Вы находитесь на странице: 1из 2

Good day!

We are students from the National College of Public Administration and Governance (NCPAG) in University of
the Philippines - Diliman (UP Diliman). We are currently conducting a study of MRT Line 3 riders in partial fulfillment of
the requirements of our PA 199.2 (Research) subject. In line with this, we would like to ask for your time to answer this
survey. Thank you.
Magandang araw! Kami po ay mga mag-aaral mula sa Pambansang Dalubhasaan ng Pamamahalang Pambayan sa
Unibersidad ng Pilipinas - Diliman (UP Diliman). Kami po ay kasalukuyang nagsasagawa ng pag-aaral hinggil sa mga
mananakay ng MRT Line 3 na isang bahagi ng aming rekisito sa PA 199.2 (Pananaliksik). Samakatuwid, gusto po sana
naming huminging ng kaunting oras upang sagutan ninyo ang survey na ito. Maraming salamat po.
Name/s (Researcher) :________________________________________
Date: __________________
(optional)
Time Started : _______________
Time Finished
:_____________ Control #:_______________
Respondents Profile
Name/Pangalan: _____________________________________
(optional)
Occupation/Trabaho: _________________

Sex/Kasarian:______
(M or F)

Age/Edad: _____

Address/Tirahan:______________________________________

1.

Do you ride the MRT 3? (Sumasakay ka ba sa MRT 3?)


a) If yes, proceed to question no. 2 (Kapag oo, pumunta sa ikalawang tanong)
b) If no, please return the questionnaire. (Kapag hindi, pakibalik ang survey)

2.

How often do you ride the MRT 3? Check item if applicable. (Gaano kadalas ka sumasakay ng MRT 3?
Lagyan ng tsek ang sagot.)
______ almost everyday (halos araw-araw)
______ at most 3 times a week (pinakamarami na ang 3 beses kada linggo)
______ at most 3 times a month (pinakamarami na ang 3 beses kada buwan)

3.

What kind of ticket do you use? Please check your answer. (Anong klaseng ticket ang iyong ginagamit?
Lagyan ng tsek ang iyong sagot.)
___ Stored Value ticket

___ Single Journey ticket

4. Which coach do you usually ride? Please check your answer. (Saang bahagi ng tren ka
ng tsek ang iyong sagot.)
___ priority coach (for women, PWDs, Senior Citizen)

sumakay?Pakilagyan

___ regular coach

5. Do you usually aboard the MRT Line 3 from either Taft or North Avenue Terminal Station? (Madalas bang
ikaw ay sumasakay sa MRT Line 3 mula sa Taft o North Avenue Terminal Station?)
___Yes (Oo)

____ No (Hindi)

6. Do you have any comments or suggestions on how can the MRT Line 3 Management can improve their
services?
Mayroon ka bang mga komento o suhestiyo sa kung paano pa mapapaunlad ng MRT Line 3 ang kanilang serbisyo?

7.

What factors do you consider in riding the MRT? Rank the following items according to its importance.
1 (one) as the most important and 10 (ten) as the least important. (Ano sa mga factor ang iyong
pinahahalagahan?
Markahan ng 1-10 ang mga sumusunod; 1-Pinakamahalaga, 10-Pinakahindimahalaga)
___ Safety (Kaligtasan)

___ Waiting Time (Oras sa Paghihintay)

___ Reliability (Maaasahan)

___ MRT station proximity from residence


(Lapitng MRT 3 sa aking tirahan)
___ Comfort (space) (Komportable)

___ MRT station proximity to my destination


(Lapitng MRT 3 sa destinasyon)
___ Travel time (Oras na ginugugol sa biyahe)

___ Customer service (Serbisyo sa Kostumer)

___ Fare (Pamasahe)


8.

___ Security (Seguridad)

Please indicate the level of your agreement or disagreement with the following statements. Please put ang X
mark inside the box. (Paki-usap ilagay ang iyong antas ng pagsang-ayon at di pagsang-ayon sa mga sumusunod
na pahayag. Maglagay ng markang X sa kahon.)
1 - Strongly Disagree, 2 - Disagree, 3 - Neutral, 4 - Agree, 5 - Strongly Agree
1 - Lubos na Di-Pangsang-ayon 2 - Di Pagsang-ayon, 3 - Alanganin, 4 - Sumasang-ayon, 5 - Lubos na Pagsang-ayo
n

A. MRT Line 3 trips are safe. Ang paglalakbay sa MRT


Line 3 ay Ligtas.

B. Waiting time in MRT Line 3 is bearable. Ang


paghihintay sa MRT Line 3 ay sakto lamang.
C. MRT Line 3 is a reliable mode of transportation.
MRT Line 3 ay maaasahang moda ng transportation
D. There is an MRT station is accessible from my
house. Mayroong isang MRT station na malapit sa aking bahay.
E. There is an MRT station near my destination.
Mayroong MRT station malapit sa pupuntahan ko.
F. MRT trips are comfortable ride. Ang paglalakbay sa
MRT ay komportable.
G. MRT trips are fast. Mabilis maglakbay sa MRT.

H. MRT Line 3 has a decent customer service. MRT


Line 3 ay may maayos na Serbisyo sa Kustomer.
I. MRTs fare are reasonable. Ang pamasahe sa MRT ay
reasonable.
J. I am at peace when I travel with MRT line 3. Ako ay
payapa kapag ako ay nakasakay sa MRT Line 3.
K. I am a Satisfied MRT Line 3 Customer. Ako ay
masaya sa serbisyo ng MRT Line 3.
L. I will recommend MRT Line 3 to others.
Irerekomenda ko ang pagsakay sa MRT Line 3 sa iba.
M. I trust the MRT Line 3 Management. Ako ay may
tiwala sa mga nangangasiwa ng MRT Line 3.
N. I trust the Philippine Government. Ako ay may tiwala
sa Gobyerno ng Pilipinas.
O. I believe that the Philippine Government is doing its
best to provide its citizens quality services. Ako ay
naniniwala na ang Gobyerno ng Pilipinas ay ginagawa
ang lahat upang makapagbigay ng kalidad na serbisyo sa
mga mamamayan nito.