Вы находитесь на странице: 1из 8

www.nathas.

org

-

:
!
% *
3 ; ; ;t ; * j3-j3-% Ad * 3
3D3E g * H - - s *
s %t * kt s h *
HW m - p * * \ %^ b
% 3k b s ^ c j3 sA * 33 t t
t k t t t t - t sA * - - p k %n nd%
bhc v * - - j s t k m *
n o * k b k 3n b v tt * Hm tut
tt * n * Hm u *
n ^ p ^ * t^ ^ 3k n A znd k
l 3k un - un * j kt * ^ Hdn ;
%z * * %A m^  ;
 ; sA * sA t m^ n Hdn b ;
z ;

, , , !
, , .

, , , !
, ,
. , .
, ,
, . ,
,
. ,
, - , -
. ,
, , , ,
, . (
) , , , .
( ) , ,
, , , , .
, .
, , , -.
, ,
, .
, , , , .
, ! ,
. ,
, , ,
. ,
! , , .
. .
.
.
! !
! t
; ; s b bh j
b \ n ps
; % t b bh b * b 3k b
b b b % 3 A j * t
* t uW bh 3 D * t p k d
o c
* t * t t m^ m kt ^
* lk m ; Hd n Hdn
Hdn ;n

! ! !
! , .
, .
. , ,
. , ,
. , ,
, , , , , - ,

. ,
, ! , ,
. - ,
- , -
, . ,
, .
.
, ,
( ) ,
. ! !

, -.
(
), ,
( ).
().
( ).
(
). .
.
( , ) ,
, -.
-:
om apavitra pavitro v sarvvasth gato'pi v |
ya smaret puarkka sabhaybhyantara uc ||

:
, , ,
( ),
.
, .
:
, .
, , ,
, .
:
om keavya nama |
om mdhavya nama |
om nryaya nama |
. ,
. , -,
:
om asya iva packara mantrasya
vmadeva i
anuup chanda
r sadiva devat
om bja
nama akti
ivya klaka
r smba sad iva prtyatha nyseviniyoga |
.
:
om om aguhbhy nama |
om na tarjanbhy nama |
om ma madhyambhy nama |
om r anmikbhy nama |
om v kanihikbhy nama |
om ya karatalakara phbhy nama |
:
om om hdayya nama |
om na irase svh |
om ma ikhyai vaa nama |
om ri kavacya hum |
om v netratrayya vaua |
om ya astrya pha |

-. .

:
dhyyennityam mahea rajatagirinibha
crucandrvatasa ratnkalpojjvalga
paraumgavarbhtihasta prasannam ||
padmsna samattstutamamaragaairvyghraktti
vasna vivdya vivabja nikhilabhayahara pancavaktra trinetram
||
:
,
, , ,
, , , (),
(), (). , ,
, [], ,
, , , , .
.
-, :
, ,
-. , ().
, -:

om na tattpuruya nama ()
om ma aghotya nama ()
om i sadyojtya nama ()
om v vmadevya nama ()
om ya nya nama (-)
( , -).
, ,
- ( -):
om nama ivya - sadyojtya vai namo nama |
om nama ivya - bhave bhave nti bhave bhavasya mm |
.
- :
om nama ivya - bhavodbhavya nama |
:
-:
om nama ivya - vmadevya nama |
om bhava deva tarpayami |
om na deva tarpaymi |
om rudra deva tarpaymi |
om bhma deva tarpaymi |
om smba sadivya nama |
om arva deva tarpaymi |
om paupati deva tarpaymi |
om ugra deva tarpaymi |
om mahnta deva tarpaymi |
:
.
, , ,
( ):
(, ):
om nama ivya rehya nama |
( , ):
om nama ivya klya nama |
():
om nama ivya sarvabhtadamanya nama |
( ):

om nama ivya manonmanya nama |


( ):
om nama ivya bhavodbhavya nama |
- .
- , :
om nama ivya
:
- ( ).
, ,
.
mtyujaya mahdeva trhi m aragatam |
janma mtyu jar vydhi pita karmabandhanai ||
yadakara pada bhraa mtrhna ca yad bhavet |
tatsarva kamyat deva prasda paramevara ||
, , ,
( ) , , ,
().
() , .
, !
karpragaura karuvatra sasrasra bhujagendrahram |
sad vasanta hdayravinde bhava bhavnsahita nammi ||
mandramlkalinlakyai kaplamlokitakantharya |
nama ivya ca nama ivya nama ivya ca nama ivya ||
, , ,
, .
, .
, ( ),
(),
.
, !
gorakabla guruiyaplam
ea himlaya akhaabhlam |
klasya kla jinajanmajlam
vande jala jagadabjanlam ||
, ,
, .
, ,
, ,
, .

gururbrahm gururviurgururdevo mahevara |


guru sktpara brahma tasmai rgurave nama ||
dhynamla gurormrti pjmla gurupadam |
matramla guruvkya mokamla gurukp ||
mantra - satya pj - satya satya deva - nirajanam |
guruvkya sad satya satyameka para padam ||
, , .
, .
, ,
, , .
, ,
().
, .
tvameva mt ca pit tvameva
tvameva bandhuca sakh tvameva |
tvameva vidy dravia tvameva |
tvameva sarva mama deva deva ||
,
,
,
.
kya tdak liga ptle baukevaram |
mtyuloke mahkla sarvaliga namo'satu te ||
el g iraja jhol bhagav bhea ||
knana kuala bhasma lasai ivagoraka dea ||
omkra ter dhra tna loka me jaya - jayakra |
nda bje kla bhge jna k op gorakha sje ||
gale nda pupana k ml rak kare r |
ambhujat guru gorakantha j mahrja bl ||
cra kh cra v candra srya pavana p |
eko dev sarvatra sev jota pa le paramo dev ||
knana kuala gale nda karo siddho ndokra |
siddho guruvaro ko de | de | de ||
,
, . .
, ( ),
.
. ().
, . .
. ,
. : , , ,
, . ,
. , . ,
, .
, .