Вы находитесь на странице: 1из 2

CHAOS

BLACK NIGHT

EREBOS GHIA

EROS (Love)

TARTARUS

2. PONTOS
GHIA = 1. OURANUS
4. CYCLOPES
Brontes

3. TITANS:

Kreus -Koios Hyperion

Thea Rhea
Steropes

Themis Mnemosyne -

Tethys Phoebe
Arges

Oceanus Iapetus -

Cronos

5. HECATONCHIRES
Kottos
Gyes
Briarus

CRONOS= RHEA
Hestia Demeter Hera
Hades- Poseidon Zeus

Uranos = Gaia

_______________________________________________________________________________________________________

Oceanus=

Tethys

Koios= Phoebe

Hyperion=Theia

Kreius = Eurybie

Iapetos= Clymene

Kronos .= Rhea

Themis= Zeus=

Mnemosyne

Oceanids
(Styx, Asia, Electra, Doris,
Eurynome,Metis, etc.)

Eos

Helios

Selene
Horai

Asterie

Moirai

Leto
Astraios Pallas

Perses
Muses

Atlas

Poeidon

Zeus

Menoitios

Prometheus

Hestia

Epimetheus

Demeter

Hera

Hades