You are on page 1of 14

BIDANG PENGAJIAN

PROFESIONAL

AFIQ AIMAN BIN


KAMARULIZRA
MUHD AFIQ BIN ADAM

KONSEP PSIKOLOGI PENDIDIKAN

Desakan
Kelaparan

Desakan
Kehausan

Desakan Seks

Pendekatan
behaviorisme

Pendekatan
Kognitif
Pendekatan
Pendekatan
Humanis
Humanis

Pendekata
n

Pendekatan
Pendekatan
Neurobiolog
Neurobiolog
ii

Pendekatan
Psikoanalisis

Konsep
sosiologi
pendidikan

Sosiologi
umum

Gejala
sosiol

Sosiologi
khusus

Masyaraka
t

Agama

pendidikan

agama

masyaraka
t

bahasa
Aspek
sosiologi
pendidikan

Budaya

adat

Menentukan
tujuan
pendidikan
Membolehkan
masyarakat
menguasai
sumber
informasi

Membentuk
masyarakat
yang tinggi
nilai
kemanusiaan

Implikasi
kepada
pendidikan
Masyarakat
yang sedar
akan hak dan
kewajipannya.

Masyarakat
berdisplin

Melahirkan
masyarakat
demokratis

Membantu manusia membeza


dan memahami masalah peribadi
dan umum

Membantu dalam membuat


keputusan

Pengurusan manusia

Melindungi antara satu sama


lain

Melahirkan nilai moral dalam diri

Mampu memperkembang cara


penyelesaian masalah
Implikasi kepada
pendidikan
Motivasi

Membentuk persaingan sihat

Pengurusan
pembelajaran

Membentuk hubungan 2 hala


yang mesra

Membantu pelajar
menyesuaikan diri dengan
persekitaran sekolah

Guru dapat menguruskan kelas


dengan baik

Negara
memerlukan
guru yang
berwibawa,
dapat mengawal
sahsiah dan
mora pelajar

Guru
berperanan
untuk melihat
pelajar secara
positif dan
melayani secara
kemanusiaan,
mewujudkan
budaya kasih
sayang dan
berusaha

Penguasaan
terhadap ilmu
psikologi dan
sosiologi
pendidikan yang
diaplikasi dalam
proses PnP
untuk selesaikan
masalah pelajar

Guru
berperanan
besar bagi
merealisasikan
pelaksanaan
kurikulum
sekolah

TERIMA
KASIH