Вы находитесь на странице: 1из 45

gaIta

ivanaaobaa
AQyaaya pihlaa
1
QaRtraYT/ mhNaalaa

1 %yaa piva~ ku$xao~I paMDUcao AaiNa Aamaucao


yauwaqa- jamalao tovhaM vat-lao kaya saMjayaa
saMjaya mhNaalaa

2 paihlaI paMDvaI saonaa sajja duyaao-QanaoM itqaoM


maga gaolaa gau$paSaIM %yaasa hoM vaa@ya baaoilalaa
3 gau$jaI tumacaa iSaYya SaahNaa d`upda%maja
ivaSaaL ricalaoM %yaanaoM pha paMDvasaOnya hoM
4 (aMt SaUr QanauQaa-rI yauwIM BaImaaja-unaaMsama
maharqaI tao d`upd ivaraTnaRp saa%yaik
5 QaRYTkotu tsaa SaUr kaSya tao caoiktana ih
pu$ijat\ kMuitBaaojaIya AaiNa SaObya narao<ama
6 ]<amaaOjaa ih tao vaIr yauQaamanyau ih ivamaI
saaOBad` AaiNa to pu~ d`aOpdIcao maharqaI
7 AataM jao AamaucyaaMtIla saOnyaacao mau#ya naayak
saaMgatao jaaNaNyaasaazIM Gyaavao laxaMat AapNa
8 svataM AapNa ho BaIYma yaSasvaI p kNa- tao
ASva%qaamaa saaOmadi<a jayad`qa ivakNa- ih
9 Anaok dusaro vaIr maaJyaasaazI maravayaa
sajalao sava- Sas~aMnaI JauMjaNaaro p`vaINa jao
10 AfaT AamaucaoM saOnya BaIYmaaMnaI rixalaoM Asao
maaojakoM paMDvaaMcao hoM BaImaanao rixalaoM Asao
11 rahUina Aapulyaa sqaanaIM jaoqaoM jyaasa inayaaoijalaoM
cahUMkDUina BaIYmaaMsa rxaala sagaLo jaNa
12 hYa-vaIt ica taoM %yaasa isaMhnaad k$inayaaM
p`tapI vaRw BaIYmaaMnaI maaozyaanaoM SaMK fuMiklaa
13 t%xaNaIM SaMKBaoyaa-id rNavaaVoM ivaica~ ica
ek~ JaDlaIM toMvha Jaalaa Sabd BayaMkr
14 [kDo SauBa` GaaoDyaaMcyaa maaozyaa Bavya rqaaMtunaI
maaQavaoM Aja-unaoM idvya fuMiklao SaMK Aapulao
15 PaaMcajanya )YaIkoSaoM dovad<a QanaMjayaoM
paOMD/ tao fuMiklaa BaImaoM mahaSaMK mahabaLoM
16 tovhaM AnaMtivajaya Qama-raja yauiQaiYzroM
nakuLoM sahdovaoM ih sauGaaoYa maiNapuYpk
17 maga kaSya QanauQaa-rI iSaKMDI ih maharqaI
ivaraT AaiNa saonaanaI tsaa Aijat saa%yaik
18 rajaa d`upd saaOBad` d`aOpdIcao ih pu~ to
savaa-MnaIM fuMiklao SaMK Aapulao vaogavaogaLo
19 %yaa GaaoYaoM kaOrvaaMcaIM taoM )dyaoM ica ivadarlaIM
Ba$ina BaUima AakaSa gaajalaa tao BayaMkr
20 maga naIT ]Bao saaro punhaM kaOrva raihlao

caalaNaar puZoM Sas~oM [tu@yaaMt kipQvaja


hatIM QanauYya Gao}ina baaolao YNaasa vaa@ya hoM
Ajau-na mhNaalaa

21 daonhI saOnyaamaQyaoM YNaa maaJaa rqa ]Baa krIM


22 mhNajao kaoNa pahIna raiKtI yauw kamanaa
Aaja (a rNasaMga`amaIM kaoNaaSaIM JauMjaNaoM maja
23 JauMjato vaIr to saaro GaotaoM pahUina yaoqa maI
yauwIM %yaa htbauwIcaoM jao k$M pahtI ip`ya
saMjaya mhNaalaa
24 Ajau-naacaoM AsaoM vaa@ya YNaoM eokUina SaIGa` ica
daonhI saOnyaaMmaQyaoM kolaa ]Baa ]<ama tao rqa
25 maga laxaUinayaaM naIT BaIYmad`aoNanaRpaMsa tao
mhNao ho jamalao paqaa- pha kaOrva sava- tUM
26 toqa Ajau-na tao paho ]Bao saaro vyavaisqat
Aajao kako tsao maamao saasaro saaoyaro saKo
gau$ baMQau maulaoM naatU daonhI saOnyaaMt saarKo
27 Asao pahUina tao saaro sajja baaMQava Aapulao
A%yaMt k$Naaga`st ivaYaadoM vaa@ya baaoilalaa
2
Ajau-na mhNaalaa

28 YNaa svajana ho saaroM yauwIM ]%sauk pahunaI


gaa~oM ica gaLtI maaJaIM haotsao taoMD kaorDoM
29 SarIrIM sauTtao kMp ]Bao raomaaMca rahtI
gaaMDIva na iTko hatIM sagaLI jaLto %vacaa
30 na SakoM ica ]Baa rahUM mana hoM Ba`malaoM jasaoM
31 YNaa maI pahtaoM saarIM ivaprIt ica laxaNaoM
klyaaNa na idsao yauwIM svajanaaMsa vaQaUinayaaM
32 nakao jaya nakao rajya nakaot maja tIM saarIM sauKMo
rajyaoM BaaogaoM imaLo kaya ikMvaa kaya jagaUina ih
33 jyaaMcyaa saazI ApoxaavaIM rajya Baaoga sauKoM ih tIM
sajalao to ica yauwasa Qanaap`aNaaMsa saaoDunaI
34 Aajao baap maulaoM naatU Aamaucao idsatI [qaoM
saasaro maohuNao maamao saMbaMQaI AaiNa ho gau$
35 na maa$M [icCtaoM (aMsa maairtIla jarI maja
ivaSvasaama`ajya saaoDIna pRqvaIcaa paD tao iktI
36 (a kaOrvaaMsa maa$ina kayasaoM AamaucaoM ip`ya
A%yaacaarI jarI Jaalao (aMsa maa$ina pap ica
37 mhNaUina Gaat baMQaUMcaa AamhaM yaaogya navhoM ica tao
AamhIM svajana maa$ina sauKI vhavaoM ksaoM baroM
38 laaoBaanaoM naasalaI bauiw %yaamauLMo hoM na pahtI
ima~d`aohIM ksaoM pap kaya daoYa kulaxayaIM
39 prI hoM pap TaLavaoM AamhaM kaM samajaUM nayao
kulaxayaIM mahadaoYa YNaa ]GaD pahtaM
40 kulaxayaoM layaa jaatI kulaQama- sanaatna
Qama-naaSaoM kuLIM sava- AQama- psaro maga
41 AQama- maajatao tovhaM Ba`YT haotI kulais~yaa
is~yaa ibaGaDtaM YNaa GaDtao vaNa-saMkr

42 saMkroM narka jaaya kulaGnaaMsah toM kuL


iptraMcaa AQapat haotsao Eaaw laaopunaI
43 (a daoYaaMnaIM kulaGnaaMcyaa hao]naI vaNa-saMkr
jaatIcao bauDtI Qama- kuLacao ih sanaatna
44 jyaaMnaIM bauDivalao Qama- kuLacao %yaaMsa inaiScat
narkI rahNaoM laagao AalaaoM eokt hoM AsaoM
45Aroro kovaZoM pap AamhI AarMiBalaoM Asao
laaoBaoM rajyasauKasaazIM maaravaoM svajanaaMsa jaoM
46%yaahUina Sas~ saaoDUina ]gaa rahIna toM baroM
maaraot maga ho yauwIM Sas~aMnaIM maja kaOrva
saMjaya mhNaalaa

47 AsaoM rNaaMt baaolaUina SaaokavaogaaMt Ajau-na


QanauYyabaaNa TakUina rqaIM baOsaUina raihlaa

AQyaaya dusara
3
saMjaya mhNaalaa

1 Asaa tao k$Naaga`st Gaabara AEau gaaiLt


krIt AsataM Kod %yaasa hoM YNa baaoilalaa
EaIBagavaana\ mhNaalao

2 kaoziU na Bala%yaa vaoLIM saucalaoM pap hoM tuja


AsaoM $cao na qaaoraMsa (anao duYkIit- duga-it
3 inavaI-ya- tUM nakao hao}M na SaaoBao hoM mauLIM tuja
iBakar dubaLI vaRi<a saaoDunaI }z tUM ksaa
Ajau-na mhNaalaa

4 ksaa rNaaMgaNaIM JauMjaUM BaIYmad`aoNaaMiva$w maI


(aMsa baaNa ksao maa$M AamhaM ho pUjanaIya kIM
5 na maairtMa qaaor gau$Msa yaoqaoM
iBaxaa ih maagaUina BalaoM jagaavaoM
ihtocCu ho (aMsa vaQaUina Baaoga
BaaogaUM ksao BaMgaur r>imaEa
6 (aMcaa ica vhavaa jaya Aamaucaa kIM
kSaaMt klyaaNa Asao na jaaNaaoM
maa$ina jyaaMtoM jagaNaoM na [cCUM
JauMjaavayaa to ica ]Bao samaaor
7 dOnyaanaoM tI maairlaI vaRi<a maaJaI
Qamaa-caoM taoM naaiSalaoM &ana maaohoM
kOsaoM maaJaoM Eaoya haola saaMgaa
payaaMpaSaI patlaao iSaYyaBaavaoM
8 imaLola inaYkMTk rajya yaoqaoM
laaBaola [Md`asana dovalaaokIM
Samaola %yaanaoM na tqaaip Saaok
jaao [Mid`yaaMtoM saukivat maaJyaa
saMjaya mhNaalaa

9 AsaoM Ajau-na tao vaIr )YaIkoSaasa baaolaunaI


SaoMvaTIM maI na JauMjaoM ica (a SabdoM stbQa raihlaa
10 maga %yaasa )YaIkoSa jaNaUM hMsat baaoilalaa
krIt AsataM Saaok daonhI saOnyaaMt tao tsaa
4
EaIBagavaana\ mhNaalao

11 kirsaI Balata Saaok varI &ana ih saaMgasaI


maolyaaija%yaaivaYaIM Saaok &anavaMt na jaaNatI
12 maI tUM AaiNak ho rajao na maagaoM navhtaoM kQaIM
tsaoM ica sagaLo AamhI na puZoM ih nasaUM kQaIM
13 (a dohIM baalya ta$Nya jara vaa laaBato jaSaI
tsaa laaBao navaa doh na Dgao QaIr tao itqaoM
14 SaItaoYNa ivaYayaspSa- sauKduKaMt GaailatI
krIM sahna tUM saaro yaotI jaatI Aina%ya to
15 (aMcaI maa~a na caalao ica jyaa QaIr pu$YaavarI
sama doKo sauKoM duKoM maaoxalaaBaasa yaaogya tao

16 nasao imaqyaasa Aist%va nasao sa%yaasa naaSa ih


inavaaDa doiKlaa saMtIM (a daohIMcaa ASaaprI
17 jyaanaoM hoM vyaaiplaoM sava- toM jaaNa AivanaaSa tMU
naaSa %yaa ina%yat%vaacaa kaoNaI ih na k$M Sako
18 ivanaaSaI doh ho saaro baaoilalao %yaaMt SaaSvat
ina%ya inasaIma tao Aa%maa Ajau-naa JauMja (astva
19 jaao mhNao maairtao Aa%maa AaiNa jaao martao mhNao
daoGao na jaaNatI kaMhI na maarI na maro ica ha
20 na janma pavao na kdaip maR%yau
hao}ina maagaoM na puZoM na haoya
Aalaa na gaolaa isqar ha puraNa
maaraot dohasa prI maro naa
21 inaiva-kar ica ha ina%ya janmamaR%yaUMhunaI pr
jaaNao hoM t,<va tao kOsaa maarI vaa maarvaI kuNaa
22 saaMDUinayaaM jaja-r jaINa- vas~oM
manauYya Gaotao dusarIM navaIna
tSaIM ica TakUina jaunaIM SarIroM
Aa%maa ih Gaotao dusarIM inaraLIM
23 Sas~oM na icartI (asa (asa Aigna na jaaiLtao
paNaI na iBajavaI (asa (asa vaara na vaaLvaI
24 icarvao jaaLvao naa ha iBajavao vaaLvao ih naa
isqar inaScaL ha ina%ya sava-vyaapI sanaatna
25 na doKUM yao na icaMtUM yao baaoilalaa inaiva-kar ha
jaaNaUinaM (aprI Aa%maa Saaok yaaogya nasao tuja
26 Aqavaa pahsaI tUM ha maro janmao p`itxaNaIM
trI tuja kuzoM yaoqaoM nasao Saaokasa karNa
27 janmataM inaScayao maR%yau martaM janma inaScayaoM
mhNaUina na TLo %yaacaa vyaqa- Saaok k$M nakao
28 BaUtaMcao maUL Avya>IM maQya tao vya> Baasatao
punha SaoMvaT Avya>IM %yaamaQyaoM Saaok kayasaa
29 AaScaya- jaao saaca ica (asa doKo
AaScaya- jaao doKt (asa vaNaIAaScaya- jaao vaNa-na toM ih eoko
eoko trI SaUnya ica jaaNaNyaacaoM
30 vasao dohaMt savaa-Mcyaa Aa%maa Amar ina%ya ha
mhNaUina BaUtmaa~IM tUM nakao Saaok k$M kQaIM
5
31 svaQama- tao ih pahUina na yaaogya DgaNaoM tuja
Qama-yauwahunaI kaMhI xai~yaasa nasao BalaoM
32 p`aPt JaalaoM AnaayaasaoM svagaa-caoM War maaokLoM
xai~yaasa mahaBaagyaoM laaBatoM yauw hoM AsaoM
33 hoM Qama-yauw TaLUina papaMt pDSaIla tUM
svaQamaa-sah kItI-sa dUr saa$inayaaM svayaoM
34 AKMD laaok gaatIla duYkIit- jagatIM tuJaI
maanavaMtasa duYkIit- marNaahUina AagaLI
35 iBa}ina TaiLlaoM yauw maainatIla maharqaI

AsaUina maanya tUM (aMsa tucCta pavaSaIla kIM


36 baaoilatIla tuJao Sa~u BalatoM BalatoM bahu
inaMidtIla tuJaoM SaaOya- kaya %yaahUina duKd
37 maolyaanaoM BaaoigasaI svaga- ijaMklyaanaoM mahItL
mhNaUina Ajau-naa }z yauwasa dRZinaEcayaoM
38 haina laaBa sauKoM duKoM har jaIt krIM sama
maga yauwasa hao isaw na laagao pap toM tuja
6
39 saaM#yabauiw ASaI jaaNa eok tI yaaogabauiw tUM
taoDSaIla ijanaoM saarIM kmaa-caIM baMQanaoM jagaIM
40 na bauDo yaoqa AarMBa na GaDo ivaprIt ih
jaaoDa svalp ih ha Qama- tarI maaozyaa BayaaMtunaI
41 (aMt inaScaya laaBaUina bauiw ekaga` rahto
inaScayaaivaNa bauiwcao faTo to saMptI ica naa
42 AivavaokI vaRqaa vaaNaI baaolatI fulavaUinayaaM
vaodacao GaailatI vaad mhNatI dusaroM nasaoM
43 janmaUinayaaM kra kmao-M imaLvaa BaaogavaOBava
Baaogaa kma-fLoM gaaoD saaMgatI svaga-kamauk
44 %yaamauLoM BaulalaI bauiw gauMtlaI BaaogavaOBavaIM
tI inaScaya na laaBaUina samaaiQaMt navho isqar
45 itnhI gauNa vado vaod %yaaMt rahoM AilaPt tUM
sa<va saaoDUM nakao saaoSaIM WMWoM inaiScaMt saavaQa
46 sava-~ BarlaoM PaaNaI tovhaM AaDaMt Aqa- jaao
iva&anaI ba`*mavao<yaasa sava- vaodaMt Aqa- tao
47 kmaa-Mt ica tuJaa Baaga tao fLaMt nasaao kQaIM
nakao kma-fLIM hotu AkmaI- vaasanaa nakao
48 fL laaBaao na laaBaao tUM inasaMga sama hao]naI
yaaogayau> krIM kmao-M yaaogasaar sama<va ica
49 sama%vabauiw hI qaaor kma- tIhUina hIna ica
bauwIcaa Aasara Gao tUM maagatI fL dIna to
50 yaoqaoM sama%vabauwInaoM TLo saukRtduYkRt
sama%va jaaoD (asaazIM toM ica kmaa-Mt kaOSala
51 &anaI sama%vabauwInaoM kmaa-caoM fL saaoDunaI
janmaacao taoiDtI baMQa pavatI pd Acyaut
52 laMGaUina bauiw jaala jaoMvhaM ha maaohkd-ma
Aalao yaola jaoM kanaIM tovhaM ijarivaSaIla tUM
53 EavaNaoM Ba`malaI bauiw tuJaI laaBaUina inaScaya
isqaravaola samaaQaIMt tovhaM BaoTola yaaoga tao
7
Ajau-na mhNaalaa

54 isqaravalaa samaaQaIMt isqatp`& ksaa Asao


kRYNaa saaMga ksaa baaolao ksaa raho ifro ksaa
EaIBagavaana\ mhNaalao

55 kamanaa AMtraMtIla sava- saaoDUina jaao svayaoM


Aa%myaaMt ica Asao tuYT tao isqatp`& baaoilalaa
56 nasao duKaMt ]Woga sauKacaI laalasaa nasao
nasao tRYNaa Baya aoQa tao isqatp`& saMyamaI

57 sava-~ jaao Anaasa> baroM vaaT laaBataM


na ]llaasao na saMtapo %yaacaI p`&a isqaravalaI
58 Gao AaoZUina saMpUNa- ivaYayaaMtUina [Mid`yaoM
jasaa kasava tao AMgaoM tovhaM p`&a isqaravalaI
59 inaraharbaLoM baa( saaoDI ivaYaya saaQak
AaMtIla na sauTo gaaoDI tI jaLo Aa%madSa-naoM
60 krIt AsataM ya%na &a%yaacyaa ih manaasa hIM
naotI KoMcaUina vaogaanaoM [Mid`yaoM daMDgaIM ica kIM
61 %yaaMsa raoQaUina yau>InaoM rhavaoM ma%prayaNa
[Mid`yaoM ijaMiklaIM jyaanaoM %yaacaI p`&a isqaravalaI
62 ivaYayaaMcaoM krI Qyaana %yaasa tao saMga laagalaa
saMgaatUina fuTo kama aoQa kamaaMt zoivalaa
63 aoQaaMtUina jaDo maaoh maaohanaoM smaRit laaoplaI
smaRitlaaopoM bauiwnaaSa mhNajao Aa%manaaSa ica
64 ragaWoYa prI jaataM AalaIM hataMt [Mid`yaoM
svaaima%vaoM ivaYayaIM vato- %yaasa laaBao p`sata
65 p`satopuZoM sava- duKoM jaatI JaDUinayaaMM
p`satonaoM bauwIcaI isqarta SaIGa` haotsao
66 Ayau>asa nasao bauiw %yaamauLoM Baavanaa nasao
mhNaUina na imaLo SaaMit SaaMtIivaNa ksaoM sauK
67 [Mid`yaoM vat-taM svaOr %yaamaagaoM mana jaaya jaoM
%yaanaoM p`&a jaSaI naaOka vaayaanaoM KoMcalaI jaLIM
68 mhNaUina [Mid`yaoM jyaanaoM ivaYayaaMtUina sava-qaa
AaoZUina GaotlaIM AaMt %yaacaI p`&a isqaravalaI
69 sava- BaUtaMsa jaI ra~ jaagatao saMyamaI itqaoM
sava- BaUtMo ijaqaoM jaagaIM &anaI yaaogyaasa ra~ tI
70 na BaMga pavao BartaM ih ina%ya
samaud` Gaotao ijarvaUina PaaNaI
jaatI tsao jyaaMt ija$ina Baaoga
tao pavalaa SaaMit na BaaogalaubQa
71 saaoDuina kamanaa sava- ifro hao}ina inaspRh
AhMta mamata gaolaI Jaalaa tao SaaMit$p ica
72 Ajau-naa isqait hI ba`a*\maI pavataM na caLo punhaM
iTkUina AMtkaLIM ih ba`*mainavaa-Na maoLvaI

AQyaaya itsara
8
Ajau-na mhNaalaa

1 bauiw kmaa-hunaI qaaor maainasaI tUM janaad-naa


maga kmaa-Mt kaM Gaaor GaailasaI maja koSavaa
2 imaEa baaolaUina bauwIsa jaNaUM maaohaMt TaiksaI
jyaanaoM maI Eaoya pavaona saaMga toM ek inaiScat
EaIBagavaana\ mhNaalao

3 duhorI (a jagaIM inaYza pUvaI-M maI baaoilalaaoM AsaoM


&anaanaoM saaM#ya jaI pavao yaaogaI kma- k$inayaaM
4 na kmaa-rMBa TaLUina laaBao naOYkma- toM kQaIM
saMnyaasaacyaa iyaonaoM ica kaoNaI isaiw na maoLvaI
5 kmaa-ivaNa kQaIM kaoNaI na raho xaNamaa~ ih
p`tIcyaa gauNaIM saaroM baaMiQalao kirtat ica
6 [Mid`yao kirtI kma- maUZ %yaaMsa ica raoQaunaI
rahtao Baaoga icaMtUina tao imaqyaacaar baaoilalaa
7 jaao [Mid`yaoM manaanaoM tIM naomaunaI %yaaMsa rabavaI
kma-yaaogaaMt inasaMga tao ivaSaoYa ica maainalaa
8 naoimalaoM tUM krIM kma- krNaoM hoM ica qaaor kIM
tuJaI SarIryaa~a ih kmaa-ivaNa GaDo ica naa
9
9 ya&aqa- kma- saaoDUina laaok ha baaMQalaa Asao
ya&aqa- AacarIM kma- Ajau-naa mau>saMga tUM
10 pUvaI-M p`jaosavaoM ba`*maa ya& inamaU-ina baaoilalaa
pavaa ]%kYa- ya&anaoM ha tumhaM kamaQaonau ica
11 rxaa dovaaMsa ya&anaoM tumhaM rxaaot dova to
ekmaokaMsa rxaUina pavaa klyaaNa sava- ih
12 ya&tuYT tumhaM dova Baaoga dotIla vaaMiCt
%yaaMcaoM %yaaMsa na dotaM jaao Kaya tao ek caaor ica
13 ya&aMt ]rlaoM KatI saMt to daoYa jaaiLtI
raMiQatI AapulyaasaazIM papI to pap BaxatI
14 AapasaUina hIM BaUtoM pja-nyaaMtUina A to
ya&oM pja-nya tao haoya ya& kmaa-mauLoM GaDo
15 p`kRtIpasaunaI kma- ba`*maIM p`kRit raihlaI
eosaoM vyaapk toM ba`*ma ya&aMt Barlao sada
16 p``oirlaoM hoM AsaoM ca (a laaokIM jaao na caalavaI
[Mid`yaasa> tao papI vyaqa- jaIvana GaalavaI
17 prI Aa%myaaMt jaao KoLo Aa%maa BaaogaUina tRPt jaao
Aa%myaamaQyaoM ica saMtYu T %yaacaoM kt-vya saMplaoM
18 kolyaanaoM vaa na kolyaanaoM %yaasa Baavaaqa- saarKa
kaoNaamaQaoM kuzoM %yaacaa na kaMhIM laaoBa gauMtlaa
19 mhNaUina ina%ya inasaMga krIM kt-vya kma- tUM
inasaMga kirtaM kma- kOvalyapd pavatao
10
20 kma-Wara ica isawIsa pavalao janakaidk
krIM tUM kma- laxaUina laaoksaMga`hQama- ih

21 jaoM jaoM Aacairtao EaoYz toM toM ica dusaro jana


tao maanya kirtao jaoM jaoM laaok caalaivatat toM
22 kravaoMimaLvaavaoMsaoM nasao kaMhI jarI maja
itnhI laaokIM trI paqaa- kmaI- maI vaagataoM ica kIM
23 maI ica kmaI-M na vaagaona jarI AaLsa JaaDunaI
sava-qaa laaok GaotIla maaJao vat-na toM maga
24 saaoiDna maI jarI kma- naYT haotIla laaok ho
haona saMkrWara maI ica Gaatasa karNa
25 gauMtUina kirtI A& &a%yaanaoM maaokLopNaoM
kravaoM kma- tOsaoM ica [cCunaI laaoksaMga`h
26 naoNa%yaa kma-inaYzaMcaa bauiwBaod k$M nayao
gaaoDI kmaa-Mt laavaavaI sama%vaoM Aaca$ina tIM
27 kmao-M haotat hIM saarIM p`kRtIcyaa gauNaaMmauLMo
AhMkarbaLoM maUZ kta- maI hoM ica Gaotsao
28 gauNa ho AaiNa hIM kmao-M (aMhunaI vaogaLa ica maI
jaaNao t%va& gauMto naa gauNaaMt gauNa vaagataM
29 gauMtlao gauNakmaI-M jao Baulalao p`tIgauNaoM
%yaa Alp jaaNaNaaraMsa sava-&oM caaLvaUM nayao
11
30 maja AQyaa%mavaRtInaoM sava- kmao-M samapu-naI
flaaSaa mamata sava- saaoDunaI JauMja tUM sauKoM
31 maaJaoM Saasana hoM ina%ya jao inama-%sar paiLtI
EawonaoM naoNato to ih taoiDta kma-baMQanaoM
32 prI ma%sarbauwInaoM jao hoM Saasana maaoiDtI
&anaSaUnya ica to maUZ pavalao naaSa jaaNa tUM
33 &anaI ih vaagatao %yaacyaa svaBaavaasa Qa$inayaaM
svaBaavavaSa hIM BaUtMo balaa%kar inarqa-k
34 [Mid`yaIM saoivataM Aqa- ragaWoYa ]Bao itqaoM
vaSa hao}M nayao %yaaMsa to maagaa-MtIla caaor ica
35 ]Naa ih Aapulaa Qama- prQamaa-hunaI bara
svaQamaa-Mt Balaa maR%yau prQama- BayaMkr
12
Ajau-na mhNaalaa

36 manauYya kirtao Paap kaoNaacyaa po`rNaomauLoM


AapulaI nasataM [cCa vaozIsa Qairlaa jasaa
EaIBagavaana\ mhNaalao

37 kama ha AaiNa ha aoQa GaiDlaa jaao rjaaogauNaoM


maaoza KadaD paipYz tao vaOrI jaaNa tUM [qaoM
38 QauranaoM JaaMiklaa Aigna QauLInaoM Aarsaa jasaa
vaaronaoM vaoiYTlaa gaBa- kamaanaoM &ana hoM tsaoM
39 kama$p mahaAigna navho tRPt kQaIM ica jaao
jaaNa%yaacaa sada vaOrI %yaanaoM hoM &ana JaaMiklaoM
40 Gao}ina AasayaasaazI [Mid`yaoM mana bauiw tao
maaoh paDI manauYyaatoM %yaacyaa &anaasa gauMDUnaI
41 mhNaUina pihlaa qaara [Mid`yaoM tIM ica ijaMkunaI
TaLIM paPyaasa jaao naaSaI &ana iva&ana sava- ih

42 [Mid`yaoM baaoilalaIM qaaor mana %yaaMhUina qaaor toM


bauiw qaaor manaahUina qaaor tIhUina tao p`Bau
43 Asaa tao p`Bau jaaNauina AavarIM Aap AapNaa
saMharIM kama ha vaOrI tUM gaaMzUina praoprI

AQyaaya caaOqaa
13
EaIBagavaana\ mhNaalao

1 yaaoga ha AivanaaSaI maI svayaoM saUyaa-sa baaoilalaaoM


manaUsa baaoilalaa saUya- tao [xvaakUsa %yaaprI
2 ASaa prMproMtUina ha rajaYaI-Msa laaBalaa
puZoM kaLbaLanaoM tao (a laaokIM yaaoga laaoplaa
3 tao ica ha baaoilalaaoM Aaja tuja yaaoga puratna
jaIvaIMcaoM gaUja hoM qaaor tUM ih Ba> saKa tsaa
Ajau-na mhNaalaa

4 (a kaLacaa tuJaa janma saUyaa-caa tao puratna


tUM baaoilalaasa AarMBaI hoM maI jaaNaUM ksaoM baroM
EaIBagavaana\ mhNaalao

5 maaJao Anaok (apUvaI-M Jaalao janma tsao tuJao


jaaNataoM sagaLo maI to Ajau-naa tUM na jaaNasaI
6 AsaUina ih Ajanmaa maI inaiva-kar jagat\p`Bau
maaJaI p`it vaoZUina maayaonaoM janmataoM jaNaUM
7 gaLUina jaatsao Qama- jyaa jyaa vaoLosa Ajau-naa
AQama- ]ztao BaarI tovhaM maI janma GaotsaoM
8 raKavayaa jagaIM saMtaM duYTaM dUr kravayaa
sqaapavayaa punhaM Qama- janmataoM maI yaugaIM yaugaIM
9 janmakmao-M ASaIM idvya jaao maaJaIM naIT AaoLKo
doh gaolyaa punhaM janma na pavao BaoTunaI maja
10 naahIM tRYNaa Baya aoQa maaJyaa saovaoMt tnmaya
Jaalao &anatpoM caaoK Anaok maja pavalao
11 BajatI maja jao jaOsao BajaoM tOsaa ica %yaaMsa maI
maaJyaa maagaa-sa ho yaotI laaok kaoNaIkDUina ih
12 jao kma-isaiw vaaMCUina yaijatI yaoqa dOvatoM
manauYyalaaoMkIM kmaa-caoM pavatI fL SaIGa` to
13 inaima-lao vaNa- maIM caarI gauNakmaoM- ivaBaagaunaI
k$ina sava- hoM jaaNa Akta- inaiva-kar maI
14 kmao-M na baaMiQatI maatoM fLIM [cCa nasao maja
maaJaoM sva$p hoM jaaNao tao kmaa-Mt ih maaokLa
15 kolaIM kmaoM- maumauxaUMnaIM pUvaI-M hoM t<va jaaNaunaI
tOsaIM tUM ih krIM kmao-M %yaaMcaa Gao}ina tao QaDa
14
16 naoNatI jaaNato to ih kaya kma- Akma- hoM
tuja toM saaMgataoM kma- jaaNaUina sauTSaIla jaoM
17 saamaanya kma- jaaNaavaoM ivakma- ih ivaSaoYa jaoM
Akma- toM ih jaaNaavaoM kmaa-caoM t<va Kaola hoM
18 kmaI-M Akma- jaao paho AkmaI-M kma- jaao tsaoM
tao bauiwmaMt laaokaMt tao yaaogaI t%ya tao
19 ]Vaoga kirtao saaro kamasaMklp saaoDunaI
&anaanaoM jaaiLlaIM kmao-M mhNatI %yaasa pMiDt
20 ina%yatRPt inaraQaar na raKo flavaasanaa
gaolaa gaZUina kmaa-Mt trI kaMhIM krI ica naa

21 saMyamaI saaoDunaI sava- [cCosah pirga`h


SarIroM ica krI kma- daoYa %yaasa na laagatao
22 imaLo toM krI gaaoD na jaaNao WMW ma%sar
fLao jaLao jayaa ek k$ina ih na baaMiQalaa
23 &anaaMt baOsalaI vaRi<a saMga saaoDUina maaokLa
ya&aqa- kirtao kma- jaaya sava- ija$ina toM
24 ba`*maaMt haoimalaoM ba*`ma ba`*maanaoM ba`*ma laxaunaI
ba`*maIM imasaLlaoM kma- tovhaM ba`*ma ica pavalaa
25 dovataraQanaoM ya& yaaogaI kaoNaI AnauiYztI
ba`*maagnaIMt tsao kaoNaI ya&oM ya&%va jaaiLtI
26 Eaao~aid [Mid`yaoM kaoNaI saMyamaagnaIMt haoimatI
kaoNaI ivaYaya Sabdaid [Mid`yaagnaIMt Aip-tI
27 p`aNaoMid`yaiyaa kaoNaI sava- haomaUina TaiktI
icaMtnaanaoM samaaQaIsa AMtrIM caotvaUinayaaM
28 d`vyaoM japoM tpoM yaaogaoM icaMtnaoM vaa ASaaprI
saMyamaI yaijatI ya& va`toM p`Kr raKunaI
29 haoimatI ekmaokaMt kaoNaI p`aNaApana to
raoQaUina gait daohaoMcaI p`aNaayaamaasa saaiQatI
30 p`aNaaMt haoimatI p`aNa kaoNaI Aahar taoDunaI
ya&vao<ao ica ho saaro ya&anaoM daoYa jaaiLtI
31 ya&SaoYaamaRtoM Qaalao pavalao ba`*ma SaaSvat
na ya&aivaNa ha laaok kaozUina prlaaok tao
32 ivaSaoYa baaoilalao vaodoM Asao ya& Anaok ho
kma-anaoM GaiDlao jaaNa jaaNaUina sauTSaIla tUM
15
33 d`vyaya&aidkaMhUina &anaya& ica qaaor tao
pavatI sagaLIM kmaoM- AMtIM &anaaMt pUNa-ta
34 saovaa k$ina toM jaaNa nama`BaavaoM pusaUinayaaM
&anaaopdoSa dotIla &anaI AnauBavaI tuja
35 jyaa &anaanaoM Asaa maaoh na punhaM pavaSaIla tUM
Aa%myaaMt AaiNa maaJyaaMt BaUtMo inaSaoYa doKunaI
36 jarI paPyaaMmaQyaoM papI AsaSaIla iSaraomaiNa
trI (a &ananaaOkonaoM pap toM trSaIla tUM
37 saMpNU a- poTlaa Aigna kaYzoM jaaLUina Taiktao
tsaa &anaaigna tao sava- kmao-M jaaLUina Taiktao
38 &anaasama nasao kaMhIM piva~ dusaroM jagaIM
yaaogayau> yaqaakaLIM toM pavao AMtrI svayaoM
39 EawonaoM maoLvaI &ana saMyamaI ina%yasaavaQa
&anaanaoM SaIGa` tao pavao SaaMit SaoMvaTcaI maga
40 nasao &ana nasao Eawa saMSayaI naasalaa pura
na ha laaok na tao laaok na pavao sauK saMSayaI
41 yaaogaanaoM JaaiDlaIM kmao-M &anaoM saMSaya taoiDlao
jaao saavaQaana Aa%myaaMt kmao-M %yaasa na baaMiQatI
42 mhNaUina AMtraMtIla A&anat saMSaya
taoDunaI &anaKD\gaanaoM }z tUM yaaoga saaQaunaI

AQyaaya paMcavaa
16
Ajau-na mhNaalaa

1 YNaa saMnyaasa kmaa-Mcaa tsaa yaaoga ih saaMgasaI


daohaoMt jaoM baroM ek saaMga toM maja inaiScat
EaIBagavaana\ mhNaalao

2 yaaoga saMnyaasa ho daonhI maaoxasaaQak saarKo


ivaSaoYa ica prI yaaoga saMnyaasaahUina maainalaa
3 tao jaaNa ina%yasaMnyaasaI ragaWoYa nasao jayaa
jaao WMWavaogaLa Jaalaa sauKoM baMQaaMtunaI sauTo
4 mhNatI saaM#yayaaogaaMtMo iBa maUZ na jaaNato
baaNaao ek ih tI inaYza daohIMcao fL dotsao
5 saaM#yaaMsa jaoM imaLo sqaana toM yaaogyaaMsa ih laaBatoM
ek$p ica ho daonhI jaao paho tao ica pahtao
6 yaaogaavaaMcaUina saMnyaasa kQaIM saaQao ica naa sauKoM
saMyamaI yaaoga jaaoDUina ba`*ma SaIGa` ica gaaMztao
7 AMtrI Qautlaa yaaogaI ijaMkUina mana [Mid`yaoM
Jaalaa jaIva ica BaUtaMcaa k$ina ih AilaPt tao
8 na kaMhIM maI krIM eosaoM yaaogaI t<va& jaaNaunaI
doKo eoko iSavao hMugao Kaya jaaya inajao Svasao
9 baaolao saaoDI QarI ikMvaa papNaI halavaI jarI
[Mid`yaoM Aapulyaa AqaI-M vaagatI hoM ica pahtao
10 ba`*maIM zovaUinayaaM kmaoM- saMga saaoDUina jaao krI
papoM na ilaPt tao haoya pd\map~ jasaoM jaLoM
11 dohamanaanaoM bauiwnaoM [Mid`yaaMnaIM ih kovaL
Aa%maSauwyaqa- inasaMga yaaogaI kma-M AnauiYztI
12 yau> tao fL saaoDUina SaaMit inaEcaL pavatao
Ayau> svaOrvaR<aInaoM fLIM Aasa> baaMiQalaa
17
13 manaanaoM sagaLIM kmaoM- saaoDunaI saMyamaI sauKoM
navaWarpurIM raho krI naa krvaI ih naa
14 na kto-pNa laaokaMcaoM na kmaoM- inaima-tao p``Bau
na kmaI- flasaMyaaoga svaBaavaoM sava- haotsao
15 na Gao pap ih kaoNaacaoM na vaa puNya ih tao ivaBau
A&anaoM JaaMiklaoM &ana %yaamauLoM jaIva maaoiht
16 gaolaoM A&ana toM jyaaMcaoM Aa%ma&anaoM tyaaM maga
prba`*ma idsao svacC jaNaUM saUyaoM- p`kaiSalaoM
17 rMgalao %yaaMt AaotUina bauiw inaScaya jaIvana
punhaM yaotI na maaGaaro &anaoM pap Qau}inayaaM
18 ivaVaivanayasaMp iWja gaaya tsaa gaja
Svaana caaMDaL ho saaro t<va& sama pahtI
19 [qaoM ica ijaMklaa janma sama%vaIM mana raovaunaI
inadao-Ya sama jaoM ba`*ma Jaalao toqaoM ica to isqar
20 ip`yalaaBaoM nakao hYa- nakao ]Woga Aip`yaoM
bauiw inaEcaL inamaao-h ba`*maIM &anaI isqaravalaa
21 ivaTlaa ivaYayaIM jaaNao AMtrIM sauK kaya toM
ba`*maIM imasaLlaa tovhaM BaaogaI toM sauK Axaya

22 ivaYayaatIla jao Baaoga to duKasa ica karNa


yaotI jasao tsao jaatI ivavaokI na rmao itqaoM
23 p``ya%naoM marNaapUvaI-M (a dohIM ijarvaUM Sako
kamaaoQaaMtlao vaoga tao yaaogaI tao Kra sauKI
24 p`kaSa isqarta saaO#ya AMtrIM laaBalaIM jayaa
ba`*ma hao}ina tao yaaogaI ba`*mainavaa-Na maoLvaI
25 ifTlao daoYa SaMka ih mauzIMt QairlaoM mana
pavalao ba`*mainavaa-Na &anaI ivaSvaihtIM rt
26 kamaaoQaaMsa ijaMkUina ya%naoM ica<aasa baaMiQatI
doKtI ba`*mainavaa-Na Aa%ma&anaI cahUMkDo
27 ivaYayaaMcaa baihYkar DaoLa Ba`UsaMgamaIM isqar
k$ina naaisakasqaanaIM p`aNaapana ih saarKo
28 AavarI maiuna maaoxaaqaI- [Mid`yaoM mana bauiw jaao
saaoDI [cCa Baya aoQa sava-da sauTlaa ica tao
29 Baao>a ya&tpaMcaa maI saaoyara ivaSvacaalak
jaaNaUina (aprI maatoM SaaMtIsa vairlaa ica tao

AQyaaya sahavaa
18
EaIBagavaana\ mhNaalao

1 fLIM AaEaya saaoDUina krI kt-vya kma- jaao


tao saMnyaasaI tsaa yaaogaI na jaao inaya-& inaiYya
2 saMnyaasa mhNatI jyaasa yaaoga tao jaaNa paMDvaa
saaoDlyaaivaNa saMklp kaoNaI yaaogaI na haotsao
3 yaaogaavarI caZUM jaataM kma- saaQana baaoilalaoM
yaaogaIM Aa$Z tao haotaM Sama saaQana baaoilalaoM
4 kmaa-Mt jaao Anaasa> ivar> ivaYayaIM Asao
saMklp sauTlao tovha tao yaaogaa$Z baaoilalaa
5 ]wravaa svayaoM Aa%maa KcaUM do}M nayao kQaIM
Aa%maa ica Aapulaa baMQau Aa%maa ica irpu Aapulaa
6 ijaMkUina Gaotlaa Aa%maa baMQau tao haoya Aapulaa
saaoiDlaa tao jarI svaOr Sa~u%va kirtao svayaoM
7 ijata%maa SaaMt jaao Jaalaa doKo ba`*ma ica eklaoM
maanaapmaanaIM SaItaoYNaIM sauKduKIM samaavalaoM
8 taoYalaa &anaiva&anaoM isqar ijaMkUina [Mid`yaoM
tao yaaogaI sama jaao doKo saaonaoM paYaaNa maRitka
9 Sa~u ima~ ]dasaIna maQyasqa prka saKa
Asaao saaQau Asaao papI sama paho ivaSaoYa tao
19
10 saaQakoM ica<a baaMQaUina [cCa saMga`h saaoDunaI
Aa%myaasa ina%ya jaaoDavaoM ekaMtIM eklaopNaoM
11 piva~ sqaana pahUina GaalaavaoM isqar Aasana
dBa- cama- varI vas~ na GyaavaoM ]Mca naIca toM
12 ica<aoMid`yaaMcao vyaapar vaaravao toqa baOsaunaI
Aa%maSauw\yaqa- jaaoDavaa yaaoga ekaga` maanasaoM
13 SarIr samaroKMot raKavaoM isqar inaEcaL
dRiYT zovaUina naasaaga`IM na phavaoM kuNaIkDo
14 SaaMt inaBa-ya maiccat ba`*macaya-va`tIM isqar
mana raoQaUina yau>InaoM rhavaoM ma%prayaNa
15 AsaoM Aa%myaasa jaaoDUina yaaogaI Aavairlaa manaoM
maaoxaasa iBaDlaI SaaMit maaJyaa zaM ica maoLvaI
16 na yaaoga far Ka}ina ikMvaa KaNaoM ica saaoDunaI
na far JaaoMp Gao}ina ikMvaa jaagat baOsaunaI
17 inajaNaoM jaagaNaoM KaNaoM ifrNaoM AaiNa kaya- ih
maaojaUina kirtao %yaasa yaaoga ha duKnaaSana
18 saMpUNa- naoimalaoM ica<a Aa%ma$pIM ica rMgalaa
inamaalaI vaasanaa tovhaM yaaogaI tao yau> baaoilalaa
19 inavaa-tIM zoivalaa dIp tovatao eksaarKa
tsaoM Aa%maanausaMQaanaIM yaaogyaacaoM ica<a vaiNa-tI
20 inaraoQaoM jaoqa ica<aacaa sava- saMcaar saMplaa
jaoqa BaoTUina Aa%myaatoM AMtrIM taoYalaa svayaoM
21 Baaogauina [Mid`yaatIt bauiwgamya mahasauK
na ZLo ica kQaIM jaoqa t,<vaapasaUina laoSa ih

22 jayaa laaBaapuZoM laaBa dusara tucC laoiKtao


na caLo jaoqa rahUina duKBaaroM ih daTlaa
23 tyaasa mhNatI yaaoga duKacaa jaao ivayaaoga ica
jaaoDavaa inaScayaanaoM tao yaaoga ]%saah raKunaI
24 saMklpIM ]izlao saaro kama inaSaoYa saaoDunaI
[Mid`yaoM hIM manaanaoM ica AaoZuina ivaYayaaMtunaI
25 Qa$ina QaIr bauiwnaoM inavata-vaoM hLUM hLUM
Aa%myaaMt mana raovaUina kaMhIM icaMtU nayao svayaoM
26 fuTola jaoqajaoqaUina mana caMcaL Aisqar
toqatoqaUina baaMQaUina laavaavaoM Aa%maicaMtnaIM
27 ivakaraMsah toM jyaacaoM SamalaoM mana inama-L
Jaalaa ba`*ma ica tao yaaogaI pavalaa sauK ]<ama
28 Aa%myaasa ina%ya jaaoDUina (aprI daoYa jaaLunaI
sauKoM ica Baaogatao yaaogaI ba`*maanaMd Apar tao
29 BaUtaMt Barlaa Aa%maa BaUtMo Aa%myaaMt raihlaIM
yaaogaanaoM jaaoiDlaa doKo hoM ica sava-~ dSa-na
30 maja savaa-t jaao paho paho maaJyaaMt sava- ih
%yaacaa maI AaiNa tao maaJaa ekmaokaMsa Axaya
31 isqar hao}ina ek%vaIM sava-BaUtIM Bajao maja
rahao ksaa ih tao yaaogaI maaJyaa maQyaoM ica rahtao
32 jaao Aa%maaOpmyabauwInaoM sava-~ sama pahtao
jasaoM sauK tsaoM duK tao yaaogaI qaaor maainalaa
20
Ajau-na mhNaalaa

33 tUM baaoilalaasa jaao AataM saamyayaaoga janaad-naa


na doKoM isqarta %yaacaI (a caMcaL manaamauLoM
34 mana caMcaL ho YNaa h+I CiLtsao baLoM
QaaMvao vaayaavarI %yaacaa idsao inaga`h duYkr
EaIBagavaana\ mhNaalao

35 AvaSya mana dusaaQya mhNataosa tsaoM ica toM


prI AByaasa vaOragyaoM %yaacaa inaga`h haotsao
36 saMyamaaivaNa ha yaaoga na saaQao maainataoM ica maI
prI saMyamavaMtasa ]payaoM saaQya haotsao
Ajau-na mhNaalaa

37 Eawa Aaho navho ya%na yaaogaaMtiU na caLUina jaao


mauklaa yaaoga isawIsa jaaya kaoNyaa gatIsa tao
38 kaya tao ]BayaBa`YT ba`*mamaagaI- BaulaUinayaaM
naaSa pavao inaraQaar fuTlaolyaa ZgaaprI
39 maaJaa saMSaya ha YNaa tUM ica foDIM mauLaMtunaI
foDIlasaa dujaa kaoNaI na idsao ica tuJyaa ivaNa
EaIBagavaana\ mhNaalao

40 na (a laaokIM na %yaa laaokIM naaSa tao pavatao kQaIM


SauBakarI kuNaI baapa duga-tIsa na jaatsao
41 puNyalaaokaMt rahUina tao yaaogaBa`YT saMtt
Sauica saaQanavaMtaMcyaa GarIM janmaasa yaotsao
42 Aqavaa p`a& yaaogyaaMcyaa kuLIM ica maga janmatao

AvaSya ha Asaa janma laaokIM A%yaMt dula-Ba


43 itqaoM tao pUva-janmaIMcaa bauiwsaMskar jaaoDunaI
maaoxaaqa- kirtao ya%na pUvaI-MhUina puZoM punhaM
44 pUvaa-ByaasabaLanaoM tao KoMcalaa prtM~ ica
ija&asaanaoM ih yaaogaacyaa jaatao vaodaMsa laMGaunaI
45 yaaogaI t%pr rahUina daoYa jaaiLt jaaiLt
Anaok janmaIM saMpNU a- hao]naI maaoxa pavatao
46 &anaI tapsa kima-Yz (a savaa-MhUina AagaLa
maainalaa tao Asao yaaogaI yaaogaI haoM mhNaUina tUM
47 sava- yaaogyaaMmaQyaoM yaaogaI jaIva maaJyaaMt zovaunaI
EawonaoM Bajatao maatoM tao qaaor maja vaaTtao

AQyaaya saatvaa
21
EaIBagavaana\ mhNaalao

1 p`ItInaoM Aasara maaJaa Gao]naI yaaoga saaiQat


jaaNaSaIla ksaoM eok samaga` maja inaiScat
2 iva&anaasah toM &ana saMpUNa- tuja saaMgataoM
jaoM jaaNaUina puZoM yaoqaoM jaaNaavaoMsaoM na rahtoM
3 laxaavaQaIMt eKada maaoxaaqa- JaTtao kQaIM
JaTNaayaaMt eKada t%vataM jaaNatao maja
4 pRqvaI Aap tsaoM toja vaayau AakaSa paMcavaoM
mana bauiw AhMkar ASaI p`it AYTQaa
5 hI JaalaI Apra maaJaI dusarI jaaNa tI pra
jaIva$poM ijanaoM saaroM jaga hoM QairlaoM Asao
6 (a daohIMpasaunaI BaUtoM sagaLIM jaaNa inaima-laIM
saayaa jagaasa td\Wara maUL maI AaiNa SaoMvaT
7 dusaroM t<va naahIM ica kaMhIM maaJyaa plaIkDo
AaoMivalaoM sava- maaJyaaMt jasao QaagyaamaQyaoM maiNa
8 paNyaaMt rsa maI JaalaaoM caMd`saUyaI-M p`kaSa maI
! vaodIM Sabd AakaSaI pu$YaIM pu$Yaaqa- maI
9 maI puNyagaMQa pRqvaIMt AsaoM AgnaIMt ]YNata
p`aiNamaa~aMt AayauYya tpaovaRwaMt maI tp
10 sava- BaUtaMt jaoM baIja toM maI jaaNa sanaatna
bauiwmaMtaMt maI bauiw tojasvyaaMt ih toja maI
11 vaOragyayau> inaYkama baLvaMtaMt maI baL
raho Qa$ina Qamaa-sa tI maI BaUtaMt vaasanaa
12 maaJyaaMtUina itnhI Jaalao saai<vakaidk Baava to
prI %yaaMt na maI rahoM to ica maaJyaaMt rahtI
22
13 (a gauNaa%mak BaavaaMnaIM ivaSva maaohUina TaiklaoM
jyaamauLoM maI na jaaNaUM yaoM gauNaatIt sanaatna
14 maaJaI hI i~gauNaI dOvaI maayaa na trvao kuNaa
kasaosa laagalao maaJyaa to ica jaatI t$inayaaM
15 hIna maUZ duracaarI maaJaa AaEaya saaoiDtI
maayaonaoM Ba`aMt hao}ina AasaurI Baava jaaoiDtI
16 Ba> caaOGao sadacaarI BajatI maja Ajau-naa
&anaI tsao ica ija&asau ihtaqaI- AaiNa iva*vala
17 &anaI vairYz savaa-Mt ina<yayau> Ananya jaao
A%yaMt gaaoD maI %yaasa tao ih gaaoD tsaa maja
18 ]dar ho jarI saaro &anaI tao maI ica kIM svayaoM
jaaoDlaa isqar maaJyaaMt gait AMitma pahunaI
19 Anaok janma Gao}ina pavalaa SarNaagait
ivaSva doKo vaasaudova saMt tao bahu dula-Ba
20 Ba`malao kamanaaga`st QauMiDtI Anya dOvatoM
svaBaavavaSa hao}ina tao tao inayama paiLtI
21 EawonaoM jyaa sva$pasa jao BajaU [icCtI jasao
%yaaMcaI tI ica tSaI Eawa isqar maI kirtaoM svayaoM

22 %yaa Eawocyaa baLanaoM to %yaa sva$pasa pUijatI


maga maaigatlao Baaoga pavatI maIM ica inaima-lao
23 Alp bauwImauLoM %yaaMsa imaLo fL ASaaSvat
dovaaMcao Ba> dovaaMsa maaJao to maja pavatI
24 vya> maI hoM ica to GaotI bauiwhIna na jaaNaunaI
Avya> qaaor jaoM $p maaJaoM AMitma SaaSvat
25 vaoiZlaaoM yaaogamaayaonaoM AMQaar ica jagaasa maI
Ajanmaa ina%ya maI kOsaa maUZ kaoNaI na AaoLKo
26 JaalaIM jaIM jaIM ih haotIla BaUtMo Aahot Aaja jaI
sagaLIM jaaNataoM tIM maI maja kaoNaI na jaaNatI
23
27 ragaWoYaaMmauLoM ica<aIM jaDlaa WMWmaaoh jaao
saMsaarIM sagaLIM BaUtMo %yaanaoM maaohUina TaiklaIM
28 jyaaMnaIM iJajavalaoM pap puNyakmao-M k$inayaaM
to WMWmaaoh taoDiU na BajatI maja inaScayaoM
29 JaTtI AaEayaoM maaJyaa jaramaR%yau igaLavayaa
to ba`*ma jaaNatI pUNa- tsaoM AQyaa%ma kma- ih
30 AiQaBaUtaiQadOvaaMt AiQaya&aMt jao maja
doKtI to p`yaaNaIM ih jaaNatI maja saavaQa

AQyaaya Aazvaa
24
Ajau-na mhNaalaa

1 ba`*ma to baaoilalaoM kaya kaya AQyaa%ma kma- toM


AiQaBaUt ksaoM saaMga AiQadOva ih toM tsaoM
2 AiQaya& ksaa kaoNa (a dohIM baaoilalaa Asao
p`yaaNaIM ih ksao yaaogaI inaga`hI tuja jaaNatI
EaIBagavaana\ mhNaalao

3 ba`*ma Axar toM qaaor AQyaa%ma inajaBaava jaao


BaUtsaRiYT GaDo saarI tao jaao vyaapar kma- toM
4 AiQaBaUt ivanaaSaI jaoM jaIva%va AiQadOvat
AiQaya& AsaoM maI ica (a dohIM ya&pUt jaao
5 AMtkaLIM ih maaJaoM ica ica<aIM smarNa raKunaI
doh saaoDUina gaolaa tao imaLo maja na saMSaya
6 jaao jaao AazvaunaI Baava SaoMvaTIM doh saaoiDtao
imaLo %yaa %yaa ica Baavaasa sada %yaaMt ica rMgalaa
7 mhNaUina sagaLa kaL maja Aazva JauMja tUM
mana bauiw samap-Uina maja inaSaMk pavasaI
8 AByaasaIM ica<a jaaoDUina yaaogaI Anya na laxaunaI
pu$Yaasa maha idvya pavao saMtt icaMtunaI
9 sava-& kta- gau$ jaao puraNa
saUxmaahunaI saUxma AicaM%ya$p
igaLUina AMQaar ]jaoDlaa jaao
tao icaMtuinayaaM p`Bau saUya-vaNa10 p`yaaNakaLIM isqar ica<a raKo
p`omaoM tsaa yaaogabaLoM ksaUina
Ba`UsaMgamaIM p`aNa jaDUina zovaI
tovhaM imaLo %yaa pu$Yaasa idvya
11 jaoM GaaoiktI Axar vaodvao<ao
ivar> ya<naoM imaLtI jayaasa
jaoM ba`*macayao-M pd [icCtatIM
toM saaMgataoM maI tuja t<vasaar
12 laavUaina sagaLI WaroM kaoMDUina mana AMtrIM
mastkIM p`aNa raKUina caZlaa QaarNaovarI
13 mauKoM !ba`*ma ]ccaarI AMtrI maja AazvaI
(aprI doh zovaUina jaaya qaaor gatIsa tao
14 Ananyaica<a jaao ina%ya smaro maja inarMtr
sada imasaLlaa yaaogaI tao sauKMo maja pavatao
15 pavalao maaoxaisawIsa maha%mao maja BaoTunaI
duKacaoM Gar tao janma na GaotI ica ASaaSvat
25
16 ba`*maaid laaok to saaro maaGaaro GaailatI punhaM
maaJaI BaoT GaDo tovhaM janmaNaoM maga KuMTlaoM
17 haotsao ba`*madovaacaa sahs~yauga taoM idna
tovaZI ica tSaI ra~ kalaaopasak jaaNatI
18 Avya>apasaunaI haotI BaUtMo vya> idnaaodyaIM

ra~ haotaM layaa jaatI sagaLIM maga %yaaMt ica


19 tIM ica tIM ica punhaM BaUtoM %yaaMcaoM kaMhIM na caalataM
idnaaMtIM martI saarI ]dyaIM janma pavatI
20 Avya> dusaroM t<va %yaa Avya>aplaIkDo
naaSataM sagaLIM BaUtoM na naaSao jaoM sanaatna
21 %yaasa Axar hoM naama tI ica SaoMvaTcaI gait
maaJaoM prma toM Qaama jaoqaUina prto ica naa
22 laaBao AnanyaBa>InaoM paqaa- pu$Ya qaaor tao
jyaaMt hIM rahtI BaUtoM jyaanaoM ivastarlaoM jaga
26
23 kaoNyaa kaLIM ksaa doh zovaunaI yaoqa saaQak
saMsaarIM pDtao ikMvaa pavatao isaiw eok toM
24 AgnaInaoM idna Sau@laaQa- ]<arayaNa jaaoDunaI
jaaya tao gaaMztao ba`*ma SaoMvaTIM ba`*\ma jaaNaunaI
25 QaUmaanaoM ra~ YNaaQa- dixaNaayana jaaoDunaI
jaaya tao prto yaoqa caMd`laaokasa pavaunaI
26 ]jaoD AaiNa AMQaar daonhI maaga- Anaaid ho
sauTka kirtao ek ek foyaaMt Taiktao
27 Asao ho maaga- jaaNaUina yaaogaI maaoh na pavatao
mhNaUina sava-da rahoM yaaogaanaoM jaaoiDlaa ica tUM
28 ya&aMt danaaMt tpaMt tOsaoM
jaoM baaoilalaoM AQyayanaaMt puNya
toM laMiGatao sava- ica jaaNaunaI hoM
yaaogaI caZo AaV pdasa qaaor

AQyaaya navavaa
27
EaIBagavaana\ mhNaalao

1 AataM gauipt hoM qaaor saaMgataoM inama-La tuja


iva&anaoM kisalaoM &ana ASauBaaMtiU na saaoDvaI
2 rajaivaVa mahagau( ]<amaao<ama pavana
p`%yaxa hoM sauKoM laaBao Qama-saar sanaatna
3 laaok naaistk ha Qama- AEawonaoM na saoivatI
maR%yaucaI QairtI vaaT saMsaarI maja saaoDunaI
4 maIM ica Avya>$panaoM jaga hoM vyaaiplaoM Asao
maaJyaaMt rahtI BaUtoM maI na BaUtaMt rahtaoM
5 na vaa BaUtoM ih maaJyaaMt maaJaa ha idvya yaaoga kIM
kirtaoM QairtaoM BaUtoM prI %yaaMt nasaoM kuzMo
6 AakaSaaMt mahavaayau sada sava-~ rahtao
maaJyaaMt sagaLIM BaUtMo rahtI jaaNa tUM tSaIM
7 klpaMtI inajavaIM BaUtoM maI maaJyaa p`tImaQyaoM
klparMBaIM punhaM saarIM maI ica jaagaivataoM svayaoM
8 hatIM p`it Gao}ina jaagavaIM maI punhaM punhaM
BaUtaMcaa saMGa ha saara p`tIcyaa AQaIna jaao
9 prI hIM sagaLIM kmao-M baaMQaUM na SaktI maja
]dasaInaaprI rahoM Anaasa@t mhNaUinayaaM
10 saaxaI maI p`tIWara ]BaarIM sacaracar
%yaamauLoM sava- saRYTIcaI hI GaDamaaoD haotsao
28
11 maja maanava$paMt tucC%vaoM maUZ doKtI
naoNaUina qaaorlaoM $p jaoM maaJaoM ivaSvacaalak
12 to AaSaavaad maUZaMcao kmaoM- &anaoM ih tIM vaRqaa
saMpi<a jaaoiDlaI jyaaMnaIM AasaurI maaohkark
13 dOvaI saMpi<a jaaoDUnaI maha%mao BajatI maja
AnanyaBaavaoM jaaNaUina maI ivaSvaarMBa SaaSvat
14 AKMD kIt-naoM maaJyaa ya%naSaIla dRZva`tI
Ba>InaoM maja vaMdUina BajatI ina%ya jaaoiDlao
15 dusaro &anaya&anaoM BajatI vyaapka maja
ba`*maBaavaoM ivavaokanaoM AivaraoQaoM ica doKunaI
16 maI ica saMklp maI ya& svaavalaMbana A maI
maM~ maI hvya toM maI ica Aigna maI maI ica Ap-Na
17 maI (a jagaasa AaQaar maaya baap vaDIla maI
maI itnhI vaod !kar jaaNaNyaa yaaogya pavana
18 saaxaI svaamaI saKa Bata- inavaasa gait Aasara
krIM hrIM QarIM maI ica zovaa maI baIja Axaya
19 taptaoM saUya-$poM maI saaoiDtaoM vaRiYT KoMicataoM
maR%yau maI AaiNa maI maaoxa AsaoM AaiNa nasaoM ih maI
29
20 vaodaByaasaI saaomapanaoM punaIt
maaJyaa ya&oM [icCtI svaga- jaaoDUM
to puNyaanaoM jaa]naI [Md`laaokIM

toqaIMcao to BaaoigatI idvya Baaoga


21 %yaa svagaa-tMo BaaogaunaI to ivaSaaL
xaINaoM puNyaoM maR%yaulaaokasa yaotI
eosao inaYza zovaunaI vaodQamaI-M
yaoNaoMjaaNaoM jaaoiDtI kamamaUZ
22 AnanyaBaavaoM icaMtiU na BajatI Ba> jao maja
sada imasaLlao %yaaMcaa maI yaaogaxaoma caalavaIM
23 EawapUva-k jao kaoNaI yajatI Anya dOvatoM
yajatI to ih maatoM ica prI maagaa-sa saaoDunaI
24 Baao>a maI sava- ya&aMcaa fladata ih maI ica tao
naoNatI t<va hoM maaJaoM mhNaUina pDtI ica to
25 dovaaMcao Ba> dovaaMsa iptraMcao tyaaMsa ica
BaUtaMcao Ba> BaUtaMsa maaJao ih maja pavatI
30
26 p~ vaa puYp jaao p`omaoM fL vaa jaL do maja
toM %yaa piva~ Ba>acaoM Aip-laoM Kaya maI sauKoM
27 jaoM KasaI haoimasaI dosaI jaoM jaoM AacairsaI tp
jaoM kaMhIM kirsaI kma- toM krIM maja Ap-Na
28 ASaanaoM taoDunaI sava- kma-baMQa SauBaaSauBa
yaaogasaMnyaasa saaMQaUina imaLsaI maja maaokLa
29 sama maI sava- BaUtaMsa ip`yaaip`ya nasao maja
prI p`omabaLoM raho Ba> maaJyaaMt %yaaMt maI
30 Asaao maaoza duracaarI Bajao maja Ananya jaao
maanaavaa tao jasaa saaQau %yaacaa sauMdr inaScaya
31 SaIGa` tao haoya Qamaa-%maa SaaMit SaaSvat imaLvaI
jaaNa inaiScat tUM maaJaa Ba@t naaSa na pavatao
32 Qa$ina Aasara maaJaa BaaoLo s~IvaOSyaSaUd` ih
kIM papyaaoina jao jaIva to ih maaoxaasa pavatI
33 toqao ba`*maiYa- rajaiYa- (aMcaI gaaoYT kSaasa tI
Baja tUM maja Aalaasa laaokIM duKd naSvar
34 p`omaanaoM Qyaasa Gao}ina yajaIM maja namaIM maja
AsaoM jaaoDUina Aa%myaasa imaLsaI maja ma%pr

AQyaaya dhavaa
31
EaIBagavaana\ mhNaalao

1 if$ina saaMgataoM eok vaa@ya ]<ama maI tuja


raKsaI EavaNaIM gaaoDI tuJaoM maI iht [icCtaoM
2 na dova jaaNatI maaJaa p`Baava na mahiYa- ih
sava-qaa maI ica dovaaMcaoM mahYaI-McaoM ih maUL kIM
3 AaoLKo jaao Ajanmaa maI svayaMBaU ivaSvacaalak
inamaao-h tao manauYyaaMt sauTlaa patkaMtunaI
4 bauiw inamaao-hta &ana sa%yata Sama inaga`h
janma naaSa sauKoM duKoM laaBaalaaBa BayaaBaya
5 tp datR%va saMtaoYa AihMsaa samata xamaa
maaJyaa ica pasaunaI BaUtIM Baava ho vaogavaogaLo
6 mahiYa- saat pUvaI-cao caaOGao manau tsao ica to
maaJao saMkilplao Baava jyaaMcaI laaokaMt hI p`jaa
7 ha yaaogayau> ivastar maaJaa jaao naIT AaoLKo
%yaasa inaYkMp tao yaaoga laaBao (aMt na saMSaya
8 savaa-McaoM maUL maaJyaaMt p`orNaa majapasaunaI
hoM AaoLKUina Ba>InaoM jaaNato BajatI maja
9 ica<aoM p`aNaoM jasao maI ica ekmaokaMsa baaoiQatI
Ba$ina kIt-naoM maaJyaa to AanaMdat KoLtI
10 Asao jao rMgalao ina%ya BajatI p`IitpUva-k
%yaaMsa maI BaoTvaIM maatoM do]naI bauiwyaaoga tao
11 k$ina k$Naa %yaaMcaI )dyaIM rahunaI svayaoM
tojasvaI &anadIpanaoM A&anatma GaalavaIM
32
Ajau-na mhNaalaa

12 piva~ tUM prba`*ma qaaor toM maaoxaQaama tUM


Aa%maa ina%ya Ajanmaa tUM ivaBau dovaaid idvya tUM
13 ?iYa ekmauKMo gaatI tsao Aisat dovala
vyaasa naard dovaiYa- tUM ih AapNa saaMgasaI
14 maainataoM sa%ya hoM saaroM svayaoM jaoM saaMgasaI maja
dova danava kaoNaI ih tuJaoM $p na jaaNatI
15 jaaNasaI toM tuJaoM tUM ica p`%yaxa pu$Yaao<amaa
dovadovaa jagaaqaa BaUtSo aa BaUtBaavanaa
16 ivaBaUtI Aapulyaa idvya maja inaSaoYa saaMga tUM
jyaaMnaI hoM ivaSva tUM saaroM raihlaasa Ba$inayaaM
17 yaaogaoSvara ksaoM jaaNaUM icaMtnaIM icaMtnaIM tuja
kaoNyaa kaoNyaa sva$paMt kravaoM Qyaana maIM tuJaoM
18 %yaa ivaBaUit tsaa yaaoga Aapulaa tao saivastr
punhaM saaMga navho tRiPt saoivataM vacanaamaRt
EaIBagavaana\ mhNaalao

19 baroM maI saaMgataoM idvya mau#ya mau#ya ica %yaa tuja


maaJaa ivaBaUitivastar na saMpo ica kuzoM kQaIM
20 rahtaoM Aa%ma$panaoM savaa-Mcyaa )dyaaMt maI
BaUtmaa~asa maI maUL maQya maI maI ica SaoMvaT
21 Aaid%yaaMt mahaivaYNau jyaaoitYmaMtaMt saUya- maI

marIica mau#ya vaayaUMt maI naxa~aMt caMd`maa


22 maI saamavaod vaodaMt AsaoM dovaaMt [Md` maI
caotnaa maI ica BaUtaMt mana toM [Mid`yaaMt maI
23 kubaor yaxarxaaMt maI $d`aMt sadaiSava
vasaUMt maI AsaoM Aigna AsaoM ]Mcaat mao$ maI
24 puraoihtaMt tUM jaaNa mau#ya tao maI baRhspit
saonaanaIMt tsaa skMd jalaraSaIMt saagar
25 maI ekaxar vaaNaIMt mahYaI-t AsaoM BaRgau
jap maI sava- ya&aMt maI isqaraMt ihmaalaya
26 sava- vaRxaaMt ASva%qa maI dovaYaI-Mt naard
maI ica~rqa gaMQavaI- isawIM kipla maI mauina
27 ASvaIM ]ccaOEavaa jaao maI inaGaalaaoM AmaRtaMtunaI
eoravat gajaoMd`aMt maI naraMt naraiQap
28 maI kamaQaonau gaaMt AayauQaIM vaja` maI AsaoM
]%pi<ahotu maI kama maI sapao-<ama vaasauik
29 naagaaMt SaoYa maI qaaor jaLIM va$Nadovata
iptrIM Aya-maa tao maI AaoZNaaraMt maI yama
30 AsaoM dO%yaaMt p`lhad maaojaNaaraMt kaL maI
SvaapdaMt AsaoM isaMh pxyaaMt Kgaraja maI
31 vaogavaMtaMt maI vaayau Sas~vaIraMt rama maI
ma%syaaMt maI AsaoM na nadI gaMgaa naVaMt maI
32 saRYTIcaoM maI AsaoM maUL mauK maI AaoGa tao ih maI
ivaVaMt Aa%maivaVa maI va@%yaaMcaa t<vavaad maIM
33 samaasaaMt AsaoM WMW AxaraMt Akar maI
maI ica Axaya tao kaL ivaSvakta- ivaraT\ svayaoM
34 sava-naaSak maI maR%yau haoNaara janma maI AsaoM
vaaNaI EaI kIit- naarIMt xamaa maoQaa QaRit smaRit
35 saamaaMt maI baRht\saama gaaya~I maM~saar maI
maI maaga-SaIYa- maasaaMt ?tUMt fulalaa ?tu
36 Vut maI CLNaaraMcao tojasvaaMtIla toja maI
sa%va maI saai<vakaMtIla jaya maI AaiNa inaScaya
37 maI vaasaudova vaRYNaIMt paMDvaaMt QanaMjaya
maunaIMt mauina maI vyaasa kvaIMt ]Sanaa kiva
38 dMD maI dmavaMtaMcaa ivajayaocCUMsa Qama- maI
gaUZaMt maaOna maI qaaor &a%yaaMcaoM &ana maI AsaoM
39 tsaoM ica sava- BaUtaMcao baIja jaoM toM ih jaaNa maI
maaJyaa ivaNa nasao kaMhIM laoSamaa~ caracarIM
40 maaJyaa idvya ivaBaUtIMsa nasao AMt kuzoM ica tao
trI ivaBaUitivastar ha maI qaaoDyaaMt baaoilalaaoM
41 ivaBaUityau> jaI vastu laxmaIvaMt ]da<a vaa
maaJyaa ica ikrNaaMtUina inaGaalaI jaaNa tI Asao
42 Aqavaa kaya hoM far jaaNaUina kirSaIla tUM
ekaMSaoM ivaSva hoM saaroM vyaapUina ]rlaaoM ica maI
AQyaaya Akravaa
33
Ajau-na mhNaalaa

1 k$ina k$Naa maaJaI baaoilalaasa rhsya jaoM

%yaa qaaor Aa%maivaVonaoM maaJaa ha maaoh foiDlaa


2 ]%pi<anaaSa BaUtaMcao eoiklao maIM saivastr
kLlaa tujapasaUina ABaMga maihmaa tuJaa
3 tuJaoM toM SvarI $p maainataoM saaMgasaI jasaoM
toM ica maI [icCtaoM pahUM p`%yaxa pu$Yaao<amaa
4 tUM jarI maainasaI Sa@ya maja toM $p pahNaoM
trI yaaogaoSvara dovaa daKvaIM toM ica SaaSvat
EaIBagavaana\ mhNaalao

5 pha idvya tSaIM maaJaIM $poM Satsahs~ tUM


naanaa p`kar Aakar vaNa- jyaaMt ivaica~ ica
6 vasau vaayau pha $d` tsao Aaid%ya AiSvanaI
pha Anaok AaScayaoM- kQaIM kaoNaIM na paihlaIM
7 [qaoM Aaja pha saaroM ivaSva tUM sacaracar
maaJyaa dohaMt ek~ [cCadSa-na hoM tuja
8 prI tUM cama-caxaUnaoM pahUM na SaksaI maja
Gao idvya dRiYT hI maaJaa SvarI yaaoga tUM pha
saMjaya mhNaalaa

9 mahayaaogaoSvaroM YNaoM rayaa baaolaUina (aprI


daivalaoM toqa paqaa-sa qaaorlaoM $p SvarI
10 bahu DaoLo mauKoM jyaaMt dSa-naoM bahu Ad\Baut
bahu idvya AlaMkar sajja idvyaayauQaoM bahu
11 idvya vas~oM fulaoM gaMQa lao]naI sava-taoprI
AaScayaoM- Barlaa dova ivaSvavyaapI AnaMt tao
12 p`Baa sahs~saUyaa-McaI naBaIM ekvaTo jarI
trI %yaa qaaor dovaacyaa p`BaoSaIM na tuLo ica tI
13 saaro jagaaMtlao Baod tovhaM kalavalao jasao
dohaMt dova dovaacyaa doiKlao toqa Ajau-naoM
14 maga ivaismat tao Jaalaa AMgaI raomaaMca daTlao
p`BaUsa hat jaaoDUina baaoilalaa natmastk
34
Ajau-na mhNaalaa

15 doKoM p`Baao dova tuJyaa SarIrIM


kaoMdaTlao sava- ica BaUtsaMGa
pd\maasanaIM Qyaana QarI ivaQaata
?YaIMsavao KoLt idvya sap16 lao}ina DaoLo mauK hat paoT
ijaqaoM itqaoM tUM ica AnaMtmaUtoivaSvaoSvara SaoMvaT maQya maUL
tuJyaa na maI doKt ivaSva$pIM
17 p`Baao gadacaikrITQaarI
p`kaSa sava-~ tuJaa p`caMD
DaoLo na pahUM SaktI Apar
jyaaMtiU na ho poTt AignasaUya-
18 tUM qaaor toM Axar jaaNaNyaacaoM
tuJaa ica AaQaar jagaasa AMtIM
tUM raiKsaI SaaSvatQama- ina%ya
maI maainataoM tUM prmaa%mat%va

19 iktI Baujaa vaIya- iktI psaara


DaoLo ksao ]jjala caMd`saUyaha poTlaa Aigna tuJyaa mauKaMt
tUM taivasaI sava- ica Aa%matojaoM
20 dahI idSaa ivastRt AMtraL
vyaapUina tUM ek ica raihlaasaIM
pahUina hoM Ad\Baut ]ga` $p
itnhI jagaoM vyaakuLlaIM ]dara
21 ho dova saaro irGatI tuJyaaMt
kaoNaI BayaoM p`aiqa-t bawhst
maaMgalyagaItoM tuja isaw saMt
praoprI AaLivatI samast
22 Aaid%ya ivaSvao vasau $d` saaQya
kumaar daoGao iptRdova vaayau
gaMQava- dO%yaaMsah yaxa isaw
saaro ksao ivaismat pahtatI
23 AfaT hoM $p AsaM#ya DaoLo
mauKoM Baujaa }$ AsaM#ya paya
AsaM#ya paoToM ivakraL daZa
(a dSa-naoM vyaakuL laaok maI ih
24 BaodUina AakaSa Ba$ina rMgaIM
faDUina DaoLo ]GaDUina taoMDoM
tUM poTlaasaI baGa jaIva maaJaa
Byaalaa na doKo Sama AaiNa QaIr
25 kraL daZa ivakraL taoMDMo
klpantAgnaIsama doKtaM ica
id=\maUZ JaalaaoM sauK toM pLalaoM
p`sa hao kIM jaga hoM tuJaoM icaM
26 Aha ksao ho QaRtraYT/pu~
Gao}inayaaM rajasamaUh saaro
ho BaIYma ho d`aoNa tsaa ica kNaho Aamaucao vaIr ih mau#ya mau#ya
27 jaatI %varonaoM ica tuJyaa mauKaMt
BayaaNa jaIM Byaasaur jyaaMt daZa
daMtaMt kaMhIM iSarlaIM iSaroM jaIM
%yaaMcaoM jasaoM pIz ica pahtaoM maI
28 jasao naVaMcao sagaLo p`vaah
vaogaoM samaud`aMt ica QaaMva GaotI
tsao tuJyaa ho jaL%yaa mauKaMt
QaaMvaUina jaatI narvaIr saaro
29 Ba$inayaaM vaoga jasao ptMga
GaotI ]Dyaa AignamauKIM marayaa
tsao ica ho laaok tuJyaa mauKaMt
GaotI ]Dyaa vaogaBaroM marayaa
30 samast laaokaMsa igaLUina AaoMz
tUM caaiTtaosaI jaL%yaa ijaBaaMnaIM

vaoZUina ivaSvaasa samaga` tojaoM


Baajao p`Baao ]ga` tuJaI p`Baa hI
31 saaMgaa AsaaM kaoNa tumhI BayaaNa
namaUM tumhaM dovavara na kaopa
jaaNaavayaa ]%sauk Aaiddovaa
QyaanaIM na yao kIM krNaI kSaI hI
EaIBagavaana\ mhNaalao

32 maI kaL laaokaMtk vaaZlaolaa


Baxaavayaa isaw [qaoM janaaMsa
ho naYT haotIla tuJyaa ivanaa ihM
Jaalao ]Bao jao ]Baya~ vaIr
33 mhNaUina tUM }z imaLIva kIitijaMkUina inaYkMTk rajya BaaogaIM
maIM maairlao ho sagaLo ica AaQaIM
inaima<a hao kovaL savyasaacaI
34 d`aoNaasa BaIYmaasa jayad`qaasa
kNaa-id vaIraMsa rNaaMgaNaaMt
maI maairlaolyaaMsa if$ina maarIM
inaSaMk JauMjaoM jaya tao tuJaa ica
35
saMjaya mhNaalaa

35 eokUina hoM Ajau-na YNavaa@ya


Byaalaa jasaa kapt hat jaaoDI
YNaasa vaMdUina punaSca baaolao
lavaUinayaa toqa gaLa Ba$ina
Ajau-na mhNaalaa

36 jagaIM tuJyaa yau> ica kIt-naanaoM


AanaMd laaoTo Anauraga daTo
Byaalao ksao raxasa QaaMva GaotI
ho vaMidtI isawsamaUh saaro
37 p`Baao na kaM ho tuja vaMidtIla
k%yaa-sa kta- gau$ tUM gau$sa
AaQaar tUM Axar tUM AnaMta
Aahosa naahIMsa plaIkDo tUM
38 dovaaid tUM tUM ica puraNa Aa%maa
jagaasa (a AMitma Aasara tUM
tUM jaaNataosaI tuja maaoxaQaamaa
ivastairsaI ivaSva AnaMt$pa
39 tUM Aigna tUM vaayau samast dova
p`jaapto tUM ica ipta vaDIla
Asaao namaskar sahs~ vaar
PaunhaM punhaM AaiNa PaunhaM punhaM ih
40 samaaor maagaoM sagaLIkDo ica
Asaao namaskar ijaqaoM ijaqaoM tUM
]%saah saamaqa- tuJaoM AnaMt
tUM sava- kIM sava- tuJyaa ica paoTIM
41 samaana maanaIM AivanaItBaavaoM

YNaa gaDyaa hak ASaI ica maarIM


na jaaNata ha maihmaa tuJaa maI
p`omaoM p`maadoM bahu baaola baaolaoM
42 KoLoM inajaoM svaOr ica Kat baOsaoM
caoYTa krIM sava- tuJyaa samaaor
janaIM manaIM vaa tuja tucC laoKoM
xamaa krIM Baana tuJaoM kuNaasa
43 Aahosa tUM baap caracarasa
Aahosa maaozI gau$dovata tUM
tuJaI na jaaoDI tuja kaoNa maaoDI
itnhI jagaIM (a ]pmaa ica qaaoDI
44 mhNaUina laaoTaMgaNa GaailataoM maI
p`sa haoM stvanaIyamaUtoxamaa krIM baa maja laoMkratoM
saKa sa#yaatoM ip`ya tUM ip`yaatoM
45 ApUva- pahUina Apar QaalaaoM
prI manaIM vyaakuLta na jaaya
punhaM baGaUM do maja toM ica $p
p`sa haoM jagadISvara tUM
46 GaoM gada ca ikrIT GaalaIM
tsaoM ica pahUM tuja [icCtaoM maI
AnaMt baahUMsa igaLUina paoTIM
cahUM BaujaaMcaa naT ivaSvamaUto-
36
EaIBagavaana\ mhNaalao

47 p`sa hao}ina rcaUina yaaoga


hoM daivalaoM maI tuja ivaSva$p
AnaMt tojaaomaya AaV qaaor
jaoM paihlaoM AajavarI na kaoNaIM
48 GaaokUinayaaM vaod k$ina kmao-M
yajaUina vaa ]ga` tpoM tpUina
do}ina danaoM jagatIM na Sa@ya
tuJyaa ivanaa dSa-na hoM kuNaasa
49 hao}M nakao vyaakuL maUZBaavaoM
pahUina hoM $p BayaaNa maaJaoM
p`sa ica<aoM Baya saaoDunaI tUM
pha punhaM toM ip`ya pUva-$p
saMjaya mhNaalaa

50 baaolaUina eosaoM maga vaasaudovaoM


paqaa-sa toM daKivalaoM sva$p
Byaalyaasa AaSvaasana Vavayaa tao
Jaalaa punhaM saaOmya ]dar dova
Ajau-na mhNaalaa

51 pahUina hoM tuJaoM saaOmya maanauYaI $p maaQavaa


JaalaaoM p`sa maI AataM AalaaoM BaanaavarI punhaM
EaIBagavaana\ mhNaalao

52 hoM paihlaoMsa tUM maaJaoM Ait dula-Ba dSa-na

AaSaa ica raKunaI jyaacaI JaurtI ina%ya dova ih


53 ya&danatpoM kolaIM vaodaByaasa ih saaiQalaa
trI dSa-na hoM maaJaoM na laaBao laaBalaoM tuja
54 laaBao AnanyaBa>InaoM maaJaoM hoM &anadSa-na
dSa-naoM haoya maaJyaaMt p`vaoSa maga t<vataM
55 maaJyaa kmaa-Mt jaao magna Ba>InaoM Barlaa Asao
jagaIM inasaMga inavaO-r imaLo tao maja ma%pr

AQyaaya baaravaa
37
Ajau-na mhNaalaa

1 Asao imasaLlao kaoNaI tuja Ba> ]paisatI


kaoNaI Axar Avya> yaaogaI to qaaor kaoNato
EaIBagavaana\ mhNaalao

2 raovaUina mana maaJyaaMt BajatI ina%ya jaaoiDlao


EawonaoM Baarlao maaJyaa to yaaogaI qaaor maainataoM
3 prI AicaM%ya Avya> sava-vyaapI KuNaoivaNa
ina%ya inaScaL inaila-Pt jao Axar ]paisatI
4 raoiQatI [Mid`yaoM pUNa- sava-~ sama jaaNaunaI
maaJyaa kDo ica to yaotI &anaI ivaSvaihtIM rt
5 Avya>IM gaaoivatI ica<a @laoSa %yaaMsa ivaSaoYa ica
dohvaMtasa Avya>IM sauKoM baaoQa GaDo ica naa
6 prI jao sagaLIM kmao-M maja ApU-ina ma%pr
Ananya Bai>yaaogaanaoM BajatI icaMtunaI maja
7 maaJyaaMt raoivatI ica<a %yaaMsa SaIGa` ica maI svayaoM
saMsaarsaagaraMtUina kaiZtaoM maR%yau maa$naI
38
8 mana maaJyaaMt tUM zova bauiw maaJyaaMt raK tUM
mhNajao maga inaSaMk maI ica haoSaIla tUM svayaoM
9 jaala jaD maaJyaaMt ica<aasa krNaoM isqar
trI AByaasayaaogaanaoM [cCUina maja maoLvaIM
10 AByaasa ih navho saaQya trI ma%kma- AacarIM
imaLola tuja tI isaiw ma%kma- ih k$inayaaM
11 na GaDo hoM AsaoM kma- yaaoga maaJyaaMt saaQaunaI
trI sava- ica kmaa-McaoM p`ya%naoM fL saaoD tUM
12 p`ya%naoM laaBatoM &ana puZoM tnmayata GaDo
maga pUNa- fla%yaaga SaIGa` jaao SaaMit dotsao
39
13 kaoNaacaa na krI WoYa dyaa maO~I vasao manaIM
maI maaJaoM na mhNao saaoSaI sauKduKoM xamaabaLoM
14 sada saMtYu T jaao yaaogaI saMyamaI dRZinaScayaI
ApI- maja manaaobauiw Ba> tao AavaDo maja
15 jaao na laaokaMsa kMTaLo jyaasa kMTaLtI na to
hYa- Saaok Baya aoQa naoNao tao AavaDo maja
16 naoNao vyaqaa ]daisana dxa inama-L inaspRh
saaoDI AarMBa jaao saaro Ba> tao AavaDo maja
17 na ]llaasao na saMtapo na maagao na Jauro ica jaao
baroM vaaT saaoDUina Bajao tao AavaDo maja
18 sama doKo saKo vaOrI tsao maanaapmaana ih
SaIt ]YNa sauKMo duKoM k$ina sama maaokLa
19 inaMda stuit na Gao maaOnaI imaLo toM gaaoD maainatao
isqarbauiw inaraQaar Ba> tao AavaDo maja
20 jao Qama-saar hoM ina%ya EawonaoM maI ica laxaunaI
saoivatI to tsao Ba> far AavaDtI maja

AQyaaya toravaa
40
EaIBagavaana\ mhNaalao

1 Ajau-naa (a SarIrasa mhNatI xao~ jaaNato


jaaNao hoM xao~ jaao %yaasa xao`~& mhNatI tsaoM
2 xao~& maI ica tao jaaNa xao~aMt sagaLyaa vasaoM
xao~ xao~&Baodasa jaaNaNaoM &ana maI mhNaoM
3 xao~ kaoNa ksaoM %yaaMt ivakar kuzlao ksao
xao~& tao ksaa kaoNa eok qaaoDyaaMt saaMgataoM
4 ?YaIMnaIM iBa maM~aMt gaa[laoM hoM praoprI
vaiNa-lao ba`mhvaa@yaaMt sap`maaNa sauinaiScat
5 pMca BaUtoM AhMkar bauiw Avya> maUL jaoM
[Mid`yaoM Akra %yaaMsa KoMicatoM Aqa-pMcak
6 [cCa WoYa sauKMo duKoM QaRit saMGaat caotnaa
ivakaryau> hoM xao~ qaaoDyaaMt tuja baaoilalaaoM
7 nama`ta dMBaSaUnya%va AihMsaa ?tujaa xamaa
paivaHya gau$SauEaUYaa isqarta Aa%masaMyama
8 inarhMkarta ica<aIM ivaYayaaMt ivar>ta
janmamaR%yaujararaogaduKdaoYaivacaarNaa
9 inasaMgavaRi<a kmaa-Mt pu~adIMt AilaPtta
ip`yaAip`ya laaBaaMt AKMD samaica<ata
10 maaJyaa zaM Ananya%vaoM Bai> inaYkama inaScaL
ekaMtaivaYayaIM p`Iit janasaMgaaMt naavaD
11 Aa%ma&anaIM isqar Eawa t%vataM &oyadSa-na
hoM &ana baaoilalaoM saaroM A&ana ivaprIt jaoM
12 &oya toM saaMgataoM jyaacyaa &anaanaoM AmaRt%va ica
Anaaid jaoM prba`*ma Aaho naahIM na baaolavao
13 sava-M~ idsatI jyaasa hat paya iSaroM mauKMo
kana DaoLo ih sava-~ sava- JaaMkUina jao ]ro
14 AsaUina [Mid`yaatIt %yaaMcao vyaapar BaasavaI
na spSa-taM QarI sava- gauNa BaaogaUina inagau-Na
15 jaoM ek AaMtbaahor jaoM ek ica caracar
AsaUina javaLI dUr saUxma%vaoM naoNavao ica jaoM
16 BaUtmaa~IM na BaodUina raihlaoM BaoidlyaaprI
BaUtaMsa janma do paLI igaLI jaoM SaoMvaTIM svayaoM
17 jaoM AMQaarasa AMQaar tojaacaoM toja baaoilalaoM
&anaacaoM &ana toM &oya savaa-Mcyaa )dyaIM vasao
18 saMxaopoM vaiNa-laoM xao~ &ana &oya tsaoM ica hoM
jaaNaUina Ba> jaoM maaJaa maaJaoM saayaujya maoLvaI
41
19 p`kRtIpu$YaacaI hI jaaoDI jaaNa Anaaid tUM
p`kRtIpasaunaI haotI ivakar gauNa sava- ih
20 dohoMid`yaaMcaoM ktR-%va baaoilalaoM p`kRtIkDo
duKasauKacaoM Baao@tR%va baaoilalao pu$YaakDo
21 baaMiQalaa p`tInaoM tao tIcao to gauNa Baaoigatao
gauNasaMgaamauLoM (asa GaoNaoM janma SauBaaSauBa
22 sava-saaxaI Anau&ata Bata- Baao>a mahoSvar

mhNatI prmaa%maa ih dohIM pu$Ya tao pr


23 pu$YaacaoM AsaoM $p p`tIcaoM gauNaa%mak
jaaNao ksaa ih tao rahao na punhaM janma pavatao
24 QyaanaanaoM pahtI kaoNaI svayaoM Aa%myaasa AMtrIM
saaM#yayaaogaoM tsaoM kaoNaI kma-yaaogaoM ih AaiNak
25 svayaoM naoNaUinayaaM kaoNaI qaaoraMpasaUina eoiktI
trtI to ih maR%yaUsa EawonaoM vatu-naI tsaoM
42
26 ]%p haotsao laaokIM jaoM jaoM sqaavarjaMgama
xao~ xao~&saMyaaogaoM GaiDlaoM jaaNa sava- toM
27 samaana sava- BaUtaMt raihlaa prmaoSvar
AnaaSaI naaSavaMtaMt jaao paho tao ica pahtao
28 jaao paho p`Bau sava-~ Barlaa sama tao svayaoM
Aa%myaacaI na krI ihMsaa gait ]<ama maoLvaI
29 p`tIcyaa ica tM~anaoM kmao-M haotat sava- ih
Aa%maa tao na krI kaMhIM hoM paho tao ica pahtao
30 ek%vaIM jaaoiDlaoM paho BaUtaMcaoM vaogaLopNa
%yaamaQaUina ica ivastar tovhaM ba`*ma%va laaBalaoM
31 prmaa%maa na vaoMcao ica kIM inagau-Na Anaaid ha
raho dohIM prI kaMhI na krI na maLo ica tao
32 sava- vyaapUina AakaSa saUxma%vaoM na maLo jasaoM
sava-~ Barlaa dohIM Aa%maa tao na maLo tsaa
33 eklaa ica jasaa saUya- ]jaLI Bauvana~ya
tsaa xao~& tao xao~ saMpNU a- ]jaLItsao
34 pahtI &anadRYTInaoM xao~xao~&Baod ha
BaUtp`it laMGaUina to ba`*mapd pavatI

AQyaaya caaOdavaa
43
EaIBagavaana\ mhNaalao

1 sava- &anaaMmaQaoM qaaor &ana toM saaMgataoM punhaM


jaoM jaaNaUina [qaoM maaoxa pavalao sagaLo mauina
2 (a &anaacyaa baLanaoM to Jaalao maaJyaa ica saarKo
jagaoM yaovaaot jaavaaot to ABaMga jasao tsao
3 maaJaoM p`it hoM xao~ itqaoM maI baIja poirtaoM
%yaatUina sava- BaUtaMcaI ]%pi<a maga haotsao
4 sava- yaaonaIMmaQaoM maUit- ijatu@yaa janma pavatI
maata p`it hI %yaaMsa ipta maI baIja poirta
5 p`tIpasaunaI haotI gauNa sa<varjasa\tma
to inaiva-kar Aa%myaasa jaNaUM dohaMt jauMiptI
6 %yaaMt inama-L toM sa<va &ana Aaraogya vaaZvaI
maI sauKI AaiNa maI &anaI SaRMKlaa hI ica laovavaI
7 rja toM vaasanaa$p tRYNaa Aasai> vaaZvaI
Aa%myaasa kma-saMgaanaoM TaiktoM jaKDUina toM
8 gauMgavaI tma savaa-Msa A&ana ica iva$ZlaoM
JaaoMp AaLsa dula-xa (aMnaI Gao$ina baaMiQato
9 sauKaMt GaailatoM sa<va rja kmaa-Mt GaailatoM
&ana JaaMkUina saMpUNa- dula-xaIM GaailatoM tma
10 Anya daoGaaMsa ijaMkUina itsaroM kirtoM baL
AsaoM caZo kQaIM sa<va kQaIM rja kQaIM tma
11 p`&ocaa [Mid`yaWara p`kaSa sagaLIkDo
dohaMt psaro tovhaM jaaNaavaoM sa<va vaaZlaoM
12 p`vaRi<a laalasaa laaoBa kmaa-rMBa ASaaMtta
hIM dohIM ]ztI tovhaM jaaNaavaoM rja vaaZlaoM
13 AMQaar maaoh dula-xa Ap`vaRi<a cahUMkDo
dohaMt maajalaIM tovhaM jaaNaavaoM tma vaaZlaoM
14 vaaZlaoM AsataM sa<va jaaya jaao doh saaoDunaI
janmatao SauBa laaokaMt tao &a%yaaMcyaa samaagamaIM
15 rjaaMt laIna Jaalaa tao kmaa-sa>aMt janmatao
tmaIM bauDUina gaolaa tao maUZyaaonaIMt janmatao
16 fL saai<vak kmaa-caoM puNya inama-L baaoilalaoM
rjaacaoM fL toM duK tmaacaoM &anaSaUnyata
17 sa<vaaMtUina inaGao &ana inaGao laaoBa rjaaMtunaI
A&ana maaoh dula-xa inaGatI hIM tmaaMtunaI
18 sa<vasqa caZtI ]Mca maQyaoM rajasa rahtI
hInavaR<aIMt vaagaUina jaatI tamasa KalatI
19 gauNaaMivaNa nasao kta- Aa%maa tao %yaaMpilakDo
doKNaa AaoLKo hoM jaao haoya maaJaoM ica $p tao
20 dohkarNa ho tIna gauNa jaaya t$ina jaao
janmamaR%yaujaraduKIM saaoiDlaa maaoxa gaaMztao

44
Ajau-na mhNaalaa

21 i~gauNaatIt jaao dovaa %yaacaoM laxaNa kaya toM


vaagaNaUk kSaI %yaacaI ksaa tao gauNa inastro
EaIBagavaana\ mhNaalao

22 p`kaSa maaoh ]Vaoga gauNakayao-M inasaga-taM


pavataM na krI Kod na QarI Aasa laaoptaM
23 raho jasaa ]dasaIna gauNaaMnaI jaao na caaLvao
%yaaMcaa ica KoL jaaNaUina na Daolao laoSamaa~ ih
24 Aa%ma%vaoM sama jaao paho saaonaoM paYaaNa maRi<aka
QaOya-vaMt sauKoM duKoM stuitinaMda ip`yaaip`ya
25 maanaapmaana jaao naoNao naoNao jaao Sa~uima~ ih
AarMBa saaoiDlao jyaanaoM tao gauNaatIt baaoilalaa
26 jaao ekinaYz Ba>InaoM AKMD maja saoivatao
tao (a gauNaaMsa laMGaUina Sako ba`*ma%va AakLUM
27 ba`*maasa maI ica AaQaar AvaIT AmaRtasa maI
maI ica SaaSvat Qamaa-sa Aa%yaMitk sauKasa maI

AQyaaya pMQaravaa
45
EaIBagavaana\ mhNaalao

1 KalaIM SaaKa varI maUL ina%ya ASva%qa baaoilalaa


jyaacyaa panaaMmaQyaoM vaod jaaNao tao vaod jaaNatao
2 varI ih SaaKa fuTlyaa tyaasa
hIM BaaogapanaoM gauNapuYT jaoqaoM
KalaIM ih maULoM inaGatI navaIna
dRZavalaIM kma-baLoM naRlaaokIM
3 *yaacaoM tsaoM $p idsao na yaoqaoM
Baasao na SaoMDa bauDKa na KaMda
Gao}ina vaOragya ABaMga Sas~
taoDiU nayaa ha dRZmaUla vaRxa
4 Gyaavaa puZoM SaaoQa tyaa pdacaa
jaoqaUina maagaoM ifrNaoM nasao ica
VavaI bauDI %yaa prmaa%mat<vaIM
P`avaRit jaoqaoM sfurlaI Anaaid
5 jao maanamaaohaMsah saMgadaoYa
jaaLUina inavaa-sana Aa%mainaYz
WMWoM na GaotI sauKduKmaUL
to p`a& %yaa ina%yapdIM p`ivaYT
6 na %yaasa ]jaLI saUya- kayasao AignacaMd` ho
jaoqa gaolaa na prto maaJaoM AMitma Qaama toM
46
7 maaJaa ica AMSa saMsaarI Jaalaa jaIva sanaatna
pMcaoMid`yaoM manaaoyau> p`tIMtUina KoMicatao
8 puYpaidkaMtunaI vaara gaMQa KoMcaUina Gaotsao
tSaIM Gao}ina hIM sava- doh saaoDI QarI p`Bau
9 Eaao~ ijavha %vacaa caxau Ga`aNa AaiNak toM mana
*yaa savaa-Msa AiQaYzUina to to ivaYaya saoivatao
10 saaoiDtao Qairtao doh Baaoigatao gauNayau> ha
prI na pahtI maUZ &anaI DaoLsa pahtI
11 yaaogaI ya%nabaLoM *yaasa pahtI )dyaIM isqat
ica<ahIna ASauwa%mao p`ya%naoM ih na pahtI
47
12 saUyaa-Mt jaLtoM toja jaoM ivaSva ]jaLItsao
tsao caMd`aMt AgnaIMt jaaNa maaJaoM ica toja toM
13 AakYa-NabaLoM BaUtMo Qara$poM QarItsaoM
vanasptIMsa maI saaoma paoiYataoM Bairlaa rsaoM
14 maI vaOSvaanar$panaoM p`aiNadohaMt rahunaI
AMo tIM pcavaIM caarI p`aNaapanaaMsa fuMkunaI
15 savaa-MtrIM maI kirtaoM inavaasa
dotaoM smaRit &ana ivavaok savaasamaga` vaodaMsa ih maI ica vaoV
vaod& maI vaodrhsyakta-
48
16 laaokIM pu$Ya to daona xar AaiNak Axar

xar sava- ica hIM BaUtMo isqar Axar baaoilalaa


17 mhNatI prmaa%maa tao itjaa pu$Ya ]<ama
ivaSvapaoYak ivaSvaa%maa jaao ivaSvaoSvar Avyaya
18 maI xaraAxarahUina vaogaLa AaiNa ]<ama
vaod laaok mhNao maatoM mhNaUina pu$Yaao<ama
19 maaoh saa$ina jaao dUr jaaNao maI pu$Yaao<ama
sava-& tao sava-BaavaoM sava-$pIM Bajao maja
20 A%yaMt gaUZ hoM Saas~ inama-La tuja baaoilalaaoM
hoM jaaNao tao bauiwmaMt haola t%ya ica

AQyaaya saaoLavaa
49
EaIBagavaana\ mhNaalao

1 inaBa-ya%va manaSauiw yaaoga&anaIM sauinaScaya


ya& inaga`h datR%va svaaQyaaya ?jauta tp
2 AihMsaa SaaMit AaoQa %yaaga saaOjanya sa%yata
AlaubQata dyaa BaUtIM mayaa-da sqaOya- maad-va
3 piva~ta xamaa toja QaOya- Ad`aoh nama`ta
ho %yaacao gauNa jaao Aalaa dOvaI saMpi<a Gao]naI
4 dMBa maIpNa A&ana aoQa dp- kzaorta
laaBatI gauNa ho %yaasa jyaacaI saMpi<a AasaurI
5 sauTka kirto dOvaI AasaurI baMQa Gaailato
iBa}M nakao ica Aalaasa dOvaI saMpi<a jaaDunaI
50
6 BaUtsaRiYT jagaIM daona dOvaI AaiNak AasaurI
ivastaroM vaiNa-laI dOvaI AasaurI eok saaMgataoM
7 kR%yaakR%ya ksaoM kaya naoNatI AasaurI jana
na svacCta na Aacaar jaaNatI to na sa%ya ih
8 mhNatI laiTkoM ivaSva inaraQaar inarISvar
kamamaUlak hoM saaroM kaozlaoM sahkaya- toM
9 svaIka$ina ASaI dRiYT naYTa%mao &anahIna to
jagatacyaa xayaasaazIM inaGaalao irpu ihMsak
10 kama duBa-r saovaUina maanaI daMiBak maajalao
duraga`hbaLoM maUZ kirtI pap inaScayaoM
11 Apar QairtI icaMta jaI maolyaa ih saro ica naa
gaZlao kamaBaaogaaMt jaNaUM sava-sva maanaunaI
12 AaSaocao laolao faMsa kamaaoQaaMt t%pr
BaaogaasaazIM AQamaa-naoM [icCtI QanasaMcaya
13 hoM Aaja laaBalaoM AataM tao jaaoDIna manaaorqa
hoM Aaho toM ih haola maaJaoM ica sagaLoM Qana
14 maIM maairlaa ica tao Sa~u maarIna dusaro ih jao
maI svaamaI AaiNa maI Baao>a sauKI maI isaw maI baLI
15 kulaIna maI ica saMp maaJaI jaaoDI kuzoM Asao
ya&danaivalaasaI maI jalptI A& maaoiht
16 Ba`malao ica<a BaodUina maaohjaalaaMt gauMtlao
pDtI ivaYayaasa> narkaMt AmaMgaL
17 svayaMpUijat gaiva-Yz QanaoM maanaoM madaMQa to
naaMvaacao kirtI ya& dMBaanaoM Avyavaisqat
18 AhMkaroM baLoM dpo-M kamaaoQaoM Ba$inayaaM
maaJaa svaprdohaMt kirtI WoYa ma%sarI
19 WoYaI Ur Asao papI saMsaarIM hIna jao jana
%yaaMsa maI TaiktaoM ina%ya tSaa yaaonaIMt AasaurI
20 jaaoDuina AasaurI yaaoina janmajanmaaMtrIM maga
maatoM na imaLtaM jaatI ]<arao<ar KalatI
51
21 kama aoQa tsaa laaoBa Aa%manaaSaasa karNa
tIna hIM narkWaroM TaLavaIM ica mhNaUinayaaM

22 tmaacaIM hIM itnhI WaroM TaLUina sauTlaa maga


klyaaNamaaga- saovaUina pavao ]<ama tao gait
23 jaao Saas~maaga- saaoDUina kirtao svaOr vat-na
na isaiw laaBato %yaasa na vaa sauK na sad\gait
24 mhNaUina AadrIM Saas~ kayaa-kaya- kLavayaa
Saas~acaoM vaa@ya jaaNaUina [qaoM tUM kma- AacarIM

AQyaaya satravaa
52
Ajau-na mhNaalaa

1 jao Saas~maaga- saaoDUina EawapUva-k pUijatI


%yaaMcaI saai<vak tI inaYza ikMvaa rajasa tamasa
EaIBagavaana\ mhNaalao

2 itnhI p`karcaI Eawa svaBaavaoM jaIva maoLvaI


eok saai<vak tI haoya tSaI rajasa tamasa
3 jasaa svaBaava tao jyaacaa Eawa %yaacaI tSaI Asao
Eawocaa GaiDlaa jaIva jaSaI Eawa tsaa ica tao
4 sa<vasqa pUijatI dova yaxaraxasa rajasa
p`otMo AaiNa BautoM KotoM pUijatI laaok tamasa
5 Saas~oM inaYaoiQalaoM Gaaor dMBao AacairtI tp
AiBamaanaasa poTUina kamaragaoM baLavalao
6 dohQaatUMsa SaaoYaUina maja Aa%myaasa pIiDtI
ivavaokhIna jao %yaaMcaI inaYza tI jaaNa AasaurI
53
7 AaharaMt ih savaa-Mcyaa tIna Baod yaqaa$ica
tsao ya&IM tpIM danaIM saaMgataoM Baod eok to
8 sa<va p`Iit sauK svaasqya AayauYya baL vaaZvaI
rsaaL maQaur isnagQa isqar Aahar saai<vak
9 Karo $xa kDU tIK Amla A%yauYNa dahk
duKSaaokd Aahar raoga vaQa-k rajasa
10 rsahIna inavaalaolaoM iSaLoM duga-MQayau> jaoM
inaiYaw AaiNa ]YToM ih tamasaip`ya Baaojana
11 flaaiBalaaYa saaoDUina kt-vya ica mhNaUinayaaM
ivaQaInaoM mana laavaUina haoya tao ya& saai<vak
12 fLacaoM AnausaMQaana raKunaI dMBapUva-k
laaokaMt yaijalaa jaaya jaaNa tao ya& rajasa
13 nasao ivaiQa nasao maM~ Aao%pi<a nasao ijaqaoM
nasao Eawa nasao %yaaga baaoilalaa ya& tamasa
14 gau$dovaaidkIM pUjaa svacCta vaIya-saMga`h

AihMsaa ?jauta AMgaI dohacaoM tp baaoilalaoM


15 ihtaqa- baaolaNaoM sa%ya p`omaanaoM na KupolasaoM
svaaQyaaya krNaoM ina%ya vaaNaIcaoM tp baaoilalaoM
16 p`sa vaRi<a saaOma%va Aa%maicaMtna saMyama
Baavanaa raKNaoM Sauw manaacaoM tp baaoilalaoM
17 ithorI tp toM saaroM Eawa ]%kT jaaoDunaI
sama%vaoM fL saaoDUina GaDlaoM jaaNa saai<vak
18 sa%karaidk [cCUina kolaoM jaoM dMBa raKunaI
toM caMcaL [qaoM jaaNa tp rajasa Aisqar
19 duraga`hoM ica jaoM haoya AMtra%myaasa pIDunaI
ikMvaa jaoM prGaataqa- jaaNa tamasa toM tp
20 doSaIM kaLIM tsaoM pa~IM ]pkar na [icCtaM
Qama-BaavaoM ica jaoM doNaoM jaaNa toM dana saai<vak
21 ]pkar ApoxaUina Aqavaa fL vaaMCunaI

@laoSapUva-k jaoM doNaoM jaaNa toM dana rajasa


22 k$ina Baavanaa tucC doSaaidk na pahtaM
AnaadroM ica jaoM doNaoM jaaNa toM dana tamasa
54
23 !tt\sat\ *yaaprI ba`*ma ithorI smarlaoM Asao
%yaaMtUina inaima-lao pUvaI- vaod ya& ]pasak
24 mhNaUina AaQaIM !kar ]ccaa$ina ]pasak
ya&danatpoM ]> inarMtr AnauiYztI
25 tt\karsmarNaoM sava- taoDuina flavaasanaa
naanaa ya& tpoM danaoM kirtI maaoxa laxaunaI
26 sat\karsmarNaoM laaBao sa%yata AaiNa saaQauta
tSaI sauMdrta kmaI- sat\karoM baaoilalaI Asao
27 ya&danatpoM ikMvaa kmao-M jaIM %yaaMsa saaQak
vaagaNaoM *yaaprI %yaaMt sat\karfL baaoilalaoM
28 ya& danaoM tpoM kmao-M AEawonaoM AnauiYzlaIM
baaoilalaIM sava- tIM imaqyaa daonhI laaokaMt inaYfL

AQyaaya Azravaa
55
Ajau-na mhNaalaa

1 saMnyaasaacaoM ksaoM t<va %yaagaacaoM ih ksaoM Asao


maI jaaNaUM [icCtaoM YNaa saaMgaavaoM vaogavaogaLoM
EaIBagavaana\ mhNaalao

2 saaoDNaoM kamya kmao-M tao &ato saMnyaasa jaaNatI


fL sava- ica kmaa-McaoM saaoDNaoM %yaaga baaolatI
3 daoYa$p ica hIM kmaoM- saaoDavaIM mhNatI kuNaI
na saaoDavaIM ica mhNatI ya&danatpoM kuNaI
4 trI *yaaivaYayaIM eok maaJaa inaiScat inaNa-ya
%yaaga jaao mhNatI tao ih ithorI Baodlaa Asao
5 ya&danatpoM ina%ya krNaIya AvaSyak
na saaoDavaIM ica tIM haotI &anavaMtasa pavak
6 prI hIM puNyakmaoM- ih mama%va fL saaoDunaI
krNaoM yaaogya ha maaJaa jaaNa ]<ama inaNa-ya
7 naoimalaoM kaya- jaoM %yaacaa saMnyaasa na jauLo ica tao
kolaa tsaa jarI maaohoM %yaaga tamasa baaoilalaa
8 kYTamauLMo ica jaoM kma- saaoDNaoM AaMga raKunaI
%yaaga rajasa tao vaaMJa na doKo AapulaoM fL
9 krNaoM naoimalaoM kma- kt-vya ica mhNaUinayaaM
mama%va fL saaoDUina %yaaga tao maanya saai<vak
10 kmaI-M SauBaaSauBaIM jaovhaM ragaWoYa na raKtao
sa<vaaMt maurlaa %yaagaI &anaoM CodUina saMSaya
11 ASa@ya dohvaMtasa sava-qaa kma- saaoDNaoM
mhNaUina jaao fla%yaagaI tao %yaagaI baaoilalaa Asao
12 ithorI fL kmaa-caoM baroM vaaT imaiEat
%yaagahInaasa toM laaBao saMnyaasaI mau> %yaaMtunaI
56
13 eok tUM majapasaUina &a%yaaMcaa kma-inaNa-ya
prBaaroM ica hoM kma- kirtI paMca karNaoM
14 AiQaYzana AhMkar tSaIM ivaivaQa saaQanaoM
vaogaLalyaa iyaa naanaa dOva toM yaoqa paMcavaoM
15 kayaavaacaamanaoM jaoM jaoM manauYya kirtao jagaIM
Qamaa-caoM vaa AQamaa-caoM %yaacaIM hIM paMca karNaoM
16 toqa jaao Sauw Aa%myaasa kta- maanaUina baOsalaa
saMskarhIna tao maUZ t<va naoNao ica duma-it
17 nasao jyaasa AhMBaava nasao bauwIMt ilaPtta
maarI ivaSva jarI saaroM na maarI ica na baaMiQalaa
57
18 &ata &oya tsaoM &ana ithorI kma-baIja hoM
iyaa krNa ktR-%va kmaa-MgaoM tIna %yaaMtunaI
19 &anaakmaa-Mt k%yaa-Mt i~gauNaIM tIna Baod jao
ricalao to ksao eok gauNat%va& vaiNa-tI
20 BaUtmaa~aMt jaoM paho Baava ek sanaatna
AiBa BaodlaolyaaMt jaaNa toM &ana saai<vak
21 BaodbauwIsa paoYaUina sava- BaUtaMt pahtoM

vaogaLo vaogaLo Baava jaaNa toM &ana rajasa


22 eka dohaMt sava-sva maanaunaI gauMtlaoM vaRqaa

Baavaaqa-hIna jaoM xaud` jaaNa toM &ana tamasa


23 naoimalaoM jaoM na gauMtUina ragaWoYa na raKtaM
kolao inaYkamavaR<aInaoM kma- toM haoya saai<vak
24 Qa$ina kamanaa ica<aIM jaoM AhMkarpUva-k
kolaoM maha KTaTaopoM kma- toM haoya rajasa
25 ivanaaSa vaoMca inaYpi<a saamaqya- ih na pahtaM

AarMiBalaoM ica jaoM maaohoM kma- toM haoya tamasa


26 inasaMga inarhMkar ]%saahI QaOya-maMiDt
fLao jaLao caLo naa tao kta- saai<vak baaoilalaa
27 flakamauk Aasa> laaoBaI AsvacC ihMsak
maairlaa hYa-SaaokoM tao kta- rajasa baaoilalaa
28 svacCMdI xaud` gaiva-Yz GaatkI Saz AaLSaI
dIGa-saU~I sada iK kta- tamasa baaoilalaa
29 bauwIcao Baod jao tIna QaRtIcao ih tsao ica jao
gauNaanausaar to saaro saaMgataoM vaogavaogaLoM
30 Akt-vyaoM baMQaBaya kt-vyaoM maaoxa inaBa-ya
jaaNao saaoDUM Qa$M %yaaMsa bauiw saai<vak AaoLK
31 kayaa-kaya- ksaoM kaya kaya Qama- AQama- tao
jaI jaaNaUM na Sako caaoK bauiw rajasa AaoLK
32 Qama- maanaI AQamaa-sa AMQaaroM BarlaI Asao
Aqa- jaI ]laTa doKo bauiw tamasa AaoLK
33 jaI [Mid`yaoM mana p`aNa *yaaMcao vyaapar caalavaI
sama%vaoM isqar rahUina QaRit saai<vak jaaNa tI
34 Qamaa-qa-kama saaro ica caalavaI saaoya pahunaI
bauDvaI jaI flaaSaoMt QaRit rajasa jaaNa tI
35 inad`a Baya na jaI saaoDI Saaok Kod tsaa mad
GaalaI JaaMpD bauwIsa QaRit tamasa jaaNa tI
36 itnhI p`karcaoM AataM saaMgataoM sauK eok toM
37 AByaasaoM gaaoD jaoM haoya duKacaa AMt daKvaI
jaoM kDU ivaK AarMBaIM AMtIM AmaRttulya ica
Aa%myaaMt Sauw bauwIsa laaBalaoM sauK saai<vak
38 AarMBaIM gaaoDsaoM vaaTo AMtIM maark jaoM ivaK
Baasao ivaYayasaMyaaogaoM [Mid`yaaM sauK rajasa
39 inad`a AaLsa dula-xa *yaaMnaIM Aa%myaasa Gao$naI
AarMBaI pirNaamaI ih gauMgavaI sauK tamasa
40 [qaoM pRqvaIvarI ikMva svagaI-M dovaaidkaMt ih
kaMhIM kuzMo nasao mau> p`tIcyaa gauNaaMtunaI
58
41 ba`a*maNaaidk vaNaa-McaIM kmao-M tIM tIM ivaBaaigalaIM
svaBaavaisaw jao jyaacao gauNa %yaaMsa Qa$inayaaM
42 SaaMit xamaa tp Eawa &ana iva&ana inaga`h
?jauta AaiNa paivaHya ba`*makma- svaBaavataM
43 SaaOya- QaOya- p`jaarxaa yauwIM ih Aplaayana
datR%va dxata toja xaa~kma- svaBaavataM

44 SaotI vyaapar gaaorxaa vaOSyakma- svaBaavataM


krNaoM piDlaI saovaa SaUd`kma- svaBaavataM
45 Aapulyaa Aapulyaa kmaI-M dxa tao maaoxa maoLvaI
eok laaBao ksaa maaoxa svakmaI-M laxa laavaunaI
46 jaao p`orI BaUtmaa~asa jyaacaa ivastar ivaSva hoM
svakma-kusaumaIM %yaasa pUijataM maaoxa laaBatao
47 ]Naa ih Aapulaa Qama- prQamaa-hunaI bara
svaBaavaoM naoimalaoM kma- krI tao daoYa jaaiLtao
48 sahjap`aPt toM kma- na saaoDavaoM sadaoYa ih
daoYa sava- ica kmaa-Mt raho AgnaIMt QaUr tao
49 raKo kuzMo na Aasai> ijaMkUina mana inaspRh
tao naOYkmya- mahaisaiw pavao saMnyaasa saaQaunaI
50 isawIsa laaBalaa ba`*ma gaaMzI kaoNyaaprI maga
&anaacaI qaaor tI inaYza eok qaaoDyaaMt saaMgataoM
51 bauiw saai%vak jaaoDUina QaRtIcaa daor KoMcaunaI
SabdaidspSa- TaLUina ragaWoYaaMsa ijaMkunaI
52 ica<a vaacaa tnaU naomaI ekaMtIM Alp saovaunaI
gaZlaa QyaanayaaogaaMt dRZ vaOragya lao]naI
53 baL dp- AhMkar kama aoQa pirga`h
mama%vaasah saaoDUina SaaMtInaoM ba`*ma AakLI
54 ba`*ma Jaalaa p`sa%vaoM na krI Saaok kamanaa
pavao maaJaI pra Bai> doKo sava-~ saamya jaI
55 Ba>InaoM t<vataM jaaNao kaoNa maI kovaZa AsaoM
*yaaprI maja jaaNaUina maaJyaaMt imasaLo maga
56 k$ina ih sada kmao-M sagaLIM maja saovaunaI
pavao maaJyaa kRponaoM tao AvaIT pd SaaSvat
59
57 maja ma%prvaR<aInaoM sava- kmao-M samapu-naI
sama%va na ZLUM dotaM ica<a maaJyaaMt zova tUM
58 maga sava- BayaoM maaJyaa kRponaoM trSaIla tUM
maIpNaoM hoM na maanaUina pavaSaIla ivanaaSa ica
59 mhNasaI maI na JauMjaoM ica hoM jaoM maIpNa Gao]naI
tao inaScaya tuJaa vyaqa- svaBaava krvaIla ica
60 svaBaavaisaw kmaa-naoM Aapulyaa baaMiQalaasa tUM
jaoM TaLUM pahsaI maaohoM AvaSya kirSaIla toM
61 raihlaa sava- BaUtaMcyaa )dyaIM prmaoSvar
maayaonaoM caaLvaI %yaaMsa jaNaUM yaM~aMt GaalaunaI
62 %yaatoM ica sava-BaavaoM tUM jaaM SarNa pavasaI
%yaacyaa kRpabaLoM qaaor SaaMtIcaoM sqaana SaaSvat
63 AsaoM gaUZahunaI gaUZ baaoilalaaoM &ana maI tuja
QyaanaIM Gao}ina toM saaroM svaocConaoM yaaogya toM krIM
64 sava- gaUZaMtlao gaUZ punhaM ]<ama vaa@ya hoM
ihtaqa- saaMgataoM eok far AavaDsaI maja
65 p`omaanaoM Qyaasa Gao}ina yajaIM maja namaIM maja
ip`ya tUM imaLsaI maatoM p`it&a jaaNa sa%ya hI
66 sagaLo Qama- saaoDUina eka SarNa yao maja

jaaLIna sava- maI papoM tuJaIM Saaok k$M nakao


60
67 na kqaIM hoM kQaIM %yaasa tpaohIna ABa> jaao
EavaNaocCa nasao jyaasa maaJaa ma%sar jaao krI
68 saaMgaola gaUja hoM qaaor maaJyaa Ba>gaNaaMt jaao
tao %yaa prma Ba>InaoM imaLola maja inaiScat
69 kaoNaI AiQak %yaahUina maaJaoM ip`ya krI ica naa
jagaIM AavaDta kaoNaI na haoya maja %yaahunaI
70 ha Qama-$p saMvaad jaao AByaasaIla Aamaucaa
maI maanaIM maja tao pUjaI &anaya& k$inayaaM
71 hoM eokola ih jaao kaoNaI EawonaoM WoYa saaoDunaI
pavaola kma-pUtaMcaI tao ih inavao-Qa sad\gait
72 tUM hoM ekaga` ica<aanaoM Ajau-naa eoiklaoMsa kIM
A&ana$p tao maaoh gaolaa saMpUNa- kIM tuJaa
Ajau-na mhNaalaa

73 maaoh maolaa ica tao dovaa ponaoM smaRit laaBalaI


Jaalaao inaSaMk maI AataM krIna mhNasaI tsaoM
saMjaya mhNaalaa

74 Asaa YNaajau-naaMcaa ha Jaalaa saMvaad Ad\Baut


qaaoraMcaa eoiklaa tao maIM naacavaI raoma raoma jaao
75 vyaasadovaoM pa kolaI qaaor yaaogarhsya hoM
maIM yaaogaoSvar YNaacyaa mauKoM p`%yaxa eoiklaoM
76 ha YNaajau-nasaMvaad rayaa Ad\Baut pavana
AazvaUina manaIM far hYa-taoM hYa-taoM ica maI
77 sma$ina bahu toM $p hrIcaoM Ait Ad\Baut
rayaa ivaismat hao}ina naacataoM naacataoM ica maI
78 yaaogaoSvar ijaqaoM YNa ijaqaoM paqa- QanauQa-r
itqaoM maI pahtaoM ina%ya Qama- EaI jaya vaOBava
gaIta saMpUNa-