Вы находитесь на странице: 1из 18

Gimnazija Petar Koi

Novi Grad

Uenje na daljinu
Uenik:
Alen Mehinovi, IV4
Profesor:
Milan Vasi

Uvod:
Razvoj informacione tehnologije i stalno

inoviranje obrazovne tehnologije uslovljava


promene u metodama i oblicima nastavnog
rada, te organizaciji koja bi bila optimalna u
eri masovne primene interneta i
elektronskih izvora znanja.

Opti aspekti obrazovanja


na daljinu
Obrazovanje potpomognuto informacionim tehnologijama
podrazumeva najmanje tri osnovne komponente :
1) Kompjuterski podrano uenje (Computer Assisted
Learning CAL)
2) Kompjuterski podrano istraivanje (Computer
Assisted Research)
3) Uenje na daljinu (Distance Learning - DL)

1 ) Kompjuterski podrano uenje ukljuuje

multimedijalni obrazovni softver, raunarske


simulacije, virtuelnu realnost, vetaku
inteligenciju i dr.
Korienjem informacionih tehnologija
predvieno je individualno sticanje znanja, stalna
povratna informacija i praenje napredovanja
uenika to nastavniku pomae da realnije
vrednuje znanje uenika i da ih upuuje na druge
didaktike medije kako bi uspenije ovladali
novim znanjima.

2) Kompjuterski podrano istraivanje se, danas, znaajno koristi,

na visokokolskim institucijama za teorijska istraivanja literature


iz razliitih oblasti i za empirijska istraivanja uz upotrebu
adekvatnog statistikog softvera (STAT VIEW, SPSS i sl.).
3) Uenje na daljinu korienjem kompjutera, telekomunikacija,
kablovske televizije sve se ee primenjuje u obrazovanju.
Mnogi univerziteti u svetu su, u elji da ujednae nivo znanja koji
se daje uenicima, umesto dosadanje prakse po kojoj su
profesori putovali na druge fakultete, uveli praksu razmene ideja
korienjem telekomunikacione tehnologije.

Da li je daljinsko obrazovanje
uspeno?
Istraivanja koja uporeuju daljinsko

obrazovanje i tradicionalno kolovanje


ukazuju da nastava i uenje na daljinu
mogu biti jednako uspeni kao
tradicionalna nastava ukoliko se koriste
odgovarajui nastavni metodi i tehnologije,
ukoliko postoji interakcija izmeu uenika i
ukoliko postoji blagovremena povratna
veza izmeu nastavnika i uenika.
6

Kompjuterska nastava obezbeuje

fleksibilnu organizaciju aktivnosti,


predavanja i prouavanja materijala i
kompleksno vrednovanje rada uenika.

Kako se izvodi daljinsko


obrazovanje?
Nastavnik koji predaje na daljinu ima na
raspolaganju irok dijapazon tehnolokih
opcija koje se mogu podeliti u etiri
glavne kategorije:
Govor - U nastavna audio pomagala
spadaju interaktivne tehnologije: telefon,
audio konferencije i kratkotalasni radio.
U pasivna (tj. jednosmerne) audio
pomagala spadaju trake i radio.
8

Video - U nastavna vidio pomagala spadaju

nepokretne slike kao npr. slajdovi, prethodno


napravljene pokretne slike (na primer, film i
video trake), kao i pokretne slike snimljene uivo
i kombinovane sa audio konferencijama
(jednosmeran ili dvosmeran video i dvosmeran
audio).
Podaci - Raunari alju i primaju podatke
elektronski.Zbog toga se izraz "podaci" koristi za
opis ove iroke kategorije nastavnih sredstava.

Koja tehnologija je najbolja?


Ma da tehnologija igra kljunu ulogu u

daljinskom obrazovanju, u centru panje


nastavnika moraju ostati rezultati nastave, a
ne tehnologija nastave.
Vei broj tampanih materijala moe pruiti
veinu osnovnog nastavnog sadraja u
formi teksta predmeta, kao i liste
neophodnih dokumenata za itanje,
nastavnog plana i svakodnevnog rasporeda.
10

Interaktivne audio i video konferencije mogu

obezbediti ivu interakciju licem u lice. Ovo je


takoe odlian i ekonomian nain za dovoenje
gostujuih predavaa i predmetnih strunjaka.
Raunarske konferencije ili elektronska pota
mogu se iskoristiti za slanje poruka, vraanje
uraenih domaih zadataka i druge usmerene
komunikacije sa jednim ili vie lanova razreda.
Oni su mogu koristiti i za poveanje interakcije
izmeu uenika.

11

Uspeno daljinsko
obrazovanje
Uspeni programi daljinskog

obrazovanja zasnivaju se na
sistematskom i udruenom radu uenika,
nastavnika, asistenata, pomonog
osoblja i administratora.

12

Kljuni faktori u daljinskom


obrazovanju
Uenici - Zadovoljavanje obrazovnih potreba

uenika je osnova svakog uspenog programa


daljinskog obrazovanja i predstavlja test po kome
se mere svi napori u toj oblasti.
Nastavnici - Uspeh svakog daljinskog
obrazovanja lei u najveoj meri na
nastavnicima. U tradicionalnoj uionici,
odgovornost nastavnika obuhvata planiranje
nastavnog sadraja i razumevanje potreba
uenika. Nastavnici koji predaju na daljinu
suoavaju se sa posebnim izazovima.
13

Asistenti - Nastavnici esto smatraju korisnim

ukoliko postoji asistent koji slui kao most izmeu


uenika i nastavnika. Da bi bio uspean, asistent
mora razumeti studente i uskladiti svoje aktivnosti
kako bi ispnio njihove potrebe i oekivanja
nastavnika. Jo vanije, asistent mora biti voljan
da sledi direktive koje ustanovljava nastavnik.
Pomono osoblje - Oni su nezaobilazan faktor
daljinskog obrazovanja i obezbeuju da bezbroj
detalja koji su neophodni za uspeh programa
budu pravovremeno reeni.

14

Predlog tehnolokog reenja


uenja na daljinu
Sadraji bi bili struktuirani tako da se omoguava:
Pristup nastavnim sadrajima
Pristup predavanjima profesora (video konferencija
sa vie uesnika)
Zajedniki rad studenata/uenika
On-line video komunikacija koja moe biti:
a. Jednosmerna , uesnici sluaju predavanja
b. Dvosmerna, uesnici razgovaraju sa predavaem
15

Video komunikacija moe biti odrana preko:


Modema brzine 56 Kb/s; - ISDN pristupa
brzine 128 Kb/s;
Brzih modema brzine od 256 Kb/s do 1
Mbit/s; - Poprene veze brzine do 2 Mbit/s.

16

Zakljuak
Uenje na daljinu je projektovano tako da sadraji
prate nastavni program nastavnih predmeta, ali bi
korienjem hiperlinkova bila data i mogunost
temeljitijeg izuavanja pojedinih oblasti, to odgovara
individualnim interesovanjima studenata (uenika) i svih
drugih koji bi ove didaktike materijale koristili za
formalno ili neformalno obrazovanje. Ovi sadraji bi bili
posebno interesantni iz oblasti informacionih tehnologija,
menadmenta, makroeknomije i drugih oblasti koje
izuavaju budui menaderi.i teorije nastave za koji bi
bili zainteresovani svi nastavnici osnovnih i srednjih
17
kola, kao i roditelji.

Hvala na panji!

18