You are on page 1of 10

EN 1996: ZIDANE KONSTRUKCIJE

Primjer prorauna zida uokvirenog


serklaima u skladu sa EN 1996

Mr Jelena Pejovi, dipl.in.gra.

Osnova objekta
Osnovni podaci o objektu
Objekat predstavlja
stambenu zidanu zgradu.
Objekat ima tri etae S+P+1,
spratna visina sprata iznosi
3.0m.Ukupna visina objekta
9.0m.
Objekat je u osnovi dimenzija
18mx14m.
Meuspratna tavanica je AB
ploa debljine 12cm.
Zidovi su debljine 38cm i
25cm.
Marka opeke je M10, marka
maltera je M5, beton je klase
C25/30 i armatura
RA400/500.
Objekat se fundira na tlu A
kategorije.
Maksimalno horizontalno
ubrzanje tla je ag=0.40g.
Analiza optereenja objekta uraena je u skladu sa EN 1990 i EN 1991.
Seizmiki proraun za objekat je uraen u skladu sa EN 1998-1:2004
(Metoda bone sile)

Geometrija zida Z10 i popreni presjek zida Z10

Uticaji u zidu Z10

Uticaji u zidu od stalnog


optereenja

Uticaji u zidu od korisnog


optereenja

Uticaji u zidu od seizmikih sila

Karakteristike upotrebljenog materijala

Marka opeke M10

Marka maltera M5

Normalizovana srednja vrijednost


vrstoe na pritisak giter opeke:
fb= 10 Pa
vrstoa na pritisak maltera:
fm= 5 Pa

f = K f 0.70 fm0.30 =
k
b
= 0.45100.70 50.30 = 3.66MPa

K=0.45 prema tabeli 3.3. iz EN 1996 - za giter opeku


koja spada u grupu 2 i malter opte namjene.

Modul elastinosti E se odreuje (EN 1996-1-1:2005 3.7.2(2)):


E =1000f =10003.66 = 3660MPa
k

Modul smicanja G se odreuje na sledei nain (EN1996-1-1:2005 3.7.3(1)):

G = 40%E = 0.43660 =1464MPa


Parcijalni koeficijent sigurnosti za materijal (EN 1996-1-1:2005 2.4.3(1)P):
Za seizmiku proraunsku situaciju koristi se parcijalni koeficijent sigurnosti
2
2
m = 2.5 = 1.67
3
3

m = 2.5

Kontrola napona pritiska u zidu


Pri graninom stanju nosivosti, proraunska vrijednost vertikalnog optereenja koje djeluje na zid, NEd,
mora da bude manja ili jednaka proraunskoj vrijednosti nosivosti zida na pritisak, NRd:
N

Ed

Rd

Proraunska vrijednost nosivosti zida na pritisak:

Rd

= A f

gdje je:
- koeficijent izvijanja
A povrina poprenog presjeka zida
fd proraunska vrijednost vrstoe zida na pritisak
A = t L = 38 440 = 16720cm 2

f
3.66
kN
f = k =
= 1.46MPa = 0.146
d m 2.5
cm 2

Koeficijent izvijanja kojim se uzima u obzir vitkost i ekscentrinost odreuje se u skladu sa EN 1996-1-1:2005 6.1.2.2.
Vrijednost koeficijenta izvijanja i pri vrhu i pri dnu zida
se odreuje u funkciji ekscentriciteta:
e
= 1 2 i
i
t
M

e = id + e + e
0.05t
i N
he init
id
M
7.1 h ef
0.75 3.0
ei = id + einit =
+
= 0.0136 +
=
N id
519 450
450

Vrijednost koeficijenta izvijanja m u sredini visine zida se


odreuje pomou dijagrama datog u Aneksu G EN 1996-11:2005 koristei emk.
e mk = e m + e k 0.05t
em =

M md
+ e hm einit
N nd

= 0.0136m + 0.005m = 0.0186m


0.05 t = 0.05 0.38 = 0.019m ei = 0.019m

M 1d = M 2d M md = 0

h ef
t e m = 0.002 1.0 5.92 0.38 0.005 = 0.00052m
t ef
h
0.75 3.0
e m = einit = ef =
= 0.005m
450
450
e mk = e m + e k = 0.00552m 0.05 t = 0.019m e mk = 0.019m
e k = 0.002

e
0.019
i = 1 2 i = 1 2
= 0.9
t
0.38

N Rd = A f d = 0.9 16720 0.146 = 2197kN


N Ed = 1.35 N g + 1.5 N p = 1.35 317 + 1.5 60.7 = 519kN

N Rd = 2197 kN > N Ed = 519kN

Iz dijagrama sledi za

e mk
= 0.05
t ef
h ef
= 5.92
t ef

m = 0.88

N Rd = m A f d = 0.88 16720 0.146 = 2148kN


N Rd = 2148 kN > N Ed = 477kN

Kontrola na pritisak zida je zadovoljena

Kontrola na smicanje u zidu


Pri graninom stanju nosivosti, proraunska vrijednost smiueg optereenja koje djeluje na zid
uokviren serklaima, VEd, mora da bude manja ili jednaka proraunskoj vrijednosti nosivosti zida
uokvirenog serklaima na smicanje, VRd, tako da je:

V V
Ed
Rd
Proraunska vrijednost nosivosti na smicanje zida uokvirenog serklaima VRd dobija se kao
zbir nosivosti na smicanje zida i betona serklaa:
V =V
+V
Rd
Rd,zid
Rd,c

VRd,zid = f vd t L c
f vk = f vko + 0.4 d = 0.2 + 0.4 0.097 = 0.24MPa
0.065 f b = 0.065 10 = 0.65MPa
f vd =

1
VRd,c = CRd,c k (100 f ck ) 3 + k1 cp b w d min VRd,c = ( v min + k1 cp ) b w d

EC2 1992-1-1:2004 9 6.2.2(1)

VRd,c ( VS1) = 71kN

VRd,c ( VS2 ) = 50kN

f vk 0.24
=
= 0.14MPa
m 1.67

VRd,zid = 0.14 103 0.38 2.6 = 138kN

VRd = VRd,zid + VRd,c = 138 + 71 + 50 = 259kN

VEd = 1.0 Vg + 0.3 Vp + 1.0 Vs = 182 VRd = 259kN

Kontrola na smicanje zida je zadovoljena

Kontrola na savijanje zida


Pri graninom stanju nosivosti, proraunska vrijednost momenta savijanja koji djeluje na zid uokviren
serklaima, MEd, mora da bude manja ili jednaka proraunskoj vrijednosti momenta nosivosti zida
uokvirenog serklaima, MRd, tako da je:

Ed

Rd

Proraunska vrijednost momenta nosivosti MRd data je izrazom:


Lb
L

M Rd = A s f yd
+ 0.8 x d z f d 0.4 x
2
2

Poloaj neutralne ose x odreuje se iz ravnotee sila:


A s f yd + N Ed 0.8 x d z f d = 0
VS1 min A s = 1% A VS1 = 0.01 38 38 = 14.4cm 2 3cm 2 Usvaja se 8R16.
VS2 min A s = 1% A VS1 = 0.01 38 25 = 9.5cm 2 3cm 2

Usvaja se 5R16.

M Rd ( VS1) = 2582kNm

M Rd ( VS2 ) = 1966kNm

M Ed = 1.0M g + 0.3 M p + 1.0M s = 1215kNm M Rd = 2582kNm

M Ed = 1215kNm M Rd = 1966kNm

Usvojena minimalna armatura u vertikalnim serklaima VS1 i VS2 zadovoljava.


Napomena: Dimenzije vertikalnih serklaa se mogu smanjiti na VS1 38x15cm i VS2 na 25x15cm.
Po PIOVS81-u minimalna armatura u vertikalnim serklaima je 4R14.
Ova koliina armture bi zadovoljila i u sluaju razmatranog zida.

Jelena Pejovic
jelenar@t-com.me
mob. tel. 069 383 208

Hvala na panji!