Вы находитесь на странице: 1из 6

1.

10 Mdulo profesional: seguridade e alta dispoibilidade
1.10.1 Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliacinPxina 78 de 112


Pxina 79 de 112

1.10.2 Contidos bsicos


BC1. Adopcin de pautas de seguridade informtica
Pxina 80 de 112BC2. Implantacin de mecanismos de seguridade activa


BC3. Implantacin de tcnicas de acceso remoto. Seguridade perimetral


Pxina 81 de 112

BC4. Instalacin e configuracin de tornalumes

BC5. Instalacin e configuracin de servidores proxy


BC6. Implantacin de solucins de alta dispoibilidade
Pxina 82 de 112


BC7. Lexislacin e normas sobre seguridade

1.10.3 Orientacins pedagxicasPxina 83 de 112