You are on page 1of 2

XORNADA

Teléfono 981 630 618 Fax 981 614 443


Coidemos os humidais. Unha

www.ceida.org educacion@ceida.org
15179 Liáns, Oleiros (A Coruña)
Castelo de Sta. Cruz, s/n resposta ao cambio climático
Martes, 2 de febreiro de 2010
no Castelo de Santa Cruz.
Liáns, Oleiros (A Coruña)

Horario: De 10:00 a 14:00 h.


Entrada de balde. Prazas limitadas

Promoven

Colaboran

Esta actividade forma parte das seguintes iniciativas:

Castelo de Sta. Cruz, s/n 15179 Liáns, Oleiros (A Coruña)


Teléfono 981 630 618 Fax 981 614 443
www.ceida.org educacion@ceida.org
XORNADA XORNADA
Coidemos os humidais. Unha resposta ao cambio climático Coidemos os humidais. Unha resposta
ao cambio climático
BOLETÍN DE INSCRICIÓN
Como cada ano, o 2 de febreiro conmemórase o Día Apelidos e nome ........................................................................
Mundial dos Humidais, onde se recorda a data .....................................................................................................
na que se creou a Convención Ramsar (1971), un .....................................................................................................
tratado intergobernamental que serve de marco
para as accións en favor da conservación e do NIF/DNI . .....................................................................................
uso racional dos humidais mediante accións Enderezo . ...................................................................................
locais, rexionais e nacionais, como contribución
ao logro dun desenvolvemento sostible en todo o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Código postal .........................
mundo. Localidade ..................................................................................
O lema proposto para o 2010 Coidemos os humidais. Provincia .....................................................................................
Unha resposta ao Cambio Climático, recolle
Teléfono ......................................................................................
a idea de que os humidais amosan unha
elevada vulnerabilidade ao cambio climático Profesión . ...................................................................................
debido á fraxilidade dos seus ecosistemas, Institución ou entidade . ............................................................
que se ve potenciada polas accións naturais e
antropoxénicas. .....................................................................................................
O obxectivo destas xornadas é sensibilizar á sociedade Destinatarios Correo electrónico . ....................................................................
sobre a gran biodiversidade que se agocha nos .....................................................................................................
humidais e presentalos como ecosistemas únicos Xestores de espazos protexidos, técnicos e
e importantes fontes de auga, reservorios de concelleiros de Medio Ambiente, guías de Espazos CONDICIÓNS
diversidade biolóxica e medios para o control Naturais Protexidos, membros de asociacións Prazas limitadas. Para asistir pódese reservar praza mediante:
das inundacións e das secas, ao mesmo tempo ecoloxistas, educadores ambientais, persoal - envío deste formulario
que demostrar que son moi vulnerables ante o investigador das Universidades, estudiantes - chamando ao teléfono 981 630 618
cambio climático. universitarios, público en xeral - mediante e-mail a <educacion@ceida.org>

Programa TRANSPORTE COMPARTIDO


Se quere compartir transporte, sinale aquí a súa opción:
Comparto o meu coche Necesito coche
10:00 Inauguración das Xornadas. Ricardo 12:00 Mesa redonda. Os humidais: ecosistemas cunha
García‑Borregón Millán, Director Xeral de gran biodiversidade e moi vulnerables ante o cambio Lugar de saída
Conservación da Natureza da Consellería do Medio climático. Rogelio Fernández Díaz, Subdirector Xeral
Rural Carlos Vales Vázquez, Director do CEIDA. de Espazos Naturais e Biodiversidade da Consellería XESTIÓN DE DATOS
Si, desexo recibir no futuro información procedente do CEIDA
10:30 Conferencia. Evidencias e impactos do Cambio do Medio Rural. Pablo Ramil Rego, Director do
Climático. Potencial dos humidais para mitigar Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Os datos de carácter persoal que se inclúen neste boletín quedarán
rexistrados nun ficheiro inscrito na Axencia Española de Protección de
os seus efectos. Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Rural (IBADER-USC) Pedro Galán Regalado, UDC Datos, do cal é titular o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación
Catedrático de Edafoloxía na USC.  Jesús Domínguez Conde, USC. Ambiental de Galicia (CEIDA) e ten como fin a xestión administrativa e
divulgación das actividades do centro. Poderá exercer os seus dereitos
11:30 Pausa- café 14:00 Clausura de acceso, cancelación, rectificación e oposición dirixíndose ao enderezo
que figura neste folleto.