You are on page 1of 7

gemeentebestuur

Raadsvoorstel

onderwerp Grondprijzen bedrijventerreinen 2003 raadsnummer 2002 225

bijlage(n) 2

datum collegevergadering 12-11-2002

registratienummer 02-24785

afdeling BLGPR

steller M. Niemans

doorkiesnummer 3596581

commissie vro 03-12-2002, fpg 12-12-2002,


etco 04-12-2002

Inleiding

Op 19 december 2001 heeft uw raad de grondprijzen voor 2002 vastgesteld voor


bouwgrond op de bedrijventerreinen Venlo Trade Port, Trade Port West deelplan I,
Trade Port West deelplan II en Ubroek.

Situatie Venlo

Na de snelle gronduitgiftes van eerdere jaren worden sedert vorig jaar de gevolgen
van een stagnerende economische groei merkbaar. De economische
omstandigheden en vooruitzichten voor 2003 zijn minder gunstig dan eerder werd
aangenomen. Er is thans weliswaar nog sprake van economische groei doch deze is
gering en komt volgens schattingen uit op minder dan 0,5% voor 2002. Hoewel er
ook af en toe signalen doordringen dat een economisch herstel aanstaande is,
overheerst de onzekerheid wanneer en in welke mate een economisch herstel
optreedt. Als gevolg van de huidige economische situatie worden c.q. zijn
winstverwachtingen van veel bedrijven naar beneden bijgesteld en dientengevolge
ook de investeringen die bedrijven plegen. Te verwachten is dat bedrijven enige
terughoudendheid zullen betrachten ten aanzien van nieuwe investeringen, zoals
nieuwvestiging, verplaatsing of uitbreiding van bestaande activiteiten.

Besluitvormingstrajecten van bedrijven om te investeren in onroerende zaken nemen


onder zulke omstandigheden meer tijd in beslag. Deze verminderde economische
activiteiten leiden tot een verminderde vraag naar bedrijfshuisvesting. Voornoemde
factoren hebben dan ook tot gevolg een minder snelle uitgifte vergeleken met
voorgaande jaren.

Op de bestaande bedrijventerreinen Venlo Trade Port, Trade Port West deelplan I


en Trade Port West deelplan II zijn nog slechts enkele hectaren bouwgrond vrij
uitgeefbaar. Vanaf medio dit jaar is gestart met de uitgifte van de eerste fase op het
kleinschalige bedrijventerrein Ubroek (in totaal circa 7,5 ha. uitgeefbaar), waarvoor
ondanks de eerder geschetste economische situatie relatief veel belangstelling is. In
afwachting van de ontwikkeling van de bedrijventerreinen Trade Port Oost en Trade
Port Noord zal het aanbod van bouwgrond vooralsnog beperkt blijven.

Gronduitgifteprijzen 2003

Algemeen

In zijn algemeenheid worden prijzen bepaald door het marktmechanisme van vraag
en aanbod. Naast dit marktmechanisme spelen diverse andere factoren, waaronder
het te voeren beleid, een rol bij de bepaling van grondprijzen voor bedrijventerreinen.

Ruimtegebruik

Vorig jaar zijn wij ingegaan op het gegeven dat landelijk uitgebreid aandacht wordt
besteed aan het steeds schaarser worden van bouwgrond, zowel voor woningbouw
als voor bedrijventerreinen. Dit brengt overigens de noodzaak met zich mee dat
mede in het kader van de ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen er steeds
nadrukkelijker gekeken wordt naar een efficiknt ruimtegebruik op bedrijventerreinen.

Voor Trade Port Oost en met name voor Trade Port Noord zullen de mogelijkheden
van voor een efficiknt intensief ruimtegebruik worden nagegaan. Voor Trade Port
Noord wordt een eerste ontwerp bestemmingsplan in de eerste helft van 2003
verwacht. Voor Trade Port Oost is het bestemmingsplan onherroepelijk en vinden
constructieve onderhandelingen plaats met een projectontwikkelaar voor een
gezamenlijke planontwikkeling. De onderhandelingen bevinden zich in een
afrondende fase. Volgens de huidige inzichten wordt uw raad in het eerste kwartaal
van 2003 ter zake geonformeerd.

Gronduitgifteprijs

Vanaf 1 juni 2000 zijn de grondprijzen in Venlo in zijn algemeenheid in totaal met
circa 60% (in drie stappen van respectievelijk circa 30%, 20% en 10%) verhoogd en
is daarmede de trend gezet voor de nieuwe bedrijventerreinen in ontwikkeling Trade
Port Noord en Trade Port Oost. Voor de bedrijventerreinen Trade Port Oost en Trade
Port Noord worden de gronduitgifteprijzen, zoals gebruikelijk, vastgesteld gelijktijdig
met de grondexploitatieopzet.

Zoals eerder in dit voorstel vermeld heeft Venlo thans te maken met een relatief
beperkt aanbod van bouwgrond op bedrijventerreinen. De vraag naar bouwgrond is
nog steeds groot, waarbij echter wel wordt opgemerkt, zoals eerder in dit voorstel
vermeld, dat deze vraag duidelijk is verminderd als gevolg van de minder gunstige
economische ontwikkelingen van de laatste tijd.

Uit het bijgaande overzicht blijkt dat de grondprijzen zich elders binnen ruime kaders
(boven- en ondergrens) begeven.
Een duidelijke trend is waarneembaar, namelijk dat door bedrijven enige
terughoudendheid in acht wordt genomen, wat nieuwe investeringen betreft, in
afwachting van de ontwikkeling van de economie. Dit vertaalt zich in een beeld
waarin de meeste gemeenten hun grondprijzen inflatoir bijstellen.

Met inachtname van het voorgaande stellen wij voor de grondprijzen voor bouwgrond
op de bestaande bedrijventerreinen in Venlo eveneens inflatoir bij te stellen. Als
prijsindexcijfer om inflatoir bij te stellen wordt het BDB indexcijfer, reeks
bedrijfsgebouwen nieuwbouw, genomen (Bureau Documentatie Bouwwezen). Dit
indexcijfer wordt overigens ook gebruikt voor het bijstellen van gronduitgifteprijzen
ingeval van omzetting van erfpacht naar koop, en is als zodanig ook benoemd in de
algemene erfpachtvoorwaarden van de gemeente Venlo. Over het afgelopen jaar
bedraagt de BDB index 4%.

Met het voorstel voor de nieuwe grondprijzen blijft Venlo binnen de kaders van het
bijgevoegde grondprijzenoverzicht, waarbij wordt opgemerkt dat bij het vergelijken
met elders gehanteerde grondprijzen de nodige voorzichtigheid in acht genomen
dient te worden, aangezien grondprijsbepalende factoren, waaronder interne
beleidsdoelstellingen en soort bedrijventerrein, plaatselijk zeer wisselend en veelal
moeilijk vergelijkbaar zijn. Wel kan, zoals eerder vermeld, door het vergelijken een
beeld worden verkregen binnen welke kaders (boven- en ondergrens) de prijzen zich
per segment begeven.

Hierna volgt een overzicht in euro s van de gronduitgifteprijzen 2002 en het voorstel
voor 2003. De bedragen voor 2003 worden afgerond op hele euro s.

Bedragen exclusief BTW

Bedrijventerrein
Prijzen 2002 Prijzen 2003

voorstel

80,= 83,=
Venlo Trade Port

Trade Port West deelplan I 72,= 75,=


Ecopark
97,= 101,=
-alle terreinen
80,= 83,=
Trade Port West deelplan II
67,= 70,=
zichtlocatie A67
91,= 95,=
zichtlocatie Eindhovenseweg (N556 en
overig ten zuiden van N556 [in het
73,= 76,=
algemeen kleinschaliger])
overige terreinen (in het algemeen
grootschaliger): Transport en Logistiek
zichtlocatie Eindhovenseweg N556
95,= 99,=
(teruggekocht perceel)
overige terreinen (teruggekocht perceel)
95,= 99,=

70,= 73,=

47,= 49,=
Ubroek
67,= 70,=
zichtlocatie Venrayseweg (belemmerd)
overige terreinen onbelemmerd
overige terreinen (belemmerd 25%)
overige terreinen (belemmerd 50%)

Reststroken (gronden buiten


exploitatiegebieden)

Voor gronden welke formeel gereserveerd zijn op 31 december 2002 c.q. waarvoor
prijsafspraken zijn gemaakt blijven - zoals gebruikelijk - de huidige grondprijzen
gelden tot het moment dat deze afspraken komen te vervallen. Daarna gelden ook
daarvoor de nieuwe grondprijzen.

Conform het bestendige reserveringsbeleid kan een perceel voor drie maanden om
niet worden gereserveerd. Vervolgens is verlenging van deze termijn met nog eens
drie maanden mogelijk tegen betaling van een reserveringsrente. Indien er geen
transactie met de gemeente tot stand komt vervalt deze rente aan de gemeente, bij
uitgifte wordt zij verrekend bij de notarikle afwikkeling met de koopsom of
erfpachtcanon. In bijzondere gevallen kan besloten worden reserveringen langer te
doorlopen omdat een perceel door diverse onvoorziene oorzaken gelegen aan
gemeentezijde, nog niet geleverd kan worden; bijvoorbeeld onvoorziene vertragingen
bij bouwrijpmaken van gronden en/of aanleg van infrastructuur, danwel
bedrijfsverplaatsingen.

Momenteel is circa 22,8 ha. bouwgrond gereserveerd (inclusief gronden voor


bedrijfsverplaatsingen) en nog circa 4,3 ha. bouwgrond op de bedrijventerreinen vrij
beschikbaar. Deze oppervlaktes zijn als volgt onder te verdelen. Op Venlo Trade Port
is nog circa 0,5 ha niet uitgegeven, doch wel gereserveerd. Op Trade Port West
deelplan I is circa 6 ha. gereserveerd en nog circa 3 ha. vrij uitgeefbaar, waarbij
wordt opgemerkt dat voor deze gronden, allen gelegen op het Ecopark, een selectief
uitgiftebeleid geldt gelet op het segment waarvoor deze gronden zijn bestemd. Op
Trade Port West deelplan II zijn nog circa 16 ha. gereserveerd en nog circa 1,3 ha.
vrij uitgeefbaar. Op Ubroek tenslotte zijn alle gronden voor de eerste fase, circa 3
ha., gereserveerd.

Overigens ligt de lijst van reserveringen van bouwgrond op bedrijventerreinen


vertrouwelijk ter inzage bij de afdeling Economische Zaken.

Voorstel

Resumerend stellen wij u voor de gronduitgifteprijzen voor 2003 met ingang van 1
januari 2003 voor de bedrijventerreinen Venlo Trade Port, Trade Port West-deelplan
I, Trade Port West-deelplan II, Ubroek en reststroken vast te stellen conform bijgaand
besluit.

De commissie volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, de commissie economische


zaken, toerisme, cultuur en onderwijs en de commissie financikn, personeel en grote
stedenbeleid zijn ter zake gehoord.

Burgemeester en wethouders van Venlo

de secretaris de burgemeester

drs. W.M.H. Verbeeten dr. J.J. Schrijen

gemeentebestuur
Raadsbesluit
raadsnummer 2002 225

afdeling BLGPR

steller M. Niemans

doorkiesnummer 3596581

De raad van de gemeente Venlo;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12
november 2002, nummer 02-24785;

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet;

gehoord de commissie volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, de commissie


economische zaken, toerisme, cultuur en onderwijs en de commissie financikn,
personeel en grote stedenbeleid;

besluit:

de grondprijzen voor gronden gelegen op Venlo Trade Port, Trade Port West
deelplan I, Trade Port West deelplan II en Ubroek voor 2003 als volgt vast te
stellen:

83,= exclusief BTW per m2


Venlo Trade Port

Trade Port West deelplan I


75,= exclusief BTW per m2

Ecopark

-alle terreinen

101,= exclusief BTW per m2


Trade Port West deelplan II
83,= exclusief BTW per m2
zichtlocatie A67
zichtlocatie Eindhovenseweg (N556 en 70,= exclusief BTW per m2
overig ten zuiden van N556 [in het
algemeen kleinschaliger]) 95,= exclusief BTW per m2
overige terreinen (in het algemeen
grootschaliger): Transport en Logistiek
zichtlocatie Eindhovenseweg N556 76,= exclusief BTW per m2
(teruggekocht perceel)
overige terreinen (teruggekocht perceel)

99,= exclusief BTW per m2

99,= exclusief BTW per m2

Ubroek 73,= exclusief BTW per m2

zichtlocatie Venrayseweg (belemmerd) 49,= exclusief BTW per m2


overige terreinen onbelemmerd
overige terreinen (belemmerd 25%) 70,= exclusief BTW per m2
overige terreinen (belemmerd 50%)

Reststroken (gronden buiten exploitatiegebieden)

Voor gronden welke formeel gereserveerd zijn op 31 december 2002 c.q. waarvoor
prijsafspraken zijn gemaakt blijven - zoals gebruikelijk de oude grondprijzen
gelden tot het moment dat deze afspraken komen te vervallen. Daarna gelden ook
daarvoor de nieuwe grondprijzen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 december 2002.

De secretaris De voorzitter

Related Interests