Вы находитесь на странице: 1из 124

ndqÒÀÇÌ×ÑÄÈÌ

¯
oÐÌÍÁ¿ÑÄÊÛmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
ÇÄÄÎÄÏÁÚÈÃÇÏÄÉÑÍÏ
¯
cfviirsoqii

o
ÃÌÍ ÇÆ ÐÑ¿ÏÄÈ×ÇÔ Ç ¿ÁÑÍÏÇÑÄÑÌÄÈ×ÇÔ ÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ
ÁÚÐ×ÇÔ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔ ËÒÆÚÉ¿ÊÛ ÂÍÁÍÏÇÊ pix¿ÈÉÍÁÐ
ÌÚÔ ÒÖÄÀÌÚÔ Æ¿ÁÄÃÄÌÇÈ qÍÐÐÇÇ oÃÇÌ ÉÇÈcÚÿÝØÇÈоÏÒÐ
ÇÆ ËÇÏÍÁÚÔ ÕÄÌÑÏÍÁ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÉÒÊÛÑÒÏÚ Ç ÐÉÇÈÓÇÊÍÐÍÓÎÇпÑÄÊÛ
ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÂÍ Ë¿ÐÑÄÏÐÑÁ¿ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ÉÍ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÈ ÒÖÄÌÚÈ
ÑÍÏÍÂÍÁÊǾÄÑÌ¿Ï¿ÆÁÇÑÇÄÉÒÊÛÑÒÏÌÚÔÎÏÍÕÄÐ É̾ÆÛ cuoÃÍÄÁÐÉÇÈ
ÐÍÁ ÁÍ ËÌÍÂÇÔ ÐÑÏ¿Ì¿Ô pÏÄÉÏ¿ÐÌÚÈ ¿ÏÔÇÑÄÉ ÐÎÍÃÁÇÅÌÇÉ ndqÒ
ÑÒÏÌÚÈ ¿ÌпËÀÊÛ ¿ÏÔÇÑÄÉÑÍÏ¿ cph¿ÂÍÏÐÉÍÂÍ ÀÇÌ×ÑÄÈÌ¿ ÎÍÐÁ¾ÑÇÊ
ÇËÄÝØÇÈ ÌÄÎÏÄÔÍþØÒÝ ÇÐÑÍÏÇÉÍÉÒÊÛÑÒÏ ÐÁÍÝ ÏÄÖÛ ÀÒÃÒØÄÈ
ÌÒÝ ÕÄÌÌÍÐÑÛ Á ÉÍÑÍÏÍË ÌÄ ÐÑÇÔ¿ÄÑ ÑÁÍÏÖÄÐ Ì¿ÒÖÌÍÈ ÃľÑÄÊÛÌÍÐ
É¿¾ÅÇÆÌÛsÏÇÁÄÊÇÉÍÊÄÎÌÚÔÉÍÌÕÄÏÑÌÚÔÆ¿Ê¿ ÑÇÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
ÄÅÄÁÄÖÄÏÌÄ ÐÍÀÇÏ¿ÝØÇÔ ÊÝÀÇÑÄÊÄÈ ËÒÆÚÉÇ iÃÄÝÐÍÆÿÌǾÉÍÌ
ÄÃÁ¿ ÊÇ ÌÄ ÐÍ ÁÐÄÈ qÍÐÐÇÇ tÌÇÉ¿ÊÛÌÚÈ ÉÍÊ ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Á mÍÐÉÁÄ
ÊÄÉÑÇÁÎÄÿÂÍÂÍÁËÌÍÂÇÄÇÆÉÍÑÍÏÚÔÐÍÐÑ¿Áʾ ÎÍÃÃÄÏÅÇÁ¿ÊÇ ËÌÍÂÇÄ cuoÃÍÄÁÐÉÇÈ
ÝÑÂÍÏÃÍÐÑÛËÇÏÍÁÍÈËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÉÒÊÛÑÒÏÚÇ ÁÚÿÝØÇÄоËÒÆÚÉ¿Ì
¯
ÎÍÖÑÇ ÑÚоֿ Ê¿ÒÏÄ¿ÑÍÁ Ì¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔ Ç ËÄÅ ÑÚ ËÇÏ¿ kÊ¿Ï¿ yÒ
ÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÉÍÌÉÒÏÐÍÁ ËÍÊÍÃÚÔ ËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁ Ë¿ÌÇqÇÔ¿ÏÃc¿ÂÌÄÏÁ
pÏÇÆÌ¿ÌÌÚÈ ÕÄÌÑÏ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÍÈ Ì¿Ö¿ÊÄ Ô ÂÍÃÍÁ v+v
ÇËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÍÈÌ¿ÒÉÇfÃÇÌÐÑÁÄÌ ÁÄÉ¿ÁÚÐÑÒÎÇÊÇÁmÍÐ
ÌÍÄÁÐÑÏ¿ÌÄÁÚÐ×ÄÄËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÄÒÖÄÀÌÍÄÆ¿ÁÄ ÉÁÄ Ð ÀÊ¿ÂÍÑÁÍÏÇÑÄÊÛ
ÃÄÌÇÄÉÍÑÍÏÍËÒÎÏÇÐÁÍÄÌÐÑ¿ÑÒÐÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ¿ ÌÚËÇ ÉÍÌÕÄÏÑ¿ËÇ Á
cÐÄÜÑÍ°mÍÐÉÍÁÐÉ¿¾ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌ¿¾ÉÍÌÐÄÏ ÓÍÌà ÀÒÃÒØÄÈ ÁÚÐ×ÄÈ
Á¿ÑÍÏǾ ÇËpix¿ÈÉÍÁÐÉÍÂÍ ÉÍÑÍÏÍÈ ÐÄÌ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ×ÉÍÊÚ
ѾÀϾÂÍÿÇÐÎÍÊ̾ÄÑоÊÄÑ dÄÉÑÍÏ bÄÏÊÇÍÆ ÎÍÐÄ
cÑÄÿÊÄÉÇÄÂÍÃÚÊÇÖÌ¿¾ÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁ¿ÇÍ ÑÇÁ×ÇÈ mÍÐÉÍÁÐÉÒÝ
ÏÍËÌÚÄÒÐÇÊǾÁÚÿÝØÇÔоÃľÑÄÊÄÈÏÒÐÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÝ Á ÎÄÏ
ÉÒÊÛÑÒÏÚ ÜÌÑÒÆÇ¿ÆË ËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁ Ç ÀÊ¿ÂÍÑÁÍ ÁÚÈ ÅÄ ÂÍÃ ÎÍÐÊÄ ÍÑ
ÏÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ÏÒÐÐÉÇÔ ËÄÕÄÌ¿ÑÍÁ ÎÏÍÑÇÁÍÐÑ; ÉÏÚÑǾ ÀÚÊ ÎÍÏ¿ÅÄÌ
ÊÇÐÉÄÎÑÇÕÇÆËÒÖ¿ÐÑÇÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÚÔÃľÑÄÊÄÈ ÄÄ ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚËÇ pix¿ÈÉÍÁÐÉÇÈ
À;Á×ÇÔоÎÏÍÌÇÉÌÍÁÄÌǾÖÄÏÄÆÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍ ÁÍÆËÍÅÌÍÐѾËÇÇÁÍÆ
¯
ÏÇÇÇÌÍÆÄËÌÍÂͧƿÐÇÊÛ¾¨ÇÏ¿ÁÌÍÃÒ×ÇÝÂÍÐÒ ÁÄÐÑÇÊ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍËÒ
ÿÏÐÑÁÄÌÌÚÔÁÊ¿ÐÑÄÈn¿ÑÍÏÅÄÐÑÁÄÎÍÐÊÒÖ¿Ý ËÇÏÒ Í ÏÍÅÃÄÌÇÇ ÌÍÁÍÂÍ ÓÄÌÍËÄÌ¿ Ì¿ ÁÍÐÑÍÉÄ
ÍÑÉÏÚÑǾÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÄÄÍÐÌÍÁ¿ÑÄÊÛÇÎÄÏ fÁÏÍÎÚ a ÎÏÍÓÄÐÐÒÏ¿ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍ
ÁÚÈ ÃÇÏÄÉÑÍÏ ndqÒÀÇÌ×ÑÄÈÌ ÎÍÃÖÄÏÉÇÁ¿Ê ÏÇÇÃÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾʿÕÁÄÑÇÏÒÐÐÉÍÈ
ÂÊ¿ÁÌ¿¾ ÕÄÊÛ° §ÁÍÆÁÚÐÇÑÛ ÆÌ¿ÖÄÌÇÄ ÏÒÐÐÉÍÈ Ç ƿοÃÌÍÄÁÏÍÎÄÈÐÉÍÈ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÉÒÊÛÑÒÏÚ
ËÒÆÚÉÇ Ç ÏÒÐÐÉÇÔ ËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁ¨ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍ n¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌ¿¾ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏǾ qÍÐÐÇÇ ÍÐÍÆÌ¿Á¿Ê¿
ÏǾ ÃÍÊÅÌ¿ ÂÍÑÍÁÇÑÛ §ËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁ Á ÍÀ×ÇÏ ÐÄÀ¾ÍÏ¿ÌÇÖÌÍÈÖ¿ÐÑÛÝÄÁÏÍÎÄÈÐÉÍÈÉÒÊÛÑÒ
ÌÄÈ×ÄËÐËÚÐÊÄÐÊÍÁ¿¨oÆÌ¿ÖÄÌÇÇÎÏÍÓÄÐÐÇ ÏÚiÜÑÍÐÑ¿ÊÍÓÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌÍÈÑÏ¿ÃÇÕÇÄÈ

cfviirsoqii 
mÍÐÉÍÁÐÉ¿¾ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏǾÄÂÍÃÚ

ÎÏÍÌÄÐÄÌÌÍÈ ÐÉÁÍÆÛ ÁÐÝ ÇÐÑÍÏÇÝ ÒÖÄÀÌÍÂÍ Ë¿ÌÇÌÍÁ anrÉϾÀÇÌ nkmÄÑÌÄÏ° ÁÚÿ


Æ¿ÁÄÃÄÌǾ ÝØÇÄо ÓÇÂÒÏÚ ÎÍÊÒÖÇÁ×ÇÄ ËÇÏÍÁÍÄ ÎÏÇÆÌ¿
kÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏǾ Á r¿ÌÉÑpÄÑÄÏÀÒÏÂÄ ÍÑ ÌÇÄnÄËÄÌÄÄÁÎÄÖ¿ÑʾÝØÇËÇÍÉ¿Æ¿ÊÇÐÛÒÐÎÄ
ÉÏÚÑ¿¾ ÖÄÑÚÏÛ˾ ÂÍÿËÇ Ï¿ÌÛ×Ä
 ÎÍ ÔÇ Á ÍÀÊ¿ÐÑÇ ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÍÂÍ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁ¿
ÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁÄadqÒÀÇÌ×ÑÄÈÌ¿Ì¿ÎÄÏÁÚÔÎÍ eÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ ÒÎÍ˾ÌÒÑÛ aihÇÊÍÑÇ° ÒÖÄÌÇÉ¿
Ï¿ÔÍÉ¿ÆÚÁ¿Ê¿ÃÄÈÐÑÁÄÌÌÒÝÎÍËÍØÛn¿ÃÍÊÂÍ nchÁÄÏÄÁ¿ÇÒÖÇÑÄʾq¿ÔË¿ÌÇÌÍÁ¿ÇÊÇiÍÐÇ
ÐÁ¾Æ¿Ê ÐÄÀ¾ Ð mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÄÈ Ó¿ÇqÍÆÇÌÒlÄÁÇÌÚÔÀÄÆÉÍÑÍÏÚÔÌÄÁÍÆËÍÅÌÍ
ÂÄÌÇ¿ÊÛÌÚÈ ÁÚÎÒÐÉÌÇÉ ÇÆ r¿ÌÉÑpÄÑÄÏÀÒÏ ÀÚÊÍÀÚÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÛÏ¿ÆÁÇÑÇÄÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁ¿Á
¿ pix¿ÈÉÍÁÐÉÇÈ Á mÍÐÉÁÒ ÎÄÏÄÄÆÅ¿ÝÑ ryakÉÍÌÕÒ:+:ÐÑÍÊÄÑǾÐÑ¿Ê¿ÍÓÍÏËʾÑÛо
araÏÄÌÐÉÇÈ° Ñ¿Ê¿ÌÑÊÇÁÚÈ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏ Ç ËÍÐÉÍÁÐÉ¿¾ ×ÉÍÊ¿ ÐÉÏÇÎÇÖÌÍÂÍ Ç ÁÇÍÊÍÌÖÄÊÛ
ÑÄÍÏÄÑÇÉ cir¿ÓÍÌÍÁ Ð ÇËÄÌÄË ÉÍÑÍÏÍÂÍ ÌÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ÁÐÄËÇÏÌÒÝÇÆÁÄÐÑÌÍÐÑÛÉÍÑÍÏÍÈ
ÐÁ¾Æ¿ÌÍÌ¿Ö¿ÊÍÌÍÁÍÈÇÐÑÍÏÇÇÁÚÐ×ÄÈËÒÆÚ ÎÏÇÌÄÐÒÅÄÁÄÉvv
É¿ÊÛÌÍÈ×ÉÍÊÚÁmÍÐÉÁÄoÃÌ¿ÉÍÍÖÄÌÛÐÉÍ c ÇÐÑÍÏÇÇ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÃÍ
ÏÍ mÍÐÉÍÁÐÉ¿¾ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏǾ ÎÍÖÒÁÐÑÁÍÁ¿Ê¿ ÏÄÁÍÊÝÕÇÍÌÌÍÂÍ ÎÄÏÇÍÿ ÀÚÊÇ ÁÚÿÝØÇÄо
ÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÛпËÍÍÀÌÍÁʾÑÛоÌ¿ÖÇÌ¿¾ÐÔ ÏÄÉÑÍÏÚ
ÑÍÂÿ° ÃÇÏÄÉÑÍÏ¿ ÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁÚ
ÂÍÃÍÁ:+:ÁÄÉ¿ÍÐÌÍÁÌÍÄÎÍÎÍÊÌÄÌÇÄÎÏÍÓÄÐ ÉÍÑÍÏÚÔÍÉ¿ÆÚÁ¿ÊÇÐÛÁ¿ÅÌÄÈ×ÇËÇÁÄÄÐÒÃÛÀÄ
ÐÍÏÍÁ ÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑ ÇÆ ÖÇÐÊ¿ ÄÄ ÁÚÿÝØÇÔо kÏÍËÄ ÍÐÌÍÁ¿Á×ÄÂÍ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÝ ndqÒ
ÁÚÎÒÐÉÌÇÉÍÁ ÀÇÌ×ÑÄÈÌ¿ο˾ÑÛÍÐÁÍÇÔÃľÌǾÔÍÐÑ¿ÁÇÊÇ
kÏÒÀÄÅÒ:+:¯::ÐÑÍÊÄÑÇÈmÍÐÉÍÁÐÉ¿¾ÉÍÌ ÁÚÿÝØÇÈо ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏ ÎÇ¿ÌÇÐÑ Ç ÎÄÿÂÍÂ
ÐÄÏÁ¿ÑÍÏǾÎÏÇÔÍÃÇÑÐÀÊÄÐѾØÇËÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÍË ris¿ÌÄÄÁÇÁÚÿÝØÇÈоÎÇ¿ÌÇÐÑÃÇÏÇÅÄÏ
ÄÈ ÒÿÊÍÐÛ ÐÍÆÿÑÛ ËÍÐÉÍÁÐÉÒÝ ÁÄÑÁÛ ÏÒÐÐÉÍÈ Ç ÎÄÿÂÍÂ cir¿ÓÍÌÍÁ r ÇËÄÌÄË ÎÄÏÁÍÂÍ
ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÍÈ ×ÉÍÊÚ ris¿ÌÄÄÁ rcq¿Ô ÐÁ¾Æ¿Ì¿ÎÏÄÅÃÄÁÐÄÂÍÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕǾËÒÆÚÉ¿ÊÛ

 morkocrka€konrfqcasoqi€¯
ÌÍÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÍÂÍ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ fËÒ ÒÿÊÍÐÛ mÍØÌÚÈ Ï¿ÐÕÁÄÑ
ÎÍÐÑÏÍÇÑÛÑ¿ÉÒÝÐÇÐÑÄËÒÍÀÒÖÄÌǾÉÍÑÍÏ¿¾Ç Ì¿ÀÊÝÿÄÑо Ç Ì¿
ÎÍÌÚÌÄ ÊÄÅÇÑ Á ÍÐÌÍÁÄ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿ÌÌÍÂÍ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇÔ Ó¿
ËÒÆÚÉÍÁÄÃÖÄÐÉÍÂÍ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ oÏ¿ÌÇÆ¿ÑÍÏ ÉÒÊÛÑÄÑ¿Ô pÏÇÔÍÃÇÑ
ÐÉÍÈ ÁÍÊÄ cir¿ÓÍÌÍÁ¿ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏǾ ÍÀ¾ ÌÍÁÍÄÎÍÉÍÊÄÌÇÄÎÏÍ
Æ¿Ì¿ ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÚË ÌÄ ÇËÄÝØÇË ¿Ì¿ÊÍÂÍÁ ¿Ï ÓÄÐÐÍÏÍÁ ÁÚÐÍÖ¿È×Ä
ÔÇÑÄÉÑÒÏÌÚË ÍÀÊÇÉÍË ÐÍÄÃÇÌÄÌÇÄË ÂÊ¿ÁÌÍÂÍ ÂÍ ÉÊ¿Ðп cÇÐÎÍÊÌÇ
ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍ Æ¿Ê¿ ÐÑÏ¿ÌÚ Ð ÒÖÄÀÌÚË Æ¿ÁÄÃÄ ÑÄÊÛÐÉÍË ÃÄÊÄ §ÂÍÐÒ
ÌÇÄËnÄÑÁËÇÏÄÁÚÐ×ÄÈËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ×ÉÍ ÿÏÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛ¨ ÉÍÌ
ÊÚ ÖÄÈ ÉÍÌÕÄÏÑÌÚÈ Æ¿Ê ÁÚÐÑÒοÊ ÀÚ Á ÆÌ¿ ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÎÏÇÁÄÊ¿
ÖÄÌÇÇ Ì¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ ÕÄÌÑÏ¿ ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÔ ÉпËÚËÎÍÆÇÑÇÁÌÚË
ÎÏÄÆÄÌÑ¿ÕÇÈeʾÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÜÑÍÍÆÌ¿Ö¿ÊÍ ÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ¿Ë iËÄÌ
ÎÍÐÑ;ÌÌÍÄ ÁÍÆÃÄÈÐÑÁÇÄ ÁÚÿÝØÇÔо ¾ÁÊÄÌÇÈ ÌÍ Á ÐÍÁÄÑÐÉÍÄ ÁÏÄ
ËÇÏÍÁÍÈ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÉÒÊÛÑÒÏÚ Ì¿ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ ˾ mÍÐÉÍÁÐÉ¿¾ ÉÍÌ cÚÿÝØÇÈоÎÇ¿ÌÇÐÑÃÇÏÇ
ÑÄÊÛÌÚÈÎÏÍÕÄÐÐ ÐÄÏÁ¿ÑÍÏǾ ÁÚÔÍÃÇÑ ÅÄÏÇÎÄÿÂÍÂcir¿ÓÍÌÍÁ

¯ eÇÏÄÉÑÍÏmÍÐ
pÍÐÊÄ ÏÄÁÍÊÝÕÇÇ ÂÍÿ ÀÚÊÇ Ç ÁÄÊÇ Ì¿ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÈ ÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
ÉÇÄ ÃÍÐÑÇÅÄÌǾ Ç ËÏ¿ÖÌÚÄ ÐÑÏ¿ÌÇÕÚ kÍÂÿ ÒÏÍÁÄÌÛ ÎÏÇÆÌ¿ÌǾ
¯ÂÂ
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏǾÍÀÏÄÊ¿ÐÑ¿ÑÒÐÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈ ÖÄÏÄÆÐÇÐÑÄËÒËÄÅÃÒ
ÐÁÄÏ×ÇÊÍÐÛÑÍÆ¿ÖÑÍÍÌ¿ÀÍÏÍÊ¿ÐÛÁÄÐÛÎÏÄà ̿ÏÍÃÌÚÔ ÉÍÌÉÒÏÐÍÁ
×ÄÐÑÁÒÝØÇÈ ÎÄÏÇÍà rÑ¿ÀÇÊÛÌÍÄ ÓÇÌ¿ÌÐÇÏÍ iÔÍѾÁÍÐÎÇÑ¿ÌÌÇÉÇ
Á¿ÌÇÄ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ ÁÐÄʾÊÍ ÒÁÄÏÄÌÌÍÐÑÛ Ç ÐÌÇ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÒÖ¿ÐÑ
Ë¿ÊÍ ÍÂÏÍËÌÍÄ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍ ÎÏÍÀÊÄË nÍ ÉÍÌ ÁÍÁ¿ÊÇ
Ç ÎÍÀÄÅÿ
ÐÄÏÁ¿ÑÍÏǾÌÄÏÄÃÉÍÍÉ¿ÆÚÁ¿Ê¿ÐÛÎÍÃÅÄÐÑÉÇË ÊÇ Á ÉÍÌÉÒÏпÔ ÍÑ
ÿÁÊÄÌÇÄËÇÃÄÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÔÃÍÉÑÏÇÌοÏÑÇÈÌÚÔ ËÍËÄÌÑ¿ ÇÔ ÁÍÆÌÇÉ
ÎÍÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÇÈ¿ÎÍÏÍÝÇÏÄÎÏÄÐÐÇÈxÄÏÌÍÈ ÌÍÁÄÌǾ Á ÐÍÁÄÑÐÉÇÈ
ÐÑÏ¿ÌÇÕÄÈ Á ÇÐÑÍÏÇÇ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÐÑ¿ÊÍ ÎÄÏÇÍÃ ÜÑ¿ ÎÏ¿ÉÑÇÉ¿
ÒÁÍÊÛÌÄÌÇÄ Á ÂÍÃÒ ÁÄÊÇÉÍÂÍ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏ¿ ÐÑ¿ÌÍÁÇÑо ÍÀÙÄÉÑÍË
vvÁÄÉ¿ eeyÍÐÑ¿ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÂÍÁÌÇ
ÉÍÁÇÖ¿sÍÂÿÅÄÀÚÊ Ë¿ÌǾ Ç ÍÎÄÉÇ cϾÃ
ÒÁÍÊÄÌ Ç ÁÚÿÝØÇÈ ÊÇ É¿É¿¾ÊÇÀÍ ÃÏÒ¿¾
о ÏÄÉÑÍÏ Ñ¿Ê¿ÌÑ ÁÚÐ׿¾ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌ¿¾
ÊÇÁÚÈ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏ ×ÉÍÊ¿ Á ËÇÏÄ ËÍÅÄÑ
Ç ÁÄÊÇÉÍÊÄÎÌÚÈ ÎÄ ÎÍÔÁ¿ÐÑ¿ÑÛо Ñ¿ÉÇË cÚÿÝØÇÈоÉÍËÎÍÆÇÑÍÏ
ÿÂÍÂ c€yÄÀ¿ÊÇÌ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍË Ê¿ÒÏÄ¿ ÃÇÏÇÅÄÏÇÎÄÿÂÍÂmmiÎ
ÎÍÊÇÑÍÁiÁ¿ÌÍÁ
¯
ÐÒËÄÁ×ÇÈ ÐÍÔÏ¿ÌÇÑÛ ÑÍÁ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ eÇÏÄÉÑÍÏ
ÏÄÉÑÍÏ 
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÝ Á Ѿ ÉÍÌÉÒÏÐÍÁ ÎÏÇÑÍË mÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
ÅÄÊÄÈ×ÇÄ ÂÍÃÚ ÁÍÈ пËÚÔÎÏÄÐÑÇÅÌÚÔÇ
¯ÂÂ
ÌÚ Ç ÁÍÆÏÍÃÇÑÛ ÄÄ ÐÊÍÅÌÚÔ
ÎÍÊÌÍÉÏÍÁÌÒÝ ÃÄ rÊÄÃÒÄÑÒÖÄÐÑÛÖÑÍÐÑÒÃÄÌÖÄÐÉÇÈÉÍÌÑÇÌÂÄÌÑ
¾ÑÄÊÛÌÍÐÑÛ Á ÉÏ¿Ñ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÎÍÐÊÄÁÍÄÌÌÍÂÍÎÄ
Ö¿È×ÇÈÐÏÍÉ ÏÇÍÿÐÑ¿ÊÇÌÑÄÏÌ¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚËÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÝ
nÍ ÐÒÏÍÁÚÄ ÇÐ ØÇË ÎÍÖÑÇ ÁÐÝ É¿ÏÑÒ ËÇÏ¿ i ÐÏÄÃÇ Ê¿ÒÏÄ¿
cÚÿÝØÇÈоÉÍËÎÍÆÇÑÍÏ
ÎÚÑ¿ÌǾ ÌÄ ÐÊÍËÇ ÑÍÁÒÖ¿ØÇÔоÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÌÄË¿ÊÍÎÍÐÊ¿Ì
ÎÇ¿ÌÇÐÑËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÈÑÄÍ
ÏÄÑÇÉÇÎÄÿÂÍÂris¿ÌÄÄÁ ÊÇ ÓÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌÚÔ ÕÄÁaÁÐÑÏÇÇaÏÂÄÌÑÇÌÚbÍÊ¿ÏÇÇbÏ¿ÆÇÊÇÇ

¯ eÇÏÄÉÑÍÏ ÑÏ¿ÃÇÕÇÈmÍÐÉÍÁÐÉÍÈ cÄÌÂÏÇÇ cÛÄÑÌ¿Ë¿ dÄÏË¿ÌÇÇ e¿ÌÇÇ fÂÇÎÑ¿


mÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇiËÄÌ iÑ¿ÊÇÇkÇÑ¿¾kÒÀÚpÍÊÛ×ÇqÒËÚÌÇÇuÇ

¯Â ÌÍ Á ÜÎÍÔÒ §ÎÏÄÐÊÄ ÊÇÎÎÇÌ uÏ¿ÌÕÇÇ xÄÔÍÐÊÍÁ¿ÉÇÇ ÂÍÐÊ¿ÁÇÇ


ÃÍÁ¿ÌǾ Æ¿ ÐÑÇÊÛ¨ ÄÄ €Ë¿ÈÉÇ€ÎÍÌÇÇÇËÌÍÂÇÔÃÏÒÂÇÔÐÑÏ¿ÌcÐÑÄ
ÍÉ¿ÌÖÇÁ¿ÝÑÑ¿ÉÇÄÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÚÉ¿ÉadyÌÇÑ Ì¿Ô ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Ï¿Æ Á ÖÄÑÚÏÄ ÂÍÿ
Ì¿ÖÇ
ÉÄqkzÄÃÏÇÌ~ceÄÌÇÐÍÁradÒÀ¿ÈÃÒÊÇÌ¿ Ì¿¾ Ð ÂÍÿ ÎÏÍÁÍÃÇÑо ÍÃÇÌ ÇÆ пËÚÔ
ÐÇËÁÍÊÇÆÇÏÍÁ¿Á×ÇħÐÍÁÄÑÐÉÇÈ¿Á¿Ì¿Ïè ÉÏÒÎÌÚÔ mÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÉÍÌÉÒÏÐÍÁ ÇËÄÌÇ

cfviirsoqii 
pix¿ÈÉÍÁÐÉÍÂÍÌ¿ Á¿ÑÍÏÇÇ ° §ÎÏÍÓÄÐ
ÉÍÑÍÏÍË ÌÄÇÆËÄÌÌÍ ÐÇÍÌ¿ÊÇÆË Ç ÃÒÔÍÁ
ÀÊÇÐÑ¿ÝÑ ÄÄ ÁÍÐÎÇ ÌÍÐÑÛ¨ ° ÑÏ¿ÃÇÕǾ
Ñ¿ÌÌÇÉÇ ÉÍÑÍÏÒÝ ÌÄ ÐËÍÂÊÇ
mÍÐÉÍÁÐÉ¿¾ ÉÍÌ Ï¿ÆÏÒ×ÇÑÛ ÌÇÉ¿ÉÇÄ
ÐÄÏÁ¿ÑÍÏǾ ÐÄÂÍÃ ÎÏÄÁÏ¿ÑÌÍÐÑÇ ÄÄ ÇÐ
̾° ÍÃÌ¿ ÇÆ пËÚÔ ÑÍÏÇÇ
ÉÏÒÎÌÚÔ Á ËÇÏÄ ÁÚ xÑÍ ÅÄ ÍÀÏÄÑ¿ÄÑ
Ð×ÇÔ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ ÐÑÒÃÄÌÑ ÎÍοÿ¾ Á
ÎÏ ÍÓÄ Ð Ð ÇÍÌ ¿ Ê Û Ì ÚÔ mÍÐÉÍÁÐÉÒÝ ÉÍÌÐÄÏ
×ÉÍÊ ÎÍ ÐÒÑÇ ÕÄÊÚÈ Á¿ÑÍÏÇÝ! pÏÄÅÃÄ
ÉÍËÎÊÄÉÐ ÒÖÄÀÌÚÔ ÁÐÄÂÍ ÉÍÌÄÖÌÍ ÁÚÐÍ
Æ¿ÁÄÃÄÌÇÈ ÐÊÍÅÇÁ ÉÍÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÄ
×ÇÈо ÄØÄ Á ÉÍÌÕÄ ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍÄÏÒÉÍ cÚÿÝØÇÈоÎÇ¿ÌÇÐÑÎÄ
cÚÿÝØÈÇоÎÇ¿ÌÇÐÑÇ Ô ÂÍÃÍÁ rÒØÄÐ ÁÍÃÐÑÁÍ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁ ÿÂÍÂÇÉÍËÎÍÆÇÑÍÏabdÍÊÛ
ÎÄÿÂÍÂkniÂÒËÌÍÁ ÑÁÒÝÑ ÿÅÄ ÎÍ̾ÑǾ ÖÛÇ ÇËÄÌ¿ ÇÆÁÄÐÑÌÚ ÃÄÌÁÄÈÆÄÏ
¯ 

¯ eÇÏÄÉÑÍÏ

ÏÄÉÑÍÏ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌ
§ÀÍÊÛ׿¾ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍËÒ ËÇÏÒ eÇÏÄÉÑÍÏ
ÏÄÉÑÍÏ
ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
¯Â ÑÍÏǾ¨ Ç §ÐÍÀÐÑÁÄÌ mÍÐÉÍÁÐÉ¿¾ ÉÍÌÐÄÏ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÁÑÍÏÇÇ

¯Ç¯ÂÂ
ÌÍ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏǾ¨ Á¿ÑÍÏǾÇÐÄÂÍÃ̾ÐÍ
§bÍÊÛ׿¾ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏǾ¨ ÁÉÊÝÖ¿ÄÑ Ñ¿ÉÅÄ ËÒ ÀÇÏ¿ÄÑÁÐÁÍÇÔÐÑÄÌ¿ÔÆÁÄÆÃÚÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÂÍ
ÆÚÉ¿ÊÛÌÍÄ ÒÖÇÊÇØÄ Á ÉÍÑÍÏÍË ÍÀÒÖ¿ÄÑо ÎÍÖ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÍÂÍ Ç ÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÍÂÍ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿
ÑÇ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ Ç ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÒÝ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÒÝ nÍÜÑÍÌÄÁÐÄ
×ÉÍÊÒ
ÊÄÑÌÝÝ Ãʾ ÍÿÏÄÌÌÚÔ ÃÄÑÄÈ ÇÊÇ eÏÒ¿¾ ÍÐÍÀÄÌÌÍÐÑÛ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏ
wmy
ÎÏÇËÄÏÌÍÒÖ¿ØÇÔо iÁÒÖÇÊÇØÄ Á¿ÑÍÏÇÇ° ÀÍÊÛ×ÍÈ Ì¿ÒÖÌÚÈ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ ~ÑÍ
ÇÁÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÈ×ÉÍÊÄÎÏÄÎÍÿÄÑÌÄË¿ÊÍÉÍÌ ÎÍÅ¿ÊÒÈ пËÚÈ ÇÆÁÄÐÑÌÚÈ Ç ÎÏÍÐÊ¿ÁÊÄÌÌÚÈ
ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÐÉÇÔ ÎÄÿÂÍÂÍÁ bÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍ ÎÇÑÍËÕÄÁ Á qÍÐÐÇÇ ÕÄÌÑÏ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ ËÒÆÚÉÍÁÄÃÍÁ Ç
ÒÖÇÊÇØ¿ Ç ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÈ ×ÉÍÊÚ ÎÍÐÑÒοÄÑ Ì¿ ËÒÆÚÉÍÁÄÃÖÄÐÉÇÔ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÈ ÖÑÍ ÒÐÇÊÇÁ¿
ÉÍÌÉÒÏÐÌÍÈ ÍÐÌÍÁÄ Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÝ eľÑÄÊÛ ÄÑ ÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÒÝ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÒ ÒÖ¿ØÇÔо ÁÐÄÔ
ÌÍÐÑÛÁÐÄÔÒÖÄÀÌÚÔÆ¿ÁÄÃÄÌÇÈÌ¿ÀÊÝÿÄÑоtÖÄ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÄÈv¿Ï¿ÉÑÄÏÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÍÂÍÍÀ
ÌÚËÐÍÁÄÑÍËÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Ï¿ÆÍÁ¿ÌǾ Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÑÄÐÌÍ ÐÁ¾Æ¿Ì Ð
rÍÀÐÑÁÄÌÌÍÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏǾÐÍÃÄÏÅÇÑÓ¿ ×ÇÏÍÉÇËÐÎÄÉÑÏÍËÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÔÎÏÍÀÊÄË
ÉÒÊÛÑÄÑÍÁ
ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÚÈ ÍÏÉÄÐÑÏÍÁÚÈ ÁÍ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ÇÐÍÖÇÌÄÌǾ
É¿ÊÛÌÚÈ ÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÍÂÍ Ç ÔÍÏÍÁÍÂÍ ÃÇÏÇ n¿ÉÍÌÄÕ ÉÍÌÐÄÏ
ÅÇÏÍÁ¿ÌǾ ÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÍÂÍ Ç ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍ Á¿ÑÍÏǾ ÿÄÑ ÁÍÆ
ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÂÍ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ ÇÐÑÍÏÇÉÍÑÄÍ ËÍÅÌÍÐÑÛ É¿ÅÃÍËÒ
ÏÄÑÇÖÄÐÉÇÈ Ç ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÇÈ Ì¿ ÉÍÑÍÏÚÔ ÒÖ¿ØÄËÒо ÐÁÍÀÍÃÌÍ
ÍÀÒÖ¿ÄÑоÐÁÚ×ÄÐÑÒÃÄÌÑÍÁ¿Ñ¿ÉÅÄÓ¿ ÍÎÏÄÃÄÊÇÑÛ ÐÁÍÇ ÊÇÖ
ÉÒÊÛÑÄÑ ÎÍÁÚ×ÄÌǾ ÉÁ¿ÊÇÓÇÉ¿ÕÇÇ ÂÃÄ ÄÅÄ ÌÍÐÑÌÚÄ ÇÌÑÄÏÄÐÚ Á
ÂÍÃÌÍÆ¿ÌÇË¿ÄÑоÀÍÊÛ×ÄÐÑ¿ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁÐÍ ÇÐÉÒÐÐÑÁÄ cÍÍÀØÄ
ÁÐÄÈqÍÐÐÇÇÇrndaÐÎÇÏ¿ÌÑÒÏ¿ÎÏÇÉÍÌÐÄÏ ÎÏÍÀÊÄË¿ ÁÍÐÎÇÑ¿
Á¿ÑÍÏÇÇÂÍÑÍÁÇÑËÒÆÚÉÍÁÄÃÍÁÒÖÄÌÚÔÏ¿ÆÌÍÂÍ ÌǾ ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍÈ
ÎÏÍÓÇʾ Ç ÀÒÃÒØÇÔ ÎÄÿÂÍÂÍÁ ÁÚÐ×ÇÔ ÒÖÄÀ ÊÇÖÌÍÐÑÇ° ÂÊ¿ÁÌÄÈ
ÌÚÔ Æ¿ÁÄÃÄÌÇÈ ÎÍ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇË ÐÎÄÕÇ ׿¾ Ãʾ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ
¿ÊÛÌÍÐѾËcÌ¿ÐÑ;ØÄÄÁÏÄ˾Á¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÒÏÄ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ lÝ
°ÀÍÊÄÄÖÄÊÍÁÄÉ À¿¾ ÑÁÍÏÖÄÐÉ¿¾ ÇÌÇ
r¿Ë ÎÍ ÐÄÀÄ Ë¿Ð×Ñ¿À ÒÖÄÀÌÍÂÍ Æ¿ÁÄÃÄÌǾ ÕÇ¿ÑÇÁ¿ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ
ÉÍÌÄÖÌÍ ÐÁÇÃÄÑÄÊÛÐÑÁÒÄÑ Í ÄÂÍ ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍÐ ÎÍÃÃÄÏÅÇÁ¿ÄÑо ÎÍ
ÑÇ oÃÌ¿ÉÍ ÍÑÊÇÖÇÑÄÊÛÌÚÄ ÐÁÍÈÐÑÁ¿ mÍÐÉÍÁÐ ÍØϾÄÑо ÐÍÆÿÝÑо cÚÿÝØÈÇоÎÇ¿ÌÇÐÑÎÄ
ÿÂÍÂÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛddnÄÈ
ÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÁÍÐÍÀÄÌÌÍÐѾÔÐÍÃÄÏÅ¿ÌǾ ÒÐÊÍÁǾ Ãʾ ÄÄ ÏÄ¿ ¿ÒÆ
¯ eÇÏÄÉÑÍÏ
ÎÏÍÕÄÐпÍÀÒÖÄÌǾÁÄÂÍÃÇÌ¿ËÇÉÄÇÀÄÏÄÅÌÍ ÊÇÆ¿ÕÇÇ n¿ÎÏÇËÄÏ
ÏÄÉÑÍÏ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏ
ÐÍÔϿ̾ÄËÍÈÐÇÐÑÄËÄÕÄÌÌÍÐÑÄÈeÄÁÇÆÉÍÌÐÄÏ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛ ÎÍÅÄ Á¿ÑÍÏÇÇ
¯ÂÂ

 morkocrka€konrfqcasoqi€¯
oÑÉÏÚÑÉ¿ÉÍÌÕ¿ÔÂÍÃÍÁiÆÓÍÌÃÍÁmÒÆľmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÇËndqÒÀÇÌ×ÑÄÈÌ¿

Ê¿Á×ÇÈƿ̾ÑÛоÐÍÖÇÌÄÌÇÄËÇÍÀÌ¿ÏÒÅÇÁ×ÇÈ h¿ÐÊÒÂÇÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÍÕÄÌÄÌÚÎÍÃÍÐÑÍÇÌÐÑÁÒ
ÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÇ ÎÍÊÒÖ¿ÄÑ ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍ ÎÍ ÉÊ¿ÐÐÒ oÌ¿ÃÁ¿ÅÃÚÌ¿ÂÏ¿ÅÃÄÌ¿ÁÚÐ×ÄÈÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈ
ÉÍËÎÍÆÇÕÇÇÄËÒÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁʾÄÑоÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ Ì¿ÂÏ¿ÃÍÈ ° ÍÏÃÄÌÍË
ÇÆÒÖ¿ÑÛ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚÄ lÄÌÇÌ¿ÁÂÍÃÒÁ
ÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇÄ ÃÇÐ ÐÁ¾ÆÇÐÊÄÑÇÄËÇÁ
ÕÇÎÊÇÌÚ ÍÏ¿ÌÇÆÒ ÂÍÃÒ Á ÐÁ¾ÆÇ ÐÍ
ÄÑо ÇÐÎÍÊÌÄÌÇÄ ÄÂÍ ÐÑÍÊÄÑÇÄË ÐÍ Ã̾ ÍÐ
ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÇÈfÐÊÇÒ ÌÍÁ¿ÌǾ c ÂÍÃÒ
ÌÄÂÍ ÄÐÑÛ ÐÉÊÍÌÌÍÐÑÛ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏ
É ËÒÆÚÉÍÁÄÃÖÄÐÉÇË Á¿ÑÍÏÇÇÀÚÊÍÎÏÇÐÁÍ
ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾË ÇÊÇ ÄÌÍÇ˾pix¿ÈÉÍÁ
ÃÇÏÇÅÇÏÍÁ¿ÌÇÝ ÑÍ ÐÉÍÂÍ
ÎÍÐÊÄ ÎÏÍÁÄÏÉÇ ÐÎÍ rÄÂÍÃ̾ ÉÍÌÐÄÏ
ÐÍÀÌÍÐÑÄÈ ÍÌ Ñ¿ÉÅÄ Á¿ÑÍÏǾ ÇËÄÄÑ ÐÑ¿ÑÒÐ
ÎÍÊÒÖ¿ÄÑ ÌÄÍÀÔÍÃÇ ÍÐÍÀÍÕÄÌÌÍÂÍÍÀÙÄÉÑ¿
ËÍÄÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍcÍÐ ÉÒÊÛÑÒÏÌÍÂÍ Ì¿ÐÊÄÃǾ
ÎÇÑ¿ÌÇÄ ÑÁÍÏÖÄÐÉÍÈ Ì¿ÏÍÃÍÁ qÍÐÐÇÈÐÉÍÈ
ÊÇÖÌÍÐÑÇ ÍÀʿÿÝ uÄÃÄÏ¿ÕÇÇÁÐÄÏÍÐÐÇÈ
cÚÿÝØÈÇоÉÍËÎÍÆÇÑÍÏ ØÄÈ ËÌÍÂÍÐÑÍÏÍÌ ÐÉÍÂÍÕÄÌÑÏ¿ÁÚÐ×ÄÂÍ cÚÿÝØÈÇоÔÍÏÍÁÍÈÃÇ
ÇÎÄÿÂÍÂc€yÄÀ¿ÊÇÌ ÌÇËÇ ÁÍÆËÍÅÌÍÐѾ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ ÏÇÅÄÏÇÎÄÿÂÍÂacrÁÄ×

¯ eÇÏÄÉÑÍÏ ÌÇÉÍÁ


¯ qÄÉÑÍÏ

ÏÄÉÑÍÏ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏ ËÇ° Æ¿ÁÄÑ ÁÄÊÇÉÇÔ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍ ÍÀÏ¿ÆÍ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ


Á¿ÑÍÏÇÇ
¯Â ÎÏÄÃ×ÄÐÑÁÄÌÌÇÉÍÁ Á¿ÌǾ Ç ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ
¯ÂÂ

cfviirsoqii 
eÍÐÉ¿ÍÑÊÇÖǾÒÖÄÌÇÉÍÁmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ

Ì¿ÒÉÇ pÏÇÆÌ¿ÌÇÄË ÁÚÐÍÉÍÂÍ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌÍÂÍ ØÇËÇоËÒÆÚÉ¿ÌÑ¿ËÇÇÎÄÿÂÍ¿ËÇÐÍÆÿÁ¿


ÒÏÍÁ̾ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇǾÁÇÊÍÐÛÎÏÇÐÁÍÄÌÇÄÄÈÐÑ¿ ÊÇÇÆÎÍÉÍÊÄÌǾÁÎÍÉÍÊÄÌÇÄÍÀÏ¿ÆmÍÐÉÍÁ
ÑÒп ÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ¿ Á ÃÄÉ¿ÀÏÄ ÂÍÿ
pÏÇÉ¿Æ ÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Ñ¿ÉÇË É¿ÉÇË ÄÂÍ ÆÌ¿ÄÑ
mÇÌÇÐÑÄÏÐÑÁ¿ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾqÍÐÐÇÇ ÁÄÐÛËÇÏ
mÍÐÉÍÁÐÉÒÝ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÝ ÌÄÁÍÆËÍÅÌÍ kÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏǾ ÒÌÇÉ¿ÊÛÌ¿ ÐÁÍÇËÇ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿
Ï¿ÐÐË¿ÑÏÇÁ¿ÑÛÑÍÊÛÉÍÉ¿ÉÒÖÄÀÌÍÄÆ¿ÁÄÃÄÌÇÄ ÑÄÊÛÌÚËÇ ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚËÇ Ç Ì¿ÒÖÌÚËÇ ÃÍ
oÌ¿ÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÄÑÐÍÀÍȧÒÖÏÄÅÃÄÌÇÄÅÇÁÍĨ ÐÑÇÅÄÌǾËÇ ÐÁÍÇËÇ ÑÏ¿ÃÇÕǾËÇ Ç ÇÃÄ¿Ê¿ËÇ

r i s¿ÌÄÄÁ Ð ÌÄÎÍÁÑÍÏÇËÚË ÍÀÊÇÉÍË Ç ÉÍÑÍÏÚÄÒÿÊÍÐÛÐÍÔÏ¿ÌÇÑÛÁÖÄÏÄÃÄÃÏ¿Ë¿ÑÇÖÄÐ


¿ÑËÍÐÓÄÏÍÈfÄÎÇÑÍËÕÚÐÑ¿ÌÍÁÇÊÇÐÛÁÚÿÝ ÉÇÔÐÍÀÚÑÇÈÇÐÑÍÏÇÇÐÑÏ¿ÌÚ


 morkocrka€konrfqcasoqi€¯
morkocrka€konrfqcasoqi€¯
+ tpqaclfnif
txfbnoscoqxfrkojgihn}
txfn|jrocfsiqfksoqas

t
ÖÄÌÚÈÐÍÁÄÑÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ°ÎÏÄÃ Á¿Ê¿ÐÛ pÍ ÌÍÁÍËÒ tÐÑ¿ÁÒ ÂÍÿ rÍÁÄÑ
ÐÑ¿ÁÇÑÄÊÛÌÚÈ ÍÏ¿Ì ÉÍÊÊÄÉÑÇÁÌÍÂÍ ÒÎ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁ ÎÍÊÒÖÇÊ ÎÏ¿ÁÍ ÎÏÇÐÁ¿ÇÁ¿ÑÛ ÁÚ
Ï¿ÁÊÄÌǾ ÏÄ׿ÝØÇÈ ÁÐÄ Ì¿ÐÒØÌÚÄ ÿÝØÇËо ¿ÏÑÇÐÑ¿Ë ÆÁ¿ÌÇÄ ÎÍÖÄÑÌÍÂÍ ÖÊÄÌ¿
ÁÍÎÏÍÐÚ ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍÈ ÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÍÈ Ç ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÍÈÅÇÆÌÇÁÒÆ¿ pÏÄÄËÌÇÉÍË rÍÁÄÑ¿ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁ ÐÑ¿Ê vÒ
r¿ËÚË Ï¿ÌÌÇË ÎÏÄÃ×ÄÐÑÁÄÌÌÇÉÍË tÖÄÌÍÂÍ ÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÈ ÐÍÁÄÑ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÉÍÑÍÏÚÈ
ÐÍÁÄÑ¿ ÀÚÊ rÍÁÄÑ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÇËÄÊÀÍÊÄÄ×ÇÏÍÉÇÈÐÍÐÑ¿ÁÇÀÍÊÄÄ×ÇÏÍÉÍÄ
ÎÄÏÁÍÄÆ¿ÐÄÿÌÇÄÉÍÑÍÏÍÂÍÎÍÃÎÏÄÃÐÄÿÑÄÊÛÐÑ ÎÍÊÄ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ lÝÀÚÄ Ì¿ËÄÏÄÌǾ ÍÂÏ¿
ÁÍË ndqÒÀÇÌ×ÑÄÈÌ¿ ÐÍÐÑ;ÊÍÐÛ ÒÅÄ ÖÄÏÄÆ ÌÇÖÇÑÛпËÍÐÑ;ÑÄÊÛÌÍÐÑÛrÍÁÄÑ¿
É¿ÉÁÎÏÍ
ÌÄÐÉÍÊÛÉÍÌÄÃÄÊÛÎÍÐÊÄÄÄÍÑÉÏÚÑǾ°ÐÄÌ ÄÉÑÄ tÐÑ¿Á¿ ÂÍÿ ÑÍÂÿ×ÌÄÂÍ ÃÇÏÄÉÑÍÏ¿
ѾÀϾÂÍÿcrÍÁÄÑÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁÁÔÍÃÇÊÇ cir¿ÓÍÌÍÁ¿ ÌÄÇÆËÄÌÌÍ ÁÚÆÚÁ¿ÊÇ ÏÄÆÉÇÈ
ÐÑ¿Ï×ÇÄ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÇ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇÔ ÉÊ¿Ð ÎÏÍÑÄÐÑ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁ pÍÐÊÄ ÇÆÁÄÐÑÌÚÔ ÏÄÁÍ
ÐÍÁ ÎÏÄÃÐÄÿÑÄÊÄË ÀÚÊ ÃÇÏÄÉÑÍÏ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍ ÊÝÕÇÍÌÌÚÔ ÐÍÀÚÑÇÈ ÂÍÿ ÌÍÁÚÈ tÐÑ¿Á
ÏÇÇ mÌÍÂÇÄ ÑÏ¿ÃÇÕÇÇ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍ tÖÄÌÍÂÍ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÒÑÁÄÏÅÃÄÌÌÚÈ mÇÌÇÐÑÄÏÐÑ
ÐÍÁÄÑ¿ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÆ¿ÉÊ¿ÃÚÁ¿ÊÇÐÛÇÏ¿ÆÁÇÁ¿ ÁÍËÁÌÒÑÏÄÌÌÇÔÃÄÊÒÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿Ê¿ÁÑÍÌÍËÇÝ
ÊÇÐÛÌ¿ÎÏÍѾÅÄÌÇÇÃÍÊÂÇÔÃÄоÑÇÊÄÑÇÈÐÒØÄÐ vÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍÐÍÁÄÑ¿ÁÚÀÍÏÌÍÐÑÛÃÇÏÄÉÑÍ
ÑÁÍÁ¿ÌǾÎÏÄÅÌÇÔÓÍÏËÉÍÊÊÄÂÇ¿ÊÛÌÍÂÍÒÎÏ¿Á Ï¿ÇÆÖÇÐÊ¿ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁÐÏÍÉÍËÌ¿ÑÏÇÂÍÿ
ÊÄÌǾÁÒÆÍË n¿rÍÁÄÑÁÍÆʿ¿ʿÐÛÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÆ¿ÎÏ¿
h¿ÐÄÿÌǾ rÍÁÄÑ¿ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁ ÎÏÍÔÍÃÇ ÁÇÊÛÌÚÈÔÍÃÒÖÄÀÌÍÂÍÎÏÍÕÄÐп¿ÃʾÏ¿ÆÀÍÏ¿
ÊÇ ÐÇÐÑÄË¿ÑÇÖÄÐÉÇ Ì¿ ÌÇÔ Ï¿ÐÐË¿ÑÏÇÁ¿ÊÇÐÛ Ï¿ÆÌÍÍÀÏ¿ÆÌÚÔ ÎÍÅÄÊ¿ÌÇÈ Ç ÎÏÄÑÄÌÆÇÈ ÒÖ¿
ÁÐÄ Á¿ÅÌÄÈ×ÇÄ ÐÑÍÏÍÌÚ ÒÖÄÀÌÍÂÍ ÎÏÍÕÄÐп ØÇÔо ÐÍÆÿÁ¿Êо ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÐÉÇÈ ÃÇÐÕÇÎÊÇ
ÒÖÄÀÌÚÄ ÎÏÍÂÏ¿ËËÚ ÐÏÍÉÇ ÍÀÒÖÄÌǾ Á ÐÎÄ Ì¿ÏÌÚÈÐÒÃ
ÕÇ¿ÊÛÌÚÔ ÉÊ¿ÐпÔ ÎÍϾÃÍÉ Ç ÐÍÃÄÏÅ¿ÌÇÄ vÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÈ ÐÍÁÄÑ ÏÄ׿Ê пËÚÈ ×Ç
ÜÉÆ¿ËÄÌÍÁ ÐÍÐÑ¿Á ÜÉÆ¿ËÄÌ¿ÕÇÍÌÌÚÔ ÉÍËÇÐ ÏÍÉÇÈ ÉÏÒÂ ÁÍÎÏÍÐÍÁ ÎÏÄÅÃÄ ÁÐÄÂÍ ÑÄÉÒØÄÈ
ÐÇÈ Ç ÎÍϾÃÍÉ ÎÏÍÁÄÃÄÌǾ ÒÖÄÌÇÖÄÐÉÇÔ ÁÄ ÅÇÆÌÇ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
cо ÐÓÄÏ¿ ÍÀØÄÍÀÏ¿
ÖÄÏÍÁ Ï¿ÐÎÏÄÃÄÊÄÌÇÄ ÒÖ¿ØÇÔо ÎÍ ÉÊ¿ÐпË ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌÚÔÎÏÄÃËÄÑÍÁÀÚÊ¿ÁÁÄÃÄÌÇÇn¿ÒÖ
a ÎÍÆÅÄ rÍÁÄÑÒ ÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅ¿ÊÍ ÎÏ¿ÁÍ ÏÄÂÊ¿ ÌÍÂÍ ÐÍÁÄÑ¿ ÎÏÇ ÃÇÏÄÉÑÍÏÄ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ 
ËÄÌÑ¿ÕÇÇ ¿ÏÑÇÐÑÇÖÄÐÉÍÈ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÎÏÍ vÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÈÐÍÁÄÑÑ¿ÉÅÄÁÚÐÑÒοÊÐÁÍÄÂÍ
ÓÄÐÐÍÏÍÁ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÁÌÄ qÒÐÐÉÍÂÍ ËÒÆÚ ÏÍÿÜÉÐÎÄÏÑÌÚËÍÏ¿ÌÍËÏ¿ÐÐË¿ÑÏÇÁ¿ÊÎÏÍ
É¿ÊÛÌÍÂÍÍÀØÄÐÑÁ¿
qmo ÁÑÍËÖÇÐÊÄÎÏ¿ÁÍ ÂÏ¿ËËÚÇÒÖÄÀÌÚÄÎÊ¿ÌÚËÌÍÂÍÖÇÐÊÄÌÌÚÔËÒ
ÉÍÌÑÏÍʾÆ¿ÉÍÌÕÄÏÑÌÚËÏÄÎÄÏÑÒ¿ÏÍËÿÀÚ ÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ×ÉÍÊÇÉÒÏÐÍÁÑÍÂÿ×ÌÄÈmÍÐÉÁÚ
ÌÄÐÌÇÅ¿ÑÛÁÚÐÍÉÍÂÍÎÏÍÐÁÄÑÇÑÄÊÛÐÉÍÂÍÆÌ¿ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÊ ÐÁÍÄ Æ¿ÉÊÝÖÄÌÇÄ ËÄÐÑÌÍÈ ÃÇÏÄÉ
ÖÄÌǾÉÍÌÕÄÏÑÍÁÁmÍÐÉÁÄvÍѾÁÑÍÁÏÄ˾ ÕÇÇqmoÍÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇÏ¿ÆÏÄ×ÇÑÛÖ¿ÐÑÌÚË
пËÚÄ ×ÇÏÍÉÇÄ ÎÍÊÌÍËÍÖǾ Á ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÇ ÊÇÕ¿Ë ÍÑÉÏÚÑÛ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÄ ÒÖÄÀÌÚÄ Æ¿ÁÄÃÄ
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÄÈÍÐÑ¿Á¿ÊÇÐÛÆ¿ÄÄÃÇÏÄÉÑÍÏÍË ÌǾÁÂÍÏÍÃÄ
ÁtÐÑ¿ÁÄÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÍÂÍÁ¿ÏÇÁ¿ÊÇÐÛÎÏ¿Á¿ h¿ ÇÐÑÄÉ×ÄÄ ÐÑÍÊÄÑÇÄ ÌÄÍÃÌÍÉÏ¿ÑÌÍ ÇÆËÄ
ÇÍÀ¾Æ¿ÌÌÍÐÑÇrÍÁÄÑ¿ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁrÂÍÿËÇ ̾ÊÇÐÛÐÑÏÒÉÑÒÏ¿ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÇÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ
ÏÍÊÛ rÍÁÄÑ¿ Á ÅÇÆÌÇ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÒÐÇÊÇ ÄÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌÚËÇÎÏÍÕÄÐпËÇÌÍÍÐÌÍÁÌÚÄ
h¿ÐÄÿÌÇÄtÖÄÌÍÂÍÐÍÁÄÑ¿mÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇoÉѾÀÏÛÂÍÿ

ÓÒÌÉÕÇÇ rÍÁÄÑ¿ ÐÍÔϿ̾ÊÇÐÛ ÎÍÖÑÇ ÌÄÇÆËÄÌ ÑÏÒÉÕÇÇ ÆÿÌÇÈ ÁÒÆ¿ Ï¿ÆÁÇÑǾ ÉÍÌÕÄÏÑÌÍÈ
ÌÚËÇ s¿É Á ÂÍÃÒ
ÎÏÇÉ¿ÆÍË kÍËÇÑÄÑ¿ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇÇÏÄÎÄÏÑÒ¿ÏÌÍÈÎÍÊÇÑÇÉÇÉÏÇ
ÎÍ ÃÄÊ¿Ë ÇÐÉÒÐÐÑÁ ÎÏÇ rnk rrrq Á ÐÍÐÑ¿Á ÑÄÏÇÄÁ ÃÍÎÒÐÉ¿ Ì¿ ÐÕÄÌÒ Æ¿ÊÍÁ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍ
vÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÐÍÁÄÑ¿ ̿ϾÃÒ Ð ÁÄÃÒØÇËÇ ÏÇÇ ÐÍÂÊ¿ÐÍÁ¿ÌǾ ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÔ ÎÊ¿ÌÍÁ ÁÒÆ¿ Ð
ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ËÇ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄʾËÇ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍ ÃÏÒÂÇËÇÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕǾËÇÎÏÍÁÄÃÄÌǾÉÍÌÉÒÏ
ÏÇÇÇÄÄÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑÍÁÀÚÊÇÁÁÄÃÄÌÚÎÏÄÃÐÑ¿ пÇËpix¿ÈÉÍÁÐÉÍÂÍÇËÌÍÂÍÄÃÏÒÂÍÄpÍ
ÁÇÑÄÊÇ οÏÑÇÈÌÍÈ Ç ÉÍËÐÍËÍÊÛÐÉÍÈ ÍÏ¿ÌÇ ÑÏ¿ÃÇÕÇÇ rÍÁÄÑ ÎÏÇÐÁ¿ÇÁ¿ÄÑ ÆÁ¿ÌÇÄ ÎÍÖÄÑ
Æ¿ÕÇÈ rÍÁÄÑ ÀÚÊ ÎÍÊÌÍËÍÖÄÌ Ï¿ÐÐË¿ÑÏÇÁ¿ÑÛ ÌÍÂÍÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇcÎÍÐÊÄÃÌÇÄ
ËÄÑÍÃÚÏ¿ÀÍÑÚÐÍÐÑÒÃÄÌÑ¿ËÇÇ¿ÐÎÇÏ¿ÌÑ¿ËÇ ÂÍÃÚ ÎÍÖÄÑÌÚËÇ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ËÇ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ
ÇÓÍÏËÚÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÍÈÎÏ¿ÉÑÇÉÇÍÀÐÒÅ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÐÑ¿ÊÇmcpÊÄÑÌÄÁmlqÍÐ
ÿÑÛ ÒÖÄÀÌÇÉÇ Ç ÒÖÄÀÌÚÄ ÎÍÐÍÀǾ ÍÀÐÒÅÿÑÛ ÑÏÍÎÍÁÇÖqkzÄÃÏÇÌa€~×οÈ
É¿ÌÃÇÿÑÒÏÚÃʾÎÏÇÄË¿Á¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÒÏÒÎÏÄÃ c ÐÍÐÑ¿ÁÄ rÍÁÄÑ¿ ÖÊÄÌ
ÎÍÊÌÚÈ ÐÍÐÑ¿Á
ÐÑ¿ÁʾÑÛ Ç ÒÑÁÄÏÅÿÑÛ Á ÆÁ¿ÌÇÇ ÃÍÕÄÌÑ¿ Ç ÏÄÉÑÍÏ¿Ñ¿ ÃÄÉ¿ÌÚ Ç Æ¿ÁÄÃÒÝØÇÄ É¿ÓÄÃÏ¿ËÇ
ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ ÒÑÁÄÏÅÿÑÛ ¿ÐÐÇÐÑÄÌÑÍÁ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÇ ÁÐÄÔ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑÍÁ Ç ËÄÅÓ¿ÉÒÊÛ
ÎÏÍÁÍÃÇÑÛÆ¿ØÇÑÚÃÇÐÐÄÏÑ¿ÕÇÈÿÁ¿ÑÛÆ¿ÉÊÝ ÑÄÑÐÉÇÔ ÎÍÃÏ¿ÆÃÄÊÄÌÇÈ ÇÆÀÏ¿ÌÌÚÄ Ì¿ ÍÀØÄÁÒ
ÖÄÌǾÎÍÎÍÏÒÖÄÌÇÝkÍËÇÑÄÑ¿ÎÍÏ¿ÆÊÇÖÌÚË ÆÍÁÐÉÇÔÉÍÌÓÄÏÄÌÕǾÔÃÇÏÄÉÑÍÏ¿wÄÌÑÏ¿ÊÛÌÍÈ
Ì¿ÒÖÌÍÑÁÍÏÖÄÐÉÇËÁÍÎÏÍпË ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ×ÉÍÊÚ Ç mÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍ ÒÖÇÊÇØ¿
nÚÌÄtÖÄÌÚÈÐÍÁÄÑÎÍÃÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍËÏÄÉ ÎÏÇ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÐÏÄÃÇ ÌÇÔ ÆÌ¿ËÄÌÇÑÚÄ
ÑÍÏ¿ÁÑÁÍÏÖÄÐÉÍÈÃÄËÍÉÏ¿ÑÇÖÄÐÉÍÈ¿ÑËÍÐÓÄ ËÒÆÚÉ¿ÌÑÚ ÇÆÁÄÐÑÌÚÄ ÃľÑÄÊÇ ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍÈ
ÏÄ ÏÄ׿ÄÑ ÁÐÄ ÍÐÌÍÁÌÚÄ ÁÍÎÏÍÐÚ ÒÖÄÀÌÍÈ Ç ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÉÒÊÛÑÒÏÚÇÌ¿ÒÉÇ
ÉÍÌÕÄÏÑÌÍÈÅÇÆÌÇÁÑÍËÖÇÐÊÄÐÍÁÄÏ×ÄÌÐ tÖÄÌÚÈÐÄÉÏÄÑ¿ÏÛrÍÁÄÑ¿°ÃÍÉÑÍÏÇÐÉÒÐÐÑ
ÑÁÍÁ¿ÌǾ ÐÑÏÒÉÑÒÏÚ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÏÄÉÍÌÐ ÁÍÁÄÃÄÌǾÎÏÍÓÄÐÐÍÏkchÄÌÉÇÌ

 morkocrka€konrfqcasoqi€¯
cÎÍÐÊÄÃÌÇÄÂÍÃÚÌ¿Ö¿ÊÍÐÛÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇÄvÒ ÑÍÂÏ¿ÓÇÇ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÇ ÒÖÏÄÅÃÄÌÇÈ ÉÒÊÛÑÒÏÚ
ÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÐÍÁÄÑ¿ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÉÍÑÍÏÚÈ ÐÉÍÑÍÏÚËÇÑÄÐÌÍÐÁ¾Æ¿Ì¿mÍÐÉÍÁÐÉ¿¾ÉÍÌÐÄÏ
ÌÄÃÒÀÊÇÏÒÄÑtÖÄÌÚÈÐÍÁÄÑ¿ÁÚÎÍÊ̾ÄÑÍÐÍÀÚÄ Á¿ÑÍÏǾ ÃÇÏÄÉÑÍÏ uÇÊ¿ÏËÍÌÇÇ mÒÆľ ÇÆÍÀ
ÇÍÖÄÌÛÁ¿ÅÌÚÄÓÒÌÉÕÇÇÐÁ¾Æ¿ÌÌÚÄЧÎÏÄÃÐÑ¿ Ï¿ÆÇÑÄÊÛÌÚÔ ÇÐÉÒÐÐÑÁ ÇËarpÒ×ÉÇÌ¿ ÂÊ¿ÁÚ
ÁÇÑÄÊÛÐÑÁÍ˨ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÁÉÒÊÛÑÒÏÌÍÈÅÇÆ ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÔ ÐÍÝÆÍÁ Á ÎÄÏÁÒÝ ÍÖÄÏÄÃÛ rÍÝÆ¿
ÌÇ ÐÑÏ¿ÌÚ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÄÈ ÄÄ ÐÍÑÏÒÃÌÇÖÄÐÑÁ¿ Ð ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁ ÂÊ¿ÁÌÚÄ ÃÇÏÇÅÄÏÚ Ç ÔÒÃÍÅÄÐ
ÁÄÃÒØÇËÇËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚËÇÒÖÏÄÅÃÄÌǾËÇÑÁÍÏ ÑÁÄÌÌÚÄ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÇ ÇÆÁÄÐÑÌÚÔ ÍÏÉÄÐÑÏÍÁ
ÖÄÐÉÇËÇ ÐÍÝÆ¿ËÇ Ç ÉÍÊÊÄÉÑÇÁ¿ËÇ c ÐÍÐÑ¿ÁÄ Ì¿ÉÍÌÄÕ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÇ ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍÈ ËÒÆÚ
vÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÐÍÁÄÑ¿° mÇÌÇÐÑÏ ÉÒÊÛÑÒÏÚ É¿ÊÛÌÍÈÜÊÇÑÚ°ikaÏÔÇÎÍÁ¿dpcÇ×ÌÄÁ
ÇË¿ÐÐÍÁÚÔÉÍËËÒÌÇÉ¿ÕÇÇquÇÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ ÐÉ¿¾ dnqÍÅÃÄÐÑÁÄÌÐÉÇÈ mlqÍÐÑÏÍÎÍÁÇÖ
uÄÃÄÏ¿ÊÛÌÍÂÍ¿ÂÄÌÑÐÑÁ¿ÎÍÉÒÊÛÑÒÏÄÇÉÇÌÄË¿ mcpÊÄÑÌÄÁqkzÄÃÏÇÌÇÃÏÒÂÇÄ

q ÄÉÑÍÏ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍ
ÏÇÇ°ÇÆÁÄÐÑÌÚÈÎÇ
¿ÌÇÐÑ Ì¿ÏÍÃÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ
qu ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ sÇÂÏ¿Ì
aÀÏ¿ËÍÁÇÖ aÊÇÔ¿ÌÍÁ
oÌÍÉÍÌÖÇÊÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÍÄ
ÍÑÃÄÊÄÌÇÄwmyÎÏÇmÍÐ
ÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
ÎÍ ÉÊ¿ÐÐÒ arrÒËÀ¿Ñ¾Ì
mÍÐÉÍÁÐÉÒÝ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍ
ÏÇÝ Ç ¿ÐÐÇEÑÄÌÑÒÏÒÐÑ¿
ÅÇÏÍÁÉÒ
ÐÄÈֿпÐÎÇÏ¿Ì
ÑÒÏ¿ ÎÍÉÊ¿ÐÐÒÎÏÍÓÄÐÐÍ
Ï¿ lnoÀÍÏÇÌ¿ l¿ÒÏÄ¿Ñ
mÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍÉÍÌÉÒÏп
ÇËmlÍÌÂ Ç gsÇÀÍ Á
p¿ÏÇÅÄ
 Ê¿ÒÏÄ¿Ñ
ÎÏÄËÇÇÁÄÌÂÄÏÐÉÍÂÍaÂÄÌÑ
ÐÑÁ¿ÎÍ¿ÁÑÍÏÐÉÇËÎÏ¿Á¿Ë
Æ¿ ÎÏÍο¿ÌÃÒ ÎÏÍÇÆÁÄÃÄ
ÌÇÈ ÁÄÌÂÄÏÐÉÇÔ ÉÍËÎÍÆÇ qÄÉÑÍÏmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇsaaÊÇÔ¿ÌÍÁ
ÑÍÏÍÁ
 
bÍÊÄÄ ÑÏÇÃÕ¿ÑÇ ÊÄÑ aÊÇÔ¿ÌÍÁ ÎÏÄÎÍÿÄÑ Á ÍÏÉÄÐÑÏ¿ËÇ Á mÍÐÉÁÄ r¿ÌÉÑpÄÑÄÏÀÒÏÂÄ Ç
mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÀÍÊÄÄ ÃÄоÑÇ ÊÄÑ ÃÏÒÂÇÔ ÉÏÒÎÌÚÔ ÂÍÏÍÿÔ qÍÐÐÇÇ Ç ÀÚÁ×Ä
ÁÍÆÂÊ¿ÁʾÄÑÉ¿ÓÄÃÏÒÉ¿ËÄÏÌÍÂÍ¿ÌпËÀʾÇÉÁ¿Ï ÂÍ rrrq ¿ÐÑÏÍÊÇÏÍÁ¿Ê Á aÁÐÑÏÇÇ aÊÅÇ
ÑÄÑ¿mÌÍÂÇÄÄÂÍÒÖÄÌÇÉÇÎÍÊÒÖÇÊÇÎÏÄËÇÇÌ¿ ÏÄ cÄÌÂÏÇÇ dÏÄÕÇÇ iÑ¿ÊÇÇ nÇÃÄÏÊ¿ÌÿÔ
ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÉÍÌÉÒÏпÔ
ecÄÈÐ ak̾ÆÄÁ rya uÏ¿ÌÕÇÇ xÄÔÍÐÊÍÁ¿ÉÇÇ iÐοÌÇÇ
srÇÎÏ¿×ÁÇÊÇpnÄÏÐÄÐÛ¾ÌqoÐÑÏÍÁÐÉÇÈ Á aq hÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÒÝ Ö¿ÐÑÛ ÄÂÍ ÉÍÌÕÄÏÑÌÍÈ
ÄÂÍÉÊ¿ÐÐÄÐÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÊÇÐÛÉ¿ËÄÏÌÚÄ¿ÌпËÀÊÇ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÐÍÐÑ¿ÁÇÊÇ ÁÚÐÑÒÎÊÄÌǾ Á ¿Ì
ÐÑ¿Á×ÇÄ Ê¿ÒÏÄ¿Ñ¿ËÇ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÉÍÌÉÒÏ пËÀÊÄ ÐÍ ËÌÍÂÇËÇ ÁÇÃÌÚËÇ ËÒÆÚÉ¿ÌÑ¿ËÇ
ÐÍÁgaÒÀ¿ÉÇÏÍÁ¿°amÒÏÆ¿ÀÄÉÍÁ¿igÄÊÄÆ É¿ËÄÏÌÚËÇÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ÊÛÌÚËÇÇÔÍÏÍÁÚËÇ
ÌÍÁ¿°mgÄÊÄÆÌÍÁfv¿ÏÇÑÍÌÍÁ¿°im¿×Ê¿É ÉÍÊÊÄÉÑÇÁ¿ËÇ Á ÑÍË ÖÇÐÊÄ Ð ¿ÌпËÀÊÄË ÐÍ
nmÍÏÍÆÍÁ¿° cÌÇÕÉÇÈ kÍоÉÍÁ¿° ÊÇÐÑÍÁ dabs¿ ÎÍà ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄË anl¿Æ¿ÏÄ
acÍÏÍÌÉÍÁ kb¿×ËÄÑ°frÍÏÉÇÌ°obÒ¿ÄÁ Á¿mÍÐÉÍÁÐÉÇËÔÍÏÍËËÍÊÍÃÄÅÇÇÐÑÒÃÄÌÑÍÁ
erÄÁÄÏÇÌ°skÍÏÐÒÌÐÉ¿¾ÇÃÏ ÎÍ ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍË bdsÄÁÊÇÌ¿ ÉÁ¿ÏÑÄÑ¿ËÇ
k¿ÉÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛsaaÊÇÔ¿ÌÍÁÿÁ¿ÊÐÍÊÛ ÇËeeyÍÐÑ¿ÉÍÁÇÖ¿ ÇË rrpÏÍÉÍÓÛÄ
ÌÚÄ ÉÍÌÕÄÏÑÚ ÁÚÐÑÒοÊ Ð ÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÇËÇ Á¿ÇËmidÊÇÌÉÇcÉÍÌÕÄÏÑÌÚÔÎÏÍÂÏ¿Ë

tpqaclfniftxfbnoscoqxfrkojgihn}txfn|jrocfsiqfksoqas 
Ë¿Ô aÊÇÔ¿ÌÍÁ¿ ÐÍÖÇÌÄÌǾ Ãʾ ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÍ
 mÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍÉÍÌÉÒÏпÎÇ¿ÌÇÐÑÍÁ
Ç É¿ËÄÏÌÍÂÍ ¿ÌпËÀʾ Ï¿ÆÊÇÖÌÚÔ ÜÎÍÔ° ÍÑ Á wÇÌÕÇÌ¿ÑÑÇ
rya ÎÏÇÌÇË¿Ê ÒÖ¿ÐÑÇÄ Á
irb¿Ô¿ ÃÍ ËÒÆÚÉÇ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁ :: ÁÄÉ¿ ÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾ÔÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈËÒÆÚÉǧmÍÐÉÍÁÐÉ¿¾

irÑÏ¿ÁÇÌÐÉÇÈ pvÇÌÃÄËÇÑ pbÒÊÄÆ ÍÐÄÌÛ¨ §aÊÛÑÄÏÌ¿ÑÇÁ¿¨ nÍÁÍÂÍÃÌÄË ÓÄÐÑÇÁ¿


eÅkÄÈÃÅeÅkÏ¿ËÀ~eÄÌÇÐÍÁayÌÇÑ ÊÄÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈËÒÆÚÉÇÁrÍÓÇÇËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍË
ÉÄbÒÕÉÍÇÃÏÒÂÇÄ ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÄ Á iÑ¿ÊÇÇ
sÏÄÌÑÍ ÎÏÍÁÍÃÇÊ Ë¿Ð
saaÊÇÔ¿ÌÍÁËÌÍÂÍÉÏ¿ÑÌÍÒÖ¿ÐÑÁÍÁ¿ÊÁÏ¿ ÑÄÏÉÊ¿ÐÐÚ Á mÍÐÉÁÄ kÇÏÍÁÄ nÇÅÌÄË nÍÁ
ÀÍÑÄÓÄÐÑÇÁ¿ÊÄÈÇÉÍÌÉÒÏÐÍÁÀÚÊÖÊÄÌÍËÅÝÏÇ ÂÍÏÍÃÄ pÄÑÏÍÆ¿ÁÍÃÐÉÄ Ç ÃÏÒÂÇÔ ÂÍÏÍÿÔ oÌ
mÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍ ÉÍÌÉÒÏп É¿ËÄÏÌÚÔ ¿ÌпËÀ ¾ÁʾÄÑо Ñ¿ÉÅÄ ¿ÁÑÍÏÍË Ì¿ÒÖÌÍËÄÑÍÃÇÖÄÐÉÇÔ
ÊÄÈÇËris¿ÌÄÄÁ¿Ák¿ÊÒÂÄ
 cÐÄÏÍÐ Ï¿ÀÍÑ ÎÍÐÁ¾ØÄÌÌÚÔ ÑÁÍÏÖÄÐÉÍËÒ Ì¿ÐÊÄÃÇÝ
ÐÇÈÐÉÍÂÍÉÍÌÉÒÏпÇËcir¿ÓÍÌÍÁ¿Ák¿Æ¿ÌÇ lnoÀÍÏÇÌ¿

p ÏÍÏÄÉÑÍÏ ÎÍ Ì¿ÒÖÌÍÈ Ç


ÑÁÍÏÖÄÐÉÍÈ Ï¿ÀÍÑÄ° ËÒ
ÆÚÉÍÁÄÃÇÐÑÍÏÇÉ ÎÇ¿ÌÇÐÑÉ¿ Æ¿ÐÊÒ
ÅÄÌÌÚÈÃľÑÄÊÛÇÐÉÒÐÐÑÁquÃÍÉÑÍÏ
ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ fÊÄÌ¿
dÄÌÌ¿ÃÛÄÁÌ¿ rÍÏÍÉÇÌ¿ oÉÍÌÖÇÊ¿
Ð ÆÍÊÍÑÍÈ ËÄÿÊÛÝ ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÍÄ Ç
ÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÍÄÍÑÃÄÊÄÌǾwmyÎÏÇ
mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Ð ÍÑ
ÊÇÖÇÄË ÑÄÍÏÄÑÇÉÍÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÇÈ

ÉÊ¿ÐÐ aik¿ÌÃÇÌÐÉÍÂÍ Ç ÓÍÏÑÄ


ÎÇ¿ÌÌÚÈ
ÉÊ¿ÐÐ iqkʾÖÉÍ Ó¿
ÉÒÊÛÑÄÑÚ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ¿ÐÎÇÏ¿Ì
ÑÒÏÒ Ì¿ É¿ÓÄÃÏÄ ÇÐÑÍÏÇÇ ÏÒÐÐÉÍÈ Ç
ÐÍÁÄÑÐÉÍÈËÒÆÚÉÇbÍÊÄÄÊÄÑÎÏÄ
ÎÍÿÄÑÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÁÍÆÂÊ¿ÁʾÄÑ
É¿ÓÄÃÏÒ ÇÐÑÍÏÇÇ ÏÒÐÐÉÍÈ ËÒÆÚÉÇ
pÏÍÏÄÉÑÍÏÎÍÌ¿ÒÖÌÍÈÇÑÁÍÏÖÄÐÉÍÈÏ¿ÀÍÑÄfdrÍÏÍÉÇÌ¿
Ç ¾ÁʾÄÑо Ì¿ÒÖÌÚË ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÄË
pÏÍÀÊÄËÌÍÈ Ì¿ÒÖÌÍÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛ
ÐÉÍÈÊ¿ÀÍÏ¿ÑÍÏÇÇËÒÆÚÉÇÇËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍÍÀ fÁÏÍÎÚ rya iÆÏ¿Çʾ €ÎÍÌÇÇ ÁÚÎÒÐÉ¿ÄÑ
Ï¿ÆÍÁ¿ÌǾ mÒÆľ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÇËndqÒ ÉÍËοÉÑÃÇÐÉÇ ÒÖ¿ÐÑÁÒÄÑ Á Ï¿ÃÇÍ Ç ÑÄÊÄÎÄ
ÀÇÌ×ÑÄÈÌ¿ rÍÖÄÑ¿ÄÑ ×ÇÏÍÉÒÝ Ì¿ÒÖÌÒÝ ÃÄ ÏÄÿֿÔ cËÄÐÑÄ Ð adb¿ÔÖÇÄÁÚË ÁÍÆÂÊ¿ÁʾÄÑ
¾ÑÄÊÛÌÍÐÑÛ Ð ¿ÉÑÇÁÌÍÈ ÉÍÌÕÄÏÑÌÍÇÐÎÍÊÌÇ aÐÐÍÕÇ¿ÕÇÝÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÚÔÃÒÜÑÍÁÍÏ¿ÌÇÆÒ
ÑÄÊÛÐÉÍÈ Ï¿ÀÍÑÍÈ cÚÐÑÒοÄÑ Ð ÉÍÌÕÄÏÑ¿ËÇ Á ÝØÒÝÉÍÌÉÒÏÐÚÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÚÔÃÒÜÑÍÁÓÄÐÑÇ
ÐÍÐÑ¿ÁÄÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÍÂÍÃÒÜÑ¿Ðadb¿ÔÖÇÄÁÚË Á¿ÊÇ Ç ÐÄËÇÌ¿ÏÚ ÎÏÍÁÍÃÇÑ Ë¿ÐÑÄÏÉÊ¿ÐÐÚ Á
ÁÍ ËÌÍÂÇÔ ÂÍÏÍÿÔ qÍÐÐÇÇ rnd h¿Î¿ÃÌÍÈ qÍÐÐÇÇÇÆ¿ÏÒÀÄÅÍË

 morkocrka€konrfqcasoqi€¯
p ÏÍÏÄÉÑÍÏ ÎÍ ÒÖÄÀÌÍÈ Ï¿ÀÍ
ÑÄ° ËÒÆÚÉÍÁÄÃ ÓÍÊÛÉÊÍÏÇÐÑ
É¿ÌÃÇÿÑ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ ÎÏÍÓÄÐ
ÐÍÏÉ¿ÓÄÃÏÚÇÐÑÍÏÇÇÏÒÐÐÉÍÈËÒÆÚÉÇ
n¿Ñ¿ÊÛ¾ nÇÉÍÊ¿ÄÁÌ¿ dÇʾÏÍÁ¿
cÚÎÒÐÉÌÇÕ¿ ÑÄÍÏÄÑÇÉÍÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐ
ÉÍÂÍ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏ
Á¿ÑÍÏÇÇ
ÎÍ ÉÊ¿ÐÐÒ acqÒÃÌÄÁÍÈ 
ÍÌ¿ÎÏÄÎÍÿÄÑÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÀÍÊÄÄ
ÐÍÏÍÉ¿ÊÄÑǾÁʾÄÑоÌ¿ÒÖÌÚËÏÒÉÍ
ÁÍÃÇÑÄÊÄË wÄÌÑÏ¿ Ì¿ÏÍÃÌÍÈ ËÒÆÚÉÇ
ÇËkkÁÇÑÉÇ mÌÍÅÄÐÑÁÍ Ì¿ÒÖÌÚÔ
ÎÒÀÊÇÉ¿ÕÇÈ dÇʾÏÍÁÍÈ ÍÔÁ¿ÑÚÁ¿ÝÑ
Á¿ÅÌÄÈ×ÇÄ ÎÏÍÀÊÄËÚ ÐÍÁÏÄËÄÌ
ÌÍÈ ÓÍÊÛÉÊÍÏÇÐÑÇÉÇ ÍÎÇÏ¿¾ÐÛ Ì¿
ËÌÍÂÍÊÄÑÌÝÝ ÓÍÊÛÉÊÍÏÇÐÑÇÖÄÐÉÒÝ pÏÍÏÄÉÑÍÏÎÍÒÖÄÀÌÍÈÏ¿ÀÍÑÄnndÇʾÏÍÁ¿
ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛ Ç ÍÀ×ÇÏÌÚÈ ÊÇÖÌÚÈ
ÓÍÌÃ Æ¿ÎÇÐÄÈ ÍÀÏ¿ÆÕÍÁ ÓÍÊÛÉÊÍÏ¿
Ì¿ÏÍÃÍÁ qÍÐÐÇÇ fÄ ÍÐÍÀÍÄ ÑÁÍÏÖÄÐÉÍÄ ÃÍÐÑÇ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ Ï¿ÆÌÚÔ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑÍÁ ÇÐÎÍÊ̾ÝØÇÔ
ÅÄÌÇÄ°ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕǾÇÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍÄÏÒÉÍ ÏÒÐÐÉÒÝ Ì¿ÏÍÃÌÒÝ ËÒÆÚÉÒ Á ¿ÒÑÄÌÑÇÖÌÍÈ Ë¿
ÁÍÃÐÑÁÍ ÔÍÏÍ×Í ÇÆÁÄÐÑÌÚË Á qÍÐÐÇÇ Ç Æ¿ ÏÒ ÌÄÏÄ nndÇʾÏÍÁ¿° ¿ÁÑÍÏ ËÌÍÂÍÖÇÐÊÄÌÌÚÔ
ÀÄÅÍË uÍÊÛÉÊÍÏÌÚË ¿ÌпËÀÊÄË mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ Ï¿ÃÇÍÇÑÄÊÄÎÄÏÄÿÖÁÇÃÄÍÓÇÊÛËÍÁÇÉÍÌÕÄÏ
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ r ÂÍÿ ÍÌ ÍÀÙÄÃÇ̾ÄÑ ÑÌÚÔÎÏÍÂÏ¿ËËÓÍÊÛÉÊÍÏÌÍÈËÒÆÚÉÇ

t ÖÄÀÌÚÈÍÑÃÄÊÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ°ÂÊ¿Á ÒÖÄÀÌÚË ÎÏÍÕÄÐÐÍË Ç ÁÚÎÍÊÌÄÌÇÇ ÏÄ×Ä


ÌÍÄ ÐÑÏÒÉÑÒÏÌÍÄ ÆÁÄÌÍ Á ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÇ ÌÇÈ tÖÄÌÍÂÍ ÐÍÁÄÑ¿ ÏÄÉÑÍÏ¿Ñ¿ ÃÄÉ¿Ì¿ÑÍÁ
Ç É¿ÓÄÃÏ hÃÄÐÛ Ï¿ÆÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÄÑо
ÍÎÑÇË¿ÊÛÌÍÄ Ï¿ÐÎÇпÌÇÄ ÂÏÒÎÎÍ
ÁÚÔ Ç ÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÛÌÚÔ ƿ̾ÑÇÈ
Æ¿ÖÄÑÌÍÜÉÆ¿ËÄÌ¿ÕÇÍÌÌÚÔ ÐÄÐÐÇÈ
ÉÍÌÑÏÍÊÇÏÒÝÑо ÁÚÎÍÊÌÄÌÇÄ ÒÖÄÀ
ÌÚÔ ÎÊ¿ÌÍÁ Ç ÒÖÄÀÌÍÈ Ì¿ÂÏÒÆÉÇ
ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÄÈ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÑÏÒÃÍÁ¿¾
ÃÇÐÕÇÎÊÇÌ¿ÎÄÿÂÍÂÍÁÇÐÑÒÃÄÌÑÍÁ
ÍÎÄÏ¿ÑÇÁÌÍÏÄ׿ÝÑоÁÐÄÑÄÉÒØÇÄ
ÁÍÎÏÍÐÚ ÒÖÄÀÌÍÈ ÅÇÆÌÇ cÃÍÉÒ
ËÄÌÑ¿ÔÔϿ̾ØÇÔоÁÒÖÄÀÌÍËÍÑ
ÃÄÊÄ Ì¿ÔÍÃÇÑ Ì¿ÇÀÍÊÄÄ ÎÍÊÌÍÄ ÍÑ
Ï¿ÅÄÌÇÄ ÒÖÄÀÌ¿¾ ÅÇÆÌÛ É¿ÅÃÍÂÍ
ÐÑÒÃÄÌÑ¿ÁÐÑÄÌ¿ÔmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌ
ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
h¿ÁÄÃÒÝØ¿¾ ÒÖÄÀÌÚË ÍÑÃÄÊÍË°
É¿ÌÃÇÿÑ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ ÃÍÕÄÌÑ
lfrÊÒÕÉ¿¾
h¿ÁÒÖÄÀÌÚËÍÑÃÄÊÍËÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇlfrÊÒÕÉ¿¾

tpqaclfniftxfbnoscoqxfrkojgihn}txfn|jrocfsiqfksoqas 
p ÏÍÏÄÉÑÍÏ ÎÍ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚË ÐÁ¾
ƾË° ÔÍÏÍÁÍÈ ÃÇÏÇÅÄÏ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ
ÃľÑÄÊÛÇÐÉÒÐÐÑÁquÎÏÍÓÄÐÐÍÏcÊ¿ÃÇËÇÏcÊ¿
ÉÍÊÊÄÉÑÇÁ¿ËÇ rÏÄÃÇ ÄÂÍ ÒÖÄÌÇÉÍÁ ÇÆÁÄÐÑÌÚÄ
ÎÄÿÂÍÂÇ ÔÍÏËÄÈÐÑÄÏÚ ÊÇÃÄÏÚ ÆÌ¿ËÄÌÇÑÚÔ
ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÔÉÍÊÊÄÉÑÇÁÍÁ°ndb¿ÀÉÇÌ¿
§qÒÐ
ÃÇËÇÏÍÁÇÖrÒÔ¿ÌÍÁcÚÎÒÐÉÌÇÉmÍÐÉÍÁÐÉÍÂÍ ÐÉ¿¾ÎÄÐ̾¨ ankÁ¿ÐÍÁ
aÌпËÀÊÛÎÄÐÌÇÇ
ÎʾÐÉÇ ÃÍÌÐÉÇÔ É¿Æ¿ÉÍÁ 
cpfÊÇÐÄÄÁ
§aÌпËÀÊÛ
ÎÄÐÌÇ Ç ÎʾÐÉÇ mce 
cmw¿ÏÂÒ×
aÌпËÀÊÛ
ÎÄÐÌÇ Ç ÎʾÐÉÇ aÀÔ¿ÆÇÇ 
fohÍÐÇËÍÁ¿
§k¿Ï¿ÂÍè 
q¿ÀÍÑ¿¾ ÃÊÇÑÄÊÛÌÍÄ ÁÏÄ˾
Ì¿ ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÚÔ ÎÍÐÑ¿Ô
Æ¿ËÄÐÑÇÑÄʾ Ì¿Ö¿ÊÛÌÇÉ¿
tÎÏ¿ÁÊÄÌǾ ÒÖÄÀÌÚÔ Æ¿ÁÄ
ÃÄÌÇÈ Ç Ì¿ÒÖÌÚÔ ÒÖÏÄÅ
ÃÄÌÇÈ mÇÌÇÐÑÄÏÐÑÁ¿ ÉÒÊÛ
ÑÒÏÚ rrrq Æ¿ËÄÐÑÇÑÄʾ
ÂÄÌÄÏ¿ÊÛÌÍÂÍ ÃÇÏÄÉÑÍÏ¿
dÍÐÉÍÌÕÄÏÑ¿rrrqccrÒ
Ô¿ÌÍÁÒÖ¿ÐÑÁÍÁ¿ÊÁÏÄ×ÄÌÇÇ
Ì¿ÇÀÍÊÄÄ ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÚÔ ÎÏÍ
ÀÊÄËÏ¿ÆÁÇÑǾËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ
ÉÒÊÛÑÒÏÚ Ç ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ Á
ÐÑÏ¿ÌÄ bÍÊÄÄ ξÑÌ¿ÃÕ¿ÑÇ
pÏÍÏÄÉÑÍÏÎÍËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚËÐÁ¾Æ¾ËccrÒÔ¿ÌÍÁ
ÊÄÑ ÍÌ Æ¿ÌÇË¿ÄÑ ÎÍÐÑ ÎÏÍ
ÏÄÉÑÍÏ¿ ÎÍ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃ
ÔÍÏÍÁÍÂÍ ÒÖÇÊÇØ¿
ÉÊ¿ÐÐ aaÏÊÍÁ¿ mÍÐ ÌÚË ÐÁ¾Æ¾Ë ÏÒÉÍÁÍþ ÍÐÒØÄÐÑÁÊÄÌÇÄË ÃÄоÑ
ÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
ÉÊ¿ÐÐril¿ÎÎÍ Ç ÉÍÁ ÉÏÒÎÌÚÔ ÎÏÍÄÉÑÍÁ ÑÁÍÏÖÄÐÉÍÂÍ ÐÍÑÏÒÃÌÇ
¿ÐÐÇÐÑÄÌÑÒÏÚÐÑ¿ÅÇÏÍÁÉÇmdpiÇËdÌÄÐÇÌÚÔ ÖÄÐÑÁ¿ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÐËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚËÇÁÒÆ¿ËÇ

ÉÊ¿ÐÐcnmÇÌÇÌ¿ ÍÌÁÑÄÖÄÌÇÄËÌÍÂÇÔÊÄÑ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌÚËÇÕÄÌÑÏ¿ËÇÇÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕǾËÇ


ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÊÁmdpiÇËdÌÄÐÇÌÚÔÀÚÊÃÄÉ¿ÌÍË ËÌÍÂÇÔÐÑÏ¿ÌËÇÏ¿rË¿ÏÑ¿ÂÍÿÎÍÇÝÌÛ
ÃÇÏÇÅÄÏÐÉÍÔÍÏÍÁÍÂÍÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ÇÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ ÂÍÿÇÐÎÍÊ̾ÊÍÀ¾Æ¿ÌÌÍÐÑÇÏÄÉÑÍÏ¿mÍÐ
Ì¿ÏÍÃÌÚÔÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁÏÒÉÍÁÍÃÇÊÔÍÏÍÁÚËÇ ÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ

p ÍÃ Ì¿Ö¿ÊÍË ÎÏÍÏÄÉÑÍÏ¿ ÎÍ ËÄÅÃÒÌ¿


ÏÍÃÌÚË ÐÁ¾Æ¾Ë Ï¿ÀÍÑ¿ÄÑ tÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ
ÎÍ ÉÍÍÏÃÇÌ¿ÕÇÇ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÈ ÃľÑÄÊÛ
ÌÍÐÑÇ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ oÌÍ
Æ¿ÌÇË¿ÄÑо ÐÑÏ¿ÑÄÂÇÖÄÐÉÇËÇ ÁÍÎÏÍпËÇ Ç ÃÍ
ÉÒËÄÌÑ¿ÊÛÌÚË ÍÀÄÐÎÄÖÄÌÇÄË ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÈ
ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Á ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇ
Ð ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÚËÇ ÎÏÍÂÏ¿ËË¿ËÇ ËÄÅÃÒÌ¿
ÏÍÃÌÍÂÍ ÐÍÑÏÒÃÌÇÖÄÐÑÁ¿ Ð ÎÊ¿Ì¿ËÇ mie¿ Ç
mÇÌÇÐÑÄÏÐÑÁ¿ ÉÒÊÛÑÒÏÚ qÍÐÐÇÇ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÏÄ¿
ÊÇÆÒÄÑÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚÄÉÒÊÛÑÒÏÌÍÑÁÍÏÖÄÐÉÇÄÎÏÍ
ÄÉÑÚ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ tÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ ÍÎÄÏ¿ÑÇÁÌÍ
ÏÄ׿ÄÑ ÁÍÎÏÍÐÚ ÎÏÇÂÊ¿×ÄÌǾ Æ¿ÏÒÀÄÅÌÚÔ
ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁ ÉÍË¿ÌÃÇÏÍÁ¿ÌǾ Æ¿ ÏÒÀÄÅ ÐÑÒ n¿Ö¿ÊÛÌÇÉtÎÏ¿ÁÊÄÌǾÎÍÉÍÍÏÃÇÌ¿ÕÇÇËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÈ
ÃÄÌÑÍÁ¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÍÁÇÎÄÿÂÍÂÍÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇmik¿Ï¿ÑÚÂÇÌ¿

 morkocrka€konrfqcasoqi€¯
¿ÉÑÇÁÌÍÒÖ¿ÐÑÁÒÄÑÁÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇËÄÅÃÒÌ¿ÏÍà ÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÔÒÐÊÍÁǾÔÜÑ¿ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛÐÑ¿ÌÍ
ÌÚÔÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÈÓÄÐÑÇÁ¿ÊÄÈË¿ÐÑÄÏÉÊ¿ÐÐÍÁ ÁÇÑоÁÐÄÀÍÊÄÄÃÇÌ¿ËÇÖÌÍÈÇÏ¿ÆÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ
ÐÎÍÐÍÀÐÑÁÒÄÑÍÉ¿Æ¿ÌÇÝËÄÑÍÃÇÖÄÐÉÍÈÎÍËÍØÇ n¿Ö¿ÊÛÌÇÉtÎÏ¿ÁÊÄÌǾ°É¿ÌÃÇÿÑÇÐÉÒÐ
ÒÖÄÀÌÚË ÐÑÏÒÉÑÒÏ¿Ë Á ÃÏÒÂÇÔ ÐÑÏ¿Ì¿Ô Æ¿ÌÇ ÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ ÃÍÕÄÌÑ mik¿Ï¿ÑÚÂÇÌ¿ pÏÍ
Ë¿ÄÑо ÑÄÉÒØÇË ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÚË ÍÀËÄÌÍË ÏÄÉÑÍÏÒ ÎÍ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚË ÐÁ¾Æ¾Ë Ñ¿ÉÅÄ
cÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Ì¿ÉÍÎÊÄÌ ÐÍÊÇÃÌÚÈ ÍÎÚÑ ÎÍÃÖÇÌÄÌÃÄÉ¿Ì¿ÑÎÍÏ¿ÀÍÑÄÐÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚËÇ
ÎÊÍÃÍÑÁÍÏÌÚÔ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÉÍÌÑ¿ÉÑÍÁ Ç Á ÒÖ¿ØÇËÇо

p ÏÍÏÄÉÑÍÏ ÎÍ ÒÖÄÀÌÍËÄÑÍÃÇ


ÖÄÐÉÍËÒÍÀÙÄÃÇÌÄÌÇÝ
tmo °
ÎÇ¿ÌÇÐÑ ¿ÏÑÇÐÑ É¿ËÄÏÌÍÂÍ ¿ÌпËÀʾ
Ì¿ÏÍÃÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ qu É¿ÌÃÇÿÑ ÇÐÉÒÐÐÑ
ÁÍÁÄÃÄÌǾÎÏÍÓÄÐÐÍÏaÊÄÉпÌÃÏhÄÈÊÇ
ÉÍÁÇÖbÍÌÃÒϾÌÐÉÇÈ
oÉÍÌÖÇÊkÇ×ÇÌÄÁÐÉÇÈdÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌ
ÌÚÈ ÇÌÐÑÇÑÒÑ ÇÐÉÒÐÐÑÁ
ÉÊ¿ÐÐalrÍ
ÉÍÁÌÇÌ¿ Ç ¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÒÏÒ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
ÉÊ¿ÐÐeab¿×ÉÇÏÍÁ¿ 
k¿É ÐÍÊÇÐÑ ahbÍÌÃÒϾÌÐÉÇÈ ÉÍÌÕÄÏ
ÑÇÏÒÄÑÁÍËÌÍÂÇÔ ÂÍÏÍÿÔ qÍÐÐÇÇ rnd
¿ Ñ¿ÉÅÄ Á dÄÏË¿ÌÇÇ xÄÔÇÇ rÊÍÁ¿ÉÇÇ
qÒËÚÌÇÇpÍÊÛ×ÄÇÃÏÒÂÇÔÐÑÏ¿Ì¿ÔoÌ
¾ÁʾÄÑо ÀÄÐÐËÄÌÌÚË ÒÖ¿ÐÑÌÇÉÍË ÐÓÍÏ
ËÇÏÍÁ¿Á×ÄÂÍоÁÉÊ¿ÐÐÄsad¿ÈÿËÍÁÇÖ
§mÍÐÉÍÁÐÉÍÂÍÑÏÇͨ
ÁËÄÐÑÄÐcmiÁ¿
ÌÍÁÚË Ç mtÑÉÇÌÚË ° ÍÃÌÍÂÍ ÇÆ pÏÍÏÄÉÑÍÏÎÍÒÖÄÀÌÍËÄÑÍÃÇÖÄÐÉÍËÒÍÀÙÄÃÇÌÄÌÇÝ
tmo
ÁÄÃÒØÇÔ ËÇÏÍÁÚÔ É¿ËÄÏÌÚÔ ¿ÌпËÀÊÄÈ ahbÍÌÃÒϾÌÐÉÇÈ
ÉÍÑÍÏÚÈÒÐÎÄ×ÌÍ¿ÐÑÏÍÊÇÏÒÄÑÇÒÖ¿ÐÑÁÒ
ÄÑÁËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾ÔÁqÍÐÐÇÇdÄÏË¿ cyÄÀ¿ÊÇÌ¿o̾ÁʾÄÑоÎÏÄÆÇÃÄÌÑÍËaÐÐÍÕÇ¿ÕÇÇ
ÌÇÇ cÄÊÇÉÍÀÏÇÑ¿ÌÇÇ rya €ÎÍÌÇÇ iÐοÌÇÇ É¿ËÄÏÌÍÈ ËÒÆÚÉÇ mÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍ ÐÍÝÆ¿ ËÒÆÚ
iÑ¿ÊÇÇaÏÂÄÌÑÇÌÄbÏ¿ÆÇÊÇÇ É¿ÊÛÌÚÔÃľÑÄÊÄÈ
mrme 
bÍÊÄÄÖÄÑÁÄÏÑÇÁÄÉ¿ahbÍÌÃÒϾÌÐÉÇÈÎÏÄÎÍÿ k¿É ÎÏÍÏÄÉÑÍÏ ahbÍÌÃÒϾÌÐÉÇÈ ÉÒÏÇÏÒÄÑ
ÄÑÁmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÌ¿É¿ÓÄÃÏÄÉ¿ËÄÏ Á¿ÅÌÍÄ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ ËÄÅÁÒÆÍÁÐÉÍÈ Ï¿ÀÍÑÚ ÎÍ
ÌÍÂÍ¿ÌпËÀʾÇÉÁ¿ÏÑÄÑ¿ÁÍÐÎÇÑ¿ÁÎÍÖÑÇÒÖÄ Ï¿ÆÁÇÑÇÝ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ Á ÐÑÏ¿ÌÄ
ÌÇÉÍÁmÌÍÂÇÄÇÆÌÇÔ¾ÁʾÝÑоÒÖ¿ÐÑÌÇÉ¿ËÇ¿Ì Á ÑÍË ÖÇÐÊÄ ÐÁ¾Æ¿ÌÌÍÄ Ð bÍÊÍÌÐÉÇË ÎÏÍÕÄÐÐÍË
пËÀÊÄÈÊ¿ÒÏÄ¿ÑÍÁ ÁÐÄÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔ Ç ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍà ~ÑÒÏ¿ÀÍÑÒmÍÐÉÍÁÐÉ¿¾ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏǾÁÍÆÂÊ¿Áʾ
ÌÚÔÉÍÌÉÒÏÐÍÁ
§bÏ¿ËÐÑÏÇͨ§aÌÇË¿ÉÁ¿ÏÑÄѨ ÄÑ ÐÍÁËÄÐÑÌÍ Ð ÉÍÊÊÄ¿ËÇ ÇÆ r¿ÌÉÑpÄÑÄÏÀÒÏ¿
§kÍÌÐÍÌ¿ÌÐÉÁÇÌÑÄѨ §aÊÛ¾ÌÐÑÏÇͨ ÉÁÇÌÑÄÑ Ç Ç qÍÐÐÇÈÐÉÍÈ ¿É¿ÃÄËÇÇ ËÒÆÚÉÇ ÇËdÌÄÐÇÌÚÔ
ÑÏÇÍ §nÍÁÚÄ ÇËÄÌ¿¨ Ç ÃÏ ahbÍÌÃÒϾÌÐÉÇÈ ahbÍÌÃÒϾÌÐÉÇÈ°Æ¿ËÄÐÑÇÑÄÊÛÐÍÎÏÄÃÐÄÿÑÄʾ
ÎÏÍÁÍÃÇÑ Ë¿ÐÑÄÏÉÊ¿ÐÐÚ ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÍ Ç É¿ËÄÏÌÍ rÍÁÄÑ¿tmoÁÚÐ×ÄÂÍÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾquÁÍÀÊ¿ÐÑÇ
ÂÍ ¿ÌпËÀʾ Á qÍÐÐÇÇ ÐÑÏ¿Ì¿Ô rnd Ç b¿ÊÑÇÇ Á ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿
dÄÏË¿ÌÇÇyÁÄÈÕ¿ÏÇÇuÇÌʾÌÃÇÇe¿ÌÇÇrya oÎÇÏ¿¾ÐÛ Ì¿ Ñ¿ÉÇÄ ËÄÔ¿ÌÇÆËÚ É¿É ÊÇÕÄÌ
ÁÍÆÂÊ¿ÁʾÄÑ ÅÝÏÇ ÁÐÄÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔ Ç ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃ ÆÇÏÍÁ¿ÌÇÄ ¿ÑÑÄÐÑ¿ÕǾ ÁÒÆÍÁ ÐÍÆÿÌÇÄ ÒÖÄÀÌÚÔ
ÌÚÔ ÉÍÌÉÒÏÐÍÁ É¿ËÄÏÌÚÔ ¿ÌпËÀÊÄÈ Ç ÒÖ¿ÐÑÁÒÄÑ ÎÏÍÂÏ¿ËË ÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÍÁ¿ÌÇÄ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÚÔ
Á Ï¿ÀÍÑÄ ÅÝÏÇ Ͼÿ ÇÆÁÄÐÑÌÚÔ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÐÑ¿ÌÿÏÑÍÁ Á ÐÓÄÏÄ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ
ÉÍÌÉÒÏÐÍÁ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ÊÇÐÑÍÁ
Á ÑÍË ÖÇÐÊÄ ÉÍÌ mÍÐÉÍÁÐÉ¿¾ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏǾ¿ÉÑÇÁÌÍÐÎÍÐÍÀÐÑÁÒÄÑ
ÉÒÏÐÍÁab¿×ËÄÑ¿ÇËjiÍ¿ÔÇË¿ÇÃÏ fËÒ ÏÄ×ÄÌÇÝ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÚÔÃʾÁÐÄÔÁÒÆÍÁqÍÐÐÇÇÁÍÎÏÍ
ÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅ¿ÑÌ¿ÒÖÌÚÄÑÏÒÃÚÍÉ¿ËÄÏÌÍÈËÒÆÚÉÄ ÐÍÁÍÑÌÍоØÇÔоÉÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐѾ˧ÇÌÐÑÏÒËÄÌ
ibÏ¿ËпaeÁÍÏÅ¿É¿brËÄÑ¿ÌÚdrÁÇÏÇÃÍÁ¿ Ñ¿ÊÛÌÍÄÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁͨǧËÒÆÚÉÍÁÄÃÄÌÇĨ

tpqaclfniftxfbnoscoqxfrkojgihn}txfn|jrocfsiqfksoqas 
p ÏÍÏÄÉÑÍÏ ÎÍ ¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿
ÑÇÁÌÍÔÍƾÈÐÑÁÄÌÌÍÈ Ï¿
ÀÍÑÄ° aÊÄÉÐÄÈ c¾ÖÄÐÊ¿ÁÍÁÇÖ
hÒÄÁ cÚÎÒÐÉÌÇÉ ÃÁÒÔ ÁÒÆÍÁ° dÍ
ÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈ ¿É¿ÃÄËÇÇ ÒÎÏ¿ÁÊÄ
ÌǾÇaÉ¿ÃÄËÇÇÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍÔÍƾÈÐ
ÑÁ¿ ÎÏÇ pÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁÄ qÍÐÐÇÈÐÉÍÈ
uÄÃÄÏ¿ÕÇÇ bÍÊÄÄ ÃÄоÑÇ ÊÄÑ Ï¿ÀÍ
Ñ¿ÊÁÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÇÔÒÖ
ÏÄÅÃÄÌǾÔÇÉÍËοÌǾÔcÂÍ
ÃÒ ÐÑ¿Ê ÎÏÍÏÄÉÑÍÏÍË mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÒÎÏ¿Áʾ¾ ÏÄ×ÄÌÇ
ÄË ÃÍÊÂÍÐÏÍÖÌÚÔ Ç Ì¿ÐÒØÌÚÔ ¿Ã
ËÇÌÇÐÑÏ¿ÑÇÁÌÍÔÍƾÈÐÑÁÄÌÌÚÔ Æ¿
ÿÖÁÐÊÍÅÌÄÈ×ÄÈ Ç ËÌÍÂÍÂÏ¿ÌÌÍÈ
ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇÁÒÆ¿
 pÏÍÏÄÉÑÍÏ ÎÍ ¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÑÇÁÌÍÔÍƾÈÐÑÁÄÌÌÍÈ Ï¿ÀÍÑÄ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
achÒÄÁ

t ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ ÀÒÔ¿ÊÑÄÏÐÉÍÂÍ ÒÖÄÑ¿


mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÐÍÆÿÄÑ ÍÏ
¿ÌÇÆ¿ÕÇÍÌÌÒÝ ÍÐÌÍÁÒ ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÜÉÍÌÍËÇÖÄÐ
ÉÍÈÅÇÆÌÇÁÒÆ¿ÐÎÍÐÍÀÐÑÁÒÄÑÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÍÈÏÄ
¿ÊÇÆ¿ÕÇÇ ÏÄ×ÄÌÇÈ tÖÄÌÍÂÍ ÐÍÁÄÑ¿ Ç ÎÏÇÉ¿ÆÍÁ
ÏÄÉÑÍÏ¿
n¿Ö¿ÊÛÌÇÉ tÎÏ¿ÁÊÄÌǾ ÂÊ¿ÁÌÚÈ ÀÒÔ¿Ê
ÑÄÏ ° n¿Ñ¿ÊÛ¾ cÊ¿ÃÇÊÄÌÍÁÌ¿ bÒ×ÌÄÁ¿
cÚÎÒÐÉÌÇÕ¿ qÍÐÑÍÁÐÉÍÈ ¿É¿ÃÄËÇÇ ÜÉÍÌÍËÇ
ÉÇ Ç aÉ¿ÃÄËÇÇ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈ ÐÊÒÅÀÚ ÎÏÇ
pÏÄÆÇÃÄÌÑÄquÍÌ¿ÎÍÖÑÇÃÁ¿ÃÄоÑÉ¿ÊÄÑÎÏÍ
Ï¿ÀÍÑ¿Ê¿ÁÏ¿ÆÊÇÖÌÚÔÓÇÌ¿ÌÐÍÁÚÔÒÖÏÄÅÃÄÌǾÔ
qÍÐÐÇÇ r ÂÍÿ ncbÒ×ÌÄÁ¿ Ï¿ÀÍÑ¿ÄÑ Á
n¿Ö¿ÊÛÌÇÉÒÎÏ¿ÁÊÄÌǾÀÒÔ¿ÊÑÄÏÐÉÍÂÍÒÖÄÑ¿ncbÒ×ÌÄÁ¿ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ

 morkocrka€konrfqcasoqi€¯
++ irpolnisfl}rka€ykola
morkocrkojkonrfqcasoqii
noca€gihn}sqaeiwij

m
ÍÐÉÍÁÐÉ¿¾ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏǾ Ð пËÍÂÍ wÄÌÑÏÍËÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÁÐÄÂÿÀÚÊÇÇÐÎÍÊÌÇ
Ì¿Ö¿Ê¿ Æ¿ÃÒËÚÁ¿Ê¿ÐÛ ÍÐÌÍÁ¿ÑÄʾËÇ ÑÄÊÛÐÉÇÄÉÊ¿ÐÐÚÁÉÍÑÍÏÚÔÎÏÄÎÍÿÁ¿ÊÇÁÇÃÌÚÄ
É¿ÉÁÚÐ׿¾×ÉÍÊ¿Ë¿ÐÑÄÏÐÑÁ¿¿Ì¿ ËÒÆÚÉ¿ÌÑÚtÇÐÑÍÉÍÁÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÇÔÑÏ¿ÃÇÕÇÈ
ÊÍÂÍÁ ÉÍÑÍÏÍÈ ÑÍÂÿ ÌÄ ÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÊÍ oÌ¿ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÐÑ;ÊÇÉÏÒÎÌÄÈ×ÇÄ
ÃÍÊÅÌ¿ÀÚÊ¿ÿÑÛËÍÊÍÃÚËËÒÆÚÉ¿ÌÑ¿ËÏ¿ÆÌÍ ÏÒÐÐÉÇÄ Ç Æ¿ÏÒÀÄÅÌÚÄ ËÒÆÚÉ¿ÌÑÚ ÍÐÌÍÁ¿Á×ÇÄ
ÐÑÍÏÍÌÌÇÄ ÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇÄ ÒËÄÌǾ ÍÐÌÍÁ¿ÑÄÊÛ ÌÄÎÍÁÑÍÏÇËÚÈ ÉÍÊÊÄÉÑÇÁ ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÍÂÍ ÒÖÄÀÌÍÂÍ
ÌÚÄÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇÄÆÌ¿ÌǾÇ×ÇÏÍÉÒÝÍÀØÄ Æ¿ÁÄÃÄÌǾk¿ÅÃÍÄÎÍÉÍÊÄÌÇÄÒÖÇÑÄÊÄÈÇÒÖÄÌÇ
ÂÒË¿ÌÇÑ¿ÏÌÒÝ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÒ qÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÝ ÜÑÍÂÍ ÉÍÁ ÎÏÇÁÌÍÐÇÑ ÌÍÁÚÄ ÖÄÏÑÚ Á ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÄ
ÎÄÏÁÍÌ¿Ö¿ÊÛÌÍÂÍÆ¿ËÚÐÊ¿ËÍÅÌÍÎÏÍÐÊÄÃÇÑÛÁ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍ Ç ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÒÝ ÎÄÿÂÍÂÇÉÒ ÀÄÏÄÅÌÍ
ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÔ Ç ÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÇÔ ÑÏ¿ÃÇÕǾÔ ÐÍÔϿ̾¾ ÁÐÄ ÊÒÖ×ÄÄ ÖÑÍ ÍÑÊÇÖ¿ÊÍ ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌ
mÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÇÆÁÄÐÑÌÚÔÑÄÎÄÏÛ ÌÒÝÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÒÝ×ÉÍÊÒÐÍÁÏÄËÄÌÄÄÓÍÏ
ÇÁÚÐÍÉÍÕÄÌÇËÚÔÎÍÁÐÄËÒËÇÏÒ ËÇÏÍÁ¿ÌǾ

uoqsfpiann|juaktl}sfs

t
ÅÄÐÎÄÏÁÚÔÊÄÑÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌǾmÍÐÉÍÁ sÏÒÃÌÍ ÎÄÏÄÍÕÄÌÇÑÛ ÑÍÑ ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÚÈ ÁÉÊ¿Ã
ÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÚÄÉÊ¿Ð ÁËÇÏÍÁÍÄÇÐÉÒÐÐÑÁÍÉÍÑÍÏÚÈÁÌÄÐÊ¿ËÌÍÂÍÂÏ¿Ì
ÐÚÆ¿ÌÇË¿ÊÇÄÃÁ¿ÊÇÌÄÕÄÌÑÏ¿ÊÛÌÍÄËÄÐ Ì¿¾ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛÁÚÿÝØÇÔоÎÄÿÂÍÂÍÁÎÇ¿ÌÇÐ
ÑÍ Á ÒÖÄÀÌÍË ÎÏÍÕÄÐÐÄ c ÌÇÔ ÀÚÊÍ Ì¿ÇÀÍÊÛ×ÄÄ ÑÍÁ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÁÍ ÂÊ¿ÁÄ Ð ndqÒÀÇÌ×ÑÄÈ
ÖÇÐÊÍ ÒÖÄÌÇÉÍÁ Ç ÎÏÄÎÍÿÁ¿Ê ÀÊÄÐѾØÇÈ ÇÌÑÄÏ ÌÍË° ris¿ÌÄÄÁ¿ cir¿ÓÍÌÍÁ¿ aneÝ
Ì¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚÈ ÐÍÐÑ¿Á ÎÄÿÂÍÂÍÁ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÁ×ÇÔ ÀÝÉ¿ nrhÁÄÏÄÁ¿ pap¿ÀÐÑ¿ kkÊÇÌÃÁÍÏÑ¿
ÁÐÄÁÄÃÒØÇÄÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇÄÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÚÄ×ÉÍÊÚ ~l¿ÌÂÄÏ¿aihÇÊÍÑÇakbÍÏÍÁÐÉÍÂÍdap¿
t ÇÐÑÍÉÍÁ ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÍÈ ×ÉÍÊÚ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÔÒÊÛÐÉÍÂÍ ubÒÆÍÌÇ kniÂÒËÌÍÁ¿ audÄÃÇ
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÐÑ;ÊÇÒÖÄÌÇÉÇkxÄÏÌÇulÇÐ ÉÄ nkmÄÑÌÄÏ¿ kakÇÎο cnaÏ¿˿ÉÍÁ¿
Ñ¿leÛÄËÄÏ¿eÅuÇÊÛÿidÒËËÄʾskÒÊÊ¿ rfuÄÈÌÀÄÏ¿ abdÍÊÛÃÄÌÁÄÈÆÄÏ¿ onk¿Ïÿ
É¿¿Ñ¿ÉÅÄÑ¿Ê¿ÌÑÊÇÁÚÄÁÚÎÒÐÉÌÇÉÇr¿ÌÉÑpÄ ×ÄÁÍÈapoÐÑÏÍÁÐÉÍÈdqdÇÌÆÀÒÏ¿rakÍÆ
ÑÄÏÀÒÏÂÐÉÍÈ ÎÍÆÅÄ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÈ ÊÍÁÐÉÍÂÍ crbÄÊÍÁ¿ lnoÀÍÏÇÌ¿ €ih¿É¿
uÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌ¿¾ ×ÉÍÊ¿ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÐÉÊ¿ÃÚÁ¿ €cuÊÇÄÏ¿ spnÇÉÍÊ¿ÄÁÍÈ fcm¿ÊÇÌÇÌ¿
Ê¿ÐÛÇÏ¿ÆÁÇÁ¿Ê¿ÐÛÌ¿ÍÐÌÍÁÄÍÏ¿ÌÇÖÄÐÉÍÂÍÐÎÊ¿Á¿ lncÊ¿ÐÄÌÉÍckmÄÏÅ¿ÌÍÁ¿ÇËÌÍÂÇÔÃÏÒÂÇÔ
ÊÒÖ×ÇÔÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÔÇÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÇÔÃÍÐÑÇ c ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÓÍÏËÇÏÍÁ¿Êо ÍÐÍÀÚÈ
ÅÄÌÇÈ ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ Ç Æ¿ÏÒÀÄÅÌÍÂÍ ËÒÆÚÉ¿ÊÛ ÑÇÎ ÊÇÖÌÍÐÑÇ ËÒÆÚÉ¿ÌÑ¿ ÉÍÑÍÏÚÈ ̿ϾÃÒ
ÌÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ ÐÎÇ¿ÌÇÐÑÇÖÄÐÉÇË Ë¿ÐÑÄÏÐÑÁÍË ÑÁÍÏÖÄÐÉÇ
ÏÄ¿ÊÇÆÍÁ¿ÊÐÄÀ¾ÁÐÍÖÇÌÄÌÇÇËÒÆÚÉÇÇËÒÆÚ kniÂÒËÌÍÁ uukÄÌÄË¿Ì umbÊÒËÄÌ
ÉÍÆÌ¿ÌÇÇÁÎÄÿÂÍÂÇÉÄÇÃÇÏÇÅÇÏÍÁ¿ÌÇÇÁ ÓÄÊÛÃ ddnÄÈ¿ÒÆ rfuÄÈÌÀÄÏÂ fabÄ
ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÎÏÍÐÁÄÑÇÑÄÊÛÐÉÍÈ Ç ÍÀØÄÐÑÁÄÌ ÉË¿ÌzÄÏÀÇÌ¿ dqdÇÌÆÀÒÏÂ lnoÀÍ
ÌÍÈÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇsÏ¿ÃÇÕÇÄÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÏÇÌ acy¿ÕÉÄÐ sedÒÑË¿Ì mcÃÇÌ¿
ÀÚÊÍ Ç ÍÐÑ¿ÄÑо ÍÑÌÍ×ÄÌÇÄ É ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ ccnÄÖ¿ÄÁ ccrÍÓÏÍÌÇÕÉÇÈ can¿Ñ¿Ì
ÊÇÆËÒÉ¿ÉÌÏ¿ÁÐÑÁÄÌÌÍÈÉ¿ÑÄÂÍÏÇÇÁÚÏ¿Å¿ ÐÍÌ€imÇÊÛ×ÑÄÈÌrÑÏÇÒËÓÍËÁÚÐÑÒοÊÇ
ÝØÄÈÐÊÒÅÄÌÇÄÇÐÉÒÐÐÑÁÒÇÍÀØÄÐÑÁÒ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÕÚÌ¿ËÌÍÂÍÖÇÐÊÄÌÌÚÔËÄÅÃÒÌ¿
cÚÐÍÉÇÄ ÇÃÄ¿ÊÚ ÎÇ¿ÌÇÆË¿ ÅÇÁÒØÇÄ Ç ÏÍÃÌÚÔÇÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÚÔÉÍÌÉÒÏпÔn¿ÉÍÌ
ÌÚÌÄ ÀÚÊÇ ÐÁ¾Æ¿ÌÚ Ð ÎÍÌÇË¿ÌÇÄË ÁÚÐÍÉÍÈ ÉÒÏÐÄ ÇËuyÍÎÄÌ¿ Á c¿Ï׿ÁÄ
 
ÉÒÊÛÑÒÏÌÍÈ ËÇÐÐÇÇ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ É¿É ÍÃÌÍ lnoÀÍÏÇÌÒÀÚÊ¿ÎÏÇÐÒÅÃÄÌ¿pÄÏÁ¿¾ÎÏÄ
ÂÍ ÇÆ Ì¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔ ÕÄÌÑÏÍÁ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍ ËǾ cbÏÝ×ÉÍÁÒ° ÎÍÖÄÑÌÚÈ ÃÇÎÊÍË
ÎÏÍÐÁÄÑÇÑÄÊÛÐÑÁ¿rÎÄÏÁÚÔÊÄÑÒÖÄÀÌÍÈÏ¿ÀÍ
ÉÊ¿ÐÐ kniÂÒËÌÍÁ¿ ÖÄÑÁÄÏÑÒÝ ÎÏÄËÇÝ
ÑÚ ÁÍÆÌÇÉÊ¿ ÑÏ¿ÃÇÕǾ ×ÇÏÍÉÍÈ ÉÍÌÕÄÏÑÌÍÈ ÎÍÊÒÖÇÊ dqdÇÌÆÀÒÏÂ
ÉÊ¿ÐÐ abdÍÊÛÃÄÌ
ÎÏ¿ÉÑÇÉÇÇÐÁ¾Æ¿ÌÌÚÄÐÌÄÈƿÿÖÇÔÒÃÍÅÄÐÑ ÁÄÈÆÄÏ¿ cÄÂÍÃÚÎÏÍÃÍÊÅ¿Ê¿ÐÛ¿ÉÑÇÁ
ÁÄÌÌÍÂÍ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾ ÎÒÀÊÇÉÇ eʾ ÒÖÄÌÇÉÍÁ Ì¿¾ ÎÏÍÐÁÄÑÇÑÄÊÛÐÉ¿¾ Ï¿ÀÍÑ¿ ÉÍÌÕÄÏÑÌÚËÇ
ÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛÌÚËÀÚÊÍÒÖ¿ÐÑÇÄÁÎÒÀÊÇÖÌÚÔÉÍÌ ÎÊÍØ¿ÃÉ¿ËÇÐÑ¿ÌÍÁÇÊÇÐÛÏ¿ÀÍÖÇÄÉÊÒÀÚÁÍ
ÕÄÏÑ¿ÔÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇqÒÐÐÉÍÂÍËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍ ÄÌÌÚÄ Ö¿ÐÑÇ ÃÄÑÐÉÇÄ ÃÍË¿ ÒÖÄÀÌÚÄ Æ¿ÁÄÃÄ
ÍÀØÄÐÑÁ¿ Á ¿ÐÑÏÍʾÔ ÒÖÄÌÇÖÄÐÉÇÔ ÉÍÊÊÄÉÑÇ ÌǾÉÇÌÍÑÄ¿ÑÏÚÇÆ¿ÁÍÃÚsÍÊÛÉÍÁ¯
ÁÍÁÎÍÏÍÐÐÇÈÐÉÇËÂÍÏÍÿËÎÍÐÑÏ¿Ì¿ËfÁÏÍ ÂÍÿÔÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÕÚÿÊÇÉÍÌÕÄÏÑ¿Ãʾ
ÎÚÇaËÄÏÇÉÇ ÑÚоÖÐÊÒ׿ÑÄÊÄÈ
tÅÄ Ì¿ ÏÒÀÄÅÄ v+v¯vv ÐÑÍÊÄÑÇÈ ÓÍÏÑÄ c ÂÍÃÒ Ì¿ ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÍË Ó¿ÉÒÊÛÑÄ
ÎÇ¿ÌÌ¿¾ ×ÉÍÊ¿ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÑÄÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÚÖÄÑÚÏÄÉ¿ÓÄÃ
Æ¿ÌÇË¿ÄÑÏ¿ÁÌÍÎÏ¿ÁÌÍÄÎÍÊÍÅÄÌÇÄÐÏÄÃÇÁÄ ÏÚ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍ ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÍ ÉÍÑÍÏÚÄ ÁÍÆ
ÃÒØÇÔ ×ÉÍÊ ËÇÏ¿ fÄ ÎÇÑÍËÕÚ Æ¿ÁÍÄÁÚÁ¿ ÂÊ¿ÁÇÊÇ kniÂÒËÌÍÁ abdÍÊÛÃÄÌÁÄÈÆÄÏ
ÝÑ Ì¿ÂÏ¿ÃÚ Ì¿ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇÔ ÉÍÌÉÒÏпÔ ddnÄÈ¿ÒÆ Ç rfuÄÈÌÀÄÏÂ
c ÄÂÍ
ÐÑ¿ÌÍÁ¾Ñо ÍÐÌÍÁ¿ÑÄʾËÇ ÎÇ¿ÌÇÐÑÇÖÄÐÉÇÔ ÃÚ É¿ÓÄÃÏ¿ËÇ Æ¿ÁÄÃÍÁ¿ÊÇ npfËÄÊÛ¾ÌÍÁ¿
×ÉÍÊ Á ÐÉÊ¿ÃÚÁ¿ÝØÇÔо ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ lnoÀÍÏÇÌ€ih¿ÉÇ€cuÊÇÄÏ¿ÁÉÍÌ
ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌÚÔ ÕÄÌÑÏ¿Ô qÍÐÐÇÇ Ç Æ¿ ÏÒÀÄÅÍË ÕÄÔ°Ì¿Ö¿ÊÄÔÂÍÃÍÁ°spnÇ
ÁÄÃÒÑ×ÇÏÍÉÒÝÉÍÌÕÄÏÑÌÒÝÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛÎÍ ÉÍÊ¿ÄÁ¿ ckmÄÏÅ¿ÌÍÁ fcm¿ÊÇÌÇÌ Ç
ÁÐÄËÒ ËÇÏÒ s¿É ÎÍÀÄÃÇÑÄÊÄË cÑÍÏÍÂÍ ÉÍÌ lncÊ¿ÐÄÌÉÍ
ÉÒÏп ÎÇ¿ÌÇÐÑÍÁ ÇËaqÒÀÇÌ×ÑÄÈÌ¿ Á bÄÏ k¿ÓÄÃÏ¿ÊÛÌÚÄÉÍÊÊÄÉÑÇÁÚÇÇÔÎÇÑÍËÕÚÁÎÄ
ÊÇÌÄÁÂÍÃÒÐÑ¿ÊÒÖÄÌÇÉcir¿ÓÍÌÍÁ¿ Ö¿ÑʾÊÇÏ¿ÆÌÍÍÀÏ¿ÆÇÄËǾÏÉÍÐÑÛÝÑÁÍÏÖÄÐÉÇÔ
ilÄÁÇÌ ÎÍÖÄÑÌÚËÇ ÃÇÎÊÍË¿ËÇ Ì¿ sÏÄÑÛ ÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÛÌÍÐÑÄÈ k ÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÍÈ Ï¿ÀÍÑÄ
ÄË ÉÍÌÉÒÏÐÄ Á cÄÌÄ
  ÀÚÊÇ ÍÑËÄÖÄ ÀÚÊÇ ÎÏÇÁÊÄÖÄÌÚ Ñ¿Ê¿ÌÑÊÇÁÚÄ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÌÇÉÇ
ÌÚÁÚÐÑÒÎÊÄÌǾÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÕÄÁaudÄÃÇÉÄ ~ddÇÊÄÊÛÐ €cuÊÇÄÏ €ih¿É npfËÄÊÛ
abdÍÊÛÃÄÌÁÄÈÆÄÏ¿ nkmÄÑÌÄÏ¿ cÚÎÒÐÉ ¾ÌÍÁ¿liqÍÈÆË¿ÌcbÏÝ×ÉÍÁckmÄÏ
ÌÇÉÇÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇiÍÐÇÓÇqÍÆÇÌ¿lÄÁÇÌÚ Å¿ÌÍÁ ¿ ÎÍÆÅÄ° dbaÉÐÄÊÛÏÍÃ eab¿×
ÁÍ×ÊÇ Á ÇÐÑÍÏÇÝ É¿É ÍÐÌÍÁ¿ÑÄÊÇ ÎÇ¿ÌÇÐÑÇ ÉÇÏÍÁ lncÊ¿ÐÄÌÉÍ mrcÍÐÉÏÄÐÄÌÐÉÇÈ
ÖÄÐÉÍÈ×ÉÍÊÚryaÀÍÊÛ×ÍÈÁÉÊ¿ÃÁËÒÆÚ ccdÍÏÌÍÐÑ¿ÄÁ¿ rleÍÏÄÌÐÉÇÈ b€hÄËʾÌ
É¿ÊÛÌÒÝ ÎÄÿÂÍÂÇÉÒ aÌÂÊÇÇ ÁÌÄÐ nkmÄÑ ÐÉÇÈ cck¿ÐÑÄÊÛÐÉÇÈ qqkÄÏÄÏ fcm¿ÊÇ
ÌÄÏ cÚÐÍÉÍ ÕÄÌÇÊ¿ÐÛ Á fÁÏÍÎÄ Ç aËÄÏÇÉÄ ÌÇÌ pcmÄÐÐÌÄÏ lnn¿ÒËÍÁ rdnÄÈ¿ÒÆ
ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ÁÚÎÒÐÉÌÇÉÍÁ Ç ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁ spnÇÉÍÊ¿ÄÁ¿lcqÍØÇÌ¿
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇrcq¿ÔË¿ÌÇÌÍÁ¿cir¿ÓÍ bÊÄÐѾØÄ ÀÚÊ¿ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌ¿ ËÍÐÉÍÁÐÉ¿¾
ÌÍÁ¿aihÇÊÍÑÇakbÍÏÍÁÐÉÍÂÍnaoÏ ×ÉÍÊ¿ÎÇ¿ÌÇÆË¿Ì¿ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔÇÍÑÄÖÄÐÑ
ÊÍÁ¿ÇËÌÍÂÇÔÃÏÒÂÇÔ ÁÄÌÌÚÔ ÉÍÌÉÒÏпÔ c Ä ÂÍÃÚ Ê¿ÒÏÄ¿Ñ¿ËÇ
qÄÓÍÏË¿ÑÍÏÐÉÇÄ ÜÉÐÎÄÏÇËÄÌÑÚ ¯ ÐÑ¿ÊÇ~dÇÊÄÊÛЀuÊÇÄÏqs¿Ë¿ÏÉÇÌ¿€h¿É
Ô ÂÍÃÍÁ É ÐÖ¿ÐÑÛÝ ÌÄ Æ¿ÑÏÍÌÒÊÇ ÐÍÃÄÏÅ¿ nfËÄÊÛ¾ÌÍÁ¿ iaÎÑÄÉ¿ÏÄÁ mdÏÇÌÀÄÏÂ
ÌǾ Ç ÒÏÍÁ̾ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÌǾ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍ ~dÏÍÐÐË¿ÌÇÃÏÒÂÇÄn¿cÐÄÐÍÝÆÌÍËÉÍÌÉÒÏÐÄ
ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÍ Á mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÂÍÿ ÎÍÀÄÃÇÊÇ cmÄÏÅ¿ÌÍÁ Ç rqÇÔÑÄÏ
cÑÍÑÎÄÏÇÍÃÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÚÄÉÊ¿ÐÐÚÁÄÊÇÁÚ c ¯ ÂÍÃÚ Ì¿ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÐÍÐѾƿ
ÿÝØÇÄо ËÒÆÚÉ¿ÌÑÚ abdÍÊÛÃÄÌÁÄÈÆÄÏ ÌǾÔ ÎÇ¿ÌÇÐÑÍÁ ÆÁ¿ÌǾ Ê¿ÒÏÄ¿ÑÍÁ ÎÏÇÐÁÍÄÌÚ

 irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkojkonrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij
snÇÉÍÊ¿ÄÁÍÈ cdÍÏÌÍÐÑ¿ÄÁÍÈ lcÊ¿ÐÄÌÉÍ iÐÄÂÍÃ̾ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÚÎÍÃÂÍÑÍÁÊÄÌÌÚÄÁÍÐ
mcÍÐÉÏÄÐÄÌÐÉÍËÒ eb¿×ÉÇÏÍÁÒ reÍÏÄÌÐ ÎÇÑ¿ÌÌÇÉ¿ËÇÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ÑÄË¿ÑÇÖÄÐÉÇÄÕÇÉÊÚ
ÉÍËÒhiÂÌ¿ÑÛÄÁÍÈlqÍØÇÌÍÈrm¿ÊÇÌÇÌÒ §q¿ÆÁÇÑÇÄ ÏÒÐÐÉÍÂÍ ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÍÂÍ ÉÍÌÕÄÏ
muÄÃÍÏÍÁÍÈÇÃÏÒÂÇËÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÕ¿ËsÍÊÛ Ñ¿¨ §qÒÐÐÉ¿¾ ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌ¿¾ ËÒÆÚÉ¿¨ ¿ Ñ¿É
ÉÍ ËÄÅÃÒ Ç ÂÍÿËÇ Ì¿ Ï¿ÆÊÇÖÌÚÔ ÅÄÓÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌÚÄËÍÌÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÇÄÐÄÏÇÇ
ÉÍÌÉÒÏпÔ ÎÇ¿ÌÇÐÑÚ ÎÍÊÒÖÇÊÇ ÐÁÚ×Ä ÎÏÄ ÉÍÌÕÄÏÑÍÁ ÎÍÐÊÄÃÌÇÔ ÊÄÑ Á ÉÍÑÍÏÚÔ ÎÏÍÆÁÒ
ËÇÈÇÃÇÎÊÍËÍÁl¿ÒÏÄ¿Ñ¿ËÇÍÃÌÍÂÍÇÆпËÚÔ Ö¿ÊÇ ÁÐÄ ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÚÄ ÐÍÌ¿ÑÚ lbÄÑÔÍÁÄÌ¿
ÎÏÄÐÑÇÅÌÚÔ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇÔ ÐÍÐѾƿÌÇÈ Á rpÏÍÉÍÓÛÄÁ¿
 arÉϾÀÇÌ¿
 
ËÇÏÄ°ÉÍÌÉÒÏпÇËpix¿ÈÉÍÁÐÉÍÂÍ°ÐÑ¿ÊÇ ÁÐÄ ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÚÄ ÐÍÖÇÌÄÌǾ qyÒË¿Ì¿
ÎÇÑÍËÕÚÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿lcÊ¿ÐÄÌÉÍnyÑ¿ÏÉË¿Ì
 Ç ÃÏ k ÝÀÇÊÄÝ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÎÏÇ
ca×ÉÄÌ¿ÆÇ~cÇÏпʿÃÆÄan¿ÐÄÃÉÇÌck¿ ÒÏÍÖÄÌÚÑÏÇ¿ÀÍÌÄËÄÌÑ¿Ám¿ÊÍËÆ¿ÊÄÎÍÃÍÀ
ËÚ×ÍÁ cfÏÄÐÛÉÍ drÇÏÍÑ¿ arÊÍÀÍþÌÇÉ Ç ØÇË Ì¿ÆÁ¿ÌÇÄË §pÇ¿ÌÇÐÑÇÖÄÐÉÍÄ ÇÐÉÒÐÐÑÁͨ
ÃÏÒÂÇÄ h¿ ÎÍÐÊÄÃÌÇÄ ÃÄоÑÇÊÄÑǾ ÄØÄ ÀÍÊÄÄ ÇÆÐÍÊÛÌÚÔÉÍÌÕÄÏÑÍÁ
ÐÍÑÌÇÁÍÐÎÇÑ¿ÌÌÇÉÍÁÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÍÂÍÓ¿ÉÒÊÛÑÄ kÐÄÏÄÃÇÌÄvvÁÄÉ¿ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÚÈÓ¿ÉÒÊÛ
Ñ¿ ÐÑ¿ÊÇ Ê¿ÒÏÄ¿Ñ¿ËÇ Ç ÃÇÎÊÍË¿ÌÑ¿ËÇ ÉÍÌÉÒÏ ÑÄÑ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÐÑ¿ÌÍÁÇÑо
ÐÍÁ Á lÇÃÐÄ bÏÝÐÐÄÊÄ uÍÏÑtÍÏÑÄ bÍÊÛÕ¿ÌÍ Ñ¿ÉÅÄ ÎÏÇÆÌ¿ÌÌÚË ÕÄÌÑÏÍË ÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÍÂÍ
Ì¿ÉÍÌÉÒÏÐÄÇËpix¿ÈÉÍÁÐÉÍÂÍÇÌ¿ËÌÍÂÇÔ ÍÐËÚÐÊÄÌǾ ÎÏÍÀÊÄË ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÍÂÍ ÇÐÎÍÊ
ÃÏÒÂÇÔÎÏÄÐÑÇÅÌÚÔËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔÐÍÐѾƿÌÇ ÌÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ÇÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍÈÎÄÿÂÍÂÇÉÇcÚ
¾ÔÎÇ¿ÌÇÐÑÍÁ ÔÍþÑÁÐÁÄÑÁÚÿÝØÇÄоÑÏÒÃÚddnÄÈ¿ÒÆ¿
fØÄ ÀÍÊÛ×ÇÈ Ï¿ÆË¿Ô ÎÏÇÍÀÏÄÑ¿Ê¿ ÌÄÍÑÙÄË §oÀ ÇÐÉÒÐÐÑÁÄ ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÍÈ ÇÂÏÚ¨
 
ÊÄË¿¾ ÍÑ ÎÏÍÕÄÐп ÍÀÒÖÄÌǾ ÉÍÌÕÄÏÑÌ¿¾ ÃÄ Ç rfuÄÈÌÀÄÏ¿ §pÇ¿ÌÇÆË É¿É ÇÐÉÒÐÐÑÁͨ
¾ÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ÎÄÿÂÍÂÍÁ Ç ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÚÔ
 mÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÄ ÏÄÿÉÕÇÇ abdÍÊÛÃÄ
É¿ÓÄÃÏ c ÐÍÊÛÌÚÔ É¿ËÄÏÌÚÔ Ç ÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÇÔ ÁÄÈÆÄÏ¿aafÂÍÏÍÁ¿liqÍÈÆË¿Ì¿ÀÚÐÑÏÍ
ÉÍÌÕÄÏÑ¿Ô ÆÁÒÖ¿ÊÇ ÐÍÖÇÌÄÌǾ пËÚÔ Ï¿ÆÊÇÖÌÚÔ ÐÑ¿ÌÍÁ¾Ñо §ÉÊ¿ÐÐÇÉÍȨ ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÇÐ
ÜÎÍÔ Ç Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÈ° ÍÑ b¿Ô¿ ÃÍ pÏÍÉÍÓÛÄÁ¿ ÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ dppÏÍÉÍÓÛÄÁ dmkÍ¿Ì
Ç v¿Ö¿ÑÒϾ̿ d¿ÐÑÏÍÊÇ Á rrrq Á ÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇÔ aanÇÉÍÊ¿ÄÁaeaÊÄÉÐÄÄÁcan¿Ñ¿ÌÐÍÌ
ÐÑÏ¿Ì¿Ô€ÎÍÌÇÇryaaÁÐÑÏ¿ÊÇÇk¿Ì¿ÃÄÎÏÍ €imÇÊÛ×ÑÄÈÌeebÊ¿ÂÍÈÇÃÏÒÂÇľÁʾ
ÔÍÃÇÊÇÐÀÍÊÛ×ÇËÒÐÎÄÔÍËÁÚÆÚÁ¿¾ÌÄÇÆËÄÌÌÍÄ ÊÇÐÛ¿ÁÑÍÏ¿ËÇÀÊÄÐѾØÇÔËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÉÏÇÑÇ
ÁÍÐÔÇØÄÌÇÄÎÒÀÊÇÉÇÇÎÏÄÐÐÚ ÖÄÐÉÇÔÏ¿ÀÍÑÉÌÇÂÇÃÇÐÐÄÏÑ¿ÕÇÈ
fÃÇÌÐÑÁÍ ÒÖÄÀÌÍÈ Ç ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÑÁÍÏ rÄÂÍÃ̾ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÚÈÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ°ÍÃÌ¿
ÖÄÐÉÍÈÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇÐÑÒÃÄÌÑÍÁÀÚÊÍÇÍÐÑ¿ÄÑо ÇÆ ¿ÁÑÍÏÇÑÄÑÌÚÔ Ç ÁÚÐÍÉÍÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛ
ÍÃÌÍÈÇÆÑÏ¿ÃÇÕÇÈÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿pÏÇÍÀÒÖÄÌÇÇ ÌÚÔÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇÔ×ÉÍÊËÇÏÍÁÍÂÍÒÏÍÁ
ÎÇ¿ÌÇÐÑÍÁ ×ÇÏÍÉÍ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÊÇÐÛ ÁÌÒÑÏÇÓ¿ ̾ÐÍÔϿ̾ÝØ¿¾ÇÏ¿ÆÁÇÁ¿ÝØ¿¾ÔÒÃÍÅÄÐÑ
ÉÒÊÛÑÄÑÐÉÇÄÉÍÌÉÒÏÐÚÌ¿ÊÒÖ×ÒÝÇÌÑÄÏÎÏÄÑ¿ ÁÄÌÌÚÄ ÑÏ¿ÃÇÕÇÇ ÍÐÌÍÁ¿ÌÌÚÄ ËÌÍÂÇËÇ
ÕÇÝ ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÇÈ ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÚÔ ÉÍËÎÍÆÇÑÍ ÎÍÉÍÊÄÌǾËÇ Æ¿ËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÚÔ ËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁ
ÏÍÁ ÉÍÌÕÄÏÑÍÁ Ð ÍÏÉÄÐÑÏÍË Ç ÑÎ oÑÉÏÚÑÚÄ Ï¿ÀÍÑ¿Á×ÇÔ Á mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
ÉÍÌÕÄÏÑÚ ÉÊ¿ÐÐÍÁ Ç É¿ÓÄÃÏ ÁÐÄÂÿ ÍÑÊÇÖ¿ÊÇÐÛ n¿Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑÄÃÁÄÉ¿ÓÄÃÏÚÉ¿ÓÄÃÏ¿ÐÎÄ
ÇÌÑÄÏÄÐÌÚËÇ ÎÏÍÂÏ¿ËË¿ËÇ ÍÑÏ¿Å¿¾ Ô¿Ï¿É ÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÍÇÉ¿ÓÄÃÏ¿ÍÏ¿
ÑÄÏÌÚÄÃʾÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÍÈ×ÉÍÊÚmÍÐÉÍÁÐÉÍÈ Ì¿ÇÉÊ¿ÁÄÐÇÌ¿
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÎÏÇÌÕÇÎÚÍÀÒÖÄÌǾ eÄÉ¿ÌÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿°ÎÏÍÓÄÐÐÍÏfikÒÆÌÄÕÍÁ¿

uoqsfpiann|juaktl}sfs 
k ¿ÓÄÃÏ¿ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍ ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÍ ÍÀ
Ï¿ÆÍÁ¿Ì¿ Á ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄ ÐÊǾÌǾ ÐÒØÄÐÑÁÍ
Á¿Á×ÇÔ ËÌÍÂÇÄ ÃÄоÑÇÊÄÑǾ ÖÄÑÚÏÄÔ ÓÍÏÑÄ
k¿ÓÄÃÏ¿ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍ ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÍ ÎÏÄÃ
ÐÑ¿ÁʾÄÑÌÄÍÀÚÖ¿ÈÌ;ÏÉÍÄÐÍÃÏÒÅÄÐÑÁÍËÒÆÚ
É¿ÌÑÍÁÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔÎÍÉÍÊÄÌÇÈrÑ¿Ï×ÄÄÎÍÉÍÊÄ
ÎÇ¿ÌÌÚÔ É¿ÓÄÃÏ ¿ ÑÍÖÌÄÄ° É¿É ÇÑÍÂ ÇÐÑÍ ÌÇÄ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁ° ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÌÇÉÇ ÊÄÂÄÌÿÏÌÚÔ
ÏÇÖÄÐÉÍÂÍ Ï¿ÆÁÇÑǾ ÍÐÌÍÁÌÚÔ ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÚÔ tÖÇÑÄÊÄÈ° Ì¿ÏÍÃÌ¿¾ ¿ÏÑÇÐÑÉ¿ rrrq ~kcÇÏ
×ÉÍÊ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÎÏÇÁÄÃ×ÄÂÍ пʿÃÆÄÌ¿ÏÍÃÌÚÈ¿ÏÑÇÐÑqunapÄÑÏÍÁ
ÉÊ¿ÐÐ
ÉÇÔÇÌÑÄÂÏ¿ÕÇÇÉÌ¿Ö¿ÊÒÔÂÍÃÍÁfÃÇÌÒÝ €ih¿É¿ Ì¿ÏÍÃÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ qu mrcÍÐÉÏÄ
É¿ÓÄÃÏÒ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍ ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÍ Á ÂÍÃÒ ÐÄÌÐÉÇÈ
ÉÊ¿ÐÐlnoÀÍÏÇÌ¿ Ì¿ÏÍÃÌÚÈ¿Ï
ÁÍÆÂÊ¿ÁÇÊ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ rleÍÏÄÌÐÉÇÈ ÄÂÍ ÐËÄ ÑÇÐÑ qu rleÍÏÄÌÐÉÇÈ
ÉÊ¿ÐÐ dqdÇÌÆÀÒÏ
ÌÇÊÎÏÍÓÄÐÐÍÏckmÄÏÅ¿ÌÍÁ
¯Â  ¿ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌ¿¾ ¿ÏÑÇÐÑÉ¿ qu omgÒÉÍÁ¿
cÌ¿ÐÑ;ØÄÄÁÏÄ˾É¿ÓÄÃÏÍÈÏÒÉÍÁÍÃÇÑÎÏÍÓÄÐ
ÉÊ¿ÐÐ ccrÍÓÏÍÌÇÕÉÍÂÍ Ì¿ÏÍÃÌ¿¾ ¿ÏÑÇÐÑ
ÐÍÏlcqÍØÇÌ¿ É¿ qu haiÂÌ¿ÑÛÄÁ¿ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ ÃľÑÄÊÛ ÇÐ

eÄÉ¿ÌÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ h¿ÁÉ¿ÓÄÃÏÍÈ ckmÄÏÅ¿ÌÍÁ rleÍÏÄÌÐÉÇÈ ccdÍÏÌÍÐÑ¿ÄÁ¿


fikÒÆÌÄÕÍÁ¿ lcqÍØÇÌ¿

aan¿ÐÄÃÉÇÌ mrcÍÐÉÏÄÐÄÌÐÉÇÈ ~kcÇÏпʿÃÆÄ nlyÑ¿ÏÉË¿Ì mauÄÃÍÏÍÁ¿

napÄÑÏÍÁ fqqÇÔÑÄÏ haiÂÌ¿ÑÛÄÁ¿ omgÒÉÍÁ¿ raÈÏ¿ÎÄѾÌ

 irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkojkonrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij
ncsÏÒÊÊÛ aapÇпÏÄÁ rdiÂÍÊÇÌÐÉÇÈ psnÄÏÐÄÐÛ¾Ì cm¿ÏÑÚÌÍÁ

mdoÊÄÌÄÁ rrÊÄпÏÄÁ aymÌÃ;ÌÕ inpÊÍÑÌÇÉÍÁ¿ kckÌÍÏÏÄ

icoÐÇÎÍÁ¿ cpoÁÖÇÌÌÇÉÍÁ ccp¾ÐÄÕÉÇÈ adrÄÁÇÃÍÁ mrpÄÑÒÔÍÁ

acuÍËÄÌÉÍ abeÇÄÁ cmsÏÍÎÎ mclÇÃÐÉÇÈ

uoqsfpiann|juaktl}sfs 
ÉÒÐÐÑÁqu Ì¿ÏÍÃÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ rrrq ckmÄÏÅ¿ ÀÄÅÍË ¾ÁʾÝÑо ÇÌÇÕÇ¿ÑÍÏ¿ËÇ Ç ÒÖ¿ÐÑÌÇ
ÌÍÁÆ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈÃľÑÄÊÛÇÐÉÒÐÐÑÁqulcqÍ É¿ËÇ Ï¿ÆÌÍÍÀÏ¿ÆÌÚÔ ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÔ ÎÏÍÄÉÑÍÁ
ØÇÌ¿
ÉÊ¿ÐÐ rfuÄÈÌÀÄÏ¿ Ì¿ÏÍÃÌ¿¾ ¿Ï ÁÍÆÂÊ¿ÁʾÝÑ Ç Ï¿ÀÍÑ¿ÝÑ Á ÅÝÏÇ ËÄÅÃÒÌ¿
ÑÇÐÑÉ¿ qu ccdÍÏÌÍÐÑ¿ÄÁ¿ Ì¿ÏÍÃÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ ÏÍÃÌÚÔÉÍÌÉÒÏÐÍÁÁÑÍËÖÇÐÊÄÇËpix¿È
qu aan¿ÐÄÃÉÇÌ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌ¿¾ ¿ÏÑÇÐÑÉ¿ qu ÉÍÁÐÉÍÂÍuyÍÎÄÌ¿lbÄÑÔÍÁÄÌ¿eÅ~ÌÄÐ
fqqÇÔÑÄÏÆ¿ÐÊÒÅÄÌÌ¿¾¿ÏÑÇÐÑÉ¿qumauÄ ÉÒ bb¿ÏÑÍÉ¿ ulÇÐÑ¿ rq¿ÔË¿ÌÇÌÍÁ¿
ÃÍÏÍÁ¿
ÉÊ¿ÐÐddnÄÈ¿ÒÆ¿ Ì¿ÏÍÃÌÚÈ¿ÏÑÇÐÑ arÉϾÀÇÌ¿ubÒÆÍÌÇÉÍÌÉÒÏпÁbÏÝÐÐÄÊÄ
aÏËÄÌÇÇraÈÏ¿ÎÄѾÌ
ÉÊ¿ÐЀcuÊÇÄÏ¿ Ç ÃÏÒÂÇÔ oÌÇ ÒÖ¿ÐÑÁÒÝÑ Á Ï¿ÀÍÑÄ ÓÄÐÑÇÁ¿
Ì¿ÏÍÃÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ qu nlyÑ¿ÏÉË¿Ì
ÉÊ¿ÐÐ ÊÄÈ ÐÇËÎÍÆÇÒËÍÁ ÿÝÑ Ë¿ÐÑÄÏÉÊ¿ÐÐÚ ÎÍ
kniÂÒËÌÍÁ¿ ÁÐÄËÒ ËÇÏÒ ÍÐÒØÄÐÑÁʾÝÑ Æ¿ÎÇÐÇ Ãʾ ÓÍÌ
iÔ ÒÖÄÌÇÉÇ° ÐÊÄÃÒÝØÄÄ Æ¿ËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÍÄ ÎÍ ÃÍÁ Ï¿ÃÇÍ Ç ÑÄÊÄÁÇÃÄÌǾ ÁÚÎÒÐÉ¿ÝÑ ÉÍË
ÉÍÊÄÌÇÄ ÎÄÿÂÍÂÍÁ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÄ οÉÑÃÇÐÉÇ hÍÊÍÑÍÈ ÓÍÌà ÜÊÄÉÑÏÍÌÌÍÈ ο
¿ÏÑÇÐÑÚqufikÒÆÌÄÕÍÁ¿ncsÏÒÊÊÛcm¿Ï ˾ÑÇÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÎÍÎÍÊ̾ÄÑоÁÇÃÄÍÆ¿ÎÇ
ÑÚÌÍÁrdiÂÍÊÇÌÐÉÇÈ
ÉÊ¿ÐÐmccÍÐÉÏÄÐÄÌÐÉÍ оËÇÍÑÉÏÚÑÚÔÒÏÍÉÍÁÁÄÃÒØÇÔÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁ
ÂÍ psnÄÏÐÄÐÛ¾Ì aapÇпÏÄÁ
ÉÊ¿ÐÐ rleÍ É¿ÓÄÃÏÚccdÍÏÌÍÐÑ¿ÄÁÍÈckmÄÏÅ¿ÌÍÁ¿
ÏÄÌÐÉÍÂÍ Ì¿ÏÍÃÌÚÈ¿ÏÑÇÐÑqurrÊÄпÏÄÁÇ lnn¿ÒËÍÁ¿mrcÍÐÉÏÄÐÄÌÐÉÍÂÍrleÍ
mdoÊÄÌÄÁ
ÉÊ¿ÐÐ ckmÄÏÅ¿ÌÍÁ¿ Æ¿ÐÊÒÅÄÌ ÏÄÌÐÉÍÂÍ iÔ ÝÀÇÊÄÇ ÌÄÇÆËÄÌÌÍ ÐÑ¿ÌÍÁ¾Ñо
ÌÚÈ¿ÏÑÇÐÑquaymÌÃ;ÌÕ
ÒÖÄÌÇÉbme¿ÁÇ ¾ÏÉÇËÇ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚËÇ ÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾ËÇ Ì¿ ÉÍ
ÃÍÁÇÖ inpÊÍÑÌÇÉÍÁ¿
ÒÖÄÌÇÕ¿ qqkÄÏÄÏ¿ ÑÍÏÚÔ ÁÚÐÑÒοÝÑ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÌÇÉÇ ÎÏÇÄÆÅ¿Ý
Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ¿ÏÑÇÐÑquabeÇÄÁ
ÉÊ¿ÐÐlnn¿ ØÇÄ ÇÆ ËÌÍÂÇÔ ÐÑÏ¿Ì ËÇÏ¿ ckmÄÏÅ¿ÌÍÁ
ÒËÍÁ¿ kckÌÍÏÏÄ
ÉÊ¿ÐÐ ccdÍÏÌÍÐÑ¿ÄÁÍÈ ÍÑËÄÑÇÊÁÂÍÃÒÐÁÍÄÊÄÑÇÄÀÊÄÐѾØÇË
Ì¿ÏÍÃÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ qu cpoÁÖÇÌÌÇÉÍÁ Æ¿ÐÊÒÅÄÌ ÐÍÊÛÌÚËÉÍÌÕÄÏÑÍËÁbÍÊÛ×ÍËÆ¿ÊÄÉÍÌÐÄÏ
ÌÚÈ¿ÏÑÇÐÑquccp¾ÐÄÕÉÇÈ
ÉÊ¿ÐÐaan¿ÐÄÃÉÇ Á¿ÑÍÏÇÇ
Ì¿ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ¿ÏÑÇÐÑqumrpÄÑÒÔÍÁ
ÉÊ¿ÐÐ nÄÎÏÄÏÚÁ¿ÄÑоÑÏ¿ÃÇÕǾËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÍÀ
spnÇÉÍÊ¿ÄÁÍÈ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌ¿¾ ¿ÏÑÇÐÑÉ¿ qu ØÄÐÑÁÄÌÌÍÈÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁÉ¿ÓÄÃ
icoÐÇÎÍÁ¿acuÍËÄÌÉÍ
ÉÊ¿ÐÐfcm¿ÊÇÌÇÌ¿ ÏÚccdÍÏÌÍÐÑ¿ÄÁ¿°ÍÐÌÍÁ¿ÑÄÊÛÇÎÏÄÆÇÃÄÌÑ
rÏÄÃÇ ÖÊÄÌÍÁ É¿ÓÄÃÏÚ Ñ¿ÉÅÄ Ì¿ÏÍÃÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ mÍÐÉÍÁÐÉÍÂÍÐÍÝÆ¿ËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁckmÄÏÅ¿
quadrÄÁÇÃÍÁÆ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈÃľÑÄÊÛÇÐÉÒÐÐÑÁqu ÌÍÁ° ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÑÍÏ uÄÐÑÇÁ¿Ê¾ ÇË rcq¿Ô
cmsÏÍÎÎÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÛmclÇÃÐÉÇÈ Ë¿ÌÇÌÍÁ¿ Á s¿ËÀÍÁÄ Ç kÍÌÉÒÏп ÎÇ¿ÌÇÐÑÍÁ
bÍÊÄÄËÍÊÍÃÍÄÎÍÉÍÊÄÌÇÄ°ÜÑÍ¿ÐÐÇÐÑÄÌ ÇËrcq¿ÔË¿ÌÇÌÍÁ¿napÄÑÏÍÁ° ÎÏÄÆÇ
ÑÚ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ fØÄ Á ÎÄÏ ÃÄÌÑqÍÐÐÇÈÐÉÍÈ¿É¿ÃÄËÇÇÇÐÉÒÐÐÑÁÎÏÄÃÐÄ
ÁÚÄÂÍÃÚÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌǾÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÎÏÄ ÿÑÄÊÛ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÐÄÉÕÇÇ rÍÁÄÑ¿ ÎÍ ÉÒÊÛ
ÎÍÿÁ¿ÌÇÄ Á ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇÔ ÉÊ¿ÐпÔ ÀÚÊÍ ÑÒÏÄ ÎÏÇ pÏÄÆÇÃÄÌÑÄ qu aan¿ÐÄÃÉÇÌ°
Ï¿ÆÃÄÊÄÌÍ ËÄÅÃÒ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ËÇ Ç ¿ÃÙÝÌÉ ÎÏÄÆÇÃÄÌÑËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍuÍÌÿaeaÏÑÍÀÍ
Ñ¿ËÇ
ÑÍ ÄÐÑÛ ¿ÐÐÇÐÑÄÌÑ¿ËÇ Ï¿ÀÍÑÍÈ ÉÍ ÊÄÁÐÉÍÈÇyÒÀÄÏÑÍÁÐÉÍÂÍÍÀØÄÐÑÁ¿ÁqÍÐÐÇÇ
ÑÍÏÚÔÏÒÉÍÁÍÃÇÊÇÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿pÍÑÏ¿ÃÇÕÇÇ mrcÍÐÉÏÄÐÄÌÐÉÇÈ° ÎÏÄÆÇÃÄÌÑ rÉϾÀÇÌ
mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ËÌÍÂÇÄ ÎÏÍÓÄÐ ÐÉÍÂÍ ÍÀØÄÐÑÁ¿ ÍÐÌÍÁ¿ÑÄÊÛ Ç ÎÏÄÃÐÄÿÑÄÊÛ
ÐÍÏ¿ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚÔÉÊ¿ÐÐÍÁ§ÁÚÏ¿ÐÑ¿ÊǨÇÆ¿Ð ÅÝÏÇ kÍÌÉÒÏп ÎÇ¿ÌÇÐÑÍÁ ÇËanrÉϾ
ÐÇÐÑÄÌÑÍÁ ÎÏÍÔÍÃÇÊÇ ÖÄÏÄÆ ÜÑÒ Á¿ÅÌÄÈ×ÒÝ ÀÇÌ¿ fqqÇÔÑÄÏ° ÖÊÄÌ nÄÈ¿ÒÆÍÁÐÉÍÂÍ Ç
ÐÑÒÎÄÌÛ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÑÁÍÏÖÄÐÉÍÂÍ ÏÍÐÑ¿ rÉϾÀÇÌÐÉÍÂÍ ÍÀØÄÐÑÁ fikÒÆÌÄÕÍÁ¿ Ç
cÐÄ¿ÐÐÇÐÑÄÌÑÚÉ¿ÓÄÃÏÚ°ÁÚÎÒÐÉÌÇÉÇmÍÐ icoÐÇÎÍÁ¿ ¿ÉÑÇÁÌÍ ÒÖ¿ÐÑÁÒÝÑ Á Ï¿ÀÍÑÄ
ÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Ê¿ÒÏÄ¿ÑÚ ÎÏÄÐÑÇÅ oÀÙÄÃÇÌÄÌǾÎÄÿÂÍÂÍÁÓÍÏÑÄÎÇ¿Ìͧ~psa¨
ÌÚÔËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔÉÍÌÉÒÏÐÍÁ
ÁÑÍËÖÇÐÊÄ
§'26#4755+#¨ÍÐÌÍÁ¿ÑÄÊÄËÉÍÑÍÏÍÂÍÀÚÊ
ÉÍÌÉÒÏÐÍÁ ÇËpix¿ÈÉÍÁÐÉÍÂÍ ÇËckÊÇ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏlncÊ¿ÐÄÌÉÍ haiÂÌ¿ÑÛÄÁ¿°
ÀÄÏÌ¿ oÌÇ ËÌÍÂÍ ÉÍÌÕÄÏÑÇÏÒÝÑ ÁÚÐÑÒο ÖÊÄÌËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÚÔÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÈ
ÝÑ Ð ÁÄÃÒØÇËÇ ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÚËÇ Ç Æ¿ÏÒÀÄÅ §kÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÍÄÌ¿ÐÊÄÃÇĨ
qÍÐÐǾ ÇmÄÅÃÒ
ÌÚËÇÍÏÉÄÐÑÏ¿ËÇÃÍÐÑÍÈÌÍÎÏÍÃÍÊÅ¿¾ÃÄÊÍ Ì¿ÏÍÃÌÍÂÍ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍ ÓÍÏÒË¿ §nÍÏË¿Ì
ÐÁÍÇÔÌ¿ÐÑ¿ÁÌÇÉÍÁÁÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁÄÇÔÒÃÍ ÃǾ¨
uÏ¿ÌÕǾ¨ lcqÍØÇÌ¿° ÖÊÄÌ ~ÉÐ
ÅÄÐÑÁÄÌÌÍÈÎÄÿÂÍÂÇÉÄ ÎÄÏÑÌÍÂÍÐÍÁÄÑ¿ÎÏÍÂÏ¿ËËÚ§nÍÁÚÄÇËÄÌ¿¨
pÄÿÂÍÂÇ É¿ÓÄÃÏÚ ÇÂÏ¿ÝÑ ÐÍÊÛÌÚÄ Ç É¿ h¿ ÁÚÿÝØÇÈо ÁÉÊ¿Ã Á Ï¿ÆÁÇÑÇÄ ËÒÆÚÉ¿ÊÛ
ËÄÏÌÚÄ ÉÍÌÕÄÏÑÚ ÎÍ ÁÐÄÈ qÍÐÐÇÇ Ç Æ¿ ÏÒ ÌÍÂÍ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ ËÌÍÂÇÄ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ É¿ÓÄÃÏÚ

 irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkojkonrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij
Ì¿ÂÏ¿ÅÃÄÌÚ ÎÏÄÐÑÇÅÌÚËÇ Ì¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚËÇ ÇÔ ÒÖÇÑÄÊÄÈ ¾ÁʾÝÑо ¿ÁÑÍÏ¿ËÇ ÇÆÁÄÐÑÌÚÔ
ÎÏÄËǾËÇ ÍÏÃÄÌ¿ËÇ Ç ËÄÿʾËÇ qÍÐÐÇÇ Ç ÌÍÑÌÚÔ ÏÄÿÉÕÇÈ ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÇÈ qyÒË¿
Æ¿ÏÒÀÄÅÌÚÔÐÑÏ¿Ì Ì¿ mmÒÐÍÏÂÐÉÍÂÍ rq¿ÔË¿ÌÇÌÍÁ¿ ib¿Ô¿
bÍÊÛ×ÍÈ ÇÌÑÄÏÄÐ Ò пËÍÂÍ ×ÇÏÍÉÍÂÍ ÉÏÒ¿ cmÍÕ¿ÏÑ¿gq¿ËÍ
ËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁ ÌÄÇÆËÄÌÌÍ ÁÚÆÚÁ¿ÝÑ ÎÒÀÊÇÕÇÐ nÄÍÕÄÌÇË¿ ÉÒÊÛÑÒÏÌÍÎÏÍÐÁÄÑÇÑÄÊÛÐÉ¿¾ ÃÄ
ÑÇÖÄÐÉÇÄ ÁÚÐÑÒÎÊÄÌǾ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÄÈ É¿ÓÄà ¾ÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ÉÍÊÊÄÉÑÇÁ¿ É¿ÓÄÃÏÚ ÜÑÍ Ï¿ÆÌÍÍÀ
ÏÚ° mrcÍÐÉÏÄÐÄÌÐÉÍÂÍ ccdÍÏÌÍÐÑ¿ÄÁÍÈ Ï¿ÆÌÚÄÎÍÑÄË¿ÑÇÉÄÉÍÌÕÄÏÑÚÀÄÐÄÃÚÍËÒÆÚÉÄ
rleÍÏÄÌÐÉÍÂÍ omgÒÉÍÁÍÈ haiÂÌ¿ÑÛÄ Ï¿ÆÌÚÔ ÜÎÍÔ ÐÑÇÊÄÈ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁ ËÍÌÍÂÏ¿
ÁÍÈcck¿ÐÑÄÊÛÐÉÍÂÍmclÇÃÐÉÍÂÍckmÄÏ ÓÇÖÄÐÉÇÄ ÎÏÍÄÉÑÚ É ο˾ÑÌÚË ÿѿË ÁÚÿÝ
Å¿ÌÍÁ¿ lnn¿ÒËÍÁ¿ fqqÇÔÑÄÏ lcqÍØÇ ØÇÔоÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁÇÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÄÈÁËÒÆľÔ
ÌÍÈÇÃÏÒÂÇÔ°ÁÅÒÏÌ¿Ê¿Ô§mÒÆÚÉ¿ÊÛÌ¿¾¿É¿ arpÒ×ÉÇÌ¿acnÄÅÿÌÍÁÍÈanrÉϾÀÇ
ÃÄËǾ¨ §uÍÏÑÄÎÇ¿Ìͨ §mÒÆÚÉ¿ÌÑÉÊ¿ÐÐÇɨ ¿ Ì¿ÁmÍÐÉÁÄÁeÍËÄËÒÆÄÄpix¿ÈÉÍÁÐÉÍÂÍÁ
Ñ¿ÉÅÄ ÇÔ ÕÄÌÌÚÄ ¿Ì¿ÊÇÑÇÖÄÐÉÇÄ Ì¿ÀÊÝÃÄÌǾ kÊÇÌÒÇcÍÑÉÇÌÐÉÄ¿ÉÑÍÁÚÔÆ¿Ê¿Ô×ÉÍÊÇÁÒÆÍÁ
Á ÐÀÍÏÌÇÉ¿Ô Ì¿ÒÖÌÚÔ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÈ §cÍÎÏÍÐÚ Ï¿ÆÌÚÔÂÍÏÍÃÍÁqÍÐÐÇÇ
ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÍÂÍ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁ¿¨ §mÒÆÚÉ¿ÊÛ rÄÂÍÃ̾ ÁÚÎÒÐÉÌÇÉÇ Ç ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ É¿ÓÄÃ
ÌÍÄ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁÍ Ç ÎÄÿÂÍÂÇÉ¿¨ §cÍÎÏÍ ÏÚ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍ ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÍ ÎÏÄÎÍÿÝÑ Á
ÐÚËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÎÄÿÂÍÂÇÉǨÇËÌÍÂÇÔÃÏÒÂÇÔ ÒÖÄÀÌÚÔ Æ¿ÁÄÃÄÌǾÔ aÁÐÑÏÇÇ aÌÂÊÇÇ bÄÊÛ
rÑ¿ÊÇ×ÇÏÍÉÍÎÍÎÒʾÏÌÚËÇÉÌÇÂÇccdÍÏÌÍ ÂÇÇ dÄÏË¿ÌÇÇ iÐοÌÇÇ pÍÏÑÒ¿ÊÇÇ rya
ÐÑ¿ÄÁÍÈ §eÁ¿ ֿп ÎÍÐÊÄ ÉÍÌÕÄÏÑ¿¨
ÂÍà yÁÄÈÕ¿ÏÇÇ €ÎÍÌÇÇ Ç ËÌÍÂÇÔ ÃÏÒÂÇÔ ÐÑÏ¿Ì
ÎÄÏÄÇÆÿ̿ Á €ÎÍÌÇÇ Á ÂÍÃÒ Ç lnn¿ ÎÏÍο¿ÌÃÇÏÒ¾ÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÇÄÇÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛ
ÒËÍÁ¿§pÍÃÆÌ¿ÉÍËnÄÈ¿ÒÆ¿¨
ÂÍÃ ÐÉÇÄ ÑÏ¿ÃÇÕÇÇ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
pÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ É¿ÓÄÃÏÚ ckmÄÏÅ¿ÌÍÁ hai ÎÏÇÒËÌÍÅ¿¾ ÑÄË пËÚË ÐÊ¿ÁÒ ÏÒÐÐÉÍÈ ÎÇ¿
Ì¿ÑÛÄÁ¿ lcqÍØÇÌ¿ ÎÏÍÃÍÊÅ¿¾ ÑÏ¿ÃÇÕÇÇ ÐÁÍ ÌÇÐÑÇÖÄÐÉÍÈ×ÉÍÊÚ

k ¿ÓÄÃÏ¿ÍÏ¿̿ÇÉÊ¿ÁÄÐÇÌ¿ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿Ê¿ÐÛ
ÇÁÍ×Ê¿ÁÐÍÐÑ¿ÁÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÍÂÍÓ¿ÉÒÊÛÑÄ
Ñ¿ÁÂÍÃÒÔÍѾÍÏ¿ÌÌÚÈÉÊ¿ÐÐÍÑÉÏÚÊо
Ç ÎÄÿÂÍÂÇ mlrÑ¿ÏÍÉ¿ÃÍËÐÉÇÈ n€cÚÂÍÃ
ÐÉÇÈiecÄÈÐÐckmÄÏÅ¿ÌÍÁrleÇÅÒÏ
d€dÏÍÃÀÄÏÂliqÍÈÆË¿Ì
Á mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÐÑÍÊÄÑÇÄË Ï¿ÌÛ r ÂÍÿ ÉÊ¿ÐÐ ÍÏ¿̿ ÁÍÆÂÊ¿ÁÇÊ Æ¿ÐÊÒ
×Ä
Á ÂÍÃÒ Ç ÎÊÍÃÍÑÁÍÏÌÍ Ï¿ÀÍÑ¿Ê ÁÐÄ ÅÄÌÌÚÈ ÃľÑÄÊÛ ÇÐÉÒÐÐÑÁ qrurq ÃÍÉÑÍÏ ÇÐ
ÜÑÇ ÂÍÃÚ t ÇÐÑÍÉÍÁ ÍÏ¿ÌÌÍÂÍ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ Á ÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾÎÏÍÓÄÐÐÍÏliqÍÈÆË¿Ì¿ÁÑÍÏ
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÐÑ;ÊÇÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿~ll¿ÌÂÄÏ ÓÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌÚÔ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÈ ÎÍ ÇÐÑÍÏÇÇ
libÄÑÇÌÂbfq¿ËÆÄÈsvbÒÀÄÉblr¿À¿ ÍÏ¿ÌÌÍÈ ÉÒÊÛÑÒÏÚ Á ÍÐÍÀÄÌÌÍÐÑÇ Á qÍÐÐÇÇ
ÌÄÄÁir€ÐÐÄÏ ¿ÌÑÍÊÍÂÇÇ ÍÏ¿ÌÌÍÈ ËÒÆÚÉÇ pÏÍÃÍÊÅ¿¾ ÑÏ¿
n¿ÇÀÍÊÛ×ÇÈ ÁÉÊ¿Ã Á ÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÇÄ ÁÚÐ×ÄÂÍ ÃÇÕÇÇ ÐÁÍÄÂÍ ÒÖÇÑÄʾ liqÍÈÆË¿Ì ÃÍÀÇÊо
ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ ÍÏ¿ÌÇÐÑÍÁ ÐÒØÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÎÍÁÚ×ÄÌǾ ÒÏÍÁ̾ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ
ÁÌÄÐÁÚÿÝØÇÈоÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÎÄÿÂÍÂÇÉÍË ÍÏ¿ÌÇÐÑÍÁÇÏ¿ÆÁÇÑǾÍÏ¿ÌÌÍÂÍÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑ
ÎÍÆÇÑÍÏÌ¿ÏÍÃÌÚÈ¿ÏÑÇÐÑqrurqÊ¿ÒÏÄ¿ÑdÍ Á¿ ÐÍÃÄÈÐÑÁÍÁ¿Ê ÏÄÐÑ¿ÁÏ¿ÕÇÇ Ç ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐ
ÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈ ÎÏÄËÇÇ rrrq ÎÍ ÉÍËÎÍÆÇÕÇÇ ÑÁÒ ÍÏ¿ÌÍÁ Á Ï¿ÆÌÚÔ ÂÍÏÍÿÔ ÀÚÁ×ÄÂÍ rrrq

 ÃÍÉÑÍÏ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ cÂÍÃÒ ÄÂÍ ÐÑÒÃÄÌÑÚ ÁÎÄÏÁÚÄ ÒÖ¿ÐÑÁÍ


audÄÃÇÉÄoÌÁÍÆÂÊ¿ÁÇÊÉÊ¿ÐÐÍÏ¿̿Á Á¿ÊÇ Á mÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍË ÉÍÌÉÒÏÐÄ ÍÏ¿ÌÇÐÑÍÁ
ÂÍÃÒfËÒÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅ¿ÑÆ¿ÐÊÒÂÇÐÇÐÑÄË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇ ÇËirb¿Ô¿ Á lÄÈÎÕÇÂÄ
ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚÈ ÎÏÇÆ
ÍÀÒÖÄÌǾ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ Ç Ï¿Ð×ÇÏÄÌǾ ÉÍÌÕÄÏÑ Æ¿ÇËÎÏÍÁÇÆ¿ÕÇÝÎÍÊÒÖÇÊÑÍÂÿod€ÌÖÄÌÉÍ 
ÌÍÂÍ ÏÄÎÄÏÑÒ¿Ï¿ ÍÏ¿ÌÇÐÑÍÁ ÎÍÁÚ×ÄÌǾ ÎÏÍ tÖÄÌÇÉÇ liqÍÈÆË¿Ì¿° ÇÆÁÄÐÑÌÚÄ ÉÍÌÕÄÏ
ÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍÒÏÍÁ̾ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÄÈÇ×ÇÏÍ ÑÇÏÒÝØÇÄ ÍÏ¿ÌÇÐÑÚ Ç ÎÄÿÂÍÂÇ leeÇÂÏÇÐ
ÉÍÈ ÎÍÎÒʾÏÇÆ¿ÕÇÇ ÊÒÖ×ÇÔ ÍÀÏ¿ÆÕÍÁ ÍÏ¿Ì dikÍÆÊÍÁ¿ ~em¿ÊÍÀÊÇ×ÁÇÊÇ od€Ì
ÌÍÈ ÊÇÑÄÏ¿ÑÒÏÚ ÐÏÄÃÇ ÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔ ÎÍÉÍÊÄÌÇÈ ÖÄÌÉÍnndÒÏÄÄÁ¿baqÍË¿ÌÍÁlidÍÊÒÀ
ËÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÎÒÀÊÇÉÇ bÊ¿ÂÍÿϾ dÄÃÇÉÄ ÐÑ¿Ê¿ dcrÄËÄÌÍÁ¿ cisÄÀÄÌÇÔÇÌ ncm¿ÊÇÌ¿
ÏÄÂÒʾÏÌÍÈÇÊÝÀÇËÍÈÁmÍÐÉÁÄÎÏ¿ÉÑÇÉ¿ÍÏ rieÇÃÄÌÉÍlbyÇ×Ô¿ÌÍÁ¿qkaÀÃÒÊÊÇÌ
¿ÌÌÚÔ ÁÄÖÄÏÍÁ Ç ¿ÀÍÌÄËÄÌÑÍÁ ÍÏ¿ÌÌÚÔ ÉÍÌ aap¿Ï×ÇÌ acuÇÐÄÈÐÉÇÈ arrÄËÄÌÍÁ
ÕÄÏÑÍÁ rÏÄÃÇ ÒÖÄÌÇÉÍÁ dÄÃÇÉÄ° ÍÏ¿ÌÇÐÑÚ amyËÇÑÍÁ anrÇÃÄÊÛÌÇÉÍÁ¿ Ç ËÌÍÂÇÄ

uoqsfpiann|juaktl}sfs 
 k¿ÓÄÃÏ¿ ÍÏ¿̿ Ç ÉÊ¿ÁÄÐÇÌ¿ ϾÃ
ÐÊÄÁ¿ Ì¿ÎÏ¿ÁÍ ° ncm¿ÊÇÌ¿ lbyÇ×Ô¿ÌÍÁ¿ nndÒÏÄÄÁ¿cÄÃÄÏÌÇÉÍÁ¿

Æ¿ÁÉ¿ÓÄÃÏÍÈ sahÄÌ¿Ç×ÁÇÊÇϾðeceÇ¿ÌÍÁfnwÚÀÉÍaap¿Ï×ÇÌarrÄËÄÌÍÁ

ÃÏÒÂÇÄs¿Ê¿ÌÑÊÇÁÚÄÐÑÒÃÄÌÑÚÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÍÂÍ ÐÑÁÒ
mik¿ÑÒ̾Ì mcq¿ÐÎÒÑÇÌ¿ sÄË ÌÄ
ÇÐÑÍÏÇÉÍÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÍÂÍ Ç ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÍÂÍ ËÄÌÄÄÐÑÒÃÄÌÑÚÃÏÒÂÇÔÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑÍÁÎÍÎÏÄÅÌÄ
Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑÍÁ ÒÁÊÄÖÄÌÌÚÄ ÜÑÇË ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍË ËÒ ËÍÂÒÑ ÍÐÁ¿ÇÁ¿ÑÛ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍ ÇÂÏÚ Ì¿ ÍÏ¿ÌÄ
Ñ¿ÉÅÄ ÍÐÁ¿ÇÁ¿ÊÇ ÇÂÏÒ Ì¿ ÍÏ¿ÌÄ É¿É ÁÑÍÏÒÝ ÎÍà ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍË ÍÎÚÑÌÚÔ ÎÄÿÂÍÂÍÁ cÌ¿
ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÒÝÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÛ ÐÑ;ØÄÄÁÏÄ˾Ì¿É¿ÓÄÃÏÄÍÏ¿̿ÇÉÊ¿ÁÄÐÇÌ¿
r ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄË É¿ÓÄÃÏÚ ÍÏ¿Ì ÐÑ¿Ê пËÍ Æ¿ÌÇË¿ÄÑоÍÉÍÊÍÐÑ¿ÐÑÒÃÄÌÑÍÁÇ¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÍÁ
ÐÑ;ÑÄÊÛÌÚË Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄË ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈ bÊ¿ÂÍÿϾÎÇÑÍËÕ¿ËÍÏ¿ÌÌÍÂÍÉÊ¿ÐпÉÍÌÐÄÏ
ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ ËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁ pÏÇ ¿ÉÑÇÁÌÍË ÒÖ¿Ð Á¿ÑÍÏÇÇÁqÍÐÐÇÇÐÉÊ¿ÃÚÁ¿ÄÑоÑÏÄÔÐÑÒÎÄÌÌ¿¾
ÑÇÇ ÎÄÿÂÍÂÍÁ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿Ì ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÚÈ ÐÇÐÑÄË¿ ÍÀÒÖÄÌǾ ÇÐÉÒÐÐÑÁÒ ÇÂÏÚ Ì¿ ÍÏ¿ÌÄ
ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌÚÈ ÐÑ¿ÌÿÏÑ ÎÍ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÇ ÁÉÊÝÖ¿ÝØ¿¾ ÃÄÑÐÉÒÝ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÒÝ ×ÉÍÊÒ
§oÏ¿̨ c ÒÖÄÀÌÚÈ ÎÊ¿Ì ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ ÎÍËÇËÍ ÒÖÇÊÇØÄÇÁÒÆ
ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÇÁÁÄÃÄÌÚÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛÌÚÄÎÏÄÃËÄ eǿοÆÍÌ ÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÍÈ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÎÏÄ
ÑÚ§iÐÑÍÏǾÇÑÄÍÏǾÍÏ¿̿¨
ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ ÎÍÿÁ¿ÑÄÊÄÈÍÖÄÌÛ×ÇÏÍÉmÌÍÂÇÄÇÆÌÇÔÎÏÍ
ncm¿ÊÇÌ¿ Ç §dÄÌÄÏ¿ÊÀ¿Ð¨
ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ ÁÍþÑË¿ÐÑÄÏÉÊ¿ÐÐÚÍÏ¿ÌÌÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ÁÏ¿Æ
arrÄËÄÌÍÁ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÇÆÒÖÄÌÇÄ ÐÑ¿ÏÇÌÌÚÔ ÌÚÔ ÂÍÏÍÿÔ qÍÐÐÇÇ Ç Æ¿ ÏÒÀÄÅÍË ¾ÁʾÝÑо
ÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇÔÑÏ¿ÉÑ¿ÑÍÁÎÍÍÏ¿ÌÌÍËÒÇÐÉÒÐ ÖÊÄÌ¿ËÇ ÅÝÏÇ mÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍ ÉÍÌÉÒÏп ÍÏ

 irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkojkonrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij
¿ÌÇÐÑÍÁÇËms¿ÏÇÁÄÏÃÇÄÁ¿
Âk¿ÊÇÌÇÌÂÏ¿Ã ÎÒÐÉÌÇÉÍÁ É¿ÓÄÃÏÚ Ì¿ ÁÐÄÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔ Ç ËÄÅ
mÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍ ÉÍÌÉÒÏп ο˾ÑÇ o€ÌÖÄÌÉÍ ÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÉÍÌÉÒÏпÔ Á p¿ÏÇÅÄ
frÄËÄÇÌ¿

ÂcÍÊÂÍÂÏ¿Ã mÍÐÉÍÁÐÉÍÂÍÉÍÌÉÒÏпÝÌÚÔÍÏ cyÄÁʾÉÍÁ gÄÌÄÁÄ


nvÒÏ×ÒÃ¾Ì wÝÏÇÔÄ
¿ÌÇÐÑÍÁcÄÃÄÑоÎÊÍÃÍÑÁÍÏÌ¿¾Ï¿ÀÍÑ¿ÇÐÍÐÑ¿
cm¿ÐÊÄÌÌÇÉÍÁ¿ y¿ÏÑÏÄ
lk¿ÏÄÁ lÝÉ
ÅÄÏ¿ËÇ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ ÎÍÁÚ×ÄÌǾ ÉÁ¿ÊÇÓÇÉ¿ÕÇÇ ÐÄËÀÒÏÂÄ
mcÚÐÍÕÉ¿¾ lÄÈÎÕÇÂÄ
fwÚÀÉÍ 
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ mÝÌÔÄÌÄ
fkÍÓ¿ÌÍÁ¿ oοÁÄÇrÄÌÑoÊÀ¿ÌÐ
pÄÿÂÍÂÇÉ¿ÓÄÃÏÚÒÐÎÄ×ÌÍÐÍÖÄÑ¿ÝÑÎÄÿÂÍ
kcÍÊÍÐÑÌÍÁ mÍÌÑÏ¿ÐÌÍ
viÌÍÒÜ ak¿Ï
ÂÇÖÄÐÉÒÝ Ï¿ÀÍÑÒ Ð ÉÍÌÕÄÏÑÌÍÈ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛÝ ÎÄÌÉÍ akÒÖÇÌ¿ pÇÏÍÅÇÔÇÌ¿ ayÄÁ
fÅÄÂÍÃÌÍ ÎÏÍÁÍþÑо ÑÄË¿ÑÇÖÄÐÉÇÄ ÉÍÌÕÄÏÑÚ ÖÄÌÉÍ €ÃÄÌÉÍÁ¿ eÏÒÐÉÇÌÇÌÉ¿Ä
fkÏÇ
ÎÍÐÁ¾ØÄÌÌÚÄ ÑÁÍÏÖÄÐÑÁÒ ÁÚÿÝØÇÔо ÉÍË ÁÇÕÉ¿¾ mÍÐÉÁÄ
odÍÊÒÀÄÁ¿ k¿ÊÇÌÇÌÂÏ¿ÃÄ
ÎÍÆÇÑÍÏÍÁ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÁÄÖÄÏ¿ ο˾ÑÇ audÄÃÇ
ou¿ÃÄÄÁ¿ fv¿Ì frÄËÄÇÌ¿ cÍÊÂÍÂÏ¿ÃÄ
ÉÄ liqÍÈÆË¿Ì¿ rleÇÅÒÏ¿ od€ÌÖÄÌÉÍ
urÑÏÍ¿ÌÍÁ szÄÏÀ¿ d¿ÑÖÇÌÄ
iÉÍÌ
bÍÊÛ×ÍÄÁÌÇË¿ÌÇÄÁÏÄÎÄÏÑÒ¿ÏÄÉÍÌÕÄÏÑÍÁÒÃÄ ÌÇÉÍÁ¿ szÄÏÀ¿ okÏ¿ÁÖÄÌÉÍ faÁÏ¿ËÄÌÉÍ
ʾÄÑо ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ ËÒÆÚÉÄ k¿ÅÃÚÄ ÃÁ¿ ÂÍÿ clÍοÌÕÄÁ¿ aq
rxÄÏÄοÌÍÁ 
ÐÍÁËÄÐÑÌÍÐÉ¿ÓÄÃÏÍÈÉÍËÎÍÆÇÕÇÇÎÏÍÁÍÃÇÑо k¿ÓÄÃÏ¿ ¾ÁʾÄÑо ¿ÁÑÍÏÇÑÄÑÌÚË Ì¿ÒÖÌÍËÄ
ÉÍÌÉÒÏÐ Ì¿ ÊÒÖ×ÄÄ ÍÏ¿ÌÌÍÄ ÐÍÖÇÌÄÌÇÄ ËÍÊÍ ÑÍÃÇÖÄÐÉÇËÕÄÌÑÏÍËÎÍÍÏ¿ÌÌÍÈÉÒÊÛÑÒÏÄpÄ
ÃÚÔÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁ ÿÂÍÂÇÒÖ¿ÐÑÁÒÝÑÁÎÍÃÂÍÑÍÁÉÄÉÇÆÿÌÇÝÍÏ¿Ì
r ÂÍÿ É¿ÓÄÃÏ¿ ÄÅÄÂÍÃÌÍ ÎÏÍÁÍÃÇÑ ÌÚÔÐÍÖÇÌÄÌÇÈÐÀÍÏÌÇÉÍÁÎÍË¿ÑÄÏÇ¿Ê¿ËÌ¿ÒÖ
mÍÐÉÍÁÐÉÇÈ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÈ ÍÏ¿ÌÌÚÈ ÓÄÐ ÌÍÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇÔ ÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÈ ÎÏÍÁÍþÑ Á¿Å
ÑÇÁ¿ÊÛ Ð ÒÖ¿ÐÑÇÄË ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÌÒÝÏ¿ÀÍÑÒÎÍÐÍÔÏ¿ÌÄÌÇÝÍÏ¿ÌÌÍÂÍÌ¿ÐÊÄÃǾ
Ñ¿Ê¿ÌÑÊÇÁÚÔ ÁÚÎÒÐÉÌÇÉÍÁ Ç ÎÄÿÂÍÂÍÁ É¿ÓÄÃ ÇÎÍÎÍÊÌÄÌÇÝÓÍÌÃÍÁÀÇÀÊÇÍÑÄÉÇÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍ
ÏÚ n¿ ÉÍÌÕÄÏÑ¿Ô ÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾ ÇÂÏ¿ÝÑ ÇÆÁÄÐ ÏÇÇhÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÚËÃÍÐÑÇÅÄÌÇÄËÐÑ¿ÊÍÇÆÿÌÇÄ
ÑÌÚÄ Æ¿ÏÒÀÄÅÌÚÄ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÇ ÇÆ aÁÐÑÏÇÇ ÃÁÒÔÑÍËÍÁÉÌÇÂÇliqÍÈÆË¿Ì¿§oÏ¿ÌÁÇÐÑÍ
cÄÌÂÏÇÇ dÄÏË¿ÌÇÇ uÏ¿ÌÕÇÇ Ç ÃÏÒÂÇÔ ÐÑÏ¿Ì ÏÇÇÏÒÐÐÉÍÈËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÉÒÊÛÑÒÏÚ¨ÍÐÒØÄÐÑ
c ÎÏÍÂÏ¿ËËÄ ÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾ ÁÐÄÂÿ ÆÁÒÖ¿Ñ ÎÏÄËÛÄ ÁÊÄÌÌÍÄÁk¿Æ¿ÌÇÎÍÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁÄncm¿ÊÇÌÍÈ
ÏÚÍÏ¿ÌÌÚÔÐÍÖÇÌÄÌÇÈÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÔ¿ÁÑÍÏÍÁ ÇqkaÀÃÒÊÊÇÌ¿
cÏ¿ËÉ¿Ô ÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾ ÎÏÍÁÍÃÇÑо Ì¿ÒÖÌÍÎÏ¿É r ÂÍÿ ÍÏ¿ÌÌÚÈ ÉÊ¿ÐÐ ¿ Æ¿ÑÄË Ç É¿
ÑÇÖÄÐÉ¿¾ÉÍÌÓÄÏÄÌÕǾÎÍÁÍÎÏÍпËÇÐÑÍÏÇÇÇ ÓÄÃÏÒÁÍÆÂÊ¿ÁʾÄÑÆ¿ÐÊÒÅÄÌÌ¿¾¿ÏÑÇÐÑÉ¿quÆ¿
ÑÄÍÏÇÇÍÏ¿ÌÌÍÂÍÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ ÐÊÒÅÄÌÌÚÈÃľÑÄÊÛÇÐÉÒÐÐÑÁÎÏÍÓÄÐÐÍÏnndÒ
k¿ÓÄÃÏ¿ÏÄÂÒʾÏÌÍÍÏ¿ÌÇÆÒÄÑÁmÍÐÉÁÄË¿Ð ÏÄÄÁ¿ mÌÍÂÇÄ ÂÍÃÚ Ð É¿ÓÄÃÏÍÈ ÀÚÊ¿ ÐÁ¾Æ¿Ì¿
ÑÄÏÉÊ¿ÐÐÚÁÄÃÒØÇÔÆ¿ÏÒÀÄÅÌÚÔÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÄÈ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ÍÏ¿ÌÇÐÑ¿ ÎÇ¿ÌÇÐÑ¿ ÉÊ¿ÁÄÐÇÌÇÐ
jsÏÒËËÄÏ¿
aÁÐÑÏǾ my¿ÎÝÇÇgdÇÈÝ Ñ¿ rleÇÅÒÏ¿ Ê¿ÒÏÄ¿Ñ¿ dÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈ ÎÏÄ

uÏ¿ÌÕǾ jv¿ÌÌÄÐv¿Ì¿kyÌÍÍÏ¿vmÄÈÐ ËÇÇrrrqÍÏ¿ÌÇÐÑ¿ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏ¿ÇÃÇÏÇÅÄÏ¿


ÑÄÏ¿
dÄÏË¿ÌǾ bÊ¿ÂÍÿϾ ¿ÉÑÇÁÌÚË ËÄÅÃÒ od€ÌÖÄÌÉÍ
ÍÌÀÚÊÑ¿ÉÅÄÎÄÏÁÚËÎÏÄÃÐÄÿÑÄ
Ì¿ÏÍÃÌÚË ÐÁ¾Æ¾Ë ÐÑÒÃÄÌÑÚ ÇËÄÝÑ ÁÍÆËÍÅ ÊÄËaÐÐÍÕÇ¿ÕÇÇÍÏ¿ÌÇÐÑÍÁqÍÐÐÇÇ cÌ¿ÐÑ;
ÌÍÐÑÛÐÑ¿ÅÇÏÍÁ¿ÑÛоÇÎÍÐÄØ¿ÑÛË¿ÐÑÄÏÉÊ¿ÐÐÚ ØÄÄÁÏÄ˾ÑÏ¿ÃÇÕÇÝÎÏÍÃÍÊÅ¿ÝÑÆ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÄ
ÉÏÒÎÌÄÈ×ÇÔ ÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇÔ ÎÄÿÂÍÂÍÁÇÐÎÍÊÌÇ ¿ÏÑÇÐÑÚqu°ÎÏÍÓÄÐÐÍÏaap¿Ï×ÇÌÃÍÕÄÌÑÚ
ÑÄÊÄÈcÐÄÜÑÍÐÎÍÐÍÀÐÑÁÒÄÑÌÄÎÏÄÏÚÁÌÍËÒÎÍ lbyÇ×Ô¿ÌÍÁ¿ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ ÃľÑÄÊÛ ÇÐÉÒÐÐÑÁ
ÁÚ×ÄÌÇÝ ÒÏÍÁ̾ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ ÍÀÒÖÄÌǾ qu arrÄËÄÌÍÁ É¿ÌÃÇÿÑ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ
Ç ÑÁÍÏÖÄÐÉÍÂÍ Ï¿ÆÁÇÑǾ ÒÖ¿ØÇÔо h¿ÉÍÌÍËÄÏ sahÄÌ¿Ç×ÁÇÊÇ
ÉÊ¿ÁÄÐÇÌ Ê¿ÒÏÄ¿ÑcÐÄÏÍÐÐÇÈ
ÌÚ ËÌÍÂÍÖÇÐÊÄÌÌÚÄ ÎÍÀÄÃÚ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ Ç ÁÚ ÐÉÇÔÉÍÌÉÒÏÐÍÁÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁeceÇ¿ÌÍÁ

c ÑÄÐÌÍË ÐÍÑÏÒÃÌÇÖÄÐÑÁÄ Ð É¿ÓÄÃÏÍÈ ÍÏ¿̿


ÇÉÊ¿ÁÄÐÇÌ¿Ï¿ÀÍÑ¿ÄÑÍÏ¿ÌÌ¿¾Ë¿ÐÑÄÏÐ
É¿¾ÁÚÃÄÊÇÁ׿¾Ð¾ÇÆÐÍÐÑ¿Á¿ÉÊ¿ÁÇ×ÌÍÈË¿Ð
cÁÄÃÄÌÇÇÍÏ¿ÌÌÍÈË¿ÐÑÄÏÐÉÍÈÕÄÌÌÚÄÇÐÑÍ
ÏÇÖÄÐÉÇÄÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÚÁbÍÊÛ×ÍËÇm¿ÊÍËÆ¿Ê¿Ô
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇs¿ÉÅÄÑÏÄÀÒÝÑÆ¿ÀÍÑÊÇÁÍÂÍÒÔÍ
ÑÄÏÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÁÉÍÌÕÄÔÂÂcÇÐ ÿ ÍÏ¿ÌÚ Á bÄÊÍË Æ¿ÊÄ Ç ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚÔ ÉÊ¿ÐпÔ
ÑÍÏÇÝ ÍÏ¿ÌÌÍÈ Ë¿ÐÑÄÏÐÉÍÈ Ì¿ÁÄÖÌÍ ÁÎÇпÌÚ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÂÃÄ Æ¿ÌÇË¿ÝÑо ÐÑÒÃÄÌÑÚÍÏ¿
ÇËÄÌ¿Æ¿ËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÚÔË¿ÐÑÄÏÍÁcaq¿ÐÑÍÏÂÒÄÁ¿ ÌÇÐÑÚ ÍÏ¿Ì dÄÏË¿Ì¿ l¿Ë¿ÌÌ¿ ÍÏ¿ÌÌÍÂÍ Ë¿Ð
lb¿ÌÄÕÉÍÂÍnur¿ÎÍÅÌÇÉÍÁ¿ ÑÄÏ¿lÄÈÎÕÇÂÐÉÍÈcÚÐ×ÄÈËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ×ÉÍÊÚ

uoqsfpiann|juaktl}sfs 
ÍÏ¿Ì §qÇÂÄÏkÊÍÐШ ÎÍÿÏÄÌÌÚÈ ÖÄ×ÐÉÇË Ì¿
ÏÍÃÍËÁÍÁÏÄ˾ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÂÍÁÇÆÇÑ¿ÊÇÃÄÏ¿
rrrq nrvÏÒØÄÁ¿ Ç ÃÏ n¿Ï¾ÃÒ Ð ÍÀÄÐÎÄÖÄ
ÌÇÄË ÒÖÄÀÌÍÂÍ ÎÏÍÕÄÐп ÍÏ¿ÌÌ¿¾ Ë¿ÐÑÄÏÐÉ¿¾
ÂÍÑÍÁÇÑÍÏ¿ÌÌÚÔË¿ÐÑÄÏÍÁÌ¿Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑÄÎÍÁÚ
×ÄÌǾÉÁ¿ÊÇÓÇÉ¿ÕÇÇÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
h¿ÁÄÃÒÝØ¿¾ ÍÏ¿ÌÌÍÈ Ë¿ÐÑÄÏÐÉÍÈ° ÇÆÁÄÐÑ
ÌÚÈÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÇÎÄÿÂÍÂÆ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈÏ¿ÀÍÑ
ÌÇÉÉÒÊÛÑÒÏÚquÎÏÄÃÐÄÿÑÄÊÛÐÄÉÕÇÇÍÏ¿ÌÌÚÔ
Ë¿ÐÑÄÏÍÁÎÏÇaÐÐÍÕÇ¿ÕÇÇÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÚÔË¿ÐÑÄ
ÏÍÁ mÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍ ÐÍÝÆ¿ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ ÃľÑÄ
ÊÄÈncm¿ÊÇÌ¿
c ÍÏ¿ÌÌÍÈ Ë¿ÐÑÄÏÐÉÍÈ Á Ì¿ÐÑ;ØÄÄ ÁÏÄ
˾ Ï¿ÀÍÑ¿ÝÑ Ë¿ÐÑÄÏ¿ aky¿Ñ¿ÊÍÁ c~aÒÊÍÁ
fakÏÇÁÄÌÉÍ aaeÍ¿ÃÇÌ Ç axÄÏÑÍÉ
ÉÊ¿
h¿ÁÍÏ¿ÌÌÍÈË¿ÐÑÄÏÐÉÍÈncm¿ÊÇÌ¿ ÁÄÐÇÌÚ 

p ÊÍÃÍÑÁÍÏÌÒÝ ÒÖÄÀÌÒÝ Ç ÉÍÌÕÄÏÑÌÒÝ ÃÄ


¾ÑÄÊÛÌÍÐÑÛÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÍÂÍÇÃÏÒÂÇÔÓ¿ÉÒÊÛ
ÑÄÑÍÁ ÌÄÁÍÆËÍÅÌÍ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÛ ÀÄÆ ÉÊ¿ÁÇ×ÌÍÈ
Ë¿ÐÑÄÏÐÉÍÈ ÉÍÑÍÏ¿¾ ÐÒØÄÐÑÁÒÄÑ Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿
ÑÍÏÇÇ ËÌÍÂÍ ÃÄоÑÇÊÄÑÇÈ cÍ ÁÑÍÏÍÈ ÎÍÊÍÁÇÌÄ
vvÁÄÉ¿ÁÌÄÈÏ¿ÀÍÑ¿ÊÇÆ¿ËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÚÄË¿ÐÑÄÏ¿°
ÎÇ¿ÌÇÐÑÁÚÿÝØÇÈоÌ¿ÐÑÏÍÈØÇÉÀÍÊÄÄÊÄÑ

¯Â ÎÏÍÏ¿ÀÍÑ¿Á×ÇÈÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
dkbÍÂÇÌÍÌ¿ÐÑÏÍÈØÇÉÇÀÏ¿ÑÛ¾ardÍÌÖ¿ÏÍÁ
ÇerdÍÌÖ¿ÏÍÁdiw¿ÎÊÇÌiayÎÇÑ¿ÊÄÁ
ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÚÈÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÚÈÐÑÍʾÏaihÒÀÄÔÇÌ
rÁÍÝ ÐÑÏ¿ÌÇÕÒ Á ÇÐÑÍÏÇÝ ÉÊ¿ÁÇ×ÌÍÈ Ë¿ÐÑÄÏÐ
ÉÍÈ ÁÎÇпÊ ÇÆÁÄÐÑÌÄÈ×ÇÈ Ë¿ÐÑÄÏÌ¿ÐÑÏÍÈØÇÉ
fdaÏÑ¿ËÍÌÍÁ ÎÏÍÏ¿ÀÍÑ¿Á×ÇÈ Á mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÀÍÊÄÄÊÄÑ
h¿ÁÉÊ¿ÁÇ×ÌÍÈË¿ÐÑÄÏÐÉÍÈankÏ¿ÁÖÄÌÉÍ
ÐÎÏ¿Á¿ Ç
rÄÂÍÃ̾ÁÑÏÄÔÆ¿Ê¿ÔÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÁÉÊ¿Ð Ë¿ÐÑÄÏac€ÏÒÔÇÌ
пÔÑÏÄÔÄÄÉÍÏÎÒÐÍÁÁÉÍËÌ¿Ñ¿ÔÇÏÄÎÄÑÇÑÍÏÇ
¾ÔÍÀØÄÅÇÑǾÏ;ÊÄÈÇÎÇ¿ÌÇÌÍËÌÍÂÇÄ ÐÉÍÈÎÍÃÃÄÏÅÉÄÓÇÏËÚ8KUCÁÚÃÄÊÇÁ×ÄÈÆÌ¿ÖÇ
ÇÆÉÍÑÍÏÚÔ
ÁÎÄÏÁÒÝÍÖÄÏÄÃÛÁÉÊ¿ÐпÔÐÎÄ ÑÄÊÛÌÚÄÐÏÄÃÐÑÁ¿Ì¿ÎÏÇÍÀÏÄÑÄÌÇÄÍÏÇÂÇÌ¿ÊÛÌÚÔ
ÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍ ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÍ É¿ËÄÏÌÍÂÍ ¿ÌпËÀʾ ƿοÐÌÚÈÖ¿ÐÑÄÈÃʾÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁ cÂÍÃÒ
ÑÏÄÀÒÝÑ ÄÅÄÃÌÄÁÌÍÂÍ Æ¿ÀÍÑÊÇÁÍÂÍ ÉÍÌÑÏÍʾ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÍÂÍ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ ÎÏÇ̾ÊÇ
Ì¿ÐÑÏÍÈÉÇÏÄÂÒÊÇÏÍÁÉÇËÄÔ¿ÌÇÉÇ~ÑÒÏ¿ÀÍÑÒ ÇÆÉ¿ÎÇÑ¿ÊÛÌÍÂÍÏÄËÍÌÑ¿ÐÄËÛÉÍÌÕÄÏÑÌÚÔÏ;ÊÄÈ
ÍÐÒØÄÐÑÁʾÄÑÉÍÊÊÄÉÑÇÁÇÆÁÚÐÍÉÍÉÁ¿ÊÇÓÇ ÓÇÏËÚ5VCKPYC[5QPUÁÚÐÍÉÍÍÕÄÌÇÁÉ¿ÖÄÐÑÁÍ
ÕÇÏÍÁ¿ÌÌÚÔÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÚÔË¿ÐÑÄÏÍÁÉ¿ÅÃÚÈ ÁÚÎÍÊÌÄÌÌÚÔ Ï¿ÀÍÑ k ÝÀÇÊÄÝ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
ÇÆ ÌÇÔ ÍÑÁÄÖ¿ÄÑ Æ¿ ÐÁÍÈ §ÒÖ¿ÐÑÍɨ ÁÍ ÁÏÄ˾ Ë¿ÐÑÄÏ¿ ÎÊ¿ÌÇÏÒÝÑ ÒÃÁÍÇÑÛ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍ ÇÌÐÑÏÒ
ÒÖÄÀÌÚÔƿ̾ÑÇÈ¿É¿ÃÄËÇÖÄÐÉÇÔÇÎÒÀÊÇÖÌÚÔ ËÄÌÑÍÁÁÍÆÁÏ¿ØÄÌÌÚÔÉÑÁÍÏÖÄÐÉÍÈÅÇÆÌÇ
ÉÍÌÕÄÏÑÍÁ pÍÃÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍËankÏ¿ÁÖÄÌÉÍÁÉÊ¿ÁÇ×ÌÍÈ
c ÎÍÐÊÄÃÌÇÄ ÂÍÃÚ ÎÍËÇËÍ É¿ÅÃÍÃÌÄÁÌÍÈ Ë¿ÐÑÄÏÐÉÍÈÏ¿ÀÍÑ¿ÝÑÑ¿Ê¿ÌÑÊÇÁÚÄÁÚÐÍÉÍÎÏÍÓÄÐ
Ï¿ÀÍÑÚ Á ÒÖÄÀÌÚÔ ÉÊ¿ÐпÔ Ç ÉÍÌÕÄÏÑÌÚÔ Æ¿Ê¿Ô ÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÄ Ç ÍÎÚÑÌÚÄ Ë¿ÐÑÄÏ¿ sud¿ÓÇÑÒÊÇÌ
Ë¿ÐÑÄÏ¿ ƿ̾ÑÚ É¿ÎÇÑ¿ÊÛÌÚË ÏÄËÍÌÑÍË Ï;ÊÄÈ raeÏÍÆÃÍÁccl¿Æ¿ÏÄÁrnmÇÔ¿ÈÊÍÁrpoÃÇÌ
Ç ÎÇ¿ÌÇÌÍ ÉÍÑÍÏÚÄ ÁÚÏ¿ÀÍÑ¿ÊÇ ÐÁÍÈ ÏÄÐÒÏÐ Ç ÕÍÁ anoοÏÇÌ mqÍË¿ÌÄÌÉÍ u€rÇÏÇÐ
ÌÒÅÿÝÑоÁÐÄÏÛÄÆÌÍ˧ÊÄÖÄÌÇǨ
ÎÏÇÐÎÍÌÐÍÏ kauÄÉÊÇÐÑÍÁacyÒÀÇÌac€ÏÒÔÇÌ

 morkocrka€konrfqcasoqi€¯
oqkfrsqoc|juaktl}sfs

o
ÏÉÄÐÑÏÍÁÚÈ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ° пËÚÈ ËÌÍÂÍ À¿Ð¿É¿ÓÄÃÏ¿ÁÇÍÊÍÌÖÄÊÇÉ¿ÓÄÃÏ¿ÃÒÔÍÁÚÔ
ÖÇÐÊÄÌÌÚÈÎÍÖÇÐÊÒÐÑÒÃÄÌÑÍÁÇÎÄÿÂÍÂÍÁ ÇÒÿÏÌÚÔÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁÇÉÊ¿ÐпÏÓÚk¿Å
ÁmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇfÂÍÁÚÎÒÐÉ ÿ¾ÇÆÌÇÔ°ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÚÈÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÇÈÇÑÁÍÏ
ÌÇÉÇÒÐÎÄ×ÌÍÏ¿ÀÍÑ¿ÝÑÁÇËÄÌÇÑÚÔÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔÇ ÖÄÐÉÇÈÉÍÊÊÄÉÑÇÁÏ¿ÆÁÇÁ¿ÝØÇÈÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÄ
Æ¿ÏÒÀÄÅÌÚÔÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÇÔÇÉ¿ËÄÏÌÚÔÉÍÊÊÄÉÑÇ ÑÏ¿ÃÇÕÇÇ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÈ ×ÉÍÊÚ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ
Á¿ÔÁÚÐÑÒοÝÑÐÐÍÊÛÌÚËÇÉÍÌÕÄÏÑ¿ËÇÌ¿ÊÒÖ×ÇÔ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
ÉÍÌÕÄÏÑÌÚÔÎÊÍØ¿ÃÉ¿ÔËÇÏ¿ÒÁÄÏÄÌÌÍÆ¿ÁÍÄÁÚÁ¿ n¿ Ï¿ÆÌÚÔ ÜѿοÔ ÇÐÑÍÏÇÇ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ ÄÂÍ
ÝÑÊ¿ÒÏÄ¿ÑÐÉÇÄÆÁ¿ÌǾÌ¿пËÚÔÎÏÄÐÑÇÅÌÚÔÌ¿ ÁÍÆÂÊ¿ÁʾÊÇÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿addÏÇÂÍϾÌsad¿È
ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔÇËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔÉÍÌÉÒÏпÔ ÿËÍÁÇÖqqe¿ÁÇþÌrikÏ¿ÁÖÄÌÉÍpÍÐÊÄÃ
c ÐÍÐÑ¿ÁÄ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ É¿ÓÄÃÏ¿ ÐÉÏÇÎÉÇ É¿ ÌÇÄξÑÛÊÄÑÃÄÉ¿ÌÍËÍÏÉÄÐÑÏÍÁÍÂÍÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿
ÓÄÃÏ¿¿ÊÛÑ¿É¿ÓÄÃÏ¿ÁÇÍÊÍÌÖÄÊÇÇÉÍÌÑÏ¿ ¾ÁʾÄÑоÎÏÍÓÄÐÐÍÏcmiÁ¿ÌÍÁ

t É¿ÓÄÃÏÚÐÉÏÇÎÉÇÀÍ¿ѿ¾ÑÁÍÏÖÄÐÉ¿¾ÇÐ
ÑÍÏǾ ÌÄÍÑÃÄÊÇË¿¾ ÍÑ ÇÐÑÍÏÇÇ ÐÑ¿ÌÍÁÊÄ
ÌǾËÍÐÉÍÁÐÉÍÈÐÉÏÇÎÇÖÌÍÈ×ÉÍÊÚ
ÊÍ ËÌÍÂÍÍÀÏ¿ÆÇÄ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇÔ ×ÉÍÊ qÒ
ÉÍÁÍÃÐÑÁÍ ÐÉÏÇÎÇÖÌÚËÇ É¿ÓÄÃÏ¿ËÇ Á Ï¿ÆÌÍÄ
ÁÏÄ˾ ÍÐÒØÄÐÑÁʾÊÇ ÉÏÒÎÌÄÈ×ÇÄ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄ
kÊ¿ÐÐ ÐÉÏÇÎÉÇ ÐÍ Ã̾ ÍÐÌÍÁ¿ÌǾ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ ÊÇ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ emwÚ¿ÌÍÁ euoÈÐÑÏ¿Ô
ÑÍÏÇÇÁÄÊÇÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ul¿ÒÀ°§ÐÉÏÇοÖÑÇ lbkÍ¿Ìi€ÌÉÄÊÄÁÇÖirbÄÆÏÍÃÌÚÈ
ѿ̨
ÎÍ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÄ pix¿ÈÉÍÁÐÉÍÂÍ cakÊÇËÍÁ ml€×ÁÇÊÇ ccsÏÄÑÛ¾ÉÍÁ
Ç lmÇÌÉÒÐ ÇÔ ÎÍËÍØÌÇÉÍË ÀÚÊ ¿ÃÙÝÌÉÑ ~edÏ¿Ö n¿ É¿ÓÄÃÏ¿Ô ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÊÇ ÎÏÍÓÄÐ

¿ÐÐÇÐÑÄÌÑ dyÏ¿ÃÇÉ cÎÍÐÊÄÃÐÑÁÇÇ ul¿ÒÀ¿ ÐÍÏ¿mbpÍʾÉÇÌmd~ÏÃÄÌÉÍpabÍÌÿ


ÐËÄÌÇÊidÏÅÇË¿ÊÇxÄÔÇÎÍÎÏÍÇÐÔÍÅÃÄÌÇÝ ÏÄÌÉÍ€iq¿ÀÇÌÍÁÇÖmbpÇÑÉÒÐmrkÍ
ÎÇÑÍËÕÚ pÏ¿ÅÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ËÌÍÂÍ ÆÍÊÒÎÍÁ¿ rirÌÇÑÉÍÁÐÉÇÈ bcbÄÊÄÌÛÉÇÈ
ÐÃÄÊ¿Á×ÇÄ Ãʾ Ï¿ÆÁÇÑǾ ÏÒÐÐÉÍÈ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ capÇÉ¿ÈÆÄÌ ieoÈÐÑÏ¿Ô abkÍÏпÉÍÁ
ÉÒÊÛÑÒÏÚ l¿ÒÀ Ç dÏÅÇË¿ÊÇ ÐÑ;ÊÇ Ò ÇÐÑÍÉÍÁ dbb¿ÏÇÌÍÁ¿ fddÇÊÄÊÛÐ mckÒÏÃÝËÍÁ
ÐÉÏÇÎÇÖÌÍÈ ×ÉÍÊÚ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ dÏÅÇË¿ÊÇ ndbÄ×ÉÇÌ¿ faxÒ¿ÄÁ¿ ckm¿ÊÇÌÇÌ
ÊÄÑÏ¿ÀÍÑ¿ÊÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÎÍÃÂÍÑÍÁÇÊÍ ockÏÚпbfkÒÆÌÄÕÍÁmcuÄÃÍÑÍÁsÏ¿
ÏÍËÌÍÄÖÇÐÊÍÐÉÏÇοÖÄÈÐÍÐÑ¿ÁÇÁ×ÇÔÍÐÌÍÁÌÍÈ ÃÇÕǾ ÀÄÏÄÅÌÍÂÍ ÐÍÔÏ¿ÌÄÌǾ ËÌÍÂÍÍÀÏ¿ÆǾ
ÉÍÌÑÇÌÂÄÌÑ¿ÏÑÇÐÑÍÁÍÏÉÄÐÑÏÍÁÇÉ¿ËÄÏÌÚÔ¿Ì ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇÔ ×ÉÍÊ ÎÏÍÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿Ê¿ ÃÍÊ
пËÀÊÄÈmÍÐÉÁÚÇÐÑ¿Á×ÇÔÁÄÃÒØÇËÇÎÄÿÂÍ¿ ÂÍÄ ÁÏÄ˾ oÃÌ¿ÉÍ É ÉÍÌÕÒ vv ÁÄÉ¿ ÁÍÆÌÇÉ
ËÇÐÉÏÇÎÇÖÌÚÔÉÊ¿ÐÐÍÁ Ê¿ ÎÍÑÏÄÀÌÍÐÑÛ ÐÇÌÑÄÆ¿ Ì¿ÇÀÍÊÄÄ ¾ÏÉÇÔ ÖÄÏÑ
c Ì¿Ö¿ÊÄ Ô Â Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Ì¿Ö¿ ×ÉÍÊ ÉÏÒÎÌÄÈ×ÇÔ Ë¿ÐÑÄÏÍÁ Ç Á ÂÍÃÒ Á
ÊÇ Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ ÁÚÎÒÐÉÌÇÉÇ r¿ÌÉÑpÄÑÄÏÀÒÏ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÀÚÊ¿ ÐÍÆÿ̿ ÄÃÇÌ¿¾ É¿ÓÄÃÏ¿
ÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÒÖÄÌÇÉÇ ×ÉÍÊÚ ÁÚÿÝ ÐÉÏÇÎÉÇÐÒØÄÐÑÁÒÝØ¿¾ÇÎÍÌÚÌÄ
ØÄÂÍо ÎÄÿÂÍ¿ lraÒÜÏ¿° lmwÄÈÑÊÇÌ rÄÂÍÃ̾ É¿ÓÄÃÏ¿ ÐÉÏÇÎÉÇ° ËÍØÌÚÈ ÇÐ
borÇÀÍÏ ai€ËÎÍÊÛÐÉÇÈ kdmÍÐÑ ÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇÈ Ç ÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÇÈ ÉÍÊÊÄÉÑÇÁ
Ï¿Ð oÌÇ ÁÍÆÂÊ¿ÁÇÊÇ ÖÄÑÚÏÄ É¿ÓÄÃÏÚ ÐÉÏÇÎ ÍÀÙÄÃÇ̾ÝØÇÈ ÇÆÁÄÐÑÌÚÔ ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÚÔ
ÉÇ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÌÚÄ Á ÂÍÃÒ ÎÏÇ ÁÁÄÃÄÌÇÇ ÐÉÏÇοÖÄÈ É¿ÅÃÚÈ ÇÆ ÉÍÑÍÏÚÔ° ÎÏÍÃÍÊÅ¿
Á ÐÑÏÒÉÑÒÏÒ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇÔ ÑÄÊÛ ÑÏ¿ÃÇÕÇÈ ÉÍÏÇÓÄÄÁ ËÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÐÉÏÇ
É¿ÓÄÃÏ k¿É Ç Ì¿ ÃÏÒÂÇÔ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿Ô Ì¿ÊÇ ÎÇÖÌÍÈ×ÉÍÊÚÐÄÏÄÃÇÌÚvvÁÄÉ¿~ÑÍÁÚÐÍÉÍ
ÖÇÄ ÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔ ÐÉÏÇÎÇÖÌÚÔ É¿ÓÄÃÏ ÍÑÏ¿Å¿ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌ¿¾×ÉÍÊ¿ÂÃÄÎÄÿÂÍÂÇÐÍÆÿÝÑ

oqkfrsqoc|juaktl}sfs 
 k¿ÓÄÃÏ¿ ÐÉÏÇÎÉÇ ϾÃ
ÐÊÄÁ¿ Ì¿ÎÏ¿ÁÍ ° iauÏÍÊÍÁ ock¿ÁÄÏÆÌÄÁ¿ ml€×ÁÇÊÇ mrdÊÄÆ¿ÏÍÁ¿ cmiÁ¿ÌÍÁ

ÃÄÉ¿ÌÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿Æ¿ÁÉ¿ÓÄÃÏÍÈ Ͼð~r¿À¿ÌÍÁ¿apkÇÏÍÁicbÍÖÉÍÁ¿~edÏ¿ÖrikÏ¿ÁÖÄÌÉÍmadÍÑÐÃÇÌÄÏ
ϾðrcsÄÎÊÍÁ¿ciÂÍÌÇÌ¿adbÍÂÿ̾Ìcpc¿ÐÇÊÄÌÉÍfkxÁÄÏÑÍÉncsÍÉ¿ÏÄÁ¿cdiÂÍÊÇÌÐÉÇÈ

ÒÖÄÌÇÉ¿Ë ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇ Ãʾ ¿ÏËÍÌÇÖÌÍÂÍ cdiÂÍÊÇÌÐÉÍÂÍ absÏÍÐѾÌÐÉÍÂÍ acaÌ


ÑÁÍÏÖÄÐÉÍÂÍ ÏÍÐÑ¿ Ç ÁÐÄÐÑÍÏÍÌÌÄÈ ÇÐÎÍÊÌÇ ÖÄÁÐÉÍÈfkxÁÄÏÑÍÉÎÏÍÔÍþÑÁÁÄÃÒØÇÔÉÍÌ
ÑÄÊÛÐÉÍÈÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇ ÕÄÏÑÌÚÔÆ¿Ê¿ÔmÍÐÉÁÚpÄÿÂÍÂÇÉÍÌÕÄÏÑÇÏÒÝÑ
bÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍÎÄÿÂÍÂÍÁÇÁÐÄ¿ÐÐÇÐÑÄÌÑÚÉ¿ ÁÍÁÐÄÔÉÏÒÎÌÚÔÂÍÏÍÿÔqÍÐÐÇÇ¿Ñ¿ÉÅÄÁaÁÐ
ÓÄÃÏÚ° Ê¿ÒÏÄ¿ÑÚ Ì¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔ Ç ËÄÅÃÒÌ¿ ÑÏÇÇ aÏËÄÌÇÇ bÄÊÍÏÒÐÐÇÇ cÄÊÇÉÍÀÏÇÑ¿ÌÇÇ
ÏÍÃÌÚÔ ÉÍÌÉÒÏÐÍÁ ¿ÉÑÇÁÌÍ ÉÍÌÕÄÏÑÇÏÒÝØÇÄ dÄÏË¿ÌÇÇ dÏÒÆÇÇ iÍÏÿÌÇÇ iÏÊ¿ÌÃÇÇ iÐ
ËÒÆÚÉ¿ÌÑÚpÄÿÂÍÂÇÉ¿ÓÄÃÏÚÐÒÐÎÄÔÍËÁÚÐÑÒ οÌÇÇiÑ¿ÊÇÇk¿Æ¿ÔÐÑ¿ÌÄl¿ÑÁÇÇnÇÃÄÏÊ¿Ì
οÝÑÌ¿ÉÏÒÎÌÄÈ×ÇÔÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÚÔÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾Ô ÿÔs¿ÃÅÇÉÇÐÑ¿ÌÄsÒÏÕÇÇtÉÏ¿ÇÌÄuÏ¿ÌÕÇÇ
§qÒÐÐÉ¿¾ ÆÇË¿¨ §mÍÐÉÍÁÐÉÇÄ ÆÁÄÆÃÚ¨ §mÍÐ vÍÏÁ¿ÑÇÇxÄÏÌÍÂÍÏÇÇ
ÉÍÁÐÉ¿¾ ÍÐÄÌÛ¨ Á ÉÍÌÕÄÏÑ¿Ô ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ yÇÏÍÉÇÈ ÇÌÑÄÏÄÐ ËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁÎÏÍÓÄÐÐÇ
ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÄȧhÁÄÆÃÚÎÊ¿ÌÄÑÚ¨
kÏÚË ¿Ñ¿ÉÅÄ ÍÌ¿ÊÍÁ ÁÚÆÚÁ¿ÝÑ ÉÊ¿ÐÐÌÚÄ ÁÄÖÄÏ¿ É¿ÓÄÃÏÚ
ÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾ÔÁbÍÊ¿ÏÇÇdÄÏË¿ÌÇÇdÏÄÕÇÇiÏ ÉÍÑÍÏÚÄ ÎÏÍÁÍþÑо Á É¿ËÄÏÌÚÔ Æ¿Ê¿Ô ÉÍÌ
Ê¿ÌÃÇÇ iÐοÌÇÇ iÑ¿ÊÇÇ kneq uÇÌʾÌÃÇÇ ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÁËÒÆľÔÇËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔÒÖÄÀÌÚÔ
uÏ¿ÌÕÇÇ aÀÍÌÄËÄÌÑÌÚÄ ÉÍÌÕÄÏÑÚ ~edÏ¿Ö¿ Æ¿ÁÄÃÄÌǾÔmÍÐÉÁÚkÒÏÐÉ¿kÊÇÌ¿bÏ¿ÑÐÉ¿
ml€×ÁÇÊÇ rikÏ¿ÁÖÄÌÉÍ icbÍÖÉÍÁÍÈ sÁÄÏÇsÍÊÛ¾ÑÑÇÇÃÏÒÂÇÔÂÍÏÍÃÍÁqÍÐÐÇÇ
cmiÁ¿ÌÍÁ¿ iauÏÍÊÍÁ¿ rddÇÏ×ÄÌÉÍ pÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ÿÝÑÍÑÉÏÚÑÚÄÒÏÍÉÇÁËÒÆÚ
adkÒ×ÌÄÏ madÍÑÐÃÇÌÄÏ¿ aakÍ×Á¿ÌÕ¿ É¿ÊÛÌÚÔ ÒÖÄÀÌÚÔ Æ¿ÁÄÃÄÌǾÔ mÍÐÉÁÚ ØÄÃÏÍ

 irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkojkonrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij
ÃÄʾÐÛ ÕÄÌÌÄÈ×ÇË ÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÇË ÍÎÚÑÍË Á¿Ê ÌÍÁÚÈ mÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÈ ÉÍÌÉÒÏÐ ÐÉÏÇο
oÌÇ ÎÏÍÁÍþÑ Ë¿ÐÑÄÏÉÊ¿ÐÐÚ ÎÍ ÁÐÄÈ qÍÐ ÖÄÈ ÇËÄÌÇ ÐÁÍÄÂÍ ÒÖÇÑÄʾ ai€ËÎÍÊÛÐÉÍÂÍ
ÐÇÇ°ÍÑk¿ÊÇÌÇÌÂϿÿÃÍv¿À¿ÏÍÁÐÉ¿ÇpÄÑ ÉÍÑÍÏÚÈ ÎÏÍÁÍÃÇÑо Ð ÂÍÿ cÐÄ ÜÑÍ ÐÍ
ÏÍοÁÊÍÁÐÉ¿k¿ËÖ¿ÑÐÉÍÂÍ Á ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ ÁÒ ÆÿÄÑÍÐÍÀÒÝÑÁÍÏÖÄÐÉÒÝ¿ÑËÍÐÓÄÏÒÁÍÀÒÖÄÌÇÇ
Æ¿ÔÐÑÏ¿Ìrnd
fÏÄÁ¿ÌÄkÇÄÁÄb¿ÉÒ ¿Ñ¿É ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ ÐÎÍÐÍÀÐÑÁÒÄÑ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÇÝ ÁÚÐÍÉÍ
ÅÄÁbÍÊ¿ÏÇÇbÏ¿ÆÇÊÇÇdÏÄÕÇÇcÄÊÇÉÍÀÏÇ ÂÍ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÇÆË¿ €ÏÉÇË ÐÁÇÃÄÑÄÊÛÐÑÁÍË
Ñ¿ÌÇÇiÆÏ¿ÇÊÄiÑ¿ÊÇÇiÍÏÿÌÇÇiÑ¿ÊÇÇ ÎÊÍÃÍÑÁÍÏÌÍÐÑÇ Ç ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍ ¿ÁÑÍÏÇÑÄÑ¿
kÇÑ¿Ä kneq ÅÌÍÈ kÍÏÄÄ pÍÏÑÒ¿ÊÇÇ ÐÉÏÇÎÇÖÌÍÈ×ÉÍÊÚmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
rÄÏÀÇÇ rya uÇÌʾÌÃÇÇ uÏ¿ÌÕÇÇ vÍÏÁ¿ ¾ÁʾÄÑоËÌÍÅÄÐÑÁÍÊ¿ÒÏÄ¿ÑÐÉÇÔÃÇÎÊÍËÍÁÉÍ
ÑÇÇxÄÏÌÍÂÍÏÇÇ€ÎÍÌÇÇ ÑÍÏÚÄ É¿ÅÃÚÈ ÂÍà ÎÍÊÒÖ¿ÝÑ ÄÄ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÌÇÉÇ
kÍÊÊÄÉÑÇÁÉ¿ÓÄÃÏÚÍÑÉÏÚÑÃʾÍÀËÄÌ¿ÍÎÚ sÍÊÛÉÍÆ¿ÎÍÐÊÄÃÌÇÄÌÄÐÉÍÊÛÉÍÊÄÑÆÁ¿ÌǾÊ¿Ò
ÑÍËÐÉÍÊÊÄ¿ËÇsÍÊÛÉÍÁÎÍÐÊÄÃÌÇÄÂÍÃÚÎÏÇ ÏÄ¿ÑÍÁÉÍÌÉÒÏÐÍÁÐÉÏÇοÖÄÈÁÍÐÌÍÁÌÍËËÄÅ
¿ÉÑÇÁÌÍË ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÍÌÌÍË ÒÖ¿ÐÑÇÇ É¿ÓÄÃÏÚ ÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔÎÍÊÒÖÇÊÇÀÍÊÄÄÐÑÒÃÄÌÑÍÁÇ¿Ð
ÐÉÏÇÎÉÇÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÀÚÊÇÎÏÍÁÄÃÄÌÚË¿Ð ÎÇÏ¿ÌÑÍÁ°ÎÇÑÍËÕÄÁÉ¿ÓÄÃÏÚ
ÑÄÏÉÊ¿ÐÐÚ ÇÆÁÄÐÑÌÚÔ Æ¿ÏÒÀÄÅÌÚÔ ËÒÆÚÉ¿Ì r ÂÍÿ É¿ÓÄÃÏÍÈ ÐÉÏÇÎÉÇ Æ¿ÁÄÃÒÄÑ
ÑÍÁ Ç ÎÄÿÂÍÂÍÁ iq¿×ÉÍÁÐÉÍÂÍ
iÆÏ¿ÇÊÛ Ç Ì¿ÏÍÃÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ qu ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ cmiÁ¿
ayÌ¿ÏÔ
cÄÊÇÉÍÀÏÇÑ¿ÌǾ hbÏÍÌ¿ mcÄÌ ÌÍÁ cÄÃÒØÇÄ ÎÄÿÂÍÂÇ É¿ÓÄÃÏÚ ÎÏÍÓÄÐÐÍ
ÂÄÏÍÁ¿idÇÑÊÇп
iÆÏ¿ÇÊÛuÏ¿ÌÕǾ Ï¿° Ì¿ÏÍÃÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ rrrq ~e dÏ¿Ö Ì¿
pÏÍÓÄÐÐÍÏ¿É¿ÓÄÃÏÚÁÍÆÂÊ¿ÁʾÝÑǾÁʾÝÑо ÏÍÃÌÚÄ ¿ÏÑÇÐÑÚ qu icbÍÖÉÍÁ¿ iauÏÍ
ÖÊÄÌ¿ËÇ ÅÝÏÇ ÉÏÒÎÌÄÈ×ÇÔ mÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÊÍÁÆ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÄ¿ÏÑÇÐÑÚqurikÏ¿ÁÖÄÌÉÍ
ÉÍÌÉÒÏÐÍÁÐÉÏÇοÖÄÈÇËlÇÎÇÕÄÏ¿ÁdÍÏÇÕÇÇ aamÄÊÛÌÇÉÍÁmadÍÑÐÃÇÌÄÏcdiÂÍÊÇÌÐ

iÑ¿ÊǾ ÇËcÏÍÌÐÉÍÂÍÁc¿Ï׿ÁÄ
pÍÊÛ׿ ÉÇÈafcÇÌÌÇÕÉÇÈÆ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈÃľÑÄÊÛÇÐ
ÝÌÍ×ÄÐÉÍÂÍkÍÌÉÒÏпÇËpix¿ÈÉÍÁÐÉÍÂÍÁ ÉÒÐÐÑÁ qu mrdÊÄÆ¿ÏÍÁ¿ Ì¿ÏÍÃÌ¿¾ ¿ÏÑÇÐÑÉ¿
€ÎÍÌÇÇ ÉÍÌÉÒÏÐÍÁ Á bÍÊ¿ÏÇÇ cÄÌÂÏÇÇ dÏÒ dÏÒÆÇÇml€×ÁÇÊÇadbÍÂÿ̾ÌapkÇÏÍÁ
ÆÇÇe¿ÌÇÇlÇÑÁÄiÐοÌÇÇm¿ÉÄÃÍÌÇÇiÑ¿ adkÒ×ÌÄÏÆ¿ÐÊÒÅÄÌÌ¿¾¿ÏÑÇÐÑÉ¿s¿Ñ¿ÏÐÉÍÈ
ÊÇÇ pÍÊÛ×Ä pÍÏÑÒ¿ÊÇÇ tÉÏ¿ÇÌÄ yÁÄÈÕ¿ arrqhtyÇÔËÒÏÆ¿ÄÁ¿É¿ÌÃÇÿÑÇÐÉÒÐÐÑÁÍ
ÏÇÇ¿Ñ¿ÉÅÄÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔkÍÌÉÒÏÐÍÁÐÉÏÇοÖÄÈ ÁÄÃÄÌǾÆ¿ÐÊÒÅÄÌÌ¿¾¿ÏÑÇÐÑÉ¿quock¿ÁÄÏÆ
eÄmkrÁfÉ¿ÑÄÏÇÌÀÒÏÂÄÇËakdÊ¿ÆÒÌÍÁ¿ ÌÄÁ¿ÃÍÕÄÌÑÚ°Ì¿ÏÍÃÌÚÈ¿ÏÑÇÐÑqurddÇÏ
ÇËnp¿Â¿ÌÇÌÇ ÉÍÌÉÒÏÐÍÁ Á k¿Æ¿ÌÇ q¾Æ¿ÌÇ ×ÄÌÉÍ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ qu aakÍ×Á¿
m¿ÈÉÍÎÄ nÍÁÍÐÇÀÇÏÐÉÄ kÏ¿ÐÌ;ÏÐÉÄ Ç ÃÏÒ ÌÄÕ ÐÑ¿Ï×ÇÄ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÇ° Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌ¿¾
ÂÇÔÂÍÏÍÿÔ ¿ÏÑÇÐÑÉ¿quacaÌÖÄÁÐÉ¿¾absÏÍÐѾÌÐÉÇÈ
n¿É¿ÓÄÃÏÄÀÄÏÄÅÌÍÔϿ̾Ñο˾ÑÛÍÐÁÍÇÔ fkxÁÄÏÑÍÉdkÏ¿ÐÛÉÍ
ÉÍÏÇÓľÔ rÑ¿ÊÇ ÑÏ¿ÃÇÕÇÄÈ ÉÍÌÕÄÏÑÌÚÄ ÁÄÖÄ kÍÌÕÄÏÑËÄÈÐÑÄÏÚÉ¿ÓÄÃÏÚfddÇÌÆÀÒÏÂlpe¿
Ï¿ο˾ÑÇewÚ¿ÌÍÁ¿eoÈÐÑÏ¿Ô¿lkÍ¿̿ Ï¿ÐÄÊǾmikÏ¿ÁÖÄÌÉÍinkÒÉÐÍÁ¿nelÍËÇ
€ÌÉÄÊÄÁÇÖ¿ pÏÍÓÄÐÐÍÏ ~dÏ¿Ö ÍÏ¿ÌÇÆÍ Ì¿ÃÆÄblq¿ÉÍÁ¿da~ÐÑÏÇÌ¿ÇÃÏÒÂÇÄ

oqkfrsqoc|juaktl}sfs 
r ÍÁÏÄËÄÌÌ¿¾ É¿ÓÄÃÏ¿ ¿ÊÛÑ¿ ÓÍÏËÇÏÍ
Á¿Ê¿ÐÛ Ì¿ ÍÐÌÍÁÄ ÑÏ¿ÃÇÕÇÈ Æ¿ÊÍÅÄÌÌÚÔ
ÁÚÿÝØÇËо ËÒÆÚÉ¿ÌÑÍË Ç ÎÄÿÂÍÂÍË ccbÍ
ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ ÐÍÖÇÌÄÌÇÈ ¿ÊÛÑÍÁÚÔ ÉÍÌÕÄÏ
ÑÍÁ bÍÊÛ×ÍÄ ÆÌ¿ÖÄÌÇÄ ÎÏÇÍÀÏÄÊ ÉÒÏÐ ÇÐÑÍ
ÏÇÇ ¿ÊÛÑÍÁÍÂÍ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ Ð ×ÇÏÍÉÇË
ÏÇÐÍÁÐÉÇËfÂÍÑÁÍÏÖÄÐÉ¿¾ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛÐÎÍÐÍÀ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÄË ÁÇÃÄÍÆ¿ÎÇÐÄÈ ÁÚÿÝØÇÔо
ÐÑÁÍÁ¿Ê¿ÒÑÁÄÏÅÃÄÌÇÝ¿ÊÛÑ¿ÁÉ¿ÖÄÐÑÁÄÐÍÊÛÌÍÂÍ Ë¿ÐÑÄÏÍÁÎÏÍ×ÊÍÂÍÇÌ¿ÐÑ;ØÄÂÍ
ÏÒÉÍÁÍÃÇ
ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ ÐÍÆÿÌÇÝ ÉÍÌÕÄÏÑÌÍÂÍ ÏÄÎÄÏÑÒ¿ ÑÄÊÛÉÒÏпqdb¿Ê¿×ÍÁ
Ï¿ÇÍÐÌÍÁÍÎÍʿ¿ÝØÇÔÎÏÇÌÕÇÎÍÁÍÀÒÖÄÌǾÌ¿ mÌÍÂÇÄÐÑÒÃÄÌÑÚÜÉÐÎÄÏÇËÄÌÑ¿ÊÛÌÍÈÉ¿ÓÄÃ
ÜÑÍËÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÄ ÏÚÐÑ¿ÊÇÊ¿ÒÏÄ¿Ñ¿ËÇËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔÉÍÌÉÒÏÐÍÁ
sÍÊÛÉÍÐÌ¿Ö¿Ê¿ÔÂÂÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÁdÄÏË¿ÌÇÇaÁÐÑÏÇÇuÏ¿ÌÕÇÇÇiÑ¿ÊÇÇcÚ
Î;ÁʾÄÑо ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÄ ÍÀÒÖÄÌÇÄ Ì¿ ¿ÊÛÑÄ ÎÒÐÉÌÇÉÇÉ¿ÓÄÃÏÚÒÐÎÄ×ÌÍÏ¿ÀÍÑ¿ÝÑÁÇÆÁÄÐÑ
ÁÚÑÄÐ̾¾ ÉÒÏÐ Ñ¿É Ì¿ÆÚÁ¿ÄËÍÂÍ ÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛÌÍ ÌÚÔÑÁÍÏÖÄÐÉÇÔÉÍÊÊÄÉÑÇÁ¿ÔÐÑÏ¿ÌÚÇÆ¿ÏÒÀÄ
ÂÍ ¿ÊÛÑ¿ ÉÍÑÍÏÚÈ ÎÍ ÑÏ¿ÃÇÕÇÇ ÎÏÍÔÍÃÇÊÇ ÅÍË ¿ ÎÄÿÂÍÂÇ ÎÏÍÁÄÊÇ ËÌÍÅÄÐÑÁÍ Ë¿ÐÑÄÏ
ÁÐÄÐÉÏÇοÖÇccbÍÏÇÐÍÁÐÉÇÈÀÚÊÍÃÌÇËÇÆ ÉÊ¿ÐÐÍÁÁqÍÐÐÇÇbÍÊ¿ÏÇÇaÌÂÊÇÇdÄÏË¿ÌÇÇ
ÎÄÏÁÚÔ ÍÉÍÌÖÇÁ×ÇÔ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÝ ÇËÄÌÌÍ yÁÄÈÕ¿ÏÇÇbÄÊÛÂÇÇiÑ¿ÊÇÇ
É¿É¿ÊÛÑÇÐÑÐÂÍÿÁÍÆÂÊ¿ÁʾÊÐÎÄÕÇ¿ÊÛ c ÉÍÌÕÄÂÍÿ É¿ÓÄÃÏÚ ¿ÊÛÑ¿ Ç ¿ÏÓÚ Ç
ÌÚÈÉÊ¿ÐпÊÛÑ¿ÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÍÃÌÍÁÏÄËÄÌ ÜÉÐÎÄÏÇËÄÌÑ¿ÊÛÌÍÂÍ ¿ÊÛÑ¿ ÀÚÊÇ ÍÀÙÄÃÇÌÄÌÚ
ÌÍÎÏÍÃÍÊÅ¿¾¿ÉÑÇÁÌÒÝÐÍÊÛÌÒÝÇÉ¿ËÄÏÌÒÝ
ÉÊ¿ÐÐ ¿ÏÓÚ ÐÑ¿Ê пËÍÐÑ;ÑÄÊÛÌÍÈ ÐÑÏÒÉÑÒÏÍÈ
ÉÍÌÕÄÏÑÌÍÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÒÝ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛ Á ÐÍÐÑ¿ÁÄ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ nÍÁÒÝ ÄÃÇÌÒÝ É¿ÓÄÃÏÒ
bÍÏÇÐÍÁÐÉÇÈ ÐÑ¿Ê ÂÊ¿ÁÍÈ ÐÍÁÄÑÐÉÍÈ ¿ÊÛÑÍÁÍÈ ¿ÊÛÑ¿ÁÍÆÂÊ¿ÁÇÊÎÏÍÓÄÐÐÍÏab¿×ËÄÑ
×ÉÍÊÚ kÊ¿ÐÐ ¿ÊÛÑ¿ ÁÄÊÇ Ñ¿ÉÅÄ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ k¿ÓÄÃÏ¿ ¿ÊÛÑ¿° ¿ÉÑÇÁÌÚÈ ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÈ ÉÍÊ
mnsÜÏÇ¿ÌÇfcrÑÏ¿ÔÍÁ ÊÄÉÑÇÁrÑÒÃÄÌÑÚÒÖ¿ÐÑÁÒÝÑÁÉÊ¿ÐÐÌÚÔÁÄÖÄÏ¿Ô
eÍÊÂÍÄ ÁÏÄ˾ Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ ÇÑÄË¿ÑÇÖÄÐÉÇÔÉÍÌÕÄÏÑ¿ÔpÄÿÂÍÂÇÿÝÑÐÍÊÛ
Ê¿ É¿ÓÄÃÏ¿ ¿ÊÛÑ¿ Ç ¿ÏÓÚ r ÂÍÿ É¿ÓÄà ÌÚÄÉÍÌÕÄÏÑÚÁÚÐÑÒοÝÑÁÉÍÌÕÄÏÑ¿ÔmÄÅÃÒÌ¿
ÏÍÈ Æ¿ÁÄÃÍÁ¿Ê ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ ccbÍÏÇÐÍÁÐÉÇÈ Ð ÏÍÃÌÍÂÍÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾§mÍÐÉÍÁÐÉ¿¾ÍÐÄÌÛ¨cÖÇÐÊÄ
ÂÍÿ°ÎÏÍÓÄÐÐÍÏfcrÑÏ¿ÔÍÁ¿ÐÎÍ ÎÍÐÊÄÃÌÇÔ ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÔ ÃÍÐÑÇÅÄÌÇÈ° ËÇÏÍÁÚÄ
ÂÍð Ì¿ÏÍÃÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ qu ureÏÒÅÇ ÎÏÄËÛÄÏÚ ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÇÈ rsÒÏÌÄÄÁ¿ §.COGP
ÌÇÌ°ÉÏÒÎÌÄÈ×ÇÈÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÎÄÿÂÍÂÉÍËÎÍ VQUQ¨ mkÏ¿ÁÖÄÌÉÍ §eÁ¿ ÇÌÑÄÏËÄÕÕÍ ο˾ÑÇ
ÆÇÑÍÏÁÌÄÐ×ÇÈÀÍÊÛ×ÍÈÁÉÊ¿ÃÁÏ¿ÆÁÇÑÇÄ¿ÊÛÑÍ rab¿Ê¿Ð¿Ì¾Ì¿¨ cÑÍÏÍÂÍ ÉÍÌÕÄÏÑ¿ bÒÕÉÍ
ÁÍÂÍÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ÇÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾÁÐÑÏ¿ÌÄ Ãʾ¿ÊÛÑ¿ÐÉ¿ËÄÏÌÚËÍÏÉÄÐÑÏÍË
rÑÒÃÄÌÑÚÉ¿ÓÄÃÏÚÀÍÊÄÄÎÍÊÒÁÄÉ¿Æ¿ÁÍÄÁÚ n¿ÒÖÌÍËÄÑÍÃÇÖÄÐÉ¿¾ Ï¿ÀÍÑ¿ ÎÄÿÂÍÂÍÁ
Á¿ÊÇ ÆÁ¿ÌǾ Ê¿ÒÏÄ¿ÑÍÁ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÉÍÌ ÑÄÐÌÍ ÐÁ¾Æ¿Ì¿ Ð ÍÐÌÍÁÌÚËÇ ƿÿֿËÇ É¿ÓÄÃ
ÉÒÏÐÍÁ sÍÊÛÉÍ Á ÎÍÐÊÄÃÌÇÄ ÂÍÃÚ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ ÏÚeÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍÌ¿ÆÁ¿ÑÛÐÀÍÏÌÇÉÍÏÉÄÐÑÏÍÁÚÔ
ÎÏÄËÇÈ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÉÍÌÉÒÏÐÍÁ ÎÍÊÒÖÇ ÑÏÒÃÌÍÐÑÄÈ Ãʾ ¿ÊÛÑ¿ Ç ¿ÒÃÇÍÔÏÄÐÑÍË¿ÑÇÝ
ÊÇ ÒÖÄÌÇÉÇ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁ ureÏÒÅÇÌÇÌ¿ Ç §iÐÑÍÏǾ¿ÊÛÑÍÁÍÂÍÉÍÌÕÄÏÑ¿¨ÃʾÐÄËÇÌ¿ÏÍÁ
asÉ¿ÌÍÁ¿ÎÇÑÍËÕÚÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿dic¿Ô ÎÍ ÇÐÑÍÏÇÇ ¿ÊÛÑÍÁÍÂÍ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÂÍ ÇÐ
Ï¿ËÄÄÁÍÈÐÑ¿ÊÇÊ¿ÒÏÄ¿Ñ¿ËÇÉÍÌÉÒÏп§kÊ¿ÐÐÇ ÉÒÐÐÑÁ¿ ÎÍÃÂÍÑÍÁÊÄÌÌÚÄ ÃÍÕÄÌÑÍË qdb¿Ê¿
ÖÄÐÉÍÄÌ¿ÐÊÄÃÇĨ ×ÍÁÚËpÏÍÓÄÐÐÍÏasÉ¿ÌÍÁÎÍÃÂÍÑÍÁÇÊÉ
cÂÍÃÒ̿ϾÃÒÐÉ¿ÓÄÃÏÍÈ¿ÊÛÑ¿Ç¿ÏÓÚÁ ÎÄÖ¿ÑÇ ÑÏ¿ÌÐÉÏÇÎÕÇÇ §k¿ËÄÏÌÍÈ ÐÇËÓÍÌÇǨ
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÀÚÊ¿ÐÍÆÿ̿ÜÉÐÎÄÏÇËÄÌÑ¿ÊÛÌ¿¾ ayÌÇÑÉÄ Ãʾ ¿ÊÛÑ¿ Ð ÍÏÉÄÐÑÏÍË kÍÌÕÄÏÑ¿
É¿ÓÄÃÏ¿¿ÊÛÑ¿fÄÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿ÊÇÁÍÆÂÊ¿ÁÇÊÍÃÇÌ eyÍÐÑ¿ÉÍÁÇÖ¿ ÍÏ¿ Ãʾ ¿ÊÛÑ¿ Ç É¿ËÄÏ
ÇÆ ÎÏÇÆÌ¿ÌÌÚÔ ÊÇÃÄÏÍÁ ËÇÏÍÁÍÂÍ ¿ÊÛÑÍÁÍÂÍ ÇÐ ÌÍÂÍÍÏÉÄÐÑÏ¿
ÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ ÎÍÖÄÑÌÚÈ ¿É¿ÃÄËÇÉ lÍÌÃÍÌÐÉÇÈ rÄÂÍÃ̾ Á ÐÍÐÑ¿ÁÄ É¿ÓÄÃÏÚ ¿ÊÛÑ¿ ÎÏÍ
¿É¿ÃÄËÇÇÊ¿ÒÏÄ¿ÑËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔÉÍÌÉÒÏÐÍÁÇ ÓÄÐÐÍÏ¿°Ì¿ÏÍÃÌÚÈ¿ÏÑÇÐÑrrrqab¿×
ÎÏÄËÇÈÎÏÍÓÄÐÐÍÏab¿×ËÄÑ ËÄÑ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÄ ¿ÏÑÇÐÑÚ qu acbÍÀÏÍÁÐ
oÑÉÏÚÑÇÄ ÜÉÐÎÄÏÇËÄÌÑ¿ÊÛÌÍÈ É¿ÓÄÃÏÚ ÉÇÈ asÉ¿ÌÍÁ dic¿ÔÏ¿ËÄÄÁ¿oÃÇÌÄÕ
ÍÑÏ¿Å¿ÊÍ ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÈ ÐÑ¿ÑÒÐ ¿ÊÛÑ¿ É¿É ÐÍÊÛ ÃÍÕÄÌÑÚ° Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ qu qdb¿
ÌÍÂÍ Ç É¿ËÄÏÌÍÂÍ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ Á ÐÍÁÏÄËÄÌ Ê¿×ÍÁ ck€ÏÍÁÍÈ lcyÒÀÇÌ¿ ÎÏÄÎÍÿÁ¿
ÌÍË ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍË ÇÐÉÒÐÐÑÁÄ ÖÑÍ ÑÏÄÀÍÁ¿ÊÍ ÑÄÊÇ°Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÄ¿ÏÑÇÐÑÚquicn¿ÈÃÇÌ
ÍÀÌÍÁÊÄÌǾ ÐÍÃÄÏÅ¿ÌǾ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ Ç caaÐÑ¿ÔÍÁ kÍÌÕÄÏÑËÄÈÐÑÄÏÚ É¿ÓÄÃÏÚ
ÍÀÒÖÄÌǾ Á Ö¿ÐÑÌÍÐÑÇ ÒÂÊÒÀÊÄÌÌÍÂÍ ÇÆÒÖÄ cmfÏÍÔÇÌ¿fcnÇÉÇÑÄÌÉÍlcp¿ÌÑÄÊÄÄÁ¿
ÌǾ ÍÏÉÄÐÑÏÍÁÚÔ ¿ÊÛÑÍÁÚÔ ÐÍÊÍ É¿ËÄÏÌÚÔ ndpÍÊÇØÒÉ

 irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkojkonrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij
ureÏÒÅÇÌÇ

asÉ¿ÌÍÁ

acbÍÀÏÍÁÐÉÇÈ

pÄÿÂÍÂÇÉ¿ÓÄÃÏÚ¿ÊÛÑ¿ϾÃ
ÐÊÄÁ¿Ì¿ÎÏ¿ÁÍ °ab¿×ËÄÑ
Æ¿ÁÉ¿ÓÄÃÏÍÈ
ck€ÏÍÁÍÈ ¿ÊÛÑ¿ dic¿ÔÏ¿ËÄÄÁ¿Ͼðqdb¿Ê¿×ÍÁlcyÒÀÇÌ¿caaÐÑ¿ÔÍÁ

oqkfrsqoc|juaktl}sfs 
k ¿ÓÄÃÏ¿ ÁÇÍÊÍÌÖÄÊÇ Ç ÉÍÌÑÏ¿À¿Ð¿ É¿É Ç
ÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍÉ¿ÓÄÃÏÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÍÀÏ¿ÆÍ
Á¿Ì¿ÁÐÄÏÄÃÇÌÄÔÂÍÃÍÁnÍÉÊ¿ÐÐÁÇÍÊÍÌÖÄ
ÑÏÒÃÍÁ ÎÍ ÇÐÑÍÏÇÇ ÐÉÏÇÎÇÖÌÍÂÍ Ç ÁÇÍÊÍÌÖÄÊÛÌÍ
ÂÍ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ ÁÚÿÝØÇÈо ÎÄÿÂÍÂ drkÍÆÍÊÒÎÍ
Á¿ ÒÖÄÌÇÉÇ ÉÍÑÍÏÍÈ nddÒÑË¿Ì sapÏÇÈËÄÌ
ÊÇ̿ϾÃÒÐÍÐÉÏÇÎÇÖÌÚËÇÉÊ¿ÐпËÇÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿Ê ÉÍ sad¿ÈÿËÍÁÇÖ rsk¿ÊÛ¾ÌÍÁ iid¿ÁÏÚ×
ÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÐпËÍÂÍÌ¿Ö¿Ê¿ÄÄÇÐÑÍÏÇÇiË Ñ¿ÉÅÄ ÐÑ¿ÊÇ ÎÄÿÂÍ¿ËÇ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ pÍÖÑÇ
ÏÒÉÍÁÍÃÇÊ bkÍÐË¿Ì ÎÏÄÉÏ¿ÐÌÍ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÌÚÈ ξÑÌ¿ÃÕ¿ÑÛÊÄÑÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÁÄÊÉÊ¿ÐÐÁÇÍÊÍÌ
ÖÄ×ÐÉÇÈËÒÆÚÉ¿ÌÑÐÀÍÊÛ×ÇËÒÐÎÄÔÍËÁÚÐÑÒοÁ ÖÄÊÇmlqÍÐÑÏÍÎÍÁÇÖÁÚÎÒÐÑÇÁÎÊľÃÒÑ¿Ê¿ÌÑÊÇ
×ÇÈÐÐÍÊÛÌÚËÇÉÍÌÕÄÏÑ¿ËÇÇÁÉ¿ËÄÏÌÍÇÌÐÑÏÒ ÁÚÔÒÖÄÌÇÉÍÁ°nny¿ÔÍÁÐÉÒÝmcaÀϿ˾Ì
ËÄÌÑ¿ÊÛÌÚÔ¿ÌпËÀʾÔÐÍËÌÍÂÇËÇÁÚÿÝØÇËÇо claοÏÕÄÁ¿ sbd¿À¿Ï¿×ÁÇÊÇ au¿ÊÇÉ¿
ËÒÆÚÉ¿ÌÑ¿ËÇ fÂÍ ÎÏÄÄËÌÇÉÍË ÐÑ¿Ê cuuÇÑÕÄÌ mkx¿ÈÉÍÁÐÉÒÝeddÄÏÇÌ¿пÇÃÏÒÂÇÔ
¿ÂÄÌ° Ñ¿Ê¿ÌÑÊÇÁÚÈ ÎÄÿÂÍÂ Ç ÇÆÁÄÐÑÌÚÈ ÇÐÎÍÊ n¿ É¿ÓÄÃÏÄ ÁÇÍÊÍÌÖÄÊÇ Ç ÉÍÌÑÏ¿À¿Ð¿ Ï¿ÀÍ
ÌÇÑÄÊÛÆ¿ÑÄËÇÔÒÖÄÌÇÉaabÏ¿ÌÃÒÉÍÁ°ÁÚÿÝ Ñ¿ÊÇ ËÌÍÂÇÄ Æ¿ËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÚÄ ËÒÆÚÉ¿ÌÑÚ ÁÇÍ
ØÇÈоÁÇÍÊÍÌÖÄÊÇÐÑÇÎÄÿÂÍ ÊÍÌÖÄÊÇÐÑÚrpyÇÏÇÌÐÉÇÈnny¿ÔÍÁÐÉ¿¾
pÍÌ¿Ö¿ÊÒÉÊ¿ÐÐÁÇÍÊÍÌÖÄÊÇÀÚÊÌÄÀÍÊÛ×ÇËÎÍ m~vÍËÇÕÄÏ c€uÄÈÂÇÌ akuÄÃÍÏÖÄÌ
ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÒÒÖÄÌÇÉÍÁcËÄÐÑÄÐÏ¿ÆÁÇÑÇÄËÁÇÍÊÍÌ ÉÍ edmÇÊÊÄÏ aak̾ÆÄÁ ÉÍÌÑÏ¿À¿ÐÇÐÑÚ
ÖÄÊÛÌÚÔÉÊ¿ÐÐÍÁ×ÊÍÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÇÄËÍÐÉÍÁÐÉÍÈÇÐ aiaÐÑ¿ÔÍÁfakÍÊÍÐÍÁldaÌÃÏÄÄÁ
ÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÈÁÇÍÊÍÌÖÄÊÛÌÍÈ×ÉÍÊÚcÜÑÍËÎÏÍ fÃÇÌÐÑÁÍ ÍÐÌÍÁÍÎÍʿ¿ÝØÇÔ ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÔ Ç ÎÄ
ÕÄÐÐÄÁ¿ÅÌÒÝÏÍÊÛÐÚÂÏ¿ÊÍÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÍÄÑÁÍÏ ÿÂÍÂÇÖÄÐÉÇÔ ÎÏÇÌÕÇÎÍÁ ÁÇÍÊÍÌÖÄÊÛÌÍÈ ×ÉÍÊÚ
ÖÄÐÑÁÍpix¿ÈÉÍÁÐÉÍÂÍÇris¿ÌÄÄÁ¿ÔÒÃÍÅÄÐÑ ¾ÏÉÍ ÎÏ;ÁʾÄÑо Á ÎÏÄÄËÐÑÁÄÌÌÍÐÑÇ ÏÒÉÍÁÍÃ
ÁÄÌÌÚÄÇÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÇÄÎÏÇÌÕÇÎÚÎÄÑÄÏÀÒÏÂÐÉÍÈ ÐÑÁ¿ É¿ÓÄÃÏÍÈ pÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ rmkÍÆÍÊÒÎÍÁ¿ Á
ÁÇÍÊÍÌÖÄÊÛÌÍÈ×ÉÍÊÚke¿ÁÚÃÍÁ¿Ï¿ÆÁÇÑÇÄÐÉÏÇ ÂÍÃÒ ÐËÄÌÇÊ ÄÂÍ ÒÖÄÌÇÉ rnkÌÒ×ÄÁÇÕÉÇÈ
ÎÇÖÌÍÈ×ÉÍÊÚul¿ÒÀ¿ÇidÏÅÇË¿ÊÇ ÁÂÍÃÒÉ¿ÓÄÃÏÒÁÍÆÂÊ¿ÁÇÊÃÏÒÂÍÈÒÖÄÌÇÉkÍ
kÊ¿ÐÐ ÉÍÌÑÏ¿À¿Ð¿ Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÍÑÉÏÚÊо Á ÆÍÊÒÎÍÁ¿mlqÍÐÑÏÍÎÍÁÇÖÉÍÑÍÏÍÂÍÐËÄÌÇÊ¿ÎÍÖ
ÂÍÃÒÇÀÚÊÎÍÏÒÖÄÌ¿ÏÑÇÐÑÒiËÎÄÏ¿ÑÍÏÐÉÇÔÑÄ ÑÇ Ì¿ ÃÁ¿ÃÕ¿ÑÛ ÊÄÑ
¯ ÂÂ ÄÂÍ ÒÖÄÌÇÕ¿
¿ÑÏÍÁduyÎÄÉÇÌÒcÂÍÃÒÀÚÊÍÒÅÄÃÁ¿ÉÊ¿Ð nny¿ÔÍÁÐÉ¿¾ eÍ ÂÍÿ ÁÍ ÂÊ¿ÁÄ É¿ÓÄÃÏÚ
пÉÍÌÑÏ¿À¿Ð¿°afm¿ÏÑÚÌÍÁ¿ÇcnpÏÍÐÉÒÏÇÌ¿ ÀÚÊÆ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈÃľÑÄÊÛÇÐÉÒÐÐÑÁquÎÏÍÓÄÐÐÍÏ
rÔÂÍÃÍÁÌ¿Ö¿ÊÇÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÛÁÚÿÝØÇÄоÉÍÌ lcq¿ÉÍÁcÌ¿ÐÑ;ØÄÄÁÏÄ˾É¿ÓÄÃÏÒÁÍÆÂÊ¿ÁʾÄÑ
ÑÏ¿À¿ÐÇÐÑÚiudÄÏÑÍÁÇÖÇaamÇÊÒ×ÉÇÌÐÑ;Á×ÇÄ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌ¿¾ ¿ÏÑÇÐÑÉ¿ qu Ê¿ÒÏÄ¿Ñ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃ
ÒÇÐÑÍÉÍÁËÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÑÏ¿À¿ÐÍÁÍÈ×ÉÍÊÚ ÌÍÂÍÉÍÌÉÒÏпÎÏÍÓÄÐÐÍÏmkx¿ÈÉÍÁÐÉ¿¾kÊ¿ÐÐÚ
nÄÎÍÁÑÍÏÇËÚË ÑÁÍÏÖÄÐÉÇË ÍÀÊÇÉÍË ËÍÐÉÍÁÐ ÁÇÍÊÍÌÖÄÊÇÁÄÃÒÑmkx¿ÈÉÍÁÐÉ¿¾sapÏÇÈËÄÌÉÍ
É¿¾ÁÇÍÊÍÌÖÄÊÛÌ¿¾×ÉÍÊ¿ÍÀ¾Æ¿Ì¿ÐÁÍÇËÉÍÏÇÓÄ Ì¿ÏÍÃÌÚÈ¿ÏÑÇÐÑquiid¿ÁÏÚ×
¾ËrÌ¿Ö¿Ê¿ÔÂÂÁÐÍÐÑ¿ÁÎÄÿÂÍÂÍÁÁÔÍÃÇÑ sÏ¿ÃÇÕǾÁÄÃÄÌǾÁÇÍÊÍÌÖÄÊÛÌÚÔÇÉÍÌÑÏ¿À¿
ÁÚÿÝØÇÈо ÏÒÐÐÉÇÈ ÁÇÍÊÍÌÖÄÊÇÐÑ rmkÍÆÍÊÒ ÐÍÁÚÔÉÊ¿ÐÐÍÁÉÍÌÕÄÏÑËÄÈÐÑÄÏ¿ËÇÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝ
ÎÍÁ ÐÑ¿Á×ÇÈ ÎÄÏÁÚË Æ¿ÁÄÃÒÝØÇË É¿ÓÄÃÏÍÈ ÁÇ ØÇÔ ÍÏÉÄÐÑÏÍÁÚÔ ÂÏÒÎÎ ÇÆ ÉÏÒÎÌÄÈ×ÇÔ ÍÑÄÖÄÐ
ÍÊÍÌÖÄÊÇ Ç ÉÍÌÑÏ¿À¿Ð¿ ÉÍÑÍÏÒÝ ÁÍÆÂÊ¿ÁʾÊ ÎÍÖ ÑÁÄÌÌÚÔÍÏÉÄÐÑÏÍÁÐÍÔÏ¿ÌÇÊ¿ÐÛÇÎÍÌÚÌÄÉÊ¿ÐÐ
ÑÇ ÃÁ¿ ÃÄоÑÉ¿ ÊÄÑ
ÃÍ ÂÍÿ oÌ ÁÍÐÎÇÑ¿Ê ÁÇÍÊÍÌÖÄÊÇÁÄÃÒÑÍÎÚÑÌÚÄÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÚ°Ì¿
ÀÍÊÄÄ ÐÑ¿ ÒÖÄÌÇÉÍÁ ÐÏÄÃÇ ÉÍÑÍÏÚÔ° Ê¿ÒÏÄ¿ÑÚ ÏÍÃÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ qu ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ clrÇËÍÌ ÃÍ
ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÉÍÌÉÒÏÐÍÁ ÀÒÃÒØÇÄ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ ÕÄÌÑ ~ipÍÆÃÄÄÁ ÉÊ¿ÐÐ ÉÍÌÑÏ¿À¿Ð¿ ÁÄÃÒÑ ÎÏÍ
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇrnkÌÒ×ÄÁÇÕÉÇÈmlqÍÐÑÏÍÎÍ ÓÄÐÐÍÏ¿° Ì¿ÏÍÃÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ qu qid¿ÀÃÒÊÊÇÌ
ÁÇÖdrkÍÆÍÊÒÎÍÁ¿lmdÇÌÆÀÒÏÂoÌÇÀÊÄÐѾØÄ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ ÃľÑÄÊÛ ÇÐÉÒÐÐÑÁ qu É¿ÌÃÇÿÑ ÇÐ
ÎÏÍÃÍÊÅÇÊÇÃÄÊÍÐÁÍÄÂÍÒÖÇÑÄʾkÍÆÍÊÒÎÍÁÑ¿ÉÅÄ ÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ lcq¿ÉÍÁ fakÍÊÍÐÍÁ ÃÍÕÄÌÑÚ
ÌÄÐÉÍÊÛÉÍÊÄÑÍÀÒÖ¿ÊÉÍÌÑÏ¿À¿ÐÇÐÑÍÁ mnkÄÉ×ÍÄÁÇndÍÏÀÒÌÍÁ
iÆÉÊ¿ÐпaabÏ¿ÌÃÒÉÍÁ¿ÁÚ×ÊÇÆ¿ËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÚÄ oÀ ÒÐÎÄ×ÌÍÐÑÇ ÍÀÒÖÄÌǾ Ì¿ É¿ÓÄÃÏÄ ÁÇÍÊÍÌ
ÁÇÍÊÍÌÖÄÊÇÐÑÚ rpyÇÏÇÌÐÉÇÈ a€dÄÍÏÂÇ¿Ì ÖÄÊÇ Ç ÉÍÌÑÏ¿À¿Ð¿ ÂÍÁÍÏÇÑ ÑÍÑ Ó¿ÉÑ ÖÑÍ ËÌÍÂÇÄ
anfÂÍÏÍÁapbÏÍÒÌÇÃÏÒÂÇÄbÍÊÄÄÃÁ¿ÃÕ¿ÑÇÊÄÑ ÐÑÒÃÄÌÑÚÉ¿ÓÄÃÏÚÐÑ¿ÊÇÊ¿ÒÏÄ¿Ñ¿ËÇÇÃÇÎÊÍË¿Ì

Ð ÎÍ ÂÍÃÚ ÏÒÉÍÁÍÃÇÊ ÁÇÍÊÍÌÖÄÊÛÌÚË Ñ¿ËÇ ÁÐÄÐÍÝÆÌÚÔ Ç ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÉÍÌÉÒÏÐÍÁ Á


ÉÊ¿ÐÐÍË ¿ÁÑÍÏ ËÌÍÂÇÔ ÒÖÄÀÌÚÔ ÎÍÐÍÀÇÈ mi€Ë yÁÄÈÕ¿ÏÇÇ iÑ¿ÊÇÇ pÍÊÛ×Ä Ç ÃÏÒÂÇÔ ÐÑÏ¿Ì¿Ô
ÎÍÊÛÐÉÇÈÐÏÄÃÇÒÖÄÌÇÉÍÁÉÍÑÍÏÍÂÍÇÆÁÄÐÑÌÚÄÁÇÍ cÚÎÒÐÉÌÇÉÇÉ¿ÓÄÃÏÚÏ¿ÀÍÑ¿ÝÑÁÁÄÃÒØÇÔÍÏÉÄÐÑ
ÊÍÌÖÄÊÇÐÑÚ€prÊÍÀÍÃÉÇÌÇaprÑÍÂÍÏÐÉÇÈ Ï¿ÔqÍÐÐÇÇiÐοÌÇÇdÄÏË¿ÌÇÇryamÄÉÐÇÉÇ
c Ô ÂÍÿÔ Ì¿ É¿ÓÄÃÏÄ Ì¿Ö¿ÊÇ Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ kÍÊÒËÀÇÇkÍÏÄÇ€ÎÍÌÇÇpÍÊÛ×ÇiÑ¿ÊÇÇk¿
rhaÐʿ˿ƾÌ lmdÇÌÆÀÒÏ ° ¿ÁÑÍÏ ËÌÍÂÇÔ Ì¿ÃÚfÂÇÎÑ¿aÊÅÇÏ¿kÍÐÑ¿qÇÉÇuÏ¿ÌÕÇÇrÊÍ

 irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkojkonrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij
k¿ÓÄÃÏ¿ÁÇÍÊÍÌÖÄÊÇÇÉÍÌÑÏ¿À¿Ð¿ϾÃ
ÐÊÄÁ¿Ì¿ÎÏ¿ÁÍ °iid¿ÁÏÚ×lcq¿ÉÍÁmkx¿ÈÉÍÁÐÉ¿¾
Æ¿ÁÉ¿ÓÄÃÏÍÈ 
clrÇËÍÌqid¿ÀÃÒÊÊÇÌϾðfriÁ¿ÌÍÁndÍÏÀÒÌÍÁfakÍÊÍÐÍÁ~ipÍÆÃÄÄÁmnkÄÉ×ÍÄÁ

Á¿ÉÇÇrÊÍÁÄÌÇÇs¿ÃÅÇÉÇÐÑ¿Ì¿kÇÏÂÇÆÇÇÎÏÄÎÍ ÌÇÇdÏÄÕÇÇiÐοÌÇÇmÄÉÐÇÉÇpÍÊÛ×ÇrÊÍÁÄ
ÿÝÑÁËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔÒÖÄÀÌÚÔÆ¿ÁÄÃÄÌǾÔaÌÂÊÇÇ ÌÇÇryauÏ¿ÌÕÇÇtÉÏ¿ÇÌÚÅÌÍÈkÍÏÄÇ
ryauÇÌʾÌÃÇÇdÄÏË¿ÌÇÇuÏ¿ÌÕÇÇ pÏÍÓÄÐÐÍÏsapÏÇÈËÄÌÉÍÁÄÃÄÑÁÆ¿Ê¿ÔmÒ
pÄÿÂÍÂÇÉ¿ÓÄÃÏÚÁÄÃÒÑ¿ÉÑÇÁÌÒÝÉÍÌÕÄÏÑÌÍ ÆÄÄÁardÍÊÒÀÉÇÌÍÈÇamc¿ÐÌÄÕÍÁ¿bÇÀÊÇÍÑÄ
ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÒÝ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛ mkx¿ÈÉÍÁÐÉ¿¾ ÉÇÇËirsÒÏÂÄÌÄÁ¿ÇmÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍËÐÊ¿Á¾ÌÐ
¿ÐÑÏÍÊÇÏÍÁ¿Ê¿ Á dÄÏË¿ÌÇÇ pÍÊÛ×Ä rya qÒ ÉÍË ÕÄÌÑÏÄ ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÚÈ ÎÏÍÐÁÄÑÇÑÄÊÛÐÉÇÈ ÕÇÉÊ
ËÚÌÇÇ kÒÀÄ iÐοÌÇÇ kÍÐÑ¿qÇÉÄ rÊÍÁ¿ÉÇÇ §mÒÆÚÉ¿ gÇÁÍÎÇÐÛ pÍÜÆǾ¨ ÂÃÄ ÁÚÐÑÒοÄÑ ÌÄ
uÏ¿ÌÕÇÇ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÎÍ ÂÍÏÍÿË qÍÐÐÇÇ Ç rnd ÑÍÊÛÉÍÉ¿ÉËÒÆÚÉ¿ÌÑÌÍÇÉ¿ÉÑ¿Ê¿ÌÑÊÇÁÚÈÅÇ
iid¿ÁÏÚ× ÁÚÐÑÒοÊ Ð ÉÍÌÕÄÏÑ¿ËÇ ÁÍ uÏ¿Ì ÁÍÎÇÐÄÕÇÎÍÜÑ
ÕÇÇ rÊÍÁÄÌÇÇ cÛÄÑÌ¿ËÄ rya Á ÐÑÏ¿Ì¿Ô rnd pÄÿÂÍÂÇÇÆÿÝÑÐÀÍÏÌÇÉÇÎÛÄÐÏÄÿÉÕÇÇÇÎÄ
ÇÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔÂÍÏÍÿÔoÌÇÏ¿ÀÍÑ¿ÊÇÁÅÝÏÇcÐÄ ÏÄÊÍÅÄÌǾ Ãʾ ÉÍÌÑÏ¿À¿Ð¿ ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÇÈ dsÄÊÄ
ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍ ÉÍÌÉÒÏп ÇËakÍÏпÉÍÁ¿
sÁÄÏÛ Ë¿Ì¿cÇÊ¿lÍÀÍпÇÃÏÒÂÇÔÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁÂÍÑÍÁ¾Ñ
ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÉÍÌÉÒÏÐÍÁ ËÍÊÍÃÚÔ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄ ÐÑ¿ÑÛÇÇÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾÎÍ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÚËÎÏÍÀÊÄË¿Ë
ÊÄÈ Á aq kÍÌÉÒÏп ÇËibÏ¿Ëп Á dÿÌÛÐÉÄ ÇÐÑÍÏÇÇÇÑÄÍÏÇÇÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁ¿

pÍÊÛ׿ kÍÌÉÒÏпÁÇÍÊÍÌÖÄÊÇÐÑÍÁÁrÊÍÁÄÌÇÇ kÍÌÕÄÏÑËÄÈÐÑÄÏÚÉ¿ÓÄÃÏÚsrr¿ÃÍÁÐÉ¿¾


pÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ É¿ÓÄÃÏÚ ÎÏÍÁÍþÑ Ë¿ÐÑÄÏÉÊ¿ÐÐÚ Á lpe¿Ï¿ÐÄÊǾ filÄÀÄÃÛ ncbÍÊÍÑÍÁ¿
Ï¿ÆÌÚÔÂÍÏÍÿÔqÍÐÐÇÇcÄÊÇÉÍÀÏÇÑ¿ÌÇÇdÄÏË¿ a~m¿É¿ÏÄÁÇÖrnh¿À¿ÁÌÇÉÍÁ

oqkfrsqoc|juaktl}sfs 
k¿ÓÄÃÏ¿ÁÇÍÊÍÌÖÄÊÇrÊÄÁ¿Ì¿ÎÏ¿ÁÍsrr¿ÃÍÁÐÉ¿¾scgÄÊÄÆÌÇÉÍÁ¿kcqÍÃÇÌdnbÏÚÉÇÌ¿nny¿ÔÍÁÐÉ¿¾
Æ¿ÁÉ¿ÓÄÃ
ÏÍÈ seo¿ÌÄÆÍÁ¿obd¿ÊÍÖÉÇÌ¿ecy¿ÎÍÁ¿ÊÍÁedmÇÊÊÄÏanrÄÊÄÆÌÄÁ

k ¿ÓÄÃÏ¿ÁÇÍÊÍÌÖÄÊÇÐÍÆÿ̿Ì¿Ó¿ÉÒÊÛÑÄ
ÑÄÁÂÍÃÒÊ¿ÒÏÄ¿ÑÍËËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ
ÉÍÌÉÒÏÐÍÁÌ¿ÏÍÃÌÍÈ¿ÏÑÇÐÑÉÍÈrrrqnny¿
ËÒ ÏÍÐÑÒ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ cÍÐÎÇÑ¿ÌÌÇÉÇ É¿ÓÄÃÏÚ
ÎÍÐÑ;ÌÌÍ Æ¿ÁÍÄÁÚÁ¿ÝÑ Ê¿ÒÏÄ¿ÑÐÉÇÄ ÆÁ¿ÌǾ
Ì¿ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÉÍÌÉÒÏпÔ Á ÑÍË ÖÇÐÊÄ
ÔÍÁÐÉÍÈ rÎÊÍÖÄÌÌÚÈ ÉÍÊÊÄÉÑÇÁ É¿ÓÄÃÏÚ Ï¿Æ Ì¿ ÉÍÌÉÒÏпÔ Á pÍÊÛ×Ä cÄÌÂÏÇÇ yÁÄÈÕ¿
ÁÇÁ¿ÄÑÑÏ¿ÃÇÕÇÇÍÃÌÍÈÇÆ¿ÁÑÍÏÇÑÄÑÌÚÔÇÐÎÍÊ ÏÇÇÇÃÏ
ÌÇÑÄÊÛÐÉÇÔ×ÉÍÊqÍÐÐÇÇ c¿ÅÌÍÄ ÆÌ¿ÖÄÌÇÄ Ì¿ É¿ÓÄÃÏÄ ÎÏÇÿÄÑо Ì¿
sÁÍÏÖÄÐÉÇÈ ÎÍÑÄÌÕÇ¿Ê É¿ÓÄÃÏÚ ÍÖÄÌÛ ÁÚ ÒÖÌÍËÄÑÍÃÇÖÄÐÉÍÈ Ï¿ÀÍÑÄ ÐÁ¾Æ¿ÌÌÍÈ Á ÎÄÏÁÒÝ
ÐÍÉ pÄÿÂÍÂÇ ÿÝÑ ÐÍÊÛÌÚÄ ÉÍÌÕÄÏÑÚ Ð ÍÖÄÏÄÃÛÐÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÇËÏÄÎÄÏÑÒ¿ÏÍËÍÀÒÖÄÌǾ
ÀÍÊÛ×ÇË ÒÐÎÄÔÍË ÁÚÐÑÒοÝÑ Á ÎÏÍÂÏ¿ËË¿Ô ÁÇÍÊÍÌÖÄÊÇÐÑÍÁsÍÊÛÉÍÁÎÍÐÊÄÃÌÇÄÂÍÃÚÁÐÄÏÇÇ
ÇÆÁÄÐÑÌÚÔ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÄÈ §mÍÐ §hÍÊÍÑ¿¾ ÀÇÀÊÇÍÑÄÉ¿ ÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÍÂÍ ÏÄÎÄÏÑÒ¿
ÉÍÁÐÉ¿¾ÍÐÄÌÛ¨§c¿Ï׿ÁÐÉ¿¾ÍÐÄÌÛ¨§pÏ¿Å Ï¿¨ÁÚ×Ê¿ÇÆÎÄÖ¿ÑǧnÍÑÌ¿¾οÎÉ¿ÁÇÍÊÍÌÖÄÊÇÐ
ÐÉ¿¾ÁÄÐÌ¿¨¿Ñ¿ÉÅÄÓÄÐÑÇÁ¿ÊÄÈÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ Ñ¿¨
ÐÍÐÑ¿ÁÇÑÄÊÛnny¿ÔÍÁÐÉ¿¾ §vÏÄÐÑÍË¿ÑǾ
É¿ËÄÏÌÍÈ ËÒÆÚÉÇ ÏÒÐÐÉÍÈ ËÒÆÚÉÇ Ç ÃÏÒÂÇÔ ÑÏÒÃÌÍÐÑÄÈ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍ ÐÍÊÛÌÍÂÍ ÏÄÎÄÏÑÒ¿Ï¿¨
mÌÍÂÇÄ ÎÄÿÂÍÂÇ ÒÖ¿ÐÑÁÒÝÑ Á Ï¿ÀÍÑÄ ÅÝÏÇ
ÐÍÐÑ¿ÁÇÑÄÊÛobd¿ÊÍÖÉÇÌ¿ 
ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÉÍÌÉÒÏÐÍÁ ÁÇÍÊÍÌÖÄÊÇÐÑÍÁ Á rÄÈÖ¿ÐÌ¿É¿ÓÄÃÏÄÁÇÍÊÍÌÖÄÊÇÎÏÄÎÍÿÝÑÎÏÍ
Ï¿ÆÌÚÔÐÑÏ¿Ì¿ÔfÁÏÍÎÚaÆÇÇaËÄÏÇÉÇÿÝÑ ÓÄÐÐÍÏ¿° nny¿ÔÍÁÐÉ¿¾ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ
Ë¿ÐÑÄÏÉÊ¿ÐÐÚÁqÍÐÐÇÇÇÆ¿ÄÄÎÏÄÃÄÊ¿ËÇ
Á qrurq edmÇÊÊÄÏ ÃÍÕÄÌÑÚ° kcqÍÃÇÌ Æ¿ÐÊÒ
dÄÏË¿ÌÇÇ iÐοÌÇÇ iÑ¿ÊÇÇ kÍÏÄÄ kÇÑ¿Ä ÅÄÌÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ qu anrÄÊÄÆÌÄÁ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÇ
ryauÏ¿ÌÕÇÇ€ÎÍÌÇÇ obd¿ÊÍÖÉÇÌ¿ ecy¿ÎÍÁ¿ÊÍÁ kÍÌÕÄÏÑËÄÈÐÑÄ
cÐÄ ÜÑÍ ÐÎÍÐÍÀÐÑÁÒÄÑ ÁÚÐÍÉÍËÒ ÒÏÍÁÌÝ ÏÚÉ¿ÓÄÃÏÚÆ¿ÐÊÒÅÄÌÌ¿¾¿ÏÑÇÐÑÉ¿quÎÏÍÓÄÐÐÍÏ
ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ ÍÀÒÖÄÌǾ Ç ÑÁÍÏÖÄÐÉÍ dnbÏÚÉÇÌ¿srr¿ÃÍÁÐÉ¿¾scgÄÊÄÆÌÇÉÍÁ¿

 irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkojkonrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij
k Ê¿ÐÐ ¿ÏÓÚ Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÍÑÉÏÚÊо Á
Ì¿Ö¿ÊÄÔÂÍÃÍÁsÏ¿ÃÇÕǾËÎÍÃÂÍÑÍÁ
ÉÇ¿ÏÓÇÐÑÍÁÁmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÀÍÊÄÄ
ÌÚË ÏÄÎÄÏÑÒ¿ÏÍË
ÐÍÆÿÌÇÄ ÁÚÐÍÉÍ
ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈ
ÐÑ¿ ÊÄÑ pÄÏÁ¿¾ ¿ÏÓÇÐÑÉ¿ feËÇÑÏÇÄÁ¿ ÍÉÍÌ ×ÉÍÊÚ ÖÑÍ ÎÍÁÚÐÇ
ÖÇÊ¿ mÍÐÉÍÁÐÉÒÝ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÝ Á ÂÍÃÒ ÊÍ ÆÌ¿ÖÇËÍÐÑÛ ¿ÏÓÚ
ÄØÄÎÏÇÅÇÆÌÇndqÒÀÇÌ×ÑÄÈÌ¿oÃÌ¿ÉÍÌ¿Ç Á ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ ËÒ
ÀÍÊÛ×ÇÈ ÁÉÊ¿Ã Á ÇÐÑÍÏÇÝ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ ÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÉÒÊÛÑÒÏÄ
ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ ¿ÏÓÇÐÑÍÁ ÁÌÄÐÊ¿ ÁÚÿÝØ¿¾Ð¾ ÇÐ fÄÒÖÄÌÇÕÚ ckeÒ
ÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÇÕ¿ka~ÏÃÄÊÇÎÍÖÑÇÎÍÊÁÄÉ¿ÎÏÄ ÊÍÁ¿ Ç od~ÏÃÄÊÇ
ÎÍÿÁ¿Á׿¾ Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ fÈ ÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅ¿Ñ Ï¿ÆÁÇÊÇ ÎÄÿÂÍÂÇ
Æ¿ÐÊÒÂÇÒÑÁÄÏÅÃÄÌǾ¿ÏÓÚÁÉ¿ÖÄÐÑÁÄÉÍÌÕÄÏÑÇ ÖÄÐÉÒÝ×ÉÍÊÒÐÁÍÄÂÍ
ÏÒÝØÄÂÍ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ Ð ×ÇÏÍÉÇË ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿
nÚÌÄ ÉÊ¿ÐÐ
¿ÏÓÚ Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿
ÑÍÏÇÇ ÁÄÃÒÑ Ê¿Ò
ÏÄ¿Ñ ÁÐÄÐÍÝÆÌÍÂÍ od~ÏÃÄÊÇ
Ç ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍ
ÉÍÌÉÒÏÐÍÁ Ì¿ÏÍÃÌ¿¾ ¿ÏÑÇÐÑÉ¿ qu od~Ï
ÃÄÊÇ Ê¿ÒÏÄ¿Ñ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÉÍÌÉÒÏÐÍÁ
ipp¿×ÇÌÐÉ¿¾oÌÇÎÏÍÃÍÊÅ¿ÝÑÑÏ¿ÃÇÕÇÝ
Ï¿Ð×ÇÏÄÌǾÉÍÌÕÄÏÑÌÍÂÍÏÄÎÄÏÑÒ¿Ï¿ÃʾÜÑÍ
ÂÍ Æ¿ËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÍÂÍ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ pÏÍÓÄÐÐÍÏ
od~ÏÃÄÊÇ ÍÎÒÀÊÇÉÍÁ¿Ê¿ ÎÄÏÄÊÍÅÄÌǾ ÐÍ
ÖÇÌÄÌÇÈ ÏÒÐÐÉÇÔ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁ Ãʾ ¿ÌпËÀ
ʾ ¿ÏÓ ÃÍÕÄÌÑ ipp¿×ÇÌÐÉ¿¾° ÐÀÍÏÌÇÉ
§pÛÄÐÚÃʾ¿ÏÓÚÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁ¨
ÐÍÐÑ¿ÁÇÊ¿ÇÍÑÏÄÿÉÑÇÏÍÁ¿Ê¿§rÀÍÏÌÇÉÉ¿ÃÄÌ
ÕÇÈÃʾ¿ÏÓÚÇÆÏÄÎÄÏÑÒ¿Ï¿cdeÒÊÍÁÍȨ
ipp¿×ÇÌÐÉ¿¾ÐÒÖÄÌÇÉ¿ËÇÎÍÐÊÄÉÍÌÕÄÏÑ¿

r ÍÁÏÄËÄÌÌ¿¾ É¿ÓÄÃÏ¿ ÃÒÔÍÁÚÔ Ç ÒÿÏ


ÌÚÔ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁ ÀÄÏÄÅÌÍ ÐÍÔϿ̾ÄÑ
ËÌÍÂÇÄ ÑÏ¿ÃÇÕÇÇ ÍÀÒÖÄÌǾ ËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁ ÃÄ
cÐÄ ÂÍÃÚ ÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌǾ ÃÒÔÍÁÍÂÍ ÍÑÃÄÊÄ
ÌǾ ×Ê¿ ÉÏÍÎÍÑÊÇÁ¿¾ Ï¿ÀÍÑ¿ ÎÍ ÐÍÆÿÌÇÝ
ÐÇÐÑÄËÚÍÀÒÖÄÌǾÇÐÉÒÐÐÑÁÒÇÂÏÚÌ¿ÃÒÔÍÁÚÔ
оÑÇÊÄÑǾËÇ ÐÉÊ¿ÃÚÁ¿Á×ÇÄо Á mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ Ç ÒÿÏÌÚÔ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿Ô ~Ñ¿ Ï¿ÀÍÑ¿ ÀÚÊ¿
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÍÏ¿ÌÇÖÌÍÐÁ¾Æ¿Ì¿ÐÍÀØÇËÏ¿ÆÁÇÑÇÄËËÒÆÚ
kÊ¿ÐÐÚ ÃÒÔÍÁÚÔ Ç ÒÿÏÌÚÔ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁ É¿ÊÛÌÍÈÉÒÊÛÑÒÏÚÁÐÑÏ¿ÌÄÏÍÐÑÍËÉÍÊÇÖÄÐÑÁ¿
ÍÑÉÏÚÊÇÐÛ Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÎÍÆÅÄ ÓÍÏÑÄÎÇ Ç ÉÁ¿ÊÇÓÇÉ¿ÕÇÇ ÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÇÔ ÍÏÉÄÐÑÏÍÁ
¿ÌÌÚÔ ÐÉÏÇÎÇÖÌÚÔ Ç ÁÇÍÊÍÌÖÄÊÛÌÚÔ ÉÊ¿Ð ÁÚÿÝØÇËÇо ÑÁÍÏÖÄÐÉÇËÇ ÃÍÐÑÇÅÄÌǾËÇ
ÐÍÁ s¿É ÉÊ¿ÐÐ ÇÂÏÚ Ì¿ Ó¿ÂÍÑÄ ÀÚÊ ÍÑÉÏÚÑ ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÚÔ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁ Á ÐÇËÓÍÌÇÖÄÐ
Á ÂÍÃÒ ÉÊ¿ÐÐ ÑÏÍËÀÍÌ¿° Á ÂÍÃÒ ÉÍËÅ¿ÌÏÄcÚÐÍÉÇÄÑÏÄÀÍÁ¿ÌǾÉÒÖ¿ØÇËо
ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚÈÉÊ¿ÐÐÒÿÏÌÚÔÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁ° ÐÍÖÄÑ¿ÊÇÐÛ Ð ÐÒØÄÐÑÁÄÌÌÚË Ï¿Ð×ÇÏÄÌÇÄË Ç
Á ÂÍÃÒ cÎÄÏÁÚÄ ÃÄоÑÇÊÄÑǾ Á ÉÊ¿ÐпÔ ÎÍÁÚ×ÄÌÇÄË ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÒÏÍÁ̾ ÒÖÄÀ
ÃÒÔÍÁÚÔ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁ ÒÖÄÌÇÉÍÁ ÀÚÊÍ ÌÄ ÌÍÂÍ ÏÄÎÄÏÑÒ¿Ï¿ Æ¿ ÐÖÄÑ ÎÄÏÄÊÍÅÄÌÇÈ ÉÊ¿Ð
ËÌÍÂÍfØÄÁÒÖÄÀÌÍËÂÍÃÒÌ¿ÐÑ¿Ï ÐÇÖÄÐÉÍÈ Ç ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ ËÒÆÚÉÇ ¿Ñ¿ÉÅÄ Ì¿
×ÄË
ÁÒÆÍÁÐÉÍË ÍÑÃÄÊÄÌÇÇ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÍÐÌÍÁÄÍÏÇÂÇÌ¿ÊÛÌÚÔÐÍÖÇÌÄÌÇÈÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁ
ÒÖÇÊÍÐÛ ÁÐÄÂÍ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁÃÒÔÍÁÇÉÍÁ
ÀÍÊÛ ÇÎÄÿÂÍÂÍÁÍÑÃÄÊÄÌǾÃʾÁÐÄÔÍÐÌÍÁÌÚÔÃÒ
×ÇÌÐÑÁÍ°ÐÑÇÎÄÌÃÇ¿ÑÚdÍÏÍÃÐÉÍÈÃÒËÚ Á ÔÍÁÚÔ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁ c ÐÑÄÌ¿Ô mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ
ÂÍÃÒ ÇÔ ÒÅÄ ÀÚÊÍ ¿ Á Ì¿ÐÑ;ØÄÄ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÀÚÊÇ ¿ÎÏÍÀÇÏÍÁ¿ÌÚ ËÌÍÂÍ
ÁÏÄ˾ Ì¿ ÃÒÔÍÁÚÔ Ç ÒÿÏÌÚÔ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿Ô ÖÇÐÊÄÌÌÚÄ ×ÉÍÊÚ ÇÂÏÚ Ì¿ ÃÒÔÍÁÚÔ Ç ÒÿÏ
ÍÀÒÖ¿ÄÑоÀÍÊÄÄÒÖ¿ØÇÔо ÌÚÔ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿Ô ÐÍÆÿÌÌÚÄ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ËÇ

oqkfrsqoc|juaktl}sfs 
 k¿ÓÄÃÏ¿ ÃÒÔÍÁÚÔ Ç ÒÿÏÌÚÔ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁ ϾÃ
ÐÊÄÁ¿ Ì¿ÎÏ¿ÁÍ ° ~oeÍÊÅÇÉÍÁ¿ crpÍÎÍÁ
Æ¿Á É¿ÓÄÃÏÍÈ 
qob¿ÂÿпϾÌ areÄËÇÌ amdÍÊÚ×ÄÁ Ͼà ° neÍÊÅÇÉÍÁ ccpÄÑÏÍÁ ackÍÏÌÄÄÁ asrÉÍÀÄÊÄÁ cbb¿Ñ¿×ÍÁ
ϾïlfxÒËÍÁcmrÌÄÂÇÏÄÁ€l¿ÏÇÌf€uÍËÇÌfapÄÑÏÍÁ

ÃÒÔÍÁÍÂÍ ÍÑÃÄÊÄÌǾ Ç ÐÑ¿Á×ÇÄ ËÄÑÍÃÇÖÄÐÉÍÈ ÅÇÉÍÁ


ÓÊÄÈÑ¿ nnrÍÊÍÃÒÄÁmaiÁ¿ÌÍÁ
À¿ÆÍÈ ÍÀÒÖÄÌǾ ËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁ ÁÍ ÁÐÄÔ ÁÚÐ×ÇÔ acpÄÑÏÍÁmmoÏÒÃÅÄÁ
ÂÍÀÍÈ accÍ
ÒÖÄÀÌÚÔÆ¿ÁÄÃÄÌǾÔÐÑÏ¿ÌÚcÜÑÍËÎÏÍÕÄÐÐÄ ÊÍÃÇÌ carÍÉÍÊÍÁ lnmÇÔ¿ÈÊÍÁ adrÄ
ÐÓÍÏËÇÏÍÁ¿Ê¿ÐÛ ËÍÐÉÍÁÐÉ¿¾ ×ÉÍÊ¿ ÇÂÏÚ Ì¿ ËÄÌÍÁ
ÉÊ¿ÏÌÄÑ iokÍÐÑÊ¿Ì par¿
ÃÒÔÍÁÚÔ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿Ô Æ¿ÁÍÄÁ¿Á׿¾ ÎÏÇÆÌ¿ ÁÄÊÛÄÁ qpsÄÏÄÔÇÌ
Ó¿ÂÍÑ daoÏÁÇÃ
ÌÇÄÁÐÑÏ¿ÌÄÇÆ¿ÄÄÎÏÄÃÄÊ¿ËÇ atÐÍÁ iip¿ÁÊÍÁ
ÑÏÒÀ¿ aitÐÍÁ
cÎÄÏÁÚÄÂÍÃÚÎÍÐÊÄÍÑÉÏÚÑǾÉÊ¿ÐÐÍÁÃÒÔÍ aa€ÌÉÄÊÄÁÇÖ bcaÓ¿Ì¿ÐÛÄÁ
Á¿ÊÑÍÏÌ¿ 
ÁÚÔÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁÐÊÍÅÇÊ¿ÐÛÐÁÍÄÍÀÏ¿ÆÌ¿¾ÑÏ¿ cmbÊ¿ÅÄÁÇÖ cazÄÏÀÇÌÇÌ
ÑÏÍËÀÍÌ 
ÃÇÕǾ sÍÂÿÜÑÇ ÉÊ¿ÐÐÚ ÁÄÊÇ ¿ÏÑÇÐÑÚ ÍÏÉÄÐÑ aklÄÀÄÃÄÁ
ÑÒÀ¿ kmkÒÎÇÌÐÉÇÈ
ÒÿÏ
ÏÍÁiËÎÄÏ¿ÑÍÏÐÉÇÔÑÄ¿ÑÏÍÁÇËÄÝØÇÄÀÍÊÛ×ÍÈ ÌÚÄ Ç ÃÏ oÌÇ ÁÍÐÎÇÑÚÁ¿ÊÇ ÒÌÇÁÄÏпÊÛÌÚÔ
ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÈ ÍÎÚÑ pÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ ÃÒÔÍÁÍÂÍ ËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁÒÐÎÄ×ÌÍÏ¿ÀÍÑ¿Á×ÇÔÁÆÌ¿ËÄÌÇ
ÍÑÃÄÊÄÌǾÀÚÊÇÊÒÖ×ÇËÇÁmÍÐÉÁÄÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐ ÑÚÔ ÍÏÉÄÐÑÏÍÁÚÔ ÉÍÊÊÄÉÑÇÁ¿Ô ÁÚÐÑÒοÁ×ÇÔ
Ñ¿ËÇ ÉÊ¿ÐÐ ÓÊÄÈÑÚ ÁÄÊ uubÝÔÌÄÏ ÉÊ¿ÏÌÄ ÐÐÍÊÛÌÚËÇÎÏÍÂÏ¿ËË¿ËÇÇÁÉ¿ËÄÏÌÚÔÐÍÐ
Ñ¿°kuwÇËËÄÏË¿ÌÉÊ¿ÐÐÑÏÒÀÚ°ubqÇÔ Ñ¿Á¿Ô Æ¿ÁÍÄÁÚÁ¿Á×ÇÔ Ê¿ÒÏÄ¿ÑÐÉÇÄ ÆÁ¿ÌǾ Ì¿
ÑÄÏiÁÌ¿ÐÑ;ØÄÄÁÏÄ˾ÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍÎÄÿÂÍ ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÚÔ Ç Æ¿ÏÒÀÄÅÌÚÔ ÉÍÌÉÒÏпÔ ËÒ
ÂÍÁÉ¿ÓÄÃÏÚ°ÐÍÊÇÐÑÚÁÄÃÒØÇÔÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÚÔ ÆÚÉ¿ÌÑÍÁÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÄÈ i ÜÑÍ Ñ¿ÉÅÄ ÑÏ¿ÃÇ
ÍÏÉÄÐÑÏÍÁÉÍÌÕÄÏÑÇÏÒÝØÇÄËÒÆÚÉ¿ÌÑÚ ÕǾ É¿ÓÄÃÏÚ rÄÂÍÃ̾ ÎÇÑÍËÕÚ É¿ÓÄÃÏÚ°
n¿É¿ÓÄÃÏÄÎÏÄÎÍÿÁ¿ÊÇÉÏÒÎÌÄÈ×ÇÄË¿Ð Ê¿ÒÏÄ¿ÑÚ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÉÍÌÉÒÏÐÍÁ ÇÐÎÍÊ
ÑÄÏ¿nipÊ¿ÑÍÌÍÁd€ÂÒÃÇÌneÍÊ ÌÇÑÄÊÄÈÌ¿ÃÒÔÍÁÚÔÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ÔÁmÝÌÔÄÌÄ

 irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkojkonrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij
ÇgÄÌÄÁÄÉÍÌÉÒÏÐÍÁ§nÍÁÚÄÇËÄÌ¿¨§eÄÑÇ ÍÏÉÄÐÑÏ¿Ô ÁÍ ËÌÍÂÇÔ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ ÒÖÄÀÌÚÔ
Ç ËÒÆÚÉ¿¨ §tÖÇÑÄÊÛ Ç ÒÖÄÌÇɨ §pÏ¿ÅÐÉ¿¾ Æ¿ÁÄÃÄÌǾÔÐÑÏ¿ÌÚ
ÁÄÐÌ¿¨ÇÃÏÒÂÇÔ c Ì¿ÐÑ;ØÄÄ ÁÏÄ˾ ÁÄÃÒÑ ÉÊ¿ÐÐ ÓÊÄÈÑÚ°
fØÄÍÃÌ¿ÑÏ¿ÃÇÕǾÉ¿ÓÄÃÏÚ°ÎÏÄÄËÐÑÁÄÌ Ì¿ÏÍÃÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ qu Ê¿ÒÏÄ¿Ñ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ
ÌÍÐÑÛ ÎÏÇÌÕÇÎÍÁ ÍÀÒÖÄÌǾ Ç ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇÔ ÉÍÌÉÒÏÐÍÁ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ ackÍÏÌÄÄÁ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ
×ÉÍÊ n¿ É¿ÓÄÃÏÒ ÁÐÄÂÿ ÎÏÇÔÍÃÇÊÇ Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ ¿ÏÑÇÐÑ qu Ê¿ÒÏÄ¿Ñ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÉÍÌÉÒÏÐÍÁ
ÊÒÖ×ÇÄ ÁÚÎÒÐÉÌÇÉÇ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍ ÃÍÕÄÌÑ amdÍÊÚ×ÄÁ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ qu
ÏÇÇ ÒÖÄÌÇÉÇ ÄÄ ÁÚÿÝØÇÔо ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁ lclÄÀÄÃÄÁ ÉÊ¿ÐÐ ÂÍÀ;° Ê¿ÒÏÄ¿Ñ mÄÅÃÒÌ¿
iÆÉÊ¿Ðп ÒÖÄÌÇÉ¿ kuwÇËËÄÏË¿Ì¿ rcqÍ ÏÍÃÌÍÂÍ ÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ dpkÄÏÄÌÕÄÁ ÃÍ
Æ¿ÌÍÁ¿° ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÑÍÏ¿ Ç ÎÄÏÁÍÂÍ ÃÄÉ¿Ì¿ ÍÏ ÕÄÌÑÚ° Ê¿ÒÏÄ¿Ñ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÉÍÌÉÒÏÐÍÁ
ÉÄÐÑÏÍÁÍÂÍ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄʾ É¿ÓÄÃÏÚ mtÑÉÇÌ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ qu ankÍ
ÃÒÔÍÁÚÔÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁ°ÁÚ×ÄÊÊ¿ÒÏÄ¿ÑcÐÄÐÍ ÏÄ×ÉÍÁ ÉÊ¿ÐÐ ÉÊ¿ÏÌÄÑ¿° ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿° Æ¿
ÝÆÌÍÂÍÉÍÌÉÒÏпËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÄÈÀÒ ÐÊÒÅÄÌÌÚÈÃľÑÄÊÛÇÐÉÒÐÐÑÁquÉ¿ÌÃÇÿÑÇÐÉÒÐ
ÃÒØÇÈÎÏÍÓÄÐÐÍÏÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇaccÍÊÍÃÇÌ ÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ Ê¿ÒÏÄ¿Ñ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÉÍÌÉÒÏ
fÂÍÒÖÄÌÇÉÇccpÄÑÏÍÁÇlnmÇÔ¿ÈÊÍÁÑ¿É ÐÍÁ ccpÄÑÏÍÁ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ aÏËÄÌÇÇ
ÅÄÍÀʿÿÑÄÊÇÊ¿ÒÏÄ¿ÑÐÉÇÔÃÇÎÊÍËÍÁËÌÍÂÍÊÄÑ Ì¿ÏÍÃÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ qu Ê¿ÒÏÄ¿Ñ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ
ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÊÇ Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ cÍÐÎÇÑ¿ÌÌÇÉÇ ÉÍÌÉÒÏÐÍÁqob¿ÂÿпϾÌÃÍÕÄÌÑÊ¿ÒÏÄ¿ÑËÄÅ
ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿mis¿À¿ÉÍÁ¿Æ¿ÁÄÃÍÁ¿Á×ÄÂÍÁÉÍÌ ÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔÉÍÌÉÒÏÐÍÁfapÄÑÏÍÁÉÊ¿ÐÐÓ¿ÂÍ
ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ É¿ÓÄÃÏÍÈ ÑÏÒÀÚ
¯Â  Ñ¿° Ì¿ÏÍÃÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ qrurq Ê¿ÒÏÄ¿Ñ ËÄÅ
daoÏÁÇÃÇrnfÏÄËÇÌÁÄÊÇÉÊ¿ÐÐÚÑÏÒÀÚÁ ÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÉÍÌÉÒÏÐÍÁ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ crpÍÎÍÁ
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇtÖÄÌÇÉÇrnfÏÄËÇÌ¿ÏÒÉÍÁÍ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ¿ÏÑÇÐÑqumctÏË¿ÌÉÊ¿ÐÐÑÏÒ
ÃÇÁ×ÄÂÍ É¿ÓÄÃÏÍÈ ÃÒÔÍÁÚÔ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁ Ê¿Ò ÀÚ°Ê¿ÒÏÄ¿ÑËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍÉÍÌÉÒÏпÎÏÍÓÄÐ
ÏÄ¿ÑÚËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔÉÍÌÉÒÏÐÍÁiip¿ÁÊÍÁ ÐÍÏcanÍÁÇÉÍÁÆ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ¿ÏÑÇÐÑquÃÍÕÄÌÑ
atÐÍÁÎÏÍÃÍÊÅÇÊÇÑÏ¿ÃÇÕÇÇÉÊ¿ÐпÐÁÍÄÂÍ f€uÍËÇÌ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÛ fcÊ¿ÐÄÌÉÍ ÉÊ¿ÐÐ
ÒÖÇÑÄʾ cÍÐÎÇÑ¿ÌÌÇÉÇ ÍÃÌÍÂÍ ÇÆ ÍÐÌÍÁ¿ÑÄÊÄÈ Á¿ÊÑÍÏÌÚ°Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ¿ÏÑÇÐÑquÊ¿ÒÏÄ¿Ñ
ËÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ×ÉÍÊÚ Ó¿ÂÍÑÇÐÑÍÁ iikÍÐÑÊ¿ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍÉÍÌÉÒÏпÎÏÍÓÄÐÐÍÏareÄËÇÌ
Ì¿° qpsÄÏÄÔÇÌ par¿ÁÄÊÛÄÁ kkÒÏ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ qu ÃÍÕÄÌÑ icm¿É¿ÏÍÁ
ÎÄÉÍÁ Ñ¿ÉÅÄ ÐÑ¿ÊÇ ÎÄÿÂÍ¿ËÇ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÉÊ¿ÐÐ ÑÏÍËÀÍÌ¿ ° ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿° Ì¿ÏÍÃÌÚÈ
iÜÑÍ ÊÇ×Û ÍÑÃÄÊÛÌÚÄ ÊÇÌÇÇ ÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÍÈ ¿ÏÑÇÐÑ qu Ê¿ÒÏÄ¿Ñ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍ ÉÍÌÉÒÏп
ÎÏÄÄËÐÑÁÄÌÌÍÐÑÇÎÍÐÉÍÊÛÉÒÇÔÎÍÊÌÒÝÉ¿ÏÑÇ asrÉÍÀÄÊÄÁ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ qu Ê¿ÒÏÄ¿Ñ
ÌÒÆÃÄÐÛÌÄÁÍÆËÍÅÌÍÁÍÐÐÍÆÿÑÛ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍ ÉÍÌÉÒÏп cbb¿Ñ¿×ÄÁ ÃÍÕÄÌÑ
rÄÂÍÃ̾ÎÄÿÂÍÂÇÉ¿ÓÄÃÏÚÎÄÏÄÿÝÑÌÍÁÚË mceÄÏÝÂÇÌ ÉÊ¿ÐÐ ÑÒÀÚ° Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ ¿Ï
ÎÍÉÍÊÄÌǾË ËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁ ÍÎÚÑ ÐÁÍÇÔ ÉÍÌÐÄÏ ÑÇÐÑ qu ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ €l¿ÏÇÌ ÉÊ¿ÐÐ ÒÿÏ
Á¿ÑÍÏÐÉÇÔ ÒÖÇÑÄÊÄÈ aÁÑÍÏÇÑÄÑÌÒÝ ÇÐÎÍÊÌÇ ÌÚÔ° Ì¿ÏÍÃÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ qu Ê¿ÒÏÄ¿Ñ ËÄÅÃÒÌ¿
ÑÄÊÛÐÉÒÝ ×ÉÍÊÒ ÐÍÆÿÊ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ ÃľÑÄÊÛ ÏÍÃÌÍÂÍ ÉÍÌÉÒÏп ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ cmrÌÄÂÇÏÄÁ Æ¿
ÇÐÉÒÐÐÑÁ qrurq ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ neÍÊÅÇÉÍÁ ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ¿ÏÑÇÐÑquÃÍÕÄÌÑcbdÏÇ×ÇÌ
ÁÍÐÎÇÑ¿Á×ÇÈ ÎÊľÃÒ Ñ¿Ê¿ÌÑÊÇÁÚÔ ÓÊÄÈÑÇÐ kÍÌÕÄÏÑËÄÈÐÑÄÏÚÉ¿ÓÄÃÏÚolbÄÏnlhÊÍ
ÑÍÁs¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍËÇÜÑ¿ÑÏ¿ÃÇÕǾÉ¿ÓÄÃÏÚ Ë¿ÌÍÁ¿fdkÍÏÌÄÄÁ¿acpÍʾÉÍÁ¿sns¿Ï¿
ÍÉ¿Æ¿Ê¿ÐÛ ÍÖÄÌÛ ÎÊÍÃÍÑÁÍÏÌÍÈ fÄ ÁÚÎÒÐÉÌÇ ÐÄÁÇÖnÇÉÍÊ¿ÄÁ¿Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÄ¿ÏÑÇÐÑÉÇqÍÐÐÇÇ
ÉÇ Ï¿ÀÍÑ¿ÝÑ ÁÍ ÁÐÄÔ ÉÏÒÎÌÚÔ ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÚÔ lidÍÊÒÀrmoÏÒÃÅÄÁ¿ÇÃÏ

oqkfrsqoc|juaktl}sfs 
r ÑÒÃÄÌÖÄÐÉÇÄ ÍÏÉÄÐÑÏÚ ÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÊÇ
Ð ÎÄÏÁÚÔ ÊÄÑ ÍÑÉÏÚÑǾ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
ÒÖ¿ÐÑÁÍÁ¿ÊÇ Á ÉÍÌÕÄÏÑ¿Ô qmo Á Ï¿ÆÊÇÖÌÚÔ
ÂÍÃ̾ÁÏ¿ÆÌÍÐÑÍÏÍÌÌÄÈÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇÐÑÒÃÄÌ
ÖÄÐÉÇÔÍÏÉÄÐÑÏÍÁmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
ÍÏ¿ÌÇÖÌÍ Ç ÒÐÎÄ×ÌÍ ÐÍÖÄÑ¿ÝÑо ÒÖÄÀÌÚÄ Ç
ËÄÏÍÎÏǾÑǾÔÉÒÊÛÑÒÏÌÍÈÅÇÆÌÇÂÍÏÍÿrÄ ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÄƿÿÖÇ

c ÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÍË ÍÏÉÄÐÑÏÄ ËÊ¿Ã×ÇÔ Ì¿ÁÚÉÇ ÍÎÚÑ ÍÏÉÄÐÑÏÍÁÍÈ ÇÂÏÚ ÍÐÁ¿ÇÁ¿ÝÑ


ÉÒÏÐÍÁÍÏÉÄÐÑÏÍÁÍÂÍÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ÐÑÒ ×ÇÏÍÉÇÈ ÏÄÎÄÏÑÒ¿Ï ÍÏÉÄÐÑÏÍÁÚÔ ÎÏÍÇÆÁÄ
ÃÄÌÑÚ ÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÒÝÑ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÄ ÃÄÌÇÈ ÎÏÄÅÃÄ ÁÐÄÂÍ ÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÍÈ ¿ Ñ¿ÉÅÄ

rÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÇÈÍÏÉÄÐÑÏ
ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ ËÒÆÚÉÇ kÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉ¿¾ ËÒÆÚÉ¿ ËÊ¿Ã×ÇÔÉÒÏÐÍÁÍÏÉÄÐÑÏÍÁÍÂÍÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿
¾ÁʾÄÑо ÎÍÃÊÇÌÌÍÈ ×ÉÍÊÍÈ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿
ÊÇÆË¿ÍÏÉÄÐÑÏÍÁÍÂÍËÒÆÚÉ¿ÌÑ¿cÑÍÅÄÁÏÄ
˾ÍÃÇÌÇÆÎÏÇÌÕÇÎÍÁÏ¿ÀÍÑÚÉÍÊÊÄÉÑÇÁ¿°
ÎÏÍÂÏ¿ËËÚÃÍÊÅÌÚÀÚÑÛÇÌÑÄÏÄÐÌÚÇпËÇË
ËÒÆÚÉ¿ÌÑ¿ËÇ×ÇÏÍÉÍÈÎÒÀÊÇÉÄ
oÏÉÄÐÑÏ¿ÉÑÇÁÌÍÒÖ¿ÐÑÁÒÄÑÁËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ
ÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾Ô ÉÍÑÍÏÚÄ ÎÏÍÁÍþÑо Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿
ÑÍÏÇÇ° ÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾Ô ÎÍÐÁ¾ØÄÌÌÚÔ irÑÏ¿
ÁÇÌÐÉÍËÒ
 rpÏÍÉÍÓÛÄÁÒ
 
mdÊÇÌÉÄ
 cmÍÕ¿ÏÑÒ
 ÓÄÐ
ÑÇÁ¿ÊÄ Á ÖÄÐÑÛ ÊÄÑǾ pÍÀÄÃÚ oÌ Ñ¿ÉÅÄ
ÁÚÐÑÒοÊ Á ÔÏ¿ËÄ vÏÇÐÑ¿ rοÐÇÑÄʾ Ì¿ ÕÄ
ÏÄËÍÌÇÇ ÁÏÒÖÄÌǾ ÎÏÄËÇÈ uÍÌÿ ÄÃÇÌÐÑÁ¿ eÇÏÇÅÇÏÒÄÑaalÄÁÇÌ

 irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkojkonrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij
ÎÏ¿ÁÍÐÊ¿ÁÌÚÔÌ¿ÏÍÃÍÁsÏ¿ÃÇÕÇÄÈÃʾÍÏÉÄÐÑ ÉÇËÇ ÉÍÊÊÄÉÑÇÁ¿ËÇ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ° vÍ
Ï¿ ÐÑ¿ÊÇ ÎÏÇÒÏÍÖÄÌÌÚÄ É ο˾ÑÌÚË ÿѿË ÏÍËÐÑÒÃÄÌÑÍÁÎÍÃÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄËÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿
ËÍÌÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÇÄ ÎÏÍÂÏ¿ËËÚ Á Ö¿ÐÑÌÍÐÑÇ rrk¿ÊÇÌÇÌ¿k¿ËÄÏÌÚËÔÍÏÍËÎÍÃÒÎÏ¿Á
ÇÆ ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÇÈ av¿Ö¿ÑÒϾ̿ ~dÏÇ¿ Ç ÊÄÌÇÄËÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿bdsÄÁÊÇÌ¿rÍÏÉÄÐÑ
ÃÏ cÑÁÍÏÖÄÐÉÇÔ ÎÊ¿Ì¿Ô ÍÏÉÄÐÑÏ¿° ÒÖ¿ÐÑÇÄ ÏÍË Ö¿ÐÑÍ ÁÚÐÑÒοÝÑ ÇÆÁÄÐÑÌÚÄ ÐÍÊÇÐÑÚ
Á ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÄ É ÊÄÑÇÝ eyÍÐÑ¿ÉÍÁÇÖ¿ Ç ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÇ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ alÝÀÇËÍÁ
ÉÍÌÕÄÏÑο˾ÑÇÇÆÁÄÐÑÌÍÂÍÉÍËÎÍÆÇÑÍÏ¿ÁÚ ~cÇÏпʿÃÆÄ abÍÀÏÍÁÐÉÇÈ acÍÊÍÃÇÌ Ç
ÎÒÐÉÌÇÉ¿ Ç ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄʾ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌ ËÌÍÂÇÄÃÏÒÂÇÄ
ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇnkÍÏÌÃÍÏÓ¿ qÒÉÍÁÍÃÇÑ ÍÏÉÄÐÑÏÍË ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÌÇÉ ×ÉÍÊÚ
pÊÍÃÍÑÁÍÏÌÍÄ ÑÁÍÏÖÄÐÉÍÄ ÐÍÑÏÒÃÌÇÖÄÐÑ lmdÇÌÆÀÒÏ¿ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ qu ÃÍ
ÁÍ ÐÁ¾ÆÚÁ¿ÄÑ ÍÏÉÄÐÑÏ Ð ÃÏÒÂÇËÇ ÐÑÒÃÄÌÖÄÐ ÕÄÌÑaalÄÁÇÌ

r ÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÇÈ ÍÏ
ÉÄÐÑÏ ÐÑ¿Ï×ÇÔ ÉÒÏ
ÐÍÁ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ ÉÍÌÐÄÏÁ¿
ÑÍÏÇÇ ÁÍÆÂÊ¿ÁʾÄËÚÈ Á
ÑÄÖÄÌÇÄ ËÌÍÂÇÔ ÊÄÑ Ì¿
ÏÍÃÌÚË ¿ÏÑÇÐÑÍË qÍÐÐÇÇ
Ê¿ÒÏÄ¿ÑÍË ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍ
ÂÍ ÉÍÌÉÒÏп ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍË
lcnÇÉÍÊ¿ÄÁÚË ÒÐÎÄ×ÌÍ
ÎÏÄÑÁÍÏÇÊ Á ÅÇÆÌÛ ËÌÍ
ÅÄÐÑÁÍ Ë¿Ð×Ñ¿ÀÌÚÔ ÑÁÍÏ
ÖÄÐÉÇÔ ÎÏÍÄÉÑÍÁ rÏÄÃÇ
ÌÇÔ° ÇÐÎÍÊÌÄÌÇÄ eÄÁ¾
ÑÍÈ ÐÇËÓÍÌÇÇ Ç ÑÏÍÈÌÍÂÍ
ÉÍÌÕÄÏÑ¿ lÁ¿ÌbÄÑÔÍÁÄÌ¿
ÐÇËÓÍÌÇÈpix¿ÈÉÍÁÐÉÍ
ÂÍÇrrpÏÍÉÍÓÛÄÁ¿ÇÃÏ
pÍÃ ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍË frÁÄÑ
Ê¿ÌÍÁ¿ ÍÏÉÄÐÑÏ ÇÐÎÍÊÌÇÊ
ÂÏ¿ÌÃÇÍÆÌÒÝ ÍÏ¿ÑÍÏÇÝ
ulÇÐÑ¿ §vÏÇÐÑÍШ ÒÖ¿Ð
ÑÁÍÁ¿Ê ÎÍÃ ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍË
dqÍÅÃÄÐÑÁÄÌÐÉÍÂÍ Á ÎÄÏ
ÁÍË ÇÐÎÍÊÌÄÌÇÇ Á qÍÐÐÇÇ rÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÇÈÍÏÉÄÐÑÏÐÑ¿Ï×ÇÔÉÒÏÐÍÁÍÏÉÄÐÑÏÍÁÍÂÍÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿
ÍÏ¿ÑÍÏÇÇ umÄÌÃÄÊÛÐÍÌ¿ eÇÏÇÅÄÏlcnÇÉÍÊ¿ÄÁ
§iÊǾ¨ ËÄÐÐÚ jd¿ÈÃÌ¿
§rÁ¾ÑÍÈ nÇÉÍʿȨ Ç É¿ÌÑ¿ÑÚ bbÏÇÑÑÄÌ¿ ÍÏÉÄÐÑÏ¿ ÐÑ;Ê Ç ÆÌ¿ËÄÌÇÑÚÈ ÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉÇÈ
§rÁ nÇÉÍʿȨ h¿ ÎÒÊÛÑÍË ÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÍÂÍ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÇÃÇÏÇÅÄÏpbÒÊÄÆ

k ¿ËÄÏÌÚÈ ÍÏÉÄÐÑÏ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌ


ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÀÚÊÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿ÌÁÂÍ
ÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚË¿ÏÑÇÐÑÍËaÏ˾ÌÐÉÍÈrrqÊ¿Ò
ËÍÂÍmnsÜÏÇ¿Ì¿tÅÄÖÄÏÄÆÃÁ¿ÂÍÿÎÍÐÊÄ
ÐÍÆÿÌǾk¿ËÄÏÌÚÈÍÏÉÄÐÑÏÐÒÐÎÄÔÍËÁÚÐÑÒ
ÎÇÊÌ¿mÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍËÉÍÌÉÒÏÐÄcÐÄËÇÏÌÍÂÍ
ÏÄ¿ÑÍË dÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈ ÎÏÄËÇÇ rrrq ÎÏÍ ÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾ ËÍÊÍÃÄÅÇ Ç ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ Á vÄÊÛÐÇÌ
ÓÄÐÐÍÏÍË mnsÜÏÇ¿ÌÍË sÍÂÿ Á ÄÂÍ ÐÍÐÑ¿Á ÉÇ¿ÁÂÍÃÒÎÍÊÒÖÇÊÎÄÏÁÒÝÎÏÄËÇÝÇ
ÁÍ×ÊÇÐÑÒÃÄÌÑÚÇ¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÚÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÆÍÊÍÑÒÝËÄÿÊÛÌ¿mÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍËÉÍÌÉÒÏÐÄ
ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÌÇÉÇ euoÈÐÑÏ¿Ô¿ lbkÍ¿̿ ËÍÊÍÃÄÅÌÚÔÍÏÉÄÐÑÏÍÁÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿ÌÌÍËuÍÌ
ccbÍÏÇÐÍÁÐÉÍÂÍ rnkÌÒ×ÄÁÇÕÉÍÂÍ Ç п ÃÍËdÓÍÌk¿Ï¿¾Ì¿Áh¿Î¿ÃÌÍËbÄÏÊÇÌÄ

oqkfrsqoc|juaktl}sfs 
eÇÏÇÅÄÏ
ree¾ÖÄÌÉÍ

k¿ËÄÏÌÚÈÍÏÉÄÐÑÏ
mÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ

r ÂÍÿ ÍÏÉÄÐÑÏÍË ÏÒÉÍÁÍÃÇÊ Ì¿ÏÍÃÌÚÈ dÍÊÊ¿ÌÃÇÇ iÐοÌÇÇ kÍÏÄÈÐÉÍÈ ÏÄÐÎÒÀÊÇ


¿ÏÑÇÐÑquÎÏÍÓÄÐÐÍÏdnxÄÏÉ¿ÐÍÁÐÂÍÿ ÉÄ pÍÏÑÒ¿ÊÇÇ xÄÔÍÐÊÍÁ¿ÉÇÇ ÂÍÐÊ¿ÁÇÇ
ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍ ÍÏÉÄÐÑÏÍË ÎÏÇ̾Ê ree¾ÖÄÌÉÍ ÁÚ Á ÐÑÏ¿Ì¿Ô l¿ÑÇÌÐÉÍÈ aËÄÏÇÉÇ Ç ÁÄÆÃÄ ÄÂÍ
ÎÒÐÉÌÇÉ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÎÍ ÑÏÄË ÁÚÐÑÒÎÊÄÌǾÐÍÎÏÍÁÍÅÿÊÇÐÛÒÐÎÄÔÍËÒÎÒÀ
ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐѾË
ÉÊ¿ÐÐÚrraÊÒ˾̿liqÍÈÆ ÊÇÉÇÇÁÚÐÍÉÇËÇÍÕÄÌÉ¿ËÇÎÏÄÐÐÚ
Ë¿Ì¿ ÎÍ ÍÎÄÏÌÍÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÍËÒ ÃÇÏÇÅÇÏÍÁ¿ oÏÉÄÐÑÏ ÒÖ¿ÐÑÁÍÁ¿Ê Á ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÄ §mÄÅÃÒÌ¿
ÌÇÝ°lcnÇÉÍÊ¿ÄÁ¿ÇdnqÍÅÃÄÐÑÁÄÌÐÉÍÂÍ ÏÍÃÌ¿¾ ÌÄÃÄʾ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇȨ Á r¿ÌÉÑpÄ
iÐÑÍÏǾk¿ËÄÏÌÍÂÍÍÏÉÄÐÑÏ¿ÀÍ¿ѿÑÁÍÏ ÑÄÏÀÒÏÂÄ
ÂÍà ÁËÍÐÉÍÁÐÉÇÔÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾Ô
ÖÄÐÉÇËÐÍÑÏÒÃÌÇÖÄÐÑÁÍËÐÉÍÏÇÓľËÇËÒÆÚ §p¿Ë¾ÑÇ rÄÏÂľ pÏÍÉÍÓÛÄÁ¿¨
 ÂÍÃ 
É¿ÊÛÌÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿°loÀÍÏÇÌÚËeoÈÐ §cÐÄÊÄÌÌ¿¾ ÆÁÒÉ¿¨
 ÂÍà § ÊÄÑ ο˾
ÑÏ¿ÔÍËrkÌÒ×ÄÁÇÕÉÇËlkÍ¿ÌÍËqkÄ ÑǨ
ÂÍÃ Á mÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍË ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÄ
ÏÄÏÍËioÈÐÑÏ¿ÔÍËndÒÑË¿ÌimÄÌÒÔÇ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ ËÒÆÚÉÇ §mÍÐÉÍÁÐÉÇÄ ÁÐÑÏÄÖǨ
ÌÚËÇÃÏÒÂÇËÇÁÚÿÝØÇËÇоËÒÆÚÉ¿ÌÑ¿ËÇ
ÂÍà ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÄ Á uÇÌʾÌÃÇÇ
h¿ÀÍÊÄÄÖÄËÊÄÑÏ¿ÀÍÑÚÌ¿ÉÍÎÊÄÌÍÂÏÍË
ÂiÊÍË¿ÌÐÇÇÂÂ ÇÃÏvÒÃÍÅÄÐ
ÌÚÈ ÏÄÎÄÏÑÒ¿Ï ÇÆ ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÇÈ ÏÒÐÐÉÇÔ Ç ÑÁÄÌÌÚÈ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ Ç ÉÍÊÊÄÉÑÇÁ ÍÏÉÄÐÑÏ¿
Æ¿ÏÒÀÄÅÌÚÔÉÊ¿ÐÐÇÉÍÁÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÇÈÐÍÁÏÄ ÒÃÍÐÑÍÄÌÚÖÄÑÚÏÄÔÆÍÊÍÑÚÔÎÏÇÆÍÁÌ¿ËÄÅÃÒÌ¿
ËÄÌÌÚÔÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁoÏÉÄÐÑÏ¿ÐÑÏÍÊÇÏÍ ÏÍÃÌÍËÓÄÐÑÇÁ¿ÊÄÇÐÉÒÐÐÑÁ§aÎÏÄÊÛÐÉ¿¾ÁÄÐÌ¿¨
Á¿ÊÁbÄÊÛÂÇÇbÍÊ¿ÏÇÇcÄÌÂÏÇÇdÄÏË¿ÌÇÇ Ákneq
ÂpÔÄÌÛ¾Ì 

k ¿ËÄÏÌÚÈ ÍÏÉÄÐÑÏ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌ


ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ §mÍÐÉÍÁǾ¨ ÌÄÿÁÌÍ ÍÑ
ËÄÑÇÊÐÁÍÈξÑÌ¿ÃÕ¿ÑÇÊÄÑÌÇÈÝÀÇÊÄÈc
ÐÍÊÇÐÑÍÁpÍÖÑÇÁÉ¿ÅÃÍËÉÍÌÕÄÏÑÄÁÚÐÑÒοÝÑ
ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ ÐÍÊÇÐÑÍÁ ÇÆ ÐÍÐÑ¿Á¿ ÍÏÉÄÐÑÏ¿ ÐËÄ
̾¾ÃÏÒÂÃÏÒ¿¿Æ¿ÑÄËÁÍÆÁÏ¿Ø¿ÝÑоÁÂÏÒÎÎÒ
ÂÍÃÒ ÄÂÍ ÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿Ê Ç ÁÍÆÂÊ¿ÁÇÊ ÇÆÁÄÐÑÌÚÈ ¿ÉÉÍËοÌÇÏÍÁ¿ÑÛ ÉÍÊÊÄ¿Ë nÍ ÂÊ¿ÁÌÍÄ° ÁÐÄ
ÐÉÏÇοÖ Ç ÃÇÏÇÅÄÏ ¿É¿ÃÄËÇÉ ÇÑ¿ÊÛ¾ÌÐÉÍÈ ÐÉÏÇοÖÇ ÍÏÉÄÐÑÏ¿ ¾ÁʾÝÑо ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÌÇÉ¿ËÇ
aÉ¿ÃÄËÇǧmÍÌÑÇaÃÆÒÏǨÌ¿ÏÍÃÌÚÈ¿ÏÑÇÐÑ ~edÏ¿Ö¿ ¾ÏÉÍ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÝÑ ÄÂÍ ×ÉÍÊÒ oÑ
rrrqÎÏÍÓÄÐÐÍÏ~edÏ¿Ö ÐÝÿ Ç ÑÍÌÉÍÄ ÁÆ¿ÇËÍÎÍÌÇË¿ÌÇÄ ÃÇÏÇÅÄÏ¿ Ç
tÌÇÉ¿ÊÄÌ ÐÍÐÑ¿Á ÍÏÉÄÐÑÏ¿ bÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍ ÄÂÍ ÍÏÉÄÐÑÏ¿ÌÑÍÁÇÄÃÇÌÐÑÁÍÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÈË¿
¿ÏÑÇÐÑÍÁ° ÐÑÒÃÄÌÑÚ Ç ¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÚ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍ ÌÄÏÚÐÉ¿ÆÚÁ¿ÝØÄÄоÌ¿Ô¿Ï¿ÉÑÄÏÄÍÀØÄÂÍÆÁÒ
ÏÇÇ Ê¿ÒÏÄ¿ÑÚ Ï¿ÆÌÍÍÀÏ¿ÆÌÚÔ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇÔ Ö¿ÌǾ ÉÍÊÊÄÉÑÇÁ¿ §mÍÐÉÍÁǾ¨° ÌÄÍÀÚÖÌÍÄ Ç
ÉÍÌÉÒÏÐÍÁtÍÏÉÄÐÑÏ¿ÍÖÄÌÛÁÚÐÍÉÇȧÎÍÑÄÌÕÇ ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÍÄ ÎÍÌ¿ÐÑ;ØÄËÒ ÑÁÍÏÖÄÐÉÍÄ ÐÍÃÏÒ
¿ÊÁÇÏÑÒÍÆÌÍÐÑǨÄÂÍËÍÅÌÍÌ¿ÆÁ¿ÑÛ¿ÌпËÀÊÄË ÅÄÐÑÁÍÒÖÇÑÄʾÇÒÖÄÌÇÉÍÁ

 irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkojkonrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij
eÇÏÇÅÇÏÒÄÑ~edÏ¿Ö

k¿ËÄÏÌÚÈÍÏÉÄÐÑÏ
§mÍÐÉÍÁǾ¨

cÏÄÎÄÏÑÒ¿ÏÄÍÏÉÄÐÑÏ¿ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌǾпËÚÔ ÑÚÄ ÃÅ¿ÆÍÁÚÄ ËÒÆÚÉ¿ÌÑÚ dd¿Ï¿Ì¾Ì ibÒÑ


Ï¿ÆÌÚÔ ÐÑÇÊÄÈ Ç Å¿ÌÏÍÁ° §ÍÑ cÇÁ¿ÊÛÃÇ ÃÍ Ë¿ÌdkÏÍÊÊ
pÛ¾ÕÕÍÊÚ¨o×ÇÏÍÑÄÏÄÎÄÏÑÒ¿Ï¿ÐÁÇÃÄÑÄÊÛ bÊ¿ÂÍÿϾÐÁÍÄÈÑÁÍÏÖÄÐÉÍÈÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÛÌÍÐÑÇÇ
ÐÑÁÒÄÑ Ç ÐÍÐÑ¿Á ÐÍÊÇÐÑÍÁ Ð ÉÍÑÍÏÚËÇ ÁÚÐÑÒ Ë¿ÐÑÄÏÐÑÁÒ ÍÏÉÄÐÑÏ ƿ̾Ê ÃÍÐÑÍÈÌÍÄ ËÄÐÑÍ Á ϾÃÒ
οÄÑ ÍÏÉÄÐÑÏ rÏÄÃÇ ÌÇÔ Ë¿ÐÑÇÑÚÄ ËÒÆÚÉ¿Ì ÊÒÖ×ÇÔÉ¿ËÄÏÌÚÔÉÍÊÊÄÉÑÇÁÍÁfÂÍÑÄÎÊÍÎÏÇÌÇË¿
ÑÚ an¿ÐÄÃÉÇÌ nyÑ¿ÏÉË¿Ì m€×ÁÇÊÇ Ê¿ÎÒÀÊÇÉ¿ÇÉÏÇÑÇÉ¿ÁÍËÌÍÂÇÔÂÍÏÍÿÔqÍÐÐÇÇ¿
ibÍÖÉÍÁ¿ riÁ¿ÌÍÁ rkÏ¿ÁÖÄÌÉÍ hrÍÑ Ñ¿ÉÅÄÁaÏËÄÌÇÇdÏÄÕÇÇfÂÇÎÑÄiÑ¿ÊÇÇkÇÑ¿Ä
ÉÇÊ¿Á¿ Ñ¿Ê¿ÌÑÊÇÁÚÄ ËÍÊÍÃÚÄ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÇ m¿ÉÄÃÍÌÇÇ pÍÊÛ×Ä rÄÏÀÇÇ s¿ÃÅÇÉÇÐÑ¿ÌÄ Ì¿
fmÄÖÄÑÇÌ¿ em¿ÕÒÄÁ ÆÁÄÆÃÚ ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÈ kÇÎÏÄÇÁtÉÏ¿ÇÌÄÁÍuÏ¿ÌÕÇÇvÍÏÁ¿ÑÇÇxÄÏÌÍ
ÍÎÄÏÄÑÑÚcÄÃÄÌÄÄÁrc¿ÏÂÒÆÍÁ¿ÆÌ¿ËÄÌÇ ÂÍÏÇÇ~ÐÑÍÌÇÇ

d Ê¿ÁÌ¿¾ƿÿֿqÄÐÑ¿ÁÏ¿ÕÇÍÌÌÍÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑ
ÁÄÌÌÍÈ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ÊÛÌÍÈ Ë¿ÐÑÄÏÐÉÍÈ
ÇËfucÇÑ¿ÖÄÉ¿°ÐÍÔÏ¿ÌÌÍÐÑÛÏÄËÍÌÑÏÄÐ
Ñ¿ÁÏ¿ÕǾÇÌ¿ÀÊÝÃÄÌÇÄÆ¿ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÈÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿
ÕÇÄÈÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ÊÛÌÍÂÍÓÍÌÿÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
m¿ÐÑÄÏÐÉ¿¾ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿Ì¿ ÄØÄ Á ÂÍÃÒ Ì¿
À¿ÆÄÍÑÃÄÊ¿ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁdÍÐÒÿÏÐÑ
ÁÄÌÌÍÂÍÇÌÐÑÇÑÒÑ¿ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÌ¿ÒÉÇ
dimn 
ÎÍÐÊÄ ÄÂÍ Ï¿Ðοÿ iÌÇÕÇ¿ÑÍÏÍË ÐÍÆÿÌǾ Ë¿Ð
ÑÄÏÐÉÍÈÀÚÊÆ¿ËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÚÈÐÉÏÇÎÇÖÌÚÈË¿ÐÑÄÏ
Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ ÃľÑÄÊÛ ÇÐÉÒÐÐÑÁ qu fucÇÑ¿ÖÄÉ
oÌ ÎÏÇÁÊÄÉ ÍÎÚÑÌÚÔ Ë¿ÐÑÄÏÍÁ Ç Ñ¿Ê¿ÌÑÊÇÁÒÝ
ËÍÊÍÃÄÅÛ É ÏÄËÍÌÑÒ Ç ÏÄÐÑ¿ÁÏ¿ÕÇÇ ÐÑ¿ÏÚÔ ¿
Ñ¿ÉÅÄÉÐÍÆÿÌÇÝÌÍÁÚÔÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁÐÑ¿Á×ÇÔ m¿ÐÑÄÏrbdÍÏ×ÉÍÁ
ÍÐÌÍÁÍÈÓÍÌÿÐËÚÖÉÍÁÚÔÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁmÍÐÉÍÁ
ÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ~ÑÍÇÎÍÊÍÅÇÊÍÌ¿Ö¿ÊÍÍÑÄ h¿ ÁÏÄ˾ ÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌǾ Ë¿ÐÑÄÏÐÉÍÈ ÇÆ ÄÄ
ÖÄÐÑÁÄÌÌÍÈ×ÉÍÊÄÐÉÏÇÎÇÖÌÚÔË¿ÐÑÄÏÍÁpÍÆÅÄÁ ÐÑÄÌ ÁÚ×Ê¿ ÕÄÊ¿¾ ÎÊľÿ ÁÚÿÝØÇÔо Ë¿ÐÑÄ
ÉÍÊÊÄÉÑÇÁË¿ÐÑÄÏÐÉÍÈÁÍ×ÊÇË¿ÐÑÄÏ¿ÇÎÍÃÏÒÂÇË ÏÍÁ Ï¿ÀÍÑÚ ÉÍÑÍÏÚÔ ÇÆÁÄÐÑÌÚ Á qÍÐÐÇÇ Ç Æ¿
ÍÏÉÄÐÑÏÍÁÚËÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿Ë ÏÒÀÄÅÍËiËÄÌ¿€ikÍÐÍÊ¿ÎÍÁ¿damÍÏÍÆÍ

oqkfrsqoc|juaktl}sfs 
m¿ÐÑÄÏbdÍÏ×ÉÍÁ m¿ÐÑÄÏaceÄÃÍÁ

Á¿nmuÏÍÊÍÁ¿ladÍÏ×ÉÍÁ¿rmeÍÀÏÍ ¿ÑÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÚÔÇËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔÉÍÌÉÒÏÐÍÁ
Á¿ÎÏÍÐÊ¿ÁÇÊÇÏÍÐÐÇÈÐÉÒÝ×ÉÍÊÒËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ rbdÍÏ×ÉÍÁ¾ÁʾÄÑоÑ¿ÉÅÄÁÌÄ×Ñ¿ÑÌÚËË¿Ð
Ë¿ÐÑÄÏÍÁ~ÐÑ¿ÓÄÑÒÒÐÑ¿Ï×ÄÂÍÎÍÉÍÊÄÌǾÎÏÇ ÑÄÏÍËÜÉÐÎÄÏÑÍËmÇÌÇÐÑÄÏÐÑÁ¿ÉÒÊÛÑÒÏÚqu
̾ÊÇËÍÊÍÃÚÄË¿ÐÑÄÏ¿ÒÐÎÄ×ÌÍÁÚÐÑÒοÁ×ÇÄ kÍÊÊÄÉÑÇÁ Ë¿ÐÑÄÏÐÉÍÈ ¿ÉÑÇÁÌÍ ÒÖ¿ÐÑÁÒÄÑ Á
Ì¿ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÚÔÇËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔÉÍÌÉÒÏпÔ ÄÅÄÂÍÃÌÚÔÁÚÐÑ¿ÁÉ¿ÔÇÉÍÌÉÒÏпÔË¿ÐÑÄÏÍÁÍÉ¿
Ë¿ÐÑÄÏÍÁÔÒÃÍÅÌÇÉÍÁÐËÚÖÉÍÁÚÔÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁ ÆÚÁ¿ÄÑÀÍÊÛ×ÒÝÉÍÌÐÒÊÛÑ¿ÑÇÁÌÒÝÎÍËÍØÛÉ¿ÓÄÃ
rÏÄÃÇ ÌÇÔ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÌÇÉÇ Ë¿ÐÑÄÏÐÉÍÈ° arkÍ Ï¿Ë ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÐÍÑÏÒÃÌÇÖ¿ÄÑ Ð Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑÍË
ÖÄÏÂÇÌ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ ÎÍÁÚ×ÄÌǾÉÁ¿ÊÇÓÇÉ¿ÕÇÇÂÃÄÍÑÉÏÚÑ¿ÐÎÄÕÇ¿ÊÛ
ÃľÑÄÊÛ ÇÐÉÒÐÐÑÁ qu ÌÍÐÑÛ§ÏÄËÍÌÑÇÏÄÐÑ¿ÁÏ¿ÕǾËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔÇÌÐ
ÌÚÌÄ Ë¿ÐÑÄÏÐËÍÑÏÇ ÑÏÒËÄÌÑÍÁ¨
ÑÄÊÛdÍÐÉÍÊÊÄÉÕÇÇÒÌÇ rÂÍÿË¿ÐÑÄÏÐÉÒÝ
É¿ÊÛÌÚÔ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁ ÁÍÆÂÊ¿ÁʾÄÑ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ
qÍÐÐÇÇ aakÏÚÊÍÁ Ï¿ÀÍÑÌÇÉ ÉÒÊÛÑÒÏÚ qu
kny¿ÔË¿ÑÍÁ Ë¿Ð ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÛ É¿ÓÄÃÏÚ
ÑÄÏ¿ ÃÒÔÍÁÚÔ ÇÌÐÑÏÒ ÍÎÄÏÌÍÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÍÂÍ
ËÄÌÑÍÁ cckÏÒÎÇÌÍÁ ÃÇÏÇÅÇÏÍÁ¿ÌǾlidÏÇ×
nnzÄÏÀ¿ÉÍÁ ÉÇÌ oÌ Ñ¿ÉÅÄ ¾ÁʾÄÑо
i ÐÄÂÍÃ̾ Á Ë¿Ð Æ¿ËÄÐÑÇÑÄÊÄË ÎÏÄÃÐÄÿÑÄʾ
ÑÄÏÐÉÍÈÑÏÒþÑоÎÏÄ ÑÁÍÏÖÄÐÉÍÂÍ ÐÍÝÆ¿ Ë¿ÐÑÄ
ÉÏ¿ÐÌÚÄ Ë¿ÐÑÄÏ¿° ÏÍÁÔÒÃÍÅÌÇÉÍÁ Ç ÏÄÐÑ¿Á
Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ Ï¿ÀÍÑ Ï¿ÑÍÏÍÁËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔÇÌÐÑ
m¿ÐÑÄÏmfkÍÑÊ¾Ï ÌÇÉ ÉÒÊÛÑÒÏÚ qÍÐÐÇÇ h¿ÁË¿ÐÑÄÏÐÉÍÈ
ÏÒËÄÌÑÍÁ qÍÐÐÇÇ Ì¿ÂÏ¿Å
Ë¿ÐÑÄÏ ÎÍ ÃÄÏÄÁ¾Ì lidÏÇ×ÉÇÌ ÃÄÌ ËÄÿÊÛÝ ÐÍÝÆ¿ §iÁ¿Ì
ÌÚË ÃÒÔÍÁÚË ÇÌÐÑÏÒËÄÑ¿Ë aceÄÃÍÁ Ë¿ÐÑÄÏ b¿ÑÍÁ¨
ÎÍ ËÄÃÌÚË ÃÒÔÍÁÚË ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿Ë mfkÍÑ n¿Ö¿ÊÛÌÇÉ ÁÐÄÔ Ë¿ÐÑÄÏÐÉÇÔ ÎÍ ÏÄËÍÌÑÒ Ç Ì¿
ʾÏ¿ÏÓÍÁÚÈË¿ÐÑÄÏeclÍοÏÄÁÐÉÏÇÎÇÖÌÚÄ ÐÑÏÍÈÉÄ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍ
Ë¿ÐÑÄÏ¿ ÀÏ¿ÑÛ¾ rb Ç bdÍÏ×ÉÍÁÚ l¿ÒÏÄ ÏÇÇ°afcÍÊÉÍÁ

 irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkojkonrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij
uaktl}sfsrimuonixfrkodoi
voqocodoeiqigiqocani€

c
 ÂÍÃÒ Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿Ì ÃÍÁ Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÒÅÄ ÀÚÊ ÃÇÏÇÅÄÏÐÉÇÈ
ÃÇÏÇÅÄÏÐÉÇÈÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑÂÊ¿ÁÌÍÈƿÿ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ Ð ÃÇÏÇÅÄÏÐÉÍÔÍÏÍÁÚË Ç ÍÎÄÏ
ÖÄÈÉÍÑÍÏÍÂ;ÁʾÄÑоÎÍÃÂÍÑÍÁÉ¿ÁÚ ÌÍÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÇËÍÑÃÄÊÄÌǾËÇÎÏÍÐÒØÄÐÑ
ÐÍÉÍÉÁ¿ÊÇÓÇÕÇÏÍÁ¿ÌÌÚÔ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁ ~ÑÍ ÁÍÁ¿Á×ÇÈ ÁÐÄÂÍ ξÑÛ ÊÄÑ oÃÌ¿ÉÍ ÎÏÇ ÁÐÄÔ
ÐÍÀÚÑÇÄ° ÇÑÍÂ ËÌÍÂÍÉÏ¿ÑÌÚÔ ÐÑÏÒÉÑÒÏÌÚÔ ÎÍÁÍÏÍÑ¿Ô ÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÍÈ ÐÒÃÛÀÚ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿
ÎÏÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÈ ÍÀÙÄÃÇÌÄÌÇÈ Ç Ï¿ÆÃÄÊÄÌÇÈ ÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÁÐÄÅÄÒÿÁ¿ÊÍÐÛÐÍÔÏ¿ÌÇÑÛ
ÉÍÑÍÏÚË ÎÍÃÁÄÏÂÊÇÐÛ É¿ÓÄÃÏÚ ÍÎÄÏÌÍ ÂÊ¿ÁÌÍÄ° ÁÚÐÍÉÇÈ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÈ ÒÏÍ
ÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÍÂÍ Ç ÔÍÏÍÁÍÂÍ ÃÇÏÇÅÇÏÍ ÁÄÌÛÔÍÏÍÁÍÂÍÃÄÊ¿ÇÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇÃÇÏÇÅÄÏÍÁ
Á¿ÌǾÁÍ×ÄÃ×ÇÄÁÐÍÐÑ¿ÁÌÍÁÍÂÍÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ ÐÇËÓÍÌÇÐÑÍÁ
cÎÏÍÖÄËÁÉÍÌÕÄԯֿ̿ÊÄÔÂÍ eÄÉ¿ÌÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿°ÎÏÍÓÄÐÐÍÏrrk¿ÊÇÌÇÌ

p ÏÄÃÚÐÑÍÏǾ É¿ÓÄÃÏÚ ÍÎÄÏÌÍÐÇËÓÍ


ÌÇÖÄÐÉÍÂÍ ÃÇÏÇÅÇÏÍÁ¿ÌǾ Ì¿Ö¿Ê¿ÐÛ
Á ÂÍÃÒ ÉÍÂÿ ÎÍ ÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁÄ Ç ÎÏÇ ÌÄ
Ç bv¿ÈÉÇÌ° Á Ì¿Ö¿ÊÄ Ô ÂÍÃÍÁ ÀÚÊÇ
ÎÏÇÂÊ¿×ÄÌÚÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÝÃʾÏÒÉÍÁÍÃÐÑ
Á¿ÃÇÏÇÅÄÏÐÉÇËÇÉÊ¿ÐпËÇ
ÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍË ÒÖ¿ÐÑÇÇ ÃÇÏÇÅÄÏ¿ Ç ÎÄÿÂÍ pÍÐÊÄÉÏ¿ÑÉÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍÎÄÏÄÏÚÁ¿ÁÚÆÁ¿Ì
¿ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ nam¿ÊÛÉÍ ÏÒÉÍÁÍÃÇÁ×ÄÂÍ ÌÍÂÍÑÏÒÃÌÍÐѾËÇÁÍÄÌÌÍÂÍÁÏÄËÄÌÇÁÂÍ
ÑÍÂÿ ÐÑ¿Ï×ÄÈ ÂÏÒÎÎÍÈ ÍÏÉÄÐÑÏÍÁÍÂÍ ÉÊ¿Ðп ÃÒÃÇÏÇÅÄÏÐÉÍÄÍÑÃÄÊÄÌÇÄÁÍÆÍÀÌÍÁʾÄÑÏ¿ÀÍ
ÎÏÇ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÍË Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑÄ ÀÚÊ ÍÑÉÏÚÑ ÑÒÎÍÃÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍËnpaÌÍÐÍÁ¿Ç˾ÉÍÑÍ
ÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛÌÚÈÃÇÏÇÅÄÏÐÉÇÈÉÊ¿ÐÐpÏÍÂÏ¿ËË¿ ÏÍÂÍ ÐÁ¾Æ¿ÌÍ Ð ÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÇËÇ ÍÏÉÄÐÑÏ¿ËÇ
ÍÀÒÖÄÌǾÀÚÊ¿Ï¿ÐÐÖÇÑ¿Ì¿Ì¿ÑÏÇÂÍÿÇÁÉÊÝ mÍÐÉÍÁÐÉÍÂÍÏ¿ÃÇÍÇÍÎÄÏÌÚËÇÐÎÄÉÑ¿ÉʾËÇ
Ö¿Ê¿ÖÄÑÚÏÄÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚÄÃÇÐÕÇÎÊÇÌÚÖÑÄÌÇÄ Áq¿ÃÇÍÑÄ¿ÑÏÄfÂÍÉÊ¿ÐÐÀÚÊÍÃÌÇËÇÆпËÚÔ
οÏÑÇÑÒÏ Ç ÑÏ¿ÌÐÎÍÌÇÏÍÁ¿ÌÇÄ ÇÐÑÍÏÇÝ ËÒ ÐÇÊÛÌÚÔ ËÌÍÂÇÄ ÄÂÍ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÌÇÉÇ Æ¿ÁÍÄÁ¿ÊÇ
ÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÊÇÑÄÏ¿ÑÒÏÚ
ÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÇÄ οÏ пËÍÄ ×ÇÏÍÉÍÄ ÎÏÇÆÌ¿ÌÇÄ
dnqÍÅÃÄÐÑÁÄÌ
ÑÇÑÒÏÚ ÑÄÔÌÇÉÒÃÇÏÇÅÄÏÐÉÍÂÍË¿ÐÑÄÏÐÑÁ¿Ç ÐÉÇÈdneÒ¿×ÄÁÇÃÏÒÂÇÄ cÎÄÏÇÍÃÏ¿ÀÍ
ÃÇÏÇÅÄÏÐÉÍÄÇÐÉÒÐÐÑÁÍ ÑÚÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇnpaÌÍÐÍÁÍÎÒÀÊÇÉÍÁ¿Ê
cÐÉÍÏÄÌ¿ÍÐÌÍÁÄÃÇÏÇÅÄÏÐÉÍÂÍÉÊ¿ÐпÎÍà §pÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÍÄÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍÎÍÖÑÄÌÇÝοÏÑÇ
ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍË krr¿Ï¿ÃÅÄÁ¿° ÐÉÏÇοֿ Ç ÑÒϨ
 ÎÄÏÄÁÄÊÇÍÑÏÄÿÉÑÇÏÍÁ¿ÊÉÌÇÂÇ
ÃÇÏÇÅÄÏ¿ÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÍÁ¿Á×ÄÂÍоÁlÄÈÎÕÇ §o ÃÇÏÇÅÇÏÍÁ¿ÌÇǨ dcÒÿ
 §oËÒ
ÂÄÒanÇÉÇ׿°ÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÍÑÉÏÚÁ¿ ÆÚÉÄ Ç ËÒÆÇÕÇÏÍÁ¿ÌÇǨ bc¿ÊÛÑÄÏ¿
 
ÄÑо ÃÇÏÇÅÄÏÐÉÍÄ ÍÑÃÄÊÄÌÇÄ tÖÄÀÌÚÈ ÎÊ¿Ì §€°ÃÇÏÇÅÄϨymÝÌ׿
 
ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇÃÇÏÇÅÄÏÍÁÎÏÄÃÒÐË¿ÑÏÇÁ¿ÊÁÚÐÍ oÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÌ¿¾ÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÁÂÍÃÒÉ¿
ÉÇÈÒÏÍÁÄÌÛÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾÇÎÍÍÀÙÄËÒËÒÆÚ ÓÄÃÏ¿ÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÍÂÍÃÇÏÇÅÇÏÍÁ¿ÌǾÍÀÙÄÃÇ̾
É¿ÊÛÌÍÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇÔÃÇÐÕÇÎÊÇÌÀÚÊÀÊÇÆÍÉ Ê¿ ÑÏÇ ÃÇÏÇÅÄÏÐÉÇÔ ÉÊ¿Ðп ÁÚÿÝØÇÔо Ë¿ÐÑÄ
ÎÊ¿ÌÒ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁ ÖÑÍ ÿÁ¿ÊÍ ÏÍÁ°npaÌÍÐÍÁ¿lmdÇÌÆÀÒÏ¿Çacd¿ÒÉ¿
ÎÏÄÉÏ¿ÐÌÚÄ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚ eÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ ÐÉ¿Æ¿ÑÛ sÍÂÿÅÄÐÉÊ¿ÃÚÁ¿ÝÑоÑÏ¿ÃÇÕÇÇÎÍÃÂÍÑÍÁ
ÖÑÍÌ¿+cÐÄÏÍÐÐÇÈÐÉÍËÉÍÌÉÒÏÐÄÃÇÏÇÅÄÏÍÁ ÉÇËÍÊÍÃÚÔÃÇÏÇÅÄÏÍÁÁmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏ

 ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÌÇÉÇÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇkiÁ¿ Á¿ÑÍÏÇÇn¿Ï¾ÃÒÐ×ÇÏÍÉÇËÉÏÒÂÍËÐÎÄÕÇ¿ÊÛ


ÌÍÁÇmp¿ÁÄÏË¿ÌÎÍÊÒÖÇÊÇÑÏÄÑÛÝÇξÑÒÝ ÌÚÔÃÇÐÕÇÎÊÇÌÀÍÊÛ×ÍÄÆÌ¿ÖÄÌÇÄÎÏÇÍÀÏÄÑ¿
ÎÏÄËÇÇ¿kkÍÌÃÏ¿×ÇÌÀÚÊÌ¿ÂÏ¿ÅÃÄÌÃÇÎ ÄÑËÌÍÂÍÐÑÍÏÍÌ̾¾ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌ¿¾ÎÏ¿ÉÑÇ
ÊÍËÍË eÁÍÄ ÇÆ ÖÄÑÚÏÄÔ ÎÄÏÁÚÔ ÁÚÎÒÐÉÌÇ É¿oÌ¿ÎÏÍÔÍÃÇÊ¿ÁoÎÄÏÌÍÈÐÑÒÃÇÇÁÑÄÖÄÌÇÄ
ÉÍÁ ÃÇÏÇÅÄÏÐÉÍÂÍ ÍÑÃÄÊÄÌǾ° ldÇÌÆÀÒÏÂ ÃÁÒÔÊÄÑÎÍÃÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍËÃÇÏÇÅÄÏÍÁÐÑÒÃÇÇ

uaktl}sfsrimuonixfrkodoivoqocodoeiqigiqocani€ 
h¿ÁÄÃÒÝØÇÈÉ¿ÓÄÃÏÍÈÍÎÄÏÌÍÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÍÂÍ ckpÍʾÌÐÉÇÈ
ÃÇÏÇÅÇÏÍÁ¿ÌǾdnqÍÅÃÄÐÑÁÄÌÐÉÇÈ

anl¿Æ¿ÏÄÁ

capÍÌÛÉÇÌ

Æ¿ÁÄÏ׿¾ÐÛÃÇÎÊÍËÌÚËÐÎÄÉÑ¿ÉÊÄËrÑÒÃÄÌÑÚ
Ç¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÚÉ¿ÓÄÃÏÚÇËÄÊÇÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÐÑ¿
ÅÇÏÍÁ¿ÑÛоÁÊÒÖ×ÇÔÑÄ¿ÑÏ¿ÔmÍÐÉÁÚÁÑÍË
ÖÇÐÊÄ Ç Á bÍÊÛ×ÍË ÑÄ¿ÑÏÄ eʾ ÎÏÍÁÄÃÄÌǾ
ÃÇÎÊÍËÌÚÔ ÉÍÌÕÄÏÑÍÁ ÎÏÇÁÊÄÉ¿ÊÇÐÛ ÊÒÖ×ÇÄ
ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÚÄ ÍÏÉÄÐÑÏÚ° dÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÚÈ
ÍÏÉÄÐÑÏ Ç bÍÊÛ×ÍÈ ÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÇÈ ÍÏÉÄÐÑÏ
Ï¿ÃÇÍÇÑÄÊÄÁÇÃÄÌǾtÅÄÉÐÄÏÄÃÇÌÄÔ
ÂÍÃÍÁÆ¿ÊÄÑÐÁÍÄÂÍÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌǾÃÇÏÇ
ÅÄÏÐÉÍÄÍÑÃÄÊÄÌÇÄÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÁÚÎÒÐÑÇÊÍ
ÍÉÍÊÍ ÁÚÐÍÉÍÉÁ¿ÊÇÓÇÕÇÏÍÁ¿ÌÌÚÔ ÍÎÄÏ
lcnÇÉÍÊ¿ÄÁ ccaÓ¿Ì¿ÐÛÄÁ
ÌÍÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÇÔÃÇÏÇÅÄÏÍÁ

 irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkojkonrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij
cÂÍÃÒÉ¿ÓÄÃÏ¿ÎÄÏÄÿÄÑоÇÆÑÄÍÏÄ rÂÍÿÇÎÍÌ¿ÐÑ;ØÄÄÁÏÄ˾É¿ÓÄÃÏÒ
ÑÇÉÍÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÍÂÍ Ì¿ ÍÏÉÄÐÑÏÍÁÚÈ Ó¿ ÍÎÄÏÌÍÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÍÂÍ ÃÇÏÇÅÇÏÍÁ¿ÌǾ ÁÍÆ
ÉÒÊÛÑÄÑÇÄÄÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÄËÐÑ¿ÌÍÁÇÑоÎÏÍ ÂÊ¿ÁʾÄÑdnqÍÅÃÄÐÑÁÄÌÐÉÇÈ°ÍÃÇÌÇÆÎÏÇ
ÓÄÐÐÍÏ mnsÜÏÇ¿Ì ÐÍÆÿÑÄÊÛ k¿ËÄÏÌÍÂÍ ÆÌ¿ÌÌÚÔÊÇÃÄÏÍÁÁÐÍÁÏÄËÄÌÌÍËÃÇÏÇÅÄÏÐÉÍË
ÍÏÉÄÐÑÏ¿mÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÇÐÉÒÐÐÑÁÄn¿É¿ÓÄÃÏÄÎÊÍÃÍÑÁÍÏÌÍÏ¿ÀÍÑ¿ÝÑ
r Ô ÂÍÃÍÁ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÛÐÉÒÝ ÃľÑÄÊÛ Ì¿ÏÍÃÌÚÄ¿ÏÑÇÐÑÚquÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿lcnÇÉÍ
ÌÍÐÑÛÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÌ¿ÖÇÌ¿ÝÑÇÆÁÄÐÑÌÚÄÃÇ Ê¿ÄÁ ckpÍʾÌÐÉÇÈ capÍÌÛÉÇÌ anl¿
ÏÇÅÄÏÚdnqÍÅÃÄÐÑÁÄÌÐÉÇÈÇlcnÇÉÍÊ¿ÄÁ Æ¿ÏÄÁÆ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÄ¿ÏÑÇÐÑÚqu°ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ
ÁÄÂÍÃÚedkÇÑ¿ÄÌÉÍÇirÇËÍÌÍÁ iaeÏÍÌÍÁÇÃÍÕÄÌÑaalÄÁÇÌÆ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ
cÄÂÍÃÚÒÐÎÄ×ÌÍÎÏÄÎÍÿÁ¿ÊÌ¿É¿ÓÄÃÏÄ ÃľÑÄÊÛ ÇÐÉÒÐÐÑÁ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ ccaÓ¿Ì¿ÐÛÄÁ
crrÇÌ¿ÈÐÉÇÈ ÐÑ¿Ï×ÇÈÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÛree¾ÖÄÌÉÍ

c ÚÐÍÉÇÈ ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÈ ¿ÁÑÍÏÇÑÄÑ Á ÉÍÌÐÄÏ


Á¿ÑÍÏÇÇ Ç ÿÊÄÉÍ Æ¿ ÄÄ ÎÏÄÃÄÊ¿ËÇ Æ¿ÁÍ
ÄÁ¿Ê¿ É¿ÓÄÃÏ¿ ÔÍÏÍÁÍÂÍ ÃÇÏÇÅÇÏÍÁ¿ÌǾ
ÔÍÏÍÁÚÔ ÍÑÃÄÊÄÌÇÈ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ËÄÑÍÃÇÖÄÐÉÇÄ
ÎÏÇÌÕÇÎÚÔÍÏÍÁÍÈÎÄÿÂÍÂÇÉÇÐÍÔϿ̾ÝØÇÄ
ÃÍÐÇÔÎÍÏ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÍÐÑÛÃʾËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔÁÒ
pÏÄÃÚÐÑÍÏǾÉ¿ÓÄÃÏÚ°ÁËÌÍÂÍÊÄÑÌÇÔÑÁÍÏ ÆÍÁpdxÄÐÌÍÉÍÁÎÏÍÏ¿ÀÍÑ¿Á×ÇÈÁÉÍÌÐÄÏ
ÖÄÐÉÇÔÐÁ¾Æ¾ÔËÍÐÉÍÁÐÉÍÂÍrÇÌÍÿÊÛÌÍÂÍÒÖÇ Á¿ÑÍÏÇÇ ÀÍÊÄÄ ÃÁ¿ÃÕ¿ÑÇ ÊÄÑ ÐÍÆÿÊ ÒÌÇÉ¿ÊÛ
ÊÇØ¿Æ¿ÌÇË¿Á×ÄÂÍÉÉÍÌÕÒ:+:ÁÄÉ¿Á¿ÅÌÍÄ ÌÚÈÁÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍËÇËÇÏÍÁÍËÔÍÏÍÁÄÃÄÌÇÇ
ËÄÐÑÍÁÐÇÐÑÄËÄÔÍÏÍÁÍÂÍÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾÁqÍÐ ÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇÈ ÑÏÒÃ §vÍÏ Ç ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ Ç˨
ÐÇÇÇmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇrÇÌÍÿÊÛ
 ÁÉÍÑÍÏÍËÍÀÍÀØÇÊÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚÈÀÍ
ÌÍÄÒÖÇÊÇØÄÌ¿ÔÍÃÇÊÍÐÛÁÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÇÐÁ¾ÑÄÈ ¿ÑÚÈÔÍÏËÄÈÐÑÄÏÐÉÇÈÍÎÚÑ
×ÄÂÍÐÇÌÍÿÇÂÍÑÍÁÇÊÍÏÄÂÄÌÑÍÁÎÄÿÂÍÂÍÁÇ h¿ÂÍÃÚÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇÃÇÏÇÅÄÏÐÉÍÔÍÏÍÁÍÂÍ
ÕÄÏÉÍÁÌÚÔ ÎÄÁÖÇÔ c n¿ÀÊÝÿÑÄÊÛÌÚÈ ÐÍÁÄÑ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ÇÆÄÂÍÐÑÄÌÁÚ×ÊÇÀÊÄÐѾØÇÄÔÍÏÍ
ÒÖÇÊÇØ¿ Á Ï¿ÆÌÚÄ ÂÍÃÚ ÁÔÍÃÇÊÇ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ ÁÚÄÃÇÏÇÅÄÏÚÐÏÄÃÇÉÍÑÍÏÚÔdaeËÇÑÏÄÁ
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇris¿ÌÄÄÁpix¿ÈÉÍÁÐÉÇÈ ÐÉÇÈ cpmÒÔÇÌ kmlÄÀÄÃÄÁ dplÒÆÄ
araÏÄÌÐÉÇÈcir¿ÓÍÌÍÁcÂÍÃÒrÇ ÌÇÌ kbpÑÇÕ¿ cdrÍÉÍÊÍÁ abv¿Æ¿ÌÍÁ
ÌÍÿÊÛÌÍÄÒÖÇÊÇØÄÀÚÊÍÎÏÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÍÁn¿ aaÏÊÍÁrd~ÈÃÇÌÍÁida¿ÓÍÌÌÇÉÍÁ
ÏÍÃÌÒÝ ÔÍÏÍÁÒÝ ¿É¿ÃÄËÇÝ ÉÍÑÍÏÒÝ ÖÄÏÄÆ fnhÁÄÏÄÁ¿
ξÑÛÊÄÑÎÏÇÐÍÄÃÇÌÇÊÇÉmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏ mÌÍÂÇÄÇÆÌÇÔÌ¿ÃÍÊÂÇÄÂÍÃÚÐÁ¾Æ¿ÊÇÐÁÍÝ
Á¿ÑÍÏÇÇ s¿É Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Î;ÁÇÊо ÌÍ ÑÁÍÏÖÄÐÉÒÝÅÇÆÌÛÐÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÄÈcÄ
ÁÚÈ ÍÑÃÄÊ ÎÍÊÍÅÇÁ×ÇÈ Ì¿Ö¿ÊÍ ÁÚÐ×ÄËÒ ÃÇ ÂÍÃÚ daeËÇÑÏÄÁÐÉÇÈ ÀÚÊ ÃÄÉ¿ÌÍË ÔÍÏÍÁÍ
ÏÇÅÄÏÐÉÍÔÍÏÍÁÍËÒÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÝÁÐÑÏ¿ÌÄ¿Á ÂÍÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ÇÆ¿ÁÄÃÍÁ¿ÊÉ¿ÓÄÃÏÍÈÔÍÏÍÁÍÂÍ
ÐÍÐÑ¿ÁÎÏÍÓÄÐÐÒÏÚmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÃÇÏÇÅÇÏÍÁ¿ÌǾ acrÁÄ×ÌÇÉÍÁ ÁÍÆÂÊ¿ÁʾÊ
ÁÍ×ÊÇ ÉÍÏÇÓÄÇ ÏÒÐÐÉÍÈ ÔÍÏÍÁÍÈ ÉÒÊÛÑÒÏÚ° É¿É ÃÄÉ¿Ì
Ð ÂÍÿ ÃÇÏÇÅÄÏÐÉÍÔÍÏÍ
pdxÄÐÌÍÉÍÁ ack¿ÐÑ¿ÊÛÐÉÇÈ nme¿ÌÇ ÁÍÈÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑÇÐÁÚ×ÄÖÄÑÁÄÏÑÇÁÄÉ¿
¯
ÊÇÌacnÇÉÍÊÛÐÉÇÈacaÊÄÉпÌÃÏÍÁfÃÇ Â  ° mÍÐÉÍÁÐÉÒÝ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÝ
Ì¿¾ÊÇÌǾÏ¿ÆÁÇÑǾÏÒÐÐÉÍÈÔÍÏÍÁÍÈÉÒÊÛÑÒÏÚ r ÎÍ  ɿÓÄÃÏÍÈ ÔÍÏÍÁÍÂÍ ÃÇÏÇ
ÌÄ ÎÏÄÏÁ¿Ê¿ÐÛ ÀÍÊÄÄ ÑÍÂÍ ÎÏÍÃÍÊÅÇÊ¿ÐÛ ÎÍ ÅÇÏÍÁ¿ÌǾ ÏÒÉÍÁÍÃÇÊ cpmÒÔÇÌ ÉÍÑÍÏÚÈ
ÊÒÖÇÁ ÎÊÍÃÍÑÁÍÏÌÍÄ Ï¿ÆÁÇÑÇÄ Á ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ Ð ÎÍÃÊÇÌÌÚË ÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÇË Ñ¿Ê¿ÌÑÍË ÁÄÊ
ÃÇÏÇÅÄÏÐÉÍÔÍÏÍÁÍÂÍÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÔÍÏÍÁÍÄÃÇÏÇÅÇÏÍÁ¿ÌÇÄËÄÑÍÃÇÉÒÁÍÉ¿ÊÛÌÍÈ
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Ï¿ÀÍÑÚ Á ÔÍÏÄ ÎÍÐÑ¿ÌÍÁÉÒ ÂÍÊÍп ÔÍÏÍÁÄÃÄ
eÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ ÐÉ¿Æ¿ÑÛ ÖÑÍ ¿ÁÑÍÏÍË ÎÄÏÁÍÂÍ ÌÇÄ ÍÀØÄÁÒÆÍÁÐÉÇÈ ÔÍÏÍÁÍÈ ÉÊ¿ÐÐ pÍ ÄÂÍ
ÒÖÄÀÌÍÂÍ ÎÊ¿Ì¿ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ ÀÚÊ ack¿ÐÑ¿ÊÛ ÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁÄÁÂÍÃÒÎÏÇmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌ
ÐÉÇÈ sÍÂÿ Á ÐÄÏÄÃÇÌÄ Ô ÂÍÃÍÁ ÀÚÊÇ ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÀÚÊ ÐÍÆÿÌ ÊÝÀÇÑÄÊÛÐÉÇÈ §vÍÏ
ÁÁÄÃÄÌÚ ÍÐÌÍÁÌÚÄ ÒÖÄÀÌÚÄ ÉÒÏÐÚ Ç ÓÍÏË¿ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁËÍÐÉÍÁÐÉÇÔÁÒÆÍÁcÐÄÂÍÖÄÏÄÆξÑÛ
ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÜÉÆ¿ËÄÌ¿ Ãʾ ÃÇÏÇÅÄÏÍÁ ÊÄѧvÍÏËÍÐÉÍÁÐÉÇÔÐÑÒÃÄÌÑÍÁ¨ÀÊÄÐѾØÄÁÚ
ÔÍÏ¿ ÐÒØÄÐÑÁÒÝØÇÄ Ç ÎÍÌÚÌÄ pÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ ÐÑÒÎÇÊ
ÑÍÂÿÎÍÃÑ¿ÉÇËÌ¿ÆÁ¿ÌÇÄË ÎÍÃÒÎ
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÎÍÃ ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍË nme¿ Ï¿ÁÊÄÌÇÄË cdrÍÉÍÊÍÁ¿ Ì¿ mÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍË
ÌÇÊÇÌ¿ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÊÇ ÒÖÄÀÌÚÄ ÎÏÍÂÏ¿ËËÚ ÎÍ ÉÍÌÉÒÏÐÄÔÍÏÍÁ+8cÐÄËÇÏÌÍÂÍÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾ËÍ
ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚË ÃÇÐÕÇÎÊÇÌ¿Ë Ãʾ ÃÇÏÇÅÄÏÐÉÍ ÊÍÃÄÅÇÇÐÑÒÃÄÌÑÍÁÁbÒÔ¿ÏÄÐÑÄÆ¿ÁÍÄÁ¿ÁÆÍ

uaktl}sfsrimuonixfrkodoivoqocodoeiqigiqocani€ 
k¿ÓÄÃÏ¿ÔÍÏÍÁÍÂÍÃÇÏÇÅÇÏÍÁ¿ÌǾϾÃ
ÐÊÄÁ¿Ì¿ÎÏ¿ÁÍ °ccdÍÏÝÌÍÁck¿ÊÇÐÑÏ¿ÑÍÁrmlÚÉÍÁccrÒÔ¿ÌÍÁ
bdsÄÁÊÇÌ
Æ¿ÁÉ¿ÓÄÃÏÍÈ bikÒÊÇÉÍÁcckÍÌÑ¿ÏÄÁϾðcak¿ÊÇÌÇÌlhk¿ÌÑÍÏÍÁÇÖapÍÑÄÄÌÉÍnfmÇ
Ô¿ÈÊÍÁ¿ npkÍÏÍÊÄÁ¿ lamÍÁÖ¿Ì fnbÍÈÉÍ ditÏÀ¿ÌÍÁÇÖ ϾÃ ° csÇÔÍÌÍÁ¿ acrÍÊÍÁÛÄÁ ncaÁÄÏÇÌ¿
fahÍÊÍÑÍÁ¿achÁÄÏÄÁ¿acsÍÎÊÍÁnrsÄÊÉÍÁ¿acaÌÑÇÎÇÌ

ÊÍÑÒÝ ËÄÿÊÛ pÍÆÅÄ vÍÏ ÎÍÃ ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍË ÎÍÜÑÍÈÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÇrÂÍÿkbpÑÇÕ¿


bdsÄÁÊÇÌ¿ÇaekÍÅÄÁÌÇÉÍÁ¿
ÃÍÂÍ ÀÚÊÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚËÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÄËÇÂÊ¿ÁÌÚË
ÿ Æ¿ÁÍÄÁ¿Ê×ÇÏÍÉÒÝÇÆÁÄÐÑÌÍÐÑÛÁÐÑÏ¿ÌÄÇ ÃÇÏÇÅÄÏÍ˧bÍÊÛ×ÍÂÍÔÍÏ¿cÐÄÐÍÝÆÌÍÂÍÏ¿ÃÇÍ
Æ¿ÏÒÀÄÅÍ˾ÁÇÁ×ÇÐÛÎÍÀÄÃÇÑÄÊÄËÉÏÒÎÌÄÈ ÇÑÄÊÄÁÇÃÄÌǾ¨
×ÇÔ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÐÍÏÄÁÌÍÁ¿ÌÇÈ ÁaÏÄÕÕÍ eÍÊÂÇÄ ÂÍÃÚ ÔÍÏÍÁÍÄ ÃÇÏÇÅÇÏÍÁ¿ÌÇÄ Á

iÑ¿ÊǾ  s¿ÊÊÇÌÄ


~ÐÑÍÌǾ  ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÎÏÄÎÍÿÁ¿Ê¿Ì¿ÏÍÃÌ¿¾¿ÏÑÇÐÑ
c¿ÏÌÄ
bÍÊ¿ÏǾ  kÍÏÉÄ
iÏÊ¿ÌÃǾ É¿rrrqÎÏÍÓÄÐÐÍÏlcfÏË¿ÉÍÁ¿ÎÍÃÂÍÑÍ
 sÍÊÍÐÄ
iÐοÌǾ ÁÇÁ׿¾ ÌÄË¿ÊÍ ÁÚÐÍÉÍÉÁ¿ÊÇÓÇÕÇÏÍÁ¿ÌÌÚÔ
xÏÄÆÁÚÖ¿ÈÌÍ ÎÊÍÃÍÑÁÍÏÌÍÈ ÀÚÊ¿ ÎÄÿÂÍÂÇ ÃÇÏÇÅÄÏÍÁ
ÖÄÐÉ¿¾ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛ Ì¿ÏÍÃÌÍÂÍ ¿ÏÑÇÐÑ¿ rrrq rÂÍÿÉ¿ÓÄÃÏÍÈÔÍÏÍÁÍÂÍÃÇÏÇÅÇÏÍ
ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿cdrÍÉÍÊÍÁ¿ÏÒÉÍÁÍÃÇÁ×ÄÂÍÉ¿ÓÄà Á¿ÌǾÏÒÉÍÁÍÃÇÑÌ¿ÏÍÃÌÚÈ¿ÏÑÇÐÑquÊ¿ÒÏÄ¿Ñ
ÏÍÈÔÍÏÍÁÍÂÍÃÇÏÇÅÇÏÍÁ¿ÌǾÁ¯Ô dÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÚÔÎÏÄËÇÈÎÏÍÓÄÐÐÍÏbdsÄÁ
Ç Æ¿ÑÄË Á ¯ ÂÍÿÔ oÌ ÐÍÆÿÊ ÄØÄ Á ÊÇÌ pÍ ÄÂÍ ÎÏÄÃÊÍÅÄÌÇÝ Á Ä ÂÍÃÚ Ì¿
ÂÍÃÒ ÇÆÁÄÐÑÌÚÈ §eÄÑÐÉÇÈ ÔÍϨ iÌÐÑÇÑÒÑ¿ Ï¿ÀÍÑÒ Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÝ ÎÏÇÂʿ׿ÝÑо ÇÆ
ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾ ÃÄÑÄÈ ÎÏÇ aÉ¿ÃÄ ÁÄÐÑÌÚÄ ÔÍÏÍÁÚÄ Ë¿ÐÑÄÏ¿ ida¿ÓÍÌÌÇÉÍÁ
ËÇÇÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÇÔÌ¿ÒÉ cpfÊÇÐÄÄÁcak¿ÊÇÌÇÌlhkÍÌÑÍÏÍÁÇÖ
rÎÍÂÍÃÚÉ¿ÓÄÃÏÍÈÏÒÉÍÁÍÃÇÊÌ¿ rmlÚÉÍÁ fnrÁÄ×ÌÇÉÍÁ¿ corÄËÄ
ÏÍÃÌÚÈ¿ÏÑÇÐÑrrrqÎÏÍÓÄÐÐÍÏkbpÑÇÕ¿° ÌÝÉcÒÖÄÀÌÚÈÎÏÍÕÄÐÐÁÁÍÃÇÑоϾÃÌÍÁÍÁ
ÎÄÿÂÍÂÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛoÌÎÄÏÁÚË ÁÄÃÄÌÇÈ Ì¿ É¿ÅÃÍË ÉÒÏÐÄ Ì¿ÖÇÌ¿¾ Ð ÎÄÏ
ÇÆÃÇÏÇÅÄÏÍÁÔÍÏÍÁÇÉÍÁÆ¿ØÇÑÇÊÃÇÐÐÄÏÑ¿ÕÇÝ ÁÍÂÍ ÐÍÆÿÝÑо ÔÍÏÚ ÉÍÑÍÏÚËÇ ÏÒÉÍÁÍþÑ

 irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkojkonrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij
ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ida¿ÓÍÌÌÇÉÍÁrrk¿ÊÇÌÇÌ ÁÇÑÄÊÛ rk¿ÊÇÌÇÌ  wÄÌÌÚÄ Ë¿ÑÄÏÇ
lhkÍÌÑÍÏÍÁÇÖ ÃÍÕÄÌÑÚ ncaÁÄÏÇÌ¿ ¿ÊÚ ÐÍÃÄÏÅÇÑ ÐÀÍÏÌÇÉ Ì¿ÒÖÌÚÔ ÑÏÒÃÍÁ §iÆ
cckÍÌÑ¿ÏÄÁ npkÍÏÍÊÄÁ¿ amqÒÃÌÄÁÐ ÇÐÑÍÏÇÇ ÃÇÏÇÅÄÏÐÉÍÔÍÏÍÁÍÂÍ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ
ÉÇÈÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÇfkcÍÊÉÍÁachÁÄÏÄÁ¿ Á mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇǨ
 iÌ
c ÕÄʾÔ ÎÍÁÚ×ÄÌǾ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈ ÎÍà ÑÄÏÄÐÒÖÇÑ¿ÑÄÊÄÈËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁÁÚÆÁ¿Ê¿ÉÌÇ¿
ÂÍÑÍÁÉÇ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ ÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÒÝÑо ÑÏÄÀÍ §bÍÏÇÐ sÄÁÊÇÌ vÍÏÍÁÚÄ ÎÒÑǨ
ÐÍÐÑ¿ÁÇÑÄÊÛ
Á¿ÌǾ ÎÍ ÃÇÏÇÅÇÏÍÁ¿ÌÇÝ eʾ Ï¿Ð×ÇÏÄÌǾ cwÄÌÍÁ¿ 
ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈ ÜÏÒÃÇÕÇÇ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ ÁÁÍ c Ì¿ÐÑ;ØÄÄ ÁÏÄ˾ ÉÊ¿ÐпËÇ ÔÍÏÍÁÍÂÍ
þÑоÌÍÁÚÄÒÖÄÀÌÚÄÉÒÏÐÚÊ¿ÑÇÌÐÉÇȾÆÚÉ ÃÇÏÇÅÇÏÍÁ¿ÌǾÏÒÉÍÁÍþÑÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿°Ì¿

ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ qlpÍÐÎÄÊÍÁ¿ ÐÍÁÏÄËÄÌ ÏÍÃÌÚÄ¿ÏÑÇÐÑÚqubdsÄÁÊÇÌcpfÊÇÐÄÄÁ


ÌÚÄÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÇÄÑÄÔÌÇÉÇ
ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÄ ÃľÑÄÊÇ ÇÐÉÒÐÐÑÁ qu ccdÍÏÝ
crwÄÌÍÁ¿ ¿Ñ¿ÉÅÄÓ¿ÉÒÊÛÑ¿ÑÇÁÚÎÍÉÍË ÌÍÁ rrk¿ÊÇÌÇÌ lhkÍÌÑÍÏÍÁÇÖ bikÒ
ÎÍÆÇÕÇÇ
ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ ck¿ÊÇÐÑÏ¿ÑÍÁ ÊÇÉÍÁ ccrÒÔ¿ÌÍÁ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ Ï¿ÀÍÑÌÇÉ
ÎÍÍÎÄÏÌÍÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÍËÒÃÇÏÇÅÇÏÍÁ¿ÌÇÝ ÉÒÊÛÑÒÏÚ qu ~ulÄÍÌÍÁ ÃÍÕÄÌÑÚ° Æ¿ÐÊÒ

ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÇ iaeÏÍÌÍÁ ree¾ÖÄÌÉÍ ÅÄÌÌÚÈÏ¿ÀÍÑÌÇÉÉÒÊÛÑÒÏÚqucak¿ÊÇÌÇÌ


pfkÊÇÌÇÖÄÁ lcnÇÉÍÊ¿ÄÁ capÍÌÛ cckÍÌÑ¿ÏÄÁ amqÒÃÌÄÁÐÉÇÈ ÎÏÄÎÍÿÁ¿
ÉÇÌ ÎÍ ÖÑÄÌÇÝ ÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÇÔ οÏÑÇÑÒÏ ÑÄÊÇ° fkcÍÊÉÍÁ pfkÊÇÌÇÖÄÁ ¿ÐÐÇÐÑÄÌ

ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛapÍÑÄÄÌÉÍ ÑÚ°nckÍ×É¿ÏÄÁ¿acrÍÊÍÁÛÄÁ
nÍÁÍÄ Ï¿ÆÁÇÑÇÄ ÎÍÊÒÖÇÊ¿ ÑÏ¿ÃÇÕǾ ÎÍà qÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÇ ÎÏÄÃËÄÑ¿ §ÎÍÐÑ¿ÌÍÁÉ¿
ÂÍÑÍÁÉÇ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ËÇ É¿ÓÄÃÏÚ ÒÖÄÀÌÚÔ ÂÍÊÍп¨ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ ditÏÀ¿ÌÍÁÇÖ ÃÍÕÄÌ
ÎÍÐÍÀÇÈ Ç ÏÄÎÄÏÑÒ¿ÏÌÚÔ ÐÀÍÏÌÇÉÍÁ rÏÄÃÇ ÑÚ caÊÇÐÍÁ¿ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌ¿¾ ¿ÏÑÇÐÑÉ¿ qu
ÌÇÔ° §rÍÉÏÍÁÇØÌÇÕ¿ ÏÒÐÐÉÍÈ ÃÒÔÍÁÌÍÈ nfmÇÔ¿ÈÊÍÁ¿ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÛ fahÍÊÍÑÍÁ¿
ËÒÆÚÉǨ
ÐÍÐÑ¿ÁÇÑÄÊÛbsÄÁÊÇÌ §vÏÄÐÑÍË¿ qÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÇÉÒÏп§ÖÑÄÌÇÄÔÍÏÍÁÚÔοÏÑÇ
ÑǾÎÍÃÇÏÇÅÇÏÍÁ¿ÌÇݨÁÚÎ
ÐÍÐÑ¿ÁÇÑÄÊÛ ÑÒϨ°fkcÍÊÉÍÁachÁÄÏÄÁ¿cckÍÌÑ¿ÏÄÁ
bkÒÊÇÉÍÁ  §nÍÑÌ¿¾ οÎÉ¿ ÔÍÏËÄÈÐ ~ulÄÍÌÍÁamqÒÃÌÄÁÐÉÇÈacsÍÎÊÍÁ
ÑÄÏ¿¨
ÐÍÐÑ¿ÁÇÑÄÊÇ bkÒÊÇÉÍÁ naÁÄÏÇÌ¿ qÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÇ ÎÏ¿ÉÑÇÉÇ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ ÃÍ
 §rÍÖÇÌÄÌǾ Ãʾ ÔÍÏ¿¨ qzÄÃÏÇÌ¿ ÕÄÌÑÚ° É¿ÌÃÇÿÑ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ ncaÁÄ

ÐÍÐÑ¿ÁÇÑÄÊÛ bsÄÁÊÇÌ  c ο˾ÑÛ Í ÏÇÌ¿ Ê¿ÒÏÄ¿Ñ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÉÍÌÉÒÏÐÍÁ


ÁÚÿÝØÇÔоÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ÔÉ¿ÓÄÃÏÚÎÍÃÂÍÑÍÁ npkÍÏÍÊÄÁ¿ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÇ° lamÍÁÖ¿Ì
ÊÄÌÚÐÀÍÏÌÇÉǧkpÑÇÕ¿oËÒÆÚÉÄÇËÒÆÚ csÇÔÍÌÍÁ¿ kÒÏÐ ÔÍÏÍÁÍÈ ¿Ï¿ÌÅÇÏÍÁÉÇ
É¿ÌÑ¿Ô¨
ÐÍÐÑ¿ÁÇÑÄÊÇbsÄÁÊÇÌlfÏË¿ÉÍÁ¿ ÁÄÃÒÑ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ ck¿ÊÇÐÑÏ¿ÑÍÁ Ç ÃÍÕÄÌÑ
 §p¿Ë¾ÑÇ acrÁÄ×ÌÇÉÍÁ¿¨
ÐÍÐÑ¿ apÍÑÄÄÌÉÍ

r ÑÒÃÄÌÖÄÐÉÇÄ ÔÍÏÚ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ


cÐÇÐÑÄËÄÁÚÐ×ÄÂÍÃÇÏÇÅÄÏÐÉÍÔÍÏÍÁÍ
ÂÍÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾÁmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
ÂÍÍÐÁÍÄÌǾÔÍÏÍÁÍÂÍÃÄÊ¿ÒÔÍÃÇÑÉÍÏ̾ËÇÁ
ÇÐÑÍÏÇÝÔÍÏÍÁÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿
tÅÄÁÂÍÃÒÐÍÐÑ;ÊÇÐÛÎÄÏÁÚÄÁÚÐÑÒÎÊÄÌǾ
ÍÐÌÍÁÍÎÍʿ¿ÝØÇË ¾ÁʾÄÑо ÔÍÏÍÁÍÈ ÉÊ¿ÐÐ ÔÍÏÍÁÍÂÍÉÊ¿ÐпÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÎÍÃÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍË
ÂÃÄ ÀÒÃÒØÇÄ ÃÇÏÇÅÄÏÚÔÍÏËÄÈÐÑÄÏÚ ÎÏÇ ÃÇÏÇÅÄÏÍÁmmiÎÎÍÊÇÑÍÁ¿iÁ¿ÌÍÁ¿Çkrr¿
ÍÀÏÄÑ¿ÝÑ ÎÄÏÁÍÌ¿Ö¿ÊÛÌÚÈ ÍÎÚÑ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍ Ï¿ÃÅÄÁ¿cÎÏÍÂÏ¿ËËÒÁÍ×ÊÇÔÍÏÚmmÒÐÍÏÂÐÉÍ
Ì¿ÊÛÌÍÈ Ï¿ÀÍÑÚ Ð ÔÍÏÍË ÎÍà ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍË ÂͧiÇÐÒÐn¿ÁÇ̨ǧpÍÏ¿ÅÄÌÇÄrÄÌÌ¿ÔÄÏÇÀ¿¨
ÍÎÚÑÌÍÂÍ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄʾÎÄÿÂÍ¿ Ì¿ÆÌ¿Ö¿ c Ï¿ÆÌÚÄ ÂÍÃÚ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑÐÉÇË ÔÍÏÍË ÏÒÉÍÁÍÃÇÊÇ
ÄËÍÂÍ É¿ÓÄÃÏÍÈ sÏ¿ÃÇÕǾ ÌÄÏ¿ÆÏÚÁÌÍÐÑÇ ÇÆÁÄÐÑÌÚÄÃÇÏÇÅÄÏÚpdxÄÐÌÍÉÍÁdaeËÇÑÏÄÁ
ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍÍÀÒÖÄÌǾÇÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÍ ÐÉÇÈcpmÒÔÇÌkmlÄÀÄÃÄÁcdrÍÉÍÊÍÁ

uaktl}sfsrimuonixfrkodoivoqocodoeiqigiqocani€ 
c ¯ ÂÂ vÍÏ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ mÍÐÉÍÁ
ÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÁÍÆÂÊ¿ÁʾÊ bdsÄÁ
ÊÇÌ pÍÃ ÄÂÍ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄË ÁÎÄÏÁÚÄ Ì¿Ö¿Ê¿ÐÛ
ÜÑÇÔ ÊÄÑ ÐÑ¿ÊÍ ÇÐÎÍÊÌÄÌÇÄ ËÍÌÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÇÔ
ÎÏÍÂÏ¿ËË §eÁÄÌ¿ÃÕ¿ÑÛ ÔÍÏÍÁ¨ rs¿ÌÄÄÁ¿ Ì¿
ÐÑÇÔÇ €pÍÊÍÌÐÉÍÂÍ §eÄоÑÛ ÔÍÏÍÁÚÔ ÎÍÜ˨
×ÇÏÍÉ¿¾ÉÍÌÕÄÏÑÌ¿¾ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛÉÍÊÊÄÉÑÇÁ¿ eyÍÐÑ¿ÉÍÁÇÖ¿ ÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÇÄ ÔÍÏÚ mmÒ
ÁÐÑÏ¿ÌÄÇÆ¿ÏÒÀÄÅÍË°ÁcÄÌÂÏÇÇdÄÏË¿ÌÇÇ ÐÍÏÂÐÉÍÂÍ ¿ÌÑÍÊÍÂÇÇ ÔÍÏÍÁÚÔ ÐÍÖÇÌÄÌÇÈ
pÍÊÛ×Ä uÏ¿ÌÕÇÇ c ÏÄÎÄÏÑÒ¿Ï ÔÍÏ¿ ÁÔÍÃÇÊÇ qzÄÃÏÇÌ¿vÍÏÄÅÄÂÍÃÌÍÒÖ¿ÐÑÁÍÁ¿ÊÁËÒÆÚ
ÉÏÒÎÌÚÄ ÁÍÉ¿ÊÛÌÍÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÇÄ ÐÍÖÇÌÄÌǾ É¿ÊÛÌÚÔ ÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾Ô §mÍÐÉÍÁÐÉ¿¾ ÍÐÄÌÛ¨ ÂÃÄ
irb¿Ô¿lbÄÑÔÍÁÄÌ¿ddÄÌÃÄʾcmÍÕ¿ÏÑ¿ ÁÎÄÏÁÚÄÇÐÎÍÊÌÇÊÍÉÍÊÍÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÇÈÃʾ
uyÒÀÄÏÑ¿ bb¿ÏÑÍÉ¿ bbÏÇÑÑÄÌ¿ hkÍÿÇ ÔÍÏ¿CECRGNNCpÍÃÂÍÑÍÁÊÄÌÌÚÄÎÍÃÏÒÉÍÁÍÃÐÑ
pvÇÌÃÄËÇÑ¿ rq¿ÔË¿ÌÇÌÍÁ¿ rpÏÍÉÍÓÛÄÁ¿ ÁÍËbsÄÁÊÇÌ¿ÇÐÎÍÊÌÄÌǾ§mÄÐÐÚrÇËÇÌÍϨ
eyÍÐÑ¿ÉÍÁÇÖ¿ Ç ÃÏ hÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÚË ÒÐÎÄÔÍË irb¿Ô¿
 ÂÍÃ ÃÇÏÇÅÄÏ dnqÍÅÃÄÐÑ
ÁÄÌÐÉÇÈ §qÍÅÃÄÐÑÁÄÌÐÉÍÈÍÏ¿ÑÍÏÇǨǧmÄÐ
ÐÚ rÇËÇÌÍϨ irb¿Ô¿
 ÂÍÃ ÂÍÃ
ÃÇÏÇÅÄÏ vqÇÊÊÇÌ  ¾ÁÇÊÇÐÛ ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÚËÇ
ÑÁÍÏÖÄÐÉÇËÇ ÐÍÀÚÑǾËÇ Á ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍÈ
ÅÇÆÌÇÐÑÍÊÇÕÚ
c¯ÂÂÔÍÏÍËÏÒÉÍÁÍÃÇÊÎÏÍÓÄÐÐÍÏ
bml¾×ÉÍ iÆ ÉÏÒÎÌÚÔ Ï¿ÀÍÑ bml¾×ÉÍ Ð
Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑÐÉÇËÔÍÏÍËÐÊÄÃÒÄÑÍÑËÄÑÇÑÛÉ¿ÌÑ¿ÑÒ
§iÍ¿ÌÌe¿Ë¿ÐÉÇ̨rs¿ÌÄÄÁ¿§nÄËÄÕÉÇÈÏÄÉ
ÁÇÄ˨ibÏ¿Ëп§6G&GWO¨eÅcÄÏÃÇ
rÂÍÿÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÐÉÇÈÔÍÏÁÍÆÂÊ¿Áʾ
ÄÑ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ rrk¿ÊÇÌÇÌ c ÜÑÇ ÂÍÃÚ ÁÍÆÍÀ
ÌÍÁʾÄÑо ÑÄÐÌ¿¾ ÐÁ¾ÆÛ ÃÁÒÔ É¿ÓÄÃÏ Ó¿ÉÒÊÛÑÄ
qÄÎÄÑÇÕÇÝÁÄÃÄÑrrk¿ÊÇÌÇÇ
ÃÄÉ¿ÌÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿
Ñ¿°ÔÍÏÍÁÍÂÍÇÍÎÄÏÌÍÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÍÂÍÃÇÏÇ

qÄÎÄÑÇÕǾÔÍÏ¿ÐÑÒÃÄÌÑÍÁmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ

 irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkojkonrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij
ÅÇÏÍÁ¿ÌǾ kÏÒÎÌÚËÇ ÑÁÍÏÖÄÐÉÇËÇ ÃÍÐÑÇÅÄ ØÄÌÌÚÈÊÄÑÌÄËÒÝÀÇÊÄÝÐÍÆÿÌǾÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿
ÌǾËÇÉÍÊÊÄÉÑÇÁ¿ÁÜÑÇÂÍÃÚÐÑ¿ÊÇÏÍÐÐÇÈÐÉÇÄ ~ÑÍÀÚÊÎÄÏÁÚÈÍÎÚÑÉ¿ÓÄÃÏ¿ÊÛÌÍÂÍË¿ÐÑÄÏÉÊ¿Ð
ÎÏÄËÛÄÏÚ°ÍÏ¿ÑÍÏǾumÄÌÃÄÊÛÐÍÌ¿§iÊǾ¨ п ÂÃÄ Á É¿ÖÄÐÑÁÄ ÃÇÏÇÅÄÏÍÁ ÁÚÐÑÒÎÇÊÇ ÎÄÿÂÍ
ËÄÐп id¿ÈÃÌ¿ §rÁ¾ÑÍÈ nÇÉÍʿȨ Ç É¿ÌÑ¿Ñ¿ ÂÇ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ ida¿ÓÍÌÌÇÉÍÁ rrk¿ÊÇÌÇÌ
bbÏÇÑÑÄÌ¿ §rÁnÇÉÍʿȨ eÇÏÇÅÇÏÍÁ¿Á×ÇÈ lhkÍÌÑÍÏÍÁÇÖ rmlÚÉÍÁ bdsÄÁÊÇÌ ÃÍÕÄÌ
ÉÍÌÕÄÏÑ¿ËÇdnqÍÅÃÄÐÑÁÄÌÐÉÇÈÿÊÔÍÏÒÌ¿Ç ÑÚ cak¿ÊÇÌÇÌ cckÍÌÑ¿ÏÄÁ npkÍÏÍÊÄÁ¿
ÁÚÐ×ÒÝÍÕÄÌÉÒ amqÒÃÌÄÁÐÉÇÈ
€ÏÉÇËÇ ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚËÇ ÐÍÀÚÑǾËÇ Á vÍÏ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ° ÎÍÐÑ;ÌÌÚÈ
ÉÍÌÕÄÏÑÌÍÈ ÅÇÆÌÇ mÍÐÉÁÚ ÀÚÊÇ ÇÐÎÍÊÌÄ ÒÖ¿ÐÑÌÇÉËÌÍÂÇÔÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÚÔÇËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ
ÌǾ eÄÁ¾ÑÍÈ ÐÇËÓÍÌÇÇ lbÄÑÔÍÁÄÌ¿ Ç mÄÐÐÚ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔÓÄÐÑÇÁ¿ÊÄÈÑ¿ÉÇÔɿɧmÍÐÉÍÁÐ
rÇËÇÌÍÏ irb¿Ô¿
ÃÇÏÇÅÄÏ lnÇÉÍÊ¿ÄÁ É¿¾ÍÐÄÌÛ¨§eÒ׿€ÎÍÌÇǨÇÃÏcÂÍÃÒ
§rÇËÓÍÌÇÇÎпÊËÍÁ¨irÑÏ¿ÁÇÌÐÉÍÂÍǧmÄÐ Ì¿ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍËÓÄÐÑÇÁ¿ÊħaÎÏÄÊÛÐÉ¿¾ÁÄÐ
ÐÚ ÁÍÄÌÌÍÂÍ ÁÏÄËÄÌǨ jd¿ÈÃÌ¿
ÃÇÏÇÅÄÏ Ì¿¨ Á ÂpÔÄÌÛ¾Ì
kneq ÔÍÏ Æ¿ÁÍÄÁ¿Ê dÏ¿Ì
alÄÁÇÌ §qÄÉÁÇÄË¿¨crÇÊÛÁÄÐÑÏÍÁ¿
ÃÇÏÇ ÎÏÇÇÀÚÊÍÑËÄÖÄÌÐÄËÛÝÆÍÊÍÑÚËÇÌ¿ÂϿÿËÇ
ÅÄÏamÒÐÑÍÌÄÌ ÎÍÜËÚÃʾÔÍÏ¿ÇÍÏÉÄÐÑÏ¿ ÁÏ¿ÆÌÚÔÌÍËÇÌ¿ÕǾÔ
§w¿ÏÇÕ¿ Ñ¿ÌÕ¿¨ ~cÇÊÊ¿lÍÀÍп ÔÍÏÍÁÚÔ ÐÍ c¿ÅÌÄÈ×ÇË Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄË Á Ï¿ÀÍÑÄ ÔÍÏ¿
ÖÇÌÄÌÇȧpÄÐÌÄÐÊÍÁ¨Ç§lÇÑÒÏÂÇÖÄÐÉÍÄÎÄÐÌÍ ÁÐÄÂÿÍÐÑ¿ÄÑоÍÐÁÍÄÌÇÄÇÇÐÎÍÊÌÄÌÇÄÏÒÐÐÉÍÈ
ÎÄÌÇĨbÒÕÉͧ/KUUC4QOCPC¨ebpÄÏÂÍ ÔÍÏÍÁÍÈ ÉÊ¿ÐÐÇÉÇ C ECRGNNC° px¿ÈÉÍÁÐÉÍÂÍ
ÊÄÆÇÇÉ¿ÌÑ¿ÑÚnrÇÃÄÊÛÌÇÉÍÁ¿§rÚÖÒ¿ÌÛÐÉÇÄ rs¿ÌÄÄÁ¿ nqÇËÐÉÍÂÍkÍÏпÉÍÁ¿ adÏÄÖ¿ÌÇ
ÜÊÄÂÇǨ
ÃÇÏÇÅÄÏrk¿ÊÇÌÇÌ ÌÍÁ¿ ak¿ÐÑ¿ÊÛÐÉÍÂÍ pxÄÐÌÍÉÍÁ¿ ¿ Ñ¿ÉÅÄ
rÄÌѾÀÏÛÂÍÿÍÑËÄÖÄÌÀÍÊÛ×ÇËÐÍÀÚÑÇ ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÇÈ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÔ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁ
ÄË Á ÅÇÆÌÇ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Ç ÔÍÏ¿ nrÇÃÄÊÛÌÇÉÍÁ¿ qlÄÃÄÌÄÁ¿ qzÄÃÏÇÌ¿
c bÍÊÛ×ÍË Æ¿ÊÄ ÐÍÐÑ;Êо ÉÍÌÕÄÏÑ ÔÍÏ¿ ÎÍÐÁ¾ ayÌÇÑÉÄckÇÉÑÚbÒÕÉÍ

c ÂÍÃÒ bdsÄÁÊÇÌ ÐÍÆÿÊ k¿ËÄÏÌÚÈ


ÔÍÏmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÐÑ¿ÁÄÂÍ
ÀÄÐÐËÄÌÌÚË ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚË ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÄË
ÎÄÏÁÍÈÎÏÄËÇÇ::++mÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍÉÍÌÉÒÏ
п ÎÏ¿ÁÍÐÊ¿ÁÌÍÈ ÕÄÏÉÍÁÌÍÈ ËÒÆÚÉÇ §v¿ÈÌÒÁ
É¿¨
pÍÊÛ׿ÂÍà c ÂÍÃÒ k¿ËÄÏ
iÃľÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇÔÍÏ¿ÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅ¿Ê¿ÃÍÉÑÍÏÒ ÌÚÈÔÍÏÍÃÄÏÅ¿ÊÀÊÄÐѾØÒÝÎÍÀÄÃÒÁaÁÐÑÏÇÇ
ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾÎÏÍÓÄÐÐÍÏÒarrÍÉÍÊÍÁÒ
ÂlÇÌÕ Ì¿+cÐÄËÇÏÌÍÈÔÍÏÍÁÍÈÍÊÇËÎÇ¿ÃÄ
dÊ¿ÁÌÍÄ ÑÁÍÏÖÄÐÉÍÄ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ ÉÍÊÊÄÉÑÇ Æ¿ÁÍÄÁ¿Á dÏ¿ÌÎÏÇ Á ÐÍÏÄÁÌÍÁ¿ÌÇÇ Ð ÔÍ
Á¿° ÐÍÁÏÄËÄÌÌ¿¾ ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌ¿¾ Ç Æ¿ÏÒÀÄÅ Ï¿ËÇ ÇÆ ÐÑÏ¿Ì oÌ ÀÚÊ ÄÃÇÌÐÑÁÄÌÌÚË ÇÆ
Ì¿¾ ÔÍÏÍÁ¿¾ ËÒÆÚÉ¿ ÎÏÄËÛÄÏÚ ÌÍÁÚÔ ÐÍÖÇ ÔÍÏÍÁqÍÐÐÇÇÉÍÑÍÏÚÈÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÊÁÂÍ
ÌÄÌÇÈk¿ËÄÏÌÚÈÔÍÏÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÊÐÊÒ׿ÑÄʾË ÃÒÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍÄÔÍÏÍÁÍÄÇÐÉÒÐÐÑÁÍÌ¿8+cÐÄ
ÀÍÊÛ×ÍÄÖÇÐÊÍËÇÏÍÁÚÔÇÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔÎÏÄËÛÄÏ ËÇÏÌÍËÓÍÏÒËÄÔÍÏÍÁÍÈËÒÆÚÉÇÁÂmÇÌÌÄ¿
ÔÍÏÍÁÚÔ ÐÍÖÇÌÄÌÇÈ ~eÄÌÇÐÍÁ¿ alÒÏÛÄ ÎÍÊÇÐÄ
rya 
nrÇÃÄÊÛÌÇÉÍÁ¿irÑÏ¿ÁÇÌÐÉÍÂÍayÌÇÑÉÄ rÀÍÊÛ×ÇËÒÐÎÄÔÍËÔÍÏÒÖ¿ÐÑÁÍÁ¿ÊÁÍËÌÍÂÇÔ
ayÄÌÀÄÏ¿ caÏÆÒË¿ÌÍÁ¿ rdÒÀ¿ÈÃÒÊÇÌÍÈ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾ÔÐÏÄ
dk¿ÌÖÄÊÇ qlÄÃÄÌÄÁ¿ qzÄÃÏÇÌ¿ knÝÐ ÃÇÉÍÑÍÏÚÔ°§lÍÉÄÌÔ¿Òƨ
aÁÐÑÏǾ §rÍ
ÑÄÃÑ¿ kpÄÌÃÄÏÄÕÉÍÂÍ jrÁÇÃÄÏ¿ eÅs¿ ÓÛ¾dÒÀ¿ÈÃÒÊÇÌ¿¨
yÁÄÈÕ¿ÏǾ §.CHCDTKECFGN
ÁÄÌÄÏ¿ qsÁ¿ÏÃÍÁÐÉÍÂÍ ~lÊÍÈÃtÜÀÀÄÏ¿ Ç ECPVQ¨
iÑ¿ÊǾÂÍà sÍÊÛÉÍÁÂÍÃÒ
ÃÏ vÍÏ ÒÖ¿ÐÑÁÍÁ¿Ê Á ÝÀÇÊÄÈÌÚÔ ¿ÁÑÍÏÐÉÇÔ ÔÍÏÁÚÐÑÒÎÇÊÌ¿ÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾Ô§p¿Ë¾ÑÇayÄÌ
ÉÍÌÕÄÏÑ¿Ô kpÄÌÃÄÏÄÕÉÍÂÍ Ç eÅs¿ÁÄÌÄÏ¿ ÀÄÏ¿¨§p¿Ë¾ÑÇayÌÇÑÉĨÌ¿§eÄÉ¿ÀÏÛÐÉÇÔ

pÍÊÛ׿ÂÍÃÂÍà ÁÄÖÄÏ¿Ô rÁ¾ÑÍÐÊ¿Á¿ qÇÔÑÄÏ¿¨ vÍÏ ÄÅÄÂÍÃÌÍ


k¿ËÄÏÌÚÈ ÔÍÏ ¾ÁʾÄÑо ÍÀʿÿÑÄÊÄË ÒÖ¿ÐÑÁÒÄÑ Á ÎÏÍÂÏ¿ËË¿Ô ÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾ §mÍÐÉÍÁÐ
dÏ¿ÌÎÏÇ Ç ÃÁÒÔ ÆÍÊÍÑÚÔ ËÄÿÊÄÈ mÄÅÃÒ É¿¾ÍÐÄÌÛ¨mÍÐÉÍÁÐÉÍÂÍp¿ÐÔ¿ÊÛÌÍÂÍÓÄÐÑÇÁ¿
Ì¿ÏÍÃÌÍÂÍ ÉÍÌÉÒÏп ÔÍÏÍÁ Á qÇÁ¿ ÃÄÊÛ d¿Ïÿ ʾ
ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÈÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛcdÄÏÂÇÄÁ 

iÑ¿ÊǾÂÍà Ê¿ÒÏÄ¿ÑÍËÎÄÏÁÍÈÎÏÄËÇÇ cÎÍÐÊÄÃÌÇÄ ÂÍÃÚ ÎÒÀÊÇÉ¿ ÑÄÎÊÍ ÎÏÇÌÇË¿Ê¿


Ç ÍÀʿÿÑÄÊÄË ÆÍÊÍÑÍÈ ËÄÿÊÇ ÂÍ mÄÅÃÒÌ¿ ÉÍÊÊÄÉÑÇÁ Ì¿ ÉÍÌÕÄÏÑ¿Ô tÆÄÃÍËÐÉÍÂÍ ËÒÆÚ
ÏÍÃÌÍÂÍ ÉÍÌÉÒÏп ÔÍÏÍÁ ÇËibÏ¿Ëп Á cÄÏ É¿ÊÛÌÍÂÍ ÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾
dÄÏË¿ÌǾ ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÄÈ
ÌÇÂÄÏÍÃÄ
dÄÏË¿ÌǾ ÂÍà Ê¿ÒÏÄ¿ÑÍË §qÍÃÇÍÌ zÄÃÏÇÌ aÁÑÍÎÍÏÑÏÄѨ
mÍÐÉÁ¿ 

uaktl}sfsrimuonixfrkodoivoqocodoeiqigiqocani€ 
k¿ËÄÏÌÚÈÔÍÏmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ

§mÍÊÍÃÄÅÌÚÄ ¿É¿ÃÄËÇÇ qÍÐÐÇǨ


ÔÒÃÍÅÄÐÑ
ÁÄÌÌÚÈÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛax¿ÈÉÍÁÐÉÇÈmÍÐÉÁ¿ 
§kÏÄËÊÛ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚȨ
ÚÈ mÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃ
ÌÚÈËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÈÓÄÐÑÇÁ¿ÊÛÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÈ
ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛnpÄÑÏÍÁmÍÐÉÁ¿ §$KGPPCNG
F´CTVXQECN¨
uÏ¿ÌÕǾ 
eÇÐÉÍÂÏ¿ÓǾÔÍÏ¿ÁÉÊÝÖ¿ÄÑÎÏÍÂÏ¿ËËÚÔÍÏÍ
ÁÍÈËÒÆÚÉÇvvÁÄÉ¿ÎÛÄÐÚ¿ÐCRGNNCayÌÇÑÉÄ
ÐÍÖÇÌÄÌǾrq¿ÔË¿ÌÇÌÍÁ¿rdÒÀ¿ÈÃÒÊÇÌÍÈqlÄ
ÃÄÌÄÁ¿ eyÍÐÑ¿ÉÍÁÇÖ¿ qzÄÃÏÇÌ¿ ÎÏÍÇÆÁÄÃÄ
ÌǾ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÇÔÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁ
cÉÍÌÕÄÂÍÿÎÍÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁÄbdsÄÁÊÇ
Ì¿ÐÍÐÑ;ÊоoÐÄÌÌÇÈÔÍÏÍÁÍÈÓÄÐÑÇÁ¿ÊÛÎÍÐÁ¾
eÇÏÇÅÇÏÒÄÑbdsÄÁÊÇÌ
ØÄÌÌÚÈÊÄÑÇÝmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
cÉÍÌÕÄÏÑ¿Ô̿ϾÃÒÐÂÍÐѾËÇÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾°ÔÍ ÔÍÏmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÄÂÍÉÍÌÕÄÏÑÀÚÊ
ÏÍÁÚËÇÉÍÊÊÄÉÑÇÁ¿ËÇÇÆkÇÄÁ¿r¿Ï¿ÑÍÁ¿mÍÐ ÎÍÐÁ¾ØÄÌÊÄÑÌÄËÒÝÀÇÊÄÝÉÍÊÊÄÉÑÇÁ¿kÍÌ
ÉÁÚ°ÎÏÇ̾ÊÇÒÖ¿ÐÑÇÄvÍÏÐÑÒÃÄÌÑÍÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ ÕÄÏÑÚÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾ÎÏÍÔÍÃÇÊÇÎÏÇÎÍÊÌÚÔÆ¿Ê¿ÔÇ
ÑÍÏÇÇ
ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ rrk¿ÊÇÌÇÌ k¿ËÄÏÌÚÈ ÇËÄÊÇ×ÇÏÍÉÇÈÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÚÈÏÄÆÍÌ¿ÌÐ

 irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkojkonrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij
cokal}n|juaktl}sfs

c
ÍÉ¿ÊÛÌÚÈ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ ÍÀÙÄÃÇ̾ÄÑ É¿ n¿ÎÏÍѾÅÄÌÇÇÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔÃÄоÑÇÊÄÑÇÈ
ÐÐÄ
ÓÄÃÏÚ ÐÍÊÛÌÍÂÍ ÎÄÌǾ Ç ÍÎÄÏÌÍÈ ÏÄÃÇÌÚvvÁÄÉ¿ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑÁÍÆÂÊ¿ÁʾÊÁÚÿÝØÇÈ
ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ Ï¿ÀÍÑ¿ÝØÇÄ Á пËÍË о ÎÄÿÂÍ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ É¿ÓÄÃÏÚ ÐÍÊÛÌÍÂÍ ÎÄÌǾ
ÑÄÐÌÍË ÐÍÑÏÒÃÌÇÖÄÐÑÁÄ oÀØ¿¾ ƿÿֿ Ó¿ disÇÕ c Ì¿ÐÑ;ØÄÄ ÁÏÄ˾ ÃÄÉ¿ÌÍË ÁÍÉ¿ÊÛÌÍÂÍ
ÉÒÊÛÑÄÑ¿° ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÇÄ ÁÚÐÍÉÍÉÁ¿ÊÇÓÇÕÇ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ Ç Æ¿ÁÄÃÒÝØÇË É¿ÓÄÃÏÍÈ ÐÍÊÛÌÍÂÍ ÎÄ
ÏÍÁ¿ÌÌÚÔ Ç ÑÁÍÏÖÄÐÉÇ ¿ÉÑÇÁÌÚÔ ÍÎÄÏÌÚÔ ÌǾ¾ÁʾÄÑоÌ¿ÏÍÃÌÚÈ¿ÏÑÇÐÑquÊ¿ÒÏÄ¿ÑËÄÅÃÒ
¿ÏÑÇÐÑÍÁ Ì¿ÏÍÃÌÚÔÉÍÌÉÒÏÐÍÁÎÏÍÓÄÐÐÍÏpirÉÒÐÌÇÖÄÌÉÍ

p ÏÄÎÍÿÁ¿ÌÇÄÐÍÊÛÌÍÂÍÎÄÌǾÌ¿Ö¿ÊÍÐÛÐÍ
Ã̾ÍÑÉÏÚÑǾmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
ÁÂÍÃÒkÊ¿ÐÐÚÎÄÌǾÁÄÊÇaeaÊÄÉпÌÃ
ÄÄÒÖÇÑÄÊÛk~ÁÄÏ¿ÏÃÇcÌ¿Ö¿ÊÄÔÂÍÃÍÁÁ
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Ì¿Ö¿Ê ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÛ ÁÚÿÝØÇÈо
ÏÒÐÐÉÇÈÎÄÁÄÕÇÎÄÿÂÍÂupkÍËÇÐпÏÅÄÁÐÉÇÈ
ÏÍÁ¿kÍÖÄÑÍÁ¿emd¿ÊÛÁ¿ÌÇcnk¿×ÎÄÏÍÁÇ ÉÍÑÍÏÚÈÒÖÇÊоÁmÇÊ¿ÌÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÒÐ
ÃÏÒÂÇÄ¿ÁÑÍÏÇÑÄÑÌÚÄÁÑÍÁÏÄ˾ÎÄÁÕÚÇÎÄÿÂÍ ÎÄ×ÌÍ ÁÚÐÑÒοÊ Á iÑ¿ÊÇÇ Ç ÎÍÖÑÇ ÃÁ¿ ÃÄоÑÉ¿
ÂÇ~ÑÍÀÚÊÇÎÏÍÓÄÐÐÍÏÐÉÇÄÉÊ¿ÐÐÚÀÄÆÒÖ¿ÐÑǾ ÊÄÑÎÏÍÏ¿ÀÍÑ¿ÊÁm¿ÏÇÇÌÐÉÍËÑÄ¿ÑÏÄ
¿ÐÐÇÐÑÄÌÑÍÁ ÇÊÇ ËÊ¿Ã×ÇÔ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÄÈ ÁÚ oÑÉÏÚÑÍÐÑÛ Ï¿ÆÊÇÖÌÚË ×ÉÍÊ¿Ë ÐÑ¿ÌÍÁÇÑо
ÎÒÐÉ¿Á×ÇÄ ÍÎÄÏÌÚÔ ¿ÏÑÇÐÑÍÁ Ç ÎÄÁÕÍÁ É¿ËÄÏ ÑÏ¿ÃÇÕÇÄÈ ÁÍÉ¿ÊÛÌÚÔ ÉÊ¿ÐÐÍÁ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
ÌÍÂÍÎÊ¿Ì¿kÊ¿ÐÐÚÀÚÊÇÎÍÎÒʾÏÌÚÒÐÑÒÃÄÌÑÍÁ s¿ÉÁÔÂÍÿÔÉÎÍÃÂÍÑÍÁÉÄÎÄÁÕÍÁÎÏÇÁÊÄ
ÇÆ¿ÌÇË¿ÊÇÐÒØÄÐÑÁÄÌÌÍÄËÄÐÑÍÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏ É¿ÝÑоÇÆÁÄÐÑÌÚÄÃľÑÄÊÇÁÍÉ¿ÊÛÌÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿
ÐÉÍË ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÇ kÊ¿ÐÐ ÃÄÉÊ¿Ë¿ÕÇÇ Ãʾ ÎÄÁ dd¿ÌÃÍÊÛÓÇ ÁÚÎÒÐÉÌÇÉ nÄ¿ÎÍÊÇÑ¿ÌÐÉÍÈ ÉÍÌ
ÕÍÁÁÄÊÇ¿ÏÑÇÐÑÚm¿ÊÍÂÍÑÄ¿ÑÏ¿rcyÒËÐÉÇÈ ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ndq¿ÈÐÉÇÈ ÎÍÊÒÖÇÁ×ÇÈ ÍÀÏ¿ÆÍ
ÎÍÆÅÄicr¿Ë¿ÏÇÌtÖÄÌÇÉÇÁÍÉ¿ÊÛÌÍÂÍÍÑÃÄ Á¿ÌÇÄ Á c¿Ï׿ÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ maeÄÈ
ÊÄÌǾÑ¿ÉÅÄÃÍÊÅÌÚÀÚÊÇÎÍÐÄØ¿ÑÛÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛ ׿rÇÍÌÇÕÉ¿¾ÇfupÄÑÏÄÌÉÍ°ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÌÇ
ÌÚÄ ÉÊ¿ÐÐÚ ÇÑ¿ÊÛ¾ÌÐÉÍÂÍ ¾ÆÚÉ¿ ÓÄÔÑÍÁ¿ÌǾ Ç ÕÚr¿ÌÉÑpÄÑÄÏÀÒÏÂÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
Ñ¿ÌÕÄÁ q¿ÀÍÑ¿ ÁÍÉ¿ÊÛÌÚÔ ÉÊ¿ÐÐÍÁ ÎÏÇÁÊÄÉ¿Ê¿ nÍÍÐÌÍÁÌÍÈÉÍÐѾÉÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÍÂÍÐÍÐÑ¿Á¿
ÄÃÁ¿ ÊÇ ÌÄ пËÍÄ ÎÏÇÐÑ¿ÊÛÌÍÄ ÁÌÇË¿ÌÇÄ ËÍÐ ÁÍÉ¿ÊÛÌÚÔÉÊ¿ÐÐÍÁÌ¿ÎÏÍѾÅÄÌÇÇËÌÍÂÇÔÃÄо
ÉÍÁÐÉÍÈÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍÐÑÇÇÎÏÄÐÐÚÎÍÃÁÄÏ¿¾ÐÛ ÑÇÊÄÑÇÈÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÀÚÁ×ÇËÇÎÇÑÍËÕ¿ËÇÉÍÌ
ÍÐÑÏÍËÒÉÏÇÑÇÖÄÐÉÍËÒÏ¿ÆÀÍÏÒ ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÃÍÐÑÍÈÌÍ ÁÍÐÎÏÇ̾Á×ÇËÇ Ç ÎÏÍ
c ÜÑÇÔ ÒÐÊÍÁǾÔ ÐÊÍÅÇÊÇÐÛ ÍÐÌÍÁÌÚÄ ÑÏ¿ÃÇ ÃÍÊÅÇÁ×ÇËÇ ÄÄ ÊÒÖ×ÇÄ ÑÏ¿ÃÇÕÇÇ i ÜÑÍ ÃÏÒ
ÕÇÇÁÍÉ¿ÊÛÌÍÈ×ÉÍÊÚÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇs¿ÉÍÑÄ ¿¾ Á¿ÅÌ¿¾ ÑÏ¿ÃÇÕǾ° ÀÄÏÄÅÌÍÄ ÐÍÔÏ¿ÌÄÌÇÄ
ÖÄÐÑÁÄÌÌ¿¾ÐÇÐÑÄË¿ÁÍÉ¿ÊÛÌÍÂÍÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾÓÍÏ ÎÏÄÄËÐÑÁÄÌÌÍÐÑÇ Á ÎÏÇÌÕÇοÔ Ç ËÄÑÍÃÇÖÄÐÉÇÔ
ËÇÏÍÁ¿Ê¿ÐÛÌ¿ÍÐÌÍÁÄÊÒÖ×ÇÔÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇÔ×ÉÍÊ ÍÐÌÍÁ¿ÔÍÀÒÖÄÌǾ
c ÎÄÏÁÚÄ ÃÄоÑÇÊÄÑǾ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ËÇ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ pÄÏÁÍÌ¿Ö¿ÊÛÌÍËÄÑÍÃÇÉÇÎÏÄÎÍÿÁ¿ÌǾÎÄÌǾ
ÑÍÏÇÇ ÀÚÊÇ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÇ ÇÑ¿ÊÛ¾ÌÐÉÍÈ ÁÍÉ¿ÊÛ Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÍÎÇÏ¿ÊÇÐÛ Ì¿ ÍÐÌÍÁÚ ÇÑ¿ÊÛ¾Ì
ÌÍÈ×ÉÍÊÚaqoÐÀÄÏÂemd¿ÊÛÁ¿ÌÇ~s¿ÊÛ¾ ÐÉÍÈ ×ÉÍÊÚ ÌÍ ÁÎÍÐÊÄÃÐÑÁÇÇ ÍÌÇ ÀÚÊÇ ÎÄÏÄÍÐ
ÀÒÜlk¿Æ¿ÑÇlieÅÇÏ¿ÊÛÃÍÌÇtam¿ÆÄÑÑÇ ËÚÐÊÄÌÚ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ËÇ Á ÎÄÏÁÒÝ ÍÖÄÏÄÃÛ ÎÍÃ
ËÌÍÂÇÄ ÒÖÄÌÇÉÇ ÉÍÑÍÏÍÂÍ ÐÑ¿ÊÇ ÁÚÿÝØÇËÇ ÁÊǾÌÇÄË Ï¿ÀÍÑÚ Ì¿Ã ÇÐÎÍÊÌÄÌÇÄË ÏÒÐÐÉÍÈ ËÒ
о ÐÍÊÇÐÑ¿ËÇ bÍÊÛ×ÍÂÍ ÑÄ¿ÑÏ¿ pÏÍÓÄÐÐÍÏÍË ÆÚÉÇ tÖÄÀÌÚÈ ÏÄÎÄÏÑÒ¿Ï ÍÀÚÖÌÍ ÐÍÐÑ¿ÁʾÊÇ ÌÄ
boc¿ÊÛÆÄÉÎÏÇÁÌÄÐÄÌÚÁmÍÐÉÍÁÐÉÒÝÉÍÌÐÄÏ ÑÍÊÛÉÍ ÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÇÄ ÇÑ¿ÊÛ¾ÌÐÉÇÄ ÍÀÏ¿ÆÕÚ ÌÍ Ç
Á¿ÑÍÏÇÝ ÑÏ¿ÃÇÕÇÇ ÌÄËÄÕÉÍÈ ÁÍÉ¿ÊÛÌÍÈ ×ÉÍ ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌǾmidÊÇÌÉÇare¿ÏÂÍËÚÅÐÉÍÂÍ
ÊÚ ÇÆ r¿ÌÉÑpÄÑÄÏÀÒÏÂÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Á pix¿ÈÉÍÁÐÉÍÂÍÇÃÏÒÂÇÔÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁbÊ¿ÂÍ
mÍÐÉÁÒÎÏÇÂʿ׿ÝÑоcmh¿ÏÒÃÌ¿¾iÁ¿ÌÍÁ¿Ç ÿϾÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍÈËÒÆÚÉÄÁÁÍÐÎÇÑ¿ÌÇÇÎÄÁÕÍÁ

cokal}n|juaktl}sfs 
ÐÊÍÅÇÊ¿ÐÛ ÑÏ¿ÃÇÕǾ ÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛÌÍÂÍ ÐÍÍÑÌÄÐÄÌǾ qu kdk¿ÃÇÌÐÉ¿¾ mraÊÄÉÐÄÄÁ¿ fmaÏÄÓÛÄÁ¿
ÁÍÉ¿ÊÛÌÍÑÄÔÌÇÖÄÐÉÇÔ ƿÿÖ Ç ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÔ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈÃľÑÄÊÛÇÐÉÒÐÐÑÁqucnkÒÃϾÁÕÄÁ¿
ÕÄÊÄÈ s¿ÉÅÄ Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÁÐÄÂÿ ÀÍÊÛ×ÍÄ ÃÍÕÄÌÑÌ¿ÏÍÃÌÚÈ¿ÏÑÇÐÑquapm¿ÏÑÚÌÍÁ¿Ð
ÁÌÇË¿ÌÇÄ ÒÃÄʾÊÍÐÛ ÃÏ¿Ë¿ÑÇÖÄÐÉÍÈ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÄ ÐÇÐÑÄÌÑicqÍËÇ×ÄÁÐÉ¿¾
ÎÄÁÕÍÁ r ÎÄÏÁÚÔ ÊÄÑ ÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌǾ ÁÍÉ¿ÊÛÌÚÔ pÄÿÂÍÂÇ É¿ÓÄÃÏÚ ÉÍÌÕÄÏÑÇÏÒÝÑ Á ÂÍÏÍÿÔ
ÉÊ¿ÐÐÍÁÇÃÄÑÑÏ¿ÃÇÕǾÌÄÏ¿ÆÏÚÁÌÍÐÑÇÎÏÍÓÄÐÐÇÍ qÍÐÐÇÇrndÇfÁÏÍÎÚÁÍÆÂÊ¿ÁʾÝÑÇÒÖ¿ÐÑÁÒÝÑ
Ì¿ÊÛÌÍÈÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇÇÌ¿ÉÍÎÊÄÌǾÉÍÌÕÄÏÑÌÍÂÍÇ Á Ï¿ÀÍÑÄ ÅÝÏÇ ËÌÍÂÇÔ ÁÐÄÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔ Ç ËÄÅ
ÐÕÄÌÇÖÄÐÉÍÂÍÍÎÚÑ¿kÊ¿ÐÐÌÚÄÁÄÖÄÏ¿ÁÍÉ¿ÊÛÌÍÂÍ ÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÄÈ Ç ÁÍÉ¿ÊÛÌÚÔ ÉÍÌÉÒÏ
ÍÑÃÄÊÄÌǾÄØÄÐÍÁÏÄËÄÌaeaÊÄÉпÌÃÏÍÁÍÈkÍ ÐÍÁÁÑÍËÖÇÐÊÄÃÄÑÐÉÍÝÌÍ×ÄÐÉÇÔÁÄÃÒÑË¿Ð
ÖÄÑÍÁÍÈ ÁÐÄÂÿ ÎÏÇÁÊÄÉ¿ÊÇ пËÚÄ ×ÇÏÍÉÇÄ ÐÊÍÇ ÑÄÏÉÊ¿ÐÐÚ Á mÍÐÉÁÄ Ç ÉÏÒÎÌÚÔ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ
ËÍÐÉÍÁÐÉÍÈÎÒÀÊÇÉÇ ÕÄÌÑÏ¿Ô qÍÐÐÇÇ Ç rnd ¿ Ñ¿ÉÅÄ Á dÍÊÊ¿ÌÃÇÇ
bÊ¿ÂÍÿϾ ÜÑÇË ÑÏ¿ÃÇÕǾË ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÈ iÑ¿ÊÇÇ iÐοÌÇÇ rya ÅÌÍÈ Ç rÄÁÄÏÌÍÈ
Ë¿ÌÄÏÄ ÊÒÖ×ÇÔ ÎÇÑÍËÕÄÁ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ ÎÏÇÐÒØÇ kÍÏÄÄ ~ÐÑÍÌÇÇ €ÎÍÌÇÇ ÿÝÑ ÍÑÉÏÚÑÚÄ ÒÏÍ
ÖÇÐÑÍÑ¿ÇÌÑÍÌ¿ÕÇÇÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÈÁÉÒÐÖÒÁÐÑÁÍ ÉÇÁmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍË
ÐÑÇʾÍÏ¿ÌÇÖÌÍÄÐÕÄÌÇÖÄÐÉÍÄÎÍÁÄÃÄÌÇÄÏ¿ÐÉÏÚ ÒÖÇÊÇØÄÎÏÇÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇqÍÐÐÇÈÐÉÍÈ¿É¿ÃÄ
ÑÇÄÍÀÏ¿ÆÌÍÈÐÒÑÇËÒÆÚÉÇrÏÄÃÇÁÚÎÒÐÉÌÇÉÍÁ° ËÇÇËÒÆÚÉÇÇËdÌÄÐÇÌÚÔÇÃÏm¿ÐÑÄÏÉÊ¿ÐÐÚ
ÉÍÏÇÓÄÇÁÍÉ¿ÊÛÌÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ÇÎÄÁÕÚÐËÇÏÍÁÍÈ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ pirÉÒÐÌÇÖÄÌÉÍ Æ¿ÎÇпÌÚ Ê¿ÀÍ
ÇÆÁÄÐÑÌÍÐÑÛÝ cb¿ÏÐÍÁ¿ noÀÒÔÍÁ¿ anÄÅÿ Ï¿ÑÍÏǾËÇ ÆÁÒÉÍÆ¿ÎÇÐÇ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿
ÌÍÁ¿ fhÀÏÒÄÁ¿ cpÄÑÏÍÁ rlÄËÄ×ÄÁ a~ÈÆÄÌ ÑÍÏÇÇÇqamÇËdÌÄÐÇÌÚÔ
nd¾ÒÏÍÁiaÏÔÇÎÍÁ¿smÇÊ¿×ÉÇÌ¿fkÇÀÉ¿ÊÍ rÑÍÊÛÅħÆÁÄÆÃÌÚ˨¾ÁʾÄÑоÐÍÐÑ¿ÁÁÚÎÒÐÉ
m¿ÆÒÏÍÉ acÄÃÄÏÌÇÉÍÁ ËÌÍÂÇÄ ÇÆ ÉÍÑÍÏÚÔ ÌÇÉÍÁÁÍÉ¿ÊÛÌÍÂÍÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿cÎÍÐÊÄÃÌÇÄÃÄо
ÐÑ¿ÌÍÁÇÊÇÐÛÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ËÇÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÑÇÊÄÑǾ vv ÁÄÉ¿ Ì¿Ö¿ÊÇ ¿ÉÑÇÁÌÒÝ ÑÁÍÏÖÄÐÉÒÝ
cÍÈÎÍÊÍÁÇÌÄÔÂÂÌ¿ÁÍÉ¿ÊÛÌÍËÓ¿ ÅÇÆÌÛ fkÒÃϾÁÖÄÌÉÍ nfÏ¿ÐÍÁ¿ cxÄÏÌÍÁ
ÉÒÊÛÑÄÑÄÉ¿ÉÇÌ¿ÃÏÒÂÇÔÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇÔÓ¿ÉÒÊÛ brÑ¿ÕÄÌÉÍfbÏÚÊÄÁ¿lk¿Æ¿ÏÌÍÁÐÉ¿¾~kÒÏ
ÑÄÑ¿ÔÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÊÇÐÛÃÁÄÁÍÉ¿ÊÛÌÚÄ Ë¿Ì¿ÊÇÄÁ bbÍ¿ÖÄÁ pxÄÏÌÚÔ md¿ÁÏÇÊÍÁ¿
É¿ÓÄÃÏÚ°ndq¿ÈÐÉÍÂÍÇkneÍÏÊÇ¿É¿Ñ¿É skÍÏÍÁÇÌ¿lpÄÑÏÍÁ¿akÇÐÄÊÄÁnÄÖ¿ÄÁ
ÅÄÉ¿ÓÄÃÏ¿É¿ËÄÏÌÍÂÍÎÄÌǾcÄÂÍÃÚÍÌÇ rmÒÏÆ¿ÄÁ sbÇÉÒÊÍÁ¿ nk¿Æ¿ÌÐÉÇÈ odÒϾ
ÍÀÙÄÃÇÌÇÊÇÐÛÁÄÃÇÌÒÝÉ¿ÓÄÃÏÒÐÍÊÛÌÍÂÍÎÄÌǾ ÉÍÁ¿ fm¿ÉÐÇËÍÁ¿ mtÏÒÐÍÁ ayÇ×ʾÄÁ Ç
ÐÒØÄÐÑÁÒÝØÒÝ Ç ÎÍÌÚÌÄ rÄÂÍÃ̾ Ì¿ É¿ÓÄÃÏÄ ËÌÍÂÇÄÃÏÒÂÇÄÆ¿ËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÚÄ¿ÏÑÇÐÑÚ
ÀÍÊÛ×ÍÄÁÌÇË¿ÌÇÄÒÃÄʾÄÑо¿ÏËÍÌÇÖÌÍËÒÐÍÖÄ cÚÎÒÐÉÌÇÉÇ É¿ÓÄÃÏÚ ÐÍÊÛÌÍÂÍ ÎÄÌǾ ÁÍÐÑÏÄ
Ñ¿ÌÇÝÉ¿ËÄÏÌÍÈÇÍÎÄÏÌÍÈÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÍÈÇÐÍÁ ÀÍÁ¿ÌÚÁÊÒÖ×ÇÔÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÚÔÑÄ¿ÑÏ¿Ô°bÍÊÛ
ÏÄËÄÌÌÍÈËÒÆÚÉÇÁÏÄÎÄÏÑÒ¿ÏÄÉ¿ÅÃÍÂÍÐÑÒÃÄÌÑ¿ ×ÍË ÑÄ¿ÑÏÄ ÇËkrrÑ¿ÌÇÐÊ¿ÁÐÉÍÂÍ Ç cinÄ
mÍÊÍÃÚÄÎÄÁÕÚÌÄÏÄÃÉÍÁÚÐÑÒοÝÑÎÄÏÁÚËÇÇÐ ËÇÏÍÁÇÖ¿e¿ÌÖÄÌÉÍ mÍÐÉÍÁÐÉÍË É¿ËÄÏÌÍË ËÒ
ÎÍÊÌÇÑÄʾËÇÌÍÁÚÔÐÍÖÇÌÄÌÇÈ ÆÚÉ¿ÊÛÌÍËÑÄ¿ÑÏÄÑÄ¿ÑÏħnÍÁ¿¾ÍÎÄÏ¿¨pÄÏË
rÏÄÃÇÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁÁÍÉ¿ÊÛÌÚÔÉÊ¿ÐÐÍÁÁvvÁÄ ÐÉÍË ÍÎÄÏÌÍË ÑÄ¿ÑÏÄ oÌÇ ¾ÁʾÝÑо ÐÍÊÇÐÑ¿ËÇ
ÉÄ°ÁÚÿÝØÇÄоÎÄÿÂÍÂÇÆÌ¿ËÄÌÇÑÚÄÎÄÁÕÚÇ ÆÌ¿ËÄÌÇÑÚÔ ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔ ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÔ ÉÍÊÊÄÉÑÇÁÍÁ
ÎÏÍÐÊ¿ÁÊÄÌÌÚÄÆÁÄÆÃÚÍÎÄÏÌÍÈÐÕÄÌÚcab¿Â¿ÃÒ ÇÓÇÊ¿ÏËÍÌÇÈÏ¿ÀÍÑ¿ÝÑÁÍÎÄÏÌÚÔÑÄ¿ÑÏ¿ÔaÁÐÑ
ÏÍÁakaÐÉÍÖÄÌÐÉÇÈhplÍÃÇÈelaÐÎÄÊÒÌà ÏÇÇdÄÏË¿ÌÇÇiÑ¿ÊÇÇyÁÄÈÕ¿ÏÇÇ
kneÍÏÊÇ¿ÉaleÍÊÇÁÍnleÍÏÊÇ¿ÉcuqÍÅ c¿ÅÌ¿¾ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌ¿¾ ×ÉÍÊ¿ Ãʾ ËÍ
ÃÄÐÑÁÄÌÐÉ¿¾disÇÕmpm¿ÉпÉÍÁ¿r€lÄËÄ ÊÍÃÚÔ ÎÄÁÕÍÁ° ÒÖ¿ÐÑÇÄ Á Ì¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔ Ç
×ÄÁ nioÆÄÏÍÁ fkk¿ÑÒÊÛÐÉ¿¾ aib¿ÑÒÏÇÌ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÉÍÌÉÒÏпÔ ÁÍÉ¿ÊÇÐÑÍÁ fØÄ Á
airÁÄ×ÌÇÉÍÁ¿ fcyÒËÐÉ¿¾ pmnÍÏÕÍÁ ÄÂÍÃÚÌ¿ÉÍÌÉÒÏпÔÁÍÉ¿ÊÇÐÑÍÁÒÐÎÄ×ÌÍ
fekÏÒÂÊÇÉÍÁ¿fdkÇÀÉ¿ÊÍmoqÄÈÆÄÌcaaÑ ÁÚÐÑÒοÊÇ ÐÑÒÃÄÌÑÚ neÍÏÊÇ¿É fkÏÒÂÊÇÉÍ
Ê¿ÌÑÍÁffnÄÐÑÄÏÄÌÉÍfcoÀÏ¿ÆÕÍÁ¿cÌ¿ÐÑ; Á¿ olÄÍÌÑÛÄÁ¿ ss¿Ê¿Ô¿ÃÆÄ rvÏÍËÖÄÌÉÍ Ç
ØÄÄÁÏÄ˾Ì¿É¿ÓÄÃÏÄÏ¿ÀÍÑ¿ÝÑÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿°Ì¿ ÃÏÒÂÇÄsÍÊÛÉÍÆ¿ξÑÌ¿ÃÕ¿ÑÛÊÄÑ
ÐÂÍÿ 
ÏÍÃÌÚÄ¿ÏÑÇÐÑÚrrrqikaÏÔÇÎÍÁ¿cipÛ¾ÁÉÍ ÎÇÑÍËÕ¿ËÇ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ ÀÚÊÍ ÎÍÊÒÖÄÌÍ ÐÁÚ×Ä
baqÒÃÄÌÉÍ hlrÍÑÉÇÊ¿Á¿ Ì¿ÏÍÃÌÚÄ ¿ÏÑÇÐÑÚ ÎÏÄËÇÈÆÍÊÍÑÚÔËÄÿÊÄÈÇÎÍÖÄÑÌÚÔÃÇÎÊÍ
qu arcÍÏÍ×ÇÊÍ prdÊÒÀÍÉÇÈ bnkÒÃϾÁÕÄÁ ËÍÁÁÑÍËÖÇÐÊÄÌ¿mÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔÉÍÌÉÒÏпÔ
aalÍ׿É iim¿ÐÊÄÌÌÇÉÍÁ¿ lanÇÉÇÑÇÌ¿ ÇËqyÒË¿Ì¿ eÅ~ÌÄÐÉÒ ib¿Ô¿ ÉÍÌÉÒÏпÔ
dapÇпÏÄÌÉÍ pirÉÒÐÌÇÖÄÌÉÍ ÃÍÉÑÍÏ ÇÐÉÒÐ ÁgÄÌÄÁÄsÒÊÒÆÄÌ¿ÃÏÒÂÇÔÎÏÄÐÑÇÅÌÚÔÐÍÐѾ
ÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾadÏÇÂÍÏÛÄÁÆ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÄ¿ÏÑÇÐÑÚ Æ¿ÌǾÔÎÄÁÕÍÁ

 irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkojkonrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij
k¿ÓÄÃÏ¿ÐÍÊÛÌÍÂÍÎÄÌǾϾÃ
ÐÊÄÁ¿Ì¿ÎÏ¿ÁÍ °lanÇÉÇÑÇÌ¿kdk¿ÃÇÌÐÉ¿¾baqÒÃÄÌÉÍpirÉÒÐÌÇÖÄÌÉÍ
ÃÄÉ¿ÌÓ¿ÉÒÊÛ
ÑÄÑ¿Æ¿ÁÉ¿ÓÄÃÏÍÈ iim¿ÐÊÄÌÌÇÉÍÁ¿mraÊÄÉÐÄÄÁ¿ϾðdapÇпÏÄÌÉÍhlrÍÑÉÇÊ¿Á¿adÏÇÂÍÏÛÄÁaalÍ׿É
prdÊÒÀÍÉÇÈapm¿ÏÑÚÌÍÁ

rÄÂÍÃ̾×ÌÇÄÐÑÒÃÄÌÑÚÇÁÚÎÒÐÉÌÇÉÇÐÖÄÐÑÛÝ ÑÍÁ¿ ÐÑ¿Ê¿ Ê¿ÒÏÄ¿ÑÍË ÉÍÌÉÒÏп ÇËpix¿È


ÎÏÍÃÍÊÅ¿ÝÑÑÏ¿ÃÇÕÇÇÐÁÍÇÔÎÏÄÃ×ÄÐÑÁÄÌÌÇÉÍÁ ÉÍÁÐÉÍÂÍËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔÉÍÌÉÒÏÐÍÁÁy¿ÌÔ¿Ä
l¿ÒÏÄ¿Ñ¿ËÇÁÐÄÏÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍÉÍÌÉÒÏп§$GNNCXQEG¨ §r¿ÌÉÑpÄÑÄÏÀÒϨ ay¿ÂÇËÒÏ¿ÑÍÁ¿ ° Ê¿
ÐÑ¿ÊÇfpϾËÍÌÍÐÍÁ¿
ÉÊ¿ÐÐmraÊÄÉÐÄÄÁÍÈ ÒÏÄ¿Ñ ÉÍÌÉÒÏп Á b¿ÏÐÄÊÍÌÄ
ÉÊ¿ÐÐ dapÇп
qbÍÀÏÍÁ
ÉÊ¿ÐÐapm¿ÏÑÚÌÍÁ¿ pwÁÄÑÉÍÁ¿ ÏÄÌÉÍ acÇÉÑÍÏÍÁ¿° Ê¿ÒÏÄ¿Ñ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃ

ÉÊ¿ÐÐ cnkÒÃϾÁÕÄÁÍÈ nwÚÃÄÌÍÁ


ÉÊ¿ÐÐ ÌÚÔ ÉÍÌÉÒÏÐÍÁ ÇËmidÊÇÌÉÇ ÇËmk¿Ê
adÏÇÂÍÏÛÄÁ¿ ÁÍÉ¿ÊÛÌÚÄ ÃÒÜÑÚ rsÏÇÓÍ Ê¿Ð
dÏÄÕǾ ÉÍÌÉÒÏп ÁÍÉ¿ÊÇÐÑÍÁ Á kÇÑ¿Ä
ÌÍÁ¿¯kÍÏοÖÄÁ¿mtÏÒÐÍÁ¯raÉÐÄÌÍÁ aeÒÌ¿ÄÁ° Ê¿ÒÏÄ¿Ñ ÉÍÌÉÒÏп ÇËpix¿È
lÇfÌrÍ̯oxÄÏÌÚ×ÄÁ¿
ÉÊ¿ÐÐfmaÏÄÓÛ ÉÍÁÐÉÍÂÍ clÚÌÛÉÍÁÐÉÇÈ° ÇËmidÊÇÌ
ÄÁÍÈ qeÄËÇÃÍÁÇpnÍÁÇÉÍÁ
ÉÊ¿ÐÐaalÍ ÉÇ fc¿ÐÇÊÄÌÉÍ° ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍ ÉÍÌÉÒÏп
׿ɿ l¿ÒÏÄ¿ÑÐÉÇÄÆÁ¿ÌǾÌ¿mÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍË Á aÊË¿aÑÄ
ÉÊ¿ÐÐ pirÉÒÐÌÇÖÄÌÉÍ ~ÑÍÑ
ÉÍÌÉÒÏÐÄ Á €ÎÍÌÇÇ ÎÍÊÒÖÇÊÇ fzÄÏÀ¿ÖÄÌÉÍ Ͼà ËÍÅÌÍ ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍ ÎÏÍÃÍÊÅÇÑÛ rÑÒ

ÉÊ¿ÐÐ mraÊÄÉÐÄÄÁÍÈ Ç av¿ÑÑÍÏÇ


ÉÊ¿ÐÐ ÃÄÌÑÚ É¿ÓÄÃÏÚ Ñ¿ÉÅÄ ÒÐÎÄ×ÌÍ ÒÖ¿ÐÑÁÍÁ¿ÊÇ Á
dapÇпÏÄÌÉÍ dÏ¿ÌÎÏÇ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍ ÉÍÌÉÒÏпÔ §sÏÇ ÁÄÉ¿ ÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÍÂÍ ÏÍË¿Ìп¨
ÉÍÌÉÒÏпÁaÐÑ¿ÌÄ
k¿Æ¿ÔÐÑ¿Ì Æ¿ÁÍÄÁ¿ÊmcÄ ÇËbdËÚÏÇ ÇËnoÀÒÔÍÁÍÈ ÇËfoÀÏ¿ÆÕÍ
ÉÒ¿
ÉÊ¿ÐÐapm¿ÏÑÚÌÍÁ¿ faÝ×ÄÁ¿ÎÍÊÒÖÇ ÁÍÈÇËdrÁÇÏÇÃÍÁ¿ÁËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔÐÍÐѾ
Ê¿ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚÈÎÏÇÆÌ¿ÉÍÌÉÒÏÐħcÄÏÃÇÄÁÐÉÇÄ Æ¿ÌǾÔÁbÄÊÛÂÇÇdÄÏË¿ÌÇÇdÏÄÕÇÇk¿Æ¿ÔÐÑ¿
ÂÍÊÍп¨spÊÍÑÌÇÉÍÁ¿°Ì¿ÉÍÌÉÒÏÐÄmÍÌÐÄÏ ÌÄkÇÑ¿ÄuÇÌʾÌÃÇÇyÁÄÕÇÇxÄÔÍÐÊÍÁ¿ÉÇÇ
Ï¿Ñ k¿À¿ÊÛÄ
ÉÊ¿ÐÐ kdk¿ÃÇÌÐÉÍÈ ab¿É¿Ð xÇÊÇ€ÎÍÌÇÇ

cokal}n|juaktl}sfs 
hÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÚÈ ÁÉÊ¿Ã Á ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÒ ÎÄÁÕÍÁ larÍÉÍÊÍÁÄÏÍÁ¿ ncdÍÊÒÀÄÁ¿ abpÍÉ
ÁÌÍоÑ ÉÍÌÕÄÏÑËÄÈÐÑÄÏÚ É¿ÓÄÃÏÚ Æ¿ÐÊÒ ÏÍÁÐÉÇÈÇÃÏÒÂÇÄ
ÅÄÌÌÚÄ ¿ÏÑÇÐÑÚ qu ncbÍÂÄÊ¿Á¿ mnbÄ h¿ÐÊÒÂÇÁÚÐÍÉÍÂÍÒÏÍÁ̾ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ
ÊÍÒÐÍÁ¿ ÍÎÚÑÌÚÄ Ë¿ÐÑÄÏ¿ flkÏ¿ÁÖÄÌÉÍ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾÎÄÁÕÍÁÉ¿ÓÄÃÏ¿ÐÍÊÛÌÍÂÍÎÄÌǾÏ¿Æ
nmiÁÄÉÇÌ¿ anÇÉÇÑÇÌ¿ ockÍÆÊÍÁ¿ ÃÄʾÄÑÐÉ¿ÓÄÃÏÍÈÍÎÄÏÌÍÈÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ

k ¿ÓÄÃÏ¿ÍÎÄÏÌÍÈÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇÍÀÏ¿ÆÍÁ¿
Ì¿ÁmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÁÔ
ÂÍÿÔ fÄ ÇÐÑÍÏǾ ÑÄÐÌÍ ÐÁ¾Æ¿Ì¿ Ð ÇÐÑÍÏÇÄÈ
§kÊ¿Ðп ÐÕÄÌÇÖÄÐÉÍÈ ÇÂÏÚ Ç ÃÄÉÊ¿Ë¿ÕÇÇ Ãʾ
ÁÍÉ¿ÊÇÐÑÍÁ¨ÊÄÑ
 ÐÍÃ̾ÐÍÆÿÌǾ
oÎÄÏÌÍÂÍ ÉÊ¿Ðп ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ mmiÎÎÍ
пËÍÈ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ rÍÁÐÄË ÊÇÑÍÁÚËiÁ¿ÌÍÁÚËÊÄÑ
 ÐÍÃ̾ÐÍ
ÌÄÿÁÌÍ ÑÍÏÅÄÐÑÁÄÌÌÍ ÍÑËÄÖ¿ÊÇÐÛ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ ÆÿÌǾÉ¿ÓÄÃÏÚÍÎÄÏÌÍÈÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇÇÊÄÑ
ÆÌ¿ËÄÌ¿ÑÄÊÛÌÚÔÿÑÊÄÑ
 ÐÍÃ̾ÍÐ
 ÐÍ Ã̾ ÍÑÉÏÚÑǾ oÎÄÏÌÍÈ ÐÑÒÃÇÇ Á
ÌÍÁ¿ÌǾndqÒÀÇÌ×ÑÄÈÌÍËÇrcyÒËÐÉÇË bÍÊÛ×ÍË Æ¿ÊÄ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÐÎÄÉÑ¿ÉÊÄË

 k¿ÓÄÃÏ¿ ÍÎÄÏÌÍÈ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÇ oÎÄÏÌÍÂÍ ÑÄ¿ÑÏ¿ ϾÃ


ÐÊÄÁ¿Ì¿ÎÏ¿ÁÍ ° lagÒÏ¿ÁÊÄÁ¿ frd¿ÁÏÇÊÍÁ¿
rÑÄËÎÌÄÁÐÉ¿¾ nplÄÁÿ iirÇÊ¿ÌÑÛÄÁ¿ pck¿ÏÎÍÁ¿ an€ÉÒÎÍÁ
ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÈ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ ÑÄ¿ÑÏ¿ 
i~dÍÏÝÌÍÁ¿icaÌÍÔÇÌ¿ϾðaclÇË¿ÄÁ
ÃÇÏÄÉÑÍÏÑÄ¿ÑÏ¿ ccpÍÊÄÔcugÿÌÍÁ
Æ¿ÁÉ¿ÓÄÃÏÍÈ pbl¿ÌÃÍ
nikÒÆÌÄÕÍÁbapÄÏÐǾÌÍÁϾðdkÊÇËÄÌÉÍsbdÄÏ¿ÐÇËÍÁ¿bbk̾ÆÄÁccnÇÉÍÊ¿ÄÁcas¾ÎÉÇÌ

 irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkojkonrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij
§rÁ¿ÃÛÀ¿uÇ¿Ïͨ
ÃÇÏÇÅÄÏaimÄÊÇÉp¿
׿ÄÁÏÄÅÇÐÐÄÏmchÁ¿ÌÕÄÁ 
oÃÌÍÈ ÇÆ ÐÑ¿ÏÄÈ×ÇÔ ÑÏ¿ÃÇÕÇÈ É¿ÓÄÃÏÚ ¾Á
ʾÄÑо ÍÎÍÏ¿ Ì¿ ÁÚÐÍÉÍÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÄ ÍÀÏ¿Æ
ÕÚÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍÇËÇÏÍÁÍÂÍÍÎÄÏÌÍÂÍÇÐÉÒÐ
ÐÑÁ¿ ÎÏÇ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÄ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ É ÐÕÄÌÇÖÄÐÉÍÈ
ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ rÇÊ¿ËÇ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
ÐÑ¿ÁÇÊÇÐÛÑ¿ÉÇÄÐÊÍÅÌÚÄÐÎÄÉÑ¿ÉÊÇɿɧxÄÏÄ
ÁÇÖÉǨpix¿ÈÉÍÁÐÉÍÂͧrÌÄÂÒÏÍÖÉ¿¨§w¿ÏÐ
É¿¾ÌÄÁÄÐÑ¿¨§cÄÏ¿yÄÊÍ¿¨naqÇËÐÉÍÂÍkÍÏ
пÉÍÁ¿§vÍÁ¿ÌØÇÌ¿¨§gÄÌÇÑÛÀ¿¨mpmÒÐÍÏÂ
ÐÉÍÂͧqÒпÊÉ¿¨§k¿ËÄÌÌÚÈÂÍÐÑÛ¨are¿ÏÂÍ
ËÚÅÐÉÍÂͧaÇÿ¨eÅcÄÏÃǧu¿ÒÐѨydÒÌÍ
§p¿¾ÕÚ¨ qlÄÍÌÉ¿Á¿ÊÊÍ §rÄÁÇÊÛÐÉÇÈ ÕÇÏÝÊÛ
ÌÇɨeÅqÍÐÐÇÌÇmÌÍÂÇÄÇÔÌÇÔ°§qÒÐÊ¿ÌÇ
lÝÃËÇÊ¿¨ midÊÇÌÉÇ §iÍÊ¿ÌÑ¿¨ §fÁÂÄÌÇÈ
oÌÄÂÇ̨ pix¿ÈÉÍÁÐÉÍÂÍ §bÍÂÄË¿¨ eÅpÒ
ÖÇÌÇ §rÁ¿ÃÛÀ¿ uÇ¿Ïͨ° ÃÍ ÐÇÔ ÎÍÏ ÍÐÑ¿ÝÑ
оÁÏÄÎÄÏÑÒ¿ÏÄÐÑÒÃÄÌÖÄÐÉÍÂÍÍÎÄÏÌÍÂÍÑÄ¿ÑÏ¿
pÏÇÜÑÍ˧bÍÂÄË¿¨§eÍÌgҿ̨cmÍÕ¿ÏÑ¿Ç
§sÏ¿ÁÇ¿Ñ¿¨eÅcÄÏÃÇÇÃÒÑÌ¿ÇÑ¿ÊÛ¾ÌÐÉÍ˾ÆÚ pÏÇÂÊ¿×ÄÌÇÄÌ¿ÐÎÄÉÑ¿ÉÊÛÍÎÄÏÌÍÈÐÑÒÃÇÇÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
ÉħxÄÊÍÁÄÖÄÐÉÇÈÂÍÊÍШupÒÊÄÌÉ¿°Ì¿ÓÏ¿Ì ÉÊÄÑÇÝÎÄÏÁÍÂÍÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾÍÎÄÏÚ§fÁÂÄÌÇÈoÌÄÂÇ̨
ÕÒÆÐÉÍ˧kÍÓÄÈÌ¿¾¨Ç§kÏÄÐÑÛ¾ÌÐÉ¿¾¨É¿ÌÑ¿ÑÚ pix¿ÈÉÍÁÐÉÍÂÍ
b¿Ô¿° Ì¿ ÌÄËÄÕÉÍË §fÊÄÁÐÇÌÐÉÇÄ ËÇÐÑÄÏÇǨ
eu¿ÈÂÇ°Ì¿¿ÌÂÊÇÈÐÉÍËrÒÐÎÄÔÍËÁÐÑÒÃÄÌ rÎÄÉÑ¿ÉÊÇ ÍÎÄÏÌÍÂÍ ÉÊ¿Ðп ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
ÖÄÐÉÍËÑÄ¿ÑÏÄÇÃÄÑÍÎÄÏ¿rq¿ÔË¿ÌÇÌÍÁ¿§uÏ¿Ì ÒÅÄ ÀÍÊÄÄ ÐÑ¿ ÊÄÑ ÎÍÊÛÆÒÝÑо ÒÐÑÍÈÖÇÁÚË ÒÐ
ÖÄÐÉ¿ ÿ qÇËÇÌǨ n¿Ï¾ÃÒ Ð ÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÇË ÏÄ ÎÄÔÍËÒ×ÇÏÍÉÍÈËÍÐÉÍÁÐÉÍÈÎÒÀÊÇÉÇmÌÍÂÇÄ
ÎÄÏÑÒ¿ÏÍËÑÏ¿ÃÇÕÇÄÈÐÑ¿ÊÍÍÀÏ¿ØÄÌÇÄÉÑÁÍÏ ÁÚÎÒÐÉÌÇÉÇÉ¿ÓÄÃÏÚÐÑ¿ÊÇÇÆÁÄÐÑÌÚËÇ¿ÏÑÇÐ
ÖÄÐÑÁÒ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÔ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁ° ÍÎÄÏ¿Ë Ñ¿ËÇÍÎÄÏÌÚÔÑÄ¿ÑÏÍÁÐÍÊÇÐÑ¿ËÇbÍÊÛ×ÍÂÍÑÄ
rpÏÍÉÍÓÛÄÁ¿
§eÒÜÌÛ¾¨ Ç §rÄËÄÌ kÍÑÉͨ ¿ÑÏ¿° fkÇÀÉ¿ÊÍ iaÏÔÇÎÍÁ¿ am¿ÐÊÄÌÌÇ
kmÍÊÖ¿ÌÍÁ¿aÊnÇÉÍÊ¿ÄÁ¿ÇÃÏÒÂÇË ÉÍÁacÄÃÄÏÌÇÉÍÁmqÄ×ÄÑÇÌa~ÈÆÄÌ
k ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÄ ÀÒÃÒØÇÔ ÍÎÄÏÌÚÔ ¿ÏÑÇÐ c ÐÁÍÄ ÁÏÄ˾ pix¿ÈÉÍÁÐÉÇÈ ÃÍÁÄÏÇÊ ÎÏÄ
ÑÍÁ ÎÏÇÁÊÄÉ¿ÊÇÐÛ ÁÚÿÝØÇÄо ÃÇÏÇÅÄÏÚ ËÛÄÏÒ ÐÁÍÄÈ ÍÎÄÏÚ §fÁÂÄÌÇÈ oÌÄÂÇ̨ ÐÑÒÃÄÌ
bÍÊÛ×ÍÂÍ ÑÄ¿ÑÏ¿ cirÒÉ nrdÍÊÍÁ¿ÌÍÁ Ñ¿ËÍÎÄÏÌÍÈÐÑÒÃÇÇmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
abvÄÐÐÇÌ ccnÄÀÍÊÛÐÇÌ k¿ÓÄÃÏÍÈ ÍÎÄÏ cÂÍÃÒÉÊÄÑÇÝÎÄÏÁÍÂÍÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ
ÌÍÈÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇÃÍÊÂÍÄÁÏÄ˾Æ¿ÁÄÃÍÁ¿ÊÒÖÄÌÇÉ ÍÎÄÏÚ ÐÍÐÑ;Êо ÆÌ¿ËÄÌ¿ÑÄÊÛÌÚÈ ÐÎÄÉÑ¿ÉÊÛ ÎÍÃ
npaÌÍÐÍÁ¿ÇÆÁÄÐÑÌÚÈÃÇÏÇÅÄÏÎÏÍÓÄÐÐÍÏ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄË dnqÍÅÃÄÐÑÁÄÌÐÉÍÂÍ
¿ÐÐÇÐÑÄÌÑÍË
f€q¿ÕÄÏcÑÍÅÄÁÏÄ˾ÐÔÂÍÃÍÁÑÏ¿ ÃÇÏÇÅÄÏ¿ÀÚÊapÍʾÌÐÉÇÈÏÄÅÇÐÐÄÏÍËcgÿ
ÃÇÕÇÄÈÐÑ¿Ê¿ÎÏ¿ÉÑÇÉ¿οÏÑÌÄÏÐÑÁ¿ÐÉ¿ÓÄÃÏÍÈ ÌÍÁ ÁÉÍÑÍÏÍËοÏÑÇÝoÌÄÂÇÌ¿ÎÄÊÃÇÎÊÍËÌÇÉ
ÍÎÄÏÌÍÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÍÂÍÃÇÏÇÅÇÏÍÁ¿ÌǾÉÍÂ alÍ׿É
ÉÊ¿ÐÐ aib¿ÑÒÏÇÌ¿ lÄÌÐÉÍÂÍ°
ÿ ÐÑÒÃÄÌÑÚÃÇÏÇÅÄÏÚ Ï¿ÀÍÑ¿ÝÑ Ì¿Ã ÐÑÒÃÄÌ prÉÒÐÌÇÖÄÌÉÍ
ÉÊ¿ÐÐ disÇÕ¿ s¿ÑÛ¾ÌÚ°
ÖÄÐÉÇËÇ ÍÎÄÏÌÚËÇ ÐÎÄÉÑ¿ÉʾËÇ
ÐÏÄÃÇ ÌÇÔ ~kÒÑÒ×ÄÁ¿
ÉÊ¿ÐÐ nleÍÏÊÇ¿É οÏÑÇÝ
ÀÚÊÇ ekÇÑ¿ÄÌÉÍ al¿Æ¿ÏÄÁ lnÇÉÍÊ¿ÄÁ oÊÛÂÇ°myÒÑÍÁ¿
ÉÊ¿ÐÐfcoÀÏ¿ÆÕÍÁÍÈ 
oÎÄÏÌÚÈ ÑÄ¿ÑÏ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÄÑ cÏÄ˾ ÁÌÍÐÇÑ ÐÁÍÇ ÉÍÏÏÄÉÑÇÁÚ Á ÎÏÍÕÄÐÐ
ÎÊÍØ¿ÃÉÒ Ãʾ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÍÈ ÎÏ¿ÉÑÇÉÇ Ç ÍÎÄÏÌÍÈ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ rÄÂÍÃ̾ Ì¿
Æ¿ØÇÑÚÃÇÎÊÍËÍÁÐÑÒÃÄÌÑ¿ËÇξÑÍÂÍÉÒÏпÏÄ ÇÀÍÊÄÄÑ¿Ê¿ÌÑÊÇÁÚÄÇÎÍÃÂÍÑÍÁÊÄÌÌÚÄÐÑÒÃÄÌ
ÅÇÐÐÄÏÐÉÍÂÍÍÑÃÄÊÄÌǾqÍÐÐÇÈÐÉÍÈaÉ¿ÃÄËÇÇ ÑÚÒÅÄÐÍÁÑÍÏÍÂÍÉÒÏпÎÏÇÌÇË¿ÝÑÒÖ¿ÐÑÇÄ
ÑÄ¿ÑÏ¿ÊÛÌÍÂÍ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿
ÀÚÁ×ÄÂÍ disir´¿ Á ÐÎÄÉÑ¿ÉʾÔ oÎÄÏÌÍÂÍ ÑÄ¿ÑÏ¿ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍ
pÏÍÃÍÊÅ¿ÄÑо ÑÏ¿ÃÇÕǾ ÐÍÃÏÒÅÄÐÑÁ¿ ÑÁÍÏ ÏÇÇ mÌÍÂÇÄ ÐÑÒÃÄÌÑÚ οϿÊÊÄÊÛÌÍ Ð ÍÀÒÖÄ
ÖÄÐÉÇÔ ÁÒÆÍÁ Æ¿ÊÍÅÄÌÌ¿¾ acrÁÄ×ÌÇÉÍÁÚË ÌÇÄË Ï¿ÀÍÑ¿ÝÑ ÇÊÇ ÐÑ¿ÅÇÏÒÝÑо Á ÍÎÄÏÌÚÔ
lcb¿Ï¿ÑÍÁÚËÇdnsÇÕÄË ÑÄ¿ÑÏ¿Ô ¿ ÃÇÎÊÍËÚ Æ¿ØÇØ¿ÝÑ ÌÄÎÍÐÏÄÃÐ

cokal}n|juaktl}sfs 
ÑÁÄÌÌÍÌ¿ÐÕÄÌÄÁÐÎÄÉÑ¿ÉʾÔbÍÊÛ×ÍÂÍÑÄ¿Ñ Ç ÃÏÒÂÇÄ k¿ÓÄÃÏ¿ ÍÎÄÏÌÍÈ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ ÎÏÍ
Ï¿§nÍÁÍÈÍÎÄÏÚ¨ÇÊÇmÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍÑÄ¿ÑÏ¿ ÁÍÃÇÑ ÐÍÁËÄÐÑÌÚÄ ÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÇ Ð É¿ÓÄÃÏÍÈ
ÇËkrrÑ¿ÌÇÐÊ¿ÁÐÉÍÂÍ Ç cinÄËÇÏÍÁÇÖ¿ ÁÇÏÑÒ¿ÊÇÐÑÇÉÇ iÌÐÑÇÑÒÑ¿ ÓÇÊÍÐÍÓÇÇ qan
e¿ÌÖÄÌÉÍ ÂÃÄ ÍÀÐÒÅÿÝÑо ÌÍÁÚÄ ÎÒÑÇ ËÍÃÄÊÇÏÍÁ¿ÌǾ
n¿ É¿ÓÄÃÏÄ ÁÐÄÂÿ ÀÍÊÛ×ÍÄ ÁÌÇË¿ÌÇÄ ÒÃÄ ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ËÚ×ÊÄÌǾ ÑÄÔÌÇÖÄÐÉÇËÇ
ʾÊÍÐÛ Ì¿ÒÖÌÍËÄÑÍÃÇÖÄÐÉÍÈ Ï¿ÀÍÑÄ pÍËÇËÍ ÐÏÄÃÐÑÁ¿ËÇ
ÎÏÍÂÏ¿ËË ÎÍ ÃÇÐÕÇÎÊÇÌ¿Ë ÉÍÑÍÏÚÄ ÁÄÃÄÑ cÌ¿ÐÑ;ØÄÄÁÏÄ˾É¿ÓÄÃÏÒÍÎÄÏÌÍÈÎÍÃÂÍÑÍÁ
É¿ÓÄÃÏ¿
ÍÎÄÏÌ¿¾ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉ¿ ÐÕÄÌÇÖÄÐÉÍÄ ÉÇ ÁÍÆÂÊ¿ÁʾÄÑ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ qu ÃÍÉÑÍÏ
ÃÁÇÅÄÌÇÄÉÒÊÛÑÒÏ¿ÏÄÖÇÂÏÇËÑ¿ÌÄÕ ÀÚÊÇ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾÎÏÍÓÄÐÐÍÏcugÿÌÍÁ
Ì¿ÎÇпÌÚ ÇÌÑÄÏÄÐÌÚÄ ÑÏÒÃÚ ÎÍ ÁÍÎÏÍпË rÄÂÍÃ̾Ì¿É¿ÓÄÃÏÄÏ¿ÀÍÑ¿ÝÑÃÇÏÇÅÄÏÚ
ÍÎÄÏÌÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿pemÇÉÒÊÇÌ¿ieeÏÒ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿° Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ ÃľÑÄÊÛ ÇÐÉÒÐÐÑÁ
ÅÇÌÇÌ¿ f€q¿ÕÄÏ¿ iklÇÎÐÉÍÂÍ cck¿ aapÄÑÒÔÍÁ pbl¿ÌÃÍ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÛ
Ñ¿ÄÁ¿ aryÄÏÄ×ÄÁÐÉÍÂÍ apxÒÂÒÌÍÁ¿ Ç uk¿ÃÄÌ¿ ÔÍÏËÄÈÐÑÄÏ° Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ ¿Ï
ÃÏ ~Ñ¿ ÑÏ¿ÃÇÕǾ ÌÄ ÎÏÄÏÚÁ¿ÄÑо Ç ÐÄÂÍÃ̾ ÑÇÐÑ qu ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ ccpÍÊÄÔ ÏÄÅÇÐÐÄÏÚ
n¿Ï¾ÃÒ Ð ÌÍÁÚËÇ ÒÖÄÀÌÚËÇ ÎÏÍÂÏ¿ËË¿ËÇ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿° bapÄÏÐǾÌÍÁ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ
¿Ï¿ÌÅÇÏÍÁÉ¿ËÇ Ç ÏÄÿÉÕǾËÇ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ ÃľÑÄÊÛÇÐÉÒÐÐÑÁquÉ¿ÌÃÇÿÑÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄ
ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÇÈÐÍÆÿÌÌÚËÇÎÄÿÂÍ¿ËÇÉ¿ÓÄÃ ÌǾ nikÒÆÌÄÕÍÁ É¿ÌÃÇÿÑ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄ
ÏÚ ×ÇÏÍÉÇÈ ÇÌÑÄÏÄÐ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁ ÁÚÆÚÁ¿ ÌǾ ÃÍÕÄÌÑ iirÇÊ¿ÌÑÛÄÁ¿ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄ
ÝÑ Ì¿ÒÖÌÍËÄÑÍÃÇÖÄÐÉÇÄ Ï¿ÀÍÑÚ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ ÊÇ° Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ qu canÇÉÍÊ¿ÄÁ
cugÿÌÍÁ¿ÍÆ¿ÉÍÌ¿ÔËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÐÕÄÌÇÖÄÐ É¿ÌÃÇÿÑ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ dkÊÇËÄÌÉÍ
ÉÍÂÍËÚ×ÊÄÌǾÁÐÁÄÑÄÍÀØÄÈÑÄÍÏÇÇÇÐÎÍÊ À¿ÊÄÑËÄÈÐÑÄÏÚ skpÄÑÏÍÁ¿ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌ¿¾
ÌÇÑÄÊÛÐÑÁ¿iirÇÊ¿ÌÑÛÄÁÍÈÍ׿ʾÎÇÌÐÉÍË ¿ÏÑÇÐÑÉ¿ qu nbeÍÊÇÌÐÉ¿¾ ÔÒÃÍÅÌÇÉÇ
ËÄÑÍÃÄ ÎÐÇÔÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÂÍ ÎÄÏÄÁÍÎÊÍØÄÌǾ ff€ÏÍÖÉ¿sarÉÍÏÍÔÍÃÍÁ¿

opfqn|jsfasq
morkocrkojkonrfqcasoqii

p ÍÖÑÇÐÑÍÊÄÑÇÄÑÍËÒÌ¿Æ¿ÃÒÐÎÄÔÇÍÎÄÏÌÍ
ÂÍ ÉÊ¿Ðп ÁÚÐÍÉÍ ÍÕÄÌÄÌÌÚÄ ËÍÐÉÍÁÐÉÍÈ
ÎÒÀÊÇÉÍÈ Ç ÎÏÄÐÐÍÈ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÎÍÌÇË¿ÌÇÄ ÑÍÂÍ
ÑÍÁ Ç ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÚÈ ÎÄÏÐÍÌ¿Ê cÏ¿ÐÎÍϾ
ÅÄÌÇÇÑÄ¿ÑÏ¿ÏÄÉÁÇÆÇÑÍÏÐÉÇÈÉÍÐÑÝËÄÏÌÚÈÇ
ÀÒÑ¿ÓÍÏÐÉÇÈÕÄÔ¿
ÁÉÍÐÑÝËÄÏÌÍËÕÄÔÄÔÏ¿ÌÇÑ
ÖÑÍÃʾÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ¿ÏÑÇÐÑÍÁÍÎÄÏÚÌÄÍÀÔÍÃÇË¿ оÎÍÖÑÇÑÏÇÑÚоÖÇÉÍÐÑÝËÍÁÉÐÎÄÉÑ¿ÉÊ¾Ë 
ÏÄÂÒʾÏÌ¿¾ ÍÎÄÏÌ¿¾ ÎÏ¿ÉÑÇÉ¿ ÒÖ¿ØÇÔо Æ¿ÉÍ vÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÈ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ oÎÄÏÌÍÂÍ ÑÄ¿Ñ
ÌÍËÄÏÌÍ ÎÏÇÁÄÊÇ É ÇÃÄÄ ÐÑÒÃÄÌÖÄÐÉÍÂÍ ÍÎÄÏ Ï¿°Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈÃľÑÄÊÛÇÐÉÒÐÐÑÁquÃÍÉÑÍÏ
ÌÍÂÍ ÑÄ¿ÑÏ¿ cÌ¿Ö¿ÊÄ ÜÑÒ ÇÃÄÝ ÎÚÑ¿Êо ÏÄ¿ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ an€ÉÒÎÍÁ eÇ
ÊÇÆÍÁ¿ÑÛ mmiÎÎÍÊÇÑÍÁiÁ¿ÌÍÁ Á ÂÍÃÒ ÏÄÉÑÍÏ° aclÇË¿ÄÁ
Æ¿ËÄÐÑÇÑÄÊÛ ÃÇÏÄÉÑÍÏ¿
oÏ¿ÌÇÆÍÁ¿ÌÌ¿¾ÇËÌÄÀÍÊÛ׿¾ÍÎÄÏÌ¿¾ÐÑÒÃǾ pck¿ÏÎÍÁ¿Æ¿ÁÄÃÒÝØÇÈÒÖÄÀÌÍÏÄÎÄÏÑÒ¿ÏÌÍÈ
ÎÏÍÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿Ê¿ÁÍÐÄËÛÊÄÑ¿ÁÂÍÃÒÌ¿ Ö¿ÐÑÛÝlagÒÏ¿ÁÊÄÁ¿ 
Ö¿Ê¿ÐÛÇÐÑÍÏǾoÎÄÏÌÍÈÐÑÒÃÇÇÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ fÅÄÂÍÃÌÍ oÎÄÏÌÚÈ ÑÄ¿ÑÏ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÄÑ ÎÒÀ
Æ¿ÉÍÌÍËÄÏÌÚËÇÑÍÂÍËÉÍÑÍÏÍÈÐÑ¿ÊÍÄÄÎÏÄÍÀ ÊÇÉÄÍÃÇÌÃÁ¿ÌÍÁÚÔÐÎÄÉÑ¿ÉʾÎÏÇÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛ
Ï¿ÆÍÁ¿ÌÇÄÁoÎÄÏÌÚÈÑÄ¿ÑÏmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌ ÌÍË ÒÖ¿ÐÑÇÇ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁÁÍÉ¿ÊÇÐÑÍÁ ÐÑ¿Ï×ÇÔ
ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÁÂÍÃÒ ÉÒÏÐÍÁ¿Ñ¿ÉÅÄÃÇÎÊÍËÌÚÄÐÎÄÉÑ¿ÉÊÇÁÚÎÒÐÉ
rÄÂÍÃ̾oÎÄÏÌÚÈÑÄ¿ÑÏÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ°ÜÑÍ ÌÇÉÍÁ c ÎÏÍÃÍÊÅÄÌÇÄ ÐÊÍÅÇÁ×ÄÈо ÑÏ¿ÃÇÕÇÇ
ÀÍÊÛ×ÍÈ ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÈ ÉÍÊÊÄÉÑÇÁ ÁÉÊÝÖ¿ÝØÇÈ Á ÏÄÎÄÏÑÒ¿ÏÄ oÎÄÏÌÍÂÍ ÑÄ¿ÑÏ¿ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ ×Ä
ÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÇÈÍÏÉÄÐÑÏÔÍÏÐÍÊÇÐÑÍÁÁÍÉ¿ÊÇÐ ÃÄÁÏÚ ÉÊ¿ÐÐÇÉÇ ÌÍ Ç ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌǾ ÐÍÁÏÄËÄÌ

 irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkojkonrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij
oÎÄÏ¿§oÏÓÄȨvcdÊÝÉ¿eÇÏÇÅÄÏpbl¿ÌÃÍqÄÅÇÐÐÄÏcugÿÌÍÁvÍÏËÄÈÐÑÄÏccpÍÊÄÔ
b¿ÊÄÑËÄÈÐÑÄÏskpÄÑÏÍÁ¿vÒÃÍÅÌÇÉff€ÏÍÖÉ¿p¿ÏÑÇÝoÏÓľÇÐÎÍÊ̾ÄÑakÍÁ¿ÊÄÁÇÖ

cokal}n|juaktl}sfs 
ÌÚÔ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁ §m¿ÁÏ¿¨ irÑÏ¿ÁÇÌÐÉÍÂÍ ÐÍÎÄÏÌÚËÇÐÉÒÐÐÑÁÍËÎÍÆÌ¿ÉÍËÇÊÇÐÛÎÍÖÑÇ
§xÄÊÍÁÄÖÄÐÉÇÈ ÂÍÊÍШ upÒÊÄÌÉ¿ ÐÍÖÇÌÄÌǾ ×ÉÍÊÛÌÇÉÍÁbÍÊÄÄÑÍÂÍÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÕÚ
ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ° §vÍÏÇÐÑÉ¿¨ Ç ÇÌÇÕÇÇÏÍÁ¿ÊÇ ÐÍÆÿÌÇÄ ×ÉÍÊÛÌÚÔ À¿ÊÄÑÌÚÔ
§c¿ÌÛÉ¿ gÒÉÍÁ¨ ca¿ÓÍÌÌÇÉÍÁ¿ §pÍÐÊÄÃÌÇË ÐÑÒÃÇÈ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÌÇÉÇ ÉÍÑÍÏÚÔ ÎÏÇÌÇË¿ÝÑ
ÕÄÊÍÁ¿ÌÇÄ˨ǧpÏÍοؿ¾ÍÔÍÑ¿¨lbÍÀÚÊÄÁ¿ ÒÖ¿ÐÑÇÄÁÐÎÄÉÑ¿ÉʾÔÑÄ¿ÑÏ¿
§h¿ÎÇÐÉÇÐÒË¿Ð×ÄÃ×ÄÂͨbÒÕÉͧlÄÐ̾ÌÉ¿ r ÑÁÍÏÖÄÐÑÁÍË ËÍÊÍÃÚÔ ¿ÏÑÇÐÑÍÁ ÆÌ¿ÉÍË¿ Ç
ÇaÎÏÄÊÛ¨kbÍѾÏÍÁ¿ÇÃÏÒÂÇÄcÐÄÂÍÁÏÄÎÄÏ Æ¿ÏÒÀÄÅÌ¿¾ ¿ÒÃÇÑÍÏǾ fØÄ Á ¯Ä ÂÍÃÚ
ÑÒ¿ÏÄoÎÄÏÌÍÂÍÑÄ¿ÑÏ¿ÀÍÊÄÄÐÎÄÉÑ¿ÉÊÄÈ Ì¿ ÐÎÄÉÑ¿ÉʾÔ oÎÄÏÌÍÈ ÐÑÒÃÇÇ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
k¿ÓÄÃÏ¿ ÍÎÄÏÌÍÈ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ Ç oÎÄÏÌ¿¾ ÎÍÀÚÁ¿ÊÇ ÐÊÒ׿ÑÄÊÇ pÍÊÛ×Ç uÏ¿ÌÕÇÇ rya
ÐÑÒÃǾ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÁÐÄÂÿ ÁÄÊÇ ¿ÉÑÇÁÌÒÝ bÍÊ¿ÏÇÇcÎÍÐÊÄÃÌÇÄÂÍÃÚÁvÍÏÁ¿ÑÇÇÎÏÍÆÁÒ
ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÎÏÍÐÁÄÑÇÑÄÊÛÐÉÒÝ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛ Ö¿Ê¿ ÍÎÄÏ¿ bÒÕÉÍ §h¿ÎÇÐÉÇ ÐÒË¿Ð×ÄÃ×ÄÂͨ
ÁÚÐÑÒο¾ ÎÄÏÄà пËÍÈ ×ÇÏÍÉÍÈ ¿ÒÃÇÑÍÏÇÄÈ Á ÐÍÐÑ;ÊÇÐÛ ÉÍÌÕÄÏÑÚ Á n¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈ ÍÎÄÏÄ Á
ÉÊÒÀ¿ÔÃÍË¿ÔÉÒÊÛÑÒÏÚÒÖÄÀÌÚÔÆ¿ÁÄÃÄÌǾÔc kÍÏÄÄ ÐÕÄÌÚ ÇÆ ÍÎÄÏ §mÍÕ¿ÏÑ Ç r¿ÊÛÄÏǨ Ç
ÎÍÐÊÄÃÌÇÄÂÍÃÚÐÑÒÃÄÌÑÚÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÁÚÐÑÒ §vÍÏÇÐÑÉ¿¨ÎÏÍÆÁÒÖ¿ÊÇÁiÑ¿ÊÇÇ
οÊÇ ÎÄÏÄà ÐÊÒ׿ÑÄʾËÇ tÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ¿ ÉÒÊÛÑÒ cÂÍÃÒoÎÄÏÌÚÈÑÄ¿ÑÏÐÒÐÎÄÔÍËÁÚÐÑÒ
ÏÚÐÑÒÃÄÌÑ¿ËÇÇÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄʾËÇsÄÔÌÇÖÄÐÉÍ ÎÇÊÌ¿ÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿ÌÌÍËÉ¿ÓÄÃÏÍÈÍÎÄÏÌÍÈÎÍÃ
ÂÍÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ¿ÇËnb¿ÒË¿Ì¿ÐÍÐÎÄÉÑ¿ÉʾËÇ ÂÍÑÍÁÉÇÏÍÐÐÇÈÐÉÍ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÍËÓÄÐÑÇÁ¿ÊÄÐÍÁ
§fÁÂÄÌÇÈ oÌÄÂÇ̨ Ç §mÍÕ¿ÏÑ Ç r¿ÊÛÄÏǨ° Á ÏÄËÄÌÌÍÂÍÍÎÄÏÌÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ÁÂÍÃÒ°Ì¿
pÒ×ÉÇÌÐÉÍË ËÒÆÄÄ Ð ÖÄÔÍÁÐÉÇËÇ ÐÎÄÉÑ¿Éʾ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍËÓÄÐÑÇÁ¿ÊÄÍÃÌÍ¿ÉÑÌÍÈÍÎÄÏÚÁ
ËÇ°ÁÒÖÄÀÌÍËÑÄ¿ÑÏÄqasi
disir´¿ n¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈ ÍÎÄÏÄ kÍÏÄÇ Á ÂÍÃÒ° Ì¿
rÄÂÍÃ̾ ÎÏÍÐÁÄÑÇÑÄÊÛÐÉ¿¾ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛ mÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍË ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÄ §eÌÇ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍ
ÎÏÇÍÀÏÄÑ¿ÄÑ ÌÍÁÚÄ ÓÍÏËÚ rÍÂÊ¿ÐÌÍ eÍÂÍ ÂÍ ÑÄ¿ÑÏ¿¨ Ð ÎÍÐÑ¿ÌÍÁÉÍÈ ÍÎÄÏÚ goÓÓÄÌÀ¿Ô¿
ÁÍÏÒ Ð tÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄË ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ ÂÍh¿ §mÒÅÆ¿ÃÁÄÏÛݨnÚÌÄÉ¿ÓÄÃÏ¿ÍÎÄÏÌÍÈÎÍÃ
οÃÌÍÂÍÍÉÏÒ¿mÍÐÉÁÚoÎÄÏÌÚÈÑÄ¿ÑÏÉÍÌ ÂÍÑÍÁÉÇÇoÎÄÏÌÚÈÑÄ¿ÑÏÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ°ÁÚ
ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÿÄÑÐÎÄÉÑ¿ÉÊÇÁ×ÉÍÊ¿ÔÍÉÏÒ¿ ÐÍÉÍÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌ¿¾×ÉÍÊ¿ÇÑÁÍÏÖÄÐÉ¿¾Ë¿Ð
tÅÄÐÍÐÑ;ÊÍÐÛÀÍÊÄÄÁÐÑÏÄÖÌ¿ÉÍÑÍÏÚÔ ÑÄÏÐÉ¿¾ÃʾÑ¿Ê¿ÌÑÊÇÁÚÔËÍÊÍÃÚÔ¿ÏÑÇÐÑÍÁ

 irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkojkonrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij
uaktl}sfsirsoqixfrkodoirocqfmfnnodo
irpolnisfl}rkodoirktrrsca

o
ÃÇÌÇÆпËÚÔËÍÊÍÃÚÔÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÏÍÁ¿ÌÌÚÔ ÉÒÏ
Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑÍÁ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿Êо Á ÂÍÃÒ ÐÍÁÎÍÇÆÒÖÄÌÇÝ
~ÑÍÐÍÀÚÑÇÄ°Æ¿ÉÍÌÍËÄÏÌÚÈÍÑÁÄÑÌ¿ Ç Ð Ñ Í Ï Ç Ö Ä Ð É Ç Ô
¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÚÄ Æ¿ÎÏÍÐÚ ËÌÍÂÍÊÇÉÍÈ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ ÇÌÐÑ ÏÒËÄÌÑÍÁ
ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÉÒÊÛÑÒÏÚÇÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍÁÍÎÊÍØÄ
ÉÊ¿ÁÄÐÇÌ¿ ÉÊ¿
ÌÇÄÖ¿¾ÌÇÈÍÐÌÍÁÍÎÍÊÍÅÌÇÉÍÁmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌ ÁÇÉÍÏÿ ÉÊ¿ÁÇ
ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ËÄÖÑ¿Á×ÇÔ Í ÐÍÆÿÌÇÇ ÎÍÃÊÇÌÌÍÂÍ ÏÍÁÏ¿ÆÌÍÂÍÁÏÄ
§ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ¿¨iÆÒÖÄÌÇÄÎÏ¿ÉÑÇ ËÄÌÇ À¿ÏÍÖÌÍÈ
ÉÇÇÐÎÍÊÌÄÌǾÐÑ¿ÏÇÌÌÍÈËÒÆÚÉÇÁÔÍÃÇÑÐÄÂÍÃ̾ Ç ÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÍÈ
Á ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌÚÄ ÎÏÍÂÏ¿ËËÚ ÁÄÃÒØÇÔ ÒÖÄÀÌÚÔ ÓÊÄÈÑÚ ÐÑÏÒÌ
Æ¿ÁÄÃÄÌÇÈÁÐÄÂÍËÇÏ¿mÍÐÉÍÁÐÉ¿¾ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏǾ ÌÚÔ ÇÌÐÑÏÒËÄÌ
ÎÄÏÁ¿¾ÁÐÑÏ¿ÌÄÐÑ¿Ê¿ÂÍÑÍÁÇÑÛÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁÁÍÀ ÑÍÁÜÎÍÔÇÀ¿ÏÍÉ
Ê¿ÐÑÇ ÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÍÂÍ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ u¿ÉÒÊÛÑÄÑ ÉÍ Ç ÉÊ¿ÐÐÇÕÇÆ
ÀÚÊÐÍÆÿÌÎÍÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁÄËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁÐËÇÏÍÁÍÈ Ë¿ u¿ÉÒÊÛÑÄÑ
ÇÆÁÄÐÑÌÍÐÑÛÝ°ÎÇ¿ÌÇÐÑ¿alÝÀÇËÍÁ¿ÁÇÍÊÍÌ Ï¿ÐÎÍʿ¿ÄÑÒÌÇ
ÖÄÊÇÐÑÉÇndÒÑË¿ÌÇÐÉÏÇοֿnkÍÅÒԿϾ~ÑÍ É¿ÊÛÌÍÈÁÍÆËÍÅ
ÄÃÇÌÐÑÁÄÌÌÚÈ Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÒÌÇÁÄÏпÊÛÌÚÈ ÌÍÐÑÛÝ ÍÀÄÐÎÄ
ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇÈ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ ÍÀÙÄÃÇ̾ÝØÇÈ ÁÍ ÖÄÌǾ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ
ÐÄËÛÏ¿ÆÊÇÖÌÚÔÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÄÈÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÍÉÊ¿ ÏÄÃÖ¿È×ÇËÇÌÍÑ eÄÉ¿ÌÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿aclÝÀÇËÍÁ
ÁÄÐÇÌÐÉÏÇÎÉÒ¿ÊÛÑÁÇÍÊÍÌÖÄÊÛÓÊÄÈÑÒÉÊ¿ÏÌÄÑÌÚËÇË¿ÑÄÏÇ¿Ê¿
¿ÌпËÀÊÛÒÿÏÌÚÔÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁ ËÇÇÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇËÇÑÏÒÿËÇÁÑÍËÖÇÐÊÄÓ¿É
ÐÇËÇÊÛÌÚËÇ ÉÍÎǾËÇ ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÇÈ Ç ÑÏ¿ÉÑ¿ÑÍÁ
:8++¯:8+++ÁÄÉÍÁÍÑÐÒÑÐÑÁÒÝØÇËÇÁÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌ
ÌÚÔÀÇÀÊÇÍÑÄÖÌÚÔÓÍÌÿÔ¿Ñ¿ÉÅÄÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÇË
ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ÏÇÄË
n¿Ï¾ÃÒÐÇÆÒÖÄÌÇÄËËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÎÏ¿ÉÑÇÉÇÇ
ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇÔ ÑÏ¿ÃÇÕÇÈ ÐÑ¿ÏÇÌÌÍÈ ËÒÆÚÉÇ
ÐÑÒÃÄÌÑÚ¿ÉÑÇÁÌÍÍÐÁ¿ÇÁ¿ÝÑÇÌÍÁÄÈ×ÒÝËÒÆÚ
ÉÒÁÄÃÛÂÊ¿ÁÌ¿¾ƿÿֿÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿°ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÇÄ
ËÌÍÂÍÐÑÍÏÍÌÌÄ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÌÚÔ ËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁ ÐÁÍ
ÀÍÃÌÍÁÊ¿ÃÄÝØÇÔÁÐÄËÇÐÑÇʾËÇÁÇÐÑÍÏÇÇËÒ
ÆÚÉÇÍÑ:8++ÁÄÉ¿ÃÍÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÐÑÇ
oÀÒÖÄÌÇÄ Á Ï¿ËÉ¿Ô ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇ §ÇÐÑÍÏÇ
ÖÄÐÉÍÄ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁͨ ÎÏÄÃÎÍʿ¿ÄÑ ÃÁÍÈÌÒÝ
ÓÍÏËÒ ÇÑÍÂÍÁÍÈ ÜÉÆ¿ËÄÌ¿ÕÇÍÌÌÍÈ ÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ
É¿É Ì¿ ÑÄÉÒØÇÔ ÎÍÐÄËÄÐÑÏÍÁÚÔ ÁÚÐÑÒÎÊÄÌǾÔ
ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ Ñ¿É Ç Ì¿ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍË ÜÉÆ¿ËÄ
nddÒÑË¿Ì
ÌÄ cÚÎÒÐÉÌÇÉÇ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ ÍÀ¾Æ¿ÌÚ ÇÐÎÍÊÌÇÑÛ
ÜÉÆ¿ËÄÌ¿ÕÇÍÌÌÒÝ ÎÏÍÂÏ¿ËËÒ ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝ
oÐÍÀÄÌÌÍÐÑÛÝÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌÍÈËÍÃÄÊÇÓ¿ÉÒÊÛ ØÒÝ ÑÏÄÀÍÁ¿ÌǾË dÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÐÑ¿ÌÿÏÑ¿
ÑÄÑ¿ ¾ÁʾÄÑо ÐÍÖÄÑ¿ÌÇÄ ¿É¿ÃÄËÇÖÄÐÉÇÔ ÒÖÄÀÌÚÔ ÎÍ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÇ §ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ÊÛÌÍÄ ÇÐÎÍÊ
ÎÏÍÂÏ¿ËË Ãʾ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ÊÇÐÑÍÁ Ç ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆÇ ÌÇÑÄÊÛÐÑÁͨ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÎÏÍÂÏ¿ËËÚ ÎÍ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛ

uaktl}sfsirsoqixfrkodoirocqfmfnnodoirponisfl}rkodoirktrrsca 
iÐÑÍÏÇÖÄÐÉÇÄÇÌÐÑÒËÄÌÑÚ
Ì¿ÉÍÑÍÏÚÔÎÏÍÁÍþÑоƿ̾ÑǾÐÍÐÑÒÃÄÌÑ¿ËÇÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿

uÍÏÑÄÎÇ¿Ìͧ'4#4&¨
p¿ÏÇÅÂ

uÍÏÑÄÎÇ¿Ìͧ5VQFCTF¨
lÍÌÃÍÌÂ

ÉÍÊÊÄÉÕǾalÝÀÇËÍÁ¿

oÏ¿ÌÎÍÆÇÑÇÁÏÄÂÇÐÑÏ¿
m¿ÐÑÄÏkϾÖÉÍnÇÅÌÇÈnÍÁÂÍÏÍÃ

ÉÍÊÊÄÉÕǾalÝÀÇËÍÁ¿

mÍÊÍÑÍÖÉÍÁÚÈÉÊ¿ÁÇÏ

Ô¿ËËÄÏÉÊ¿ÁÇÏ ,%0GWRGTV
kÍÎǾ ÁÄÌÐÉÍÂÍ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ s¿ÓÄÊÛÉÊ¿ÁÇϧ5EJQGPG4GPM¨

-QPKEMGÂ lÍÌÃÍÌÍÉÂ
ÉÍÊÊÄÉÕǾalÝÀÇËÍÁ¿

 irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkojkonrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij
ÌÍËÒ ÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÍËÒ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÒ ÐÑ¿ÏÇÌÌÍËÒ
É¿ËÄÏÌÍËÒ ¿ÌпËÀÊÝ ÐÑ¿ÏÇÌÌÍËÒ É¿ËÄÏÌÍËÒ
ÁÍÉ¿ÊÛÌÍËÒ¿ÌпËÀÊÝ
ÃʾÎÇ¿ÌÇÐÑÍÁ mÒÆÚÉ¿
:8++¯:8+++ÁÄÉÍÁ Ì¿ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍË ÜÉÆ¿ËÄÌÄ
ÇÐÎÍÊ̾ÄÑоÑÍÊÛÉÍÌ¿ÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÇÔÇÌÐÑÏÒËÄÌ
Ñ¿ÔnÄÐÉÍÊÛÉÍÊÄÑÌ¿Æ¿ÃÌ¿Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑÄÍÑÉÏÚÑÚ
ÐÍÊÛÌ¿¾ÇÉ¿ËÄÏÌ¿¾¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÒÏÚÎÍÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆ¿
ÕÇǧÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÍÄÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁͨ
bÍ¿ÑÄÈ׿¾ ËÄÑÍÃÇÖÄÐÉ¿¾ À¿Æ¿ ÍÀÒÖÄÌǾ Ì¿
Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑÄ ÐÉÊ¿ÃÚÁ¿Ê¿ÐÛ Á ÔÍÃÄ ÇÌÑÄÌÐÇÁÌÚÔ
ÉÍÌÑ¿ÉÑÍÁ Ð ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚËÇ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕǾËÇ Ç
ÒÖÄÀÌÚËÇ Æ¿ÁÄÃÄÌǾËÇ aÁÐÑÏÇÇ bÄÊÛÂÇÇ cÄ
ÊÇÉÍÀÏÇÑ¿ÌÇÇ cÄÌÂÏÇÇ dÄÏË¿ÌÇÇ dÍÊÊ¿ÌÃÇÇ kÍÌÕÄÏÑÎÏÍÄÉÑ¿§dÏ¿ÌÇÜÎÍÔ¨aÌпËÀÊÛÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÄÈ
iÑ¿ÊÇÇuÇÌʾÌÃÇÇuÏ¿ÌÕÇÇxÄÔÇÇyÁÄÈÕ¿ Ì¿ÑÏ¿ÁÄÏÐÓÊÄÈÑ¿Ôh¿ÉÊ¿ÁÄÐÇÌÍË°ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÑÍÏÎÏÍÄÉÑ¿
ÏÇÇ~ÐÑÍÌÇÇk¿ÉÎÍÊÌÍÎÏ¿ÁÌÚÄÓÍÏËÚÒÖÄÀ mtÐÎÄÌÐÉ¿¾
ÌÍÂÍÎÏÍÕÄÐпÇÐÎÍÊÛÆÒÝÑоÏÄÂÒʾÏÌÚÄÎÏÍÓÄÐ
ÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÄÐÄËÇÌ¿ÏÚË¿ÐÑÄÏÉÊ¿ÐÐÚÊÄÉÕÇÇÇ ÐÉÇÔ ×ÉÍÊ ÖÄÏÄÆ ÜÎÍÔǯ ÍÑ Ï¿ÌÌÄÂÍ À¿ÏÍÉÉÍ
ÉÍÌÕÄÏÑÚ Ð ÒÖ¿ÐÑÇÄË ÁÚÿÝØÇÔо ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔ ÃÍÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÐÑÇ
ÇÆ¿ÏÒÀÄÅÌÚÔÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁÁÍÀÊ¿ÐÑÇÇÐÑÍÏÇ cÏ¿ËÉ¿ÔÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿ÌÚÇ¿ÉÑÇÁÌÍ
ÖÄÐÉÍÂÍÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ ÉÍÌÕÄÏÑÇÏÒÝÑ Ñ¿ÉÇÄ ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÄ ÉÍÊÊÄÉÑÇÁÚ
nÍÂÊ¿ÁÌÍÄÃÍÐÑÇÅÄÌÇÄÁÏ¿ÀÍÑÄÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿° É¿É §k¿ËÄÏÌÚÈ À¿ÏÍÖÌÚÈ ÍÏÉÄÐÑÏ uirii¨
ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌ¿¾ÁÍÐÑÏÄÀÍÁ¿ÌÌÍÐÑÛÄÂÍÁÍÐÎÇÑ¿Ì ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ÊÛÌ¿¾ À¿ÏÍÖÌ¿¾ É¿ÎÄÊÊ¿ §hÍÊÍÑÍÈ
ÌÇÉÍÁrÑÒÃÄÌÑÚÇÁÚÎÒÐÉÌÇÉÇÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ÎÏÇ ÁÄɨÀ¿ÏÍÖÌÚÈ¿ÌпËÀÊÛÐÍÊÇÐÑÍÁ§1RHGTOWUKM¨
ÌÇË¿ÝÑ¿ÉÑÇÁÌÍÄÒÖ¿ÐÑÇÄÁÏ¿ÀÍÑÄÊÇÃÇÏÒÝØÇÔÁ É¿ËÄÏÌÚÈ¿ÌпËÀÊÛ§#NC4WUU¨¿ÌпËÀÊÛÒÿÏ
ÐÓÄÏÄÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÍÂÍÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔ ÌÚÔÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁmpÄÉ¿ÏÐÉÍÂÍ
ÉÍÊÊÄÉÑÇÁÍÁ ¿ÌпËÀÊÄÈ §aÉ¿ÃÄËǾ ÐÑ¿ÏÇÌÌÍÈ cÍÐÎÇÑ¿ÌÌÇÉÇÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ÐÒÐÎÄÔÍËÁÚÐÑÒοÊÇ
ËÒÆÚÉǨ §mÍÐÉÍÁÐÉÍÄ À¿ÏÍÉÉͨ §l¿Ã¨ §m¿Ã Ì¿ËÌÍÂÇÔÎÏÄÐÑÇÅÌÚÔÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾Ô°§eÄÉ¿ÀÏÛ
ÏÇ¿ʨ §%QPEGTVQ /QUEQY¨ ÍÏÉÄÐÑÏÍÁ §/WUKEC ÐÉÇÄÁÄÖÄÏ¿rÁ¾ÑÍÐÊ¿Á¿qÇÔÑÄÏ¿¨§aÊÛÑÄÏÌ¿ÑÇÁ¿¨
8KXC¨ §oÏÉÄÐÑÏ fÉ¿ÑÄÏÇÌÚ cÄÊÇÉÍȨ
r¿ÌÉÑ §mÍÐÉÍÁÐÉ¿¾ ÍÐÄÌÛ¨ §mÍÐÉÍÁÐÉÇÈ ÓÍÏÒ˨ ÓÄÐ
pÄÑÄÏÀÒÏ ÇÃÏ ÑÇÁ¿Ê¾Ô ÎÍÐÁ¾ØÄÌÌÚÔ ËÒÆÚÉÄ irÑÏ¿ÁÇÌÐÉÍÂÍ
h¿ÌÄÎÍÊÌÍÄÃÄоÑÇÊÄÑÇÄÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌǾÓ¿ eÅkÄÈÃÅ¿ÇayÄÌÀÄÏ¿ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔÓÄÐ
ÉÒÊÛÑÄÑ¿ ÎÄÿÂÍÂÇ Ç ÐÑÒÃÄÌÑÚ ÎÍÃÂÍÑÍÁÇÊÇ Ͼà ÑÇÁ¿Ê¾Ô ÐÑ¿ÏÇÌÌÍÈ ËÒÆÚÉÇ Á r¿ÌÉÑpÄÑÄÏÀÒÏÂÄ
ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÚÔ ÉÍÌÕÄÏÑÌÚÔ ÕÇÉÊÍÁ Ð ÒÐÎÄÔÍË iÌÐÀÏÒÉÄ
aÁÐÑÏǾ tÑÏÄÔÑÄ
dÍÊÊ¿ÌÃǾ pÍÑ
ÎÏÍ×ÄÃ×ÇÔ Á ÊÒÖ×ÇÔ Æ¿Ê¿Ô mÍÐÉÁÚ n¿ ÇÐÑÍ ÐÿËÄ
dÄÏË¿ÌǾ mÌÍÂÇÄÐÑÒÃÄÌÑÚÇ¿ÐÎÇÏ¿Ì
ÏÇÖÄÐÉÇÔÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ÔÎÏÍÆÁÒÖ¿ÊÇÁÐÄÇÌÐÑÏÒ ÑÚÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿
ÎÍÖÑÇÉ¿ÅÃÚÈξÑÚÈÍÑÍÀØÄÂÍ
ËÄÌÑ¿ÊÛÌÚÄ ÉÍÌÕÄÏÑÚ ÉÊ¿ÁÇÏÌÚÄ Ç ÍÏÉÄÐÑÏÍ ÖÇÐÊ¿ÍÀÒÖ¿ÝØÇÔо ÒÃÍÐÑÍÄÌÚÆÁ¿ÌÇÈÊ¿ÒÏÄ¿ÑÍÁ
ÁÚÄ ÐÝÇÑÚ irb¿Ô¿ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÄÂÍ §m¿ÂÌÇÓÇ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔÉÍÌÉÒÏÐÍÁ
ɿѨǧrÑÏ¿ÐÑÇÎÍiÍ¿ÌÌÒ¨
ÎÍÃÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄË c ÉÍÌÕÄ ÂÍÿ Ì¿ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑÄ ÀÚÊÇ ÍÀ
pyÏ¿ÈÄÏ¿ bÍÊÛ×ÍÈÇÌÑÄÏÄÐÎÒÀÊÇÉÇÁÚÆÁ¿ Ï¿ÆÍÁ¿ÌÚ ÃÁÄ É¿ÓÄÃÏÚ É¿ÓÄÃÏ¿ ÉÊ¿ÁÇ×ÌÚÔ
ÊÇÃÍÊÂÍÐÏÍÖÌÚÄÕÇÉÊÚÎÏÍÄÉÑÚ§iÆÇÐÑÍÏÇÇ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁ Ç É¿ÓÄÃÏ¿ ÐÑÏÒÌÌÚÔ ÃÒÔÍ
ÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉÍÈ ÉÊ¿ÁÄÐÇÌÌÍÈ ËÒÆÚÉǨ §rÍÁÏÄ ÁÚÔÇÒÿÏÌÚÔÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁ
ËÄÌÌÇÉÇirb¿Ô¿¨§kÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉ¿¾ÇÏÍË¿ÌÑÇ eÄÉ¿Ì Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿° Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ qu
ÖÄÐÉ¿¾ËÒÆÚÉ¿Ì¿ÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÇÔÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿Ô¨ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ aclÝÀÇËÍÁ cÄÃÒØÇÄ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿°
§cÐÄÐÇËÓÍÌÇÇlÁ¿ÌbÄÑÔÍÁÄÌ¿ÁÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÍÈ Ì¿ÏÍÃÌ¿¾ ¿ÏÑÇÐÑÉ¿ rrrq nddÒÑË¿Ì mipÄ
ÑÏ¿ÌÐÉÏÇÎÕÇÇulÇÐÑ¿¨§oÑÐÚÌÍÁÄÈirb¿ É¿ÏÐÉÇÈ Ì¿ÏÍÃÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ qu acd¿ÊÉÍÁÐÉÇÈ
Ô¿ÃÍlÁ¿ÌbÄÑÔÍÁÄÌ¿¨rÂÍÿÌ¿Ó¿ÉÒÊÛ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌ¿¾ ¿ÏÑÇÐÑÉ¿ s¿Ñ¿ÏÐÉÍÈ arrq htyÇ
ÑÄÑÄ ÎÏÍÔÍþÑ ÉÍÌÕÄÏÑÚ ÕÇÉÊ¿ §dÏ¿ÌÇ ÜÎÍÔ¨ ÔËÒÏÆ¿ÄÁ¿ rÏÄÃÇ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÄÈ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ Ê¿Ò
ÇÃľ ÉÍÑÍÏÍÂÍ ÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍ ÐÁ¾Æ¿Ì¿ É¿É Ð ÏÄ¿ÑÚËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔÉÍÌÉÒÏÐÍÁiieÍÊÅÌÇÉÍÁ
ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁÍËÌ¿ÐÑ¿ÏÇÌÌÚÔÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿Ô aorÑÏÄÊÛÌÇÉÍÁ absÏÍÐѾÌÐÉÇÈ ocvÒþÉÍÁ
Ñ¿É Ç ÐÍ ÐÑÏÄËÊÄÌÇÄË ÎÍÉ¿Æ¿ÑÛ ÎÒÑÛ Ï¿ÆÁÇÑǾ oiÁÒ×ÄÈÉÍÁ¿ ocm¿ÏÑÚÌÍÁ¿ cm¿ÏÑÚ
ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÇÔÇÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛ ÌÍÁaarÎÇÏÇÃÍÌÍÁecrÍÉÍÊÍÁoauÇÊÇÎÎÍÁ¿

uaktl}sfsirsoqixfrkodoirocqfmfnnodoirponisfl}rkodoirktrrsca 
mfguaktl}sfsrkif
irpolnisfl}rkifkaufeq|

b ÍÊÛ×ÍÈ ÁÉÊ¿Ã Á ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÒ ÁÚÐÍÉÍÉÁ¿ÊÇÓÇ


ÕÇÏÍÁ¿ÌÌÚÔËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁÁÌÍоÑÉ¿ÓÄÃÏÚÉ¿
ËÄÏÌÍÂÍ¿ÌпËÀʾÇÉÁ¿ÏÑÄÑ¿ÉÍÌÕÄÏÑËÄÈ
ÐÑÄÏÐÉÍÂÍ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ ËÄÅÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑÐÉ¿¾
É¿ÓÄÃÏ¿ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÍÇÉ¿ÓÄÃÏ¿ÇÐÑÍÏÇÇÇ
ÑÄÍÏÇÇÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿

k ¿ÓÄÃÏ¿É¿ËÄÏÌÍÂÍ¿ÌпËÀʾÇÉÁ¿ÏÑÄ
Ñ¿ ÒÌ¿ÐÊÄÃÍÁ¿Ê¿ ÑÏ¿ÃÇÕÇÇ ÐÑ¿ÏÄÈ×ÇÔ Á
mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÉÊ¿ÐÐÍÁ É¿ËÄÏÌÍÂÍ
k¿ÓÄÃÏ¿É¿ËÄÏÌÍÂÍ¿ÌпËÀʾÇÉÁ¿ÏÑÄÑ¿ÉÍ
ÑÍÏÒÝÁÑÄÖÄÌÇÄËÌÍÂÇÔÃÄоÑÇÊÄÑÇÈÁÍÆÂÊ¿ÁʾÊ
ÄÄ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÑÍÏ audÄÃÇÉÄ ÍÑÉÏÚÊ¿ÐÛ Á ÉÍÌ
¿ÌпËÀʾ oÐÌÍÁ¿ÑÄÊÛ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ndqÒ ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Á ÑÄ ÅÄ ÎÄÏÁÚÄ ÎÍÐÊÄÏÄÁÍÊÝÕÇÍÌ
ÀÇÌ×ÑÄÈÌ ÎÏÇÿÁ¿Ê ÀÍÊÛ×ÍÄ ÆÌ¿ÖÄÌÇÄ ¿ÌпËÀ ÌÚÄÂÍÃÚaudÄÃÇÉÄÎÏÇÁÊÄÉÉÎÏÄÎÍÿÁ¿ÌÇÝ
ÊÄÁÍËÒÇÐÉÒÐÐÑÁÒпËÀÚÊÌÄÆ¿ÒϾÃÌÚË¿ÌпË É¿ËÄÏÌÍÂÍ ¿ÌпËÀʾ Ñ¿ÉÇÔ Æ¿ËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÚÔ ËÒ
ÀÊÇÐÑÍËÇÖ¿ÐÑÍÁÚÐÑÒοÊÐÍÐÉÏÇοֿËÇÁÇÍ ÆÚÉ¿ÌÑÍÁ É¿É umbÊÒËÄÌÓÄÊÛà pal¿ËË
ÊÍÌÖÄÊÇÐÑ¿ËÇÉÁ¿ÏÑÄÑ¿ËÇmÌÍÂÇÄÁÚÿÝØÇÄо ccnÄÖ¿ÄÁabeÛ¾ÉÍÁ
ËÒÆÚÉ¿ÌÑÚ ÐÑ;Á×ÇÄ ÁÍ ÂÊ¿ÁÄ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ sÍÂÿ É¿ËÄÏÌÚÈ ¿ÌпËÀÊÛ ÐÑ¿Ê ÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛÌÚË
ÒÃÄʾÊÇ ÀÍÊÛ×ÍÄ ÁÌÇË¿ÌÇÄ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÇÝ Ì¿ÁÚ ÎÏÄÃËÄÑÍË Á ÒÖÄÀÌÍË ÎÊ¿ÌÄ ÁÐÄÔ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛ
ÉÍÁ ¿ÌпËÀÊÄÁÍÂÍ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ eÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ ÐÉÇÔ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÄÈ Ç ÀÚÊÇ
ÎÏÇ ÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑ
Ì¿ÆÁ¿ÑÛris¿ÌÄÄÁ¿cir¿ÓÍÌÍÁ¿ÒÉÍÑÍÏÍÂÍ ÁÄÌÌÍË ÒÖ¿ÐÑÇÇ audÄÃÇÉÄ ÐÍÆÿÌÚ ÒÖÄÀÌÚÄ
ÁÉÊ¿ÐÐÄÉ¿ËÄÏÌÍÂÍ¿ÌпËÀʾÒÖÇÊÇÐÛkniÂÒË ÎÏÍÂÏ¿ËËÚ ÉÍÑÍÏÚÄ Á ÍÐÌÍÁÄ ÐÁÍÄÈ ÐÍÔϿ̾ÝÑ
ÌÍÁÇabdÍÊÛÃÄÌÁÄÈÆÄÏÐÑ¿Á×ÇÄÁÎÍÐÊÄÃÐÑÁÇÇ ÆÌ¿ÖÄÌÇÄÇÐÄÂÍÃ̾nÍÁ¿¾É¿ÓÄÃÏ¿ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍ
¾ÏÉÇËÇ¿ÌпËÀÊÇÐÑ¿ËÇ ÏÇÇ°пËÍÐÑ;ÑÄÊÛÌ¿¾ÇÎÍÊÌÍÎÏ¿ÁÌ¿¾°ÀÚÊ¿
kÁ¿ÏÑÄÑÌÚÈ ÉÊ¿ÐÐ ÁÄÊ ÁÚÿÝØÇÈо ÐÉÏÇοÖ ÌÄÐÍÁÐÄËÍÀÚÖÌ¿ÃʾÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁ¿ÃÏÒÂÇÔÁÑÍË
ÎÏÍÓÄÐÐÍÏul¿ÒÀÁÍÆÂÊ¿ÁʾÁ×ÇÈkÁ¿ÏÑÄÑmÍÐ ÖÇÐÊÄ Ç Æ¿ÏÒÀÄÅÌÚÔ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÈ ÂÃÄ ÍÀÒÖÄ
ÉÍÁÐÉÍÂÍ ÍÑÃÄÊÄÌǾ qÒÐÐÉÍÂÍ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍ ÍÀ ÌÇÄÁÉ¿ËÄÏÌÚÔÇÉÁ¿ÏÑÄÑÌÚÔÉÊ¿ÐпÔÎÍÃÖÇÌÄÌÍ
ØÄÐÑÁ¿ pÍÆÅÄ Á ÜÑÍË ÉÍÊÊÄÉÑÇÁÄ ÄÂÍ ÐËÄÌÇÊ ÍÀÒÖÄÌÇÝÁÉÊ¿ÐпÔÎÄÿÂÍÂÍÁÎÍÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÇ
idÏÅÇË¿ÊÇ ÃÏÒÂÍÈ ÁÚÿÝØÇÈо ËÒÆÚÉ¿ÌÑ Ç pÍÑÏ¿ÃÇÕÇÇÌ¿É¿ÓÄÃÏÄÉ¿ËÄÏÌÍÂÍ¿ÌпËÀʾ
ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇcÐÍÐÑ¿ÁÄËÌÍÂÇÔÇÆ Ç ÉÁ¿ÏÑÄÑ¿ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Ï¿ÀÍÑ¿
ÁÄÐÑÌÚÔËÍÐÉÍÁÐÉÇÔÉÁ¿ÏÑÄÑÌÚÔÉÍÊÊÄÉÑÇÁÍÁÌ¿ ÊÇ ËÒÆÚÉ¿ÌÑÚ Ì¿ÇÀÍÊÄÄ ¾ÏÉÍ ÎÏ;ÁÇÁ×ÇÄ ÐÄÀ¾
Ö¿Ê¿vvÐÑÍÊÄÑǾÀÚÊÇÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ÇÁÚÎÒÐÉÌÇÉÇ É¿É ¿ÌпËÀÊÇÐÑÚ mcmÇÊÛË¿Ì kvaÃÅÄËÍÁ
mÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇkÍÌÝÐbrÇÀÍÏ piqÍË¿ÌÍÁÐÉÇÈ eebÊ¿ÂÍÈ dkxÄÏÉ¿ÐÍÁ
ekÏÄÈÌ amÍÂÇÊÄÁÐÉÇÈ pÍÜÑÍËÒ Æ¿ÉÍÌÍËÄÏ akd¿ÀÏÇÜʾÌcÉÊ¿ÐпÔ¿ÌпËÀʾÃÒÔÍÁÚÔÇÌÐ
ÌÚË ÐÑ¿ÊÍ ÐÍÆÿÌÇÄ Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Á ÑÏÒËÄÌÑÍÁ Ï¿ÀÍÑ¿ÊÇ atÐÍÁ kkÒÏÎÄÉÍÁ
ÒÖÄÀÌÍËÂÍÃÒÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍÉÊ¿ÐпÉÁ¿ÏÑÄÑ¿ qpsÄÏÄÔÇÌcÉÁ¿ÏÑÄÑÌÚÔÉÊ¿ÐпÔÎÏÄÎÍÿÁ¿ÊÇ
ÉÍÑÍÏÚÈ ÁÍÆÂÊ¿ÁÇÊ erkÏÄÈÌ ÒÖ¿ÐÑÌÇÉ kÁ¿Ï lmwÄÈÑÊÇÌ ÁÍÆÂÊ¿ÁʾÁ×ÇÈ Á ¯ ÂÍÿÔ
ÑÄÑ¿ qmo Ç ÍÖÄÌÛ ÇÆÁÄÐÑÌÍÂÍ Á ÑÍ ÁÏÄ˾ ÑÏÇÍ kÁ¿ÏÑÄÑÇËÄÌÇlÄÌÇÌ¿emwÚ¿ÌÍÁÇcpyÇ

eyÍÏ ekÏÄÈÌ Ç q~ÏÊÇÔ pÍÆÅÄ ÉÊ¿ÐÐÍË ÏÇÌÐÉÇÈÒÖ¿ÐÑÌÇÉÇkÁ¿ÏÑÄÑ¿ÇËlÁ¿ÌbÄÑÔÍÁÄÌ¿


ÉÁ¿ÏÑÄÑ¿ÏÒÉÍÁÍÃÇÊÃÏÒÂÍÈÑ¿Ê¿ÌÑÊÇÁÚÈÁÚÎÒÐÉ mnsÜÏÇ¿ÌÇrhaÐʿ˿ƾÌÇÂÏ¿Á×ÇÄÁÐÍÐÑ¿
ÌÇÉ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ icqÚÁÉÇÌà ÁÄ kÁ¿ÏÑÄÑ¿ ÇËkÍËÇѿп k¿ÓÄÃÏÍÈ ÏÒÉÍÁÍÃÇÊÇ
ÉÍÑÍÏÚÈ Ñ¿ÉÅÄ ÒÖÇÊо Á bÄÏÊÇÌÄ Ò iÍ¿ÔÇË¿ ÇÆÁÄÐÑÌÚÄËÒÆÚÉ¿ÌÑÚcpyÇÏÇÌÐÉÇÈalhÚÀ
h¿ËÄÑÇÁÎÏÄÉÏ¿ÐÌÚÄÉ¿ÖÄÐÑÁ¿¿ÌпËÀÊÇÐÑ¿iÍ¿ ÕÄÁaan¿ÐÄÃÉÇÌqqe¿ÁÇþÌ
ÔÇËÎÏÇÂÊ¿ÐÇÊÄÂÍÁÑÍÏÚËÐÉÏÇοÖÍËÁÐÁÍÈÆÌ¿ eÏÒ¿¾ ÑÏ¿ÃÇÕǾ É¿ÓÄÃÏÚ° ÐÑÏÄËÊÄÌÇÄ Á
ËÄÌÇÑÚÈÉÁ¿ÏÑÄÑicqÚÁÉÇÌÿÐËÄÌÇÊcqb¿ ÎÏÍÕÄÐÐÄÍÀÒÖÄÌǾÐÍÆÿÁ¿ÑÛÐÑ¿ÀÇÊÛÌÚÄÎÍÐÑÍ
É¿ÊÄÈÌÇÉÍÁÒÖ¿ÐÑÌÇÉmÄÉÊÄÌÀÒÏÂÐÉÍÂÍÉÁ¿ÏÑÄÑ¿ ¾ÌÌÚÄ ÐÍÐÑ¿ÁÚ ÐÑÒÃÄÌÖÄÐÉÇÔ ¿ÌпËÀÊÄÈ ÖÑÍ Ì¿
ÎÍÆÅÄ°kÁ¿ÏÑÄÑ¿ÇËarÑÏ¿ÃÇÁ¿ÏÇ ÎÏÍѾÅÄÌÇÇ ÃÄоÑÉÍÁ ÊÄÑ ÿÁ¿ÊÍ Ç ÎÍ ÐÄÈ ÃÄÌÛ

 irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkojkonrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij
k¿ÓÄÃÏ¿É¿ËÄÏÌÍÂÍ¿ÌпËÀʾÇÉÁ¿ÏÑÄÑ¿ϾÃ
ÐÊÄÁ¿Ì¿ÎÏ¿ÁÍ °naqÒÀÇÌ×ÑÄÈÌahbÍÌÃÒϾÌÐÉÇÈsaaÊÇÔ¿ÌÍÁ

Æ¿ÁÉ¿ÓÄÃÏÍÈ cmrÉ¿Ì¿ÁÇecyÄÀ¿ÊÇÌnlkÍ¿ÌϾðickÏ¿ÐÍÑÇÌ¿ibmÄÌÛÉÍÁ¿aayÇ×ÊÍÁripÇ
ØÒÂÇÌ dryÇÏÇÌÐÉ¿¾ mdoÊÄÌÄÁ aakÍÏÖ¿ÂÇÌ Ͼà ° nfrÍÊÍÌÍÁÇÖ kam¿ÐÊÝÉ fsmÚÌÀ¿ÄÁ¿ eak¿ÎÏÇÌ
edd¿ÊÚÌÇÌcaÌÇÕÉÇÈrcÍÏÍÌÍÁfcxÇÖÄÊÛÌÇÕÉ¿¾
n¿Ñ¿ÌÐÍÌ aamÄÊÛÌÇÉÍÁocr¿Ô¿ÏÍÁ¿

ÿÄÑ ÁÚÐÍÉÇÄ ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÄ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚ bÚÁ×ÇÄ ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÚÄÃÒÜÑÚnmÍÏÍÆÍÁ¿¯cÌÇÕÉÇÈ


ÐÑÒÃÄÌÖÄÐÉÇÄ ÉÁ¿ÏÑÄÑÚ ÐÑ¿ÌÍÁÇÊÇÐÛ ÇÆÁÄÐÑÌÚËÇ irÄÊÇÁ¿ÌÍÁ¿¯mpÒÏÚÅÇÌÐÉÇÈÇÃÏÒÂÇÄ
Á ÐÑÏ¿ÌÄ Ç Æ¿ ÏÒÀÄÅÍË ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇËÇ ÉÍÊ vÍѾ ÍÐÌÍÁÌÍÄ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ
ÊÄÉÑÇÁ¿ËÇs¿ÉÁÉÊ¿ÐÐÄfmdÒÆÇÉÍÁ¿Æ¿ÌÇË¿ É¿ÓÄÃÏÚ ÐÁ¾Æ¿ÌÍ Ð ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁÍË ¿ÉÑÇÁÌÍ
ÊÇÐÛÒÖ¿ÐÑÌÇÉÇÉÁ¿ÏÑÄÑ¿ÇËkÍËÇѿпÇÆÉÊ¿Ðп ÁÄÊ¿ÐÛ Ç ÁÄÃÄÑо Ì¿ÒÖÌ¿¾ Ï¿ÀÍÑ¿ eÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ
mnsÜÏÇ¿Ì¿ ÁÚ×ÄÊ kÁ¿ÏÑÄÑ ÇËabÍÏÍÃÇÌ¿ Ì¿ÆÁ¿ÑÛÃÍÉÑÍÏÐÉÇÄÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾqqe¿ÁÇþ̿
c ÉÊ¿ÐÐÄ addÏÇÂÍϾ̿ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿Êо kÁ¿ÏÑÄÑ sad¿ÈÿËÍÁÇÖÉ¿ÌÃÇÿÑÐÉÒÝÏ¿ÀÍÑÒahbÍÌ
ÇËrpÏÍÉÍÓÛÄÁ¿¿ÁÉÊ¿ÐÐÄqqe¿ÁÇþ̿ÀÚÊ ÃÒϾÌÐÉÍÂÍ ÁÌÄÐ×ÇÄ ÕÄÌÌÚÈ ÁÉÊ¿Ã Á Ì¿ÒÉÒ Í
ÍÐÌÍÁ¿Ì kÁ¿ÏÑÄÑ ÇËeyÍÐÑ¿ÉÍÁÇÖ¿ ÒÖ¿ÐÑÌÇÉÇ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍËÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁÄ
ÉÍÑÍÏÍÂÍÌÚÌľÁʾÝÑоÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ËÇÉ¿ÓÄÃÏÚ h¿ÁÄÃÒÝØÇË É¿ÓÄÃÏÍÈ Á ÑÄÖÄÌÇÄ Ͼÿ ÊÄÑ
É¿ËÄÏÌÍÂÍ¿ÌпËÀʾÇÉÁ¿ÏÑÄÑ¿rÉÍÌÕ¿Ô ¾ÁʾÄÑо ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ saaÊÇÔ¿ÌÍÁ ÉÁ¿ÏÑÄÑÌÒÝ
ÂÍÃÍÁ ÎÇÑÍËÕÚ É¿ÓÄÃÏÚ ÏÄÂÒʾÏÌÍ Æ¿ÁÍÄÁÚÁ¿ÊÇ ÐÄÉÕÇÝÁÍÆÂÊ¿ÁʾÄÑÎÏÍÓÄÐÐÍÏaayÇ×ÊÍÁn¿
ÎÏÇÆÍÁÚÄ ËÄÐÑ¿ Ì¿ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÉÍÌÉÒÏпÔ É¿ÓÄÃÏÄÏ¿ÀÍÑ¿ÝÑÁÇÃÌÚÄÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÚÄËÒÆÚ
É¿ËÄÏÌÚÔ ¿ÌпËÀÊÄÈ rÄÂÍÃ̾ ÐÏÄÃÇ Ê¿ÒÏÄ¿ÑÍÁ É¿ÌÑÚÐÏÄÃÇÉÍÑÍÏÚÔÁÍÐÄËÛÌ¿ÏÍÃÌÚÔ¿ÏÑÇÐ
ÁÚ×ÄÃ×ÇÔ Ì¿ ÉÍÌÕÄÏÑÌÒÝ ÜÐÑÏ¿ÃÒ ËÍÅÌÍ Ì¿ ÑÍÁqÍÐÐÇÇ°ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿adb¿ÔÖÇÄÁahbÍÌ
ÆÁ¿ÑÛ §qÍÐÊ¿ÁÄÕÑÏÇͨ §kÍÌÐÍÌ¿ÌÐÉÁÇÌÑÄѨ ÃÒϾÌÐÉÇÈaiqÒÃÇÌecyÄÀ¿ÊÇÌÇÃÏÒÂÇÄ

mfguaktl}sfsrkifirpolnisfl}rkifkaufeq| 
k ¿ÓÄÃÏ¿ ÉÍÌÕÄÏÑËÄÈÐÑÄÏÐÉÍÂÍ ÇÐÉÒÐ
ÐÑÁ¿ ÐÍÆÿ̿ Á ÂÍÃÒ
Á ÑÍ ÁÏÄ˾°
É¿ÓÄÃÏ¿ ÉÍÌÕÄÏÑËÄÈÐÑÄÏÐÉÍÂÍ Ë¿ÐÑÄÏÐÑÁ¿ 
Ç ÎÍÐÑ;ÌÌÍËÒ ÒÖ¿ÐÑÇÝ ÆÌ¿ËÄÌÇÑÚÔ ÎÄÁÕÍÁ
Ç ÐÍÊÇÐÑÍÁÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ÊÇÐÑÍÁ sÁÍÏÖÄÐÉÇÈ
ÃÇ¿ÊÍÂÐÇÆÁÄÐÑÌÚËÇË¿ÐÑÄÏ¿ËÇÃʾËÍÊÍÃÚÔ
oÃÌ¿ÉÍ ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÈ ¿ÉÉÍËοÌÄËÄÌÑ É¿É ËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁ ÐÑ¿ÌÍÁÇÑо Æ¿ËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÍÈ ÎÏÍ
Ó¿ÉÒÊÛÑ¿ÑÇÁÌÚÈÒÖÄÀÌÚÈÎÏÄÃËÄÑÁÁÄÃÄÌÁÉÍÌ ÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈ ×ÉÍÊÍÈ s¿É Ì¿ ÉÍÌÕÄÏÑ¿Ô
ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÁÂÍÃÒsÍÂÿƿ̾ÑǾÁÄÊÇÇÆ É¿ÓÄÃÏÚ ÎÏÍÆÁÒÖ¿ÊÇ ÁÍÉ¿ÊÛÌÚÄ ÕÇÉÊÚ §hÇË
ÁÄÐÑÌÚÄ ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÚÄ ËÒÆÚÉ¿ÌÑÚ mrnÄËÄ ÌÇÈ ÎÒÑÛ¨ uyÒÀÄÏÑ¿ §eÄÑÐÉ¿¾¨ mmÒÐÍÏÂ
ÌÍÁ¿lÒÌÕ
ÎÍÆÅÄÍÌ¿ÁÍÆÂÊ¿ÁÇÊ¿ÍÑÉÏÚÁ×ÒÝо ÐÉÍÂÍ §pÄÐÌÇ ÐÑÏ¿ÌÐÑÁÒÝØÄÂÍ ÎÍÃË¿ÐÑÄÏÛ¾¨
É¿ÓÄÃÏÒ Çpal¿ËËrÑ¿Ï¿¾ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÐÉ¿¾ dm¿ÊÄÏ¿ §d¿ÃÉÇÈ ÒÑÄÌÍɨ rpÏÍÉÍÓÛÄÁ¿ Ç
ÑÏ¿ÃÇÕǾ ÐÍÂÊ¿ÐÌÍ ÉÍÑÍÏÍÈ ÍÀ¾Æ¿ÌÌÍÐÑÇ ÉÍÌ ËÌÍÂÇÄ ÃÏÒÂÇÄ ×ÄÃÄÁÏÚ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍ ÇÐÉÒÐ
ÕÄÏÑËÄÈÐÑÄÏÍÁ ÁÚÎÍÊ̾ÊÇ ÐÑÒÃÄÌÑÚ ÓÍÏÑÄÎÇ ÐÑÁ¿cÎÄÏÁÚÄÎÏÍÆÁÒÖ¿ÊÇÃÁÄÃÒÔÍÁÌÚÄÎÄÐÌÇ
¿ÌÌÍÂÍ ÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÍÂÍ Ç ÔÍÏÍÁÍÂÍ ÍÑÃÄÊÄÌÇÈ
  rq¿ÔË¿ÌÇÌÍÁ¿ Ì¿ÈÃÄÌÌÚÄ Á lÍÌ
ÒÅÄ ÌÄ ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÍÁ¿Ê¿ ÑÏÄÀÍÁ¿ÌǾË ÁÏÄËÄÌÇ ÃÍÌÄÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍËcnx¿Ö¿ÁÍÈ
É¿ÖÄÐÑÁÍ ¿ÉÉÍËοÌÄËÄÌÑ¿ ÀÚÊ ÉÏ¿ÈÌÄ ÌÄÒÃÍÁ mÌÍÂÇÄ ÇÆ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ É¿ÓÄÃÏÚ ¾ÁʾÝÑо
ÊÄÑÁÍÏÇÑÄÊÛÌÚË rÑ¿ÊÍ ÍÖÄÁÇÃÌÚË ÑÍ ÖÑÍ ÐÄ ÃÇÎÊÍË¿ÌÑ¿ËÇÇÊ¿ÒÏÄ¿Ñ¿ËÇËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ
ÂÍÃ̾¾ÁʾÄÑо¿ÉÐÇÍËÍÈÍÑÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ÉÍÌÕÄÏ ÉÍÌÉÒÏÐÍÁ ÉÍÌÕÄÏÑËÄÈÐÑÄÏÍÁ ¿ ÁÚÎÒÐÉÌÇÉÇ
ÑËÄÈÐÑÄÏ¿ ÁÍ ËÌÍÂÍË Æ¿ÁÇÐÇÑ É¿ÖÄÐÑÁÍ Ï¿ÀÍÑÚ Ï¿ÀÍÑ¿ÝÑ Á ÉÏÒÎÌÄÈ×ÇÔ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ ÕÄÌÑ
Á ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇÔ ÉÊ¿ÐпÔ ÒÏÍÁÄÌÛ ÉÍÌÕÄÏÑÍÁ Ï¿ÔËÇÏ¿°bÍÊÛ×ÍËÑÄ¿ÑÏÄÑÄ¿ÑÏÄl¿rÉ¿Ê¿
Ç ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÑÄ¿ÑÏ¿ÊÛÌÚÔ ÎÍÐÑ¿ÌÍÁÍÉ ÑÍ ÄÐÑÛ Á ÓÇÊ¿ÏËÍÌǾÔ Ç ÁÒÆ¿Ô ËÌÍÂÇÔ ÂÍÏÍÃÍÁ qÍÐ
ÒÏÍÁÄÌÛ ÁÐÄÈ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÉÒÊÛÑÒÏÚ r ÐÇÇÇrndpÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÇÉ¿ÓÄÃÏÚÎÍËÇËÍ
ÂÍÿ ƿ̾ÑǾ ÎÍ ÉÊ¿ÐÐÒ ¿ÉÉÍËοÌÄËÄÌÑ¿ ÐÑ¿ÊÇ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚÔÉÍÌÕÄÏÑÍÁÎÏÍÁÍþÑÁqÍÐÐÇÇÇ
ÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛÌÚËÇÃʾÁÐÄÔÐÑÒÃÄÌÑÍÁÎÇ¿ÌÇÐÑÍÁ Æ¿ ÏÒÀÄÅÍË Ë¿ÐÑÄÏÉÊ¿ÐÐÚ ÍÏ¿ÌÇÆÒÝÑ ÌÍ
cÄÂÍÃÚÉ¿ÓÄÃÏÒÁÍÆÂÊ¿ÁʾÊrmrÇ ÁÚÄ ÉÍÌÉÒÏÐÚ ÉÍÌÕÄÏÑËÄÈÐÑÄÏÍÁ ÒÖ¿ÐÑÁÒÝÑ
ËÍÌÍÁ Æ¿ÑÄË marËÇÏÌÍÁ c ÐÍÐÑ¿Á ÎÄÿÂÍ Á Ï¿ÀÍÑÄ ÅÝÏÇ ÉÍÌÉÒÏÐÍÁ ÎÇ¿ÌÇÐÑÍÁ Ç ËÍ
ÂÍÁ ÁÔÍÃÇÊÇ ÇÆÁÄÐÑÌÚÄ ÃľÑÄÊÇ ÉÒÊÛÑÒÏÚ Æ¿ ÊÍÃÚÔ ËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÄÈ ÏÒÉÍÁÍþÑ
ËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÚÄÉÍÌÕÄÏÑËÄÈÐÑÄÏÚfbbÏÝÔ¿ÖÄÁ¿ Ï¿ÆÊÇÖÌÚËÇ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚËÇ ÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾ËÇ
rncÄÊÇÖÉÍ klcÇÌÍÂÏ¿ÃÍÁ nndÒÏÄÄÁ¿ m¿ÐÑÄÏÉÊ¿ÐÐÚ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁ cnx¿Ö¿ÁÚ Ç
lmgÇÁÍÁ fikÒÆÌÄÕÍÁ¿ aem¿É¿ÏÍÁ dnbÏÚÉÇÌÍÈ Æ¿ÎÇпÌÚ Ì¿ &8& qÍÐÐÇÈÐ
fcp¿×ÉÍÁ¿sepÄÑÏÒ×ÄÁÐÉ¿¾ccpÍÃÍÊÛ ÉÍÈ¿É¿ÃÄËÇÄÈËÒÆÚÉÇÇËdÌÄÐÇÌÚÔ
ÐÉ¿¾ fapÏÍÔÍÏÍÁ¿ qrv¿ÁÉÇÌ¿ srxÄÏ kÍÊÊÄÉÑÇÁÍËÉ¿ÓÄÃÏÚÎÍÃÂÍÑÍÁÊÄÌÚÐÀÍÏÌÇÉÇ
ÌÚ×ÄÁ¿fmyÄÌÃÄÏÍÁÇÖ ÐÑ¿ÑÄÈ §iÐÉÒÐÐÑÁÍ ÉÍÌÕÄÏÑËÄÈÐÑÄÏ¿¨
ÏÄÿÉÑÍÏ
pÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÇ É¿ÓÄÃÏÚ ÁÇþÑ ÐÁÍÄÈ ÂÊ¿Á cnx¿Ö¿Á¿ ÂÃÄ ÍÀÍÀØ¿ÄÑо ÍÎÚÑ Ï¿ÀÍÑÚ ËÌÍ
ÌÍÈ ƿÿÖÄÈ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÇÄ ËÒÆÚÉ¿ÌÑ¿ÔÒÃÍÅ ÂÇÔÎÍÉÍÊÄÌÇÈÉÍÌÕÄÏÑËÄÈÐÑÄÏÍÁÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÝÑ
ÌÇÉ¿ ×ÇÏÍÉÍÂÍ ÎÏÍÓÇʾ ÍÀʿÿÝØÄÂÍ ÂÊÒ оÇÆÿÌǾÔϿ̾ØÇÄоÁn¿ÒÖÌÍÈËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ
ÀÍÉÇËÇ ÆÌ¿ÌǾËÇ Á ÍÀÊ¿ÐÑÇ ¿ÌпËÀÊÄÁÍÂÍ ÀÇÀÊÇÍÑÄÉÄ ÇËris¿ÌÄÄÁ¿ ~ÑÇ ÇÆÿÌǾ ÌÄ
ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ ÑÁÍÏÖÄÐÉÇË ÍÑÌÍ×ÄÌÇÄË É ÑÍÊÛÉÍÁÍÐÑÏÄÀÍÁ¿ÌÚËÒÆÚÉ¿ÌÑ¿ËÇÌÍÇ̿ϾÃÒ
¿ÉÉÍËοÌÄËÄÌÑÒ ÐÑÏÍÂÇË ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚË ÐÒÖÄÀÌÚËÇÎÏÍÂÏ¿ËË¿ËÇÉ¿ÓÄÃÏÚÐÑ¿ÊÇÀ¿ÆÍÁÚ
ÁÉÒÐÍËÁÄÏÌÚËÎÍÌÇË¿ÌÇÄËÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍ ËÇÁÍÀÊ¿ÐÑÇÉÍÌÕÄÏÑËÄÈÐÑÄÏÐÉÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿
ÂÍÐËÚÐÊ¿ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌǾoÐÁ¿ gÇÁÍÈ ÇÌÑÄÏÄÐ Ç ×ÇÏÍÉÒÝ ÎÄÏÄ׿ÂÌÒÁ
ÇÁ¿¾ ÉÊ¿ÁÇÏÌÚÄ ÎÄÏÄÊÍÅÄÌǾ ÍÎÄÏ Ç ÍÏ¿ÑÍ ×ÒÝ Ï¿ËÉÇ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÇÆÁÄÐÑÌÍÐÑÛ ÎÏÇ
ÏÇÈÔÍÏÍÁÍÈÇÂÊ¿ÁÌÚËÍÀÏ¿ÆÍËÉ¿ËÄÏÌÚÈ ÍÀÏÄÊÇ ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÄ ÁÐÑÏÄÖÇ Ð ÁÚÿÝØÇËÇо
ÏÄÎÄÏÑÒ¿Ï ÐÑÒÃÄÌÑÚ Ç ¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÚ É¿ÓÄÃÏÚ ËÒÆÚÉ¿ÌÑ¿ËÇÇÐÎÍÊÌÇÑÄʾËÇ ÍÏ¿ÌÇÆÒÄËÚÄ
ÍÁÊ¿ÃÄÁ¿ÝÑ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÇÐÑÍÏÇÄÈ° Ï¿Æ É¿ÓÄÃÏÍÈ c ÌÄÎÍÁÑÍÏÇËÍÈ ÇÐÉÏÄÌÌÄÈ Ç
ÌÍÍÀÏ¿ÆÌÚËÇ ÐÑÇʾËÇ ÌÍÑ¿ÕǾËÇ Ë¿ÌÄÏ¿ ÃÏÒÅÄÐÉÍÈ ¿ÑËÍÐÓÄÏÄ ÐÁÍÇËÇ Ï¿ÆËÚ×ÊÄÌǾ
ËÇ° ÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇ oÌÇ ÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍ ËÇ ÍÊÝÀÇËÍË ÇÐÉÒÐÐÑÁÄ ÃÄÊÇÊÇÐÛ neaÌ
ÎÍÐÑÇ¿ÝÑÑÍÌÉÇÄÍÐÍÀÄÌÌÍÐÑÇÂÍÊÍпÐÊÍÁ¿ ÂÒÊ¿ÃÆÄ oebÍ×̾ÉÍÁÇÖ haeÍÊÒÔ¿ÌÍÁ¿
ÎÏÇÍÀØ¿¾ÐÛ É ÑÏ¿ÃÇÕǾË ÎÄÁÒÖÄÂÍ §ÂÍÁÍϾ irkÍÆÊÍÁÐÉÇÈiipÄÑÏÍÁ
ØÄÂͨÏÒÐÐÉÍÂÍÎÇ¿ÌÇÆË¿ k¿ÓÄÃÏÒ ÉÍÌÕÄÏÑËÄÈÐÑÄÏÐÉÍÂÍ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ ÁÍÆ
bÍÊÛ×ÍÈÎÍÎÒʾÏÌÍÐÑÛÝÒÐÊÒ׿ÑÄÊÄÈÎÍÊÛ ÂÊ¿ÁʾÄÑ Ì¿ÏÍÃÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ dÏÒÆÇÇ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ
ÆÒÝÑо ËÌÍÂÍÖÇÐÊÄÌÌÚÄ É¿ÓÄÃÏ¿ÊÛÌÚÄ ÉÍÌ cnx¿Ö¿Á¿ n¿ É¿ÓÄÃÏÄ Ï¿ÀÍÑ¿ÝÑ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÄ
ÕÄÏÑÚÀÊ¿ÂÍÿϾÏ¿ÆÌÍÍÀÏ¿ÆÌÚËÎÏÍÂÏ¿ËË¿Ë ¿ÏÑÇÐÑÚquÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ndb¿Ñ¿×ÄÁ¿mnbÄ

 irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkojkonrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij
k¿ÓÄÃÏ¿ÉÍÌÕÄÏÑËÄÈÐÑÄÏÐÉÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ϾÃ
ÐÊÄÁ¿Ì¿ÎÏ¿ÁÍ °ndb¿Ñ¿×ÄÁ¿sdrËÇÏÌÍÁ¿ncdÍÊÒÀÄÁ¿mikÏ¿Á
ÖÄÌÉÍcnx¿Ö¿Á¿
Æ¿ÁÉ¿ÓÄÃÏÍÈ ickÇÏÇÊÊÍÁ¿nikÒÊÇÉÍÁ¿ncbÍÂÄÊ¿Á¿ϾðmcnÇÉÄ×ÇÖÄÁapkÍÌÐÑ¿ÌÑÇÌÇÃÇ
rdbÍÌÿÏÄÌÉÍlarÍÉÍÊÍÁÄÏÍÁ¿dnbÏÚÉÇÌ¿icoÐÇÎÍÁ¿fpr¿ÁÄÊÛÄÁ¿ilkÍÑʾÏÄÁÐÉÇÈϾðnnkÇÐÄÊÄÁ¿
ncxÇÀÇÐÍÁ¿flÇÀÄÏÍÁ¿oolÄÀÄÃÄÁ¿ikÍ¿ÌnrrÇÃÍÏÄÌÉÍlalÍοÑÇÌ¿rrkÍÌÿÉÍÁ

ÊÍÒÐÍÁ¿ ncbÍÂÄÊ¿Á¿ dnbÏÚÉÇÌ¿ Æ¿ÐÊÒÅÄÌ ÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ lcfÏÍÔÇÌ¿ ncxÇÀÇÐÍÁ¿ Æ¿ÐÊÒ


ÌÚÈ ÃľÑÄÊÛ ÇÐÉÒÐÐÑÁ qu sdrËÇÏÌÍÁ¿ Ê¿ÒÏÄ¿Ñ ÅÄÌÌÚÄ ¿ÏÑÇÐÑÚ qu ikÍ¿Ì apkÍÌÐÑ¿Ì
ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍ ÉÍÌÉÒÏп ÉÍÌÕÄÏÑËÄÈÐÑÄÏÍÁ ÑÇÌÇÃÇfpr¿ÁÄÊÛÄÁ¿
ickÇÏÇÊÊÍÁ¿ ilkÍÑʾÏÄÁÐÉÇÈ mikÏ¿Á rÏÄÃÇ ÁÍÉ¿ÊÇÐÑÍÁÇÊÊÝÐÑÏ¿ÑÍÏÍÁ° ÎÏÍÓÄÐ
ÖÄÌÉÍ nikÒÊÇÉÍÁ¿ É¿ÌÃÇÿÑ ÎÐÇÔÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÔ ÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÄÎÄÁÕÚËÌÍÂÇÄÇÆÉÍÑÍÏÚÔ¾ÁʾÝÑ
Ì¿ÒÉmcnÇÉÄ×ÇÖÄÁÊ¿ÒÏÄ¿ÑÁÐÄÐÍÝÆÌÍÂÍÇËÄÅ оÆ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚËÇ¿ÏÑÇÐÑ¿ËÇqÍÐÐÇÇÊ¿ÒÏÄ¿Ñ¿ËÇ
ÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍ ÉÍÌÉÒÏÐÍÁ icoÐÇÎÍÁ¿ ÃÍÕÄÌÑÚ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔÁÍÉ¿ÊÛÌÚÔÉÍÌÉÒÏÐÍÁÐÍÊÇÐÑ¿
rdbÍÌÿÏÄÌÉÍ ncdÍÊÒÀÄÁ¿ É¿ÌÃÇÿÑÚ ÇÐÉÒÐ ËÇmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈÓÇÊ¿ÏËÍÌÇÇ

mfguaktl}sfsrkifirpolnisfl}rkifkaufeq| 
c ÇÐÑÍÏÇÇ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ËÄÅ
Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑÐÉÇÈ ÉÒÏÐ ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÍ
Ç
ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØ¿¾ É¿ÓÄÃÏ¿ Æ¿ÌÇË¿ÄÑ ÍÐÍÀÍÄ
ÉÍÁcaqÍÆ¿ÌÍÁcibÏÝÔ¿ÌÍÁndb¿Ï¿ÑÍ
Á¿ ombÏÍÃÐÉ¿¾ narÒÃÆ¿Ì lppÏÍÐÚ
οÊÍÁ¿nmmÒÐÇ̾ÌÇÃÏcÄÂÍÃÚ
ÎÍÊÍÅÄÌÇÄ Ñ¿É É¿É ÍÔÁ¿ÑÚÁ¿ÄÑ ÁÐÄÔ
ÇÐÉÊÝ Ì¿ É¿ÓÄÃÏÄ Ì¿Ö¿ÊÇ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÛ Ï¿ÀÍÑ¿ÝØÇÄ
Ö¿¾ ÎÇ¿ÌÇÐÑÍÁ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ pÄÿÂÍÂÇ ÍÃÌÍÈ ÇÆ ÌÚÌÄ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ asÒÏÉÇÌ¿ bdrËÍʾ
пËÚÔ ËÌÍÂÍÖÇÐÊÄÌÌÚÔ É¿ÓÄÃÏ ÁÒÆ¿ ÁÌÍоÑ ÐÒ ÉÍÁ acr¿ËÍÌÍÁ qav¿Ì¿ÌÇÌ¿ frk¿ÏÎÇÌ
ØÄÐÑÁÄÌÌÚÈÁÉÊ¿ÃÁÏ¿ÆÁÇÑÇÄÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÐÉÇÔ ÐÉ¿¾ arqÍÆ¿ÌÍÁ neÏÚÂÇÌ¿ amÒÏ¿Á
ÑÏ¿ÃÇÕÇÈËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾÆ¿ÊÍÅÄÌ ÊÄÁ fmrÍÉÍÊÍÁ¿ ickÒÊÇÉÍÁ¿ Ç ÃÍÕÄÌÑÚ
ÌÚÔÄØÄÁv+vÁÄÉÄ aam¿ËÄÃÍÁ¿ lpkÒÆÌÄÕÍÁ¿ cakÍÏÍÀÍÁ
pÄÏÁÒÝ ÒÖÄÀÌÒÝ ÎÏÍÂÏ¿ËËÒ ÍÀØÄÂÍ ÉÒÏп necÇÌÍÂÏ¿ÃÍÁ¿ cldÇÌÆÀÒÏÂ camÍÊÍÃÉÍ
ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÍ ÐÍÐÑ¿ÁÊÄÌÌÒÝ ndqÒÀÇÌ×ÑÄÈ Á¿mrfÁÐÄÄÁ¿rsrÁÄÑÊ¿ÌÍÁ¿sifÁÐÄÄÁ¿
ÌÍË Ç nek¿×ÉÇÌÚË rÍÁÄÑ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁ fcaÌÃÏÄÄÁ¿ n¿ É¿ÓÄÃÏÄ Ï¿ÀÍÑ¿ÝÑ ËÍÊÍÃÚÄ
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÒÑÁÄÏÃÇÊË¿ÏÑ¿ÂÍÿ ÎÄÿÂÍÂÇ°Ê¿ÒÏÄ¿ÑÚËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔÉÍÌÉÒÏ
oÌ¿ÇËÄÊ¿ËÌÍÂÍÍÀØÇÔÎÍÊÍÅÄÌÇÈÐÎÄÏÁÍÈ ÐÍÁ aacÄÏ×ÇÌÇÌ eikÍÐË¿ÖÄÁ fim¿ÉÐÇ
ÎÏÍÂÏ¿ËËÍÈ ÉÒÏп ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍ ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÍ ËÍÁfpmÄÐÐÌÄÏccp¿Ï¿ËÍÌÍÁ
ÂÍÿ ~ÑÍ ÀÚÊÍ ÍÀÒÐÊÍÁÊÄÌÍ ÄÃÇÌÚËÇ rÂÍÿÇÎÍÌ¿ÐÑ;ØÄÄÁÏÄ˾É¿ÓÄÃÏÒ
ƿÿֿËÇ ÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌǾ §ÇÐÑÇÌÌÚÔ ÔÒÃÍÅ ÁÍÆÂÊ¿ÁʾÄÑÆ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈÃľÑÄÊÛÇÐÉÒÐÐÑÁqu
ÌÇÉÍÁ¨ Ç ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÍÌÌÚËÇ ÍÀÐÑ;ÑÄÊÛÐÑÁ¿ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏacr¿ËÍÌÍÁ°ÇÆÁÄÐÑÌÚÈÎÄÿÂÍÂ
ËÇÃÍÐÄÏÄÃÇÌÚÔÂÍÃÍÁÍÀ¿ÉÒÏпÀÚÊÇ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏ ÉÍÑÍÏÍËÒ ÎÏÇÌ¿
§ÎÏÍÎÇпÌÚ¨ Ì¿ ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÍË ÍÑÃÄÊÄÌÇÇ ÃÊÄÅÇÑ ÐÁÚ×Ä ÑÏÄÔÐÍÑ ÍÎÒÀÊÇÉÍÁ¿ÌÌÚÔ ÐÇË
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ pÄÏÁÚÄ ÎÍÉÍÊÄÌǾ ÎÄÿÂÍÂÍÁ ÓÍÌÇÖÄÐÉÇÔ ÔÍÏÍÁÚÔ É¿ËÄÏÌÍÇÌÐÑÏÒËÄÌ
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÚ ÇËÄÌ¿ËÇ ÇÆÁÄÐÑÌÚÔ Á qÍÐÐÇÇ Ñ¿ÊÛÌÚÔ Ç ÁÍÉ¿ÊÛÌÚÔ ÐÍÖÇÌÄÌÇÈ mÌÍÂÇÄ ÄÂÍ
ËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁ~ÑÍ°§ÜÌÕÇÉÊÍÎÄÃÇÐѨËÒÆÚÉÇ ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌǾÇËÄÝÑÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÒÝÌ¿ÎÏ¿Á
nek¿×ÉÇÌÎÄÏÁÚÈÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÍÖÇÌÄÌÇÈ ÊÄÌÌÍÐÑÛ
qyÒË¿Ì¿ÁmÍÐÉÁÄÉÍËÎÍÆÇÑÍÏ~ll¿ÌÂÄÏ pÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉ¿¾ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ÉÍÊÊÄÉÑÇÁ¿
ÎÇ¿ÌÇÐÑ ÍÏ¿ÌÇÐÑ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏ ukdÄÃÇÉÄ É¿ÓÄÃÏÚÍÐÌÍÁ¿Ì¿Ì¿ÎÍÌÇË¿ÌÇÇÒÌÇÁÄÏпÊÛ
ÎÇ¿ÌÇÐÑ ËÒÆÚÉÍÁÄÃ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÍÀØÄÐÑÁÄÌ ÌÍÂÍ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏ¿ ÉÒÏп ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÍ Ãʾ ÊÝÀÍ
ÌÚÈÃľÑÄÊÛk~cÄÀÄÏÇÃÏÒÂÇÄ ÂÍ ËÒÆÚÉ¿ÌÑ¿ bÍÊÛ×ÍÄ ÁÌÇË¿ÌÇÄ ÒÃÄʾÄÑо
c Ä ÂÍÃÚ Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÍÑÉÏÚÁ¿ÄÑ ÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÍÁ¿ÌÇÝ ¿ÉÉÍËοÌÇ¿ÑÍÏÐÉÍÂÍ Ç
о пËÍÐÑ;ÑÄÊÛÌ¿¾ É¿ÓÄÃÏ¿ ÍÀØÄÂÍ ÓÍÏÑÄ ¿ÌпËÀÊÄÁÍÂÍÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ÖÑÄÌÇÝÐÊÇÐ
ÎÇ¿ÌÍ ÁÍ ÂÊ¿ÁÄ Ð ÒÖÄÌÇÉÍË kniÂÒËÌÍÁ¿° Ñ¿ÑÏ¿ÌÐÎÍÌÇÏÍÁ¿ÌÇÝÇËÌÍÂÇËÃÏÒÂÇËÁ¿Å
nnkÒÁ×ÇÌÌÇÉÍÁÚË oÃÌ¿ÉÍ ÇÌÑÄÌÐÇÁÌÚÈ ÌÚËÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚËÌ¿ÁÚÉ¿ËËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁ
ÎÍÇÐÉ ËÄÐÑ¿ É¿ÓÄÃÏÚ Á ÒÖÄÀÌÍÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇ rÁÍÄÍÀÏ¿ÆÇÄ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ ÁÚÏ¿Å¿
ÍÌÌÍÈ ÐÑÏÒÉÑÒÏÄ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÎÏÍÃÍÊÅ¿Êо ÄÑо Á ÒÐÇÊÄÌÇÇ ÑÁÍÏÖÄÐÉÍÈ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÌÍÐÑÇ
ÄØÄÌÄÐÉÍÊÛÉÍÊÄÑÇÀÚÊÆ¿ÁÄÏ×ÄÌÊÇ×ÛÁÉÍÌ pÍà ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍË acr¿ËÍÌÍÁ¿ ÎÏÍÔÍþÑ
ÕÄÔÂÂ ÐÑÒÃÄÌÖÄÐÉÇÄ ÉÍÌÉÒÏÐÚ ÇËÎÏÍÁÇÆ¿ÕÇÈ Ç ÍÑ
c ÇÐÑÍÏÇÇ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÄÐÑÛ ÉÏÚÑÚÄÉÍÌÕÄÏÑÚpÏÍÃÍÊÅ¿ÄÑоÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌ
ËÒÆÚÉ¿ÌÑÚ ÖÛ¾ ÃÍÊ¿¾ ÎÍÃÁÇÅÌÇÖÄÐÉ¿¾ ÃÄ Ì¿¾Ð:+:ÁÄÉ¿ÉÏÍÎÍÑÊÇÁ¿¾Ï¿ÀÍÑ¿ÎÍÐÍÆÿ
¾ÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍ ÁÊǾʿ Ì¿ ÑÁÍÏ ÌÇÝ Ç ÎÍÎÍÊÌÄÌÇÝ ÒÖÄÀÌÍÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÂÍ
ÖÄÐÉÇÄÐÒÃÛÀÚÀÍÊÛ×ÇÔÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÇÔÉÍÊÊÄÉ ÏÄÎÄÏÑÒ¿Ï¿
ÑÇÁÍÁÇÐÑÒÃÄÌÖÄÐÑÁÍcÍÈÎÍÊÍÁÇÌÄvvÁÄÉ¿ v¿Ï¿ÉÑÄÏÌ¿ÃʾÉ¿ÓÄÃÏÚ¿ÉÑÇÁÌ¿¾ËÒÆÚÉ¿ÊÛ
ÅÇÆÌÛÉ¿ÓÄÃÏÚ ÌÄÏ¿ÆÏÚÁÌÍ ÐÁ¾Æ¿Ì¿ ÇËÄÌÌÍ Ð ÌÍÎÏÍÐÁÄÑÇÑÄÊÛÐÉ¿¾ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛÁÉÍÑÍÏÒÝ
Ñ¿ÉÇË ËÒÆÚÉ¿ÌÑÍË° Æ¿ÁÄÃÒÝØÇË É¿ÓÄÃÏÍÈ ÁÍÁÊÄÖÄÌÚ Ç ÎÄÿÂÍÂÇ Ç ÐÑÒÃÄÌÑÚ bÍÊÛ×ÒÝ

¿ Á ¯Ä ÂÍÃÚ Ç ÃÄÉ¿ÌÍË ÓÍÏÑÄÎÇ ÇÆÁÄÐÑÌÍÐÑÛÒËÍÐÉÍÁÐÉÍÈÎÒÀÊÇÉÇÎÏÇÍÀÏÄÊÇ


¿ÌÌÍÂÍ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚË ÃľÑÄÊÄË ÎÏÍÔÍÃÇÁ×ÇÄ Á Æ¿Ê¿Ô ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ wÄÌÑ
ÇÐÉÒÐÐÑÁ qu ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍË mdrÍÉÍÊÍÁÚË Ï¿ÊÛÌÍÂÍÃÍË¿Ï¿ÀÍÑÌÇÉÍÁÇÐÉÒÐÐÑÁÇÌ¿ÃÏÒ
pÍÃ ÄÂÍ ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍË ÐÊÍÅÇÊо ÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐ ÂÇÔ ÉÍÌÕÄÏÑÌÚÔ ÎÊÍØ¿ÃÉ¿Ô ÄÅÄÂÍÃÌÚÄ ÑÄË¿
ÉÇÈ ÉÍÊÊÄÉÑÇÁ ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÚÈ ÎÍ ÐÁÍÄËÒ ÑÁÍÏ ÑÇÖÄÐÉÇÄÕÇÉÊÚÉÍÌÕÄÏÑÍÁ§iÆÎÒ×ÉÇÌÐÉÍÂÍ
ÖÄÐÉÍËÒÎÍÑÄÌÕÇ¿ÊÒpÏÍÃÍÊÅ¿ÊÇÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÛ ÁÏÄËÄÌǨ §oÑ ÎÄÐÌÇ ÃÍ Ï¿ÎÐÍÃÇǨ §mÒÆÚ
Ñ¿Ê¿ÌÑÊÇÁÚÄ ËÒÆÚÉ¿ÌÑÚ ÐÑ¿Ï×ÄÂÍ ÎÍÉÍÊÄÌǾ É¿vvÁÄÉ¿¨§mÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÈпÊĮ́§cÉÏÒÂÒ
accÇÕÇÌÐÉÇÈiqkʾÖÉÍnnkÒÁ×ÇÌÌÇ ÃÏÒÆÄȨ §p¿Ë¾ÑÌÚÄ ÿÑÚ¨ mÌÍÂÇÄ ÎÄÿÂÍÂÇ

 irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkojkonrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij
h¿ÐÄÿÌÇÄËÄÅÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑÐÉÍÈÉ¿ÓÄÃÏÚÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÍÁbÄÊÍËh¿ÊÄÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇϾÃ
ÐÊÄÁ¿Ì¿ÎÏ¿ÁÍ °frk¿ÏÎÇÌÐÉ¿¾
sifÁÐÄÄÁ¿acr¿ËÍÌÍÁ
Æ¿ÁÉ¿ÓÄÃÏÍÈ qav¿Ì¿ÌÇÌ¿aam¿ËÄÃÍÁ¿mrfÁÐÄÄÁ¿fmrÍÉÍÊÍÁ¿ϾðlpkÒÆÌÄ
ÕÍÁ¿ickÒÊÇÉÍÁ¿fcaÌÃÏÄÄÁ¿sfqÒÀÇÌ¿fim¿ÉÐÇËÍÁbdrËÍʾÉÍÁϾðnedÌÍÄÌÐÉ¿¾
ÏÚÂÇÌ¿ nneÄÄÁ¿
nsm¿ÏÑÇÏÍоÌ rsrÁÄÑÊ¿ÌÍÁ¿ caqÇÌÄÁÇÖ ecdÏÇÂÍÏÕÄÁÇÖ qnkÒÃ;ÏÍÁ Ͼà ° cldÇÌÆÀÒÏ ceÏÚÂÇÌkÊÄÁÉÄ
nfbÄÊÛÉÍÁ¿nikÍÏÍÑÉÍÁ¿Ͼðccp¿Ï¿ËÍÌÍÁcikÒÆÌÄÕÍÁcakÍÏÍÀÍÁaacÄÏ×ÇÌÇÌ

É¿ÓÄÃÏÚ ÁÚÐÑÒοÝÑ Ð ÐÍÊÛÌÚËÇ Ç É¿ËÄÏÌÍ ÅÄÈqÍÐÐÇÇÇrndÎÏÍÔÍþÑÌ¿É¿ÓÄÃÏÄÐÑ¿


ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ÊÛÌÚËÇ ÎÏÍÂÏ¿ËË¿ËÇ Á ÂÍÏÍÿÔ ÅÇÏÍÁÉÒ ÎÍÊÒÖ¿ÝÑ ÉÍÌÐÒÊÛÑ¿ÑÇÁÌÍËÄÑÍÃÇ
qÍÐÐÇÇ fÁÏÍÎÚ aËÄÏÇÉÇ aÆÇÇ aÓÏÇÉÇ ÖÄÐÉÒÝÇÌ¿ÒÖÌÒÝÎÍËÍØÛpÄÿÂÍÂÇÉ¿ÓÄÃÏÚ
rÏÄÃÇ ÌÇÔ Ì¿ÏÍÃÌÚÄ ¿ÏÑÇÐÑÚ qu asÒÏ ÎÏÍÁÍþÑË¿ÐÑÄÏÉÊ¿ÐÐÚÁqÍÐÐÇÇÇÆ¿ÏÒÀÄÅ
ÉÇÌ¿ scqÒÀÇÌ¿ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÄ ¿ÏÑÇÐÑÚ qu ÌÚÔ ÐÑÏ¿Ì¿Ô
uÏ¿ÌÕǾ cÄÌÂÏǾ rya kÍ
amÒÏ¿ÁÊÄÁnecÇÌÍÂÏ¿ÃÍÁ¿neÏÚ ÏľdÏÄÕǾÇÃÏ 
ÂÇÌ¿frk¿ÏÎÇÌÐÉ¿¾cakÍÏÍÀÍÁickÒ pÍÐÑ;ÌÌÍÎÍÁÚ׿ÄÑоÒÏÍÁÄÌÛÌ¿ÒÖÌÍÈÏ¿
ÊÇÉÍÁ¿fcn¿Ñ¿ÌÐÍÌ ÀÍÑÚÉ¿ÓÄÃÏÚÁÄÄÐÍÐÑ¿ÁÄ×ÄÐÑÛÉ¿ÌÃÇÿÑÍÁ
tÅÄÌÄÐÉÍÊÛÉÍÃÄоÑÇÊÄÑÇÈÉ¿ÓÄÃÏ¿°Ì¿ Ì¿ÒÉsifÁÐÄÄÁ¿arqÍÆ¿ÌÍÁmrfÁÐÄÄÁ¿
ÒÖÌÍËÄÑÍÃÇÖÄÐÉÇÈ ÉÍÍÏÃÇÌ¿ÕÇÍÌÌÚÈ ÕÄÌÑÏ fckÒÊÇÉÍÁ¿ nsm¿ÏÑÇÏÍоÌ fim¿É
ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÍÂÍÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾÒÖ¿ØÇÔоÏ¿ÆÌÚÔ ÐÇËÍÁ oÎÒÀÊÇÉÍÁ¿ÌÚ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ ËÍÌÍÂÏ¿
ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÄÈÁÁÚÐ×ÇÔÇÐÏÄÃÌÇÔÒÖÄÀÌÚÔ ÓÇÈ Ç ÒÖÄÀÌÚÔ ÎÍÐÍÀÇÈ ÀÍÊÛ×ÍÄ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍ
Æ¿ÁÄÃÄÌǾÔ ÐÑÏ¿ÌÚ n¿ ÄÄ À¿ÆÄ ÎÍÃÂÍÑÍÁÊÄÌÚ Ì¿ÒÖÌÚÔ ÐÑ¿ÑÄÈ ÐÍÐÑ;ÊÇÐÛ ÁÚÐÑÒÎÊÄÌǾ Ì¿
ÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇÁÐÄÁÐÄÐÍÝÆÌÚÄÇÁÐÄÏÍÐÐÇÈÐÉÇÄ ËÄÅÏÄÂÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔÇËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔÌ¿ÒÖÌÚÔ
ÒÖÄÀÌÚÄÎÏÍÂÏ¿ËËÚÉÒÏпÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÍÃʾÍÐ ÉÍÌÓÄÏÄÌÕǾÔ Ç ÐÍÁÄØ¿ÌǾÔ s¿Ê¿ÌÑÊÇÁÚÈ
ÌÍÁÌÚÔ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÄÈ ÐÍÆÿÌ ÉÍÊÊÄÉÑÇÁËÄÅÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑÐÉÍÈÉ¿ÓÄÃÏÚÓÍÏÑÄ
ÇÍÎÒÀÊÇÉÍÁ¿ÌÍÀ×ÇÏÌÚÈÒÖÄÀÌÚÈÏÄÎÄÏÑÒ¿Ï ÎÇ¿ÌÍ ÍÑÉÏÚÑ Ãʾ ÁÐÄÂÍ ÌÍÁÍÂÍ Á ÎÄÿÂÍÂÇÉÄ
pÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÇ ÇÆ Ï¿ÆÊÇÖÌÚÔ ÁÒÆÍÁ Ç ÉÍÊÊÄÃ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁÄÌ¿ÒÉÄÎÏÍÐÁÄÑÇÑÄÊÛÐÑÁÄ

mfguaktl}sfsrkifirpolnisfl}rkifkaufeq| 
i ÐÑÍÏÇÖÄÐÉÍÈÎÏÄÃ×ÄÐÑÁÄÌÌÇÕÄÈÉ¿ÓÄÃÏÚ
ÇÐÑÍÏÇÇ Ç ÑÄÍÏÇÇ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÂÍ
ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ÀÚÊ¿É¿ÓÄÃÏ¿ÇÐÑÍÏÇÇÇÑÄÍÏÇÇÎÇ
c ÎÍÐÊÄÃÒÝØÇÄ ÂÍÃÚ É¿ÓÄÃÏ¿ ÎÍÐÑ;ÌÌÍ
Ï¿Ð×ÇϾʿ ÐÓÄÏÒ Ì¿ÒÖÌÚÔ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÈ Ç
Ì¿ÒÖÌÍËÄÑÍÃÇÖÄÐÉÍÈÏ¿ÀÍÑÚÍÀÙÄÃÇÌÇÁÐÎÄ
¿ÌÇÆË¿ÍÑÉÏÚÁ׿¾Ð¾ÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÁÄ ÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁ Á Ï¿ÆÌÚÔ ÍÀÊ¿ÐѾÔ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛ
ÂÍÃÚ
ÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍ Ð É¿ÓÄÃÏÍÈ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍ ÐÉÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿cÍÂÊ¿ÁÄÉ¿ÓÄÃÏÚÌÄÇÆËÄÌÌÍ
ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÍ ÎÍ ÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁÄ Ç ÎÍà ÏÒÉÍÁÍÃÐÑ ÐÑ;ÊÇ ¿ÁÑÍÏÚ ÇÆÁÄÐÑÌÄÈ×ÇÔ ËÍÌÍÂÏ¿ÓÇÈ Ç
ÁÍËdmkÍ¿̿sÍÂÿÅÄÍÎÏÄÃÄÊÇÊÇÐÛÍÐÌÍÁ ÒÖÄÀÌÚÔ ÎÍÐÍÀÇÈ ÎÍ ÇÐÑÍÏÇÇ Ç ÑÄÍÏÇÇ ÇÐ
ÌÚÄÒÖÄÀÌÍÌ¿ÒÖÌÚÄÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌǾÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ ÐÍÆÿÑÄÊÇ ¿ÁÑÍÏÐÉÇÔ ÉÒÏÐÍÁ
ÐÍÔÏ¿ÌÇÁ×ÇÄо ÎÍ ÐÄÈ ÃÄÌÛ ÒÖÄÀÌÚÄ ÉÒÏÐÚ Ç Æ¿ËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÚÄ ÎÄÿÂÍÂÇ° ÃÍÉÑÍÏ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍ
ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾ Á ÍÀÊ¿ÐÑÇ ÇÐÑÍÏÇÇ Ç ÑÄÍÏÇÇ ÇÐ ÁÄÃÄÌǾ aanÇÉÍÊ¿ÄÁ
ÁÍÆÂÊ¿ÁʾÊ É¿ÓÄÃÏÒ
ÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ÉÒÏÐÚËÄÑÍÃÇÉÇÇÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝ ÃÍ ÂÍÿ É¿ÌÃÇÿÑ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ
ØÇÄÌ¿ÒÖÌÚÄÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑÉÇ¿Ñ¿ÉÅÄÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍ nalÝÀÍËÒÃÏÍÁ¿ÃÍÉÑÍÏ¿ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ
ÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÍÈ ÎÏ¿ÉÑÇÉÍÈ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁÇÐÎÍÊÌÇ qqe¿ÁÇþÌ sad¿ÈÿËÍÁÇÖ r ÂÍÿ
ÑÄÊÄÈ rÄÂÍÃ̾ Ì¿ É¿ÓÄÃÏÄ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÌÚ ÐÎÄÕ É¿ÓÄÃÏÍÈÏÒÉÍÁÍÃÇÑÃÍÉÑÍÏÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ
ÉÒÏÐÚÇÃʾ¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÍÁÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÍÂÍÁÍÉ¿ÊÛ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ cpxÇÌ¿ÄÁ ÉÍÑÍÏÍËÒ ÎÏÇÌ¿ÃÊÄ
ÌÍÂÍÍÏÉÄÐÑÏÍÁÍÂÍÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑÍÁ Å¿ÑÓÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌÚÄÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾÁÍÀÊ¿ÐÑÇ

k¿ÓÄÃÏ¿ÇÐÑÍÏÇÇÇÑÄÍÏÇÇÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ϾÃ
ÐÊÄÁ¿Ì¿ÎÏ¿ÁÍ °npsÍÊÐÑÚÔciqÒÃÄÌÉÍickÒÊÇÉÍÁ¿
ammÄÏÉÒÊÍÁlfrÊÒÕÉ¿¾cpxÇÌ¿ÄÁ
Æ¿ÁÉ¿ÓÄÃÏÍÈ ar€ÉÍÁÊÄÁ¿mauÄÃÍÏÍÁ¿Ͼïaak¿ÌÃÇÌÐÉÇÈrcdÏÍÔÍÑÍÁ
ccbÄÏÄÆÇÌrrdÍÊÒÀÄÌÉÍlfdÒÏÛÄÁlcq¿ÉÍÁpcrÄÃÍÁfm¿ÏÉÍÁ¿

 irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkojkonrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij
ÇÐÑÍÏÇÇÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ÇÐÍÍÑÁÄÑÐ aak¿ÌÃÇÌÐÉÇÈ É¿ÌÃÇÿÑ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ
ÑÁÒÝØÇÈ¿ÁÑÍÏÐÉÇÈÉÒÏÐÊÄÉÕÇÈ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏammÄÏÉÒÊÍÁÉ¿ÌÃÇÿÑÇÐÉÒÐÐÑÁÍ
r Ì¿Ö¿Ê¿ Ô ÂÍÃÍÁ É¿ÓÄÃÏ¿ ÐÑ¿ÌÍÁÇÑ ÁÄÃÄÌǾÃÍÕÄÌÑlfrÊÒÕÉ¿¾É¿ÌÃÇÿÑÇÐÉÒÐ
оÁÄÃÒØÇËÒÖÄÀÌÍËÄÑÍÃÇÖÄÐÉÇËÇÌ¿ÒÖÌÚË ÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾÃÍÕÄÌÑnpsÍÊÐÑÚÔ 
ÕÄÌÑÏÍË ÐÑÏ¿ÌÚ ÎÍ ÐÁÍÄËÒ ÎÏÍÓÇÊÝ ÐÍÔÏ¿ pÍÃÜÂÇÃÍÈÉ¿ÓÄÃÏÚÎÏÍÔÍþÑmÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÄ
̾¾ÜÑÍÑÐÑ¿ÑÒÐÎÍÐÄÈÃÄÌÛn¿É¿ÓÄÃÏÄÏ¿ ÐÍÀÏ¿ÌǾ×ÉÍÊÚrÄÉÑÍÏ¿ÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÍÈÎÏ¿É
ÀÍÑ¿ÊÇ ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÚÄ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÚ Á ÍÀÊ¿ÐÑÇ ÑÇÉÇÁmÒÆÄÄÇËndqÒÀÇÌ×ÑÄÈÌ¿°ÄÅÄÂÍÃ
Ì¿ÒÉÇÍËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍËÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁÄ¿ÁÑÍ ÌÚÄ ÑÄË¿ÑÇÖÄÐÉÇÄ ÉÍÌÕÄÏÑÌÚÄ ÎÏÍÂÏ¿ËËÚ ÇÆ
ÏÚÒÖÄÀÌÚÔÎÍÐÍÀÇÈÎÍÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚËÉÒÏпË Ë¿ÊÍÇÆÁÄÐÑÌÚÔ ÐÍÖÇÌÄÌÇÈ ÏÒÐÐÉÇÔ ÉÍËÎÍÆÇÑÍ
ÇÐÑÍÏÇÇ ÑÄÍÏÇÇ Ç ËÄÑÍÃÇÉÇ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐ ÏÍÁ:+:¯::ÁÄÉÍÁ
ÑÁ¿ ÉÍÑÍÏÚÄ ÍÐÑ¿ÝÑо ÍÐÌÍÁÍÈ Ç Ãʾ ÌÚÌÄ n¿ÒÖÌ¿¾ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛÉ¿ÓÄÃÏÚÍÑÊÇÖ¿ÄÑо¿É
ÖÇÑ¿ÄËÚÔÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÇÆ¿ÄÄÎÏÄÃÄÊ¿ËÇ ÑÇÁÌÍÐÑÛÝÇÏ¿ÆÌÍÐÑÍÏÍÌÌÍÐÑÛÝÖÑÍÍÑÏ¿Å¿ÄÑо
ÊÄÉÕÇÍÌÌÚÔ ÉÒÏÐÍÁ dmkÍ¿Ì Ç aanÇ ÁËÌÍÂÍÖÇÐÊÄÌÌÚÔÎÒÀÊÇÉ¿ÕǾÔÇÁÚÐÑÒÎÊÄÌǾÔ
ÉÍÊ¿ÄÁ lrdÇÌÆÀÒÏÂ Ç cdÏÇÂÍÏÛÄÁ Ì¿ÁÐÄÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔËÄÅÁÒÆÍÁÐÉÇÔÇÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏ
nalÝÀÍËÒÃÏÍÁ¿sad¿ÈÿËÍÁÇÖ ÐÉÇÔÉÍÌÓÄÏÄÌÕǾÔÁÎÍÃÂÍÑÍÁÉÄÉ¿ÓÄÃÏ¿ÊÛÌÚÔ
xÊÄÌÚ É¿ÓÄÃÏÚ Ï¿ÆÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÝÑ ÁÐÄ ÍÐÌÍÁ ÇËÄÅÉ¿ÓÄÃÏ¿ÊÛÌÚÔÐÀÍÏÌÇÉÍÁÌ¿ÒÖÌÚÔÑÏÒÃÍÁ
ÌÚÄ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌǾ Ì¿ÒÉÇ ÍÀ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁÄ sÍÊÛÉÍÁÎÍÐÊÄÃÌÇÄÂÍÃÚÁÚ×ÊÇÇÆÎÄÖ¿ÑÇÐÀÍÏ
ÐÍÆÿÝÑ ÒÖÄÀÌÚÄ ÎÏÍÂÏ¿ËËÚ Ç ÎÍÐÍÀǾ Ãʾ ÌÇÉÇ ÎÍÐÁ¾ØÄÌÌÚÄ Ï¿ÆÊÇÖÌÚË ¿ÐÎÄÉÑ¿Ë ÇÐÑÍ
Ï¿ÆÌÚÔ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇÔ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÄÈ ÎÍ ÏÇÇ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÂÍ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ Á Ö¿ÐÑÌÍÐÑÇ
ÇÐÑÍÏÇÇ ÑÄÍÏÇÇ Ç ËÄÑÍÃÇÉÄ ÁÍÉ¿ÊÛÌÍÂÍ ÇÐ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿Ë ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇÔ ÉÊ¿ÐÐÍÁ mÍÐÉÍÁ
ÉÒÐÐÑÁ¿
ÃÍÉÑÍÏ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ ÎÏÍÓÄÐ ÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
ÁÚÎ ÎÏÍÀÊÄË¿Ë ÇÌ
ÐÍÏ ar€ÉÍÁÊÄÁ¿ ÐÑ¿Ï×ÇÈ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÛ ÑÄÏÎÏÄÑ¿ÕÇÇ ËÒÆÚÉÇ À¿ÏÍÉÉÍ ÁÍÎÏÍпË ÇÐÎÍÊ
kim¿ÏÂÒÌÍÁ¿ ÇÐÑÍÏÇÇÇËÄÑÍÃÇÉÄÍÀÒÖÄ ÌÄÌǾËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÉÊ¿ÐÐÇÉÇvvÁÄÉ¿ÆÌ¿ÖÄÌÇÝ
ÌǾÌ¿ÃÒÔÍÁÚÔÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿Ô
ÃÍÉÑÍÏÇÐÉÒÐ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁ Ç ÂÍÊÍп Á ÇÐÑÍÏÇÇ
ÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ ccbÄÏÄÆÇÌ ÎÍ ÇÐ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ÇÃÏÒÂÇÄ
ÑÍÏÇÇÐÉÏÇÎÇÖÌÍÂÍÁÇÍÊÍÌÖÄÊÛÌÍÂÍÇÉÍÌÑÏ¿ nÄÿÁÌÍ É¿ÓÄÃÏ¿ ÇÐÑÍÏÇÇ Ç ÑÄÍÏÇÇ ÇÐ
À¿ÐÍÁÍÂÍ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿
ÃÍÉÑÍÏ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ ÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÂÍ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ ÎÏÇÐÑÒÎÇÊ¿ É ÏÄ¿
ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ coq¿ÀÄÈ ÐÑ¿Ï×ÇÈ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÛ ÊÇÆ¿ÕÇÇ ÌÍÁÚÔ ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÔ ÎÏÍÄÉÑÍÁ n¿Ö¿Ñ¿
ciqÒÃÄÌÉÍ ÃÍÕÄÌÑ anrÄÊÄÆÌÄÁ É¿ÌÃÇÿÑ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉ¿ ÎÄÏÁÚÔ ÁÚÎÒÐÉÍÁ ËÌÍÂÍÑÍËÌÍÂÍ
ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ pcrÄÃÍÁ É¿ÌÃÇÿÑ ÇÐÉÒÐ ÇÆÿÌǾÉÍÊÊÄÉÑÇÁÌÚÔËÍÌÍÂÏ¿ÓÇȧiÆÇÐÑÍ
ÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ lcq¿ÉÍÁ ÇÐÑÍÏÇÇ ÏÇÇÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿¨pÏÍÁÍþÑо
ÑÄÍÏÇÇÇÎÄÿÂÍÂÇÉÄÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ ÍÑÉÏÚÑÚÄÆ¿ÐÄÿÌǾÉ¿ÓÄÃÏÚ°§sÄÍÏÄÑÇÖÄÐ

É¿ÌÃÇÿÑ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ ÃÍÕÄÌÑ rcdÏÍ ÉÇÄ ÐÄÐÐÇǨ ÎÍÐÁ¾ØÄÌÌÚÄ ÇÐÑÍÏÇÇ Ç ÐÍÁÏÄ


ÔÍÑÍÁÉ¿ÌÃÇÿÑÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾÎÏÍÓÄÐÐÍÏ ËÄÌÌÍÐÑÇÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿

mfguaktl}sfsrkifirpolnisfl}rkifkaufeq| 
r ÄÉÑÍÏÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÍÈÎÏ¿ÉÑÇÉÇÍÀÄÐ
ÎÄÖÇÁ¿ÄÑ ÐÑÒÃÄÌÑ¿Ë ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÁÍÆ
ËÍÅÌÍÐÑÛ ÎÏÇÍÀÏÄÐÑÇ ËÄÑÍÃÇÖÄÐÉÇÄ ÆÌ¿ÌǾ
aanÇÉÍÊ¿ÄÁ marËÇÏÌÍÁ ialÝÀÍËÒÃ
ÏÍÁ¿sad¿ÈÿËÍÁÇÖ
¾ÎÍÊÍÁÇÌ¿vvÁÄÉ¿ 
n¿ÃÍÐÉ¿Æ¿ÑÛÖÑÍÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÇÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐ
Ì¿ÁÚÉÇ Ç ÍÎÚÑ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÌǾ ÎÍ ÐÁÍÄÈ ÐÎÄ É¿¾ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉ¿ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÑÄÐ
ÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÇ pÏÇ ÐÄÉÑÍÏÄ Ï¿ÀÍÑ¿ÄÑ ÌÄ ÍÃÇÌ ÌÍÐÁ¾Æ¿Ì¿ÐÁ¿ÅÌÍÈÃʾÏÒÐÐÉÍÈËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ
ÃÄоÑÍÉ ÊÄÑ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌ¿¾ ×ÉÍÊ¿ÃÄоÑÇÊÄÑÉ¿ ÉÒÊÛÑÒÏÚÇÃÄÄÈÍÀØÄÃÍÐÑÒÎÌÍÐÑÇÎÍÊÌÍÕÄÌÌÍ
Á ÉÍÑÍÏÍÈ ÍÀÒÖ¿ÝÑо ÀÍÊÄÄ ÒÖÄÌÇÉÍÁ Á ÂÍËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾcÜÑÍËÍÑÌÍ×Ä
ÌÇÇ×ÉÍÊ¿rÄÉÑÍÏ¿ÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÍÈ
ÎÏ¿ÉÑÇÉÇÐÑ¿Ê¿ÃÍÐÑÍÈÌÚËÎÏÍÃÍÊ
ÅÄÌÇÄË ÃÄÊ¿ mab¿Ê¿ÉÇÏÄÁ¿ ÍÐ
ÌÍÁ¿Á×ÄÂÍÁÂÍÃÒbÄÐÎÊ¿ÑÌÒÝ
×ÉÍÊÒ Ãʾ ÊÝÀÇÑÄÊÄÈ Ç ÎÍÖÇÑ¿ÑÄ
ÊÄÈ ËÒÆÚÉÇ rÄÉÑÍÏ ÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐ
ÉÍÈÎÏ¿ÉÑÇÉÇÁÄÃÄÑ¿ÉÑÇÁÌÒÝÎÏÍ
ÐÁÄÑÇÑÄÊÛÐÉÒÝ Ï¿ÀÍÑÒ ÒÐÑÏ¿ÇÁ¿¾
ÑÄË¿ÑÇÖÄÐÉÇÄ ÊÄÉÕÇÇÉÍÌÕÄÏÑÚ Ð
ÒÖ¿ÐÑÇÄËÐÑÒÃÄÌÑÍÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
Ç ÊÒÖ×ÇÔ ÒÖÄÌÇÉÍÁ ×ÉÍÊÚ s¿É¿¾
ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛÌÄËÍÂÊ¿ÌÄÿÑÛÎÍ
ÊÍÅÇÑÄÊÛÌÚÔÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÍÁÌÄÏÄÃÉÍ
ÒÖÄÌÇÉÇ×ÉÍÊÚÐÑÏÄ˾ÑоÎÏÍÃÍÊ
ÅÇÑÛ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÄ ÍÀÒÖÄÌÇÄ
ËÒÆÚÉÄ Á ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ ÒÖÇÊÇØ¿Ô
Ç ÉÍÊÊÄÃÅ¿Ô Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏǾÔ

ÁÉÊÝÖ¿¾ Ç mÍÐÉÍÁÐÉÒÝ ÇÌÐÑÇ
kÍÌÐÒÊÛÑ¿ÕÇÝÎÍÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÍÈÎÏ¿ÉÑÇÉÄÁÄÃÄÑÎÏÍÓÄÐÐÍÏammÄÏÉÒÊÍÁ ÑÒÑ¿ÔÇÐÉÒÐÐÑÁÇÉÒÊÛÑÒÏÚ

ÁÍÆÏ¿ÐÑÄÍÑÃÍÊÄÑrÑÒÃÄÌÑÚÏ¿ÀÍÑ¿ÝÑÐ
ÒÖÄÌÇÉ¿ËÇÎÍÃÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍËÍÎÚÑÌÚÔÎÏÄÎÍ
ÿÁ¿ÑÄÊÄÈÇÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
rÁÍÝÇÐÑÍÏÇÝÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉ¿¾ÎÏ¿ÉÑÇÉ¿ÐÑÒ
ÃÄÌÑÍÁÁÄÃÄÑÐÎÄÏÁÚÔÊÄÑÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌǾmÍÐ
ÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇfØÄÁ¾ÌÁ¿ÏÄÂÍÿ
ndqÒÀÇÌ×ÑÄÈÌÎÍÐÑ¿ÁÇÊÁÍÎÏÍпÁÓÄÁÏ¿ÊÄ
 rÍÁÄÑ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÁÚ
ÌÄÐÏÄ×ÄÌÇÄÎÍÉÍÑÍÏÍËÒ§ÒÖÄÌÇÉÇÌÄÐÎÄÕÇ¿
ÊÇÐÑÚÎÄÏÁÚÄÃÁ¿ÂÍÿÍÀÒÖ¿ÝÑоÎÍÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÍ
ÒÖÄÌÇÉ¿ËÇÇÒÖÄÌÇÕ¿ËÇÁÚÐ×ÇÔÉÊ¿ÐÐÍÁÓÍÏÑÄ
ÎÇ¿ÌÌÍÈÇÂÏÚÎÍÃÌ¿ÀÊÝÃÄÌÇÄËÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁ¨
c Ï¿ÆÌÚÄ ÂÍÃÚ ÎÏ¿ÉÑÇÉÒ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ ÉÒÏÇÏÍÁ¿
ÊÇÇÆÁÄÐÑÌÚÄËÒÆÚÉ¿ÌÑÚÁÚÿÝØÇÈоÎÄÿÂÍÂ
nrhÁÄÏÄÁ
ÐÄÏÄÃÇÌ¿ Ô ÂÂ irq¿ÀÇ
ÌÍÁÇÖ
Ä Â  ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ qqe¿ÁÇþÌ n¿ƿ̾ÑÇÇÔÍÏ¿×ÉÍÊÚrÄÉÑÍÏ¿ÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÍÈÎÏ¿ÉÑÇÉÇ

 irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkojkonrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij
e ÄÉ¿Ì¿Ñ ÎÍ Ï¿ÀÍÑÄ Ð ÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚËÇ Á ÃÄÉ¿Ì¿ÑÄ ÐÑÏÄ˾Ñо Ì¿ÔÍÃÇÑÛ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇ
ÒÖ¿ØÇËÇо ÀÚÊ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿Ì Á ÂÍÃÒ ÂÇÀÉÍÂÍÎÊ¿ÌÇÏÍÁ¿ÌǾƿ̾ÑÇÈÁÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇ
eÄÉ¿Ì¿Ñ ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÄÑ ÒÖÄÀÌÚÈ ÎÏÍÕÄÐÐ Ç οÐ ÐÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈÎÍÃÂÍÑÍÁÉÍÈÉÍÌÉÏÄÑÌÚÔ
ÎÍÏÑÌÍÁÇÆÍÁÍÄ ÍÓÍÏËÊÄÌÇÄ ÁÐÄÔ ÇÌÍÐÑÏ¿ÌÕÄÁ ÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚÔ ÒÖ¿ØÇÔо ÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁʾÑÛ ÁÍÆ
ÎÏÇÄÆÅ¿ÝØÇÔÒÖÇÑÛоÁmÍÐÉÍÁÐÉÒÝÉÍÌÐÄÏÁ¿ ËÍÅÌÍÐÑÛÎÏÍÃÊÄÌǾÍÑÃÄÊÛÌÚÔÒÖÄÀÌÚÔÉÒÏ
ÑÍÏÇÝtÖÄÀÌ¿¾Ï¿ÀÍÑ¿ÆÃÄÐÛ
Ì¿ÎÄÏÁÍËËÄÐÑÄÎÍÐÑ;ÌÌÍ
ÉÍÌÑÏÍÊÇÏÒ¾ÎÍÐÄØÄÌÇÄÊÄÉ
ÕÇÈ ÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÛÌÚÔ ƿ̾
ÑÇÈ Ç ÐÁÍÄÁÏÄËÄÌÌÒÝ ÐÿÖÒ
Æ¿ÃÍÊÅÄÌÌÍÐÑÄÈÎÍÒÖÄÀÌÚË
ÃÇÐÕÇÎÊÇÌ¿Ë ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÇ
ÃÄÉ¿Ì¿Ñ¿ ÐÎÍÐÍÀÐÑÁÒÝÑ ÍÑ
ÊÇÖÌÍÈÒÐÎÄÁ¿ÄËÍÐÑÇËÌÍÂÇÔ
ÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚÔÒÖ¿ØÇÔо
pÄÏÁÚË ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÄË
eÄÉ¿Ì¿Ñ¿ ÀÚÊ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ
rsk¿ÊÛ¾ÌÍÁ ÉÍÑÍÏÍÂÍ ÐËÄ
ÌÇÊÇÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿bml¾×ÉÍ
Ç ickÍÅÄÌÍÁ¿ c Ì¿ÐÑ;
ØÄÄ ÁÏÄ˾ ÃÄÉ¿ÌÍË ¾ÁʾÄÑо
ÎÏÍÓÄÐÐÍÏickÒÊÇÉÍÁ¿
sÍÂÿ ÅÄ Á ÂÍÃÒ
ÀÚÊÍ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÍ ÎÍÃÂÍÑÍ
ÁÇÑÄÊÛÌÍÄ ÍÑÃÄÊÄÌÇÄ Ãʾ
ÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚÔ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ pÍÐÊÄÉÍÌÕÄÏÑ¿ÁËÒÆÄÄrsqÇÔÑÄÏ¿n;ÀÏÛÂiÂÏ¿ÊÇÇÎÄÊÇÇÌÍÐÑ¿ÌÌÚÄ
ÉÍÑÍÏÍÄÐÒØÄÐÑÁÒÄÑÇÁÌ¿ ÐÑÒÃÄÌÑÚ°Ê¿ÒÏÄ¿ÑÚËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔÉÍÌÉÒÏÐÍÁrÇþÑncv¿ÏÇÑÍÌÍÁ¿
ÁÄÃÒØÇÈ
ÐÑ;ØÄÄ ÁÏÄ˾ oÌÍ ¾Áʾ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÃÄÉ¿Ì¿Ñ¿ ickÒÊÇÉÍÁ¿
ÃÄÉ¿Ì
ÄÑо Á¿ÅÌÚË Ç ÌÄÍÀÔÍÃÇ
ËÚË ÜÑ¿ÎÍË ÎÏÄÃ×ÄÐÑÁÒÝØÇË ÎÍÐÑÒÎÊÄÌÇÝ ÐÍÁ ÇÊÇ ÎÍÐÄØÄÌǾ ÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚÔ ƿ̾ÑÇÈ
ÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚÔ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ Ì¿ ÎÄÏÁÚÈ ÉÒÏÐ ÉÍÌ ÎÍÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÛÌÍËÒÎÊ¿ÌÒ
ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ oÀÒÖ¿¾ÐÛ Ì¿ ÎÍÃÂÍÑÍÁÇÑÄÊÛÌÍË rÁÚ×ÄÁÚÎÒÐÉÌÇÉÍÁÇÆÐÑÏ¿ÌÍÉÍÌ
ÍÑÃÄÊÄÌÇÇÀÒÃÒØÇÄÐÑÒÃÄÌÑÚÇÌÑÄÌÐÇÁÌÍÆ¿ ÖÇÊÇ mÍÐÉÍÁÐÉÒÝ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÝ Æ¿ ÜÑÇ ÂÍÃÚ
ÌÇË¿ÝÑо ÏÒÐÐÉÇË ¾ÆÚÉÍË ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÛÝ mÌÍÂÇÄÇÆÌÇÔÐÑ¿ÊÇÁÄÃÒØÇËÇÃľÑÄʾËÇËÇ
ÇÁÐÄËÇËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇËÇÃÇÐÕÇÎ ÏÍÁÍÈ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÉÒÊÛÑÒÏÚ vv ÁÄÉ¿ ÎÄÁÕÚ
ÊÇÌ¿ËÇ
ÐÍÊÛÓÄÃÅÇÍ ¿ÏËÍÌÇÄÈ ÇÐÑÍÏÇÄÈ nÇÉÍÊ¿È d¾ÒÏÍÁ
bÍÊ¿ÏǾ bÄ¿ÑÏÇÐ p¿ÏÏ¿
ËÒÆÚÉÇ eʾÎÍÃÂÍÑÍÁÇÑÄÊÛÌÍÂÍÍÑÃÄÊÄÌǾÁ
~ÉÁ¿ÃÍÏ kÄÏÑÇÐ tÍÑÐÍÌ
€Ë¿ÈÉ¿ ÎÇ¿ÌÇÐ
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÌÚÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚÄÎÏÍ ÑÚ lÝ yÇ kÒÌÛ
kÇÑ¿È aÏÑÒÏ mÍÏÄÈÏ¿
ÂÏ¿ËËÚÒÖÇÑÚÁ¿ÝØÇÄÌÄÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍÁÚÐÍÉÇÈ lÇË¿
bÏ¿ÆÇÊǾ q¿ÃÒ lÒÎÒ
qÒËÚÌǾ iÁÍ
ÒÏÍÁÄÌÛ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ ËÍÊÍ pÍÂÍÏÄÊÇÖ
ÂÍÐÊ¿ÁǾ e¿ÌsÔ¿ÈyÍÌ
cÛÄÑ
ÃÚÔ ËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁ ÎÏÇÄÆÅ¿ÝØÇÔ Á qÍÐÐÇÝ Á Ì¿Ë ÁÇÍÊÍÌÖÄÊÇÐÑÉ¿g¿ÉÊÇÌeÝpÏÄ
cÄÊÇ
ÍÐÍÀÄÌÌÍÐÑÇ ÎÍ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇË ÉÍÀÏÇÑ¿ÌǾ bÍÊÛ×ÒÝ ÇÆÁÄÐÑÌÍÐÑÛ ÎÏÇÍÀÏÄÊÇ
ÃÇÐÕÇÎÊÇÌ¿Ë Ç ÌÄÆÌ¿ÌÇÄ ÏÒÐÐÉÍÂÍ ¾ÆÚÉ¿ ÒÐÄÀ¾Ì¿ÏÍÃÇÌÄÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÚnÍÀÒÜsÄÏ¿Ô¿Ï¿
oÎÚÑÌÚÈ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÐÉÍÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÛÐÉÇÈ
€ÎÍÌǾ nÇÉÍÊ¿Ð~ÉÍÌÍËÒ
kÇÎÏ ÃÇÏÇÅÄ
ÐÍÐÑ¿ÁÎÍËÍ¿ÄÑÆ¿ÍÃÇÌÒÖÄÀÌÚÈÂÍÃÎÏÍÈÑÇ ÏÚlÇÌÛs¿ÍÇxÅ¿ÌdÍÝÌ
kÇÑ¿È ÉÍÑÍÏÚÈÁ
ÊÄÑÌÝÝÎÏÍÂÏ¿ËËÒÍÀÒÖÄÌǾÁËÒÆÚÉ¿ÊÛ Ì¿ÐÑ;ØÄÄ ÁÏÄ˾ ¾ÁʾÄÑо ÎÏÍÏÄÉÑÍÏÍË y¿Ì
ÌÍËÒÖÇÊÇØÄÇÒÐÎÄ×ÌÍÎÍÐÑÒÎÇÑÛÌ¿ÎÄÏÁÚÈ Ô¿ÈÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
ÉÒÏÐÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ nÄÉÍÑÍÏÚÄÇÆÁÚÎÒÐÉÌÇÉÍÁmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌ
iÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚÄ ÒÖ¿ØÇÄо ÍÐÌÍÁÌÍÂÍ ξÑÇ ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÐÑ¿ÊÇÃÇÏÄÉÑÍÏ¿ËÇÁÚÐ×ÇÔÒÖÄÀÌÚÔ
ÊÄÑÌÄÂÍ ÉÒÏп ÍÀÒÖ¿ÝÑо ÎÍ ÑÄË ÅÄ ÒÖÄÀÌÚË Æ¿ÁÄÃÄÌÇÈÁÐÁÍÇÔÐÑÏ¿Ì¿ÔnÂÒÄÌsÏÍÌÂb¿ÌÂÇ
ÎÊ¿Ì¿Ë ÖÑÍ Ç ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÄ ÂÏ¿ÅÿÌÄ oÃÌ¿ÉÍ x¿ÌsÔÒb¿Év¿Áv¿ÌÍÄ
cÛÄÑÌ¿Ë lÒÇÐm¿Ï

efkanaspoqabosfrinorsqann|mitxazimir€ 
ÑÇÌÄÐÁr¿ÌÑ¿ÃÄÏÄ
iÐοÌǾ c¿ÐÐÍÐaÏÂÇÏÇ ÌÇÇdÍÌÉÍÌ¿dÏÄÕÇÇiÑ¿ÊÇÇkÇÎÏ¿kÇÑ¿¾
ÃÇа Ì¿ kÇÎÏÄ qÄÈÌ¿ÊÛÃÍ k¿ÌÛÇпÏÄа ÃÇ lÇÁ¿Ì¿m¿Ê¿ÈÆÇÇm¿ÊÛÑÚmÄÉÐÇÉÇpÍÊÛ×Ç
ÏÄÉÑÍÏÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÇËnqÇËÐÉÍÂÍkÍÏп rya s¿ÈÁ¿Ì¾ sÒÏÕÇÇ uÏ¿ÌÕÇÇ vÍÏÁ¿ÑÇÇ
ÉÍÁ¿ Á dÒ¾ÉÇÊÄ
~ÉÁ¿ÃÍÏ cÐÄ ÍÌÇ ÃÍÐÑÍÈÌÍ ÅÌÍÈkÍÏÄÇ€ÎÍÌÇÇÇÃÏÒÂÇÔ
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÝÑ Ç ÎÏÍο¿ÌÃÇÏÒÝÑ ÏÒÐÐÉÒÝ ÇÐ n¿Ï¾ÃÒÐÍÐÁÍÄÌÇÄËÍÐÌÍÁÌÍÂÍÒÖÄÀÌÍÂÍÎÊ¿Ì¿
ÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÒÝ×ÉÍÊÒÒÐÎÄ×ÌÍÁÄÃÒÑÀÍÊÛ×ÒÝ ËÌÍÂÇÄÑ¿Ê¿ÌÑÊÇÁÚÄÐÑÒÃÄÌÑÚÎÍÊÒÖ¿ÝÑÁÍÆËÍÅ
ÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÒÝÏ¿ÀÍÑÒÐÍÁËÄØ¿¾ÄÄÐÉÍÌÕÄÏ ÌÍÐÑÛ ÎÍÐÄØ¿ÑÛ Ó¿ÉÒÊÛÑ¿ÑÇÁÚ oÐÍÀÄÌÌÍ ÎÍÎÒ
ÑÌÍÈÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛÝ ʾÏÌÚÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÍÄÃÇÏÇÅÇÏÍÁ¿ÌÇÄÉÍÌÕÄÏ
h¿ÎÍÐÊÄÃÌÇÄÂÍÃÚÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚÔÒÖ¿ØÇÔо ÑËÄÈÐÑÄÏÐÉÍÄ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍ ÍÏ¿Ì rÑÒÃÄÌÑ¿Ë Ñ¿É
ÎÍÊÒÖÇÊÇÎÏÄËÇÇÌ¿ÎÏÄÐÑÇÅÌÚÔËÄÅÃÒÌ¿ÏÍà ÅÄÎÏÄÃʿ¿ÝÑоÏ¿Ð×ÇÏÄÌÌÚÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌÚÄ
ÌÚÔÉÍÌÉÒÏпÔrÏÄÃÇÌÇÔÒÖÄÌÇÉÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ ÎÏÍÂÏ¿ËËÚ
ÃÍÎÏÄÃËÄÑÍÁÒÖÄÀÌÍÂÍÎÊ¿Ì¿ 
lncÊ¿ÐÄÌÉÍ dÇÓÓÍÏà e¿ÌÉ¿Ì
aÁÐÑÏ¿ÊǾ oÀÒÖ¿¾ÐÛÁmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇËÌÍ
ÒÖÄÌÇÉ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ ckmÄÏÅ¿ÌÍÁ¿ tÖÇÿ r¿ ÂÇÄÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚÄÒÖ¿ØÇÄо¿ÉÑÇÁÌÍÉÍÌÕÄÏÑÇÏÒ
ÿɿÕÒ
€ÎÍÌǾ ÒÖÄÌÇÉÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿fqqÇÔ ÝÑ oÌÇ ÏÄÂÒʾÏÌÍ ÁÚÐÑÒοÝÑ Á q¿ÔË¿ÌÇÌÍÁÐ
ÑÄÏÃÅÇkÇÑ¿ÌÍ
€ÎÍÌǾ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÌÇÉÎÏÍ ÉÍË Ç m¿ÊÍË Æ¿Ê¿Ô ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Ì¿ Ï¿ÆÊÇÖ
ÓÄÐÐÍÏ¿icbÍÖÉÍÁÍÈbÒÈkÍÌÂhÝÇÐÑÒÃÄÌÑÚ ÌÚÔ ÉÍÌÕÄÏÑÌÚÔ ÎÊÍØ¿ÃÉ¿Ô mÍÐÉÁÚ Á ËÒÆľÔ
ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ ~edÏ¿Ö¿ p¿Ì iÕÝÌÛ
kÇÑ¿È Ç ÇÁÚÐÑ¿ÁÍÖÌÚÔÆ¿Ê¿ÔÎÏÇÌÇË¿ÝÑÒÖ¿ÐÑÇÄÁÓÄÐ
kÁÒÌ vÝÉ xÅÒ
kÍÏľ ÒÖÄÌÇÉÇ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ ÑÇÁ¿Ê¾Ô ÉÍÏÄÈÐÉÍÈ Ê¿ÑÇÌÍ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÍÈ ËÒÆÚ
lnn¿ÒËÍÁ¿ lÇË eÍÌ mÇÌ Ç lÇË eÍÌ vÄÉ ÉÇ mÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍË pÒ×ÉÇÌÐÉÍË ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÄ Á

kÍÏľ rÇÊÛÁǾ kÒÉÒÏÒÊÊÍ


iÑ¿ÊǾ ÐÑÒ mÍÐÉÁÄÓÄÐÑÇÁ¿ÊħmÍÊÍÃÚÄÆÁÄÆÃÚvv+ÁÄÉ¿¨Á
ÃÄÌÑ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ mrcÍÐÉÏÄÐÄÌÐÉÍÂÍ aÉÇÉÍ r¿Ë¿ÏħmÒÆÚÉ¿Ì¿ÁÍÃĨÁpÄÑÄÏÂÍÓÄ
€Ë¿ËÍÑÍ
€ÎÍÌǾ ÁÚÎÒÐÉÌÇÉ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ eÄÉ¿Ì¿ÑÎÏÍÁÍÃÇÑÀÍÊÛ×ÒÝÏ¿ÀÍÑÒÎÍÎÏÇ
bnkÒÃϾÁÕÄÁ¿ wƾÌ y¿ÌÅÒÌ
kÇÑ¿È eÍ ÁÊÄÖÄÌÇÝ ÌÍÁÚÔ ÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚÔ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ ÇÐ
uÚÍÌÂ n¿Ç
cÛÄÑÌ¿Ë ° ÁÚÎÒÐÉÌÇÕ¿ ÎÏÍÓÄÐ ÎÍÊÛÆÒ¾пÈÑmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÁiÌ
ÐÍÏ¿ml€×ÁÇÊÇnÂÒÄÌnÂÒÄÌsÔÒ°ÎÏÍÓÄÐ ÑÄÏÌÄÑÄ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÒÝ ÐÁ¾ÆÛ Ð ÎÍÐÍÊÛÐÑ
ÐÍÏ¿ab¿×ËÄÑ¿lÇfÌrÍÌ
kÍÏľ °ÃÍ Á¿ËÇÆ¿ÏÒÀÄÅÌÚÔÐÑÏ¿ÌÁmÍÐÉÁÄÇÆ¿ÏÒÀÄÅÍË
ÕÄÌÑ¿prdÊÒÀÍÉÍÂÍ~ÏÌ¿ÌÃÄÐm¿ÏÑÇÌÄÐvÍÐÄ ÑÁÍÏÖÄÐÉÇËÇ ÉÍÊÊÄÉÑÇÁ¿ËÇ Ç ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚËÇ
vÒ¿Ì°ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ccÍÏÍÌÕÍÁ¿ ÒÖÄÀÌÚËÇ Æ¿ÁÄÃÄÌǾËÇ fÁÏÍÎÚ ÂÍcÍÐÑÍÖ
rÂÍÿÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚËÇÂÏ¿Åÿ̿ËÇÁÚ ÌÍÈaÆÇÇrya
ÎÒÐÉÌÇÉ¿ËÇ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÀÚÊÍ cÚÐ×ÄÄ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ ÉÍÑÍÏÍÄ ÎÍÊÒÖ¿ÝÑ
Æ¿ØÇØÄÌÍÁÄÄÐÑÄÌ¿ÔÉ¿ÌÃÇÿÑÐÉÇÔÇÍÃÌ¿ ÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚÄÒÖ¿ØÇÄоÁmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿
ÃÍÉÑÍÏÐÉ¿¾ÃÇÐÐÄÏÑ¿ÕǾ ÑÍÏÇÇÍÑÉÏÚÁ¿ÄÑÀÍÊÛ×ÇÄÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÚÃʾÇÔ
rÄÈÖ¿Ð Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÒÖ¿Ñо ÐÑÒÃÄÌ ÒÐÎÄ×ÌÍÈ ÑÁÍÏÖÄÐÉÍÈ ÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇ Á ÎÄÿÂÍÂÇ
ÑÍÁÐÑ¿ÅÄÏÍÁÇ¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÍÁÇÆÐÑÏ¿ÌËÇÏ¿ ÖÄÐÉÍÈÇÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÈÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇÒÐÄÀ¾
cÄÊÇÉÍÀÏÇÑ¿ÌÇÇ cÄÌÄÐÒÜÊÚ cÛÄÑÌ¿Ë¿ dÄÏË¿ Ì¿ÏÍÃÇÌÄÇÎÍÁÐÄËÒËÇÏÒ

 irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkojkonrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij
konwfqsn|fhal|ikonwfqsna€gihn}
morkocrkojkonrfqcasoqii

p
ÄÏÄÐÑÒÎÇÁ ÎÍÏÍÂ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÐÍÁ ÖÄÐÉÒÝ ÅÇÆÌÛ mÍÐÉÁÚ É¿É ÍÃÌÍÂÍ ÇÆ ÉÏÒÎÌÚÔ
ÏÄËÄÌÌÚÈ ÐÑÒÃÄÌÑ ÎÍοÿÄÑ Á ¿ÑËÍÐ ËÇÏÍÁÚÔÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÔÕÄÌÑÏÍÁiÆÃÄÐÛÍÐÍ
ÓÄÏÒ ÉÏÒÎÌÚÔ ÐÍÀÚÑÇÈ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍ À¿¾ ÏÍÊÛ ÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅÇÑ bÍÊÛ×ÍËÒ m¿ÊÍËÒ Ç
ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ÍÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑоÁÍÁÊÄÖÄÌÌÚËÁ¿ÏÑÇÐÑÇ q¿ÔË¿ÌÇÌÍÁÐÉÍËÒÆ¿Ê¿ËÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ

b ÍÊÛ×ÍÈ Æ¿Ê ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ° ÍÃÇÌ ÇÆ


ÆÌ¿ËÄÌÇÑÚÔÉÍÌÕÄÏÑÌÚÔÆ¿ÊÍÁËÇÏ¿ÍÑÉÏÚÁ
×ÇÈоÁÑÍÏÅÄÐÑÁÄÌÌÍÈÍÀÐÑ¿ÌÍÁÉÄÁÂÍÃÒ
ÏÒÐÐÉÇÄ ËÄÕÄÌ¿ÑÚ bÍÊÛ×ÍÈ ÍÏ¿Ì ÉÍÌÐÑÏÒÉ
ÕÇÇ ÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉÍÂÍ Ë¿ÐÑÄÏ¿ aÏÇÐÑÇÿ k¿Á¿ÈÄ
kÍÊʾÐÍÆÿÁ¿ÊоÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÃʾÜÑÍÂÍÆ¿Ê¿Ç
cÇÐÑÍÏÇÇbÍÊÛ×ÍÂÍÆ¿Ê¿Á¿ÅÌÒÝÏÍÊÛÐÚ ÀÚÊ ÿÏÍË ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÇÉ¿ rpÓÍÌ eÄÏÁÇ
Ï¿ÊÇÌÄÑÍÊÛÉÍËÒÆÚÉ¿ÌÑÚÌÍÑ¿ÉÅÄÇÆÁÄÐÑÌÚÄ Æ¿iÌÐÑÏÒËÄÌÑÁÚÐÑ¿ÁʾÊоÁÏÒÐÐÉÍËÍÑÃÄÊÄ

bÍÊÛ×ÍÈÆ¿ÊmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ

konwfqsn|fhal|ikonwfqsna€gihn}morkocrkojkonrfqcasoqii 
cÐÄËÇÏÌÍÈ ÁÚÐÑ¿ÁÉÇ Á p¿ÏÇÅÄ
 ÂÍà h¿ ÐÑÍÊÄÑÇÄ ÐÁÍÄÂÍ ÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌǾ bÍÊÛ
cmÍÐÉÁÄ ÍÏ¿Ì ËÍÌÑÇÏÍÁ¿ÊÇ ÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉÇÄ ×ÍÈÆ¿ÊÐÑ¿ÊÕÄÌÑÏÍËÎÏÍÁÄÃÄÌǾÉÏÒÎÌÄÈ
Ë¿ÐÑÄÏ¿ ÎÍà ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍË ÜÉÐÎÄÏÑ¿ÉÍÌÐÒÊÛ ×ÇÔÓÄÐÑÇÁ¿ÊÄÈËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔÉÍÌÉÒÏÐÍÁ
Ñ¿ÌÑ¿° ÁÚÿÝØÄÂÍо ÍÏ¿ÌÇÐÑ¿ Ç ÉÍËÎÍÆÇ ÁÚÿÝØÇÔо ÎÏÄËÛÄÏ c ÄÂÍ ÐÑÄÌ¿Ô ÐÍÐÑ;
ÑÍÏ¿ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ p¿ÏÇÅÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÊÇÐÛ ÎÏÄËÛÄÏÚ ÐÍÖÇÌÄÌÇÈ rpÏÍÉÍÓÛÄÁ¿
y¿Ïʾm¿ÏÇcÇÃÍÏ¿~ÑÍÀÚÊÁÑÍÏÍÈ
ÎÍÐÊÄ eyÍÐÑ¿ÉÍÁÇÖ¿ nm¾ÐÉÍÁÐÉÍÂÍ ËÌÍÂÇÔ
m¿ÊÍÂÍ Æ¿Ê¿ r¿ÌÉÑpÄÑÄÏÀÒÏÂÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ ÃÏÒÂÇÔ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁ Ï¿ÆÌÚÔ ÎÍÉÍÊÄÌÇÈ
ÑÍÏÇÇ Á ÇÐÑÍÏÇÇ qÍÐÐÇÇ ÍÏ¿Ì ÒÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌ hÃÄÐÛÁÚÐÑÒοÊÇrlÄËÄ×ÄÁÇikÍÆÊÍÁÐÉÇÈ
ÌÚÈÁÉÍÌÕÄÏÑÌÍËÆ¿ÊÄq¿ÐÔÍÃÚÌ¿ÍÀÍÏÒÃÍ crÍÓÏÍÌÇÕÉÇÈ Ç dnÄÈ¿ÒÆ loÀÍÏÇÌ Ç
Á¿ÌÇÄÆ¿Ê¿ÁƾÊÇÌ¿ÐÄÀ¾ÀÍ¿ÑÚÄËÍÐÉÍÁÐÉÇÄ €uÊÇÄÏrqÇÔÑÄÏÇ~dÇÊÄÊÛÐeoÈÐÑÏ¿ÔÇ
ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÇÉÇmaÇiamÍÏÍÆÍÁÚ lkÍ¿Ì rkÌÒ×ÄÁÇÕÉÇÈ Ç rqÍÐÑÏÍÎÍÁÇÖ
cÑÍÅÄÁÏÄ˾bÍÊÛ×ÍÈÆ¿ÊÁÇÐÑÍÏÇÇmÍÐÉ oÌ ÐÑ¿Ê Æ¿ÊÍË ÁÐÄÔ ËÇÏÍÁÚÔ ÆÁÄÆà sÏÒÃÌÍ
ÁÚ° ÀÍÊÛ×Ä ÖÄË ÎÏÍÐÑÍ ÉÍÌÕÄÏÑÌÚÈ Æ¿Ê Ì¿ÈÑÇÁÚÿÝØÄÂÍоËÒÆÚÉ¿ÌÑ¿ÁfÁÏÍÎÄÇÊÇ
cpÄÏÁÒÝ ËÇÏÍÁÒÝ ÁÍÈÌÒ
Á ¯ ÂÍÃÚ aËÄÏÇÉÄ ÉÍÑÍÏÚÈ ÌÄ ÁÚÐÑÒοÊ Á bÍÊÛ×ÍË
ÆÃÄÐÛÏ¿ÐÎÍʿ¿ÊоÁÍÄÌÌÚÈÂÍÐÎÇÑ¿ÊÛ¿ÐÎÍ Æ¿ÊÄ ÎÍÖÑÇ ÁÐÄ ÆÌ¿ËÄÌÇÑÚÄ ÍÏÉÄÐÑÏÚ Ç ¿Ì
ÂÍÃÁÃÌÄÁÌÚÄÖ¿ÐÚbÍÊÛ×ÍÈÆ¿ÊÀÚÊÎÍÎÒ пËÀÊÇËÇÏ¿ÇÂÏ¿ÊÇÌ¿ÄÂÍÐÕÄÌÄ
ʾÏÌÚËÉÇÌÍÑÄ¿ÑÏÍË iÁÐÄÅÄпËÍÄÁ¿ÅÌÍÄÁÑÍËÖÑÍbÍÊÛ×ÍÈ
tÅÄ Á ÎÄÏÁÚÄ ÂÍÃÚ ÎÍÐÊÄ ÍÑÉÏÚÑǾ Á bÍÊÛ Æ¿Ê° ÂÊ¿ÁÌ¿¾ ¿ÒÃÇÑÍÏǾ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌ
×ÍËÆ¿ÊÄÁÚÐÑÒοÊÇÆ¿ËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÚÄÏÒÐÐÉÇÄËÒ ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ hÃÄÐÛ ÎÏÍÔÍþÑ ÉÍÌÕÄÏÑÚ ÐÑÒ
ÆÚÉ¿ÌÑÚ rq¿ÔË¿ÌÇÌÍÁ arÉϾÀÇÌ ahÇÊÍÑÇ ÃÄÌÖÄÐÉÇÔÍÏÉÄÐÑÏÍÁÔÍÏÍÁÎÄÁÕÍÁÇÌÐÑÏÒ
nmÄÑÌÄÏkiÂÒËÌÍÁadÍÊÛÃÄÌÁÄÈÆÄÏieÍÀ ËÄÌÑ¿ÊÇÐÑÍÁ pÏ¿Áÿ ÐÍÊÛÌÚÔ ÁÚÐÑÒÎÊÄÌÇÈ
ÏÍÁÄÈÌ uy¿Ê¾ÎÇÌ anÄÅÿÌÍÁ¿ lrÍÀÇÌÍÁ ÒÃÍÐÑ¿ÇÁ¿ÝÑо ÊÇ×Û ÑÄ ÒÖ¿ØÇÄо ÉÍÑÍÏÚÄ
ÇËÌÍÂÇÄÃÏÒÂÇÄbÍÊÛ×ÍÈÆ¿ÊÁÐÄÂÿÀÚÊÍÑÉÏÚÑ ÒÅÄ ËÌÍÂÍÉÏ¿ÑÌÍ ÎÏ;ÁÇÊÇ ÐÁÍÇ ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÄ
Ãʾ ÉÏÒÎÌÄÈ×ÇÔ ¿ÏÑÇÐÑÍÁ ËÇÏ¿ hÃÄÐÛ ÎÏÍ×ÊÇ ÃÍÐÑÍÇÌÐÑÁ¿ Á ÇÐÉÒÐÐÑÁÄ s¿ÉÍÁ¿ ÑÏ¿ÃÇÕǾ
¿ÁÑÍÏÐÉÇÄ ÉÍÌÕÄÏÑÚ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁ keÄÀÝÐÐÇ ÒÐÑ¿ÌÍÁÇÁ׿¾Ð¾ÄØÄÁÌ¿Ö¿ÊÄÎÏÍ×ÊÍÂÍÁÄÉ¿
duÍÏÄcô~ÌÃÇÃÇÏÇÅÇÏÍÁ¿ÊÇrkÒÐÄÁÇÕÉÇÈ k¿ÅÃÚÈ ÒÖÄÀÌÚÈ ÂÍÃ Æ¿ÁÄÏ׿ÄÑо ÑÍÏÅÄÐÑ
anÇÉÇ×bc¿ÊÛÑÄÏ~kÍÊÍÌÌÇÂÏ¿ÊÇÁÚÿÝ ÁÄÌÌÚË ÉÍÌÕÄÏÑÍË ÊÒÖ×ÇÔ ÁÚÎÒÐÉÌÇÉÍÁ
ØÇÄо ÐÍÊÇÐÑÚ idÍÓË¿Ì pk¿Æ¿ÊÛÐ ~iÆ¿Ç ËÌÍÂÇÄÇÆÉÍÑÍÏÚÔÐÑ¿ÊÇÆ¿ÁÏÄ˾ÒÖÄÀÚÊ¿
cl¿ÌÃÍÁÐÉ¿¾ukÏÄÈÐÊÄÏ€kÒÀÄÊÇÉÇËÌÍÂÇÄ ÒÏÄ¿Ñ¿ËÇ ÁÐÄÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔ Ç ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ
ÃÏÒÂÇÄÎÏÍÐÊ¿ÁÊÄÌÌÚÄËÒÆÚÉ¿ÌÑÚ ÉÍÌÉÒÏÐÍÁ

p ÏÄÉÏ¿ÐÌÚÈÉ¿ËÄÏÌÚÈm¿ÊÚÈÆ¿ÊÀÚÊÑÍÏ
ÅÄÐÑÁÄÌÌÍ ÍÑÉÏÚÑ ÁËÄÐÑÄ Ð ÎÄÏÁÚË ÉÍÏ
ÎÒÐÍË ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Á ÍÉѾÀÏÄ ÂÍÿ fÂÍ
pÏÇ ÍÑÉÏÚÑÇÇ Á m¿ÊÍË Æ¿ÊÄ ÀÚÊ ÒÐÑ¿ÌÍÁ
ÊÄÌÀÍÊÛ×ÍÈÍÏ¿ÌÌÄËÄÕÉÍÂÍË¿ÐÑÄÏ¿uÏÇÃ
ÏÇÔ¿l¿ÃÄ¿ÐÑ¿ÎÍÿÏÄÌÌÚÈmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌ
ÆÌ¿ÖÄÌÇÄÑ¿ÉÅÄÎÏÍÐÑÇÏ¿ÄÑоÆ¿ÎÏÄÃÄÊÚÉÍÌÐÄÏ ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Á ÂÍÃÒ ËÍÐÉÍÁÐÉÇË ÉÒÎÕÍË
Á¿ÑÍÏÇÇ ÜÑÍ ÍÃÇÌ ÇÆ пËÚÔ ¿ÁÑÍÏÇÑÄÑÌÚÔ ËÍÐ Ç ËÄÕÄÌ¿ÑÍË cavÊÒÃÍÁÚË c ÂÍÃÒ Á
ÉÍÁÐÉÇÔ Æ¿ÊÍÁ ÐÑÄÌÚ ÉÍÑÍÏÍÂÍ ÐÊÚ׿ÊÇ ÌÄË¿ÊÍ m¿ÊÍË Æ¿ÊÄ ÒÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌ ÁÄÊÇÉÍÊÄÎÌÚÈ ÍÏ¿Ì
ÁÚÐÍÖ¿È×ÇÔËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ×ÄÃÄÁÏÍÁ d¿ÌпiÍ¿ÔÇË¿yÒÉÄ

c Í ÁÑÍÏÍË ÉÍÏÎÒÐÄ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ̿ϾÃÒ Ð


ÒÖÄÀÌÚËÇ¿ÒÃÇÑÍÏǾËÇÌ¿ÔÍÃÇÑоÌÄÀÍÊÛ×ÍÈ
bÄÊÚÈ Æ¿Ê ÉÍÑÍÏÚÈ ÇÐÎÍÊÛÆÒÄÑо ÂÊ¿ÁÌÚË ÍÀÏ¿
ÁÄÖÄÏÍÁcÂÍÃÒÁbÄÊÍËÆ¿ÊÄÀÚÊÒÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌ
ÍÏ¿ÌÁÎÄÏÁÚÄÁÇÐÑÍÏÇÇqÍÐÐÇÇÎÍÿÏÄÌÌÚÈÉÍÌ
ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÎÏ¿ÁÍÐÊ¿ÁÌÚËcÍÐÉÏÄÐÄÌÐÉÇËÎÏÇÔÍÃÍË
ÆÍËÃʾÐÑÒÃÄÌÖÄÐÉÇÔÉÍÌÕÄÏÑÍÁÇ¿É¿ÃÄËÇÖÄÐÉÇÔ ÂwÝÏÇÔ¿
ÐÐÍÂÊ¿ÐǾmÍÐÉÍÁÐÉÍÈοÑÏÇ¿ÏÔÇÇ 

 irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkojkonrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij
m¿ÊÚÈÆ¿ÊmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ

s ÏÄÑÇÈÒÖÄÀÌÚÈÉÍÏÎÒÐmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏ
Á¿ÑÍÏÇÇÏ¿ÐÎÍʿ¿ÄÑоÁÆÿÌÇǾÁʾÝØÄË
о ο˾ÑÌÇÉÍË ¿ÏÔÇÑÄÉÑÒÏÚ ÉÍÌÕ¿ :8+++ÁÄÉ¿
ÐÁ¾ÆÇÐÜÑÇËÁÂÍÃÒÁÌÄËÀÚÊÎÍÐÑÏÍÄÌÇÆÒ
ËÇÑÄÊÛÌÚÈÉÍÌÕÄÏÑÌÚÈÆ¿Ê
¿ÏÔÇÑÄÉÑÍÏcyÄÏ 
rÄÂÍÃ̾ÜÑÍÑÆ¿ÊÌ¿ÆÚÁ¿ÄÑоq¿ÔË¿ÌÇÌÍÁÐÉÇË
u¿Ð¿ÃÆÿÌǾÎÍÐÑÏÍÄÌÎÍÎÏÍÄÉÑÒÁÄÊÇÉÍÂÍÏÒÐ ÇÀÍËÌÍÂÇÄÐÑÏ¿ÌÇÕÚÅÇÆÌÇÆ¿ËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÍÂÍÏÒÐ
ÐÉÍÂÍ ¿ÏÔÇÑÄÉÑÍÏ¿ mk¿Æ¿ÉÍÁ¿ Ç ÌÄ ÎÏÄÑÄÏÎÄÊ ÐÉÍÂÍÉÍËÎÍÆÇÑÍÏ¿ÎÇ¿ÌÇÐÑ¿ÃÇÏÇÅÄÏ¿ÐÁ¾Æ¿ÌÚ
ÐÒØÄÐÑÁÄÌÌÚÔÇÆËÄÌÄÌÇÈrÉÍÌÕ¿:+:ÁÄÉ¿ÆÃÄÐÛ Ð rÇÌÍÿÊÛÌÚË ÒÖÇÊÇØÄË q¿ÔË¿ÌÇÌÍÁÐÉÇÈ Æ¿Ê
Ï¿ÆËÄØ¿ÊÍÐÛ rÇÌÍÿÊÛÌÍÄ ÒÖÇÊÇØÄ
ÎÄÏÁÍÌ¿ ÎÍÊÛÆÒÄÑоÍÐÍÀÍÈÊÝÀÍÁÛÝÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÄÈÇÐÊÒ
Ö¿ÊÛÌÍ°ÖÄÑÚÏÄÔÉÊ¿ÐÐÌÍÄÃÒÔÍÁÌÍÄÒÖÇÊÇØÄ Á ׿ÑÄÊÄÈ

k
ÍÌÕÄÏÑÌ¿¾ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛ°ÌÄÍÑÙÄËÊÄ ÍÏ¿ÌÇÆÒÄËÚÔ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÄÈ Á ÝÀÇÊÄÈÌÚÔ
Ë¿¾Ö¿ÐÑÛÄÃÇÌÍÂÍÒÖÄÀÌÍÑÁÍÏÖÄÐÉÍÂÍ ÇËÄËÍÏÇ¿ÊÛÌÚÔÁÄÖÄÏ¿Ô
ÎÏÍÕÄÐп ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ iÐÎÍÊÌÇ c ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÎÏÍÁÍþÑо Ç ÐÎÄÕÇ¿ÊÛ
ÑÄÊÛÐÉ¿¾ ÉÍÌÕÄÏÑËÄÈÐÑÄÏÐÉ¿¾ ÔÍÏËÄÈÐÑÄÏ ÌÚÄ ÉÍÌÕÄÏÑÌÚÄ ÕÇÉÊÚ §sÁÍÏÖÄÐÉ¿¾ ËÍÊÍ
ÐÉ¿¾ ÊÄÉÑÍÏÐÉ¿¾ ÎÏ¿ÉÑÇÉ¿ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ ÎÏÍÁÍ ÃÄÅÛ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇǨ §mÍÊÍÃÚÄ
ÃÇÑоÌÄÑÍÊÛÉÍÁÓÍÏËÄÍÑÉÏÚÑÚÔÉÊ¿ÐÐÌÚÔ ÐÉÏÇοÖÇ É¿ÓÄÃÏÚ ÐÉÏÇÎÉÇ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌ
É¿ÓÄÃÏ¿ÊÛÌÚÔÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑÐÉÇÔÁÄÖÄÏÍÁÇËÒÆÚ ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇǨ §iÂÏ¿ÝÑ ËÍÊÍÃÚÄ ¿ÌпËÀÊǨ
É¿ÊÛÌÍÎÏÍÐÁÄÑÇÑÄÊÛÐÉÇÔ ËÄÏÍÎÏǾÑÇÈ
ÊÄÉ §pÇ¿ÌÇÐÑÚ° ËÍÊÍÃÚÄ ÎÄÿÂÍÂÇ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ
ÕÇÈÉÍÌÕÄÏÑÍÁ tÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ¿ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇǨs¿ÉÐÇÊ¿ËÇ¿ÐÐÇÐÑÄÌÑÍÁÓÍÏ
ÉÒÊÛÑÒÏÚ ÎÏÍÁÍÃÇËÚÔ Á m¿ÊÍË Æ¿ÊÄ lÒÖ ÑÄÎÇ¿ÌÌÍÂÍ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ Á m¿ÊÍË Æ¿ÊÄ ÇÐÎÍÊ
×ÇÄÐÑÒÃÄÌÑÚÒÖ¿ÐÑÁÒÝÑÁÕÇÉÊ¿ÔÑÄË¿ÑÇÖÄÐ ÌÄÌÚ ÕÇÉÊÚ ÉÍÌÕÄÏÑÍÁ §cÐÄ ÐÍÌ¿ÑÚ rpÏÍ
ÉÇÔ ÉÍÌÕÄÏÑÍÁ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾Ô ÉÍÓÛÄÁ¿¨ §sÏÇ ÁÄÖÄÏ¿ ËÒÆÚÉÇ arÉϾÀÇÌ¿¨

konwfqsn|fhal|ikonwfqsna€gihn}morkocrkojkonrfqcasoqii 
q¿ÔË¿ÌÇÌÍÁÐÉÇÈÆ¿ÊmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ

ÁÎÄÏÄÃÇ° ËÍÌÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÇÈ ÕÇÉÊ ÉÍÌÕÄÏÑÍÁ Ì¿rpÏÍÉÍÓÛÄÁ¿bÒÕÉÍÇÃÏÒÂÇÔ¿ÁÑÍÏÍÁ


ÇÆÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÇÈqyÒË¿Ì¿~Ñ¿ÎÏ¿ÉÑÇÉ¿ÜÓ cÐÄÆÍÌÄ ÂÍÿ Á mÍÐÉÁÄ ÎÍÐÊÄ ÀÍÊÛ
ÓÄÉÑÇÁÌÍÐÎÍÐÍÀÐÑÁÒÄÑÌ¿ÉÍÎÊÄÌÇÝËÍÊÍÃÚËÇ ×ÍÂÍ ÎÄÏÄÏÚÁ¿ ÁÌÍÁÛ ÎÏÍÆÁÒÖ¿Ê ÎÍÊÌÚÈ ÕÇÉÊ
ËÒÆÚÉ¿ÌÑ¿ËÇÕÄÌÌÄÈ×ÄÂÍÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÂÍÇ ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÚÔ ÐÍÌ¿Ñ bÄÑÔÍÁÄÌ¿ Á ÇÐÎÍÊÌÄ
ÐÕÄÌÇÖÄÐÉÍÂÍÍÎÚÑ¿ ÌÇÇÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿saÊÇÔ¿ÌÍÁ¿cÉÍÌÕÄÏÑÌÚÔÐÄ
oÐÍÀÒÝ ÆÌ¿ÖÇËÍÐÑÛ Ë¿Ð×Ñ¿ÀÌÍÐÑÛ ¾ÏÉÍÐÑÛ ÆÍÌ¿Ô ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÎÏÇÌÇË¿ÝÑ ÒÖ¿ÐÑÇÄ ÎÏÍ
ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÎÄÏÄÅÇÁ¿ÌǾ ÎÏÇÁÌÍоÑ Á ÓÄÐÐÍÏ¿É¿ÓÄÃÏÚÐÉÏÇÎÉÇm€×ÁÇÊÇÇciÁ¿
ÉÍÌÕÄÏÑÚÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÄÄÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿°ÐÁÍ ÌÍÁibÍÖÉÍÁ¿ÇrkÏ¿ÁÖÄÌÉÍÁÇÍÊÍÌÖÄÊÇÐÑÚ
ÇË ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇË Ë¿ÐÑÄÏÐÑÁÍË ÐÇÊÍÈ ÇÌ mx¿ÈÉÍÁÐÉ¿¾ aqÒÃÇÌ id¿ÁÏÚ× kqÍÃÇÌ
ÑÄÊÊÄÉÑÒ¿ÊÛÌÍÂÍ Ì¿Ö¿Ê¿ ÐËÄÊÍÐÑÛÝ ÏÄÎÄÏÑÒ ¿ÌпËÀÊÛÐÍÊÇÐÑÍÁ§mÍÐÉÍÁÐÉÍÄÑÏÇͨÁÐÍÐÑ¿ÁÄ
¿ÏÌÚÔ ÇÃÄÈ c ¿ÎÏÄÊÄ ÂÍÿ ~cÇÏпʿÃÆÄ abÍÌÃÒϾÌÐÉÍÂÍ ciÁ¿ÌÍÁ¿ mtÑÉÇÌ¿ kÁ¿Ï
ÁÚÐÑÒÎÇÑ ÐÍ ÐÑÒÃÄÌÖÄÐÉÇË ÍÏÉÄÐÑÏÍË ÎÍÃ ÒÎ ÑÄÑ ÇËeyÍÐÑ¿ÉÍÁÇÖ¿
ayÇ×ÊÍÁ rpÇØÒ
Ï¿ÁÊÄÌÇÄËalÄÁÇÌ¿ndÒÑË¿ÌÒÅÄËÌÍÂÍÊÄÑ ÂÇÌad¿ÊÉÍÁÐÉÇÈakÍÏÖ¿ÂÇÌ ÇËÌÍÂÇÄÃÏÒ
¾ÁʾÄÑо ÕÄÌÑÏ¿ÊÛÌÍÈ ÓÇÂÒÏÍÈ mÍÐÉÍÁÐÉÍÂÍ ÂÇÄÉÍÊÊÄÉÑÇÁÚÇÐÍÊÇÐÑÚ
ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾§pÍÐÁ¾ØÄÌÇÄoÊÄÂÒ c ÎÊ¿Ì ÉÍÌÕÄÏÑÌÍÈ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÉÍÌÐÄÏÁ¿
k¿Â¿ÌÒ¨ alÝÀÇËÍÁ ÇÐÎÍÊÛÆÒÄÑ Á ÉÍÌÕÄÏÑÌÚÔ ÑÍÏÇÇÁÉÊÝÖ¿ÝÑоÇÁÚÐÑÒÎÊÄÌǾÆ¿ÏÒÀÄÅÌÚÔ
ÎÏÍÂÏ¿ËË¿ÔÒÌÇÉ¿ÊÛÌÚÄÉÊ¿ÁÇ×ÌÚÄÇÌÐÑÏÒËÄÌ ËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁ ÎÏÇÂÊ¿×ÄÌÌÚÔ ÏÄÉÑÍÏ¿ÑÍË Ç ÍÑ
ÑÚÇÆÐÁÍÄÈÉÍÊÊÄÉÕÇÇmcÍÐÉÏÄÐÄÌÐÉÇÈÄÅÄ ÃÄÊÍË ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÐÁ¾ÆÄÈ Ãʾ ÎÏÍÁÄÃÄÌǾ
ÂÍÃÌÍÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÄÑÎÒÀÊÇÉÄÏ¿ÆÌÍÍÀÏ¿ÆÌÄÈ×ÇÄ Ë¿ÐÑÄÏÉÊ¿ÐÐÍÁÇÉÍÌÕÄÏÑÍÁpÍÃÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄË
ÎÏÍÂÏ¿ËËÚ ÇÆ ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÇÈ lÁ¿Ì bÄÑÔÍÁÄÌ¿ pyÏ¿ÈÄÏ¿
dÄÏË¿ÌǾ ÐÑÒÃÄÌÑÚ Ç ¿ÐÎÇÏ¿Ì
qyÒË¿Ì¿ uyÍÎÄÌ¿ ulÇÐÑ¿ arÉϾÀÇ ÑÚ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ ÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÍÂÍ Ç ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍ

 irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkojkonrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij
ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÂÍ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ Á bÍÊÛ×ÍË Æ¿ÊÄ lÄ¿ÊÇÆ¿ÕǾ¿Á¿Ì¿ÏÿÁÌ¿×ÄÈÐÑÏ¿ÌÄÎÍÆ
ÇÐÎÍÊÌÇÊÇ §rÑÏ¿ÐÑÇ ÎÍ iÍ¿ÌÌÒ¨ irb¿Ô¿ ÁÍÊÇÊ¿ wÄÌÑÏÒ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ ËÒÆÚÉÇ ÉÍÌÐÄÏ
eÇÏÇÅÄÏqk¿ÌÄÑÑÇ
iÆÏ¿ÇÊÛ ÿÊÉÍÌÕÄÏÑÐ Á¿ÑÍÏÇÇ ÎÏÍÁÍÃÇÑÛ ÊÄÑ ÎÍÃϾÃ mÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃ
k¿ËÄÏÌÚËÍÏÉÄÐÑÏÍËmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍ ÌÚÈ ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÛ §mÍÐÉÍÁÐÉÇÈ ÓÍÏÒ˨
¯
ÏÇÇrkÄÈÉÄÌÎÍÆÌ¿ÉÍËÇÊÐÑÒÃÄÌÑÍÁÐÇÐÉÒÐ ÂÍà €ÏÖ¿È×ÇËÇÐÍÀÚÑǾËÇÐÑ¿ÊÇÁÚÐÑÒÎ
ÐÑÁÍË ÇÂÏÚ Ì¿ À¿ÏÍÖÌÍÈ ÐÉÏÇÎÉÄ ÇÂÏ¿ÊÇ ÇÆ ÊÄÌǾÑ¿ÉÇÔÇÆÁÄÐÑÌÚÔÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇÔ¿ÌпËÀÊÄÈ
ÁÄÐÑÌÚÄ ÉÍÌÑÏ¿À¿ÐÇÐÑÚ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ mfÊÇÌÄÉ É¿É §aÌпËÀÊÛ mÍÃÄĮ̈
dÄÏË¿ÌǾ ÂÍà 
Çmd¿ÈÃÍ×
xÄÔǾ ob¿ÃÇÊ¿
yÁÄÈÕ¿ÏǾ §kÊ¿ÌÂÓÍÏÒË cÇ̨
aÁÐÑÏǾ ÂÍà §yÄÌ
ÐÉÍÌÕÄÏÑÍËÁÚÐÑÒÎÇÊÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÏÄÉÑÍÏsÄ ÀÄÏ¿ÌпËÀÊÛ¨
dÍÊÊ¿ÌÃǾ ÂÍà pÍ ÇÌÇ
ÂÄÏ¿ÌÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ aÃÇÂÄÆ¿Êh¿ÃÄ nÄ ÕÇ¿ÑÇÁÄ Ç ÎÏÇ ¿ÉÑÇÁÌÍË ÒÖ¿ÐÑÇÇ wÄÌÑÏ¿ ÐÍÁ
ËÄÌÛ×ÇÈ ÇÌÑÄÏÄÐ ÎÒÀÊÇÉÇ ÁÚÆÁ¿ÊÇ ÉÍÌÕÄÏ ÏÄËÄÌÌÍÈËÒÆÚÉÇÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÍÐÒØÄÐÑÁÊÄÌÚ
ÑÚ ÁÚÿÝØÇÔо ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÄÈ ÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÍÈ ÉÏÒÎÌÚÄ ÎÏÍÄÉÑÚ §yÄÌÀÄÏÂ ¯ k¿ÌÃÇÌÐÉÇÈ
¾ÎÍÌÐÉÍÈËÒÆÚÉÇcÑ¿ÉÇÔÑÁÍÏÖÄÐÉÇÔÉÍÌÑ¿É hÁÒÉÇÕÁÄѨ
¯ÂÍÃÚ §qÍÐÐǾ¯dÄÏ
Ñ¿Ô ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÐÉÇÄ ÎÄÿÂÍÂÇ Ç ÐÑÒÃÄÌÑÚ ÌÄ Ë¿ÌǾÐÑÏ¿ÌÇÕÚËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÇÐÑÍÏÇÇvvÁÄ
ÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍ ÆÌ¿ÉÍ˾Ñо Ð ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇ É¿¨
¯ÂÍÃÚ cÐÄÌѾÀÏÄÂÍÿÐÍ
ËÇÑÏ¿ÃÇÕǾËÇfÁÏÍÎÚryaÐÑÏ¿ÌbÊÇÅÌÄ ÐÑ;ʿÐÛËÇÏÍÁ¿¾ÎÏÄËÛÄÏ¿Ï¿ÌÄÄÌÄÇÆÁÄÐÑÌÍÈ
ÂÍcÍÐÑÍÉ¿ÇÂÍcÍÐÑÍÖÌÍÈaÆÇÇ k¿ËÄÏÌÍÈÐÇËÓÍÌÇÇnqÍÐÊ¿ÁÕ¿ÁÇÐÎÍÊÌÄÌÇÇ
c Ì¿Ö¿ÊÄ ÌÍÁÍÂÍ ÑÚоÖÄÊÄÑǾ Á ÉÍÌÕÄÏÑÌÍÈ ¿ÌпËÀʾ§rÑÒÃǾÌÍÁÍÈËÒÆÚÉǨÎÍÃÒÎÏ¿ÁÊÄ
ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÏ¿ÆÁÇÁ¿ÝÑоÌÍÁÚÄ ÌÇÄËieÏÍÌÍÁ¿
ÓÍÏËÚ Á Ö¿ÐÑÌÍÐÑÇ ÐÑÍÊÛ ÎÍÎÒʾÏÌÚÄ ÑÄÎÄÏÛ bÍÊÛ×ÍÈÇÌÑÄÏÄÐËÍÐÉÍÁÐÉÍÈÎÒÀÊÇÉÇÁÐÄÂÿ
ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÄÓÄÐÑÇÁ¿ÊÇpÍÁÍÃÍËÉÇÔÎÏÍÁÄ ÁÚÆÚÁ¿ÝÑ ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÇ ÎÍÐÁ¾ØÄÌÌÚÄ ÑÏ¿ÃÇÕǾË
ÃÄÌÇÝ ÐÑ¿ÌÍÁ¾Ñо ÎÏÄÅÃÄ ÁÐÄÂÍ ÉÏÒÎÌÚÄ ÇÐ ÊÇÑÒÏÂÇÖÄÐÉÍÂÍ ÎÄÌǾ ÍÏ¿ÌÇÆÒÄËÚÄ n¿ÒÖÌÚË
ÑÍÏÇÖÄÐÉÇÄÇËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÄÿÑÚÊÄÑÐÍÃ̾ ÕÄÌÑÏÍËÏÒÐÐÉÍÈÕÄÏÉÍÁÌÍÈËÒÆÚÉÇÇËpÏÍÑÍ
ÏÍÅÃÄÌǾ iurÑÏ¿ÁÇÌÐÉÍÂÍ
 ξÑÇ ÇÄÏľeÇËÇÑÏǾq¿ÆÒËÍÁÐÉÍÂÍcË¿ÄÂÍÿ
ÃÄоѿ¾ ÂÍÃÍÁØÇÌ¿ ο˾ÑÇ rrpÏÍÉÍÓÛÄÁ¿ Ì¿ÜÑÍËÓÄÐÑÇÁ¿ÊÄÁÎÄÏÁÚÄÁqÍÐÐÇÇÁÚÐÑÒÎÇÊ

 ÊÄÑÐÍÃ̾ÏÍÅÃÄÌǾmidÊÇÌÉÇ ÆÌ¿ËÄÌÇÑÚÈ ¿ÌпËÀÊÛ ÇÆ uÏ¿ÌÕÇÇ §1TICPWO¨

 c ÂÊÇÌÉÇÌÐÉÍË ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÄ ÒÖ¿ÐÑÁÍÁ¿ÊÇ ÎÍÃ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄË mpÄÏÄп Ð ÎÄÐÌÍÎÄÌǾËÇ


ËÒÆÚÉ¿ÌÑÚÇÆdÄÏË¿ÌÇÇÇr¿ÌÉÑpÄÑÄÏÀÒÏÂÐÉÍÈ :+++ÁÄÉ¿'EQNG0QVTG&COG
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇc¿ÎÏÄÊÄË¿ÄÂÍÂÍÿÉÍÌ dÍÃ ÍÑ ÂÍÿ ÁÍÆÏ¿ÐÑ¿ÄÑ ÇÌÑÄÏÄÐ É ÁÌÄÄÁÏÍ
ÐÄÏÁ¿ÑÍÏǾÎÏÍÁÄÊ¿ÀÍÊÛ×ÍÈÓÄÐÑÇÁ¿ÊÛ§ÊÄÑ ÎÄÈÐÉÇËÉÒÊÛÑÒÏ¿ËÎÏÇÁÊÄÉ¿¾×ÇÏÍÉÒÝÎÒÀ
p¿Ë¾ÑǨÎÍÐÁ¾ØÄÌÌÚÈÍÃÌÍÈÇÆпËÚÔÃÍÏÍ ÊÇÉÒÇÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÍÁÌ¿ÉÍÌÕÄÏÑÚÄÅÄÂÍÃ
ÂÇÔ Ç ÐÍÉÏÍÁÄÌÌÚÔ ÿÑ Ì¿×ÄÈ ÇÐÑÍÏÇÇ° ÌÚÔÓÄÐÑÇÁ¿ÊÄȧeÒ׿€ÎÍÌÇǨǧcÐÄÊÄÌÌ¿¾
ÊÄÑÇÝpÍÀÄÃÚÁcÄÊÇÉÍÈoÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍÈÁÍÈÌÄ ÆÁÒÉ¿¨ iÔ ÒÖ¿ÐÑÌÇÉÇ° ËÒÆÚÉ¿ÌÑÚ ÇÆ €ÎÍ
c ÎÏÍÂÏ¿ËËÄ ÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾° ÁÚÐÑ¿ÁÉÇ ÁÐÑÏÄÖÇ Ð ÌÇÇ iÌÃÇÇ iÏ¿Ì¿ kÇÑ¿¾ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÉÍÌÐÄÏ
ÁÄÑÄÏ¿Ì¿ËÇ ÉÍÌÕÄÏÑÚ Á ÉÍÑÍÏÚÔ ÆÁÒÖ¿Ê¿ ËÒ Á¿ÑÍÏÐÉÇÈ ¿ÌпËÀÊÛ ¾ÎÍÌÐÉÍÈ ËÒÆÚÉÇ §9C¯
ÆÚÉ¿ ÁÍÈÌÚ Ç Í ÁÍÈÌÄ ÎÄÐÌÇ ÁÍÄÌÌÚÔ ÊÄÑ Ç 1P¨cÖÇÐÊÄÆÌ¿ËÄÌÇÑÍÐÑÄÈÁmÍÐÉÁÒÌÄÏ¿Æ
ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌǾ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁÓÏÍÌÑÍÁÇÉÍÁ ËÒ ÎÏÇÄÆÅ¿Ê¿ Ð ÉÍÌÕÄÏÑ¿ËÇ Ç Ë¿ÐÑÄÏÉÊ¿ÐпËÇ
ÆÚÉ¿ÊÛÌ¿¾ ÉÊ¿ÐÐÇÉ¿ Ì¿ ÁÍÄÌÌÒÝ ÑÄËÒ Ç ÌÍÁÚÄ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÇÕ¿ Ì¿ ¾ÎÍÌÐÉÍÈ ÕÇÑÏÄ ÉÍÑÍ
ÐÍÖÇÌÄÌǾ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÕÄÁ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍ Ì¿ÎÇ kÄÈÉÍiÁ¿ÔÍÏÇ
пÌÌÚÄÉÜÑÍËÒÐÍÀÚÑÇÝ cÝÀÇÊÄÈÌÍËÂÍÃÒÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÐÍ
p¾ÑÛ ÊÄÑ ÎÍÃϾà Á ÐÑÄÌ¿Ô ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÐÑ;Ñо ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÇ ÎÍÐÁ¾ØÄÌÌÚÄ ÄÄ ÉÏÒÎÌÄÈ
ÎÏÍÔÍÃÇÑ mÍÐÉÍÁÐÉÇÈ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÈ ÍÏ¿Ì ×ÇËÃľÑÄʾË°ris¿ÌÄÄÁÒ
ÉÊÄÑÇÝÐÍ
ÌÚÈÓÄÐÑÇÁ¿ÊÛÍÏ¿ÌÇÆÒÄËÚÈÉ¿ÓÄÃÏÍÈÍÏ¿̿ Ã̾ÏÍÅÃÄÌǾ Çn€m¾ÐÉÍÁÐÉÍËÒ
ÉÊÄ
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÎÍÃ ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍË ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ ÑÇÝÐÍÃ̾ÏÍÅÃÄÌǾ 
nndÒÏÄÄÁÍÈ ~ÑÍÑ ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÛ° ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ k¿ÅÃÚÈ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÈ ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÛ Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿
ÃÄËÍÌÐÑÏ¿ÕǾ ÁÚÐÍÉÍÂÍ ÒÏÍÁ̾ ËÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÑÍÏÐÉÇÔ ÐÑÄÌ¿Ô° ÜÑÍ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ ÎÄÏÄÎÍÊÌÄÌÌÚÄ
ÍÏ¿ÌÌÍÈ ×ÉÍÊÚ É¿ÅÃÚÈ ÂÍà ̿ ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÛ Æ¿ÊÚ Ç ÐÍÆÁÄÆÃÇÄ ÁÚÿÝØÇÔо ËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁ ÌÍ
ÎÏÇÄÆÅ¿ÝÑÉÏÒÎÌÄÈ×ÇÄË¿ÐÑÄÏ¿ÄÁÏÍÎÄÈÐÉÍÂÍ ÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍ É¿É ÎÏ¿ÁÇÊÍ ÀÍÊÛ׿¾ ËÄÅÃÒÌ¿
ÍÏ¿ÌÌÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿cÏ¿ËÉ¿ÔÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾ÎÏÍ ÏÍÃÌ¿¾Ì¿ÒÖÌ¿¾ÉÍÌÓÄÏÄÌÕǾÐÂÊÒÀÍÉÇËÇÇ¿É
ÁÍÃÇÑо ÉÍÌÉÒÏÐ ËÍÊÍÃÚÔ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁ ÎÇ ÑÒ¿ÊÛÌÚËÇ ÃÍÉʿÿËÇ Ì¿ÒÖÌÚËÇ ÍÑÉÏÚÑǾËÇ Ç
×ÒØÇÔÃʾÍÏ¿̿ ÐÁÄÅÇËÇ¿Ì¿ÊÇÑÇÖÄÐÉÇËÇÍÀÍØÄÌǾËÇ

konwfqsn|fhal|ikonwfqsna€gihn}morkocrkojkonrfqcasoqii 
pÊ¿ÌÇÏÒÄÑÇÍÏ¿ÌÇÆÒÄÑÀÍÊÛ×ÒÝÖ¿ÐÑÛËÌÍ kÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏǾÄÅÄÂÍÃÌÍÍÏ¿ÌÇÆÒÄÑÌÄÐÉÍÊÛ
ÂÍÊÇÉÍÈ Ç ÃÇÌ¿ËÇÖÌÍÈ ÉÍÌÕÄÏÑÌÍÈ ÃľÑÄÊÛ ÉÍÐÍÑÄÌÉÍÌÕÄÏÑÍÁÇÁÃÏÒÂÇÔ§ÌÄÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏ
ÌÍÐÑÇ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ rÄÉÑÍÏ ÐÉÇÔ¨ Æ¿Ê¿Ô ÐÑÍÊÇÕÚ qÍÐÐÇÇ kÏÍËÄ ÎÏÍÐÁÄÑÇ
ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÈ ÎÏ¿ÉÑÇÉÇ Ç ÉÍÌÕÄÏÑ ÑÄÊÛÐÉÇÔ ÕÄÊÄÈ ÜÑÇ ÉÍÌÕÄÏÑÚ ÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁʾÝÑ
ÌÍÈÏ¿ÀÍÑÚcÜÑÒÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛ¿ÉÑÇÁÌÍÁÍÁ ËÍÊÍÃÚËËÒÆÚÉ¿ÌÑ¿ËÌÄÍÕÄÌÇËÒÝÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ
ÊÄÖÄÌÚÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ÃÍÕÄÌÑÚÇÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÇ ÎÍÖÒÁÐÑÁÍÁ¿ÑÛÐÄÀ¾¿ÏÑÇÐÑÍËÁÉÊÝÖÄÌÌÚËÁÏÄ
ÐÑÒÃÄÌÑÚ¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÚÇÐÑ¿ÅÄÏÚÉÍÌÕÄÏÑËÄÈ ¿ÊÛÌÒÝÉÒÊÛÑÒÏÌÒÝÅÇÆÌÛkÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏǾÐÍÆÿ
ÐÑÄÏÚÁÐÄÔÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇÔÉ¿ÓÄÃÏÇÓ¿ÉÒÊÛ ÄÑÎÄÏÄÃÁÇÅÌÚÄËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÄ¿É¿ÃÄËÇÇÁÏ¿ÆÌÚÔ
ÑÄÑÍÁ ÐÑÒÃÄÌÖÄÐÉÇÄ ÔÍÏÚ ÍÏÉÄÐÑÏÚ oÎÄÏ ÂÍÏÍÿÔqÍÐÐÇÇÖÑÍÎÍÆÁÍʾÄÑÐÑÒÃÄÌÑ¿Ë
ÇÐÎÍÊ
ÌÚÈ ÑÄ¿ÑÏ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ aÌпËÀÊÛ ÐÍÊÇÐÑÍÁ ÌÇÑÄʾËÇÉÍËÎÍÆÇÑÍÏ¿Ë Ï¿Ð×ÇÏÇÑÛÂÄÍÂÏ¿ÓÇÝ
§rÑÒÃǾÌÍÁÍÈËÒÆÚÉǨÇÃÏÒÂÇÄÉÍÊÊÄÉÑÇÁÚ ÐÁÍÄÈÉÍÌÕÄÏÑÌÍ¿ÐÑÏÍÊÛÌÍÈÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ
c ÉÍÌÕÄÏÑ¿Ô ÒÖ¿ÐÑÁÒÝÑ Ç ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÌÇÉÇ ÉÍÌ qÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛrÄÉÑÍÏ¿ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÈÎÏ¿É
ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÎÏÍ×ÊÚÔÊÄÑÐÑ¿Á×ÇÄÇÆÁÄÐÑÌÚËÇ ÑÇÉÇ Ç ÉÍÌÕÄÏÑÌÍÈ Ï¿ÀÍÑÚ° merÍÉÍÊÍÁ¿
¿ÏÑÇÐÑ¿ËÇ¿Ñ¿ÉÅÄËÌÍÂÇÄÁÚÐÍÉÍÎÏÍÓÄÐÐÇÍ qÄÿÉÑÍÏÚsdp¿ÌfnwÚÀÉÍ
Ì¿ÊÛÌÚÄÐÍÊÇÐÑÚÇÉÍÊÊÄÉÑÇÁÚfÅÄÂÍÃÌÍÑÍÊÛ cÐÄÌѾÀÏÄÂÍÿÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÐÍ
ÉÍÁÉ¿ËÄÏÌÚÔÆ¿Ê¿ÔÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÎÏÍÔÍÃÇÑ ÆÿÌÍtÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÎÍÉÍÌÕÄÏÑÌÍÈÏ¿ÀÍÑÄ
ÀÍÊÄÄÉÍÌÕÄÏÑÍÁcÑÄÖÄÌÇÄÃÁÒÔÎÍÐÊÄÃÌÇÔ ÉÍÑÍÏÍËÒ ÎÍÏÒÖÄÌ¿ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕǾ ÉÍÌÕÄÏÑÌÍÈ
ÃÄоÑÇÊÄÑÇÈË¿Ð×Ñ¿ÀÉÍÌÕÄÏÑÌÍÈÏ¿ÀÍÑÚÉÍÌ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÁÍ ÁÐÄÔ ÑÏÄÔ Æ¿Ê¿Ô mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ
ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÌÄÁÄÏ;ÑÌÍÁÍÆÏÍÐ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ

 irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkojkonrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij
+++ kompohisoqrka€ykola
ihcfka:+:c::+cfk

r
ÎÄÏÁÚÔ ÊÄÑ ÉÊ¿ÐпË ÐÍÖÇÌÄÌǾ Á ÉÍÌ ÁÄ pÍÅ¿ÊÒÈ ÜÑÍ Ç ÄÐÑÛ ÂÊ¿ÁÌ¿¾ ÑÏ¿ÃÇÕǾ ÉÍË
ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÒÃÄʾÊÍÐÛÍÐÍÀÍÄÁÌÇË¿ÌÇÄ ÎÍÆÇÑÍÏÐÉÍÈ×ÉÍÊÚmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
pÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ËÇ ÉÊ¿ÐÐÍÁ ÐÍÖÇÌÄÌǾ ÌÄ bÊ¿ÂÍÿϾÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ËÇÁÍÐÎÇÑ¿ÌÌÇÉ¿ËÉÊ¿ÐÐÍÁ
ÏÄÃÉÍ ÀÚÊÇ ÁÚÿÝØÇÄо ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÚ ÂÄÌÇÇ ÐÍÖÇÌÄÌǾ ÒÅÄ Á ÎÄÏÁÚÄ ÃÄоÑÇÊÄÑǾ ÐÁÍÄÂÍ ÐÒ
ËÇÏÍÁÍÂÍË¿Ð×Ñ¿À¿rÑÍÇÑÊÇ×ÛÒÎÍ˾ÌÒÑÛÖÑÍ ØÄÐÑÁÍÁ¿ÌǾ mÍÐÉÍÁÐÉ¿¾ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏǾ ÐÑ¿Ê¿
Ò ÇÐÑÍÉÍÁ ËÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÍÈ ×ÉÍÊÚ ÍÃÌÇËÇÆÁ¿ÅÌÚÔÕÄÌÑÏÍÁËÇÏÍÁÍÈËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ
ÐÑ;Ê pix¿ÈÉÍÁÐÉÇÈ ÀÍÊÄÄ ÃÄоÑÇ ÊÄÑ ÎÏÄ ÉÒÊÛÑÒÏÚ hÃÄÐÛ ÎÏÍÔÍÃÇÊÍ ÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÇÄ ÁÚÿÝ
ÎÍÿÁ¿Á×ÇÈÁmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ØÇÔо ÓÇÂÒÏ ËÇÏÍÁÍÈ Ç ÏÒÐÐÉÍÈ Ì¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈ
rÇÐÑÄË¿ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾÉÍË ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÉÒÊÛÑÒÏÚris¿ÌÄÄÁ¿rcq¿ÔË¿
ÎÍÆÇÑÍÏÍÁÐÉÊ¿ÃÚÁ¿Ê¿ÐÛÐÒÖÄÑÍËпËÍÂÍÕÄÌÌÍÂÍ ÌÇÌÍÁ¿anrÉϾÀÇÌ¿nkmÄÑÌÄÏ¿ÇqmdÊÇ
ÍÎÚÑ¿ƿοÃÌÍÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇÔÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÇÔ×ÉÍÊ ÜÏ¿ ÎÍÐÊÄÃÌÇÈ ÐÑ¿Ê ÍÃÌÇË ÇÆ ÎÄÏÁÚÔ ÒÖÇÑÄÊÄÈ
Ç Ì¿ ÀÄÏÄÅÌÍ ÐÍÔϿ̾ÄËÍÈ Ì¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈ ÍÐÌÍ Ãʾn€m¾ÐÉÍÁÐÉÍÂÍÇrrpÏÍÉÍÓÛÄÁ¿

kompohisoqrkijuaktl}sfs

k ÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÇÈ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ


ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ É¿É пËÍÐÑ;ÑÄÊÛÌÍÄ
ÐÑÏÒÉÑÒÏÌÍÄ ÎÍÃÏ¿ÆÃÄÊÄÌÇÄ ÀÚÊ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿Ì Á
É¿¾ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÜÌÕÇÉÊÍÎÄÃÇÖÄÐÉ¿¾ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿Ì
ÌÍÐÑÛ°ÁÍÑÑÏÇÎÏÇÌÕÇοÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾÉÍËÎÍ
ÆÇÑÍÏÐÉÍÈËÍÊÍÃÄÅÇÉÍÑÍÏÚľÁʾÝÑоÑÏ¿ÃÇ
ÂÍÃÒÇÄÂÍÎÄÏÁÚËÃÄÉ¿ÌÍËÐÑ¿ÊÇÆÁÄÐÑ ÕÇÍÌÌÚËÇÃʾÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿
ÌÚÈ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏ Ç ÎÄÿÂÍÂ dilÇÑÇÌÐÉÇÈ rÄÂÍÃ̾ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÇÈÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑÏ¿ÆÁÇ
pÍÖÑÇ ÖÄÏÄÆ ÃÁ¿ ÃÄоÑÉ¿ ÊÄÑ
Á ÂÍÃÒ Á¿ÄÑ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ ÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÇÄ ÑÏ¿ÃÇÕÇÇ ÌÍ Ç
ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÇÈ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ ÐÍÄÃÇÌÇÊо Ð ÇÐ ÌÍÁÄÈ×ÇÄ ÑÄÖÄÌǾ ËÇÏÍÁÍÈ ËÒÆÚÉÇ hÌ¿ÖÇ
ÑÍÏÇÉÍÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇË
ËÌÍÂÍÊÄÑÌÇË ÊÄÂÄÌ ÑÄÊÛÌÍ Ï¿Ð×ÇÏÇÊо ÉÏÒ ÇÆÒÖ¿ÄËÚÔ ÐÑÒÃÄÌ
ÿÏÌÚË ÃÄÉ¿ÌÍË ÍÀÙÄÃÇÌÄÌÌÍÂÍ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ Ñ¿ËÇ ÃÇÐÕÇÎÊÇÌ ÐÏÄÃÇ ÉÍÑÍÏÚÔ ÉÒÏÐ ÜÊÄÉÑ
ÀÚÊ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ sumÝÊÊÄÏ c ÂÍÃÒ Á ÏÍÌÌÍÈ ÉÍËÎÍÆÇÕÇÇ ÇÐÑÍÏǾ ÃÅ¿Æ¿ ÜÐÑÄÑÇ
mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÁÌÍÁÛ Î;ÁÇÊо ÉÇ Ç ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ ËÒÆÚÉÇ ÉÒÏÐ
ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÇÈÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑÍÑÁÄÖ¿ÝØÇÈÁÐÄË ÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÔÍÎÄÏÚÇÀ¿ÊÄÑ¿ÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÍÄ
ÐÍÁÏÄËÄÌÌÚËÆ¿ÎÏÍпËÏ¿ÆÁÇÑǾËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍ Ç ÔÍÏÍÁÍÄ ÃÇÏÇÅÇÏÍÁ¿ÌÇÄ ÍÏÉÄÐÑÏÍÁÉ¿ Ãʾ
ÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ÇÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ ÏÒÐÐÉÇÔ Ì¿ÏÍÃÌÚÔ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁ Ç ÃÒÔÍÁÍÂÍ
cÌÇË¿ÌÇÄ É ÑÁÍÏÖÄÐÉÍÈ ÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÛÌÍÐÑÇ ÍÏÉÄÐÑÏ¿ÍÐÌÍÁÚ ÉÇÌÍËÒÆÚÉÇ Ç ÃÏÒÂÇÄpÍ
ÂÊÒÀÍÉÇÄ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÄ ÆÌ¿ÌǾ Ç ×ÇÏÍ ËÇËÍÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛÌÍÂÍÉÒÏпÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÍÀÒÃÒ

kaufeqaobzfdouoqsfpiano 
ØÇÄÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÚËÍÂÒÑÆ¿ÌÇË¿ÑÛоÌ¿ÍÏ¿ u¿ÉÒÊÛÑÄÑÎÍÊÛÆÒÄÑоÆ¿ÐÊÒÅÄÌÌÍÈÎÍÎÒʾÏ
ÌÄ ÉÊ¿ÁÄÐÇÌÄ ¿ Ñ¿ÉÅÄ Ì¿ Ì¿ÏÍÃÌÚÔ ÁÍÐÑÍÖ ÌÍÐÑÛÝÒÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔÇÆ¿ÏÒÀÄÅÌÚÔÐÑÒÃÄÌÑÍÁ
ÌÚÔ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿Ô n¿ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑÄ ÏÄÂÒʾÏÌÍ ÉÍÑÍÏÚËÍÑÉÏÚÁ¿ÝÑоÆÃÄÐÛ×ÇÏÍÉÇÄÁÍÆËÍÅ
ÍÏ¿ÌÇÆÒÝÑо Ë¿ÐÑÄÏÉÊ¿ÐÐÚ ÉÏÒÎÌÄÈ×ÇÔ ÌÍÐÑÇ Ãʾ ÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇ ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÔ ÎÊ¿ÌÍÁ Ç
ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁËÇÏ¿cÂÍÃÒÎÍÇÌÇÕÇ¿ ÑÁÍÏÖÄÐÉÍÂÍÏÍÐÑ¿rÑÒÃÄÌÑÚÒÖ¿ÐÑÁÒÝÑÁÏ¿ÆÌÍ
ÑÇÁÄÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿aakÍÀʾÉÍÁ¿ÎÏÇÓ¿ÉÒÊÛ ÍÀÏ¿ÆÌÚÔÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÇÔÉÍÌÉÒÏпÔÉÍÑÍÏÚÄ
ÑÄÑÄ ÍÑÉÏÚÊÇ ~ÊÄÉÑÏÍ¿ÉÒÐÑÇÖÄÐÉÇÈ ÕÄÌÑÏ ÎÏÍÁÍþÑо Ì¿ À¿ÆÄ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Ì¿ÎÏÇËÄÏ
§kÍÌÐÍÌ¿ÌШ ÎÍËÍ¿ÝØÇÈ ÐÑÒÃÄÌÑ¿Ë ÍÐÁ¿Ç kÍÌÉÒÏÐÄÇËpiÏÂÄÌÐÍÌ¿ÓÏ¿ÌÉÍÏÍÐÐÇÈ
Á¿ÑÛÌÍÁÚÄÑÄÔÌÇÉÇÁÑÍËÖÇÐÊÄÐÁ¾Æ¿ÌÌÚÄÐ ÐÉÍËÉÍÌÉÒÏÐÄËÍÊÍÃÚÔÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁÇÃÏÒÂÇÔ
ÐÍÆÿÌÇÄËÎÏÇÉÊ¿ÃÌÍÈËÒÆÚÉÇ mÌÍÂÇÄ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÌÇÉÇ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿° Ê¿ÒÏÄ¿ÑÚ
kÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÇÈ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ ÑÄÐÌÍ ÐÍÑÏÒÃÌÇ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔÉÍÌÉÒÏÐÍÁÉÍËÎÍÆÇÕÇÇiÉÍ
Ö¿ÄÑ Ð ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇËÇ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ËÇ pÏÍ ÌÄÖÌÍ ÅÄ ÐÑÒÃÄÌÑÚ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÒÖ¿ÐÑÁÒÝÑ
ÇÆÁÄÃÄÌǾËÍÊÍÃÚÔÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁÇÐÎÍÊ̾ÝÑо Á Ï¿ÆÊÇÖÌÚÔ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ ÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾Ô ËÌÍÂÇÄ
ÐÑÒÃÄÌÑ¿ËÇ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇÔ É¿ÓÄÃÏ ÆÁÒÖ¿Ñ Ì¿ ÇÆ ÉÍÑÍÏÚÔ ÐÑ¿ÊÇ ÒÅÄ ÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÚËÇ rÏÄÃÇ
ÐÕÄÌÄoÎÄÏÌÍÂÍÑÄ¿ÑÏ¿ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇtÉ¿Å ÌÇÔ mÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÈ ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÛ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ
ÃÍÂÍ ÐÑÒÃÄÌÑ¿ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ ÄÐÑÛ ÒÌÇÉ¿ÊÛÌ¿¾ ÁÍÆ ËÒÆÚÉǧmÍÐÉÍÁÐÉ¿¾ÍÖÄÌÛ¨§cÐÄÊÄÌÌ¿¾ÆÁÒÉ¿¨
ËÍÅÌÍÐÑÛÒÐÊÚ׿ÑÛÐÁÍÄÃÇÎÊÍËÌÍÄÐÍÖÇÌÄÌÇÄ
ÐÍÁËÄÐÑÌÍÐÕÄÌÑÏÍ˧mÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÄÉÒÊÛÑÒÏÚ
Á ÇÐÎÍÊÌÄÌÇÇ ÇËÄÌÇÑÚÔ ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÚÔ ÍÏÉÄÐ ËÇÏ¿¨ cÐÄÏÍÐÐÇÈÐÉÇÈ ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÛ §mÍÊÍÃÄÅ
ÑÏÍÁ Á bÍÊÛ×ÍË Æ¿ÊÄ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ pÍËÇËÍ ÌÚÄ ¿É¿ÃÄËÇÇ qÍÐÐÇǨ
ÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿ÌÌÚÈ ÎÍ
ÜÑÍÂÍ ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÈ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ ÁÐÄËÇÏÌÍ ÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁÄÆ¿ÁÄÃÒÝØÄÂÍÉ¿ÓÄÃÏÍÈÐÍÖÇÌÄÌǾ
ÇÆÁÄÐÑÌÍÂÍ bÍÊÛ×ÍÂÍ ÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÍÂÍ ÍÏÉÄÐÑÏ¿ acx¿ÈÉÍÁÐÉÍÂÍ uÄÐÑÇÁ¿ÊÛ § ÊÄÑ p¿Ë¾
ÇËpix¿ÈÉÍÁÐÉÍÂÍ ciuÄÃÍÐÄÄÁ ÎÍÊÍÅÇÊ ÑǨ mÍÐÉÍÁÐÉÇÈ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÈ ÍÏ¿ÌÌÚÈ
Ì¿Ö¿ÊÍ ÑÏ¿ÃÇÕÇÇ ÇÐÎÍÊÌÄÌǾ ÍÏÉÄÐÑÏÍË ÐÍÖÇ ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÛ
ÐÍÁËÄÐÑÌÍ Ð É¿ÓÄÃÏÍÈ ÍÏ¿̿ Ç
ÌÄÌÇÈÁÚÎÒÐÉÌÇÉÍÁÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÍÂÍÓ¿ÉÒÊÛÑÄ ÉÊ¿ÁÄÐÇÌ¿ 
Ñ¿cbÍÊÛ×ÍËÆ¿ÊÄÇÐÎÍÊ̾ÝÑоÑ¿ÉÅÄÊÒÖ×ÇÄ rÄÈÖ¿Ð Ì¿ ÃÁÒÔ É¿ÓÄÃÏ¿Ô ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÍÂÍ
ÐÑÒÃÄÌÖÄÐÉÇÄÏ¿ÀÍÑÚÎÍÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁÉÄcÑÄ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿° É¿ÓÄÃÏÄ ÐÍÖÇÌÄÌǾ
ÉÍËÎÍÆÇ
ÖÄÌÇÄÒÖÄÀÌÍÂÍÕÇÉÊ¿ÐÍÖÇÌÄÌǾÐÑÒÃÄÌÑÍÁÎÍÐ ÕÇÇ ÇÉ¿ÓÄÃÏÄÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁÉÇ°ÎÏÄÎÍ
Ñ;ÌÌÍÆÁÒÖ¿ÑÁÉ¿ËÄÏÌÚÔÆ¿Ê¿ÔÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÿÝÑ ÁÚÐÍÉÍÑ¿Ê¿ÌÑÊÇÁÚÄ ËÒÆÚÉ¿ÌÑÚ ÎÄÏÄÿ
¿Ñ¿ÉÅÄÁÃÏÒÂÇÔÇÆÁÄÐÑÌÚÔÆ¿Ê¿ÔmÍÐÉÁÚcÐÄ ÝØÇÄ ÒÖÄÌÇÉ¿Ë ÑÏ¿ÃÇÕÇÇ ÐÁÍÇÔ ÒÖÇÑÄÊÄÈ eÄ
ÇÐÎÍÊ̾ÄËÚÄ ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌǾ Æ¿ÎÇÐÚÁ¿ÝÑо ÐÑÒ É¿ÌÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÍÂÍÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿°ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ
ÃÇÄÈÆÁÒÉÍÆ¿ÎÇÐÇÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ aakÍÀʾÉÍÁ

r ÇÐÑÍÏÇÄÈÉ¿ÓÄÃÏÚÐÍÖÇÌÄÌǾÑÄÐÌÍÐÁ¾Æ¿
ÌÍÇ˾ÁÚÿÝØÄÂÍоÒÖÄÌÇÉ¿ÇÁÎÍÐÊÄÃÐÑÁÇÇ
ÀÊÇÆÉÍÂÍÃÏÒ¿pix¿ÈÉÍÁÐÉÍÂÍ°ris¿ÌÄÄÁ¿
ÌÚÈ dlk¿ÑÒ¿Ï araÏÄÌÐÉÇÈ Ç mmiÎ
ÎÍÊÇÑÍÁiÁ¿ÌÍÁ° ÎÇÑÍËÕÚ r¿ÌÉÑpÄÑÄÏ
ÀÒÏÂÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÇÒÖÄÌÇÉÇnaqÇË
oÌÍÎÄÏÁÚËÁÚÐÄÖÄÌÍÆÍÊÍÑÍËÌ¿ËÏ¿ËÍÏÌÍÈÃÍ ÐÉÍÂÍkÍÏпÉÍÁ¿
ÐÉÄ ÍÑÊÇÖǾ ÒÖÄÌÇÉÍÁ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ pÏÇÏÍÅ qmdÊÇÜÏmudÌÄÐÇÌÇn€m¾ÐÉÍÁÐÉÇÈÆ¿
ÃÄÌÌÚÈÎÄÿÂÍÂÍÌÎÏÍÃÍÊÅÇÊÃÄÊÍÐÁÍÄÂÍÒÖÇÑÄ ÌÇË¿ÊÇ ÁÄÃÒØÄÄ ÎÍÊÍÅÄÌÇÄ Ì¿ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÍË
ʾÁÍÆÂÊ¿ÁÇÊËÍÐÉÍÁÐÉÒÝÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÒÝ×ÉÍÊÒ ÍÑÃÄÊÄÌÇÇÁÄÂÍÃÚcÉÊ¿ÐÐÄdÊÇÜÏ¿ÒÖÇÊÇÐÛ
ÇÁÍÐÎÇÑ¿ÊÐÍÆÁÄÆÃÇÄÑ¿Ê¿ÌÑÊÇÁÚÔÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁ baÊÄÉпÌÃÏÍÁ miÎÎÍÊÇÑÍÁiÁ¿ÌÍÁ hkÍËο
kÊ¿ÐÐs¿ÌÄÄÁ¿ÌÄÿÏÍËÌ¿ÆÁ¿ÊÇÎÄÏÁÚËÉÏÒÎÌÚË ÌÄÄÕdlÇÑÇÌÐÉÇÈnq¿ÉÍÁirÎÍÐÍÀÇÌcuÄ
ÕÄÌÑÏÍË ÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁ Á mÍÐÉÍÁÐ ÏÄÐÑ¿Á×ÇÈÆ¿ÁÄÃÒÝØÇËÉ¿ÓÄÃÏÍÈÐÍÖÇÌÄÌǾÁ
ÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ tris¿ÌÄÄÁ¿ ÒÖÇÊÇÐÛ ÇÊÇ ¯ÂÂÇÃÏÒÂÇÄmÌÍÂÇÄÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÚÎϾ
ÉÍÌÐÒÊÛÑÇÏÍÁ¿ÊÇÐÛarÉϾÀÇÌnmÄÑÌÄÏrq¿Ô ËÚÄ ÇÊÇ ÉÍÐÁÄÌÌÚÄ ÒÖÄÌÇÉÇ n€m¾ÐÉÍÁÐÉÍÂÍ
Ë¿ÌÇÌÍÁ ak¿ÐÑ¿ÊÛÐÉÇÈ b€ÁÍÏÐÉÇÈ dkÍÌÝÐ
ÐÂÍÿÍÌÀÚÊÆ¿ÁÄÃÒÝØÇËÉ¿ÓÄÃÏÍÈÐÍÖÇ
qdÊÇÜÏrc¿ÐÇÊÄÌÉÍaÌaÊÄÉпÌÃÏÍÁrfÁÐÄÄÁ ÌÄÌǾÇÎÍÊÇÓÍÌÇÇ fÂÍ×ÉÍÊ¿°ÜÑÍÑÏÇÎÍÉÍ
arÑ¿ÌÖÇÌÐÉÇÈÇËÌÍÂÇÄÃÏÒÂÇÄ ÊÄÌǾÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁcdÄÈÂÄÏÍÁ¿ek¿À¿ÊÄÁÐÉÇÈ
h¿ËÄÑÌÒÝÏÍÊÛÁÇÐÑÍÏÇÇÉ¿ÓÄÃÏÚÐÍÖÇÌÄ alÍÉ×ÇÌ cmÒÏ¿ÃÄÊÇ npÄÈÉÍ av¿Ö¿ÑÒϾÌ
ÌǾ ÐÚÂÏ¿ÊÇ Ñ¿Ê¿ÌÑÊÇÁÚÈ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏ Ç ÒÖÄ cyÄÀ¿ÊÇÌfdÍÊÒÀÄÁÇÃÏÒÂÇÄ

 kompohisoqrka€ykolaihcfka:+:c::+cfk
 k¿ÓÄÃÏ¿ ÐÍÖÇÌÄÌǾ ϾÃ
ÐÊÄÁ¿ Ì¿ÎÏ¿ÁÍ ° cch¿ÃÄÏ¿ÕÉÇÈ ackÍËÇÐпÏÄÌÉÍ lbbÍÛÚÊÄÁ qrlÄÃÄÌÄÁ
cda¿ÓÍÌÌÇÉÍÁϾðrcdÍÊÒÀÉÍÁeceÇ¿ÌÍÁaqaÏǾÌaakÍÀʾÉÍÁ
ÃÄÉ¿ÌÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ ccÍÏÍÌÕÍÁ
fibÍѾÏÍÁ

fØÄ ÎÏÇ n€m¾ÐÉÍÁÐÉÍË ÄÂÍ ÒÖÄÌÇÉÇ Ì¿Ö¿ÊÇ ÉÍÑÍÏÍÂÍÌ¿ÎÏÍѾÅÄÌÇÇÀÍÊÄÄÊÄÑÁÚÔÍÃÇ


ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÛ Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ pÄÏÁÍÄ ËÄÐÑÍ ÐÏÄ ÊÇÑ¿Ê¿ÌÑÊÇÁÚÄÁÍÐÎÇÑ¿ÌÌÇÉÇ°nxÄËÀÏÃÅÇ
ÃÇÌÇÔÌÄÐÍËÌÄÌÌÍÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅÇÑc€yÄÀ¿ÊÇÌÒ dfÂǿƿϾÌaaÉÐÄÌÍÁ€rÍÊÍÃÒÔÍcbÒÌÇÌ
Ñ¿Ê¿ÌÑÊÇÁÍËÒ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÒ ÀÊÄÐѾØÄËÒ ÎÄÿÂÍÂÒ kmÍÊÖ¿ÌÍÁ dy¿ÌÑÚÏÛ ra¿À¿ÀÍÁ qlÄÃÄ

Á¯  ƿÁÄÃÒÝØÇÈ É¿ÓÄÃÏÍÈ ÉÍËÎÍÆÇ ÌÄÁam¿Æ¿ÄÁ


ÕÇÇ ÎÏÍÏ¿ÀÍÑ¿Á×ÄËÒ Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÑÏÇÃÕ¿ÑÛ cÔÂÍÿÔÉ¿ÓÄÃÏ¿ÐÍÖÇÌÄÌǾmÍÐÉÍÁÐÉÍÈ
ξÑÛÊÄÑiÆÄÂÍÉÊ¿ÐпÁÚ×ÊÇÑ¿ÉÇÄÏ¿ÆÌÚÄÎÍÐÑÇ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÎÍÎÍÊÌÇÊ¿ÐÛÌÍÁÚËÇÎÄÿÂÍ¿ËÇ
ÊÝÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÚÉ¿ÉsvÏÄÌÌÇÉÍÁarοÿÁÄÉÉÇ¿ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÌÇÉ¿ËÇ r¿ÌÉÑpÄÑÄÏÀÒÏÂÐÉÍÈ
ÑÍÂÿ
duÏÇÃap¿ÔËÒÑÍÁ¿anÇÉÍÊ¿ÄÁca¿ÓÍÌÌÇÉÍÁ lÄÌÇÌÂÏ¿ÃÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ° eeyÍÐ
n¿ËÌÍÂÇÄÂÍÃÚÐÁ¾Æ¿ÊÇÐÁÍÝÅÇÆÌÛÐmÍÐÉÍÁÐÉÍÈ Ñ¿ÉÍÁÇÖÄË rrbÍ¿ÑÚÏÄÁÚË
ÍÌ ÁÍÆÂÊ¿ÁʾÊ
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÄÈÇÃÏÒÂÇÄÒÖÄÌÇÉÇm¾ÐÉÍÁÐÉÍÂÍ° É¿ÓÄÃÏÒÐÍÖÇÌÄÌǾÁ¯ÂÂÇÑÄÍÏÄÑÇÉÍ
fdÍÊÒÀÄÁek¿À¿ÊÄÁÐÉÇÈcuÄÏÄav¿Ö¿ÑÒϾÌ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÇÈÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ ay¿ÎÍÏÇÌÚË
fkdÍÊÒÀÄÁ Ì¿Ö¿Ê ÐÁÍÝ ÇÌÑÄÌÐÇÁÌÒÝ ÎÄÿ mixÒÊ¿ÉÇ
ÁÍÆÂÊ¿ÁʾÁ×ÇËÉ¿ÓÄÃÏÒÉÍËÎÍÆÇ
ÂÍÂÇÖÄÐÉÒÝÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛÁÂÍÃÒ¿ÐÐÇÐÑÄÌ ÕÇÇÁ¯Â 
ÑÍËm¾ÐÉÍÁÐÉÍÂÍÁ¯ÂÂÍÌÁÍÆÂÊ¿ÁʾÊ cmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÐÎÍÂÍÃ
É¿ÓÄÃÏÒ ÉÍËÎÍÆÇÕÇÇ rÏÄÃÇ ÄÂÍ ÒÖÄÌÇÉÍÁ ÎÍ Ï¿ÀÍÑ¿Ê ÉÏÒÎÌÄÈ×ÇÈ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏ vvÐÑÍÊÄÑǾ
ÐÍÖÇÌÄÌÇÝ° snÇÉÍÊ¿ÄÁ¿ a~×οÈ avÍÊ eeyÍÐÑ¿ÉÍÁÇÖ iËÄÌÌÍ Á ÉÊ¿ÐÐÄ yÍÐÑ¿ÉÍÁÇÖ¿
ËÇÌÍÁayÌÇÑÉÄkb¿Ñ¿×ÄÁ Ï¿ÆÁÄÏÌÒÊÇÐÛÿÏÍÁ¿ÌǾÄÂÍÒÖÄÌÇÉÍÁk¿Ï¿k¿Ï¿Ä
sÏ¿ÃÇÕÇÇ Ñ¿ÌÄÄÁÐÉÍÈ ×ÉÍÊÚ Á ÐÍÁÄÑÐÉÇÈ Á¿kv¿Ö¿ÑÒϾ̿dd¿ÊÚÌÇÌ¿ed¿ÃÅÇÄÁ¿bx¿È
ÎÄÏÇÍÃÏ¿ÆÁÇÁ¿ÊaÌnaÊÄÉпÌÃÏÍÁÇÆÉÊ¿Ðп ÉÍÁÐÉÍÂÍaxÒ¿ÄÁ¿ÇÃÏÒÂÇÔ

kompohisoqrkijuaktl}sfs 
ÉÍËÎÍÆÇÕÇǾÁʾÄÑоÆ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈÃľÑÄÊÛÇÐ
ÉÒÐÐÑÁquÎÏÍÓÄÐÐÍÏacx¿ÈÉÍÁÐÉÇÈ
rÄÂÍÃ̾ Á ÖÇÐÊÄ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁ É¿ÓÄÃÏÚ Ñ¿
ÉÇÄÇÆÁÄÐÑÌÚÄÁËÇÏÄÇËÄÌ¿É¿Écda¿ÓÍÌ
ÌÇÉÍÁ mbÒÕÉÍ cdkÇÉÑ¿ qrlÄÃÄÌÄÁ
cds¿ÏÌÍÎÍÊÛÐÉÇÈkrv¿Ö¿ÑÒϾÌsnvÏÄÌ
ÌÇÉÍÁ ÁÚÐÍÉÍÉÊ¿ÐÐÌÚÄ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÚ ÐÁÍÄÂÍ
ÃÄÊ¿ baÀÃÍÉÍÁ kkb¿Ñ¿×ÄÁ lbbÍÀÚ
ÊÄÁ aebÚÉ¿ÌÍÁ mdbÍÂÿÌÍÁ ccÍÏÍÌ
ÕÍÁ rcdÍÊÒÀÉÍÁ eceÇ¿ÌÍÁ iaeÒÀÉÍÁ¿
rah¿ÂÌÇÈ cch¿ÃÄÏ¿ÕÉÇÈ dir¿ÊÛÌÇÉÍÁ
saxÒÃÍÁ¿ kctË¿ÌÐÉÇÈ Ç Ñ¿Ê¿ÌÑÊÇÁ¿¾ ËÍ
ÊÍÃÄÅÛaaÏǾÌakÍËÇÐпÏÄÌÉÍaq¿ÈÔÄÊÛ
ÐÍÌar¿ÓÍÌÍÁfzÄÏÀ¿ÉÍÁkÊ¿ÐÐÇÉÇÐÍÁÏÄ
ËÄÌÌÍÈËÒÆÚÉÇqkzÄÃÏÇÌÇa€~×οÈ°
ÎÍÖÄÑÌÚÄÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
n¿É¿ÓÄÃÏÄÐÍÖÇÌÄÌǾÑ¿ÉÅÄÁÄÃÄÑо¿ÉÑÇÁÌ¿¾
Ì¿ÒÖÌÍËÄÑÍÃÇÖÄÐÉ¿¾ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛ lbbÍÀÚÊÄÁ
ÇÐÐÊÄÃÒÄÑÇÐÑÍÏÇÝÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÍÂÍÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ
Ç ËÄÑÍÃÇÖÄÐÉÇÄ ÁÍÎÏÍÐÚ ÎÍÊÇÓÍÌÇÇ fmbÍѾ
ÏÍÁ°ËÄÑÍÃÍÊÍÂÇÝÍÏÉÄÐÑÏÍÁÉÇccÍÏÍÌÕÍÁ
Ï¿ÆÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÄÑ ÁÍÎÏÍÐÚ ËÄÑÍÃÍÊÍÂÇÇ ËÒÆÚÉ¿ÊÛ
ÌÍÈÓÍÏËÚrcdÍÊÒÀÉÍÁ°ÁÍÎÏÍÐÚÐÇÌÑÄÆ¿ËÍ
ÿÊÛÌÚÔÇÐÄÏÇÈÌÚÔÓÍÏËÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇËÒÆÚÉÇ
rah¿ÂÌÇÈ Æ¿ÌÇË¿ÄÑо ÌÄÉÍÑÍÏÚËÇ ¿ÐÎÄÉÑ¿ËÇ
ÎÍÊÇÓÍÌÇÇ cch¿ÃÄÏ¿ÕÉÇÈ° Ì¿ÒÖÌÍÑÄÍÏÄÑÇ
ÖÄÐÉÇËÇÁÍÎÏÍпËÇÓÍÏËÚaakÍÀʾÉÍÁ°ËÄ
h¿ÁÉ¿ÓÄÃÏÍÈÐÍÖÇÌÄÌǾÎÏÍÓÄÐÐÍÏacx¿ÈÉÍÁÐÉÇÈ ÑÍÃÍÊÍÂÇÄÈÎÏÄÎÍÿÁ¿ÌǾ¿ÏËÍÌÇÇ¿Ñ¿ÉÅÄÁÍÎ
ÏÍпËÇÊÍÂÇÉÇÑÁÍÏÖÄÐÉÍÂÍÎÏÍÕÄÐпackÍËÇÐ
pÍÆÅÄÉ¿ÓÄÃÏÒÐÍÖÇÌÄÌǾÁÍÆÂÊ¿ÁʾÊÇÇÆÁÄÐ пÏÄÌÉÍÇÆÒÖ¿ÄÑÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÇÄ×ÉÍÊÚmÍÐÉÁÚ
ÑÌÚÄ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÚ rab¿Ê¿Ð¿Ì¾Ì Ç arlÄ Çr¿ÌÉÑpÄÑÄÏÀÒÏ¿saxÒÃÍÁ¿°ÁÍÎÏÍÐÚÍÀÒ
Ë¿Ì pÍÐÊÄÃÌÇÄ ÊÄÑ Æ¿ÁÄÃÒÝØÇË É¿ÓÄÃÏÍÈ ÖÄÌǾÉÍËÎÍÆÇÕÇÇÁËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ×ÉÍÊÄ

k ¿ÓÄÃÏ¿ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁÉÇÉ¿ÉпËÍÐÑÍ
¾ÑÄÊÛÌÍÄ ÐÑÏÒÉÑÒÏÌÍÄ ÎÍÃÏ¿ÆÃÄÊÄÌÇÄ ÁÄ
ÃÄÑÐÁÍÝÇÐÑÍÏÇÝÐÂÍÿfÄÎÄÏÁÚËÏÒ
ÁÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍË ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍË ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÇ
kÐÄÏÄÃÇÌÄ Ô ÂÍÃÍÁ É¿ÓÄÃÏ¿ ÐÑ¿ÌÍÁÇÑо
Ì¿ÒÖÌÍËÄÑÍÃÇÖÄÐÉÇË ÕÄÌÑÏÍË ÎÍ ÇÆÒÖÄÌÇÝ
ÉÍÁÍÃÇÑÄÊÄË ÀÚÊ rnc¿ÐÇÊÄÌÉÍ° ÉÏÒÎÌÚÈ ÎÏÍÀÊÄËÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁÉÇÑÄËÀÍÊÄÄÖÑÍÌ¿É¿
ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏ Ç ÃÇÏÇÅÄÏ ÉÍÑÍÏÚÈ ÎÏÄÎÍÿÁ¿Ê ÓÄÃÏÄ ÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÍ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÊÇ ËÌÍÂÇÄ ÍÎÚÑ
ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁÉÒÁmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÌÚÄ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÚ ÑÍÌÉÇÄ ÆÌ¿ÑÍÉÇ ÍÏÉÄÐÑÏ¿
ÀÍÊÄÄÎÍÊÒÁÄÉ¿oÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄÉ¿ÓÄÃÏÚÃÍÌÄÉÍ e¿ÁÌÍÐÑ¿ÊÇÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÇËÇÑÏÒÃÚrnc¿ÐÇÊÄÌ
ÑÍÏÍÈÐÑÄÎÄÌÇÍÑÏ¿Å¿ÊÍÏ¿ÆÁÇÑÇÄÜÑÍÂÍÒÖÄÀ ÉÍ eqqÍ¿ÊÛlÄÁÇÕÉÍÂÍ
ÁÍÆÂÊ¿ÁʾÊ É¿ÓÄÃÏÒ
ÌÍÂÍÎÏÄÃËÄÑ¿ÁÎÏÄÃ×ÄÐÑÁÒÝØÄÄÃÄоÑÇÊÄÑÇÄ ÃÍ ÂÍÿ ÒÖÄÀÌÚÄ ÎÍÐÍÀǾ nnhϾÉÍÁ
ÉÍÂÿÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁÉÒÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÇÆÒÖ¿ ÐÉÍÂÍ Ç npq¿ÉÍÁ¿ mixÒÊ¿ÉÇ t ÌÄÐÉÍÊÛ
ÊÇÌ¿ÁÐÄÔÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿Ô¿Ì¿ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÍË ÉÇÔÎÍÉÍÊÄÌÇÈËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁÌ¿ÁÐÄÂÿÍÐÑ¿ÊÇÐÛÁ
ÇÐÑÍÏÇÉÍÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÍËÇÃÇÏÇÅÄÏÐÉÍËÍÑÃÄ ο˾ÑÇÀÊÄÐѾØÇÄÊÄÉÕÇÇÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿É¿ÓÄÃÏÚ
ÊÄÌǾÔÉÒÏÐÀÚÊÏ¿Ð×ÇÏÄÌÌÚË auÍÏÑÒÌ¿ÑÍÁ¿ tÖÄÌÇÕ¿ auÍÏÑÒÌ¿ÑÍÁ¿
c ÎÍÐÊÄÃÒÝØÇÄ ÂÍÃÚ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ É¿ÓÄÃÏÚ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏiab¿ÏÐÍÁ¿¾ÁʾÄÑоÍÃÌÇËÇÆÁÇÃ
Ó¿ÉÑÇÖÄÐÉÇ ÁÍÆÂÊ¿ÁʾÊÇ ÐÇÐÑÄË¿ÑÇÖÄÐÉÒÝ Ï¿ ÌÚÔ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÄÈ Á ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍË ËÒÆÚÉÍÆ
ÀÍÑÒÎÍÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÍÁ¿ÌÇÝÒÖÄÀÌÚÔÎÏÍÂÏ¿ËË Ì¿ÌÇÇ €ÏÉÇÈ ÐÊÄà Á ÇÐÑÍÏÇÇ É¿ÓÄÃÏÚ Ç ÉÍÌ
ÉÒÏÐÍÁ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁÉÇ Ç ÖÑÄÌǾ οÏÑÇÑÒÏ ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÍÐÑ¿ÁÇÊ¿ ÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉ¿¾ ÃľÑÄÊÛ

 kompohisoqrka€ykolaihcfka:+:c::+cfk
k¿ÓÄÃÏ¿ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁÉÇϾÃ
ÐÊÄÁ¿Ì¿ÎÏ¿ÁÍ °rcdÍÊÒÀÉÍÁdir¿ÊÛÌÇÉÍÁkrv¿Ö¿ÑÒϾÌbaÀÃÍÉÍÁfmbÍ
ѾÏÍÁ
Æ¿ÁÉ¿ÓÄÃÏÍÈ ϾðcdkÇÉÑ¿fczÄÏÀ¿ÉÍÁrk¿ÐοÏÍÁaqaÏǾÌϾðnnnÄÉÏ¿ÐÍÁaakÍÀʾÉÍÁ
mbÒÕÉÍkatË¿ÌÐÉÇÈ

ÌÍÐÑÛÁÚÿÝØÇÔоÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁ~eÄÌÇÐÍÁ¿Ç ÏÇÇÍÏÉÄÐÑÏÍÁÚÔÐÑÇÊÄÈ
ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ°ÃÍÕÄÌÑ
ayÌÇÑÉÄ
ÒÖÄÌÇÉÍÁnpq¿ÉÍÁ¿ baÀÃÍÉÍÁ pÄÿÂÍÂÇ É¿ÓÄÃÏÚ ÎÍÃÂÍÑÍÁÇÊÇ
eÍÂÍÿÉ¿ÓÄÃÏÒÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁÉÇÁÍÆÂÊ¿Á ÌÍÁÚÄ ÒÖÄÀÌÚÄ ÎÏÍÂÏ¿ËËÚ ÎÍ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁÉÄ
ʾÊ eqqÍ¿ÊÛlÄÁÇÕÉÇÈ ÄÂÍ ÐËÄÌÇÊ fpm¿
fmbÍѾÏÍÁ ÎÍ ÖÑÄÌÇÝ ÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÇÔ οÏ
É¿ÏÍÁ Æ¿ÑÄË krv¿Ö¿ÑÒϾÌ rÄÂÍÃ̾ ÁÍ ÂÊ¿ÁÄ ÑÇÑÒÏ
rcdÍÊÒÀÉÍÁ ÎÍ ÇÐÑÍÏÇÇ ÍÏÉÄÐÑÏÍÁÚÔ
É¿ÓÄÃÏÚÆ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈÃľÑÄÊÛÇÐÉÒÐÐÑÁquÎÏÍ ÐÑÇÊÄÈ
baÀÃÍÉÍÁ 
ÓÄÐÐÍÏ fmbÍѾÏÍÁ ÇÆÁÄÐÑÌÚÈ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ É¿É n¿ É¿ÓÄÃÏÄ Ï¿ÀÍÑ¿ÝÑ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿°
¿ÁÑÍÏÉ¿ËÄÏÌÚÔÇÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÇÔÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÇÈ mbÒÕÉÍ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ ÃľÑÄÊÛ ÇÐÉÒÐÐÑÁ
ËÒÆÚÉÇÉËÌÍÂÍÖÇÐÊÄÌÌÚËÏ¿ÃÇÍÎÍÐÑ¿ÌÍÁÉ¿ËÇ qu Ç tÉÏ¿ÇÌÚ Ê¿ÒÏÄ¿Ñ ÎÏÄËÇÈ mÜÏÇÇ mÍÐ
ÉÇÌÍÓÇÊÛË¿ËÌÍǧtÖÄÀÌÍÂÍÉÒÏпÇÌÐÑÏÒËÄÌ ÉÁÚ Ç eeyÍÐÑ¿ÉÍÁÇÖ¿ cdkÇÉÑ¿ Ì¿ÏÍÃ
ÑÍÁÉǨ
ÁÖ¿ÐѾÔÂÍÃÂÍà ÃʾÉÍË ÌÚÈ ¿ÏÑÇÐÑ qu nnnÄÉÏ¿ÐÍÁ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ
ÎÍÆÇÑÍÏÍÁËÒÆÚÉÍÁÄÃÍÁÇÃÇÏÇÅÄÏÍÁ ÃľÑÄÊÛÇÐÉÒÐÐÑÁquÉ¿ÌÃÇÿÑÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄ
kÏÍËÄÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁÉÇÃʾÐÇËÓÍ ÌǾdir¿ÊÛÌÇÉÍÁÌ¿ÏÍÃÌÚÈ¿ÏÑÇÐÑquÆ¿
ÌÇÖÄÐÉÍÂÍÍÏÉÄÐÑÏ¿Ì¿ É¿ÓÄÃÏÄ ÁÄÃÒÑо ƿ̾ÑǾ ÐÊÒÅÄÌÌÚÈÃľÑÄÊÛÇÐÉÒÐÐÑÁquÊ¿ÒÏÄ¿ÑdÍÐÒ
ÎÍ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁÉÄ Ãʾ ÃÒÔÍÁÍÂÍ ÍÏÉÄÐÑÏ¿
ÏÒ ÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈÎÏÄËÇÇÎÏÄËÇÈmÜÏÇÇmÍÐÉÁÚ
ÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ° ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ dir¿ÊÛÌÇÉÍÁ ¿ÁÑÍÏ Ç eeyÍÐÑ¿ÉÍÁÇÖ¿ krv¿Ö¿ÑÒϾÌ ÃÍÕÄÌÑ
§tÖÄÀÌÇÉ¿ÎÍÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁÉÄÇÐÍÖÇÌÄÌÇÝÃʾ baÀÃÍÉÍÁ ÐÑ¿Ï×ÇÄ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÇ° Ê¿Ò
ÃÒÔÍÁÍÂÍÍÏÉÄÐÑÏ¿¨ ÇÃʾÍÏÉÄÐÑÏÍÁÏÒÐÐÉÇÔÌ¿ ÏÄ¿Ñ ÁÐÄÏÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍ Ç ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍ ÉÍÌ
ÏÍÃÌÚÔ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁ
ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ° ÎÏÍÓÄÐ ÉÒÏÐÍÁ rcdÍÊÒÀÉÍÁ Ê¿ÒÏÄ¿Ñ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍ
ÐÍÏ nnnÄÉÏ¿ÐÍÁ ÖÇÑ¿ÝÑо ÊÄÉÕÇÇ ÎÍ ÇÐÑÍ ÂÍÉÍÌÉÒÏпkatË¿ÌÐÉÇÈfczÄÏÀ¿ÉÍÁ

kompohisoqrkijuaktl}sfs 
n ¿ÒÖÌÍÑÁÍÏÖÄÐÉÇÈ ÕÄÌÑÏ ÐÍÁÏÄËÄÌ
ÌÍÈËÒÆÚÉÇmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
ÁÄÃÄÑÐÁÍÄÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌÇÄÐÂÍÿÍÀÙÄÃÇ
ÉǨÏ¿ÐÐÖÇÑ¿ÌÌÄÑÍÊÛÉÍÌ¿¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÍÁÉÊ¿Ðп
§oÏÉÄÐÑÏÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈËÒÆÚÉǨÌÍÇÌ¿ÁÐÄÔ
ÅÄÊ¿ÝØÇÔrÎÏÍÂÏ¿ËË¿ËÇwÄÌÑÏ¿ÆÌ¿ÉÍËÇ
ÌÇÁ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÄÈ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁ Ç ËÒÆÚÉÍÁÄ ÊÇÐÛ Ç ÐÊÒ׿ÊÇ ÊÄÉÕÇÇ Í ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ ÏÍÐ
ÃÍÁÖÛÇÑÁÍÏÖÄÐÉÇÄÇÌÑÄÏÄÐÚÐÁ¾Æ¿ÌÚÐÐÍÁÏÄ ÐÇÈÐÉÍÈËÒÆÚÉÄÁoÉÐÓÍÏÃÐÉÍËÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑÄ
ËÄÌÌÍÈ ËÒÆÚÉÍÈ qÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ wÄÌÑÏ¿° ÇÆ ÁcÄÊÇÉÍÀÏÇÑ¿ÌÇÇd¿ÏÁ¿ÏÃÐÉÍËÇbÍÐÑÍÌÐÉÍË
ÁÄÐÑÌÚÈ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÈ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ ÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ¿Ô Á rya ÃÏÒÂÇÔ ÉÏÒÎÌÄÈ×ÇÔ
cds¿ÏÌÍÎÍÊÛÐÉÇÈ rÄÂÍÃ̾ ÕÄÌÑÏ ÐÍÁÏÄËÄÌ Ì¿ÒÖÌÍÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌÚÔÕÄÌÑÏ¿Ô
ÌÍÈ ËÒÆÚÉÇ° Ï¿ÆÁÄÑÁÊÄÌÌ¿¾ ËÌÍÂÍÐÍÐÑ¿ÁÌ¿¾ n¿ À¿ÆÄ wÄÌÑÏ¿ ÀÚÊÇ Ì¿ÎÇпÌÚ Ç ÒÐÎÄ×ÌÍ
Ç ÃÇÌ¿ËÇÖÌ¿¾ ÐÑÏÒÉÑÒÏ¿ ÇËÄÝØ¿¾ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ Æ¿ØÇØÄÌÚ ÃÇÎÊÍËÌÚÄ Ï¿ÀÍÑÚ Í Ñ¿ÉÇÔ ÁÇÃÌÚÔ
ÂÊ¿ÁÌÚÔ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÈ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ cÐÄ ÍÌÇ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏ¿ÔÉ¿ÉkvÒÀÄÏdqÇËvl¿ÔÄÌË¿Ì
Ñ¿É ÇÊÇ ÇÌ¿ÖÄ ÐÁ¾Æ¿ÌÚ Ð ÎÏÍο¿ÌÃÍÈ ÐÍÁÏÄ gdÏÇÆÄ
ÜÑÍÀÚÊÇÎÄÏÁÚÄÏ¿ÀÍÑÚÍÀÇÔÑÁÍÏ
ËÄÌÌÍÈËÒÆÚÉÇ ÖÄÐÑÁÄ Ì¿ ÏÒÐÐÉÍË ¾ÆÚÉÄ Í e¿ÏË×Ñ¿ÃÑÐÉÇÔ
wÄÌÑÏ ¾ÁʾÄÑо ÊÄÑÌÇÔÉÒÏпÔÌÍÁÍÈËÒÆÚÉÇ
×Ñ¿ÀÍË ÎÍÖÑÇ ÁÐÄÔ kÍÌÉÒÏÐÚ ËÍÊÍÃÚÔ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁ° Ñ¿ÉÅÄ
ÉÍÌÕÄÏÑÍÁ ÌÍÁÍÈ ËÒ ÌÄÍÑÙÄËÊÄË¿¾Ö¿ÐÑÛÏ¿ÀÍÑÚwÄÌÑÏ¿cÂÍ
ÆÚÉÇÉÍÑÍÏÚÄÎÏÍÔÍ ÃÒÎÏÍ×ÊÇÈcÐÄÏÍÐÐÇÈÐÉÇÈÉÍÌÉÒÏÐËÍÊÍÃÚÔ
þÑ Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÐ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁmÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÄÉÍÌÉÒÏÐÚÇËÄ
ÉÇÔÆ¿Ê¿ÔÍÏ¿ÌÇÆÒÄÑ ÌÇ piÏÂÄÌÐÍÌ¿
Ð ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÛÌÄÈ×ÇË
ÉÍÌÕÄÏÑÚÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔ ÐÍÐÑ¿ÁÍË ÅÝÏÇ oÌÇ ÌÄË¿ÊÍ ÐÎÍÐÍÀÐÑÁÒÝÑ
Ç Æ¿ÏÒÀÄÅÌÚÔ ¿Ì ÑÍËÒÖÑÍÀÚÌ¿ÈÑÇËÍÊÍÃÚÔ¿ÁÑÍÏÍÁËÚÐʾØÇÔ
пËÀÊÄÈ Ç ÐÍÊÇÐÑÍÁ ÎÍÌÍÁÍËÒ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÚËÇ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚËÇ É¿
ÎÏÍÁÍÃÇÑ ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÄ ÑÄÂÍÏǾËÇeʾËÍÊÍÃÚÔÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁÎÍÀÄÿ
ÁÐÑÏÄÖÇÐÉÍËÎÍÆÇÑÍ Ì¿ÜÑÇÔÉÍÌÉÒÏпÔÐÑ¿Ê¿ÐÑ¿ÏÑÍËÃʾÐÄÏÛÄÆÌÍÈ
Ï¿ËÇÊÄÉÕÇÇÇÐÄËÇ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈÉ¿ÏÛÄÏÚ
Ì¿ÏÚ Á Ö¿ÐÑÌÍÐÑÇ ÎÍ uÄÐÑÇÁ¿ÊÛ §mÍÐÉÍÁÐÉÇÈ ÓÍÏÒ˨° ÂÊ¿ÁÌÍÄ
ÌÍÁÄÈ×ÇË ÇÐÎÍÊÌÇ ËÄÏÍÎÏǾÑÇÄÁÏ¿ÀÍÑÄwÄÌÑÏ¿ÐÇÌÑÄÆÇÏÒÝØÄÄ
ÑÄÊÛÐÉÇË ÑÄÔÌÇÉ¿Ë ÁÐÄÄÄÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌǾoÌÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÄÑÐÊÒ׿ÑÄ
ÎÍ ÇÐÑÍÏÇÇ ÐÍÁÏÄ ʾËÏÒÐÐÉÒÝÁÎÄÏÁÒÝÍÖÄÏÄÃÛÐÍÁÏÄËÄÌÌÒÝ
 qÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ wÄÌÑÏ¿ Ç
Æ¿ÁÉ¿ÓÄÃÏÍÈ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ ËÄÌÌÍÈËÒÆÚÉÇÇÃÏ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÒÝ×ÉÍÊÒÆ¿ÏÒÀÄÅÌÒÝÉÊ¿ÐÐÇÉÒ
ËÒÆÚÉÇcds¿ÏÌÍÎÍÊÛÐÉÇÈ s¿ÉÇË ÍÀÏ¿ÆÍË ÇÃÄÇ ÇÌÄÿÁÌÍÌ¿ÎÇпÌÌÒÝËÒÆÚÉÒlÄÉÕÇÇÎÏÇÂÊ¿
wÄÌÑÏ¿ÎÍÊÒÖ¿ÝÑÏ¿Æ ×ÄÌÌÚÔÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁÇËÒÆÚÉÍÁÄÃÍÁË¿ÐÑÄÏ
ÁÇÑÇÄ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ Á ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÔ ÌÍ Ç Á Ì¿ÒÖÌÚÔ ÉÊ¿ÐÐÚ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÄÈ Ì¿ÒÖÌÚÄ ÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÇ
ÎÏÍÄÉÑ¿Ô°ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÈÇÆÿÌÇÇ ÉÍÑÍÏÚÄÎÏÍÔÍþÑÁÏ¿ËÉ¿Ô§mÍÐÉÍÁÐÉÍÂÍÓÍ
ÐÀÍÏÌÇÉÍÁÌ¿ÒÖÌÚÔÏ¿ÀÍÑ ÏÒË¿¨ÁÍÐÐÍÆÿÝÑÅÇÆÌÛÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈËÒÆÚÉÇ
nÄ ËÄÌÄÄ Á¿ÅÌ¿ Ç ÒÖÄÀÌÍÑÁÍÏÖÄÐÉ¿¾ ÃÄ ÐÄÂÍÃ̾ ÌÍ ÎÍÐÁ¾ØÄÌÚ ÐÍÂÊ¿ÐÌÍ ÉÍÌÕÄÎÕÇÇ
¾ÑÄÊÛÌÍÐÑÛwÄÌÑÏ¿ÉÍÑÍÏ¿¾ÒÎÏ¿ÁʾÄÑоËÄÅ ÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾ ÍÃÌÍÈ ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÍÈ ÑÄËÄ ÁÍÊÌÒÝ
Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑÐÉÍÈ É¿ÓÄÃÏÍÈ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ ØÄÈ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁ Ç ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÄÈ ÐÍÁÏÄËÄÌ
ËÒÆÚÉÇ
Æ¿ÁÄÃÒÝØÇÈÉ¿ÓÄÃÏÍÈ°ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ ÌÍÈËÒÆÚÉÇkÍÌÕÄÏÑÚ§mÍÐÉÍÁÐÉÍÂÍÓÍÏÒË¿¨
cds¿ÏÌÍÎÍÊÛÐÉÇÈ k¿ÓÄÃÏ¿Ï¿ÆÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÄÑÇ ÎÏÍÔÍþÑ ÎÏÇ ÎÍÊÌÚÔ Æ¿Ê¿Ô Í ÌÄË ÎÇ×ÒÑ Ñ¿
ÁÌÄÃϾÄÑÁÒÖÄÀÌÚÈÎÊ¿ÌÌÍÁÚÄÉÒÏÐÚÊÄÉÕÇÈ ÉÇÄÉÏÒÎÌÚÄ¿ÆÄÑÚËÇϿɿɧs¿È˨§uÏ¿ÌÉ
ÎÍ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ ËÒÆÚÉÄ ÉÍÍÏÃÇÌÇÏÒÄÑ ÁÆ¿Ç ÓÒÏÑÄÏ aÊÛÂÄË¿ÈÌĨ §u¿ÈÌÄÌ×ÌÊ s¿ÈËШ Ç
ËÍÃÄÈÐÑÁÇÄÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÍÂÍÍÏÉÄÐÑÏÍÁÍÂÍÇ §~ÉÍÌÍËÇÐѨaÐÏÄÃÇÂÍÐÑÄÈÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾°ËÇ
ÃÇÏÇÅÄÏÐÉÍÂÍ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑÍÁ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÒÝ ÏÍÁÚÄ ÉÍÊÊÄÉÑÇÁÚ ÜÉÐÑÏ¿ÉÊ¿Ðп §aÌпËÀÊÛ
É¿ËÄÏÌÍÍÏÉÄÐÑÏÍÁÒÝÏ¿ÀÍÑÒcÎÄÏÁÚÄÁqÍÐ mÍÃÄĮ̈ §kÊ¿ÌÂÓÍÏÒË cÇ̨ §vv ÁÄɨ §sÍÐ
ÐÇÇ ÆÃÄÐÛ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÌÚ ÒÖÄÀÌÚÄ ÎÏÍÂÏ¿ËËÚ É¿ÌÇÌÇ ÍÏÉÄÐÑϨ §yÄÌÀÄÏ¿ÌпËÀÊÛ¨ §y¿
ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÝØÇÄ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÒ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁ Á ÏÍÒÌ¿ÌпËÀÊÛ¨§aÏÃÇÑÑÇÉÁ¿ÏÑÄѨÇÃÏÒÂÇÄ
ÍÀÊ¿ÐÑÇ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ ËÒÆÚÉÇ° ÉÍËÎÍÆÇÑÍ n¿ À¿ÆÄ wÄÌÑÏ¿ ÍÐÒØÄÐÑÁʾÝÑо Ç ÃÏÒÂÇÄ
ÏÍÁ ËÒÆÚÉÍÁÄÃÍÁ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÄÈ eÁÒÔÂÍÃÇÖ ÉÏÒÎÌÚÄ ÎÏÍÄÉÑÚ Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÃÁÒÔÂÍÃÇÖÌÚÈ
ÌÚÈÒÖÄÀÌÚÈÉÒÏÐÎÍÃÍÀØÇËÌ¿ÆÁ¿ÌÇÄ˧mÒ ÕÇÉÊ ÉÍÌÕÄÏÑÍÁ §qÍÐÐǾ¯dÄÏË¿ÌǾ ÐÑÏ¿ÌÇ
ÆÚÉ¿vvÁÄÉ¿ÇÌÍÁÚÄÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇÄÑÄÔÌÇ ÕÚ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÇÐÑÍÏÇÇ vv ÁÄÉ¿¨ ÓÄÐÑÇ

 kompohisoqrka€ykolaihcfka:+:c::+cfk
Á¿ÊÛÉ ÊÄÑÇÝ ÐËÄÏÑÇ aÏÌÍÊÛÿ yÄÌÀÄÏ¿ ÂÍ ÍÀØÄÐÑÁ¿ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ ËÒÆÚÉÇ pÊÍÿËÇ
rÂÍÿÌ¿Ö¿Ñ¿ÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕǾÎÏÍÄÉÑ¿§'KP ¿ÉÑÇÁÌÍÂÍ ÍÀËÄÌ¿ Ð Æ¿ÏÒÀÄÅÌÚËÇ ÉÍÊÊÄ¿ËÇ
-NCPI¨° §%ÍÆÁÒÖÇĨ
ÐÍÁËÄÐÑÌÍ Ð uÍÌÃÍË ÐÑ¿Ê¿ ÍÀ×ÇÏÌ¿¾ ÀÇÀÊÇÍÑÄÉ¿ ÉÌÇ ÌÍÑ ÀÒÉÊÄ
rÇËÄÌп Ï¿ÐÐÖÇÑ¿ÌÌÍÂÍ Ì¿ ÎÏÍο¿ÌÃÒ ÌÍ ÑÍÁÓÄÐÑÇÁ¿ÊÄÈÓÍÌÍÑÄÉ¿cwÄÌÑÏÆ¿ÏÄÃÉÇËÇ
ÁÍÈËÒÆÚÉÇÁÏÄÂÇÍÌ¿ÔqÍÐÐÇÇ ÌÍÑ¿ËÇÎÏÇÔÍþÑÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÇÂÍÑÍÁ¾ØÇÄоÉ
wÄÌÑÏ ÎÍÃÃÄÏÅÇÁ¿ÄÑ ÑÄÐÌÚÄ ÐÁ¾ÆÇ Ð ¿Ì¿ ÉÍÌÉÒÏпË ×ÇÏÍÉÇÄ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÚÄ ÏÄÐÒÏ
ÊÍÂÇÖÌÚËÇ Æ¿ÏÒÀÄÅÌÚËÇ ÕÄÌÑÏ¿ËÇ ¾Áʾ¾ÐÛ ÐÚwÄÌÑÏ¿ÁÍÐÑÏÄÀÍÁ¿ÌÚËÌÍÂÇËÇÉÍËÎÍÆÇÑÍ
Ð ÂÍÿ ÖÊÄÌÍË +5%/
mÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍ Ï¿ËÇÍÀÒÖ¿ÝØÇËÇоÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ

a ÌпËÀÊÛÐÍÊÇÐÑÍÁ§rÑÒÃǾÌÍÁÍÈËÒÆÚ
ÉǨÀÚÊÎÄÏÁÍÌ¿Ö¿ÊÛÌÚËÇËÎÒÊÛÐÍËÆ¿ÉÍ
ÑÍÏÚËÎÍÐÊÄÃÍÁ¿ÊÇÐÍÀÚÑǾÎÏÇÁÄÃ×ÇÄÉÐÍÆÿ
ÒÖÄÀÌÍÑÁÍÏÖÄÐÉÇ˧ÎÍÊÇÂÍÌÍ˨ÂÍÑÍÁ¾ÄÅÄÂÍÃÌÍ
ÎÍËÍÊÍÃÚÔËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁ
c ÏÄÎÄÏÑÒ¿ÏÄ ¿ÌпËÀʾ ËÒÆÚÉ¿ vv ÁÄÉ¿
ÌÇÝwÄÌÑÏ¿ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈËÒÆÚÉÇÁmÍÐÉÍÁÐÉÍÈ Á ÎÄÏÁÒÝ ÍÖÄÏÄÃÛ ÏÒÐÐÉÍÂÍ ¿Á¿Ì¿Ïÿ Ô
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇr¿ÌпËÀʾÌ¿Ö¿Êо¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÐÉÇÈ ÂÍÃÍÁ
rpÏÍÉÍÓÛÄÁ dpÍÎÍÁ nqÍÐÊ¿ÁÄÕ
ÉÊ¿ÐÐ §oÏÉÄÐÑÏ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ ËÒÆÚÉǨ ÉÒÿ Á amÍÐÍÊÍÁ alÒÏÛÄ ldÍÊÚ×ÄÁ icÚ×ÌÄ
ÐÁÍÄ ÁÏÄ˾ ¿ÌпËÀÊÛ ÎÏÇ̾ÊÇ Á ÎÍÊÌÍË ÐÍÐÑ¿ÁÄ ÂÏ¿ÃÐÉÇÈagÇÁÍÑÍÁlpÍÊÍÁÇÌÉÇÌczÄÏ
oÐÌÍÁÌÍÈÐÍÐÑ¿Á¿ÌпËÀʾ°ÀÚÁ×ÇÄ¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÚ À¿ÖÄÁ mdÌÄÐÇÌ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÐÍÖÇÌÄÌǾ acÒÐ
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÌÍÁÉÍÌÕÄÏÑ¿Ô¿ÌпËÀʾÎÏÇÌÇ ÑÇÌ¿ uk¿Ï¿ÄÁ¿ cs¿ÏÌÍÎÍÊÛÐÉÍÂÍ fuÇÏ
Ë¿ÝÑÒÖ¿ÐÑÇÄÇÌÚÌÄ×ÌÇÄ¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÚÜÑÍÂÍÉÊ¿Ð ÐÍÁÍÈ erËÇÏÌÍÁ¿ Á ÑÍË ÖÇÐÊÄ Ì¿ÎÇпÌÌÚÄ
пÃʾÉÍÑÍÏÍÂÍ¿ÌпËÀÊÛ¾ÁʾÄÑоÐÁÍÄÍÀÏ¿ÆÌÚË ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÃʾ¿ÌпËÀʾ

aÌпËÀÊÛÐÍÊÇÐÑÍÁ§rÑÒÃǾÌÍÁÍÈËÒÆÚÉǨ

kompohisoqrkijuaktl}sfs 
ÉÍÌÕÄÏÑÌÚÔÆ¿Ê¿ÔmÍÐÉÁÚ¿ÐÑÏÍÊÇÏÒÄÑÎÍqÍÐ
ÐÇÇÇÐÑÏ¿Ì¿ËÀÚÁ×ÄÂÍrrrqÔÍÏÍ×ÍÇÆÁÄÐÑÄÌ
Á aÁÐÑÏÇÇ bÄÊÛÂÇÇ cÄÊÇÉÍÀÏÇÑ¿ÌÇÇ dÄÏË¿
ÌÇÇnÇÃÄÏÊ¿ÌÿÔpÍÏÑÒ¿ÊÇÇryauÇÌʾÌ
ÃÇÇuÏ¿ÌÕÇÇxÄÔÇÇaÌпËÀÊÛ°Ö¿ÐÑÚÈÂÍÐÑÛ
ËÌÍÂÇÔ ÇÆÁÄÐÑÌÚÔ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÄÈ
ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈËÒÆÚÉÇÆ¿ÎÇÐÚÁ¿ÄÑÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌǾ
ÃʾÏ¿ÆÊÇÖÌÚÔÓÍÌÃÍÁÇÏ¿ÃÇÍÐÑ¿ÌÕÇÈÁÚÎÒÐ
É¿ÄÑÉÍËοÉÑÃÇÐÉÇÐËÒÆÚÉÍÈÏÒÐÐÉÇÔÇÆ¿ÏÒ
ÀÄÅÌÚÔÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÔÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁbÄÊÛÂÇÈÐ
É¿¾ ÓÇÏË¿ /')#&+5% ÇÆÿÄÑ ÐÄÏÇÝ %&ÎÍÏ
ÑÏÄÑÍÁ ÇÆÁÄÐÑÌÚÔ ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁ Á
ÇÐÎÍÊÌÄÌÇÇ¿ÌпËÀʾh¿ÀÍÊÛ×ÍÈÁÉÊ¿ÃÁÏ¿Æ
eÇÏÇÅÇÏÒÄÑiaeÏÍÌÍÁ ÁÇÑÇÄ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ ËÒÆÚÉÇ Á qÍÐÐÇÇ ¿ÌпËÀÊÛ
ÃÁ¿ÅÃÚÎÍÊÒÖ¿ÊÎÏÄÐÑÇÅÌÒÝÎÏÄËÇÝ'TWUVXQP
pÄÏÁÍÄ ÁÚÐÑÒÎÊÄÌÇÄ ¿ÌпËÀʾ ÐÍÐÑ;ÊÍÐÛ 5KGOGPU/WUKMRTGKU
ÂÍÃÂÍÃ 
Á ÂÍÃÒ Ì¿ ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÄ ÏÒÐÐÉÍÂÍ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ c ÐÍÐÑ¿ÁÄ ¿ÌпËÀʾ ËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁ eÇÏÇ
ÁÍ uÏ¿ÌÕÇÇ ÎÍà ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍË mqÍÐÑÏÍÎÍ ÅÄÏ°Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ¿ÏÑÇÐÑquiaeÏÍÌÍÁÔÒ
ÁÇÖ¿ h¿ÎÏÍ×ÄÃ×ÇÄ ÂÍÃÚ ¿ÌпËÀÊÛ ÿÊ ÀÍÊÄÄ ÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÈÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛcds¿ÏÌÍÎÍÊÛÐÉÇÈ
ÉÍÌÕÄÏÑÍÁÉ¿ÅÃÚÈÏ¿ÆÎÏÄÃÐÑ¿Áʾ¾ÎÒÀÊÇ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛÉ¿ËÄÏÌÚÔÎÏÍÂÏ¿ËË¿ÌпËÀʾÎÇ
ÉÄ ÌÍÁÚÄ ÎÏÍÂÏ¿ËËÚ oÌ ÁÚÐÑÒοÄÑ Á ÊÒÖ×ÇÔ ¿ÌÇÐÑm~eÒÀÍÁ

 kompohisoqrka€ykolaihcfka:+:c::+cfk
+8 mth|kal}na€
natkaisqaeiwii
mth|kal}nodoobqahocani€

m
ÍÐÉÍÁÐÉ¿¾ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏǾ° ÍÃÇÌ ÇÆ Á¿ nvÍÊÍÎÍÁ¿ qidÏÒÀÄÏ¿ nrnÇÉÍÊ¿Ä
ÁÄÃÒØÇÔ ÕÄÌÑÏÍÁ ËÒÆÚÉÍÁÄÃÖÄÐÉÍÂÍ ÁÍÈ kakÒÆÌÄÕÍÁ¿ ckÄÊÃÚ׿ aik¿Ì
ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ Ç ÓÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌÚÔ ÇÐ ÃÇÌÐÉÍÂÍ bm€ÏÒÐÑÍÁÐÉÍÂÍ fcdÇÎÎÇÒп
ÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÈ Á qÍÐÐÇÇ Ç Æ¿ ÄÄ ÎÏÄÃÄÊ¿ËÇ iËÄÌ¿ kckÁÇÑÉÒ acqÒÃÌÄÁÒ bÊÄÐѾØÇÄ ÎÄÿÂÍÂÇ
ËÌÍÂÇÔÒÖÄÌÚÔÁÏ¿ÆÌÚÄÂÍÃÚÏ¿ÀÍÑ¿Á×ÇÔÁÉÍÌ Ç ÒÖÄÌÚÄ ÁÌÄÐÊÇ ÍÂÏÍËÌÚÈ ÁÉÊ¿Ã Á ËÒÆÚÉ¿ÊÛ
ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÐÑ¿ÊÇ ÐÇÌÍÌÇË¿ËÇ Ì¿ÒÖÌÚÔ ×ÉÍÊ ÌÒÝ ÉÒÊÛÑÒÏÒ ÁÍÐÎÇÑ¿ÊÇ ÌÄ ÍÃÌÍ ÎÍÉÍÊÄÌÇÄ
Ç Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÈ eÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ Ì¿ÆÁ¿ÑÛ ris¿ÌÄÄ ÒÖÄÌÇÉÍÁpÏÇÐÒÑÐÑÁÇÄÁÐÑÄÌ¿ÔÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
Á¿ bl€ÁÍÏÐÉÍÂÍ nad¿ÏÀÒÆÍÁ¿ mciÁ¿ÌÍ ÁÚÿÝØÇÔоËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔÒÖÄÌÚÔÐÍÆÿÄÑÍÐÍÀÒÝ
Á¿bÍÏÄÕÉÍÂÍ icrÎÍÐÍÀÇÌ¿ rrrÉÏÄÀÉÍÁ¿ ¿ÑËÍÐÓÄÏÒÇÎÏÇÁÌÍÐÇÑÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÐÉÒÝÅÇÆÌÛ
lam¿ÆÄʾ cawÒÉÉÄÏË¿Ì¿ ccpÏÍÑÍÎÍÎÍ ÐÑÇÊÛÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑÐÉÍÂÍÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ

irsoqikosfoqfsixfrkijuaktl}sfs

n ¿Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑÄÐÁ¾ÑÍÔϿ̾ÑоÑÏ¿ÃÇÕÇÇÏ¿Æ
ÁÇÁ¿ÝÑо Ì¿ÒÖÌÚÄ ÇÃÄÇ ÉÍÑÍÏÚÄ ÁÍÊÌÍÁ¿
ÊÇ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÄÈ Ç Á ÎÏÄÃÚÃÒØÇÄ ÃÄоÑÇÊÄÑǾ
ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÈ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÈ ÍÑÁÄÖ¿ÝØÇÔ ÐÍÁÏÄËÄÌ
ÌÚËÏÄ¿ÊǾËÏ¿ÆÁÇÑǾËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿
iÐÑÍÏÇÉÍÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇÈÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑÍÀÙÄÃÇ
pÏÄÄËÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛ Æ¿ÎÄÖ¿ÑÊÄÌ¿ Á ÒÖÄÀÌÚÔ ÎÊ¿Ì¿Ô ̾ÄÑÖÄÑÚÏÄÉ¿ÓÄÃÏÚÑÄÍÏÇÇËÒÆÚÉÇÇÐÑÍ
ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇÔ Ç ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÇÐÑÍÏÇ ÏÇÇ ÏÒÐÐÉÍÈ ËÒÆÚÉÇ Ç ÇÐÑÍÏÇÇ Æ¿ÏÒÀÄÅ
ÖÄÐÉÇÔÃÇÐÕÇÎÊÇÌÁÎÏÍÂÏ¿ËË¿ÔÁÎÏÇÍÏÇÑÄÑÌÚÔ ÌÍÈËÒÆÚÉÇ¿Ñ¿ÉÅÄÉ¿ÓÄÃÏÒËÄÅÃÇÐÕÇÎ
Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌǾÔ ËÒÆÚÉÍÁÄÃÖÄÐÉÍÈ Ì¿ÒÉÇ c ÑÍ ÅÄ ÊÇÌ¿ÏÌÚÔÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆ¿ÕÇÈËÒÆÚÉÍÁÄÃÍÁ
ÁÏÄ˾ÉÍÊÊÄÉÑÇÁÚÉ¿ÓÄÃÏÇÐÑÍÏÇÉÍÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÍ eÄÉ¿Ì Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿° ÃÍÉÑÍÏ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄ
ÂÍÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ÍÑÉÏÚÑÚÃʾÌÍÁÚÔÇÌÍÁÄÈ×ÇÔÌ¿ ÌǾÎÏÍÓÄÐÐÍÏickÍÅÄÌÍÁ¿

k ¿ÓÄÃÏ¿ ÑÄÍÏÇÇ ËÒÆÚÉÇ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿Ì¿ Á


mÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÁÉÍÌÕÄÔ
ÂÍÃÍÁh¿ËÌÍÂÇÄÃÄоÑÇÊÄÑǾÌ¿É¿ÓÄÃÏÄÀÊÄÐѾ
ËÒÆÚÉÇ ÌÄÐÊ¿ Ç ÎÏÍÃÍÊÅ¿ÄÑ ÌÄÐÑÇ Á ÀÒÃÒØÄÄ
ÍÎÚÑ ÜÐÑÄÑÇÖÄÐÉÍÂÍ Ç ÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÍÂÍ ÍÐËÚÐ
ÊÄÌǾ ÁÄÏ×ÇÌÌÚÔ Æ¿ÁÍÄÁ¿ÌÇÈ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ
ØÄÀÚÊÇÏ¿ÆÁÇÑÚÇÃÄÇËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐ ÉÒÊÛÑÒÏÚ Ç ÐÑ;ØÇÄ Æ¿ ÜÑÇË ÍÎÚÑÍË ÌÏ¿ÁÐ
ÉÍÂÍ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ ÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅ¿Á×ÇÄ ris¿ ÑÁÄÌÌÚÄÇÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÄÇÃÄ¿ÊÚrÄÂÍÃ̾Á
ÌÄÄÁÒÉÍÌÕÄÎÕǾÇÐÑÍÏÇÆË¿ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÑÄ ÑÏÒÿÔ É¿ÓÄÃÏÚ ÉÍÌÃÄÌÐÇÏÒÝÑо Ç ÌÍÁÄÈ×ÇÄ
ÍÏÇÇÇÌÄÏ¿ÆÏÚÁÌÍÐÑÇÄÄÐÁ¾ÆÇÐËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍ ÃÍÐÑÇÅÄÌǾ ËÚÐÊÇ Í ËÒÆÚÉÄ Á пËÍË ×ÇÏÍ
ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍÈ ÎÏ¿ÉÑÇÉÍÈ k¿ÓÄÃÏ¿ ÑÄÍÏÇÇ ÉÍËÃǿοÆÍÌÄ°ÍÑÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇÎÏÇÉÊ¿ÃÌÍÂÍ

irsoqikosfoqfsixfrkijuaktl}sfs 
ÄÄ¿ÐÎÄÉÑ¿ÃÍÁÚÐÍÉÍÂÍÓÇÊÍÐÍÓÐÉÍÂÍÇÿÅÄ cÄÐÛË¿ ÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÌÒÝ Ì¿ÒÖÌÒÝ ÁÄÑÁÛ
ÌÏ¿ÁÐÑÁÄÌÌÍÏÄÊÇÂÇÍÆÌÍÂÍ ÀÒÉÁ¿ÊÛÌÍ Ï¿ÐÕÁÄÑ×ÒÝ Á ÎÍÐÊÄÃÌÄÄ ÁÏÄ˾
pÄÿÂÍÂÇÉ¿ÓÄÃÏÚÎÏÇÍÀØ¿ÝÑËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁ ÐÍÐÑ¿ÁʾÄÑ ÇÆÒÖÄÌÇÄ ÐÑ¿ÏÇÌÌÚÔ ËÒÆÚÉ¿ÊÛ
ÁÐÄÔ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÄÈ É ÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇË ÆÌ¿ÌÇ ÌÍÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇÔ ÑÏ¿ÉÑ¿ÑÍÁ É¿É ÏÒÐÐÉÇÔ
¾ËÇÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇËÒËÄÌǾËÁпËÚÔÏ¿ÆÌÚÔ Ñ¿ÉÇÆ¿ÏÒÀÄÅÌÚÔÇÔÎÄÏÄÁÍÃÇÑÍÊÉÍÁ¿ÌÇÄ
ÍÀÊ¿ÐѾÔ° ¿ÏËÍÌÇÇ ÎÍÊÇÓÍÌÇÇ ËÒÆÚÉ¿ÊÛ
qlpÍÐÎÄÊÍÁ¿narÇË¿ÉÍÁ¿nis¿Ï¿ÐÄ
ÌÍÈ ÓÍÏËÚ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁÉÇ Ç ÐÍÊÛÓÄÃÅÇÍ ÁÇÖ rÄÏÛÄÆÌÍÍÀÍ¿ÑÇÊÇÐÛÓ¿ÉÑÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÄ
sÄË пËÚË ÐÍÆÿÄÑо Ì¿ÃÄÅÌÚÈ ÓÒÌÿËÄÌÑ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾÍÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÇÇÇÏ¿ÆÁÇÑÇÇËÒ
ÃʾÎÏÍÌÇÉÌÍÁÄÌǾÁÀÄÆÃÍÌÌÚÄÂÊÒÀÇÌÚËÒ ÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÌÍÑ¿ÕÇÇ Ç ÄÄ ÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÍÄ ÍÐ
ÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍÐËÚÐÊ¿ÁÍÁÐÄÑÍÌÉÍÐÑÇÉÍËÎÍÆÇ ËÚÐÊÄÌÇÄ
iab¿ÏÐÍÁ¿ 
ÕÇÇÀÄÆÖÄÂÍÌÄÁÍÆËÍÅÄÌÎÍÃÊÇÌÌÚÈÎÏÍÓÄÐ pÏÍÃÍÊÅ¿ÄÑо ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÄ ÇÐÑÍÏÇÖÄÐ
ÐÇÍÌ¿ÊÇÆË Á ÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÍË ÎÍÌÇË¿ÌÇÇ ÍÑÄ ÉÍÈ ÜÁÍÊÝÕÇÇ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ ÓÍÏË Ç Å¿ÌÏÍÁ
ÖÄÐÑÁÄÌÌÚÔËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁ
fcn¿Æ¿ÈÉÇÌÐÉÇÈsrkÝÏľÌsneÒÀÏ¿Á
k¿ÓÄÃÏ¿ ÑÄÍÏÇÇ ËÒÆÚÉÇ ÍÃÌ¿ ÇÆ пËÚÔ ÐÉ¿¾narÇË¿ÉÍÁ¿ ¾ÆÚÉ¿À¿ÏÍÖÌÍÈÇÉÊ¿Ð
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÛÌÚÔ Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Á ÄÄ ÐÍ ÐÇÖÄÐÉÍÈËÒÆÚÉÇ
mrrÉÏÄÀÉÍÁ¿uÇÊ¿ÑÍÁ¿ 
ÐÑ¿ÁÄ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁ ÃÍÉÑÍÏÍÁ Ì¿ÒÉ ÃÍ ÁÑÍËÖÇÐÊÄÁ¿ÐÎÄÉÑÄËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÐÄË¿ÌÑÇÉÇ
ÕÄÌÑÍÁ É¿ÌÃÇÿÑÍÁ Ì¿ÒÉ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÄÈ
fi xÇ¿ÏÄÁ¿ Ç ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÃÏ¿Ë¿ÑÒÏÂÇÇ

ÇÆ ÉÍÑÍÏÚÔ ÖÄÑÁÄÏÍ ÇËÄÝÑ É¿ÌÃÇÿÑÐÉÒÝ


sxÄÏÌÍÁ¿ oÐÍÀÍÄ ÁÌÇË¿ÌÇÄ ÒÃÄʾÄÑо
ÐÑÄÎÄÌÛ cÏ¿ÆÌÚÄÂÍÃÚÉ¿ÓÄÃÏÍÈÏÒÉÍÁÍÃÇ ÍÐÑÏÄÈ×ÇË ÎÏÍÀÊÄË¿Ë ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ ËÒÆÚÉÇ
ÊÇ ÇÆÁÄÐÑÌÚÄ ËÒÆÚÉ¿ÌÑÚ ÍÀʿÿÝØÇÄ ÀÍÊÛ
arrÍÉÍÊÍÁ crwÄÌÍÁ¿ ikkÒÆÌÄÕÍÁ 
×ÇËÌ¿ÒÖÌÚË¿ÁÑÍÏÇÑÄÑÍË°rrrÉÏÄÀÉÍÁ h¿ËÄÑÌÍÏ¿Ð×ÇÏÇÊÇÐÛÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÇÄÇÂÄÍÂÏ¿
rrdÏÇÂÍÏÛÄÁfcn¿Æ¿ÈÉÇÌÐÉÇÈcÌ¿ÐÑ; ÓÇÖÄÐÉÇÄÂÍÏÇÆÍÌÑÚÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÈ°ÍÑÇÐÉÒÐ
ØÄÄ ÁÏÄ˾ ÄÄ ÁÍÆÂÊ¿ÁʾÄÑ ÃÍÉÑÍÏ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍ ÐÑÁ¿ ƿοÃÌÍÂÍ rÏÄÃÌÄÁÄÉÍÁÛ¾
cmÍÐÉÁ¿
ÁÄÃÄÌǾ Ê¿ÒÏÄ¿Ñ dÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈ ÎÏÄËÇÇ qlpÍÐÎÄÊÍÁ¿ ÇqÄÌÄÐпÌп
dilÚÅÍÁ ÃÍ
ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ arrÍÉÍÊÍÁ Æ¿ÌÇË¿ÝØÇÈ οϿÊ ÌÄÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇÔËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔÉÒÊÛÑÒÏ
mik¿
ÊÄÊÛÌÍ ÎÍÐÑ ËÇÌÇÐÑÏ¿ ÉÒÊÛÑÒÏÚ Ç Ë¿ÐÐÍÁÚÔ Ï¿ÑÚÂÇÌ¿ 
ÉÍËËÒÌÇÉ¿ÕÇÈqÍÐÐÇÈÐÉÍÈuÄÃÄÏ¿ÕÇÇ c ÑÏÒÿÔ ÎÄÿÂÍÂÍÁ É¿ÓÄÃÏÚ ÎÏÇÐÑ¿ÊÛÌÍ
k¿ÓÄÃÏ¿ ÎÍÃÏ¿ÆÃÄʾÄÑо Ì¿ ÖÄÑÚÏÄ ÐÄÉÕÇÇ Ï¿ÐÐË¿ÑÏÇÁ¿ÝÑо ÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇÄ ÇÐÑÍÏÇÖÄÐ
¿ÏËÍÌÇÇ Ç ÐÍÊÛÓÄÃÅÇÍ
Æ¿ÁÄÃÒÝØÇÈ° ÎÏÍ ÉÇÄ Ç ÜÐÑÄÑÇÖÄÐÉÇÄ ÎÏÍÀÊÄËÚ ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌ
ÓÄÐÐÍÏ anm¾ÐÍÄÃÍÁ ÎÍÊÇÓÍÌÇÇ Ç ¿Ì¿ÊÇÆ¿ ÌÍÈ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÉÒÊÛÑÒÏÚ
anm¾ÐÍÄÃÍÁ
ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÇÈ
Æ¿ÁÄÃÒÝØ¿¾° npÊÍÑÌÇÉÍÁ¿ Á ÑÍË ÖÇÐÊÄ ÑÁÍÏÖÄÐ
ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ mrrÉÏÄÀÉÍÁ¿uÇÊ¿ÑÍÁ¿ ÇÌÐÑÏÒ ÉÇÄ ÐÑÇÊÇ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÐÑÇ
dcdÏÇÂÍÏÛÄ
ËÄÌÑÍÁÉÇ
Æ¿ÁÄÃÒÝØ¿¾° ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ iab¿Ï Á¿ Ç ÍÑÃÄÊÛÌÚÄ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÛÌÚÄ ÓÇÂÒÏÚ
ÐÍÁ¿ Ç ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÇÌÓÍÏË¿ÑÇÉÇ
Æ¿ÁÄÃÒÝ
mik¿ÑÒ̾ÌfanÇÉÍÊ¿ÄÁ¿fixÇ¿ÏÄ
ØÇÈ°ÎÏÍÓÄÐÐÍÏnq¿ÂÐ Á¿crwÄÌÍÁ¿ 
n¿ É¿ÓÄÃÏÄ ÎÏÍÃÍÊÅ¿ÄÑо Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑÉ¿ ÍÀ rÄÂÍÃ̾ÎÍÌÍÁÍËÒÐÑ¿Á¾ÑоÎÏÍÀÊÄËÚËÒÆÚ
ØÇÔ ÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇÔ Ç ËÄÑÍÃÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÔ É¿ÊÛÌÍÈÎÄÿÂÍÂÇÉÇÎÐÇÔÍÊÍÂÇÇÇÐÍÕÇÍÊÍÂÇÇ
ÎÏÍÀÊÄË ÑÄÍÏÇÇ ËÒÆÚÉÇ ÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÒÝÑо ÁÄÃÄÑо Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑÉ¿ ÌÄÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÚÔ ËÄÑÍÃÍÁ
ÑÄÏËÇÌÚ Ç ÑÏ¿ÉÑÍÁÉ¿ ÎÍ̾ÑÇÈ ÒÑÍÖ̾ÝÑо ÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍ ÐÊÒÔ¿ ÐÍÍÑÌÄÐÄÌÇÄ
Ç ÍÑÉÏÚÁ¿ÝÑо ÌÍÁÚÄ ËÄÑÍÃÚ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾ ÎÏ¿ÉÑÇÉÇ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾ ÐÊÒÔ¿ Ð ÐÍÁÏÄËÄÌÌÚË
ËÒÆÚÉÇ Á ÑÍË ÖÇÐÊÄ ÐÇÐÑÄËÌÍÂÍ Ç ÉÍËÎÊÄÉ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÇË ÑÁÍÏÖÄÐÑÁÍË
mck¿Ï¿ÐÄÁ¿ 
ÐÌÍÂÍ ÇÆÒÖÄÌǾ ËÒÆÚÉÇ Á ÉÍÌÑÄÉÐÑÄ ÃÏÒÂÇÔ q¿ÆÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÝÑоÉÍÌÕÄÎÕÇÇÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍËÒ
ÇÐÉÒÐÐÑÁ Ç ÉÒÊÛÑÒÏÚ Á ÕÄÊÍË
iab¿ÏÐÍÁ¿ ÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ Ç ÃÒÔÍÁÌÍÌÏ¿ÁÐÑÁÄÌ
ccmÄÃÒ×ÄÁÐÉÇÈ arrÍÉÍÊÍÁ Ï¿ÐÐË¿Ñ ÌÍÂÍ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾ
ccmÄÃÒ×ÄÁÐÉÇÈ pÏÍÃÍÊ
ÏÇÁ¿ÝÑо ÁÍÎÏÍÐÚ ÐÍÍÑÌÍ×ÄÌǾ ÑÁÍÏÖÄÐÑÁ¿ Å¿ÄÑоÍÐËÚÐÊÄÌÇÄËÒÆÚÉÇÐпËÚÔÍÀØÇÔÎÍ
ÇÐÎÍÊÌÄÌǾ Ç ÁÍÐÎÏǾÑǾ ËÒÆÚÉÇ
fcn¿ ÆÇÕÇÈ°ÓÇÊÍÐÍÓÐÉÇÔ
sxÄÏÌÍÁ¿ ÇÜÐÑÄÑÇ
Æ¿ÈÉÇÌÐÉÇÈ Ì¿ ÌÍÁÍË ÒÏÍÁÌÄ ÇÐÐÊÄÃÒÄÑо ÖÄÐÉÇÔ
nq¿ÂÐ 
ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌ¿¾ ¿ÉÒÐÑÇÉ¿
nq¿ÂÐ aÉÑÇÁÌÍ oÃÌ¿ÇÆÑÏ¿ÃÇÕÇÈÉ¿ÓÄÃÏÚ°ÑÄÐÌ¿¾ÐÁ¾ÆÛ
ÁÄÃÒÑо ÑÄÉÐÑÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÄ Ç ¿ÏÔÇÁÌÚÄ ÇÆÚÐ ÒÖÄÀÌÍÈ Ç Ì¿ÒÖÌÍÈ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ tÖÄÀÌÚÄ
É¿ÌǾ
nnrÇÌÛÉÍÁÐÉ¿¾ dcdÏÇÂÍÏÛÄÁ¿ ÉÒÏÐÚ ÁÐÄÂÿ ÐÊÒÅÇÊÇ Ê¿ÀÍÏ¿ÑÍÏÇÄÈ ÌÍÁÚÔ
mrrÉÏÄÀÉÍÁ¿uÇÊ¿ÑÍÁ¿ ÇÃÄÈ ÑÄÍÏÇÈ ËÄÑÍÃÍÁ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÓÍÏËÍÈ ÇÔ

 mth|kal}na€natkaisqaeiwiimth|kal}nodoobqahocani€
k¿ÓÄÃÏ¿ÑÄÍÏÇÇËÒÆÚÉÇϾÃ
ÐÊÄÁ¿Ì¿ÎÏ¿ÁÍ °iccÍÏÍÌÕÍÁ¿srkÝÏľÌcrwÄÌÍÁ¿mik¿ÑÒ̾ÌdcdÏÇ
ÂÍÏÛÄÁ¿ iab¿ÏÐÍÁ¿ mrrÉÏÄÀÉÍÁ¿uÇÊ¿ÑÍÁ¿ fixÇ¿ÏÄÁ¿ Ͼà ° mik¿Ï¿ÑÚÂÇÌ¿ ofn¿Æ¿ÈÉÇÌÐÉ¿¾ mck¿
Ï¿ÐÄÁ¿ arrÍÉÍÊÍÁ
Æ¿ÁÉ¿ÓÄÃÏÍÈ akr¿ÌÛÉÍ nq¿ÂÐ narÇË¿ÉÍÁ¿ Ͼà ° sxÄÏÌÍÁ¿ ccmÄÃÒ×ÄÁÐÉÇÈ
npÊÍÑÌÇÉÍÁ¿fcn¿Æ¿ÈÉÇÌÐÉÇÈikkÒÆÌÄÕÍÁqlpÍÐÎÄÊÍÁ¿fanÇÉÍÊ¿ÄÁ¿ϾðfadÏÇÌÄÌÉÍrabÄÉË¿Ì
uÇÊ¿ÑÍÁnis¿Ï¿ÐÄÁÇÖlnaÊÄÉÐÄÄÁ¿cmÍÐÉÁ¿acv¿ÏÒÑÍsneÒÀÏ¿ÁÐÉ¿¾iccÇÐÉÍÁ¿dilÚÅÍÁ

ÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÍÈ¿ÎÏÍÀ¿ÕÇÇn¿É¿ÓÄÃÏÄÐÍÆÿ ÐÉÍÂÍ icl¿ÁÏÄÌÑÛÄÁÍÈ fcn¿Æ¿ÈÉÇÌÐÉÍÂÍ


Á¿ÊÇÐÛ ÒÖÄÀÌÇÉÇ ÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍ ÎÏÄÃÐÑ¿Áʾ dcdÏÇÂÍÏÛÄÁÍÈ a ÒÖÄÀÌÇÉ Ãʾ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚÔ
ÝØÇÄÐÍÀÍÈÐÄÏÛÄÆÌÚÄËÒÆÚÉÍÁÄÃÖÄÐÉÇÄÇÐ ÉÒÏÐÍÁ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ ÁÒÆÍÁ nvÍÊÍÎÍÁ¿
ÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾ ÍÎÇÏ¿ÝØÇÄо Ì¿ ÍÏÇÂÇÌ¿ÊÛÌÚÄ §d¿ÏËÍÌǾ sÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇÈ ÉÒÏШ ÀÚÊ ÍÑËÄ
Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑÉÇ ¿ÁÑÍÏÍÁ nÄÉÍÑÍÏÚÄ ÒÖÄÀÌÇÉÇ ÖÄÌdÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈÎÏÄËÇÄÈqrurq
 
ÐÑ¿ÌÍÁÇÊÇÐÛ ÓÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌÚËÇ ËÌÍÂÍÑÍË h¿ÍÂÏÍËÌÚÈ ÁÉÊ¿Ã Á Ï¿ÆÁÇÑÇÄ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ
ÌÇÉ¿ËÇ
Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÇÐÑÍÏǾ ÎÍÊÇÓÍÌÇÇ Ì¿ÒÉÇ dÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈ ÎÏÄËÇÇ ÀÚÊ ÒÃÍÐÑÍÄÌ
ccpÏÍÑÍÎÍÎÍÁ¿ Ñ¿ÉÅÄοÑÏÇ¿ÏÔÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍËÒÆÚÉÍÆÌ¿ÌǾ
nÄÐÊÒÖ¿ÈÌÍÎÍÒÖÄÀÌÚËÉÌÇ¿ËÁÚÎÒØÄÌ ccpÏÍÑÍÎÍÎÍÁ
 
ÌÚË ÖÊÄÌ¿ËÇ É¿ÓÄÃÏÚ ÒÖÇÊ¿ÐÛ Ç ÎÏÍÃÍÊÅ¿ c ÎÍÐÊÄÃÌÄÄ ÃÄоÑÇÊÄÑÇÄ Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
ÄÑ ÒÖÇÑÛо Áо ÐÑÏ¿Ì¿ ÎÍ ÐÍÊÛÓÄÃÅÇÍ° ÜÑÍ ÍÐÒØÄÐÑÁʾÄÑо ÎÍÐÑÄÎÄÌÌ¿¾ ÌÍ ÍÖÄÌÛ ÂÊÒÀÍ
ÒÖÄÀÌÇÉÇ Ç ÒÖÄÀÌÚÄ ÎÍÐÍÀǾ rfm¿ÉÐÇËÍÁ¿ É¿¾ ÎÄÏÄÐÑÏÍÈÉ¿ ÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÍÂÍ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ
apa¿ſÌÍÁ¿ bkaÊÄÉÐÄÄÁ¿ nrk¿Ö¿ÊÇ ÄÂÍ ÍÀÌÍÁÊÄÌÇÄ Á¿ÅÌÄÈ×ÇËÇ ÃÍÐÑÇÅÄÌǾËÇ
ÌÍÈÎÍ¿ÏËÍÌÇÇ°rrdÏÇÂÍÏÛÄÁ¿sumÝÊ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ Ì¿ÒÉÇ q¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿Ì
ÊÄÏ¿anm¾ÐÍÄÃÍÁ¿ÎÍÎÍÊÇÓÍÌÇÇ°rrbÍ ÌÚÈÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍËnvÍÊÍÎÍÁÚËÍÏÇÂÇÌ¿ÊÛ
¿ÑÚÏÄÁ¿ rr rÉÏÄÀÉÍÁ¿ ccpÏÍÑÍÎÍÎÍÁ¿ ÌÚÈÉÒÏпÏËÍÌÇÇÌ¿ÍÐÌÍÁÄÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÍÂÍÇ
ÎÍ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÓÍÏËÄ° icrÎÍÐÍÀÇÌ¿ ÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÍÂÍ ÇÆÒÖÄÌǾ ÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÇÉÍÌÉÏÄÑ
ÎÍ ¿Ì¿ÊÇÆÒ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÇÈ° ÌÚÔ ¿ÏËÍÌÇÖÄÐÉÇÔ ÐÑÇÊÄÈ ÌÚÌÄ ÎÏÍÃÍÊÅ¿ÄÑ
lam¿ÆÄʾ Ç cawÒÉÉÄÏË¿Ì¿ cpbÍÀÏÍÁ ÄÂÍÒÖÄÌÇÕ¿ÎÏÍÓÄÐÐÍÏcrwÄÌÍÁ¿cÉÒÏÐÄÇÆÒ

irsoqikosfoqfsixfrkijuaktl}sfs 
Ö¿ÝÑо
ÖÄÏÄÆËÄÑÍÃÁÍÐÐÍÖÇÌÄÌǾ ÁÐÄÍÐÌÍÁ ÓÒÂÄ narÇË¿ÉÍÁÍÈ ÎÍ ÇÐÑÍÏÇÇ ÎÍÊÇÓÍ
ÌÚÄ ÐÑÇÊÇ
À¿ÏÍÉÉÍ ÁÄÌÐÉ¿¾ ÉÊ¿ÐÐÇÉ¿ ÜÎÍÔ¿ ÌÇÇ sneÒÀÏ¿ÁÐÉÍÈ ÒÖÄÀÌÇÉ srkÝÏľÌ
ÏÍË¿ÌÑÇÆË¿ ¿Ñ¿ÉÅÄ¿ÏËÍÌǾvvÁÄÉ¿ÁÎÊÍÑÛ §uÍÏË¿ÁËÒÆÚÉÄ:8++¯::ÁÄÉÍÁ¨ÒÖÄÀÌÇÉ
ÃÍÌÍÁÄÈ×ÇÔÑÄÔÌÇÉÉÍËÎÍÆÇÕÇÇ mck¿Ï¿ÐÄÁÍÈ §rÍÁÏÄËÄÌÌÍÄ ÐÍÊÛÓÄÃÅÇͨ
pÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ sneÒÀÏ¿ÁÐÉ¿¾ ikkÒÆÌÄÕÍÁ
Ö¿ÐÑǯ ÒÖÄÀÌÚÄÎÍÐÍÀǾ§rÑÇÊÛÇÅ¿ÌÏ
narÇË¿ÉÍÁ¿ÁÄÃÒÑÐÄÏÛÄÆÌÒÝÏ¿ÀÍÑÒÎÍÍÀÍ ÁËÒÆÚÉĨfcn¿Æ¿ÈÉÇÌÐÉÍÂͧmÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÄ
¿ØÄÌÇÝÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍÉÒÏпÎÍÊÇÓÍÌÇÇÁÁÍ ÓÍÏËÚ vv ÁÄÉ¿¨ dcdÏÇÂÍÏÛÄÁÍÈ §cÁÄÃÄÌÇÄ
þÁÌÄÂÍ¿ÒÑÄÌÑÇÖÌÚÄË¿ÑÄÏÇ¿ÊÚÐÏÄÃÌÄÁÄÉÍ Á ÐÍÁÏÄËÄÌÌÒÝ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÒÝ ÉÍËÎÍÆÇÕÇݨ
ÁÍÈ Ç ÏÄÌÄÐпÌÐÌÍÈ ÜÎÍÔ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÌÍÁÚÄ ËÒ arrÍÉÍÊÍÁ¿
ÆÚÉ¿ÊÛÌÚľÁÊÄÌǾvvÁÄÉ¿bÊ¿ÂÍÿϾÑÏÒÿË h¿ËÄÑÌÚË ¾ÁÊÄÌÇÄË Á ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍË ËÒÆÚ
ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿fcn¿Æ¿ÈÉÇÌÐÉÍÂÍÍÀÒÖÄÌÇÄËÒÆÚ ÉÍÆÌ¿ÌÇÇ ÐÑ¿ÊÍ ÉÍÊÊÄÉÑÇÁÌÍÄ ÒÖÄÀÌÍÄ ÎÍÐÍÀÇÄ
É¿ÊÛÌÍÈÓÍÏËÄÒÂÊÒÀÊÄÌÍÎÍÐÑÇÅÄÌÇÄËÍÀØÄÈ ÌÍÁÍÂÍÎÍÉÍÊÄÌǾ°§sÄÍÏǾÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈÉÍË
ÊÍÂÇÉÇ ÉÍËÎÍÆÇÕÇÇ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ srkÝÏľÌ ÎÍÆÇÕÇǨ
ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÚÈÏÄÿÉÑÍÏcrwÄÌÍÁ¿
Ï¿Ð×ÇÏÇÊ¿ ÜÁÍÊÝÕÇÍÌÌÍÄ ÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÍ ÓÍÏ rÏÄÃÇÄÂÍ¿ÁÑÍÏÍÁ°nvÍÊÍÎÍÁ
ο
ËÚ°ÍÑÐÏÄÃÌÄÁÄÉÍÁÍÂÍÔÍÏ¿Ê¿ÃÍËÒÆÚÉÇÐÄ ˾ÑÇÉÍÑÍÏÍÂÍÎÍÐÁ¾ØÄÌÜÑÍÑÑÏÒà arrÍÉÍ
ÂÍÃ̾×ÌÄÂÍ Ã̾ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ arrÍÉÍÊÍÁ ÁÁÄÊ ÊÍÁsrkÝÏľÌcrwÄÌÍÁ¿dcdÏÇÂÍÏÛÄÁ¿
ÁÉÒÏÐ×ÇÏÍÉÍÄÍÐËÚÐÊÄÌÇÄÎÏÇÌÕÇÎÍÁÐÍÁÏÄ sneÒÀÏ¿ÁÐÉ¿¾ ukk¿Ï¿ÄÁ mik¿ÑÒ̾Ì
ËÄÌÌÍÈÉÍËÎÍÆÇÕÇÇ ikkÒÆÌÄÕÍÁfcn¿Æ¿ÈÉÇÌÐÉÇÈfixÇ¿ÏÄ
q¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÌÌÚÈ Ç ÎÍÃ̾ÑÚÈ nvÍÊÍÎÍ Á¿iÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÄÍÐÁÄØ¿ÝØÄÄÍÐÑÏÄÈ×ÇÄÎÏÍ
ÁÚË ÃÍ ÒÏÍÁ̾ ÓÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌÍÈ ÃÇÐÕÇÎÊÇÌÚ ÀÊÄËÚ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ vv ÁÄÉ¿
ÎÏÄ
ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚÈ ÉÒÏÐ §mÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇÄ ÇËÒØÄÐÑÁÄÌÌÍ ÄÂÍ ÁÑÍÏÍÈ ÎÍÊÍÁÇÌÚ ÁÁÍÃÇÑ
ÐÇÐÑÄËÚ¨ÌÚÌÄÎÍÃÃÄÏÅÇÁ¿ÝÑÇÏ¿ÆÁÇÁ¿ÝÑÄÂÍ ÐÑÒÃÄÌÑ¿ÁÇÆËÄÌÇÁ×ÇÈоËÇÏÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÍ
ÒÖÄÌÇÉǯqlpÍÐÎÄÊÍÁ¿dilÚÅÍÁsrkÝ ÂÍÑÁÍÏÖÄÐÑÁ¿ÎÍÆÁÍʾÄÑÎÏÇÀÊÇÆÇÑÛоÉÎÍÌÇ
ÏľÌcrwÄÌÍÁ¿ Ë¿ÌÇÝÐÒÑÇÎÏÍÕÄÐÐÍÁÎÏÍÇÐÔÍþØÇÔÁËÒÆÚÉÄ
c ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÌÇÇ ÐÍÊÛÓÄÃÅÇÍ ÇÌÑÄÏÄÐÌÚÄ Ì¿×ÇÔÃÌÄÈ
ÜÉÐÎÄÏÇËÄÌÑÚ
ÍÐÍÀÄÌÌÍÎÍÐÊÒÔÍÁÍËÒÍÐÁÍÄ oÀÌÍÁÊÄÌÇÄ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÌǾ ÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇÔ
ÌÇÝËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ¾ÁÊÄÌÇÈvvÁÄÉ¿ ÍÐÒØÄÐÑ ÃÇÐÕÇÎÊÇÌ Æ¿ÑÏÍÌÒÊÍ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ ÇÐÑÍÏÇÉÍÑÄ
ÁʾÄÑ mck¿Ï¿ÐÄÁ¿ pÏÇÐÒÑÐÑÁÇÄ Ì¿ É¿ÓÄÃÏÄ ÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇÈ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ ÌÍ Ç ÁÐÄ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛ
Ñ¿ÉÍÈ ÉÏÒÎÌÍÈ ÑÁÍÏÖÄÐÉÍÈ ÓÇÂÒÏÚ É¿É ÉÍË ÐÉÇÄ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÇ nÍÁÚÄ ËÄÑÍÃÇÉÇ Á ÍÀÒ
ÎÍÆÇÑÍÏukk¿Ï¿ÄÁÎÍÊÍÅÇÑÄÊÛÌÍÍÑÏ¿ÆÇÊÍÐÛ ÖÄÌÇÇ ÁÍÉ¿ÊÇÐÑÍÁ ÁÌÄÃϾÝÑ iccÍÏÍÌÕÍÁ¿
Ì¿ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÌÇÇ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁÉÇ ËÒÆÚÉÍÁÄ sxÄÏÌÍÁ¿ ÍÀÒÖÄÌÇÄ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ÊÇÐÑÍÁ ÐÍ
ÿËÒÐÇÊÇÁÄÄÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇÈ¿ÐÎÄÉÑrÄÂÍÃ̾ ÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÒÝÑ mik¿ÑÒ̾Ì nis¿Ï¿ÐÄÁÇÖ
ËÒÆÚÉÍÁÄÃÚ ÇËÄÝÑ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ ÎÏÍÐÊÒ׿ÑÛ fixÇ¿ÏÄÁ¿
Ç ÍÐÌÍÁ¿ÑÄÊÛÌÚÈ ÉÒÏÐ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÌÍÑ¿ bÊ¿ÂÍÿϾÁÚÐÍÉÍËÒÌ¿ÒÖÌÍËÒÇÌ¿ÒÖÌÍËÄÑÍ
ÕÇÇÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÌÌÚÈÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍËiab¿ÏÐÍ ÃÇÖÄÐÉÍËÒ¿ÁÑÍÏÇÑÄÑÒÉ¿ÓÄÃÏÚÄÄËÌÍÂÍÂÏ¿ÌÌ¿¾
ÁÍÈ ÁËÄÐÑÄ Ð ÉÍÊÊÄ¿ËÇ° qlpÍÐÎÄÊÍÁÍÈ Ç ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛÍÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑÁÍÆÃÄÈÐÑÁÇÄÌ¿Ï¿ÆÁÇÑÇÄ
dilÚÅÍÁÚË ËÒÆÚÉÍÆÌ¿ÌǾÇËÒÆÚÉÍÁÄÃÖÄÐÉÍÂÍÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ
n¿É¿ÓÄÃÏÄÑÄÍÏÇÇÀÚÊ¿ÎÏÍÁÄÃÄÌ¿ÍÂÏÍË ÁÐÑÏ¿ÌÄxÊÄÌÚÉ¿ÓÄÃÏÚ¿ÉÑÇÁÌÍÏ¿ÀÍÑ¿ÝÑÌ¿
Ì¿¾ Ï¿ÀÍÑ¿ ÎÍ ÎÄÏÄÐËÍÑÏÒ Ç Ì¿ÎÇпÌÇÝ ÌÍ u¿ÉÒÊÛÑÄÑÄ ÎÍÁÚ×ÄÌǾ ÉÁ¿ÊÇÓÇÉ¿ÕÇÇ ÉÍÌÐÄÏ
ÁÚÔ ÒÖÄÀÌÚÔ ÎÏÍÂÏ¿ËË ÒÖÄÀÌÇÉÍÁ ÒÖÄÀÌÚÔ Á¿ÑÍÏÇÇ ÒÖ¿ÐÑÁÒÝÑ Á ËÄÅÁÒÆÍÁÐÉÇÔ Ç ËÄÅÃÒ
ÎÍÐÍÀÇÈ Ç ÔÏÄÐÑÍË¿ÑÇÈ rÏÄÃÇ ÌÇÔ ÌÄÍÀÔÍ Ì¿ÏÍÃÌÚÔ Ì¿ÒÖÌÚÔ ÉÍÌÓÄÏÄÌÕǾÔ Æ¿ÌÇË¿ÝÑо
ÃÇËÍ Ì¿ÆÁ¿ÑÛ ÒÖÄÀÌÇÉ nvÍÊÍÎÍÁ¿ §d¿Ï ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÍÌÌÍÈ Ç ÏÄÿÉÑÍÏÐÉÍÈ Ï¿ÀÍÑÍÈ qÄ
ËÍÌǾ pÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇÈ ÉÒÏШ Á Ö¿ÐѾÔ
Æ¿ ÆÒÊÛÑ¿ÑÚÌ¿ÒÖÌÍÈÌ¿ÒÖÌÍËÄÑÍÃÇÖÄÐÉÍÈÏ¿ÀÍÑÚ
ÂÍÿÁÚ×ÊÍÃÁ¿ÇÆÿÌǾ ÇÄÂÍÅÄÎÏÍÂÏ¿Ë ÉÍÊÊÄÉÑÇÁ¿É¿ÓÄÃÏÚÐÍÆÿÝÑÍÀÙÄËÌÒÝÉ¿ÏÑÇÌÒ
ËÒÉÍÌÐÎÄÉÑÎÍÜÑÍÈÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÈÃÇÐÕÇÎÊÇ ÃÇÌ¿ËÇÖÌÍÈ ÅÇÆÌÇ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍ ÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐ
ÌÄÑÏÒÃÚÎÍÉÍÌÑÏ¿ÎÒÌÉÑÒÐÑÏÍÂÍÂÍÐÑÇʾÇ ÉÍÂÍËÒÆÚÉÍÆÌ¿ÌǾ

 mth|kal}na€natkaisqaeiwiimth|kal}nodoobqahocani€
k ¿ÓÄÃÏ¿ÇÐÑÍÏÇÇÆ¿ÏÒÀÄÅÌÍÈËÒÆÚÉÇÌ¿
Ö¿Ê¿ÐÍÆÿÁ¿ÑÛоÄØÄÁÄÂÍÃÚcÉÍÌÕÄ
ÂÍÿÐÉÍÌÕÄÎÑÒ¿ÊÛÌÚËÃÍÉÊ¿ÃÍËÌ¿cÐÄÏÍÐ
ÎÏÍÄÉÑ¿§ÑÇÎÇÆ¿ÕÇǨËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ
ÒÑÁÄÏÅÃÄÌÌÍÂÍÂÍÃÐÎÒÐѾrÄÏÃÕÄÁÇÌÒÃÍÉÒËÄÌÑ¿
ÐÍÐÑ¿ÁÇÊÇ ÎÍÊÍÅÄÌǾ Í ÑÍË ÖÑÍ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏǾ
ÐÇÈÐÉÍÈÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÇÎÍÁÍÎÏÍпËÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌ §ÃÍÊÅÌ¿ÐÑ;ÑÛÌ¿ÒÏÍÁÌÄÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍÏ¿ÆÁÇÑǾ
ÌÍÂÍ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ ÁÚÐÑÒÎÇÊ ËÇÏÍÁÍÂÍËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿¨Ç§Ì¿ÒÏÍÁÌÄ
bl€ÁÍÏÐÉÇÈË¿ÑÄÏÇ¿ÊÚÉÍÑÍÏÍÂÍÊÄÂÊÇÁÍÐÌÍÁÒ ÄÁÏÍÎÄÈÐÉÍÈÌ¿ÒÉÇÍËÒÆÚÉĨiÃÄÝÎÍÃÃÄÏÅ¿ÊÇ

k¿ÓÄÃÏ¿ÇÐÑÍÏÇÇÆ¿ÏÒÀÄÅÌÍÈËÒÆÚÉÇϾÃ
ÐÊÄÁ¿Ì¿ÎÏ¿ÁÍ °fmw¿ÏÄÁ¿dckÏ¿ÒÉÊÇÐfidÍÏÃÇÌ¿lmkÍÉÍÏÄÁ¿
ickÍÅÄÌÍÁ¿
ÃÄÉ¿ÌÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ qan¿ÐÍÌÍÁϾðnad¿ÁÏÇÊÍÁ¿mar¿ÎÍÌÍÁ
Æ¿ÁÉ¿ÓÄÃÏÍÈ kchÄÌÉÇÌ
cnÌÒÐÍÁ¿lckÇÏÇÊÊÇÌ¿

ÃÏÒÂÍÈÁÚÿÝØÇÈоÏÒÐÐÉÇÈÒÖÄÌÚÈ°mciÁ¿ ÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÍÈ ËÒÆÚÉÇ ÖÇÑ¿Ê pal¿ËË ÉÒÏÐ


ÌÍÁbÍÏÄÕÉÇÈÁÍÆÂÊ¿ÁÇÁ×ÇÈÁÒÖÄÀÌÍË ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ¿ÉÒÐÑÇÉÇ°nad¿ÏÀÒÆÍÁ
ÂÍÃÒÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÌÍÁÚÈÐÄÉÑÍÏÎÏ¿ÁÿÎÍÃ r ÂÍÿ ÉÍÂÿ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÝ ÁÍÆÂÊ¿ÁÇÊ
ÌÄÀÊ¿ÂÍÆÁÒÖÌÚËÌ¿ÆÁ¿ÌÇÄ˧̿ÒÖÌÍËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÈ ÁÄÊÇÉÇÈÎÇ¿ÌÇÐÑkniÂÒËÌÍÁÌ¿ÒÖÌÍËÒÆÚÉ¿ÊÛ
ÎÍÃÍÑÃÄʨnÍÁ×ÄÐÑÁÍÁÍÆËÍÅÌÍÒÃÇÁÇÊÍËÌÍÂÇÔ ÌÍÄ ÍÑÃÄÊÄÌÇÄ Ì¿ÒÖÌÍÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÍÂÍ Ó¿ÉÒÊÛ
cÄÃÛ ËÒÆÚÉÍÁÄÃÖÄÐÉ¿¾ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆ¿ÕǾ ÀÚÊ¿ ÑÍÂÿ ÑÄÑ¿ ÁÁÄÊÍ Ñ¿É Ì¿ÆÚÁ¿ÄËÒÝ ÇÐÑÍÏÇÉÍÐÍÕÇÍÊÍÂÇ
ÁÍÁÐÄËËÇÏÄÃÄÊÍËÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑÐÉÇË¿ÉÍÌÐÄÏÁ¿ ÖÄÐÉÒÝ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆ¿ÕÇÝ s¿É Ì¿Ö¿Ê¿ÐÛ ÑÏ¿ÃÇÕǾ
ÑÍÏÇÇÌÇÂÃÄÌÄÀÏ¿ÊÇÐÛÆ¿Ì¿ÒÖÌÚÄÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾ ÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÍÂÍ ËÒÆÚÉÍÆÌ¿ÌǾ Á ÐÑÄÌ¿Ô ÁÚÐ×ÇÔ
c qÍÐÐÇÇ ÅÄ ÁÍÍÀØÄ ÄØÄ ÌÄ ÀÚÊÍ ÐÇÐÑÄËÚ ËÒ ÒÖÄÀÌÚÔÆ¿ÁÄÃÄÌÇÈqÍÐÐÇÇk¿ÖÄÐÑÁÍÜÑÍÈÑÏ¿ÃÇ
ÆÚÉÍÁÄÃÖÄÐÉÍÂÍÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾnÍÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌ¿¾ ÕÇÇÍÎÏÄÃÄʾÊÇÉÍÌÄÖÌÍÅÄÊÒÖ×ÇÄÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐ
ÎÍÃÃÄÏÅÉ¿ÐÃÄÊ¿Ê¿ÐÁÍÄÃÄÊÍnÍÁÚÄÃÇÐÕÇÎÊÇÌÚ ÑÚÎÏÄÅÃÄÁÐÄÂÍiÁ¿ÌÍÁbÍÏÄÕÉÇÈÆ¿ÊÍÅÇÁ×ÇÈ
ÁÄÊÇÁÇÃÌÄÈ×ÇÄÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÚпËmciÁ¿ÌÍÁ ÍÐÌÍÁÚÏÒÐÐÉÍÂÍÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÍÂÍËÒÆÚÉÍÆÌ¿ÌǾÌ¿
bÍÏÄÕÇÈ° ÇÐÑÍÏÇÝ ÍÎÄÏÌÍÈ ËÒÆÚÉÇ ÇÐÑÍÏÇÝ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÄƿοÃÌÍÄÁÏÍÎÄÈÐÉÍÈËÒÆÚÉÇpÍÊÒÖÇÁ

irsoqikosfoqfsixfrkijuaktl}sfs 
×ÇÈÀÊÄÐѾØÄÄÄÁÏÍÎÄÈÐÉÍÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ
ËÒÆÚ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑ ÎÍ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÉÒÊÛÑÒÏÄ :: ÁÄÉ¿
ÉÍÁÄÃÄÌÇÝÒÖÇÊоÒau¿ÊÛÉÍÌÇÁÍuÊÍÏÄÌÕÇÇ ¿ÁÑÍÏ ËÍÌÍÂÏ¿ÓÇÈ Í bb¿ÏÑÍÉÄ rpÏÍÉÍÓÛÄÁÄ
ÒÖÄÌÇÉnaqÇËÐÉÍÂÍkÍÏпÉÍÁ¿ÎÍÉÍËÎÍÆÇÕÇÇ d~ÈÐÊÄÏÄ lÒÖ×ÄÈ ο˾ÑÛÝ ÍÀ Ò×ÄÃ×ÇÔ ÉÍÊ
iÁ¿ÌÍÁbÍÏÄÕÉÇÈ ÀÚÊ ÒÁÊÄÖÄÌÌÚË ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄ ÊÄ¿Ô ÐÑ¿ÊÇ ÇÔ ÓÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌÚÄ ÑÏÒÃÚ ÎÏÇËÄÏ
ÊÄË ÐÑ¿ÏÇÌÌÍÈ ËÒÆÚÉÇ Á ÍÐÍÀÄÌÌÍÐÑÇ ËÒÆÚÉÇ ÑÍËÒ°ÇÆÿÌÇÄÐÀÍÏÌÇÉÍÁÎÇÐÄËirÑÏ¿ÁÇÌÐÉÍ
ol¿ÐÐÍ eÅp¿ÊÄÐÑÏÇÌÚ irb¿Ô¿ ddÄÌÃÄʾ ÂÍÇrpÏÍÉÍÓÛÄÁ¿ÇÀÇÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÇÔË¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ
qÄÆÒÊÛÑ¿ÑÍË ¿ÏÔÇÁÌÚÔ ÇÆÚÐÉ¿ÌÇÈ Á iÑ¿ÊÇÇ Ç ÎÍÃÂÍÑÍÁÊÄÌÌÍÄÀÄÆÁÏÄËÄÌÌÍÒ×ÄÃ×ÇËÃÍÉÑÍÏÍË
dÄÏË¿ÌÇÇÐÑ¿ÊÇÄÂÍÒÖÄÀÌÚÄÎÍÐÍÀǾÌÄÎÍÑÄϾÁ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍËcpc¿ÏÒÌÕÄË
×ÇÄ ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÍÐÑÇ ÎÍÌÚÌÄ ~ÑÇ Ì¿ÖÇÌ¿ÌǾ ÎÏÍ c Ì¿ÐÑ;ØÄÄ ÁÏÄ˾ ÉÍÊÊÄÂÇ Ç ÎÍÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÇ
ÃÍÊÅÇÊÇÄÂÍÑ¿Ê¿ÌÑÊÇÁÚÄÒÖÄÌÇÉÇckÄÊÃÚ× qidÏÒÀÄÏ¿ nrnÇÉÍÊ¿ÄÁÍÈ Ç s~wÚÑÍÁÇÖ
snlÇÁ¿ÌÍÁ¿aarÍÊÍÁÕÍÁÇÃÏÒÂÇÄ ÎÏÍÃÍÊÅ¿ÝÑÊÒÖ×ÇÄÑÏ¿ÃÇÕÇÇÍÑÉÏÚÁ¿ÝÑÌÍÁÚÄ
cÄÂÍÃÚÐÍÀÚÑÇÄËÐÑ¿ÊÁÚÔÍÃÉÌÇÂÇÄØÄ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇ ÁÒÆÍÁÐÉÍÈ Ì¿ÒÉÇ pÏÍÓÄÐÐÍÏ ÃÍÉ
ÍÃÌÍÂ;ÏÉÍÂÍÇÐÑÍÏÇÉ¿°ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ÃÍÉÑÍÏ¿ ÑÍÏ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ dckÏ¿ÒÉÊÇÐ ÑÍÌÉÇÈ ÆÌ¿
ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾakkÒÆÌÄÕÍÁ¿
§mÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍ ÑÍÉÎÍÆÃÌÄÏÍË¿ÌÑÇÖÄÐÉÍÂÍÌ¿ÐÊÄÃǾÍÎÒÀÊÇÉÍÁ¿Ê
ÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÇÄ ÎÍÏÑÏÄÑÚ¨ ÂÍÃ ¿ ÁÐÊÄÃ Æ¿ ÕÄÊÒÝÐÄÏÇÝËÍÌÍÂÏ¿ÓÇÈÍÎÏÍÂÏ¿ËËÌÍÈËÒÆÚÉÄ
ÜÑÇË Á ÂÍÃÒ° ÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÇÔ ÑÏÒÃÍÁ ÎÏÍ ÜÎÍÔÇ ÏÍË¿ÌÑÇÆË¿ ÄÂÍ ÉÌÇÂÇ ÀÚÐÑÏÍ ÐÑ¿ÌÍÁ¾Ñо
ÓÄÐÐÍÏ¿ÃÍÉÑÍÏ¿ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾsnlÇÁ¿ÌÍ ÀÇÀÊÇÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÍÈ ÏÄÃÉÍÐÑÛÝ pÏÇËÄÏÍË ÑÍÂÍ
ÁÍÈ
§iÐÑÍÏǾ ƿοÃÌÍÄÁÏÍÎÄÈÐÉÍÈ ËÒÆÚÉÇ ÃÍ É¿É Ñ¿Ê¿ÌÑÊÇÁÚÈ ÒÖÄÌÇÉ ÇÃÄÑ ÿÊÛ×Ä ÐÁÍÇÔ ÒÖÇ
ÂÍÿ¨ ÇÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ÃÍÉÑÍÏ¿ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄ ÑÄÊÄÈ ¿ ÁÍ ËÌÍÂÍË Ç ÎÏÄÁÍÐÔÍÃÇÑ ÇÔ ÐÑ¿Ê¿ ÃÄ
ÃÄÌǾ c~uÄÏË¿Ì¿
§iÐÑÍÏǾ ÌÍÁÍÈ ƿοÃÌÍ ¾ÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ¾ÏÉÍÂÍ ËÒÆÚÉ¿ÌÑ¿ Ç Ñ¿Ê¿ÌÑÊÇÁÄÈ×ÄÂÍ
ÄÁÏÍÎÄÈÐÉÍÈËÒÆÚÉǨ ÎÄÿÂÍ¿°ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ÃÍÉÑÍÏ¿ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ
oÐÍÀÍÄËÄÐÑÍÁÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÇÇÉ¿ÓÄÃÏÚÇÐÑÍÏÇÇ fmw¿ÏÄÁÍÈ ÁÍÐÎÇÑ¿Á×ÄÈ ÃÄоÑÉÇ ÉÁ¿ÊÇÓÇÕÇ
Æ¿ÏÒÀÄÅÌÍÈ ËÒÆÚÉÇ ÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅÇÑ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÒ ÏÍÁ¿ÌÌÚÔÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁkÄÄÐÑ¿Á×ÄÈÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐ
ÃÍÉÑÍÏÒ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ qidÏÒÀÄÏÒ ÁÍÆÂÊ¿ ÉÍÈ ËÍÌÍÂÏ¿ÓÇÇ §iÍ¿ÌÌÄÐ bÏ¿ËШ ÎÍÐÑ;ÌÌÍ
ÁÇÁ×ÄËÒ ÄÄ Á ÂÍÃÒ fÂÍ ÓÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌÚÈ ÍÀÏ¿Ø¿ÝÑо Ç ÐÑÒÃÄÌÑÚ Ç ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ q¿ÆÊÇÖ
ÃÁÒÔÑÍËÌÇÉ
Á ÖÄÑÚÏÄÔ ÉÌÇÂ¿Ô §iÐÑÍÏǾ ËÒ ÌÚÄ ÐÑÍÏÍÌÚ ÄÄ É¿ÅÃÍÃÌÄÁÌÍÈ Ï¿ÀÍÑÚ° ÎÄÿ
ÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÉÒÊÛÑÒÏÚ¨ ÐÍÄÃÇÌÇÊ Á ÐÄÀÄ ÐÁÍÈÐÑÁ¿ ÂÍÂÇÖÄÐÉÍÈ ÎÏÍÐÁÄÑÇÑÄÊÛÐÉÍÈ Ì¿ÒÖÌÍÈ ÍÏ¿ÌÇ
ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾÇÏ¿ÆÁÄÏÌÒÑÍÂÍÒÖÄÀÌÇÉ¿lÄÂÄÌÃÍÈ Æ¿ÑÍÏÐÉÍÈ° Ñ¿ÉÅÄ Æ¿ÐÊÒÅÇÁ¿ÝÑ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÈ
ÐÑ¿Ê¿ÿÅÄÇÐÑÍÏǾÇÆÿÌǾÜÑÍÂÍÑÏÒÿÎÄÏÁÚÈ ËÍÌÍÂÏ¿ÓÇÇ pÏÍÓÄÐÐÍÏ ÃÍÉÑÍÏ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄ
ÑÍËÎÄÖ¿Ñ¿ÊоÁÍпÅÃÄÌÌÍËlÄÌÇÌÂÏ¿ÃÄÉÒÿÁÍ ÌǾ lmkÍÉÍÏÄÁ¿° ÎÍÎÒʾÏÌÚÈ ÎÄÿÂÍ ¿ÁÑÍÏ
ÁÏÄ˾ ÀÊÍÉ¿ÃÚ ÎÏÇÊÄÑÄÊ пË ¿ÁÑÍÏ Ç ÍÐÑ¿Á¿Êо ËÌÍÅÄÐÑÁ¿ ÉÌÇÂ Ç ÐÑ¿ÑÄÈ Í ÑÁÍÏÖÄÐÑÁÄ emÇÈÍ
Ñ¿Ë ÃÍ ÍÉÍÌÖ¿ÌǾ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ ÑÇÏ¿Å¿ tÖÄÌÇÉÇ ÍÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈÎÍÊÛÐÉÍÈËÒÆÚÉÄÍÆ¿ËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÍË
Ç ÎÍÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÇ qidÏÒÀÄÏ¿ Ï¿ÆÁÇÁ¿ÊÇ ÊÒÖ×ÇÄ ÎÇ¿ÌÇÐÑÄmcpÊÄÑÌÄÁÄÇÑÃfÄÌ¿ÒÖÌÍÈÐÍÀÏ¿Ì
ÐÑÍÏÍÌÚ ÄÂÍ ÑÁÍÏÖÄÐÉÍÂÍ ËÄÑÍÿ ÑØ¿ÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ÌÍÐÑÇ ÑÁÍÏÖÄÐÉÍÈ ÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁÌÍÐÑÇ ÎÍÏ¿Å¿ÝÑо
Ï¿ÀÍÑÚ Ð ÇÐÑÍÖÌÇÉ¿ËÇ ÎÏÍÃÒË¿ÌÌÍÐÑÛ Ì¿ÒÖÌÚÔ ÇÉÍÊÊÄÂÇÇÐÑÒÃÄÌÑÚ€ÏÉÇÈÇÐÑÍÏÇÉÂÊÒÀÍÉÇÈ
ÎÍÊÍÅÄÌÇÈÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÈÒÏÍÁÄÌÛÆÌ¿ÌÇÈ ÆÌ¿ÑÍÉÑÁÍÏÖÄÐÑÁ¿lÁ¿ÌbÄÑÔÍÁÄÌ¿ÇÃÏÒÂÇÔÁÄÌÐ
pÏÇ̾Á׿¾Æ¿ÁÄÃÍÁ¿ÌÇÄÉ¿ÓÄÃÏÍÈÁÂÍÃÒ ÉÇÔÉÊ¿ÐÐÇÉÍÁÎÏÍÓÄÐÐÍÏÃÍÉÑÍÏÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄ
ÃÍÉÑÍÏ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ s~wÚ ÌǾlckÇÏÇÊÊÇÌ¿ÄØÄÁÎÄÏÁÚÄÂÍÃÚÏ¿ÀÍÑÚÌ¿
ÑÍÁÇÖ ÍÑÿʿ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÎÍÖÑÇ É¿ÓÄÃÏÄÍÎÒÀÊÇÉÍÁ¿Ê¿ÐÁÍÈÓÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌÚÈÑÏÒÃ
ÎÍÊÁÄÉ¿ÐÍÆÿÁÕÄÊÒÝ×ÉÍÊÒcÑÏÒÿÔÄÄÒÖÄÌÇ ÍÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÍËÐÑÇÊÄÁËÒÆÚÉÄ:8+++ÁÄÉ¿
ÉÍÁ ÎÏÍÃÍÊÅÇÊ¿ÐÛ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑÉ¿ пËÍÂÍ ×ÇÏÍÉÍÂÍ kÁ¿ÅÌÄÈ×ÇËÉÍÊÊÄÉÑÇÁÌÚËÑÏÒÿËÉ¿ÓÄÃ
ÉÏÒ¿ÎÏÍÀÊÄËÏÄÌÄÐпÌÐÌÍÈÎÄÐÌÇÇËÒÆÚÉ¿ÊÛ ÏÚÍÑÌÍоÑоÒÖÄÀÌÇÉÇÎÍÇÐÑÍÏÇÇËÒÆÚÉÇÃʾ
ÌÚÔÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁÁbÇÀÊÇÇ
fkÍʾÿ ÒÁÄÏÑÝ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚÔÉÒÏÐÍÁÌÍÁÄÈ×ÇÄÒÖÄÀÌÇÉÇÎÍËÒ
ÏÚ À¿ÏÍÉÉÍ
bÍÖ¿ÏÍÁ ÉÒÊÛÑÒÏÚ l¿ÑÇÌÐÉÍÈ ÆÚÉÄ::ÁÄÉ¿ÃÄоÑÉÇÃÏÒÂÇÔÒÖÄÀÌÚÔÎÍÐÍÀÇÈÇ
aËÄÏÇÉÇ ËÒÆÚÉÇ ÄÁÏÍÎÄÈÐÉÍÂÍ rÏÄÃÌÄÁÄÉÍÁÛ¾ ÐÑ¿ÑÄÈrÏÄÃÇ¿ÁÑÍÏÍÁÊÇÃÄÏÚÌ¿×ÄÈËÒÆÚÉ¿ÊÛ

mr¿ÎÍÌÍÁ rÁÍÝ ¾ÏÉÒÝ ×ÉÍÊÒ ÎÄÿÂÍÂÍÁ Ç ÌÍÈÐÊ¿ÁÇÐÑÇÉÇ°ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÃÍÉÑÍÏÇÐÉÒÐÐÑ


ÒÖÄÌÚÔÐÍÆÿʿÎÏÍÓÄÐÐÍÏÉ¿ÌÃÇÿÑÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄ ÁÍÁÄÃÄÌǾ nad¿ÁÏÇÊÍÁ¿ Ç ÃÍÕÄÌÑ É¿ÌÃÇÿÑ
ÃÄÌǾnrnÇÉÍÊ¿ÄÁ¿¿ÁÑÍÏÑÏÒÃÍÁÍÑÁÍÏÖÄÐÑÁÄ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ fidÍÏÃÇÌ¿ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛ
pix¿ÈÉÍÁÐÉÍÂÍ lÁ¿ÌbÄÑÔÍÁÄÌ¿ qc¿ÂÌÄÏ¿ c ÑÁÍÏÖÄÐÑÁ¿ €rÇÀÄÊÇÒп Ç ÐÉ¿ÌÃÇÌ¿ÁÐÉÇÔ ÉÍË
ÇÐÑÍÏÇÝÉ¿ÓÄÃÏÚÁÍ×ÄÊÑ¿ÉÅÄÎÏÍÓÄÐÐÍÏÉ¿ÌÃÇ ÎÍÆÇÑÍÏÍÁ ickÍÅÄÌÍÁ¿ ¿ Ñ¿ÉÅÄ пËÚÈ Ï¿Æ
ÿÑ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ icnÄÐÑÛÄÁ° ÇÆÁÄÐÑÌÚÈ ÌÍÐÑÍÏÍÌÌÇÈ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑ É¿ÓÄÃÏÚ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ

 mth|kal}na€natkaisqaeiwiimth|kal}nodoobqahocani€
ÃÍÉÑÍÏ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ kchÄÌÉÇÌ Ð Ï¿ÁÌÍÈ ÌÇĨkÒÖ¿ÐÑÇÝÁÜÑÇÔÓÍÏÒË¿ÔÎÏÇÂʿ׿ÝÑо
ÍÐÌÍÁ¿ÑÄÊÛÌÍÐÑÛÝ Ï¿ÆÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÝØÇÈ ÎÏÍÀÊÄËÚ ÉÍÊÊÄÂÇÇÆÃÏÒÂÇÔÉ¿ÓÄÃÏÇÁÒÆÍÁqÍÐÐÇÇÇÆ¿
ÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔÐÑÇÊÄÈÍÑÏÍË¿ÌÑÇÆË¿ÃÍÌÄÍ¿Á¿Ì ÏÒÀÄÅÌÚÔ ÐÑÏ¿Ì k¿ÓÄÃÏ¿ ÐÑ¿Ê¿ ÇÌÇÕÇ¿ÑÍÏÍË
¿Ïÿ Ç ÎÍÐÑËÍÃÄÏÌÇÆË¿ rÓÄÏÒ ÉÒÊÛÑÒÏ aÆÇÇ ÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÈ Á ÖÄÐÑÛ ÊÄÑǾ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ É¿
aÓÏÇÉÇÇaËÄÏÇÉÇËÄÑÍÃÍÊÍÂÇÝÇÔÇÆÒÖÄÌǾ ÓÄÃÏÚ ÑÄÍÏÇÇ ËÒÆÚÉÇ ccpÏÍÑÍÎÍÎÍÁ¿ Ç Á
ÇÎÏÄÎÍÿÁ¿ÌǾÒÐÎÄ×ÌÍÇÐÐÊÄÃÒÝÑÎÏÍÓÄÐÐÍÏ ÖÄÐÑÛ ÊÄÑǾ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ auÍÏÑÒÌ¿ÑÍÁ¿
É¿ÌÃÇÿÑ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ cnÌÒÐÍÁ¿ ÎÏÍ ÁÚÎÒÐÉ¿ÄÑ ÉÌÇÂÇ Í ÉÍÊÊÄ¿ÔÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÕ¿Ô
ÓÄÐÐÍÏÉ¿ÌÃÇÿÑÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾrrÇÂÇÿ ~ÑÍ ÎÏÍÐÁÄÑÇÑÄÊÛÐÉÍÄ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ Ì¿ÂʾÃÌÍ
ÃÍÕÄÌÑ É¿ÌÃÇÿÑ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ iakϾ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÍ Ç Á ËÌÍÂÍÊÄÑÌÄÈ Ï¿ÀÍÑÄ tÌÇÁÄÏ
ÅÄÁ¿ kÐÑ¿ÑÇ iakϾÅÄÁÍÈ ÎÍÃÂÍÑÍÁÊÄÌÍ Ç ÐÇÑÄÑ¿ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÉÒÊÛÑÒÏÚ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
ÍÎÒÀÊÇÉÍÁ¿ÌÍ Ç пËÍÄ ÎÍÊÌÍÄ ¿É¿ÃÄËÇÖÄÐÉÍÄ ÁÍÆÂÊ¿ÁʾÄËÍÂÍÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍËfmw¿ÏÄÁÍÈ
ÇÆÿÌÇÄ
Ð ÒÖÄÑÍË ÎÄÑÄÏÀÒÏÂÐÉÇÔ ¿ÁÑÍÂÏ¿ÓÍÁ oÃÌÇËÐÊÍÁÍËÉ¿ÓÄÃÏ¿ÁÐÑÒÎÇÊ¿ÁÎÍÏÒÑÁÍÏ
ÍÎÄÏÚ §qÄÃÉ¿¾ ÁÄØÛ¨ cm¿ÏÑÇÌ¿ ÃÇÏÄÉÑÍÏ¿ ÖÄÐÉÍÂÍÏ¿ÐÕÁÄÑ¿nÄÐÊÒÖ¿ÈÌÍÇÎÏÍÕÄÌÑÃÍÉÑÍ
ÎÄÏÁÍÈÏÒÐÐÉÍÈÍÎÄÏÌÍÈÑÏÒÎÎÚeÏÒÂÍÈËÍÊÍ ÏÍÁ Ì¿ÒÉ Ç ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁ ÆÃÄÐÛ ÍÖÄÌÛ ÁÚÐÍÉÇÈ
ÃÍÈÎÄÿÂÍÂÃÍÕÄÌÑÉ¿ÌÃÇÿÑÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ cÄÃÛ Á Ì¿Ö¿ÊÄ Ô ÂÍÃÍÁ Á ×Ñ¿ÑÄ É¿ÓÄÃÏÚ
qan¿ÐÍÌÍÁ°¿ÁÑÍÏÃÇÐÐÄÏÑ¿ÕÇÇÍËÒÆÚÉ¿ÊÛ ÄØÄÌÄÀÚÊÍÌÇÍÃÌÍÂÍÃÍÉÑÍÏ¿Ì¿ÒÉnÚÌÄÅÄ
ÌÍÈÑÄÍÏÇÇÇÎÏ¿ÉÑÇÉÄÀ¿ÏÍÉÉÍÔÍѾÌÚÌÄÄÂÍ ÇÆ×Ñ¿ÑÌÚÔÎÄÿÂÍÂÍÁ°ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁ
Ì¿ÒÖÌÚÄ Ç ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÄ ÇÌÑÄÏÄÐÚ ÿÊÄÉÍ ÌÄ ÇÐ cÍÆÂÊ¿ÁʾÄÑ É¿ÓÄÃÏÒ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ ÃÍÉÑÍÏ ÇÐ
ÖÄÏÎÚÁ¿ÝÑоÿÌÌÍÈÑÄËÍÈ ÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ mar¿ÎÍÌÍÁ Ï¿ÆÌÍÐÑÍÏÍÌÌÇÈ
k¿ÓÄÃÏ¿ ÀÍÊÄÄ ÃÄоÑÇ ÊÄÑ ÁÄÃÄÑ ÕÇÉÊ §iÐ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛ ¿ÁÑÍÏ ÑÏÒÃÍÁ ÎÍ ÇÐÑÍÏÇÇ ƿοÃ
ÑÍÏÇÖÄÐÉÇÄ ÖÑÄÌǾ¨° ÄÅÄÂÍÃÌÚÄ Ì¿ÒÖÌÚÄ ÌÍÄÁÏÍÎÄÈÐÉÍÈ ËÒÆÚÉÇ ÐÏÄÃÌÇÔ ÁÄÉÍÁ Ç cÍÆ
ÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÇ Ì¿ ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÚÄ ÑÄËÚ Á ÑÍË ÖÇÐ ÏÍÅÃÄÌǾ Í ÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉÍË ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍË ÑÄ¿Ñ
ÊħqidÏÒÀÄÏÇÄÂÍ×ÉÍÊ¿¨§ÊÄÑÍÎÄÏĨ ÏÄ vv ÁÄÉ¿ Í ÏÒÐÐÉÇÔ ÃÌÄÁÌÇÉ¿Ô Ç ËÄËÒ¿Ï¿Ô
§p¿Ë¾ÑÇ nrnÇÉÍÊ¿ÄÁÍȨ §mÒÆÚÉ¿ Ç bÇÀ qc¿ÂÌÄÏ¿lyÎÍÏ¿ÇqyÒË¿Ì¿ÍÑÁÍÏÖÄÐÑÁÄ
ÊǾ¨ §iÐÑÍÏÇÖÄÐÉÇÈ ÇÐÑÍÖÌÇÉ Ç ÄÂÍ ÑÍÊÉÍÁ¿ irb¿Ô¿ÇËÌÍÂÇÔÃÏÒÂÇÔ

c ÍÐÌÍÁÄ ÒÖÄÀÌÍÈ Ç Ì¿ÒÖÌÍÑÁÍÏÖÄÐÉÍÈ Ï¿ÀÍ


ÑÚ É¿ÓÄÃÏÚ ÇÐÑÍÏÇÇ ÏÒÐÐÉÍÈ ËÒÆÚÉÇ
ÍÑÉÏÚÁ×ÄÈо Á ÐÄÏÄÃÇÌÄ Ô ÂÍÃÍÁ° ÑÏ¿
ÄÈncsÒË¿ÌÇÌÍÈ ÐÍÔÏ¿ÌÇÁ×ÇÈÐÁÍÝÆÌ¿ÖÇ
ËÍÐÑÛ Á ÒÖÄÀÌÍË ÎÏÍÕÄÐÐÄ Ì¿ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇÔ
Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ÔÎÍÐÄÈÃÄÌÛ
ÃÇÕÇÇ ÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÍÂÍ ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ËÒÆÚÉÍ r ÂÍÿ É¿ÓÄÃÏÒ ÁÍÆÂÊ¿Áʾʿ ncsÒ
ÆÌ¿ÌǾ ÍÎÚÑ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÌǾ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÇÐÑÍ Ë¿ÌÇÌ¿ÁÂÍÃÒÄÄÐËÄÌÇÊckÄÊÃÚ×
ÏÇÖÄÐÉÇÔ ÃÇÐÕÇÎÊÇÌ Á ÃÍÏÄÁÍÊÝÕÇÍÌÌÍÈ ÉÍÌ Á¯ÂÍÃÚÉ¿ÓÄÃÏÍÈÏÒÉÍÁÍÃÇÊÄÂÍÒÖÄ
ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇpÄÏÁÚËÆ¿ÁÄÃÒÝØÇËÉ¿ÓÄÃÏÚÐÑ¿Ê ÌÇÉ°aik¿ÌÃÇÌÐÉÇÈ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ÉÍÑÍ
kakÒÆÌÄÕÍÁ¿ÁÑÍϧiÐÑÍÏÇÇÏÒÐÐÉÍÈËÒÆÚÉÇ ÏÍÂÍ Ì¿ ÜÑÍË ÎÍÎÏÇØÄ ÀÚÊ¿ ÍÐÍÀÄÌÌÍ ÎÊÍ
Á Ë¿ÑÄÏÇ¿Ê¿Ô Ç ÃÍÉÒËÄÌÑ¿Ô¨
¯ ÂÍÃÚ ÃÍÑÁÍÏÌÍÈ r ÂÍÿ É¿ÓÄÃÏÒ ÁÍÆÂÊ¿ÁʾÄÑ
Ï¿ÀÍÑ Í ÃÏÄÁÌÄÏÒÐÐÉÍÈ ËÒÆÚÉÄ Í ÑÁÍÏÖÄÐÑÁÄ ÒÖÄÌÇÕ¿ aik¿ÌÃÇÌÐÉÍÂÍ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ ÃÍÉ
midÊÇÌÉÇÇÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÔÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁ ÑÍÏÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾfdrÍÏÍÉÇÌ¿
tÅÄÖÄÏÄÆÌÄÐÉÍÊÛÉÍÊÄÑÎÍÐÊÄÍÑÉÏÚÑǾÉ¿ ÄÂÍÃÚÁÇÐÑÍÏÇÇÉ¿ÓÄÃÏÚ°ÎÄÏÇÍÃÇÌ
ÓÄÃÏ¿ ÐÑ¿ÌÍÁÇÑо ÍÃÌÇË ÇÆ Ì¿ÒÖÌÍËÄÑÍÃÇÖÄÐ ÑÄÌÐÇÁÌÍÂÍÏ¿ÆÁÇÑǾn¿É¿ÓÄÃÏÒÎÏÇÔÍÃÇÑÏ¿
ÉÇÔÕÄÌÑÏÍÁÇÆÒÖÄÌǾÇÐÑÍÏÇÇÏÒÐÐÉÍÈËÒÆÚÉÇ ÀÍÑ¿ÑÛÌÍÁÍÄÎÍÉÍÊÄÌÇÄÑ¿Ê¿ÌÑÊÇÁÍÈËÍÊÍÃÄÅÇ
c  ÁÚ×ÄÊ Á ÐÁÄÑ ÒÖÄÀÌÇÉ ÇÐÑÍÏÇÇ ÏÒÐ aqÍÆ¿ÌÍÁ¿ fbeÍÊÇÌÐÉ¿¾ fdrÍÏÍÉÇÌ¿
ÐÉÍÈ ËÒÆÚÉÇ ÐÍÆÿÌÌÚÈ ÉÍÊÊÄÉÑÇÁÍË ÎÄÿÂÍ fclÄÁ¿×ÄÁÇÃÏoÀÌÍÁʾÝÑоÒÖÄÀÌÚÄÎÊ¿ÌÚ
ÂÍÁ É¿ÓÄÃÏÚ
ÎÍà ÏÄÿÉÕÇÄÈ mrpÄÉÄÊÇп ÎÏÍÂÏ¿ËËÚ ÉÒÏÐÍÁ Ï¿Ð×ÇϾÄÑо ÇÔ ÐÍÃÄÏÅ¿
n¿ ÍÐÌÍÁÄ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÌÌÚÔ Ì¿ É¿ÓÄÃÏÄ ÒÖÄÀÌÚÔ ÌÇÄÁÁÍþÑоÌÍÁÚÄÉÒÏÐÚÌ¿ÎÏÇËÄÏÐÄËÇÌ¿Ï
ÎÊ¿ÌÍÁ Ç ÎÏÍÂÏ¿ËË Á ÉÍÌÕÄ Ô ÂÍÃÍÁ ÀÚÊ ÎÍÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈËÒÆÚÉÄÃʾÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÄÈ
ÏÒ
ÇÆÿÌÑÏÄÔÑÍËÌÚÈÒÖÄÀÌÇÉckÄÊÃÚ׿§iÐ ÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛaqÍÆ¿ÌÍÁ¿ iÌÑÄÌÐÇÁÌÍÈÀÚÊ¿
ÑÍÏǾÏÒÐÐÉÍÈËÒÆÚÉÇÐÃÏÄÁÌÄÈ×ÇÔÁÏÄËÄÌÇ Ï¿ÀÍÑ¿ ÎÄÿÂÍÂÍÁ Á ÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÛÌÚÔ ÉÊ¿ÐпÔ Ð
ÃÍÂÍÿ¨
¯ÂÍÃÚ cÉÍÌÕÄÔ ÃÇÎÊÍËÌÇÉ¿ËÇ ¿ÐÎÇÏ¿ÌÑ¿ËÇ Ì¿ u¿ÉÒÊÛÑÄÑÄ
ÂÍÃÍÁÁÚ×ÄÊÇÆÎÄÖ¿ÑÇÌÍÁÚÈÑÏÄÔÑÍËÌÚÈÒÖÄÀ ÎÍÁÚ×ÄÌǾ ÉÁ¿ÊÇÓÇÉ¿ÕÇÇ ¿ Ñ¿ÉÅÄ Á ËÒÆÚÉÍ
ÌÇÉÎÍÇÐÑÍÏÇÇÏÒÐÐÉÍÈËÒÆÚÉÇ
ÎÍÃÏÄÿÉÕÇ ÁÄÃÖÄÐÉÍÈ ÐÄÉÕÇÇ rÍÝÆ¿ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁ rrrq

irsoqikosfoqfsixfrkijuaktl}sfs 
n¿Æ¿ÐÄÿÌÇÇÉ¿ÓÄÃÏÚÇÐÑÍÏÇÇÏÒÐÐÉÍÈËÒÆÚÉÇrÊÄÁ¿Ì¿ÎÏ¿ÁÍ°fdbÍÂÇÌ¿fckÏÇÁÕÍÁ¿npr¿ÁÉÇÌ¿afm¿ÉÐÇËÍÁ¿
eqpÄÑÏÍÁicrÑÄοÌÍÁ¿iarÉÁÍÏÕÍÁ¿cpp¿ÁÊÇÌÍÁ¿fbeÍÊÇÌÐÉ¿¾aqÍÆ¿ÌÍÁ¿fdrÍÏÍÉÇÌ¿
Æ¿ÁÉ¿ÓÄÃÏÍÈ 
nndÇʾÏÍÁ¿ ocsÝÏÇÌ¿
ÐÑÍÇÑ aafÊÇÐÄÄÁ¿
ÐÑÍÇÑ cmzÒÏÍÁ iflÍÆÍÁ¿¾ ndeÄÌÇÐÍÁ sarÑ¿ÏÍÐÑÇÌ¿
iar¿ÁÄÊÛÄÁ¿nmr¿ÁÄÊÛÄÁ¿frcÊ¿ÐÍÁ¿rir¿ÁÄÌÉÍ

pÏÍÃÍÊÅÇÊÍÐÛÇÆÿÌÇÄÌÍÁÚÔÑÏÒÃÍÁÍÑÁÍÏÖÄÐÑ §iÐÑÍÏÇÇ ÏÒÐÐÉÍÈ ËÒÆÚÉǨ Ãʾ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇÔ


ÁÄ naqÇËÐÉÍÂÍkÍÏпÉÍÁ¿ rcq¿ÔË¿ÌÇÌÍÁ¿ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑÍÁ
¿ÁÑÍÏÚ sucÊ¿ÃÚ×ÄÁÐÉ¿¾ oflÄ

¿ÁÑÍÏ aik¿ÌÃÇÌÐÉÇÈ pix¿ÈÉÍÁÐÉÍÂÍ Á¿×ÄÁ aik¿ÌÃÇÌÐÉÇÈ ÏÄÿÉÑÍÏÚ fdrÍÏÍÉÇ

aqÍÆ¿ÌÍÁ¿ nkmÄÑÌÄÏ¿ n€m¾ÐÉÍÁÐ Ì¿aik¿ÌÃÇÌÐÉÇÈ ÂÍÑÍÁÇÑоÉÇÆÿÌÇÝÁÑÍÏÍÈ


ÉÍÂÍ
fbeÍÊÇÌÐÉ¿¾ Ç ÃÏ sÍÂÿ ÅÄ ÁÚ×Ê¿ ÑÍË
aik¿ÌÃÇÌÐÉÇÈcpp¿ÁÊÇÌÍÁ¿icrÑÄ
ÌÍÁ¿¾ ÐÄÏǾ ÁÒÆÍÁÐÉÇÔ ÒÖÄÀÌÇÉÍÁ §iÐÑÍÏǾ οÌÍÁ¿ eqpÄÑÏÍÁ ÏÄÿÉÑÍÏÚ fdrÍÏÍÉÇÌ¿
ÏÒÐÐÉÍÈËÒÆÚÉǨ
s¯+ÁÚÎÇ aqÍÆ¿ÌÍÁ¿ 
cÌ¿Ö¿ÊÄÔÂÍÃÍÁÌ¿Ö¿ÊÍÐÛÏ¿ÆÁÇÑÇÄÑ¿ÉÇÔ eʾÇÐÑÍÏÇÉÍÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÍÂÍÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿Ï¿Æ
ÐÓÄÏ Ì¿ÒÖÌÍÈ Ç ÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÍÈ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ É¿ Ï¿ÀÍÑ¿ÌÚ Ç ÁÁÄÃÄÌÚ Á ÒÖÄÀÌÚÈ ÎÏÍÕÄÐÐ ÌÍÁÚÄ
ÓÄÃÏÚÉÍÑÍÏÚÄÁÎÏÄÅÌÇÔÇÃÄÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÔÒÐÊÍ ÃÇÐÕÇÎÊÇÌÚ §iÐÑÍÖÌÇÉÍÁÄÃÄÌÇÄ Ç ÑÄÉÐÑÍÊÍ
ÁǾÔÀÚÊÇÌÄÁÍÆËÍÅÌÚcÍÀÌÍÁÊÄÌÌÚÄÎÏÍÂÏ¿Ë ÂǾ¨
ÃÍÕÄÌÑeqpÄÑÏÍÁ §aÏÔÇÁÌ¿¾ÎÏ¿ÉÑÇÉ¿
ËÚÊÄÉÕÇÍÌÌÚÔÉÒÏÐÍÁÁÁÍþÑоÏ¿ÆÃÄÊÚÇÐÑÍÏÇÇ Á qdali¨
ÃÍÕÄÌÑ frcÊ¿ÐÍÁ¿ ÎÍËÍ¿ÝØÇÄ
ÕÄÏÉÍÁÌÍÈ ËÒÆÚÉÇ ÇÐÑÍÏÇÇ ËÒÆÚÉÇ ÏÒÐÐÉÍÂÍ ÁÚÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÄ Ì¿ÁÚÉÇ ÇÐÐÊÄÃÍ
Æ¿ÏÒÀÄÅÛ¾ vv ÁÄÉ¿ ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍÈ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ Á¿ÑÄÊÛÐÉÍÈÏ¿ÀÍÑÚÒËÍÊÍÃÚÔËÒÆÚÉÍÁÄÃÍÁ
ÉÒÊÛÑÒÏÚnÍÁÄÈ×ÄÂÍÁÏÄËÄÌÇÇÂÊÒÀÇÌÌÚÔÎÊ¿Ð pÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉ¿¾ Ç ËÄÑÍÃÇÖÄÐÉ¿¾ Ï¿ÀÍÑ¿ ÎÄÿ
ÑÍÁrÏÄÃÌÄÁÄÉÍÁÛ¾ÇÏÒÐÐÉÍÈÉÒÊÛÑÒÏÚ:8+++ÁÄÉ¿ ÂÍÂÍÁÉ¿ÓÄÃÏÚÑÄÐÌÍÐÁ¾Æ¿Ì¿ÐÇÔÌ¿ÒÖÌÍÇÐÐÊÄ
pÏÍÃÍÊÅÇÊ¿ÐÛÏ¿ÀÍÑ¿ÇÌ¿ÃÒÖÄÀÌÇÉ¿ËÇcÚ×ÄÊ ÃÍÁ¿ÑÄÊÛÐÉÍÈ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛÝ rÏÄÃÇ ËÌÍÂÍÖÇÐ
ÑÏÄÔÑÍËÌÇɧiÐÑÍÏǾÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍÈ ÊÄÌÌÚÔ É¿ÓÄÃÏ¿ÊÛÌÚÔ ÎÒÀÊÇÉ¿ÕÇÈ ÐÀÍÏÌÇÉÇ
ËÒÆÚÉǨ
ÏÄÿÉÑÍÏÚ° mfs¿Ï¿É¿ÌÍÁ fbeÍ ÐÑ¿ÑÄÈ
Á Ö¿ÐÑÌÍÐÑÇ ÎÍÐÁ¾ØÄÌÌÚÄ ο˾ÑÌÚË
ÊÇÌÐÉ¿¾ cÐÊÄà ƿ ÎÒÀÊÇÉ¿ÕÇÄÈ ÎÄÏÁÍÂÍ ÑÍË¿ ÿѿË pix¿ÈÉÍÁÐÉÍÂÍ Á Ç ÂÍÃ¿Ô 

 mth|kal}na€natkaisqaeiwiimth|kal}nodoobqahocani€
ËÍÌÍÂÏ¿ÓǾ rir¿ÁÄÌÉÍ
§mÇÏ rÑÏ¿ÁÇÌÐÉÍ ÄÁÄ Ç dnqÍÅÃÄÐÑÁÄÌÐÉÍË c ÐÄÏÇÇ §yÉÍÊÛÌ¿¾
Âͨ ÉÌÇÂÇ icrÑÄοÌÍÁÍÈ
§mÒÆÚÉ¿ Ç ÐÊÍ ÀÇÀÊÇÍÑÄÉ¿¨ÁÚ×Ê¿ÉÌÇ¿ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿aqÍÆ¿
Áͨ fbeÍÊÇÌÐÉÍÈ
§qÒÐÐÉ¿¾ ËÒÆÚÉ¿ ÎÍÐÊÄà ÌÍÁÍȧpÄÑÏiÊÛÇÖx¿ÈÉÍÁÐÉÇȨ
ÌÄÈÑÏÄÑÇvvÁ¨ nndÇʾÏÍÁÍÈ
§mÒÆÚÉ¿ÊÛ yÇÏÍÉÇÈ ÏÄÆÍÌ¿ÌÐ ÐÏÄÃÇ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÄÈ Ç
ÌÚÈ ÓÍÊÛÉÊÍÏ q¾Æ¿ÌÐÉÍÈ ÍÀÊ¿ÐÑǨ eqpÄÑ ËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁ ÁÚÆÁ¿ÊÇ ÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿ÌÌÚÄ É¿ÓÄÃÏÍÈ
ÏÍÁ¿
§:+: ÁÄÉ É¿É ÎÍ̾ÑÇÄ ÉÒÊÛÑÒÏÚ oÎÚÑ ÁÎÍÐÊÄÃÌÇÄÂÍÃÚËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÄÌ¿ÒÖÌÚÄÉÍÌ
ËÒÆÚÉÍÆÌ¿ÌǾ ¯Ô ¨ cmzÒÏÍÁ¿ ÓÄÏÄÌÕÇÇ ÎÍÐÁ¾ØÄÌÌÚÄ erbÍÏÑ̾ÌÐÉÍËÒ Ç

§bÄÊÂÍÏÍÃÐÉÍÄ pÏÇÍÐÉÍÊÛÄ pÄÐÌÇ ÒÐÄÏÃÐÉÍÈ ÄÂÍ ÁÏÄËÄÌÇ ÊÄÑÌÄËÒ ÝÀÇÊÄÝ midÊÇÌ


ÐÑÍÏÍÌÚ¨ n¿ É¿ÓÄÃÏÄ ÂÍÑÍÁ¾Ñо ËÍÌÍÂÏ¿ÓÇÇ ÉÇ ÎÏÍÀÊÄË¿Ë ÕÄÏÉÍÁÌÍÈ ËÒÆÚÉÇ cÄÊÇÉÍÈ
ÍeyÍÐÑ¿ÉÍÁÇÖÄ
icrÑÄοÌÍÁ¿ qzÄÃÏÇÌÄ oÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍÈ ÁÍÈÌÄ oÐÍÀÚÈ ÇÌÑÄÏÄÐ ÁÚÆÁ¿Ê¿

frcÊ¿ÐÍÁ¿ ÍÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÍËÉÍÌÕÄÏÑÄÁËÒ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌ¿¾ ÉÍÌÓÄÏÄÌÕǾ §qÒÐÐÉ¿¾ ËÒÆÚÉ¿


ÆÚÉÄvvÁ
fbeÍÊÇÌÐÉ¿¾ ÇÃÏ qÒÀÄÅÇ ÇÐÑÍÏÇǨ ÂÃÄ ÍÀÐÒÅÿÊÇÐÛ ÎÏÍÀÊÄËÚ
oÃÌ¿ ÇÆ ¾ÏÉÇÔ ÑÏ¿ÃÇÕÇÈ É¿ÓÄÃÏÚ° ÎÏÍÐÁÄ ÇÆÒÖÄÌǾ ËÒÆÚÉÇ ÏÒÐÐÉÍÂÍ Æ¿ÏÒÀÄÅÛ¾
Ë¿ÑÄÏÇ
ÑÇÑÄÊÛÐÉ¿¾Ï¿ÀÍÑ¿ÎÄÿÂÍÂÍÁÁtÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ¿ÔËÒ ¿ÊÚ ÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÇ ÍÎÒÀÊÇÉÍÁ¿ÌÚ Á ÂÍÃÒ Á
ÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÉÒÊÛÑÒÏÚ
ÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÇÁwÄÌ ÍÃÌÍÇËÄÌÌÍË ÐÀÍÏÌÇÉÄ ÐÑ¿ÑÄÈ pÏÍÓÄÐÐÍÏ¿
ÑÏ¿ÊÛÌÍË ÃÍËÄ Ï¿ÀÍÑÌÇÉÍÁ ÇÐÉÒÐÐÑÁ ÁÚÐÑÒÎ É¿ÓÄÃÏÚ ÒÖ¿ÐÑÁÍÁ¿ÊÇ Á Ì¿ÒÖÌÚÔ ÉÍÌÓÄÏÄÌÕǾÔ
ÊÄÌǾ Á ÕÇÉÊ¿Ô ÊÄÉÕÇÈÉÍÌÕÄÏÑÍÁ Á bÇÀÊÇÍÑÄÉÄ Á cÄÊÇÉÍÀÏÇÑ¿ÌÇÇ dÄÏË¿ÌÇÇ rya €ÎÍÌÇÇ ¿
ÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÍÈ ÊÇÑÄÏ¿ÑÒÏÚ mÒÆÄÄ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ Ñ¿ÉÅÄÁÍËÌÍÂÇÔÂÍÏÍÿÔqÍÐÐÇÇ
ÉÒÊÛÑÒÏÚÇËmidÊÇÌÉÇmÒÆÄÄÂÍÐÑÇÌÍÈÁÉÍÌ c Ì¿ÐÑ;ØÄÄ ÁÏÄ˾ Ì¿ É¿ÓÄÃÏÄ Ï¿ÀÍÑ¿ÝÑ ÎÏÍ
ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Ð ÉÍËËÄÌÑ¿ÏǾËÇ Ç ÁÐÑÒÎÇÑÄÊÛÌÚË ÓÄÐÐÍÏ¿° ÃÍÉÑÍÏ¿ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ fbeÍÊÇÌÐ
ÐÊÍÁÍË ÎÄÏÄà ÉÍÌÕÄÏÑ¿ËÇ Á kÍÌÕÄÏÑÌÍË Æ¿ÊÄ É¿¾ bqÍÆ¿ÌÍÁ¿ rir¿ÁÄÌÉÍ icrÑÄοÌÍÁ¿
ÇËpix¿ÈÉÍÁÐÉÍÂÍ bÄÑÔÍÁÄÌÐÉÍË Æ¿ÊÄ dabs¿ cmzÒÏÍÁÉ¿ÌÃÇÿÑÚÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾnndÇʾ
Æ¿ÊÄ eÍË¿ ÒÖÄÌÚÔ Ç ËÌÍÂÇÔ ÃÏÒÂÇÔ ¿ÒÃÇÑÍÏǾÔ ÏÍÁ¿illÍÆÍÁ¿¾irrÉÁÍÏÕÍÁ¿ÃÍÕÄÌÑÚ°É¿Ì

fdrÍÏÍÉÇÌ¿ npr¿ÁÉÇÌ¿ iarÉÁÍÏÕÍÁ¿ ÃÇÿÑÚÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾnpr¿ÁÉÇÌ¿eqpÄÑÏÍÁ


pÍÐÕÄÌ¿ÏǾËÃÍÕÄÌÑ¿npr¿ÁÉÇÌÍÈÀÚÊÇÐ̾ cpp¿ÁÊÇÌÍÁ¿ nmr¿ÁÄÊÛÄÁ¿ sarÑ¿ÏÍÐÑÇÌ¿
ÑÚÃÍÉÒËÄÌÑ¿ÊÛÌÚÄÑÄÊÄÓÇÊÛËÚÍrrpÏÍÉÍÓÛ ffcÊ¿ÐÍÁ¿ndeÄÌÇÐÍÁacn¿ÒËÍÁ

c ÂÍÃÒÎÏÇÉ¿ÓÄÃÏÄÀÚÊÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿Ìk¿
ÀÇÌÄÑ ÏÒÐÐÉÍÈ ÕÄÏÉÍÁÌÍÈ ËÒÆÚÉÇ ÎÏÄÍÀÏ¿
ÆÍÁ¿ÌÌÚÈÁÂÍÃÒÁn¿ÒÖÌÍÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛ
ÉÌÇÂÇ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÌÍÈ Ì¿ ÒÂÊÒÀÊÄÌÇÄ Ì¿ÒÖÌÚÔ ÇÐ
ÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÈÁÍÀÊ¿ÐÑÇÁÍÐÑÍÖÌÍÔÏÇÐÑÇ¿ÌÐÉÍÈÎÏ¿
ÁÍÐÊ¿ÁÌÍÈÕÄÏÉÍÁÌÍÎÄÁÖÄÐÉÍÈÉÒÊÛÑÒÏÚ
ÐÉÇÈÕÄÌÑÏÕÄÏÉÍÁÌÍÈËÒÆÚÉÇÇËpÏÍÑÍÇÄ q¿ÆÏ¿ÀÍÑÉ¿ ÇÐÑÍÏÇÉÍÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇÔ ÎÏÍÀÊÄË
ÏľeÇËÇÑÏǾq¿ÆÒËÍÁÐÉÍÂÍ~ÑÍÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ ÁÍÐÑÍÖÌÍÔÏÇÐÑÇ¿ÌÐÉÍÂÍ ÎÄÁÖÄÐÉÍÂÍ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿
Ì¿ÒÖÌÚÔÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÈÁmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍ ÎÏÄÃÎÍʿ¿ÄÑ ÁÊ¿ÃÄÌÇÄ ÕÄÊÚË ÉÍËÎÊÄÉÐÍË Ì¿ÒÖ
ÏÇÇÁÍÆÏÍÃÇÊÍÐÛ ÀÊ¿ÂÍÿϾ ÁÍÆÍÀÌÍÁÊÄÌÇÝ ÉÒÏп ÌÚÔÃÇÐÕÇÎÊÇÌÌÄÁÔÍÃÇÁ×ÇÔÁÐÇÐÑÄËÒÑÏ¿ÃÇÕÇ
ÏÒÐÐÉÍÈËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈοÊÄÍÂÏ¿ÓÇÇfØÄÁÎÍÐÊÄà ÍÌÌÍÂÍ ËÒÆÚÉÍÁÄÃÖÄÐÉÍÂÍ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ Á qÍÐÐÇÇ
ÌÄÈ ÑÏÄÑÇ :+:° Ì¿Ö¿ÊÄ :: ÁÁ ÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿Á׿¾ rÍÑÏÒÃÌÇÉÇ wÄÌÑÏ¿ ÖÇÑ¿ÝÑ ÉÍËÎÊÄÉÐÌÚÈ ÉÒÏÐ
ÑÍÂÿÉ¿ÓÄÃÏ¿ÇÐÑÍÏÇÇÇÑÄÍÏÇÇÕÄÏÉÍÁÌÍÂÍÎÄ ÇÐÑÍÏÇÇÇÑÄÍÏÇÇÃÏÄÁÌÄÏÒÐÐÉÍÂÍÇÁÇÆ¿ÌÑÇÈÐÉÍÂÍ
ÌǾ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÀÚÊ¿ ÍÀØÄÎÏÇ ÕÄÏÉÍÁÌÍÂÍÎÄÌǾÆ¿ÑÏ¿ÂÇÁ¿ÝØÇÈ̿ϾÃÒÐÐÍÀÐÑ
ÆÌ¿ÌÌÚË ÕÄÌÑÏÍË ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÈ Ì¿ÒÉÇ Á ÍÀÊ¿ÐÑÇ ÁÄÌÌÍËÒÆÚÉÍÁÄÃÖÄÐÉÍÈÎÏÍÀÊÄË¿ÑÇÉÍÈÁÍÎÏÍÐÚ
ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ οÊÄÍÂÏ¿ÓÇÇ Ç ÏÒÐÐÉÍÂÍ ÕÄÏÉÍÁ ÑÄÉÐÑÍÊÍÂÇÇοÊÄÍÂÏ¿ÓÇÇÇÉÍÃÇÉÍÊÍÂÇÇÍÑÄÖÄÐÑ
ÌÍÎÄÁÖÄÐÉÍÂÍ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ r ÌÄÈ ÐÁ¾Æ¿Ì¿ Ì¿ÒÖÌ¿¾ ÁÄÌÌÍÈÇÁÐÄÍÀØÄÈÇÐÑÍÏÇÇÓÇÊÍÊÍÂÇÇÇÐÑÍÏÇÇ
ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ÉÏÒÎÌÄÈ×ÇÔ ÒÖÄÌÚÔ° ÎÏÍÑÍÇÄÏľ wÄÏÉÁÇÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÍÈÊÇÑÒÏÂÇÉÇÇÐÑÍÏÇÇÏÒÉÍ
eÇËÇÑÏǾ q¿ÆÒËÍÁÐÉÍÂÍ ÁÍÆÂÊ¿ÁÇÁ×ÄÂÍ É¿ÓÄÃÏÒ ÎÇÐÌÍÈ ÉÌÇÂÇ Á ÎÄÏÁÒÝ ÍÖÄÏÄÃÛ ÊÇÑÒÏÂÇÖÄÐÉÍÈ
ÎÍÏÄÉÍËÄÌÿÕÇÇÉ̾ƾcuoÃÍÄÁÐÉÍÂÍÁÂÍÃÍÑ cÃÍÎÍÊÌÄÌÇÄÉÐÎÄÕÉÒÏÐÒwÄÌÑÏÍÏ¿ÌÇÆÒÄÑÃʾ
ÉÏÚÑǾ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ rÑcrËÍÊÄÌÐÉÍÂÍ ÎÏÍ ÁÐÄÔ ÅÄÊ¿ÝØÇÔ Ó¿ÉÒÊÛÑ¿ÑÇÁÌÚÄ ÉÒÏÐÚ ÉÍÑÍÏÚÄ
ÑÍÇÄÏľc¿ÐÇÊǾmÄÑ¿ÊÊÍÁ¿ ÎÏÍÁÍþÑо É¿É Ì¿ÒÖÌÚËÇ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉ¿ËÇ Ñ¿É
wÄÌÑÏÁÇÃÇÑÐÁÍÝƿÿÖÒÁÐÍÄÃÇÌÄÌÇÇÌ¿ÒÖÌÍ Ç ÎÏÇÂÊ¿×ÄÌÌÚËÇ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑ¿ËÇ pÍÐÑ;ÌÌÍ
ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÐÉÍÈ Ì¿ÒÖÌÍËÄÑÍÃÇÖÄÐÉÍÈ Ç ÎÄÿ ÃÄÈÐÑÁÒÝÑ ÑÏÄÔÂÍÃÇÖÌÚÈ Ó¿ÉÒÊÛÑ¿ÑÇÁ §oÀÒÖÄÌÇÄ
ÂÍÂÇÖÄÐÉÍÈ Ï¿ÀÍÑÚ Á ÉÍÍÏÃÇÌ¿ÕÇÇ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÆÌ¿ËÄÌÌÍËÒÎÄÌÇÝÌ¿ÍÐÌÍÁÄÅÇÁÍÈÑÏ¿ÃÇÕÇǨ
ËÒÆÚÉÍÁÄÃÍÁοÊÄÍÂÏ¿ÓÍÁÇÐÑÍÏÇÉÍÁÏÒÉÍÎÇÐÌÍÈ ÍÃÌÍÂÍÃÇÖÌÚÈÉÒÏЧp¿ÊÄÍÂÏ¿ÓǾ¨ÃʾÐÑÒÃÄÌÑÍÁ

irsoqikosfoqfsixfrkijuaktl}sfs 
kÍÊÊÄÉÑÇÁn¿ÒÖÌÍÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÐÉÍÂÍÕÄÌÑÏ¿ÕÄÏÉÍÁÌÍÈËÒÆÚÉÇÇËpÏÍÑÍÇÄÏľeÇËÇÑÏǾq¿ÆÒËÍÁÐÉÍÂÍ
rÊÄÁ¿Ì¿ÎÏ¿ÁÍ°ndeÄÌÇÐÍÁocsÝÏÇÌ¿iflÍÆÍÁ¿¾
Æ¿ÁÕÄÌÑÏÍË aafÊÇÐÄÄÁ¿

ËÒÆÚÉÍÁÄÃÍÁ ÇÆÀÏ¿Á×ÇÔ ÁÍÐÑÍÖÌÍÔÏÇÐÑÇ¿ÌÐÉÍÄ ÉÍÊÇÑÒÏÂÇÖÄÐÉÍËÉÍÌÑÄÉÐÑÄcÍÐÑÍÉ°qÒÐÛ°h¿


ÎÄÁÖÄÐÉÍÄ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍ ÎÏÄÃËÄÑÍË ÐÁÍÇÔ Ì¿ÒÖÌÚÔ οè~Ñ¿ÑÄËÚÀÚÊÇÏ¿ÆÁÇÑÚÁË¿ÄÂÍÿÌ¿
ÇÌÑÄÏÄÐÍÁ pÄÏÇÍÃÇÖÄÐÉÇ ÎÏÍÁÍþÑо ƿ̾ÑǾ È ÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÇ §tÐÑÌ¿¾ Ç ÎÇÐÛËÄÌÌ¿¾ ÑÏ¿ÌÐ
ÎÍÉÒÏп˧cÁÄÃÄÌÇÄÁÂÏÄÖÄÐÉÒÝοÊÄÍÂÏ¿ÓÇݨ ËÇÐÐǾ ÕÄÏÉÍÁÌÍÎÄÁÖÄÐÉÍÈ ÑÏ¿ÃÇÕÇÇ cÍÐÑÍÉ°
§dÏÄÖÄÐÉ¿¾ οÊÄÍÂÏ¿ÓǾ¨ §rÊ¿Á¾ÌÐÉ¿¾ οÊÄÍ qÒÐÛ°h¿Î¿Ã¨ÇÓÄÐÑÇÁ¿ÊħsÏ¿ÃÇÕÇÇÊÇÑÒÏÂÇÖÄÐ
ÂÏ¿ÓǾ¨ §dÏÄÖÄÐÉÇÈ ¾ÆÚɨ §l¿ÑÇÌÐÉÇÈ ¾ÆÚɨ ÉÍÂÍÎÄÌǾ¨cwÄÌÑÏÄÎÏÍ×ÊÇÁÐÑÏÄÖÇÐÃÇÏÄÉÑÍ
ÐÂÍÿÖÇÑ¿ÄÑоÉÒÏЧcÁÄÃÄÌÇÄÁÁÇÆ¿ÌÑÇÈÐ ÏÍËiÌÐÑÇÑÒÑ¿ËÒÆÚÉÍÊÍÂÇÇÁbÄÊÂÏ¿ÃÄerÑÄÓ¿
ÉÍÄÇÃÏÄÁÌÄÏÒÐÐÉÍÄÇÐÉÒÐÐÑÁͨ ÌÍÁÇÖÄË
rÄÏÀǾÇxÄÏÌÍÂÍÏǾ ÏÄÂÄÌÑÍËÐÍÀÍÏ¿
qÄ×ÄÌÇÝ Ì¿ÒÖÌÍÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌÚÔ ƿÿÖ wÄÌÑ rÁr¿ÁÁÚÁbÄÊÂÏ¿ÃÄpmÇÍÃÏ¿ÂÍËÁÚÿÝØÇËо
Ï¿ ÐÎÍÐÍÀÐÑÁÒÄÑ ÎÏÍÁÄÃÄÌÇÄ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ Ì¿ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÄËÁÇÆ¿ÌÑÇÈÐÉÍÈÇÐÊ¿Á¾ÌÐÉÍÈÎÄÁÖÄÐ
ÒÖÌÚÔ ÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÈ ÎÍ ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÚË ÎÏÍÀÊÄË¿Ë ÉÇÔÉÒÊÛÑÒÏÃÍÉÑÍÏÍËmcÄÊÇËÇÏÍÁÇÖÄË
rya 
ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ËÄÃÇÄÁÇÐÑÇÉÇ ÐÄËÇÌ¿ÏÍÁ Ç ÁÐÑÏÄÖ kÎÏ¿ÆÃÌÍÁ¿ÌÇÝÊÄÑǾÍÐÌÍÁ¿ÌǾmÍÐÉÁÚÀÚÊ
ÐÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄʾËÇÎÄÁÖÄÐÉÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ÁqÍÐÐÇÇ ÎÏÇÒÏÍÖÄÌ ÉÍÌÕÄÏÑ vÍÏ¿ Ë¿ÐÑÄÏÍÁ ÎпÊÑÇÖÄÐÉÍÂÍ
ÇÆ¿ÄÄÎÏÄÃÄÊ¿ËÇÀÄÐÄÃÐÎÏ¿ÉÑÇÉ¿ËÇÏÄÂÄÌÑ¿ËÇ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ ÎÍÃ ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍË ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ aÓÇÌÐ
Ç ÎÄÁÖÇËÇ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÔÍÏÍÁÚÔ ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÄÈ s¿É ÉÍÂÍÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ¿drÑ¿ÑÇп
dÏÄÕǾ ÐÎÏÍÂÏ¿Ë
¾mÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌ¿¾Ì¿ÒÖÌ¿¾ÉÍÌÓÄÏÄÌÕǾο˾ÑÇ ËÍȧnÚÌÄÁоÇÐÎÍÊÌÇ׿оÐÁÄÑ¿¨rÍÑÏÒÃÌÇÉÇ
pÏÍÑÍÇÄÏľeÇËÇÑÏǾq¿ÆÒËÍÁÐÉÍÂÍÎÏÍ×Ê¿ÁÂÍà wÄÌÑÏ¿ÎÏÇÌÇË¿ÊÇ¿ÉÑÇÁÌÍÄÒÖ¿ÐÑÇÄÁÎÍÃÂÍÑÍÁ
ÊÄÑǾmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇǾÉÍÌÓÄ ÉÄ Ç ÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇ Ì¿ÒÖÌÍÈ ÎÏÍÂÏ¿ËËÚ ÐÄËÇÌ¿ÏÍÁ
ÏÄÌÕǾ ÎÍÐÁ¾ØÄÌÌ¿¾ ÊÄÑÇÝ ÍÑ qÍÅÃÄÐÑÁ¿ Ãʾ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÄÈ ÕÄÏÉÍÁÌÍÂÍ ÎÄÌǾ eÒÔÍÁÌÚÔ
vÏÇÐÑÍÁ¿ ÍÀÍÆÌ¿ÖÇÊ¿ ÎÏÇÍÏÇÑÄÑÌÍÄ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ ×ÉÍÊqÒÐÐÉÍÈÎÏ¿ÁÍÐÊ¿ÁÌÍÈÕÄÏÉÁÇÁmÍÐÉÍÁÐÉÍÈ
ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇwÄÌÑÏ¿§wÄÏÉÍÁÌÍÄÎÄÌÇÄÁÇÐÑÍÏÇ ÃÒÔÍÁÌÍÈ¿É¿ÃÄËÇÇ
¯ÂÍÃÚ ÎÍÃÏÒÉÍ

 mth|kal}na€natkaisqaeiwiimth|kal}nodoobqahocani€
ÁÍÃÐÑÁÍËÎÏÍÑÍÇÄÏľmÇÔ¿ÇÊ¿uÍÏÑÒÌ¿ÑÍÁÍÏ¿ ÌÚÄ ÓÍÌÃÚ jqÍÐÑÄÿ
e¿ÌǾ ckÄÊÃÚ׿
ÌÇÆ¿ÕÇÇ ÎÏ¿ÆÃÌÍÁ¿ÌǾ ÊÄÑǾ ÁÍÆÁÏ¿ØÄÌǾ ÇÆ ccpÏÍÑÍÎÍÎÍÁ¿iÌÐÑÇÑÒÑ¿ËÒÆÚÉÍÊÍÂÇÇÁbÄÊ
sÒÏÕÇÇÁqÍÐÐÇÝÉ¿Æ¿ÉÍÁÌÄÉÏ¿ÐÍÁÕÄÁ
ÂÍÃ ÂÏ¿ÃÄ
rÄÏÀǾ ÿÏÚ erÑÄÓ¿ÌÍÁÇÖ¿ Ç epÄÑ
m¿ÑÄÏÇ¿ÊÚ ÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÈ Ç ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚ ËÄÅÃÒÌ¿ ÏÍÁÇÖdrÑ¿ÑÇп
dÏÄÕǾ ÎÏÍÑÍÇÄÏľmÇÔ¿ÇÊ¿
ÏÍÃÌÍÂÍÐÍÑÏÒÃÌÇÖÄÐÑÁ¿wÄÌÑÏ¿ÍÑÏ¿ÅÄÌÚÒÖÄÌÚÔ uÍÏÑÒÌ¿ÑÍ
cÄÊÇÉÍÀÏÇÑ¿ÌǾuÏ¿ÌÕǾ 
Æ¿ÎÇÐÉ¿Ô§dÇËÌÍÊÍÂǾ¨
ÁÚί ÍÎÒÀÊÇÉÍÁ¿Ì qÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ wÄÌÑÏ¿° É¿ÌÃÇÿÑ ÇÐÉÒÐÐÑ
ÌÚÔ ÎÏÇ ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÈ ÎÍÃÃÄÏÅÉÄ qÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍ ÂÒ ÁÍÁÄÃÄÌǾÎÏÍÓÄÐÐÍÏiflÍÆÍÁ¿¾Ì¿ÒÖÌÚÄÐÍ
Ë¿ÌÇÑ¿ÏÌÍÂÍÌ¿ÒÖÌÍÂÍÓÍÌÿ ÑÏÒÃÌÇÉÇ°É¿ÌÃÇÿÑÚÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾÃÍÕÄÌÑ
c wÄÌÑÏÄ ÓÍÏËÇÏÒÝÑо ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿ÌÌÚÄ ndeÄÌÇÐÍÁncdÒÏÛÄÁ¿¿Ñ¿ÉÅÄaafÊÇÐÄÄ
ÀÇÀÊÇÍÑÄÉ¿ÇÓÍÌÍÑÄÉ¿ÁÐÍÐÑ¿ÁÄÉÍÑÍÏÚÔÇËÄÌ Á¿oogÇÁ¿ÄÁ¿ocsÝÏÇÌ¿

p ÏÇÉ¿ÓÄÃÏÄÇÐÑÍÏÇÇÏÒÐÐÉÍÈËÒÆÚÉÇÐÒØÄÐÑ
ÁÒÄÑ Ñ¿ÉÅÄ wÄÌÑÏ Ì¿ÏÍÃÌÍÈ ËÒÆÚÉÇ
ÇËkckÁÇÑÉÇ
k¿ÀÇÌÄÑ Ì¿ÏÍÃÌÍÈ ËÒÆÚÉÇ 
ÑÄÏÇ¿ÊÚ Ð̾ÑÚÄ Á ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÜÑÌÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÇÔ
ÜÉÐÎÄÃÇÕǾÔ pÍÃÂÍÑÍÁÊÄÌÌÚÄ Ì¿ À¿ÆÄ ÕÄÌÑÏ¿
ÃÇÎÊÍËÌÚÄ Ç ÉÒÏÐÍÁÚÄ Ï¿ÀÍÑÚ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ ÇÐÑÍ
n¿ÎÏÍѾÅÄÌÇÇÎÍÖÑÇÊÄÑwÄÌÑÏÏ¿ÆÁÇÁ¿ÄÑÃÁ¿ ÏÇÉÍÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÍÂÍ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ Á ÎÍÐÊÄÃÌÇÄ ÃÄ
ÍÐÌÍÁÌÚÔ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌǾ ÐÀÍÏ Ó¿ÉÑÍÁ ÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌ оÑÇÊÄÑǾÍÐÌÍÁÚÁ¿ÝÑоÌ¿ÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ¿ÔÜÉÐÎÄÃÇ
ÌÍÈ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÜÑÌÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÍÈ ÉÒÊÛÑÒÏÚ Ç ÄÄ ÕÇÍÌÌÍÈÏ¿ÀÍÑÚÇÁÚ¾ÁÊÄÌÇÇÌÍÁÚÔ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÚÔ
ÁÐÄÐÑÍÏÍÌÌÄÄÌ¿ÒÖÌÍÄÇÆÒÖÄÌÇÄ ¿ÐÎÄÉÑÍÁÇÐÐÊÄÃÒÄËÍÈÑÄËÚ
iÐÑÍÏǾwÄÌÑÏ¿Ì¿Ö¿Ê¿ÐÛÁÂÍÃÒÐÓÍÊÛÉ rÍÑÏÒÃÌÇÉÇwÄÌÑÏ¿ÁÄÃÒÑÍÀÏ¿ÀÍÑÉÒÐÇÐÑÄË¿
ÊÍÏÌÍÈÐÄÉÕÇÇn¿ÒÖÌÍÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÐÉÍÂÍËÒÆÚ ÑÇÆ¿ÕÇÝÇ¿ÏÔÇÁ¿ÕÇÝÎÍÐÑÒοÝØÇÔÀÍ¿ÑÄÈ×ÇÔ
É¿ÊÛÌÍÂÍ ÇÌÐÑÇÑÒÑ¿
nimi ÎÏÇ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÜÉÐÎÄÃÇÕÇÍÌÌÚÔ Ç Ì¿ÒÖÌÚÔ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ n¿À¿
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÉÍÑÍÏÒÝÐÍÆÿÊÇÁÍÆÂÊ¿ÁÇÊÍÃÇÌ ÆÄ wÄÌÑÏ¿ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÖÇÑ¿ÝÑ
ÇÆÍÐÌÍÁÍÎÍÊÍÅÌÇÉÍÁÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍÈËÒÆÚÉÊÛÌÍÈ ÊÄÉÕÇÇ ÎÍ Ì¿ÏÍÃÌÍËÒ ÑÁÍÏÖÄÐÑÁÒ
ÜÑÍÑ ÎÏÄÃËÄÑ
ÓÍÊÛÉÊÍÏÇÐÑÇÉÇkckÁÇÑÉ¿cÂÍÃÒÁÉÍÌ ÁÉÊÝÖÄÌ Á ÒÖÄÀÌÚÄ ÎÊ¿ÌÚ ÇÐÑÍÏÇÉÍÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐ
ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÍÑÉÏÚÊ¿ÐÛÉ¿ÓÄÃÏ¿ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍÓÍÊÛ ÉÍÂÍ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÍÂÍ Ç ÃÇÏÇÅÄÏÐÉÍÂÍ Ó¿ÉÒÊÛ
ÉÊÍÏ¿ÎÏÍÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿Á׿¾ÌÄÎÍÊÌÍÄÃÄоÑÇÊÄÑÇÄ ÑÄÑÍÁ ÂÍÑÍÁ¾Ñ É ÎÒÀÊÇÉ¿ÕÇÇ ÉÌÇÂÇ ÐÀÍÏÌÇÉÇ

ÄÝÆ¿ÁÄÃÍÁ¿ÊÇn€bÏÝÐÍÁ¿Æ¿ÑÄËfcdÇÎÎÇ ÐÑ¿ÑÄÈ ÉÍËοÉÑÃÇÐÉÇ ¿ÒÃÇÍÉ¿ÐÐÄÑÚ ÎÄÐÄÌÌÚÄ


ÒÐ pÏÄÄËÌÇÉÍËÉ¿ÓÄÃÏÚÐÑ¿Êk¿ÀÇÌÄÑ
ÑÄÎÄÏÛ ÐÀÍÏÌÇÉÇÎÏÍÁÍþÑÌ¿ÒÖÌÚÄÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÇÍÏ¿
wÄÌÑÏ Ì¿ÏÍÃÌÍÈ ËÒÆÚÉÇ Ì¿ÒÖÌÚËÇ ÏÒÉÍÁÍÃÇ ÌÇÆÒÝÑÉÍÌÕÄÏÑÚÁÚÿÝØÇÔоÌ¿ÏÍÃÌÚÔÇÐÎÍÊ
ÑÄʾËÇÉÍÑÍÏÍÂÍÁÏ¿ÆÌÚÄÂÍÃÚÀÚÊÇkckÁÇÑÉ¿ ÌÇÑÄÊÄÈcÌ¿ÐÑ;ØÇÈËÍËÄÌÑÂÍÑÍÁ¾ÑоÉÎÄÖ¿ÑÇ

¯ÂÍÃÚ acqÒÃÌÄÁ¿
¯ ÂÍÃÚ ÍÀÍÀØ¿ÝØÇÄ ÑÏÒÃÚ ÎÍ ÍÎÇпÌÇÝ ÏÄÂÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔ
cmzÒÏÍÁ
¯ ÂÍÃÚ nn dÇʾÏÍÁ¿ ÇÊÍÉ¿ÊÛÌÚÔÓÍÊÛÉÊÍÏÌÍÜÑÌÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÇÔÏ¿ÆÌÍ

аÎÍÌ¿ÐÑ;ØÄÄÁÏÄ˾ ÁÇÃÌÍÐÑÄÈÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÍÈÏÒÐÐÉÍÈÉÒÊÛÑÒÏÚ
oÐÌÍÁÌÚÄƿÿÖÇwÄÌÑÏ¿ÐÓÍÏËÒÊÇÏÍÁ¿ÌÚÄØÄ sÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÚËÇÐÑ¿ÊÇÌ¿ÒÖÌÚÄÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÇ
kckÁÇÑÉÍÈ°ÜÑÍÒÖÄÀÌÍÁÐÎÍËÍ¿ÑÄÊÛÌ¿¾ÜÉÐ ÎÍÐÁ¾ØÄÌÌÚÄο˾ÑÇÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿acqÒÃÌÄÁÍÈ
ÎÄÃÇÕÇÍÌÌ¿¾Ì¿ÒÖÌÍÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÐÉ¿¾ÇÎÏÍο
ÎÍÇÔË¿ÑÄÏÇ¿Ê¿ËÁÚÎÒÐÉ¿ÝÑоÌ¿ÒÖÌÚÄÐÀÍÏ
¿ÌÃÇÐÑÐÉ¿¾Ï¿ÀÍÑ¿rÎÄÏÁÚÔÊÄÑEÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌǾ ÌÇÉÇ rÑÍÊÄÑÇÄÐÍÃ̾ÄÄÏÍÅÃÄÌǾÁÂÍÃÒ
ÏÄÂÒʾÏÌÚËÇ ÐÑ¿ÊÇ ÓÍÊÛÉÊÍÏÌÚÄ ÜÉÐÎÄÃÇÕÇÇ Á ÑÍÏÅÄÐÑÁÄÌÌÍÍÑËÄÖÄÌÍÎÏÍÁÄÃÄÌÇÄËÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾
Ï¿ÆÊÇÖÌÚÄ ÏÄÂÇÍÌÚ qÍÐÐÇÇ Ç ÏÄÐÎÒÀÊÇÉ rrrq ÁÎÏÍÂÏ¿ËËÒÉÍÑÍÏÍÂÍÁÍ×ÊÇÉÍÌÕÄÏÑÚÌ¿ÏÍÃ

mÍÊÿÁÇÇ tÉÏ¿ÇÌÚ bÄÊÍÏÒÐÐÇÇ k¿Æ¿ÔÐÑ¿Ì¿ Ç ÌÚÔÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÄÈÇÊÝÀÇÑÄÊÛÐÉÇÔÓÍÊÛÉÊÍÏÌÚÔ


ÃÏ Á ÉÍÑÍÏÚÔ ÐÑÒÃÄÌÑÚ Ç ÎÄÿÂÍÂÇ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ ¿ÌпËÀÊÄÈÔÍÏ¿ÐÑÒÃÄÌÑÍÁÃÇÏÇÅÄÏÐÉÍÔÍÏÍÁÍÂÍ
ÑÍÏÇÇ Æ¿ÎÇÐÚÁ¿ÊÇ ÎÄÐÌÇ Ç Ì¿ÇÂÏÚ×Ç ÐÁÄÃÄÌǾ ÍÑÃÄÊÄÌǾÇÐÎÍÊÌÄÌÇÄÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÇÈÎÏÍÓÄÐÐÍ
ÎÍ ÇÐÑÍÏÇÇ Ç ÜÑÌÍÂÏ¿ÓÇÇ i ÐÄÂÍÃ̾ ÐÍÑÏÒÃÌÇ ÏÍÁÉ¿ÓÄÃÏÚÐÍÖÇÌÄÌǾÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÁÆ¿Ê¿Ô
ÉÇ wÄÌÑÏ¿ Ç ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÁËÄÐÑÄ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ Ç r¿ÌÉÑpÄÑÄÏÀÒÏÂÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿
ÐÍ ÐÑÒÃÄÌÑ¿ËÇ ÎÊ¿ÌÍËÄÏÌÍ ÇÐÐÊÄÃÒÝÑ Ì¿ÏÍÃÌÚÄ ÑÍÏÇÈcÍÏÍÌÄÅÐÉÍÈÓÇÊ¿ÏËÍÌÇÇÇrÍÝÆ¿ÉÍË
ÑÏ¿ÃÇÕÇÇ ÁÍ ËÌÍÂÇÔ ÏÄÂÇÍÌ¿Ô qÍÐÐÇÇ ÄÅÄÂÍÃÌÍ ÎÍÆÇÑÍÏÍÁmÍÐÉÁÚpÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÇÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍ
ÎÍÎÍÊ̾¾ÓÍÌÃÚÌ¿ÌÄÐÉÍÊÛÉÍÑÚоÖÆ¿ÎÇÐÄÈ ÏÇÇÇÐÍÑÏÒÃÌÇÉÇwÄÌÑÏ¿¿ÉÑÇÁÌÍÒÖ¿ÐÑÁÒÝÑÁ
aÏÔÇÁwÄÌÑÏ¿ÐÍÃÄÏÅÇÑÐÁÚ×Ä¿ÒÃÇÍ Ï¿ÀÍÑÄÉÏÒÂÊÚÔÐÑÍÊÍÁÌ¿ÒÖÌÚÔÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÈÇ
Æ¿ÎÇÐÄÈÀÍÊÄÄÌÍÑ¿ÕÇÈÏÒÉÍÎÇÐÇÁÇÃÌÄÈ ÐÄËÇÌ¿ÏÍÁÍÏ¿ÌÇÆÒÄËÚÔÏ¿ÆÊÇÖÌÚËÇÒÖÏÄÅÃÄ
×ÇÔ ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÚÔ ÜÑÌÍËÒÆÚÉÍÊÍÂÍÁ ÁÇÃÄÍË¿ ÌǾËÇqÍÐÐÇÇ

irsoqikosfoqfsixfrkijuaktl}sfs 
b ÍÊÛ×ÍÄ ÆÌ¿ÖÄÌÇÄ ÓÍÊÛÉÊÍÏÇÐÑÚ ÉÍÌÐÄÏ
Á¿ÑÍÏÇÇ ÁÐÄÂÿ ÎÏÇÿÁ¿ÊÇ ÎÏÍο¿ÌÃÄ
Ì¿ÏÍÃÌÍÂÍ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ ÍÐÍÀÄÌÌÍ ¾ÏÉÍ ÁÚÏ¿
ÿÄÑ ÉÍÌÕÄÏÑÚ Á Ï¿ÆÊÇÖÌÚÔ ÂÍÏÍÿÔ qÍÐÐÇÇ
¿ Ñ¿ÉÅÄ Æ¿ ÏÒÀÄÅÍË ° Á lÇÑÁÄ uÏ¿ÌÕÇÇ
cÄÌÂÏÇÇnÍÏÁÄÂÇÇyÁÄÈÕ¿ÏÇÇ
ÅÄÌÌÍÈ Á ÉÍÌÕÄÏÑÌÍÈ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ uÍÊÛ pÏÍÃÍÊÅ¿¾ÁÚÐÍÉÇÄÑÏ¿ÃÇÕÇÇÎÏÄÃ×ÄÐÑÁÄÌ
ÉÊÍÏÌÍÂÍ ¿ÌпËÀʾ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏ ÌÇÉÍÁ ÓÍÊÛÉÊÍÏÇÐÑÚ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍ
Á¿ÑÍÏÇÇ
ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÈ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ ÏÇÇÐÑÏÄ˾ÑоÁÌÄÐÑÇÐÁÍÝÊÄÎÑÒÁÃÄÊÍÇÆÒÖÄ
nndÇʾÏÍÁ¿ rÑÇÔÇÈÌÍ ÁÍÆÌÇÉ×ÇÈ ÁÍ ÌǾÐÍÔÏ¿ÌÄÌǾÇÎÏÍο¿ÌÃÚÏÒÐÐÉÍÈÌ¿ÏÍÃ
ÁÏÄ˾ ÜÉÐÎÄÃÇÕÇÇ ÂÍÿ Á q¾Æ¿ÌÐÉÒÝ ÌÍÈÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÍÈÉÒÊÛÑÒÏÚ
ÍÀÊ¿ÐÑÛ ¿ÌпËÀÊÛ ÍÀÙÄÃÇÌÇÊ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ Ï¿Æ pÍà ֿ̿ÊÍË Æ¿ÁÄÃÒÝØÄÈ wÄÌÑÏÍË fdbÍ
ÌÚÔ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÄÈ ÁÊÝÀÊÄÌÌÚÔ Á Ì¿ÏÍÃ ÂÇÌÍÈ Ï¿ÀÍÑ¿ÝÑ É¿ÌÃÇÿÑÚ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄ
ÌÒÝ ÎÄÐÌÝ h¿ ÜÑÇ ÂÍÃÚ ÖÄÏÄÆ ÑÁÍÏÖÄÐÉÒÝ ÌǾ ÐÑ¿Ï×ÇÄ Ì¿ÒÖÌÚÄ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÇ fcbÇÑÄ
×ÉÍÊÒ ¿ÌпËÀʾ ÎÏÍ×ÊÍ ÀÍÊÄÄ ÖÄÊÍÁÄÉ ϾÉÍÁ¿ ek¿Å¿ÏÐÉ¿¾ Ì¿ÒÖÌÚÄ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÇ
n¿ ÎÏÍѾÅÄÌÇÇ ÎÍÐÊÄÃÌÇÔ ÊÄÑ ¿ÌпËÀÊÛ mraÊÛÑ×ÒÊÊÄÏ lpm¿ÔÍÁ¿ ËÊ¿Ã×ÇÈ Ì¿
ÎÏÍÁÍÃÇÑ ÄÅÄÂÍÃÌÚÈ ÕÇÉÊ ¿ÀÍÌÄËÄÌÑÌÚÔ ÒÖÌÚÈ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉ iar¿ÁÄÊÛÄÁ¿ Ç ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑ
ÉÍÌÕÄÏÑÍÁ Á mÒÆÄÄ u y¿Ê¾ÎÇÌ¿ Á mÍÐÉÁÄ ncmÄÌÛ×ÇÔ

n¿ÉÍÌÕÄÏÑÄuÍÊÛÉÊÍÏÌÍÂÍ¿ÌпËÀʾmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ

 mth|kal}na€natkaisqaeiwiimth|kal}nodoobqahocani€
k ¿ÓÄÃÏ¿ ËÄÅÃÇÐÕÇÎÊÇÌ¿ÏÌÚÔ ÐÎÄÕÇ
¿ÊÇÆ¿ÕÇÈ ËÒÆÚÉÍÁÄÃÍÁ ÀÚÊ¿ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿
Ì¿ÁÂÍÃÒÐÕÄÊÛÝÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑÉÇÇÁÁÄÃÄÌǾ
ÉÒÊÛÑÒÏ¿ÍÐÑÏÍÌÒÅÿÄÑоÁÑ¿ÉÍËËÄÅÃÇÐÕÇÎ
ÊÇÌ¿ÏÌÍË Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÇ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍ ÍÀÏ¿ÆÍ
Á¿ÌǾ ÌÍ ÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÚÄ ÒÖÄÀÌÚÄ ÎÊ¿ÌÚ ÍÀÄÐ
ÌÍÁÚÔÒÖÄÀÌÚÔÎÏÄÃËÄÑÍÁÌ¿ÐÑÚÉÄÏ¿ÆÊÇÖÌÚÔ ÎÄÖÇÑÛ ÄÂÍ ÌÄ ËÍÂÊÇ iÌÇÕÇ¿ÑÍÏÍË ÐÍÆÿÌǾ
Ì¿ÒÖÌÚÔÃÇÐÕÇÎÊÇÌrÍÁÏÄËÄÌÌ¿¾ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌ¿¾ É¿ÓÄÃÏÚ Ç ÄÄ ÀÄÐÐËÄÌÌÚË Æ¿ÁÄÃÒÝØÇË ÐÑ¿Ê¿

 k¿ÓÄÃÏ¿ ËÄÅÃÇÐÕÇÎÊÇÌ¿ÏÌÚÔ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆ¿ÕÇÈ ËÒÆÚÉÍÁÄÃÍÁ ϾÃ


ÐÊÄÁ¿Ì¿ÎÏ¿ÁÍ ° mrrÑ¿ÏÖÄÒÐ ockÍË¿Ï
ÌÇÕÉ¿¾ cnvÍÊÍÎÍÁ¿
Æ¿Á É¿ÓÄÃÏÍÈ bddÌÇÊÍÁ oalÄÁÉÍ ϾÃ ° rnlÄÀÄÃÄÁ mspÏÍÐ̾ÉÍÁ aaqÍÁÌÄÏ
apdÏÒÕÚÌÍÁ¿fcuÄÏ¿ÎÍÌÑÍÁ¿

ÃÍÉÑÍÏÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾÎÏÍÓÄÐÐÍÏcnvÍÊÍ ~ÑÍÎÏÇÁÄÊÍÉÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑÉÄÒÖÄÀÌÍÂÍÉÒÏп§mÒÆÚÉ¿
ÎÍÁ¿cÎÄÏÁÚÄÂÍÃÚÉÏ¿ÀÍÑÄÌ¿É¿ÓÄÃÏÄÀÚÊÇ É¿ÉÁÇÃÇÐÉÒÐÐÑÁ¿¨
Ì¿ÍÐÌÍÁÄ¿ÁÑÍÏÐÉÍÈÉÍÌÕÄÎ
ÎÏÇÁÊÄÖÄÌÚ Ñ¿ÉÇÄ ÉÏÒÎÌÚÄ ÒÖÄÌÚÄ É¿É ÃÍÉÑÍÏ ÕÇÇcnvÍÊÍÎÍÁÍÈ ¿Ñ¿ÉÅÄÉÒÏп§sÄÍÏǾËÒ
ÓÇÊÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÔÌ¿ÒÉÎÏÍÓÄÐÐÍÏacmÇÔ¿ÈÊÍÁ ÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍÐÍÃÄÏÅ¿ÌǾ¨ÃʾÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇÔÓ¿
¿É¿ÃÄËÇÉÃÍÉÑÍÏÀÇÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÔÌ¿ÒÉÎÏÍÓÄÐ ÉÒÊÛÑÄÑÍÁ
pÏÍÂÏ¿ËË¿ÉÒÏпÇÍÀÙÄËÌÍÄÒÖÄÀÌÍÄ
ÐÍÏ cpmÍÏÍÆÍÁ ÃÍÉÑÍÏ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ ÎÍÐÍÀÇÄ ÑÍÂÍ ÅÄ Ì¿ÆÁ¿ÌǾ ÐÍÆÿÌÚ ÀÄÆÁÏÄËÄÌÌÍ
ÎÏÍÓÄÐÐÍÏscxÄÏÄÃÌÇÖÄÌÉÍ Ò×ÄÃ×ÇË É¿ÌÃÇÿÑÍË ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ ÃÍÕÄÌ
pÍÑÏÄÀÌÍÐÑÛÁÒÖÄÀÌÚÔÉÒÏпÔÇÌÑÄÂÏÇÏÒÝØÇÔ ÑÍË akÒÃϾ×ÍÁÚË kÍËÎÊÄÉÐÌÍÄ ÒÖÄÌÇÄ Ç
ÆÌ¿ÌǾÌ¿ÉÍÎÊÄÌÌÚÄÁÏ¿ÆÊÇÖÌÚÔ
É¿ÉÐËÄÅÌÚÔ ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÇÈÒÖÄÀÌÚÈÉÒÏÐÌ¿ÐÑÚÉÄÎÐÇÔÍ
Ñ¿É Ç ÿÊÄÉÇÔ Ì¿ÒÖÌÚÔ ÍÀÊ¿ÐѾÔ ÍÀÌ¿ÏÒÅÇÊ¿ÐÛ ÊÍÂÇÇÀÇÍ¿ÉÒÐÑÇÉÇÁÍÉ¿ÊÛÌÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿°§n¿
ÎÏÄÅÃÄÁÐÄÂÍÁ¿Ì¿ÊÇÆÄËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍÐÍÃÄÏÅ¿ÌǾ ÒÖÌÚÄ ÍÐÌÍÁÚ ÁÍÉ¿ÊÛÌÍÂÍ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿¨ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿Ì

irsoqikosfoqfsixfrkijuaktl}sfs 
ÑÇÉ¿¨ÁÎÄÏÁÚÄÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍ¿ÃÏÄÐÍÁ¿ÌÌÚÈ
ËÒÆÚÉ¿ÌÑ¿Ëk¿ÌÃÇÿÑÍËÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾÃÍ
ÕÄÌÑÍËrnlÄÀÄÃÄÁÚËÇÆÿÌÍÎÍÐÍÀÇÄÎÍËÒ
ÆÚÉ¿ÊÛÌÍÉÍËÎÛÝÑÄÏÌÍÈ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇ ÌÍÑÌÍÂÍ
Ì¿ÀÍÏ¿§(KPCNG¨ÉÍÑÍÏÍÄÆ¿ÁÍÄÁ¿ÊÍÒËÒÆÚÉ¿Ì
ÑÍÁÆ¿ÐÊÒÅÄÌÌÒÝÎÍÎÒʾÏÌÍÐÑÛ
oÐÍÀÍÄÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÁÌ¿ÒÖÌÍËÄÑÍÃÇÖÄÐÉÍÈ
Ï¿ÀÍÑÄ É¿ÓÄÃÏÚ ÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅÇÑ ÒÖÄÀÌÚË ÉÒÏ
пË ÒÂÊÒÀʾÝØÇË ÆÌ¿ÌǾ ËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁ Í ËÒ
ÆÚÉ¿ÊÛÌÍË ÑÄ¿ÑÏÄ°§iÐÑÍÏǾ À¿ÊÄÑ¿¨ Ç §mÒ
ÆÚÉ¿ÊÛÌ¿¾ÉÒÊÛÑÒÏ¿À¿ÊÄÑ¿¨cÎÄÏÁÚÄÁqÍÐÐÇÇ
Ì¿ É¿ÓÄÃÏÄ ÀÚÊ¿ ÍÑÉÏÚÑ¿ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉ¿ ËÒÆÚ
ÉÍÁÄÃÍÁÀ¿ÊÄÑÍÁÄÃÍÁ ÖÑÍ ÀÚÊÍ Ð ÜÌÑÒÆÇ¿ÆËÍË
ÎÍÃÃÄÏÅ¿ÌÍ ÁÚÿÝØÇËÇо Ë¿ÐÑÄÏ¿ËÇ À¿ÊÄÑ¿
dtÊ¿ÌÍÁÍÈ olÄÎÄ×ÇÌÐÉÍÈ qrÑÏÒÖÉÍÁÍÈ
cc¿ÐÇÊÛÄÁÚË Ç ÃÏÒÂÇËÇ pÄÏÁÚËÇ ÏÒÉÍÁÍ
ÃÇÑÄʾËÇÉÒÏпÁÚÐÑÒÎÇÊÇÖÊÄÌÚÏÄÃÉÍÊÊÄÂÇÇ
ÅÒÏÌ¿Ê¿ §b¿ÊÄѨ dciÌÍÆÄËÕÄÁ¿ Ç ÎÏÍÓÄÐ
ÐÍÏ citÏ¿ÊÛÐÉ¿¾ Á Ì¿ÐÑ;ØÄÄ ÁÏÄ˾ ÜÑÇ
ÉÒÏÐÚÁÄÃÄÑÇÔÒÖÄÌÇÕ¿ÁÚÎÒÐÉÌÇÕ¿É¿ÓÄÃÏÚ
apdÏÒÕÚÌÍÁ¿tÐÇÊǾËÇÉ¿ÌÃÇÿѿÇÐÉÒÐÐÑ
ÁÍÁÄÃÄÌǾÃÍÕÄÌÑ¿ockÍË¿ÏÌÇÕÉÍÈÇÃÍÉÑÍ
Ï¿ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ qdkÍпÖÄ
ÁÍÈ
ÁÌ¿ÐÑ;ØÄÄÁÏÄ˾ÎÄÏÄÁÄÃÄÌ¿Ì¿ÃÏÒÂÒÝ
É¿ÓÄÃÏÒ ÀÚÊ ÁÁÄÃÄÌ ¿ ÑÍÖÌÄÄ ÁÍÐÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌ
Á ÎÏ¿Á¿Ô ÒÖÄÀÌÚÈ ÉÒÏÐ §oÎÄÏÌÚÈ ÑÄ¿ÑϨ Ãʾ
ÁÍÉ¿ÊÇÐÑÍÁÇËÒÆÚÉÍÁÄÃÍÁ
tÌÇÉ¿ÊÛÌÚËÃʾÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍ
pÇÐÛËÍÁÎÍÃÃÄÏÅÉÒÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇÁmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌ ÂÍÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾËÍÅÌÍÌ¿ÆÁ¿ÑÛÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÌÌÚÄÌ¿
ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ËÒÆÚÉÍÁÄÃÍÁÀ¿ÊÄÑÍÁÄÃÍÁ Æ¿ ÎÍÃÎÇÐÛÝ olÄ
ÎÄ×ÇÌÐÉÍÈ blÛÁÍÁ¿aÌÍÔÇÌ¿ frÒÏÇÕ qrÑÏÒÖÉÍÁÍÈ É¿ÓÄÃÏÄÒÖÄÀÌÚÄÉÒÏÐÚÉÍÑÍÏÚÄÆÌ¿ÉÍ˾ÑÐÑÒ
cc¿ÐÇÊÛÄÁ¿dtÊ¿ÌÍÁÍÈ ÃÄÌÑÍÁÐÍÐÌÍÁ¿ËÇÇÌ;ÆÚÖÌÍÈËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÑÄÏ
ËÇÌÍÊÍÂÇÇs¿ÉÍÁÚÉÒÏÐÊ¿ÑÚÌÇÃʾËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁ
cpmÍÏÍÆÍÁÚË yÇÏÍÉÍÄ ËÄÅÃÇÐÕÇÎÊÇÌ¿ÏÌÍÄ rnlÄÀÄÃÄÁ¿
ÐÍÁËÄÐÑÌÍ Ð qdpÍÐÎÄÊÍÁÍÈ ÇË
Ì¿ÒÖÌÍÄ ÍÀÍÀØÄÌÇÄ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏÇÆÒÄÑ Ñ¿ÉÅÄ ÉÒÏÐ ÍÎÒÀÊÇÉÍÁ¿ÌÍ ÎÍÐÍÀÇÄ §/WUKEC .CVKPC¨ ÉÒÏÐ
§uÇÊÍÐÍÓǾ Ç ÉÍËÎÍÆÇÕǾ ÌÍÁÄÈ×ÄÈ ËÒÆÚÉǨ ¿ÌÂÊÇÈÐÉÍÈ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÑÄÏËÇÌÍÊÍÂÇÇ Ï¿ÆÏ¿
É¿ÌÃÇÿѿÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾmspÏÍÐ̾ÉÍÁ¿ ÀÍÑ¿ÌÌÚÈÉ¿ÌÃÇÿÑÍËÓÇÊÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÔÌ¿ÒÉÃÍ
pÍÑÏÄÀÍÁ¿ÊÇ ÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÍÁ¿ÌǾ Ì¿ ËÄÅ ÕÄÌÑÍËrih¿ÁÏ¿ÅÌÍÁÍÈ°¿ÁÑÍÏÍËÒÌÇÉ¿ÊÛÌÍ
ÃÇÐÕÇÎÊÇÌ¿ÏÍÈÍÐÌÍÁÄÇÌÄÉÍÑÍÏÚÄÍÀØÇÄÂÒ ÂÍÃÁÒ¾ÆÚÖÌÍÂÍÐÊÍÁ¿Ï¾ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔÑÄÏËÇÌÍÁ
Ë¿ÌÇÑ¿ÏÌÚÄ ÉÒÏÐÚ s¿É Î;ÁÇÊÇÐÛ ¿ÁÑÍÏÐÉÇÄ ÍÐÑ¿Á×ÄÂÍо É ÐÍÅ¿ÊÄÌÇÝ ÌÄÍÎÒÀÊÇÉÍÁ¿ÌÌÚË
ÉÒÏÐÚ §pÏÍÀÊÄËÚ ÓÇÊÍÊÍÂÇǨ acmÇÔ¿È c Ì¿ÐÑ;ØÄÄ ÁÏÄ˾ ÜÑÍÑ ÉÒÏÐ ÁÄÃÄÑ ÁÚÎÒÐÉÌÇÉ
ÊÍÁ¿ ÂÃÄ ÌÍÁ¿ÑÍÏÐÉÇ Ì¿ ÉÒÊÛÑÒÏÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÈ eÅÒÊÛ¾ÏÃÐÉÍÈËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ×ÉÍÊÚÉÍËÎÍÆÇÑÍÏ
ÍÐÌÍÁÄ Ï¿ÐÐË¿ÑÏÇÁ¿Ê¿ÐÛ ÍÀØÌÍÐÑÛ ÊÇÑÄÏ¿ÑÒ aaqÍÁÌÄÏ aÌ¿ÊÍÂÇÖÌÚÈ ÉÒÏÐ ÌÄËÄÕÉÍÈ ËÒÆÚ
ÏÚ Ç ËÒÆÚÉÇ §~ÐÑÄÑÇÉ¿¨ Ç §kÒÊÛÑÒÏÍÊÍÂǾ¨ É¿ÊÛÌÍÈÑÄÏËÇÌÍÊÍÂÇÇÁÄÊ¿Ì¿É¿ÓÄÃÏÄÉ¿ÌÃÇÿÑ
ÁÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑÉÄscxÄÏÄÃÌÇÖÄÌÉÍ
ÎÍÆÅÄÉÒÏÐÚ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾnocÊ¿ÐÍÁ¿
acmÇÔ¿ÈÊÍÁ¿ÇscxÄÏÄÃÌÇÖÄÌÉÍÀÚÊÇÎÄ k¿ÓÄÃÏ¿ÁÎÄÏÁÚÄÁqÍÐÐÇÇÍÑÉÏÚÊ¿ÐÎÄÕÇ¿
ÏÄÁÄÃÚ Á dÒË¿ÌÇÑ¿ÏÌÚÈ ÕÄÌÑÏ ÑÄÎÄÏÛ° É¿ ÊÇÆ¿ÕÇÝ ÎÍ ÌÍÁÄÈ×ÄÈ ÃÇÐÕÇÎÊÇÌÄ §mÄÌÄÃÅ
ÓÄÃÏ¿ ÂÒË¿ÌÇÑ¿ÏÌÚÔ Ì¿ÒÉ Ç §mÒÆÚÉ¿ÊÛÌ¿¾ ËÄÌÑ ÁËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍË ÇÐÉÒÐÐÑÁĨ k¿ÌÃÇÿÑÍË
ÎÐÇÔÍÊÍÂǾ¨ ÃÍÉÑÍÏ¿ ÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÇÔ Ì¿ÒÉ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ ÃÍÕÄÌÑÍË oalÄÁÉÍ ÀÚÊ
ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿mrrÑ¿ÏÖÄÒÐ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÌÉÍËÎÊÄÉÐÒÖÄÀÌÚÔÎÏÍÂÏ¿ËËÌ¿Ê¿
c ÎÄÏÁÚÄ ÂÍÃÚ ÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌǾ É¿ÓÄÃÏÚ ÀÚÊ ÅÄÌ¿ÐÇÐÑÄË¿ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇÐÑÒÃÄÌÑÍÁÁÚÎÒØÄÌÚ
Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿Ì ÍÐÑÏÍ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÚÈ ÉÒÏÐ §iÌÓÍÏË¿ ËÄÑÍÃÇÖÄÐÉÇÄÎÍÐÍÀǾs¿ÉÅÄÁÎÄÏÁÚÄÁmÍÐ

 mth|kal}na€natkaisqaeiwiimth|kal}nodoobqahocani€
ÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÀÚÊ ÁÁÄÃÄÌ ÒÖÄÀÌÚÈ ËÇh¿ÎÍÐÊÄÃÌÇÄÂÍÃÚÖÊÄÌ¿ËÇÉ¿ÓÄÃÏÚÇÆÿ
ÉÒÏÐ §sÄÍÏǾ Ç ÎÏ¿ÉÑÇÉ¿ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÇËÎ ÌÚ ÓÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌÚÄ ËÍÌÍÂÏ¿ÓÇÇ Ç ÒÖÄÀÌÚÄ
ÏÍÁÇÆ¿ÕÇǨÉÍÑÍÏÚÈÒÐÎÄ×ÌÍÁÄÃÄÑÉ¿ÌÃÇÿÑ ÎÍÐÍÀǾ Á ÇÔ ÖÇÐÊÄ §iÐÉÒÐÐÑÁÍ ÏÄÆÍÌ¿ÌÐ
ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾÃÍÕÄÌÑbddÌÇÊÍÁ ÌÍÂÍ ÎÄÌǾ¨ cpmÍÏÍÆÍÁ¿ ËÍÌÍÂÏ¿ÓÇÇ ÍÀ
pÍÁÐÄËÎÄÏÄÖÇÐÊÄÌÌÚËËÄÅÃÇÐÕÇÎÊÇÌ¿Ï ayÌÇÑÉÄ qzÄÃÏÇÌÄ rdÒÀ¿ÈÃÒÊÇÌÍÈ À¿
ÌÚË Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌǾË Ì¿ É¿ÓÄÃÏÄ ÎÍÃÂÍÑÍÁÊÄÌÚ ÆÍÁÍÄ ÒÖÄÀÌÍÄ ÎÍÐÍÀÇÄ §uÍÏËÚ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ
ÃÄоÑÉÇÃÇÎÊÍËÌÚÔÏ¿ÀÍÑÆ¿ØÇØÄÌÚÉ¿ÌÃÇ ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÇȨ cnvÍÊÍÎÍÁÍÈ §eÅ¿ÆÍÁÚÈ
ÿÑÐÉÇÄ Ç ÃÍÉÑÍÏÐÉÇÄ ÃÇÐÐÄÏÑ¿ÕÇÇ pÄÿÂÍÂÇ ÎÇ¿ÌÇÆËÇÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÍÄÇÐÉÒÐÐÑÁͨbddÌÇ
É¿ÓÄÃÏÚ ¿ÉÑÇÁÌÍ ÒÖ¿ÐÑÁÒÝÑ Á Ì¿ÒÖÌÚÔ ÉÍÌ ÊÍÁ¿ §rÊÒÔ ËÒÆÚÉ¿ÌÑ¿¨ mrrÑ¿ÏÖÄÒÐ q¿ÀÍ
ÓÄÏÄÌÕǾÔ Ç ÐÄËÇÌ¿Ï¿Ô ÁÚÐÑÒοÝÑ Ð ÊÄÉ ÑÚÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÄÈÉ¿ÓÄÃÏÚÍÎÒÀÊÇÉÍÁ¿ÌÚÌ¿
ÕǾËÇ Á ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌÚÔ ÕÄÌÑÏ¿Ô qÍÐÐÇÇ Ç ÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔ¾ÆÚÉ¿ÔÇÔÒÐÑÌÚÄÁÚÐÑÒÎÊÄÌǾÐ
rnd ÁÉÊÝÖ¿ÝÑо Á ÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÝ ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÔ ÒÐÎÄÔÍË ÎÏÍ×ÊÇ Á qÍÐÐÇÇ ÐÑÏ¿Ì¿Ô ÀÚÁ×ÄÂÍ
ÎÏÍÄÉÑÍÁ Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Ç Æ¿ ÄÄ ÎÏÄÃÄÊ¿ rrrqh¿Î¿ÃÌÍÈfÁÏÍÎÚryakÇÑ¿¾

w ÄÌÑϧmÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÄÉÒÊÛÑÒÏÚËÇÏ¿¨°
ÇÑÍÂ ËÌÍÂÍÊÄÑÌÄÂÍ Ï¿ÆÁÇÑǾ Ì¿ÒÖÌÍ
ÒÖÄÀÌÍÂÍÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌǾÁÍÆÌÇÉ×ÄÂÍÌ¿É¿ÓÄÃÏÄ
ØÇÄÆÌ¿ÌÇÄËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÉÒÊÛÑÒÏÌÚÔÑÏ¿ÃÇÕÇÈ
Ï¿ÆÌÚÔÏÄÂÇÍÌÍÁËÇÏ¿ÇÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÍÄÍÁÊ¿ÃÄ
ÌÇÄÉÍÌÉÏÄÑÌÚËÇÌ¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚËÇÇÌÐÑÏÒËÄÌ
ÇÐÑÍÏÇÇÆ¿ÏÒÀÄÅÌÍÈ ËÒÆÚÉÇ Á ÉÍÌÕÄ Ô Ñ¿ËÇ rÑÒÃÄÌÑÚ ÇÆÒÖ¿ÝÑ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÒÝ ÊÇÑÄ
ÂÍÃÍÁ fÂÍ ÍÐÌÍÁÍÎÍÊÍÅÌÇÉÍË Á mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ Ï¿ÑÒÏÒ Ï¿ÆÊÇÖÌÚÔ ÕÇÁÇÊÇÆ¿ÕÇÈ ËÇÏ¿ ÍÐÌÍÁÚ
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÀÚÊ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ eÅkmÇÔ¿È ÐÍÌÍÊÍÂÇÇ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÇÌÃÍÊÍÂÇÇ ¿Ï¿ÀÇÐ
ÊÍÁ cÚÎÒÐÉÌÇÉ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏ ÑÇÉÇÐÇÌÍÊÍÂÇÇÇÑÃÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚȾÆÚÉ

ÒÖÄÌÇÉaiv¿Ö¿ÑÒϾ̿ ÇËÒÆÚÉÍÁÄÃÎÄÏ
ÃÏÄÁÌÇÈÁÍÐÑÍÖÌÚÈ ÇÃÏÒÂÇÄÒÁÊÄÉ¿ÑÄÊÛÌÚÄ
ÁÚÈÁÐÑÏ¿ÌÄËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÈÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛ¿Ó ÃÇÐÕÇÎÊÇÌÚ ÂÍÑÍÁ¾Ñ ÃÇÎÊÍËÌÒÝ Ï¿ÀÍÑÒ ÎÍ
ÏÇÉ¿ÌÇÐÑ ÍÌ Æ¿ÁÍÄÁ¿Ê ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÈ ¿ÁÑÍ ÐÁÍÄÈÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇn¿À¿ÆÄwÄÌÑÏ¿ÁÄÃÒÑо
ÏÇÑÄÑÉ¿ÉÇÌÃÍÊÍ¿ϿÀÇÐÑÂÊÒÀÍÉÇÈÆÌ¿ÑÍÉ ÇÃÇÐÐÄÏÑ¿ÕÇÍÌÌÚÄÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾ
¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÍÈ ÉÒÊÛÑÒÏÚ nÍ пËÍÄ ÂÊ¿ÁÌÍÄ rÍÑÏÒÃÌÇÉÇwÄÌÑÏ¿Ï¿ÆÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÝÑÏ¿ÆÊÇÖ
eÅkmÇÔ¿ÈÊÍÁÒ ÒÿÊÍÐÛ ÐÍÆÿÑÛ ÉÏÒ ÄÃÇ ÌÚÄ ÍÀÊ¿ÐÑÇ ÜÑÌÍËÒÆÚÉÍÆÌ¿ÌǾ ÐÁ¾Æ¿ÌÌÚÄ Ð
ÌÍËÚ×ÊÄÌÌÇÉÍÁ ÉÍÑÍÏÚÈ Á ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍË ÎÏÍÀÊÄË¿ËÇ ¿Ã¿ÎÑ¿ÕÇÇ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ ÉÒÊÛÑÒÏ
ÐÍÍÀØÄÐÑÁÄ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÄÈ Ô ÂÍÃÍÁ ÁÐÄ Á ÇÌ;ÆÚÖÌÍÈ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÐÏÄÃÄ ÇÆÒÖÄÌÇÄË
Ö¿ØÄÐÑ¿ÊÇÌ¿ÆÚÁ¿ÑÛËÍÐÉÍÁÐÉÍÈ×ÉÍÊÍÈËÒ ÐÏÄÃÌÄÁÄÉÍÁÚÔÇÌÃÇÈÐÉÇÔÑÏ¿ÉÑ¿ÑÍÁÇÐÑÍÏÇÇ
ÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÉÒÊÛÑÒÏÍÊÍÂÇÇ ÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÍÈ ¾ÎÍÌÐÉÍÈ Ç ÉÇÑ¿ÈÐÉÍÈ ËÒÆÚÉÇ
r ÂÍÿ wÄÌÑÏ Ì¿ ÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÚÔ Ì¿Ö¿Ê¿Ô Ç ÑÃ c wÄÌÑÏÄ ÐÍÀÇÏ¿ÝÑо Ç ÐÇÐÑÄË¿ÑÇÆÇ
ÁÚÎÍÊ̾ÄÑ ÓÒÌÉÕÇÇ ÐÄÉÏÄÑ¿ÏÇ¿Ñ¿ qÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍ ÏÒÝÑоÁÐÄÑÇÎÚÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇÍËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ
Ì¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ ÉÍËÇÑÄÑ¿ mÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍ ÐÍÁÄÑ¿ ÉÒÊÛÑÒÏ¿ÔËÇÏ¿cÄÂÍÓÍÌÿÔÐÍÃÄÏÅ¿ÑоÒÌÇ
ËÒÆÚÉÇ nfrko
ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÚÈ ÐÄÉÏÄÑ¿ÏÛ° É¿ÊÛÌÚÄ ÉÍÊÊÄÉÕÇÇ ÆÁÒÉÍÁÚÔ ÏÒÉÍÎÇÐÌÚÔ Ç
mik¿Ï¿ÑÚÂÇÌ¿ r ÂÍÿ wÄÌÑÏ ¾ÁʾÄÑо ÎÄÖ¿ÑÌÚÔ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ ÐÍÀÏ¿ÌÌÚÄ ÐÍÑÏÒÃÌÇ
οÏÑÌÄÏÍËmÍÐÉÍÁÐÉÍÂÍÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ¿ÇËmclÍ É¿ËÇÁÒÐÊÍÁǾÔÎÍÊÄÁÍÈÏ¿ÀÍÑÚÁÍÁÏÄ˾Ì¿
ËÍÌÍÐÍÁ¿qÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ¿ÃÏÒÅÀÚÌ¿ÏÍ ÒÖÌÚÔ ÉÍË¿ÌÃÇÏÍÁÍÉ ÇÊÇ ÎÍÊÒÖÄÌÌÚÄ Á ÿÏ
ÃÍÁÇmÍÐÉÍÁÐÉÍÂÍÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ¿ÇËn~b¿ÒË¿Ì¿ hÃÄÐÛÇÆÒÖ¿ÝÑоÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇÄÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁ¿ÎÍ
Á Ï¿ÀÍÑÄ ËÄÅÁÒÆÍÁÐÉÍÂÍ ÕÄÌÑÏ¿ §hÁÒɯmÒÆÚÉ¿¯ ÍÁÊ¿ÃÄÌÇÝÁÍÉ¿ÊÛÌÚËÇÇÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ÊÛÌÚËÇ
kÒÊÛÑÒÏ¿¨cÂÍÃÒÌ¿À¿ÆÄwÄÌÑÏ¿ÐÍÁËÄÐÑÌÍ ÑÏ¿ÃÇÕǾËÇ Ï¿ÆÌÚÔ ÏÄÂÇÍÌÍÁ ÓÍÏËÇÏÒÝÑо
ÐÎÍÐÍÊÛÐÑÁÍË€ÎÍÌÇÇÁqÍÐÐÇÇÐÍÆÿÌqÍÐÐÇÈÐÉÍ ÐÍÀÏ¿ÌǾ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ ÍÀÏ¿ÆÕÍÁ Ãʾ ÇÔ ÎÏÇ
¾ÎÍÌÐÉÇÈÕÄÌÑÏËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÉÒÊÛÑÒÏÚ ËÄÌÄÌǾÁÒÖÄÀÌÍËÎÏÍÕÄÐÐÄcwÄÌÑÏÄÁÄÃÄÑ
c wÄÌÑÏÄ ÐÑÒÃÄÌÑÚ ËÍÂÒÑ ÎÍÊÒÖÇÑÛ ÐÎÄÕÇ о ÐÍÀÐÑÁÄÌÌ¿¾ ÁÇÃÄÍÔÏÍÌÇÉ¿ Ë¿ÐÑÄÏÉÊ¿ÐÐÍÁ
¿ÊÇÆ¿ÕÇݧmÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÄÉÒÊÛÑÒÏÚËÇÏ¿¨ÉÍ ÉÍÌÕÄÏÑÍÁ ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÄÈ Ç ÃÏÒÂÇÔ ÐÍÀÚÑÇÈ ËÒ
ÑÍÏ¿¾ ¿ÎÏÍÀÇÏÍÁ¿Ì¿ Ì¿ ÇÐÑÍÏÇÉÍÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐ ÆÚÉ¿ÊÛÌÍÉÒÊÛÑÒÏÌÍÂÍÍÀËÄÌ¿
ÉÍËÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑÄ
ÒÑÁÄÏÅÃÄÌ¿tÖÄÌÚËÐÍÁÄÑÍË sÏÇÒÌÇÉ¿ÊÛÌÚÔÑÁÍÏÖÄÐÉÇÔÉÍÊÊÄÉÑÇÁ¿ÐÒ
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÁÂÍÃÒÇÆ¿ÏÄÂÇÐÑÏÇÏÍÁ¿Ì¿ ØÄÐÑÁÒÝØÇÄ ÎÏÇ wÄÌÑÏÄ ÐÍÖÄÑ¿ÝÑ ËÒÆÚÉÍ
ÁtmoÎÍËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍËÒÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÝ tÖÄÀ ÁÄÃÖÄÐÉÇÄ Ç ÉÒÊÛÑÒÏÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÄ ÇÆÚÐÉ¿ÌǾ Ð
ÌÚÈ ÎÊ¿Ì ÁÉÊÝÖ¿ÄÑ ÎÏÄÃËÄÑÚ ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿Ý ÎÏ¿ÉÑÇÉÍÈÉÍÌÕÄÏÑÌÍÈÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ

wfnsq§mth|kal}n|fktl}stq|miqa¨ 
n¿ÏÍÃÌÍÈ qÄÐÎÒÀÊÇÉÇ nÄ
ÐÉÍÊÛÉÍ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ ÉÍÌÐÄÏ
Á¿ÑÍÏÇÇÎÏÍ×ÊÇÉÒÏÐÚÍÀÒ
ÖÄÌǾÉÇÑ¿ÈÐÉÍÈÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐ
ÉÍÈ ËÒÆÚÉÄ Á y¿ÌÔ¿ÈÐÉÍÈ
Ç s¾ÌÛÕÆÇÌÛÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏ
Á¿ÑÍÏǾÔ a Á ÂÍÃÒ
ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ s¾ÌÛÕÆÇÌÛÐÉÍÈ
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇlÇuÜÌÛÝÌÛ
Ç c¿Ì wƾÌÛÐÇÌÛ ÍÑÉÏÚ
ÊÇ Ì¿ À¿ÆÄ wÄÌÑÏ¿ ÉÊ¿ÐÐÚ
ÍÀÒÖÄÌǾ ÇÂÏÄ Ì¿ ÃÏÄÁÌÇÔ
ÉÇÑ¿ÈÐÉÇÔ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿Ô
ÕÇÑÏÄÂÒÕÇÌÄÇÓÊÄÈÑÄоÍ
rÍÖÄÑ¿ÌÇÄÏ¿ÆÊÇÖÌÚÔËÄÑÍ
ÃÍÁ ÍÀÒÖÄÌǾ ÐÑ¿ÅÇÏÍÁÍÉ
ÁkÇÑ¿ÄÇÇÌÑÄÌÐÇÁÌÚÔÆ¿
̾ÑÇÈ Ð ÉÇÑ¿ÈÐÉÇËÇ Ë¿Ð
kÍÊÊÄÉÑÇÁ¿ÌпËÀʾ§9C1P¨
ÑÄÏ¿ËÇÁmÍÐÉÁÄÿÊÇÐÁÍÇ
ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚ ÐÄÂÍÃ̾ пËÚÄ
ÒÐÎÄ×ÌÚÄ Á ÎÍÐÑÇÅÄÌÇÇ
aÌпËÀÊÛ ¾ÎÍÌÐÉÍÈ ËÒÆÚÉÇ §9C1P¨ ÐÊÍ ÉÇÑ¿ÈÐÉÍÈ ËÒÆÚÉÇ ÐÑÒÃÄÌÑÚ ÁÊ¿ÃÄÝÑ пËÍÐÑ;
ÅÇÊоÌ¿À¿ÆÄÉÊ¿ÐпÇÂÏÚÌ¿ÉÍÑÍÍÑÉÏÚÑÍÂÍÁ ÑÄÊÛÌÚË ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇË ÏÄÎÄÏÑÒ¿ÏÍË ÁÚÐÑÒ
mÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÁÂÍÃÒÎÍÇÌÇ ο¾ÐÉÍÌÕÄÏÑ¿ËÇÁmÍÐÉÁÄÇÁkÇÑ¿Ä
ÕÇ¿ÑÇÁÄeÅkmÇÔ¿ÈÊÍÁ¿ÇÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄʾ×ÉÍ aÌпËÀÊÛ ÐÑ¿ÏÇÌÌÍÈ ËÒÆÚÉÇ §p¿ÐÑ¿È˨
ÊÚÉÍÑÍÁkÇÍÑÍÂÍÐÎÍÅÇkÜÈÉÍiÁ¿ÔÍÏÇ
6CF ÎÍÆ¿ÇËÐÑÁÍÁ¿ÊÐÁÍÄÌ¿ÆÁ¿ÌÇÄÒÆÌ¿ËÄÌÇÑÍÈÎÛÄ
CQ5CYCK-QVQ5EJQQN bÊ¿ÂÍÿϾÎÍÃÁÇÅÌÇÖÄÐ ÐÚÉÍÏÍʾdÄÌÏÇÔ¿:8+++§2CUVKOGYKVJCIQQF
ÉÍËÒ ÑÏÒÃÒ ¾ÎÍÌÐÉÇÔ ÎÄÿÂÍÂÍÁ ÍÀÒÖ¿ÝØÇÔ Á EQORCP[¨
§ÎÏǾÑÌÍÄ ÁÏÄ˾ÎÏÄÎÏÍÁÍÅÃÄÌÇÄ
mÍÐÉÁÄÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔÐÑÒÃÄÌÑÍÁÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÁÔÍÏÍ×ÄÈÉÍËοÌÇǨ aÌпËÀÊÛÐÒØÄÐÑÁÒÄÑ
ÐÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÊÍÐÛÒÐÑÍÈÖÇÁÍÄÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÎÍÇÆÒ EÂÍÿ
ÁÌÚÌÄ×ÌÄËÐÍÐÑ¿ÁÄÐÂÍÿ 
ÖÄÌÇÝ Ç ÇÐÎÍÊÌÄÌÇÝ ¾ÎÍÌÐÉÍÈ ËÒÆÚÉÇ eÌÄË cÄÂÍÏÄÎÄÏÑÒ¿ÏÄÀÍÊÄÄÃÁÒÔÐÍÑÎÛÄÐÇÆÁÄÐÑÌÚÔ
ÐÁÍÄÂÍ ÏÍÅÃÄÌǾ ¿ÌпËÀÊÛ ÐÖÇÑ¿ÄÑ ÐÄÌѾÀ Ç¿ÌÍÌÇËÌÚÔ¿ÁÑÍÏÍÁrÏÄÃÌÄÁÄÉÍÁÛ¾cÍÆÏÍÅ
ϾÂÍÿÉÍÂÿÐÍÐÑ;ÊоÎÄÏÁÚÈÀÍÊÛ×ÍÈ ÃÄÌǾ Ç Ï¿ÌÌÄÂÍ À¿ÏÍÉÉÍ ÁÎÄÏÁÒÝ ÍÖÄÏÄÃÛ
ÉÍÌÕÄÏÑ Á q¿ÔË¿ÌÇÌÍÁÐÉÍË Æ¿ÊÄ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÐÁÄÑÐÉ¿¾ËÒÆÚÉ¿aÌÂÊÇÇdÄÏË¿ÌÇÇuÏ¿ÌÕÇÇ
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ c ËÇ iÁ¿ÔÍÏÇ ÃÍÖÛ iÑ¿ÊÇÇ iÐοÌÇÇ nÇÃÄÏÊ¿ÌÃÍÁ Ì¿ ¾ÆÚÉ¿Ô
kÜÈÉÍ iÁ¿ÔÍÏÇ Ç ¿ÁÑÍÏ ËÌÍÂÍÖÇÐÊÄÌÌÚÔ ÎÍÜ ÍÏÇÂÇÌ¿Ê¿ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÃÒÔÍÁÌ¿¾ ËÒÆÚÉ¿° ÐÏÄÃ
ÑÇÖÄÐÉÇÔ ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÇÈ ÿʿ ÂÏÒÎÎÄ Ì¿ÆÁ¿ÌÇÄ ÌÄÁÄÉÍÁÚÄ ÎÄÐÌÍÎÄÌǾ Ì¿ Ê¿ÑÚÌÇ Ç ÏÒÐÐÉ¿¾
§9C1P¨ ÖÑÍ Á ÎÄÏÄÁÍÃÄ ÍÆÌ¿Ö¿ÄÑ §Â¿ÏËÍÌÇÖ ÃÒÔÍÁÌ¿¾ ËÒÆÚÉ¿ c ÂÍÃÒ ¿ÌпËÀÊÛ ÐÑ¿Ê
ÌÍÄ ÆÁÒÖ¿ÌÇĨ ¿ ÎÏÇ ÃÄÑ¿ÊÛÌÍË ÇÐÑÍÊÉÍÁ¿ÌÇÇ Ê¿ÒÏÄ¿ÑÍËËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍÓÄÐÑÇÁ¿Ê¾§qÍÅÃÄÐÑ
É¿ÅÃÍÂÍÇÆÃÁÒÔÇÄÏÍÂÊÇÓÍÁ°§¾ÎÍÌÐÉ¿¾ÐÒØ ÁÍ Á mÍÐÉÁĨ c ÐÍÐÑ¿ÁÄ ¿ÌпËÀʾ° ÁÚÎÒÐÉ
ÌÍÐÑÛÁÚÏ¿ÅÄÌÌ¿¾ÁÆÁÒÉĨ ÌÇÉÇ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Ç qÍÐÐÇÈÐ
aÌпËÀÊÛ ÉÇÑ¿ÈÐÉÍÈ ÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÍÈ ËÒÆÚÉÇ ÉÍÈ¿É¿ÃÄËÇÇËÒÆÚÉÇÇËdÌÄÐÇÌÚÔÐÁÍÀÍÃÌÍ
§ÌxÒÌÛuŲ̈
§cÄÑÄÏÁÄÖÌÍÈÁÄÐÌÚ¨ ÁÍÆÌÇÉ ÁÊ¿ÃÄÝØÇÄÌÄÐÉÍÊÛÉÇËÇÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ËÇÇÁÍ
Á ÂÍÃÒ ÉÍÂÿ ÒÐÑ¿ÌÍÁÇÊÇÐÛ ÎϾËÚÄ ÑÁÍÏ É¿ÊÛÌÍÈ ÑÄÔÌÇÉÍÈ ÐÍÆÿÝØÇÄ ÌÄÏÄÃÉÍ ÐÍÀÐ
ÖÄÐÉÇÄ ÉÍÌÑ¿ÉÑÚ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Ð ÑÁÄÌÌÚÄÍÏÇÂÇÌ¿ÊÛÌÚÄÎÄÏÄÊÍÅÄÌǾÇÐÎÍÊ̾
ÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ¿ËÇ Ç ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏǾËÇ kÇÑ¿ÈÐÉÍÈ ÄËÚÔÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÇÈ

 mth|kal}na€natkaisqaeiwiimth|kal}nodoobqahocani€
p ÏÍÀÊÄËÌ¿¾ Ì¿ÒÖÌÍÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛ
ÐÉ¿¾ Ê¿ÀÍÏ¿ÑÍÏǾ ËÒÆÚÉÇ Ç ËÒÆÚ
É¿ÊÛÌÍÂÍÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾÌÄÑ¿ÉÿÁÌÍÍÑËÄÑÇÊ¿
ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇh¿Ã¿ÌǾ§ÐÁÄÏÔÒ¨Ö¿ÐÑÍÎÄÏÄÏ¿ÐÑ¿ÊÇÁ
ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÐÉÇÄÑÄËÚÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÀÚÊÍÌ¿ÒÖÌÍ
ÍÀÍÐÌÍÁ¿ÑÛÁÚÁÍÃÚÇÎÏÄÃÊÍÅÄÌǾ
ÃÁ¿ÃÕ¿ÑÇξÑÇÊÄÑÌÇÈÝÀÇÊÄÈpÄÏÁÍÌ¿Ö¿ÊÛÌÚÈ
Æ¿ËÚÐÄÊ ÍÑÉÏÚÑǾ Ê¿ÀÍÏ¿ÑÍÏÇÇ ÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅ¿Ê
ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÒmarËÇÏÌÍÁÒÑÍÂÿ×ÌÄËÒÎÏÍ
ÏÄÉÑÍÏÒ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÎÍ Ì¿ÒÖÌÍÈ Ï¿ÀÍÑÄ Á
ÄÄÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ¿ÉÑÇÁÌÍÄÒÖ¿ÐÑÇÄÎÏÇ̾ÊÆ¿ÁÄ
ÃÒÝØÇÈ É¿ÓÄÃÏÍÈ ÑÄÍÏÇÇ ËÒÆÚÉÇ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ
fcn¿Æ¿ÈÉÇÌÐÉÇÈ l¿ÀÍÏ¿ÑÍÏǾ ÀÚÊ¿ ÎÏÇ
ÆÁ¿Ì¿ÇÆÒÖ¿ÑÛÎÏÍÀÊÄËÚÌ¿ÒÖÌÍÈÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ
ÒÖÄÀÌÍÂÍ ÎÏÍÕÄÐп ÎÍÁÚ×ÄÌǾ ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÐ
ÑÇÍÀÒÖÄÌǾÏ¿ÆÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÑÛÁÍÎÏÍÐÚÎÐÇÔÍÊÍ
ÂÇÇËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÄÈËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍ
ÁÍÐÎÏǾÑǾ ÑÁÍÏÖÄÐÑÁ¿ ÍÀÍÀØ¿ÑÛ ÍÎÚÑ Ë¿Ð
ÑÄÏÍÁÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ÇÎÄÿÂÍÂÇ
ÉÇ ~ÑÍ ÀÚÊ¿ ÎÄÏÁ¿¾ Ê¿ÀÍÏ¿ÑÍÏǾ ÎÍÃÍÀÌÍÂÍ
ÑÇοÁËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔÁÒÆ¿ÔÐÑÏ¿ÌÚ
h¿ÁÄÃÒÝØÇË Ê¿ÀÍÏ¿ÑÍÏÄÈ
¯ ÂÍÃÚ 
ÐÑ¿Ê ÃÍÉÑÍÏ ÎÐÇÔÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÔ Ì¿ÒÉ ÇÌÅÄÌÄÏ rÀÍÏÌÇÉÇÌ¿ÒÖÌÚÔÑÏÒÃÍÁÁÍÀÊ¿ÐÑÇËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍ
¿ÉÒÐÑÇÉaacÍÊÍÃÇÌÆ¿ÑÄË
ÐÎÍÂÍà ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ÇÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ
ÄÂÍÐËÄÌÇÊÃÍÕÄÌÑdrm¿ÏÒѾÌ¿ÁÌ¿ÐÑ;ØÄÄ
ÁÏÄ˾ÄÄÁÍÆÂÊ¿ÁʾÄÑÉ¿ÌÃÇÿÑÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ n¿ÖÇÌ¿ÑÛÎÏÇ×ÊÍÐÛÐÐÍÀÇÏ¿ÌǾ§À¿ÌÉ¿ÿÌ
cpuÍËÇÌ n¿ÒÖÌÍÄ ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍ ÍÐÒØÄÐÑÁʾÊ ÌÚÔ¨ Í ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍË ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÇ dÍÑÍÁÇÊÇÐÛ
ÃÍÉÑÍÏ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ ccmÄÃÒ ÐÄÏÇÇÜÉÐÎÏÄÐÐÇÌÓÍÏË¿ÕÇÈÎÍÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍËÒ
×ÄÁÐÉÇÈ¿ÐÐÄÏÄÃÇÌÚÔ°ÃÍÉÑÍÏÇÐÉÒÐ Ç Æ¿ÏÒÀÄÅÌÍËÒ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÝ ÐÎÏ¿ÁÍÖÌÚÄ ÇÆÿ
ÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾÎÏÍÓÄÐÐÍÏfdrÍÏÍÉÇÌ¿ ÌǾ ÎÏÍÁÍÃÇÊÇÐÛ ÇÐÑÍÖÌÇÉÍÁÄÃÖÄÐÉÇÄ Ç ÀÇÀÊÇ
pÄÏÁÚÄÂÍÃÚÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌǾÊ¿ÀÍÏ¿ÑÍÏÇÇÀÚÊÇ ÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÇÄ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾ ÕÄÊÄÁÚÄ ÍÎÏÍÐÚ
ÂÍÿËÇ пËÍÍÎÏÄÃÄÊÄÌǾ sÍÂÿ Á Ê¿ÀÍÏ¿ÑÍÏÇÝ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ ÁÒÆÍÁ ÐÑÏ¿ÌÚ Ì¿ÒÖÌÚÄ ÐÄËÇÌ¿
ÎÏÇÔÍÃÇÊÍ ËÌÍÂÍ ƿÿÌÇÈ mÇÌÇÐÑÄÏÐÑÁ¿ ÉÒÊÛ ÏÚÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÇǧÉÏÒÂÊÚÄÐÑÍÊÚ¨ÎÍ¿ÉÑÒ
ÑÒÏÚ dÍÐÉÍËÇÑÄÑ¿ ÎÍ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÝ Ç ÉÍÌÄÖÌÍ ¿ÊÛÌÚËÎÏÍÀÊÄË¿ËÇÌÑÄÏÁÛÝÐÁÚÿÝØÇËÇо
ÅÄ ÏÄÉÑÍÏ¿Ñ¿ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÐÁ¾Æ¿ÌÌÚÔ Ð Ï¿Æ ËÒÆÚÉ¿ÌÑ¿ËÇÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ËÇmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌ
Ï¿ÀÍÑÉÍÈ ÇÌÐÑÏÒÉÑÇÁÌÚÔ ÎÏÍÂÏ¿ËËÌÍÒÖÄÀÌÚÔ ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇaÁÑÍÏÐÉÇÈÉÍÊÊÄÉÑÇÁÐÄÏÇǧbÄÐÄ
Ì¿ÒÖÌÍÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÚÔ Ç ÇÌÚÔ ÃÍÉÒËÄÌÑÍÁ ÃÚÍÎÄÿÂÍÂÇÉÄÇÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁĨ
cwÚÎÇÌ
Ñ¿ÉÇÔ Ì¿ÎÏÇËÄÏ É¿É ÐÇÐÑÄËÌÚÈ ¿Ì¿ÊÇÆ ÎÊ¿ÌÍÁ rsÇÔÍÌÍÁ laÊÄÉÐÄÄÁ¿ ipÍÂÍÌÇÌ¿ fr¿
Ì¿ÒÖÌÍÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛ ÓÍÌÍÁ¿ ÁÚÎ ¯ ÂÍÃÚ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÊ
ÐÉÍÈ Ç Ì¿ÒÖÌÍËÄÑÍ ÀÍ¿ÑÄÈ×ÒÝοÌÍÏ¿ËÒÑÁÍÏÖÄÐÉÍÂÍÍÎÚÑ¿ÁÄÃÒ
ÃÇÖÄÐÉÍÈ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ØÇÔÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇadb¿ÔÖÇÄÁ¿
ÁÒÆÍÁ ÉÁ¿ÊÇÓÇÉ¿ÕÇÍÌ lncÊ¿ÐÄÌÉÍ sad¿ÈÿËÍÁÇÖ mrdÊÄÆ¿ÏÍ
ÌÚÄ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ ÁÍÈccdÍÏÌÍÐÑ¿ÄÁÍÈ~edÏ¿Ö¿qqe¿ÁÇþ̿
Ì¿ ËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁ Ï¿Æ rleÍÏÄÌÐÉÍÂÍureÏÒÅÇÌÇÌ¿cdeÒÊÍÁÍÈ
ÌÚÔ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÄÈ rikÏ¿ÁÖÄÌÉÍ fcm¿ÊÇÌÇÌ¿ aamÄÊÛÌÇÉÍ
ÐÏ¿ÁÌÇÑÄÊÛÌÚÈ ¿Ì¿ÊÇÆ Á¿ckmÄÏÅ¿ÌÍÁ¿lnn¿ÒËÍÁ¿spnÇÉÍÊ¿
ÒÖÇÊÇØÌÚÔ Ç ÁÒÆÍÁÐ ÄÁÍÈf€q¿ÕÄÏ¿marËÇÏÌÍÁ¿cdrÍÉÍÊÍÁ¿
ÉÇÔÒÖÄÀÌÚÔÎÏÍÂÏ¿ËË fdrÍÏÍÉÇÌÍÈ nny¿ÔÍÁÐÉÍÈ ml€×ÁÇÊÇ
ÇÉÒÏÐÍÁcÐÄÜÑÍÎÍà sÁÍÏÖÄÐÉÇÈÍÎÚÑË¿ÐÑÄÏÍÁÌ¿×ÄÊÍÑÏ¿ÅÄÌÇÄÇ
ÂÍÑÍÁÇÊÍ Ï¿ÀÍÑÒ Ì¿Ã Á ËÍÌÍÂÏ¿ÓÇÇ fr¿ÓÍÌÍÁÍÈ §rÉÏÇÎÇÖÌ¿¾ ×ÉÍ
ÂÊ¿ÁÌÚËÇ ÃÍÉÒËÄÌÑ¿ Ê¿ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÄ ÑÏ¿
 oÀÍÀØÄÌÇÄ ÍÎÚÑ¿ ÁÄ ËÇ° pÍÊÍÅÄÌÇÄË Í ÃÇÕÇǨ
ÂÍà tÌÇÉ¿ÊÛÌÚËÇÆÿÌÇÄËÐÑ¿Ê
ÃÒØÇÔÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁÉÍÌÐÄÏ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ ÇÐÑÍÏÇÉÍÀÇÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÇÈÐÎÏ¿ÁÍÖÌÇɧmÍÐÉÍÁ
Á¿ÑÍÏÇÇ ÑÍÏÇÇÇtÐÑ¿ÁÍËÉÍÌ ÐÉ¿¾ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏǾ
¯ ¨
 

pqoblfmna€natxnoirrlfeocasfl}rka€laboqasoqi€ 
tÅÄ Ð Ì¿Ö¿Ê¿ ÉÍÑÍÏ¿¾ÂÍÑÍÁÇÑÐÎÏ¿ÁÍÖÌÇɧiÐÑÍÏǾÐÉÏÇ
Ô ÂÍÃÍÁ ÍÎ ÎÇÖÌÍÂÍÇ¿ÊÛÑÍÁÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿¨
ÏÄÃÄÊÇÊоÎÏÍÓÇÊÛ c ÑÄÖÄÌÇÄ Ͼÿ ÊÄÑ Á Ê¿ÀÍÏ¿ÑÍÏÇÇ ÇÆÿÄÑ
ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÉÍÊ о ¿ÊÛË¿Ì¿Ô ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÎÐÇÔÍÊÍÂÇÇ *QOQ
ÊÄÉÑÇÁ¿ÐÁ¾Æ¿ÌÌÚÈ OWUKEWU
 ÂÃÄÐÍÀÏ¿ÌÚ
Ð ×ÇÏÍÉÇË ÇÐÑÍ ÌÄÍÏÃÇÌ¿ÏÌÚÄ Æ¿ÀÚÑÚÄ ÇÊÇ ÁÎÄÏÁÚÄ ÎÄÏÄÁÄ
ÏÇÉÍÉÒÊÛÑÒÏÌÚË ÃÄÌÌÚÄ Ì¿ ÏÒÐÐÉÇÈ ¾ÆÚÉ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÚ Í ËÒÆÚÉÄ
ÉÍËÎÊÄÉÐÌÚËÎÍÃ ËÒÆÚÉ¿ÌÑ¿ÔËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÎÄÿÂÍÂÇÉÄ
ÔÍÃÍË É ÎÏÍÀÊÄ lÝÀÍÄ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÄ ÌÄÎÏÄËÄÌÌÍ ÁÚÁÍÃÇÑ É
aÊÛË¿Ì¿ÔËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÎÐÇ
Ë¿Ë ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍ ÇÐÑÍÉ¿Ë ÍÎÏÄÃÄʾÝØÇË ÐÍÃÄÏÅ¿ÌÇÄ Ç ÅÇÆÌÄ
ÔÍÊÍÂÇÇ*QOQOWUKEWU ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍ ÍÀ
Ï¿ÆÍÁ¿ÌǾl¿ÀÍÏ¿
ÑÍÏǾÎÏÄÁÏ¿ÑÇÊ¿ÐÛÁÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÐÉÇÈÕÄÌÑÏ
Á ÍÀÊ¿ÐÑÇ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍ
ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾcÐÄÜÑÍÌ¿×ÊÍÍÑÏ¿ÅÄÌÇÄÁÐÀÍÏ
ÌÇÉ¿Ô Ì¿ÒÖÌÚÔ ÑÏÒÃÍÁ §kÍËÎÊÄÉÐÌÚÈ ÎÍÃÔÍÃ
É ÎÏÍÀÊÄË¿Ë ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍ ÍÀ
Ï¿ÆÍÁ¿ÌǾ¨
 §mÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÄ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿
ÌÇÄ° ÊÇÖÌÍÐÑÛ° ÉÒÊÛÑÒÏ¿¨
 §mÒÆÚ
É¿ÊÛÌÍÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄtÏÍÉÇÇÐÑÍÏÇǨ
 
§mÇÏ ÂÊ¿Æ¿ËÇ ËÒÆÚÉ¿ÌÑ¿¨
 §mÒÆÚÉ¿
mÇÓbÚÑÇĨ
 §mÒÆÚÉ¿mÚÐÊÛsÁÍÏ
ÖÄÐÑÁͨ
 
iÃÄÇÇÁÚÁÍÃÚÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÈÑ¿ÉÅÄÍÎÇÏ¿
ÊÇÐÛ Ì¿ ËÌÍÂÍÊÄÑÌÄÄ ÇÆÒÖÄÌÇÄ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍ
ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ Á Ï¿ÆÌÚÔ ÐÑÏ¿Ì¿Ô ËÇÏ¿
rya
bÍÊ¿ÏÇÇ xÄÔÍÐÊÍÁ¿ÉÇÇ aÁÐÑÏÇÇ uÇÌʾÌ mÍÌÍÂÏ¿ÓÇÇÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁÊ¿ÀÍÏ¿ÑÍÏÇÇ
ÃÇÇ cÄÊÇÉÍÀÏÇÑ¿ÌÇÇ Á ÐÑÏ¿Ì¿Ô cÍÐÑÍÉ¿ Ç
ÏÄÂÇÍÌ¿ÔÀÚÁ×ÄÂÍrrrq
ÏÄÐÎÒÀÊÇÉ¿ÔrÏÄÃ ÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÛ ÃÒÔÍÁÌÚÔ Ç ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÔ ÑÏ¿ÃÇÕÇÈ
ÌÄÈaÆÇÇh¿É¿ÁÉ¿ÆÛ¾ÇÃÏ qÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚÇÆÒ cÎÍÐÊÄÃÌÇÄÂÍÃÚÁÊ¿ÀÍÏ¿ÑÍÏÇÇÐÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÊÍÐÛ
ÖÄÌǾËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾÁdÄÏË¿ÌÇÇ §¿ÌÑÇÖÌÍĨÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÌÍÄÉÍËËÄÌ
ÍÀÍÀØÄÌÚ Á ËÍÌÍÂÏ¿ÓÇÇ fdÒÏÄÁÇÖ §mÒÆÚ ÑÇÏÍÁ¿ÌÌÚËÇÎÄÏÄÁÍÿËÇÑÏ¿ÉÑ¿ÑÍÁËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ
É¿ÊÛÌÍÄÁÍÐÎÇÑ¿ÌÇÄÇÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄÌ¿ÌÄËÄÕ ÑÄÍÏÄÑÇÉÍÁaÌÑÇÖÌÍÐÑÇÎÍÊÒÖÇÁ×ÇËÇÍÀÍÀØÄÌÇÄ
ÉÇÔÆÄËʾÔÍÑÐÏÄÃÌÄÁÄÉÍÁÛ¾É::+ÐÑÍÊÄÑÇݨ Á ÃÍÉÑÍÏÐÉÍÈ ÃÇÐÐÄÏÑ¿ÕÇÇ cdwÚÎÇÌ¿ §aÏÇÐ

 wÄÌÌÄÈ×ÇÄ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÚ ÎÏÍ×ÄÃ×ÄÂÍ ÑÍÉÐÄÌn¿Ö¿ÊÍÌ¿ÒÉÇÍËÒÆÚÉĨ


 ¿Ñ¿ÉÅÄ
ÁÂÍÃÒÁmÍÐÉÁÄÉÍÌÂÏÄÐпfÁÏÍÎÄÈÐÉÍÈ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾËÇ cpuÍËÇÌ¿ ÃÒÔÍÁÌÍÈ ÎÏÄÄËÐ
¿ÐÐÍÕÇ¿ÕÇÇÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÈËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ¿É¿ ÑÁÄÌÌÍÐÑÇÁÑÏ¿ÃÇÕǾÔÉÒÊÛÑÒÏÚÇÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ
ÃÄËÇÈ Ç ÁÚÐ×ÇÔ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ ×ÉÍÊ
fak cÄÃÄÑоÏ¿ÀÍÑ¿Ì¿ÃÒÌÇ
ÐÍÀÏ¿Á×ÄÂÍ ÀÍÊÄÄ ÐÑ¿ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁ ÇÆ fÁÏÍ É¿ÊÛÌÚËÒÖÄÀÌÚËÎÍÐÍ
ÎÚaÆÇÇaÓÏÇÉÇaËÄÏÇÉÇÑ¿ÉÅÄÀÚÊÇÎÏÍ ÀÇÄË §eÏÄÁÌÄÂÏÄÖÄÐÉÇÈ
¿Ì¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿ÌÚÁÊ¿ÀÍÏ¿ÑÍÏÇÇ ¾ÆÚÉ Ãʾ ËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁ¨
c¿ÅÌÍÄ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ Ê¿ÀÍ
cdwÚÎÇÌ ÉÍÑÍÏÍÄ
Ï¿ÑÍÏÇÇ° ÐÍÆÿÌÇÄ ÜÉÐÎÄÏÇËÄÌÑ¿ÊÛÌÚÔ ÎÍÆÁÍÊÇÑ ÐÑÒÃÄÌÑ¿Ë ÌÄ
ÒÖÄÀÌÚÔÎÍÐÍÀÇÈrÏÄÃÇÌÇÔÒÖÄÀÌÍÄÎÍÐÍ ÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍ ÎÏÇÀÊÇ
ÀÇÄcmÄÃÁÄÃÄÁÍÈ
nÇÉÇÑÇÌÍÈ §uÍÊÛÉÊÍÏ ÆÇÑÛо É ÎÄÏÁÍÌ¿Ö¿Ê¿Ë
Ì¿¾ ÎÏ¿ÉÑÇÉ¿ Á ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍË ÁÒÆĨ
 ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÌ¿ÒÉÇ
§vÏÄÐÑÍË¿ÑǾ ÎÍ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÎÐÇÔÍÊÍÂÇǨ oÐÍÀÍÄ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ

 Ç ËÍÌÍÂÏ¿ÓǾ §rÊÒÔ ËÒÆÚÉ¿ÌÑ¿¨ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÈ° ÇÐÑÍÉÇ


mrÑ¿ÏÖÄÒÐ
 ÒÖÄÀÌÍÄÎÍÐÍÀÇħpÄÿ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍ ÏÍÐÐÇÈÐ
ÂÍÂÇÖÄÐÉÇÄ ÎÏÇÌÕÇÎÚ ÉÍÏÇÓÄÄÁ ËÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÂÍ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍ ÍÀ sÏÒÃÚÎÍÇÐÑÍÏÇÇ
ÐÉÏÇÎÇÖÌÍÈ ×ÉÍÊÚ¨ fr¿ÓÍÌÍÁÍÈ
 Ï¿ÆÍÁ¿ÌǾ
nmÇÏÍÌÍ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ

 mth|kal}na€natkaisqaeiwiimth|kal}nodoobqahocani€
Á¿ ÇÐÑÍÏǾÏ¿ÆÁÇÑǾÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍÈÌ¿ÒÉÇÍËÒ cdwÚÎÇÌ ÃÍÉ
ÆÚÉ¿ÊÛÌÍËÓÍÊÛÉÊÍÏÄ
erËÇÏÌÍÁ ÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÇÄ ÑÍÏ ÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÇÔ
ÉÒÊÛÑÒÏÌÚÔ Ç Ì¿ÒÖÌÚÔ ÑÏ¿ÃÇÕÇÈ Á ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ Ì¿ÒÉmrrÑ¿ÏÖÄÒÐ
mÍÐÉÍÁÐÉÍÂÍÍÑÃÄÊÄÌǾqmo
flÍÑÍ× É¿ÌÃÇÿÑÚÇÐÉÒÐÐÑ
rÄÂÍÃ̾ÉÍÊÊÄÉÑÇÁÊ¿ÀÍÏ¿ÑÍÏÇÇ°ÐÍÃÏÒÅÄÐÑ ÁÍÁÄÃÄÌǾ cpuÍ
ÁÍ ÁÚÐÍÉÍÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÄÈ ËÇÌ namÇÏÍÌÍ
ÁÚÐÑÒοÝØÇÔ Ð ÃÍÉʿÿËÇ Ç ÉÒÏпËÇ ÊÄÉÕÇÈ Á Á¿ flr¿ÓÍÌÍÁ¿
пËÚÔÏ¿ÆÌÚÔ¿ÒÃÇÑÍÏǾÔÎÍÁÐÄÈqÍÐÐÇÇÇÆ¿ÄÄ ecrËÇÏÌÍÁ Ì¿
ÎÏÄÃÄÊ¿ËÇÎÒÀÊÇÉÒÝØÇÔÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚÐÁÍÇÔÇÐÐÊÄ ÒÖÌÚÄ ÐÍÑÏÒÃÌÇ
ÃÍÁ¿ÌÇÈÁÎÄÏÇÍÃÇÖÄÐÉÍÈÎÄÖ¿ÑÇÐÀÍÏÌÇÉ¿ÔÌ¿ ÉÇ cnnÇÉÇÑÇÌ¿
ÒÖÌÚÔÑÏÒÃÍÁÁ¿ÁÑÍÏÐÉÇÔËÍÌÍÂÏ¿ÓǾÔ fnlÍÑÍ× Ê¿ÀÍ qÒÐÐÉ¿¾ÉÒÊÛÑÒÏ¿ÓÍÊÛÉÊÍÏÇ
cpÏÍÀÊÄËÌÍÈÌ¿ÒÖÌÍÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÐÉÍÈÊ¿ Ï¿ÌÑÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ°Á¿ÅÌÍÄÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄ
ÀÍÏ¿ÑÍÏÇÇ Ï¿ÀÍÑ¿ÝÑ ÃÍÉÑÍÏ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ naaʾËÍÁÐÉ¿¾ ÌÇÄÏ¿ÀÍÑÚÊ¿ÀÍÏ¿ÑÍÏÇÇ

e ÇÐÐÄÏÑ¿ÕÇÍÌÌÚÈÐÍÁÄÑÎÏÇmÍÐÉÍÁÐ
ÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑÒÅÄËÌÍ
ÂÍÃÄоÑÉÍÁÊÄÑfØÄÁÂÍÃÒmÍÐÉÍÁÐÉ¿¾
ÇÐÑÍÏÇÇ Ç ÑÄÍÏÇÇ
ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁ¿
¿Ñ¿ÉÅÄÃÍÉÑÍÏ¿
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏǾÀÚÊ¿ÁÉÊÝÖÄÌ¿ÁÖÇÐÊÍÒÖÏÄÅ Ì¿ÒÉÁÍÀÊ¿ÐÑÇÓÇ
ÃÄÌÇÈ ÉÍÑÍÏÚË ÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁʾÊÍÐÛ ÎÏ¿ÁÍ ÎÏÇ ÊÍÐÍÓÇÇ Ç ÉÒÊÛÑÒ
ÐÒÅÃÄÌǾÉ¿ÌÃÇÿÑÐÉÇÔÇÃÍÉÑÍÏÐÉÇÔÌ¿ÒÖÌÚÔ ÏÍÊÍÂÇÇ ÀÇÍÊÍÂÇÇ
ÐÑÄÎÄÌÄÈ ÖÑÍ ÐÁÇÃÄÑÄÊÛÐÑÁÍÁ¿ÊÍ Í ÎÏÇÆÌ¿ÌÇÇ ÇËÄÃÇÕÇÌÚËÒÆÚ
ÁÚÐÍÉÍÂÍ ÒÏÍÁ̾ Ì¿ÒÖÌÍÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÐÉÍÈ É¿ÊÛÌÍÈ ÇÌÓÍÏË¿
ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇÁÒÆ¿rÂÍÿÎÏ¿ÁÍÎÏÇÐÒÅ ÑÇÉÇ c ÎÍÐÊÄÃÌÄÄ
ÃÄÌǾ Ì¿ÒÖÌÚÔ ÐÑÄÎÄÌÄÈ ÏÄ¿ÊÇÆÍÁÚÁ¿Ê vÒÃÍ ÃÄоÑÇÊÄÑÇÄ ÐÍÁÄÑ
ÅÄÐÑÁÄÌÌÚÈ ÐÍÁÄÑ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ pÄÏÁÚËÇ ÎÍÃÃÄÏÅÇÁ¿Ê ÃÇÐ
Á ÐÑÄÌ¿Ô ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Æ¿ØÇÑÇÊÇ ÃÍÉÑÍÏÐ ÐÄÏÑ¿ÕÇÍÌÌÚÄÑÏÒ
ÉÇÄ ÃÇÐÐÄÏÑ¿ÕÇÇ ÁÚÿÝØÇÄо ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÚÄ ÃÚ Á ÐÏ¿ÁÌÇÑÄÊÛÌÍ
ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÇ snlÇÁ¿ÌÍÁ¿ lam¿ÆÄÊÛ ÌÍÁÚÔ ÍÀÊ¿ÐѾÔ pÏÄÃÐÄÿÑÄÊÛ eÇÐÐÄÏÑ¿ÕÇÍÌ
€imÇÊÛ×ÑÄÈÌpÍÃÑÁÄÏÅÃÄÌÇÄËÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛ ËÒÆÚÉÍÁÄÃÖÄÐÉÇÔ ÌÍÂÍÐÍÁÄÑ¿fcn¿Æ¿ÈÉÇÌÐÉÇÈ
ÌÍÐÑÇ Ì¿ÒÖÌÍÂÍ ÁÉʿÿ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÐÑ¿ Ç Ð Ð Ê Ä Ã Í Á ¿ Ì Ç È °
ÊÍ ÒÑÁÄÏÅÃÄÌÇÄ ÀÄÆ Æ¿ØÇÑÚ Á ÂÍÿÔ ÇÐÑÍÖÌÇÉÍÁÄÃÄÌÇÇ ËÄÃÇÄÁÇÐÑÇÉÄ À¿ÊÄÑÍÁÄ
É¿ÌÃÇÿÑÍÁ Ç ÃÍÉÑÍÏÍÁ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄ ÃÄÌÇÇËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÎÐÇÔÍÊÍÂÇÇÑÄÍÏÇÇÉÍË
ÌǾÇÆÖÇÐÊ¿ÎÄÿÂÍÂÍÁ¿ÉÑÇÁÌÍÆ¿ÌÇË¿ÝØÇÔ ÎÍÆÇÕÇÇÓÇÊÍÐÍÓÇÇËÒÆÚÉÇÇÃÏÒÂÇÔ
оÌ¿ÒÖÌÚËÇÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾËÇ¿ÁÑÍÏÍÁ×ÇÏÍ xÊÄÌÚ ÐÍÁÄÑ¿ ÏÄÂÒʾÏÌÍ ÒÖ¿ÐÑÁÒÝÑ Á ÎÏÄÃ
ÉÍÇÆÁÄÐÑÌÚÔÑÏÒÃÍÁ Á¿ÏÇÑÄÊÛÌÍË ÍÀÐÒÅÃÄÌÇÇ Ç ÏÄÕÄÌÆÇÏÍÁ¿ÌÇÇ
rÑÏÍÂÇÄ ÑÏÄÀÍÁ¿ÌǾ É ÒÏÍÁÌÝ Ì¿ÒÖÌÚÔ ÇÐ Ï¿ÐÐË¿ÑÏÇÁ¿ÄËÚÔ ÃÇÐÐÄÏÑ¿ÕÇÍÌÌÚÔ Ï¿ÀÍÑ ¿
ÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÈÁÚÃÁÇ¿ÄËÚÔÌ¿ÐÍÇÐÉ¿ÌÇÄÒÖÄÌÚÔ Ñ¿ÉÅÄ Á ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÄ Ç ÍÀÐÒÅÃÄÌÇÇ ÍÑÆÚÁÍÁ
ÐÑÄÎÄÌÄÈÐÍÔϿ̾ÊÇÐÛÁÎÍÐÊÄÁÍÄÌÌÚÈÎÄÏÇÍà ̿ ÃÇÐÐÄÏÑ¿ÕÇÇ ÎÍÐÑÒοÝØÇÄ Á mÍÐÉÍÁÐÉÒÝ
ÉÍÂÿ ÎÏÇ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÀÚÊ ÍÑÉÏÚÑ rÎÄÕÇ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÝ ÇÆ ÃÏÒÂÇÔ ÃÇÐÐÄÏÑ¿ÕÇÍÌÌÚÔ
¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿ÌÌÚÈ ÃÇÐÐÄÏÑ¿ÕÇÍÌÌÚÈ ÐÍÁÄÑ ÎÍÃ ÐÍÁÄÑÍÁ kÏÍËÄ ÑÍÂÍ ÖÊÄÌÚ ÐÍÁÄÑ¿ ÿÝÑ ÎÄÏ
ÃÄÏÅÇÁ¿ÝÑоÍÌÇÇÁÌ¿ÐÑ;ØÄÄÁÏÄ˾ ÐÍÌ¿ÊÛÌÚÄÍÑÆÚÁÚÌ¿ÃÇÐÐÄÏÑ¿ÕÇÇÇ¿ÁÑÍÏÄÓÄ
rÄÂÍÃ̾ Ì¿ Æ¿ÐÄÿÌǾÔ eÇÐÐÄÏÑ¿ÕÇÍÌÌÍÂÍ Ï¿ÑÚÁÃÏÒÂÇÄÃÇÐÐÄÏÑ¿ÕÇÍÌÌÚÄÐÍÁÄÑÚÍÎÎÍ
ÐÍÁÄÑ¿ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÇÐÍÁÐÄÈqÍÐÐÇÇÆ¿ØÇØ¿ ÌÇÏÒÝÑÌ¿Æ¿ØÇÑ¿ÔÁÃÏÒÂÇÔÐÍÁÄÑ¿Ôh¿ÂÍÃÚ
ÝÑÑÏÒÃÚÌ¿ÐÍÇÐÉ¿ÌÇÄÒÖÄÌÚÔÐÑÄÎÄÌÄÈÃÍÉ ÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌǾ ÐÍÁÄÑ¿ ÀÚÊÇ Æ¿ØÇØÄÌÚ ÍÉÍÊÍ
ÑÍÏ¿ÇÉ¿ÌÃÇÿѿÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾÎÍÐÎÄÕÇ ÑÚоÖÇÉ¿ÌÃÇÿÑÐÉÇÔÇÐÍÑÌÇÃÍÉÑÍÏÐÉÇÔÃÇÐ
¿ÊÛÌÍÐÑÇ ° ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÄ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍ ÐÄÏÑ¿ÕÇÈ
rÏÄÃÇ ÖÊÄÌÍÁ ÐÍÁÄÑ¿ ÃÍÉÑÍÏÍÁ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍ pÏÄÃÐÄÿÑÄÊÛ ÃÇÐÐÄÏÑ¿ÕÇÍÌÌÍÂÍ ÐÍÁÄÑ¿°
ÁÄÃÄÌǾ ¿ÁÑÍÏÇÑÄÑÌÚÔ ÒÖÄÌÚÔ Á ÍÀÊ¿ÐÑÇ ÑÄ ÃÍÉÑÍÏÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾÎÏÍÓÄÐÐÍÏfcn¿Æ¿È
ÍÏÇÇ Ç ÇÐÑÍÏÇÇ ËÒÆÚÉÇ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÜÐÑÄ ÉÇÌÐÉÇÈ tÖÄÌÚÈ ÐÄÉÏÄÑ¿ÏÛ ÐÍÁÄÑ¿° É¿ÌÃÇÿÑ
ÑÇÉÇ ÎÐÇÔÍÊÍÂÇÇ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍ ÁÍÐÎÏǾÑǾ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾcmÍÐÉÁ¿

eirrfqsawionn|jrocfs 
q ÄÿÉÕÇÍÌÌÍÇÆÿÑÄÊÛÐÉÇÈ ÍÑÃÄÊ mÍÐ
ÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÐÍÆÿÌÁÂÍÃÒ
Ð ÕÄÊÛÝ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ É ÇÆÿÌÇÝ ÑÄË¿ÑÇÖÄÐÉÇÔ
ÍÏ¿ÌÎÏÇÎÏÍÏÄÉÑÍÏÄÎÍÌ¿ÒÖÌÍÈÇÑÁÍÏÖÄÐÉÍÈ
Ï¿ÀÍÑÄ° qÄÿÉÕÇÍÌÌÍÇÆÿÑÄÊÛÐÉÇÈ ÐÍÁÄÑ
ÉÒÿÁÔÍþÑÎÏÍÏÄÉÑÍÏÎÍÌ¿ÒÖÌÍÈÏ¿ÀÍÑÄÉÍÌ
ÐÀÍÏÌÇÉÍÁÌ¿ÒÖÌÚÔÑÏÒÃÍÁË¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁÉÍÌÓÄ ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÇÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÇÁÐÄÔÉ¿ÓÄÃÏ
ÏÄÌÕÇÈ ÐÇËÎÍÆÇÒËÍÁ ÑÄÉÐÑÍÁ ÊÄÉÕÇÈ ¿ Ñ¿É eÍ ÌÄÿÁÌÄÂÍ ÁÏÄËÄÌÇ ÏÄÿÉÕÇÍÌÌÍÇÆÿ
ÅÄÒÖÄÀÌÇÉÍÁÒÖÄÀÌÚÔÎÍÐÍÀÇÈÇÎÏÍÂÏ¿ËËÎÍ ÑÄÊÛÐÉÇÈ ÍÑÃÄÊ ÁÍÆÂÊ¿Áʾʿ ÐÑ¿Ï×ÇÈ Ì¿ÒÖÌÚÈ
ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÉ¿ÌÃÇÿÑÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾoclÍ
ÐÄÁ¿ÉÍÑÍÏ¿¾ ÐÒËÄÊ¿ Ì¿Ê¿ÃÇÑÛ Ï¿ÀÍÑÒ ÎÍ ÇÆÿ
ÌÇÝ ÐÀÍÏÌÇÉÍÁ Ì¿ÒÖÌÚÔ ÑÏÒÃÍÁ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ
ÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÈ ÒÖÄÀÌÚÔ ÎÍÐÍÀÇÈ ÎÍÃÂÍÑÍÁÊÄÌ
ÌÚÔ Ì¿ É¿ÓÄÃÏ¿Ô c Ì¿ÐÑ;ØÄÄ ÁÏÄ˾ Ï¿ÀÍÑÍÈ
ÍÑÃÄÊ¿ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑ É¿ÌÃÇÿÑ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ
mcq¿ÐÎÒÑÇÌ¿
h¿ ÎÍÖÑÇ ÎÍÊÑÍÏ¿ ÃÄоÑÉ¿ ÊÄÑ ÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿
ÌǾÍÑÃÄÊ¿ÇÆÿÌÚÀÍÊÄÄξÑÇÃÄоÑÇÐÀÍÏÌÇ
ÉÍÁ Ì¿ÒÖÌÚÔ ÑÏÒÃÍÁ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ËÍÌÍÂÏ¿ÓÇÇ Á
ÑÍË ÖÇÐÊÄ ÓÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌÚÈ ÑÏÒÃ iab¿Ï
ÐÍÁÍÈ §oÖÄÏÉÇ ÎÍ ÇÐÑÍÏÇÇ οÏÑÇÑÒÏÌÍÈ ÌÍ
Ñ¿ÕÇǨ ÉÌÇÂÇ §uÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌ¿¾ ËÇÌÇ¿ÑÝÏ¿ Ç
ÎÒÑÇËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍÏÍË¿ÌÑÇÆË¿¨kchÄÌÉÇÌ¿
§rÑÇÊÄÁÚÄÍÐÌÍÁÚÏÒÐÐÉÍÈÌ¿ÏÍÃÌÍÈËÒÆÚÉǨ
cmzÒÏÍÁ¿ ÐÀÍÏÌÇÉ ÐÑ¿ÑÄÈ ÉÏÒÎÌÄÈ×ÄÂÍ
ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍ ÊÇÑÄÏ¿ÑÒÏÍÁÄÿ acmÇÔ¿ÈÊÍÁ¿
§mÒÆÚÉ¿ÁÇÐÑÍÏÇÇÉÒÊÛÑÒÏÚ¨
rÀÍÏÌÇÉÇ Ì¿ÒÖÌÚÔ ÑÏÒÃÍÁ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
ÖÏÄÆÁÚÖ¿ÈÌÍ Ï¿ÆÌÍÍÀÏ¿ÆÌÚ ÎÍ ÑÄË¿ÑÇÉÄ ÜÑÍ
Ï¿ÆÊÇÖÌÚÄ¿ÐÎÄÉÑÚÇÐÑÍÏÇÇÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÁ
ÑÍË ÖÇÐÊÄ ËÍÌÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÇÄ ÇÆÿÌǾ Á ÖÄÐÑÛ
ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ cir¿ÓÍÌÍÁ¿
iab¿ÏÐÍÁÍÈ nvÍÊÍÎÍÁ¿ auÍÏÑÒ
Ì¿ÑÍÁ¿ orrÄËÄÌÍÁ¿ ÜÑÍ ÁÍÎÏÍÐÚ ÇÐÑÍÏÇÇ
ÏÒÐÐÉÍÈËÒÆÚÉÇ
ÍÑÌ¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍÓÍÊÛÉÊÍÏ¿
ÃÍÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÈÑÁÍÏÖÄÐÑÁ¿iurÑÏ¿ÁÇÌÐÉÍ
ÂÍÇ~ceÄÌÇÐÍÁ¿ ÐÍÀÏ¿ÌǾÐÑ¿ÑÄÈÍÉÏÒÎ
ÌÄÈ×ÇÔƿοÃÌÍÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇÔÇ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÇÔ
ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏ¿Ô°ÍÑep¿ÊÄÐÑÏÇÌÚÃÍekÄÈ
rÍÑÏÒÃÌÇÉÇÏÄÿÉÕÇÍÌÌÍÇÆÿÑÄÊÛÐÉÍÂÍÍÑÃÄÊ¿ ÃÅ¿ Ì¿ÉÍÌÄÕ ÜÑÍ Ï¿ÆÊÇÖÌÚÄ ÎÏÍÀÊÄËÚ ÑÄÍ
rÊÄÁ¿Ì¿ÎÏ¿ÁÍ°mcq¿ÐÎÒÑÇÌ¿
Æ¿ÁÍÑÃÄÊÍË ÏÇÇ ËÒÆÚÉÇ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁÄÃÄÌǾ ÇÐÎÍÊÌÇ
damÍÇÐÄÄÁcmÍÐÉÁ¿
ÑÄÊÛÐÉÍÈ ÎÏ¿ÉÑÇÉÇ
ÌÍÑ¿ÕǾ ¿Ì¿ÊÇÆ ÐÑÇÊÄÈ
Å¿ÌÏÍÁÑÏ¿ÃÇÕÇÈÇÐÎÍÊÌÄÌǾ 
ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚË ÃÇÐÕÇÎÊÇÌ¿Ë pÊ¿ÌÇÏÍÁ¿ÌÇÄ Ç c qÄÿÉÕÇÍÌÌÍÇÆÿÑÄÊÛÐÉÍË ÍÑÃÄÊÄ ÑÏÒþÑ
ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÇÆÿÑÄÊÛÐÉÍÈÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛÝÉÍÌÐÄÏ о ÏÄÿÉÑÍÏÚ ° É¿ÌÃÇÿÑÚ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ
Á¿ÑÍÏÇÇ ÍÐÒØÄÐÑÁʾÄÑ ÍÐÍÀÚÈ ÐÍÁÄØ¿ÑÄÊÛÌÚÈ cmÍÐÉÁ¿mczÄÐÊ¿ÁÐÉ¿¾damÍÇÐÄÄÁ

 mth|kal}na€natkaisqaeiwiimth|kal}nodoobqahocani€
8 b|s}mth|kal}n|m
tnicfqrisfsom

r
ÇÐÑÍÏÇÄÈ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÍÀØÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌÚÔÉÒÏÐÍÁÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍÏ¿Ð
ÐÁ¾Æ¿ÌÍ ÇÆËÄÌÄÌÇÄ пËÇÔ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÈ ×ÇϾÄÑоpÍÑÏ¿ÃÇÕÇÇÇÔÁÄÃÒÑÇÆÁÄÐÑÌÚÄÁ
Í ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍË ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÇ ÎÏÄÍÃÍÊÄ mÍÐÉÁÄ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÚ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ mmsÏÍÇÕ
ÌÇÄ ÃÇÊÄÑ¿ÌÑÇÆË¿ Ç ÕÄÔÍÁÍÈ ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÍÐÑÇ Á ÉÇÈÎÏÇÁ¿ÑÃÍÕÄÌÑmÍÐÉÍÁÐÉÍÂÍÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ¿
ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍËÍÀÒÖÄÌÇÇ ncr¿ËÐÍÌÍÁiicÍÏÍÌÍÁ
ÜÐÑÄÑÇÉ¿ÇÐÑÍ
tÅÄÁÎÄÏÁÚÄÂÍÃÚÎÍÐÊÄÍÑÉÏÚÑǾÉÍÌÐÄÏ ÏǾÇÆÍÀÏ¿ÆÇÑÄÊÛÌÚÔÇÐÉÒÐÐÑÁ ÁÇÃÌÚÈËÍÊÍ
Á¿ÑÍÏÇÇ Ï¿Ð×ÇÏÄÌÇÝ ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÉÏÒÂÍ ÃÍÈ ÓÇÊÍÊÍ mrÍÉÍÊÍÁ
ÏÒÐÐÉÇÈ ¾ÆÚÉ 
ÆÍÏ¿ ÒÖÄÌÇÉÍÁ ÒÃÄʾÊÍÐÛ ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍÄ ÁÌÇË¿ ÇËÄÌÇÑÚÈÇÐÑÍÏÇÉÑÄ¿ÑÏ¿ÇÑÄ¿ÑÏ¿ÊÛÌÚÈÉÏÇ
ÌÇÄ oÀØÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌÚÄ
ÑÍÂÿ ° §Ì¿ÒÖ ÑÇÉ rrdÍÊÍÒ×ÄÁ rÑÏÄËÊÄÌÇÄ É ÒÌÇÁÄÏÐÇ
ÌÚĨ ÉÊ¿ÐÐÚ ÁÄÊÇ ¿ÁÑÍÏÇÑÄÑÌÚÄ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ ÑÄÑÐÉÍÈÎÍÊÌÍÑÄËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾÌÄ
ÇÍÎÚÑÌÚÄÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÇÏÒÐÐÉÇȾÆÚÉÇÊÇ Ï¿ÆÃÍÉ¿ÆÚÁ¿ÊÍÐÁÍÝÎÊÍÃÍÑÁÍÏÌÍÐÑÛÁÇÐÑÍÏÇÇ
ÑÄÏ¿ÑÒÏÒ° mfrÉÁÍÏÕÍÁ Ç inÄÉÏ¿ÐÍÁ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
ÇÐÑÍÏÇÝÁÐÄÍÀØÄÈÊÇÑÄÏ¿ÑÒÏÚ°ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ iÐÄÂÍÃ̾Á¿ÅÌÄÈ×ÇÈÁÉÊ¿ÃÁÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÝÍÀ
aikÇÏÎÇÖÌÇÉÍÁ ÌÄËÄÕÉÇÈ ¾ÆÚÉ Ç ÊÇÑÄÏ¿ Ï¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌÚÔ ÎÏÍÂÏ¿ËË ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÁÌÍоÑ
ÑÒÏÒ ° cerÍÉÍÊÍÁ ÉÒÏÐ ÜÐÑÄÑÇÉÇ Ç ËÇÓÍ ËÄÅÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑÐÉÇÄÉ¿ÓÄÃÏÚÇÒÖÄÀÌÍÌ¿ÒÖ
ÊÍÂÇÇÖÇÑ¿ÊÎÏÍÓÄÐÐÍÏmÍÐÉÍÁÐÉÍÂÍÒÌÇÁÄÏÐÇ ÌÚÄ ÐÑÏÒÉÑÒÏÌÚÄ ÎÍÃÏ¿ÆÃÄÊÄÌǾ ÍÀØÄÂÒË¿
ÑÄÑ¿ kkdÄÏÕ k Ì¿Ö¿ÊÒ :: ÁÄÉ¿ ÐÍÃÄÏÅ¿ÌÇÄ ÌÇÑ¿ÏÌÍÂÍÎÏÍÓÇʾ

k ¿ÓÄÃÏ¿ ÂÒË¿ÌÇÑ¿ÏÌÚÔ Ì¿ÒÉ° §ÎÏ¿


ÁÍÎÏÄÄËÌÇÕ¿¨ wÄÌÑÏ¿ ÂÒË¿ÌÇÑ¿ÏÌÚÔ ÆÌ¿
ÌÇÈ ÐÍÆÿÌÌÍÂÍ ÀÄÆÁÏÄËÄÌÌÍ Ò×ÄÃ×ÄÈ ÒÖÄÌÇÕÄÈ
ÊÇÑÄÏ¿ÑÒÏÚ Ç ÃÏ c ÂÍÃÒ ÁÍ ÇÐÎÍÊÌÄÌÇÄ
ÎÏÇÉ¿Æ¿ kÍËÇÑÄÑ¿ ÎÍ ÁÚÐ×ÄÈ ×ÉÍÊÄ ÍÀ ÍÏ¿
ÌÇÆ¿ÕÇÇÁÁÄÃÒØÇÔÁÒÆ¿ÔqÍÐÐÇÇÂÒË¿ÌÇÑ¿ÏÌÚÔ
nvÍÊÍÎÍÁ¿Ñ¿Ê¿ÌÑÊÇÁÚËÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÄËÃÍÉ ÕÄÌÑÏÍÁÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÐÍÆÿÄÑоwÄÌÑÏÂÒË¿
ÑÍÏÍËÓÇÊÍÐÍÓÐÉÇÔÌ¿ÒÉÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍËscxÄÏÄÃ ÌÇÑ¿ÏÌÍÂÍÆÌ¿ÌǾÁÒÖÄÀÌÚÈÎÏÍÕÄÐÐÁÁÍÃÇÑо
ÌÇÖÄÌÉÍ ÐÍÁÍÉÒÎÌÍÐÑÛÎÏÄÃËÄÑÍÁÐÁ¾Æ¿ÌÌÚÔÐÇÐÑÍÏÇÄÈ
c Ä ÂÍÃÚ Ì¿Ö¿Êо ÉÏÇÑÇÖÄÐÉÇÈ ÎÄÏÄ ËÇÏÍÁÍÈ ÉÒÊÛÑÒÏÚ pÏÇ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ wÄÌÑÏ¿
ÐËÍÑÏ ÎÏÄÅÌÄÈ ÐÇÐÑÄËÚ ÂÒË¿ÌÇÑ¿ÏÌÚÔ ÃÇÐ ÒÿÊÍÐÛÐÍÔÏ¿ÌÇÑÛÁÐÄÊÒÖ×ÄÄÖÑÍÀÚÊÍÌ¿ÉÍÎ
ÕÇÎÊÇÌ Á ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ ÁÒÆ¿Ô À¿ÆÇÏÍÁ¿Á×ÇÔо ÊÄÌÍ Æ¿ ËÌÍÂÇÄ ÎÏÄÃ×ÄÐÑÁÒÝØÇÄ ÃÄоÑÇÊÄÑǾ
Ì¿ ÇÆÒÖÄÌÇÇ Ë¿ÏÉÐÇÆË¿ÊÄÌÇÌÇÆË¿ qÄÉÑÍÏ¿Ñ s¿É ÂÏ¿ÌÇÕÚ ÁÏÄËÄÌÇ ÎÄÏÄ׿ÂÌÒÊ ÒÌÇÉ¿ÊÛ
mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÎÏÇÌÇË¿Ê ÒÖ¿ÐÑÇÄ ÌÚÈÉÒÏÐÜÐÑÄÑÇÉÇÉÍÑÍÏÚÈÀÍÊÄÄÊÄÑÁÄÊÁ
Á Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑÉÄ ÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÌÚÔ ÎÏÍÂÏ¿ËË ÌÍÁÍÂÍ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÃÍÉÑÍÏÓÇÊÍÐÍÓÐÉÇÔÌ¿ÒÉÎÏÍ
ÂÒË¿ÌÇÑ¿ÏÌÍÂÍÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾÁÏ¿ËÉ¿ÔmÄÅÃÒÌ¿ ÓÄÐÐÍÏ rvq¿ÎÎÍÎÍÏÑ
¯ ° ¿ÁÑÍÏ
ÏÍÃÌÍÈÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇÒÖÄÌÚÔÇÃľÑÄÊÄÈÉÒÊÛÑÒ ÎÍÎÒʾÏÌÍÂÍÁËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔÁÒÆ¿ÔÒÖÄÀÌÇÉ¿ÎÍ
ÏÚ aqdo
aÊÛ¾Ìп ÏÄÁÌÇÑÄÊÄÈ ÂÒË¿ÌÇÑ¿ÏÌÍÂÍ ÜÐÑÄÑÇÉÄÖÊÄÌrÍÝÆ¿ÑÄ¿ÑÏ¿ÊÛÌÚÔÃľÑÄÊÄÈrÍ
ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ r ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÈ ÐÑÍÏÍÌÚ Á aqdo ÝÆ¿ÔÒÃÍÅÌÇÉÍÁrrrq
ÁÔÍÃÇÊÇ ÁÚÿÝØÇÄо ÒÖÄÌÚÄ erlÇÔ¿ÖÄÁ cÂÍÃÒwÄÌÑÏÂÒË¿ÌÇÑ¿ÏÌÚÔÆÌ¿ÌÇÈÀÚÊ
c¾ÖcÐiÁ¿ÌÍÁbq¿Ò×ÄÌÀ¿ÔÇÑ¿ÉÇÄÇÆÁÄÐÑÌÚÄ ÏÄÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿Ì ÍÑÉÏÚÁ׿¾Ð¾ Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
Ì¿ÒÖÌÚÄ ÉÍÊÊÄÉÑÇÁÚ É¿É iÌÐÑÇÑÒÑ ËÇÏÍÁÍÈ ÌÍÁ¿¾É¿ÓÄÃÏ¿ÂÒË¿ÌÇÑ¿ÏÌÚÔÌ¿ÒÉÎÏÍÃÍÊÅÇÊ¿

mfguaktl}sfsrkifobzfdtmanisaqn|fkaufeq| 
ÐÉÇÔ ÎÏÍÂÏ¿ËË¿Ô ÎÏÍÁÍÃÇÑ
ƿ̾ÑǾÌ¿u¿ÉÒÊÛÑÄÑÄÎÍÁÚ
×ÄÌǾÉÁ¿ÊÇÓÇÉ¿ÕÇÇ
pÏÍÓÄÐÐÍÏ¿É¿ÓÄÃÏÚÖÇÑ¿
ÝÑÊÄÉÕÇÇÇÁÄÃÒÑÐÄËÇÌ¿ÏÐ
ÉÇÄƿ̾ÑǾÎÍÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍÈ
ÇÐÑÍÏÇÇ ÓÇÊÍÐÍÓÇÇ ÎÏ¿ÁÍ
ÁÄÃÄÌÇÝÜÉÍÌÍËÇÉÄÇÐÑÍÏÇÇ
ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ÜÐÑÄÑÇÉÄrÑÒÃÄÌÑÚ
ÇËÄÝÑÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÎÍÐÄØ¿ÑÛ
ÇÌÑÄÏÄÐÌÄÈ×ÇÄ Ó¿ÉÒÊÛÑ¿ÑÇ
ÁÚ Ñ¿ÉÇÄ É¿É §€ÆÚÉ ÔÒÃÍ
ÅÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌǾ¨
§mÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÈÑÄ¿ÑÏ
ÜÉÍÌÍ
ËÇÉ¿ Ç ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ ¨ §24 Ç
пËÍÎÏÍÃÝÐÐÇÏÍÁ¿ÌÇÄ Á ËÒ
ÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÐÓÄÏĨ§aÁÑÍÏÐÉÍÄ
n¿ÊÄÉÕÇÇÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿cdkÇÐÒÌÛÉÍ ÇÐËÄÅÌÚÄÎÏ¿Á¿¨§pÏ¿ÁÍÇ
ÉÒÊÛÑÒÏ¿¨ÇÃÏÒÂÇÄ
ÑÏ¿ÃÇÕÇÇÎÏÄÎÍÿÁ¿ÌǾÂÒË¿ÌÇÑ¿ÏÌÚÔÃÇÐÕÇÎ cÍÆÂÊ¿ÁʾÄÑ É¿ÓÄÃÏÒ ¿É¿ÃÄËÇÉ qafn ÃÍÉ
ÊÇÌÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÑÍÏÝÏÇÃÇÖÄÐÉÇÔÌ¿ÒÉÃÍÉÑÍÏÐÍÕÇÍÊÍÂÇÖÄÐ
k¿ÓÄÃÏ¿ ÂÍÑÍÁÇÑ ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔ Ç ÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚÔ ÉÇÔ Ì¿ÒÉ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ fcv¿ÊÇÎÍÁ¿ c ÐÍÐÑ¿
ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ ÎÍ ÕÇÉÊ¿Ë ÂÒË¿ÌÇÑ¿ÏÌÚÔ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍ ÁÄ É¿ÓÄÃÏÚ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ ÃÍÉÑÍÏ¿ ÓÇÊÍÐÍÓÐ
ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÇÔ Ç ÍÀØÄÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔ ÃÇÐ ÉÇÔ Ì¿ÒÉ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ ÃľÑÄÊÛ Ì¿ÒÉÇ qÍÐÐÇÇ
ÕÇÎÊÇÌÁÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇÐdÍÐÐÑ¿ÌÿÏÑÍË¿Ñ¿ÉÅÄ aamÇÂÍÊ¿ÑÛÄÁflpÄÑÏÄÌÉÍÉ¿ÌÃÇÿÑÇÐ
ÁÄÃÄÑ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÒ ¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÍÁ ÎÍ ÉÒÏпË ÓÇÊÍÐÍ ÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ ÃÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÚÈ ÖÊÄÌ qafn
ÓÇÇÇÜÐÑÄÑÇÉÇ
ÐÍÐÄÌÇÂÍÿ°ÎÍÌÍÁÍËÒ Ç qÍÐÐÇÈÐÉÍÈ ¿ÐÐÍÕÇ¿ÕÇÇ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÍÁ Ç
¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÐÉÍËÒÉÒÏÐÒ§uÇÊÍÐÍÓǾÇÇÐÑÍÏǾÌ¿ ÉÏÇÑÇÉÍÁ cdkÇÐÒÌÛÉÍ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ Ï¿ÀÍÑ
ÒÉǨ kÏÍËÄ ÑÍÂÍ É¿ÓÄÃÏ¿ ÒÖ¿ÐÑÁÒÄÑ Á ÐÑ¿ÅÄÏ ÌÇÉÉÒÊÛÑÒÏÚqÍÐÐÇÇecqÍÃÇÍÌÍÁ

k ¿ÓÄÃÏ¿ ÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚÔ ¾ÆÚÉÍÁ ÐÒØÄÐÑÁÒ


ÄÑÁmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÐÐÄÏÄÃÇÌÚ
ÔÂÍÃÍÁÔÍѾÉÒÏÐÚÌÄËÄÕÉÍÂ;ÆÚÉ¿ÇÊÇ
׿¾ÇÆÁÄÐÑÌÚÄÎÍÐÍÀǾÎÍÑÄÔÌÇÉÄÎÄÏÄÁÍÿÐ
ÌÄËÄÕÉÍÂ;ÆÚÉ¿
kÍÂÿ Á ÂÍÃÒ Æ¿ÁÄÃÍÁ¿ÌÇÄ É¿ÓÄÃÏÍÈ
ÑÄÏ¿ÑÒÏÚ ¿ ÎÍÆÅÄ Ç ÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉÍÂÍ ¾ÆÚÉ¿ ÀÚÊÇ ÎÏÇ̾Ê ÎÏÄÃÐÄÿÑÄÊÛ n¿ÒÖÌÍËÄÑÍÃÇÖÄÐÉÍÂÍ
ÁÁÄÃÄÌÚ Á ÐÍÐÑ¿ÁÄ ÍÀØÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌÚÔ
§Ì¿ÒÖ ÐÍÁÄÑ¿ ÎÍ ÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚË ¾ÆÚÉ¿Ë mÇÌÇÐÑÄÏÐ
ÌÚÔ¨ ÉÊ¿ÐÐÍÁÒÅÄÁÎÄÏÁÚÄÂÍÃÚÎÍÐÊÄÍÑÉÏÚÑǾ ÑÁ¿ ÉÒÊÛÑÒÏÚ rrrq ÃÍÉÑÍÏ ÓÇÊÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÔ
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇpÍÐÍÃÄÏÅ¿ÌÇÝÜÑÇÉÒÏÐÚÀÚÊÇ Ì¿ÒÉ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ cneÄÁÄÉÇÌ ÎÏÇÍÏÇÑÄÑ
ÀÊÇÆÉÇÎÏÍÂÏ¿ËË¿ËÂÇËÌ¿ÆÇÈÑÍÂÍÁÏÄËÄÌÇ ÌÚËÁÏ¿ÀÍÑÄÉÍÊÊÄÉÑÇÁ¿ÐÑ¿ÊÍÐÍÆÿÌÇÄÒÖÄÀ
cÑÄÖÄÌÇÄÈÎÍÊÍÁÇÌÚvvÁÄÉ¿×ÄÊÐÊÍÅ ÌÇÉÍÁ Ç ÒÖÄÀÌÚÔ ÎÍÐÍÀÇÈ Ãʾ ÁÒÆÍÁ ÇÐÉÒÐÐÑÁ
ÌÚÈ ÎÏÍÕÄÐÐ ÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌǾ ÁÒÆÍÁÐÉÇÔ ÉÒÏÐÍÁ ÎÍ Ï¿ÆÌÚË ¾ÆÚÉÍÁÚË Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌǾË r¿ËÍËÒ
ÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚÔ¾ÆÚÉÍÁÃʾÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÐÉÇÔÐÑÒ cneÄÁÄÉÇÌÒÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅ¿ÊÇËÌÍÂÍÖÇÐÊÄÌÌÚÄ
ÃÄÌÑÍÁÉÍÑÍÏÚÈÐÑ¿ÊÀÍÊÄÄÇÌÑÄÌÐÇÁÌÚËÎÍÐÊÄ ÐÀÍÏÌÇÉÇÒÎÏ¿ÅÌÄÌÇÈÎÍÂÏ¿ËË¿ÑÇÉÄÌÄËÄÕ
ÍÑÉÏÚÑǾÉ¿ÓÄÃÏÚcÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÏ¿ÀÍÑ¿ÊÇ ÉÍÂ;ÆÚÉ¿ÌÄÍÃÌÍÉÏ¿ÑÌÍÎÄÏÄÇÆÿÌÌÍÄÎÍÐÍ
ÁÚÿÝØÇÄоÎÄÿÂÍÂÇÖÛÇÒÖÄÀÌÇÉÇÇÌ¿ÒÖÌÍ ÀÇÄÎÍÏ¿ÆÁÇÑÇÝÌ¿ÁÚÉÍÁÒÐÑÌÍÈÏÄÖǧ5RTKEJ
ËÄÑÍÃÇÖÄÐÉÇÄÑÏÒÃÚÎÍÊÒÖÇÊÇ×ÇÏÍÉÒÝÇÆÁÄÐ &GWVUEJ¨ ÒÖÄÀÌÇÉ §&GWVUEJ HWT -WPUVJQEJ
ÑÌÍÐÑÛ s¿É Á ÉÍÌÕÄ ԯֿ̿ÊÄ Ô ÂÍÃÍÁ UEJWNGP¨ÎÍÊÒÖÇÁ×ÇÈ×ÇÏÍÉÒÝ¿ÎÏÍÀ¿ÕÇÝÇ
É¿ÓÄÃÏÒÁÍÆÂÊ¿ÁʾʿnckÍÏÍÊÄÁ¿ÖÊÄÌÎÏÄÆÇ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÍÄ ÎÏÇÆÌ¿ÌÇÄ ÁÍ ËÌÍÂÇÔ ÔÒÃÍÅÄÐÑ
ÃÇÒË¿ ÍÀÙÄÃÇÌÄÌǾ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÄÈ ÇÌÍÐÑÏ¿Ì ÁÄÌÌÚÔ ÁÒÆ¿Ô ÐÑÏ¿ÌÚ n¿ É¿ÓÄÃÏÄ Ï¿ÀÍÑ¿Ê¿
ÌÚÔ ¾ÆÚÉÍÁ ÎÏÇ ÍÑÃÄÊÄ ÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚÔ ¾ÆÚÉÍÁ Æ¿ËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÚÈ ÎÄÿÂÍ lrsÍÁ¿ÊÄÁ¿ ¿ÁÑÍÏ
mÇÌÇÐÑÄÏÐÑÁ¿ÁÚÐ×ÄÂÍÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾÐÍÐÑ¿ÁÇÁ ÇÆÁÄÐÑÌÍȧvÏÄÐÑÍË¿ÑÇÇÎÍÌÄËÄÕÉÍËÒ¾ÆÚÉÒ

 b|s}mth|kal}n|mtnicfqrisfsom
k¿ÓÄÃÏ¿ÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚÔ¾ÆÚÉÍÁrÊÄÁ¿Ì¿ÎÏ¿ÁÍ°olm¿ÐÊÍÁ¿rk̾ÆÛÉÍÁ¿sllÄÀÄÃÄÁ¿
Æ¿ÁÉ¿ÓÄÃÏÍÈ n€lÇÁ×ÇÕ
sluÏÄÈ×ÇÐÑliaÐÑÏÍÁ¿nfq¾ÀÝÉ

ÃʾÁÒÆÍÁÇÐÉÒÐÐÑÁ¨¿Ñ¿ÉÅÄÎÄÏÄÁÍÃÍÁÐÏÒÐ ÃÇÿÑ ÓÇÊÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÔ Ì¿ÒÉ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ ~agÒ


ÐÉÍÂÍÇÌÄËÄÕÉÍÂ;ÆÚÉÍÁËÌÍÂÇÔËÒÆÚÉÍÁÄà ÉÍÁ¿¿ÁÑÍÏϾÿÌ¿ÒÖÌÚÔÎÒÀÊÇÉ¿ÕÇÈÁÁÄÃÒØÇÔ
ÖÄÐÉÇÔÑÏÒÃÍÁ ÊÇÌÂÁÇÐÑÇÖÄÐÉÇÔÇËÄÑÍÃÇÖÄÐÉÇÔÅÒÏÌ¿Ê¿Ô
pÍÖÑÇ ÎÍÊÁÄÉ¿
ÎÍ ÂÍà ÎÏÄÎÍÿÁ¿Ê¿ nÚÌÄÉÍÊÊÄÉÑÇÁËÄÅÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑÐÉÍÈÉ¿ÓÄÃÏÚ
ÇÑ¿ÊÛ¾ÌÐÉÇȾÆÚÉÎÄÁÕ¿ËÉ¿ÌÃÇÿÑÓÇÊÍÊÍÂÇÖÄÐ ÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚÔ¾ÆÚÉÍÁÎÍÃÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍËÃÍÕÄÌ
ÉÇÔÌ¿ÒÉqnpÇÖÒÂÇÌ¿oÌ¿¿ÉÑÇÁÌÍÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ Ñ¿sllÄÀÄÃÄÁÍÈ¿ÉÑÇÁÌÍÇÐÎÍÊÛÆÒÄÑËÌÍÂÍÊÄÑ
Ê¿ÜËÍÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÐËÚÐÊÍÁÍÈËÄÑÍÃÍÎÇÏ¿ÝØÇÈ ÌÇÈ ÍÎÚÑ ÎÏÄÃ×ÄÐÑÁÄÌÌÇÉÍÁ pÄÿÂÍÂÇ ÁÇþÑ
оÌ¿¿ÑËÍÐÓÄÏÒÃÍÀÏÍÅÄÊ¿ÑÄÊÛÌÍÐÑÇÇÜËÍÕÇÍ ÐÁÍÄÈÂÊ¿ÁÌÍÈƿÿÖÄÈÍÀÄÐÎÄÖÇÑÛÇÆÒÖÄÌÇÄ¿Ì
Ì¿ÊÛÌÍÈÁÍÁÊÄÖÄÌÌÍÐÑÇÐÑÒÃÄÌÑÍÁÁÒÖÄÀÌÚÈÎÏÍ ÂÊÇÈÐÉÍÂÍ ÌÄËÄÕÉÍÂÍ ÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉÍÂÍ Ç ÇÑ¿ÊÛ
ÕÄÐÐqnpÇÖÒÂÇÌÍÈÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅ¿ÑÑÏÇÒÖÄÀÌÇÉ¿ ¾ÌÐÉÍÂ;ÆÚÉÍÁË¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍÒÖÇÑÚÁ¿¾ÑÏÄÀÍ
§.KPSWC+VCNKCPC¨ÃʾÁÒÆÍÁÇÐÉÒÐÐÑÁ
 Á¿ÌǾÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇÐÑÒÃÄÌ
 §pÏÍÂÏ¿ËË¿ ÎÍ ÇÑ¿ÊÛ¾ÌÐÉÍËÒ ¾ÆÚÉÒ Ãʾ ÑÍÁËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁ n¿ÒÖÌÍËÄÑÍÃÇÖÄÐÉ¿¾ Ï¿ÀÍÑ¿
ÁÍÉ¿ÊÛÌÚÔ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑÍÁ¨ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÎÍÐÍÀÇÄ §mÄ É¿ÓÄÃÏÚÎÍÃÖÇÌÄÌ¿¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÚËÎÍÑÏÄÀÌÍÐѾË
ÑÍÃÇÉ¿ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÌǾÇÑ¿ÊÛ¾ÌÐÉÍÂ;ÆÚÉ¿Ì¿ÁÍ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔÒÖÄÀÌÚÔÆ¿ÁÄÃÄÌÇÈ
É¿ÊÛÌÚÔÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ÔÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇȨ cÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÔÒÐÊÍÁǾÔ̿ϾÃÒÐÖÑÄÌÇÄËÌ¿
cÂÍÃÒÆ¿ÁÄÃÒÝØÇËÉ¿ÓÄÃÏÍÈÐÑ¿ÊÁÚÐÍ ÒÖÌÍÈÊÇÑÄÏ¿ÑÒÏÚÁ¿ÅÌ¿ÎÍÃÂÍÑÍÁÉ¿ÐÑÒÃÄÌÑÍÁÉ
ÉÍÉÁ¿ÊÇÓÇÕÇÏÍÁ¿ÌÌÚÈ ÓÇÊÍÊÍÂ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑ ÎÍ ÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍËÒÌ¿ÒÖÌÍËÒÇÃÄÊÍÁÍËÒÍÀØÄ
ÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉÍËÒ¾ÆÚÉÒÇÊÇÑÄÏ¿ÑÒÏÄÉ¿ÌÃÇÿÑÓÇ ÌÇÝÁ¾ÆÚÉÍÁÍÈÐÏÄÃÄc¿ÌÂÊÇÈÐÉÍÈÐÄÉÕÇÇÜÑÒ
ÊÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÔ Ì¿ÒÉ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ dbq¿ÀÇÌÍÁÇÖ ¿ Ï¿ÀÍÑÒÁÄÃÒÑÃÍÕÄÌÑÚolm¿ÐÊÍÁ¿n€lÇÁ×ÇÕ
ÐÂÍÿÃÄоÑÛÊÄÑÏÒÉÍÁÍÃÇÊ¿É¿ÓÄÃÏÍÈÉ¿Ì nfq¾ÀÝÉ ÐÑ¿Ï×ÇÄ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÇ fbk¿Ê¾ÂÇ

mfguaktl}sfsrkifobzfdtmanisaqn|fkaufeq| 
Ì¿ farÍÀÍʾÌÍÁ¿ Á ÌÄËÄÕÉÍÈ ÐÄÉÕÇÇ° ÃÍ Ë¿ÌÄÏÄÎÄÌǾÌ¿ÌÄËÄÕÉÍË¿ÌÂÊÇÈÐÉÍËÓÏ¿Ì
ÕÄÌÑ ocb¿ÆÁ¿ÌÍÁ¿ ¿ÁÑÍÏ ÎÍÐÍÀǾ ÎÍ ÌÄËÄÕ ÕÒÆÐÉÍËÇÑ¿ÊÛ¾ÌÐÉÍËÇÏÒÐÐÉÍ˾ÆÚÉ¿Ôq¿ÀÍÑÚ
ÉÍËÒ ¾ÆÚÉÒ Ãʾ ÁÍÄÌÌÚÔ ÃÇÏÇÅÄÏÍÁ
 Ç aÐÑÏÍÁÍÈ ÁÚÆÚÁ¿ÝÑ ÀÍÊÛ×ÍÈ ÇÌÑÄÏÄÐ ÏÍÐÐÇÈ
ÃÍÕÄÌÑ sllÄÀÄÃÄÁ¿ ÐÍÐÑ¿ÁÇÁ׿¾ ÔÏÄÐÑÍË¿ÑÇÝ ÐÉÇÔ Ç Æ¿ÏÒÀÄÅÌÚÔ ÒÖÄÌÚÔ ÍÌ¿ ÁÚÐÑÒοÄÑ Ì¿
ÎÍÌÄËÄÕÉÍËÒ¾ÆÚÉÒ§q¿ÐÐÉ¿ÆÚÍÉÍËÎÍÆÇÑÍÏ¿Ô¨ ÉÍÌÓÄÏÄÌÕǾÔÇÐÄËÇÌ¿Ï¿ÔÎÏÍÁÍÃÇÑÍÑÉÏÚÑÚÄ

 sllÄÀÄÃÄÁ¿ÇÐÐÊÄÃÒÄÑÑ¿ÉÅÄÁÍÎÏÍÐÚ ÒÏÍÉÇ Á Ï¿ÆÌÚÔ ÂÍÏÍÿÔ qÍÐÐÇÇ Ç Æ¿ ÏÒÀÄÅÍË


ÐÁ¾Æ¿ÌÌÚÄÐÏÍÐÐÇÈÐÉÍÂÄÏË¿ÌÐÉÇËÇÉÍÌÑ¿ÉÑ¿ËÇ ÒÖ¿ÐÑÁÒÄÑÁÐÍÁËÄÐÑÌÚÔÌ¿ÒÖÌÚÔÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾÔÁ
ÁÍÀÊ¿ÐÑÇÎÄÿÂÍÂÇÉÇÇÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾÁÚÐÑÒοÄÑÐ aÁÐÑÏÇÇdÄÏË¿ÌÇÇdÏÄÕÇÇiÑ¿ÊÇÇuÏ¿ÌÕÇÇÇ
ÃÍÉʿÿËÇÎÍÿÌÌÍÈÑÄË¿ÑÇÉÄÌ¿Ì¿ÒÖÌÚÔÉÍÌ ÃÏÒÂÇÔÐÑÏ¿Ì¿Ô
ÓÄÏÄÌÕǾÔ eÍÕÄÌÑ lidÏÇÌÇÌ¿ ¿ÁÑÍÏ ÐÑ¿ÑÄÈ cÒÐÊÍÁǾÔÀÍ¿ÑÍÂÍÏÚÌÉ¿ÒÖÄÀÌÍÈÊÇÑÄÏ¿
ÎÍÎÏÍÀÊÄË¿ËËÄÑÍÃÇÉÇÎÏÄÎÍÿÁ¿ÌǾÓÏ¿ÌÕÒÆ ÑÒÏÚÎÍÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚ˾ÆÚÉ¿ËÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÇ
ÐÉÍÂ;ÆÚÉ¿ÂÍÑÍÁÇÑÉÇÆÿÌÇÝÒÖÄÀÌÍÄÎÍÐÍÀÇÄ É¿ÓÄÃÏÚ ¿Ã¿ÎÑÇÏÒÝÑ ÒÖÄÀÌÇÉÇ ÇÆÿÌÌÚÄ Æ¿
ÎÍ ÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉÍËÒ ¾ÆÚÉÒ §mÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÄ ÇÌÐÑÏÒ ÏÒÀÄÅÍË É ÒÐÊÍÁǾË ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ËÒÆÚ
ËÄÌÑÚ¨rÑ¿Ï×ÇÈÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÛsauÏÄÈ×ÇÐÑ É¿ÊÛÌÍÂÍ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ ÐÍÆÿÝÑ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚÄ
Ï¿ÆÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÄÑ ÎÏÍÀÊÄËÒ ÖÑÄÌǾ Ç ÎÍÌÇË¿ÌǾ ÎÍÐÍÀǾÎÍÖÑÄÌÇÝÇÎÄÏÄÁÍÃÒËÒÆÚÉÍÁÄÃÖÄÐ
ÑÄÉÐÑÍÁ ÊÇÀÏÄÑÑÍ ÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÇÔ ÍÎÄÏ Ì¿ ÇÑ¿ÊÛ ÉÍÈ ÊÇÑÄÏ¿ÑÒÏÚ Ï¿ÆÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÝÑ ÑÄÉÐÑÚ Ãʾ
¾ÌÐÉÍË ¾ÆÚÉÄ oÐÌÍÁÌÍÄ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ Ï¿ÀÍÑÚ ÏÄÓÄÏÇÏÍÁ¿ÌǾÇËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÄÑÄÉÐÑÚÆ¿ÖÄÑ
É¿ÌÃÇÿѿ ÓÇÊÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÔ Ì¿ÒÉ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ ÌÚÄÇÜÉÆ¿ËÄÌ¿ÕÇÍÌÌÚÄË¿ÑÄÏÇ¿ÊÚÉÍÑÍÏÚÄ
liaÐÑÏÍÁÍÈ° ÐÍÆÿÌÇÄ ÒÖÄÀÌÚÔ ÎÍÐÍÀÇÈ ÎÍ ¿ÉÑÇÁÌÍÇÐÎÍÊÛÆÒÝÑоÁÏ¿ÀÍÑÄÐÍÐÑÒÃÄÌÑ¿ËÇ
ÍÐÁÍÄÌÇÝÍÐÌÍÁÁÍÉ¿ÊÛÌÍÈÏÄÖÇÁÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÍÈ Ç¿ÐÎÇÏ¿ÌÑ¿ËÇÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ

k ¿ÓÄÃÏ¿ ÏÒÐÐÉÍÂÍ ¾ÆÚÉ¿ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ


ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÀÚÊ¿ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿Ì¿
ÑÍÖ
ÌÄÄ ÁÚÃÄÊÇÊ¿ÐÛ ÇÆ ÐÍÐÑ¿Á¿ É¿ÓÄÃÏÚ ÇÌÍÐÑ
É¿ÓÄÃÏÚ ÍÏÇÂÇÌ¿ÊÛÌÍÄ ÎÍÐÍÀÇÄ §mÚ ÖÇÑ¿ÄË
Ç ÂÍÁÍÏÇË Í ÏÒÐÐÉÇÔ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏ¿Ô¨
 
§mÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÈÒÖÄÀÌÚÈÐÊÍÁ¿ÏÛ¨
scs¿ÉÑ¿
Ï¿ÌÌÚÔ ¾ÆÚÉÍÁ ÎÍÖÑÇ ÃÁ¿ ÃÄоÑÇÊÄÑǾ ÑÍËÒ ×ÍÁ¿ icb¿ÐÉÍ fcb¿ÏÇÌÍÁ¿  §dÍ
̿ƿðÁÌ;ÀÏÄÂÍÿfÄÂÊ¿ÁÌÍÈƿÿ ÑÍÁÇËоÖÇÑ¿ÑÛÒÖÄÀÌÇÉÇÇÐÊÒ׿ÑÛÊÄÉÕÇÇÎÍ
ÖÄÈÐÑ¿Ê¿ÍÐÌÍÁ¿ÑÄÊÛÌ¿¾¾ÆÚÉÍÁ¿¾ÎÍÃÂÍÑÍÁÉ¿ ÇÐÑÍÏÇÇ ËÒÆÚÉǨ
iir¿ËÍÔÇÌ¿ sinÇ
ÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚÔÐÑÒÃÄÌÑÍÁÉÍÀÒÖÄÌÇÝÁÉÍÌÐÄÏ ÉÍÊ¿ÄÁ¿ ÒÖÄÀÌÍÄÎÍÐÍÀÇħpÏÇÆÌ¿ÌÇÄ
Á¿ÑÍÏÇÇ ÍÀÏÄÑÄÌÇÄ ÇËÇ ÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÇ ÀÍÊÄÄ Á ÊÝÀÁǨ ÁÉÊÝÖ¿ÝØÄÄ ÓÏ¿ÂËÄÌÑÚ ÎÏÍÇÆÁÄ
ÂÊÒÀÍÉÍÂÍÆÌ¿ÉÍËÐÑÁ¿ÐÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍÈÇËÒ ÃÄÌÇÈ ÏÒÐÐÉÇÔ ÎÇпÑÄÊÄÈ Ð ÉÍËËÄÌÑ¿ÏǾËÇ
ÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÉÒÊÛÑÒÏÍÈqÍÐÐÇÇ
f€h¿ÂÍÏÐÉ¿¾ scs¿ÉÑ¿×ÍÁ¿ lacÄÑÍ×
pÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÇ É¿ÓÄÃÏÚ ÏÒÐÐÉÍÂÍ ¾ÆÚÉ¿ ÉÇÌ¿ ÇÃÏÒÂÇÄ
Ï¿ÆÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÝÑ Ç ÇÆÿÝÑ ÍÏÇÂÇÌ¿ÊÛÌÚÄ ÒÖÄÀ cÌ¿ÐÑ;ØÄÄÁÏÄ˾Ì¿É¿ÓÄÃÏÄÏ¿ÀÍÑ¿ÝÑÉ¿Ì
ÌÚÄÎÍÐÍÀǾÆ¿ÉÏÄÎʾÝØÇľÆÚÉÍÁÚÄÌ¿ÁÚ ÃÇÿÑÚÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÇÔÌ¿ÒÉÃÍÕÄÌÑÚfpoÏÊÍ
ÉÇÐÑÒÃÄÌÑÍÁÌ¿ÊÄÉÐÇÖÄÐÉÍËÇÑÄË¿ÑÇÖÄÐÉÍË Á¿scs¿ÉÑ¿×ÍÁ¿fib¿Ð¿ÌÐÉ¿¾lacÄÑÍ×
Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÄ ÉÍÑÍÏÚÈ Ì¿ÇÀÍÊÄÄ ÎÏÇÀÊÇÅÄÌ É ÉÇÌ¿nrhÄËÐÉÍÁ¿nqnÄÓÄÃÍÁ¿ocpÇʾÄ
ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚË ÇÌÑÄÏÄпË ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ s¿ Á¿iat׿ÉÍÁ¿cÍÆÂÊ¿ÁʾÄÑÉ¿ÓÄÃÏÒÉ¿ÌÃÇÿÑ
ÉÍÁÚÌ¿ÎÏÇËÄÏÎÍÃÂÍÑÍÁÊÄÌÌÍÄÉÍÊÊÄÉÑÇÁÍË ÓÇÊÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÔÌ¿ÒÉÃÍÕÄÌÑf€h¿ÂÍÏÐÉ¿¾

k ¿ÓÄÃÏ¿ÓÇÆÇÖÄÐÉÍÂÍÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾÍÑÉÏÚ
Ê¿ÐÛ Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Á Ä ÂÍÃÚ
ÄÄ
ÎÄÏÁÚËÆ¿ÁÄÃÒÝØÇËÀÚÊikb¿Ï¿ÌÍÁ iÀÒÉ
ÌÍÐÑÄÈ Ç ÎÍÑÏÄÀÌÍÐÑÄÈ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁ
eÄоÑÇÊÄÑǾÏ¿ÀÍÑÚÎÍÌ¿ÃÍÀÇÊÇÐÛÃʾÑÍÂÍÖÑÍ
ÀÚ ÒÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÍÁ¿ÑÛ ËÄÑÍÃÇÉÒ ƿ̾ÑÇÈ Ð ÒÖÄ
Á¿ÊÛÌÍÐÎÄÏÁÚÔÊÄÑÎÄÿÂÍ¿ËÉ¿ÓÄÃÏÚÎÏÇÔÍÃÇ ÑÍËÐÎÄÕÇÓÇÉÇÉ¿ÅÃÍÈËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÎÏÍÓÄÐÐÇÇ
ÊÍÐÛÒÖÇÑÚÁ¿ÑÛÁÏ¿ÀÍÑÄÐÎÄÕÇÓÇÉÒËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚÄ ÒÎÏ¿ÅÌÄÌǾ Ãʾ ÓÍÏ
ÎÏÍÓÄÐÐÇÈÐÑÒÃÄÌÑÍÁÉÍÑÍÏ¿¾ÍÂÏ¿ÌÇÖÇÁ¿ÄÑÎÏÇ ËÇÏÍÁ¿ÌǾ ÍпÌÉÇ ÎÏÍÓÇÊ¿ÉÑÇÉÇ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍ
ËÄÌÄÌÇÄÑÇÎÍÁÚÔÐÏÄÃÐÑÁÇËÄÑÍÃÍÁÓÇÆÇÖÄÐÉÍÂÍ Ì¿ÊÛÌÚÔÆ¿ÀÍÊÄÁ¿ÌÇÈpÄÿÂÍ¿ËÇÉ¿ÓÄÃÏÚÑ¿É
ÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾiÐÄÂÍÃ̾ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌÚÄÐÑ¿ÌÿÏ ÅÄÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿Ì¿ÐÇÐÑÄË¿ÎÏÇÉÊ¿ÃÌÍÈÓÇÆÇÖÄÐÉÍÈ
ÑÚ Á ÍÀÊ¿ÐÑÇ ÓÇÆÇÖÄÐÉÍÂÍ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾ ÎÏÄÊÍË ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ Ãʾ ËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁ Ï¿ÆÊÇÖÌÚÔ ÎÏÍÓÄÐ
ʾÝÑоÖÄÏÄÆÎÏÇÆËÒÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔÍÐÍÀÄÌ ÐÇÈÃʾÎÇ¿ÌÇÐÑÍÁÇÐÑÏÒÌÌÇÉÍÁ°ÒÎÏ¿ÅÌÄÌǾ

 b|s}mth|kal}n|mtnicfqrisfsom
k¿ÓÄÃÏ¿ÏÒÐÐÉÍÂ;ÆÚÉ¿ϾÃ
ÐÊÄÁ¿Ì¿ÎÏ¿ÁÍ °nqnÄÓÄÃÍÁ¿lacÄÑÍ×ÉÇÌ¿nnr¿ËÍÔÇÌ¿f€h¿ÂÍÏÐÉ¿¾
Æ¿ÁÉ¿ÓÄÃÏÍÈ 
nrhÄËÐÉÍÁ¿iat׿ÉÍÁ¿ϾðocpÇʾÄÁ¿fpoÏÊÍÁ¿fcs¿ÉÑ¿×ÍÁibuÄÃÍÏÍÁ¿scs¿ÉÑ¿×ÍÁ¿fib¿Ð¿ÌÐÉ¿¾

ÁÏ¿ÆÊÇÖÌÚÔÁÇÿÔÐÎÍÏÑ¿ÇÐÉÊÝÖ¿ÝØÇÄÌÄÀÊ¿ t ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÎÍÎÒʾÏÌÍÐÑÛÝ


ÂÍÎÏǾÑÌÍÄ ÁÍÆÃÄÈÐÑÁÇÄ Ì¿ ËÚ×ÄÖÌÒÝ ÖÒÁÐÑÁÇ ÎÍÊÛÆÒÄÑо ÐÎÍÏÑÇÁÌÍÍÆÃÍÏÍÁÇÑÄÊÛÌÚÈ Ê¿ÂÄÏÛ
ÑÄÊÛÌÍÐÑÛÏÒÉÃʾÃÒÔÍÁÇÉÍÁ°ÒÎÏ¿ÅÌÄÌǾÌÄ ÁÂrÁÄÑÊÍÂÍÏÐÉÄÂÃÄËÍÅÌÍÇÌÑÄÌÐÇÁÌÍÆ¿ÌÇ
ÍÉ¿ÆÚÁ¿ÝØÇÄ ÍÑÏÇÕ¿ÑÄÊÛÌÍÂÍ ÁÊǾÌǾ Ì¿ ÃÚ Ë¿ÑÛоÐÎÍÏÑÍËÎÍÃÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍËÎÄÿÂÍÂÍÁÉ¿
Ô¿ÑÄÊÛÌÚÈ ¿ÎοϿÑ Ç ÑÎ sÄË пËÚË ÐÑÒÃÄÌÑÚ ÓÄÃÏÚÐÍÖÄÑ¿¾ÓÇÆÇÖÄÐÉÒÝÎÍÃÂÍÑÍÁÉÒÐƿ̾
ÎÍÊÒÖÇÊÇÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÍÁÊ¿ÃÄÁ¿ÑÛÁÐÄËÇÁÇÿËÇ ÑǾËÇÌ¿ÐÁÍÄËÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÄ
ÐÎÍÏÑ¿ÀÄÆÒØÄÏÀ¿ÃʾÐÁÍÄÂÍÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÂÍ n¿É¿ÓÄÃÏÄÏ¿ÀÍÑ¿ÝÑÃÍÕÄÌÑcafÊÇÐÄÄÁ
Æ¿
Ë¿ÐÑÄÏÐÑÁ¿ i ÌÄ ÐÊÒÖ¿ÈÌÍ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÕÚ ¿É ÁÄÃÒÝØÇÈ É¿ÓÄÃÏÍÈ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ Ï¿ÀÍÑÌÇÉ
ÑÇÁÌÍÒÖ¿ÐÑÁÒÝÑÁÐÍÏÄÁÌÍÁ¿ÌǾÔÌ¿ÎÄÏÁÄÌÐÑÁÍ ÓÇÆÇÖÄÐÉÍÈ ÉÒÊÛÑÒÏÚ qu ÎÍÖÄÑÌÚÈ Ï¿ÀÍÑÌÇÉ
ÐÏÄÃÇÁÒÆÍÁmÍÐÉÁÚËÌÍÂÇÄÃÄоÑÇÊÄÑǾ¾Áʾ¾ÐÛ ÁÚÐ×ÄÈ×ÉÍÊÚquÃÍÕÄÌÑbmcÍÏÍÔ¿ÌÍÁÆ¿
ÊÇÃÄÏ¿ËÇÐÏÄÃÇÑÁÍÏÖÄÐÉÇÔÁÒÆÍÁÐÑÍÊÇÕÚ ÐÊÒÅÄÌÌÚÈÏ¿ÀÍÑÌÇÉÓÇÆÇÖÄÐÉÍÈÉÒÊÛÑÒÏÚqu
bÍÊÛ×ÍÄ ÁÌÇË¿ÌÇÄ É¿ÓÄÃÏ¿ ÒÃÄʾÄÑ ÍÆÃÍÏÍ ÃÍÕÄÌÑbbrÍÊÍËÍÌÍÁÐÑ¿Ï×ÇÈÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÛ
ÁÇÑÄÊÛÌÍÈ ÓÒÌÉÕÇÇ ÓÇÆÇÖÄÐÉÍÂÍ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾ fcmÇѾÄÁ¿ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÛdcbÇÉÀ¿ÄÁ¿

mfguaktl}sfsrkifobzfdtmanisaqn|fkaufeq| 
c ÚÖÇÐÊÇÑÄÊÛÌÚÈ ÕÄÌÑÏ Á mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÀÚÊÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿ÌcÂÍÃÒ
rÍÑÏÒÃÌÇÉ¿Ë wÄÌÑÏ¿ ÎÏÄÃÐÑ;ÊÍ ÎÏÄÅÃÄ ÁÐÄÂÍ
ÍÑÏ¿ÅÄÌÇÄÁϾÃÄÎÒÀÊÇÉ¿ÕÇÈ¿Ñ¿ÉÅÄÁÏ¿ÆÏ¿ÀÍ
Ñ¿ÌÌÚÔÐÍÑÏÒÃÌÇÉ¿ËÇwÄÌÑÏ¿ÒÖÄÀÌÚÔÎÏÍÂÏ¿Ë
Ë¿ÔÎÍÉÒÏÐÒËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÇÌÓÍÏË¿ÑÇÉÇ
ÍÀÒÖ¿ÑÛ ÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÝ ÉÍËÎÛÝÑÄÏÌÍÈ ÑÄÔÌÇÉÍÈ pÍÐÊÄÎÍÃÉÊÝÖÄÌǾÉiÌÑÄÏÌÄÑÒwÄÌÑÏÐÑ¿Ê
ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ ¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÍÁ ÎÄÿÂÍÂÍÁ Ì¿ÒÖÌÚÔ ÐÍ ÎÍÎÒʾÏÌÚËËÄÐÑÍËÎÍÊÒÖÄÌǾÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇËÒ

h¿Ì¾ÑǾÁcÚÖÇÐÊÇÑÄÊÛÌÍËÕÄÌÑÏÄÁÄÃÒÑÎÏÍÓÄÐÐÍÏnq¿ÂÐ
Ì¿ÎÄÏÄÃÌÄËÎÊ¿ÌÄ ÇÆ¿ÁÄÃÒÝØÇÈÕÄÌÑÏÍË°
ÃÍÕÄÌÑacv¿ÏÒÑÍ
ÁÂÊÒÀÇÌÄÉÊ¿Ðп

ÑÏÒÃÌÇÉÍÁ Ç ¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÑÇÁÌÚÈ ÎÄÏÐÍÌ¿Ê ÉÍÌ ÆÚÉ¿ÌÑ¿ËÇÏ¿ÆÌÚÔÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÄÈÍÉÍÌÉÒÏпÔ


ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ~Ñ¿Ï¿ÀÍÑ¿ÎÏÍÃÍÊÅ¿ÄÑоÎÍÐÄÈÃÄÌÛ ÍÀÒÖÏÄÅÃÄÌǾÔÉÒÿÁÚÎÒÐÉÌÇÉÇËÍÂÒÑÎÍοÐÑÛ
ÎÍ ÊÇÌÇÇ u¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ ÎÍÁÚ×ÄÌǾ ÉÁ¿ÊÇÓÇÉ¿ÕÇÇ Ì¿ÐÑ¿ÅÇÏÍÁÉÒÇÑοѿÉÅÄÎÏÇÎÍÇÐÉÄË¿ÑÄ
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÏÇ¿ÊÍÁÃʾÉÒÏÐÍÁÚÔÇÃÇÎÊÍËÌÚÔÏ¿ÀÍÑ
rÄÈÖ¿ÐÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÀÍÊÄÄÉÍËÎÛÝÑÄÏÍÁ q¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÌÌÚÈÁwÄÌÑÏÄпÈÑmÍÐÉÍÁÐÉÍÈ
ÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍÇÆÉÍÑÍÏÚÔÇËÄÝÑÁÚÔÍÃÁiÌÑÄÏÌÄÑ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
YYYOQUEQPUXTW ÎÏÇÐÒÑÐÑ
ÖÄÏÄÆ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚÈ ÐÄÏÁÄÏ ÁÒÆ¿ cÚÖÇÐÊÇÑÄÊÛÌÚÈ ÁÒÄÑ Á iÌÑÄÏÌÄÑÄ Ð ÂÍÿ oÌ ÐÍÃÄÏÅÇÑ
ÕÄÌÑÏ ÍÑÁÄÖ¿ÄÑ Æ¿ Ï¿ÆÁÇÑÇÄ Ç Ï¿ÀÍÑÍÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÛ ÇÐÖÄÏÎÚÁ¿ÝØÒÝ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÝ ÍÀ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿
ÁÐÄÈÊÍÉ¿ÊÛÌÍÈÐÄÑÇÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÑÄÊÛÌÚÔÏÄÐÒÏпÔÁÒÆ¿ÍÐÑÏÒÉÑÒÏÄÓ¿ÉÒÊÛÑÄ
c Ï¿ÀÍÑÄ wÄÌÑÏ¿ ÌÄ ËÄÌÄÄ Á¿ÅÌÚ Ç ÒÖÄÀÌÚÄ ÑÍÁ Ç ÎÄÏÐÍÌ¿ÊÛÌÍË ÐÍÐÑ¿ÁÄ É¿ÓÄÃÏ Í Ì¿ÒÖ
ƿÿÖÇ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌ¿¾ ÇÌÓÍÏË¿ÑÇÉ¿° ÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛ ÌÚÔÎÍÃÏ¿ÆÃÄÊÄÌǾÔaÀÇÑÒÏÇÄÌÑÚËÍÂÒÑÌ¿È
ÌÚÈÎÏÄÃËÄÑÃʾÐÑÒÃÄÌÑÍÁÁÐÄÔÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÄÈ ÑÇ ÎÍÊÌÚÄ ÑÄÉÐÑÚ ÎÏÇÄËÌÚÔ ÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÈ ÎÍ
fÅÄÂÍÃÌÍÁÉÍËÎÛÝÑÄÏÌÍËÉÊ¿ÐÐÄÎÏÍÔÍþÑÍÀÒ ÁÐÄËÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ËÇÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐѾËÇÎÏ¿ÁÇ
ÖÄÌÇÄÐÁÚ×ÄÖÄÊÍÁÄÉkÏÍËÄÑÍÂÍÐÑÒÃÄÌÑÚ Ê¿ÎÏÇÄË¿hÃÄÐÛÅÄÏ¿ÆËÄØÄÌ¿ÇÌÓÍÏË¿ÕǾ
ÇÐÑÍÏÇÉÍÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÍÂÍÇÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÍÂÍÓ¿ ÍËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ×ÉÍÊÄrÄÉÑÍÏ¿ÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÍÈ
ÉÒÊÛÑÄÑÍÁ ÂÍÑÍÁ¾Ñ Ì¿ ÉÍËÎÛÝÑÄÏ¿Ô ÕÄÌÑÏ¿ ÑÄÉÐ ÎÏ¿ÉÑÇÉÇ aÌ¿ÊÍÂÇÖÌÚÈ Ï¿ÆÃÄÊ Ì¿ ¿ÌÂÊÇÈÐ
ÑÚÐÁÍÇÔÉÒÏÐÍÁÚÔÇÃÇÎÊÍËÌÚÔÏ¿ÀÍÑh¿ÀÍÊÄÄ ÉÍË ¾ÆÚÉÄ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÄÑ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÝ ¿ÉÑÒ
ÖÄËÃÄоÑÇÊÄÑÌÇÈÎÄÏÇÍÃÌ¿ÉÍÎÊÄÌÕÄÌÌÚÈÍÎÚÑ ¿ÊÛÌÒÝ Ãʾ ÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚÔ ¿ÀÇÑÒÏÇÄÌÑÍÁ ÉÍÌ
ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ ÒÖÄÀÌÍÂÍ ÎÏÍÕÄÐп ÉÍÑÍÏÚÈ Ì¿×ÄÊ ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ n¿ пÈÑÄ ÇËÄÝÑо ÎÄÏÐÍÌ¿ÊÛÌÚÄ

 b|s}mth|kal}n|mtnicfqrisfsom
ÐÑÏ¿ÌÇÕÚ ÎÄÿÂÍÂÍÁ Ç Ì¿ÒÖÌÚÔ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁ ÇÁÌÄÃÏÄÌÚÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÎÍÇÐÉÍÁ¿¾ÐÇÐÑÄË¿
Á ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚÔ Ï¿ÆÃÄÊ¿Ô Ï¿ÆËÄØ¿ÝÑо ÐÁÄÃÄ §kÌÇ¿ÎÍÐÑÒÎÊÄÌÇȨÃʾÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÐÉÍÂÍmÒ
ÌǾ Í ÎÏÍÁÍÃÇËÚÔ Ì¿ÒÖÌÚÔ ÉÍÌÓÄÏÄÌÕǾÔ Ç ÆľÇËndqÒÀÇÌ×ÑÄÈÌ¿ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÎÍÇÐ
ÎÊ¿ÌÇÏÒÄËÚÔ ¿ÁÑÍÏÐÉÇÔ ÉÒÏпÔ u¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ ÉÍÁ¿¾ÐÇÐÑÄË¿§qÒÐÐÉÇÄ¿ÏÔÇÁÚÆ¿ÏÒÀÄÅÍ˨Ãʾ
ÎÍÁÚ×ÄÌǾÉÁ¿ÊÇÓÇÉ¿ÕÇÇÎÍÐÑ;ÌÌͧÁÚÁÄ ÍÑÃÄÊ¿ÏÄÃÉÍÈÉÌÇÂÇÀÇÀÊÇÍÑÄÉÇÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌ
×ÇÁ¿ÄÑо¨ÉÍÌÕÄÏÑÌ¿¾¿ÓÇ׿ÁÐÄÔÆ¿ÊÍÁÉÍÌ Ì¿¾ÐÇÐÑÄË¿§m¿ÑÄÏÇ¿ÊÚÉÇÆÒÖÄÌÇÝÑÁÍÏÖÄÐÑÁ¿
ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ c §ÃÄÊÍÁÍȨ Ö¿ÐÑÇ пÈÑ¿ ËÍÅÌÍ pix¿ÈÉÍÁÐÉÍÂͨÐÍÃÄÏÅ¿Ø¿¾ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚ¿Ì¿
Ñ¿ÉÅÄÎÍÊÒÖÇÑÛÐÁÄÃÄÌǾÍÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄʾÔÑÄ ÊÇÆ¿Ï¿ÀÍÑÚx¿ÈÉÍÁÐÉÍÂÍÌ¿ÃÆ¿ÉÍÌÖÄÌÌÚËÇÐÍ
ÊÄÓÍÌ¿Ô Ç ÜÊÄÉÑÏÍÌÌÚÔ ¿ÃÏÄпÔ ¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ ÖÇÌÄÌǾËÇÎÍÃÁÒËÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌǾ˧r¿ËÍÕÇÑÇ
ÑÇÁÌÍÔÍƾÈÐÑÁÄÌÌÚÔÐÊÒÅÀ ÏÍÁ¿ÌÇĨ Ç §cÑÍÏÚÄ ÏÄÿÉÕÇǨ
¿Ì¿ÊÇÑÇÖÄÐÉ¿¾
c×Ñ¿ÑÄcÚÖÇÐÊÇÑÄÊÛÌÍÂÍÕÄÌÑÏ¿ÍÃÇÌÌ¿ÃÕ¿ÑÛ Ï¿ÀÍÑ¿ ÁÚÎÍÊÌÄÌ¿ Ì¿ É¿ÓÄÃÏÄ ÑÄÍÏÇÇ ËÒÆÚÉÇ
Ì¿ÒÖÌÚÔÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁ
ÐÏÄÃÇÌÇÔÍÃÇÌÃÍÉÑÍÏ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍËnnrÇÌÛÉÍÁÐÉÍÈ 
ÇÖÄÑÚÏÄÉ¿ÌÃÇÿѿÌ¿ÒÉ ÉÍÑÍÏÚÄÏ¿ÆÏ¿À¿ÑÚ cÂÍÃÒÎÏÍÂÏ¿ËËÇÐÑ¿ËÇwÄÌÑÏ¿Ï¿ÆÏ¿ÀÍ
Á¿ÝÑ Ì¿ÒÖÌÚÄ ÑÄËÚ ÐÁ¾Æ¿ÌÌÚÄ Ð ÎÏÇËÄÌÄÌÇ Ñ¿Ì¿ÇÁÌÄÃÏÄÌ¿ÉÍËÎÛÝÑÄÏÌ¿¾ÐÇÐÑÄË¿§pÏÇÄË
ÄËÉÍËÎÛÝÑÄÏÌÍÈÑÄÔÌÇÉÇÁÏ¿ÆÊÇÖÌÚÔÍÀÊ¿Ð ÌÚÄÜÉÆ¿ËÄÌÚ¨ÒÖÇÑÚÁ¿ÝØ¿¾ÐÎÄÕÇÓÇÖÄÐÉÇÄÍÐÍ
ѾÔËÒÆÚÉÇÇËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÌ¿ÒÉÇcÖ¿ÐÑÌÍÐÑÇ ÀÄÌÌÍÐÑÇÜÉÆ¿ËÄÌÍÁÁmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
ÂÏÒÎοÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁÎÍÃÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍËÃÍÉÑÍÏ¿ oÌ¿ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÄÑÒÖÄÑ¿ÀÇÑÒÏÇÄÌÑÍÁÓÍÏËÇÏÍÁ¿
ÀÇÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÔ Ì¿ÒÉ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ cpmÍÏÍÆÍ ÌÇÄÇÎÄÖ¿ÑÛÁÐÄÔÌÄÍÀÔÍÃÇËÚÔÃÍÉÒËÄÌÑÍÁ°ÍÑ
Á¿ ÎÏÍÁÍÃÇÑ ÜÉÐÎÄÏÇËÄÌÑ¿ÊÛÌÚÄ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾ ÜÉÆ¿ËÄÌ¿ÕÇÍÌÌÚÔÁÄÃÍËÍÐÑÄÈÃÍÏ¿ÌÅÇÏÍÁ¿ÌÌÚÔ
ÜËÍÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍÐÊÒÔ¿ÜËοÑÇÇËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÜÐ ÐÎÇÐÉÍÁ¿ÀÇÑÒÏÇÄÌÑÍÁ°ÀÄϾÌ¿ÐÄÀ¾Ì¿É¿ÅÃÍË
ÑÄÑÇÖÄÐÉÇÔÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÈÇÃÏÒÂÇÔÎÐÇÔÍÊÍÂÇ ÜÑ¿ÎÄÎÏÍÁÄÃÄÌǾÜÉÆ¿ËÄÌÍÁÏÒÑÇÌÌÒÝÖ¿ÐÑÛÏ¿ÀÍ
ÖÄÐÉÇÔÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉ¿ÀÇÑÒÏÇÄÌÑÍÁÁÍÉ¿ÊÇÐÑÍÁ ÑÚÐÄÉÏÄÑ¿ÏÇ¿Ñ¿ÎÏÇÄËÌÍÈÉÍËÇÐÐÇÇ
Ç ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ÊÇÐÑÍÁ Ð ÿÊÛÌÄÈ×ÇË ÓÍÏËÇÏÍ rÍÑÏÒÃÌÇÉÇ ÕÄÌÑÏ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÍÐÒØÄÐÑÁʾÝÑ
Á¿ÌÇÄË À¿ÆÚ ÿÌÌÚÔ ÎÍ Ë¿ÑÄÏÇ¿Ê¿Ë ÇÐÐÊÄÃÍ ÁÄÏÐÑÉÒ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÐÉÇÔ ¿ÆÄÑ ÂÍÑÍÁ¾Ñ Ç
Á¿ÌǾdÏÒÎÎÍÈÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁÎÍÃÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍË Ï¿ÆËÄØ¿ÝÑ Ì¿ пÈÑÄ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÇÔ ÇÌ
acv¿ÏÒÑÍ ÍÐÒØÄÐÑÁʾÝÑо ÉÍËÎÛÝÑÄÏÌÚÄ ÑÄÏÌÄÑÁÄÏÐÇÇ
ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍ ÆÁÒÉ¿ Á Ö¿ÐÑÌÍÐÑÇ pÍÃ ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍË Æ¿ÁÄÃÒÝØÄÂÍ cÚÖÇÐÊÇÑÄÊÛ
ÁÚÐÍÉÍÑÍÖÌÚÄÆÁÒÉÍÁÚÐÍÑÌÚÄÏ¿Ð×ÇÓÏÍÁÉÇÓÍ ÌÚË ÕÄÌÑÏÍË É¿ÌÃÇÿѿ ÑÄÔÌÇÖÄÐÉÇÔ Ì¿ÒÉ ÃÍ
ÌÍÂÏ¿ËËÐÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÄËÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÏ¿ÆÏ¿ÀÍ ÕÄÌÑ¿acv¿ÏÒÑÍÏ¿ÀÍÑ¿ÝÑÁÄÃÒØÇÈÌ¿ÒÖÌÚÈÐÍ
Ñ¿ÌÌÍÈÉÍËÎÛÝÑÄÏÌÍÈÎÏÍÂÏ¿ËËÚ~ÑÇÏ¿ÀÍÑÚ ÑÏÒÃÌÇÉÃÍÉÑÍÏÀÇÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÔÌ¿ÒÉcpmÍÏÍÆÍÁ
Á¿ÅÌÚÃʾÓÍÊÛÉÊÍÏÇÐÑÍÁÇÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÄÈ¿É¿ ÐÑ¿Ï×ÇÄ Ì¿ÒÖÌÚÄ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÇ É¿ÌÃÇÿÑÚ ÇÐÉÒÐ
ÃÄËÇÖÄÐÉÍÂÍ ÁÍÉ¿ÊÛÌÍÂÍ ÇÐÎÍÊÌÄÌǾ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ rnlÄÀÄÃÄÁ ecuÄÃÍÏÍÁ mkÒÆ
Ãʾ ÇÆÒÖÄÌǾ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ ÉÒÊÛÑÒÏ cÍÐÑÍÉ¿ Ç ÌÄÕÍÁÌ¿ÒÖÌÚÄÐÍÑÏÒÃÌÇÉÇeoxÄÔÍÁÇÖaamÄ
ÃʾÁÍÉ¿ÊÛÌÍÈÎÄÿÂÍÂÇÉÇ ÄÏÆÍÌelrÉÏÇÎÉÇÌËÊ¿Ã×ÇÄÌ¿ÒÖÌÚÄÐÍÑÏÒÃÌÇ
n¿ÒÖÌÚËÇÐÍÑÏÒÃÌÇÉ¿ËÇwÄÌÑÏ¿ÎÍÆ¿É¿Æ¿Ë ÉÇ num¿ËÍÌÑÍÁ¿ mcpÄÏÄÁÄÏÆÄÁ¿ ÇÌÅÄÌÄÏ
Ì¿ÒÖÌÚÔ ÎÍÃÏ¿ÆÃÄÊÄÌÇÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÐÍÆÿÌÚ nun¿Ñ¿ÏÍÁÊ¿ÀÍÏ¿ÌÑfmdÍÑÐÃÇÌÄÏ

l ¿ÀÍÏ¿ÑÍÏǾ ÆÁÒÉÍÆ¿ÎÇÐÇ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿Ì¿ Á


ÂÍÃÒ
ÑÍÂÿ k¿ÀÇÌÄÑ ÆÁÒÉÍÆ¿ÎÇÐÇ Ì¿
À¿ÆÄ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍ¿ÉÒÐÑÇÖÄÐÉÍÈ Ê¿ÀÍÏ¿ÑÍÏÇÇ ÁÍ
ËÒÆÚÉÇ ¿ÎοϿÑÌÚÄ ÕÇÓÏÍÁÍÈ Ç ¿Ì¿ÊÍÂÍÁÍÈ Æ¿
ÎÇÐÇÁbÍÊÛ×ÍËm¿ÊÍËÇq¿ÔË¿ÌÇÌÍÁÐÉÍËÆ¿Ê¿Ô
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ¿ÎοϿÑÌ¿¾ÕÇÓÏÍÁÍÂÍËÍÌÑ¿Å¿Ç
×ÄÃ×ÄÈ Á ÇÐÑÍÏÇÝ ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÈ Ì¿ÒÉÇ ÐÁÍÇËÇ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ ÓÍÌÍÂÏ¿ËË É ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÒ ÉÍËοÉÑ
ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÚËÇ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾËÇ pÏÄÃ×ÄÐÑÁÄÌÌÇ ÃÇÐÉÍÁ
Ë¿ÐÑÄÏÇÌ¿ ¿ÎοϿÑÌ¿¾ ÏÄÐÑ¿ÁÏ¿ÕÇÇ Ç
É¿ËÇÊ¿ÀÍÏ¿ÑÍÏÇÇÀÚÊÇÂÏ¿ËËÍÑÄÉ¿É¿ÀÇÌÄÑÆÁÒ ¿ÏÔÇÁ¿ÕÇÇÓÍÌÍÂÏ¿ËË¿ÎοϿÑÌ¿¾ÁÍÐÎÏÍÇÆÁÄÃÄ
ÉÍÆ¿ÎÇÐÇÇÃÄËÍÌÐÑÏ¿ÕÇÇÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿Á×ÇÄÁÉÍÌ ÌǾÇÑÏ¿ÌÐʾÕÇÇÆ¿ÎÇÐÄÈÁÒÖÄÀÌÚÄÉÊ¿ÐÐÚ
ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÐÌ¿Ö¿Ê¿ÔÂÍÃÍÁcÏ¿ÆÌÚÄÂÍÃÚ iÆÌ¿Ö¿ÊÛÌÍÓÍÌÃÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÍÈËÒÆÚÉÇl¿ÀÍ
ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄʾËÇ Ê¿ÀÍÏ¿ÑÍÏÇÇ ÀÚÊÇ nad¿ÏÀÒÆÍÁ Ï¿ÑÍÏÇÇÀÚÊÍÏÇÄÌÑÇÏÍÁ¿ÌÌ¿ÌÒÅÃÚÒÖÄÀÌÍÂÍ
eeÏÖÄÌÉÍlnbÍÊÍÕÉÇÈ¿ÐÂÍÿÄÄÁÍÆ ÎÏÍÕÄÐпÁÎÄÏÁÒÝÍÖÄÏÄÃÛÍÌÐÊÒÅÇÊË¿ÑÄÏÇ
ÂÊ¿ÁʾÄÑsch¿ÃÍÏÍÅÌ¿¾ ¿ÊÍË Ãʾ ÆÁÒÉÍÁÚÔ ÇÊÊÝÐÑÏ¿ÕÇÈ ÊÄÉÕÇÈ Ç ÐÄ
l¿ÀÍÏ¿ÑÍÏǾ° ËÌÍÂÍÕÄÊÄÁÍÈ ¿ÒÃÇÍÉÍËÎÊÄÉÐ ËÇÌ¿ÏÐÉÇÔ ƿ̾ÑÇÈ ~ÑÍ ÀÚÊÇ ÎÄÏÄÆ¿ÎÇÐÇ ÓÍ
Á ÉÍÑÍÏÚÈ ÁÔÍþÑ ÆÁÒÉÍÁÍÈ ¿ÏÔÇÁ ÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÍÈ ÌÍÂÏ¿ËËÌ¿Ë¿ÂÌÇÑÌÍÈÊÄÌÑÄÇÆÃÏÒÂÇÔÓÍÌÃÍÁ

c|xirlisfl}n|jwfnsq 
ÍÐÑ¿ÁÇÑÛ ÁÍ ÀÊ¿ÂÍ ÎÏÍ
ÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ ÐÍÁÄÏ
×ÄÌÐÑÁÍÁ¿ÌǾ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ
rÏÄÃÇ ÌÇÔ° ÆÁÒÉÍÁÚÄ
§ÎÍÐÍÀǾ¨ ruÄÈÌÀÄÏ¿
crÍÓÏÍÌÇÕÉÍÂÍ ddÇÌ
ÆÀÒÏ¿ rÑnÄÈ¿ÒÆ¿ Ç
ÃÏÒÂÇÔÁÚÿÝØÇÔоË¿Ð
ÑÄÏÍÁ Æ¿ÎÇÐÇ ÍÑÉÏÚÑÚÔ
ÒÏÍÉÍÁ Á ÉÊ¿ÐпÔ ËÌÍÂÇÔ
Æ¿ËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÚÔ ÇÐÎÍÊÌÇ
ÑÄÊÄÈÇÎÄÿÂÍÂÍÁÉÍÌÐÄÏ
Á¿ÑÍÏÇÇ ¿ Ñ¿ÉÅÄ Æ¿ÎÇÐÇ
ÜÉÆ¿ËÄÌÍÁ Ç ÉÍÌÕÄÏÑÍÁ
É¿ÓÄÃÏ Ç Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑÍÁ
nÄÉÍÑÍÏÚÄ ÇÆ ÌÇÔ ÐÑ¿ÊÇ
Ï¿ÏÇÑÄÑ¿ËÇ É¿É Ì¿ÎÏÇ
kÍËοÉÑÃÇÐÉÇÇÆÿÌÌÚÄl¿ÀÍÏ¿ÑÍÏÇÄÈÆÁÒÉÍÆ¿ÎÇÐÇ ËÄÏÆ¿ÎÇÐÛÜÉÆ¿ËÄÌ¿ÐÑÒ
ÃÄÌÑ¿nd¾ÒÏÍÁ¿
ÇÐÂÏ¿ËÎÊ¿ÐÑÇÌÍÉcÿÊÛÌÄÈ×ÄËÓÍÌÃÎÍÎÍÊ c ÉÍÌÕÄ Ô ÂÍÃÍÁ ÎÏÇ ÎÍÃÃÄÏÅÉÄ uÍÌÿ
̾ÊоÆ¿ÐÖÄÑÏÄÂÒʾÏÌÍÂÍÎÏÇÍÀÏÄÑÄÌǾÐÍÁÄÑÐ uÍÏÿÁl¿ÀÍÏ¿ÑÍÏÇÇÐÍÆÿÌÌ¿ÒÖÌÍÑÄÔÌÇÖÄÐÉÇÈ
ÉÇÔÇÆ¿ÏÒÀÄÅÌÚÔÂÏ¿ËÎÊ¿ÐÑÇÌÍÉÎÍÿÏÉÍÁÍÑ ÉÍËÎÊÄÉÐÎÍÐÍÔÏ¿ÌÄÌÇÝÏÄÐÑ¿ÁÏ¿ÕÇÇÇÇÆÒÖÄÌÇÝ
Ï¿ÆÊÇÖÌÚÔ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÈ Ç Ö¿ÐÑÌÚÔ ÉÍÊÊÄÉÕÇÍ ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÍÂÍÆÁÒÉÍÁÍÂÍÌ¿ÐÊÄÃǾmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌ
ÌÄÏÍÁÌ¿ÉÍÌÄÕÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚÔÆ¿ÎÇÐÄÈÁÐÑÒÃÇÇ ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ~ÑÍÎÍÆÁÍÊÇÊÍÐοÐÑÇÍÑÇÐÖÄÆÌÍÁÄÌǾ
Ç ÉÍÌÕÄÏÑÌÚÔ Æ¿Ê¿Ô ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ rÄÈÖ¿Ð Á ÓÍÌÍÂÏ¿ËËÚ ÍÀØÄÈ ÎÏÍÃÍÊÅÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛÝ ÀÍÊÄÄ
ÓÍÌÃÄÀÍÊÄÄÂÏ¿ËÎÊ¿ÐÑÇÌÍÉÍÉÍÊÍ ËÇÌÒÑÆÁÒÖ¿ÌǾÍÑÏÄÐÑ¿ÁÏÇÏÍÁ¿ÑÛÇÎÍÃÂÍ
Ë¿ÂÌÇÑÌÚÔ ÊÄÌÑ ÀÍÊÄÄ  ÉÍËοÉÑÃÇÐÉÍÁ ÑÍÁÇÑÛ É ÇÆÿÌÇÝ Ì¿ r& ÎÏÍÂÏ¿ËËÚ ÍÀØÄÈ
 %&41/´ÍÁ Ð Æ¿ÎÇоËÇ Á ÓÍÏË¿ÑÄ mqh ÎÏÍÃÍÊÅÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛÝ ËÇÌÒÑ s¿ÉÅÄ l¿ÀÍ
ÀÍÊÄÄÕÇÓÏÍÁÚÔÉ¿ÐÐÄÑ
&#6 Ï¿ÑÍÏÇÄÈÇÆÿÌÚ%&UпÏÔÇÁÌÚËÇÆ¿ÎÇоËÇ
oÏÇÂÇÌ¿ÊÛÌÚÄ Æ¿ÎÇÐÇ ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÌÚÄ l¿ ÍÃÇÌÇÆÉÍÑÍÏÚÔ°¿ÊÛÀÍËÉÊÄÑÇÝbÍÊÛ×Í
ÀÍÏ¿ÑÍÏÇÄÈ°п˿¾ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌ¿¾Ö¿ÐÑÛÓÍÌ ÂÍ Æ¿Ê¿° ÐÁÍÄÂÍ ÏÍÿ ¿ÌÑÍÊÍÂǾ ÆÁÒÉÍÁÍÂÍ ¿ÏÔÇ
ÿ ÇËÄÝØ¿¾ ÌÄÎÏÄÔÍþØÄÄ ÉÒÊÛÑÒÏÌÍÄ Ì¿ Á¿ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ l¿ÀÍÏ¿ÑÍÏǾ ÇÆÿÄÑ ÉÍËοÉÑ
ÒÖÌÍÄÇÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÍÄÆÌ¿ÖÄÌÇÄÃʾËÇÏÍÁÍÂÍ ÃÇÐÉÇ Æ¿ÎÇÐÄÈ ÌÚÌÄ Ï¿ÀÍÑ¿ÝØÇÔ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁ Ç
ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ oÌ¿ ÐÍÃÄÏÅÇÑ ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÚÄ ÓÍÌÍ ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÔ ÉÍÊÊÄÉÑÇÁÍÁ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ s¿ÉÅÄ
Ï¿ËËÚ Ð ÉÍÌÕÄÏÑÍÁ ÁÄÊÇÉÇÔ ËÒÆÚÉ¿ÌÑÍÁ vv ÎÏÇÎÍÃÃÄÏÅÉÄuÍÌÿuÍÏÿÀÚÊ¿ÐÍÆÿ̿ÜÊÄÉÑ
ÁÄÉ¿ crÍÓÏÍÌÇÕÉÍÂÍ ~dÇÊÄÊÛп eoÈÐ ÏÍÌÌ¿¾À¿Æ¿ÿÌÌÚÔÓÍÌÿÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÍÈËÒÆÚÉÇ
ÑÏ¿Ô¿ rqÇÔÑÄÏ¿ lrÑÍÉÍÁÐÉÍÂÍ oÏË¿Ì c Ê¿ÀÍÏ¿ÑÍÏÇÇ Ï¿ÀÍÑ¿ÝÑ fnpÊ¿ÑÍÌÍÁ
ÃÇ mlÍÌ imÄÌÒÔÇÌ¿ ddÒÊÛÿ Ç ËÌÍÂÇÔ inrÍÊÍÁÛÄÁ cikÍÎÕÍÁ qcoÏÄ×ÌÇÉÍÁ¿
ÃÏÒÂÇÔ c ÓÍÌÃÄ ÔϿ̾Ñо Ç Ñ¿É Ì¿ÆÚÁ¿ÄËÚÄ aduÇÊÇÎÎÍÁ cpfÓ¿ÌÍÁ flmÇÔ¿ÈÊÍÁ¿
ËÄÑÍÃÇÖÄÐÉÇÄ ÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛÐÑÁ¿° Æ¿ÎÇÐÇ ÉÍÑÍ lsk¿ÊÇÑÉ¿ cmp¿ÏÓÄÌÍÁ¿ adrÍÉÍÊÍÁ¿
ÏÚÄÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÍÀ¾Æ¿ÌÚÀÚÊÇ arpÍ¿ÏÐÉÇÈekn¿ÃÅ¿ÏÍÁ¿ÇÃÏ

 b|s}mth|kal}n|mtnicfqrisfsom
arpiqanstqa

a ÐÎÇÏ¿ÌÑÒÏ¿° Á¿ÅÌÄÈ׿¾ ÓÍÏË¿ ÎÍÐ


ÊÄÁÒÆÍÁÐÉÍÂÍ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ ÐÍÁÄÏ
×ÄÌÐÑÁÍÁ¿ÌǾ° ÀÚÊ¿ ÐÍÆÿ̿ Á mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ
ÏÒ ÎÍ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÇ
° ËÒÆÚÉ¿ÊÛ
ÌÍÄ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍ k¿Å
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÁÄÂÍÃÚÉ¿É×ÉÍÊ¿ÁÚÐ ÃÚÈ ÂÍà ¿ÐÎÇÏ¿ÌÑ¿ËÇ
×ÄÂÍ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÂÍ Ë¿ÐÑÄÏÐÑÁ¿ h¿ ÎÍÖÑÇ Ç ÃÍÉÑÍÏ¿ÌÑ¿ËÇ mÍÐ
ÁÍÐÄËÛÃÄоÑÊÄÑÌÄÎÏÍÐÑÍÈÇÐÑÍÏÇÇÍÑÃÄÊ¿¿Ð ÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍ
ÎÇÏ¿ÌÑÒÏÚ ÜÑÒ ÇÆÌ¿Ö¿ÊÛÌÒÝ ƿÿÖÒ ÒÿÁ¿ÊÍÐÛ ÏÇÇ ÐÑ¿ÌÍÁ¾Ñо 
ÐÍÔϿ̾ÑÛÉ¿ÉÍÃÌÒÇÆÕÄÌÌÚÔÑÏ¿ÃÇÕÇÈÉÍÌ Ñ¿Ê¿ÌÑÊÇÁÚÔ ËÍÊÍÃÚÔ
ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ iËÄÌÌÍ Á Ï¿ËÉ¿Ô ¿ÐÐÇÐÑÄÌÑÒÏÚ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁ ÇÆ qÍÐ
ÐÑ¿ÅÇÏÍÁÉÇ
¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÒÏÚ ÎÍ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛ ÐÇÇÇÐÑÏ¿Ìrnd
ÐÉÇË ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑ¾Ë Ç Ì¿ÒÖÌÍÈ ¿ÐÎÇÏ¿Ì c ¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÒÏÄ ÍÀÒ
ÑÒÏÚ ÂÍÑÍÁÇÊÇÐÛ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇÄ Ç Ì¿ÒÖÌÍ ÖÄÌÇÄ ÁÄÃÄÑо ÎÍ ÐÎÄ
ÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÇÄ É¿ÃÏÚ ÁÌÄÐ×ÇÄ ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÚÈ ÕÇ¿ÊÛÌÍÐѾË ÇÐÑÍÏǾ
ÁÉÊ¿Ã Á ËÇÏÍÁÒÝ Ç ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÒÝ ËÒÆÚÉ¿ÊÛ Ç ÑÄÍÏǾ ËÒÆÚÉÇ ÇÐ
ÌÒÝÉÒÊÛÑÒÏÒ°ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁÍÎÄÿÂÍÂÇÉÒ ÑÍÏǾ Ç ÑÄÍÏǾ ÇÐÎÍÊ h¿ÁÍÑÃÄÊÍË¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÒÏÚ
ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÆÌ¿ÌÇÄ ÌÇÑÄÊÛÐÉÍÂÍ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ fpr¿ÁÄÊÛÄÁ¿
cÚÎÒÐÉÌÇÉÇ ¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÒÏÚ ÎÍ ÑÁÍÏÖÄÐÉÇ eÇÐÐÄÏÑ¿ÕÇÍÌÌÚÄÑÄËÚ
ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇË ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐѾË Æ¿ ÎÍÐÊÄÃ ¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÍÁÍÑÏ¿Å¿ÝÑÁÄÐÛÐÎÄÉÑÏÌ¿ÒÖÌÚÔÌ¿ÎÏ¿Á
ÌÇÄ ξÑÛ ÊÄÑ ÐÁÚ×Ä ÃÁÒÔÐÍÑ Ï¿Æ Æ¿ÁÍÄÁÚÁ¿ÊÇ ÊÄÌÇÈÁÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÇËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿
ÆÁ¿ÌǾ Ê¿ÒÏÄ¿ÑÍÁ Ç ÃÇÎÊÍË¿ÌÑÍÁ ÎÏÄÐÑÇÅ bÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍ ÎÏÍÂÏ¿ËË ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ É ÐÿÖÄ
ÌÚÔÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔÇËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔÉÍÌÉÒÏÐÍÁ É¿ÌÃÇÿÑÐÉÇÔ ÜÉÆ¿ËÄÌÑÍÁ ÎÍ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÇ Á
rÏÄÃÇÌÇÔ°ÎÇ¿ÌÇÐÑÚem¿ÕÒÄÁadÇÌÃÇÌ ÎÍÐÊÄÃÌÇÄÂÍÃÚÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍÍÀÌÍÁÊÄÌÍrÍÆÿ
an¿ÀÇÒÊÇÌek¿ÎÏÇÌqtÏ¿ÐÇÌfmÄÖÄÑÇ ÌÚ ÌÍÁÚÄ ÍÑÁÄÖ¿ÝØÇÄ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÚË ÑÏÄÀÍÁ¿
Ì¿okÄÏÌakÍÀÏÇÌÐÉÏÇοÖÇnsÍÉ¿ÏÄÁ¿ ÌǾË ÎÏÍÂÏ¿ËËÚ ÊÄÉÕÇÍÌÌÚÔ ÉÒÏÐÍÁ ÎÍ ÇÐÑÍ
msÄÏÑÄϾÌ frÑÄËÀÍÊÛÐÉÇÈ ÁÇÍÊÍÌÖÄÊÇÐÑ ÏÇÇ Ç ÓÇÊÍÐÍÓÇÇ Ì¿ÒÉÇ ÜÐÑÄÑÇÉÄ ÎÄÿÂÍÂÇÉÄ
epÏÍÉÍÓÛÄÁ ÓÊÄÈÑÇÐÑÉ¿ rmÇÑϾÈÉÇÌ¿ ÇÎÐÇÔÍÊÍÂÇÇÁÁÄÃÄÌÚÐÎÄÕÉÒÏÐÚËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ
ÉÊ¿ÏÌÄÑÇÐÑÚ abÍÂÍÏ¿Ã mbÄÆÌÍÐÍÁ Ó¿ÂÍ ÓÍÏËÚ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ ¿ÏËÍÌÇÇ Ç ÎÍÊÇÓÍÌÇÇ
ÑÇÐÑ aqÒÃÍËÄÑÉÇÌ ÑÏÍËÀÍÌÇÐÑ pÐÒÎÍÁ ÎÏÇÉÊ¿ÃÌÍÈÇÌÓÍÏË¿ÑÇÉÇ
ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏ ekÒÏʾÌÃÐÉÇÈ ÎÄÁÕÚ cb¿È iÐÎÍÊÌÇÑÄÊÇÎÏÍÁÍþÑÌ¿ÒÖÌÚÄÇÐÐÊÄÃÍÁ¿
ÉÍÁfm¿ÌÇÐÑÇÌ¿nk¿Æ¿ÌÐÉÇÈab¿É¿ÐÑÍÁ¿ ÌǾÎÍÐÁÍÄÈÑÁÍÏÖÄÐÉÍÈÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÇÐÊÒ
fm¿ÉÐÇËÍÁ¿a¿À¿Ê¿ÄÁ¿ ¿ Ñ¿ÉÅÄ §qÍÐÊ¿ÁÄÕ ׿ÝÑÊÄÉÕÇÇÇÐÿÝÑÉ¿ÌÃÇÿÑÐÉÇÄÜÉÆ¿ËÄÌÚ
ÑÏÇͨ
nb¿ÐÉÍÁ¿ikÏ¿ÐÍÑÇÌ¿fpÄÑÏÍÁ¿ ÎÍÇÐÑÍÏÇÇÇÓÇÊÍÐÍÓÇÇÌ¿ÒÉÇÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÍËÒ
ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÍÄ ÑÏÇÍ
€k¿ÕÌÄÊÛÐÍÌ blÇÓ¿ ¾ÆÚÉÒ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÝÑ ÌÄ ËÄÌÄÄ ÑÏÄÔ
ÌÍÁÐÉÇÈ ipÄÑÒÔÍÁ¿ ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÚÈ ÉÁÇÌ ÉÍÌÕÄÏÑÌÚÔ ÎÏÍÂÏ¿ËË Á ÉÊ¿ÐпÔ ÓÍÏÑÄÎÇ¿
ÑÄÑ
meÅÄËÄÐÝÉavÒÑÍϾÌÐÉÇÈabÒÏÖÇÉ ÌÍ ÍÏ¿̿ Ç ÉÊ¿ÁÄÐÇÌ¿ ÉÍÌÕÄÏÑËÄÈÐÑÄÏÐÉÍ
ok¿ÊÇÌÍÁ¿ ibÄÊÍÁ ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÚÈ ÃÒÜÑ ÂÍ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ É¿ËÄÏÌÍÂÍ ¿ÌпËÀʾ ÐÑÏÒÌÌÚÔ

mpÒÏÚÅÇÌÐÉÇÈ ° irÄÊÇÁ¿ÌÍÁ¿ §kÍÌ ÃÒÔÍÁÚÔÇÒÿÏÌÚÔÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁÔÍÏÍÁÍÂÍÇ


ÐÍÌ¿ÌÐÉÁÇÌÑÄѨ §6YKPUÉÁ¿ÏÑÄѨ ÁÚÎÒÐÉÌÇ ÍÎÄÏÌÍÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÍÂÍÃÇÏÇÅÇÏÍÁ¿ÌǾ¿É¿
ÉÇÍÑÃÄÊÄÌǾÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÍÂÍÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ÊÛÌÍ ÃÄËÇÖÄÐÉÍÂÍ ÎÄÌǾ Ç ÉÍËÎÍÆÇÕÇÇ §ÍÏÉÄÐÑÏ
ÂÍÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÑÁ¿m¿ÏÑÚÌÍÁoiÁÒ×ÄÈ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈËÒÆÚÉǨeʾ¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÍÁÐÎÄÕÇ
ÉÍÁ¿paÈÃÒoaÌÃÏÝØÄÌÉÍ ¿ÊÛÌÍÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÌÚÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇÄÉÒÏÐÚ§mÒ
rÄÈÖ¿ÐÍÑÃÄÊ¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÒÏÚÍÀÙÄÃÇ̾ÄÑÌ¿ÒÖ ÆÚÉ¿vvÁÄÉ¿ÇÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÄÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇÄ
ÌÒÝ¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÒÏÒÐÍÇÐÉ¿ÑÄÊÛÐÑÁÍÇÃÍÉÑÍÏ¿ÌÑÒ ÑÄÔÌÇÉǨ §pÏÍÀÊÄËÚ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍ ËÒÆÚÉÍ

arpiqanstqa 
ÆÌ¿ÌǾ¨ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÈÇÌÑÄÏÎÏÄÑ¿ÕÇÇÇÐ ¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÒÏÚ¾ÁʾÝÑоÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÇÁÄÃÒØÇÔËÒ
ÑÍÖÌÇÉÍÁÄÃÄÌǾÇÃÏ ÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔÁÒÆÍÁqÍÐÐÇÇÇÀÊÇÅÌÄÂÍÆ¿ÏÒÀÄÅÛ¾
rÍÇÐÉ¿ÑÄʾËÇÒÖÄÌÍÈÐÑÄÎÄÌÇÉ¿ÌÃÇÿѿÇÃÍÉ h¿ÁÄÃÒÝØ¿¾ ÍÑÃÄÊÍË ¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÒÏÚ° Æ¿ÐÊÒ
ÑÍÏ¿ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾ ÎÏÇÉÏÄÎÊÄÌÌÚËÇ É ÍÑÃÄÊÒ ÅÄÌÌ¿¾¿ÏÑÇÐÑÉ¿quÃÍÕÄÌÑfpr¿ÁÄÊÛÄÁ¿

uaktl}sfs
poc|yfni€kcaliuikawii

u ¿ÉÒÊÛÑÄÑ ÎÍÁÚ×ÄÌǾ ÉÁ¿ÊÇÓÇÉ¿ÕÇÇ ÑÄÑ¿ÉÏÍËÄÍÐÌÍÁÌÍÂÍÉÒÏпÇËÄÝÑÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ


ÎÏÇ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÐÍÆÿÌ Á ÎÍÐÄØ¿ÑÛ ƿ̾ÑǾ ÁÄÃÒØÇÔ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁ ÉÍÌÐÄÏ
ÂÍÃÒoÃÌÇËÇÆÄÂÍÍÐÌÍÁ¿ÑÄÊÄÈÇÎÄÏÁÚË Á¿ÑÍÏÇÇ ÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛо ÓÍÌÿËÇ n¿ÒÖÌÍÈ ËÒÆÚ
É¿ÊÛÌÍÈ ÀÇÀÊÇÍÑÄÉÇ ÇËris¿ÌÄÄÁ¿
l¿ÀÍÏ¿ÑÍÏÇÇ ÆÁÒÉÍÆ¿ÎÇÐÇ Ç ÜÊÄÉÑÏÍÌ
ÌÍÈËÒÆÚÉÇ
n¿Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑÄÐÊÍÅÇÊÇÐÛÑÏÇÓÍÏ
ËÚ ÍÀÒÖÄÌǾ ÐÊÒ׿ÌÇÄ ÌÍÁÚÔ ¿ÁÑÍ
ÏÐÉÇÔ ÉÒÏÐÍÁ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÌÌÚÔ ÎÄÿÂÍ
¿ËÇ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÐÑ¿ÅÇÏÍÁÉ¿ ÎÍ
ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÇ Ò ÁÄÃÒØÇÔ ÎÏÍÓÄÐÐÍ
ÏÍÁÁÚÄÆÃÌÚÄ¿ÁÑÍÏÐÉÇÄÉÒÏÐÚÇË¿Ð
ÑÄÏÉÊ¿ÐÐÚÉÍÑÍÏÚÄÍÏ¿ÌÇÆÒÝÑоÎÍ
Æ¿¾ÁÉ¿Ë ÒÖÄÀÌÚÔ Æ¿ÁÄÃÄÌÇÈ Ç ÒÖÏÄÅ
ÃÄÌÇÈÏ¿ÆÌÚÔÂÍÏÍÃÍÁÇÐÑÏ¿ÌÌ¿ÃÍ
ÂÍÁÍÏÌÚÔÒÐÊÍÁǾÔ
aÁÑÍÏÐÉÇÄ ÉÒÏÐÚ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÝÑ ÐÊÒ
׿ÑÄʾË ÌÍÁÚÄ ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÄ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑÉÇ
ÎÍ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÉÍËÎÍÆÇÕÇÇ ÇÌÐÑÏÒ
ËÄÌÑÍÁÉÄ Ç ÖÑÄÌÇÝ οÏÑÇÑÒÏ ÑÄÍÏÇÇ
eÄÉ¿ÌÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿iarÉÁÍÏÕÍÁ¿ ÇÇÐÑÍÏÇÇÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿
ÇÐÑÍÏÇÇÌÍÑ¿ÕÇÇËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÉÏÇÑÇÉÄ
ÃÄÉ¿ÌÍËÀÚÊÎÏÍÓÄÐÐÍÏfcn¿Æ¿ÈÉÇÌÐÉÇÈn¿ ÇÅÒÏÌ¿ÊÇÐÑÇÉÄ¿ÏËÍÌÇÇÐÍÊÛÓÄÃÅÇÍÎÍÊÇÓÍ
ÜÑÍË ÎÍÐÑÒ Á ÎÍÐÊÄÃÒÝØÇÄ ÂÍÃÚ ÄÂÍ ÐËÄ̾ÊÇ ÌÇÇ ¿Ì¿ÊÇÆÒ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÇÈ ËÒÆÚ
ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ qqe¿ÁÇþÌ atÐÍÁ dckÏ¿ É¿ÊÛÌÍÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇËÐÇÐÑÄË¿ËÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÍÈËÒ
ÒÉÊÇÐ cnvÍÊÍÎÍÁ¿ r ÂÍÿ Ï¿ÀÍÑÒ Ó¿ ÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÑÄÏËÇÌÍÊÍÂÇÇ
¿ÌÂÊÇÈÐÉÇÈÌÄËÄÕÉÇÈ
ÉÒÊÛÑÄÑ¿ ÁÍÆÂÊ¿ÁʾÄÑ É¿ÌÃÇÿÑ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄ Ê¿ÑÚÌÛ ÍÎÄÏÌÍÈ ÃÏ¿Ë¿ÑÒÏÂÇÇ À¿ÊÄÑÍÁÄÃÄÌÇÝ
ÌǾÎÏÍÓÄÐÐÍÏiarÉÁÍÏÕÍÁ¿ ÎÐÇÔÍÊÍÂÇÇ
ÍÀØÄÈ Ç ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÇÆÍÀÏ¿ÆÇ
u¿ÉÒÊÛÑÄÑÎÍÁÚ×ÄÌǾÉÁ¿ÊÇÓÇÉ¿ÕÇÇÍÐÒØÄÐÑÁ ÑÄÊÛÌÍËÒÇÐÉÒÐÐÑÁÒÇÐÑÍÏÇÇÓÇÊÍÐÍÓÇÇÇÐÑÍÏÇÇ
ʾÄÑ ÓÒÌÉÕÇÝ ÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÍÂÍ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ ÇÑÄÍÏÇÇÉÒÊÛÑÒÏÚËÒÆÚÉÄÉ¿ÉÁÇÃÒÇÐÉÒÐÐÑÁ¿Ç
hÃÄÐÛËÍÂÒÑÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÍÁ¿ÑÛÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÄ ÃÏÒÂÇËÃÇÐÕÇÎÊÇÌ¿ËÂÒË¿ÌÇÑ¿ÏÌÍÂÍÕÇÉÊ¿sÄË¿
ÆÌ¿ÌǾÇÍÎÚÑÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÚÐÁÚÐ×ÇËËÒÆÚÉ¿ÊÛ ÑÇÉ¿ÉÒÏÐÍÁÄÅÄÂÍÃÌÍÍÀÌÍÁʾÄÑоÁÁÍþÑоÌÍÁÚÄ
ÌÚË ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄË ÇÆ qÍÐÐÇÇ Ç ÐÑÏ¿Ì ÀÊÇÅÌÄÂÍ ÑÄËÚ Ï¿Ð×ÇϾÄÑо ÐÍÃÄÏÅ¿ÌÇÄ ÐÒØÄÐÑÁÒÝØÇÔ
Æ¿ÏÒÀÄÅÛ¾ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÇÁÚÐ×ÇÔÇÐÏÄÃÌÇÔÐÎÄ eÁÒÔÌÄÃÄÊÛÌÚÔ ÇÌÑÄÌÐÇÁÌÚÔ ƿ̾ÑÇÈ ÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ
ÕÇ¿ÊÛÌÚÔ ÒÖÄÀÌÚÔ Æ¿ÁÄÃÄÌÇÈ ¿ÏÑÇÐÑÚ ÍÎÄÏÌÚÔ ÃʾÉÏ¿ÑÉÍÐÏÍÖÌÍÂÍÎÍÁÚ×ÄÌǾÉÁ¿ÊÇÓÇÉ¿ÕÇÇ
ÑÄ¿ÑÏÍÁÉÍÌÕÄÏÑÌÚÔÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÈÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÇ bÍÊÄÄÎÏÍÃÍÊÅÇÑÄÊÛÌÚÈÐÏÍÉ
ÍÑÍÃÌÍÂÍËÄ
ÁÍÀÊ¿ÐÑÇÂÒË¿ÌÇÑ¿ÏÌÚÔÌ¿ÒÉrÊÒ׿ÑÄÊÇÓ¿ÉÒÊÛ оտÃÍÂÍÿÇÀÍÊÄÄ Æ¿ÌÇË¿ÄÑÐÑ¿ÅÇÏÍÁÉ¿ÎÍ

 b|s}mth|kal}n|mtnicfqrisfsom
ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÇrÊÒ׿ÑÄÊÇÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ¿ËÍÂÒÑÐÍ ÓÍÏË¿ËÇ ÎÍÁÚ×ÄÌǾ ÉÁ¿ÊÇÓÇÉ¿ÕÇÇ Á Ñ¿ÉÇÔ
ÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÍÁ¿ÑÛÐÁÍÄÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÄÇÐÉÒÐÐÑÁÍ ÐÎÄÕÇÓÇÖÄÐÉÇÔ Ç ÌÄÍÀÔÍÃÇËÚÔ Ãʾ ËÒÆÚ
Ì¿ ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÍ ÍÏ¿ÌÄ ÐÑÏÒÌÌÚÔ ÒÿÏÌÚÔ ÃÒ É¿ÊÛÌÍÈÉÒÊÛÑÒÏÚÎÏÍÓÄÐÐǾÔÉ¿ÉÍÏ¿ÌÌÚÈ
ÔÍÁÚÔÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿Ô¿ÏÓÄÇÐÑ¿ÏÇÌÌÚÔÇÌÐÑÏÒ Ë¿ÐÑÄÏË¿ÐÑÄÏÎÍÐÑÏÒÌÌÚËÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ËÇ
ËÄÌÑ¿Ô¿Ñ¿ÉÅÄÎÍÁÚ׿ÑÛË¿ÐÑÄÏÐÑÁÍÐÍÊÛÌÍÂÍ ÃÏn¿Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑÄÇÃÄÑÏ¿ÀÍÑ¿Ì¿ÃÌÍÁÚËÍÀ
Ç ÍÎÄÏÌÍÂÍ ÎÄÌǾ ÔÍÏÍÁÍÂÍ Ç ÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÍÂÍ Ï¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌÚË ÎÏÍÄÉÑÍË Ï¿Ð×ÇÏÄÌÌÚÔ ÎÏÍ
ÃÇÏÇÅÇÏÍÁ¿ÌǾÉ¿ËÄÏÌÍÂÍ¿ÌпËÀʾÇÉÁ¿ÏÑÄ ÂÏ¿ËËÍÀÒÖÄÌǾ
ÐÁÚ×ÄÒÖÄÀÌÚÔÖ¿ÐÍÁ 
Ñ¿ÉÍÌÕÄÏÑËÄÈÐÑÄÏÐÉÍÄË¿ÐÑÄÏÐÑÁÍrÑ¿ÅÇÏÒ¾ÐÛ ÉÍÑÍÏÚÄÍÑÉÏÍÝÑÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÁÚÎÒÐÉÌÇÉ¿Ë
Ò ÉÏÒÎÌÚÔ ÒÖÄÌÚÔ Ï¿ÀÍÑ¿ÝØÇÔ Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍ ÁÚÐ×ÇÔËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔÒÖÄÀÌÚÔÆ¿ÁÄÃÄÌÇÈÎÍ
ÏÇÇÐÊÒ׿ÑÄÊÇÇËÄÝÑÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÎÊÍÃÍÑÁÍÏ ÊÒÖ¿ÑÛ ÃÇÎÊÍË ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÍÀÏ¿ÆÕ¿ Í
ÌÍÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛÌ¿ÃÐÁÍÇËÇÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾËÇÏ¿ÆÏ¿ ÎÄÏÄÎÍÃÂÍÑÍÁÉÄ ÖÑÍ ÍÐÍÀÄÌÌÍ ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÍ Ãʾ
À¿ÑÚÁ¿ÑÛÌÍÁÚÄÒÖÄÀÌÚÄÉÒÏÐÚ Ñ¿ÉÇÔÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÄÈÉ¿ÉÍÏÉÄÐÑÏÍÁÍÄÇÔÍ
cÎÍÐÊÄÃÌÇÄÂÍÃÚÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑÒÐÎÄ×ÌÍÏ¿Æ ÏÍÁÍÄ ÃÇÏÇÅÇÏÍÁ¿ÌÇÄ ÍÎÄÏÌÍÄ ÎÄÌÇÄ ÉÍË
ÁÇÁ¿ÄÑо ÍÀÌÍÁʾ¾ÐÛ Ç ÎÍÎÍÊ̾¾ÐÛ ÌÍÁÚËÇ ÎÍÆÇÕǾÍÏ¿Ì

natxna€mth|kal}na€bibliosfka
imrisanffca

o ÃÌÍÇÆÐÑ¿ÏÄÈ×ÇÔÎÍÃÏ¿ÆÃÄÊÄÌÇÈÉÍÌÐÄÏÁ¿
ÑÍÏÇÇ° n¿ÒÖÌ¿¾ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌ¿¾ ÀÇÀÊÇ
ÍÑÄÉ¿ ÇËris¿ÌÄÄÁ¿ fÄ ÆÌ¿ÖÄÌÇÄ Ãʾ ÒÖÄÀ
ÌÍÈ ÉÍÌÕÄÏÑÌÍÈ Ì¿ÒÖÌÍÈ Ç ÎÏÍÐÁÄÑÇÑÄÊÛÐÉÍÈ
ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÑÏÒÃÌÍÎÄÏÄÍÕÄÌÇÑÛ
~ÑÍп˿¾ÉÏÒÎÌ¿¾ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌ¿¾ÀÇÀÊÇÍÑÄÉ¿qÍÐ
ÐÇÇ°ÎÍÍÀÙÄËÒÇÕÄÌÌÍÐÑÇÓÍÌÃÍÁÎÍ×ÇÏÍÑÄ
ÉÏÒ¿ÖÇÑ¿ÑÄÊÄÈÇË¿Ð×Ñ¿ÀÒÁÚÎÍÊ̾ÄËÍÈÏ¿ÀÍÑÚ
rÂÍÿÍÌ¿ÍÑÌÄÐÄÌ¿ÉÖÇÐÊÒÀÇÀÊÇÍÑÄÉÓÄ
ÃÄÏ¿ÊÛÌÍÂÍÆÌ¿ÖÄÌǾ¿ÐÂÍÿÐÑ¿Ê¿iÌÓÍÏ
Ë¿ÕÇÍÌÌÚË ÕÄÌÑÏÍË ÎÍ ÁÍÎÏÍпË ËÒÆÚÉÇ ÁÐÄ
ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍÆÌ¿ÖÄÌǾ
ÃÍÂÍÿ°Árrrq 
kÏÍËÄÑÍÂÍÀÇÀÊÇÍÑÄÉ¿mÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍ
ÏÇÇ ÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÇ ÁÚÎÍÊ̾ʿ ÓÒÌÉÕÇÇ ÎÒÀÊÇÖÌÍÈ
ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÀÇÀÊÇÍÑÄÉÇÄÄÖÇÑ¿ÊÛÌÚÄÆ¿ÊÚÎÍÐÄ
Ø¿ÊÇÇÐÄÂÍÃ̾ËÍÂÒÑÎÍÐÄØ¿ÑÛÁÐÄÅÄÊ¿ÝØÇÄ q¿ÏÇÑÄÑÚÍÑÃÄÊ¿ÏÄÃÉÇÔÇÆÿÌÇÈÇÏÒÉÍÎÇÐÄÈ
r ÉÍÌÕ¿ Ô ÂÍÃÍÁ ÀÇÀÊÇÍÑÄÉ¿ ÉÍÌÐÄÏ
Á¿ÑÍÏÇÇ° ÍÃÇÌ ÇÆ ÉÏÒÎÌÚÔ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ n¿ÉÍÌÄÕÀÇÀÊÇÍÑÄÉ¿mÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿
ÀÇÀÊÇÍÑÄÖÌÚÔ ÕÄÌÑÏÍÁ ÖÊÄÌ mÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÈ ÑÍÏÇÇ° n¿ÒÖÌÍËÄÑÍÃÇÖÄÐÉÇÈ ÕÄÌÑÏ ÀÇÀÊÇÍ
¿ÐÐÍÕÇ¿ÕÇÇ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ ÀÇÀÊÇÍÑÄÉ ¿ÏÔÇÁÍÁ ÑÄÉËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔÒÖÄÀÌÚÔÆ¿ÁÄÃÄÌÇÈÐÑÏ¿ÌÚ
Ç ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÚÔ ÕÄÌÑÏÍÁ
+#/. mÄÅÃÒ bÊ¿ÂÍÿϾ ÐÁÍÄËÒ ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÍËÒ ÇÐÑÍÏÇÖÄÐ
Ì¿ÏÍÃÌÍÄοÏÑÌÄÏÐÑÁÍÀÇÀÊÇÍÑÄÉÎÍÆÁÍʾÄÑÍÀ ÉÍËÒ ÓÍÌÃÒ ÀÇÀÊÇÍÑÄÉ¿ Á ÎÍÊÌÍÈ ËÄÏÄ ÍÀÄÐ
ËÄÌÇÁ¿ÑÛо ÍÎÚÑÍË Ð ÉÍÊÊÄ¿ËÇ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÑÛ ÎÄÖÇÁ¿ÄÑ ÒÖÄÀÌÚÈ ÎÏÍÕÄÐÐ Á ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
ÉÒÊÛÑÒÏÒÇËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÄÇÐÉÒÐÐÑÁÍÐÑÏ¿ÌÚÍÐÒ ÒÃÍÁÊÄÑÁÍϾÄÑ ÐÎÏÍÐ Ì¿ ÊÇÑÄÏ¿ÑÒÏÒ ÐÍ ÐÑÍÏÍ
ØÄÐÑÁʾÑÛÍÀËÄÌÉÌÇ¿ËÇÇÌÍÑ¿ËÇÏÄ¿ÊÇÆÍÁ¿ÑÛ ÌÚËÌÍÂÍÖÇÐÊÄÌÌÚÔÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÄÈÇÐÐÊÄÃÍÁ¿
ÎÏÍÄÉÑÚÁÍÀÊ¿ÐÑÇËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÀÇÀÊÇÍÂÏ¿ÓÇÇ ÑÄÊÄÈÑÁÍÏÖÄÐÉÇÔÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÈÇÉÍÊÊÄÉÑÇÁÍÁ
ÃÍÉÒËÄÌÑ¿ÕÇÇÇÀÇÀÊÇÍÑÄÖÌÍÂÍÃÄÊ¿ÇÑÎ ÊÝÀÇÑÄÊÄÈËÒÆÚÉÇ

natxna€mth|kal}na€bibliosfkaimrisanffca 
ÆÌ¿ÌÇÈÁÎÄÏÁÒÝÍÖÄÏÄÃÛÒÖÄÀÌÚÄÊÇÑÄÏ¿ÑÒÏ¿ÎÍ
ÇÐÉÒÐÐÑÁÒÇÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌ¿¾ÊÇÑÄÏ¿ÑÒÏ¿cÓÍÌÃÄ
Ñ¿ÉÅÄ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÍ ÍÉÍÊÍ ÏÄÃÉÇÔ ËÒÆÚ
É¿ÊÛÌÚÔÇÆÿÌÇÈÇÏÒÉÍÎÇÐÄÈ
bÇÀÊÇÍÑÄÉ¿ ÍÀʿÿÄÑ ÍÀ×ÇÏÌÚË ÓÍÌÃÍË
ÌÄÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÚÔ ÐÎÏ¿ÁÍÖÌÍÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÚÔ
Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ
ÀÍÊÄÄ ÑÚоÖ ÄÃÇÌÇÕ ° ¿
ÆÄÑÌÚÔ ÁÚÏÄÆÍÉ ÎÏÍÂÏ¿ËË ÀÒÉÊÄÑÍÁ ÉÍÑÍÏÚÈ
ÎÍÎÍÊ̾ÄÑо Ì¿ ÎÏÍѾÅÄÌÇÇ ÒÅÄ ÀÍÊÄÄ ÐÄËÇ
ÃÄоÑÇξÑÇÊÄÑeÍÐÑÒÎÌÍÐÑÛÐÁÄÃÄÌÇÈÍÓÍÌÃÄ
ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÄÑо ÐÎÏ¿ÁÍÖÌÍÀÇÀÊÇÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÇË
¿ÎοϿÑÍËÁÉÊÝÖ¿ÝØÇËÐÇÐÑÄËÒÉ¿Ñ¿ÊÍÂÍÁÌ¿
Ï¿ÆÌÚÄÁÇÃÚÇÆÿÌÇÈÐÎÏ¿ÁÍÖÌÍÀÇÀÊÇÍÂÏ¿ÓÇ
ÖÄÐÉÇÔÉ¿ÏÑÍÑÄÉ¿Ñ¿ÉÅÄÜÊÄÉÑÏÍÌÌÚÈÉ¿Ñ¿ÊÍÂ
ÇÜÊÄÉÑÏÍÌÌÚÄÀ¿ÆÚÿÌÌÚÔ
idc¿ÊÛÑÄϧmÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÈÊÄÉÐÇÉĮ́lÄÈÎÕÇÂÂ
q¿ÆÌÍÍÀÏ¿ÆÇÄ Ç ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÍÐÑÛ ÁÔÍþØÇÔ Á

ÇÆÓÍÌÃÍÁÍÑÃÄÊ¿ÏÄÃÉÇÔÇÆÿÌÇÈÇÏÒÉÍÎÇÐÄÈ
ÐÍÐÑ¿Á ÐÎÏ¿ÁÍÖÌÍÀÇÀÊÇÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÍÂÍ ¿ÎοϿ
n¿Ö¿ÊÍÓÍÌÃÒÀÇÀÊÇÍÑÄÉÇÎÍÊÍÅÇÊÍÊÇÖÌÍÄ Ñ¿ ÀÇÀÊÇÍÑÄÉÇ ÀÇÀÊÇÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÇÔ É¿ÏÑÍÑÄÉ
ÐÍÀÏ¿ÌÇÄÌÍÑÇÉÌÇÂndqÒÀÇÌ×ÑÄÈÌ¿ÎÄÏÄ ÎÍÆÁÍÊÇÊÇÄÈÐÑ¿ÑÛÀ¿ÆÍÈÐÎÏ¿ÁÍÖÌÍÇÌÓÍÏË¿
ÿÌÌÍÄ ÇË mÍÐÉÍÁÐÉÍËÒ ÍÑÃÄÊÄÌÇÝ iËÎÄÏ¿ ÕÇÍÌÌÍÈÏ¿ÀÍÑÚÎÍËÒÆÚÉÄÁrrrq¿Æ¿ÑÄËÁ
ÑÍÏÐÉÍÂÍqÒÐÐÉÍÂÍËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍÍÀØÄÐÑÁ¿rÍ qÍÐÐÇÇtÅÄÌÄÐÉÍÊÛÉÍÃÄоÑÉÍÁÊÄÑÀÇÀÊÇÍÑÄ
ÁÏÄËÄÌÇÍÐÌÍÁ¿ÌǾÀÇÀÊÇÍÑÄÉ¿ÌÄÏÄÃÉÍÎÍÊÒ É¿Æ¿ÌÇË¿ÄÑоÐÀÍÏÍËÌ¿ÒÖÌÍÀÇÀÊÇÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐ
Ö¿Ê¿ ËÌÍÂÍÖÇÐÊÄÌÌÚÄ ÿÏÚ Ç ÎÍÅÄÏÑÁÍÁ¿ÌǾ ÉÍÈ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇ ÂÍÑÍÁÇÑ ÀÇÀÊÇÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÇÄ
ÍÑÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÍÁÇËÄÊÍË¿ÌÍÁqÍÐÑÒÓÍÌÃÍÁ Ç ÌÍÑÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÇÄ ÒÉ¿Æ¿ÑÄÊÇ пËÍÐÑ;ÑÄÊÛÌÍ
ÀÇÀÊÇÍÑÄÉÇÌÄË¿ÊÍÐÎÍÐÍÀÐÑÁÍÁ¿ÊÁÚÿÝØÇÈо ÇÊÇÁÐÍÑÏÒÃÌÇÖÄÐÑÁÄÐÃÏÒÂÇËÇÉÏÒÎÌÄÈ×ÇËÇ
ÏÒÐÐÉÇÈ ÇÆÿÑÄÊÛ piÏÂÄÌÐÍÌ ÀÄÆÁÍÆËÄÆà ÀÇÀÊÇÍÑÄÉ¿ËÇ ÐÑÏ¿ÌÚ oÃÇÌ ÇÆ пËÚÔ ÎÍÎÒ
ÌÍÎÄÏÄÿÁ¿Á×ÇÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÐÉÍÈÀÇÀÊÇÍÑÄÉÄ ʾÏÌÚÔ° ÀÇÀÊÇÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÇÈ ÒÉ¿Æ¿ÑÄÊÛ §mÒ
ÇÆÿÁ¿ÄËÒÝÇËÌÍÑÌÒÝÇÉÌÇÅÌÒÝÊÇÑÄÏ¿ÑÒ ÆÚÉ¿¨
Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÚ ÎÍ ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍËÒ ËÒÆÚ
ÏÒcÄÂÍÃÚÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÝÀÚÊÇÎÄÏÄ ÉÍÆÌ¿ÌÇÝ ° ÐÍÁËÄÐÑÌÚÈ ÎÏÍÄÉÑ ÀÇÀÊÇÍÑÄÉÇ
ÿÌÚÓÍÌÃÚÀÇÀÊÇÍÑÄÉÇqÍÐÐÇÈÐÉÍÈ¿É¿ÃÄËÇÇ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Ç qÍÐÐÇÈÐÉÍÈ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈ
ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÔ Ì¿ÒÉ
qavn ¿ Ñ¿ÉÅÄ Ö¿ÐÑÛ ÀÇÀÊÇÍÑÄÉÇ rÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÚ ÀÇÀÊÇÍÑÄÉÇ Ñ¿ÉÅÄ
ÓÍÌÃÍÁ ÀÚÁ×ÄÂÍ rÇÌÍÿÊÛÌÍÂÍ ÒÖÇÊÇØ¿ ÕÄÏ ÒÖ¿ÐÑÁÍÁ¿ÊÇ Á ÐÍÐÑ¿ÁÊÄÌÇÇ ÎÏÇÉÌÇÅÌÚÔ ÀÇÀ
ÉÍÁÌÍÂÍÎÄÌǾ ÊÇÍÂÏ¿ÓÇÈ Ãʾ ÇÆÿÌÇÈ ÎÍÐÁ¾ØÄÌÌÚÔ ÉÏÒÎ
tÅÄ Á Ä ÂÍÃÚ ÀÇÀÊÇÍÑÄÉ¿ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÌÚËËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚËÃľÑÄʾË
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÐÑ¿ÌÍÁÇÑо ÎÍÃÊÇÌÌÚË ËÄÑÍÃÇ
ÖÄÐÉÇËÕÄÌÑÏÍËÎÍÏ¿ÀÍÑÄÐÍÐÎÏ¿ÁÍÖÌÍÀÇÀÊÇÍ
ÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÇË¿ÎοϿÑÍËËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÀÇÀÊÇÍÑÄÉÇ

ÌÍÑÌÚËÇÉ¿Ñ¿ÊÍ¿ËÇÌÍÑÍÂÏ¿ÓÇÄÈ cÂÍÃÒ

ÉÍÂÿÁÓÍÌÿÔÌ¿ÐÖÇÑÚÁ¿ÊÍÐÛÐÁÚ×ÄÜÉ
ÆÄËÎʾÏÍÁ ÌÍÑ ÉÌÇÂ Ç ÎÄÏÇÍÃÇÖÄÐÉÇÔ ÇÆÿÌÇÈ 
ÌÍÑÌÍÈ ÀÇÀÊÇÍÑÄÉÄ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
ÁÖÄÐÑÛÊÄÑǾÐÍÃ̾ÏÍÅÃÄÌǾris¿ÌÄÄÁ¿
ÀÚÊÍÎÏÇÐÁÍÄÌÍÄÂÍÇ˾aÁÂÍÃÒÀÇÀÊÇÍÑÄ
É¿ÁËÄÐÑÄÐmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÄÈÍÑËÄÑÇ
Ê¿ÐÁÍÈÐÑÍÊÄÑÌÇÈÝÀÇÊÄÈ
rÄÂÍÃ̾ÀÇÀÊÇÍÑÄÉ¿Ï¿ÐÎÍʿ¿ÄÑÓÍÌÃÍËÎÏÇ
ÀÊÇÆÇÑÄÊÛÌÍÁËÊÌÜÉÆÄËÎʾÏÍÁÄÃÇÌÇÕÔÏ¿
ÌÄÌǾ ÎÍÿÁʾÝØÒÝ Ö¿ÐÑÛ ÉÍÑÍÏÍÂÍ ÐÍÐÑ¿ÁʾÝÑ
ÌÍÑÌÚÄ ÇÆÿÌǾ nÍ ÉÏÍËÄ ÌÍÑÌÍÈ Ç ËÒÆÚÉ¿ÊÛ
ÌÍÈÊÇÑÄÏ¿ÑÒÏÚÁÄÂÍÐÍÐÑ¿ÁÄÉÌÇÂÇÎÄÏÇÍÃÇÖÄÐ qÒÉÍÎÇÐÌÚÈÎÄÁÖÄÐÉÇÈÐÀÍÏÌÇÉÉÍÌÕ¿:8°Ì¿Ö¿Ê¿:8+ÁÁ
ÉÇÄÇÆÿÌǾÎÍËÌÍÂÇËÂÒË¿ÌÇÑ¿ÏÌÚËÍÀÊ¿ÐѾË
ÇÆÓÍÌÃÍÁÍÑÃÄÊ¿ÏÄÃÉÇÔÇÆÿÌÇÈÇÏÒÉÍÎÇÐÄÈ

 b|s}mth|kal}n|mtnicfqrisfsom
cÖÇÑ¿ÊÛÌÍËÆ¿ÊÄÀÇÀÊÇÍÑÄÉÇ

bÇÀÊÇÍÑÄÉ¿mÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÒÖ¿ÐÑ ÑÄÉǾÁʾÄÑоÄÄÒÖ¿ÐÑÇÄÁuÄÃÄÏ¿ÊÛÌÍÈÎÏÍ
ÁÒÄÑÁÎÍÃÂÍÑÍÁÉÄϾÿËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔÀÇÀÊÇÍ ÂÏ¿ËËÄ ÏÒÐÐÉÍÂÍ Æ¿ÏÒÀÄÅÛ¾ bÇÀÊÇÍÑÄÉÄ ÎÍ
ÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÇÔÒÉ¿Æ¿ÑÄÊÄÈÇÆÿÁ¿ÄËÚÔÎÍÃÜÂÇÃÍÈ ÏÒÖÄÌÍ ÏÒÐÐÉÍÄ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÄ Æ¿ÏÒÀÄÅÛÄ É¿É
+#/.ÐÏÄÃÇÉÍÑÍÏÚÔ4+./
ÇÌÓÍÏË¿ÕǾÍËÒ ÍÀÙÄÉÑ ÇÆÒÖÄÌǾ Ç ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÈ ÎÍÃÃÄ
ÆÚÉÍÁÄÃÖÄÐÉÍÈ ÊÇÑÄÏ¿ÑÒÏÄ 4+5/
ÇÌÓÍÏË¿ ÏÅÉÇ c ÜÑÍÈ ÐÁ¾ÆÇ ÀÇÀÊÇÍÑÄÉÍÈ ÎÏÍÁÄÃÄÌÍ
ÕǾ Í ÐÑ¿ÏÍÎÄÖ¿ÑÌÚÔ ÇÆÿÌǾÔ Ç ÏÒÉÍÎÇÐ¾Ô ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÈÌ¿ÑÄËÒ§qÒÐ
4+2/
ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌ¿¾ÎÏÄÐпv+vÁÄÉ¿ ÐÉÇÄ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÄ ¿ÏÔÇÁÚ Æ¿ ÏÒÀÄÅÍË h¿
bÇÀÊÇÍÑÄÉ¿ ÐÑ¿Ê¿ ÇÌÇÕÇ¿ÑÍÏÍË ÐÍÆÿÌǾ ÏÒÀÄÅÌÚÄ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÄ ¿ÏÔÇÁÚ Á qÍÐÐÇǨ Ç
qÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍÍÑÃÄÊÄÌǾ+#/.¿Ñ¿ÉÅÄrÄÉÕÇÇ ÐÍÐÑ¿ÁÊÄÌÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÇÈÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÚÈ
ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔ ÀÇÀÊÇÍÑÄÉ qÍÐÐÇÈÐÉÍÈ ÀÇÀÊÇÍ ÐÎÏ¿ÁÍÖÌÇÉ
ÑÄÖÌÍÈ¿ÐÐÍÕÇ¿ÕÇÇnÚÌÄÜÑÇËÇÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇ nÚÌÄ Á ÀÇÀÊÇÍÑÄÉÄ ÎÊÍÃÍÑÁÍÏÌÍ ÑÏÒþÑ
¾ËÇÏÒÉÍÁÍÃÇÑÃÇÏÄÉÑÍÏÀÇÀÊÇÍÑÄÉÇmÍÐÉÍÁ о ~daÏÒÑÝÌÍÁ¿ akdÍÊÒÀÉÍÁ¿ icbÏÄÅ
ÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ° Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ Ï¿ÀÍÑ ÌÄÁ¿ llcÄÔÍÁ¿ nadÍÏÐÉ¿¾ fagÇÁÕÍÁ
ÌÇÉÉÒÊÛÑÒÏÚquÎÍÖÄÑÌÚÈÏ¿ÀÍÑÌÇÉÁÚÐ×ÄÈ dmm¿ÊÇÌÇÌ¿ rrm¿ÏÑÛ¾ÌÍÁ¿ nnmÄÌÌÇÉ
×ÉÍÊÚqu~bq¿ÐÐÇÌ¿ nnoÊÄÌÄÁ¿ ncoÐÑÏÍÒËÍÁ¿ spÍÎÍÁ¿
iÌÑÄÊÊÄÉÑÒ¿ÊÛÌÚÄ ÏÄÐÒÏÐÚ Ì¿ÉÍÎÊÄÌÌÚÄ arÑÄοÌÍÁ¿ihsÍÏÇÊÍÁ¿nivÍÑÉÄÁÇÖ
ÀÇÀÊÇÍÑÄÉÍÈ É¿ÃÏÍÁÚÈ Ì¿ÒÖÌÚÈ ÎÍÑÄÌÕÇ¿Ê auxÄÏÉ¿ÐÍÁ¿ÇËÌÍÂÇÄÃÏÒÂÇÄ
ÎÍÆÁÍʾÝÑ ÄÈ Æ¿ÌÇË¿ÑÛо ÑÄÍÏÇÄÈ Ç ÎÏ¿ÉÑÇ ÊÄÑÐÊÒÅÇÑÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÇÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌ
ÉÍÈ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍ ÀÇÀÊÇÍÑÄÉÍÁÄÃÄÌǾ s¿É ÌÍÈ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÉÒÊÛÑÒÏÄ n¿ÒÖÌ¿¾ ËÒÆÚÉ¿ÊÛ
ÍÃÌÇË ÇÆ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÈ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÀÇÀÊÇÍ Ì¿¾ÀÇÀÊÇÍÑÄÉ¿ÇËris¿ÌÄÄÁ¿

natxna€mth|kal}na€bibliosfkaimrisanffca 
mthfjmorkocrkojkonrfqcasoqii
imndqtbinysfjna

m ÒÆÄÈ mÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ


ÇËndqÒÀÇÌ×ÑÄÈÌ¿ÍÑÉÏÚÊоË¿Ï
Ñ¿ÂÍÿn¿ÑÍÏÅÄÐÑÁÄÎÏÇÐÒÑÐÑÁÍÁ¿ÊÇÑÍÂ
ÁÍ ÁÏÄ˾ ÎÄÏÄÐÑÏÄÊÉÇ Á ÍÉѾÀÏÄ ÂÍÿ
Ç ÍÑÃÄÊÄÌÇÄ ÍÑ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ° ÎÏÄÍÀÏ¿ÆÍ
Á¿ÌÇÄ Á dÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÚÈ ÕÄÌÑÏ¿ÊÛÌÚÈ ËÒÆÄÈ
ÿ×ÌÇÈ ÃÇÏÄÉÑÍÏ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ mmiÎÎÍ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈ ÉÒÊÛÑÒÏÚ ÇËmidÊÇÌÉÇ cÍÆ
ÊÇÑÍÁiÁ¿ÌÍÁ ris¿ÌÄÄÁ ÐÄÐÑÏ¿ ÍÐÌÍÁ¿ÑÄʾ ÏÍÅÃÄÌÇÄ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÐÉÍÂÍ ËÒÆľ Ì¿Ö¿ÊÍÐÛ
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ rdqÒÀÇÌ×ÑÄÈÌ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ Ç ÊÇ×ÛÁÂÍÃÒÁÐÑÄÌ¿ÔÑÏÄÑÛÄÂͧϿÔË¿ÌÇ
ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÌÇÉÇ oÑÉÏÚÑÇÄ ËÒÆľ ÀÚÊÍ ÍÅÇÿÄ ÌÍÁÐÉÍÂͨ ÉÍÏÎÒп ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Ç ÎÏÍÃÍÊ
ËÚËÐÍÀÚÑÇÄËÎÍÐÉÍÊÛÉÒÐÎÄÏÁÚÔÊÄÑÀÄÏÄÅÌÍ ÅÇÊÍÐÛÁÆÿÌÇÇbÍÊÛ×ÍÂÍÆ¿Ê¿
ÐÍÔϿ̾ÊÇÐÛ Ï¿ÆÊÇÖÌÚÄ ÏÄÊÇÉÁÇÇ ÇÐÑÍÏÇÇ ÉÍÌ rÂÍÿËÒÆÄÈÍÑÉÏÚÑÃʾÎÍÐÄÑÇÑÄÊÄÈ
ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÉÍÑÍÏÚÄËÍÂÒÑÍÆÌ¿ÉÍËÇÑÛоÐÅÇÁÍÎÇÐÌÚËÇÇ
tËÒÆľÌÄÎÏÍÐÑ¿¾ÇÐÑÍÏǾÀÚÊÇÇÓÇÌ¿Ì ÐÉÒÊÛÎÑÒÏÌÚËÇÎÍÏÑÏÄÑ¿ËÇÁÚÿÝØÇÔоËÒÆÚ
ÐÍÁÚÄ ÑÏÒÃÌÍÐÑÇ Ç ÒÑÏ¿Ñ¿ Ö¿ÐÑÇ ÜÉÐÎÍÌ¿ÑÍÁ É¿ÌÑÍÁ ÓÍÑÍÂÏ¿ÓǾËÇ Ç ÃÍÉÒËÄÌÑ¿ËÇ ÌÍÑÌÚ

oÁ¿ÊÛÌÚÈÆ¿ÊmÒÆľmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÇËndqÒÀÇÌ×ÑÄÈÌ¿

 b|s}mth|kal}n|mtnicfqrisfsom
ËÇ Ç ÉÌÇÅÌÚËÇ ÇÆÿÌǾËÇ ÐÑ¿ÏÇÌÌÚËÇ ÃÇ Ì¿¾¿É¿ÃÄËǾ¨cËÒÆÄÄÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿Ì¿¿ÏÔÇÁÌ¿¾
ÏÇÅÄÏÐÉÇËÇ ÎÝÎÇÑÏ¿ËÇ
ÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅ¿Á×ÇËÇ ÎÏ¿ÉÑÇÉ¿ÐÑÒÃÄÌÑÍÁËÒÆÚÉÍÁÄÃÍÁ
ÎÍ ÎÏÄÿÌÇÝ ndqÒÀÇÌ×ÑÄÈÌÒ Ç pix¿È mÒÆÄÈÁÍÆÏÍÃÇÊÑÏ¿ÃÇÕÇÇËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÔÐÍÀÏ¿
ÉÍÁÐÉÍËÒ ÖÄÊÄÐÑÍÈpix¿ÈÉÍÁÐÉÍÂÍÏ;ÊÄË ÌÇÈoÌÇÍÀÚÖÌÍпÌ×Ê¿ÂÍËÎÏÍÔÍþÑÁÃÌÄÁ
kniÂÒËÌÍÁ¿ ÐÑ¿ÏÚËÇ ¿ÓÇ׿ËÇ Ç ÎÏÍÂÏ¿Ë ÌÚÄ Ö¿ÐÚ ÎÍ ÐÒÀÀÍÑ¿Ë pÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ ¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÚ
ËÉ¿ËÇ ÉÍÌÕÄÏÑÍÁ ËÌÍÂÇËÇ ÃÏÒÂÇËÇ ÏÄ¿ÊÛÌÚ ÇÐÑÒÃÄÌÑÚÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÇÐÎÍÊ̾ÝÑÉ¿ËÄÏÌÚÄ
ËÇÐÁÇÃÄÑÄÊÛÐÑÁ¿ËÇÀÍ¿ÑÍÈÇÐÑÍÏÇÇÉÍÌÐÄÏÁ¿ ÐÍÖÇÌÄÌǾ
Æ¿Ö¿ÐÑÒÝË¿ÊÍÇÆÁÄÐÑÌÚÄ ÏÒÐÐÉÇÔÇ
ÑÍÏÇÇnÄÏÄÃÉÍÁËÒÆÄÄÎÏÍÔÍþÑÜÉÐÉÒÏÐÇÇÃʾ Æ¿ÏÒÀÄÅÌÚÔÉÍËÎÍÆÇÑÍÏÍÁÆÁÒÖÇÑÅÇÁÍÄÐÊÍÁÍÍ
ÂÏÒÎÎ ÇÆ qÍÐÐÇÇ Ç Æ¿ÏÒÀÄÅÌÚÔ ÐÑÏ¿Ì rÍÑÏÒÃ ËÒÆÚÉÄÒÁÊÄÉ¿ÑÄÊÛÌÚÄÁÍÐÎÍËÇÌ¿ÌǾÎÏÍÓÄÐÐÍ
ÌÇÉÇ ËÒÆľ ÎÏÍÃÍÊÅ¿ÝÑ ÐÍÀÇÏ¿ÑÄÊÛÐÉÒÝ ÃÄ ÏÍÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ°sad¿ÈÿËÍÁÇÖckmÄÏ
¾ÑÄÊÛÌÍÐÑÛÍÀÏ¿À¿ÑÚÁ¿¾ÎÄÏÄÿÁ¿ÄËÚÄÁËÒÆÄÈ Å¿ÌÍÁ¿rleÍÏÄÌÐÉÍÂÍÇÃÏÒÂÇÔ
¿ÏÔÇÁÚÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ¿Ì¿ÇÀÍÊÄÄ eÇÏÄÉÑÍÏ mÒÆľ° É¿ÌÃÇÿÑ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄ
ÕÄÌÌÚÄ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÚ ÎÒÀÊÇÉ¿ÝÑо Á ÐÀÍÏÌÇÉ¿Ô ÌǾ ÐÑ¿Ï×ÇÈ Ì¿ÒÖÌÚÈ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉ fldÒÏÄÁÇÖ
ÑÏÒÃÍÁ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ Ç ÅÒÏÌ¿ÊÄ §mÒÆÚÉ¿ÊÛ vÏ¿ÌÇÑÄÊÛËÒÆľfcrÄÏÂÇÄÌÉÍ

k ÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÕÚ ÿÁÌÍ ÎÏÇÁÚÉÊÇ É ÑÍËÒ


ÖÑÍ É¿ÅÃÚÈ ËÄоÕ ÇÆ ÎÄÖ¿ÑÇ
¿ Ð ÌÄ
ÿÁÌÇÔÎÍÏÇÌ¿iÌÑÄÏÌÄÑпÈÑÄmÍÐÉÍÁÐÉÍÈ
ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ÁÚÔÍÃÇÑ ¿ÆÄÑ¿ §qÍÐÐÇÈÐ
ÉÇÈ ËÒÆÚÉ¿ÌѨ d¿ÆÄÑ¿ ÇËÄÄÑ ÿÁÌÇÄ ÑÏ¿
ÃÇÕÇÇÇÁÚÎÒÐÉ¿ÄÑоÐÂÍÿ
ÃÍÌ¿Ö¿Ê¿
ÔÂÍÃÍÁÍÌ¿Ì¿ÆÚÁ¿Ê¿ÐÛ§rÍÁÄÑÐÉÇÈËÒ
ÆÚÉ¿ÌѨ n¿ ÐÑÏ¿ÌÇÕ¿Ô ¿ÆÄÑÚ° ÇÌÓÍÏË¿
ÕǾ Í Ï¿ÆÌÍÍÀÏ¿ÆÌÚÔ ÐÍÀÚÑǾÔ ÅÇÆÌÇ ÎÏÍ
ÐÊ¿ÁÊÄÌÌÍÂÍÁÒÆ¿¿Ì¿ÊÇÆÁ¿ÅÌÄÈ×ÇÔÑÁÍÏÖÄÐ
ÉÇÔ Ç ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌÚÔ ÎÏÍÀÊÄË ÃÇÐÉÒÐÐÇÇ
Ì¿ ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÄ ÑÄËÚ ÇÌÑÄÏÁÛÝ Ð ÁÄÃÒØÇËÇ
Ë¿ÐÑÄÏ¿ËÇÏÄÕÄÌÆÇÇÌ¿ÉÍÌÕÄÏÑÚÇÐÎÄÉÑ¿É
ÊÇ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÐÉÇÔ ÉÍÊÊÄÉÑÇÁÍÁ oÐÌÍÁÌÚÄ
¿ÁÑÍÏÚ°ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ÎÄÿÂÍÂÇ¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÚÇ
ÐÑÒÃÄÌÑÚÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ
d¿ÆÄÑ¿§sÏÇÀÒÌ¿ËÍÊÍÃÍÂÍÅÒÏÌ¿ÊÇÐÑ¿¨
Ì¿Ö¿Ê¿ÐÁÍÄÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌÇÄÁÌ;ÀÏÄÂÍÿ
É¿É ÎÏÇÊÍÅÄÌÇÄ É §qÍÐÐÇÈÐÉÍËÒ ËÒÆÚÉ¿ÌÑÒ¨
§sÏÇÀÒÌ¿¨ ÐÍÆÿÁ¿Ê¿ÐÛ ÎÍ ÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁÄ ÎÏÍÓÄÐ
ÐÍÏ¿sakÒÏÚ×ÄÁÍÈÉÍÑÍÏ¿¾ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÐÎÄÕ
ÉÒÏÐÍËËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÅÒÏÌ¿ÊÇÐÑÇÉÇÇÉÏÇÑÇÉÇ
ÒËÒÆÚÉÍÁÄÃÍÁpÍÌ¿Ö¿ÊÒÁÌÍÁÍÈ¿ÆÄÑÄÃÍËÇ
ÌÇÏÍÁ¿ÊÇÒÖÄÀÌÚÄÕÄÊÇÐÑÒÃÄÌÑ¿Ë°ÐÊÒ׿ÑÄ
ʾË ÐÎÄÕÉÒÏп° ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ ÇËÄÑÛ ÁÍÆËÍÅ
dÊ¿ÁÌÚÈÏÄÿÉÑÍÏÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÐÉÇÔ¿ÆÄÑ°
ÌÍÐÑÛÎÒÀÊÇÉÍÁ¿ÑÛÐÁÍÇÅÒÏÌ¿ÊÇÐÑÐÉÇÄÏ¿ÀÍÑÚ
ÃÍÉÑÍÏÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃÄÌǾÎÏÍÓÄÐÐÍÏsakÒÏÚ×ÄÁ¿
mÌÍÂÇÄ ÇÆ ÜÑÇÔ Ï¿ÀÍÑ Ñ¿Ê¿ÌÑÊÇÁÚ ÐÁÄÅÇ ¿É
ÑÒ¿ÊÛÌÚÍÐÑÏÍÉÏÇÑÇÖÌÚÖÑÍÁÐÄÂÿÇÌÑÄÏÄÐÌÍ oÀ¿ÎÄÏÇÍÃÇÖÄÐÉÇÔÇÆÿÌǾÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÃÍ
×ÇÏÍÉÍÈ¿ÒÃÇÑÍÏÇÇpÍÜÑÍËÒÐÑÒÃÄÌÖÄÐÉ¿¾¿ ÎÍÊ̾ÝÑÃÏÒÂÃÏÒ¿ÎÍÆÁÍʾ¾ÎÍÖÒÁÐÑÁÍÁ¿ÑÛÎÒÊÛÐ
ÆÄÑ¿ÐÏ¿ÆÒÎÏÇÍÀÏÄÊ¿ÐÁÍÄÌÄÆ¿ÁÇÐÇËÍÄÑÁÍÏÖÄÐ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÈÅÇÆÌÇÇÍÃÌÍÁÏÄËÄÌ
ÉÍÄÊÇÕÍmÍÊÍÃÚÄ¿ÁÑÍÏÚÐÑÏÄ˾ÑоÍÔÁ¿ÑÇÑÛ ÌÍËÄÐÑÍÇÏÍÊÛÁÌÄÈÉÏÒÎÌÄÈ×ÄÂÍËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍ
ÄÃÁ¿ÊÇÌÄÁÐÝËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÒÝÅÇÆÌÛÍÐËÚÐÊÇÑÛ ÁÒÆ¿qÍÐÐÇÇ°mÍÐÉÍÁÐÉÍÈÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈÉÍÌ
ÄÄÑÁÍÏÖÄÐÉÇÄÐÍÀÚÑǾÇÊÇÖÌÍÐÑÇ ÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÇËpix¿ÈÉÍÁÐÉÍÂÍ

mthfjmorkocrkojkonrfqcasoqiiimndqtbinysfjna 
roefqganif

cfviirsoqii   eÄÉ¿Ì¿ÑÎÍÏ¿ÀÍÑÄÐÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚËÇÒÖ¿ØÇËÇо  


kÍÌÕÄÏÑÌÚÄÆ¿ÊÚÇÉÍÌÕÄÏÑÌ¿¾ÅÇÆÌÛ
mÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ  
+tpqaclfniftxfbnoscoqxfrkojgihn} 
txfn|jrocfsiqfksoqas  +++kompohisoqrka€ykola
ihcfka:+:cvv+cfk 
tÖÄÌÚÈÐÍÁÄÑÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ  
qÄÉÑÍÏÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ  kÍËÎÍÆÇÑÍÏÐÉÇÈÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ  
pÏÍÏÄÉÑÍÏÎÍÌ¿ÒÖÌÍÈÇÑÁÍÏÖÄÐÉÍÈÏ¿ÀÍÑÄ   É¿ÓÄÃÏ¿ÐÍÖÇÌÄÌǾ
pÏÍÏÄÉÑÍÏÎÍÒÖÄÀÌÍÈÏ¿ÀÍÑÄ   É¿ÓÄÃÏ¿ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁÉÇ
pÏÍÏÄÉÑÍÏÎÍËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚËÐÁ¾Æ¾Ë   n¿ÒÖÌÍÑÁÍÏÖÄÐÉÇÈÕÄÌÑÏÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈËÒÆÚÉÇ
pÏÍÏÄÉÑÍÏÎÍtmo   
pÏÍÏÄÉÑÍÏÎÍ¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÑÇÁÌÍ +8mth|kal}na€natkaisqaeiwii
ÔÍƾÈÐÑÁÄÌÌÍÈÏ¿ÀÍÑÄ  mth|kal}nodoobqahocani€ 
tÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÀÒÔ¿ÊÑÄÏÐÉÍÂÍÒÖÄÑ¿  
iÐÑÍÏÇÉÍÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇÈÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ  
++irpolnisfl}rka€ykolamorkocrkoj É¿ÓÄÃÏ¿ÑÄÍÏÇÇËÒÆÚÉÇ
konrfqcasoqiinoca€gihn}sqaeiwij  É¿ÓÄÃÏ¿ÇÐÑÍÏÇÇÆ¿ÏÒÀÄÅÌÍÈËÒÆÚÉÇ
 É¿ÓÄÃÏ¿ÇÐÑÍÏÇÇÏÒÐÐÉÍÈËÒÆÚÉÇ
uÍÏÑÄÎÇ¿ÌÌÚÈÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ   n¿ÒÖÌÍÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÐÉÇÈÕÄÌÑÏÕÄÏÉÍÁÌÍÈËÒÆÚÉÇ
 É¿ÓÄÃÏ¿ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÍ  ÇËpÏÍÑÍÇÄÏľeÇËÇÑÏǾq¿ÆÒËÍÁÐÉÍÂÍ
 É¿ÓÄÃÏ¿ÍÏ¿̿ÇÉÊ¿ÁÄÐÇÌ¿  wÄÌÑÏÌ¿ÏÍÃÌÍÈËÒÆÚÉÇÇËkckÁÇÑÉÇ
oÏÉÄÐÑÏÍÁÚÈÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ   É¿ÓÄÃÏ¿ËÄÅÃÇÐÕÇÎÊÇÌ¿ÏÌÚÔ
 É¿ÓÄÃÏ¿ÐÉÏÇÎÉÇ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆ¿ÕÇÈËÒÆÚÉÍÁÄÃÍÁ
 É¿ÓÄÃÏ¿¿ÊÛÑ¿ wÄÌÑϧmÒÆÚÉ¿ÊÛÌÚÄÉÒÊÛÑÒÏÚËÇÏ¿¨  
 É¿ÓÄÃÏ¿ÁÇÍÊÍÌÖÄÊÇÇÉÍÌÑÏ¿À¿Ð¿ pÏÍÀÊÄËÌ¿¾Ì¿ÒÖÌÍÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÐÉ¿¾Ê¿ÀÍÏ¿ÑÍÏǾ
 É¿ÓÄÃÏ¿ÁÇÍÊÍÌÖÄÊÇ ËÒÆÚÉÇÇËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ  
 ÉÊ¿ÐпÏÓÚ eÇÐÐÄÏÑ¿ÕÇÍÌÌÚÈÐÍÁÄÑÎÏÇmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ  
 É¿ÓÄÃÏ¿ÃÒÔÍÁÚÔÇÒÿÏÌÚÔÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁ qÄÿÉÕÇÍÌÌÍÇÆÿÑÄÊÛÐÉÇÈÍÑÃÄÊ  
u¿ÉÒÊÛÑÄÑÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÍÂÍÇ
ÔÍÏÍÁÍÂÍÃÇÏÇÅÇÏÍÁ¿ÌǾ  8b|s}
 É¿ÓÄÃÏ¿ÍÎÄÏÌÍÐÇËÓÍÌÇÖÄÐÉÍÂÍÃÇÏÇÅÇÏÍÁ¿ÌǾ mth|kal}n|mtnicfqrisfsom 
 É¿ÓÄÃÏ¿ÔÍÏÍÁÍÂÍÃÇÏÇÅÇÏÍÁ¿ÌǾ
cÍÉ¿ÊÛÌÚÈÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ   É¿ÓÄÃÏ¿ÂÒË¿ÌÇÑ¿ÏÌÚÔÌ¿ÒÉ
 É¿ÓÄÃÏ¿ÐÍÊÛÌÍÂÍÎÄÌǾ É¿ÓÄÃÏ¿ÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚÔ¾ÆÚÉÍÁ
 É¿ÓÄÃÏ¿ÍÎÄÏÌÍÈÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ É¿ÓÄÃÏ¿ÏÒÐÐÉÍÂ;ÆÚÉ¿
oÎÄÏÌÚÈÑÄ¿ÑÏmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ  É¿ÓÄÃÏ¿ÓÇÆÇÖÄÐÉÍÈÉÒÊÛÑÒÏÚ
u¿ÉÒÊÛÑÄÑÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÍÂÍÇÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍ cÚÖÇÐÊÇÑÄÊÛÌÚÈÕÄÌÑÏmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ  
ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿   l¿ÀÍÏ¿ÑÍÏǾÆÁÒÉÍÆ¿ÎÇÐÇÇÜÊÄÉÑÏÍÌÌÍÈËÒÆÚÉÇ  
mÄÅÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑÐÉÇÄÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÇÄÉ¿ÓÄÃÏÚ  aÐÎÇÏ¿ÌÑÒÏ¿  
 É¿ÓÄÃÏ¿É¿ËÄÏÌÍÂÍ¿ÌпËÀʾÇÉÁ¿ÏÑÄÑ¿ u¿ÉÒÊÛÑÄÑÎÍÁÚ×ÄÌǾÉÁ¿ÊÇÓÇÉ¿ÕÇÇ  
 É¿ÓÄÃÏ¿ÉÍÌÕÄÏÑËÄÈÐÑÄÏÐÉÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ n¿ÒÖÌ¿¾ÀÇÀÊÇÍÑÄÉ¿ÇËris¿ÌÄÄÁ¿  
 É¿ÓÄÃÏ¿ÓÍÏÑÄÎÇ¿ÌÍ mÒÆÄÈmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÇËndqÒÀÇÌ×ÑÄÈÌ¿  
 É¿ÓÄÃÏ¿ÇÐÑÍÏÇÇÇÑÄÍÏÇÇÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÐÉÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ d¿ÆÄÑÚ§qÍÐÐÇÈÐÉÇÈËÒÆÚÉ¿ÌѨÇ
 rÄÉÑÍÏÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÍÈÎÏ¿ÉÑÇÉÇ   §sÏÇÀÒÌ¿ËÍÊÍÃÍÂÍÅÒÏÌ¿ÊÇÐÑ¿¨  
uÄÃÄÏ¿ÊÛÌÍÄÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌÍÄÒÖÏÄÅÃÄÌÇÄ
ÁÚÐ×ÄÂÍÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ
ÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ
§mÍÐÉÍÁÐÉ¿¾ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌ¿¾ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏǾÇËpix¿ÈÉÍÁÐÉÍÂͨ
pÏÍÀÊÄËÌ¿¾Ì¿ÒÖÌÍÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÐÉ¿¾Ê¿ÀÍÏ¿ÑÍÏǾËÒÆÚÉÇÇËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÂÍÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ

pÏÇÎÍÃÃÄÏÅÉÄuÄÃÄÏ¿ÊÛÌÍÂÍ¿ÂÄÌÑÐÑÁ¿ÎÍÉÒÊÛÑÒÏÄÇÉÇÌÄË¿ÑÍÂÏ¿ÓÇÇqu

qÄÿÉÑÍÏÐÍÐÑ¿ÁÇÑÄÊÛmrrÑ¿ÏÖÄÒÐ kÍÏÏÄÉÑÍÏnaaʾËÍÁÐÉ¿¾

iÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÚË¿ÑÄÏÇ¿ÊÚiccÍÏÍÌÕÍÁÍÈfldÒÏÄÁÇÖ uÍÑÍÂÏ¿ÓckÏ¿ÈÌÍÁ

ree¾ÖÄÌÉÍsafÁÐÄÄÁÍÈcugÿÌÍÁ¿aakÍÀʾ 
ÉÍÁ¿srkÝÏľÌsllÄÀÄÃÄÁÍÈncm¿ÊÇÌÍÈ
namÇÏÍÌÍÁÍÈfcn¿Æ¿ÈÉÇÌÐÉÍÂÍ~bq¿ÐÐÇÌÍÈ uÍÑÍÂÏ¿Órs¿Ñ¿ÏÉÇÌ
¯
aqÍÆ¿ÌÍÁÍÈmar¿ÎÍÌÍÁ¿lfrÊÒÕÉÍÈmerÍÉÍ ¯¯¯¯
ÊÍÁÍÈumrÍÓÏÍÌÍÁ¿bdsÄÁÊÇÌ¿acv¿ÏÒÑÍcrwÄ ¯¯
ÌÍÁÍÈcnx¿Ö¿ÁÚcpxÇÌ¿ÄÁ¿acyÇ×ÊÍÁ¿¿Ñ¿ÉÅÄ
¿ÏÔÇÁÍÁmÒÆľmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇÇËndqÒ oÏÇÂÇÌ¿ÊË¿ÉÄÑ#55
ÀÇÌ×ÑÄÈÌ¿pÏÍÀÊÄËÌÍÈÊ¿ÀÍÏ¿ÑÍÏÇÇÊÇÖÌÚÔ¿ÏÔÇÁÍÁ
ÎÄÿÂÍÂÍÁÇÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÇÇ ŠmÍÐÉÍÁÐÉ¿¾ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌ¿¾ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏǾ
mÍÐÉÁ¿bnÇÉÇÑÐÉ¿¾
qÄÿÉÑÍÏndqÒÃÌÇÕÉ¿¾ sÄÊ
 ††u¿ÉÐ
 ††

pÍÃÎÇпÌÌÍÁÎÄÖ¿ÑÛuÍÏË¿Ñu oÑÎÄÖ¿Ñ¿ÌÍÁudtp§pÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÍÇÆÿÑÄÊÛÐÉÇÈ
d¿ÏÌÇÑÒÏ¿§.C\WTUM[¨bÒ˿¿ËÄÊÍÁ¿ÌÌ¿¾pÄÖ¿ÑÛÍÓÐÄÑÌ¿¾ ÉÍËÀÇÌ¿Ñcinisi¨ÂlÝÀÄÏÕÚmÍÐÉÍÁÐÉÍÈÍÀÊ
ÎÄÖÊsÇÏ¿ÅÜÉÆh¿É¿Æ΢ oÉѾÀÏÛÐÉÇÈÎÏÍÐÎ