Вы находитесь на странице: 1из 2

PREDMET KRIMINOLOGIJE 2.

Ne postoje jedinstvena shvaranja ni o predmetu kriminologije.


Pretežna shvatanja mogu se svesti na to da je njen predmet istraživanja:
- delikventna ličnost ili
- sam delikt ili
- i jedno i drugo.
I stanovište:
Prva shvatanja potiču od italijanskog antropologa LOMBROZA – koji je
smatrao da je osnovni predmet ove nauke zločinac, a ne njegovo delo.
Ovakvom mišljenju kasnije su se priklonili teoretičari: DEGREF i HOJER –
smatrajući da – baveći se zločincem – istovremeno se bavimo i zločinom
( ovo stanovište u današnje vreme zastupaju predstavnici kliničke kriminologije).
Ova shvatanja predmet kriminologije svode na ličnost, koja je najviši
pojam za kriminologiju i njeno proučavanje.
( pod ličnošću se podrahzumeva društvena struktura čoveka).

II stanovište
Drugo stanovište je socijalno-pravne orijentacije polazi od toga da je
predmet kriminologije zločin i potiče od franc. sociologa DIRKEMA – po
kome kriminologija proučava društveno ponašanje u vezi sa krivičnom
sankcijom.
Pretežna kriminalna istraživanja predmet kriminologije svode na:
- ličnost delikventa.
Po njima – ličnost delikventa se može posmatrati iz 2 aspekta:
1. kako se njegovo unutrašnje stanje manifestuje u socijalnoj sredini i
2. kako se soc. sredina odražava na njegovo unutrašnje stanje

III – stanovište
Neki pristupi (čiji su predstavnici: FERI-italijanski pozitivista i HURVIT-
danski naučnik, polaze od stanovišta da su predmet kriminologije:
- kriminološki faktori ( postupci čoveka koji dovode do krivičnih dela).

1
Na osnovu toga kriminologija se konstitusala kao:
1. krim. etiologija, odnosno kauzalistička kriminologija.

Austrijski kriminolog GRASBERGER smatra da je predmet kriminologije


delikt i njegov izvršilac.
Drugi autori: TARDE I LAKASANJ – polaze od stava da je predmet
kriminologije zločin, ali kao istorijska retrospektivna kategorija.
U naučnoj teoriji postoje shvatanjima da je predmet kriminologije krivično
delo – odnosno društvena reakcija na prekršaje i krivično-pravne norme.

Uopšte rečeno predmet kriminologije je kriminalitet kao individualni čin i


društvena pojava, njegovi uzroci i pojavni oblici, kao i ličnost delikventa –
iz aspekta istorijskih, kulturnih, socioloških i drugih okolnosti.

Kriminologija je nauka koja proučava krivično delo, njegovog izvršioca i


kriminalitet kao društvenu pojavu.

Poseban predmet kriminologije je ličnost delikventa, njegova socijalna


obeležja, psihološka i biološka struktura.
Sve elemente svog predmeta kriminologija posmatra integralno u sklopu
celine uticaja socijalnih i unutrašnjih faktora i njihove međuzavisnosti.