You are on page 1of 3

SURAT AKUAN JANJI

Saya ________________________________ no. kad pengenalan ________________________


( kemudian daripada ini di sebut penghuni)
dengan ini memperakukan bahawa akan bersama menyewa rumah yang beralamat

JC 1239, JALAN MERLIMAU BESTARI 2, TAMAN MERLIMAU


BESTARI, 77300 MERLIMAU, MELAKA (kemudian daripada ini di sebut
rumah tersebut ) rumah tersebut kepada saya dan oleh yang demikian, saya mengaku janji kepada
tuan rumah LIYANA BINTI NORIZAN (810603-10-5018) bahawa saya
akan mematuhi syarat-syarat yang berikut iaitu :1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Saya adalah dilarang membuat apa-apa tambahan atau pindaan kepada mana-mana bahagian
dalam atau luar rumah tersebut tanpa kebenaran terlebih dahulu daripada Tuan Rumah.
Saya adalah dilarang daripada menyewakan mana-mana bahagian atau keseluruhan rumah
tersebut.
Rumah tersebut hanya boleh didiami oleh saya serta mereka yang turut menyewa bersama dan
telah menandatangani surat akuan janji bersama Tuan Rumah.
Saya adalah dilarang daripada memelihara binatan-binatang ternakan termasuk ayam, itik
dimana-mana bahagian rumah di bawahnya atau di dalam kawasannya.
Saya adalah bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan dalam dan luar serta kawasan
rumah tersebut.
Saya adalah bertanggungjawab untuk melaporkan segala kerosakan atau kekurangan tentang
rumah tersebut kepada Tuan Rumah apabila kerosakan atau kekurangan tentang rumah
tersebut berlaku atau diketahui.
Saya adalah bertanggungjawab di atas apa-apa kerosakan atau kekurangan daripada rumah
tersebut atau perabot-perabot di dalamnya yang bukan disebabkan penggunaan yang
sepatutnya.
Sekiranya fasal 7 tidak dipatuhi, saya adalah bertanggungjawab membayar semua atau
sebahagian daripada belanja membaiki atau mengganti seperti yang ditafsirkan Tuan Rumah.
Saya hendaklah memberitahu kepada Tuan Rumah sekurang-kurangnya 30 hari sebelum
tarikh saya bercadang hendak mengosongkan rumah tersebut.
Kunci rumah tersebut hendaklah diserahkan kembali kepada Tuan Rumah dalam tempoh 7
hari dari tarikh rumah tersebut dikosongkan.
Selain dari itu, saya juga tidak dibenarkan membawa kawan/keluarga/sesiapa sahaja yang
berlainan jantina ke dalam rumah tersebut tanpa kebenaran Tuan Rumah.
Sekiranya fasal 11 tidak dipatuhi, Tuan Rumah berhak untuk menamatkan kontrak sewa
tersebut dengan serta merta.
Saya boleh diarahkan mengosongkan rumah tersebut untuk tujuan membaikinya atau lain-lain
sebab yang munasabah dengan memberi tempoh satu bulan tanpa bertanggungjawab memberi
penyewa itu rumah lain sebagai gantinya.
Saya dengan ini bersetuju mematuhi semua syarat di dalam Surat Akuan Janji ini dan akan
mematuhi segala peraturan selain diatas seperti yang dinyatakan didalam PERJANJIAAN
PENYEWAAN RUMAH UNTUK KEDIAMAN yang telah ditandatangani oleh saya/wakil
saya bersama Tuan Rumah.dan tindakanan bolehlah di ambil terhadap saya jika saya didapati
melanggar apa-apa syarat di dalam Surat Akuan Janji ini.
Saya bertanggungjawab menjelaskan semua bil-bil utiliti tepat pada masanya.
Surat Akuan Janji ini akan berkuatkuasa melalui tarikh masuk rumah.

Ditandatangani oleh

Dihadapan

____________________

_____________________

( NAMA PENYEWA:
NORIZAN )
Tarikh :

( TUAN RUMAH: LIYANA BINTI


Tarikh :

BORANG MAKLUMAT PENYEWA

Nama:

No. Kad
Pengenalan:

No. Tel. Bimbit:

Alamat Tetap/Asal:

No. Matriks:

Institusi:

Nama
Ibubapa/Penjaga:

No. Tel.

(R)

Ibubapa/Penjaga:

(HP)

Tempoh Sewaan:

Bersama surat aku janji ini, saya lampirkan:


Salinan Kad Pengenalan
Salinan Kad Matriks dari Institusi

PERHATIAN: SEGALA MAKLUMAT YANG DIBERIKAN ADALAH SEBAGAI RUJUKAN BAGI PIHAK TUAN
RUMAH DAN IA DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI SULIT SERTA TIDAK AKAN DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN
SELAIN DARIPADA PROSES PERJANJIAN PENYEWAAN RUMAH UNTUK KEDIAMAN INI.