Вы находитесь на странице: 1из 28

'K 373

K 74.100.5
867

867

Boea pa: ooe

'B.Tae

lsBN 978-5

M.: APK, 2008.

.,

aH .,e /

24 c.'. . (acepa)

Ar

o.

-8941 5-67 6-7

.{aoe ooe oBoe opaHoa KoHpKBo-XoxecBeHH ee-

o peea, Mp pae HMaH, Bop, oopaxe

opp et p pH| ye (ey oop), o e ocHoBo

eo aHeeo McBeHHoo paB.


p o, o|aa Kpa|e oeK coM pKaM, . peaI oe
paol, .0,e oa pB Hep, ||a oo)eH|e Mo HypeHHee yloeopeHe, H (po|a> opeKe oooc BoHKae
)KeaHe ) (o aKoHaM KaoI>
ooe oxe l ooaHo KaK Ha poB|x aH, aK |p |/||,|B|yao paoe poee peeo.

K 73
K 74.100.5

o Tae .B.,
lsBN 978-5-8941 5-676-7

2008

APKT' 2008

oaBeHe,

o ABoPA
Haoee pBeKaH|M Mapao BoeTa e .oKoHoo Maeo KoHoo Bo3paTa B.
e yaa. epaHoT 6a
THo epoeH. aa
- eola B|paet oal aTpa. Co pKaM He o)KHo
coa el p.
p oleK ee Hae peeHKa' eM Hao
opoe pK, Kol'a oH C.eaH|
aMooo! Kaa HoBa Be

o oa|, ooBaT KaKMeH.eKopa ol0,apKoB oKp|ToK.


Heop Ha opaHeHHo KoeCBo
CoaBH| eMeHToB' Mp yaxo
pa HeepaeM paoopae!
!, ooe+ o exK He peye CeaHoo Hpyea. Bo
CoK oo, o Moe oa,oc
BopeBa:
. aa;

oKp|e, ax.t oeHHl al


o)<eHe pMe op.o.

e CTep;
H| H|K ( oe);
BeTH|e KapaH.aIJJ|, oaepl' Cpa V| e 3D eKaM
Be' To BaM oKa)KeC Hepel (aMK, eK|K, yol '.)
.eKoppoBaH:

B poeCe Bopeo paoTl peeo oKp|Bae Ce paH|e


1oH1 aK KaK H, Be, opa, pTM. o poo HeooHaH.

e ayBa|1 aKoHo
V1 paBI/|. or peeo e paB, o oH .eae, Ha, ao
aeM o peyaT' Bpoc|M Heoxoo Hapa eo paKeK
ec. Kpae Ba)KHo oMH, o
HapaB peea
- He Ha opaHBa eo po|'.A paMKaM, a cool aMo|pa>H, Bopeo aKBHol I4 -|oCo ooo
epea BoX oeH, y, exa.
., oo ol Ha opHao exe paot ao olo
yao, HxHo HeMHoo opeKoo
oeTa epeH. HaoM eHK
- yaxa pa' Ho BMo eaeo poBooK ,.eC co3 ooK a'
pol ypl yMaxH|X oooK Mo opaa , Be|' oe BoHoo MHooe fpyoe. yatX eH MoxHo lea
paH|e pK, oleK yKpaeH Heppa eCKoo aa I e|1o' |1|Ho,

.
.
.

HO)KH|;

. KapaHauea;
. He;
. KaHepCKeKpeK;
. eB|e, KoHH|e KaHe-

pCKe peK.

!'

o eH

aoee

p o.Ha

BCTopoH H B Ha 6e a
oo o 70 o 12 f2'

aa

yaa .o)KHa l papeaHa Ha


ooCK. pa ya| oooK
Mo>e BappoaT o 2 .o .
., aaa paol o eHKe ao oo ye UJpHa oooK o
1 o 1,5 CM.
Moxo Boooa ooo apeao yao, Koopa poae
pao| B eXHKe (KBH>' oa
yaKoBKa MoT oepaT KaK ya
oHoo BeTa' aK e pay BeoB.

Moxo aMM Hapea oo yo HO)KHa|.4 .4 aH|M peaKoM a, peBapTeHo paepB a Bo


|v'|aL'

aMo \HHo opoH| Ca Ha paHoM paoHv| (ape, 1,5 ).


Pea yay oo Ha CeaHoM KoBpKe paMo (eo
KopKa oHo Boo3oa) HapMep' ap|M )KpHaaM, pe.apeHo pa3MeB lC Ha pH ooo)'
.{ eV|BaH 6a y|.e eo
ooe BA, al pat
eoal. Moo ooBa
e-apaH.a.
p ooa Ke peye
3Ha Hoe peM \ CKeaH eae Me)K oo. Heepe|e e'

ox.aB KeBaH ae, Moy papy o' o lo oKo To


opao, Ho e oxo (ao> C
KeeM. p ooaH eepa
paoa o ope e lpee, Ho M
o)KHo |KoBa HeKoop|e eMH|' ee Moxe B|e HeMHoo epeKoeHIM' HeaKKypaH|M' Hao
oMH' o MeaeKe KpeK
HaeHo )Ke pao, Ho eep
- o ooa aeplaBa
e!
aoe
- oMH o oeHI
eXHK eoao p pao
Ho)HaM, eepoM KeeM.
He

EXHKA ooBHv|
fl paol

eHe yaa paH Coye eo 2 aoIX .


MeHa' Koop|e leaC paH|X o He oooK:

Koo
Coxe ooK B Koo aKpeT KoHlKl C oMo Ke I4| Ceepa. Baxo ea oHaKoo eH| Haxe p KeBa| oooK.
Paep aKoo Haea He o eCBeHH aHewe paol KoaM, oH Mo)Ke l 0,5 Cl,/|, | 2 c'
aoe, olo t pMepo oHaKolM oHoo oo e e'

Kaea
Coxe ooCK 6a Be
KaeK oe|Hv|e C oMo
Ke l eepa.

teee oocoK

Ha ac

Ha oao yaxte ooK pao IH|' Bo CaM F,tHH ooCK' caHHy V| lCa a. Ee a Mo)Ke appoBa o 27
o 30 ' Ha e He Hy><Ha eKa e Ha B apa. Ml poo ye e
Ha|BaT aeeM
F,la ooKa. Ml axe e ooa ooK' pa|eeH|e Ha paHe a oT rHHo oo.
1/2 I
- o ooBHK' .e' HH|e ooCK' paeeHIe ooaM'
Coe HH ooKy ooa papexe ee Ha Be paBHIe a.

1/4 |
ee pa.

o eBpHK, .e. o ootlK' paeeHH|e ooaM

l4 |

Koa oT HHo oo

Copa KaeK
H pM

MlKa
Ia

pooTe oo ya o.Hoo Bea.., ooeH M||.l-.lK aM


oao Beo 6 lX oooK.

Ia 2
oooe ooK pao
H|:

.
.
.
.

lHHa ooKa
1/2H|
1/4 H|
1/3 HI

] yKa;

-1ya;

2/ |H|
-

4 ;
2 ul;
3 y.

Ia
C.eae KaeK 1 o ooCK 2- oooK 2/ H|'

la 4
Cea KoK oooK Cee ,H|:

.
.
.

1/4 H|

1/.H|

1/2

v1|

4 y;

-2;

1 ya.

Ia 5
Bee KoeK B KaeK'

la 6

Boxe ee MaeHKe KaK BHp ao oo . HI'


Bt oe ee M|K. Moo
.a a3 MIK a poo BeTa, aMeHB ooK 1/4la

e B'

Ia 7
o.,ooe BoCTKa ooCK
2/ t. Hoo oKpe o.H
KOHK Ha KapaH aLJ-! l poTaCKBa
ooK Me)K. o aeM pK
lM KpaM aKpl| Ho)KH (o
e)'

Ia 8

pe KpKoK

K, aK|
paHee.

M|KH|

xBoK, ooToBeHH|e

Baa MKa ooBa!

oyaH
Ia

pooT oo ya .'BX
BeoB: eelx 3 >|X HH|
ooK.

Ia 2

ooo yaH|e ooK pa-

o.H|:

ooK )Keoo Bea:

1/2lo,H|

-6y;

ooK eeHoo BeTa:

.
.

ooCKa-2
2t-2'

HHa
1/

K;

Ia 3
Ceae KaeK )Ke|X oooK oe.He BMeTe.

Ia 4
C.'ae oK ae CK |/|
2 |x ee|X ooo. Coxe
ooCK ooaM, a aeM oee oK TaK )Ke, KaK BoK M|K.

Ia 5

oax 3eeH|X ooCoK eB B.e KaeK.


ae oK

Ia 6

oooTe B oeH| aoToBK opK o CXeMe-pCHK.

Ia 7
Ce ee, pKpe K HeMy
oK' aeK aM eToK.

o BeoK

oBa!

!.;

axaoe o
Ia

!', oToe oleK naXaHoe ou BaM oHaoc ,H|e ooK KpaHoo Bea,2
- poooo ( peaHo| oo
eHI

a opeye 1,5 oo), 1

BHeBoo (opeeC /4 oo)


oo eoo ea.

Ia 2
o.ooTe oo Kl pao Hl B CooBeTB peKoMHalv|
o eeH oooK.

oo KpaHoo Bea:
. \HHa ooKa ] yKa;
. 2/ \H| 2 ;
. 1/ H| - 2 '
oo pooBoo ei.a:
. 2/ Hl .l ya;

.
.

1/

2t-1ya;

1/ H|

1 ya.

oo BHeoo Bea:
. 1/4 nHl 3 y.
oo eoo Bea:
. \t+Ha ooKa ] Ka;

1/2.H|

-y'

Ia 3

Boe ooK KpaCHoo Bea.


Coee B Koo 1 y KpaHy
ooK.

Ia 4
Coep 2 ypHX KaKI I
oooK KpacHoo eTa 2/ o'
C.eae 2 oa 3 KpaHl oooK
o 1/' Cee aK, KaK oKaaHo Ha pyHKe'

Ia 5
Boe BHeB yay e Hee Koe. Bee 2 tllB|
KoeKa BHp oB eae'

Ia 6
Boxe MeHI, oBeC Ha
ae 5, p ooo Koa .|pe x.

Iar 7

Cope rHpaHy a Ka

oooBeHH|x pooB| oocoK,

pKeB oCeHM Koo BHeBo.


o Bea.

Ia 8
oooe a oeCK' |Co3 ooK eoo Bea. Cox
ee 1 ooK aK, KaK
oKaaHo Ha pCyHKe'

Ia 9
C.eae a oee |H|M' pKpeB K HM oa ele ooCK, Co)KeHHle Be KaeK.

Ia 1o
pe a B.He
olBeaH.

Heo H-

Batua aCXa a o!],BeCKa


ooBa!
(. a oopoe)

Myxoop
Ia

pooe ya>le ooK

3-x eo. ., ooBeH MyoMopa aM oao 3lHH|e ooK KpacHoo, 6


- eoo 1 -eeoo
eoB.

Ia 2
oooe ooK pa o H| B CooBe pKoMeHaM
o.eeH oooK.
oo KpaHoo Bea:

.
.
.
.

3/4.H|
2/.H|
1/2 HI
1/3 H|

-2;
-1ya;

2 ;
1 Lya.

oo eoo Bea:
. HHa ooKa .l
. 2/ Hl 1 ya:

.
.

1/ HI
1/2 H|

JKa;

6 y;
4 u.l'

oo eeHoo Bea:

1/2.'Hl

-2u'

Ia 3
eeIX ooo eae TpaB}<' oo ooK HeMHoo oKpye KOHK paBK Ha KapaHaIJJ V|
poaKa ya)KH ooK Mexy
o aeM pKl |M Kpae
aKp|| Ho)KH (o e)'
oa 3eeH|X ooo a
aeK.

Ia 4
C.,eae KaeK |.JJK MoMopa Mex oooK KpaHoo Bea.

...:.

.::::.

:......;

..

Ia

3 oocoKeoo
1/2
1/

u'j"jlilH-iffi.

..::. ............... Ceae KoeK

2/-

3 y;
1 ya;

1a.

Ia 9
Ia

oax e|x oooK e-

ae KaeK.

Bee KoeK B KaeK coepe I.J.Jy pa B ooBeCB| p-

Ia lo

HKoM.

Coepe HoK p6a B ooBe.

BI

Ia 7

oooe axpoM o o
2 6eI ooo o 1/2 l'
oee ee aK xe, KaK paBK B peeM

ae.

pHKoM.

Ia |1
Cee Me oo K

Ho)K-

K' pKpee paBK.

Ia 8

Cee KoeK elx oooK

o:

To,a

p oo!

B ce ee Maee, o o <Ilpoco aa,?


ocMope, Kya ee Moe pI4Be oe aa

BopeKa o?HaBaeHa aKIBHoC:


TopecKX BaM cexoB B ooBeHII4 paHHlX
pao <HlX e!

MJKa.aa

Macepa

BoIJJEHA PAH
ooe a

.eTM

Aop-oaBe: . B' Tae


al petaop

oeel a ly
Peaop
Koppeop
Bepa

ooxa

,. Ceo

B.. .tl,p

'B' Cea

.B' epoa
'P. Ba
M'P. Ba

e cep !, Ns 041 86 o 06.03.2001


o.aHo K a 17 03 2008
opa 60x90/8. oe 3,0
a oea a oea
pax 3000 Saa Ns 2620

Haooa oa
(oaoee paea P Ng

4l

o 23.01.0)

aeo uAPKTu
125212' Moa, oooe oe, ' 8, ' 2
re.: (495|742-1B-48

oAo ,{olooBI(a opat[tlll,


.olollo, ap , 4' op l

o.laat lo

f:
;i

tL,l.

':,:i

:::,,

'''

'

ltri:l

:l-

ISBN 978-5-89

41 5-6 6-7

1
'?

Вам также может понравиться