You are on page 1of 12

Tit 1 : I CNG V K THUT TRNG TRT.

KHI NIM V T TRNG.


THNH PHN CA T TRNG.
I/MC TIU:
1.Kin thc:
_Hiu c vai tr ca trng trt.
_Hiu c t trng l g, vai tr ca t trng, bit c thnh phn ca
t trng
2.K nng:
_Phn bit c cc thnh phn ca t trng.
_Bit c nhim v ca trng trt v mt s bin php thc hin.
3.Thi :
_C thc gi gn, bo v ngun ti nguyn mi trng t
_C hng th trong hc tp KTNN v coi trng sn xut trng trt.
II/PHNG TIN DY HC:
1.Chun b ca GV:
_Sgk, Sgv, c thm cc t liu v nhim v ca NN trong giai on mi.
_Tranh nh c lin quan n bi dy.
_Tranh nh hnh H 2a,H 2b.
2.Chun b ca HS:
_Nghin cu bi Sgk.
_Lm bi tp vo v bi tp v vai tr ca trng trt v mc ch ca cc
bin php
_K bng trang 8 vo v bi tp.
III/HOT NG DY HC:
1.Bi mi:
Ni dung kin thc
I.Vai tr ca trng trt:
_Cung cp lng thc-thc
phm cho con ngi, thc
n cho chn nui, nguyn
liu cho CN v nng sn cho
xut khu.

Hot ng ca GV
Hot ng ca HS
Hot ng 1:
_GV gii thiu H1 Sgk:
_HS nghin cu H1
+Quan st H1 v cho bit _HS tr li cc cu hi.
trng trt c vai tr g ?
_Cc nhm b sung.
_GV nhn xt, b sung.
_HS so snh vi bi tp
lm

II.Nhim v ca trng trt: Hot ng 2:


_m bo lng thc-thc _Da vo vtr ca T2 hy _HS nghin cu Sgk/6
phm cho tiu dng trong xc nh nv no l nv ca _HS tr li cu hi.

nc v xut khu.

trng trt ? (Hoc c th hi _Cc nhm nhn xt, b


ring l : sx nhiu la, ng, sung.
khoai, sn l nv ca lnh
vc sx no ? )
_GV c th dn dt HS i
n kt lun v nv ca T2
(1, 2, 4, 6).

III.Bin php thc hin


nhim v ca trng trt:
Khai hoang, ln bin, tng
v, p dng bin php k
thut tin tin

Hot ng 3:
_HS m v bi tp chun _HS pht biu.
b
_HS b sung.
_GV nhn xt v kt lun

IV.Khi nim v t trng:


1.Khi nim:
t trng l lp b mt ti
xp ca v Tri t, trn
cy trng c th sinh sng
v sn xut ra sn phm.

Hot ng 4:
_GV yu cu HS c mc I
+t trng l g?
+Lp than ti xp c
phi l t trng khng ? Ti
sao ?
_GV gii thch v kt lun.

2.Vai tr ca t trng:
t trng l mt cung cp
nc kh O2, cht d2 cho cy
v gi cho cy khi b .

_GV hng dn HS q/st


H2/7 v tho lun nhm tr
li cu hi ( lu thnh
phn d2, v tr cy):
+t c tm quan trng nh
th no i vi cy trng ?
+Ngoi t ra cy trng c
th sng mi trng no ?
_GV nhn xt, kl v ghi
bng.

_HS quan st H 2 / 7
_HS tr li cu hi.
_HS b sung.
_HS tip tc quan st H 2 /
7 tr li cu hi.

V.Thnh phn ca t Hot ng 5 :


trng:
_GV gii thiu s 1/7
t trng gm 3 thnh phn: Sgk
kh, lng, rn.
+t trng gm thnh phn
no ?
_GV cho HS c SGK/8
+O2 c vai tr g trong i
sng cy trng ?
_GV gii thch thm v cht
hc, cht mn, cht khong.

_HS ncu s v tr li
cu hi.
_HS tr li cu hi.
_HS b sung.
_HS tr li cu hi
_HS tr li cu hi
_HS ghi bi.
_i din 3 nhm ln in
vo trng.
_Cc nhm b sung.

_1 s HS c Sgk.
_1 s HS tr li cu hi.
_HS b sung.
_HS tr li cu hi.
_HS b sung.

+Tm li t trng gm
nhng thnh phn no ?
_GV yu cu HS lm BT
Sgk
_GV tng kt.
2.Cng c:
_t c tm quan trng ntn i vi cy trng ?
_t trng gm nhng thnh phn no ? Vai tr ca tng thnh phn i
vi i sng cy trng ?
3.Dn d:
_Hc v tr li cc cu hi Sgk.
_Xem trc bi 3 v k bng trang 9 vo v bi tp.

Tit 2 :

MT S TNH CHT CHNH CA T TRNG

I/MC TIU:
1.Kin thc:
_Hiu c thnh phn c gii ca t l g. Th no l t chua, kim,
trung tnh. _V sao t gi c nc, cht dinh dng.Th no l ph nhiu
ca t.
2.K nng:
_Phn bit c cc loi t: chua, kim v trung tnh.
3.Thi :
_C thc bo v, duy tr v nng cao ph nhiu ca t.
II/PHNG TIN DY HC:
1.Chun b ca GV:
_SGK, SGV, gio trnh trng trt.
_Tranh nh c lin quan n cc loi t.
2.Chun b ca HS:
_Nghin cu bi Sgk.
_K bng cm mc III/9 vo v bi tp.
III/HOT NG DY HC:
1.Bi c:
_t trng c tm quan trng nh th no i vi i sng cy trng ?
_t trng gm nhng thnh phn no ? Vai tr ca tng thnh phn i
vi cy trng
2.Bi mi:
a s cy trng nng nghip sng v pht trin trn t.Thnh phn v tnh
cht ca t nh hng n nng sut v cht lng nng sn. Mun s
dng t hp l cn bit 2 v tnh cht ca t .
Ni dung kin thc c bn
I.Thnh phn c gii ca
t:
_T l cc ht ct, limon, st
trong t gi l thnh phn
c gii ca t.
_C 3 loi t chnh: ct,
tht, st.

Hot ng ca GV
H1:
_Cho HS ncu phn I/9
? Phn rn ca t gm
nhng thnh phn no ?
_GV ging gii thnh phn
khong ca t.
? Th no l thnh phn c
gii ca t ?
? ngha thc t ca vic
xc nh thnh phn c gii
ca t l g ?

Hot ng ca HS
*H c nhn:
_HS ncu Sgk.
_HS tr li cu hi.
_HS khc nhn xt b sung.
_HS tr li cu hi, b sung,
ghi bi.
_HS tr li cu hi, b
sung, ghi bi.

II/Th no l chua,
kim ca t:
*Cn c vo pH, ngi
ta chia t thnh:
_t chua: pH < 6,5
_t trung tnh: pH = 6,6
7,5
_t kim: pH > 7,5.

H2:
_Cho HS ncu phn II/9.
? pH dng o ci g ?
? Tr s pH dao ng trong
phm vi no ?
? Vi tr s no ca pH th
t c gi l t chua,
kim, tt ?
? M ca vic x pH l
g ?

*H c nhn:
_HS t ncu Sgk.
_HS tr li ln lt cc cu
hi.
_Qua mi cu c nhn xt
v b sung.

III/Kh nng gi nc v
cht dd ca t:
_t cha nhiu ht c kch
thc b, t cng cha
nhiu mn kh nng gi
nc v cht dd ca t
cng tt.

H3:
_Hng dn HS c mc
III/9
? V sao t gi c nc
v cht dd, kh nng gi
c nhiu, t ph thuc
vo u ?
_GV hng dn c lp lm
bng cm.

*H nhm nh:
_Cc nhm c Sgk.
_HS tr li cu hi, cc
nhm b sung.
_Cc nhm tin hnh in
du x vo bng cm.
_1 s nhm bo co, cc
nhm nhn xt b sung.

IV/ ph nhiu ca t l
g?
_L kh nng ca t c th
cho cy trng nng sut cao.
_Cc k c nng sut
cao: t ph nhiu, thi tit
thun li, ging tt v chm
sc tt.

H 4:
_Cho HS ncu phn IV/9.
? t thiu nc v cht
dd cy trng sinh trng, pt
nh th no ?
ngc li ?
? t ph nhiu cn yt no
? Ngoi ph nhiu t
cn phi c thm cc k g ?
*GD : HS thy c vai tr
ca con ngi trong qt sn
xut.

*H c nhn:
_Tng c nhn ncu Sgk.
_HS tr li cu hi.
_HS khc b sung.
_HS ghi bi.

IV/TNG KT NH GI:
1.Cng c: Dng bng ph HS tr li cu hi trc nghim ng sai:
1.T l cc ht ct, limon, st trong t gi l thnh phn c gii ca t.
()
2.t chua pH < 6,5; t trung tnh pH = 6,6-7,5; t kim pH > 7,5.
()
3.Kh nng gi nc ca t ct: tt, t tht: tbnh, t st: km.
(s)

4. t cha nhiu ht c kch thc b, t cng cha nhiu mn kh nng


gi
nc
v
cht
dd
ca
t
cng
tt.
()
5.Mun c nng sut cao: t ph nhiu, thi tit thun li v chm sc tt.
(s)
2.Dn d:
_Hc bi, tr li cu hi 1,2,3 Sgk/ 10.
_Chun b cho tit thc hnh: xem trc tit 4.
_Mi nhm chun b 3 mu t khc nhau (nh hng dn Sgk)
_Khn t sch lau tay.
----------------------------------------------------------------------------------*Rt kinh nghim:

Tit 3 :

BIN PHP S DNG, CI TO V BO V T

I/MC TIU:
1.Kin thc:
_HS hiu c ngha ca vic s dng t hp l.
2.K nng:
_Gip HS bit cc bin php ci to v bo v t.
3.Thi :
_C thc chm sc, bo v ti nguyn mi trng t.
II/PHNG TIN DY HC:
1.Chun b ca GV:
_Tranh phng to H3, H4, H5.
2.Chun b ca HS:
_Su tm tranh nh c lin quan n vn s dng, ci to v bo v t.
III/HOT NG DY HC:
1.Bi c:
2.Bi mi:
Ni dung kin thc
I.V sao phi s dng t
hp l ?
_Do nhu cu lng thc
thc phm tng m din tch
t trng trt c hn nn
phi s dng t hp l.

Hot ng ca GV
H1:
_V sao phi sdng t hp
l?
_Gio dc:Va s dng
va ci to t phi p dng
i vi vng t no ? (mi
khai hoang, ln bin )
_Yu cu HS in vo bng
cm mc I Sgk/14.
_GV hon chnh bng cm.

II.Bin php ci to v bo
v t:
1.Cy su, ba k, kt hp
bn phn.
2.Lm rung bc thang
3.Trng xen cy nng
nghip gia cc bng cy
phn xanh.
4.Cy nng, ba sc, gi
nc lin tc, thay nc
thng xuyn.

H2:
_M rngBVMT t Gii
thiu 1 s loi t cn c
ci to nc ta:t xm
bc mu,t mn,t phn.
_HS c thng tin mc II
Sgk.
_GV treo tranh H3,4,5.
_GV: Nu cc bin php ci
to t ?
_GV hon chnh cc cu tr

Hot ng ca HS
_HS c thng tin mc I/15
_HS c thng tin,tr li,
cc HS khc b sung.
_HS tho lun theo nhm
hon thnh bng cm I.
_HS bo co, cc HS khc
nhn xt b sung.

_HS c thng tin mc I,


quan st tranh H3,4,5
_HS i din nhm tr li,
cc nhm b sung.
_HS tho lun, i din tr
li b sung.
_HS tho lun theo nhm
hon thnh bng cm.
_HS bo co, cc HS khc
nhn xt b sung.

5.Bn vi.

li ca HS.
_GV hon chnh bng cm.

3.Cng c:
_Gi HS c phn ghi nh Sgk/15.
_V sao phi ci to t?
_Ngi ta thng dng nhng bin php no ci to t ?
4.Dn d:
_Hc bi, tr li cc cu hi cui bi.
_Xem trc bi 7, k bng cm trang 16 Sgk.
------------------------------------------------------------------*Rt kinh nghim:

Tit 4 : TC DNG CA PHN BN TRONG TRNG TRT


I/MC TIU:
1.Kin thc:
_HS bit c cc loi phn bn thng dng v tc dng ca phn bn i
vi t v cy trng.
2.K nng:
_Vn dng kin thc hc vo vic bn phn cho cy cnh nh.
3.Thi :
_GD HS bit s dng cc sn phm ph ca TV, cy hoang di lm phn
bn.
II/PHNG TIN DY HC:
1.Chun b ca GV :
_Tranh s 2/16 v H6/17.
2.Chun b ca HS:
_Bng cm Sgk/16.
III/HOT NG DY HC:
1.KTBC: Kim tra 15
_V sao phi ci to t?
_Ngi ta thng dng nhng bin php no ci to t ? Mc ch v
loi t ?
2.Bi mi:
Ni dung kin thc
I.Phn bn:
1.Khi nim:
Phn bn l thc n do con
ngi b sung cho cy
trng.
2.Cc nhm phn bn:
Phn bn c chia lm 3
nhm:
a.Phn hu c.
b.Phn ho hc.
c.Phn vi sinh.

Hot ng ca GV
Hot ng ca HS
*Hot ng 1:
_Cho HS c thng tin mc _HS c thng tin (h
I.
nhm)
+Phn bn l g?
_HS i din nhm tr li.
Nhn xt b sung.
+Nhm phn hu c, ho _HS Hot ng nhm nh.
hc, vi sinh gm nhng loi _HS i din nhm tr li.
no ?
Nhm khc nhn xt b
_GV hon chnh cu tr li sung.
di hthc theo s 2: cng
c hon chnh kin thc.
_Cho HS da vo bng 2 _Tho lun theo nhm, hon
hon thnh bng cm.
thnh bng cm.
_Gi HS i din bo co.
_HS i din nhm tr li.
_GV hon thin bng cm.
Nhn xt b sung.
*Nhn mnh : ngoi cc
loi phn ni trn ngi ta

cn dng vi ci to t
chua.
II.Tc dng ca phn bn: *Hot ng 2:
Tng ph nhiu ca t, _Treo tranh H6/17 cho HS
tng nng sut v tng cht quan st, nu cu hi:
lng nng sn.
+Phn bn c nh hng
ntn n t, nng sut cy
trng v cht lng nng
sn?
_GV hon chnh cu tr li
qua tranh v H6/17.
*Nhn mnh : bn phn
phi ng liu lng, chng
loi v cn i gia cc loi
phn tng nng sut cy
trng.

_HS quan st tranh v tho


lun.
_HS tr li cu hi. HS
khc nhn xt b sung.

IV/TNG KT NH GI:
1.Cng c:
_HS c phn ghi nh.
2.Kim tra nh gi: trc nghim
1.Phn vi lng l phn bn c cha VSV chuyn ho m, ln.
2.Phn ln, g vt, tru b l phn chung.
3.Phn hu c l phn bn c cha VSV chuyn ho m, ln.
4.Cc cht dinh dng chnh c trong phn bn l m (N), ln (P), kali
(K).
5. ci to t chua ngi ta thng dng phn vi sinh.
3.Dn d:
_Hc bi tr li cc cu hi Sgk.
_Chun b TH (bi 8): than ci, tha, dim, nc ct, kp gp than.

Tit 5: Thc Hnh: BI 4+5:


XC NH THNH PHN C GII V PH CA T
I/MC TIU:
_Bit cch xc nh c thnh phn c gii ca t bnh phng php n gin.
_Bit cch v xc nh ph ca t bng phng php n gin
_ HS c thc m bo an ton lao ng v bo v mi trng.
II/PHNG TIN DY HC:
1.Chun b ca GV :
_L cht ch th mu,tha nha.
_1 l ng nc,ng ht nc.
_Thc o
_.Than mu ph
_Nc sch.
2.Chun b ca HS:
_Bng cm mc III/12-13
_4-5mu t khc nhau/nhm.
III/HOT NG DY HC:
1.Bi mi:
_Chia nhm TH
_Phn chia dng c v vt liu cho HS.
Ni dung kin thc
Hot ng ca GV
I.Mc tiu:
(gio n)
II.Qui trnh thc hnh
*Hot ng 1:
1_Xc nh thnh phn c _Cho HS c thng tin mc
gii ca t
II v quan st tranh trn
+Bc 1 +Bc 3
bng.
_GV hng dn HS qs ri
+Bc 2 +Bc 4
ghi qui trnh thc hnh ln
bng.
2Xc nh ph ca t
_Gio vin tip tc hng
+Bc 1
dn
+Bc 2
_Gii HS thc hin thao
+Bc 3
tc.
+Bc 4
_GV ging gii v thao tc
v nhn xt.
Cho nhm tin hnh thc

Hot ng ca HS
_HS ngi theo nhm nh
qui nh.
_c thng tin + qs tranh +
nghe ging v qui trnh TH
mc I
_HS quan st.
_HS c thng tin .
_HS i dinthc hin
_Nghe ging gii.
_HS quan st.

III.nh gi kt qu:

hin:
_Thc hin theo nhm.
GVquan st
_Nhc nh dn d gi v
sinh
_
_Cc nhm thc hin cc
TN.
_GV quan st v nhc nh. _HS ghi kt qu TH vo
mu mc III/12-13
*Hot ng 2:
_Hon thnh kt qu vo v
_GV nh gi kt qu TH
ca mi nhm.
_Nhn xt cho im
_HS thu dn dng c v v
sinh ni TH.

4.Dn d:
_c trc tit 6 bi 9
_Xem li bi c bi6 v7 gi ti KT 15 pht

*Rt kinh nghim: ..