Вы находитесь на странице: 1из 5

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

Combined Terms
Kombinovani termini
Datum: 06.10.2014.

Chewable/dispersible tablet
Coated granules in sachet
Concentrate and diluent for solution for infusion
Concentrate and solvent for solution for
infusion*
*preffered term
Concentrate and solvent for concentrate for
solution for infusion
Concentrate and solvent for cutaneous solution
Concentrate and solvent for cutaneous use
Concentrate and solvent for cutaneous solution*
*preffered term
Concentrate and solvent for injection
Concentrate and solvent for solution for
injection*
*preffered term
Concentrate and solvent for solution for infusion
Concentrate and solvent for solution for
injection
Concentrate and solvent for suspension for
injection
Concentrate and solvent for solution for
injection/infusion
Concentrate for cutaneous spray, emulsion
Concentrate for dispersion for infusion
Concentrate for emulsion for infusion
Concentrate for oral/rectal solution
Concentrate for peritoneal dialysis solution
Concentrate for solution for peritoneal dialysis*
*preffered term
Concentrate for solution for injection/infusion
Concentrate for solution for injection/infusion
Concentrate for solution for intravesical use
Concentrate for intravesical solution*
*preffered term
Concentrate for spray, emulsion
Concentrate for suspension for infusion
Concentrate for dispersion for infusion*
Concentrate for emulsion for infusion*
Concentrate for solution for infusion*
*preffered term
Cutaneous and nasal ointment
Cutaneous /nasal ointment*
*preffered term
Cutaneous solution/concentrate for oromucosal
solution
Cutaneous spray, emulsion
Cutaneous spray, gel
Cutaneous spray, ointment
Dispersion for injection
Ear/eye drops, solution
Ear/eye ointment
Ear/eye drops, suspension
Ear/eye/nose drops, solution
Ear/eye/nasal drops, solution*
*preffered term
Ear drops, solution in single-dose container
Ear drops, suspension in single-dose container
Eye drops, prolonged-release solution in singledose container
Ear/nasal drops, suspension
Emulsion and suspension for emulsion for
injection

SRB
SRB
SRB

SRB
SRB
SRB

SRB

SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB

SRB
SRB
SRB

SRB
SRB

SRB

SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB

SRB

SRB
SRB

Tableta za vakanje/oralnu disperziju


Obloene granule u kesici
Koncentrat i sredstvo za razblaivanje za rastvor za
infuziju
Koncentrat i rastvara za rastvor za infuziju*
*termin koji se preporuuje
Koncentrat i rastvara za koncentrat za rastvor za
infuziju
Koncentrat i rastvara za rastvor za kou
Koncentrat i rastvara za dermalnu upotrebu
Koncentrat i rastvara za rastvor za kou*
*termin koji se preporuuje
Koncentrat i rastvara za injekciju
Koncentrat i rastvara za rastvor za injekciju*
*termin koji se preporuuje
Koncentrat i rastvara za rastvor za infuziju
Koncentrat i rastvara za rastvor za injekciju
Koncentrat i rastvara za suspenziju za injekciju
Koncentrat i rastvara za rastvor za injekciju/infuziju
Koncentrat za sprej za kou, emulzija
Koncentrat za disperziju za infuziju
Koncentrat za emulziju za infuziju
Koncentrat za oralni/rektalni rastvor
Koncentrat za rastvor za peritonealnu dijalizu
Koncentrat za rastvor za peritonealnu dijalizu*
*termin koji se preporuuje
Koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju
Koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju
Koncentrat za rastvor za intravezikularnu upotrebu
Koncentrat za intravezikalni rastvor*
*termin koji se preporuuje
Koncentrat za sprej, emulzija
Koncentrat za suspenziju za infuziju
Koncentrat za disperziju za infuziju*
Koncentrat za emulziju za infuziju*
Koncentrat za rastvor za infuziju*
*termin koji se preporuuje
Mast za kou i nos
Mast za kou/nos*
*termin koji se preporuuje
Rastvor za kou/koncentrat za rastvor za usnu sluznicu
Sprej za kou, emulzija
Sprej za kou, gel
Sprej za kou, mast
Disperzija za injekciju
Kapi za ui/oi, rastvor
Mast za ui/oi
Kapi za ui/oi, suspenzija
Kapi za ui/oi/nos, rastvor
Kapi za ui/oi/nos, rastvor*
*termin koji se preporuuje
Kapi za ui, rastvor u jednodoznom kontejneru
Kapi za ui, suspenzija u jednodoznom kontejneru
Kapi za oi, rastvor sa produenim oslobaanjem u
jednodoznom kontejneru
Kapi za uho/nos, suspenzija
Emulzija i suspenzija za emulziju za injekciju

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

Vet.
Vet.

Emulsion for injection/infusion


Emulsion for injection/infusion in pre-filled
syringe
Endosinusal wash, suspension
Endotracheopulmonary instillation, powder and
solvent for suspension
Eye drops, prolonged-release solution in singledose container
Eye drops, solution in single-dose container
Eye drops, suspension in single-dose container
Eye gel in single-dose container
Eye ointment in single-dose container
Gargle/mouth wash
Gas and solvent for dispersion for
injection/infusion
Gastro-resistant coated tablet
Gastro-resistant tablet*
*preffered term
Gastro-resistant granules for oral suspension
Gastro-resistant prolonged-release tablet
Prolonged-release tablet*
*preffered term
Gastro-resistant granules for oral suspension in
sachet
Gel in pressurised container
Gargle/nasal wash
Granules and solvent for oral suspension
Granules and solvent for suspension for
injection
Granules in sachet
Granules for oral and rectal suspension
Granules for oral/rectal suspension*
*preffered term
Granules for oral drops, solution
Oral drops, granules for solution*
*preffered term
Granules for oral solution in sachet
Granules for oral suspension in sachet
Granules for use in drinking water
Granules for vaginal solution
Herbal tea in bag
Implant in pre-filled syringe
Inhalation powder, tablet
Inhalation solution
Inhalation vapour, solution*
*preffered term
Inhalation vapour, effervescent tablet
Inhalation vapour, emulsion
Inhalation vapour, impregnated pad
Inhalation vapour, impregnated plug
Intravitreal implant in applicator
Intrauterine foam
Intravesical solution/solution for injection
Lyophilisate for use in drinking water
Lyophilisate and solvent for suspension for
injection
Modified-release film-coated tablet
Modified-release tablet*
*preffered term
Modofied-release granules for oral suspension
Nasal drops, solution in single-dose container
Nasal spray and oromucosal solution
Nasal spray, solution/oromucosal solution*
*preffered term
Nasal spray, solution in single-dose container
Nasal/oromucosal solution
Nasal/oromucosal spray, solution
Oral drops, liquid
Oral drops, powder for suspension
Oral powder in sachet
Oral solution/concentrate for nebuliser solution
Oral solution in sachet

SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB

SRB
SRB

SRB

Emulzija za injekciju/infuziju
Emulzija za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom
pricu
Suspenzija za endosinusno ispiranje
Praak i rastvara za endotraheopulmonalno
ukapavanje
Kapi za oi, rastvor sa produenim oslobaanjem u
jednodoznom kontejneru
Kapi za oi, rastvor u jednodoynom kontejneru
Kapi za oi, suspenzija u jednodoznom kontejneru
Gel za oi u jednodoznom kontejneru
Mast za oi u jednodoznom kontejneru
Rastvor za grgljanje/ispiranje usta
Gas i rastvara za disperziju za injekciju/infuziju
Gastrorezistentna obloena tableta
Gastrorezistentna tableta*
*termin koji se preporuuje
Gastrorezistentne granule za oralnu suspenziju
Gastrorezistentne tablete sa produenim oslobaanjem
Tableta sa produenim oslobaanjem*
*termin koji se preporuuje
Gastrorezistentne granule za oralnu suspenziju u kesici

SRB
SRB
SRB
SRB

Gel u kontejneru pod pritiskom


Rastvor za grgljanje/ispiranje nosa
Granule i rastvara za oralnu suspenziju

SRB
SRB

Granule u kesici
Granule za oralnu i rektalnu suspenziju
Granule za oralnu/rektalnu suspenziju*
*termin koji se preporuuje
Granule za oralne kapi, rastvor
Oralne kapi, granule za rastvor*
*termin koji se preporuuje
Granule za oralni rastvor u kesici
Granule za oralnu suspenziju u kesici
Granule za upotrebu u vodi za pie
Granule za vaginalni rastvor
Biljni aj u kesi
Implant u napunjenom injekcionom pricu
Praak za inhalaciju, tableta
Rastvor za inhalaciju
Para za inhalaciju, rastvor*
*termin koji se preporuuje
Para za inhalaciju, umea tableta
Para za inhalaciju, emulzija
Para za inhalaciju, impregnirano jastue
Para za inhalaciju, impregnirana patrona
Intravitrealni implant u aplikatoru
Intrauterina pena
Intravezikalni rastvor/rastvor za injekciju
Liofilizat za upotrebu u vodi za pie

SRB

SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB

SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB

SRB
SRB
SRB

SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB

Granule i rastvara za suspenziju za injekciju

Liofilizat i rastvara za suspenziju za injekciju


Film tableta sa modifikovanim oslobaanjem
Tableta sa modifikovanim oslobaanjem*
*termin koji se preporuuje
Granule sa modifikovanim oslobaanjem za oralnu
suspenziju
Kapi za nos, rastvor u jednodoznom kontejneru
Sprej za nos i rastvor za usnu sluznicu
Sprej za nos, rastvor/rastvor za usnu sluznicu*
*termin koji se preporuuje
Sprej za nos, rastvor u jednodoznom pakovanju
Rastvor za nos/usnu sluznicu
Sprej za nos/usnu sluznicu, rastvor
Oralne kapi, tenost
Oralne kapi, praak za suspenziju
Oralni praak u kesici
Oralni rastvor/koncentrat za rastvor za rasprivanje
Oralni rastvor u kesici

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

Vet.

Oral solution in single-dose container


Oral suspension for use in drinking water
suspension for use in drinking water*
*preffered term
Oral suspension in sachet
Oral/rectal solution
Oral/rectal suspension
Oromucosal patch
Oromucosal powder in pouch
Oromucosal/laryngophareal solution
Oromucosal/laryngopharyngeal solution/spray
Oromucosal/laryngopharyngeal solution/spray,
solution*
*preffered term

Vet.

Pillules, single-dose container


Powder, solvent and matrix for implantation
matrix
Powder and gel for gel
Powder and solution for solution for injection
Powder and solvent for concentrate for solution
for infusion
Powder and solvent for cutaneous solution
Powder and solvent for dental gel
Powder and solvent for dispersion for injection
Powder and solvent for endosinusal solution
Powder and solvent for epilesional solution
Powder and solvent for gingival gel
Powder and solvent for nebuliser solution
Powder and solvent for instillation solution for
intraocular use
Powder and solvent for intravesical solution
Powder and solvent for intravesical suspension
Powder and solvent for prolonged-release
suspension for injection
Powder and solvent for prolonged-release
suspension for injection in pre-filled pen

Vet.

Powder and solvent for solution for injection in


pre-filled syringe
Powder and solvent for solution for
injection/skin-prick test
Powder and solvent for nasal drops, solution
Powder and solvent for emulsion for injection
Powder and solvent for solution for injection in
pre-filled pen
Powder and solvent for solution for injection in
cartridge
Powder and solvent for suspension for injection
in pre-filled syringe
Powder and solvent for solution for
injection/infusion
Powder and solvent for solution for
injection/infusion
Powder and solvent for syrup
Powder and suspension for suspension for
injection
Powder for concentrate for dispersion for
infusion
Powder, dispersion and solvent for concentrate
for dispersion for infusion
Powder for concentrate for haemodialysis
solution
Powder for concentrate for solution for
haemodialysis*
* preffered term
Powder for concentrate for intravesical
suspension
Powder for concentrate for solution for infusion
Powder for concentrate for solution for
injection/infusion
Powder for dental solution
Powder for epilesional solution
Powder for dissolution in drinking water*

SRB
SRB

SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB

SRB
SRB

Oralni rastvor u jednodoznom kontejneru


Oralna suspenzija za upotrebu u vodi za pie
Suspenzija za upotrebu u vodi za pie*
*termin koji se preporuuje
Oralna suspenzija u kesici
Oralni/rektalni rastvor
Oralna/rektalna suspenzija
Flaster za usnu sluznicu
Praak za usnu sluznicu u vreici
Rastvor za usnu sluznicu/laringofaringealni rastvor
Rastvor/sprej za usnu sluznicu ili laringofaringealnu
upotrebu
Rastvor/sprej za laringofaringealnu/usnu sluznicu,
rastvor*
*termin koji se preporuuje
Pilule, jednodozni kontejner
Praak, rastvara i matriks za matriks za implantaciju

SRB
SRB
SRB

Praak i gel za gel


Praak i rastvor za rastvor za injekciju

SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB

Praak i rastvara za rastvor za kou


Praak i rastvara za dentalni gel
Praak i rastvara za disperziju za injekciju
Praak i rastvara za endosinusni rastvor
Praak i rastvara za epilezijalni rastvor
Praak i rastvara za gel za desni
Praak i rastvara za rastvor za rasprivanje
Praak i rastvara za rastvor za ukapavanje za
intraokularnu upotrebu
Praak i rastvara za intravezikalni rastvor
Praak i rastvara za intravezikalnu suspenziju
Praak i rastvara za suspenziju za injekciju sa
produenim oslobaanjem
Praak i rastvara za suspenziju za injekciju sa
produenim oslobaanjem u napunjenom injekcionom
pricu
Praak i rastvara za rastvor za injekciju u napunjenom
injekcionom pricu

SRB
SRB
SRB
SRB

SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB

Praak i rastvara za koncentrat za rastvor za infuziju

Praak i rastvara za rastvor za injekciju/koni-prik test


Praak i rastvara za kapi za nos, rastvor
Praak i rastvara za emulziju za injekciju
Praak i rastvara za rastvor za injekciju u penu sa
ulokom
Praak i rastvara za rastvor za injekciju u uloku
Praak i rastvara za suspenziju za injekciju u
napunjenom injekcionom pricu
Praak i rastvara za rastvor za injekciju/infuziju
Praak i rastvara za rastvor za injekciju/infuziju
Praak i rastvara za sirup
Praak i suspenzija za suspenziju za injekciju
Praak za koncentrat za disperziju za infuziju
Praak, disperzija i rastvara za koncentrat za
disperziju za infuziju
Praak za koncentrat za rastvor za hemodijalizu
Praak za koncentrat za rastvor za hemodijalizu*
*termin koji se preporuuje

SRB

Praak za koncentrat za intravezikalnu suspenziju

SRB
SRB

Praak za koncentrat za rastvor za infuziju

SRB
SRB
SRB

Praak za dentalni rastvor


Praak za epilezijalni rastvor
Praak za rastvaranje u vodi za pie*

Praak za koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije


Powder for use in drinking water

Vet.

* preffered term
Powder for implantation suspension
Powder for intravesical solution*
Powder for solution for intravesical use*preffered term
Powder for intravesical suspension
Powder for intravesical solution/solution for
injection
Powder for mouthwash
Mouthwash, powder for solution*
*preffered term
Powder for oral/rectal suspension
Powder for solution for injection or infusion
Powder for solution for injection/infusion*
*preffered term
Powder for solution for intraocular irrigation
Powder for solution for intravesical use
Powder for intravesical solution*
*preffered term
Powder for solution for nasal spray
Nasal spray, powder for solution*
*preffered term
Powder for use in drinking water/milk
Powder for oral solution in sachet
Prolonged-release granules for oral suspension

Vet.
Vet.

Prolonged-release suspension for injection in


pre-filled syringe
Prolonged-release granules in sachet
Prolonged-release granules for oral suspension
in sachet
Radiopharmaceutical precursor, solution
Solution and suspension for suspension for
injection in pre-filled syringe
Solution for haemodialysis/haemofiltration
Solution for infusion and oral solution
Solution for infusion*
*preffered term
Solution for infusion in pre-filled syringe
Solution for injection in cartridge
Solution for injection in needle-free injector
Solution for injection in pre-filled pen
Solution for injection in pre-filled syringe
Solution for injection/infusion
Solution for use in drinking water
Suspension for use in drinking water
Solution for injection/infusion in pre-filled
syringe
Solution for intraperitoneal use
Intraperitoneal solution*
*preffered term
Solution for sealant
Solvent for solution for infusion
Solvent for solution for infusion
Solvent for solution for intraocular irrigation
Suspension and effervescent granules for oral
suspension
Suspension and solution for spray
Suspension for infusion
Dispersion for infusion*
Emulsion for infusion*
Solution for infusion*
*preffered term
Suspension and solvent for suspension for
injection
Suspension for injection in cartridge
Suspension for injection in pre-filled pen
Suspension for injection in pre-filled syringe
Tablet and liquid for rectal suspension*
Tablet and solvent for rectal suspension
* preffered term

SRB
SRB

SRB
SRB
SRB

SRB
SRB

SRB
SRB

SRB

SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB

SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB

SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB

Praak za upotrebu u vodi za pie


*termin koji se preporuuje
Praak za suspenziju za implantaciju
Praak za intravezikalni rastvor*
Praak za rastvor za intravezikalnu upotrebu
*termin koji se preporuuje
Praak za intravezikalnu suspenziju
Praak za intravezikalni rastvor/rastvor za injekciju
Praak za rastvor za ispiranje usta
Rastvor za ispiranje usta, praak za rastvor*
*termin koji se preporuuje
Praak za oralnu/rektalnu suspenziju
Praak za rastvor za injekciju ili infuziju
Praak za rastvor za injekciju/infuziju*
*termin koji se preporuuje
Praak za rastvor za intraokularno ispiranje
Praak za rastvor za intravezikalnu upotrebu
Praak za intravezikalni rastvor*
*termin koji se preporuuje
Praak za rastvor za sprej za nos
Sprej za nos, praak za rastvor*
*termin koji se preporuuje
Praak za upotrebu u vodi za pie/mleku
Praak za oralni rastvor u kesici
Granule sa produenim oslobaanjem za oralnu
suspenziju
Suspenzija za injekciju sa produenim oslobaanjem u
napunjenom injekcionom pricu
Granule sa produenim oslobaanjem u kesici
Granule za oralnu suspenziju sa produenim
oslobaanjem u kesici
Radiofarmaceutski prekursor, rastvor
Rastvor i suspenzija za suspenziju za injekciju u
napunjenom injekcionom pricu
Rastvor za hemodijalizu/hemofiltraciju
Rastvor za infuziju i oralni rastvor
Rastvor za infuziju*
*termin koji se preporuuje
Rastvor za infuziju u napunjenom injekcionom pricu
Rastvor za injekciju u uloku
Rastvor za injekciju u injektoru bez igle
Rastvor za injekciju u penu sa ulokom
Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom pricu
Rastvor za injekciju/infuziju
Rastvor za upotrebu u vodi za pie
Suspenzija za upotrebu u vodi za pie
Rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom
pricu
Rastvor za intraperitonealnu upotrebu
intraperitonealni rastvor*
*termin koji se preporuuje
Rastvor za lepak za tkivo
Rastvara za rastvor za infuziju
Rastvara za rastvor za infuziju
Rastvara za rastvor za intraokularno ispiranje
Suspenzija i umee granule za oralnu suspenziju
Suspenzija i rastvor za sprej
Suspenzija za infuziju
Disperzija za infuziju*
Emulzija za infuziju*
Rastvor za infuziju*
*termin koji se preporuuje

SRB
SRB
SRB
SRB
SRB

Suspenzija i rastvara za suspenziju za injekciju


Suspenzija za injekciju u uloku
Suspenzija za injekciju u penu sa ulokom
Suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom
pricu
Tableta i tenost za rektalnu suspenziju*
Tableta i rastvara za rektalnu suspenziju
*termin koji se preporuuje

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

Vet.

Tablet and powder for oral solution

SRB

Tableta i praak za oralni rastvor

Tablet for oral suspension


Dispersible tablet*

SRB

Tableta za oralnu suspenziju


Tableta za oralnu suspenziju*
*termin koji se preporuuje
- Rastvor za potapanje papila/sprej za papile, rastvor
Transdermalni flaster za jontoforezu

*preffered term
Teat dip/spray solution
Transdermal patch for iontophoresis

SRB
SRB

Kombinacije u upotrebi