You are on page 1of 24

UNIVERZITET U TRAVNIKU

PRAVNI FAKULTET
KRIVINO PROCESNO PRAVO POSEBNI DIO
SKRIPTA
Oblicikrivinogpostupka
Redovnikojisevodiprotivpunoljetneosobezakojupostojivjerovatnoadaje
izvrilakrivinodjelozakojejepropisanakaznazatvoraprekopetgodinaili
dugotrajnizatvor.
Sumarniskraeni predstavljapostupakzaizdavanjekaznenognalogakojise
vodiprotivpunoljetnogizvriocakrivinogdjelazakojejepropisananovana
kazna kao glavna kazna ili kaza zatvora do pet godina. Izdvaja se krivini
postupakprotivfizikeosobeipostupakprotivpravneosobe.
ZKPBiHnormirajuposebnepostupkeusluaju:
izricanjasudskeopomene,
neuraunljivostiosumnjiene,odnosnooptueneosobe,
izricanjemjerasigurnostiioduzimanjaimovinskekoristi,
donoenjeodlukeobrisanjuosude,
prestankumjerasigurnostiipravnihposljedicaosude,
pruanjameunarodnekrivinopravnepomoi,
naknadetete,rehabilitacijeiostvarivanjadrugihprava,
zbogneopravdaneosudeineosnovanogliavanjaslobode
teizdavanjapotjerniceiobjave.
Stadijikrivinogpostupka
vie stadija koji imaju zakonom propisan odreeni cilj; radnje koje se
preduzimajuiodlukekojesedonose.
Redovnikrivinipostupakobuhvata:
istragu,
provoenjeistrage,
pravaidunostiovlatenihslubenihosoba,
sudskaosiguravanjadokazai
obustavaiokonanjeistrage.
Postupakoptuivanjaobuhvata:
podizanjeoptunice,
sudskukontroluoptunice,
izjanjavanjeokrivnji,
pregovaranjeokrivnji,
prethodneprigovoreipovlaenjeoptunice.

Konanaodlukaobuhvata:
dalijeizvrenokrivinodjelo,
kogajeizvrio,
dalijeizvrilackrivinoodgovorani
da li se mogu primijeniti krivinopravne sankcije ili druge odredbe
materijalnogkrivinogprava.
Predistranipostupak
Tuilac je dominus litis,on istragom rukovodi i nadzire je, te upravlja
aktivnosima ovlatenih sluenih osobalica u vezi sa pronalaenjem
osumnjienog.Oizvrenomkrivinomdjelutuilacmoesaznatii:
Neposrednoputemsredstavajavnoginformisanja,
vlastitimopaanjemizvrenjakrivinogdjelai
putemglasakojijedoprodonjega(famaest).
Tuilacnadzirenadradomovlatenihslubenihosobakojiimajuodgovornost.
Istragaseoznaavaondakadajestanjedovoljnorazjanjenodasemoepodii
optunica, jer za optuivanje pred sudom ili za podizanje optunice
osumnjienaosobamorabitiosnovanosumnjiva.Utokuistrageseprikupljaju
zakonitidokazizakojepostojiopasnostdaseneemoiponovitinaglavnom
pretresu.
Prijavljivanjekrivinogdjela
Moe biti posredno i neposredno. O nesporednom prijavljivanju govori se
ondakadaseneposrednotuiocuprijavljujekrivinodjelo,akaoposrednomu
sluajukadajekrivinodjeloprijavljenodrugomdravnomorganu.
Akoseprijavapodnosiusmeno,osobakojapodnosiprijavusemoraupozoriti
na posljedice lanog prijavljivanja. O njoj se sastavlja zapisnik, a ako je
saoptenatelefomondajetoslubenazabiljeka.
Uprijavisenavodebitneinjenice:
opisdjela,vrijeme,mjestoinainizvrenja,linipodacioizvriocuitd.
kaoiizvornjihovogsaznanja(iskazosumnjienogilisvjedoka).
Postupaktuiocanakonprijavljivanjakrivinogdjela
Tuilac nijeduan daposvom prijavljivanju poduzmeinicijativu za krivino
gonjenje,alijeobavezandasvakoprijavljivanjeocijeniidoneseodgovarajuu
tuilakuodluku.Naredbaoprovoenjuistragesadri:
podatkeoizvriocukrivinogdjela,
opisdjelaizkojegproizilazezakonskaobiljejakrivinogdjela,
zakonskinazivkrivinogdjela,
okolnostikojepotvrujuosnovesumnjezaprovoenjeistrage.
Tuilacmoezahtijevatiodovlatenihosobadostavljanjeinformacija.
Predistranipostupakiprovoenjeistrage

Tuilac moe preduzeti sve istrane radnje uskljuujui ispitivanje


osumnjienog,sasluanjesvjedokaioteenog,vrenjeuviajairekonstrukcije
kao i preduzimanje posebnih mjera koje osiguravaju sigurnost svjedoka i
informacija.
U toku istrage tuilac i branilac imaju pravo razmatrati spise i razgledati
pribavljene predmete koji idu u korist osumnjienog. Postupanje ovlatenih
slubenihosobamoebitiprijedonoenjanaredbeoprovoenjuistrage.
Osobapremakojojjepreduzetanekaodmjeraimapravodapodnesepritubu
tuiocu.
Sudiji za prethodni postupak dostavljaji se u zakoniti dokazi radi
obavjetavanja branioca. On odobrava naredbu za prinudno dovoenje
svjedoka.
Obustavaiokonanje,odnosnoprekidistrage
tuilaceoovomeobavijestitioteenog.Odlukudonosituilacpodsljedeim
uslovima:
djelokojejeuinioosumnjieninijekrivinodjelo,
nemadovoljnodokazadajeosumnjieniuiniokrivinodjelo,
djelojeobuhvaenoamnestijom,
zastaromilipostojedrugesmetnjekojeiskljuujukrivinogonjenje.
Oteeniimapravourokuod8danapodnijetipritubuuredutuioca.Jednom
pokrenuti krivini postupak mora se zavriti kao i istraga. Ako je kod
osumnjienog nakon izvrenja krivinog djela nastupiloloe psihiko stanje,
tuilacerjeenjemprekinutipostupakiuputitiganadlenomorganu.
Ukolikoutokuprekidakrivinogpostupkanastupizastarakrivinoggonjenja,
postupakseobustavljanaredbomtuioca.
PODIZANJEOPTUNICE
sluikaojamstvo(sigurnost)osumnjienojosobi.Tuilacokonavaistragui
podie optunicu, kad nae da postoji dovoljno dokaza iz kojih proizilazi
osnovanasumnjadajeosumnjieniizvrioodreenokrivinodjelo.
Optuniaktkojimseosiguravaprijelazuovajiistadijkrivinogpostupkaje
optunica, koju nadleni tuilac predaje sudiji za prethodno sasluanje
nadlenogsuda.
Obaveznidijelovioptunicesu:
podaciostvarnoimjesnonadlenomsudu,
imeiprezimeosumnjienogsalinimpodacima,
opisdjelaizkojegproizilazezakonskaobiljejakrivinogdjela,
vrijemeimjestoizvrenjakrivinogdjela,
predmetnakojemjeizvrenokrivinodjelo,
zakonskinazivkrivinogdjela,
prijedlogodokazimakojetrebaizvesti,
oznaavanjespisakojetrebaproitatinaglavnompretresui
rezultatistrage.

Prvobitnaoptunicasemoemijenjatinaglavnompretresu,tj.optunicanije
konaanoptuniakt.
Sudskakontrolaoptunice
ogledaseuodluivanjuuoptunici,kojuvrisudijazaprethodnosasluanje,
odnosnoutomedaliejepotvrditiiliodbitisudijazaprethodnosasluanje.
On odluuje o takama. On moe potvrditi ili odbiti sve ili pojedine take
optuniceurokuod8danaoddanaprijemaoptunice.
Optunicasemorarazmotritiusvimsvojimtakama,kojesemogupotvrditiu
cjelini ili djelimino. Dostavljajui potvrenu optunicu, sudija za prethodno
sasluanje e obavijestiti optuenog da e u roku od 15 dana od dana
dostavljanjaoptunicebitipozvandaseizjasni.
Izjanjavanjeokrivnji
sredstvoodbraneoptuenogipredstavljaprincipjednakostiorujastranakau
krivinom postupku. Ovom izjavom optueni izraava svoj stav prema
osnovanostipredmetaoptube.
Oviminstitutomnastojiseprijepoetkaglavnogpretresautvrditidalioptueni
optubu prihvata ili osporava. Ono slijedi nakon to sudija za prethodno
sasluanje prouavajui optunicu i materijale koje mu je dostavio tuilac
utvrdi postojanje osnovane sumnje. Ono to potvrdi to e biti osnov za
izjanjavanjeoptuenogokrivnji.
Roitenakojemserazmatraizjavaopriznanjukrivnjepoinjeutvrivanjem
da li se do izjave o priznanju krivnje dolo dobrovoljno,svjesno i sa
razumijevanjem.
Pregovaranjeokrivnji
za ovaj oblik nagodbe izmeu suprotstavljenih strana karakteristino je da
bitnodoprinosiubrzanjukrivinogpostupka.
Zakonodavacnepostavljanikakvaogranienjavezanazateinukrivinogdjela
ilizaprijeenukaznunaravnopravnojosnovi.
Osumnjieni(optueni)sasvojimbraniocemituilac,meusobnopregovarajui
okrivnjiepregovaratiovrstiivisinikazne,teokrivinopravnojsankcijiza
osumnjienog.
ovipregovoridoprinoseubraznjukrivinogpostupkainjegovojefikasnosti.
Prilikomrazmatranjasporazumaopriznanjukrivnjesudprovjeravadalisedo
sporazumaopriznanjukrivnjedolodobrovoljno,svjesnoisarazumijevanjem.
Prethodnipregovori
su pravnosredstvo,a nepravnilijek,jer seulau protivoptunogakta ane
protiv sudske odluke. Uz sudsko odluivanje o optunici kroz njeno
potvrivanje to je dodatno procesno jamstvo za zatitu odreenih prava i
slobodaoptueneosobe.

Sudjepotvrujuioptunicuzakljuiodajeoptueniosnovanosumnjivdaje
izvrio krivino djelo, ali prethodnim pregovorima optueni ukazuje na
odreenevrlovaneokolnostikojetrebaraspravitiprijedostavljanjapredmeta.
Kadasudijazaprethodnosasluanjeprihvatiprigovor,donosirjeenjekojimse
oglaavanenadlenimiupuujepredmetnadlenomsudu.
Spajanjeirazdvajanjepostupka
pretpostavka za donoenje odluke o spajanju postupka je postojanje
subjektivnog,objektivnog ili mjeovitog koneksiteta. Sudija za prethodno
sasluanje mora imati u vidu meusobnu povezanost krivinih djela,
predloenog dokaznog materijala, pravima optuenog i zahtjevima potenog
suenja.
Protivisteosobepotvrene,dajeoptuenipriznaokrivnjuupogledukrivinih
djelakojamusestavljajunateret.
Povlaenjeoptunice
tuilacimapravopovuioptunicupododreenimzakonskimuslovima,koji
seodreujuuzavisnostiodtogalidajeoptunicaprolasudskukontroluili
ne.Dopotvrivanjaoptunicetuilacmoepovuioptunicubezprethodnog
odobrenjasudijezaprethodnosasluanjekojijepotvrdiooptunicu.
Usluajupovlaenjaoptunicesudrjeenjemobustavljakrivinipostupak.O
tojobustaviodmahseobavjetavajuosumnjieni,odnosnooptueni,branilac
kaoioteeni.
GLAVNIPRETRES
kao trei stadij krivinog postupka ima znaaj glavnog i centralnog dijela
krivinog postupka. Na glavnom pretresu raspravlja se o krivinopravnom
zahtjevu,tj.traeseodgovorinapitanjakojasuuvezisautvrivanjemkrivinog
djelaiokolnostimapodkojimjeizvreno.
glavnipretresjeroistena kojem seraspravlja okrivinopravnom zahtjevu
sadranomupovtrenojilinaglavnompretresuizmijenjenojoptunici.
Iznosese:tezaoptubeiodbrane,preduzimajusedokazneradnjekakobise
dolo do dokaza koji su bitni za donoenje presude, utvruje se injenino
stanje, a ako ne nastupe procesne smetnje, donosi presuda kojom sud
meritornoraspravljaopredmetuoptube.
Pretpostavkazaodravanjeglavnogpretresa
nakon unoenja izjave oporicanju krivnje u zapisnik, odnosno odbacivanja
izjaveopriznanjukrive,ilinakondonoenjaodlukeoprethodnimprigovorima
ako su uloeni, sudija za prethodno sasluanje e uputiti predmet sudiji,
odnosnopredsjednikucijeausvrhuzakazivanjaglavnogpretresa.
glavni pretres zakazuje sudija, odnosno predsjednik vijea naredbom
odreujuivrijemeimjestonjegovogodravanja.

prisustvo optuenog na glavnom pretresu je obavezno i zakon iskljuuje


mogunostsuenjauodsustvu.
nedolazak branioca na glavni pretres ima za posljedicu odlaganje glavnog
pretresa.
Odlaganjeiprekidanjeglavnogpretresa
Razlozizaodlaganjeglavnogpretresaodnosesena:
pribavljanjenovihdokaza,
nesposobnost optuenog da prisustvuje glavnom pretresu s obzirom na
njegovopsihikostanje
drugesmetnjedaseglavnipretresuspjenoprovede.
Uvijek kada se odlae glavni pretres odredit e se ako je to mogue i sat
nastavkaglavnogpretresa.Glavnipretreskojijeodloenmoraiznovapoetis
izmijenjenimsastavomvijeaaliposlijesasluanjastranaka.
Doprekidaglavnogpretresadolazi zbogodmora,istekaradnogvremenaili
dabisenekidokazpribavioukratkomvremenuilizbogpripremanjaoptube
iliodbrane.
Rukovoenjeglavnimpretresom
Odnosisena:
odravanjeredausudniciiouvanjadostojanstvasuda,
naruavanjeredaiprocesnediscipline,
filmskogilitelevizijskogsnimanjanaglavnompretresu,
odreivanjeredoslijedaradnjiglavnogpretresa,
svestranogpretresanjapredmeta,
dodatnogispitivanja,
zapisnikaoglavnompretresu,
prekidaglavnogpretresa,
zavrnihrijeisubjekataitd.
Tokglavnogpretresa
Radnjeprijeglavnogpretresaseodnosena:
ulazaksudije,odnosnovijeausudnicu,
utvrivanjeuslovazaodravanjeglavnogpretresa,
utvrivanjeidentitetauptuenog,
potvrivanjesastavavijeainadlenostisuda,
davanjeuputasvjedocima,vjetacimaioteenom,
poukeoptuenom.
Radnjeposlijeglavnogpretresasu:
itanjeoptunicei
uvodnaizlaganjaoptubeiodbrane.
Zavretakdokaznogpostupkanastupanakonizvoenjasvihzakonitihdokaza
stranakaodnosnobraniocaisuda.Zavrnerijeipredstavljajuvrlovaandio
procesnihaktivnostinaglavnompretresu.

Izmjenaoptube
znaipromjeneuinjeninomopisudjela,stimdaizmeuranijeoptunicei
opisa djela u izmijenjenoj optunici postoji istovjetnost u osnovnim
elementima,jerjeodluenodaseoptunicaodnosinaistuosobu/liceinaisti
dogaaj.
Tuilac nema potrebe da mijenja optunicu ako se nije izmijenilo injenino
stanje, ve samo njegovo pravno shvatanje o neizmijenjenim dokaznim
injenicama.
PRESUDA
posljednjafazauprvostepenompostupkuredovnogkrivinogpostupka.Ova
fazazapoinjekadsezavrifazaglavnogpretresa.Zakonskijeutvrenaitraje
do dostavljanja izraene presude u pismenoj formi sa izvornog dokumenta
zapisnikasaglavnogpretresa.
Aktivnost krivinog suda se sastoji od izricanja presude, objavljivanja,
pismenojizradiiste,dostavljanjupresudeieventualnomispravljanjuodnosno
tehnikomdotjerivanjupresude.
Uprvomdijeluopresudiobraenesuodredbekojeukazujunaznaajvrenja
sudskefunkcijeipreduzimanjasudskogodluivanja.
Izricanjeiobjavljivanjepresude
izrieseiobjavljujeuimeBiH,moeiliuimenarodailidravnezajednice.
Ovakavstavjeposljedicarazmiljanjaoznaajupresudekaosudskeodluke
kojomsenaautoritativannainstvarajuposljedicenakonnjenogdonoenja.
Presudom Suda se u ime BiH konkretna krivina stvar raspravlja i snagom
autoriteta drave na utvreno injenino stanje primjenjuju norme
materijalnogkrivinogprava.
ZKPBiHsadriposebneodredbeopostupkuvijeanjaiglasanjaijirezultat
jeste donoenje ili izricanje presude. Odluka se saoptava usmenim
objavljivanjemodmahnakontojeizreena.
Vezanostpresudezaoptubu
presudasemoeodnositisamonaosobukojajeoptuenaisamonadjelokoje
je predmet optube sadrane u potvrenoj, odnosno na glavnom pretresu
izmijenjenojoptunici.PresudomSudraspravljaiodluujeokrivinopravnom
zahtjevu drave koji je naveden u optunom aktu. Rije je o postojanju
identiteta izmeu predmeta optube i predmeta presude. Razmatra se u
odnosunainjeninuipravnuosnovu.
tuilacoptunimaktomodreujekrivinidogaajinjeninoipravno.
sudpresudommoeobuhvatitisamoonuosobukojajeoptuenasubjektivni
identitet(eadempersona).
tuilacnemoeproiritioptunicunadruguosobunitinaglavnompretresu
podiioptunicuprotivteosobe.

Pojam,vrsteipredmetpresude
Presudomtrebaodgovoritinapitanja:
dalijeizvrenokrivinodjelo,
kojeizvriokrivinodjelo,
dalijeizvrilackrivinoodgovoran,
dalisenaizvriocakrivinogdjelamoguprimijenitikrivinopravnesankcije.
Premasadraju,presudesedijelena:
meritornesutinske,
formalneprocesne.
Presudakojomseoptubaodbija
Sudeizrei:
akozapresuenjeSudnijenadlean,
akojeTuiteljodzapoinjanjapadozavretkaglavnogpretresaodustaood
optunice,
akonijebilopotrebnogodobrenjailiakojenadlenidravniorganodustaood
odobrenja,
akojeoptuenizaistodjelovepravomonoosuen,
akojeoptueniaktomamnestijeilipomilovanjaosloboenodgonjenjailise
krivinogonjenjenemoepoduzetizbogzastarjelosti.
Presudakojomseoptuenioslobaaoptube
Sudeizrei:
akodjelozakojeseoptuenioptuujenijezakonompropisanokaokrivino
djelo,
akopostojeokolnostikojeiskljuujukrivinuodgovornostoptuenog,
akonijedokazanodajeoptueniuiniokrivinodjelozakojeseoptuuje.
Presudakojomseoptueniproglaavakrivim
Sudeizrei:
zakojesekrivinodjelooptuenikoglaavakrivim,uznavoenjeinjenicai
okolnostikojeineobiljejakrivinogdjela,
zakonskinazivkrivinogdjelaikojeodredbekojegkrivinogzakona,
kakva se kazna izrie optuenom ili se po odredbama krivinog zakona
oslobaaodkazne,
odlukuomjeramasigurnosti,
odlukuouraunavanjupritvorailiveizdranekazne,
odlukuotrokovimakrivinogpostupka.
Objavljivanjeisadrajpresude
Presudamorasadravati:
uvod,

izrekuilidispozitiv,
obrazloenjei
poukaopravnomlijeku.
Postupakpopravnomlijekuisubjekti
nastupa poslije okonanja prvostepenog krivinog postupka i donoenja
prvostepene sudske odluke. Ovaj dio postupka je fakultativan, kada od
aktivnostisubjekataovlatenihnapodnoenjepravnihlijekovazavisidalie
doidopostupkapopravnimlijekovima.
Princip viestepenostiomoguava sudu da u jednoj krivinojstvari moe da
odluuje vie sudija u vie stepena, to stvara mogunost da se otklone
eventualnistvarniipravninedostaci.
Dabinekobiosubjektpravnoglijeka,moraimatineposrednipravniinteresza
njegovuupotrebu.
Argentumacontrarioproizilazidasvakisubjektalbemoepobijatipresudu
samo ako ona pogaa neki njegov neposredni pravni interes i u pravcu
otklanjanjatetekojuontrpi.
Pravnilijektuioca
tuilac moe izjaviti albu kako na tetu, tako i u korist optuenog to
proistieiznjegoveopedunostidatokomkrivinogpostupkasajednakom
panjomistraujeiutvrujekako injenicekojetereteoptuenogtakoione
kojemuiduukorist.
Takoer se moe govoriti o pravnom lijeku koga podnosi optueni, oteeni,
pravnilijeklicakomejeoduzetpredmetililicaodkojegjeoduzetaimovinska
koristpribavljenakrivinimdjelom.
Dejstvopravnoglijeka
imadevolutivno,suspenzivnoiekstenzivnodejstvo.Pravnilijekoviukrivinom
postupku u BiH su uspostavljeni i kao jedinstveni i dvostrani.Devolutivno
dejstvo pravnog lijeka sastoji se u tome to o ovom lijeku odluuje drugi
organ a ne onaj koji je donio odluku. Suspenzivno dejstvo pravnog lijeka
postojiakosprijeavadaodlukastupinapravnusnaguatimeidaseizvri.
Podjelapravnihlijekova:
redovniivanredni,
suspenzivniinesuspenzivni,
devolutivniinedevolutivni,
potpuniinepotpuni.
Redovnipravnilijekovi
Pravnilijekjepravnosredstvokojimstrankeidrugezakonomovlateneosobe
pobijajuodlukudonesenuukrivinompostupkusciljemdaseonaukineili
preinai.Znaajpravnihlijekovajeuspreavanjupravnogdejstvanepravilnihi
nezakonitihsudskihodluka,odnosnodonoenjepravilnihizakonitihsudskih

odluka,tojeciljkojitrebadaseostvarikadasezavrikrivinipostupak.KPP
BiHpoznajeslijedeepravnelijekove:
albanaprvostepenupresudu,
albanadrugostepenupresudui
albanarjeenje.
albanaprvostepenupresudu
je redovan, suspenzivan, devolutivan i potpun pravni lijek kojim subjekti
pravnoglijekatraeoddrugostepenogsudadazbogodreenihnedostatakau
prvostepenojpresudiiliuprvostepenompostupkuizreenupresudupotpuno
ilidjelominoukineilipreinai.
Pravonaalbuirok
Protivpresudedoneseneuprvomstepenu,moesepodnijetialbaurokuod15
danaoddanadostavljanjaprijepisapresude.Usloenimstvarimapredmetima
nazahtjevstranakaibranitelja.Sudmoeproduitirokzaalbunajdueza15
dana. Do odluke suda o navedenom zahtjevu ne tee rok za albu.
Blagovremenopodnesenaalbaodlaeizvrenjepresude.
Subjektialbe
albumogupodnijetistranke,braniteljioteeni.Ukoristoptuenogalbu
mogu podnijeti zakonski zastupnik, brani odnosno vanbrani drug
optuenog,roditeljilidijeteiusvojiteljodnosnousvojenik.
albu moe podnijeti i osoba iji je predmet oduzet ili od koje je oduzeta
imovinskakoristpribavljenakrivinimdjelom.
Odricanjeiodustajanjeodalbe
Optueni se moe odrei prava na albu samo nakon to mu je presuda
dostavljena.Optuenisemoeiprijetogaodreipravanaalbuakosetuitelj
odrekaopravanaalbu.
dodonoenjaodlukevijeaapelacionogodjeljenja,optuenimoeodustatiod
ve podnesene albe. Tuitelj se moe odrei prava na albu od trenutka
objavljivanjapresudepadoistekarokazapodnoenjealbe.
albeniosnovi
Presudasemoepobijati:
zbogbitnepovredeodredabakrivinogpostupka,
zbogpovredekrivinogzakona,
zbogpogrenoilinepotpunoutvrenoginjeninogstanja,
zbogodlukeokrivinopravnimsankcijama,
oduzimanjuimovinskekoristi,
trokovimakrivinogpostupka,
imovinskopravnomzahtjevu.

Bitnepovredeodredabakrivinogpostupka
Postoje:
akojesudnepropisnosastavljen,
akojenaglavnompretresuuestvovaosudijakojisemoraoizuzeti,
akojeglavnipretresodranbezosobeijajeprisutnostpozakonuobavezna,
akojepovrijeenopravonaodbranu,
akojeprotivnozakonubilaiskljuenajavnost,
akojesudpovrijediopropisekrivinogpostupkaitd.
Povredekrivinogzakona
Odnosesenapovredezakonausmislu:
dalijedjelozakojeseoptuenigonikrivinodjelo,
dalijeupogledukrivinogdjelakojejepredmetoptubeprimjenjenzakon
kojisenemoeprimijeniti,
dalijeodlukomokazniiliuvjetnojosudiprekoraenoovlatenjekojesudima
pozakonui
da li su pravilno primijenjene odredbe o uraunavanju pritvora i izdrane
kazne.
Pogrenoilinepotpunoutvrenoinjeninostanje
presudasemoepobijatizbogpogrenoilinepotpunoutvrenoginjeninog
stanja kada je sud neku odlunu injenicu utvrdio ili je nije
utvrdio.Nepotupuno utvreno injenino stanje postoji i kad na to ukazuju
noveinjeniceilinovizakonitidokazi.
VANREDNIPRAVNILIJEK
Ponavljanjekrivinogpostupkapredviajukrivinoprocesnizakoniskorosvih
evropskihzemalja,jerpojedinekrivinestvarimogubitipogrenopravosnano
presuene. Zbog toga zakon omoguava ispravljanje sudskih greki u
krivinom postupku u koje su i nastale, a ispravljanje se postie izmjenom
pravosnanihsudskihodluka.Osnovnakarakteristikaponavljanjapostupkaje
postojanje novih injenica koje se mogu pojaviti u razliitim oblicima:novi
dokazi,izvrenjekrivinogdjelaodstraneprocesnihsubjekata,noveinjenicei
sl.
Odlukepoalbi
Vijee apelacionog odjeljenja moe u sjednici vijea odbaciti albu kao
neblagovremenuilikaonedoputenoiliodbitialbukaoneosnovanuipotvrditi
provstepenupresuduilipreinaitiprvostepenupresudu,iliukinutipresudui
odratipretres.
O svim albama protiv iste presude vijee apelacionog odjeljenja odluuje
jednomodlukom.
Ponavljanjepostupka

Zakonpropisujedaseodlukaprvostepenogidrugostepenogsudamoepobijati
albomkaoredovnimpravnimlijekom.Kadaonbudeizjavljeniponjemubude
donesenaodluka,sudskaodlukapostajepravosnana.
Ponavljanje krivinog postupka predstavlja vraanje pravosnano zavrenog
krivinogpostupkaunekuranijufazuteponovnovoenjekrivinogpostupka
odtefazenadalje.
ZKPpoznajesamojedanvanrednipravnilijekkojiseiskazujepodposebnim
zakonskim uslovima tako da se preispituje u posebnom postupku pobijana
sudskaodluka.
Nepravoponavljanjekrivinogpostupka
predstavljaoblikponavljanjapostupkauokvirukojegdolazidopromjeneu
pravosnanoj sudskoj odluci, ali bez ponavljanja postupka. Pravomona
presudamoesepreinaitiibezponavljanjakrivinogpostupka.Zadonoenje
nove presude nadlean je prvostepeni sud koji je sudio u stvari u kojoj je
izreena najstroija vrsta kazne, a kod istovresnih kazni sud koji je izrekao
najveukaznu.
Ponavljanjepostupkazavrenogpravomonimrjeenjem
Ako je izvan sluajeva usljed kojih se postupak moe nastaviti, krivini
postupakpravomonoobustavljenprijepoetka glavnog pretresa,na zahtjev
tuiteljamoesedozvolitiponavljanjekrivinogpostupkaakosepodnesunovi
dokazinaosnovukojihsesudmoeuvjeritidasusestekliuvjetizaponovno
pokretanjekrivinogpostupka.
Ponavljanjepostupkaukoristosuenog
akosedokaedajepresudazasnovananalanojispravi,
akosedokaedajedopresudedolousljedkrivinogdjelasudije,
akoseiznesunoveinjeniceilidokazikojinisubilipredstavljeninaglavnom
pretresu,
akojenekaosobailivienjihzaistokrivinodjelovieputaosuena,
akoseusluajuosudezaproduenokrivinodjeloiznesunoveinjeniceili
podnesunovizakonitidokazi,
akoUstavniiliEvropskisudutvrdedasuutokupostupkakrenaljudska
prava.
Ponavljanjepostupkanatetuoptuenog
Krivinipostupaksemoeponovitinatetuoptuenogakojepresudakojomse
optubaodbijadonesenazbogodustankatuiteljaodoptube,adokaeseda
jedoovogodustankadolousljedkrivinogdjelakorupcijeilikrivinogdjela
protivslubeneidrugedunostituitelja.
Postupanjepozahtjevu

O zahtjevu za ponavljanje krivinog postupka odluuje Vijee krivinog


odjeljenjasastavljenoodtrojicesudija.Uzahtjevusemoranavestipokojemse
zakonskom osnovu trai ponavljanje i kojim se dokazima potkrijepljuju
injenicenakojimasezahtjevzasniva.
Akozahtjevnesadriovepodatkesudepozvatipodnositeljadauodreenom
rokuzahtjevdopuni.
Postupakzaizdavanjenaloga
Zakonskiuslovizaprovoenjeovogpostupkasu:
dajeupitanjukrivinodjelozakojejepropisanakaznazatvorado5godinaili
novanakaoglavnakazna;
datuilacraspolaesadovoljnozakonitihdokaza;
dajetuilacuoptunicizatraioodsudijepojedincadaizdakazneninalog,
da je tuilac zatraio izricanje jedne ili vie od takstaivno navedenih
krivinopravnihsankcija.
Taksativnesunovanakazna,uvjetnaosuda,oduzimanjeimovinskekoristii
oduzimanjepredmeta.
Neprihvatanjezahtjevazaizdavanjekaznenognaloga
Sudija pojedinac e odbaciti zahtjev za izdavanje kaznenog naloga ako
ustanovi:
dapostojiosnovzaspajanjepostupka,
da se radi o krivinom djelo za koje je propisana kazna zatvora preko pet
godina,
ako je tuilac zatraio izricanje krivinopravne sankcije ili mjere koja nije
doputenapozakonu.
Kadseodbacizahtjevzaizdavanjenalogasaoptunicomsepostupakaodaje
podnesena za potvrivanje. Tuilac ima pravo albe na rjeenje kojim se ne
prihvatazahtjevzaizdavanjekaznenognaloga.
Sudijapojedinacmoeprihvatitizahtjevzaizdavanjekaznenognaloga
Sudijapojedinace:
utvrditidalijeispotovanopravooptuenognabranioca,
utvrditidalijeoptuenirazumiooptunicu,
upoznatioptuenogszakonitimdokazimakojejeprikupiotuilac,
pozvatioptuenogdaseizjasniokrivnjii
pozvatioptuenogdaseizjasniopredloenojkrivinopravnojsankcijiilimjeri.
Zakonomnijeodreenrokukojemtrebaoptuenogobavijestitiooptunicii
zahtjevuzaizdavanjekaznenognaloga.
Akooptueniizjavidajekriviprihvatakrivinopravnusankcijuilimjerukoju
je predloio tuilac, sudija e prvo utvrditi krivnju a onda presudom izdati
kazneninaloguskladusaoptunicom.
Opomenakaomjeraupozorenja

Sudska opomena je jedna od dvije mjere upozorenja, koje se mogu izrei


punoljetnomizvriocuzalakakrivinadjela.Moeseizreiizakrivinadjela
za koja je propisana kazna zatvora do trigodine. Sudska opomena se moe
izrei i za krivina djela u sticaju. Krivino odgovornom izvriocu se mora
uputitiupozorenje,ne mora se primijeniti kanjavanje i kad ononije nuno
radikrivinopravnezatite.
Specifinostodlukeoizricanjusudskeopomene
Sudskaopomenaseizrierjeenjem,nakojeseprimjenjujuodredbeopresudi
kojomseoptuenioglaavakrivim.Rjeenjeseobjavljujeodmahpozavretku
glavnogpretresa.Sastavnidijelovtogrjeenjasu:
uvod,
izrekai
obrazloenje.
Dozvoljenajeipoukaopravnomlijeku.
Oalbinarjeenjeosudskojopomeniodluujedrugostepenisud.Objavljivanje
rjeenjaosudskojopomenijeupozorenjeoptuenomdamusezakrivinodjelo
kojejeuinioneizriekaznajerseoekujedaeisudskaopomenadovoljno
uticatinanjega.
Neposredneiposredneodgovornostipravnihlicazakrivinadjela
opisuje se kao kriminalnopolitika nunost jer pravne osobe zauzimaju
izuzetno vano mjesto u savremenim ekonomskim, politikim i socijalnim
odnosimairelacijama.Onemogubitipogodanoblikzaizvravanjekrivinih
djela,itotekihtodovodidopromjeneuodgovorunapitanjedalipravne
osobetrebajukrivinoodgovarati.
Krivinozakonodavstvopropisujekojakrivinadjelamoeizvritifizikaosoba.
Krivinaodgovornostpravneosobeneiskljuujekrivinuodgovornostfizike
osobe.
Tokispecifinostipostupkaprotivpravnihifizikihrukovodnihosoba
Tuilacmoeodluitidaprotivpravneosobenezahtijevapokretanjekrivinog
postupkakadaokolnostisluajaukazujudatonebibilocjelishodnojer:
doprinospravneosobeizvrenjukrivinogdjelabioneznatan,
pravnaosobanemaimovine,
imatakomaloimovinedanebibiladovoljna,
akojeprotivnjezapoetsteajnipostupakilikadajeizvrilackrivinogdjela
jedinivlasnikpravneosobe.
Optuena pravna osoba moe imati samo jednog zastupnika iji identitet i
ovlatenjazazastupanjesudmorasvakipututvrditi.Pravneosobeusluaju
njenoggaenjaprijepravosnanostisudskeodlukeodreujesud.
Prekidpostupkausluajunastupanjaduevnebolesti
kodosumnjienogoptuenogmoenastupititakvaduevnabolestzbogkoje
on nije sposoban uestvovati u postupku, odnosno kad je optueni krivino

djelo izvrio u stanju uraunljivosti a duevna bolest je nastupila poslije


izvrenjakrivinogdjela.
Krivinisudutvrujedalijekrivinodjelobiloizvrenoidalijeizvrilacbio
uraunljiv, a s druge strane odreeni dravni organi izriu mjere prisilne
hospitalizacijeusluajudakrivinisudutvrdidajeosobaostvarilazakonska
obiljejakrivinogdjelauneuraunljivomstanju.
Odlukasudanaglavnompretresupotuioevomprijedlogu
Suddonosiodlukunaglavnompretresukakobiseizvoenjemdokazautvrdilo
da li je optueni u vrijeme izvrenja krivinog djela bio u stanju
neuraunljivostu.
suddonosipresudukojomseutvrujedajeoptueniuiniokrivinodjelou
stanju neuraunljivosti te odluuje da predmet uputi organu nadlenom za
pitanjesocijalnogstaranjaradipokretanjaodgovarajuegpostupka.
Ako je krivino djelo izvreno pod odluujuim djelovanjem zavisnosti od
alkoholailiopojnihnarkosredstava,zakonomjepredvienodaseotojmjeri
nemoeodluivatibeznalazaimiljenjavjetaka.
Postupakpremamaloljetnicima
UsistemukrivinogpravosuaBiHmaloljetniizvriocikrivinihdjelasevode
odvojeno od punoljetnih uinalac krivinih djela pri izvravanju
institucionalnih mjera, kako bi se sprijeili negativni uticaji punoljetnih
delikvenata.Maloljetniizvriocikrivinihdjelasevodeodvojenoodpunoljetnih.
Procesnapravilatrebalabiosiguratiproceduruukojojbise:
zatitilapravamaloljetnikakaoprocesnogsubjekta,
odstranilenegativneposljedicevoenjapostupkanalinostmaloljetneosobe
ostvariliciljevipomoimaloljetnika.
Suenjemaloljetnikuseogledaprijesvegautraenjunajpogodnijihmjeraza
njegovupozitivnusocijalnuintegracijuiresocijalizaciju.
Fenomenoloki i krivinopravni status maloljetnog izvrioca krivinog
djela
maloljetniki kriminalitet postaje sve vie predmet prouavanja, a
jednodimenzionalna,pravnashvatanjaovogfenomena,preuskasuzanjegovo
volje razumijevanje. Osnovno za krivinopravni status maloljetnog izvrioca
krivinog djela jeste njegova linost i s obzirom na stepen njegovog razvoja,
uspostavljaseiodreenisistemkrivineodgovornosti.
PostupakpremamaloljetnicimauBiHjeostaoikriviniisudskistimtosu
mnogi njegovi instituti prilagoeni osnovnom postulatu krivinog postupka
premamaloljetnicima.
Noveidejeinaunistavoviimajudjeliminosvojupotvrduiumeunarodnim
dokumentima nastalim u pretposljednjoj deceniji prolog vijeka. U ovim
dokumentima razvija se koncept prava maloljetnika kao osnovnih ljudskih
prava.

Meunarodnipravniizvori
Meunarodniizvorisu:
KonvencijaUNopravimadjeteta,
StandardnaminimalnapoveljaUNzaadministracijupravosudnogsistema,
SmjerniceUNzaprevencijumaloljetnikedelikvencije,
pravilaUNozatitimaloljetnikalienihslobode,
Bekesmjernice,
TokijskapravilaiMPGPP
Pekinkapravila.
Domaezakonodavstvo
Krivinizakonidefiniukrivinodjelokaoprotupravnodjelo,kojejezakonom
propisanokaokrivinodjeloijaobiljejasupropisanazakonomizakojeje
propisanaodreenasankcija.
Zakonomsupropisaneodgojnepreporukekojeprimjenjujuovlatenituiocili
sudac za maloljetnike, prema maloljetnicima koji poine krivino djelo s
propisanomnovanomkaznomilizatvorskomdo3godine.
Kao krivine sankcije maloljetnom poiniocu mogu se izrei odgojne mjere i
odreenemjeresigurnosti.Odgojnemjeresudisciplinskemjereupuivanjau
disciplinskicentarzamaloljetnike.
Nomoodredbekojeseprimjenjujuupostupkusamaloljetnicima
Polazneosnovezaprimjenuspecifinihnomoodredbimaterijalnogiprocesnog
krivinog prava o maloljetnicima veu se uz uzrast, i to kako u vrijeme
izvrenjakrivinogdjelatakoiuvrijemepokretanjaivoenjapostupka.Dabi
seoveodredbemogleprimijenitipotrebnoje:
dajeosobauvrijemeizvrenjakrivinogdjelamaloljetna,
dauvrijemesuenjanijenavrila21.godinu.
Oveodredbeseprimjenjujuiupostupkupremamlaojpunoljetnojosobiako
se do poetka glavnog pretresa ustanovi da dolazi u obzir da se toj osobi
izrekneodgojnamjerauskladusaodredbamaKZFbiH.
PravaidunostiSudasudijezamaloljetnike
sudija utvruje okolnosti potrebne za ocjenu duevne razvijenosti
maloljetnika, ispituje sredinu i prilike u kojima maloljetnik ivi te utvruje
injenicekojeseodnosenakrivinodjelo.
odreuje nain izvoenja pojedinih radnji drei se odredaba procesnog
zakonauonojmjerikojaosiguravapravamaloljetnikanaodbranu.
kada primi obrazloeni prijedlog tuioca sudija zakazuje roite ili glavni
pretres.

PravaidunostiVijeazamaloljetnike
odluuje o neslaganju tuioca i sudije za maloljetnike o pokretanju
pripremnogpostupkapremamaloljetniku,
vrikontroluneophodnostipritvaranjamaloljetnikaipodzakonskimuvjetima
donosiodlukuopritvoru,
odluujeoneslaganjusudjezamaloljetnikesprijedlogomtuioca,
odluujeopostupkupoalbiprotivpresudeirjeenjasudijezamaloljetnike.
Voenje postupka prema maloljetniku predstavlja traenje odgovora na
pitanja:
dalijeizvrenokrivinodjelo,
kogajeizvriote
dalisenaizvriocamoguprimijenitikrivinopravnesankcije.
Specifinostiprocesuiranjamaloljetnika
iz redovnog krivinog postupka zamijenjeni su pripremnim postupkom,a
glavnipretrespostupkompredsudijomzamaloljetnike,kojiseodvijakakona
roitu tako i na glavnom pretresu. Predvien je i postupak po pravnim
lijekovima.
tuilacjeduan,prijedonoenjaodluke,razmotritimogunostiopravdanost
izricanjaodgojnepreporukeuskladusakrivinimzakonom.
Pripremnipostupak
sudijazamaloljetnikeduanjeprikupitisvedokazneinjeniceiutvrditisve
okolnostipotrebnezaocjenulinostimaloljetnika.
kaospecifinostovogpostupkaistiesemogunostsudijezamaloljetnikeda
nareujemjerekojimasemaloljetniktitiodnegativnihvanjskihuticaja.
Akoodluidaizrekneodgojnupreporuku,sudijazamaloljetnikeeodluitida
se postupak protiv maloljetnika na pokrene. Sudija sam odreuje nain
izvoenjapojedinihradnjivodeiraunaopravimamaloljetnikanaodbranu,
pravimaoteenogiprikupljanjudokazapotrebnihzaodluivanje.
Prvostepenipostupakpredsudijomzamaloljetnike
U poreenju sa krivinim postupkom protiv punoljetne osobe, prvostepeni
postupakpredovimsudijomimasvojespecifinosti.Tosutajnost,ograniena
neposrednostuizvoenjuzakonitihdokazaiogranienakontradiktornost.
Ciljpropisaoprvostepenompostupkujezatitapravaiinteresamaloljetnika,
pravilnorasvjetljavanjekrivinogdogaajaiizricanjeadekvatnekrivinopravne
sankcije.
Sudijazamaloljetnikenijevezanzaprijedlogtuiocapriodluivanjuhoeli
maloljetnikuizreikaznuilieprimijenitiodgojnumjeru.
Zakoni o krivinom postupku predviaju postupak za izmjenu odluke o
izreenojodgojnojmjeri.
Postupakpopravnimlijekovima

albanapresudu,
albanarjeenje,
ponavljanjekrivinogpostupka.
Obuhvaenisuonipravnilijekovikojepoznajeipostupakprotivpunoljetnog
izvrioca krivinog djela. Postupak po pravnim lijekovima ima izvjesne
specifinostiupostupkupremamaloljetnicima.
Odredbeoponavljanjukrivinogpostupkazavrenogpravosnanompresudom
dosljedno se primjenjuju i na ponavljanje postupka zavrenog pravosnanim
rjeenjemiprimjeniodgojnemjereilioobustavipostupkapremamaloljetniku.
Odgojnepreporuke
suzamjenazapokretanjeivoenjekrivinogpostupkaiprimjenjujuseizvan
krivinog postupka. Ove alternativne mjere doprinose rastereenju krivinog
pravosua.Odgojnepreporukepremamaloljetnicimasu:
linoizvinjenjeoteenom,
naknadateteoteenom,
redovnopohaanjekole,
radukoristhumanitarneorganizacije,
prihvatanjeodgovarajuegzaposlenja,
smjetajudruguporodicu,
lijeenjeuodgovarajuojzdravstvenojustanovii
posjeivanjeodgojnihidrugihsavjetovalita.
Pri izboru odgojne preporuke moraju se uzeti u obzir interesi maloljetnika i
oteenog.
Prekidpostupkausluajunastupanjaduevnebolesti
utokukrivinogpostupkakodosumnjienog/optuenogmoenastupititakva
duevna bolest zbog koje on nije sposoban uestvovati u postupku. Prije
donoenja rjeenja o prekidu postupka mora se narediti psihijatrijsko
vjetaenjekakobiseutvrdilodalipostojiduevnooboljenjeidalitabolest
onemoguavauestvovanjeosumnjienog/optuenog.
usluajuneuraunljivostiosumnjieni/optuenikojisenalaziupritvoruili
psihijatrijskoj ustanovi nee biti puten na slobodu ve e sud na tuioev
prijedlogdonijetirjeenjeoprivremenomzadravanjudonajvie30danaod
donoenjatogrjeenja.
Tendencijeuokviruizmjenakrivinogpostupkapremamaloljetnicima
idu vie u pravcu promjena klasine svrhe krivinog postupka, tako da se
postupakvodiiradizatitelinostimaloljetnikainj.prevaspitanja.
prva tendencija se manifestuje u nastojanju da postupak u sutini ostane
vrsta sudskog postupka alida se postepenoizgubikarakter krivinopravne
procedure.

druga tendencija se svodi na eliminisanje elemenata krivinog i sudskog


karaktera koji se primjenjuje prema maloljetnim delikventima tako da
proceduruumjestosudijavodeodreenekomisije.
Kod nas se postupak prema maloljetnicima moe bez ikakvih teorijskih i
praktinihdilemaoznaitiznaenjimaatributimakriviniisudski.
Oduzimanjepredmeta
Predmeti se oduzimaju i onda kad krivini postupak nije zavren presudom
kojomseoptuenioglaavakrivimakotozahtijevajuinteresiopesigurnosti.
Predmeti e biti oduzeti posebnom odlukom ako je sud u presudi kojom je
optueni oglaen krivim propustio donijeti odluku o obaveznom oduzimanju
predmeta.
Odlukaooduzimanjupredmetajeuformirjeenjaidonosijesud.
Oduzimanjeimovinskekoristipribavljenekrivinimdjelom
utvrujeseukrivinompostupkuposlubenojdunosti,
tuilacpostupka jeduanprikupljatidokazeiutvrditiokolnostikojesu od
vanostizautvrivanjeimovinskekoristi,
akojeoteenipodnioimovinskopravnizahtjevupogledupovraajapredmeta
pribavljenimkrivinimdjelom,
kaddolaziuobziroduzimanjeimovinskekoristipribavljenekrivinimdjelom,
osobanakojujetakoristprenesenabiepozvananaglavnipretresi
osobanakojujeimovinskakorstprenesenakaoipredstavnikpravneosobe.
Postupakzaopozivanjeuvjetneosude
Ovajpostupaksepokreekadjeuuvjetnojosudiodreenodaesekazna
izvritiakoosueni:
nevratiimovinskukoristpribavljenukrivinimdjelom,
nenadokanitetuili
neispunidrugezakonomutvreneobaveze.
Sud je obavezan zakazati sasluanje radi utvrivanja injenica na koje e
pozvatituioca,osuenogioteenog.
Ako sud utvrdi da osueni nije ispunio obavezu koja mu je bila odreena
presudom,donijeepresudukojomeopozvatiuvjetnuosuduiliukinutitaj
uvjet.
Osnovnaobiljejameunarodnekrivinopravnepomoiioblici
malameunarodnakrivinopravnapomo,
izvrenjestranekrivinepresude,
ustupanjekrivinoggonjenjastranojdravi,
izruenje/ekstradicija.
Saradnjadravaukrivinompravosuuikrivinimpredmetimaodvijasena
osnovumeunarodnihugovorailidomaihzakonskihpropisa.

Odredbamameunarodnihugovorapredvienisuuvjetiiosnovizaizvoenje
krivinoprocesnih

radnji,

odnosno

za

izruenje
osumnjienih/optuenih/osuenihosoba.
Radnje se preduzimaju prema pravilima postupka drave moliteljice. Vrijedi
principidentitetanormeiliprincipobostranekanjivosti.

Izvrenjestranekrivinepresude
vrlo sloen oblik meunarodne krivinopravne pomoi. Sud nee postupiti
prema molbi inostranog organa kojom se trai izvrenje krivine presude
inostranogsuda.Suddonosipresuduuvijeusastavljenomodtrojicesudija.U
obrazloenjupresudeiznijeterazlogekojimaserukovodioprilikomizricanja
tesankcije.
Moguejedastranidravljaninkojegjeosudiodomaisudiliosobaovlatena
ugovorompodnesemolbusududaosueniizdravakaznuusvojojzemlji.
Ustupanje krivinog gonjenja stranoj dravi i preuzimanje krivinog
gonjenjaodstranedrave
Moguejepodsljedeimuvjetima:
dajestranackojiimaprebivaliteustranojdraviizvriokrivinodjelona
teritorijiBiH,
da se strana drava ne protivi ustupanju krivinih spisa radi krivinog
gonjenjaisuenja,
dasestranacneizloinepravednompostupku,
daseradiokrivinimdjelimazakojajepropisanakaznazatvorado10godina
i
dajeoteenidobioosiguranjezaostvarivanjeimovinskopravnogzahtjeva.
Nadleno ministarstvo u BiH e zahtjev strane drave dostaviti sa spisima
nadlenom tuiocu. O odluci kojom se odbija zahtjev obavijestiti e se
diplomatskimputemstranadrava.
Obiljejaizruenjainjegovekarakteristike
jedan od najznaajnijih i najstarijih oblika meunarodne krivinopravne
pomoi.Osnovniprincipikojiseodnosenaizruenjesu:
princip reciprocitetazamoljena drava svoju pozitivni odluku o izruenju
uvjetujesidentinomodlukomdravemoliteljice,
principidentitetanormeobostranekanjivosti,
principspecijalitetadravamoliteljicamoekrivinogonitiilikaznitiizruenu
osobu,
principekstradibimostiekstradicijajemoguasamoupogleduonihkrivinih
djelakojasukaotakvabilaunaprijedodreenameunarodnimugovoromili
unutranjimpravom.

PretpostavkezaizruenjepremaZKPBiH
daosobaijeseizruenjetrainijedravljaninBiH,
daosobaneuivapravoazilauBiH,
dadjelozbogkojegsetraiizruenjenijeizvrenonateritorijiBiH,
dadjelozakojesetraiizruenjenijepolitikoilivojnokrivinodjelo,
dastrancaijeseizruenjetrainijezbogistogdjeladomaisudveosuivao,
daprotivstrancanijeuBiHzbogistogdjelapokrenutkrivinipostupka,
dajeutvrenidentitetosobeijeseizruenjetrai,
daseizruenjestrancanetrairadikrivinoggonjenjailikanjavanjezbog
njegoverase,spolaitd.
PostupakizruenjaizBosneiHercegovineidrugudravu
pokreesenamolbustranedrave.Molbasepodnosidiplomatskimputem.Uz
nju se moraju priloiti sredstva za utvrivanje istovjetnosti
osumnjienog/optuenog. Nuni su i podaci kao opis djela, zakonski naziv
krivinogdjela,zakonitidokazizasumnjuitd.
akoseutvrdidamolbanijepotpuna,traiteseodnadlenogministarstva
BiHdaotomeobavijestistranudravuidanadleniorgandravekojatrai
izruenjetenedostatkeotkloni.
Akomolbazaizruenjeodgovarazakonskimzahtjevima, sudijazaprethodni
postupak izdat e naredbu da se stranac pritvori. On sasluava tuioca i
branioca o razlozima za prihvatanje molbe za izruenje svoje miljenje e
dostavitivijeuodtrojicesudija.
Postupakizruenjameunarodnimkrivinimsudovima
UZKPBiHposebnojeodreenopitanjeizruenjasudovima:
Meunarodni sud za gonjenje osobe koje su odgovorne za teke povrede
meunarodnoghumanitarnogprava,
MeunarodnikrivinisudzabivuJugoslaviju,
Meunarodnikrivinisudijijestatutprihvaenujulu1998.i
StalniMeunarodnikrivinisud.
Naknada tete osobama neopravdano osuenim i neosnovano lienim
slobode
osobakojajeneopravdanoosuenazakrivinodjeloilijebezosnovaliena
slobodeimapravonarehabilitaciju,nanaknaduteteizbudetskihsredstava.
Sud e po slubenoj dunosti donijeti rjeenje kojim se ponitava upis
neopravdaneosudeukaznenojevidenciji.
Naknade tete osobi koja je neopravdano osloboena ili neosnovano liena
slobodepredstavljajedanodosnovnihpravaislobodaovjeka.
Akojenekaosobakonanompresudomosuenazbogkrivinogdjelaiakoje
kasnijenjenaosudabilaukinutaimapravonanaknadutete,kaoiosobakoja
jepretrpjelakaznukaoposljedicutakveosudedobitenaknaduteteuskladu
sazakonom.

Pretpostavkezanaknaduteteosobamaneopravdanoosuenim
akojeosobipravosnanoizreenakrivinopravnasankcija,
ako je povodom vanrednog pravnog lijeka ponovljeni postupak pravosnano
obustavljen,
akoosobanijelanimpriznanjemnamjernoprouzrokovalasvojuosudu.
Pravonanaknadutetenepostoji:
ako je do obustave postupka dolo zato toje tuilac odustao od krivinog
gonjenja,
ako je u ponovoljenom postupku presudob optuba odbijena zbog
nenadlenostisuda.
Pravonanaknaduteteosobikojajeneosnovanolienaslobode
osoba koja je bila u pritvoru, zbog neutvrenog ili nepotpuno utvrenog
alibija,
osobakojajeizdravalakaznuliavanjaslobode,
osobakojajezbogpogrekeneosnovanolienaslobodenepripadaosobikoja
jesvojimnedoputenimpostupcimatoprouzrokovala.
osobakojajeupritvoruproveladuenegototrajekaznazatvora,
osobakojajelienaslobodebezzakonskogosnova.
Postupakzanaknaduteteosobamaneopravdanoosuenimineosnovano
lienimslobode
upravnipostupaki
postupakpredparninimsudom.
Upravnipostupaksemorapokrenutiprijedonoenjatubezanaknadutete.
OteeniseobraazahtjevomFederalnomministarstvupravderadisporazuma
opostojanjutete.Obraanjejeprocesnapretpostavkaibeznjesenemoe
raspravljati u parninom postupku. Nasljednici oteenog nasljeuju samo
pravooteeneosobenanaknaduimovinsketete.
Postupak za rehabilitaciju osoba neopravdano osuenih i neosnovano
lienihslobode
Ako je sluaj na koji se odnosi neopravdana osuda ili neosnovano liavanje
slobode neke osobe prikazan u sredstvima javnog informisanja i time bio
povrijeenugledteosobe,sudenanjenzahtjevobjavitineopravdanostranije
osude.
Poslije smrti osuene osobe, pravo na zahtjev pripada njenom
branom,odnosno vanbranom drugu,djeci,roditeljima,brai i sestrama.
Podnosisesuduurokuod6mjeseci.Osobikojojjezbogneopravdaneosude
prestao radni odnos,priznaje se radni sta. Tu se uraunava i vrijeme
nezaposlenosti.

Ostali meunarodno pravni ugovori koje je potpisala BiH kroz


zakone,bilateralneimultilateralnesporazumeiodluke
ugovorikojejepotpisalaSFRJipreuzelaBiH,
Konvencija o sprjeavanju i kanjavanju krivinih djela protiv lica pod
meunarodnomzatitom,
Konvencijaosprjeavanjuikanjavanjuzloinagenocida,
Konvencijaprotivtortureidrugihsirovih,neljudskihiliponiavajuihkazni,
Meunarodnakonvencijaprotivuzimanjatalaca,
enevskakonvencijaopostupanjusaratnimzarobljenicimaitd.
Traenjeadrese
ako se zna prebivalite ili boravite osumnjienog/optuenog kad je to po
odredbamazakonaneophodno,tuiteljezatraitiodpolicijskihorganadaga
potrae. Tuitelj i sud imaju mogunost da od policijskih organa trae
pronalazakosumnjienog/optuenoguciljupribavljanjaadreseiliboravita.
O poduzimanju mjera na utvrivanju prebivalita ili boravita, sud odnosno
tuiteljneedonijetinaredbuveeuputitipoziv.
Izdavanjepotjernice
imazaciljdaseosiguraprisustvoosumnjienog/optuenogiliosuenogkada
seneznanjihovoprebivaliteiliboraviteodnosnoakoseteosobenalazeu
bjekstvuilisunedostineorganimakrivinoggonjenja.
Naredba suda ili upravnika ustanove za izdavanje potjernice dostavlja se
policijskimorganimaradizvrenja.Akoseosobanalaziuinozemstvu,moese
raspisatimeunarodnapotjernica.
Izdavanjeobjave
Ako su potrebni podaci o pojedinim predmetima koji su u vezi s krivinim
djelomtrebaihpronai.Policijskiorganimoguobjavljivatiifotografijeleeva,
nestalihosobailipredmetaakopostojeosnovisumnjedajedosmrtitihosoba
dolousljedkrivinogdjela.Objavuraspisujenadlenipolicijskiorgan.
Krivinopravniimunitet
Linostdiplomatskogagentajeneprikosnovenaonnemoebitipodvrgnutbilo
kakvojvrstihapenjailipritvoraiuivapotpuniimunitetodkrivinogsudstva
dravekodkojejeakreditovan.
Kriviniimunitetkonzularnihfunkcionerajeui,onimogubitipritvoreniiu
sluajutekihkrivinihdjela,dunisudaseodazovupozivukrivinogsuda.
Graanskopravniimunitet
Diplomatskiafentiosloboenisuodgraanskog sudstvadravekodkojesu
akreditovani. Izuzeciodsudskogimuniteta,kadediplomatskiagentbiti
podvrhnutsudskojodgovornostibezobziranadiplomatskosvojstvusu:
kadsedravakojagajeakreditovalaodreknenjegovogsudskogimuniteta,

kadstupiupostupaknepozivajuisenasvojsudskiimunitet,
kadsampokrenesudskipostupakpredsudomdraveukojojjeakreditovan.
Postojeisudskiimunitetneoslobaadiplomatskogagentaodsudstvadrave
koja ga je akreditovala, tako da se u njoj ne moe voditi bilo koji pravni
postupak.
Nepovredivostprostorijamisije
zgrade ili dijelovi zgrada u kojima je smjetena diplomatska misija, kao i
okolno zemljite imaju imunitet od svakog izvrenja, jer se smatra da su te
prostorijeizemljiteneophodnizaobavljanjefunkcijamisije.Prostorijemisije,
namjetajidrugipredmetinemogubitipredmetnikakvogpretresa,revizije,
zapljeneilimjereizvrenja.