Вы находитесь на странице: 1из 3

1.

POJAM ARBITRAŽNOG PRAVA

POJAM

Arbitražno procesno pravo (APP) je grana prava koja reguliše arbitražni


postupak. APP je elektički skup raznovrsnih pravila kojima se reguliše
pružanje pravne zaštite pred Arbitražnim sudom po posebnom metodu i
načinu. APP je posebna i relativno nova grana prava civilne procedure,
iako arbitražno rešavanje ima drugu tradiciju.
Nastanak i razvoj APP i njegovo normativno uobličavanje u posebnu granu
civilnog procesnog prava uslovili su različiti pravno-politički, teorijsko-
pravni i pragmatični razlozi.
APP obuhvata procesna pravila sadržana u organizacionim i funkcionalnim
propisima.
Organizacioni propisi – regulišu:
• organizaciju arbitražnih institucija i arbitražnog suda, odnosno
koncilijatorskog organa.
Funkcionalni propisi – regulišu:
• postupak pružanja pravne zaštite pred arbitražnim sudom ili
posredničkim organom, (t.j.)
- predpostavke za preduzimanje arbitražne procesne delatnosti,
- subjekte arbitražnog procesnog odnosa,
- strukturu i sadržinu arbitražnog postupka i
- oblik dejstva procesnih radnji.
Naše APP sadrži - pravila arbitražnog postupka kod rešavanja arbitražnih
sporova domaćih subjekata bez elemenata inostrasnosti (nacionalne
arbitražne stvari) i pravila postupka za reševanje arbitražnih sporova s
elementom inostranosti (međunarodne arbitražne stvari).

Osnovni izvor APP - je Zakon o arbitraži („Službeni glasnik RS“, br.


46/2006). On sadrži pravna pravila o arbitražnom postupku pred domaćim
arbitražnim sudovima za rešavanje arbitražnih sporova Srbije ili bez
elemenata inostranosti.
Zakon o parničnom postupku donet 22.11.2004. godine, koji je u primeni
od 23.02.2005. godine, detaljnije uređuje postupak za rešavanje sporova sa
elementom inostranosti, a nešto manje detaljno i postupak za rešavanje
arbitražnih sporova bez elementa inostranosti.

1
Pored ovih zakona izvor našeg APP su međunarodne konvencije koje smo
ratifikovali i koje čine deo našeg pravnog sistema i niz bilateralnih
konvencija.
Izvor našeg APP su autonomna arbitražna procesna pravila stalnih
arbitražnih institucija.
Izvor APP su i pravne norme u arbitražnom sporazumu.

NAUKA ARBITRAŽNOG PROCESNOG PRAVA - sistematski proučava i


objašnjava pojmove i institute sadržane u pravnim pravilima koja regulišu
postupak arbitražnog rešavanja sporova i sudske pravne zaštite koja se
ostvaruje pred ovim nedržavnim sudovima.
Ova naučna grana proučava pravne norme kojima je uređen arbitražni
postupak kao celina i pojedini njegovi instituti sa normativnog, pravno-
političkog i pravno-tehničkog aspekta kao i njihovu praktičnu primenu.
Nauka APP kod nas je relativno mlada nauka i još je u fazi pojmovne
obrade: arbitražnih instituta, arbitražne procedure, naučnog preispitivanja
teorijskih stavova o pravnoj prirodi pojedinih ustanova arbitražnog prava i
sistematizovanju postojećih znanja o ovom pravnom fenomenu u celovit
naučni sistem.
Iako je APP mlada nauka, ona:
1. daje smernice zakonodavcu kod pripreme nacionalnih propisa i
2. pomaže praksi u oblikovanju i normiranju arbitražnog sporazuma,
izvora APP i arbitražne procedure.

LITERATURA ARBITRAŽNOG PROCESNOG PRAVA – U našoj


pravničkoj literaturi ima dosta publikovanih radova iz oblasti APP i njihov
broj je sve veći. U radovima domaćih autora većinom dominira
interesovanje za strano zakonodavstvo, za konvencijska pravila i za
rešavanje arbitražnih sporova sa elementom inostranosti.
Nacionalno APP bilo je ugravnom na marginama interesovanja pravnih
pisaca zbog slabog korišćenja ovog pravosudnog medija u našem pravosuđu
iz više razloga.
Okolnost da kod nas duži period na polju arbitražnog suđenja nije praćena
konjuktura koju arbitražno sudstvo doživljava u svetu uticala je na razvoj
literature iz oblasti APP.

2
REZIME:

 Arbitražno procesno prava obuhvata pravila koja se odnose na


arbitražne sudove, a koja ne spadaju neposredno u pravo koje stvara
država;

 Status pozitivnog prava u jednom sistemu imaju i ona pravila, koja su


u nacionalno pravo uvedena ratifikacijom međunarodnih konvencija
(nije originerno nacionalno zakonodavstvo);

 Tu svakako spada i izgrađeno autonomno pravo o arbitražnim


sudovima