Вы находитесь на странице: 1из 10

Rasa Yoga.

2.2.9.
Rasa - , , , .
,
. -
, - .
- .
,

. , ,
,
,
.
- -
. 2 .
: - . :
-
. ,
, , . (
).
* - .
9 . 8, ,
.
- -
.

BHAVA - , .
VIBHAVA - (, , , ...)
ANUBHAVA - .
9 Rasa:
1. SHRINAGARA -
2. HASYA - (, , );
3. SHANDA - (, - shanda -
, );
4. VIRA - / (
( - ) -
);
5. KARUNA - ;
6. RAUDRA - (, );
7. BHAYANAKA - ;
8. VIBHATSA - ;
9. ADABHUTA (VISMAYA) - ;
- bhayanata+raudra
1

* - - 70% (bhayanaka,
raudra, karuna
.
- . -
.
.
, ,
- .
- ,
, ,
.
- ,
, .


.
,
. ,
.
,
. .
.
- ,
;
- , -
?
. ,
,
.
- .
- - .
, -
shrinagara .
9.2.9.
?
,
, , ,
, .
- .
,
. .
2

, .
,
, .
,
. ,
.
.
. -
, ?
?
,
,
. .
Shrinagara Rati
Hasya Hasya
Vira (Virya) Utsaha
Karuna Soka
Bhayanaka - Bhaya
Raudra - Krotha
Adaphuta - Vismaya
Vibhatsa - Yugupsa ()
Shanta - Shanta (bhakti - , )
.
, .
:
Shanta, bhayanaka i adaphuta - Vata
Hasya, Raudra - Pitta
Shrinagara, Virya, Karuna, Viphatsa - Kapha
- , ,
.
, . -
- , ;
- ( ).
- ;
- ( );
Satvic - shanda (), agaphuta ( -
)
Tamasic - bhayanaka (), vibhatsa (), karuna () -
,
.
Rajasic - shrinagara(), hasya(), raudra(), virya() .
*
3

Rati - shrinagara - jala ( );


Hasya () - agni
Agaphuta(vismaya)() - akasha () - -
;
yugutsa () - prithvi
shatna (, ) - akasha
virya - agni
raudra - agni
karuna, bhayanaka - vaiyu - , .
:

shrinagara () Virya ()
Virya (, ) - hasya
hasya - adaphuta ()
bhaya () -
-
raudra - karuna
, . - .
.
, .
. . .
- . - .
Rati (shrinagara) - ,
, - . ,
. , .
,
. - .
, ,
- , , , -
, , .
- .
- ().
, ,
, .
, .
Shrinagara mitra: hasya, adaphuta;
Shrinagara shatru: karuna, raudra, virya, vibhatsa.
- shanda
,
.
bhakti - .
, - .
4

16.2.9.
Rasa Yoga2

.

(),
- , , , , .
,
,
,
.
() - - .
shanta
.
()
, , ,
, , .
.
, .
* - .
.
.
, , .
:
-
(, )
,
:
:
: , ()
.
- -
.
, .
.
:
- ,
-
.

.
5

.
, .
, . -
, -
.
: , , .

().
. += (
)
Bhaya : )


( :
. .
, .
.
. , ,
. -
.
,
- .
- ,
.
- - - -
.
unconditional love - bhakti - ,
.
Bhakti =
- . "
". avidya .
. - - , .
- ,
.
.
- .
. - .
. ,
. .

. .
.
.
6

.
.
- ! -
. ,
, .
-
spatarsha matra - . .
,
. , .
. - -
.
- -
.
. , ,
. - . . - , - .
- .
. , countdown.
- "".
"" .
Sat Chit anAnda ( , - )
,
.
. - .
- .
.
:
: , , .
-
... - .
- .
Abhuta (vismaya) :

. nav ko teikt. ,
.
-
.
: akasha - .
7

,
.
Shatru : (raudra)
Mitra : , .
Karuna :
- .
.
- .
" : - , - , ".
- . .
, .
- . ?
, ?

2.3.9.
2 : . - -
- -
.
. .
- .
.
- ,
.
.
- .
* - (
, ).
,
.
() - ( ) - uguptsa,
vibhatsa.
() - - - yuguptsa,
bibhatsa
() - virya, raudra
() -
-
, , - - .
- () - - .
- - - .
Shirathara - ,
shanta.
8


. . - -
, .

(:
.
.
.
- .
- ,
. -
- - .
RasaSathana - - , ,
. -
.
- -
.
-
.
. - .
,
,
.
: .
,
. , .
- .
, .
.
- .
.
-, .

- - .

. . ,
.
- Shanti, Yoga,
Mantra. Shanti -- Ananda - .
.
, . .
9

Santosha - , .
-. ,
.
.
-
.
- . ,
, .
Shrinagara - . .
Bhakti - .
- bhakti!

10

Оценить