You are on page 1of 14

KBK

SPECTRUM
MYUM
SEKOLAHKU
MGB HULU LANGAT
MAJLIS PPD MALAYSIA (LAMA)

CATATAN @ JERUNG
Technology will never replace great teachers, but technology in the hands of a great teacher can be
transformational Yusri

MUKA JERUNG
J
E
R
U
N
G
Home PPET 3104: PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN FLIPPED CLASSROOM

FLIPPED CLASSROOM
By Muhammad Yusri Yusof1:03 AMNo comments
1.0 PENGENALAN
Flipped classroom ialah satu konsep pedagogi yang menggantikan kuliah dalam kelas dengan
peluang-peluang untuk meneroka dan mengkaji bahan-bahan yang di luar bilik darjah melalui klip
video dan bacaan.
Masa pengajaran satu hala berubah menjadi persekitaran pembelajaran bimbingan-inkuiri yang
berpusatkan pelajar di mana pelajar digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti-aktiviti
seperti pembinaan pengetahuan, perbincangan kolaboratif dan penyelesaian masalah. Penyelidikan
yang dijalankan di sekolah menengah mendapati flipped classroom mempunyai kesan positif ke atas
persepsi pelajar sendiri, dilaporkan juga bahawa pelajar lebih suka kaedah pengajaran yang
diterbalikkan daripada kaedah kuliah tradisional. Pelajar mempercayai mereka belajar dengan lebih
berkesan melalui pendekatan ini.
Hasil penyelidikan mengatakan bahawa pelajar lebih suka melibatkan diri dalam aktiviti hands-on,
daripada menghadiri kuliah. Apabila kuliah kelas digantikan dengan rakaman video dan bahan-bahan
lain atas talian, pelajar mempunyai tahap keyakinan yang lebih tinggi dalam kebolehan
menyelesaikan masalah di samping mempunyai kawalan yang lebih besar ke atas kadar dan kaedah
di mana pembelajaran berlaku.
2.0 SEJARAH
Sebagai satu konsep, pengajaran flip adalah lanjutan daripada pendekatan community of enquiry
yang dihasratkan oleh John Dewey pada lewat abad kesembilan belas. Intipati pengajaran flip dapat
dilihat dalam unsur-unsur teras fahaman pedagogi Dewey :
... I believe that the child should be stimulated and controlled in his work through the life of the
community. I believe that under existing conditions far too much of the stimulus and control proceeds
from the teacher, because of neglect of the idea of the school as a form of social life. The teacher is

not in the school to impose certain ideas or to form certain habits in the child, but is there as a
member of the community to select the influences which shall affect the child and to assist him in
properly responding to these influences...
Bermula pada tahun 2000, Universiti Wisconsin-Madison menggunakan perisianeTeach untuk
menggantikan kuliah kursus sains komputer dengan video daripada pensyarah dan slaid yang
diselaraskan. Pada tahun 2011, dua pusat telah dibina di Wisconsin Collaboratory for Enhanced
Learning untuk memberi tumpuan kepada flipped dan blended learning.
Pada tahun 2007, Jeremy Strayer menerbitkan penyelidikan disertasi dijalankan di The Ohio State
University bertajuk "The effects of the classroom flip on the learning environment: A comparison of
learning activity in a traditional classroom and a flip classroom that used an intelligent tutoring system
". Kajian ini menekankan kepentingan cara pengendalian aktiviti dalam dan luar kelas serta kesan
positif dan negatifnya terhadap penglibatan pelajar dalam menyelesaikan tugas-tugas kursus.
3.0 KAJIAN FLIPPED CLASSROOM
Menurut Dean N. Shimamoto (2012) dalam jurnal antarabangsa yang berjudul Implementing a
Flipped Classroom: An Instructional Module menyimpulkan bahawa flipped classroom mempunyai
peluang untuk membawa kepada peralihan ketara dalam cara arahan yang disampaikan.
Menggunakan teknologi, guru sekarang dapat memberikan alternatif untuk model belajar berasaskan
tradisional dengan menerapkan kaedah penggabungan pembelajaran yang menggabungkan manfaat
dari arahan langsung dan pembelajaran aktif untuk melibatkan para pelajar dalam proses
pembelajaran.
Menurut Amy Roehl dan Shweta Linga (2013) dalam jurnal antarabangsa yang berjudul The Flipped
Classroom: An Opportunity To Engage Millennial Students Through Active Learning Strategies
bahawa untuk memperkenalkan beberapa strategi baru yang dipindahkan dari pemikiran guru dan
murid, guru perlu melakukan kajian dengan alternatif strategi dikelas. Sebagai instruktor yang akan
menggunakan strategi baru, ini sangat penting dalam dunia pendidikan yang dicerminkan dalam
pembelajaran yang berkesan. Keaktifan belajar dan strategi pembelajaran flipped classroom yang
menggunakan teknologi, murid-murid akan mengembangkan kemampuan berfikir kreatif mereka lebih
tinggi.
Menurut Richard Pierce, EdD, and Jeremy Fox (2012) dalam American Journal of Pharmaceutical
Education yang berjudul Instructional Design And Assessment Vodcasts And Active-Learning
Exercises In A "Flipped Classroom" Model Of A Renal Pharmacotherapy Module menyimpulkan
bahawa menerapkan model flipped classroom untuk pembelajaran modul farmakoterapi buah
pinggang mengakibatkan prestasi pelajar semakin meningkat dan persepsi pelajar baik tentang
pendekatan pengajaran. Beberapa faktor yang mungkin telah menyumbang terhadap peningkatan
nilai pelajar termasuk: pelajar-pengantara kenalan dengan isi kuliah sebelum di kelas, penanda aras
dan penilaian formatif diberikan selama modul, dan aktiviti kelas berjalan interaktif interaktif.
Menurut Lius Tirtasanjaya dkk (2012) dalam jurnal antarabangsa yang berjudul Assessing The
Effectiveness of Flipped Classroom Pedagogy in Promoting Students 'Learning Experience dalam
penemuan mereka menunjukkan bahawa pelaksanaan model flipped classroom dalam persekitaran

pengkomputeran satu ke satu akan bermakna dengan melayarinya lebih lanjut. Lebih fokus boleh
diletakkan pada kelas kemampuan campuran dan kemampuan yang lebih tinggi. Perancangan dapat
lebih disempurnakan baik untuk kegiatan rumah dan aktiviti kelas. Salah satu pembaikan yang
mungkin termasuk membezakan soalan membimbing digunakan dalam kegiatan rendah di bawah
soalan dalam taksonomi Bloom untuk kegiatan rumah dan soalan tatanan yang lebih tinggi untuk
aktiviti kelas.
Menurut Cara A. Marlowe (2012) dalam kajian beliau yang berjudul The Effect Of The Flipped
Classroom On Student Achievement And Stress menunjukkan bahawa kesan dari flipped classroom
dan perbezaan berkaitan dipelajari untuk mengukur kesan pada prestasi pelajar dan mahasiswa
tahap stres. Untuk semester kedua tahun senior mereka, pelajar menonton video ceramah di luar
kelas dan tugas diselesaikan selama waktu kelas. Pelajar melaporkan tahap stres yang lebih rendah
dalam jenis persekitaran kelas berbanding dengan kelas-kelas lain. Sementara nilai semester
menunjukkan perbaikan, nilai ujian tidak menunjukkan peningkatan yang ketara. Secara keseluruhan,
perasaan positif pelajar terhadap rawatan dan menikmati manfaat yang berkaitan untuk boleh memilih
tugas mereka sendiri dan meneroka konsep-konsep yang mereka dapati menarik lebih mendalam.
STRATEGI FLIPPED CLASSROOM
Menurut Graham Brent (2013) Flipped classroom merupakan strategi yang boleh diberikan oleh
pendidik dengan cara mengurangkan jumlah arahan langsung dalam amalan mengajar mereka
sambil memaksimumkan interaksi satu sama lain. Strategi ini menggunakan teknologi yang
menyediakan tambahan yang menyokong bahan pembelajaran bagi pelajar yang boleh diakses
secara online. Hal ini membebaskan waktu kelas yang sebelumnya telah digunakan untuk
pembelajaran.
Pengajar menerima pakai model flipped classroom untuk memberikan pembelajaran kelas atau
kandungan pengajaran sebagai pekerjaan rumah. Dalam persiapan untuk kelas, pelajar diwajibkan
untuk melihat video pembelajaran. Menurut Tucker dalam Amy Roehl (2013) pelajar memanfaatkan
masa di kelas untuk bekerja menyelesaikan masalah, pembangunan konsep, dan terlibat dalam
pembelajaran kolaboratif.
Sedangkan menurut Natalie (2012) Strategi flipped classroom menyokong banyak manfaat.
Sebahagian besar seolah-olah menjadi keuntungan yang masuk akal (misalnya meningkatkan waktu
arahan lebih menarik) terutama untuk mengajar mereka dalam tetapan campuran yang terdiri dari
beberapa kombinasi tatap muka dan Arahan talian. Namun strategi ini juga mempunyai keterbatasan.
Pertama, kualiti video mungkin sangat buruk. Kedua, mengingat bahawa pelajar boleh melihat video
ceramah pada komputer mereka sendiri, keadaan di mana mereka kemungkinan melihat video
ceramah menjadi pembelajaran yang tidak berkesan (misalnya pelajar boleh melihat video sambil
menonton permainan baseball atau mendengar muzik). Ketiga, pelajar tidak menonton atau
memahami video kerana itu mereka tidak siap atau belum cukup bersedia untuk kegiatan tatap muka.
Keempat, pelajar mungkin perlu banyak penopang untuk memastikan mereka memahami materi yang
disampaikan dalam video. Kelima, pelajar tidak mampu mengajukan soalan kepada pengajar atau
rakan-rakan mereka jika menonton video saja.

Walaupun ada banyak keterbatasan dengan strategi flipped classroom dan tidak ada kajian empirikal
untuk menyokong penggunaannya, laporan anekdot oleh banyak pengajar mempertahankan bahawa
hal itu boleh digunakan sebagai strategi mengajar yang berharga pada setiap tahap pendidikan,
bergantung peserta didik, sumber daya, dan masa seseorang. Selain itu seolah-olah sesuai untuk
penegetahuan mengajar yang prosedur, salah satu daripada empat jenis pengetahuan umum yang
dijelaskan dalam Taksonomi Bloom yang telah diperbaiki menurut Anderson dkk dalam Natalie
(2012). Pengetahuan prosedur adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Oleh
kerana itu video ceramah flipped classroom tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan di
mana seorang pengajar menjelaskan dan model bagaimana menyelesaikan jenis masalah akan
menjadi baik dalam penggunaan strategi ini. Pengetahuan prosedur yang kompleks juga boleh diajar
menggunakan strategi flipped classroom walaupun penopang dan potongan kandungan akan sangat
penting tidak hanya untuk memastikan bahawa video pendek, tetapi juga untuk memastikan bahawa
semua langkah prosedur diperkenalkan mencukupi sehingga pelajar benar-benar memahami.
Dari huraian diatas dapat dibuat kesimpulan mengenai kelebihan dan kekurangan penerapan flipped
classroom,
KELEBIHAN FLIPPED CLASSROOM
1. Memberi peluang kepada pelajar untuk perbincangan dan interaksi dalam dan di luar
kelas.
2. Memberi maklum balas serta-merta untuk guru-guru dan pelajar.
3. Bahan - bahan pembelajaran dalam pelbagai format sesuai dengan gaya
pembelajaran pelajar yang berbeza.
4. Lebih banyak masa digunakan untuk berinteraksi dengan pelajar dan bukannya
untuk
memberi kuliah.
5. Memberi peluang pembelajaran yang mencukupi untuk pelajar verbal dan pelajar
visual.
6. Guru dapat menyesuaikan diri dengan lebih mudah dengan pelbagai gaya
pengajaran.
7. Pelajar membuat refleksi tentang pembelajaran mereka dan mengatur senarai
soalan
mengenai apa yang mengelirukan mereka.
8. Pelajar dapat meningkatkan kemahiran elektronik yang membantu dalam apa-apa
media
berasaskan komputer.
9. Pelajar boleh mengulang-ulang video tersebut hingga ia benar-benar faham isi pelajaran, tidak
seperti pada pembelajaran biasa, apabila murid kurang mengerti maka guru perlu menjelaskan lagi
hingga pelajar dapat mengerti sehingga kurang berkesan.
10. Pelajar dapat mengakses video tersebut dari mana-mana tempat asalkan mempunyai sambungan
internet yang cukup, bahkan boleh dimuat turun dan lebih puas untuk menontonnya berulang-ulang.
11. Pelajar diminta untuk mempelajari bahan di rumah dan di kelas, serta dapat lebih memfokuskan
kepada kesukaran dalam memahami isi pelajaran ataupun kemampuannya dalam menyelesaikan
soal-soal berkaitan dengan isi pelajaran tersebut.
KELEMAHAN FLIPPED CLASSROOM
1. Tidak semua pelajar boleh mempunyai akses kepada komputer di rumah atau di luar sekolah.

2. Sesetengah pelajar tidak memainkan peranan dalam perbincangan berkumpulan kerana rasa
malu dan segan.
3. Tugasan kumpulan kecil memerlukan tahap pemantauan yang berkesan daripada guru.
4. Untuk menonton video, sekurang-kurangnya diperlukan satu unit komputer atau laptop. Hal ini
akan menyulitkan pelajar yang tidak mempunyai komputer / laptop, mereka harus ke siber cafe untuk
mengakses video tersebut.
5. Diperlukan sambungan internet yang laju untuk mengakses video tersebut. Adakalanya
sambungan internetnya amat lambat, terutama apabila fail tersebut bersaiz besar, maka akan
memerlukan masa yang cukup lama untuk membuka atau memuat turun.
6. Pelajar mungkin perlu banyak mengulang ulang paparan web untuk memastikan mereka
memahami isi kandungan yang disampaikan dalam video dan pelajar tidak mampu mengajukan
soalan kepada pengajar atau rakan-rakan mereka jika menonton video saja.
7. Flipped classroom hanya boleh dilaksanakan di sekolah yang pelajarnya sudah mempunyai cara
dan prasarana yang sudah memadai memandangkan pada strategi ini menuntut pelajar untuk
menonton video tutorial di rumah.
LANGKAH - LANGKAH PEMBELAJARAN FLIPPED CLASSROOM
1. Sebelum berjumpa murid di kelas, pelajar diminta untuk belajar sendiri di rumah mengenai isi
pelajaran untuk pertemuan seterusnya, dengan menonton video pembelajaran hasil guru itu sendiri
ataupun video pembelajaran dari hasil upload orang lain.
2. Pada pembelajaran di kelas, peserta / murid dibagikan menjadi beberapa kumpulan yang saling
membantu.
3. Peranan guru ketika pembelajaran belajar berlangsung adalah memudahkan berlangsungnya
perbincangan dengan kaedah kooperatif learning. Di samping itu, guru juga akan menyiapkan
beberapa soalan dan penilaian dari bahan tersebut.
4. Guru memberikan kuiz / ujian sehingga pelajar sedar bahawa aktiviti yang mereka lakukan bukan
hanya permainan, tetapi merupakan proses belajar, serta guru berperanan sebagai fasilitator dalam
membantu pelajar dalam pembelajaran serta menyelesaikan soal soal yang berkaitan dengan isi
pelajaran.
PERBEZAAN ANTARA PENGAJARAN TRADISIONAL DAN FLIPPED CLASSROOM

CONTOH AKTIVITI
1. Objek pembelajaran (Learning Object)
2. e- Nota (e-notes).
3. Pembelajaran Kerjasama Berkumpulan (Collaborative Classroom)
4. Pelengkap Kandungan (Complementary e contents)
5. Penilaian (Practikal)
LAMAN WEB DAN APLIKASI DICADANGKAN UNTUK PENGAJARAN FLIPPED CLASSROOM
1. 9Slides

Satu cara yang baik untuk guru-guru untuk membuat persembahan interaktif dan petunjuk untuk
pelajar mereka "dibalik pembelajaran".
2. Answer Pad
Alat penilaian muktamad untuk guru-guru untuk menggunakan peranti mudah alih mereka atau
pelayar untuk mengukur pembelajaran pelajar.
3. Ask3
Aplikasi iPad yang hebat untuk menjadikan iPad anda menjadi papan putih dan merakam. Ini
membolehkan guru untuk mewujudkan pengajaran berpandu (dengan menambah teks / lukisan /
riwayat) yang pelajar boleh lihat di rumah. Pelajar kemudian boleh menggunakan aplikasi dalam kelas
untuk menjawab setiap soalan lain sebelum meminta guru, manakala guru-guru boleh
menggunakannya untuk menilai pembelajaran pelajar.
4. BoomWriter
Sebuah laman web yang sangat baik yang inovatif yang membolehkan pelajar melibatkan diri
kreativiti mereka dengan melengkapkan bab buku / cerita dan kemudian mempunyai pelajar-pelajar
lain mengundi di mana seseorang itu perlu dimasukkan ke dalam pembelajaran yang telah siap
5. Educreations
Seseorang guru bukan sahaja boleh mewujudkan sekumpulan pelajaran sebagai petunjuk, mereka
juga boleh menghantar bahan di web untuk pelajar-pelajar mereka untuk melihat di rumah sebagai
pengajaran flipped classroom.
6. GoClass
Aplikasi web yang membolehkan pendidik untuk mewujudkan pengajaran dan kemudian menilai
pembelajaran pelajar dalam masa sebenar. Juga, pelajar boleh melihat pelajaran di rumah pada
peranti mudah alih mereka dan belajar pada kadar mereka sendiri.
7. Knowmia
Adakah salah satu laman yang paling popular / aplikasi untuk mencipta dan mencari video
pengajaran untuk pelajar. Ringkasnya, Knowmia adalah salah satu cara yang terbaik dan paling
mudah untuk "flip kelas".
8. Math File Folder Games
Sebuah laman web / syarikat besar untuk pendidikan permainan iOS Matematik yang boleh
digunakan untuk mewujudkan Abad ke-21 "Pusat Math". Ini adalah cara yang baik untuk
menggunakan aplikasi pendidikan untuk mengukuhkan "dibalik pembelajaran".
10. MentorMob
Sebuah laman web yang hebat untuk para pendidik untuk membuat senarai pembelajaran petunjuk
bahawa pelajar boleh digunakan di rumah untuk pembelajaran kendiri.
11. Nearpod
Penyelesaian hebat semua dalam-satu untuk peranti mudah alih dalam pendidikan. Guru boleh
menggunakannya untuk mewujudkan pengajaran yang menarik yang pelajar boleh lakukan dari
rumah.

CARTA ALIR PERSEDIAAN PEMBELAJARAN FLIPPED CLASSROOM

KESIMPULAN

Pendekatan Flipped Classroom beerti semua sumber (teori) pembelajaran akan dipelajari oleh pelajar
secara atas talian dan segala perbincangan melibatkan pengukuhan akan dijalankan secara
bersemuka. Pendekatan ini bermaksud, guru / pensyarah tidak menggunakan konsep pengajaran
bersemuka tidak lagi digunapakai sepenuhnya. Peranan guru/ pensyarah kini adalah membantu
pelajar memahami konsep melalui Flipped Classroom. Kaedah pengajaran guru kini adalah
membantu pelajar memahami konsep dan teori melalui kaedah merancang, mengelola, menyokong
dan membantu pembelajaran. Suatu pembelajaran yang mantap perlu dirancang oleh murid untuk
membantu pelajar memperolehi pengalaman pembelajaran yang terbaik melalui flipped classroom.
Namun begitu, beberapa faktor perlu difikirkan bersama supaya pembelajaran Flipped Classroom
dapat dijalankan dengan sempurna iaitu;
1. Pemikiran
2. Teknologi
3. Kemahiran.

RUJUKAN
B. Milman, Natalie. 2012. The Flipped Classroom Strategy What is it and How Can it Best be Used?.
Jurnal Antarabangsa Volume 9, Issue 3: The George Washington University.
Cara A. Marlowe. 2012. The Effect Of The Flipped Classroom On Student Achievement And Stress.
Montana: Montana State University.
Johnson, Graham Brent. 2013. Student Perceptions Of The Flipped Classroom. Columbia: The
University Of British Columbia.
Lioe, Luis Tirtasanjaya, Teo Chin Wen, dkk. 2012. Assessing the effectiveness of flipped classroom
pedagogy in promoting students 'learning experience. NYGH Research Journal.
Pierce, Richard EdD and Jeremy Fox, PharmD. 2012. Instructional Design And Assessmentvodcasts
And Active-Learning Exercises In A "Flipped Classroom" Model Of A Renal Pharmacotherapy Module.
American Journal of Pharmaceutical Education 2012; 76 (10) Article 196.
Roehl, Amy, Shweta Linga dkk. 2013. The Flipped Classroom: An Opportunity To Engage Millennial
Students Through Active Learning Strategies. Texas: Christian University Jurnal Antarabangsa Vol.
105. No. 2. 2013 JFCS.
Shimamoto, Dean N. 2012. Implementing a Flipped Classroom: An Instructional Module. Hawaii
Amerika Syarikat: Department of Educational Technology University of Hawaii Manoa.
Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook

Related Posts:

Kaedah Pengajaran Abad ke-21Kaedah Pengajaran Abad ke-21 - Permainan Simulasi - Discovery 1)Permainan
Merupakan satu kaedah yang menarik & menyeronokkan
bagi p Read More

Kaedah Pengajaran Abad ke-21Kaedah Pengajaran Abad ke-21 - Tutorial Discussion - Pembelajaran kolaboratif 1)Tutorial Menurut kaedah ini ICT digunakan untuk
menyampaikan kandu Read More

Kaedah Pengajaran Abad ke-21Kaedah Pengajaran Abad ke-21 Pembelajaran Berasaskan Masalah - Pembelajaran berasaskan Projek 1)Pembelajaran Berasaskan
Masalah Merupakan kaedah Read More

Kurikulum & PengajaranDefinisi Kurikulum Kurikulum adalah rancangan


pendidikan yang sentiasa mengalami perubahan. Ia juga ialah rancangan untuk pembelajaran. Di
Malaysia, Read More

Kaedah Pengajaran Abad ke-21Kaedah Pengajaran Abad ke-21 Pembentangan - Demonstrasi - Latihan dan Amalan Kaedah Pengajaran Abad ke-21 Penggunaan
ICT dalam pengajaran dan pem Read More
Newer PostOlder Post Home

0 comments:
Post a Comment
Pendapat @ Cadangan

Google+ Followers
@ Bebas

@ Nakhoda Di Lautan Luas...

Pekeliling

URUSAN PEMANGKUAN PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N17 KE


GRED N22 BAGI TAHUN 2015 DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA - 2/23/2015
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1 Tahun 2015 - Pelaksanaan Penempatan dan Pertukaran
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Yang Menerima Bayaran Insentif Profisiensi Bahasa
Inggeris (IProBI) - 2/5/2015
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 2 Tahun 2015 Pelaksanaan Norma Baharu Guru Pendidikan Islam Di Sekolah Rendah, Kementerian Pendidikan
Malaysia - 2/5/2015
URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIMED-BASED BERASASKAN
KECEMERLANGAN (TBBK) BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) YANG
MEMPUNYAI PENGALAMAN SEBAGAI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN
DIPLOMA (PPPLD) DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) CALON YANG
BERKELAYAKAN TAHUN 2015. - 1/26/2015
Surat Arahan Pegawai Pengawal Tahun 2015 Kementerian Pendidikan Malaysia - 1/20/2015

UCAPLAH TERIMA KASIH ....


Name
Email *
Message *

SOCIAL PROFILES

Search

PEMINAT JERUNG SEJAK 1 JAN 2015 :

4,373
@JERUNG

KONGSI TERKINI

What is Lesson Study - 3/2/2015

PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN - 2/28/2015

Konsep Prajudis Dan Diskriminasi - 2/28/2015

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) - 2/28/2015

SEKOLAH SEBAGAI INSTITUSI PEMBEZAAN - 2/28/2015

Popular
Tags
Blog Archives

PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KALANGAN


GURU PRA SEKOLAH SWASTA
ABSTRAK Kajian ini dijalankan bertujuan untuk meninjau penggunaan Information Communication
Technology (ICT) dalam pengajaran dan pembe...

Kaedah Pengajaran Abad ke-21


Kaedah Pengajaran Abad ke-21 - Pembelajaran Berasaskan Masalah - Pembelajaran berasaskan
Projek 1)Pembelajaran Berasaskan Masalah Me...

SEKOLAH SEBAGAI BIROKRASI


Menurut Weber (1924), birokrasi ialah struktur sosial yang mempunyai hirarki, peranan-peranan dan
status yang ditetapkan oleh peraturan-per...

CIRI - CIRI P&P BERKESAN

Pembelajaran Online
Kaedah Pengajaran Abad ke-21 - Mengintegrasikan bahan-bahan percuma dan murah - Kelebihan
dan batasan - Sumber - Bagaimana untuk mendapa...

Pindaan Surat Pekeliling Kewangan Bil.1 Tahun 2013 Rancangan Makanan Tambahan (RMT) di
Sekolah Rendah.

MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PIBG TAHUN 2015

FLIPPED CLASSROOM
1.0 PENGENALAN Flipped classroom ialah satu konsep pedagogi yang menggantikan kuliah
dalam kelas dengan peluang-peluang untuk mene...

PENGURUSAN KOPERASI SEKOLAH


PDEP 3104 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID ISI KANDUNGAN TOPIK TAJUK
Pengenalan
...

HALAMAN 1

Kurikulum & Pengajaran


Definisi Kurikulum Kurikulum adalah rancangan pendidikan yang sentiasa mengalami perubahan. Ia
juga ialah rancangan untuk pembelajaran. D...
Jerung @ 2015. Powered by Blogger.

PEMBERITAHUAN

Konsert Amal Tautan Kasih Sedekad Eleven One - 3/6/2015

Peringatan Penjagaan Kesihatan Murid Semasa Cuaca Panas - 3/5/2015

FLORIA Diraja Putrajaya, 30 Mei - 7 Jun 2015 - 3/4/2015

TEKS UCAPAN KPPM PADA MAJLIS PENGIKTIRAFAN SEKOLAH KLUSTER


KECEMERLANGAN (SKK) FASA 9 - 3/4/2015
R&D Products of Universities in Malaysia 2013 - 3/3/2015

FOLLOW BY EMAIL
Submit

PEMILIK BLOG

Muhammad Yusri Yusof


View my complete profile

LABEL

5S

6 ASPIRASI MURID PPPM

Aspirasi Murid dan Inisiatif PPPM

BAHAN JPN SELANGOR

Buku Program

CIRI-CIRI P&P BERKESAN

Creativity & Innovation in Education

GAMBAR PKPGB

Garis Panduan

GURU BESAR

ICT

INOVASI DAN KREATIVITI

JADUAL WAKTU PKPGB

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Kinicki Krietner

KOLEKSI TEKS UCAPAN GURU BESAR

Konsep dan Pelaksanaan Sekolah Selamat

KURIKULUM & MODEL NATURALISTIK WALKER

KURIKULUM BERASASKAN KOMUNITI (KBK)

NILAI - NILAI MURNI

NOTA PADAT TEKNOLOGI PENDIDIKAN

PAEP2104 APRESIASI SENI VISUAL SEKOLAH RENDAH

PAEP4104 : PENGAJARAN MIKRO PENDIDIKAN SENI

PAET3101 : ETIKA PERGURUAN

PBPPP

PDEP 3101 :KREATIVITI DAN INOVASI DALAM PENDIDIKAN

PDEP 3102: Pengurusan Kurikulum

PDEP1104 : Pengurusan Dan Organisasi Pendidikan (Management And Educational


Organisation)

PDEP2106 : REKABENTUK KURIKULUM SEKOLAH RENDAH

PDEP3102 PENGURUSAN KURIKULUM

PDEP3103 : TINGKAHLAKU ORGANISASI PENDIDIKAN

PDEP3104 : PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

PDEP4103 PENYELIAAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

PEKELILING

PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

PENGALAMAN PEMBELAJARAN

PENGURUSAN DI SWASTA

PENGURUSAN KEPIMPINAN SEKOLAH

PENGURUSAN KOKURIKULUM

PENGURUSAN PEJABAT

PENGURUSAN RISIKO

PENGURUSAN SEKOLAH

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DALAM ORGANISASI PENDIDIKAN

PERANCANGAN STRATEGIK

PPET 3104: PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN

PPPM

PSIKOLOGI PERKEMBANGAN

SEKOLAH BERKESAN

SOSIOLOGI PENDIDIKAN

SWOT

SWOT HAL EHWAL MURID

TAKSONOMI BLOOM

TANGGUNGJAWAB GURU BESAR

TATATERTIB

TUGAS GURU BESAR

Vi

VIDEO

VIDEO PKPGB

@ REHAT

@ PERHENTIAN

@ ILHAM

@ LUBUK

Copyright 2015 CATATAN @ JERUNG | Powered by Blogger


Design by FlexiThemes | Blogger Theme by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com
NewBloggerThemes.com