Вы находитесь на странице: 1из 10

Kompetentsiphise eneseanalsi vorm tiskasvanute

koolitaja, tase 6 kutse taotlejale


Nimi: Regina Suup
e-portfoolio: reginasuup.weebly.com
Esmalt palume Teil analsida 6. taseme tiskasvanute koolitaja kutse lbivaid
kompetentse.
Nr
1

Kompetentsi lhikirjeldus
Tunneb koolitustel ksitlevat valdkonda /teemat/ ainet.

Kompetentsi tendamine. . ,
. .
. LISA 1
2

Teab andragoogika phiprintsiipe ja lhtub koolitustel tiskasvanute ppimise ja


petamise eripradest.

Kompetentsi tendamine .
.
.
, ,
()
. ,
, .
, ,
(, ), ,
.
, , ,
, , , ,
.

, ,
. ,
.
, .

- .
3

Vrtustab tiskasvanud ppijat, peab thtsaks eetilisi tekspidamisi, jrgib


tiskasvanute koolitaja kutse-eetikat.
Kompetentsi tendamine. , ,
,
, ,
, .
, , ,
,
.
, .

4
Loob ppimist ja suhtlemist soodustava keskkonna.
Kompetentsi tendamine
, .
( ),
.
, , .

1

. ,
, .

.
http://reginasuup.weebly.com/materjalid
5

Jrgib tiskasvanupet reguleerivaid seadusi.

Kompetentsi tendamine.
Tiskasvanute koolituse seadus. ,
( ), .
. ..
, .
6

Ksitleb ennast ppijana, kitub enesearengu subjektina.

Kompetentsi tendamine .
, .
,
, ,
. ehis 3
471 , .
LISA 2.
(http://reginasuup.weebly.com/professionaalne-areng.html)
7

Kasutab sobilikke IKT vahendeid ppeprotsessi ettevalmistamisel, lbiviimisel ja


hindamisel; oskab allikakriitiliselt veebiphist infot otsida ja kasutab seda vastavalt
autorikaitseseadusele.

Kompetentsi tendamine. (
).
- MS Office (
),
-Powerpoint ,
- Google (Drive, Maps, Picasa ),
- GeoGebra -
, GeoGebraTube.
http://matematika12.weebly.com/ .

Jrgnevalt palume Teil analsida 6. tasemele vastavaid kompetentse. Iga


kompetentsi puhul on esitatud tegevusnitajad, mida palume teil analsida
lahtris Kompetentsi tendamine. Vimalik on sisestada tekst pikkusega kuni 2000
themrki. Palun melge, kuidas Teil enda arvates tegelikus koolitussituatsioonis
iga kompetents avaldub. Kirjeldage ja analsige tegevusi, mis iseloomustavad
teie kitumist; faktilisi andmeid, kui need tendavad kompetentsi ilmnemist vm
olulist informatsiooni enda kui koolitaja tegevuse kohta. Tooge konkreetseid
niteid.
Portfoolios lisatud tendusmaterjalid palume nimetada/viidata lahtris Viide
tendusmaterjalidele.
Kaldkirjas
on
lahtrisse
eelnevalt
mrgitud
tendusmaterjdalid, mis on kindlasti vajalik esitada.
1. ppeprotsessi ettevalmistamine
1.1 Sihtgrupi ja pperhma pivajaduste vljaselgitamine
Kompete
Analsib konkreetse pperhma pivajadusi, juhindudes koolituse sisust ja
ntsi
eesmrkidest.
lhikirjeld
us
Kompete
ntsi


. ,
2

tendami
ne

:
, - ,
, , ,
. ,

, , ,
. ,
, , ..
,
.

,
; ;
.

Viide
tendusmaterjalil
e

1.2 Koolituskava koostamine ja koolituse planeerimine


Kompete
Koostab koolituskava ja planeerib oma tegevuse, lhtudes etteantud/
ntsi
olemasolevast ppekavast.
lhikirjeld
us
Kompete
ntsi
tendami
ne
Viide
tendusmaterjalil
e

Gmnaasiumi riiklik ppekava


, ,
.
Koolitusprogrammi nidis.
. LISA 3

1.3 Koolituse sisu ja metoodika ettevalmistamine


Kompete
Valmistab ette konkreetse koolituse/tunni sisu ja metoodika, lhtudes
ntsi
pperhma vajadustest ja ppekavas fikseeritud pivljunditest.
lhikirjeld
us
Kompete
ntsi
tendami
ne
Viide
tendusmaterjalil
e

,
,
.
LISA 4.

1.4 ppematerjalide ja -vahendite koostamine, valimine, kohandamine ja uuendamine


Kompete
Koostab uusi ja/vi kohandab vanu ppematerjale, lhtudes oma teema
ntsi
ksitlemise loogikast, arvestab pikeskkonna vimalusi ja konkreetse
lhikirjeld pperhma eripra.
us
Loob uusi ppematerjale, mis vastavad uuendustele ppekavas ja/vi
muudatustele pikeskkonnas, kasutades mitmekesiseid allikaid.
Kompete
, , ,
ntsi
, ,
tendami
, ,
ne
. .
( )
.
Viide

tendus, . LISA 5
materjalil
e

2. ppeprotsessi lbiviimine
2.1 ppijate toetamine pieesmrkide seadmisel
Kompete
Toetab ppijaid individuaalsete pieesmrkide kirjeldamisel, aidates hitada
ntsi
neid ppekavast tulenevate eesmrkidega.
lhikirjeld
us
Kompete
ntsi
tendami
ne

Viide
tendusmaterjalil
e


.
, ,
, .
, ,
. ,
- . .
LISA 6

2.2 pikeskkonna kujundamine


Kompete
Kujundab pikeskkonda, rakendades erinevaid vtteid ppimist toetava fsilise
ntsi
ja sotsiaalse keskkonna loomiseks.
lhikirjeld
us
Kompete
ntsi
tendami
ne

, ,
, ,
.
, ,
.

,
. , ,
.
.


, ,

, , .
,
, ,
.

,
, ,
, ,
.
, ,
.
,
, ,
.
,
, -
, . ,


.

Viide
tendusmaterjalil
e

2.3 ppeprotsessi juhtimine


Kompete
Juhib ppeprotsessi, tagades ppeks ettenhtud aja efektiivse ja tulemusliku
ntsi

lhikirjeld
us
Kompete
ntsi
tendami
ne

kasutamise ja jrgides ppekavas stestatud eesmrke.


,
, ,
.
, ,
,
, .. ,
. ,

.

, ,
.
,
, .

,
. ,
, ,

,
, .

,
.

.
.

.

Viide
tendusmaterjalil
e

2.4 Grupiprotsesside suunamine pperhmas


Kompete
Jlgib pperhma arengut ja selle mju iga liikme pimotivatsioonile ning
ntsi
ppimise tulemuslikkusele. Konflikti ilmnemisel rakendab konflikti lahendamise
lhikirjeld
vtteid, peldes vit-vit lahenduse saavutamisele.
us
Kompete
,
ntsi
. ,
tendami
.
ne
.
,
:
- ;
- ,
;
-
;
- ,
;
-
;
-
;
- .
-
.
5

,
.
Viide
tendusmaterjalil
e

2.5 ppijate arengu toetamine


Kompete
Toetab ppijate arengut, tuginedes seejuures ppijatelt saadud tagasisidestusele
ntsi
ja soodustades ppijate individuaalsete toimetulekuoskuste kujunemist.
lhikirjeld
us
Kompete
ntsi
tendami
ne

,
, ,
.
:
. ;
,
, ,
,
, ,
.

.

Viide
tendusmaterjalil
e

3. ppeprotsessi ja pitulemuste anals ja hindamine


3.1 Informatsiooni kogumine ppeprotsessi kohta
Kompete
Kogub ppijatelt arvamusi ppeprotsessi kohta, kasutades etteantud
ntsi
meetodeid.
lhikirjeld
us
Kompete
ntsi
tendami
ne

Viide
tendusmaterjalil
e. , ,
.

,
.
.
.
, ,
.
,
.

LISA 7

3.2 pitulemuste ja edasise koolitusvajaduse analsimine


Kompete
Analsib ppeprotsessi ja pitulemusi, lhtudes kavandatud eesmrkidest ja
ntsi
kasutades etteantud meetodeid.
lhikirjeld
us
Kompete
ntsi
tendami
ne


, , , ,
, .
,

,
, , ,

,
, .
,
.

( 7),
, ,
.
, .
Viide
tendusmaterjalil
e

3.3 ppegrupi tegevuse hindamine


Kompete
Hindab pperhma kui terviku tegevust ppeprotsessis ja ppijate arengut,
ntsi
kasutades etteantud meetodeid.
lhikirjeld
us
Kompete
ntsi
tendami
ne

,
.
-

,
, ,

.
,
.

, .
.
.

.

,
.

, , ,
, , , .

Viide
tendusmaterjalil
e

3.4 Enda tegevuse hindamine ppeprotsessis


Kompete
Reflekteerides hindab enda tegevust ppeprotsessis, selgitab vlja puudused
ntsi
ning vimalused nende krvaldamiseks, kasutades eneseanalsi vahendeid ja
lhikirjeld koolitatavatelt saadud hinnanguid.
us
Kompete
ntsi
tendami
ne


, .
.
.

- -.
.
, .

, , : )
,
) ,
,
.
(
7

),
. ,
,
, .
Viide
tendusmaterjalil
e

3.5 Huvitatud osapoolte teavitamine ppe tulemustest


Kompete
Teavitab kokkuleppel inimesi ppe tulemustest, kasutades kokkulepitud
ntsi
meetodit ja tuginedes faktidele ning argumentidele.
lhikirjeld
us
Kompete
ntsi
tendami
ne

.

.
.
, ,
.
.

, .

Viide
tendusmaterjalil
e

4. Arendus-, loome- ja teadustegevus


4.1 Tiskasvanuhariduse poliitika kujundamises osalemine
Kompete
Osaleb ppekavade arenduses ppeasutuse tasandil ja/vi avalikes
ntsi
diskussioonides piirkondlikul tasandil, avaldades tema poole prdumisel oma
lhikirjeld arvamust tiskasvanupet puudutavates ksimustes.
us
Kompete
ntsi
tendami
ne

,
,
.
,
.
Viide
,
tendus ,
materjalil
.
e
,
.
4.2 Ekspertgruppide ja vrgustike ts osalemine ja/vi nende t
juhendamine/koordineerimine
Kompete
Osaleb koostvrgustike tegevuses, jagades kolleegidele oma arvamusi ja
ntsi
ettepanekuid.
lhikirjeld
us
Kompete
ntsi
tendami
ne

,
..
.
.


.
, . 11
(
).
.

.
8

Viide
tendusmaterjalil
e

5. Professionaalne enesearendamine
5.1 ppe sisu ja -meetodite ajakohastamine
Kompete
Uuendab ppemeetodeid ja ajakohastab vajadusel ppe sisu, lhtudes
ntsi
valdkonna arengust ja uusimast erialakirjandusest.
lhikirjeld
us
Kompete
ntsi
tendami
ne

Viide
tendusmaterjalil
e

,
,
,
. ,
,
.
matematika12.weebly.com

. LISA 8

5.2 Oma fsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise hoidmine


Kompete
Tegeleb enesereflektsiooniga, arvestab oma fsilise, vaimse ja emotsionaalse
ntsi
seisundiga, vttes ette abinud tasakaalu saavutamiseks ja silitamiseks.
lhikirjeld
us
Kompete
ntsi
tendami
ne

Viide
tendusmaterjalil
e


.
.
.
,
, . ,
, Lucky,

.
,
,
Sinime hoolekandekla.

,
-.
LISA 9

5.3 Eri- ja kutsealane enesetiendamine


Kompete
On kursis uuemate suundadega oma erialal ja tiendab end andragoogika
ntsi
valdkonnas, omandades tiskasvanute koolitaja 6. tasemele vastavad
lhikirjeld kompetentsid.
us
Kompete
ntsi
tendami
ne

Viide


, -
.
andras.ee, , ,
,
.
LISA 10.
http://reginasuup.weebly.com/professionaalneareng.html
LISA 10
9

tendusmaterjalil
e

5.4 Isiksusliku enesearendamisega tegelemine


Kompete
Arendab edukaks tegutsemiseks vajalikke vimeid ja isiksuseomadusi,
ntsi
vrtustades pidevat enesearengut.
lhikirjeld
us
Kompete
ntsi
tendami
ne

,
,
,
, ,
.

, ,
. ,
!
, ,
, , ,
.

Viide
tendusmaterjalil
e

10