You are on page 1of 13

9.

POGLAVLJE
DESETOLANE IZREKE
1. Rekao je Allahov poslanik : istite zube, jer u tome
ima deset koristi: higijena je usta, radost za Gospodara, srdi
ejtana, to voli Gospodar i meleki uvari, ojaava desni,
otklanja sluz, uljpava dah, gasi gorinu, izotrava vid,
uklanja ruan zadah iz usta i to je od sunneta.Zatim
Allahov poslanik ree:Namaz uz ienje zuba bolji je
sedamdest namaza bez toga.
2. Rekao je Ebu Bekr Es Siddik :Svaki rob kojeg je
Allah obdario sa deset osobina spaen je od svih nesrea i
zaraza, svrstan u stepen Allahu bliskih i uzdignut na stepen
bogobojaznih. Prva od tih osobina je stalna iskrenost, a sa
njom skromno srce. Druga je potpuna strpljivost, a sa njom
je stalna zahvalnost. Trea je stalno siromatvo, a sa njom
prisutan zuhd. etvrta je neprekidno razmiljanje, a sa njim
prazan stomak. Peta je stalna tuga i s njom povezan strah.
esta je stalan trud uz skrueno tijelo. Sedma je neprekidna
blagost sa prisutnim rodbinskim vezama. Osma je stalna
ljubav uz stid. Deveta je korisna nauka sa stalnom
razboritou i dobroinstvom. Deseta je stalan iman, a sa
njim zdrav razum.
3. Rekao je Omer ibn el Hatab : Deset stvari ne vrijedi
bez drugih deset: pamet bez potenja, dobroinstvo bez
znanja, uspjeh bez pribojavanja, vladar bez pravednosti,
plemstvo bez vaspitanja, srea bez sigurnosti, bogatstvo bez
dareljivosti, siromatvo bez zadovoljstva malim,visoko
mjesto bez skromnosti, niti borba bez sree.

4. Rekao je Osman : Deset stvari zanemarujem: uenjaka


za kojeg se ne pita, nauku po kojoj se ne radi, ispravno
miljenje koje niko ne prihvata, oruje koje se ne koristi,
mushaf iz kojeg se ne ui, blago iz kojeg se ne udjeljuje,
konj koji se ne jae, nauku o zuhdu kod onoga koji eli ovj
svijet, i dug ivot kod ovjeka koji se ne sprema na Put.
5. Rekao je Alija : Nauka je najbolje nasljedstvo,
vaspitanost najbolja osobina, svijest o Allahu najbolja
oprema. Robovanje je najbolji kapital, lijepo djelo najbolji
vodi, a lijepo ponaanje najbolji drug. Blagost je najbolji
pomonik, zadovoljstvo malim je najvee bogatstvo,
najbolja sluavka je srea, a najbolji odgajatelj je smrt.
6. Rekao je Allahov poslanik : Desetorica iz ovoga
ummeta su nevjernici u Uzvienog Allaha, iako misle da su
vjernici. To su: ubica bez prava, sahir, ovjek koji ne brine
za ast svoje porodice, onaj koji ne daje zekat, onaj ko
konzumira alkohol, ovjek koji je bio obavezan izvriti
hadd, a nije ga izvrio, onaj koji hrli u grijehe, kupac
oruja od ratnika, onaj koji vri analni odnos sa enom, i
onaj koji oeni blisku roaku. Ko ove stvari smatra
dozvoljenim, nevjernik je.
7. Rekao je Allahov poslanik : Nijedan rob na nebu i
zemlji nee biti vjernikom dok ne postane dareljiv, a nee
biti dareljiv dok ne bude vjernik, a nee biti vjernikdok
narod ne bude miran od njegovog maltretiranja i jezika, i
dok ne postane uen. Nee biti uen ako ne radi po tome to
zna, a nee to postii dok ne postane zahid. Nee postati
zahid sve dok ne bude poboan, a nee biti poboan dok ne
bude skroman. Nee biti skroman sve dok ne spozna svoje

vrijednosti, a nee spoznati svoje vrijednosti sve dok ne


bude pametno govorio."
8. Reeno je da je Jahja ibn Muaz Er Razi ugledao
islamskog pravnika (fekiha) eljnog ovog svijeta, pa mu
ree: O nosioe tradicije nauke i sunneta Allahovog
poslanika ! Vai dvori su kajserski, a kue kisrijske.
Stanovi su vam karunski, a kapije talutske. Vaa odjea je
golijatska, a vai putevi (mezhebi) ejtanski. Vaa eljad je
poput maridijske, vae suenje je pretpostavljeno ovom
svijetu, puno prevara i mita, a vaa smrt je dahilijjetska, pa
gdje je Muhammedanstvo? Zatim je dodao: O ti, koji
raznovrsnim rijeima Gospodara moli, i dom svoj u kui
mira trai, i koji odlae pokajanje godinu za godinom, ne
vidim da si ti, stvore, prema sebi pravedan. Da si,
neodgovoran, svoj dan postom ispunio, i svoju no
produio namazom. Na malo hrane i vode se ograniio, bio
bi uglednom poloaju najprei. I velikoj milosti Gospodara
stvorenja,
i
najveem
zadovoljstvu
Uzvienog,
Dareljivog.
9. Rekao je jedan mudrac: Allah, Hvaljeni i Uzvieni, mrzi
deset osobina kod deset dua: krtost kod bogatih, oholost
kod siromanih, pohlepu kod uenjaka, manjkavost stida
kod ena, ljubav prema ovom svijetu kod staraca, lijenost u
mladia, nepravednost u vladara, kukaviluk kod boraca,
umiljenost u zahida i dvolinost kod pobonih."
10. Rekao je Allahov poslanik : Najljepe blagostanje se
ogleda u deset stvari pet su na ovom, a pet na buduem.
Ovosvjetske su: nauka, pobonost, halal zarada, strpljenje u
nedaama i zahvalnost na blagodatima. Onosvjetske su da
e melek smrti doi sa milou i blagou, zatim ga nee
prestraiti Munkir i Nekir u grobu, bie siguran na Sudnjem

danu, izbrisana e biti njegova loa djela, a primljena dobra,


proi e preko Sirata kao bljetava munja, i ui e u dennet
u miru.
11. Rekao je Ebu Fadl: Allah je svoju knjigu nazvao sa
deset imena, ona su: Kuran, Furkan, Knjiga, Objava,
Uputa, Svjetlost, Milost, Lijek, Duh i Opomena. Kuran,
Furkan, Knjiga, Objava su poznati. A Uputi, Svjetlosti,
Milosti, Lijeku je rekao Allah: O ljudi, ve vam je stigla
poruka od Gospodara vaeg i lijek za vaa srca i milost
vjernicima Junus 57 A od Allaha nam dolazi Svjetlost i
Knjiga jasna. Maide 15 A o Duhu kae: Isto tako smo ti
Mi poslali Duha od nas. ura 52 O Opomeni kae: A tebi
objavljujemo Opomenu da bi objasnio ljudima Nahl 44
12. Rekao je Lukman svome sinu: Sine moj, mudrost je
initi deset stvari: oivljavati mrtvo srce, sjediti sa
siromanima, bjeati od sijela vladara, ukazivati ast
bijednicima, oslobaati robove, strancu obezbijediti stan,
pukog siromaha zadovoljiti, estitima uveati ast, a
gospodi gospodstvo. Mudrost je vrijednija od blaga, zatita
je od straha, oprema za borbu, kapital pri profitiranju. Ona
je zatitnik kada zadesi strah, vodi kada se izgubi vjera u
duu i ona pokriva kada odjea to ne moe uraditi.
13. Jedan mudrac je rekao: Na pametnom je, kada se
pokaje, da se dri deset stvari: da trai oprost jezikom,
srcem da se pokaje, tijelom da se izvue iz grijeha, da
vrsto odlui da se ne vrati grijehu, da voli ahiret, mrzi
dunjaluk, manje govori, manje jede i pije da bi utedio
vrijeme za nauku i ibadet, i da manje spava. Kae Uzvieni
Allah: - Nou su samo malo spavali, a u praskozorje oprost
od grijeha molili.

14. Rekao je Enes ibn Malik : Zemlja svakog dana s deset


rijei moli i kae: O sine Ademov! eta po mojim leima,
a zavrie u mojem trbuhu. Grijei na mojim leima, a
ispatae u mom trbuhu. Smije se na meni, a plakae u
meni. Raduje se na meni, a tugovae u meni. Sakuplja
blago na meni, a kajae se u meni. Jede zabranjeno na
meni, a bie pojeden u meni. Oholi se na meni, a bie
slab u meni. Hoda veseo po meni, a zadesie se tuan u
meni. eta po svijetlu po meni, a bie u tmini u meni. Ide
u drutvo po meni, a zavrie sam u meni.
15. Rekao je Allahov poslanik : Ko se bude previe
smijao, bie kanjen na deset naina srce e mu umrijeti,
nestae stida i plemenitosti sa njegova lica; ejtani e se
radovati njegovoj nesrei. Rasrdie se na njega Milostivi. S
njim e se raspravljati na Sudnjem danu; proklee ga
meleki, omrznue ga stanovnici Nebesa i Zemlje;
zaboravie sve i bie osramoen na Sudnjem danu.
16. Rekao je Hasan el Basri Allah mu se smilovao:
Jednog dana, dok sam etao sokacima i trnicama Basre u
drutvu jednog pobonog mladia, stigoh do ljekara koji je
sjedio na stolici. Oko njega su stajeli ljudi, ene i djeca sa
bocama vode i svako od njih mu trai lijek za svoju bolest.
Tada mladi prie ljekaru i upita ga: - O lijenie, ima li ti
lijek koji spira grijehe i lijei bolesti srca? Imam
odgovori lijenik. Mogu li ga dobiti? zatrai mladi.
Posluaj od mene deset savjeta ree ljekar uzmi korijen
drveta siromatva sa korijenom drveta skromnosti, zatim ih
stavi mirobalan pokajanja. Sve to zgnjei u stupi
zadovoljstva, isitni strugom zadovoljstva, stavi u up
bogobojaznosti i prelij vodom stida. Zatim to skuhaj na
vatri ljubavi, nalij u au zahvalnosti, osvjei lepezom nade

i na kraju posri kaikom zahvalnosti. Ako zaista ovako


bude uradio, bie sauvan od svake bolesti i na dunjaluku
i na ahiretu.
17. Reeno je da je neki vladar sakupio pet uenjaka i
mudraca i naredio da svaki kae po jednu mudrost, na ta
oni rekoe po dvije, i na kraju ispade deset mudrosti. Prvi
ree. Strah od Stvoritelja je sigurnost, ne bojati se Njega je
kufr. Ne osjeati strah od stvorenja je sloboda, a strah od
njih je robovanje. Drugi ree: Ko trai od Allaha
bogatstvo, nee mu siromatvo smetati. Odustajanje od toga
jer siromatvo pored kojeg nikakvo bogatstvo ne koristi.
Trei ree: Bogatstvu srca ne teti prazna torba, a
siromatvu srca ni prepuna torba ne moe pomoi. etvrti
ree: Bogatstvo srca i dareljivost mogu samo uveati
bogatstvo, dok siromano srce i bogata torba nee uveati
nita osim siromatva. Peti ree: Uzimanje mrvice dobra
je bolje od ostavljanja krupnog zla; a napustiti sva zla je
bolje od naputanja male koliine dobra.
18. Prenosi se od Ibn Abbasa da je Allahov poslanik
rekao: Deset vrsta ljudi iz mog ummeta nee ui u dennet
osim ako se pokaju, a oni su kallun, dejjuf, kattat,
debbub, dejjus, vlasnik artabe, vlasnik kube, utull, zenim, i
onaj ko ne slua roditelje. Upitae ga: Ko je kallun? Onaj
koji se ulizuje vladarima odgovori. Ko je dejjuf?
Pljaka grobova. Ko je kattat? Prenosilac tueg
govora. Ko je debbub? Koji kod sebe okuplja djevojke
radi bluda. - Ko je dejjus? Onaj koji ne uva ast svoje
porodice. Ko je vlasnik artabe? Onaj to svira bubnjeve.
Ko je vlasnik kube? To je svira tambure. Ko je utull?
ovjek koji ne oprata grijehe niti prima izvinjenje. Ko

je zenim? Kopile koje sjedi nasred puta i ogovara ljude. A


onaj koji ne slua roditelje je poznat.
19. Rekao je Allahov poslanik : Allah nee primiti namaz
od deset osoba: od ovjeka koji klanja sam bez uenja, od
onog koji ne daje zekat, od ovjeka to vodi narod, koji nije
zadovoljan njime, odbjegla roba, notornog pijanice, od ene
koja provede no, a mu je srdit na nju, slobodne ene koja
klanja nepokrivena, korisnika kamate, vladara tiranina i
onoga koga namaz ne sprjeava od injenja loih i
pokuenih djela. Takav ovjek e se samo udaljavati od
Uzvienog Allaha.
20. Rekao je Allahov poslanik : Onaj ko ulazi u damiju
treba da uradi dest stvari: da pregleda svoju obuu, da
desnom nogom kroi na vrata, da pri ulasku kae: U ime
Allaha, neka je mir nad Allahovim poslanikom i
melekima. Allahu moj, otvori nam vrata Svoje milosti,
zaista Ti obilno poklanja., da nazove selam ljudima, a ako
nema nikog u damiji da kae: Neka je mir sa nama i sa
Allahovim dobrim robovima., da kae svjedoim da je
Allah jedan i da je Muhammed Njegov poslanik, da ne
prolazi ispred klanjaa, da ne radi ovosvjetske poslove i da
ne govori o ovosvjetskim stvarima, da ne izae dok ne
klanja dva rekata, da ne ulazi osim pod abdestom, kada
ustane da kae: Slavljen Si, o moj Allahu, Tebi zahvaljujem
i svjedoim da nema boga osim Tebe. Traim oprost od
Tebe i kajem Ti se.
21. Prenosi se od Ebu Hurejre da je Allahov poslanik
rekao: Namaz je stub vjere i u njemu je deset vrijednosti:
ukras je lica, svjetlost srca, odmor tijela, drutvo u kaburu,
prebivalite milosti, klju nebesa, prevaga na tasu, cijena je

denneta i zatita od vatre. Ko ga sauva, sauvao je vjeru,


a ko ga ostavi, unitio je vjeru.
22. Prenosi se od Aie da je Allahov poslanik rekao:
Kada Uzvieni Allah zaeli da uvede dennetlije u
dennet, poalje im meleke sa poklonom i odjeom iz
denneta, a pred ulazak e im rei melek: Stanite, kod mene
su darovi Gospodara svjetova. Oni e upitati: - Kakvi su to
darovi? To su deset peata rei e meleki na kojima
pie: Selamun alejkum (mir s vama) od grijeha ste isti,
zato uite u dennet, u njemu ete vjeno boraviti. Zumer
73. Na drugom je napisano: Od vas su otklonjene brige i
tuga, na treem: Taj dennet ste u nasljedstvo dobili za
ono to ste inili! Araf 43. Na etvrtom pie: Obukli smo
vas odijelima i nakitom, a na petom: Mi emo ih
hurijama, krupnih oiju, eniti. Duhan 54. Njih sam Ja
danas nagradio za ono to su trpjeli, oni su, doista, postigli
ono to su eljeli. Muminun 111. Na estom pie: Ovo je
vaa nagrada danas za ono to ste posluni bili, a na
sedmom: Postali ste mladii i neete nikad ostariti. Na
osmom peatu pie: Postali ste sigurnim i neete se bojati
nikada., a na devetom: Biete drugovi poslanika,
iskrenih, ehida i dobrih ljudi. Dok je na desetom
napisano: Stanovaete u blizini Milostivog, Vladara ara,
plemenitog. Zatim progovara melek: - Uite u njega sa
selamom (s mirom), sigurni Hidr 46 pa e ulaziti u
dennet, govorei: Hvala Allahu koji je od nas tugu
odstranio Gospodar na, zaista, mnogo prata i
blagodaran je. Fatir 34. Hvala Allaahu koji nam je obeanje
Svoje ispunio i u dennetu nam mjesto darovao, da se u
njemu nastanimo kako hoemo. Divne li nagrade onima
koji su se trudili! Zumer 74. A kada zaeli da uvede

stanovnike dehennema u dehennem, poalje im meleka sa


deset peata, a na prvom pie: "Uite u njega, neete nikada
umrijeti, niti ivjeti, niti izai izvan njega. Na drugom e
biti napisano: Uite u patnju, za vas nema rahatluka., a na
treem: Izgubili ste Moju milost. Na etvrtom: Uite u
njega, vjeno zabrinuti, oajni i tuni. Na petom je
napisano: Vaa odjea je vatra, a jelo zekkum, pie vrela
voda, postelja oganj, a pokriva vatra. Na estom: Ovo je
naknada za ono to ste Mi bili neposluni. Na sedmom:
Moja srdba je na vama zauvijek. Na osmom: Na vama
je Moje prokletstvo zbog velikih grijeha koje ste namjerno
uinili i niste se pokajali zbog njih. Na devetom: Vae
drutvo u vatri su ejtani zauvijek, a na desetom pie:
Slijedili ste ejtana, eljeli ovaj svijet, odrekli se onoga
pa ovo je vaa zasluga!
23. Rekao je jedan mudrac: Traio sam deset stvari na
deset mjesta, ali ih naoh na drugih deset: traio sam visinu
u oholosti, a naoh je u skromnosti, traih robovanje Allahu
u namazu, a naoh ga u potenju, traih blagostanje u
pohlepi, a naoh ga u zuhdu, traih svjetlost srca u glasnom
uenju na dnevnom namazu, a naoh je u aputanju na
nonom namazu. Traio sam proivljenje dareljivou i
velikodunou, a naao sam je eu i postom, traio sam
dozvolu za Sirat u rtvi (kurbanu), a naoh je u milostinji,
traih spas od vatre u dozvoljenim stvarima, a naoh ga u
naputanju strasti. Traio sam blagostanje u skupovima, a
naao sam ga u izdvojenosti od naroda, traih svjetlost srca
u poukama i uenju Kurana, ali ga naoh u razmiljanju i
plau.
24. Rekao je Ibn Abbas o rijeima Uzvienog Allaha: I
(sjetite se) kada je Ibrahima njegov Gospodar stavio u

iskuenje s nekoliko rijei, pa ih je on ispunio. Pet stvari


su od sunneta pet u glavi, a pet u tijelu. U glavi su: istiti
zube, ispirati usta, useknuti se, skraivati brkove ili brijati
ih. Tjelesni sunneti su: uklanjanje dlaka ispod pazuha,
skraivanje noktiju, brijanje dlaka oko stidnih mjesta i
pranje nakon obavljana nude.
25. Zabiljeeno je da je Ibn Abbas rekao: Ko donese
salavat na Allahovog poslanika jedanput, Allah e na
njega donijeti deset salavata, a ko ga pokudi jedanput, Allah
e ga pokuditi deset puta. Posluaj Allahovo obraanje
Velidu ibn Mugiri, neka je Allahovo prokletstvo na njega,
kada je hulio Allahovog poslanika jedanput, pa mu je
Allah vratio desetorostruko: I ne budi posluan svakom ko
se mnogo zaklinje (i onom koji je) prezren i koji istrauje
(ljudske) mane i raznosi ogovaranja, koji sprjeava dobro i
pretupniku grijeniku, grubijanu, a usto i nahoetu
(djetetu kojem se ne zna otac). (Ne budi mu posluan) zato
to ima imetak i sinove (a ima i druge osobine). Kada se
ue njemu Nai ajeti, on kae: (To su) prie prijanjih
(naroda), znai, Kuran smatra lanim.
26. Rekli su Ibrahimu ibn Edhemu o ajetu: Zovite Me i Ja
u vam se odazvati: - Mi zovemo, ali nam se niko ne
odaziva. On im ree: Srca su vam umrla od deset stvari:
Spoznali ste svoga Gospodara, ali Mu niste dali Njegovo
pravo, uili ste iz Njegove knjige, ali niste radili po njoj,
rekli ste da vam je Iblis neprijatelj, a uzeli ste ga za
prijatelja, rekli ste da volite Allahovog poslanika , ali ste
ostavili njegov sunnet, rekli ste da volite dennet, ali niste
radili za njega, govorili ste da se bojite vatre, a uporno ste
inili grijehe, govorili ste da je smrt istina, a radili ste djela

onih koji u smrt ne vjeruju, zaboravili ste na svoje mahane i


nedostatke, a tue mahane ste prostrli preda se, jeli ste iz
Allahove nafake, a niste Mu zahvaljivali.
27. Rekao je Allahov poslanik : Svaki musliman i
muslimanka koji hiljadu puta upute dovu od deset rijei u
noi Arefata, sigurno e im biti primljena, ukoliko nisu
prekinuli rodbinske veze ili neto teko zgrijeili. Ta dova
je: - Subhanellezi fis semai aruh hvaljen je Onaj iji je
prijesto na nebu. - Subhanellezi fil erdi mulkuhu we
kudretuhu hvaljen neka je Taj ije je kraljevstvo i mo na
Zemlji. - Subhanellezi fil berri sebiluhu hvaljen je Onaj
iji je put na kopnu. - Subhanellezi fil heva ruhuhu
slavljen je Onaj iji je duh u vazduhu. - Subhanellezi fin
nari sultanuhu slavljen je Onaj koji vlada vatrom. Subhanellezi fil erhami ilmuhu slavljen je Onaj koji zna
ta je u majinim utrobama. - Subhanellezi fil kuburi
kadauhu slavljen neka je Onaj koji sudi u mezaru. Subhanellezi refeas semae bila amed slavljen neka je Taj
koji je podigao nebo bez stubova. Subhanellezi veda al
erda hvaljen je Onaj koji je postavio Zemlju.
Subhanellezi la melde e ve la munda minhu illa ilejhi
hvaljen neka je Onaj od kojeg niko ne moe pobjei, niti se
skloniti osim kod Njega.
28. Prenosi se od Ibn Abbasa da je Allahov poslanik
jedne prilike upitao Iblisa, Allah ga prokleo: - Koliko ima
miljenika u mom ummetu? Deset osoba su moji miljenici
ree vladar tiranin, oholnik, bogata koji ne brine gdje
stie blago niti u ta ga troi, uenjak koji podrava vladara
u tiraniji, trgovac varalica, lihvar, bludnik, onaj koji
koristi kamatu, krtica koji ne brine odakle e stei imetak i
pijanica koji zavisi od alkohola. A ko su ti neprijatelji iz

mog ummeta? upita ga Allahov poslanik . Dvadeset


ljudi ree na prvom mjestu si ti Muhammede, i ja te,
zaista, mrzim, zatim uenjak koji radi po onom to zna,
hafiz Kurana kada radi po njemu, mujezin za pet namaza,
ljubitelj ubogih, siromaha i siroadi, ovjek dobrog srca,
onaj koji je skroman u istini, mladi odrastao u pokornosti
Allahu, onaj koji se hrani halalom, dva mladia koja se vole
radi Allaha, onaj koji se trudi da klanja u dematu, onaj koji
klanja dok ljudi spavaju, koji se uva zabranjenog, koji
savjetuje (u drugoj predaji: ko moli Allaha za brau u vjeri),
a u srcu zla nema, ko je stalno pod abdestom, dareljiv
ovjek, lijepo odjeveni ovjek, onaj ko vjeruje Allahu u
onome to mu je povjerio, onaj to udovicama pomae i
onaj ko se priprema za smrt.
29. Rekao je Vehb ibn Munebbih: U Tevratu je zapisano: Ko se priprema na ovom svijetu, na buduem e biti
sauvan kazne. Ko napusti zavist bie mu zahvalna sva
stvorenja na buduem svijetu. Ko ostavi elju za vlau,
bie na Sudnjem danu drag Silnom Vladaru. Ko se proe
nametljivosti na ovom svijetu, bie bezbrian meu
dobrima. Ko ostavi svae na dunjaluku, bie meu
pobjednicima na ahiretu. Ko se proe krtosti na
dunjaluku bie spomenut pred svim stvorenjima. Ko
ostavi odmor na dunjaluku postae sretan na ahiretu. Ko
napusti zabranjene stvari na ovom svijetu, na buduem e
biti meu poslanicima. Ko u zabranjeno ne gleda na
dunjaluku, Allah e mu podmiriti potrebe i na ovom i na
buduem svijetu. Ko eli da ne bude sam u grobu, neka
ustane u tamnoj noi da klanja. Ko eli biti u sjeni Ara
Milostivog, neka bude zahid. Ko hoe da mu polaganje
rauna bude lahko, neka savjetuje sebe i druge. Ko eli da

mu meleki budu posjetioci neka bude poten. Ko eli biti


u centru denneta, neka spominje Allaha danju i nou. Ko
zaeli ulazak u dennet bez polaganja rauna, neka se
pokaje Allahu iskrenim pokajanjem. Ko poeli da bude
bogat, neka bude zadovoljan onim to mu je Allagh
dodijelio. Ko hoe da se sa Allahom razumije, neka bude
skruen. Ko eli da bude mudar, neka bude uenjak. Ko
hoe da kod ljudi bude siguran, neka ne spominje nikog
osim po dobru i neka ljudi razmisle od ega su stvoreni i
zato su stvoreni. Onaj koji eli ugled na ahiretu, taj neka
da prednost ahiretu nad dunjalukom. Onaj to udi za
Firdevsom i uivanjem koje ne prolazi niti se troi, neka ne
trai svoj ivot u porocima dunjaluka. Ko poeli dennet
na ovom i buduem svijetu, treba da bude plemenit, jer su
plemeniti blizu denneta, a daleko od vatre. Ko hoe da
svoje srce osvijetli potpunim svjetlom, na njemu je da
razmilja i uzima pouke. Ko eli imati strpljivo tijelo,
jezik koji spominje Allaha i skrueno srce, na njemu je da
trai oprost za vjernike i vjernice, muslimane i
muslimanke.