Вы находитесь на странице: 1из 2

MILJENJE STRUNJAKA

Prednosti ugradnje FPO


membrana u sistemu
slaganih ravnih krovova
Sintetike hidroizolacione membrane
nale su iroku primenu u hidroizolaciji
novih i sanaciji i rekonstrukciji postojeih
krovova, odnosno hidroizolaciji podzemnih delova objekata. PVC membrane
se koriste preko 50 godina, a ekspanzija
primene FPO membrana kree nakon
1989. godine. Tip sirovine koji se koristi za izradu sintetikih hidroizolacionih
membrana na neki nain odredio je njihov naziv. FPO je skraenica za termo-poliolefin, odnosno fleksibilni poliolefin
koji se koristi za izradu FPO membrana.
PVC-P je polivinilhlorid koji se koristi za
izradu membrana. Opte prihvaena je
upotreba skraenica, pa retko ko zna
ta one u stvari znae. FPO je sintetika hidroizolaciona membrana za ravne
krovove proizvedena postupkom multiekstruzije i bojenja, od sirovina visokog
kvaliteta, ojaana poliesterskom mreicom ili mreicom od staklenih vlakana.
Ravni krovovi
Krov je konstruktivni element objekta
koji zahteva ozbiljan pristup prilikom
izrade projekta, definisanje svih elemenata i kvalitetnu realizaciju. Krov je
zavrni element objekta, titi objekat
od svih spoljnih uticaja. Ravni krovovi
su poseban projektantski i izvoaki
poduhvat, koji ne toleriu improvizacije
i greke. Pojam slagani ravan krov javlja se kao definicija za sistem koji se
sastoji od nosee konstrukcije, termoi-

zolacije i zavrnog sloja hidroizolacije. U


zavisnosti od namene objekata, razliiti
su materijali koji se primenjuju. Ravni
krovovi mogu biti prohodni, neprohodni ili zeleni. Svaki element sistema ima
odreenu funkciju. Nosea konstrukcija
moe biti izraena od armiranog betona
ili trapezastog lima. Ako imamo grejani
prostor ispod krova, obavezan element
je parna brana koja moe biti i samolepljiva. Parna brana ima zadatak da

ISO 14001

sprei prodor vodene pare do toplotne


izolacije. Iznad parne brane postavlja se
sloj termoizolacije, mineralne kamene
vune, ekstrudiranog polistirena i drugo.
Zavrni sloj je hidroizolacioni sloj ili u
zavisnosti od namene iznad ovog sloja mogu biti jo neki elementi sistema.
Uloga hidroizolacije je da sprei prodor
vode i vlage u ostale slojeve ravnog krova i procurivanje u sam objekat.

Fabrika poseduje sertikat ISO14001

30 %

30 % energije koja se koristi proizvedena je


procesom kogeneracije

100 %

100 % reciklae vode u proizvodnji

100 %

100 % reciklae otpada

MEMBER

lan Udruenja zelene gradnje Italije

Polyglass
je lan Green Building Council
(Sveta za zeleno gradnjo)

70 %

70 % smanjenje ambalae

LOW
IMPACT

Ekoloki sistem proizvodnje

CO2

Smanjena emisija CO2


SM br. 14/2014 27

MILJENJE STRUNJAKA

Mapei proizvodi u sistemu ravnih


krovova
Polyglass je 2008. godine postao deo
Mapei Grupe. Zahvaljujui ovoj akviziciji,
Mapei je upotpunio svoj program hidroizolacija sa proizvodima za ravne krovove.
Proizvodni program nudi iroku paletu
bitumenskih traka i premaza, prateih
proizvoda i jednoslojnih sintetikih hidroizolacionih membrana. Zahvaljujui svojim
karakteristikama, sintetike membrane su
se odlino pozicionirale na tritu i ne retko su finalni izbor za hidroizolaciju prilikom
izrade sistema slaganog ravnog krova.
Jednoslojne sintetike
hidroizolacione membrane
Mapeplan
Sintetike hidroizolacione membrane
MAPEPLAN u skladu su sa Standardom
EN 13956: Plastini i gumeni pokrivai
za hidroizolaciju krovova. MAPEPLAN
membrane, PVC-P i FPO zahvaljujui
specijalnom postupku proizvodnje
multiekstrudiranje, omoguavaju krovnim povrinama dugotrajnost i sjajne
karakteristike. Jedna od najvanijih
karakteristika Mapeplan membrana
je jednostavna obrada, ugradnja i zavarivanje. Varenjem preklopa toplim
vazduhom dolazi do spajanja molekula
u membrani, ime se formiraju potpu
no vodonepropusni spojevi otporni na
mehanika oteenja. Mapeplan hidroizolacioni sistemi omoguavaju izradu
kontinuiranih povrina, hermetiki zatvorenim na spojevima, za sve vrste
graevinskih objekata od temelja do
krovova. MAPEPLAN je dostupan i u
Smart White varijanti, gde je gornji
sloj membrane bele boje. Bela boja je
ugraena u membranu tokom postupka proizvodnje multiekstrudiranjem. Bela
boja garantuje veliku solarnu refleksiju i
smanjenje temperature krovne povrine za 50 %. Na ovaj nain smanjuje se
i zagrevanje kompletnog objekta u toku
letnjih meseci.

TAMNA
OBLOGA

TAMNA
OBLOGA

Prednosti Mapeplan T sintetikih


hidroizolacionih membrana za
ravne krovove
MAPEPLAN T membrana hidroizolacija
na bazi FPO (fleksibilni poliolefin) ojaana
sa poliesterskom mreicom ili mreicom
od staklenih vlakana je pravo reenje
kada se trai dugotrajan krovni pokriva
svetlog tona bez tetnih uticaja na ivotnu sredinu. MAPEPLAN T membrana
objedinjuje estetiku i veliku otpornost
na UV zraenje i sve atmosferske uticaje. Prilikom proizvodnje MAPEPLAN T
membrane ne koriste se polimerni ili teni plastifikatori. FPO polimer ne sadri
hlor, tako da su MAPEPLAN T membra
ne u skladu sa zahtevima zelenih tehnologija. MAPEPLAN T membrana je
proizvod visokog kvaliteta, ima dobre
mehanike karaktetistike i odlinu obradivost. Karakterie je kompatibilnost
sa ostalim hidroizolacijama, velika elastinost, velika trajnost. MAPEPLAN T
Smart White membrana je proizvedena
sa specijalnom belom bojom na povrini, koja obezbeuje optimalnu solarnu
refleksiju. Solarnu refleksiju definie tzv.
SRI indeks. MAPEPLAN T ima SRI 102
(Solar Reflectance Index Indeks solarne refleksije) prema standardu ASTM
E1980. Zadovoljava zahteve Energy Star
i LEED standard (Leadership in Energy
and Enviromental Design) meunarodni

SMART WHITE
SMART WHITE
MAPEPLAN T MAPEPLAN T
OBLOGA
OBLOGA

SLIKA GORE: Smart White koncept refleksije bela boja folije obezbeuje visoku solarnu
refleksiju.

sistem sertifikovanja ekoloke gradnje.


Dodeljuje se za projektovanje, izgradnju i odravanje ekolokih objekata.
MAPEPLAN T membrane su raspoloive
u debljinama od 1,2; 1,5; 1,8 i 2,0 mm.
Ugradnja Mapeplan T sintetikih
membrana u sistemu slaganog
ravnog krova
MAPEPLAN T membrana se slobodno
polae, mehaniki fiksira ili lepi celom
povrinom, u zavisnosti od tipa, namene i sistema krova. Slobodno poloena
membrana se postavlja preko sloja termoizolacije, mehaniki fiksira i vari toplim
vazduhom runo ili mainski na preklopima. MAPEPLAN T membrana se moe
mehaniki privrstiti takasto ili linearno.
Potrebna koliina mehanikih privrivaa ili fiksera proraunava se tzv.
Wind load proraunom zatite od uticaja vetra. Krovni detalji se jednostavno
obrauju primenom MAPEPLAN T D
membrane za izradu detalja.
MAPEPLAN T sintetike hidroizolacione
membrane su, zahvaljujui svojim izuzetnim karakteristikama, pravi izbor i prilikom izrade krovova sa balastom i zelenih
krovova, ija primena i znaaj sve vie
dolazi do izraaja.
Za sve dodatne informacije, tehnika
reenja i detalje izrade slaganih ravnih
krovova moete se obratiti Tehnikoj slu
bi Mapei SRB d.o.o. na e-mail adresu:
tehnika@mapei.rs.

Melanija Pavlovi, d.i.a., Mapei SRB d.o.o.

28 SM br. 14/2014