ...

1 rl' tJJHa.

XVI

s 1385-1396

:)

oii .-J<n nlt

XV

ur

n ,


r( n .

J l

m npn!IICBl()('

Di ,

: r

~ )

P1n1a, JJ Rapncpy,

r.
i<

-I<nii .

143

if

, -r
J.

m ni"1 11

i,
.

. :

R n

, 11 .

. ,

m .

~ n .

t<

n.~ .

:,

: I<

ri ,

J n ). '

XIX

<,

UJ .

124 J

rii :ii

t< . R

J m1,

: : l,

8 n s

. t<

J :

. t<.

1JI J ,

:-.I .r, R,

n ii n ,

J!

sii

nr

ilpeiJa<JaeRiii &. ;

, npimaeiJT :u

lrii ~; ,

K()Mlllecy, .

~-

. .

t ;

I<

, ,

ue

i i
n R nn

r i<

J<

.fl

r .

J(

~r

. n ,
n

n .

r. tr

z\

AoJUJo ,

m<

apt<CI>Oii I'

RI

ikz

ep1<0DIIX

ii n. ii

X IV

JIMCCT

11

;,

D I<

J<.

ue

r n 1

11 R
, n

anftCTflp (69 )

X III . IJ

130. z ( ~,; ). e;<mpOALII%


,;topmaAOf

J
'811,

1-

1 -

JI (r); t . :t

144

3 -

J'

. Q

payma;

i'

t<

1r

pa-rym.

131. .W.
111< .~tocnta 1760 ( ~< . C~<omma)
.
.

lll!

(.

XIII-

116, 128),

XIV ,

n . ,

, .

n R ,

I< i<.

n,

I<.:

i<

, .

1,

, n

: .

. ,

1I

n I<

R.

, :

n .

l n .

":

, .

(t<, , )

, ~

1',

1 1,5 .

, :tt .
n

n (.

125, 126),

na

(:,

, 1\i<, )

<?

. u

~r.

19

:,

145

n n,

ii.

(.

201).

~< , ,

amrii: ; n \ n

n n

!' . n1

su

Ir

i eponeii

.Q

1,5

u.

!f , ,

cr<oo n.

Ecmr

n.
ii, - ,

m,

<,

l(,

ii,

t, r

acceitu

u, 1~ nRU

. n

Jim

Jr

1\.

. ,

R!\

, n

, 1

, ,

mt<

nnunii R

(.

n JJU ~r , n

127).

, ,

nii: . nr

UI :,

ocoenuo ,

~. n t<J

ii

ii ;

:~~: ,

iml . I tu

n: ti

n, u .

11

ii

n .

, ,

1396

JJ

TaIJe ;r ,

nJ

(.

1385-

129).

i<

~m 1r n n

n 4 .-, n

, 11, , :

n1' tl .

. I' ( .

, , {

130).

r -ur

J' 1I'I

r< u,

npa-

JJ, .

n,

-,

i<

rmnii, n

1' ( .
11

120);

ii

Tal(yto

npox:011(JIX

11.

i<

J<

:l .

~I
r:

146

XV'.

132. " . m~< 11~~< ~<lm (.~ ~< )

147

13iJ.

lt'pa~>os.

t1

( u... , pttmiC~>ll.U sopoma.t

1497-l :)

. < XVI

11

. n

n .

flI

Y<I J(l

r<

, ,
OP O ,IJ; CXI!

nn

, . . r< n

1R

J<

BI!IITO (

) n,

148

. ,

i<, r ,

i< , ,

i . ,

Dei<a

XIX

It

, R

; )

.
,

i<

; -

-.

I<

, ,

. , I<

'; n

, I< ,

5-7

i ,

.
1

1 11

. i< :.

, . I<

i<

( , , ~;~ )

XIX (. 131).

, ,

; , , i<

(. 132, 132, 133). , ~,

n . fi

J< ~

20

. B)'II

XA.PA.RTEPJIC T A

1' JI R,:
PfCH 11 JI D

l!

~t,

x_opomo

n iil

~ n, ,

, ,

m.tI{

, ,

.
n
n,

0IUI

(.

139).

. 3

nu

u:

nn . -

(10 9

, ~

)l,t RR

.
-.

"t>.

n ,

1 liu

ne

. .

n i<n
I< (. 134).
n

Ji-n

ii

n,

i,,

nwn : npe1<aMJI

70 ].

!{n

n,

Ui

. . ,

t.

~~<
1 1. ('!nl
q V JI- V . .) ~<
~<

mi ~<

1947

1>

t-

r:
~

11

7- 8

, R

II
,

3"n.
atrran;
1 - un , 118
r1s

...

134. ''": 11

. .

3.

IV-V


mn

.Ii

''

, I<

'

, :


( 71 ].

-~m .

0,25

\~."'',~,~~~

9 .

136.

~< :. (11
n.11.

pac~<on~<a.t< .

r
uteoc

nocmpoe1< n~< (l.\( , ocmaenoc.<e , U"UQ V ~<

. . ( . . m~<)
n; 2 n;
n;
4 -

, u

rt ; 6 ; G-
1 -

n.

f'

t,O ,

~<). <l

' )

, ;, .

; ~

01{0

II

n,

!I

( ..

VIII

_, ,

n.

, ,

-ir ,

135).

, i

( ,

[].

<

l\

VIII)

IX

or

( 73)

, .

.
,

, ,

2, 3, 4

. ,

200

16.1

..

, 'Jtii:
,

n,

ii )i!

II,

n n RJ

~ (. 136).
opmeBCI{Oe
:I{, r

: . ,

, m . ,
mJ<
J

J ,

3
:
:

:r

-" ,
(I ) .
.~U~J~ , -

4n 8 .. (IX-X 1)
J-G- un J n; 7 - nepe:xo.a:: 1 - n u. .
'V v 1 r -

136.

n:

I<aJ<

RJ<:

.
nJi

:11 no ceJa.

J' ,r

n:: ii
. iKnoii

20

~ .

i , :ii

J1>, n
,

, ::r
-r
:. 1r
:. r 11

ii:\J

u_~i

; '

(" ].

nrnm

, .\l,

. t ~ ,

1r n

nn

rr,

. . nJn ii
.~ . , :,

n .

PtLil)UIIOC eputeua.
s., XI-XIII ><'l
.t R~< ;
80 8..~ . t~pa..ll

137.

j u:, ,
ricne

t~- .. ". .J<

n.J<u .L<;

R.

I<

~t.~

ri

n,

1 -;n

(~>t~

152

Jr"

ii

138. E"u.waylfl'oe (cyecmsosfJAO s IX-Xl ":&; s <).


, IIJI41< ptup " (pe"ompyl'lfUA . . ~ . . ")

q w ii

l',;

11 , n

r n

m, ~ 1,

n OI'I'Ji!OCJM - 83II'IG 1\

I< n. ,

u. 1'

na

!<

u:

II ; m

J ,

VIJI

J< V II-

BOJ<at .

; n.

t,

JX

l(

m :,

: , -

. nonnnc

I,

nJ'

nJ: .

, i<

nJ< ,

ei<on

:~ l(m ;

'l'ny , n

t<

XI

I<

XII

n,

pyccl(oro

. . mi< . .

11u

, n .

n , ,

nn

:un

(1 8 ) .

, -

).

llf ,

111, .

m , ,

.J< . , ,

, t

I( 11 3

1) :n

0110.

.
(. 137,

140).

: (.

20

. !

138)

:R ,

2)

. t<

J3-

3)

~n -

pouer.t;o to 11 . n

(978-1015 ),
RJ [77 ] , Jt

n> .

un

m,

u t1
t 11
, 1\

u:\1 n.

139.

o6opou11m ""' .'<

Jt

oAi tue. - l ;

( occma.llos~u"' s

C'romc ,

<~
n

n :~ .~

.-/11"1

/101<)

n)r u
;J

. -

, }J ;J.

1 I'

n.

u 1 n

n -n

r, . cauonnCSI :~.~

J< nn
~;

n -r

nUI\ ~t 110

, !<

<<IJe~:t (. .

: ~... ::

),

, .

VII, VIII IX R,

I<

, , ;

ii

., n , n 01
, q ,

11, rr

I<

, 11

J<aR

, . .

VIII

:r

~ mm r,

. n


11

[78 ].

3m .

r-

(, ,

, (I!l),

1.

839 n
860 )

981 <t -

.ii

':, nI

IX

11

, n

, .

164

nepecnehlbl

.nm
R,

IX

i',

, :, Ji,
, , J< .,
(n~

< R)

mt

24-26

( 79 ] . 1 u
}J

i<

(.

nyolille,
:

Xl

141).

:~~

140. l r: 8t." .
- ~<s ; 6u1J: -

(pe"OIICmpytCUA

, n~

r_

r_

. ~~;ll)

Jt ,

:110

nm

nJ ~t, - ,

n . :

onrapn- Ji

, . n

r n

~< ,

, pyccRii

n~

~ R.

J<_

1,

, r< n ).

-.

Pycu

Itpyna t<

m-

, R

, n

nn-

J{

1/

lt .

r:

( .),

ii

.
n (

~r .)),

10

i,

!,

I<aK!II

r< , nt ,

itR?.m

n Ji_

r< _

RR n

: ii,

IIR

, r

(_

ii

(988

Ru , ,

142)

_ ,

1>r

, ,

, n

11 n R _

. n

I>t (

pycci<OM

30 40

), t

, n

JI , J<,

II n),

- : ,

xpaliiI

R .

20

155

u~.

: m11

>,

u . ,

I<

ii ,

n nu-u

n, 10

c1ene:!i,

.1:1:

exiJI<y

' ,

II .

iJ . . ,

n (

<>

t-), . . ),

10 '

XI ei<C>n , ,

, i II

r, ii ,

, n1

I! , n

pyceiUtX

( )).

1~ :

i<

: , n

Jt: BJII:IBIOI n

n .

. .\f

l(

J< ,

XI-XII

J<.

, nm

1
I) [80 ),

rJ

["],

(81 ];

m:

n pmtcne JJl<

.ii rn/i) iI

, , n

I, )

:m

( ) ,

100

n .

ii. -

'

i<

i<r n

< . ,

. I< u

:r,

nJ, u ,

, IX

l! ~t

III ... .

, ii

... )

~ I!.n .

1 IUJee m

eJ\'Opallm

JJ;

I<

ll) (. . 1n)

, 1

wt

m.

1r

(101l9-1054) .

[88 ].

1194

apxn-

.'

I< ,

i<,

I< 1

, .

,,

! iUJ n.

, CIITal\lt I

1~6

,
,

mu:

JJ

{1

j\llaCT'Ie

( 84 J.

1), : ., 1

r. rii,

ri

J n
JI

IR.\

r< .

: t<

;>n

<Ju ,

n ,

:\u 1t:

n ,

xre

n ,

-r

<

n n u nonx

J< .

Jencix , nx ii
IIIJ ( , Co-

~ii

nii CKII , nn il,

. .).

. ~~ :m

. u

lla

t\

>,

JU

n ii, 'l'u

XI
r nx

pajio-

iii: .

, XI . ei\8

. ,

r ,

i-'1 ,

- n.

nJ<

, . .

t<,

, ,

( ), , (

) n . .

, ,

m::

m11 cBen

I<OM

:. J< I

n > , I<oop:ii:

n m
.
~

.
,

. mr

, i

t.~ otiOJJM rr

R.

l{o

< ( , ,

II{

, : n

u. n

i< ),

; n


f )

J<

in

. TaitiiX

II

ii i<

COCTaBIIJIWIL."<

IIi

, ,

pyIIUUJ<OB,

10 iR

R ,

Jt , ,

, . ,

J<

J:J ~t :\it

(.

. ,

141).

n,

n
n (>), J<

n.

n -

, .n

3 .

nn n

J< (. -

168

142. Hoseopbo.

cs.

. 8

l!'J.

s 1045-1052

'

XIII

XII

i< (,

: n

<

. .);

I\ .

. . -

11

, n


1:1.

n,

(85 ).

t , '

IX-X

Xl
62

Xll - 120

tJ

i<

_ .
.

<<

<;,

fl

143. ri r ~

J -

6 -

cme1<ax

- )
~t;
2 -;
<; ~ i 6-6 - u Oc-il<ai

1 -

XIV

-; 7-7 u
olll! . t~

6 -

- 1.

XIII

26

(.

)
,

32

[87 ].

1<,

, -

, n

~ [86 ). Q :..

n,

I ,

n.

-R

, R , n1_

R.

I<OpOI\Oe

,
.

i.

1,

12

I'

(1054

>, . .

1 n

, :r

i< }(II,

16Q

1147

XII

XIII

1158

, .

(8 8

1140 .

n{

J<

(91 ]. ,

143 . r~. .u1< 4 XIV . 11


. XV 11 11 XJ'f li1 1<
1 - . 11;
11 ; J -

;
1 -
;
6 - ;
6 - 11; 1 - n

J<,

XII

XIII BeJ<ax,

I<.,

li

~t

XIII

. .

1<0

. ( n,

XI- XIII

nI< ) -

),

(~2 ] .

- I\, 3 - (8 9].

-I<. r

XII

nocpoen11

J{

XIII

(1212

[9 ],

(1166

(1209

I<

. ,

jr

XIII

.f!i

XI

); -

8 ; n
~ n

111 1

, II

; ,

< :r I
J" i1l;: ,

, n.

. .

21

(1221

161

n nii -
r. ,i< R

m.I ~ n1 J< R
zn ,

[94 ).

n ,
, n

r, :-.1.

i;n


, n
Ji .
J< ,

144.

8~<.

rll

~< 1 ~< .

pyccJ<nx

.~ nn!

. ,

, R

' (

),

, (

) i<

. '!" 1 !

, 1\

'

m-i<

, r n

[ia J

. . . n

i n ,

: n

64 . R

, J .

i:1a 6'n ,

n , J< --

J'OIIapoe

.....

) ,

11

, nn:

'

I", J<-

.
n

BennRo
,

ui J< ,
olf'Iapcrii I<l
),

ii

Rm
: .

8-

110

IIO r;

1-J-

~< (

1-

aaaearuJI

nd ;

1-

r: r; 1- 1 - J<: ynua; 6-1 -

). n -

762

(1-

r;

r;

nr

t - rnt ?w)

n11

I' t nyiUJu

1,

I aaueii. ,
]
~1 , ..
l' !\ .
,

:m1

l(

JI n JI
, HJIJiii , iiJ

01\, , :ii

147. tr. tr
J: . 8 1152

, ,
R ,
11 .rro .

, n), : .

pa OJie

: ,

, .

w -

'

, I\ ' , ,
" . n

it

JI n~m

(, w ), (

R,

, , ), , !\

n () s>

JI, I .

, Ji

u r . ,

nm, t

i< ,

, , ,

, ,

(.

145, 146).

,
, , ,

300

.,

-3

i\, . .

e~ty

XIV

(.

143).

uaitaye

t\ai\

200 ,

II

150

.._..........

100

~
"_",.;;;~

146.

-it

.w petepyccJ:u% s

n - . - KaWI (J r; t - wouaC"tp; 8 - ><.,._


t
w ;
1 n r).
n nllnut
(l - -il ; t - nnn )

21

pycc!U!x

163

-
.

ua

JI(.

. n

XII-XIII , r, 1
-, 8-10

. 3i< ,

, yci<lii>~?>r

rr

~ ~

m ii .

, ,

)fI<

i. , ,

tn rii ~iJJ .
.n

i<

. ii

( .

pei<e

), tii . 8

r .

r 11, .

, , R

:.

, n:

Rii

, <

(.

i . , ,

n :\1 ,

. ,

ii ~1

l<al< n, no-

cpoou .

.),

, r<

K&I<

)(

150) n .

J\Ul

. ,

n ,

-3r<,

r<

u u,

nepcDe!\TIIBe.
- 1

, ,

r,

(.

n. -t.r

n rr , ~

, w

: u, r<

0311,

, , JI

. li:
(i< r< <I )

r<, n

5, 9 13
ii . n

13

145, 146).

l\

XII-X JII

< ii. ,

1; , ,

D .

n:, , :~l

, n

~r :,

n-

11 r: ,

r , I<, -

i .

nq. n

t n

XII

[95 ),

. t, . .

lf

n. , -

. rw

'l'Y

, -

16!1:

ocrt

[ 90 ).

~m-.

, nm'anlt -

148.

~<s. !.s R.
s.

1<0/
'<

XJV

1< (~<. . . ~<). 8 ".s~< , ,

....

s 1365-1367

(.

157), J!

J-S .

n ~ Coii

CI>ii [

87

).

; , ,

n : ,

r.,

rn

: . ,

J>

nn

, ,

tIIJJ - -

, n

_n .

. ,

J .I

r nocpoer>, .

,_

pyccrto

<<.

, -

:,

R r<

(.

150),

!I

1237

. 1r

. .

i< ,

r ~

, , , ,

: -3r

:- u.

r .

1240

~ ~: (

n ~ , 1 -

, J n)

3 n 1,

. n


n. !i\

. ,

r n

r,

i<r

1 ' n

, :

" l\,

;r

1r

r,

: R

1- .


D .JI

r
l ; r>

PfCil

Ji

nii

.n, , ,

. , .q

, jwr

.
: r

, .

:,

. I<

1 ,

l\ ; .

IV ,

J.r n

r>

r 1rn

VI, VII

n ,

166

III

VIII

i>

.
1

4QO

~QO

600
1

149:
1 -

800

1000

'

t. <t~ 11 t

.r -?.r ( t Of) roa)i 2 ( XIl OCI<a);

3 -

33OPOJ111bli!- TpOliI

~u :rt n u
113

n.r r ,

11. R n

R11 r. ,

. ,

l{,

n, n

:. ,

no

R ?>r

ii:1 ~1

. ,

:: rJI ;

s I\, .
.

, :

>>, l\.

, R ;

, i< , .

.t

J< XII 1<. 'l , onpgp


R if)r

[& 8 ].

[99] . . ~.J;

, n,

I\

n1r I\,
,
n

. 11*

I<ar<

. ir< , I

( CRanr),

167

113 .

. ,

~ ~:

-,

, ~ i

: ,

-,

R ,

ytipene:ii,

r<

980

[1

].

i : ,

, . . ,

r<

ii .

l(, peciimml: I\

; ; n

I<

I\
,

VIII-IX

n;

:: :l(

: J(,

) .

l1

- '

, ,


rii: ,

882

989-996

i<

(~).

m ~<

: ,

:, 11<

I ,

I<n (.
I'

>.

[10 2],

t,

153).

()

, :m

,
rn VIII- IX 1

, t ), t<

I<

, , ,

].

?>t ,

: (

: :u:

).

: ,

<.

JX

n:r

mii

ii

11R
,

ocoiino

I<

~ r

''. m

, I<

1111 }Jm<, ,

m l

. ' 1 t< (

) ii,

, R ;r

( :: -

)J

:ii al\-r

) n , u

, li

: 1 .

ii

, : ,

, I<

300

, ,

ii

I<

r epo

. coa;ro-

suauoro. 3, ,

IIO, n ,

, : ,

i , ,

'

J< ,

Rii:

:
J

Ita~<

1.

.. <.

168

1,

150,

~< ~< "

1165

169

163. Rues.
l-

< 11 11 ~; s < XI se,;a


; 2
)tn; 3 - ;
i - n

i&t

154. R11es.

n;

:. ,r nn

....

. ~ I 11 -

XIII

n ~<: - u u; J ; .J -
; 4 - . r; 7 (( . 1t 8 - . f; 9 Jtopoa: 11 - 11t n; 1 2 - :fnu: naoepxntt ~; JJ -

1 -

171

oe~ra

n ; 5 - .t
; 10 - n1

155. . _
1117

. .11(~ (.. ~.11

i: .

, : nji

. J

(1110

r) :

~n,

!{ , :

R 1\

r
i [ 103]. XJ

_ , I<
1,

, , , , .

, . r

, , ,

n ,

1073

~ . ~
n 1089 ,

172

XI

nl).

, , -

, -n

J6. . "{ .

8aJWm

1119

(apxumet:mop

l\ .

~, ~ l\ .

[ 105 J.

. JJ

m I!

l\

, I< I<~

. 'f>

, .I<

R , uR

1.

, ,

l\

[ 1 0 4 ).

400

l\ JJ

XI 100
, 400

~ XIII l\
. . ~

: , : I<

'I.

XII

1r l\

XV

it

l\ 1' ,

~i l\, :: q

. '

i ' . ~, )

i:, : l\

XVII

,
n n , , ,

I< Xlii n
n R, l\,

, R

ROROMI<e.

l\. i l{

: l\,

11R n

22

1240

173

157. . 11 l!r..w-~< ( 1113 )

, tt,

tt n

, ;

. i,m

, n,

Jr i , .

R,

n: ,

u i , 1,

~ . n -

, . i<

i< n

174

158. If. J( . . 11

t t<

n i,

. 1

1 ; 1 (

, n

. . :),

n :~

r1 ,

. .

Jl !J

PacRODR

:nR; n

R,

, 1~, I~aR J

, n

( .

[~) .

14.36).

, ,

r [108 ]. , n

IX :ri .

I{ R ,

ii ,

...

;! . ) [1

8 ].

J(

, .i<

~ -

176

'

989

, J

, i

...

. n

1044

n.

<<I<

1136

' ,

, ' n

[1 0 9 ]. ,

~~ n

.n. nr,

~ ,

n , : ,

, r-.-

i{

1
,

1045

n 1<

Ji J{

\> .

. , J

, r<, rd,

, n

, ,


[110].

R 'i<

XI

, .
,

r<
,
0

, n

n . .

r , JJ

r& n

1116

nocpoJr n

IJI{

.Ji,

. n

J3

r nn

. -

TOJJIO

J\

', Ji

XI

[1 11 ].

s)

<

169. . . ~<
< - <

176

ji-

160.

011. Btz 11 . 11 1

, r

i< Ji .

, ~ ii

eJJe, u, 11 n

'!(, l ,

-, "

, ii .

" R ,

i<'l: .

n~!)

n:", nllJ

}{ m1.

, " : rr

),

r-:t

xta!\

nn

npei<paco

mr

: l\,

, m .

GII , n

I{paiix ,

::r n

:n ),

pacno-

liOen Comlci<oro {' ,

aiipenJIJonx II

l<

n.

, 1 J<

: (.

155, 156)

, .

23

177

ns ItOJa

XII

i<

1, u
, ), Cou:iicoii
[ 112].
," XII XIII r< oii ii
ii
, ,

JJ

Jim m)
nponcxoJio

.
,

..._r
161.

11..

:r~
5 1167

n11.

159),

(.

1436,
,

( )
J:.
u ,

XII

n1: u "
- y)l(e , n

~~ n 1t Toprooi:i

CoJJCttO 1133 ;'


, <m
I t_
l\m, npenm iiII
......

11111

J<

, 10 ;t aenuoe

. ...

Ji n (1 Bee11oii) !I, t

162.

L'i !.~: n

..

ll. C:rtantU'ICI<Uii nAaH


.<~ 116~ 1171 .

I<, 3'0 nDOlle I!,

!<

J\al\


.ii.I n no CotJiici
, m1:
) .

1167-1173


}( u

t'ii't

ne

n .

XII n XIII

, , nn
: ,

........ - ...
163.

"nt.

:<mt<"

1 Xlller'a

nAat<

_ ,

n r

- -. n
n :' - 1

IIC11l!IIII-8IIJI llll [t11QUOU.I61 - IG3.J-BOP


Cnoc'!i.2 - pun

rr coprtiRi 3 - uQ ;
~- onoLie. n;!.1 G, 7, 1, 10 n - n,

16 -

n n(<

i< t:!r1'i:, t<

Bon

I<Jiii JJ< neueli

ctte; 11- tirpttCDCJtt COOOPi JS - un


; 13 ttept<o Doanot<en 11 Topry; 11 r

:, r

n ~f011o~raxa vn

u. T<>ronwe, lfooncue, i

811\ u

178

- ero

!J.~. 8 . 1164 ; lt ~
aumu ,;
1ll . m1< ><<

164.

.xv

JiJ: 1932-1952

noRaa;m,

X I-XIJI

) }t, :

t< nrr

~r.

nm

I<q r

Tar<,

Rn

, r

apxeotiOl'Hec:rx.

wr .

-u

Jtacron J<

r n .

18

. J

no .I<

~t J<

n,

179

XJJI, XIV

i65. Bau.teup. J'ct.lic1<u;.coop ( Ii58-1161 :&; 1~ .


"..<t .t.~ "!J1IOM8 1185-1189 ) . socmo<no 1<
-,

XV

Ri

1302-1331

(1442

), )I,

1443,

.. , .

i , pe1tn~i

< n

. ,

R .

1433

n,

XV

I .

m I< i<

50 R i<-

n. :

180

166.

~Ut. <Jt ~" R<

. ,

R (.

, l\n n ,

158, 160)

lla

n t ; n ,

ii

i ,

i -

, n, n: i

R. , , n n11-

1611

1< .

nm

m ~t. t<

, :,

'!,

.:, n

l\. R , ll

'l

1 ,

n R .

, 01\ -

i<

: ,

~ '!.

l< m.

n .

yl\peneii , 10

n i<

~ RJIK _-

181

II , \). ,

, n .

. nmi

~ n,
,

, ' ~< n

. . ,
, n

. u

TO'IIty

.!~f(

fi

I .,

~ pannnnoro ,

m~ ,

i<

i ir

.. ~

, u

, , lf

I; ,

~<

. , n,

~ ; ,

11,

n 11

r.: .

XV

~~ I<IW R, n
u [ 1.

, ::


:.

ne

n~

u10 -

. XII

. . .

n< <lfr

, .

, t

~W

CDOJO

Pema11

~,

.
,

; ,

"

li'l' .

I< llll cnoux ~<


, uo

< u - ~ii

uu

- R ,

n 1110 , n

~ .

t . <

ii

ni. ,

nylllia

, . . 1 n,::

IJ

:n

, ii1
n.

XI,

n ,

.m

n,

, "

!.

r (.

6n ,

im

161).

!I.

.m

182

>

<;. <;

<;

, .

-.

1<. Tarn - .

<!

m _ ,

, r.


168.

~<

11{]1

XII

..

n,

<;

1168 -

. . ...-

334

n<; l<

. R

u . .'~ .
.
8r.z

.,

1164 .

Cna<;a .. -

cpoR,

1158

<;

, <;'l

n<; :

i< ,

3, . m<.

n 81

<;

m ,

, <; ,

<

:>,

,
1m. n

I<II

1'

, .

<;

(pllrc. 164).

i<

. ~,

, <; )&

i . I<, .

f! .

, '

- XII

ri<

<;,

, Ri< ~t

l. R,

1158

.
,

5 ), , _, _

[1:1

1<

~1

, n

n<; }),

114 ] .

: J.1 <;

. i<

r1 II<
,

r<;I

;i R , R .

i{

. <; n

g<;>. -

184

- " t

~i

. III

llm n.

( ii!)

, ,

32 [11'].
m (

. ,
:;

(1157-1174

1185

: )

n n

J8 .

1111

J (RaR n

- , ,

. . ) .

n,

(.

162).

2,5
4,5

, mr

, : i

m n

, : n

():: .

o3pocJlh n 150 .

Ji

n ( it

: t< , ~

:r

: R .

n -

r u

(1158- 1161

).

1<

i<::

n ::ii , ,

)tn

ii . r :
,

( .

1185-1189

165-167).

i<

. Onatto IJ

1) .
-I<

:,

III

m<.r

.r-

rii ii

1194-1197

, (. 169, 170).

u:

)IR

:'>1,

, R , ;

JI,

. 'I,

tm.,

ir

III,

ii

1174

J!

R
.
-

n,

11..
Il11a u8~<

169,

J8!j

u,

rii

n n .


nJ< ,

enmme ,
,

I<ony : (. 168-171).
: n m
' ni< , n ,
t<, t<

i . '
m

t<

, ~m

;
n n I<

, ' .
. ,

.r

r .

~.- ,

III

i<n '

,
, nm lle'Jepro
(.
,

163).

J<

170.

1<
,

,
,

BAall.+cup. .+

t<

RBR,

, . JJ

J< ,
J_{r ~t [ 117).

TO!.t,

i<

.:., .

, I<

~. .

- .

III

iI'

i< .

, n

n, n,

).

I<

'J<n {

:t - t

(1200-

i<. J<

), , , ,

, -

-:

(1192-1195

) Q

1201

m.

, I< i<n

, , ,

: u J<, )&

, nJ< t

m !. .

n -

186

J:ID

n n .R:,

, ri
,

n,

)!n

111

XJII 1I ! ~
-
.

i( I(

m.

nn

.
t n, , .m
MapiiCa, ... n
n n

}!:
n, t<
rora ) [1 18 ]. ~t

rmR n1
r nm, :u

(1212 r) n
., -

. , iJ !, n


3 , n
i< ynai<OM I<
.

171. B~tau...up. t:. t

1238 n

m, n 1'i
r - .

~1 ,

iii

n .
III ,

r 1

1<

XII-XIII ei<OD

1299

).

n< .

n.t

i< n

..

R u

nt n

~ J<n ,

, , !

t<.

nmi< . J<

I<J-iin,

m ;

, I<n,

m .

24*

187

I<

f': .. . R

? , n

. , ,

- .

,
( ),
. .

I<

I<

III 70

. .,

1121

[119].

.11

J!

221 . . . '

n,

, n

. - - (

.),

. ,

, 1.m rR

?J (

VIII

~ . .), , ,
,

: , .

( )

' R.

, m

J<

riR

J R

, "

~ ,

. ..

2 400

. ,

. R

i .

, n

: i< ;

- .

n . n

. . ,

R , n

, ,

, ,

-, .., , , ,

n . I.,.:-IJ l{ . .

. (.

188

:ii

172).

t!)

nt

~ r.,

&

\'1

~ 8 ~~ . !{ (r

~ ~.

...

-- -

t I ~ 13

'200

200

( 1353-1852 rr.)

)72. Rapma ~11

(202

. .-

poro

9 . .)

-, l<

[ 120 ].
II 1 . .)
VI- V

()

. . ,

, I'I~ .

-!l!i< ,

l( , ,

(25-220

RI ropoci<oe .

) ,
,

I<ai<

I<

, , -

--

189

ii

TfJOOT

n 1

m , nooiiRbl

nu-

II

"

. .

epeejj

R<>~ r<

Jia

r,.

.R

-,

pallm.

'
J,

aa

, : n

<

, oJtee

. <<3n

11.

. -u u:

::

. , , ,

30 000

1264

, t

,. .

n . J

, n. n n

n,

Ji , ;

m1:.

TauCI<O

1279

(618-907

, r

, mnii

(960-

oncalie

i\ ,

n . r ,

wtn , r, n

J'?. ,

(, , , ,

n u epfi'CT

.)

poiy . <

J,

I\ali

), - (n :), -

, .l\m ,

(Xautoy) n

: t,

879

6 300 6 300

( )

- -, n

i\.

120 000

rJ

n .

f. ()),

etw.na.

10 n

nporwx

. ,

m n r ,

r IIIi, I<

t1 tt

::ii: t<

ii mu,

r , : --

. t

n --m)

(-),

(XII ),
J!: n

n ,

1\

, n

u
J 'I

I\t

n.

li

nn

iJ

r.

190

173. . m.<< .. .<< . .~

l14.

~>. . .

191

: .

rii r

[~];

m ;

. r

r:

).

(136&-1644

r , rm

pocxoe

?r n

lli!II

n.

:mn
.

<~n

lr

.t

:,

'

1)

n ,

Raii

CiiJi.

2)

(ii

R~m -

175 . .t ><= ><.f1.

1 XV1 l

1. > 11114"

3)

, -

I\

[122).

[ . J n

-i!
( ) JI

~ Q .

- ,

ii

(.

177),

JIJ

, , ii .R

(-

I\ao -

-n).

I< ,

I<

- JIBJIac .

, I\

l'

, n

l<, I<, ii, , (.

Jll,

178),

t<, ', ., n

nii taii coii ii

192

I ,

Illopna

1.'6.

. t -. (}(; -

193

XV

81<.

177.

. .m111t~< . - .~< .'<m< .. ..1t,


s.. ; s~< - _ .t
XIX ><

n, os><ll><tllue

. r n

., (

, , r():

, ,

., .

~m

. . ,

-.

XIII- XIV

J\>r .

:,

n . ~

n.

. (. .

III- II

. .),

(I

. . ),

, -

194

' 178. . ~ . - ~<m,> cmeJCO.Itu .


11um~; ( 1< lll / . .). sanay - IU!Bo -
1 / 1< cemmAt.41ema

n nn-

I{

11

-i

mR !f

, n ,

. , , .

n <

n n~,

it

n .

n ,
,

rop,

1420

(.

186).

!'f

I(r .

it n,

I I, n

, I q

- .

, cconoii

it::

, r
,

, n &Jt

II

n , ' r ,

2 *

195

179. ~<~t { .w 1121 - . .). " . ~

, 10 - Huntae~<u . - .. n.

. (1 :). , t IJI-ll
~< . ., --R-

196

J8(J. (. V 11 11. .). JJ<, . .w - s -.\~/.


XVII . tt -n.(l (.<) -

I<n . ~-

11R )
-

R R, R

~m.


~-

r ,

R : , . .

:!(!

(.

175), R n

:,

:
.

.
, , n :.

, J!;

J t

, ).( :

I<

. <

I<

~! ,


- ,

n , -

r<opoi<oe

1367

(. . -

797

r-J --1

YJ'D1!j0

: =+=-=~.:::::=..:t:_ JPJO"

181. r.. . '


n Heecnoro ;.; - mr ; 3 - ; 4 - n Corn:lCtln; " 8. 7 n. ; 8 11 9 - l:l~u ; 10- ; 11- 0Jinuoea; 1: - pllertn ;
IJ
11 11 - u11 J:t .
eopo-ra
;
IS -
n:
16 - w.nr
~mepa-rupa;
1 -

11

u 18- .nn~ ;

Jg -

nanttn..o_I J)axona; 20- l:.ir; t i - t~~nepaopctn


s.s u 24 - : u1'

19i

;.:~.:- }.1J&M

182.

~<.

.w " 1

(~).

XV 1

lt~<t. _

na1u u

tt,

n J< ,

I, R t<

J . ,

r , R

oroJIJ.

, n m1

TaR

, ,

, R -

J(

1279

, n

lf II,

:J

179, 181) .

11ii

t (.

ii,

11 ,

n :

w.

J(1I. .

.J<

I<ai<

, n

, J<

n ,

n ~m

i,

~ti

: wr ,

n , .

__ .____ ._...,....,_.... .....__.__ .__

._.

______ " __ . . ,.. ___._ __..........._ ...._, _____ " _____ -..........._...._,

183. -- - Jiemll !f r.umac"ux 6JIJ . XVII.__X V!ll .


ua !ftJ n

200

186. eJ.:un. &. , . " . ( "<:,. s


111 eeJ.:a, u1<u "; 1805 )

(. ~88) ,

:R

,
1410-1424 (. 173, 184, 185).

(124 }.

. :R ,

:R,

()

R.

!' I<

, XV

(
6 3005 100 ),

1410


RI\

(.

176).

n n

. .

.
, .

~ .

i<

26

:R n

(125).

XV

201

XVI

:R

186. ~<><.

... (t.-). _1420 . . - .tt, .m

- .
.
111 III. 1530
:

Hi64

. i<

I-\ ;

:. ,

; .

, ,

15

XVI

_(.

179).

1' '()

~~ ii

"''

l{ , :i<

I:Ia j{
it

n .

it

l{

:::

-,

XV

, :

, ,

(.

XVI

180- 183).

l{ ~

202

187. ;~<.

>< ><m><>< .

XV

, n i

t u {

. . , m

t Tartaria&

50

),

ypone.1f ,

< , u :,

i, i<

n .

, , 1<

(nR .n),

:II I

neJo.

ii f

: I!>.

, ,


u,

I<.

nnm un

, << ,

1 ,

, 1ii. -

, (

( ii

~m )

1644

tt

1911

.) 1I

, .

~ m

, . . g: .
i<,

n < nii u
[ 128 } .

., i< r

. <

iii . <

203

188. ".

He&ciiOto

. - 12:
1 ..

' .m11
XJ7

. ~

n ,

nn.

ii1< ,

n . !\

n (. . )

n ,

nt<u

Rii ~. .

I<.

,, mn

rta

, . n

(.187), 111 t, .

n j1

. ;

rlt .

~m .

TaR,

r<,

304

. . l{m.

i~ .

,
, :

"

n,

~ ,

>>,

R,

. .

~t

, n3

. , , Ji I
'l'

:R

JI 'l'

:. RJt .

1 I --,

. , ,. ,

:m

<

i . ,

-~ .

:, R

"

rt

R'l'

: : f

~ .

. "

I<,

i .

, n :

~.

, :

n t.

.
,

::

-.

JJ

D O D J EC TB A

J!. I' .

:ii , un

. .

Jn J! n R

XV-XVI

i< u

I.

, ,

J!

)(. Q, ...

u.Il ~

: I<,

J!

XIV

XV

[1

neiJ<amJJe

, I< n

Mapi(C n

2 7 ],

, ,

p!llR

J< un u

. IJI .1
n, , tt . XV

uf. .

80

npeyewenird )

r /\ . . 70-

300

. Tant:

XIV

; ( uJ!! , ,

190

.\!

-.

neCJ{OJ,o

, '

m ,

t m

no n,

-.

n .

, I<One

ni 15 000 ? .

I< m

XIV

iJ

: . ,

J! - , I\

, , n . .

ii. J;'

n 113

~m:mm ,

.
-

n .

, R

, nn r

:.

, n n

~~ ,

JI J!u

_ ,

206

189. -< .t<.i . (): . s1593 11

190, IJAa
l-1

- YJJia; ~

... - ." ( XVll se,.a)


3 n 4 -
'l; 6 r ~JJ. . Jl 1<

nn . ;

207

5 -

u>

191.

.< tr . n

..t (,

Cepll
);

1419-1446

Bocnuma

.); - .

Mapua ( ~JJ 11 ', ~< 1618


(XIJI-XV ,
1601-1604 )

- .
.

(R },

nr.,

I!. ~i

, i< t .

nR,

J~ ~i ,

. n

n , 11

Ui

(cpopolo minuto))

- .

no IOl

(cpopolo.

., m i

graSSO).
nJ: n

XIII

XIV

, . .

1 n,

. 1

: 1 .

n )

n nIDI,

208

i<

,
,

192.

. . ~>~

193.

~ti

1<0 t

~>~.

1 ( 08

Cefnu

111-

- 1 ( Ta~;~ra,

1608
1629 .)

.);

xv . r

n u n 1

. noci<ax

JJ Jm

mri ,

I<

lr . n

Jr,

-s, ,

. -

27

. in

R
RaK

209


ii

!I11

,i<

11

1{

BOCCTaHOBJieBiliO

n!<

nJ

ii 11 I<n,

t<

:u .

, iJi'! mt
1

XV

R. ~t r
,

poanct<oro

~ .
.

? n
ocnooii . ,

n .11nr
, J! I
,

n ;,

n
194. owna11 flenmy lt n.aoaiJu r .

Cnpata

l! rqpoa,

(.. , 1571 ).
- 11. . 1<1<110

:
ll}( .

rJ

oei<a

-t<

nr)

u ,

1 u

!I : _ -

XVI oet<e

I'II< '

, -

t n.

-
; -~

t:

:, ti< XV XVI

: , t<

11I J\J

1< i< il!

;. _

- .

i<; n

t<

npn

[128 ).

i<

, , , , I<,

i< ,

rtl I<

i<, ,
n
li.

OJ<pyJI.II i<.

!< ,
,

m!I uRI<

n,

t l(

r.1. <r <r.

') .

aux

210

XV

iiiiD&

-r .

XV

. :
ii ,


n, n n
~

"

In

XV

R n

t Jit

, n
n . J\

)!

, ,
,

r\ : ,

, :

~r :
ii: .

XV XVI

11 J -fll
ll- f . 11 1493 (c1<yll~
n.mypa - 1<1<1 .t- )

195.

, ,

11

l\ii

u 1 ,

XVI

, -01, .

Jm,

i<. .

n1

~r

liLl n

. n,

BJl I

twt

nI

I.

XVI

B U I!P .t. JI fliiB fi.J AHI

I<,

OPOJJ;OB

64%

uR

~n .

, 2~% : BOI\a 11 % -

R
n

XV-XVI

. ~1

:),

I<

"

G.

n,

27

Jm, ~

XV

XVI

21}

,_

, -

l]a.rra-Hyona

r.

J.\.

, n

. ,

n r' .

, ,

r ,

) ir,

. .

. ,

, .

n ,

~ I~ _.!'_)1

'

.J

!) ;;r,

I(.

.
._(1f0 ~
r

- [1

29 ].

. n r<

..

i{

'

(1560), (1592),
(1598) (1615) [ 1].

( . 190).

, r

XV,

. ,

1'

XVI , u.1 -

! . '

, ()

; ,

, . 1;\

'-

XVIII

( r ~ XV-XVI .-

1
i -~

. -

, , ,

. ,

.
, .

( ). J>

, ,


. ,_

.i: ,

t<


, . -

212

r~

-~- +

196 . .

50

- ......:

'90

\2011

.il 1< IV - V 1

u ; 2 n J_t nr
I< I (cnc.ea), n, u. 11 .; 3 - n . - ur .; 1 - n
ti- r1 I<oneor; 6 - n t.r nanao:o ..

1 -

Jconolt ( tt) . - n :

, ,i<

. ,

:r

) ,

.ri:

, , , Rn .

. R

.
-.

- -

<

R ,

n.

(R :4J )

'

, ,

n,

. }l~t

1-i

~i<

, , - .

mr. n .v

, ;

', i< .

~1

, ~

~ .,

- - (.

189).

n,

I<,

R ..

'I .

Tai<,

R R ,

. ~
, , .

, ,
It

lri .

1< ,

n :

I<ai<

, ,

m1 ~ :: mm

l{ . 1{ -

214

197.

1835-1839

1' (Pu>rce ); t - 1'; 3 - Cnopuo; 4 -


Ru; 6 - (l! , ranepeen ); 6 - n ; 1 -
wn: u; 8 - n n; 9 - n.n; 10 ~< Can-JJ:o pesoi
11- n
Hoemta; Ie _~rn; JJ;- nRu; - R. (!l - r

1 -

_~~ nn; wu n)

:i< . ~

m ,

R, 11

, . .

nr

(.

i< . n

..-z . , ,

I<n . .

1 " mr

: ~

, .

- .

JI R ,

~r .

215

199, 200).

. .

J<Ora I< n

~lu. . 1\fapua . s41 1294 11.


.6, noCJI.e
1357 ~ ~< ; . n.11 ..~~~t, 142U-1434 .
~ 133d-J33 ; 1358

198.

, R

i<

. .

,. r1

"! n. ~

Rii 1 R R.

~, J r

, I

!l[ ammt

iiI

!l[ .

Mapr<a,

XVI

.u

ii

XV XVI

nr . i1 .,

<,

ii Rn

. , I(

~<

'

., I<

n : /

Rpyn.R
~t ,

'l : ~

n {(

n .

n ~:, ,

, "-

u,

<

nm, w t,

216

-0--


....t -...............
~

...-

~-

l!i

D
.
"'

ol

:r
.

-.J

199. :VJSUa :V

.~ .

. 1Iepcmuty

. ~<~<, .~

. 1298 . 11 -
Mapua .
:V Baaapu 1560-1674

11u. nJSaH
ur .>< 1< . YJSUif

200.

1 i!I)I\ -< ;
-
Mapua rv
'? r (t );

3 -
11-; 4
DcJ<uo (

r< ); 6 - n
; 6 - u ; 7

r 1.r .- - !'
n

-r

nu

8 -

Mapna,

tII;

9 -

r 11 ;

.R

n:

28

. n

. 217

ol

. -

.
,

u .

. .

. ,

1110 :

RaR , .
TaR, XVI R
. MapRa, ~

::

. llii

R ~ '

J;I

i<

' . .11 R

. n

J5..

81

], .

' .

XVI i
i)

!lt .

, _11m !I

~ n,

m.

, .

11m

?.m

. ,

,.

R - Rn
) n n '~

, R n r

llt :

,
,
,II; &

JIJ(OA,II;

n,

.,

n R~

..

~f ,

~ .

: ~ ,

, n

. -

XVII

- n,

;1 . R

'Gii, nmJ;

R .

. J<O

-' .

, ,

i . .

. , R ,

I< .

".

, :.

mJ

!It

, ~ R

, .

!I

~!

. -

218

201.

11.

Q6.~' .W Critopuu. -
pa'"Clfl! '!'11-'71!1 ( poe~<rny o!"'!f"!<t) 6 1376-138~

219

, llocmpoealf

. t< f ~ 1 . t !t i<. .
, t< " .wume " z ". .

202.

m z .<

1406

~<m); .w: m<t<-... .,

. ...~

. t:

"wn

. -

:.

~ .

1l ,

J<

" : : ~,

2:3

.<11u-

1:2

'

.."\!,

i. , n-:

mi:,

XV n
XVI XV.JI

cno- .

t<

.,

i.

n ,
n u .

mm,

l<.

!'!

. , ,

220

203. . ..., < .- . t~ - J!r


(); ""

( ); um1< ">< , .,
R (<)

i< , :

, ,

, 6

<

(.

li!J(,

191-193).

.
!{

(.

194- 196).

. , ,

, , ,

, i>t

R,

221

n n ,

i<

n .

, n

)?d
n,
t

: :r
n n .

i\ ":~
.

XV XVI .

, J!

JI r
XV-XV

JITAJI

B EROB

, r

:J!

rr. n n

- . ) :-

tm

pss).

: , :

ii),

ii ~

, i

. .

MaCJ<y.

J;JR

(1

32

},

R ,
i!r m

Rm

'

Rai<

, ~-

(.-195). I,

, R

R ;

t<. ,

nr


;r .

, .

XV XVI , m. l'l '

. ,

it

., u

I\

XV

11r

t< ,

1 -
.

n .

n. , 1.

:. n

( . },

l{

R peRe

m:. Rnr

i t

r Rn R.

n nt.
XV J\

, R.

R ,

( ),
, J , R R

, !f (.

I: (

201).

i<~ ,

195,

t~ - r )

222

--~
"'
""~....

...
::!

:3

~
,.

..

~
:

..""~
""..
..,.
~

.,_

"

....

..

::!'
;t

,.

....

.,

~
~

...

<i

""

<.>

::!
::!

:3

't

~
~
...

,..."...
"'

..
""..
<.>

::!

""..
::!

'3

.5

::!'

";s
~

...,;

""""
-

(n - ). .R

t:, if . - .

i<.

VIII

: . ~t
, ,

, ~t

, : 10- . .

i; ~.

q, _

XIII

R R .

XIV

, ,

. ,

- ,

:I

t .

XIII XIV


'. m

1334

, R

1r : <;:
; 1356 s

(. : ) n

1376-1382

(. 197).
R XIII

i ri1

. ,

I .

R~ , R

, d

- '

r, .

( s

R, R

."

Jiya .

1294

. ),

~ :>

'-

Jw ,

:r

:1

. -

XV

~1 ,

RilR

. ,

~r

. s

, ,

. .

! . nR .

'(m .1 ~_

w ,

R,

R ,

1298-1314

223

. n. n
:

rfu"U,

:
1:

ne

n II /'0

:G u
1 . , :
.

( Jr

,n.iii< ) it
.
.

~1

roponcio

11

nnoA"
.

n 1 Pm<J<apu

2!1

..

..

(:u), 1~

ii , 1

~"

100

1435

XVIII

.'

. J nr\ ,

J.q,, . Map~ta
n X I 1 8!1JCa ( pe~tocmpyt!I ~t)
1 - !)~< -;
-".~r
n; J - R; 1 . ;
$ -

209 .

. 1

z-

. n l).:

i , 11 D~

s. n
~ , , ,
m ~
.

< !,
,

ii

r:' .
: ,
.n, i\
R! I: , .u&I
,

RI<,

.: r .

n
n
I,

(.

200).

r ,

pomo

-'

I<

[ 184 ]

npe-'

. :

:,

nii

210.

11 . Map~ta

( r.~;...

z-

. ;
n; 1

1 -

cu.
0])Ceono;

XVI

~r,

1150

r.

..

n.

:II

224

- ~m .

; 8 J<

4 -

I\

5o,__

_...:
~
;;..

211.
1 -

J<OOKOJlb Uil;

2 -

__o:._____...,:I;::.,
!O _ _ _ __.:f00::::.,_ _ _ __:::
fSO .

. ~>

.;

J -

ru u r. .Dt co'ryeil .
st . apJta

1 -

, , 011 .

( 258 ),
. u .

r<. < , n
n

~. r<

: n .

, - mmi l!

:w n

ii: l'.ii

n .

:,

: I<ij

n : <

(.

198).

r<..:. R,

1m 1111

n -

: n, I<

R ,

n. -

1'1 ,.

ii

xoporuo

, :i

0,8

l\,

1 : 3.

~ , i< JJa ,

JJ

R,

29

Byauo

i<

u:

225

212.

nepcne~<musa

, .

'<r ,
;

(. 201).

. 9

. .

-..

1\.

r.m :

I<.

XV

( )

< ,

, : ..

~!

()

n .

'> -

226

1501

213.
.u,

11.

~>.4 . ~>

1504

.ii

6.1<!1

, ~1

l{

( m).

,
'
: 1} -

i I.

R,

~t

3}

2}

i<

1534

R, n

1571

_ .

1594

_.'1

11 R

it .I ,

ail(e

-. n . , n XV

: I< R) R

i<

I<

~1,

, ,

: , ,

, -

29'

227

214,

m. IU

ua

.. J

(uaam rwempoxo 6Q- z

XV1

- ...

-8- },f:

, ~< ..w

1610

) ,

, - II

.! ",
1560-1574 . _

J( :t t

'

(186),

. ,

Rn

(t( lf),

: R

:: !Jl! n

n. 3R opT1lliQM

peRn

nRr

"i R

DBH B IJ

, . 1-\
.

XVI

1lli

CIIOpll Rm rm.

<. 11 311-

n .

l(

:: , - n.

22.8

215.

Beneu,q..

~ Bu.auomea

~< .

~<_

J>

Ji ,

( : )

. ,

. i ,

- ,

q . :

: ,

, , J<

i< -

I<. I<

, -

, !J, .

. :

-
,

< .- ,

', _

< n

. ,.., .

}3

~.

i<

i<

< .

n<

:q . . ,

n, -

XV

r , '
. XVI

229
,_

l( n .
? ,
, '


<r n

n,

. ~t ,
n

(.

205).

, 1 r n.

n . ,
., ,

,
rt,

, r< . ,
-,

~<

..

'J.

. (

rw

216. .
11""

Batw<.~ .11u. .11 .. ~<,


,

..'< n t<a n..<n


rf

r<

~,< l( .
l(

, l(n

nu

. n :

- : .

l(:

l(

l(:

(.

~ . :r

1t8

)
~t

l(

V ..,
697 'n~
- n-

(<< ) "

'

-.

. [ 137 ) .
(

203) [1 38 ).

230

<.

!l!i

, ,

lt

. t<

JX

- JI -

t< ~

, ,

IX

ii
. , n

.
- :.

ii, .r .
,

217.

..

1.

-,

yftx'<ana

tJ.t

n.~<

cm4mye

no~<poume.-..

--

im .

. i
(:)), R~

J n:

RR,

:i ,

XII

(.
.

209)
Mapi<a nR m1

J,I

1105

1150

r: :

i<ii

cn.

-;

1~50 ; ,

DJ!:

(1172-

1178 ), .paapyiii1i -

II. :R,

( ~ ],

'

231

218. ueop~to. :

no/Jin:L 110

paepe:_XVJI ~<, ~t 111

J . . ;~

. :i<

-
:. ~~

175

i<

~ :

n - .

60

[1 41 ) .

n .

nnr

_.

_ ::

...,

. MapRa . . ,

, 13101340 ( ),

1264

[1'

XV ,

0 ).

i .

~~:

I< , n i :

, - 1406 -
-

Mapi<a,

XVI

:r,

(.

:i : -.~

202).

100

XIII

Rn

~32

1496-1517

'
(1)

?>

f 1QO

1 ~ 1.

'

1000 ,..

219.
1-

nen

Donono

s-

, . s~ , ~:

nn n u;

3 -

Aerycro.;

XVI- XVJJ

ee~~:a:r;

n - :

6 -

n n;

6-

.n

Hupuana; 1 - OOJ)OTa ; 8 - n &rapiJ - ; - -: , 10- J<onJJe; Jt - I<n; 12- atrrtOIIj


JJ - tr. HaJ)OJta; 11- ; 16 - N. . Atrrea; 16- nowa.t:o . ; 11- ; 18- 19- ;n 11u; 18- 20- n
l<opco; 18-21 Jt ; 22-22 - 1 ; 23-23 - r1 nq; 21- 21 - _ :n S; ~~-26- ;
2G- tG -

; -t r J.t; 21-21 -

>ynrta

II& --r---

~ ~"~~

80 "

., .., : ""
- n nu; 3 - mn n u u

220.

n;

1 -

r11

; 1- r ~ n n

(1540

()

) . li i<.

I<i<

MapRa

(.

204, 208, 210).

10

(1536-1553

. I<

. ,

, J.

; . t

. ~, ~1 n

XVI

I<

. (.

n.

XVII

211).

XVI

, . 210

t .

~ ,

"

~t

XV-XVI

1797

(142 ].

- :

!1-

XYI

~.

60 70

[1 43 ].

. :,
t{ -

1810

. <

. ,

~ . -.

. Hafll

, .

(.

206-207).

-, -

~~ {!I{r -

cpotm

234

u .

90

um

- 56 ; ,

nn: l!

n . ,

1,28

iw

R.: ~ _

r. ,

r &

1< . ~;~

, ,

I.

II

, n

221. Pu.... ep1<su. Ca><ma


pu.a ("

XVJJ

(.

50-

~<)

l{

1r

. n

217).

i ,

II)'II

,u

1 ,
.

1'aR

II

i< u 11 ,

'

n rrn

R .

Rn.

(.

212-216).

.II

R .

m.

- n

:: ,

, !{

!\

; IR

~n.

?.tn) JW

I<,

r<oilecny

I<

, : ii

<

I : .

1
].

iJ

: I<IJu

nn , r

J< n

XV

XVI

R 1111

~r .
R 1< 1 ,

( ) !

, r, r: .U

ii,

R - . . i

IR

Jil

[1'5 ].

it. . Mapi<a 1<


.
175

:r .

s, , ,

/3

. n

Il, - V n

i.

. m <>
n I<

. , n
: , n JJ

< n n

n:im . n

~..L..L& &
..L : ..L ..LJI

nn ::

: nu,

, m Vi<,

mm . n

XVI

XVII

J< .

~ n ,

}t

, ~<

9 >

n.
R i

'

VI

n , I< .

n n

, n

. ii:,

XVII

apolilio

n,

>

: m n.

t :

<

".,

:. JI n

r (. .

. ,

XVII

1574

) n

nn!

, RRI, I<

. !lJ

Ro, n I<pn

J;III .

, n
6I< ,

R :ii.

,r

, : n

, .:m Jr

: , ,

. !

XVI

.Alllepn.

111 .

m R: m,

-
npmwx

11

::

nR
. :

. R

, polilio

: m -

r ~)

236

."J
f ~

:;"' '!)..

222. . u~t ua f/iOPIJA' t<. s~

.
n- ~~t
~<
...
;

1< Cenmu-"U

nl<

na)t

XV11

} .

:ii J< ,

, nome .

Jt JJ J< J<
, n

)!<.

J<

1< n J<

XVII

J< ,

!(

SJ1 fl n

1<

-,

237

1<

.:

20 40 60 80 100"

. 223. ~
- ; 1 -

u ; 2 - ><;

1 -

. nn:

11.4. cg.
~tr ( nn 11 o011fi)

- n , ;>

n.

n,

(1602 .). n

0!II n

r ,

!<r

. ,

.. ,

~rn . ~

nRi

n . ~

n:

J! R

: . . ,

n:-n

. :.

n , n

, 111,

_ ~

!{ ~ ri:: 1) _

ii

2) n n n~

n, R

\f?II n.

, n

(.

"

235, 238)

m >>,

. .

. ,
(. 21.8) (].

., .

XV

XVI

; , , ,

1r, :

q . r

:n

~ ~?I,

. n

238

~,

XVII

t . .r

XVI

XVII

80-

XVI

;~

R , :

'

.l!

l' .

, ,

.r ,

2)

1)

ii

:, -

. : ,
.

1(,

;r

(.

XVII

219).

JI

. , Rm

, ,

i{

- ,
.
.

11

, -

R,

J<

, .

XVII

. i<

, ,

'

-r 1/ 25

i.

. r

i< tJ

224.

: .-
npoCJ<my .IJif ~<

239

(147).

{l

, o;su1rre

u XVll 1111 -

, n MOI"J , )11:10

n apolU{o, n

um

: .

I<

puc. 220-221

'

.!'l,

Jirr ,

. J<

. .

1586

nn

r: ,

r ,

ii .

70

fr,

: ii n: :

, J< ii

80-

11.

, n

JI

( i<); I:t

XVI

r -

'

I< ,

:, R

, J

. r , ,

u.

J{ . ,
/~r
<

!l

iii <

ir , :

. l

rrii

J< JJ

.r n,

011

XJ-11 ne1<a

1 !<.

, , ,

, JJ

.n , ,

. : '\(

, <

m, ,

, -

iR . 30-

XVI

l{.

m , nilin

~.

l{

. mmr

: RanuoII

CI<OO

1538

ii

_~ :

Bc'<J

( 148 ].

"""

. r:

'l

(ItaJt
'11I), .

, . ,

J: m

I\I.

:iii:

m Rn :, 1

CIWIX ~.

I ~ ,

R:

240

226 . ~. (z XYII ). aa>~tem ...


1 1506 . 1647 1564 cmpoUA MuJ:eAQit~eAO, I<Orru>p BOSSeA I
. ,. A1Jnaa. RynoA s~:~ ( npoe~<my
~:~) ~~<. , ; sr~ - RapAO .
- 143 , - 51 ~
~

JI

n !

ue R
I< u; ur

1' 1111

iiI moeii ,
,

I<

, ,

BERA

i<

nJI - .

cro.J o

. n

n ,

n ,

i<

r. i<; n

n :~r

nI'
XVII DGI<OB.

, mm . !<

31

Syan

XVI

mJtr .

!.

Ul

"-_..,.__._:~----~~~----_:;15;_____2~0!...---~25.

226.

Rn .. ..... .

t >tt.

. R
; 2 - nl\ll >~

227.

1 -

; J Rocepoa'l'opit (
); 4 ,5 l<~ n-

10

ua

n n . u.n

nn n no nnn
1588 11 1700 ( 11
- wr nn)

20

242

30

40

50

228. '<! 1111u, ~ m>: 11 1. .11 ...; - cniQmy.'< U.4= Ko:rn4muua; -- m411' :t.w

a.w

.-i

- C111111!fU .

su. 1. s li' XV 1 ltli'a


n ocmpotua ~< 1r00 ( s )

. .

,
I'>>

JJ/(

Kai<Oii

:~>

J~, n'f

Rt .

>, !<

it n
Jr

110 .'!'<.'<
1; CIWpo

111

, .

Ctiy

.111

r II

m (.

It,

I<a

<<Campo vaccino (

222)

: ).

., R

. R

n ciiROM

u , ,.

, iw UR

n, .

I<

. :

. t< ~

I<ii) , ~

~. , ,

R ;

no-

cpoiiax ,.

ii 9,

. .

~R.

. ,

i.

, I< I<

243

: :

i>J

J<

- n

, :n n

, (

:.

) m

,
., ,

. R~

i:: ,~ :

XV

XVI

n . , i<

1502

-,

: (<<)

n , 1514

I< .

n .

1' :

1536

: :i
(.

I<

226-229), .

. ,

,.

1{ XVI

1 1547

. )
DI<

. 1,

. ::, I< m<

ni<

:.'\1

<< ,

Il ,

(~

. .

.)

! .

Il

. R

1506

10

-40-60

( 149 ].

(:

.,

- 79

n . -

i< ,

, :

:. . :

1514
n . -

<<>> <<>> .

, , t

30

r,

. (.

223),

'

:(

, - .

. -

2U

31

f\yn"

ucup1m pncoif

'tt

n.

. , '

11


, n

..

';7- .

u n ,

n-

iI

Rt

-.

. .

Ii

.R . n

(.

224).

6.r., .., h-".,n1),

R ,

cs. empa s

1<- .

>

~m<~

n,

. .-

rr

pm.1

J?

, ,
,

. .,t

RIG
)

<

1564

t<

n~1)

(. .

t .

R J,

27

.-

~tm apxume~<_rAI
eeponecliux ~1

1<11

:>scu-

. n !!l,

ui;t . (14751564 22.}. ..<" UC"!JCCma


eonce
-m
.. n"'...' n .i!
....,
.. ~<.~.
n. . Kanumo.u.,

>>, n'i>

:> !!-111

yno1r (. 225). R

. n apOJ{I{O . n

, n
(. 230).

1586

, J.I1'f ,

Rt~ t V
Rn

(1564)

I< ,

J. ,

;J .

i<

<.

R,

. r , .

;_;k R

, Tal\ n.

, R , n

i<

i ?

, R

"
n

[ 160 ].

80-

XVI

..

. , ,

tt

1t . R

~J<

- -.

, l\

, n

, J.>I RI .

apRax.

[.230.

~<

. ~<

. ~ .<< (

1686

3tm r .

< , 110
,

<!

: f, i<

JII( ~ n~

,
Ronneet

aacnyroii

_n .

::r:

t<

, Ron3e11

n r a

, :

IODIII (n n ), R

. , I<

q R

i<

, i<

(m

Ropco),

pei<e,

m! ii,

n,

. r

nooJill -.

r ! (.

;!n m< ,

219).

n ,

~,u ,, I<

R ,

: R nrii

i< ii .n {.

;., J<

. nI\
V . .

I<.

, .

233, 234)

XVII '

ii

F;

rr ;
:: 1] n

l . R

nnepecneiimx acro.tneu

. r

n (.

231, 232).

247

XVI

[{ ,

3-

231 . Pu.A< . 1

11.11q n

1 J<OHift XVJI ~< ( , /1 . f)

232. " u n
t1

; 2 ,
u t
~< 1111 IS85- t588
.uax;l - 1fn r . u MoJrre
; ~ : _n ; n
u.. tt))9W R n q XVII
VI

1 -

ro-

O&.t~o._

____~s~o-=_._._._1~90~---~~~o

11

248

233. Pu.u. cnaucJ<o

tt

~< . normpoma CneA"J<U

Cat."muc 1721-1725 :z:

234.

ICIUI/ r.
.~~-

1 -

1,t .u 1J

(n

up08anCR

95

rony,

u)'

n11 l

1816

ro

)'); t - s- ~<;
n n.
I> ,
D8811I 8
1789 rOAY

32

ocn

y.~nw I<oonu

249

235. ~t r > . , .; ..] omaii/J

236.

\00

'200

XVll ~. 1

r J

1. ,
J (. .
~ . 238)

237.

20

. .. , - cot

J
r]
. - ua .

238.

poe~~m

..~-

' 1656-1667

~ .

>

empa,
::
1
XV1 .
.

21

239. Pu.t.

1.1Jno .

m~<<~> .11
ua..tOJ> .

otmomoA<

uocr, rr, nr in

Dt.HirpBaiOT plt 811II 1\0M8J{TII Oii,

J mr .
r;n

nii

ii

i\ ?!

Jii

r.

1 n

uri ~!ll r .

~ n .

. )
l!r-

1{

rrtr

n
.

60

n n

n. r .

n -

n,

1607

Rapi

"

rpanUORIM

n nepecpoii~< , .u,

I iU\. -

m ni'! . ,

I< ,

r i

252

240.

.. . 8 n~ nu. n - ~4apma.<lbl

. 01

, 1586

i< , I<

210

l(

-148 , ,
, -143 . 1,

(.

" , .

(1 62 ]. Ra1~

, .

i ;

(.

).

, ,

( ),

236,

- .

. n

236, )

i , !III re~1 -

.
(.

237) 1 D!\.

.. . J
~<. . - 6..1< paorrn".

241.

~< . <', J

..
~<
; 1. - "!111

.50-: :&

, .

u,

XVII

n.

, <ii

n v

, . ,

R i< , :

r.

, n

, , :

. ~tr -

n,

:-

3,5

, I<

[153 ]

I nn . .

, -; :

. : Jt I<

XVII

, ,

(164 ] ,

!(.

i<

I< n, 1tm
i n (. 241, 242),

(.

235, 238). ,

!I, , J<

J,

R.

t ,

:"

, , n

J< .

, !(

, -

m,

. .,

Pm.i XVII

. ,

R: R

XVII XVI II P~n~

JI

Rn n<

I<r ,

im

it I<mt -

'

<

.
, r.

<

(.

239, 240).

.--

242.

~.~~ n n&: ,;

Haso11a (11
1647-1651 )

11,

4
, XV'_-XV

<$: :

!'

XV-XVll

'

!n - cnJJia

: , I<n<

i<

. -J< :

1918 , . . !

pss ],

1: :

~:

: ,

I, - R.

n .

X -XII

i~

i< .

. :n

, 1 , , }

; ~t

( R )

:n [ 1 ~8)

. '

n ,

1 6 8 ),

XI -XII

I.~~~: ,

, I< ,

: (-R :i

. : )

, .

.
R

XIII

, ,

I<

i<

R- I<

I<.

-, -

, ..

200

I<

R : R

, :

, , ii

-i<.

, ,

11

[ 1 7 ].

!!f!

266

243.

"' Roo.tltP'O./ol,.

'"\

257 .

1632

oiJv

>>

(1&1 )


. J.

. ,

n 1271

50 ,

(1326

(1328 ) - ;
m i

50

n I

n i rnr

}l

R n
. . , ,

Rn I<

ii

J. \ (1380 ).
nm

n >>

R,

ii

[ 1 &2 ].

:~J V
XVI Ill III,

i<

<~ii,

1462

Mapi<C :
Ill

III (

),.

1505

I< ,

( 159).

XV

rn.

XVI

I<; ,

n i

, ;

Bepxymi<a

il .

, I{,

I<

.. .

, n , n"m

rn

OCiiOBCiiX n

. ...

. , ,

Iii

.\fI

- ,
J.. ...

R i<

I<

u .

,
,

III,

n.

III

).

~ -

(1 63 ] .

RpynJ.e : ,

Mapi<C

(1& 4 ] .

pyniix

:U~. ~<~<. ~< (t11 1 U9Z ; s J<OIt XV,


XV 1 ~V11 ~< ). t-". n .11 ( ) - ~:
(Hanouu.p); ; s- . .
<~> ( BoJino) 611. ~< - 111< aa.uo11

!\ u .

ii

anem1

. 1

IIJ,

Bacnnu:ii

1495-1500

!JI

) . Oun

I<O

l'l-

i nyJ!lX (. .

XV

111

n-

, n ,

I<

11

J<

1514

).

.
111 Ji,

!X'ilolio

:!Jl

XVI

1500-1511

I<n i

XV

1492

li,
II1 (1505-1533)

ii i
I<

(Bac\IJlcypc),

1525-1533

,
.J<
(. 244 - 245) [ ).

t R

I{

n t<R

u s

),

i< , .

cpol{

(Ie

. ~,

11 -.

1531 - 3 ;
R,

iit<

. <U ..
tm t.t> (

245.

1635 )

259

~ , l!:
r .

XV 1

, }

m< 1 R n

40

J< :

; i< , R
, , , , ~r, R

. ,

, R, , , .

, ,

(t. R .

260

261).

m.

n1

, ., n

, n q n-

R,-

XV XVI

, n

< <I![J(

. n

. .

irn,

< .

>>

'm ,

J<

IV

Ro

(1547-1584 )

r l!

, }{ ,

. m<

:: .

ff n

, , ,

. R

<

r, R ,

R .

( ,

R , n.<

n) R

1 .

i>>.
,

1552

R
. :

(. .,

II

, <<n~<>>

,
,

--

R
< [1 ](. 248), n
(1586 ), (1590 )
. n (1589 ). , -

>>

I<

(18 7 ).

. if< n

1556

<.

, -

. li!

, -

260

>i<e

RIJL

""*'
fi

"""~..r

R ...

CVALt;N

SC/bl ORL

i.'/\ 1 .

, ()(m~t . . (flselo

Gerardo) 6 1614

''~' .~:.

1
f-1

246. .... pycc"uz ".~<t .wJ XV -XV 1/ "'

1 -

lu
f61f) );

OJ<OJ'JO

100

290

400 ..

t - tJ. - n 88 nr nr ,- r .r oan a\
n;
J -.B3MOJf ; 4 - .u J<.u; 6 - n< u; - u..n m_; 7 - n .
(

u VII

11 \

:t ,
,

XVll

,,t< .
illlllpooe
R R

n n
!.I).

1583

(1558 -

ii

:ii
n.! opsru, IV
, .

1rr'!:

<,

l!

BOI<pyr

ropopa

Jtpeoceii,

r (.

ii

-r ,
:n,

250).

iR

:, m

., n
,

:u

247. CmtJ<
ltWICozo

...0114cmblp.~

I'i

_XV 11

T:r

811<4

,
:rJ< .
,

111

r ,

1< XVII (. 247).


,

1~
,

.
11,


; 1595 ,
15!96 - , 1601 -

: IIO.Osue
XV 1 eeJ<a (. . ...". not<aQa
; cnu;oi< .)

248.

1 - 1 - ., .n r .
n w:. . _; 1
JS ; .J- nu ; ~ - n..'1 8 ;

1604

I< J', iiI!


t

J<

mmn

50

I<J<

- . ,

i' , 1<

s-

. !(,

1585
1587 '-1

:XVI

, ,

. i<n n

, -

~JIIr

262

249. upAIIOS~Beosepc~<IJ. <>< tufl ~<~ tCtM<6A.1 8 crrwpony Custpc~<oto 4


(ctneJ ... . r._ XV J t; .t y~<peli.IJic- 8 1633-1666 )

~ 1679 - (txou./fa cucmt.y ~<


, lj:.r: t. m< 6l "tl 10 1 t~t t)

250.

263

ft. -n ..tt
..

~m - .t ettpo~'l k!{~
. :,

, :/!:-: ,

pocid~.. . .

FI I<

i<;

:J<

J<,

.!Ui

. ~I _ .

, :

<<> (i r,

. :

: .

in

: .

: ( ,

?.U{ I<.

\'4 )
. ~r

-!J:

. .n :, !

, :

, :

. I\

: .n,

:. , .

: ,

J<~t :

XV.

l\

1586

1597

.1'f

, ' i<

(168).

~,

XVI.

r(

, .

, Il'

l\ ..

:-: .7

, :.

.: : .

111. : :
, : '
. :, l\

:, , , ,

- :, :

: . .
.

m<m -- .

: ,

: :,

- .

~ .

, <

:,

. 1630

1620

:,

1631

r<

--

:r ,

:r ,

XV

1637-1640

:rn - z

70].

: ,

20-

, :-

XVII

:~ r

264

. t) XVII ( r: t.w). ..
t 1. ~<"" :. cmoU/A<U (CAtta) r.: : zo.....a

261.

(). : (3) -> IBIOB m 290 (69)- ut. - 811> t (~) .. ~<., : 1697 (otepzy)

D -.:
u.

yrnonan

18 Oanm acallj 16- n ; R l -


pyrnc .
w n.111 (n :nn): 62- D. ; 1.1., 46, IG- n, OoroentoiOJ,
, 1n _. r11 : (t .l 1'n r: )

'1653

45

, ,

, :,

r ny!lli-o.

252--255),

: n

34

. 11.1111

265

(.

XVIII

262. t<" . ~taea~tu. Lonlo.". s)' XV 11 ~<.


:r: , :r: 8 1683 . 11 . ~> 8ep:r:neeo
n .

2S2a.

~< .

nn

',

n<

<;

i<

. . .

1654

1649 n n1
. )

: I< . m u

I< .

1<penocmu

I<

, J!i!Uin

i\

:, .

, n 81\R

cpaiiI r

if.

XV

XVI nei<ax,

i< .

i<

I<

:> }(, 1<0 -

f!R ,

, ,

J< . }(l{ ,

, ii n

i ,

266

1685

paopyenJ:tii

. ~1r -
I\

XVII

XV-

IIACB.iii! H'E

XVII

XV-

XVI

XVII

Li

<<

253. .:> > V ( t

; . t .._) j"._

R . n
r, . . R

r<

: .

/!:I<

. TaR,
, XVI XVII

40

(,

, R

170'1

16 358

R ( mi ).
, II se~<a ( .6)

254.

XIV 400 .

Jp:'

..ir

, (

) R

450

1545

5 ,
R

2 303

1719


- ,

255. . ? ~< XVII (


Pe...eaosy). 11 253-255 .w:w #

-,

J 11 1<.4<11, :z: -

267

' .

"VI!". Ji 1 , tt:

:
50-130 .
R,
JI!! ,

<


:. . .
.

:,

40- 50%

200.

Q :, : .

256
1 -

Pocrs . . 1 KQH~ 1l
1 - nocan r& n. opeenaiL

1<>~~;

ae)IIAfiRWX

30

50

75

50 ,

l(

n , 11,
:, ,
R

......1

t\r . r

..-"";.&.~ 1

....

>

II

, .

11 ,

'

r u r ' 11 "'r

261 . /1. .

A"pe.!<' R

s 1<0/ v s

t ; t - s; J
r 1 - n t~r

11 l'orocnoa; .-;- k n; 8 - tR
;

1 -

XV-XVII
.
!I,

Ela

'

1 -

~r

-n,

-,

tr

. ( t

, I\:

: 4~t

>, ,

n,

111

) m

n. n

1<

:: ,

R VI

XVII

n-,

XVli , ~1

m t, n

16 000 , 200
[1 71 ].
- .,
1646 2 803
360 , 30 40 'I

n ,

2 000

, R

<J

Rr

n.

1 n

XV,

ny1'emec-

enRon XVI XVJI , r


1611 , n

liOJJopocRo i, n

III 8

, ,

XVI

Ruea

n
n

, -

268

[1 j. m: n

72

,,

Ji

1,

rir..

. n-

. n n

Ru

XVIII u

, ,

XIX

Z69. -8".

l(

XV lll

1 - n ; 2 -
;
, nen ue r

; 1 - nm ;

~ 6 -

nn r

XV-XVII

KypcJ<, R
XVII

OcOJJ .

, nin

<!

. (

J!

z JJ

, n

n n:


n~

2)

1)

-.

z<,

TaR

R -

l(ii

. -

nR

I!"

, n F.J

n,

, m

R n .

: . ,


[178 ].

-n~. R

J\ n n z

. ,

R, R

z< ,

n .

. R

1\ .-~

270

:180.

~L. s~< .~
.:ll , n

s 1518

pe1<u

.~<.

- zs

XVII

i< -,

XV-

R n

~<

8; n- 8~<. mpantaa "s .

311

. ni< I{

, R R

, i<

), . .

-_

, _.

' R.
R

. R,

I<

I:

<<

M')liIX

n.

i<

I<, 1\,
,

~---------=~

261.

. .

XV II

1 .
n .
rn u
:.111 oanaa:JJ (u -:
apaunt'UDIJ .u r t D.): 2 - n
~t<t r..; 3 - 1 ;

1-

..

n-u ; :

:ru

-J<

- _

, ,

li!

R R~i)

11< -

, .

271

&


(3

262.

n,

. . ~~<~< .t. k

1699

u-

J<, n
.n.n-:..

-.n r

, r<n 1

,n

I{

u J

nn

wii

::

(< t\.

-3,

ii (.

Be.IJJ(o,

Ji,

JJ

DOI\py J<

!'!

251). R

, : r

n : (

, ~:

ii ) l!]r (

(.

),

256-259).

272

"!Ja 75

"!n -

263. . -~s~r. ..., (1<~ s 1352 ) . : u - w.

. 1587 i.<

290

:. m

J< ur

, Jr111

: ,

[174 ].

r. r.

, m

r ,

m : pyroro ,

, R

( :

n ,

i! n.

rI

Bepx.nii :

~1.

, ,

~t:

nu

rai<yiO

m ,

, n ,

3~

Z73

.:.,

n,

i,

ne

-.

n ,

Jt.

~:

XVI-XVJI

< , , n

, !J

i J<

n t~~

10, ,

(,

-irii )

nr
t

nn

(.

i<

[1 76 J.

ii

ii

261

, conelll..lx .

260-264).

!l,

n n,

r , r

. J<{

r r~;~ -

J<

I<pem.

n -

. r

I<. -

1111t n10 ~t yr<penenii ;


.& 1' X T B K'r:YI'A. IIPBJI.1 1\
Jl XOHA. C'rlii P E 8

XV-XVII

n m

~< , ,

i< (.

249),

I<

(. . n ~

), :

I\0 Il! ,

. ,

I(

m I\ ,

l\ai<

11

n~<

i<

ecJI

,
, uu

, ,

, ,

, 3.

, ,

n ,

n~ ,

tJ

. "

n n:, R

"

n . , n

r,

n .

.n

Jd

ni! I n

r,

264. . -u.t~<

.,.

... OI!acm'! ... ~;. cepemte- XV 1 sea; n

oouuta, 11t11 , 11r..q, 11J1 ".. .. .~ " ~<-~;


s

X V 11 se"a

266. . (ocoftllfl

286. 061 ~:1 -w< 11

276

1340

10

100

). Bocmo~Ui< .~<

..

~-

r
267.

,..

...

- .~. t~u

1- rlt (1422-1423 .); 2 - u 6nu


nanaa u 11 (1635- 1637 r.);
. J - .uJI:;. 1 - : (1741-1770 . );
6 - u; 6 - r (1559-1585 .);
7 - .: ; 8 - . (76-

' 477 rr. ); 9

- . )fuxe;

( 1685-1692 rr.); 11- t-tu

10- n hanaa

noon; 12-
; 13- ~ m: 11 - 4
; 15 - r u; 16- u
(1r

JI

1540-1550

XV1r

, -

n)

268.

tu

277

I:I , -

., ,

( .

, ,

11

1)

265-268),

R ,

XV-XVII

(.

[176 ].

262, 263)

2)

. ;~

~~

(].

11.10

)'.!I

I< ~-

kt .

n Rn

'

RR R

; R

, , , RJ.<

. ,

. ,

RR , Ri

; -~

. R . .

, R ,

, .

, i<

. ~

1 , .R r

, R,

-nm

: 1 , I<I\,

~r,

, ,

XVII

~~

n.

, .

XVii

i< i<

XVII. ,

.,

n ,

(.

296, 297).

278

269. MoCI<OBC"u ". .. ~ Ju" (nocmpoen Apucmome..t.t


1476-1479 )

279

n, ,

. I

?.t

~r

XV, XVI

XVll

: ~. ,

111,

m1 n n
.: .

n n

ii r:
SIJ .

, 3

JI

" J XV- X VJJ

, XVIII

ue

uii

1<uii .

nJJ

IIO O SBA.

n.ii

IIODTJIt 3
3

. miD\

: R

.
,

iti .

, (

) J <1r

3 n

9 ,

, n1< n

: l(, n

I<

;1

: . 1<<

1156

1147

( 118 ].

r, IOpll r

(118].

, m ,

, n .

, , :

n m

R, <

nu ,

, 3t

;r

~1 .

rt . n

(.

n}!:

1ru:

283).
:

n ,

2)

1)

pauoue

1)

J< i

n oaeir

XV-XVII

1< aJ.ICJnl J.t

r:t

2)

JJt

, 3) n11

. , :\I

m ~ I.1

m. :

, .m~,

n R

:\ , t

4)

R. ,

, :,

I{

, , , n ,

: Mocl(noi:i-per<O:, , R :

nmm

t.

n t<

i n ii1

l(

u, R

"' r

s: 1< npirRI.

260

I'

210. ~ &n < ~<J~. (: l< . ).


1/IJ: - n4l XV1 ee~ta; , J<(: 1660 1600 .<u; pe.A<NI .~
1600 1626 ; ~:., Jo<t:8y 1626 1080 .<u; .11 ~t ~:peiAtlcxuz ,
mi I<. .< ~.t~ . Jl

281

271.

~< ~<. "


8

1547

.,

. .
, R R

[l8G],

r.

, :

:
~

XII

XIII

R. ,

MocR!3a

i<

l\

R.

- 1,

R , r

. R

. .ii. .
n l!

:,

, ,

( R)

Moci<Ba

(1

81

].

: 1237

. , R

wme G -

[ 1&2] .

272.

,;. ~1 - ( ~<... MaiJ< 1531-1638 ). -'!'

tu>< .~<

oopom

( J: . . )

r, 1 1

273. . -m~< >< '4cm.U R . ..

. ... u (~< XVIl ). - ; .<t


- 8 1< ~< 1<.; .<
-

n~<;

1<

283

RaaucJ<u

10

20

80

40

276. 1. D .-/J.
Ifoeoesuu . (s
.uJ~.m ,,.

cocma1

8 1626 1 na-

.~tr)

t - u OJI<tA
).tt'!'epu; 3 - Jn: 4 - n
1 -

Co'tOro

'

(tnu: e-rett oactrJ)R '"


XV1t 1)

11 .11 (m8 1691 s .


~ .U< :r... -<)
1 -

uw:.w

4 -

Boawt

u:

(' I

coGop (11
1686- 1898

r.~;

3 -

soatAtii

ro;~ax)

. (1 1 XIII 1t;
IOCCm<IH~AeH 1 1660 )
1 - aoJ)O'I'a; 1 - (u: &IIV
w oc'fpoeuw

---

111 ;

D XVII

r.)

- - -

. ,,..,,......,..," "'-"' '"" ..

284

...

L.

W~N 1tf ......, -....-"

274. . <I<.. .
n ~- . : r.w. (
1690 ); 31L
(XVI-XVII ); :
( X VI! "); (1686 .)

~0===~80~===,_::40
~==~~

216.

1;.

tt cucme.a
11 tn.--

X V ll

217.

. -t.

- (" 1360 )
1 - ns ; . s.ero.- n;

1'

J< r
- J<Qn

1 -

1'85- 1499

1534-1 538
r

r);

2-

);

(.

1586-t 59

ro~ax

8); 4 ,
(

Hnall

nn

1!>91-tr>92

'

r)

.1. (n11 U90 )


1 - Cnaconpeopaencnl! ; 2 - ~
; 1 - (: (u nJ~

1640-16 42

(- ...u_
~... . 1319 )
1 -

n ; 2 - n (n
nr VI-XVJI ~< )

216

, F
R , m8.10

, m

XIV

I<m .
,
3 , R
i< m<

I<yneecr(!o,

. .

<<
. .

, -

,- ,

1339

(1 84 ].

li!10 R

, m

, n

. -

,

(.

1<

289).

i<

R,

n .

~<. ~< (z.


) . .:YII (
u. . 1627 )

278.

<

1271

.

t<

-

, R ,

ne

].

10
bL

!lfI<
,
-

286

279.

.J- , , .

10
!

16
,

70
t..WJ

posc~:u 6. . N..,
1556-1660 2.

280.

q,.~< , 1 "~

; i<

GR ; cnyc!J n

R R

9,

I<,

R,

[1ss].

1326 . n

R .

R ; 3 . '' I<OORO:I-

R n . , .

QO"'
...,,"

i!I) n

Rn

Cna.ca

. .~t,
( moJ<a n . j ! n).

281.

8 - ..

moJ<u ~<'i

:. r

, :

i ,

:ii~

i<1 , ;

:)

XIV

<

pyr,ax

~ .

' . , :
:

( 186]

~...:

{ !{, . . 3, ~
Jr ~, , ,

<

, : .

, .

. '!{apO>I (1365),

nn

- n n

l{~aCJ!O

1367 n ,

, .

<

. ll

ni,

288

~82. ~. ~ 6110. 11.40

'
, , 1{8.1{

m1<,
,

~: ~epe.v.Ae AUifUU - ~

,,

iui -

~m 1

l, Mocr<Ba pit

lopeii~ r

L--:-:--------~,_
. ------ - - - ----'

:,

. ;283. 11" '.;.. /

-, ~r-

3J<,

R
~:

jr,

1 -

(u

1475-1479

na i,

rr);

1505-1509 rr.); 4 - r (
"84-1489 rr.); 5 - 11..R ' (
1487-1491 rr.); 6 - n ; -
J<r

J<n -

J).

, r

2 - nu Benuoro (n> ~t
)505 r, n 1600 r); J - r (Ane r,

'

,
-

ll

::'

'fiP

~r

~ , ~1
. : -: ,

I<m

r<

"' Jr

.. ] XIV ' XV J!. , n,


: 'i<

i R),

r . i

pori 9 :

{! .

, .

!r

' R, n-

. BJRI

289

..

m~

tt:lt

nm

III

I(

, ,

, .

-:
,
. . ,

, ;

. - ,

- ,
- . . (. 276).

m,

III

I{

XV

XVI

(189],

tt .
.

. ,

,
~, [187 ] III

~t

!) .t

J(


(19].

mi, !(

g ,

Ill,

III

, ,

1 ,-

, ,

!I!

III

R
- ,

J{

1475

III

J( .

(18 8 ]

' ,

1479

(. 269) -

290

M.PSCYA

/. , 11 I/ 1<:r; ><s 1643 .J. 11


1 s11 : 1, 1<~ "

284.

( tl ), , ~ u:r; S/1/'IIee :
18.. 11.11 (sa ) , U95 i)

::,

. 8 <

, ml:

m, - ii

( )11

: .

' ,

1484-1489

J<

~~

, ,

n,

: n,

. m

37

(1 91 ]. r

291 '

1487 - 1491

1499 . 1 .rin

ii: , R

, r'I .

f51o

:m, ~1\11l

RI< r

.. .

J< .

ii

111

,
I

1508

11

. ,

. n

npeCcTOJto J>~

, 11

ur

n r.t
,

1485

paiioe

1505- 1509

uii

i l<

. i< s , n

(n) ,

Hermmt ii.

n i<ii i<,

, Q A.>Iell

I< 1<

'

, lt,..

11

~m t

, r

t.

nI<

m.

~_>

I< .. ..

tf

,; , ,

npoes}UIix

i m,

~R\J

~t

n ,

m<, n i m, . .

(), Hllliocoii, TpOioii

11

, -nii

ni:, it: u~

Rni. (}

n n .

r
(1 82 ].

1<

1493

n .

. R

) .

t<

1)

J<, !\

n ,

l .

f:

oc.nranci. :

i<. (} :

~~. n

ii J<

, u

I<

'I

ue-

III,

XVI

n.

oxo,llJJa (J,

2)

~~

R),

i505

. J<!<

m:

n \.

l!

R . \

na -R,
Moci<DY !Jd , Ill

I<, , ,

II\

i495

[ 1' 8 ].

, m,
:i ,

294

ga6. 1. 11 u ..

11141< t.. . .~. ~ ..


(1598-161)6 W)

. f n :
JI (. 210;

:s nil n:tr n

).

r ,

XV , XVI ,

l,

{.

' ii

rn

274-277).

ilI

(1564. )

.
, n
.

. .

it it

_,

MoCiiB

, m' i<

Ol(a

:
,

.mi n

:ii, .

l(

KacJ;ICI(Oro

'.

I\' n ,

, 1

n?o

,
:

[9].

R Moctty, III

,
3, 1

m,

m, n _ ,

r , ll

. t (.

, s

~, iiI ,

, ., . ).

XVI

-r .

111 ~

i:,t

~r.~,

1490

1525

rr

1591

;:r;

(.

272).

I< -

('.

, -

, n ,
.

. ,
, ~
. ,

t;

, I< -
..~:: . -
: , .R ,
.(~rm I< w 1534iSSS" , I

: , '!it ,

I,

, Ji R:: - m<

(.

273).

J{

, Ii

. -

296

TaJ,,

,
,

..

1
3

288.
,

CnaCCita . ~ s " XV s~a;


1~25 . C.tta " - ~ i< ; -

':-k"

298

OCI<OICJ>oao ".w. 1 J<

289.
1 - "dt

1675

;' J -

n~<n

coGop;

r; ~ - rd
1 -~~: m;

11 -

Ben111<oro;

6 6 -

1 -

oana<ra

(f1<8>18

11<

ccGop

ne!Q'

R- ; 11 -

peonaraellble }'n
peiiUi R 8lUIYI

299

piDIIJ(UIDOI

11 wd ; 1
- ; 11 - r-m;

g - ; 10
CoGaua m; - J<m. ; - ~< ; 16 -

"JR

XV Il

Apx:arencdl

'J'w

:r}'r

()

, :

(.

1J[ ,

!l , , , ,

. .

1547

243, 271).

il

IU

. ' ,

!IIi,

' , , n

, ,

: ,

!iI<

. ,

.XVI

1563

. rn

i<,

I' .

, m XV

i il

Rr .

, il

. J>

w R. i<,

] , nn,

[ 1 ' 6 ].

n R ,

Ini< r. n

:U 'II

r-()

, :

: , .

t ~,

ltii

1<

i,

i<

I<,

R ,

. n

Jn ?

< , ,

i . !.r

~ ,

<

, n .

) .

pts].

- J3

:s:: . ,

<

. ,

) s

, ,

noam<me

300

KaR

290.

J<.

.<i .~<.

'

XVIII

11<

(paJ<eijm ~>)

n,

n,

R . -

,
. (19 7 ]. n,

'

n n

1553

<

, -

. ,,

. ? [1 98 ]. ,

n.

:r.

R,

, , , n1<

< ,

, 1555

. 1<

, >>

1<

1<:

301

1<

, m.

t t. ,

II.

1<n

:m

llR .

xputy.

s: w

mtn,

J m (.

279, 280). R

.l'J1I nRn ~

, m

m<,

t .

; ,

-t<

t<

t<II,

: t

iii .

, ,

:n ,

n:

:iJJD,D.r

m ,

R ,

) n,

i< .

t: -R,

, tt

ItR. n

I< ,

t , , n

m<,

nm ".

: .

. m ,

JJ. n R

, R

n, , m

t<,

n ,

IJJW . , 1-

IUI

R<

. /!. <

, t\

:n I<

i<n

>>,

t<

'

I<"

tt

. .

. . .

:r

.J<

(.

ii: :
(.

278).

270,

).

i571

t<

CI<X

IIm

291. I ' ~ J.><... 6A.us 1<1.

n . _.., . Mu:eailii06U . t
.. '
1667-1681 :z. > 1- 1/mQa

, m.~

1 -

( 64_.. .)

: ; R ~;t; 8 ; ~
; 6 .. ~

302

IIIOCitOB-


, -

292.
R

. R".. .~<I " ( a"sapeu )

}I

. 'I{

1586-1593

'

10

, ,

. ,

m (.

-<<~ , ,

, ~~

<< >>

R :

( 199).

299).

, :

: 1. .

1591 - 1592

(1605 )
. 1600
R (201],

, <<

R ,

,

14 ,
I<JI,

(200).
57

, ,

>> ( :)

III,

. (. 281283),

270,

. , ,

R ).
R

: :

:R :

-.

1598

. ,

~r

81

i!

Ji R ;

sandaJr

. ,

45

:lli ,

.
,

.
. . (20 2 ) ,

<<

<< >>,

Jr: ,

<< >> (.

. .

1: ,

281,

I<

286).

:, (.

nJoTCII ,

284)

:;

, ,

>>.

, :

(.

287),

R>>

[203 ].

; . r<

-:

. : caJifOJ\1 , ,

: ,

.1

XVII

Mo'CI<Ba

. ,

>I\,

i , ,

m,

. <?,

>>.

>

XVI

r<

~.

>R

, 1596

r,

.. n

290

1560

(.

. .

it

291).

, n .

, -

ii -

304

293.

!(.

1. 061 1 .

m::

KtUWoo

...

I) nn,

I<

I<

)il

'>.

, < J<s (.
270, m ), <

n:. -,

m,

R. n,

r). I<

: mii, !i

1< m (. 288)

Qn: r

i< :

J<

(1625

-,

coroae.

I<

1637-1640

m.

, , -, OIITI<Y

I<, nepytO

t. , , ,

: n < ,
,

'l, ~

XVII

. ,

. , nn

n r

<,

: n ,

305

,.
......
.. .
'

'

....

' ''
'1 '
1

294.
l -

. "

ll ;

~" XJIIe~ra (w" n.

t -

~ .:

J!69a 1696 .)

Mxallnocll ll ;

3 -

nAa"a,

, Mornoll (

: ); 1 ll :-11r ; 6 - :- r
n8 811'1'; 6 11 r - , li 1879 r; 8
, J'R VII ; g - l<ll- 11<, n VII -r;

zo -

1.r

. :, ,

i ,

; :

mm

i1!11

I , , ,

MaLie ;

. ,

cpeeiU<RX

m<

. .

I ,

_u

1652

, ,

XVII

:.

J<

, .

, -

;n

306

1667-1681

295.
1

s. s~<
s1:
(
{}; m s XV Il XV lll ~<).
J

1108

: (.

291, 292).

:~, , ,

R,

80- R

R R; .

XVII

- RR -..
,
< , ll'

R,

R ),

R I

, R ,

1685

( R _

30'1

r, q q

n u ,

: .

. , ,

11 ,

, ,

1t ,

1\- ;

1470

(204 ].

J<

1589

, I<

, 1

. , ,

>I

1647

R:r;

1632

9 , R

, . .

, .

XVII

<

(.

290}.

R I,

}(

J?I ,

~ >:n ,

.~ (. 270, :.:

R :~!- I<
. I(

}.

;.'
~. J~

I< ,

~k m ~

. - R,

. m~ ~
I< . . R

\! , i<~; ,
:

'

f?,

:. ~

. ::

.:

, R

i<

( } i1

Ji.

..'d . -

i< 1\~
,

(. 285, 293}.

...

-
(.

294}

R,

I{ .

, -

XV

.Rt

R. -i

it i

;~.?

, ,

t,

' :

, J< ,

, aii :

, :i{

308

XVIII

r.

n J<one XV 11 ~< ( :V).


- 1< n ~<~<.' S

296. Ruee.

39

npaeee eopom..:...

1< . ; :(}
,, -

309

,,

XVII (. n.uma. .,.). - . r.


~<; ~< r. cnych,aernc ~< r; n .~

297.

n08 11

ii, ,

, n

i,,

(.

294-298) (25].

1693- 1695

1697

(206).

t r

, r,, ,

R,

( ,

R R

<<
I\) (207 ],

R.

, :

i<,

. t,

. rr

1695

1693 r1o

, , -

1745

1 -

310

298 . Hueo. II"a" " -t"z ... :t ;: XV11 ~; (ptn.<rem n~taa Ji~<).
-'- Jicnmc"u 1n """" m<U m<~.<~; ,
" "'u.... <U< ...; - ~:.<r r. . 1</i , 11 ~<
t< < 11"

n 1

r,

n,
fJr _ ,

I\en

XV II

ii:

(.

n 1

t< . I .

n, R

294).

, :i<

n . sn <I<!'

, ,

600

R R

1679

<

t< . ;

"~rii , n

1< <

1674

:: . i"

I ,

n: t<,

l(: .

oJiR R

11

n ( .

296).

r<, , .:
, t< m..- -

39*

l{ - - n <

Jf m, J\at\

3ll

Bepxuii . i

11.

n (.

~r ii

297),

I< . nJ,ji

I< ,

fl

I<

, '

q ,

1,

m n

I< . , n

. ~,

.iii<

i<

n:.

i<,

RJii

XVII I,

R .

ItI<

75

-R-I<

(. 298) XVIl

. ,

1< ' I

. ,

IIO ,


200 , t<

"

i!: I<

. m

nn

I R

JJI


. :

n
n

100

50-60

Jl

R ,

l!

Ymat<oa,

I<

J(euii ,

< ,


I!jj (20 8].
,

n .

R,."

i<n

ettypiiie

Jn

R,

!(

I<-

< rop oon

sJ .",

(1506-1600

.)

i<u

t<

r:

Z99.

ii. Apx

n:

Pycit,

- _ R

;n

n.>~

n nii

n ,

-,

I'

) , . .

t\ , u

1In,

t< ii

n . n>,

-n

u1 , . i<r

. 1

nn

n, ,

. ttm

n r

, J< >>.

r: .

209

].

n n

i<

n,

01'-

, ,

, , ~< n

n -

..., ...

n1!:R( !{ n:,

n ii -

1'ii\ I
n n~

'

XVI

-R

(210].

, Rii. i<

XV

, n

i<

niJ iil

, ( R

, , . 6

.t ,

n n)

n ni .

:<

I<

!f .

II

nn R

rn

i<

n R ,

I (1515- 1547)

. R

I ,

, ,

r ini

. n

. n

n Ita r n

(I< J1I

III,

n!I1

) .

n, J{aR . -

Byuau

<~

:.

n<

40

:,

XVI

313

""' 1J~ptnmx

300.

CI{OG

,.. - 11t opo-~<penocml

XV IJ

1111; n

ropoou

, u i>

II ,

JJ, i i

XVI

lf,

D,

DOIJCO

OCT!ID&JIC aneUJI.

J ~~ py

T8l!flllCIe BJJIIHB ]J!

XVI DOJ{e,

u , :

1nJr ,

yci\Opumt

Jux

u sii u

D03

ni\ JJCycc1 , 3

C03Raie 11 ~r

_ ~r i .

XVII

n; IID

cio 1i

XVIII - u npan(1624- 1642) u ' XIV

u.

Tai-\00

uu ,

(1643 - 1715) -

i; m1 m

< n

I, , n

JellnO

;tr

Hcopa}Jij

,l.

XVI 1 1'

ocoeuuo !\

. ii pynnefuux 1
nu . ,

- , 3-

1\

<~ .

n u

in 1<

.J

~ , n

jj,

;J<

ii. u

nu

uu.u,

u ., , ,

01; comltl

n:rrnne

_ 3n.

t-\ n

)J(a,;a

A11puuo11

'

(,

I\, <, n

ii

. ) .

caoii

enorpa

f1
lJ

IiI\

n rnrii r
II l

uceii

JJ r,

pyrux

301.

,;

<

XV JJ

n.ap~<

n.powny
30-:r

...,. ,;.~<

314

n,
!( -

\
1

.. . .
'

'
~-~.

302.

40

l 1'I!

Pu.wa

(),

BepcaAJ< (1

cepeuke)

... ...17146

315

::

(cnpa1a).

w ~~~n><

'

303.

..

. R....

6.

Peno.

. ~ r

sn

1675-1710

n n r~;~,

~~ ,

~ n

XVII u, XVIII .
1748- 1753 .

~~

~.,

, , ,

, ~ .

~.

_ , .

1.-r

~ , ~ r
XVII :

n ,

~ ~ n~ I<

~ n

~: ?ii ~

::

~ ~: 6

rn , n :m~: n

~~~r

XVIII

~.

316

XVIII

~ n~~ n-

'l

- - --- - - ---~-------

1&0

J90

____ ....... -- ----.--. . ----------------------------........ ___--__.... ...


...

. -~- --- . . . . :::

-...............

304. ,. 11, 110~ 1666 . J n oporn- , . ;


- Or<JJ1PICe,n 11 . ; - ,. . (n
n, ~&u.u~ )

Jl .,. n, ,
.. 60- XV11 serca.
s11 n11 - .

305.

: tI.

, n

n . >>,

n~ n: ,

., -

ni n.

317

306. Hap.,.cwa
1 -

(q,

!fs ;

1715

Jt, r~ :l'lw:_Dn t7t~-t 719 r; 2 - n

q)
n:1

307. Baturmmo~<. , 4 >. :z:t. rj"


1790 q
1 -

Kan ontrn; 2 -

319

Benll

308.

::. ...6 .. t ts. t nocmpot s 1671-1675 >: . . . . ...;


"1/.~ 1011 .t< ' 1706 f)

.{>,

n,

/\"D !( ,

I<
. im

. r. :

ii.i : n

, R:n

, n

I mn . R

nn: , :

t n nI\.

-R.

:.

it -,

J>

llRa

i n

300

(212) .

R . ,

I<aR

wi &

, .
~1 , n ri1'

XVII

tt

XVI

, n - - A
pnDWOB.

p~tnec t,

u:

n ? mR

u u ~.

, n n n -

, :ii

320

309.

41

r.

. Syna

8n

~;
11 11

Cums
1734-1739 t:~:)

(... _ t,

J\ .

n .

:ii

1634

, ~r (.

301).

1<:111

J -r,

l I<"

t< ,

, ii . ,

r.

ii

I<, r<

Rn,

J\ r<. ,

; (I< , < 13 )

ue

i!I. 3 I<

n , n

nm n .

I'\: 11

, , mir. 1

n ,

11 n,

nii J<ac

tm uRil

XVII

cun
rr

ocr

J\

OJ!ITI:

I<U II

:ii n etcoii

t\Jn

lt .

~.

, n

XVII XVI If 1<

. Me

1r m n 1I

Jty

9 u

. .

..

r nnI .

lr rrarooii , .1 r

, r ( -.

, r<

Moct<OBCJ<Oo !(;.~) , 1< ,

60-

i r )(

n1;

XVI 1t<.

..ii , u nii,

1\n n

. 10 .

J( II J<

Ji npiiieua n

}) r: r

yteBidM i m, ~

n:!l.pRone nJ<,

t.

r
r. .

302.

, .ii

. JI i

J11

nepca;rct<O

11, r n
Jt, aJ<OIIe, noeil

liJO, _!J fl t ii

no . Tai< , , iJl

oii n,

(J

., n

I,.) n t. acNnl(y

ocei"r

cona

XV .
n ,,

t : 1) 1

: Jr

n tcanaon,

11

n iii.n

acceiion,

;n [lii .

u n
i n n

r< rii ,

rr. n r.m

ranoii IJ. 2)

1' i

n _,

r.i-i ,

ii t r<1

; rr .

, n n

I< " n

, cxoRIIXCII'

J(at\

npocnel(-r

ii

n J<!i

( )

322

311.

:s"".< (

enaz).

4 XIJ-XJJJ

. py><asa f

BuiJ

" n . i

i< ,

..

i<

XVII

n :

XVIII

i< ~m:

i< . ~<r

J, ,

. :n

~ .

- , -

!{ .

'

!{

h:: .

n . n

:.

_r..t

. m ,

~< XVIII , ,
ynll

R n (.

~,

303-307).
324

"' ,~< n.; - 11

_j

... ...~...
......U1

...
...
..

:I 1~
;;: t ::1
:;

~ . ~~

1
:: ::1
1;; ;;1
. -..

...

1
~~~

~~

'

. i>

j~<

n{)

);

J/t naAW!tni< . Cmallllc,Qy ermCI<OMY (notma 8 183)


:t-

1.---

::~:
~ ...~:~....
.:

. ...::

;::;,. f(t';:;

11 l<.u."-'1

R t; 03
SJ:: u XV; 2 -
-R
r

1 -

(no

nepe:rt

'r ane'r ~ ); J - n
. 1n
n iiN n

'

312.

41

. 611 11 .,

. 'u

n s

325

1762-1756

paiioax 1 '!'i<. n.t

, ~1

:r

111 .

. :

1793 . Kai<

R <<n >>

!II . i{

XVII . r1-

::

XVil ,

, , ,

, i,

<<

, n

\'!:

~~ .

~,

Rai< 11i,

ne

u ,

-r,

R R

, 1

~.

i<

1'

, I<l)

r .
R
Jr

I<

IV (213)

XVIII

XVII

m .

(.

. ,
100 n

-i{

. . 60- .

:i R.

. :

309).

, J,IJ(

<<n

.~. , ,
,
I<

:,

(.

308),

,
.

326

313. ~<m n11 :, . 1615 . 11 ~~- c:re...amuuxuii nllas~<cn"u"aUJ<

100

rio

400

- - - ' L_

-~
--

--

314. 31. ~<-~< a~<ca..tWJ. su~-


1366 (n nocmpol<o V); J<-~< i< s 1600 ; ,
~< n n< XVIJJ. ; , 1< nopnyca s~. . w. C,4esa r .-.., .. (, 1624 )

328

316: :>1. ( li 1667- 1678 )

316.

-sz

(pa.tUto ~ . 1812 ~<)

329

XVIII

r ( ), -

n, li .

r , : : J<

, 11, mi I\n
11 ?.mWli

, J<

(n

I [21'] . . m.

) _ , :

, . .

,
t n , n
.
r i< . g '
ODIII\a XV

15 ( 1685-1687)
n - 1
,
I\.

J<

E1Illceiicnx

, .

! R n
l'i n 1

XV,

5 .

17q8

(245 175

), : n

i J<

"

, t

. , ,

n, r

) vi:i n

. 11

XVIII

[t1S).

i<

m t

XVII

.u

:r.t (.

XV

i<

. R

, , ,

u .

310)

n1

l( (.

IV

J< .

. r111
,

JI (

(21 0 ] ,

312),

) ,

J<

, ~11:

. 3 Rm nn

J< ,

rR. n

I< n Jt

:n, n

, ,

nl\

, 1,1
J

mm

,
:

!(

10

i< :

XVIII

( n) paitys-

330

.177.

. " .. . nocmpoe~
:r . 1 /11 ' 60-:r :r XV 11 ; ~~ 1
. ( 4)

/118

. :r...

331

nap1<a

30 -40

50

:.

25

,
7JI

B CROpc

B T J[ BJ.PI

RR

(1613-1700

.) .

1:
-n:

.<

n~< , -, m

. :R 70-

n, m :

:>ICe

apunocmpoUA ,

npocnem
:~<:
~>

Jr .

. XVII r<
rtR:

, i<

r
)

R .
,
,

no

.
s

! , . .

J,

. :s r

XVII

XVIII


. -

r<.

I<

:R.

, ,

: ,

, ,

R .

, ,

?r

R,

. R I<

, R

XVIII

li:a

, R

XVIII

R R .

n ..~

, 10 ,

, rt ::R

XVII

332

819. .. t ..

1 ~.

XV JJJ 1

li l' P AII JI

J{

XVI-XV
IJ

J<

, .
yreuO8JII n 1I<, 8J{,

BIIPCAA

IV. ne-

- 70

npoeeuoii: i<m<
n I<

m.n m ,

m< r1m

rr.1~1~t

qJ

, r1 n ,

, : 1)

, ,

t tn

2)
( I< 1190
) 3) u : V (
: 1370 ). : V

RpyiiJie

, I<

J{ ,

m.

<>WIR

; ~Um

n .

, ,

) J{n

R :1<

<, n

:11 , ii

. J(

V, n i<
> XVI . I ,

ii :r>> , 1 ,

:. ,

t
nJ{ . i546 ap-

- ,

Xl!Iei<op I< TSJ{

I<

J<

u J{

314.

(R

XIV

t<

- 11

l{ 11m. l\I,

i< ~U,

RJIii , I<

r u .

i<

l{ (.

311).

J{lii

r n .

: n :

1564

I<

Jta , -

-, . J{ -

J{: . :

- -.

, <

n, :

(.

. :

313).

1'


! n

500

. ,

;: ,

XVI

1,

XVII

rr J{U,

J{

I<SJ{ I<

R v,

(.

334

314).

IV

XVI

XVII

. '

it

i ii,.

It.

11 -, : 1!

I<

it

J{

'I

~t .

, -n

I<

[217 ] .

(218).

. n

It .

1578

1604

(-

).

I< .

1605

, ,

J{

. :

<

11

<r

it

nI<

ROpnyca
.

, :

Itopyca

IV.

IV

, ~,.

IV 1608 . ,

,
,

I< 1612

139

-r ,

(. 309).
IV n ;

"""
1< 8
apu:JICe. ~<~'I()
s. 11J~n
~<

<~:

1810

320,

XIII

1.

i, -

1639

. ,

.).

1833

><8 ~<.

~<onue ~

) . ~<-

{180633

43 '

, .

-, <

: . R

t<t<

, I< ,

n-

i<

. -

-R,

(.

: (.

i<

IV
,

, ,

, I<Oopoi'i n

i< n ,

314).

318).

, .

n R.

I<

, n

It

J{ai<

, , ; R ,

,
. ,

n
iiR

, .ii

t< t 18
-

. 1627
!( XIII ,

: mt<

I< (.

!(

t<

316).

!(,

t< : ,

(.

317)

. . 50-

:
- ':. oiiRXIV,

<<-,

<< >~

: .

, :

. ~,

'

: !(.

<' , ;

[

, , iiR XIV

, :

, -

219 ].

.
,

. :

.s:

- .

ne-r,

r >>,


t<

n' (. 319); << '

336

agz.

:>I.

322.

.. s"
( 1<8 )

.J:V,

.. ",. .-. ;

. . 8 1699- 1701 ) .
.... " lV, ~< / ,.

337
,.

1<

"~
"

, apJl)l(a.

.
, 1<

, nr

& -

300 J< 50

tt , J<'r'.:

XVII

i - 1
r<w .

n ii

J.! n.1 teeIJII

, ir

11t ,

, n

rt

Ca!d:blx

- t<.

!, J'

r: n

1<

Jt

I, . I

-.


u . R

10

11m ,

1< . l<

t .

mn

nap1<a

1,5 .

R 1660

Jleno

J<

1665 n

: 1670 ,

I Jt.

I' n: I<

~~R

I< n
ii 1\ .

: 'III

I t<

'I 11 11 (

u ,,

tt

I\ .). Onar<O

.n ,

, !

! i. r Jiypa

314,

u. <

X IV

JI<

pnc. 315.

XVII tr XVII I rt,

nap[(a n JtO

l<

t . .

, J, J'

ort

ri

R 'I

. ynonnoii rt.

, l(

1 , 11

(~< ) I(I 10,

. (. .

Dm .

m<

ii

XIV),

ai\rna

ii 10

1\.

n JJ

Jt .. n

n:

1670 J(
: 11

322). n I<n ro 11,

t n, n n

, , . ,

w saca

eIIIIoymao n[.

oii . n

r~I& u (22].

J.

, :, -

~ .

I<

338

(141 126

) (.
nonuii.CJ.

:. :. J ~< XV. 110 ~<


1755-1763 . - ~< .. ; XV "
( )

324. " ~< XV .


... (} . ...u;
.

J : 1;

~i, Q
: : .

iJ ~
~

. -

43*

. R,~< "u,
~<. ,. ,

1699

1701 ).

.Ji -

I<

339

n:ii : ,

, ttpoe , J< ,

I<

XIV,

(.

320).

1810

. ,

, wr <

,
1, op

MIW, r

, .tt ,

4,5

I<II

24

XV,

. ,

I< ,

iil .

-11m. ,

1728

, OMI!?tiO ,

165

Dx

I<

tt.

i<

, ,

Itpoe

(2~ 1 ).

, . . - 1, :

~n~ .

. ,

) J

n . ,

itr

, ,

J.t , 1t'

Tamt , mt <

. mt XV

~t.1~ .

iil

XV

1748

(13

I<

J{Opon<a 1In

J<

i<

r< .

XV.

ffi

, I<oopoii r<

t< .

800

Jr m
.

, , ,

na

., wr

XV

it

i>

J< I< r<,

t<. n 1',

<

XV

(.

323, 324).

, I< n

I<
-


t< , ,

Jt

I 11 (.

340

321).

826. ~. 8l (apucnuJt:paw.<~~ue)
t:

KopoAeN;

010 nAIY
Atroo

1775 . nparo

- 1/ r

~> ( palloltp - 8008()()

1<

XV

(1792 )
1836

.A4etnJIO)

~,

i'1 .

m.

- t

ii: <

43

. B J D DR

. 341

1<r.m,

826.

~. t, !l" rt.J ~
f ("" , 1833-1836 )

n n .

tr , m
, n

XV

(.

325)


:~

1789

XVII

XVIII

, nn

napx<on,

n n .
.

i< w

trplle I< I<ai<


n ? -

,
. n

rn

!3u , R n

I(,

: l(

:;- - . I , n

R R

1~ nR R

IRR

(RaR

R n;

. ,

R ...

rt ,

m , n
R n

90-

m! .

, Rt> (221 ].

R m
,

XVIII

1,

XIX

R.

, , J<

1 .

DI<

n- ~

. r< , R

R, R

1793

J<

(.

444).

r n.

i , .

< r< !\

, ., R

Rai<

, R

R n

. -.

n. R

1~,

, R

m.

, R

TaR,

J1

"9

R R

R n

I< ~ r
R .

R,

npocneRa n,

n R ,

, R iim

RSIR

apRa.

228 ]

Rn .

-, I

rR

: ~>.,

3 R n -

r ' ui (.

326).

Kapma Jr r XV111 seJCa. 11.11 n/ cucr.ua


k/:1: , z 1 ,.

" 111

.~J .>~

.JI

. A.JIA. I

II RI'

1t .

l'f CC itOl'O .II


HA AJIA

1.1R :

XIX B ER OD

l .

XV'I II :

i<

eeiiRnl,

ii , .

it
1 , : n

-ii

:ii

1 i

, I< 1~

(226].

I<

, :

:w .

!I

111.1 ,

LII.. :

~< , , ,

J<

[21']

>:w R: .

j :


J<

t 'ln

XVII

r: , JI{

:r :

't

J!D.

. 11

::. .

! ,

3.:, :

. oapeiiiiiii:

, r:w

iii r: . ,
. ,

J, ,

11 .

1t0.

(2211].

160

XVII

XVIII

t ~, . .

, -

:, -

34

:, -.

>>

R ,

(229 ).

XVIII

. .

. R (227]

, ,

R ~

, ,

R .;

R ;
, ,
.
<


[228 ].
,
.

:r:

~<;

?
i ~< cmpone
r.msa U' P!f1<08oor44

.:

, , ~

r.081< ~<

. ,

; amwp npoe~<ma ~
~<
m:,
:r:.
.~< nap1<a
us rr

n n

n
MnnPpa,
171~ rony)

:g (

1721

<<0

1 (1672-17215 ).

11,
,
,

n. , :
.

200 ._,

~ .Jm .

: ;

XVIII , ~
, . ,

( ~
;~ XVIII . . ),

1r

J.

80- -90-

XVII

'R

..

R n

r,

r .

.II;IR

, XVIII t<

-.

. :R

, ',. ,

n :

~ .

...

:R. , :-

::

. orro

, . ; ,

JI~~X

Rn

Jl ,

-,

>m

r, , :-

: ,

_ : ,

: -.

: (: -

346

327. ~<. XV I1 I

nep~o.w 1< .~<

- 1-
(

~<

lltloc~<

;" . -

-)

) . .

, R }<
'

R ,

XV11

n r

R .

R & () -

. : ,

. .

. ~

R -

. 1709 Q n

)II -

' ,

: .

Jrn t>.

R ,

347

oii :.
ii) n

~ r.
JI , ~
m<.
::
.llt

328.

11

2:0-

XVJJI ~<

XVIII

ts _


l<

\<

,
BRJIIOa n. :

v,

iii, ~;~

( :),
: m

, ,

:: , ~

'J

, I'

., !' . .

329.
XV111 ~.

3:~< ~;

. (11

::,

liata.e); -

. (
, 11,

t<;

i<ii (.


[ 2 ],

327).

I},f t.1

:)

XVII

t .

, ,

rn, Q

, ~,

, n

XVIII

:.

, , n

f!I :, .

.:: , , , .,

Jq_> fu< .

J . , i<

n.

III,

J n

~ ,

Poccmo

J i<.

I< .

, ()
1 ,

m1,

<<>
~

uu

: : i 1713 ,

paOTDif.)T , ., ,

'!!!!_

348

CIUdiii " n 811

,
:,

ffif

~ ~ ~: J
~~~~~

Jii. 1<

, .
pyccr<oe (281 ].
1< : 1

1d'

1.

n:U.

. . . :

1t

, ii

~ j

Be-

mJ

00

.1

EEw

[[((((([([[[[[[[83 []J)])]]]]])))])))]

mii, eponeiicoii ,

ii

m , '
, r< , 1<1<

~ ,

.
nAan ~<mr
- ~< 30- XV I lJ

330.

, n 1

J - .. SR
1;
J - nn:;

, ,

,
~
iin,

iJ.

T8J(,

m~<ona; - ~eo:aunJIOte ;

8 -

(232]'.

,
,

6-

n ; 2
4 - nr
;

g -

7 -

rocnnan :

oueiimm.m

:,

~,

, iD< ,

, : [t),

r<

. ,

, ,

J<

. . ,

n ,

nt::

n ,

', .

iD<, R,

ii m

II(

n R

, n,

st

, J<

n , R n,

. , 11
!ill III

r,

40

n , n

: ,

i<.

. n

l{

, 110

n:i ,

~
fiUD
n -

r-

. 8J(, I,

--

349

[28 ']. 6

~ ,

.,

(236] ..

r 3

m,1 . , R 3

3,

, m<

<:R

I<

., r -

. !J

. uoe XVIII .
1 (1725 )

<

:s -

..
I< - .

, :

, ,

m, 3

. - .

. ,
.

, 20-

. , .. ~

, I<I<

, n, 3 <

. , 3 , .

R.~liic

, .>.t

c, l{

1737

.. ~

< -

--

, , 3 I<

, oRIIe 30- XVI II

. ,.

<<

XIX

XVIII

:,

Rii

, ~;

, ,

: ,

. ,

, r. .

~:r , ,.

. . .

(1741-1761)

Il

-. .

. pli

350

331;
1-

Atm 6

(1717

J; . .ur nr , ,- ( ): 1 u J<n.; 1 -

nu.n n1';

$ -

.tr

r ..wz:; ~~- r, -

.'

332.

. nl</7\us r~ . 1760 :

, n

.r n.

u. 11

I<u .

I< , ,

i<i

<,

I<I<

R,

. :r

I ,

I , R 60-

DI\.

J<m

~,

.,

XVIII

~ n .

, ,

rni , '

::r , R

, :

(. 3~ 335). ?, I\.

. :

, ,

, 70-,

. , -

80- 90-

:~f

r :ii

XVIII

i< J<

XVIII

J<.

J(

m. (>:, . 'I

..

~ iJ

~t

q,

I<

32

333. z<u t nocAe nepecmpoD.~:u, t . . PacmpeAAU 1'152-1768


n'<) t pat

( r1 1<, n pcymty f. . l)

334.

tfi.. J .

BIIAC . . .

1714

8;

1746

nepec~pau-

( r J< . . u)

336. U1 r-t .6 1 XYlll roca

XVIll

. J!

1. r

u.

/2 ,

4N2

3. m [238 ]. i\

.:ii-.

, , ,

. nJ

70-

. .

~ 16 ,

..

XVIII

30

RR

n _ii r

. .

, 1<1<

. _ , .

J<. :..
. R ..-

n< ,

, ( ii

r ),

, ,

sa

. , ,

1,

..

. . 3

11 .

n r

t <:.

n, , .

.'. (sa R

, ,

I\ .) .

[].

. .. n

, <nn

. n

'l.

60- . <ii

<. ,

(1796

i<n

, , .

: ,

!( .

.1 < .

ii

ii

-~

!{

::

r>>

nt.J(

11 .

J<

), : \

< n

i<,

r1

~fu .

<, !{, ..

n.

..

. m.m

n :

1)
, 2) m


n , . . ,
XVIII ... .

3)

. .

. ..,

,
,

[187 ] .

1782

3,8

:n,

. .

:: <

m, . . 20-

..

XIX

, ... .

354

XVIII

&

338, .

<.

cucme.uy

lloo

337.

n.

..m:m

J< '

1704 oiiy;

npoe~<rA< . R. (, 1732-1738 ::>:) . . Sarapoea (1 1806- 1820 )

tt

'IZ

1000
. . .

. . .
1100

. f.),

ocepmt:)let-

IIIOQ

~m) 6 ()

>,

I g, J:tnm11t~

tt~i~ J<oile

t ,

cny, .

1762

?.!!, , , ;

11 , 11

m1

t . -

XIX Jt.

J<.

J\

jpyccJtx , u

. ~r, n

. "

. ;

, It

. :

. JJn.

y1taa

..

1763

1775
10-15 n

50

XVIII

tt

, :

it !{

it, :~

t _

D!

~tI

500

.
,

;Ji:

J<..

"

.n:t

: I<

XVIII

J<

" n

<

~ w>

80-:~t

ll . ,

, 60- , i<

< ,

.:ID R,

! m<

25

10-12

r>~

mnpo"o

70-

cOitoiie , n

i,

: ,

J < n

: :i<

, "

1769 ii
, 1775 -

J{ .

rt J<

, :u!D

ca11w.ii

ii .

m. i<,

:i ,

l{ ,

, ,

nnr~ .

t<

:l{l'

'

}'}t,

~t - "

ol\IIIO

i<

i!< , .

rt

r< ,

. ,

~ JI>I1J- .

-r .

rt -

11

nr~.

" .

i<

356

338. . 1< . 1< '

"!/

339.

I<OIt

XVIII 1<. 1<1< l<

, n<Jt
( )

. ~<n n 1<

XVIII--,el<a.

:r:

; .

z - ~<"'"" ~< 1< A!f'ltS.u ... :


..... ( :), ~< ()
, .. (n). !!.I<
1763 t~ n ~<. . . ~<

Jlo

357

I<11<

3#0.

ptl<

.<

npot11mot

(<

1763 )

noc....e

. '

- , J<

, ~tJ<

r- t< , ,

J . - . .

nr. J( R ,

I<.

, , I< r< .

apxn-reRyporo

R R 0 1

1 sRJ

1762

. xapai<epcliJ\y

R o-

?.mccn n

XVIII

, JJ ~

:r

60-

Bl'yca,

. -~1 n J\ R

i<

.: i, R 8

. JI

R .

u: . ,

,~.

., , R, ,

358

1841. . (. 1763 , . . R1; 1 1809


Jpecma1pposa.ir R. . Pocru; .m .:.. ., t"' .w.w 11:
~<.w 1941 ) . -r

!{n 1 (1796-

iJ , r , !i

i< l\

1801)

, ,

t:

ii.1;

. 60-

XVIII

:,

.'I.

Tan.t

XIX

y>I(e ,
XVIII ;

if: t~n

ecnn

11!

369

XIX

XVIII

.IJn

1802

1807

n( .

,- I<

nn ~

1 r

r n

Jm m<

Kaalllicn

R8

J1 ~.

1>

[238

J.

. h.

i..";---=o~;=.d*"

, emm
I<,

:i<

J<n :

3.42.

~<.

n., n
.

. . s. <

' 1778 .
/ (11 . / V ) ; 11anpome 11 (sa } -
n.<J; " sanay IIJ - -

1807


I<

~~~>

Rnq .

'IRI),[ n:n

r w ,

R!.t<.

n. i

J<

11

XIX

1<

[11' 0 ].

, :

r r [ 241 ] .
i< .

JI , I<<

n.: n

m .

R .

XIX
n - .

:, ,

: .

, I{

m<

r<

1801

copofiP:I

no

i.

entoii.

. ,

n ,

, ,

i n

. J<

, (

m.m :)

360

6-7

.
)

~~~-~~----~69~--------~~~

343. . . , 1 1779 so&y. .. ( 6tpuy pav. r) - N.;


t.4 - .~<. .v., .:Jt .uecme cmm ilepe811>oeo ocmpoaa; 1 - (6v. S.
. ). r - - l<pt.t.; .1 - Cnace~<a. 6~; - Ooe<'ICv.e 1opoma;
cnpaea - Hv.mCI<a 6... .. 1772-1776 z
1- 1 R nn ><ll cnooJiol >< ropoAa; s-t- w; J -

361

3U.

J, r:>:

1-

1784

rnanan W!n nu;

lt

Aopore

345.

z-z-

u.

ru r - n

~<.

.<

' 1784

1-

u nnu

(
11 XVII-XVIJJ );
rn

z-


, ,
, 1, (crn),

JI

'! :.
J<

J<,

~t

J<R

, 1<

: 20-

I<n ,

; t

I< <

J<i< ;

. 3

I< ,

: ,

i< , I<tt

8,5

I<

400-500

1818

J<

Maiie>t<,

J<

XIX

u1 jj

~ ii
,

ii

, :, m

i<

~,

~r

[242 ].

, )J

~ .

, ,

t.

:.

if

R,

lI

ii&.,

362

XVIII ,

346.

. ~< n.I: ' Pul!lle.

1825

; 18 11

a.AU<Jn.ux .J .

" 1837-1842

Mapmoco.~<

...

. ,

mr

R ,

, .

J . ,

R ;

. (R=,

, ,

, ,

46

it

363

n -


Z8

347. OJecca.
nt.

11111< , t

R.I<u.. .

1864

&

.nu m.'I nn. : ; 14 ; 1< w .n; JJ r, ~


s n n ., .tt (1 ranepeu); n r
. .
( u
n)

~
.

eg

240 r 4~

348. ,s.. 4 I< 1778 , .J ." . auposq.t (aampuzoetma}


1-

2-

nt n; 4 -nJI ; 1 6 - n

- u

(D\11TPII

); 1 - Htcono

; 8 - n nooacJCoA C'flenc( 10 - CnacctA - u: .nu u (9) cenepoaoa..n.ot

rnyxoll Oamuc 11); 12 - JI

, r

RJIRCII :

11 11

:~.

JI

100-120

(.

408,
.. ;r:

409).

. :n

1812

PA.JIBPt


if

1700

( )

II D

13

l!mR

i , .

3%

. r ,

XVII XVIII
400 Jlleneii.

, , 11

11

(r< r r

XIX

, t<

, r<

250

<, ll

I< ,

r< n: : r ,

-r< i

-Ju ,

. , ~

:_\ J( Iiit l'

CoeJJCI<B, : , r<

nI I( Rpl(o n1

, rt

, ~

, ,

iii<.

: II

11

!l ~

R,

l{I~ .

I , ,

: , !(

-niJi

. 11

, .,

r,

t<, ,

j>R,

, , 8111 ,

11 11,

cpeiit

!<,

: ii .

nit

, J< , Rmm:

),
1~

: u

, .:

;q cooii .

I :ii

R0

u ,

, 11

l( ,

R R

11, :

IJ !( , D1

1830- 3 r .
XVIII }{

<r

iit ~11

XIX

XVIII

100

349. U. 8.. no . . PaCJnpe.<u.


' 1755-1762

=
....-::z: ..::
.v

: ... ..:.:.
:.. ........

::

...

..... :

......
: ......
..... .::::

..

..

: =

.......

= :

::- ....

:........

.. ..

.:....
.... ......
.
.
...
.....
.
. : := :
. ... .. .
... .
. . .....:; ...
.....:
....
....
..

-~

11./J~< '!q: 1753;.


~<:i .4w ] 1 .(pa6om4 R. . Par:mpe:.u.). DR
'npot1<171a- . D. Pacmpe.uu

360.

11

. Tai<-, ., 1784
217 ; 1812
251 ,
1830 - 305 .

1725

100 ,

75

"' . R
l'pynn:

,
. .

425 .

, ,

ii

- . R

,
n

, i<.
R,

R (.

XIX

329).

:~.t,

11 l}(

R11, -

, ..,

(.

328).

Mo-

. ,

Cl(Ba .

XVIII

Moci<Ba

XIX

l'

I< ,

4 -6-10 ,

10 25 ,

- ,

2 -3

l(.

200-300 .

.
, , ,

1' 01'0.11;011
11 .I J. B BI\I E OPO ACRIIE

.i.

, ,

u -

XVIII

XIX

. ii ir

ii

, -

m,

, r

, 11

R
,

(.

, fl

331, 332).

-I<

}{.


, , nai<one,

m , .
,

(.

330).

R, -

368

...................... .

,.~~:""':":;"" ""'"~""' ' "." ..

- .

............
n====.:=.r~i=fiiiir=n
.. "":"'
ii=rmIIII=n
..At:~~
..
I . ~II-1
.. 1-ti ,..... .
~
. . . . . . ..... . . . - . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . ...... t/ . 4 .. 1111 ' .....

'

~ fyj

1.:

;,~~!!',

~\\\ \\~'- ,~------------~o[]t[0~2o~o~~oQ&~o:::::::Jo~


ooL:::::~~&o~::::~
oo ----------------

351. : mw -< n. 1< . npocneme 8 n


w,.. 8 (npoem " 20- 1<. 30- 8 XIX 1<)
-r G r: 1 n ; 2 u ; J
L1

u ~

: 1 -

6 -

6 - r

R i< <<n ,

: :

RaR

.>> <

. m

RR

1773-1774

. :

R , r

, R

XVIII

n<

<

, ,

R : ,
.


nR

, ocaCRJII I<.

RR

-
- -

, m .

0111

VII i<

n R,

R ) , i<

- J~ ~ R ,

-R

47

. u

XVIII

XVI II

R R

36{)

r..lZ':1
0 .11
-~

1!:

00

."""'

1
~---~2~~~==~
~~==~4

L... . .... . ... . . ... ...... " ,. .... .. "."" .. " ... ",

.......,....ii
,.....
::
.
:

....

..,...
..
\\..
..
~

r ,, .............................................,

~~

362. 1 t: : ~.~>< Aeacwma6t


iieprJ - . A I! M it p anellcalf 8 e 'fe pOJp r e r I.,.
:
1 - w .; 2 - -: ; 4 - J ;
4 - ~ r m; 1 - JION
-r; 1 - .: ; 1 - l<-urn t; 1 - n.. 'J'a

1 -

nn

1 -

6 -

"' .

1 -

XIX

1-

lln ;

1 -

: ~e onona;

1775

1781

r~ :

353. llemepyp. apafJ ~< Na 11 om~<pwr" N.~/1 .<~<~<


( u rnu . . , f 836:

R.

rony)

1.

n R1 r oJ:oa <"

I< RR, R, :,

: , . .

RR ,

n,

1 . ,

R .

R:

I<

XVIII

n Rn t<
R , R

, R

n nR 1

R, R

n,

n .

RI.

TaR

, n

, n; R

Rn, .

,
XVIII : R , n

, R,

. R

n , , n:,

47"

,.

. ,

I<aR

R,

XVIII

R R -

371

36:!.

n 11

- ;
( r

BBJ<e,

XVIll .

pexu

!/

11 t , no<FotaR . . 8... "'


ecuoueaoll

uo

. . Jol ax aea)

. ,
tD

XVI

tcopnynyt nat>neii. ,

1
n,

i<11

~ ceii:

' XVIII

1 2

. .

1 8 11

n \1111
ii
.
n R n

Rn
R , It R :
, n,

, , ,

365.

6. z . ...

. R

-. u>z ... uz 1110tfi.


( it .~<11 : ' 1714 z)

372

35.6.

~<

npocne~<a

~<-~< .

--

XVIII 1<. J J< .

( n, un . . )

,
,

-
,

.
,

::
. ,
,

.
,

,
: $, :

47

B)'RRU

:,

367. . t .w,
<J! . . OI<OAO 1721-1722

373

01

Rn:r

II

XVIII

t{a,

11

m : m

cemop

m, . .

n. ,

-,

n . ,

mnm

;J

t<

Ji!m

I<

runo

: pni<a

I<

r . I<

.'I h'

i<n

PocciicRoii

nt

ru

lf! n.

<<

<

1rn. u ,

n ,

.: (t<,

nWJ,

R.~.

11n . .)
XVII I , .

, ,

, t< n

ne

t 30-

XVIII

m11 .

R. I< n

, rt

, ,

, <tJi

1737

i<

u,

!t; .,

1<

111 , t

I< ;

i.. , , 1<

'
~.:

. , rmoii

XVIII

XIX

ne

t<

9 &J/;

\\{ .

n.

.,

, I<

n. IJ

. ~1

i< l\.

11,

, 70-

XVIII

1\u

374

',

..

358.

8acrnpo1<a n. 1< { Mopcsux .) ' 60- XV111 . ,;.:


XV 111 1< cntuno n.<m aacrnpol<o .

n~< .11 . <)JCUAX .1 n n.


(pa2.11enm

s.<

.,

~<., . -.)

r 1 J. .t 1 n ;r~J.

l(pettoct

,I;

~ ~, -

;r

n :r

cpoiffie

rn

pyccRDX

::

.:

J<:

, .;

ii

8JI

8:m ,

nm<

II

. 1712~

qm ,

1715

: :<

:n

RI

, , :

n,

J<:,

~ i< 11

(I<

R :

:, J<

:rn


J<. J<

1717

R ,

n . ,

J<

, nI<

i<: .

r , .

, 11

-I<

: 11

:.

1703 ,

I<

359.

J<

Ht1Cit020

n..z

11:

...

11pOCI\txm4
~eapmtiJUJ

(t. n. ,
-

184fi

n
.fl

.,

()

, m11 r< ; (
) ;r (

. )

m r<

. .

376

ni -

'.

360, , ;, aacmpQl> HesC~<QBQ npQcnena .cepe1Jue XIX

ftJ<a

(n() < Caomi<osa).

: , ~< $. ~<~< ~<opnyca ' .m~< nepcnei<ma


., : . : i< -u

371

361.

...

~ ..

A.up/l.lllnecm.a,

~Ca-ae~qJ (-:, !l"a~e . .. -

. . ...

1764-1788

, i:

. , ,,- s nyup
lrfiJJoo cn11c"a 1 .~ 71.40

862.

r-

, . 30-.
R ,

337).

- ,
,

~ (.

355

XVIII

, R 3,

. ~

( ),

, .,

, ,

, n

, .

, i!

. ( ,

R )

, ,

R.

, R .

, ~;~

r
.

378

363. . ~~<r ~.
R. _..,.. ~~ J/t .<
.

.n .

(1826

:ii l!'l. :
JJ ,

n .

n .

r ,

:rn<

r,


I{

~:

(.

r Jt,

336).

rm

. : <.> 1
'' . ,

1 it

~ r ,

, n

11

pycCI{Oe

n.

, (l ,

J{

u .

m., , ,

.u9

~,

nt.
n

1.

i<

n t>

r (.

338-341).

. . .

,
n -

: , .

48*

379

.161. D. u DemponaAOICXO ~<n11 :<J (1< .


1703 t; ~< o6-suo1tu ~<.~<... 1779- 1786 t) . - D.
, .... 1 1712 - 1733
(6 - 117 ...empos);
npa1ee
~<I<U- Herauc 1 ( . . iI... ' 1787 )

. R, R !\

. 1760-

r",

n I\ I< .

r II

R .

II

1763

t<

I n (

XVIII

),

30,

.1 .

r . t>

J< n,

, ,

r.

R ,

R .

II , ROnpac~

!<

. -

wn:

380

~
i'"

..

. nlm 6:. n- 8. (. . , 1'156-1762 ), - .


!J. (. . ~-., 1764-1767 .), . (. . , 1771- 1775 .) . (. ,

365.

1782-1785

.)

R6)

<N>

It

D.

!ll:

ue

it.

fi. n ,

KOOitOIUO,

I(

R;

}"I

Mu:raiol'< Epon~<un

1740 ).

(1690-

Ap:rumeJQ710p-;nAaxupou

6 P11CCI<u m
:r
><. Jlacnuota.c 1 cocmatAm

.4J :r~<
r1

~<I.._.

..

1 :.

cmpomuut ,

top'4tci paSirtla fl-

1 1

ruaupo~<e

( G rr

Jt

:.

34),

J .

D. u

. ,

acmpoli1<e 6;

ii ,

1\ -

}"I

- t\

!.

. q!!

< _

Jt

(.

-t\

. ,

, T8J(il(e -

D.,

-:1
-

, ., \ [ 2

tt

J,

Katt !!,

: . ii

. ,

JI aptty,

n D.
(.

342),

11.

~n~

, .

XVII 1

20- 30-

n .

XIX

, ,

(.

, ,

-- . n,

firii

811

. -

: , .n

382

344),

'l'

, ,

: . . , .. ....

~r

. ! i<

(.

1718

iJ : : m<

345).

: (

:JIi

) iJ ;

: . ,

n ,

!JiJ: JI! .

JI! .

:r

i<,

. : ,

J , it

it, ,

, , ,

iJ,

: ,

ocoemiO
(. 346, 347).

383

,
r<

1814

1794

: , :
,

>>

45.

, 11-
, tt ,

. !{

: m:,

!{
:,

i<

1{

I<

: ,
, !{

t ,
, , :
..

367.

-!'i

pal10><a opoiJa 8 1726


1 -

i:.; 2 -

ne

~ ( oOllil

puc. 368- -370)

Jtt:; 3 - :n , nllI
; ' n. 11 ; 6 8u
11n ~ I. 'Jn (
s .), n.:

,.
,

n.

!{ . m ,

<

~:R.
I'

XIX

XVIII

:,

,,
r{ - <<

m>>: ,

'
.

, 11m ,
:
, :
,

J{ . ,

..
........
.....:

348

: :

, ,

JJ68. . . . m
u 8 1750
1 - n n nun; 2 , n . R; J -

..

: r R

rn
.l!_ ; 4 nn ; 5

( ) , n Pac
penir; 6 - 1 ,

.,

I<

. ,

384

ttpe)(c'l'aJiii: cooii tlI%


,

.
. .
u.

1.

I{

n .
t, i<
,


.
, 8

: ,

369.

:: :

. n
.

1-

lj. .<~< 71.441<


.<
s 1800
. 1;
2 - ; -

<r , ll um. 11 ;
4 - n; 6 - (
) ; 6 ru; 7 ; 8 - u; 9 -
; 10 :nnt . Du
:~r

, ,

,
,

,
.

1m3


.
.
:r

..


. .
.

. capo.:ii:

1000

1\)0 t1

( . r )

; ,
,

370.

1 - . n; - nn,
. . ;
d ,
n . . t; 4 - ; n
r; 6 - 11 ; 6 - IR11 ; 7
li ; 8 - ; 9 ;
10 - t ; 11 - R ; le rm; IJ - 1; 1# -
-r; 16- :,.; 16 un: u ..
. r -

: ,

. .w" 11J1,4

s 1850

: .

385

r, 1Jto XVIII

50-

XVIII

XIX

r~ -

) : (.

349),

1{ I{

, !'f
.

11

, l,

i<

i< i<

. , it

-,

I< JI i<

imo n .

: ,

: ,

XVIII

: I{.

1753

1743

i{

, : i<

:i .

( . 350) :

, .,

I<.

i<

R .

r~ .

, R n

i< . ,

I< -
, :

. :1' npoei<y

. i<

t{

. , , i<

: (

) .

I< ,

I{

I<aR

10 {,

- n

. , ,

:~

g{. ~

_J!! "' ...

. :fJ_I{>}I,

R-

. i< (RaR, ld,

) ~~ .

~ . 30- .~
XVI i( . . t 1I

XVIII rm. Ji

{ 20-30
,
XIX .

, ,

i<,
_ II.

386

371. . t ..:

(f/J. .., 4 . . z..

XVIII
1763 )

372. . s: .. it npocne1<1na

, l!

, , , m

(.

XIX

351).

!n(

XVIII

I< J .

, ,

, R ,

. ,

< ~ .

,.

I< .

, It111

388

[24'].

, -

373.

374.

49

r. pe~;u ~< J ~<

. ~< ~<~<
: ~<"

889

~<

376.

. ...:

mm< (ct<y"nmop . . ~<,

s s . . ..4, s- .l'. )

1766- 1782

~,

~ . ,

: ,

:.

n :

:r , ,

. mr n (.

. ~I< n

352,

353). , .
. , n XVIII :.

: .
.

, ,

n.

I< :

1812.

n,

1:6

TaR,

, R

, .

.. R

.-,m

3,

!11

: .

R D

1812

. .

~ .

390

.R -

376. :_.

. R?. (80- XVlll ~<)

:---.:.:
>::...._...;:_.

377.

. .t .u1< tt

R. ( 1-1) ( 2-2).
R -178!1 ;

1801

391

oiJy

'),0

318.

> ~<

700- 900 1 000

.m .~< (:OcmoJuu.

1805- 1816

300

nocmpoma

ToOI<OJc

, .

<~.

1> .

.:

:R s: 3

, 10

, > ,

< r

10

1:. ,

i I<

XIX

] I

w< . ,

mrnep.

l( :r.

, , mtea

1: l(.

200

;t i(

392

379. ~<

(ns s TOAia 11)

380. / crnopOII s {t . )

i .

)t

l -

I<

. ,
,
T.!I lil

UA.JIEPI!UliiB

t< rn

- t

. R--n

ul{

l{

393

I<

~,

. ,

I<I

J< mn

XVIII

n,

i<.

&

..

rr

XVIII

XIX

. .

ii

:,

u
I

1 :

:-<

apo:u-

~<

(1760- 1814 ) .

Ii
10

.SII zII<

11

'J j

[146 ].

3r..

mtiii,

s~<,

"

n. . r s~

( 81'0n,

i<<

n. Ui ;

355, 357).

. . DI)

(.

, 1

"Yccmsa

n
: s, .< ~<
n11U. mr!l< uc-

I .

40

i<,

!l J<
I ..

. 344).
.'
i

, 3: -

I< I .
n

ii

I<it i<

- HeCI<II,

i<.

coiiX (.

354, 356).

l(

; . J<

::

. , ,

: .

,
- 14- 16 20 , n

n , ,
3

25

40

1010

ii

2- 3

, ~ ,

III

i<
i

&>

, v

l .

, -

394

II,

381.

,
'!

(.

1806-1811

8)

r)

: n

), ' ( '!

ii ) -

. ~ ,

[2 8 ]

11

60- R

'l ,

.i

It

, .

, m ,

: ,

. . , .,

. R

40- 50- , . .

li,

10-15

10 (21,3 ).

mr

<>i

nr

: :

R ,

n. m yrfl, 1111l

:
, .

R1111

:J>J ( ; , ~J~~,

11

, .

39q

13 ,

R , -

10

881l. . R1 ~< npocne1<ma (. . :r:, 1801-1811.)

ii,

. n t

..t..

, ,
,

m
. omp
BJ>IX ,

. ,
m
) - - n . ,

t .

'

883. . q n Ra11JC1<U. 6~
KJT}'BOBJ; t nu n Tonn
( }' }'n . . n 1829-

1 -

1837

r)

m ,

358-360).

n -

. ,
,

(.

, n
,
r. ,

,

384. ~~ I Kymy1o1a / ( fi . . 8)

:ii

..

t<

r ~
.
&m

XVIII

, 5 ,

r ,

..

,
,
,

HES CK Hi<

r< ,

385.

npoe~em ~r .
. . . ~ 1 1810

i<

r,

11,
!lll, 1764

!<1< .

Jteiieo

. , ,

R,

, .,

,
,

(2HJ.

.,

(.

361-365).

, (

n ,

:~)

t;

: ,

il

t< ,

, m ,

:,

, ~1

.
XVIII i< n

:mJJ

Jt

::

247 ).

, :

i< i< )

. t<

: I<

I< . 30-

40-

,
,

, . (. 346).
: i<
.

: :

, ,

, ,

. ..

n.

XIX

XIX

, .

: (24 8) .

:-

. .! .

:. .

..

398

386.

. Baut. .m

(. .

1806- 1820

__

-*J-c:;::::::.':j:.-:

-----------

::-

=-
=--...:...;;:
"-"._,_.. ..,....
~.-

..._,__

-,;:;..,#>'< -

10

"

... ...

....

388.

..

U. 6 .

CIUJpoy 1s >

10

20

"

k=========~=========~========~

389. . " t ,.~<: . 8


. . 1819-182.9 (q.~ <:. ~ . . . u....iJ.).
>t . . . 1829--1834 ( .-
. . ,.; - . Jlenne . )

403

PfCCRE
XVI 'l XIX BER.OB

ETBJ>B'fl'

. ,

'

~ ~'

t ,

"':
!!\. ~~
anrtl.

I<

:J

. , ,
.

, , i<

li .
t ,

, ,
tt ,

, , (
),

(249].

.
,

. R,

1,

[:U0 ].

16

1703

, i<

- ( )
n ,

[201 ].

390 .

ns passumu

1-n .

100
1

100
1

400
1

401

(17 ); 2 -

(177 i ronJ; J -

; .

&oorc
,

D,

n . ,

n n, ll

. n

t 779 (

n)

. ,
8 1709 , m 101
, ... ...
n (251].
1712
n ;

................ . .-----
....---
-
-

, ,

8I

:ii nn.

I[F

r,

ecmx

mr . ,
n.Jce ii

i
. V r

1703

rt

ua

, ii

n.

1704

l<
. (R
lr ), It
i< ,

::::::: t:::: ;::::::::


.........................

11i1fE

\j~F

}( s
<, m.
J"f

11 , R

i<
.

1710

, . .

.5

<< <

i<ii

J(,

IIR i<-i<
n,

rauoii

npocei<Ta.

!fI


<<nn , r<

J9J.

1,

s-

n.

ne

~
I~

11.4 u... sopooil


n

n nu 1806 ro;~a;
w\)\ 1819 !83 r11 ( n1<

4 -


81<r

.
); - nn nocne ..-
l 183' ( 'lepre<e8 )

405

......................
..::
,...
.. ......

:;;;F

~~ rr

ii:

n,

m
:, ,

ii

, ~rr ,

, ih<,

m!
, , :ii
,

It

11:

892.

flt!\

Zi

:.

, ,

t-?

mu, 11 t
I<OJOOI<II I'JuAmeo

.
1r

. '
It

1714 [2&3),

, IJIU .
,

:'llr . ue
: i,
20- XVIII ,
.

I',

50

110

100

150

200 ..

/"

J98.

mi.
1 -

ti.

:1

nAax

. 1< t
(1820 )

311J( ~; t -

t~,

, I<:?
! :
,

.:

1)

r maGa

406

394.

II.IOIIaa 8.

39. ~; 6~ ~<~~; '


(. . , 1829- 1834 ; rfi

n . enne " . ...)

407

~08

52

. BJBJIII

npotai<e

, 2)

'

1715

(.

366).

I< :

3)

l< _,

. ,

<

r<

n<,

l\.

.. (1775-1849
). l I'

ZO-,; l<a..a.ce 30- XIX ,

..w: ,;
:. . .. o-

r'IR

I(
,

11

1715

.
r

u )

: -

>

, :: :r.

20

r.r,

Rn

. Tat<

( nurur

Jl ,
mm

ammo.

cmpor~A .
,
.
~:t
; aai<O><'.IIo
t .=
; t . ",_

:m:

. r

I m.m

, ,,.,,,.

. : ,

!' -

~ ,

l\.

r< ,

.: Jir

._

:,

;.

, :,

t<,

ii

, j! .

: ..

t<

t< ' .?f<

JIJ ift ~i~, I<' ',

: ?
~ , 'r
'

I<

, , ,
rm : . . Oaarto
~~ ::ii

:. .

, 1\
~ .

illi, : ( R

1713

, . . -, -

[254 ].

410

1t

- itR ,

, mr

. ,

fu<.

1t,

::11

1712

1718
4

(255],

m~\f

. ,

~t t,

: ,

sauii: .

. ,

I<ait

It

r w1,

R: ,

ii

, 3,

364). , w

1m

, ,

R I<,

Kai<

it

1712- 1733

(.

amwo .

, ait It

(258 ).

m :,

, ,

Ru.

: :
.

: : !

{117

:. ,

, amna

. tn

. : R

J(.

'

ii:

. , att

:R

: .

Wi.

100

(__

n -

:::::::::: :::::::::: ::::::::: :::::::::::::::;::: :::.:::: :::: : ::: ::~~:.;,:_::

I(.

"

10

1QO

128

398. . l[~JJ<upoq_a' :12.16.u .

17W!ampa.

us

nepe:z: npoerm%

. . , tepo!UI'o .."

1 -

.apuanot

1815--1817 .

'J'; - u: n; J-.q. G u1:


~


~-

411

(. . :

19

10

, .

1717

i<

[261 ].

?
n

I< -n.

399.

4Ui< :..~<6 .~<t

r r noc.AeiJyuz - . .
( '1J.4 ~ropom~<o .

- (.

331).

: 11.4 )

,
!< ,
,

m .

n, .

J: R,

, ::

I<

, i< :

:ii

- .

'D

11

i<

: IIR

1716

'

~~.: ,

: , m
RJ i<

, .

I<

I<, ,
. i< , i< ,

: )
.


,
n R

4()().

~tl1lpOtl<a ..~<6 D<t. .

81V<111071U 1<17 1 . . ,

'IUi t:
n

1827
-

noAy-

noAYI<PYUOU

. , , m

412

~401 .

. A~<t~<ca/p<CI<OIO cmapo~W Ht~cl<oto


1827--1862_~~


JI,

. .

P?Ccu

t< .

1717

npocnama .

n I<

..

: ceii t< .

, ,

, JI

q:

XVIII

i<

n ,

t~

cnoeii

n 110

eto

iu

n.I< l,

7
2 l{r

orJUJ

, . . , ,

.!< .

i< JUI.

413

..

403. ~. mtepa.iiII nt(. .illlu Tampa.iiIIO yAut; CO/IpeiO!tltiOA~ t1 .

414

=========~====~====~====~~
rw ~ J( (.11

w n11I0enmy

. .

1827-1832 z)

------

~ r.]: meatnpoJtr.-naJtr,mlt !1 ( . . r.. . . rt

415

1862- 7873 )

~/. !<<;

1717

1<opnyco Teampa~oil

!/AU1fbl

I\

, R

..

n.

, m


. 20-

u, .

, R :

'

f\

-R,

; R

npo-

cneRa

, ,

, i<

, ,

. 1722

.
-

, ,

(1725

) ,

nn,

n .

( .

367).

I
.
n -

416

m [2 58).
n

I(

. 404. epcnel<muea Teamp<ZAI041/AUif


'

J<. :

'r ,

u . 1737

.u ,

- m n. m ,

m,

m, Mmmx,
J<., 3 ( 289 ).

.u n

1< u, n

: 1)
2) rJ<

.
30- XVIII

Ji: ,

1< J -

: :: ["].

30-:

[ 281 ] ,

1 n ~I

3r:. n,

. n t

), ,

: : : :

n .

(.

, olliiRo -

~ :

. r

. 417

406.

RII

cetepozo

noprnuxa

1737 , I<
neii
n 1. 10

uu,

I JI. 1\JI 'l',

-u

i u, n

i<.

1<

, 1r

m .

- . u


Ji IIu

J<

40-

n< .

::

t 1

i<

418

ni<

XVIII

368.
.

407.

53*

. "1JMA- (l]u~< (.4 . 4. ,


- ~< ~< .< w; 1

419

1817-1857

).

#08.

. JJopoa 30- me~NJeo

1 - ; - n; - nr-; 4 - n ranepe; 6 - 11-n; - BmtOJu;


7 - :; 8 - . : 9 - i ; 10- ; 11- ; 12- u . ; IJ - .
; - n-r; 15- ; 16- apunrnpoc; 11- .un ( tl .. 09)

r\

/9

6 0..

"'.

409. . . ~.. . :V.. cucrm.a .

JC 40-.. XIX J. .. ~n"'


no~easeaem ~ . ~ 1t!JAmyp

1 -

t ;

J!r '1;

& -

nr ; 4 -

n; 6 -

r;

11 -

pUCtJIU'o.N

u; r - :; - ; 1 - s. .; 10- onnerd; 11- .nn R;


11- ; l J - n ~
14 - ; 16- l! ; 16- l ; 11 - nr ,;

18 -

Mnal!nocu: ; 1i -

l!. ;

R ; 21

22 -

'1

BJ -. J!

410.

f><. w . , l/. n ..&

1739

" n1< , " - liu !<

: .

, :

, u
.

<: >> .

:Ii :

422

; ( )

:>,

R,

411.

~<. wnw '! {wn ua ). 1<.. J<


- .. ~<n, n 1 'l. !

423


2
n,(

, .

XVIII

(111].

BII

, ,

, i

30-
XVIII 3, 40- 50-

1732-1738

Rm 20- 30-

XVIII

, .

- ..

R 3 (1743 )

, . n

I< , ii

ue

n n,

(.

371).

[
.

. ,

. m ,

61 it

, !i <,

2" ]

R 50-

40-

(.

1747

ii

354).


1t

, :

R .

[' "] .

<

it),

m,

R,

1746-1751

R .

1755-1762

, ,

.. I

424

41Z. Mocr;ea.

. 1<

XVIII

( r, ! . . )
- it 1 ( cro'POII fl); 6 i; ( : l<
); ( rl); w 1- -
.; WIOIIIB

54 .

n: , ,

, i< 3m

J,

J<

: .

Eaeplllff>!

.ii .

II,

11

fl

l{

nr

. R,

u .

Jt r:

J\:

I<

n! ,

8acUAr1 ss~< B~~cmos (17371799 t) . ><s~<


Uli<OJI 'J~< XV III

><,

npoer>ma
1<..,

s~< .Afacmep .

i< .

"1Jr.,.

pCI<OIICmpyi<UU OCI<08CI<OO

265 ].


n,

aemop

.
... lla,.ooa,

8 ,
.>< "
8
(r ceeltoro n

, uaacasoro w:

X'fOIKO I<ON)

. -

I<


fl

II
10

I<,

I{

--

, ,

(]. -

~ --

, : Ji

; l{

372-374),

,
,

70- 80- J i<

3:

!<

(.

, , R

l{

OTRliJ<
,

pe1t.

1779

, ,

I<

m,

[266 ] . i< ,

, n, .

1, ,

I\

I< <

(.

390).

n,

n ~

1782

R6

[268 ].

ii

, -- m;

426

J<r>~

*~-----------L----------~~~---------~~

413.

n.caupOIO'U<O

n!J1<

.-. t.~

..

.w.,

(: I/CI<U8

(1 I <) - .u ..z tiJ:;


)- . saA()A<j -

42'1

'

. t< 11 c~~~<au
.

1769

.).

( ..
. /:r;

oe'ili.&r

, R ,

~ .

, R

:: , ~

(.

.,

375).

1801-1802 ,

:n .

lll

, , .

1804

(.

369, 370).

, ,

XIX

, .

. ,

, .

(.

378-380).

70-

, .

1784 10 :m

, ,

::: :

. :,

, .

, :,

80-

XVIII .


. :

, 1\f

, n

, ,

: ,

. ,

376 377,

I<

i<

10

I<,

R
.

428

414.

n . ~~ 1 . .
n

'8s

(1767-1774

).

i<

:: . l(

, :~

:u , I<OOpyro

R ,

n.

I\l(

-m

II (.

382-385).

l( Rl(

, -
ii. , 1801-

J<

, I<

1811

. RI<

1/,

paeRllble 1 .

: ,

I< .

n n .

I< R l{aan

, R

(.

381),

npeRpaco n

429

.,

1836

. . .

: -

54 .

(2&s].

XVIII

J.I., R

eBCKOii J I!

(.

rt

386).

I<,

.-

, .m

n .

>

i!,

, ,

, .

r
ii: .

t.

Mautl s (1738). .t .z...

,
1 -

1813

1~
,

011

i -
- R R .

181i

r;

11

( nJ), rpaonpooaoro .
s)

i<- - Pocc~J.

:
ii

.,..

. nn,
, ,

ii

... nepiOI<JJaccxx ;
... s!Uiue Ceuarna, .Vultpcu
mem, LL!f
....

...

'

, n

..

1819

J<

J,

i< ,

, 400 ,

rn ,
n (. 396,

397). . n nnt

.ii

n,

, 11 .

ii R

11

, ,

, , , mR

apRy.

!I .

[t70).

J<

II

nn

11

(.

lt,

387).

n ,

, R

. ,

I<ai<

i<

I,

r ,

, n J. -

, iJJ

430

415. hs ~>.<<J<

npoe~<~ny

.nJ 1<

1797

. ~< (~<

416. ~<. -n.~<.-.<, . . . 11aaa~<o


BI>f 1797 ~. n.<ol~e no~<aeano 1789 .
( Jlu.~<ocl<u.X ) . ~<., pacnoAo:euxii. " "
" r>

431

~<,

417.

2 .

(.

388, 389).

: ,

~m

:,

(.

Tll.l<

402-405).

1 I<

1819

, R

I< (.

393).

391,

20

l{ : R

1.

1829

{. 398-400) , ,

I<

m :,

1834

r.I

t211].

m ,

.
J<

nR

, -

~< i

I< 1.

. , R

:R RR

R ,

432

418. ::. 641U "'"' ...., il., 1


{ ~. 80-'% XYIII , ~t 1831 )
rm, R :.<

aaus:U

. , ::

. r::

, , ,

q ,

coeif nmr

(.

, R
XI X i<

401-403) .
:: ,

1 ,

15

JJe

n,

, ::

. n ynai<a

m n

, n

:-

433

J~

(.

: (. 327)

406, 407), 1817


1857 .

)U[

:,

, .

. ,

1702

1706

MOCKIIA.

. n . . , ,

.J<

[ 2 72].

1709

. nr,.

JEie

h R- .

1704 1712 n

t, n

XVIII

i .

, . ,

: ().


t',

XVIII

, ~Ji,

, , n

]: r

r. .

:
. .

173!9

. .

r~ ,

(1702-1736),
( 1705-1707) ,

(1692- 1701).

&,

&

(.

410,

):!

h,

, .

411).

m, .

R ,

1'

!r .

r-

. ,

: ,

1730-1736 ;

434

, -

1<1. ~ nr n..1 <ft ( n 1776 )


f . - ru XneOoro PI.JHa; 3 - .; '.f - r-u oueu t<n (ua )'I't
o<au uxciJ cr en r ropona); 4 - n.h; 6 - JJ lttcucx _; 1 - tJ'""
r .,.oacrwps; 1 n J ; 9 - nnowau }' . .u Hernuuon

419.
1 1J

435

I<

Moci<By,

, l,

. ,

::,

i< I<. ,

rl!,

TSJ<e

, n

81 I<-

l I<nacco,

Moci<ne

I<

[278 ) .

.
1762 R~

t n

n . 1740- 1770

Moci<Do

u ;

. n

, 0 1(08-

l J li

uI .

(.

i(

412).

::

"

1753 n

1773

I<

[~74 ).

).

it

1773

,
(. 413, 414),

CIIIix

60-

rii

XVIII

I<pywx R , ,

ij

IIIite -

n, J

. ,

1111m

, n, .

<;, n1.

, ,

J(

1200 :;
t 4,5
, 30
40 m 1,5

~ . r

I< ll I(

~ , <,

m< :

XVIII
,

IOJa

ll m.

m.

i(i<

.;

ii

R It, (

, .

, I<

II,

436

420.

~<.

n(.)

~<m, :1tJ1 , :r:

1812 . ~- '"' '~< (ap:r:ume~<mop ), - I ~<


( :-.,r); n- ~~ ncaI"'Uf""a

n , n

, t\

t
.

pycct\oii

n!(

ocpoiii<e ii

t< n

n,

n t<

, .

: u: (.

, nt<
11

r\

II

: t<

: ,

t<:.

poccct<oii:

tut.

<

415, 416).

Jir<

, R

!I

:,

,
m

n:

t<

II

<

ri

n-.

1r .

[276).

:ih<

, , -

55

421. 8l< 1< n n~11 1812 .


... " -11I< (~>
u~o~. )

437

1775

,
&m -

(.

419).

: ::

XVIII

Rn-

aii-opo'

n Rii-,

.:

ynn'locllblx JI npoonJ<a

R~1-, , 1 lf8

tn I<. n, n

:, .

mn n Roua

XVI II

: 1t ,

:-.

, t<

: -

, ,

: R: 80- n

11 ,

.ii ,

1786

u n n

'< ['78).
u mu

n11

11

: (

Jr

XIX

. n

1n n sacpoiiJ<a

. 11

) q n JJ

, n1 n

t.

1111

: ,

81

1.,

ycynaJJa ,

( .

417, 418),

mn

no

:n11. n ,

R 6

pet<

n :. t

. ,

! n

n ,

t<-, 11 , Heruoii

i. . ,

petc.
~m i<l"JJ

11: 11

nni :, i< -

I:r

t<ai< n

n JI

. 11

: :11

: :,

t< -,

n f :

11

n,

:.

mR,

::

i<

ii ,

t<- , 11

11

: ,

, , ,

n !!

,
:~: . R

n , t

'

JJ ,

17~i4-1770

l!i (. m.) .

438

1\.

i!']kl

ltOOOOIY IUa1JO

liI"'AAf''WW JI'Ocd. ~

111 1

=d.==-:'~=d"'

422. 1<.. ..."" :~<. . . . (c"Yntnypa . .


, 1804-1818 ). npaBOA - . 1< s:~: , "_ . .
(1815-1818 )

439

42.~.

C:ceAia

llacmp;

~ n 11 :

no~easllJt ,

I<mJ AUittte.

...ecme

~< ;

11 ~<..~<

om..em.AU8o

~ :

-,

, nmi

, n

. : ,

90-

ur

, ,

XIX R

: ,

n n.

, : -

. 80-

1812 . 81U<- 1. ..~<o


J(-l<~:I<: -

i<:

44(}

ii

424. . 80% % XIX J . 8 .<- 2: &:


, . -; 2: ~~: .
%101nf

U~~U ~~:. "


U nepeJCpecm/1:01 &U% U

nmJ

Moc1we

:ii ,

t<Ji< .

Ji

% ~~ &-

XIX

81I Ra<JaJ<o ,

80%

tt,

. ,

J<

1812
[1 77 ),

, Itpoe ,

, m

441

250 000

425. " . poe10m U&tiJ ( . . . . 1114..; 1821- 1824 )

1813

n i ,

( 278 ].

1813

, ,

.:

. ,

, - .~

I< :.' , I<


~-R 1818 : .

1813

. , :

:(

, i ,

, i< .

n .

: ,

,
(), , , . .

. :

. - .

, , R

I< .

1812

. ,
,

I<

.: ,

, ,

Rt u ,

[ 279 ).

442

428.

Mot~roa. ..

(J r.

I<

nuampa

nepecmpoiJJ<u,

J(. ... ' 1858

-,

R> ~ r

I\

, ,

I<

, i

. R

R n

1813

R n.


r<

i<I< r.u

f!.

r . ,. i:

:r iiR, R

, ,

um, ,
i< J<

q

q ,

. ,

Rn

ii: m, q

~< :

R.

, R

I<

I:t mii,


6"

R -

(.

443

420, 421).

.. nAQau 1 1
(C"YAnmop . . , 1835 )

. 427.

R,

[280 ].

r, . : ,

n,

1817
2 514 , ,
623 R 5 561 u: ,

. n

i< nt>,

JU\,

I<

u:

.,

444

428 .

1:::=

<J". ti<

100

"

200

400

429. . X IX elia. - .
1821 ; - R"""' :r:

. . , ~

{paapaoinan ll. :r; s)

445

430. Mocua

- XIX ~:. ,.... , . I<~.-.Lu u


cmopo~ty ..t ~>.~> :r pucma cnacmtAJ<

ii n , R cpoen:ll

nepewa

, Iin

XIX n r

m< t<i<

; ,

. : rii m< ,

n. i<

noa

: - m I<

1818-1819

Kpacny1o

n,

coria

r<y-

1\

, n

, r
m

1820 ,

- < i<

ii

J<

Moczwr coopyeiJI

ni<ii R .

(.

423, 424).

1815

nn i

.,

ii

n.

J< r

"i> .

, 'I n

>I

nt< i< .

Rai' 11 1-\pacoi.i: , ..

" .

n J<

. , ii ,

[ 281 ], ~, ,

m ; (.

446

- n

422).

n-

431. 1 mutpmu XIX iJtl;a. auopaAra , 8... ~>rt 01< Be..,.uoro.


cmopouy Ttpe.JoCOI

n, ,

m. n

t , n.

, , n n

, i<, w<

, imi!

I< , R
pyi<y

n [] .

I<

xr R J<
1818

< ,

1817-

-r

-.

eii

",

1u . ~820

, r

wrii ,

, i

. u

nn , n

i , u

nn

i< .

n 1820- 1821

i n , :<

1<,

n ,
(. 425-429).

, ,

* J<n.

npa-

447

432. 1;4 s '<ef/14tpmu XIX . w.. 2, ... I<OAOKMcu s,_~.i<?.


"" m~/1 J1IIO" 84U1

-.u nn

i ,

D:

3 J-
R, n:

;,

cepemry

R .
R
.t

r.

:, I<

ne ,

; n

: z<

, pnoR (.

427),

n 1::

acpoii:J<y

n !11I .

Iii:

[ 28'].

R : BI<pae

il! : n

: : m,

u .

. , ii:

n Rm .

177

265

- 4,69


1<

na

(43 )

, n

fi<

tl. R R

J!-

1 : 6,

, -

~<

433.

'

~<.

XIX

.l ,

... ~~:

~<.

..., : :

: .

).

r<

( )

paBJIIOeRix

XV-XVIII

r<,

r .

1820 1835

1:

r<

:,

(.
30-

430--433).
40- XIX

:::m

: ,

-,
: ,

, .

r<

, :

r< -

,.

57

\.

'1

\~

\'

57*

r ., n

, n, R

XIV

, Pypcoii

XV

" ],

, :

, . -.

XVIII

XIX

200 1 R
436). u

mr ,

Rn (.

. [ 286 ]. IJ

r n

, R n 1

n. , ,

D!.

J, R

n. r

n ,

III

r,

1789

III

peiiIX

pmoIIie

r 1111 ,

(.

r< r

, , , .

, , ,

iiI

1800

19

, ,

100 n Ji I<,

/II<t

434, 435).

J;I

1902

l' 149,

R
:n

, , ,
- - 4-5

. .

(.
43

437, 438).

... )

[288 ) -

n 184.8

>~

nn,

n.

Ui

, ~

npoi:ra

MapRc

R , n

II

X IX

. J(n

J'

.n ,

. im

, . R

nm ,

, ,

, J<

- ,

u, - R :

. :

peR

ni,

I<i

n, R

)'{

! [ 288 ).

:u

R .

l{.

11 .m ,

11

I< m MapRc
:

, s

I<

z~ ~eapma ;
:& u11

434.

t, ,

nJI

iim

, :

R,

( . . ,

l{

II

RJI ,

iiiil

JV!m [ 2 8 7 ). ill

SI

1 n, 1

( .


D!. ;

I ii,

z'ft/ ~ :~:&

Bu/CU:t:

1n

~eapma:t:

"" s ~
n"

464

"

439).

4J5.

436.

; .

t .

<

g :

, .
, RaR , -

<

<< pyiiRx

. , . ,

,
u

. < R

,- . . ,

n ,

<,

< G,

. ~ <

- .

..,

, .

, I ,

[289].

<;:r .

Ji , ..
(

- <

. . ,

: i<

R,

. ,
XIX n

10

i<,

i<

, r -

1',

i< (.

440, 441).

455

<

R -

.. .
~

-"'

.. "

......

..

..

'

...

..
. .. :

~t

..

.: '

..

'

1/37. ,. : 1840 no 1880. (~<n ... nI< n ~<n.)

.l

m,

n .,.

II (

, i u

R .

nn

, n noenux ,

; n .,

!>I uu

:ii

n mr

Rn

X IX

u .

Mapcana).
I J< m ur

ap1ta

. ,

itn , . r,
, u,

, ,

.:r

n,

R R

XIX

t R

:,

: :

I.

I , )t

, ,

R:

:-:

R <D

:.

J<

: .
i

n (.

442)

< t< . ,

: iI<, :r :

, nn:

. ,

XIX

ri

1 nr

n, . n

:. i<

<

R,

R , -

456

01.

438.

1900

110

1929

(11

u...!l~~!I..")

n,

. rr ,

, .r

n Ji .

n,

, "'< n

nJ<

40-

XIX

2)

3)

r., n

ir,

. .r

I<ai{

100

XIX

. ,

.r }{, :

.
:

1< I< ,

4)

, .

: ,

i<r< ,

XIX

i(,

-n

nr

:.

1852 1870 )

J<

in i n

, ii

n mr .

18

[29).

ii,

n
:, n.

n~t~ ,
-

1 . :

nRu

: n

, :

l(

i :

5i

/<. us

1)

I<

-.

eponpJIJJn -

467

4.111. J/. I< 1946 f t>m-.<. opueJ<muposaa. cmpaua. ) .


- t< tm .
.118 i;

cs. .. nycmomaAru w s 8m.QRO


110 - Om'ltmUSO su t311 n. sucue t<pa.wu .w

: 468

440. apu~tc. n ~<~<,

npout~eetmo ..

Clii- t<-t<

4!11.

. t<- m1/,

:..

:r ~<

l<><, n . {~< . , 6t
6 nllt-~tuu 1884 )

. 68

t<

442. :. n (!"~<) n., >t


. n n. 1. >t - no&e ~<..u ..w
... ..~<; n~.~<. - n" lieop; .< - N Jf.tC

~60

tJ. t. .w.,z
810.?fietl-IW.t'

(,

f -

_r<:JY-'fmtlt

XV/1- X I X

ftJ'Of

t'OI)O:ICICO UO-.IU'TII I II - 80(11'(1 ;

.. cefltp -

n '~~~:r

r: 4 -

.uotJL Co rnae; 1 -

f -

rumu.

3,
n.'IOIII.U~> ueanu;

u... 1t 1n1 :

G.Ct'll.:.

1-

446. 12~. 4 A!JpciiO-tniOUApultaott c&to..tiO.u w nJNIOnuma BAt..O""-ZZnoAdl f ZJZ fe&o


n.>~" ea:r.w l oepc.:tne; 1 - lt:te&cxd :IIJOPCQ; 1 - J<prr.eu naou; # - Cor.eac~r; 1 - r
llt81JIOropcYII; 1 - Cl, Ml.rlta..,aw; '1 - &.n~~.. W5 DIIIAO~O I MOJIONJtOI 1 Q.tlr1'Pt: 1 - .IIOJ)C Du&-Po..; 1 - 71;
10- 1~1_.110 UI&TW ;u; l l - UR8)' : 11- Dll)IICOI 00roaf'Cp8;

4. . ... fl 011t~. Ontp..a r&c>cmfl(II "J!llf'Y . w

1861-1811 .,."

11- PIJ I

448. U. .-. _... sma..


(nepmpomo. . ZJZ ltAo).
8 .U.O.W pz~ ,.- 61JAN4p
H.IUt~pt'U'IIpufPI

,, 9

}00

449.

290

npocne,.ma

"

~<.6" .

. - I{J"6"

.. - .
; 2 - 'rn (acm'raO ~'r oomoii)

r ,...

Jt'R

I< . ,

l{l

!
,

.. ,

, R

i<

,
(26-30 ). ~ :

')

461

XVIII

.. ,

m , ; ,
:
? : ::,

nr

291
[
, ru

J.

: ,

m 11

.
: n

i<

, ~m :

(ume m !i)
,

ii t

(.

449).

~ ,

. OnaJIO
,

Jr

: n ,

(I<al',

, )

(.

446).

J>

i<

(.

447, 448) ,

, ,

(2112 ].

n
n

. . J.

60.

1111

:

m>n

!I

'J'

, . ,

11

, 1l .

n - I<

n , n !<

:n: -

I\

111.1

I>.

11t1

(.

443,

...

Jia

444.)

;}

, ... < -
,

. :, , , n
, n:

>> (293 ].
,

!< :: R

. n

:
,

n ,

462

451.

1<. 1< .

paiio1<a . Y"'llf"' "eCJne ~< ,


npoexmy 1857 --11< ~<

1 - . ; 2 - - ; 8 - ; 4 - ; s - ; 6 - ;
7 - ; - ; 9 - fln; 10 - -n ; 11 - >

ll il; 12 - npoorea r; 13 u; - A~<aoeIIJI ;


15- ;
10 - ; 17 - . J<apna; 18- h"'Jp...:::ano; 19 - rr : 30 - -

nmll

BOI<pyr

I<

, I<ai<

. R

I{ I!

,.

441,

RR

RO

- ,

R .

, R

R ~

, R

XIX BBI<a

463

R.

m.f . R

m ,

n n. n

, n

Beii

(i<

),

50-70-
XIX i<.

n I<

-i<

. i<

. , I< n

n; <>"

, ,

Rn.

(.

450, 451).

ur

Ru

, ncn '

n R m

, . ,

.:w mopaJ<:

..

.:R :._ : R .

. . m

r.

JI'! !

Ji

l{

30 000

:1 . ,

.. .

lI

l<al<

) ]

(1916

,- . I,-
u

>> (2D.8 ).

n (Itoo

I< n

:I<

... )!

n .

r , l{ n

I< .

Cl<a

, n ht'!I<

., , .,
!{ 5 11

ni

n,

[2HJ .

: ~

. u

1 Jr

'J

(n) I1' n.

(II ,

l<n <

) ;

1 .

n, ii,
n n,

250 [

1r

II

I<

12

287 ].

().

. .

:u n It n

X IX

, 1

. n,

, n n

~ .

cpej:tcno . ~r

. . : n

~r>> ;I

n :

11

n m.Jif

n'lm

, i

m;m III< tn!l.

OI<pe

u .

n:

:.n

~ n n

, n

, ,

J . r

: -

. .

xopomux

!!

n,

n'r n
. u

: , n

, &

59

n:U

r-

46

: .

452.

><.

1 - D-n

-.

'rt

"

Z -

n.n -

nsl>

nn; J - nnoma - 311~

y.nJJUa

.- ):

4 -

( apnat.t:el:f

t1n r

nn); 5 - .- n n naOcpC)IfUan J<OponeDI:.r D<u

(n

r .

n .

rn,

011

, nn
. ,

1900
m 25 .,

60-70-80


(.

459, 460).

100
350

n,

-, &
. -1<,


m<, ii

Jit .

m<

'1

XIX

n (.

458).

, ,

(. 4~1).

466

- -- .~U.ft 6oJIIo!.UOI'OOHA<IMA

--o~ror,,..C'YIA
IOIC'SA/111>1

~._,...__ l\ I'..

Q..=2

Q Kll

453. . , ~t ma1< ,.

454 .

. :r:. ..ur.:r:

i< ;
yaen pall oe rllr GauJ<a F:
( 1' n1'-r)

1 -

z-

.., t<:l

59*

467

..

455.

r-n.

ni<U.. .....u

n-

OJ<J'1P'CeiOI.ble

t; . ; :

napxa - Rptcen ( ) ..<


(.u~< napxa Jm. npoexl"f}y .
g

XIX

.)

n n,

l{
(

ql{ ,

r- ,

m.r

r , ,

<<I{>>

J~. n

),

:,

l{,

. , - .

n,

: ,

, I< ,

<

:.

50

: ;

.
,

, -,

15
.

t 111111: i,

.1: 111 :

> ,

, .

i, R

-,

. , n,

IQ\1-!X

468

Il

--

456. . n: . -

~6-

11 1< ... ." t (no " 11)

,
,

R,

J< -J<, J<.

: . :


XIX : (. 435), I<,

r , ,

i , I<

. ,

J<,

, J<

J<aR
-

n :: R
,

: R ,

Ji1

TaJ{

J< ,

: s

I<:

.
-.

:R

XIX (. 452 451>).

469

..

..'

..

457,

/J.

1 -

h ;

z-z -

,. ... D...

3-J -

n;

1682

.t 1<

coii ~,

mmu: n

ue

: , ,

, <

nu, :: A..\fepm.

1 m<,

1,

rii

4 232 n< { 11 ),
8 1935 ~ .
)~ (. 453) 8 200
n 1 795 .

niOie pyneiinme , , ,

n,

1891.

..

u n

l(

3 Jr

<,

100 n ) ,
nx

438).

1.1

. n

80-

z<

-1<, -J< , nn

,
um 40 ,
(piiC.

18

XIX

. 1<:

70, u - ,
7 600 1' .t 800
(298 ). n
1 50 %

-R.,

.'I .

r m

t
.

, , Ii' -.

n3i , ,

:,
n

. , n<

n I<O

uoJ.U

XIX

nt t-.

I<

470

no

u-

468.

" "1 XIX ~<. : q


< ( ~< 1884 )

rI .

n:

. ,

. 2) ](

:$ ,

:i!

.n

](

I{

: , : n
$

1)

: I< .

:: ,

, -

471

XlX

,
1

~t

.
<
i 11,
-

,

, ,
ii n'II , m


ii [2g 9 ]. !

-, R ~
(. 457, 459). ri -R,
d ,
. R
,

(30),

, J< n

. tae

mo

(:),

tn

. . ). ,

10,

R
ii:
:,
>n:.

n:

R : r

469.

-. &t .

~emmen

1 -

2 - >:rR ;

YanRicOyprcdt ; ~ t'l't'e j>&-ap; 4 i tt > eupu n; 6 14 apJf; J< r n-


n: ( .r
Q 11 pyuellme u)

J -

, l(
R ,

), <

. .,

r ])

ynaRa

t . ,

l(.

1\,

(. .

30-40-

XI X

472

.r

460. -" 1-r: . .w ...


. - 6~:1, nepiOA< n- 1 10
:t:: ua.wemJXC

461. 1:u <r .tr~< map~<Oiol< -.

ftiit. '<-w.. -

. nauupo,;u - & (). - , o~~:py

~~cetii< ~ (, ., t , n .), - ~<t~<<t


,. nap,;a; - npocnexma 711k ;

"" - .q. .

1848

1\
,

Cnptua -

n t-811 "'J

, r

: ,

q J<

. 3

.,

ii

<

Jii, ,

R . .

, R:

11

i,

, , R nt:

I<

t<

ll , 3

tt R,

I<

. 1 (n

It

, .

463

464.

q11

3r
n11 :t ( 1 ].

I 3,
J<n: ,

: R

~ , . :m -

n.

474

1 -

463. BtJ<a. &~J npe.A()tJ<Ue f(. t~t< (1889 )


n n ; z - Jioota.:n Paymn; 3 - nu ! r; 4 -
JUaepcuero

n lf , :,

, : . n

Ra.J<oro J<

l'-,~

(301 ).

npil11Cco

ni(

n , , n

, : : 1)
I' 2)

t< m
m

, l<

nIIJ

~>

111

&

J ( n

u <:; u

nx

, . :

J r< J< m

I<

ii.

JlannacJrecJe

ih),

- (. 462).

J<J<

-~ n< m

R ,

t<

mupor< nx

:r

R J(

. IJ

n.

1<11

J<

n,

r<r

~<

J<

liJ!! _

464. ... n~&aupot<u n n

t<pynliW-'< i-'< -'4, 6m1


. 8umme (1889 )

475

n,

I<

1' ( ,

), _!!J

- , ,

, , , , ,

1949

, ,

I<

. .

n.

1r, , ' ,

-,

-,

, .

600

(.

439) [ 303 ).

, n :,

I<

. ,

. 1

J -

RaR

:,

"!"

I<

lt !, -

Ji ,

BI)T

, '9

, ~

I<

l 'P O C TPOTE JIJ) C 'l' JJO D


R XIX BEROD

706

, I 3111
n 110

" i\

XVIII

1433 ,

1\n >~

90- . r 90- "

n11!

n < ,

m~ , 11

nJr

, <

DI<n 1\n .

50 .J<u P occmJ Dl>~poco

1861

2 207 ,
[304 J.

it

t , . .

2 792

DJn n

40

i<

, J

uI< , R~

.n "

~ t

pyccRoii :)l(m
XI X 38\< xo-

XIX

~ J<

J . 1 ,

11

,
n

J<

. XIX neJca

1 I<r

. . u

, :111

1865

n~

25 , -
1890 r, I{OJie

. . , -

CTIIO

:.

:ii n.

srrii ce'!Ol'O n J

U n 3

Jl ttceeime

..

1"(

'-

..

"'

..&

>~:

0 1' 8 yBeJLIIli OCb

Enp.

1111 I'18

r;

11 ii [ s].

r , 11

"

&

..
.,"'..,
,.

""
=

..'" "=

HQC('JJCHHC

..

.;

..

~5

" "'"'

c:Oi

""'

>

"'"
8.8

:::

:= ...

OQ

ON

.;

:!1

..
:!

>
>

>
>

"'1
>

."

"
=~

;:&

..

~2
:: ::::

JJ

n1 .nt1 r. 11ru
(D I 'I )

..
.,5

....
.... :;g
~f

"

"""'

..

'
:!

>
>

"'1

..

::~~

...~=~
r; _

>

1 ..

1-M :::I!'

>~

f "":' c>-

'
:!1

g_c.:=

..

,;=:!i

g-02

==_..,

"''-'

119,0

683,4

1693,5

1741,f)

998,0 1 302, 7

> :

"""

"o %ci

: ~. ~

1863

61420,5

6105, 1 55315, 4

9,94

10

13

891,1

1885

81 725,2

9 964,8 71.760, 4 12, 19

21

31

1 854,8

4155.5

3 103, 7

1897

94 215 ,4 12027,1 82188,3 12,76

30

4't

3 238,1 1177,0 1 982,4 1 6 397,5

4 266, 3

477

cu~mo~ro

(808].

n,
W J Poccl crtoii
n

3 . ~

<

1\n

, ,
~' n
Rl(. .ii:,

I<OeDJ<a,

Ma-

, n, -

1(8, . u11
cucOI< n ,
n

X IX

~fl
u

nJ nirr

n, "
paonon [t .

, I<at<
ll.II

n- ,

.11

pa3811TJte TeJ<CTIIHOU
15. m.~;11 t'<"

m,

. C:rt.~tomll'<!li<tlli ( .., ~;, co


~:llfluec J< XJ ")

i<-

tii ~ XliOOI<.

mi
n u n l!u

n ,

181

nii ii (307 ], Jt 1900

J< J<ii

53, 35%,
t< 48,5, I< 97,0% ...

ii ,

t , n

]r n .n u

~r mn:

un.

, ~1 :
. it u

1897

1863

...

ec.; m

mt

,,

60- l\

-.

nn:

n I<n 48 rn J<

i1 nopauurRin

1890-

11 r .

J<i - u

J<

14 ,
1< 1863 r., 1,7 .
: 4,3 ., . . 153 %, l\

1 iJte11eua , n -

J'

97% .

.:,

Jia

R1t, r,

!{nJ<

, :. n

u 90-

JU(: CupcJt'i.

rr

i!-

: .

471

ii

!(

pet<,

R - -
. . . ...........
. ...

m n -

. ~t

1 , t< , ,

:ii,
-n, -

1.

, r
fJD

nx

, G",

, ,

u i.i JI

( .

465, 466).

m R
J( I n

DI<

....... ~""
--- , - <"_.,.,
'

,
t

'
1

1 ,"

mni.i ,

" ,

Jr

''

t<

"

"

... ...

..

' ~ " ----"""

""

'

-* '~

...' /

1
t

J'

..

~
, 10 "

"

".'

1
4 ... )

'

46fi. ~< ~ COtlOJiucmueco


. :r. .11 ( . ~<., s
" f11 XJX )

~hl . t< -

- , .~r m

u I,

m Moii11

Beirno, 11 JI

, paiioax,

I< t

~r r u

: u-I< u11.

, n

&I\

, 10

OI<pa!I .

<'-nu

.
n J<

t,

1,

.!J I:u ,

& t<, : 11 ,

i< nJ .uJ .

paiiot

uit

I<n

I<

Ifl

.mJ,

810.I

t!

lJ ( -)

, <

0 :iI

, mrma

nii:-,

. I< , , --

In

no

t;,

!Jii. 1, -

479

RW

----

167. potJ;m n.amtpo6t tL ~< .s ptn. ,;m ~m nAOU14u /la 6


_
(. . .... u, 1912 )

110 u1, , uJ(

J'Ji nnr

, fJ

rr, , ;u . .

~<:r .n.
Rn;

u Be!Ioii 1<

,
t:

il ifBOJJC .

uii,
cnoikrnex

OCIIY

Jt n; CCII
80-

XIX

70-

11

n ~t.

q 'R~,

JJ<

. 1\

l\, n oxoii n

r.

. ,

n. ml Ui

J, m

ii,

t'II! , Jl

ii . n!i

11t ,

"

t< OCHOD!\D.R

11

: ,

n n .

1.

t . ,,rJ n

u MocJ<ne, rR l

i<

n1111

iru

(.

427).

ii , n11

nR 3.8JI lI
ara3nna

1<ar1

XVII

nopaann10

, n
nii

nr

~t

, n -

, R rt nii,

1( -

J!CC

Poccu,

, :

n,

ni.i

nr

, n, Kawcl\ji, u

~:~::

n,

u , RI< I<,

n t-., 11 >~I.!

1 , ;

XIX

, n!i r

J<

;; nopoii

mr J\. l(

n )(n ,

480

468.

~>
u.

1-1 -

qn

4 -

,...
n-.

6.'Jil3 ~<4. t.
z-z - neponuan aneft;

n~<a~<, J lJ. . ...


J-3 - 801111 , .:~,

)f:t<-n n: oporu;
~ - 6- rr n u11t:.
COOJ)Y>-CU11RA; G C3H3TOPII IIA: >J }'

J< 90- ~

, XIX

1J

1912

&

.rn:

J<

Ji, apxey p

I<pyeiirue r pyccoii -.

lLiii i<

-, r< r, , nit-R

lll

ue

. 3

nl,

Poccmo

eoanmuii: IIIJ II

rrir, ,

npe-

Poc-

CII r

fMOepR1>

J . m"

fmJ,

u;

rt ii , aJmuiic

nn -r. ''
90- rii rmepec "

~t.

1<

fl1'or

J11':

I<

J<

, tJCI<yccy
,

;r IJ

3, r ;r 1<: 1-

I<J!ll , JiO JIJ

n . n ..1: 1

it paaanmeiic11 -J<

,11 <JIJ

t< l' .

11 .

n , -

pycc!ioii

61

481

469. Ca...ap"auii. 11 n " " ( <: 1868 )


1 -

Ynyr-Bca; z- -;
3 - >r n-u; 4 - - -
1r (u-); - ~~,.r n.,. _--; _7 -: u (-iJ)

><h

gn,

r< ,

, , ,

~I m

JI, '! !J

JIr q .

482

Ji

<n

470. ...~<.. t~ m11 1<0/ XIX ~:. - ,lfUJ<apem ... 11.


1<,

- -; 11 n110Noe -

. Jr 1'u

u1t

J<r, CTI!JIO

3 u: .

I<

cxom.J<O

J<

ll!( U'l: 3I\U 1J

;>> r .

nJ~

J< .
1896 - 1909 I'

, :

I< 1r 11

, , , :

r. , n, . . ~

1<0; m.r :

I< R r<

UDpBOJaCCIX

J<

1r

oii R i

, . . croii

u, :IJ, ,

r xpyiiiiem J<

, ., t

J(

'I.

J<,

JI

t<01'0

n.

IICJ(ycca, n

!( n

, ,

pyccl(oro

it

mr UJ(

, 311 u

~, :1<

483

n n

I<OtOII ttii . ut
ntt J
Ta~tao ua

11

u Pocctt . . ,
1912 llJtn

t<, ,

1'.

u:

).

t JIi

)(

, muii

.r , poDJlenoe m

m tnii PoccJJ

113 ;ty'llDx u . .

1'r rt

tr(

- t<

:\t, . , n

- u

(pnc. 468),

1J1 u t<

no

J <~r

n.

u11
t,

450).

cnenoii

r<

Heuocpe

11

Ji r<I,

J(

uu J< ~t u

I\ ,

rJpona

"

467),

Jt

'i. tt (.

. . por<oii

, ii JJ n

ttuu

!( J

01'

~> (.

ItDM tt

u .

n J(

r,

1914-1918

I<,

ueonomtauue \! J(

J'I u tr

r,

n , '

11 n:

ii u ltr

.t : ,

nr.

:. opOIS u

u.r r,

t! ,

n u

)(Opnyca

nce

t : . . t

um. IIir

:u 11 r . n

, pacJtOftn

n.1

n11

:Jt< n
t( -

, 1ii

rtii : i t!.

ei.r.

, Jn: ,

Ka-

anCI<OI'O , , 11

nr

r. u

JJ t~

r rr npee11o~t

u . ,

: 1t,

J<

I<

(ii u

ii .

11 ,

1.

, ii. oc.,eueii

"

ii 11 n

n "

ueert

Rn: -

u PoccnJJ.

. , n

pyccriO u u

l\, r<

11 <

n, IIOJ\I.IOD lt li nnr

, )tn

r, u lt ceaJJ Jf 11 tt

11 r ~1

lt . ,

- ui n eC1'JIOD

n m

CJJOtJa

484
/

rio

t'

ii

Q,

u u

471.

1'/i~uc. t<

XIX

10

I<nt ,

pauqii

. XI!IBCI\aiJ ; J<pe-

i< : ;t ,

C1'fC1'1J:J., r L' ii

. q

1861

uL' i,

II

r\ar<

011

. t<

n rr ,

n11ii ~

copolibl,

11 ii. t

JI ii , - .

rt

n.t

JtD

paiioar

rt01111TiiO .\!

ri

11

t,

, r ,

L ~ , r

cpuu n 11 ~.

1111

;r;..,r n .

r.

, ,

L< t u

P(rra

u 3-

5- J<n'\ I

OJ<par Poecu CL\Oii u-, 1L

485

Iipoe ,

peat\O mJ

nJ

u.

!( ,

ii ii

, ,

3:i J<. u u :

l( 3

1<

ii(IJ

lr

nocem ,

II Tl(aue.

\\r Jm

, ,

nu

, ropoon rr1
11

11 ananoenponeiicr .

i i't e11poeiicoro n .
, CpetJeii

u, t

, u,

(iia!(

11 R

R : '11:

n, {)Cy naweii n;J !II

. , t

n . r, u,

Roouo,

. JJ IlLY p oiliblerii

uornx

ii

JJ

XIX

. , n

I uu

cu

n,

paiio.1

r , nw

n , Jiaoycpoii

rr

nn ii 3 J(

u 11i

I<

~uapanii mr.

. n < , J {

J( eJir

co;Jeuii,

811 1 fJ< Jn!

"

( r I\aiiauarm

neyiLII

OCli C .

rnn}( rii

JI n J
un

),

11

uuJ . !(

ii

, R, aiiy

:m J

"1(::: 38I<" Jt

(.

11

469 - 471).

r 1

100 I(.

ii

ii , Jmoteno

n fl 60-70-

XIX nei(a.

Ji

\J

J(

I(

J(ii i

Pocc~m i(

11. t ,

, :,

J ,

Ii n uuii ,

l,

ii r 11

r.

I(

r< :,

}(, J<

10

t< .

l(

[JU

r(r ,

11 ili

1\

: , n

11 r

XfX

(308].

...

, 80- r

"

110ur

111

AQ)f(,E

.. ..
~

~I :

1. . pr<c . i'CJrr, 1r r
rr, . .
.

IV,

I<

tr

rr

j n rt n~n ~r

, q:t,

;,

41.

. . n n

Il!

ceptlecJ<oe t.

n n1 n, rr
, Honoe - r

~nr.t;ii n JJ
3 . n n

27802550-,r 11. ., 2160- 1788


. . '' -1580- 725 t . .

Ir mt C>OIOI'O

2.

rr

nu

J<

uii

20% n r

nrJry

7. J{

tii1

J,

JrDJurnct. n.rt; n

1~u

u n , , ,

J18; . !< < r,

!it

r:raii n anpaJeRJtiO,

, "r n Kapar;c~<nii

u ~ii

n ~< n 1m. , Jlecropn , r


r t!t~ . ~tr

BC/f

nor<pi>~Raec/f

r,

(:n

n -
. . -- I<ypncana
mpolio n< r

) 011 :

Er1rne ,
:rn no'ta,

rr: nJ!, l' 'J<: topocJ<nx

yr<peetii nt n

t< ' n, ...

ii ii (.

:r 1- noroy u,

9.

( , n11 I<ftax,
. . ;, ~>R.

II, 97

138,

1888).

r (
i< u, n 1 ueJ . .)

4.

R ,

. . n..

, : Htry

friie,

III ne"y

tR11 t nn <

no

(Aegyptica
5.

nJi ii

t'

1{ i!\1111

r<ai<

: nii

r< n.

'12. L. W

, .t n

13.

rn,

no

!< t' ,

. nn

coceeii-ara

r.

II L

"

t my.11epcte

11

nonii

Ur-excavations, vol. V,

1'/\

. .
Babylonia maps

unc r< np~ro

62

it

IJ ernfiHC nr

zigj~urat and surrounding, N-Y, 1939.

u .

6.

nepno, 1

tr

140.

r>1 n , n w

n-

n rr r n)'Jr ,

nccniLX , >! r

rr

CrJOx

J< u

r J'

l,

n.

IIC .1C!(IOCll8 ,

r.

Rll.

r, ''Y-11Lrooe tJr,

11.

n. n RB>Jecn

n,

r, ,

10.

~r

II

PeiicJ<oii ~.
rr.

18).

ii

, 1, 1 >< n,

8.

. nn r.
r; .

n,

ii ropoou '. r s bm n, Arrllitektur und Kulturstudien in China (


~Zoitsc/lrift fiir Ethnologiet 3- 6, 1910).

3. V rr. ., . .

Jr &.

xpat

14.

e.rtencii u . 110

Antiquity,

Ynre po (Eckard Unger)


and plns,
JX, .N! 35, 1935, . 311-322.

, 11

cocraoCJIHOe nu ,

489

J<

!,
.:n nii, !

700
Yuropy

Cit.Raxepa, . .

. .). ,
-r

iil

t, 1<
u

15.

50

268 1<

.n.

25. , n yl\anii
n r <
n , 2030 "ri>IC I<. MRei!IO (8D

!18 JIJJ8 paiioe n 8)10 BIIKOI

700 1 500 ,
75- 150 s s

l\ :

Tar<an

- n - ,
150 n'1.
2. . Curlius. tlus pour servir I ' istoire grecq11e
Paris., 1885, W. J udcic\1. Topographio von
AtbeJ~, Miiocben, 1931.
27. . Schliemano. Tiryo.s. Der prii.IJistorischo
Palnsl der Knige von iryns, Leipzig, 1886.
28. ii t, cnoeRLie n >
-r. ~1 1 , JI'

1 .
1 11 i\I J

u )

OVIa

~u ,

11; mrea

11 a~roerta

7,5

nn)

:- 11n O11U)I u .

nmta~

cpoueJIIOii -rexum ,

teiia<a)ru t<pacuo .

17.

130

w u1 u_

177

. I<

1<01< JJTOJIUCJ

r , nn

185

pUC

w:

111

21.
lT ,

22. ){.
!

11

s,

30.
,

(n).

, ..

1\

1.

, .

t<J< (\ii ~

l\.

1,

uu

204.

14

s1!1

24.

n J<anncpu
{,

ua

210

r 110

3,5

aropa, J< 11

, 1!11

3110.-

u 1 ,7
11

aropa

., s J<

(I\0&1) , rii

11 .1!11 t

3:2.

11 pllDOIIO

rj n 11 l\ u 11
. J". 1 r ke, l nvesligntions al Assos, London, C~m
bride, Leipzig, 1902.

1I

s<. r11

2 1r

:. aucs<OI'O
lta ua 55 68 .

t< ,

3~.

4, l<.

, , r1 u

5,5

!\l . :n

nun

nt> (

, pacnoprrenn oii

Gt<O

rtpoel<e

n~.

n~t n11u

nplt

u)t

uu ,

xoJian n)Lu 11,

-r, t Accrtpaiicoto
t11

n,

n llii , J<ooprii

11f

5)

ll,

~<n ir u

r.

neJI.IIe v. mepnn 11

Apucroren ti\t (.

nI{ !< ncpaJJllac

:l.

, u; 11311

apr ues<opa

. .). r ~nt rr

~t LJ < s. ~t
stn nn rr ii,

23.

tmE . 1> 'N!

11 n. ::J .1 ,

onn.'I

u: uii, nn 11
r uu, w r.~t
.

63.

<

1 r<, -

J~r :

> sJ

. 0.ns< J<
R u1 ne HQ)I 1111

;.:.

"

11 ,

2. J< , s ..

. u , -, .1948, .169,

20.

u s

:r11 u, J<
:, ii(ii 11,

11n1<ii epoii J. r1111 .ii


rir

1 u

r 11 >tw 11tu 1.\In,


-rpO!ffDDx .

18. peJ<Oncpyiu (R. h 1 d w ,


Das wiodcr erst.ebende Babylon, L. 1JJ13) u
90 .
19. 1< m r ~<t u
555

:su : u u

, u

8, nepOTRO DpIIMUDIDIICI! U

r<JJ ii

11

I/I npIDI!OC .-- r ,

Gomru

u ),

m>tp!ia 11 <n n

r< r, rr3m n 11u


. 11. u
m 113 w111 n
1tm nii ,
11, , r n

16.

llpa

!I: -

490

u.

11, .'! iit


r, n . . R, 2 1,

35.

1887-1888.
36. . Curti us, Die Stadtgeschicbte von Athen, Berlin,
1891, 11 W. J udcich, Topograpble von Atben, Oncb~n.
1931.
.
JICT r\ s1 n,
u - tu t
_1. ii

37.
11

n11 n.

8. II

i<J.

poJI]!]Ie

45.

JIBOIIT

1<nr

m. .

1949,

146.

n1ii n oceiiono~l

n 11

12

r,

11

rn

i1

n,

CR)nnypnan pyn11n,

tl on0.1Jnn

JI , r., ru <

Jn nn, \

47.
.

11

N1

n, 1 >t.

auaJIJieiicJo 1 (. . m
U )

ICII !18

R JI3110~,

nJ< .. nu

: anep

m,

I<

n rii llff, 1n r.
4 11 nn1 "

r1 111>1

!l{. 1' aiJalll1eiic: mecnnii

nn

pomeii m )I nn a"DIJ'III

I :u

( mr) n.nii

n.

-5,5
npcen

, ~~,

"n<

ypamaman 11r \Dcnan .

caJt , nnn n11 nnoii


ceuoii,-5,5 n

11,
46.

.i;

I!I

npotciiCCJO 13,5 n; 11

n f

n n

: t nna~re

~< Altlloii.

n .

n,

. n< n r:r

l , n 11

ue

.ii,

Ront, )/ 1 nn nm

Jr.

."I t, t

ii-nn

:m

Jrcornn< concnoii r. ~ nn Nl)'

n, :m u ii.

40.

ID!e

111 l< 11 --n

)! ylaCTII n )l

IIIIT n

n:n ~. .
){, n){ t ,

, in , n11

n , . .

43

, J< J<~>~
r 9 t. ' m

- n11 <. yapJIII

; sii

39.

44. )t, f !li 10,43

t.

un,

eumwt .

41.

ii

ICOIIOH

1111. ii n n n

n, 'I'nn ~n
. rn oJ"IJI u n1<1111"

42. ! lfii r1
i n n 38,5 IIt
, ,'I t
aiiJ ! . OLmcau
11 , n mu ycJJilluJ
n . nn.
n , ;

;IJ n111t

niD! !I.

50. ii:J111 n n n
n)l <tpacnJX iU
011U811U J .

1n111nt n
nu1J. t<
11 r (t<, n 11 .)

51. r ti n S h d , Die Ru.inen ' on Prienc,


Berlin-Leipzig, 1934.
52. . . 1111 JJ, lDl, . 4, . 26, . 135.
53. n r ~ rn~ t

11~u aoemtoii ~t

tn 1(t.

ti<J'Q u

nun ii, , 25- 30

30II Dif BUIIOCTII 33DIICIIOCTII

. 31{0

ri 25 . r
n1111

1111

J< , aJCne

nn

n~ .

n 1r , ,

i<I 11 11 21.

62

LI , nn ;nn

1D1 llll 1(il, "

43.

n .

accponon11

mwr

49. n .t n1 n

\ 11 l<pniino ,

. r JJ

xpwa.

r.; nn ; , ~ n,

e;tocc.,oii

~< n r

nn 1 n

ii 1<01t, . . n n< 11

m<u)

48. 11 IIJ , t
1802- 1812 J'Onx,

~>~ ,

11

nii n

491

160

ii, r -

180

wrn nocpocua ~1

rroy11rrot. mr. nope.1 nmcik11 noeuoii , u , ~r


pyrnx ll !IIIii, u
n

n)r

PIWa,

1,5

11

400

300

mJn u u11m

1.

61. w :r 11 (Hjstoria Naturalis., lill. 35, . IV, . 49), ,

)fDnJroa ii,

urn n npeyuereuaoii.

54.

. .

.,u 1r, srn 70- 1


11. ., ~ AUiene ~r

, r ,

u rt u, u .
n r< II . , rr, . XVI,

n!"t. n~r

roii ~ npoJIO
1r.ii .

< racrliIX .

I<.

I,

125.

55. 1\.

r< ,

uu

tropO)ry

r<o

11 3.!.

. 1<

rr

r.,

11rr , .

313.
56. Honora

11ocpoerra nu
n u . rroxoa

u r<

n,

ll

1925

1938

1.

64.
n
11

110

Jri

11

u 1

IOJCCIII

59.

l!

r.~

~J,

1)

J(I ,

Pmra,

111 IICr<oo

11

4)

oyJI(anccoil

nnJl

Il

op~rou r

ue

1>

n )

, cr;o:r;o 1., n m

63

r.

63.

200

1<" rr )

68.

rr

m u arinllOI'O

69.

,. ,

r.
,

1.

IJ ,

11 c~r.

44.

oomrcJJJHI

. 11 (.

n.

.u, .

cpe, reJJci<O

11 ,

1\.

2) r

o JpaiiiJCcrc r< nR nr ,

60.

79

67.

r n11 ~r Xocuniil- rJ o
11 357 ; 3) rt 1110U: u

w ~ n 1111!r.

nunx 354

, Tnrtlla , Cener

r n

66.

J..\1

( 1m ;r) ;

~>

(nr- n

n ;

11

U DOCTO IILI.\111 <I II enpaAIII

uii r

ro:tano

c;roil,

[{ ,. 1I,M.t 935,crp.230, 231), .r rJ~ <


no"neii coo LI Jr 3r

n1n :3 . oo

rncsJ :

n ora

. . . ( r nrt

II D (Cll. . 7( 77 1 89).

10 ;rJ<

65. 'i t11 J< .


peuemllx rr 1'1 1r. uJr

L\10 mn "

II\08

~r 11 ll cpoe

"1rt (llu ~

J<

noii,

mJ!]j,

J :r, ali r10 rr


r, t r.e
r<n

n t' .

. )\IJOrc

p~cn). ru t nnn r

mrr ,

:>1oii n

<~ .1

n n }(t

sr t

r.rr

11 ~>. Tamt 1,

!< ,

nn

Tpn11 u r

11

~rn , B1>e3LI il.


na~rna~ r

ID r, n}t ii

, u oop)I.'IJJmce .,

n1r1Rn~r anpau.>JeR>l,

t ~t, rr

. Hecol\afl

Carl
necblcut.
58. n (1urn )-r

5,

uJJr uoarr. ru nl!l(n n

rl(

r.

nrr n n, nn ,.".

nr

11 u111

~>

f\ IMII

;n 11 ~ Hraclin g
., Gerasa cjty or the Deca polis, Ncw HaYcn, Con-

1879,

< .:>r 1930-

DUOB 38(/8Jtlil 11 38IITLI 1\llI .1 COOpyCIIIIII

1 11 r n
. .

57.

3, 8.
63. 11

t ;r11 , rr ~>, r

XV!

;11

r:u /Ili 8.1R iJI

n.

n(~rJm n 1

nowoJr

r n tr1 Ho:ruce~r, npre

, n~>j:n. .:r.

11uJ.J

rr . . , .

X ll l, >J. 1,

62.

Dru )r . r.

0J.Jai<O n<

1919

1<"

r, .

II I
914).

~r

arrnu

a u c1eprrrr1t nrn

Jt:Jn

31 n,

n~ rr

onycr;u11 ~1 1 n

1. arriJCcpuJt Ji 1

Vl BCR8 U. .), CODpc)!CU1V i<, <

~ n 1r

r I (. . J.J

IfR n

tm

492

t<pyrJo

~t~r

accelino . ocotkiOJo il liecnii

ii<:., l. 99. . 1946. . 9- 1i) nJi

mi , , u.

n1

70.

.t

IX

ncoonnu<a n

n .

~~ .

. r, t

VII

. .

300

(m

400

. .

. wm .
i<
. 1\ 1935 . , !. 1\ostrzewski
Biskupi, Pozan,

1947.

71.

. .

. .s ( .
~, r.

5, 1941).

n I<t
(mJII<). J<ypc, 1950, . 119.
73. i<
1928- 1929 .

72.

. . rI< n
n ~t (

2 1931 .)

74.

VII-X

nj:

, nii (

i< ), ,

,
1 .

. . ),


i . I
i ~

i t .

<

X- XI ~>;

, , 1

I " .
1I , Ji ii

. 1 .
8:0. . . , n u
, . 1860, . 73 . 77 . .
20 XI ; - ~t
70- XI .
81. 1< , 1200 .
S:2. 2-n , 1119 .
83. ni , 1194 r.
84. , r
ii Alle.
eBJIIJICI! J<.; ;I
aniici<oii n, n
~ ir,

85.
n

1. n .
.

nt

71/z

1068

:n

i< . nn

. 66
rl<

Rnaccono

J<naccax

.,

88.

1949.

. .

, 2- .,

r :, .

22,

J<O-

n<.

86. 1\.
.87. .

rou,

1136

oporo

I<-n"

75. < ,
f951 n (

1, :

24

99,

XVIII Bei<a.

1946,

r
.

9, 10, 21 ,

24.

( ,

. 1<, u,

, ). R

. (:~<, nn)

n , "J;nn ,

til

J< r

I n 1\

m,

. .
. . ii ~. , 1950.

, , Ull n Bli
iiipa Xl , ,

76.

1
-.

1939 n

lm

: ,

. . R ;

u .

iiI

1948 ., m
77. . ,

J< .
"

XVIII

.i

--

R I

" Bom'e

i< n

988

. .

( 1 n .:-

~-

1108 n

1154

1\n ii

nyre

I<I< II.

89. n 11n <


. .. nm rR
im 1152 , n
:1 n

78.
79.

n,

910.

nu

1213 .
" ,

:u u -t u

t .

91. , n14, t>r- t

. n ,1\r teilcoto tI

,
. . nw.

;J )
n . . n . .

w - J

n .

1 11, .
n: (. . }{, }{ , }{

}{

<

.. .
92. . . , ,
. 1948, . 330, 519-522.
93. t , . 508 509.
94. !(
li !

1092 , I( ... (. .
.) n J 7 .

n , ,
, n w.

ne

, l( , ,

, }{ 11

, i{ }{ - .;J
n

95.

nn.

n 1 nRit

n n n
r~r< r , nn,
n n

1175

110 ",
n,

lt

...

w n n

. . (. . . II
-
.-. 1945.

R
)

X!- XIII.

96. n . .
pyc.cr<oro ..
, . I, r11. 2.
97. 'm -
l{ ;1 .

;I

, n ii .

98.

n , t

1939.

, . , 111 m

( nm) , w i

1'.

102.

no mt . 37
34 1 m.

103. 1/nn
30 n , 20 - m 50 -
, wn

3:2:5.

11 1

13m 1 (44,7 43,7 46,8 14, . .


inJ 4:4:4), ,
t) tII WI
nepe1~rpoe.

104. t

, n. 11n ,
.

1868, . 12 13.
105. J!i

11n n

1240

: 3

nce

n111 .
w

w,

>.

n nn

r<

. !( ynra

. i< 1

101. &, < i

~t
... . n -n nu

Vlll- IX

, !Im 1

.: ,

.
n

}{,

11

olii . ,

. . ,

;{ n }{, 1
J~ n J1,
.

, .-.

1941).

10'6. (
J? eonucem, . 1, n, 1846, . 3).
10!7. . . . . .
,,

, ,

.. -m<

3, 1938; ~ i ,
6, 1939.
108. n" :t,
3- 4' 1938.
109. r< n, n, 1888,
. 90.
110.

(- n

l<n

99.

- r .

un~:~ R . . .
Eponet
ncopmta

XIX

nit

n nn-w.

iim

. Rora

<. n ;

, n
~t, 'ITO . s
( - n- - , ).

11 11 q nn

RR w)

VIII IX

1226 r, 50

i( 1 1\II.

111.

. .

.,

u, Mac-rep

1~.

2, 1943.

. naneIIIIOIB w
JlIIIOcn: 1) niU , ,
J< nn ,

w.n

u n , n

2) n (iUR
~ :r< ); 3) , anaDIIIii
- ; 4) n
110 (n I(
); 5) -- ( )r
) n 6) copeuennii .

; n~1 JI
( ) ,
n11.

113. u, i< :, )!l n


, tu -.,
. Ji

123. --u- I<pynu :

m. m n:11 ~

, /I.C.II&D 1<

mrr nplfpoJIx

& .

~l ~1 .

, AI!peii
)

: u <,

112. 'Vw.1! n 1194 .


uii r, u, 1888, . 169. <'
~:,

3 811

paapymeiIUI,

124. v ~ Ui

n u
. n 11 1
, :

n;r n: , m~n n1U1

n.

I<

IDdee f n . 8i

11i n n

4. , lI< n 1

125. r , m,

nn , .

11

n
In . , 111
, 1 n n11
(. . 11 11n nI)
n ,

115.
uu

401.

nnII
, nocon'R}' u
JI

. . . , it uyanmi

I<id)'

1936- 1937

I<IIK

nn

XVIII

AnepDeeaedlflcat.oria libri , 141452 n 11 n

nnI n1 ~
(n-llt) t R(n ! -) J!
150 r. 11. &. yuep 86 . . .

119.

.L . . .

2 600 Rn

n 'nt r

no n

1940).

166

U. R

131.

iU

'11 ,

n , ui

MapRB

121.

. n.

IWI

130. 1<n"u t.L'idea della architetturn


universalet m n n n 1615 .

n . . . iin n11.
11u tKnoiia (w1 n . . .

120.

, . . , . 1937.

90- ~m . . ni<

, . . 1 . . , .-.

. n

XVII, . 784.
128. . n n , , .
1948, . 5.
129. n RpyneIDee

m.1 11 n

11

/(8Joi811.

118.

nnd religiose Kultur der Chinesen, Berlin, 1911.


127. :. 11 n . , n,

. ~ r mpor1o m1

n u ,

n<

r 183 8DIOJI.
126. . . BoerscbiUann, Architektur und Kulturstudien in China. n Zeitschrift filr Etno
logiet 3-6, 1910 n Die Bauknnst

r'R}',

t~~ 111

i< . . iJ

n.

m n LI 23 u

330 n 331.
7.

i!I, i>I

u mm,
DI8Tpooii 111 11pnoii.

r n

1421-1439 . Mopana
(Morant, hist.ory of chinese art fro111 acient tiiUes
to the present day, London, 1931), 111r,
m n n 1406-1407 . r<

m
, 11811 1795-1810

116.

BeueDJJ.

132. . . r i n k m n n , Platz und Monument, als kun.stleriJices FormproleiU; n

11n upno

ennew II, u,

1829.

496

. :mt: . . , iit
)' , . 1935, . 39.
' 133. - Colo-

nia Iulia

Florentia.

. PacRoirnam noiaii

1(

RI< n . .

rt
. ,

roJ)oy r< I (82

. . ), -

I!

, . _
I< XV XVI .

14.3. r .
n . n

n.

134.

n .

Ero

nelin!

r<

53 ,
- 115 . n

r Rorpecca
11

() I<OOIIe.

11 .

!{ .

Q ,

- 95,6

135. 1873
n, rt n
n m.

&

.."'
u

14.4..
.

m j'iorto .
I<I m11
.;r

r)

, .

(1866

11 ."I

1935,

. .
. 62-63.

14.5. Gigcgnara (Le fabiche

i monuenti cospicui di Venezia, vol. 2, Venezia,


1838, . 79-80),

n . 1909
m

, n11IJ

(n) :, R n

t , :

l.

ll, "ii,

'/.

II n . ,

136. n 130

"

11

J::

1/ 3

n n 31 n ( J?r ),
, mrp1mo 3-4

n .

Potus L'iurnis r< r

Kpym1eiie 1- 11,
-, 11 q, 11 r<

n!

.n m)m .r

137.

138. IIo

ocpoiiOII-I<napao.

~ n ,

i<,

146.

nRartoo :.

. n

(Pompco 1
t i , La stcria di Yenezia nella vita privaLa, Bergamo
1906), I<J;l: . MapRa

n m. ne~r epmnna :

r: 11 .

14.7.

r. :

238.

: '!

m , nn

, i/:

, n:

Anr!'a.

14.8. : Mapi{a ,
.

139. - n~mn

~m-

Ri< r Il'

n m .

977 . r

ii .

r< .

;!\ nnannii

.u

. ,
!{: nn n,

!{ : !{m:

14.0.

, mi err'o

i< iR nr

n. . :

i<.

n'!

:nn

I<J:
R

111

, j: '

149. )' n :
n i m

. ii

Rr

141.

, , :

n '!

Xlll

VII
-
noJioe XVII XVIII .

142. n n
Jn, n 1902

150.

noomre

mii m<

Jr

poeh-roll J!.

qu

uu I
t\OI"1 ii

151.

qn

XVII

~<,

164.

;~.u RpWiaa

n : IIoma,

(. . .- . .) , m.

pyi<OoiiJI u.

ii tr, ii :

165.

u n, ~ )r, IJin

DDI nall, OTJ10CJITC11H 20- ! Dl\1<8.


152. ,r ( capoii

)tII-r r<u.~ nepuo


BeRoii rr .

utt, n,

!I: )

166. 3 nJ<.
r n ~ - 1517 1526 .

pynoii

nn epepmeiiua, I!It

h")'pcy

1(0\:250 mti
IX , . . D111

piCJ<Oii 1111 'II 8 0 , II

, i'-

t u

u11 .
ycnetJ.O

oapt<a

IL'III u

rr R

-nn,

ii 1

~1ii.
r

153.
255

. \'-n

)r; LU111 ~

200

>JI

- 130 .
154. r 1 u s F n t n, Templum Vatil)8num et
lpiu origo, Romae, 1694.
155. . . 11, V , Coqueun, . 4, . 46.
156. , Map110ii
(. . Acpneii) n rnI! ~1 t, .

. r

nucaefl)(

\'-

mn

ut,

1864.
157. tn.<n

pyccnm ; n
mapooii 1

158.

n Dp1138HUJI

XIII
1262 !'.

\1

1-st u nq :~t ~t.\r

1349 . 1111 ,
1 . ii, Wia ueaauncta t.

159.

.t

nr

n ii n
0l11 11!.

trn mttr ,

u 1u .

167.

1908

ApxreypJIWf

~1u:

ii

r, ,
.1\u.u (. 243), n11
uJi npw lll 1532
nn 11< , t

ii, .

168.

Cllfi\C\11

<

naipo~;oii nn

(ua

uo

G ,

n BII 1 :rn),
\', ru .

r<ii ,

( n )

: nr rl. Tnt<, n
11 3- Vr

n. . 11rex : ,
nolio .;u: )l t,

nn .

. . n'IU 1m nocpoiia
t ( nr< ,
.

3, 1943).
169.

n,

t , WI
, . . 1605 ,
uepnaocliii ;ran
1615,

113A&nllblii 11 n anpyer
cn : 1643 roo.u. '!t (81 1(
n ero )
I!

nucpiUJOI

pycc1<0J'O n- &. IV .
160. lt , 11i: XVIII

~m, II n XVII .
!. (. 303, 304).
170. ~t pyounc11 . .

118118.

n n

161.

. , u.u 11

171.

r.

.q

Dnt . . . . r ,

1111, .

&! 217 III . H~r


:~t rn::ii Mocr<n n Vll I
i, u q/>! />! B&I'-6J!O
uu n r 11 , ~
n<r V1 11 .t< ~

16~. .

XVI,

1,
n

.
,

445.

.().

($ Qqepen/>IX 11 n n,
rn, .

163. 1(

5,

..

34.

: pannx n:

r,

fJponoelliJJ>lX n n 11[ , , ntrm

ua

npniiiiiX

, n n1;
u J<IJ l<.u: , II IIOae

l\enue1

. . J!.

1784 ,

"

I n .

172. r ii !r
Cnupm Ce~reua . R. :
r:r,
s rt (. . ~ ~-

f668

,n)

OJIY. r

+ 5" 11 -JI

4' n- .

ntt<

w ll. <

>.

23 )
173. .

cneJIYe

ua

lt

r (-

1701

, (). im

11 un ,

, . 5, . 34.
174. ceorpanecltii

Pocciic~too

, , .

6-7,

. f808, . 238-242.
t 75. :,

15

5, 7 u tO ;
25

1<r

1D4n

Wi 12,
(

11),

11

ht, ii ,
w: 1< n 3-5 rl<.
& JI . : .

176.
,

, auptwep, -I"'

~tn11 ,
n 1237 r.
011)'

183.

!I

()

Iti

(.
.

-i\,

rt<

XVII <
184. .

275).
,

no

800-

Moci(D,

I(ure

Mocnat, r11 -!r<


cHama t, . 1948, . 5-6.

, , n

182.

n utn

185.

. . , Vl
11. II3 nnu

. . .
< m

.nn ..'! ,

, , ,

~t rii 1 ,

u n11 n.

CneJIYe m, n ~r ~t
r n , r>I

177.

5- 10

111

n .

1 ,

'!

nn r , :

! opycamnto,

um , ii
\L\(

. .

. : n

~I)'

. s ,

ii

i' .

r<

l)' pe
ltpacii < (. XXXIV, . 153
u, ,

1906).

.u

r<.

l( ~t,

n,

nn ,

peatnn

11 r

t 78.

n 47
CIIOBa n , mn

<,

uii:

189.

n.

ur<

n,

1472

1475

,'ln nii

t< n JII

n, . . 11 IIR,

~t n t< , .

, m<.

),

180. m ~1ecie ~t

( ~t.

, ysw (
I OTODIICDt, , XV, . 225).

f81.

n - r< ,
111.

~1 ,
ii 1156 : emmii
r

II

.u

179.

aanon

188. ( ) -

, .
t<n, . ll, , 1843, . 29).

t,

187. n t< .
1453 r, uoct<a l(r r

: (.

< XIV ,
, II urd! ci<penmo, .-.

186.
1331

no~mo

190. C)t, .

, un

Mocnocr<OI'O ,

&! ; \L\(

191.

)leJIY
I( . I<po~10 ,

nl\roeeacnnii

JWee , q

1935.

.n

r m11 - 11,
.

~t. -

498

r. , tt, tt, t

192.

n ,
R

ci<Xt n

i< m

. ' RBIIIIC
}! ~t R ,

200.

: ~> 11

: q 11
ii ii ~rJ<

n pyc
RpycaX R J I<.

11 R
. 1532-1543 I< }t
u n , I< V
(. 1624 r) n1<

11

(. .

19'1.

RCBO,

3 ... (

1925,

XIII,

351).

, . . . ;;

: ~

281).

JIB

rR:i u? ~

11 ~m

J< ,

r )R ) I<'t ll 1571 .

195.

I<

,
}f 3

. 11

. ii&. R}tn 11

,
(. 299).
:l!': 1) ,
:l! . . R~I : 1937 , 2)
w< u >,
. VI XVII . : ...


I I

1m 11

1~.

.-

nr 1I3I, n 11

. .

I<, 1< ~

u, l!',

wr AieeCil

ii , 11 -

193.

201.

. m<t:

il.

202.

il n

cepeuoii V 11.
~t

..

1947.
203.

lin, l!'

~i : ,

I , t;n 1470 ;
3'1 Dil . . ,

mJ ,

1625

1450

. n

196. . R
l r
u

1943

204.

cPycct<Oe YI

(oIe ero 11)t.


197. Rpatii X VII t.
. R -
r<

I<

I< r III 22 1605


(. . . ,

r. R 3

. .

, ~< 81l 11

J , R,'1847, .

205.

96.)

Reua '1

r.ll .

t. ( 11
, I. 2, 1896, . 25).

J , l!'

~t

li I< . 1\

11i 11 11 i<,
R R (1 Ot<Rpll
1552 ruii), ; r11 JII

~>

198.

1~

i<n

<

BeT IJJe

ntr

II . .
t

1946 .
206. 3n i<

199. ( )
n

1111

(,,).

u~t

~I

11pe>Ui - I<

Moci<e-pei<e. 11 -

s, _

499

1696

.u ii

< m.rn:

1698

w.

, . n,
~

11r.n11r

vpl\lbCR

neoneii.

wr11

eoor.poiin

<1J<1 r .

eepcJ<nn

nnnn

~I'I

218. r IV
1792 , 1818

n
n

& -&t.

n~

YmanBI 6008Jr80U, RA ~IOI<1u D, l\1'0-

219.
1

j)

<1D ~ zm 1 f\!1R <1V. . )!n.

n v moopll eeR'I\VIO v nana:

ri ,

r.v nnxv non IIr.' n,

r.V10

t IX .

. I n , nJJ
mt 215.

220.

.nni!RN vr:rpoiir.a. nn. nn

- r.eepoii

207.

1701-1721

pa~ ..eD<I u: ,

1682

208. Be."Ym<an

221.

yr<a

(. . )

n rrr :,

nn, 'I:nn , .
.

211.

R.

15.

tr ~

<

1111 .

225.
226.

n IV, n nrmacnii n,
. n 1589 1610 . r mpot<o

213.

IV.

~ti !!

228.

~m:

ii

1~

de

t t

Lois

XV,

Paris,

ssai

r,

Monuonts

J. F. 1 n d
1752-1756.
216.

.i

Bepmn

sur

la gloire

1\r.r. n

217.

Poii.

17?1

u ~

, m r~r

lii

1P4-1D5

r81'I~ epr<onuoe

!IJ!

~ Amoux 1\

1r . :r : ur t
r :

'l ii,

( n

V ! ~!l!I.

13,

230.

r<.

~m,

n u, i
!f&I 13 ~l<a~pn 1931 r. 1n,

un<, t< mr

un

paiiouax

Poccnc~<oii .

Paris,

n opeoononuoii rr,

229.

J1

oiiDI,

,
fraq~oiso,

uuu

1765.

no

n r )J

l 'ar chit.ecture,

eri.(!Cs cn Franca

< 81 nr.

1, Arcblt.ecture

owctloro,

1700 1721

n <

. ~t.

215. . L u g i
Paris, 1755.

1 .

~; n,

RRII 1111: .

XVIII

'I & .r< t oiict,

214. ,
(>'I pamrrme

ntnn

n
.'111 n
r ocnoii , .

'!.

137.

227.
1695 1696 ..

. 4-, .

. ,

npn

w.

I,

. 11 tm ,

Perspectivet.

HLillemn w.

Co'tlenn, .

tn . 1601
sanune'' De fortificatios ot Artices, Arch itocture et

212.

m~r

1789

JJcepocciict<oro
. . t ni<OO
Ita 1r?.

tt pnv~crlf ~

.r

Pari~.

224.

1545

14

445.

l'arcit.ccture,

Essai sur

. ,

1,

.,

222. Laugicr
1755.
223.

n n

1(1{,

XVI,

JI -uii 11.

1941- 1943 t'.

IV,

t v.

nn ,

iu

. nR

ii 1<ii n:r JJ~t~

21().

m , n

. .

m8)18 OIyOaltiiR J<IJCDa

209. 1\.

JJUJapa , . . rm n ,

(.

u), 1r

j\

ona

v.

....

CDL!JO

, n! !l!!

?rl. 1788, . 1~).

IJC

Bpf!IOJ'0 1

, apxneic

231.
.

nnm

npoe111'110ii ii .
1< nn JJ

), . . nr n

. ~r 10 'l

:, opoci<&Jr

~1

l(a'renllDI

roaro~r

1785

mupoo ~ IICM8JDI

m: ~m.

, , R D

('8 1775 )
: mm n aaiiii,

wm

1w- ~rn.

'l -,

eiDlaJt ,

rJ.

.
I<)I)J , '10

237. .

232.
01

81/515,

0110

11

1\

rc ri)r uu,
1884, . 261.

Gepyrcoo

6,
233.

n.

n:l

r. lll

rrr,

11

), - 11 (

1714

1716 1719

. . i!rr J

234.

1 .

Vn>~ii l\ J

~ 31\J

1741

110

r.
u

:~~J rr n un.
ii uu l< m

R~ l\ u
1946 uamm 1wt
tApxnel<ypaii

apxut n

n:~~ . m.

~m~, 1coopoii . r.ma


l( 10 1737 ~n~eue~1 l\

235.

~>'n n. m: !
{j) ) , ~. I, ,

Epon mi. .
Jt11

\IPXIICKOp011 u (.'ln

r 1111, Jr o
enemrii, XXXII. . 30-45). r
. i(
, epo/nl'lecl{n 1 " ,

in

8.11

u,

rrn,

240.

8J

ii: rocyapcncn1I!Jii troanyo Oe

ecne:mroii ii 1ti
peiUIe

1< I11IU: n
111'~< 1I1'. n:
er.ree ( 1713

23!~. .

3).

u ,

., :r
, . 3, . 4, . 424.

233.

n ponny, J<
ecn paoOII { n-J<

u,

II ~ apxll'rCyp~to u
R J<.

n, n

op111111onne,

: ' : r11

668

40 MI!I1JIIIOIIOD

'fw 1

ID .

241. R
~:11

poer<r um 1 ~t

r J rii .

, 1810 ~r,
oiCpyr n rrr
.

24:2.

, r<

:m

( 1815

11

, n

OJIY'IWI

n8.'\n

'l

11n

rcorpccca

RDI

, m
: :

~I

unr

copc~re!IJD(OD

. t(

20 .

ii,

.-'

(1849

) DOitnyn m

243.

r ( i)
. R 7()-
m

neperoenie

XVIII

Ji mi, ,q

<.

! n . . rw

ijJr

ii n<r . . r.
: E;oepunLI 11 1 , .

J rrn J\

,
JD.

lt I\

1UJ

BI<C

~~. ~, 11 ,

l( J<~ 30-

XV/11

1< jl

r.

236.

011 r
1785 , 11IJI

J i .

~<

r~ l< .

IOiaccoo~ty

upap

cralfii 111J, ii nopJ<a,

unrpooe n l<OIO ~VIJJ


18 XIX BIOD ( C)I. '!'/11'!-10 ll. . 1!1oJ<apooa
caOIJOe Jn r XVIIJ

r<, 1 I<it , 5 fl 6, 19~4).

!'!'!? J'~j>/J~OB DII

1r1<r . mr

nJ<

f\'fJ r-

244.

., J &lf

: I<Ona

xvr BBIC&,

n On:ror~

1II<O, nnJi !U).

X'lll

XVIII

!fiiiJIOJ<A

ocylliiie
s

245.

i!

q ( ,

. .

mr ,

n 1715 ( r
, . 5, . 2932).
246. n D
~ 8/ll 1765 r.

, s
.

r uII

n
3

70

1780

OJIJ',

-r ,

nir m;
I<

1;

<

1718

ni< ,

( 2
1718 ). ~
",

n : , ,1
30- XVIII nei<a.
255. t i<,

249. 1
5 i

n . .

:Ir
,

t:

(1805-1816 ),
"I iiJi 3- XIX ,
iUiI m< .

1J : ,

"

..

ii

t.

1712 OJIJ'. 1
:: r ( , 1779,
. 181) r nr<
I< " 1713 . .
r< , 1715

.
. , . 123, 1934, . 151.

248.

20).

254. !l . .
<nr

247.

, . r<

17

1739,

r< 1;,

r<

XVIII

. 256. n: < :

r 2s0. i r< 11i m


1777, 1824 1924 . 11 1824 r

1 ... (1715 .- . .)
r<

DyiIJL" tLI ca

(.

lllt.

251.

II.

257.

/1)!11

V, . 20, . 1788 ).

29 1703ro
, :: f (. .

1110, .

nm<

, n ~t -

, : ( :

, " n"(
., . -t

II I f(pTII'IeCK~I r' ,

11 n .
., n

I)

1703

q 1ii: ,

),

~1

!! . q

. : ii

.. . 16 ... . >
n m. ... ( u
r< ~! 1698

r<

1869 ).

1936

OJIJ' ~

.1 : w 10 n 1737 .

~ . t

: !)

259.

n ;
I<ll

.11

,1

252. . , i I<,
XII, . 1789, . 32.
253. ,

mn m .
~ !l:Ji: nsii: !(t

. 6, . 1791, . 192),
r.ti 29 1703 .

, ,

258.

ii: . , .
( t ,

-.i< (

, m

n.

<

1n ,

" q -

ir ii , , 1770, . 1,
. 76). ocpoii:I<a ~tecqe

I<

260.

235.
ii!lI<

.10 pltiiTO .

II ,

602

20

1739

!) 11 60-70-

XVIII

:IJ cpoolllt

20

Paris, 1771-1777.
270. ii

01

II)m , 11

ni!

J<t .

271.

J< i!

1\f

ePians et det.ails du monumet de 1'empereur


Alexandret, Paris, 1836. n n

, .
.

. ,

coxpan110mc1tyc 1'1
, n i! .

264. .
. 505.

, :n n

263. t< . 18011811 n Kaauctii .


u

,
tCours d 'archl tecturet,

261.
n Kotccttn 20
1739 40-50- :. Vll! .
262. .n
1738 .

269.

, r,

'' . . 1

n , Koot.UJe,

1836-1837 I, . II, . 309-312.


272. ii: nonia
~m ua , J<

m.

, ,

<',

,tt I. . .

265.

19

.,

1766

11

t.

m .
1742 !' R

, li

266.

Xlll,

1894, . 798.
. 273. -

~1... .

. iim , .

~I 811- t,
. 168 1779 . t

ii

ii
)t , ii ony'lllll

coro ,

npomo

274.

IJI

275.

Jt

RIII, 1< J< RpoloUie

'!i.

Tan]l{ ,r,

ii: m&

;n,

IJ

276.

'!n ,

Mapi!II

, - n m,

~t,

'!

278. . . ii
u (. 1, . 1912-1916, . 83-87)
, ~

.
. < ~t~rn<
nt

1<

31

t !-t .

750-751).

, r1

277. . . (cOrapan
, . 1947, . 57, upeI n R
1 632 9 151 11.

n :nl\I . .. .

11

J<

n .

u u ,

. '

.~r, 1m<

1<81< ona

VI

aJII!llle

u cnpu aw ,

IJI w ,

1771 1774 .

.< n, 11

ni!Ji

).

(1774

m .

268.

1<1

. J

-:

m ~

i! ..h

nn nJ<

'1 u

III> .
l\I , no ,
paapocn~mii u
poeiI>~ii m
, n , mu

1775 ,

n nn

267. it 8
1765 . r , nii u& ii w J< ii
111.10

300

1731

n n.

liiO 11
1812 ,
, tnI !IWII

1773

. (.

ouncane i<n

pyccmm iiI.

i<

1876 .

603

, .<m

11-

1\n r<, 1111

rr , u:

285.

Mocl\e-pel\e.

"

1815 t , 1m
it(n, u amcu r<pew,
. ~r,

1817

1.

n cpoeuii ( u ),
;nuu

287.

9 u

288.

, .

uJIii 11 <
, r

I! >ii .

18- ..

r'r

tn

.n

291.

UI<Oo.

ur<

1813-1823 .
281.

MocJ<Oncrc

811

38.

n CIIHI\3)18, .11,

m)J r,

J{ rrr 1

JIJ.

u . ,
R 100 nu1 un

280.

){.

38.
39.

289. . ,
1952, . 494.
290. ~>-u

, 1

1;

286. . 11 . ,
mt napun, . 1951, . 37,

, : u .
1827 ;

279.

. , .

. ., uu, .

~r }}{J. i

1835

R.

i . u.

Ro1mccu u.

npoAItmeno n u

nn aJ'lJiicoii nr

Mapr<c

.'I , )rnr u

~ JJri nnii rii


ouo,meciOJ:ii ~t, r t

sa

n r, ~1

292.

. n npoyort l( n.

12

282 . . 11 r<~J coopy)[(eu r JJyxcoJroe~r >J< n

cxoncst ouoii

,r, "u n npQ.I<r<e rt


u i R
.

n-mt n. w
tt 11 1804 ,
n n tu norJC :
I< nn, 11 cope.reiiRUR

293:
.

){

11~t

t.

, Coenun, .

XV,

55.
294. .

r i' ,

n
. 1818 n r I

. n, ., art r11
Iln., u, . 4, . 22, . 252

n}t.

(. . n ) 11
1931 , poCIIIIW i!I u

l{

296.

BacJIIIII . R

1, ,

1818,

297.

I,i !<

ur1.

n. n

n nt, rn

n pyl'rJx u, 'II<

284.

11

, , .

I . . .

~. r&J!, ?.!un, . ~Vll, .

784.

223.

51
12

1935

w n I<lJiii n.
299. , ~u, ~n

oJP>moe nntt 1 ,

11 xyJJiy . uwr
f{a XIX ~t

:m ,
,

4, . 22,

298. nu: l( na
XVII Iu XIX -
)t 100 ~ , -",
I 1790 , < 33 uoneii, ,

m, II!tiO
u t11 n n.
ir


n
i 011.n n .

mii

, )t, .J< :m

283. r
1821 1824 . n

1853 ii cropen,

, u
t: 1801 J
129 ;t; 11 1881 r

. .
un
n
r u ,
1\f. 1937, . 102-138.

154, 1950.

Ru)I, , .

Rt.uii

(m). uii , .

n:

w. n Ir,

253.
295.

n ~t
, 1

n.t

ur1,

29%.

-
- ocuona I n 1623
Bpelleneuo (n); 1665
py1rn n, r
300.

-l(

J_JI :u __-

ri Iliraoo. gn
n

-!<

napltacna, J10D it<


or<onanon 11

304.

301. Der Stiidt.ebau nacb

seinen kilnstlerischen

1950

:R

(<). Ri ,

1952,

6 n 7.

Grunds.tzen, Wien. 1889. Pyccnii ( 5-ro


) 1925 ii

. . w l<nn m,

~1r<r 1t<r

, .

302., r<<

! . . .

rr n

- - 11 nu.
, n
., ii 1

cooie w

u, m1

306.

, u mrc tGade - citie(l


of to morrom (- )'!t),
3 , n Jn
n n - (1903 )

n nr

305.

(40 ii). . nnn u uu

w 1101 11

11

0
n11n 90%

nu,

Poccnn,
307.

4,

, .

3,

X IX

4,

r;n

490-493.
n

, . . n u

1<0ii

nr. 11 n
J< ~

1838

wrn:y,

25

1ru

. n ,
<i nt r~
n ,
ng n npcrcecl<Oii

303. t u
( rta n 1 nr) r< .

1<, n, ii n ,

i'1 DO)teenii

. )'oUII

30-

: n

64

t r

490.

J1 .

308. 11~I rl! 23 1851 J' .


.
u . 1 , CoJIRenofl,
XXI, . 211

!nw : IUI'repayp i!() .u. .

IIn, )( ,

~~~~- w

w .

. 11

nrr-

: ,

, n
J11:

rnyo1ii , ~1
m. .

R ,

~m

.\! R .

r ,
un, n.

&111-11u ,

n:

,. ~1

.
",

I
, r

R . R . 8 n ,
u, . XII, . I, 1935, . 203, 204 (

r<

110 "

Im ).

, .

I,

n,

r.

24. Tar<
11150.

R.,

pyccrurii

, n<

., ,

R. 11 . n , ',
III, 1930, . 320-368 ( J(
Arnmt 40- XIX ).

.

.,

: : IJ<IJJoy

R.

XV, 1935,

11

.,

XIX

, R
. , u, . XV I, . 1, 1937,
.

125

r.).

11

. ,


J( . U

, I<UIII'e }{.

, uu., .

450

).

11 ., . J

1951.

l, 1937,

440-

ponn

r<r

).

., < ,
J(n

606

XVI,

( '11.1 nn.

<r

l( , .

(J( I

z 1u.,

Dw;

< ).

).

11 R. . , r,
IWre . , u,
. IV, 11137, . 40-49 ( n

1-81

n,

R , n

.,
, .
nem.cat, . Vl, . 169-170 ( r.

;1

I mm).

110

( r-.;

XIV

..ut, . V, . 219-230, 340- 348

J( 11).

r,

~;nll'l&

11 ren . , r , R.
. , 11, . Il , 1929,cp. 6266 ( , ii

1<rm:e

.
r< .
11 n , ,
. XIII, r. 1, 11136, . 313 ( J(
. ,

uiJ

..

I:

J( n ,

.,

r1 ii. R ,

).

. , R .

nn

III

' iI ,

Wi

<w,

m.w

(1880), 1948,

J).

Jt

13.

., R

oult

n -wR?,
,
. 4, . I, 1941, . 137-138 { ww

1950.

sr

.,

4,

3, 1941,

npoII.!IJienoc

u-n,

4,

15, 1947,

.,

308-309 {r<
XVII-XX ).

, alt mn

.,

t<ii J.
, 1rR 14 1918 .

MOOOII<Ji { 11

R n
I<r n, .N't 31, ~. 416, 1918, . 391.

4,

2 n 1920 .),
31, 1950, . 262 {


. 20

pauUJI poUUioo i( l<


).

nn

nn

1918 . !'
n m, 1U 62,

., ,

Concrrnn, .

2,

.,

5,

1946,

290-367.

{).

Conneunn, .

1947,

34

16 w 1930 r. ypuane tni


m.t 11-12, 1930, . 86.

{ n

oci(OBCI(OM i<

n ).

11

D.,

neel<n&r

13 n 1931 ., CouuennJI,
.13, . 1951,.104-105 (t I).

.,

15

&t

.,

463-472] ..

1932, . 116.

nn

912.

n n r. .
() 10 n

cepun

1935

. R un m

11 n

w:

1936.

r.

n. t.nt {

w rr

. :).

64

II, . 6, 1941,

1948, . 5-6.
.,

.). r

1U 587 3 .1934 r.
1U 19, 1934,

800-n , I(8 t, r

, .

1931

n'

. ., . . n

n -

ynymenn n, I

; u u1tii &r
11 11 ).

rto

~-3,

I(

01( - u

28 1932 r. !J( t3a II


., . 1937,

XVII uapnu {) 26 n 1934 .,


, . 13, . 1951, . 334-335 {ul(
u

n ; n : n;
n w ).

n {)
n , ~ ,

I<I-nl( 19 nn 1933 .,
Co'Iicuu, . 13, . 1951, . 239-240 {

ii11

. r ., n {)

nncaee&t

'

674, 1918, . 743-746.

paoreouepecpoiiJ<e , ()

n ,

nr I

UJU(, r 11
ux , n :

r
II/1, .

ll I

1952.

Jt tesJ u , .- . t938.

1).

n u . ., lt
uu, , . 4, . 27, 1950, . 307
II

1952.

n,

).

1946).

. ., un I

m).

224 ( nJI sw w Q

n u {~

nr, I, . 4, . 22, 1948, . 223

11 ,

n n

nn

, .

., -

t; 11

),

{ m< n nt, .

424

), . 489.:...499 { " oploo-npo


MLIJIGILIX il n XIX ).

JI

urt 1t

n, s I,

nFr, n.

n ,

. ., . . ..,

).

607

r Ii Jt. ., ,i lpoiionii1rea MocJIB, . 1934, ,. 38-39

f 9 . . .rR Jlcuitpa.iiat
3, 1939, . 2.

( u nonocJIii

.t .nr..
()

14

:i<R ).

., nJt,

1946

1950.

f ,

~<

yny'IDieiJO. u ()
1946 . u, 1950:

26

:r. 1

: t t.
() 4 1946 ., , 1950.

Mypa11.cmt.
10 1948 ., u1'1'

R()

32, 1

1949 .
1949, . 1.

I,

1947.
.

24 1947
.

32-

..

s1

7 1949

J,

1949 r.

1948,

1948.

Ben:m;o

(i!R

.,

131

( R .

1944

., nnR

101: R R
.

1931.

1925.

.,

1\f. 1952.

.,

.,

nu ,

ii

. .,

1912.
1941.

!!934.
u z 11

R., Docum.enLs d 'urbanisme

(r,~<n

1<

ld 1),

Paris,

d_.

(F i 1 r t ), Tractat
1890.
1 n d 1 J. F., Cours d 'a.rcblt.ecture,, . l - IV, Paris,
:1771-1777.
r i n k m n n . ., St.edtbaukust. Geschicblr
llicne Querscbuitte und neuzcillicbe Zielo, Leipzij!,
1l920.
G n t n r 1., Grudlormen der europiiiscben Stadt,
1Nien, 1928.
g m n n W., City Planning, v. 1-;lli, New York,
. 1937-1938.

t<~ ( . . nt).

(),

1:, lm

Kauuua t

J), . u iI! :nii

u ~J<~~ ~n ~

.,

1947.

. (n
n

., annpoDI<a .

." .n rt), .-.

. ., n

CCCPt

... . , . .,

( .n11

ii i!R,

1938.

.).

.,

. , , .

.,

copnUI(e tt

1940.

. J{).

no

, R apxn'ifCRype, R . . ~<,

1952.

XIX
) . J<J ()
.

.,

;[ n, .

coJJ:cueCI<Oii .

. . Mancmtoa

JJ-tni OCI!OD, J\{.-.

., ,

yIJUl ()t, .
.,

., '!

nn

1935.

. . ~<r, . .
!JRr, . 1938.

. : . . :
I m: (). " u r t

. ., R

J!Rr . . BeueJ<;tona, .. , 11

J ' i<

i t

1937.

, n Jtnn R Bnpy
J!II n . ~~,

!(' . . R .

., R ,

~ n~< . . R, . 1936.

'.3 .t, . 1946. ..


.,

; ,<,.

11 . ., n.
.

J<,

'jiJI" n . ., nQ, . 1945.

. .,

1948-1949.

:r RonoaJJR , .

:. I<, .

. ,

~s, n 11Rr

1950.
:1.

.-.

II,

nRr . . , .

.~< . .
n ()

.
08

r 1 i n
n t i
iiier die Baukunst, Wien,

1 d \V R., Pas ,vJeder- er.stebende lon,


Leipzig, 1913.
1 . V., Ninive .et I'Assyrie, Paris, 1867.
U n g r ., Ancient Babylonian maps a9J plans
( AnLiquity, v. IX, N 35, 1935).
U n g r ., Babylon. Die heilige Stadt nach de1 Beschreibung der Babylonier, Berlin- Leipzig, 1931.
Woolley
L .eonar .d, Ur-exca:vations, v. V,
The ziggurat and surrounding, Ncw York, 1939.

u g l s . . . L m r n, To\VDS and TO\Vll


p,lanning, ancient and modern, Oxford, 1923.
L u g i r ., Essai sur l'arcbitecto, Patis, 1755.
L v d .a n '., istoire de l'urbanisme, v. 1 (Antiquite et Moyen Age), Paris, 1'926; v. 11 (Renaissance
et Temps modernes), Paris, 1941.

'r t n s . ., Der optische Maszstab ode die


Tbeor.ie .und .Praxis .des iisthetischen Sebens in den
Bilden1ien Kiinsten, Berlin, 1884.
S m z z i V., L'idea della architettura Universale,
. .Yenezia, 1615.
1 'v i n s k i d u s z, Urbanistyka, Wsza,va,
-1948.

. , ., n .,
t , t, n,

r BOCTORA

1907.

'
11

u, .

. ., t !{, . 1948.
' 'n , . 1, r
. , . 1944.

. , ,

J~:!I>. . i, 1 .
-), .

, .

r,

.2, 97 138 (n
.

1,

ii

.,

!{,
<

n,

. . n, .

.

r.

16,

2, 13

1,

1915.

, q n>I, n -

1935.

., r: Wi, n,
n, .

R.,

1911.

1892.

, , n ii

II,

1938- 1940.

, (

1, n q . . ,
t. 16, . 1, '5 (t ),

. . R, .

1930.
r in

nr 11,

>I i u ,

11

1915.

. ., u ,

.,

.,

1936.

1879. ;

.,

. ,

1951.

IV t<),

1935.

.. : . . i<-.
.,

II,

. , n I< ,

a'li'IOI'O

1935 .

1941.
-, . II,
u , . 1949.

1950.

- . . , .

Apxll'l'eypa

, .

1937.

.,

. . , m (. Rn:.

~,

n, .

1888.

n 13.
1939.

r n), r

des hommes illustres de Plutarque&,


1811.

(onncan ).

., R, .-.

Les vies
III, P'is,

. ,

rn n 1, .-.

1{ n

. . ., 11

1934.
.,

La resurrection des "illes mortes,


. 1, Mesopotamie. Syrie. Palestine. Egypte. Perse.
.ls. Crete. Cbypre, Paris, 1937.
D '' i s G., The To,vn House in aricient Egypt,
New Yotk, 1929.
G r s t n g 1., Hite Empire. Boing survey
of the bistory, geogtaphy and monuments of hittite
Asia minor and Syria, London, 1929.
r z f 1d
r n .s t,
Iran in the ancient East,
London- Oxford, .f941 .
.
n i n g 6 n-H u n .e, Egypt, Ne'v York, 1943.
q ,u i r G., _L'architecture et la decoratio.n dans
"'
l'ancienne Egypte, v. 3, Paris, 1920-1924.
i n g
L n 11 r d, history of Sumer and Akkau,
London, 1916.

i<t!{n n.

11

,
.

1918.

1887- 1888.

.,

., .

RyJiypan

n nn

1916. '
un

nR,

t,

n .

. '1935, .
).

(u 1

0.,

308- 321

1,

. ,

1 r -k J. lnvestigations at Assos, .Drawings and


pho1ographs of ~he buildin_gs and objects
dur:ng tl1e exca~<ations of 1881-1883 J.

09

disco~<ered
'.

ClarkP,

. Bacon,-R. Koldewey. London-CambridgeLeipzig. 1902.


11 i g nn ., Le Parthenon (. 2), Paris, 1926.
u r t i .u s ., Atlas pour servir 1'histoite grecque,
Paris, 1885.
u r t i u ., Dio Stadt.goschichte von Athen, Berlin, 1891.
G r d n r ., Ancicnt Atbcns, London, 1902.
G r k n ., Griechische St.adteanlagen, BerlinLeipzig, 192.4.
n i n g n-H u n , Hellas, New York, 1945.
u m n n ., Der Entdccker von Porgamon, Berlin,
1930.
J u d i h \V., Topographio von Athen, Michen,
1931.
r t i n ., Rccbercbes ur l'agora grecque, Paris,
1951.
i r d ., L'Acropolo, . I- ll, Pari, 1929.
R i n so n D. ., Excavntion at Olynthu, V. 1- XI,
Bamore, 1930.
S d ., . Die Ruinon von Priono, Dcrlin - Leipzig, 1934.
S h 1 i m n n ., Tiryn. Der priibotische
Palast der inigo von Tiryns, Lcip~\g, 1886.

.F'.

J'., u1111 ur ~ra


n , < pcucii

, !lepeuo .

cite,

II,

~~

v,

u ~ t, .

.,

, .

1.1\

1947.
1-III

1936-1949.

l{, .

t . nu - n ){
i Jn n

11

'l'em, 1, 35, . XIV, . 49, n, 1819,

CCCPt N

( n
Pn1re).

~~

O<repr

, rD

1902.

., n. n
. -.

. ,

1927.

OTII'IOCN81J.

:r<

u ,
6, 19_40, . 63-66.

< n , 11r11:u,.

, .

510

1-II,
.

smJaooiicoii

1919.

n n, n ,

n,

X- XIV

., nr 1, .-.

.,

1940.

~, ,

m J{

JW, n

.,

1939.

Konuaesr ,

. 2,

1914.

, .
Pma, . 1948.

de Ta-

( u "

4, Paris, 1869

n d r s n W. 1. and S i r s R. .,
architecture of ancient Rome, London, 1927.
11 u ., Les ruincs dc Timgad, Paris, 1911.
i n t ., Ville de Pompeya, Paris, 1857.
i g ~ ., Reconstruction on relief de Romo antique,
Paris, 1937.
r i n I., Ostie, Pari, 1929.
D' s u . MorlUments antiquos, re!ev6s ct
restaures par les architectcs poncionnaires de l'Acli
demie de France I\omo. Notices arcueologiques
par G. Seure, vol. ll-111, Pari, s. d.
n i n g n u n , R oblnon David
.
!k Palmyra, New York, 1946.
r 1 i n g r 1 ., Gorasa city of Lhe Decapolis,
New Haven, Con.necticut, 1938.
r u k r D., u h s t i n ., S ll u 1 ~ .,
\V t z i n g r ., W i g n d ., Palmyra.
Ergebnisse der Expeditionen von 1902 und 1907,
Berlin, 1932.
L n i n i R., Forma Urbls Romae, Milano, 18931901.
N k L., Baugeschichtliche Un~rsuchungen . am
Stadkand von Pompey, Berlin, 1936.
i r n s i J. . , Campus Martius antiquao Uris,
Roma, 1762.
Van u r n . \V., Ancicnt Romo reveled
recent discoveries, London, 1936.
\V d R r t, Les rics de Palmyre, s.p. s.d.

II-n , &

11 ,
arnic<oro, . 1939.

5,

., ., .,

'l'n, ., Oevrcs compl4tes


J<,


., pal{n,ii
, , 1913.

n 1< i
, . 1938.

. J\fuoua, R.ll.

( noxn ).

. . ,

W i g n d . n ., J\filet. Die Ergebnisse dcr


Ausgrabungen und Untersuchungen, Berlin, 1906.

, n,

1938.

n .1 nn ).

h r 1 R. ., He!linistic s (
cTown planning reviewt N 3, Liverpool, 1951.

3, 8, . 1879

2/,

, cC1W8(&ij:

S u r G., Monuments nntiques relcv~s et restaur~


par les architecte ponsionnaitos de I'Acad6m.ie de
France Rome, V. 1-2, Paris, s. d.

Wi

J11i

. t< ., o~tne1t, . - , 1949.

1919.

11 il

. .'II ( u CCCPt), . 1946. .


.
u m J u 1 i u s, Die scbone deut.scbe Stadt, MUn.chen,
1912.
11 u 1 i u S., Les plans et profils des pril)cipalos
villcs et lieux considraes du Comt de Flandre,
Pais, 1667.
g n r ., Rotbenurg dcr Tauer, Miinchen,
1912.
1 r k
\V. ., n n nnano

.,

IIi

n6l\1

lJ

1<

.; J< rn, ,

pycct<oro .
1909.
., I<u: , M.-JI. 1949.

.,

Paccnall.llc\tl!e ocenel'll!

, tn

2, 1931.

. ., u m

ii

mr,

n,

1847.

3 '' 1< ii ., Oncanue I<uoa, . 1868.


. ., , 1< CCCPt
2, 1943.

1836- 1840 .
i G., z l d G., Die kirchliche Baukunst
des Aeodlandes, Bd 1- III, Stuttgat, 1892-1901.
F s s 11 t i G., SoCia Constantinople, Londo11,
1852.
G u r 1 i t t ., Die Baukunst Konstantinopels, Berlin,
1907.
G u r 1 i t t . , Historiscbe Stiidtobilder, Berlin,. 19011912.
G u t ., Le Mont Saint-Michel,. v. 1-2, Pa1is,
1910.
m 11 n s r i, Brugeset Ypres, Leipzig-Ber lin

'"

. . n n . . , . 1,
ii .., .-. 1948.
pycci<oii . Kpat<ii ,
. . , . . .,
.

1951,

1-50.

., Apxeoornec!Jne
. iteo , !t, 1950.

.,

t<

. !

., 1t

' ), . 1950. '

~ n 3-4, 1938;

1900.

6, 1939.

;m coparme n.
. 988 . ( ;u.

L f r t I., Les palais impcrials de Constantinoplo, s. d,


L u t z w r i h s n, The story of Prague, London, 1907.
r i n i
Atlas Geograpblcus et Topograpblcus,
1643.
N u m 11 n W., Das m\bl.elalterliche Riga-, Berlin,
1892.
R h u l t d F 1 u r , L11 Toscane au moyen
Age, v. 1-2, Pais, 1873.
.
S 1 z n r g \V., lt--ohristliche Baudenkmii ler
von Konstantinopel von V bls XII Jahrhundcrt, Berlio,
1855.
S h ii r r s k r, Prag. Kultur - Kunst - Ge
schicbte, Miiocben, 1939.
1 w i n s k i d u s z, Urbanistyka, . r, Warszawa, 1948 (u r).

);

1092 .

( J n);

m );

1240

1185 .

R ) .

n. .t<

1147 : ( )I8J );

1174 r.

( ~!tl;:)t r S;:

);
);

1175 . (
1200 . ( 11

u
r&t

r) .

n.

. 989 . (
mt ii" ); 1044 r. (
11 1 ); 1194 . ( ~m
l! rouapcr<or.t ii) : .
.
. 1156 . ( n
} .

., ii

!.-.

1947.
- D .

. ., . .,
, . 3,

cpoltOB

1938.

.,

R, .

., 1n ( r
), . 1945.
.

, :
, r. 1, .

~r
11nnii

}IO

1950.

., , . -.

, .

, m.

1945.

.,

1948.

1939.

~~
n

.,

.,

99,

r,

1946.

. ., 1 n BepDJeo
R 1 . . ( .
.'l I CCCPt, . 5, 1~41)

' . ., 111R ~-
i< XI- XIII , .-. 1945.

511

., 'q. nn

:.

s tr

w s k i 1.,

Bis~upin,

.'!

., J:(, .

n ( 1 n
n i, n, 1840.

1935.

li

1,

11
1!11,

110 -

11 , ,

11

Tan1805 .

usneonocauiUI

eullJJI'pa,

.,

1933.
nu. n1>

1938.

n,

Apxnen-ypn

nr, n.

n n r . ., ur
1929.
R n n 11 ., , n
I<, . 1934.
n i1
.
., n~
, .

rt .ii, r n R 1 n
u 1820 1821 . , tr~ 11

.,

Toc1\auo,
1-III, M. t938-t94t.

i<~< mD<e.
11

li

, !I{ DO.fo\IITIROD

coii (. . R), - nn

nJr, . -.

. ., m- 1tii
nap;>noii un, . 1950.

n lulonncen, nn 'lt:,

II8110, . 1952.

1937.

) , R, 1\ITOII,

u nI!, .

., !. J(,

: n n . . , R r . ., n'\'
rr (n.), . 1935.

11 ( 11 ), n up
noene~t una.11o. JI:, n, 1829.
&-ll,

_ r ., l<ynt.ypa nn <
.n, n, 1904.

- 1' n , Raii 11~,


. , 'n, 1900.

11

Poznan, 1947.

1, n,

1824.
r s h ru n n ., Architektur und Kulturstudien
-in Cina (n .Z eitschrift fur Etbnologie
N -6, Berlin, 1910.
r s m n n ., Baukunst und Landscbaft in
Cbina, Berlin, 1926.
r s ru n n
., Die Bau.kunst und religiose
Ku.ltur der Chinesen, Berlin, t 911.
Chinesiscbe Arcbltoktur,
r ru n n
.,
Bd 1- II, Berlin, 1925.
r t s . h n i d t . D., Arcbaeological and i
storical rosenrc.bes Peking and its env~ron, Sbangbai, 1876.
.r t s n i r
., Die Pokinger n und
das onacbbarte Geirgs!and, Gota, 1876.
G r w ., Handbook !or China, 1933.
Le temple d'Angkor Vat. Memoires arcMologiques puI.
par l'ecole francaise d'Extreme Orient, Paris, 1929.
r n t , history of cbinese t from ancicnt times
to tbe present day, London, 1931.
ii n s t r r g
., Chinesische Ku.nstgeschicbte,
Stuttgart, 1912.
u t i r llf. G., Chine ruoderne, ou description
istoriquo, geogra_phiqu.e et terairo de vaste
empire d'apres les documents chinois, .pt. 1-V,
Paris, 1853.
l .o r , The book of Scr Marco .l'olo, tbe
venetian concerning t be kingdorus nnd runrvels of
tbe E11st , v. l, London, 1903.
S i r n ., Les palais irperiac de .P6kin. Paris ruxellos, 1926.

. n , n 1r,
.

I,

1939.

n . .,
, . 1952.

1m11

1 u 1., Nouveau tbMtre d 'Italie ou. description


exacte de la villo de Rorue, Amsterdam, 1704.
Documenti per la storia dell' Auguste Ducale. Bailica
di San Marco in Venezia, Venezia, 1886.
D u r ru J ., Die Bauku.nst dcr Renaissance in ltalien,
Leipzig, 1914.
G m ii J J r ., Dio Architektur .der Renaissanco
in Toscana, Bd. 1 -, Miincben, 1885- 1908.
G i g o g n r L 1 d , Selva Q:iannantonio,
Diedo Antonio Le fobbricbe i monumenbl cospicui .di Vcnozia, v. l-11, Vene:r,ia, 1811-1838.
F n t n n r 1 u s, Templu.m Vaticanum et
ipsius origu, Romae, 1694.
L t r u i 1 1 ., Plan topographique de Rome
moderne, Paris, s. d.
Letarouilly ., Le Vatican et la Basiliquo
de St. Pierre do Rome, Paris, 18'82.
1m n t i m , La storia di Venezia nella
vita privata, Bergamo, 1906.
Montigny Grandjean de, Arcitecture Toscane, Paris,
1815.
N . 1.1 i G., Nuova Piitn di Rorua, 1748.
R d n i ., Les monu.ments do Rome
apres lo cbute do J'empire, Paris, 1914 . .
R u g g i r i F., Scelta di architetture antich()
.modern() della citta di Firenze, v: i-2, Fircnae,
.1755.

512

JI

, Ji n
~, 1896.

XV-XVII

, .

.,

Mocooctit ~>

ocnounoii

'n , ur,

n . ., D ( J
~> t), . 1945.
. ., is WJ, . 1948.

1929.

i n 1 ( r),
, , 1827.
ii 11 ii
.
., rn
R

),

. , ( r1 :
.t), .

, rr

ii

ii n n.

1912.

ii

1944.

(n
.

:n

1948.


., - CcJ1rlrQoa (
, .. 1 ' J.) , . 1944.

n R :n ii ., - 1r
2-ii VJI
(1397-1625), , 1897-1910.

r u , . -. 1951, . 64-72
( u J IIB.:t-

cpolille l\ 1).

m ii

n nu, n,

., ~r ,

. arnnCIIOO . . I, ,
1'

. ,

n1

V XIX ., .

110

XVII.

CCCPj,

. . .

1895.

., w.

t), .
II

pyccoii

1951,

cropII , pea7;neii . . , . .

1946.

nii

11

ii ., n pycc110ii
, . I, opeumJoo ,&, ,

., u

u (BacWUIJI ~)
6~

. Brm

n,

1895-1901.
1901.

.,

nn

11

., rr n

.,

niU'D

, 11

1937.

., ,

1922.
Atlas des anciens plas do Paris, Parls, 1880.
r t ., Topographie lstorlque du vieux Paris,
continu6e par . Legrad. Region du Louvre et d
Tuileries, Paris, 1866-1868.
1 n d 1 J. F., Architecture fraoise, v. I-IV,
Paris, 1752-1756.

1916, . 88- 123 (u mn


ut n ).

1907.

. ., , ,

, .

r11 t
), . 1, , 1773.

11

1949.

1940.

" 1627 . R XVI

BacIUiil 11811<uu, .

., l\ 11R

1-6,

,
.-. 1935.

1948.
(,

., (

), .

. ., nn

., nl (118

1935.

1, 1948.

), .

51-140.

. . , .

.,

, .

. . u, . . " .,
.

, n,

1945.
,

nn r

m
ii

.,

. 1916).

27,

1946.

:.

., ~11 R

1942.

ti' 11po~1II, .

(U3

., n (r.11 llRn

1r .
., (

.,

.t),' .

3, 1943).

1475 . ( nn).
u
,
rora n,
n, 1882.
n . ., nRJt n pyccJ\oro 'lu, . 1850-1856.

1905.

, .

MoctiD,

., 11 ( n

), .

11,

1944.

u n 1ii. u\n

", .

., , .

., n n
( u1 n

1947.

1906.

n "

.,

1.

hm

1908.

1935.
.,

, nn m11

ii

111n ,

513

oe~tile

~r

1 n k m n n . . bie Daukunst des Xvll und


XV111 Iabrhunderts in den romaniscben Liindern,
Berlin, 19t5.
C1arac Compte do, Description lstoriquo et gaphique
du Louvre et des Tuileries, Paris, 1853.
F 1 i i n . , lstoire de la vllle de Paris, v. 1-5,
Paris, 1725.
Fels Compte de, Ang4>-1acqucs Gabrlel 1698-1782,
Paris, 1912.
Her6 de Corny (Emanuel), Plans et 61~vations de la place
Royale de Nancy et des autrcs ~difices qui l'environnent, S.- . 1753.
L'architecture et d6coration aux palais du Louve et
des Tuileries, Paris, 1906.
L g r n d 1. G., Description de Paris et de ses
edces, v. 1-11, Paris, 1808-1814.
L u t r , Versailles. Plans et vues du cMteau
et des jardins, 1667--1689.
Perret Jacques, De fortifications et Artifices,
Architect11re et Perspective, Paris, 1601.

., JJ t 812 .

.,

XIX

lU<r , ,

J(

.,

261

J?.. n

1903,

n,

(1'

1,

Bocno1t011ar, ,

.,

onncaJe ,

1841.
., r u

11

11 i,.
. . .

111,

. ., 11 AIIJIPCIIII .

, .

1940.

., }{. . r
,

t, n.

1,

1946.

- i. Pycct:ii

: - 1737--1740 . n
iiR!i.ii . . . Ir
, .

(1769-1848).

. l!eii

1950.

1950.
111,

1,

1946.

1751

.,

n . , n -
n, 1\J. 1883.
t.t,

rn

n,

1951,

19.

141--290.

n , n ii

.
.

}{


., . 13, .--. 1950, . 41--46.

}{

.,

n u
1738--1812. ii
It n ), . 1938.

n I( 11
XVJI! !JCI(a,

!) ''

., 110

.-.
.

.,

nepoii

n MOCJ(OBCIIO , m.:

11

..

( 200-

. . HouJoii, .

2, 1949.

250-it u u . . ),

n,

wpa,

ll , 1770, 1772.

II . 1 ;
!! . . n, . . .,

1703--

., pyccii

n , ~, 1818.

1779.

HoCIUI

mm II 11

.), ,

iim

( rrn n -

J).

1698 .

. . , .

5,

1901--1903.

ii 11

. ,

n , .

. ., J(
. 1738--1813, . 1938.

n n n)>'

n
t

1938.
., , . 1824.
1( ., r , . 1788-1789 (i u, 1790--1797).

., ., ,

1703

, .-. 1939.

, : t( . , .

.,

., ., . r

1884,

11 J( mmepaopa

n I, I.II, .
.

1911.

m , .

ii

1811--1911

w , .

1891--1893.

:m (. . . . );

.N! 7. 1935.

1948.
.

Jtcopn

.,

. ., nn

, .

.,

ti

CCCPt .N! 5, 1936.

t t ., Monuments 6ri~s en France 6 la gloire


de Lois XV, Pa.r is, 1765.
u r g t . ., Plan do Paris commenc6 l'annee
1734, Paris, 1739.

XV\ll

18~ r.

1822-.

.N! t4 MococJ(IIX lit

, r;11 'l:i\'I

1940.

XJX

110,

pycct,oro
. 1951.

I\

}{ ., r' mJI t, 1698


1699 ., , 1906.

IUI n 1823- oc~ellliIX. -

514

1{ ~

11~. Xyoil<cccUJio-Jtcop

13.,

ecrii ~>, n,

1\

IO!.a

1913.

., , n,

.,

i 1<

1916.

n {!. n
),

10, 1949,

12-15.

D ., CIIODOO UCI<YC PoccJ01 XVII I DCI<a, D R


J,nt 5-:-6, 1924.

lt 11
CTDO

.,

R n

Pacpemrn,

1952.

., u, .

1950.

1\f. 1937.

D 1720 !J. 311


t nt, 1879.

III-.

., -ni< ,

1 m n t/1

1869 .

., -, .

1885.

11

It 11 ii

.,

nii , . -.
.-n,

.,

1951.

-_rtt

1840

'l <<>

onnc8IIO i< II r:
n , . 1796.

" PoccnCI<oii ),(]], n,

1839.
u ,
1, ,

1773.

.,

Moc11uy, . 1937.
n i1 . ., J<
, . I-XII, n, 1884-1891.
< .N! 79 1782 r. {
n )I

n~).

m.mepaopcoro <
, .

17, , 1876 { r
.<il ).
u . ., il,

.
, .

I<

1948.

. , n iii

XIII,

n,

1894.

.,

u .-, Cri, 81'26.


11
~<JJ

n,

I< ,

1787.

nn !~: IOn, tr noCIIaii .

1709-1711,
1899.
t r r r n d ., Plans ct dctails du monument
consacro la m~moire de l'empereur Alextdre,
Paris, 1836.
n t r r r . d ., Eglise catMdrale de St. Isnak.
St-P. 1845.
upu

., m;,

1949,

4- 5

n -i<).

. ., h- . . 111.

: 11

1938.

., , .

s ,

.'1

. . , .

:nn
ll,

2,

., , n arnii
cRoo, n, 1911.

&1

.,

, .
.,

uii

1933.

)r,

1915.
. ., JJ nnn
8}J<r 11 namt

n1<, '

I1JJ1'118&, .

3, . 1952, C>tp. 47-95.


1> r r m i . , Country planning and lnndsca
design, Livepool, 1934.
il m 5 ., Regional plan of New-York and it.s
environs, v. l -II, Ncw-York, 1929.
<1 m s ., Outline of t.own and city planning, London, 1935.
d s d S. D., Town planning and t.own devclop
Ulent, London, 1923.
1~ h , La nlmodolation d'une capit.al, Paris, 1932.
ll n d
., Les promonades de Pari5, Pari,
1867-1873.
11 i d i .; La citt.a moderna, Milano, 1935.
Jb r L s ., L'Enfant's Wasington, n
\V planning Revie N 3, 1933.
u s s m n n G. ., Memoires du baron Haussmann,
Paris, 1890-1893.
g Ul W., Der Stiidtebau nach de.o Ergebni~
sen dcr allgemeinen Sl.iidtebau-Ausstellung in
Berlin nebst einom g: die internationalo
Sl.iidtebau-A;.stcllung
in
Diisseldorf,
Berlin,
1911-1913.
i 1 r 5 i m r L., The new City, Cicago, 1944.
m f r d L., culture of citie5, New- York, 1938.
r d m . ., The building ( satcllit.o t.o\vns,
London, 1925.
R 11 s Ul u s s n S. . . London tbe unique clty, Loll
don, 1937.
S r i n n . The city, its growth, its decay, it
future, No\v-Jork, 1943.
U 11 w i n R., To,vn planning in practice, London, 1932.


( >'3 OPiirAJibliX 'l',

D, )

n As~u

u. l! 8 -

16. Vp

n ~ ;

excavations.. Oxford, 1927-1936).

1715

).

17.

R-11 rn-
m1, -

nn

20.

u).

2. . m<. .
3. . napa,ar.
21.

1944).

>~

23.

24.
25.

I({ .
tI'

26.

Rui . . (n . .

21.

).

15.

!< .
n

)'l

D. r ,

Dn.

-n
BaiiJIOB.

(.

.
().

Caprona 11

( .

n).

R. A~o.~ona. n

!J. ~t R.
.

rwin 11
(.

i>n , JJ

14.

I<

13. . 0[)I nnii


,

n.

Unger. cAncient
. Babylonlan maps aod plans. tA.ntiquityt , 1935.

~I .

n.nnt

R .

n- . t<Jit

oe'llie (XII . . .) ( ~t . Unger,


Ancient Babylonlan maps and plan. Antiquity,
1935.

. u. tn

12.

22. n. n ua ii

opecmoceii:.

- (nii

. . 'n. r ( n
. . ).

-.
(. Lavedan, fHist.oire de l'urbanismc. Paris, 1926).
. i! m

6 -

6. . nn ( . . ).
7 . R. ~t .
8. nn. Mecononoe!!Jie m<

10.

4-

. . ).

. .

9.

~r),

~1

. nn ~m '
(no . . n, n
.

(n

n.

). .

nr ( >~, u . .

Manncapa),

it< i>

(no Manacapa),

, n

1,

2 (

l!n ~m nopaROIJ

, .

Rr,

t<

Cxez.r n

19.

1-

. . .

- VIII

-- .

XXII '!
(Wooley L. Ur

18. I>

5.

XXIII

. . Vynne

4.

n . XVIII (
n

1.

28.

L. .F. Panckoucke tDescription de l'Egypte.

n.

I<~i

VI

.
(Koldewey R.
Das lschtar-Tor in Babylon.. Leipzig, 1918).

Paris, 182o-t821i>.'

616

47,

:ii 111

113~rur

30.

11.

ocoJJoii

(Clarke J. clnvestigations at Assos.. 1902).

Clarke J.
50.

32.

r. Rt

36.

. :LI

P IWe

IWDCpaopc 81

rol{y

. .

, ii

r ).

53.

. n !Oeiixy (Judeich W.
cTopographie von Atben.t. Miincben, 1931).

( . . Bnrauy 11 R
; Wicgand Th. u . Milet. Die Ergcbnisse

54. .

der Ausgrabungen und Untersucbungom. Borlin,


1906; Koldo1voy R. Das Ischtar-Tor _in Bahy loi!JI.
Leipzig, 1918).

55.

u. .

56.

. n .

u .

57. tI<J.

tt
n. , u
(nu , ;

BBI(B

. . (-t(, ).

Clarke J. clnvestigations at Assos., London-Cambrigc - Leipzig, 1902; Schede Martin. cDio Rui en
von Priee.. Berlin und Leipzig, 1934; Gcrkan .
von. cGriechisohe SUidteanlagen.t. Berlio und Lcipzig, 1924).
. . . . .

38.

ii t .
(

;ii

37.

at Assos.. 1902).

R .

Om:ii .

35.

clnvctigations

rJI r<-R .
( . . :,
i<n n . . :ii . . :

51.
52.

33. . II .
34. . I , F G BOCO'IIIO
'lii

l<~& n

).

i .

Aropa.

. Rm. ( r

('11R).

eiianll< (1<).

49.

. w).

31.

. ii r.

48.

ii'l n i\J[

.
r, Raph'}';

ncnouena . . onycLIIol . . t).

perfU

29.

arop ,
( 110

58.

. iJ n I.

59.

Rt. r-n r u.

60.
61.
62.

. I\ nopnRa .
LI. . R.
LI.

n.

m.

I<n.

n. n

. n. n -

63.

(Schliemann . ciryns. Der priihistorischo Palast


dcr Konigo von Tiryns. Ergebnisse der noucsteo
Ausgrabungen. Leipzig, 1886). u . .

64.
65.

. . nu.

39. n. 'lii n llB


VI 11 . . (Judeich W. Topographio von Athem. Miinchen, 1931).
40. Anut>~. ~rii .n 421
406 r~ . . ( exy
Judeich \V . .opographie von Athen.t. Miincben,
1931).
41. t. IW r. <
(Seur Georg. cMooumeots
anLiqucs relevcset estaures par les architectcs pcnsionnaires de l'Academie de France Rome. Paris, s. d.)
42. . n.
43. . !< .
" 44. n. ;( n .
( . .n, . 1892).
45. . .
46. m. (ncnoen . . n&

.
n 11

(XXXIIJ).

8i n .n .
n.11 ( . . ).
n. r n.

66.

n.

67. Rt. :nii.


68. . r ii:
(Schede Marti n. cDie R uinen von
Priene. Berlin und Leipzig, 1934).
69. . .
70. . -i t LI.
l(.

.
I<pomeu
(Schede Martin. cDie R uinen von Prienet. Borlin und
Leipzig, 1934).
71. . Aropa. r< -
t< uii un m. ~>11ri
. :n (Scbodo Martin. Die Ruinen von Prienet.

Berlin und Leipzig, 1934).


1

72.
73.

).

617

l! .

. n <.

74.

~.n

100.

IV

11

I'

101.

. .

76.
77.

; Overeck 1. ePompeji in seinen Gebliuden, Alterthiimern und Kunstwerkem.


4 Aufl. mitbearbeitet von . Mau. Leipzig, 1884;
Bient Antoine. Ville de Pompeya. Paris, 1!!57;
'
Noack- Lebmann-Hartleen.
oBaugechi~htliche
UntersuchuDgen am Stadtrand von Pompejit Berlin, 1936).
102. . .
103. II:. .
104. . .
105. . " .
106. rn. 1< .
107. nn. . .
108. . ApJ<a . n R.

. (~:u . .
).

78.

r. 1 u.

79.

(Ballu

eLes

ruines de Timgad. Paris, 1911).


80. . ~ .
81. .n. .
82. . R . r (Wiegand Th .', Kreucker D. . Palmyra. Ergebnisse der
Expeditioen von 1902 und 1907~. BerHn, 1932).
83. . .
84. . m. .

85.

1. J!an t (D

D ,

. . :~~).

75.

. r .

n.

86.

. 1r.

( . .
. . rn Van Buren . W. eAncient

87. Pm1:

Rome as reveled recent discoveries.. London,


1936).
.

ii il

X-XIV

109.

. . (

111.
112.

92. . (n
93. . ( Rn
).

94. . w
nn ( n).
. ( D

; Lanciani R.
Forma Urbis Romae, Milano, 1893.:.....1901; Van
Buren . W. JAncient Rome as reveled recent
discoverieso. London, 1936). . .

n1t

1785

).

116. Rpai<on. D n .
117. . () .
.

118. .
119. r. ii . :.
i20. n: , -

.
D ,

( . .

. tr J.

99. 1111 hn
. D (n . . ).

96. . n r
(Bigot . 4Reconstruction en relief
de Rome antique. Paris, 1937).

97: .
98. Pm.1.

D -.

1650 .
(Merians. Topograpbla Westphaliae ).
113. ( n).
1654 .
(Merians. opograpbla Helvetine).
114. 1\pai<OB. a!dl{a. ( t . . ).

115. :. (

r).

~ . .

J.. Lafarte. oLes palais imperials de Constan-

tinople. Paris, s. d.).


110. R.

. . .

IV .

DI\00

:n. . , n
m!<

89. . ;~,;r n.
90. . . .
91. . n i!'i no
i! (Kraeling Carl . Gerasa city of the
Decapolis. New-Haven, 1938). . .

88. . n R .

95.

1I

).

12'1. n, (n . . -

).

518

'

122. R. i m .
i<

123.

'

). i<

1) I(I<
.

JI

5)

n~

141.

Mortier).
127. r.

1<:rr

n
,

~t ~

(Pierre

143.

) . n /.
r

d'11rbanisme~.

nu

132. -.
cr<nx .
133.

1760

XIII

( )

~tm.

1880;

Paris

nn

n,

ci<Ona

't; ( , . . R

m i<.

. Jli< n
n i (S. Scott).

>l,

144. 3. -
, i< .
145. .

u ( < ).

131.

).

. . .

Paris,

pIIffia. ii .

130.

1951-1952

atla~.

s. d.).
129.

n IV . oJior

~< n

(Auzelle Documents

( . . ~r).

I<

142. . n

(n

1, . . R).

R.

128.

Poznan,

< , J . .

. . i<!!i>t).

Biskupin>.

n1 ~m

n,

(rn , . .

125. . i11 l{.


126. . R

1.

Ji.

11

1 n - ,

-i<

r<

140.

m1,

4) n iii.

Kostrzewski

1947).

:S!< ,

2)
3)

~<~< . (

139.

- .

124.

r. , 11 .

i< . . .

pei<e

138.

).

1116.

, l\auna 11

u opaJI

.n-3i< (
n .

. .

147.

R).

3i.

. -.

. - m J n _
XIV . t>1 . . ~

148.

)' "In

134 . r< u JII.

149.

(Tol,vinski

. n

( n ~1

Ji.

t u

..

1797

no

).

Urbanistyka. Warszawa, 1948) ~rn


II (Kostrzewski l. Biskupin. Posnan, 1947).
135. .. ii ru

151. . u ~ . (

!( I ( . . Tpeili<OBy.

~ r< J;. n

I<ypc,

1-

150.

).

mt . . .

&, .

136.

152.

1951).

R. . n

(no

,.

n -

n. R , .

5, 1941).

<r.. ; ( . .

153.

. t~<

1951).

<

~mr ( . .

3 ; nt

CpeJief

2, 1931).

XI

(n.

. . R).

137. - r.!\~ . .
( . 1\. n
i& , , 1950).

154.

XII Xlll (i
).

519

. r
1 :n (

155.

. ).

156.

176.
177.

~1 .
. -
n ( . . ).

178.

u . Conn

163.

180.

1157

181.

164.

182.

mm .

183.

m :. .

167.

184.

R.

-.

aananoii

m.

(no

1940).

Xomt .

imi

-- - w nn rrw:

. . ., .

186.
187.

, m1n ,

<

anumlon

Taci<Oii

). n n

u 1805

1m.

n. V Bypennero "

188.

1951}.

m. t\u

1951).

[{. R[{ , . . . ,

[{. !.

niJi\

( . . ).

171.

. . ii ti<n

. r
( .<
Jt, l<. , .)
n n . .

(ucnocn 8.

185.

Bamrnp Rn. ~m<

. . !.

1 . V
( n . Kpa
IOJD , n . . . , . .

170.

11Jn

m,

168.

169.

, [{ , ii

( . . ).

n. .

I\

. i<

).

r< l<

XVIII

n :. V

(no

1\. Vceacl<oro
ii ( . . }.

. .

165.

Ouii

XIII

).

RJn , .

1164

ii .

166.

. m

. . ynnny

r ( ).

-n ii-.

m. . 11

1174

. n t, . 1940).

( ).

162.

~rii

eram. enopnJII.rii ( . .
:n . . Rr < I<n

( . . ).

161.

IIn.

m.

179.

n.

160.

nii

tlii ).

. l'iynoa . .

!.

Ernst. cChlDesische

Boerscbman

Berlin, 1925).

i n ce~rne ).

157.

158.
159.

wn;

Architektun.

j( n. Vn[{

(,&Jt . . ).


cauonenJJ n 5r

189.

. :

190.

; . . :n).

ii

11,

(V. Scnmozzi. , .L,'idea della architettura universale".


Venezia, 1615).
191. nn. .n (

r. .
;1 .

173.

174. m. IOrxo. nn i<

. . . . .[{
~m >, .

n.

192.

J. . r1 m

.r (

XVII
Pierre v: Ander) . .

~t. n . . :11\ii\
n rm n t< n

Knan n u (

175.

. .

un

172.

.nr

1940}.

i!. L .

r .

. . r

520

193.

landa), n Mo.lmenti Pompeo


cLa storia di Venezla nella vita privatat. Bergamo,
19Q6.
210. . .
XVI . 111 .

nn ( eii.onnepy

Peneccanca

Tocnanet, m. I, cmmno pyenneCJ<ot.


.1936; Montigny, Gradjean, de. cArcitecLure Toscanet. Paris, 1815. n

. . ~mr).

194.

!. ii_ ~opoDI.I.

195~ ~t. t
-J!<n--.

,
-n

2-

nan

4 -
n-- ,
6 - n
, 6 - ~t

212.
213.

214.
215.

216.

. . .

BaeHandbuch fur Reisondet. Leipzig,

Been.~t. n:~~.11
R - .

219.

220.

, - '

-
;

. . nr).

221. .
222. PID(.

n n.

3.

223.

.).

XVll

D. . . ,

, n Canrano Wlamoo

(n.1 ,

wu . . u).

224.

. .

225. PIDI. . ..
(de Ross.i), mi
(Pierre Mortier).

. . ~

. B)'BWI

(n

66

; - n.1

(II

II 11.n.

nr u ,

. .

i<.

XVI-XVII

nu.

: - n

. .11 , . 1940).

Xll

. , m

.u I n11

( . . 13u : .

~t. amnlt . R

201: nn. n .

209.

I!. ni< . .

.
un

1940

. naryy.

, .

Mapi<a

nr cEncyclppedia ltalianat; n
i n Nolli G. (Nuova
Piata di Romat. Roma, 1748), Let.arouilly . ( Pian
Topographique de Rome modcrne Paris, s. d.)

Gigognara Leopoldo. cLe FabriciJe 1 monument.l


cospicul di Venoziat. Venezia, 1811).

208.

. .

.:~~: n,

t nnw n

206. Benounlt.
(uo . . . .

1940).

. .

w:

R .

I.!

. Ji,

, .

218. . . '
XVII , n
(Pierre MorLier).

11. :ii .

lt

n u n u).

203.

(~

217. Beenlt.

198. '.n. .
199. 1111. iI .
200. . r
n. (. Baedeker l talien. Handbucb fur Reisondet. Leipzig,
1891 Rohault le Fleury. cLa Toscane au moyen
Agot. Paris, 1873).
201. . .
202. n. tn
VI ( u

205.

XVI 8ei<08

u I<
1835- 1839 ( Atlnote goografico
illustrativo della corografia dell'ltaliat).

204.

).

n . . ).

c.alien,

(.

deker
1891)

~>' .

:tope)lll. (coca

J,ICRa ,
197. lt.

XV

I
1

R ( . .

R
R XIV-XVI : 1 -

211. n~t. n . 8mr

196.

iin8

...:

nn.

(PeJ-

521

226.

. 1\ancmniicii . r~t

11 : ~
(811J\
Letarouilly . eEdifices de Rome modere..
Li6ge, 1853, r t
t

. .

1r

. . itr).

243.

, .

1\anuron Prct
r . 6, 1935).

1\.

(.

245.

.
. . XVI .

na

ii

" :

~rr.,

Jt:t , I<.ii
(

247.

231. . ii n rl
XVII . , nii ~
(Pierre Mortier) rt.
232. . n . (.
. . . . IJanci anl R. cForma Uris Romaet, Mi!Rno, 1893-1901).
233. . nI< 'JI
.
234. . n coociiOii il
( . . )! . .
::

Lanciani R. eForma Urbls Romaet,


Mila9o, 1893- 1901).
235. &l. I 11 .

. m:u

1679 ).
248. .
.

nxmtCimii

(.

R-ii

250.

3, 194.3).

II

1I.

n . .

251.

i<&, . r1 , n.

n . VI

249.

1579

(11

XVII

:r G, Cc~rouo~t

nm1

252.

, ,

1699-:;-1701

11. n

, w Garlo Fontana
cTemplum Vaticanum et ipsius origo Romae, 1694).
236. . Jm . ,
.ii .

237_ Pmt. . . ;

(.

1882).

celiLI u

nanunn

I! t:

. KO~f.IICCDilt, DD.

253.

w.

24,

n .

1907).

XVII

11

(u

ii Citpo:t,

ml. r. ;i< n.
ii: 11u 1765
OJIY. (Fracesco Paoini)

Pe~teaonLI

254.

(F. Polanzani).

R_

1699-1701
nn

!", ,

1882).
X VII

1ii K!IIIr G,

238. . pei<oncpyru: . ,
upowroeiDJIJI Hapno u ( ,
patcrare Carlo Fotana eemplum Vatlcanum et ipsius origo. Romae, 1694).

1699-1701

, ,

1882).
XVII

11. n !{
(
s RI G, n u
:ut 1699-1701 , u, 1882).

255-

u. ROJIe XVII 1<.


. r (. , 11

256.

239. . I< . u
Pmt r (r

:u,

).

1912);

240. Pll!d. . . "u

257.

( ).

. !{ ( .

u'i pewtw, .

241. . . n -

1912).

. I
( . . ).

258.

( ).
. n

259.

. . 11~1).

230.

242.

11 m:

I<, r< ,

Q .

l{/i).

. il ~ ~t.

246. n
XV-XVII

tr

t< R

PJI. , !i t
.

244_ .

n ( ).

229.

XV- XVII

( .

227. r. 1\ (mcmneu
Letarouilly . Edifices de Rome moderne. Liege,
1853. n l

228.

n-Ru.

522

owcceii

J< ( nnana

nm~
).

'
260. .

1.756

1765

!! ;

uI< n . .

275.

Onii BJt J<

( -

XVII

276.

i . . . . ).

. n-m .
ynonan ( . . ).

265.

l~

i<

n;

nJ . . R).

XVIII

di

; n

279. Moci<Dil.

.
.

- . lf'IJ

R.

Amswrdnm, 1727).

r< ( "

. ni

pyccJ<oro

1850-1.856).

280. . .

( . . ).

269.

).

278. 1<. r (mi


) XVII
ne1<a. , i<

).

268.

1739

(Olearius Adam. Voyages tr6s curieux et t~s


reomm~. faits Moscovie, Tartare ot Perset. 2 v.

( .

i<

XVII

11r

I!

- . Dll !-

cOpOIII.

267.

I ).

- . :ii ~1n
.

. . ).

( t -

266.

277. Mocr<oa.

. DJt n-~rui<

Jr celjJ r

263.

(r

r,

(
-- <~

n ( . . )).

1-6ii

262. :. I!ur

264.

).

(Jt

. . ;

Cxeall'lecne

r<r (
r ~~r

. . ).

261.

r<.

-).

281.

. n n n

( n "

(nttn tu ).

. ml{; rn ld

. i r
r . BDII:
XVI ; Rpe&rn 1.560
1600 ; < 1.600 1625
; 1625 1680- rt;
r<

270.

282.

. .t).

w ~. : i) . .
nrn:

,
.

1850- 1856; 2)

11 . . MocJ<Oocnii

iI)' t,.1912;

, 113uii & VII

3) . .

: :: 1) n

. . - , . 1940

- ~mt;

2)

283. 1. !) n
( nn1

R n<,

XV/1

3)

. . l{ .,
l\1. 1850-1856; . . Ji
~m , . 1912
I<; J< . . nt).

. . tI< KpoWi n.
?.!. 1912; 4) . . n1
. .

11 .
. . u()u
ii II ;
i . . .

1850-1856

284.

ntr

1643 (Meriani cAtlas geographicus et


graphicUSt, 1643) .

11 .
( . . ii)
.

1\f.

. 271.
272.

. . w;

; . Wi).

no

285. Moci{Ba.
)

n m
DOKOB.

X IX

J<. 11 r aJ<
.

286.

. . .

273. .

e.IIecllbl).[

m.

; u 4-

. Honoeii'Iii u.
(Jt , xpllliIIWc

274.

l1116

(Le Grand Atlns ou Cosmographie Blaviane, Amster dam, 1663).

523

287.

cKpenenarpat. u <

nt, !I
1605 . m
u ~1,

288. MOCICBB.

1663

r- I
:-m

/I-

~ . n

un n un

nt, .

1850-1856), .

301. . J1 an 1634 . . . BpntL


u. rt t, . 1935.
302. nu<n~ ,
n ~nm. Cxe~sa (
. . ounnpoocRoo).

2, . 1909)

. . 11 ( nt.

303.

. 1842- 1845). un . .

304.

:ii n

((n

XVIII

nn t; 1715 /I)-

291. . i
1<0n Vll R
( n ,

'ID ~II
II, .

1809).

292. KooerrcRoe 1.

Oooru

., Rone XVIII
( R -).

293. . Onii ;
1t ( . 1950
).

London,

Ymaowr liC/IY

1693

1695

nr

rpatIOCIOI . . nu.t.
9 3nuoocpxoro
( ' : r

295. Kucn.

nr< ).

296. . nr r
XVII 1. , t comt
ROAt YmaRowr /I 1693 1695 ! (

oporU!iaa).
l{ue. Rone

297.

309.

DOJCIJa

Pnxrepy

Ccna

X VII

1695

n. ( Here do Corny cPlans


ettHevatios do la place royale de Nancy et dcs autres

ediliccs qui l'environncnt., s.

1753).

. ,

313.

1615 ,

~m (

u:

cre~ , ,

(Micbel

312. . .r m. ;ran cn-

anciens plans do Parist , Paris, 1880

cAtlo.s des
8Rc-

(n

IDitaIIn . . tt).

314.

n . ~ rn

t- 11 ucrcoo .

onrr:

1365 ( !{

DI

-iillii

. . 1n 1<11 -;

t, .

IJU .

V);

1600 ; ,

pniici(U n Vll I

,ntu.).
299. . (
.

Itourcypcy :< XV
( Patte . Monuents eriges en France
Ja gloire dc Louis XV, Paris, 1765).
.
311 . . Brr J< 11

, n

1693

n.

Eticne Turgot) 1734-1739 :


310. . n rt

nou. n.

R , .

~! . . ;
, n r).

298.

, R 1r

308.

nuoii; nn

1695

L. Hilbcrscimer tThe new City. Chicago,

1944).
307. u. , u
1790 ( Elberts Pects cL'Enfants Washingtorn ( . Town planning Reviewt, vol.
15, .N! 3, 1933).

u n . . y

1946).

J . &

. mrn 1r, .~

1693

novomor,

305. ;:t. t m,
R 60- XVll .
306. . XVIII

294. . md XVII ~

1.

. ii . .

. 1666 (n
. . ;rr cThe Arcbltectural Review.,

290.

r< .

. . ur.

. (nr

pennepyccoro , .

XVII

ii -n , , n
. ; - . R

289. Mocrcoa. I<n XVII 1. n

. . . (nn peou ero

81J u

300.

copolll>l 1{ n .

. . (Mocrcocii 1~t n . 1912);

; Cor.1acn, TnnpniicRi
u !JJI (l!n:

1) cL' architecLure et dccoration aux palais du Louvro

1850-1856).

524

eL des Tuilerieso. Lirairies ch. Eggimann. Paris, t 906;


t 2) Clarac (compL de). cDescripLion historiquo eL grapique du Louvro et des Tuilerieso.

& . . i!(u

i; II -

D I.

. 316. ~I -~~
(
ocuoann 1 , 11

XVIII ; .1
. . w).

317. . ~>" <


1 XVII . Perolle, n&tu rmr J omherL Charles-Atoino
Les dclices do Versailles ct des maisons royalcso. Paris,
1766 (nay'an i<

I<1m ~~ ).

320. n. ~t . ii
t

I,

n1111r

n&t 40- XIX t

tColon.ne nationale).
321. . ,
m XV iil< .
( t Fels, Compte do fAnge-J acques
Gahricl. 1698-1782, Paris, 1912; un :
J(~ ).

322. . I<rii

J.

Banotcoii

Jr

.n

323. . !D( XV 1765


. n ( Patto . cMonumcnta
eriges en Frnnce la gloie de Lonis XV. Paris,
1765).
.
324. . n m< XV ( !
r Patte . Monumonts eriges Frnnce la gloire
do Louis XV. Paris, 1765; '
n 11r . . Et<tero).

325. napu. , ii Jailiot 1775


r ( u: cAtlas des ancies plans de Paris,
Paris, 1880).
326. . , )r
ODOCTO'IIILI u
.

nctrnii 1 -m ().

328. . 11 XVIII r<


{ . . t
u u

pycct<oro

rnt).

329. n: t< n n
XVIII t< - . (
py11omic . .

. 1 ).

330. nr. n- n
XVII I 1t ( 113n r
n 17 . 1917 r.t

.- .

. .

1937

.).

, ii n n
( .
.

331.

it).

. opcnollDnii ,
1760 .

332.

333. .

).

3t9. .
XVIII ( cLes plans, profils
et elevations des villc eL Citeau do Vcrsailles cn
t 714 ot t 715. . Demortain, Parls; ay'llln

XIX

327. . 1 XVIII . oo

).

318. . 11ii , .
11 (Delagrive, 1746) (i<
. . n . . t

.~

XVI II

tu &.

315. ui t~

11'1'.110

Paris, 1853;

3) n, n 1728
nrn (Delagrive);. 4) nuuii
1923 ( .1
&I;

( ,

; . . ).

334. .
( 11 , nI.

. . ).

335. . XVIII .
336. . rta 18llii

. 337.

. .

).

(nli ;
r u Il. . n1).
. t<
( . fl. ii, XVIII

338.

).

339. . r<n u XVII!


.

340. (m). ii
n . i.
341. (u). . r
nii .

. 11u , 1778
(n . .

342.

).

343. . n , XVIII i<


-u (na . 81t
t< 1<ii runepn, n, 1839; r
n . . n . . ).

rJ<. n , i t 784
(r<n u . . i

344.

).

345. Bocpeceuct<. ; nii 1784

(n

naJJ8 hn, cocaJICIUIOO CooJ!onbl:~i,

ii\11

).

346.

359.

011-~1

. 1854 .
Ka1uumw: (
m<

360.

).

361 .

10.

. :

362.

. r uu

.).

363.
364.

r ( 11

Meiiepa.t

365.

. rii

366.

n).

paltocJ<an

. . . . -

t).

368.

1775

tf

Irnon Montfetrand . oPJans et detai ls du


d 1' empereur Aloxandre. Paris, 1836).

1737, 1738, 1744

I mooii,

R;

370.

mt

. Irii n paii 1850 ( n

:m nt n

1828

1840

n n mtun "!

nn

t).

.
XVI BeJ<a (.rr n,

371.

. Moiill

ncoenuoii . . ).

1753

).

. i<
iii< D!< n

372.

. ,

1721-1722

1796

ona

l{- ( . ,

ii

{ n .

) .

1769, 1781

; urn

. n = 1111

n.

( m t).

373. . n i< Moiin

. i
{paiio ) wccrc

358.

XVlll

( .u

n ( , ii
. . .).

CIILIX

1750

. rii
1800 !' ( )!

monument

n n1<

XVIII

369.

i Vll 1 eita. r n

:~

i<).

.
n J( n 1<0n (

1750 u;
ce.\lRa; rpaneci<OO n . . oull

353.

11D,

w co'llUiua

. . Ernem<o).

r (

1791

).

J< lX

X IX

ce.\lRa; ~ . .

li n
. : , rii

352.

. .

367. . 1'1I n
1725 (
:um< n 1717, 1718 n 1722

n nana

&;

. Ri .

. naua ,
rm u 1718 .

r<.rt npocner<e

r<

emm

. nh- nii
( . . ).

( ua

(n . .

naepOIK!JOii ( . . ).

mt.u

I<

cnyci<a

1753

. , l{

rpaa).

; )! .

357.

(1835

. : <

. t

356.

).

355.

).

(cocawteo: n

i . . .

354.

nir

( n n u

JII).

351.

errii nmn II!IIJJ!poy

; ~r .

350.

1840

>~t .

348. ir. :ii 1778 , nao

349.

. n

~< (r.rr
.-.t, r n

:mm rm<

m:.

347.

n u-).

m.r

374.

(r 1r-

m.

. tt

11

mmii .

526

'

' .....

Celtact<oli

390. rteepypr. n nilponoliioto pasiii!

376. &r . (

n nJ, nn

375. . &r

rittt< i

ll: npoet< . .
(1753.), n . . n (1774 .), n

. nl! .
u ~t- :n; !

).

377.

&r.

(n ;

1779

: mJ . . ).

nau I n ~

391.

J(naper 11 )! ( -

n nnannpoouoo

w : n

ocnon8JII , -

1806 , 1819 1834

n nr).

( nR . .

II11a 1 : ~

) n; n

conpeeJOit.l m ( . .

1834 (
nn ; n: . . ).

378.

&r.
.

t,

379.

R l!/1

1\f. 1940).

&r.

392. &r.
11

u ii
I<J n ~ nn

Tootta.

380.

. nptt . -

ToAta

u.

. . ).

393. . t n. i<
n tt, :ii It '!
n (1820 .) (nn nr

381. . 11ii n un.


382. . l<r
npocoel(:rll ( JI.
ni<~. 1r I<ypc, . . .
, . . n u ., . 1951).

. . ntt).

394. .
('l . . 11).

383. n ~t
(r1o . n :u1 .
, 1811- 1911 r.~. n, 1911.

. n nopo'noii . .
zt t<. ( n

395.

. . onuponcoro.

rpanponanuo)IY

. . zw).

384. . npoeccnn . .

. . nn
u Dl (

396.

1\asancn . . .
.

. . n).

385. . ili . u
n . . Boponnx:na 1810 II ( . .

397. .

Onii ut\
(. . . III.).

u . . n tn- HOit.IDO
t, .

398. &rr. ,81I; R!<>

1940).

386. &r. ii ii 11m, .


387. &r. u ii
u n 1753 (

n n11 nn

( n . . ,

18i5-1817

r).

399. &r.

l)' ii< . .
nnJ , u
n 1753 u

81 w
. ! '

n ( n

:.

. ,

1817- i 818 ).

. . ); nili A
npaneiicoii ,1 I

400. &rr. t

. 1948), ~l)' . .

ro . 'lll npoenir n, n
m:ii: 1827 (

t<OIIOim u

. . ).

(n . J t ,

(Montferrand . cPlans et details du monU\ent


de l'empereur Alexandret. Paris,1836). I
( . . . .

401.

Heci<Ol'O npocnet<a ( . .
i< ).

r).

402. . ir -

388. . .

( n . . J . . :

11.

t<n J<O~Inoun . . 1940).

389. . n

403. . u u" t
n n &t&s

n I< ( n

u q :. .

n .

. n

&r. nlI<

( nr . . J . . :r

)mJ

n , . 1940).

. . <).

527

404.

. 111!kr (i().

I ().
( . .. uJ : . 1\r().
u J , . 1940).

420.

n).

11

422.

j. 't (
. . nn n

. n,
1 .

412.

423.
424.

).

1818

- u<,

3-

2-

nJ

tr n

XVIII cro-

1812

1. .n . 80-

XIX

ocuoaiiI

r n

~!I\UI: -:- () u
( &m )
; 6 - R u
; -

pertoucpyrn,

1818

u113

r n ).

. reapn, t
. . . . (rro opur

425:

n n; .....:..1

mury,

rn; - aprta,
Jm s .

426.

ii-r { n n11 );

nnn. ).

()m r n

'ifn,

- rr

cC<rand-Tblatre de Moscou, d1~ Petrovski, reconstruit


par Albert CavoS. Paris, 1859).

( u ). ,
u t .. . , n

427.

413. . ri .

1739

. . I.

, tu

w<

u . . , 4- nan

.. u 11 1739 .
. ii

~1

BI!I u Bepnux , n

:~ . _. ~).

.~11 .

ir ,

r ." . n . .

);

!. mt MIIIy

r.

'409.

n. ). m1 .

; .. ~m . . ).

- ~t . tR {ap-

421. . (n

ocnoJ!am i 'rt . .

1940;

~< . . Jt.Ji).

(R

~~; onoali.JI t. .

{u htr . . m -;

(n . . ).

1812 .

XDrre"op ); - !{ (u"

407'. . . .

410.

i<. -r ,

un..'t

R
(t . . ).

, ).

I J i ( . .

406. .

419. . n. . n
:u {u 1775 ,

405. . ~>-r

408. 11.

uii {iii)

. . Q).

. 11 (

. . ~).

428. AfoCJma.

pciDUI, cocanncnn. . . Bacnoor.nt


{
n 1769 1771 . .

: r

n.

429.

r).

., n

. &! R
n . . (

n n

414.

xpalleiic m .

.~ XIX 11.
. n nr.

430.

. . I< (

m ,

416.

. ,

. J<

11).

431.

. .

418.

432.

'!

..

XIX

~. 11~r

r .

. 1t m ).

417.

, nn r< r<.
n t , UaJ(ODa n

ii . . r {

, .

opnruaa,

1797

r, tn

i.

).

415.

1821

.r

528

XIX

!{JI

. w

t..

~33. r

XIX

Paris, i~6?-187A). ftopceiibl e'tp:\Jii~to nap


elJ~ rf( Jf(

. 11

, .
-;
n, . . .

( . . ).

450. Bena.
451.

1//

ii<n ! palion

Be-

rOJIOa

1900 1929 . )1
1 n 1m (Saarincn, Eliel. rT!1c
city, it.s gr o\vth, it.s dccay, it.s futuret. Ne\v-York,
1943).
439. n. .
1.1 (r1a tTbe Architectural rcvie\v,
London, novemer, 1946).

1940).

. -.

r;. q . .

cm .

436. : .
43'7. 11. 1840 1880 r.
n'll . n (Saarioeo, Eliel . .
city, it.s growtl1 , its dccay, it.s future: New- York,1943).
.

paiiona nn
n uii (Baedeker .
cHandbucb fur Reisen<let. Leipzig, 1911) r&t

452.

n.

438.

J< t, .

434. n . conopoii

IIJX

. . . ..

435.

apna~ICHT i.

t<.

453.

. 1

1Jf( (n . .

n t1n

don, r. d).
454. .
455. .

tLonaon Replanned.. Lon

t r.%u .
nan

( . .

i >f<, n
The Architectural roviewt. London, februar, 1946).

456. . : n (
IIOJ( Sidnoy R. Jons 113 Studio. July,1944).
. n11 , JJII

~40. !\ - 111.
nn1 (10).

457.

441. riaJ. :: - ";

458. -l< 1 / J<.


2 1 ( 113 ~rn
, , 824 1884 ).

m -, uu
(110 . . t~
~ nt. , . 829 1884 ).
. I \tI (11

442.

qi) )t)r, I 11 u

I. (ihon).

459. -. .."I .<


( )1; 1 . . w.
. . n&I).

460. -. Onii -'I!I u11

443. . ,
. 11 XVIIXIX .
444; :. :ii 1<n
. Ji, uii XIX ( 1<

461.

u m11

111\

tlr.-Hopn.

462. -. " tn

(r~1); n -

)!II8M flpOCI\TIIX 118011<0I l{o~CCII II

1' 11 (r1u . .

i;). (Alpbond

n ; . .1,

., 11. 1911 ).

Les promenades de Parist. Paris, 1867-1873) u

ln~1 1\t . :r~,


n~1 1\ 1793 . nJ(
~~n

445.

. . i.

11 -. ur

XIX

463.

I I!.

nnr

n npoenel<

1923 ;
11 nll '()

npeliOCIe

(m . .

tDer St.iidtebau nacb sei.nen kiinsLlerischen Grundsatze. Wien, 1889).


464. 111111

SiLte

R.

:. (

SiLte . cDer Stadtebau nacb sein~n


klinstlerischeo Grundsatzont. \>Vien, 1889).
465. t' \Jl( JJ

m<~).

446. . 11 .
447. . OJJii 11 .
448: . (u . .
nl<n 110 Alphaod . Les promenades de Poris..
Paris, 1867- 1873).
449. . u .
u ( Alphand . Les promenndes dc Parjs>.

l\ii r. ~tnq n8.

466.

uaauyuc

467.

f( 1.

n l\

nrt peBOifiJ. ~r .

11

. n 110ii (. . ~>I,

1912

529

.).

.,
468. c!lpoopolla ~ J<. :&
, iiI . 11. L\1 111912

.. [3

r. ( ~ DJIOO. - . .
. . ).

469.

nJi

, li Jt 11

). n I.

470. .
XIX 1.
~71. ..

!(

, .

~1.

11.

<

, nn (ii\ u).

uii

. . (o __.(:Jiem<y

\)

117 138

r ~ <!), .
. ,

.Q.

'

, .rii r

..
.

112.

222 n 223.
-~< i ~. D~. . ~

ri ..

430.

u ur. '

, r

~. ~. , .

(Jol:l. Smitb). nii &!


li:CI<ycc . . . n<., . 332.

. ), . 346.
.

. , & , n 15 . . tli
,, (&!), . 382.

}!:VI

n u ), . 290 11 29! .
Ji Ii nepoii DQnoue
XVIII 1< v.r- .

~ rJi

n 11n

, 1714 r ( m<
11, u . u'!-

167

.:, : ., nr

I.

1\ , r (
selo Herardo) . 1614 , . 260 11 261.

n J< . . . <, . 246.

..

11ii 11 1J .

223.

-- e'imiiiib (Fieiscbmann), -i
. Jle

AorJocemJ.

R . . . 1111, .

' (), r R

410.

., 11 .

222

w.


. . r ceeii:Roro n
aenoDJo~x, 1~1,
.. 426.

(), !J ~ ~nii

, .

, _!l

r Jit<J

. . n, .

i 2

400,

. MoconOQ&I. FI uR
J< , .40t,[(J<.

1<011XIX

. - J< (

ii.

r) .

1885 r.

r 911 l<~~~ 1s
, . 394.

. .

1868

a.olloptpeta,. tpadjiO-

l?

( . .
J<

}..

!3, .

),. .

( I'IJ

344.

. VIII u (

ii ii ),

c'rp. 344.'

r DI< 11.
merm . . (1918 ) , . 450.

..

1.

13

ne.

. . . . . . . .
. . .. . . . . . . . . . . . . . .

15
16

. ..

32

.
. w
.. . _. . . . . . ....
n . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. .1J i\
.

X-XIV i;

44
44
89
125

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 127
. . . . .. . 150
. . . . . .. . . . . . . . . 188

.
. 1!

. n

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
. XV Vll i<
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
. : -i< i< 313
,. XVIII XIX . . .. 345

111.

. . . . . . . . . . . . . 451

,. ii i< Q.

453

. ~mJn-

. ~ . . .' . . . . . . . . . . . . . : . : . . : . : : . . . . .

II fl

XIX

465
477

11

487

i . . . . . . .

. . . .
'!

__

,_

489
505

.
.

, .

51~

!(

1t

11

26/111 1953 r.

1fX 1953 r. -06488.


. n. = 7()3/ .

n ~

60 9'11/ 16

= 353/8

. . .

..n. 59,9.

10 000

Xt IX-109.

.,
.

8.II.

Ni 225.

56

.....
15

~ n : n . . 3
nr-n .
n,

28.

nn..1 . n. Nt 3 . -
no .., tt . , np. .w. . 6/2.
.

778

1
.

40

26

( r) (

>t

" )
1

163
182
251

1 20

41 1

434

527
527
528

XVI .
1627 r)

238
. 278
348

365
378

778

398
18
21
16
16

286
'

146

HEU

25 5 75
109 125

XVII
1727

.
)

(
)

50 100
201) 250


. . , .


. .

.1

.
r