You are on page 1of 7

3.

Khai trin tn v v xut tr s dng mu


Sau khi hon thnh cng vic to mt v v phn chia mt v thnh cc
tm tn khc nhau, ta s s dng modul Plate Expand ca chng trnh
ShipConstructor tin hnh khai trin tng t tn v xut tr s dng nhm
mc ch kim tra t tn trong qu trnh gia cng.
Cng vic khai trin tn trong module Plate Expand c tin hnh nh sau:
B1: Khi ng module Plate Expand

B2: M tm tn cn khai trin


File / Open Surface / Chn tm tn cn khai trin (VD: 51-10.MSH)
File / References / Open / OutLine.OUT

B3: a v tr sn thc ln tm tn
File / Frame Line Locations / Open / Frame.LOC
Khi mn hnh module PlateExpand s xut hin hp thoi Frame.LOC

Trong hp thoi ny ta cn khai


bo khong cch gia cc sn
thc. i vi phn on 150120 th
khong sn s l s = 610 mm /
Save

Sau khi khai bo v tr sn thc, trn mt tn 51-10 s xut hin cc sn:

Ngoi ra, nu cn thit ta cng s nhp cc v tr ca ng nc, ng


ct dc trn tn:
File / Waterline Locations / Open / Waterline.LOC
File / Buttock Line Locations / Open / Buttock.LOC
B4: Thit lp cc la chn cho qu trnh khai trin tn
Build / Options hoc trn mn hnh ta nhn vo cng c
Trn mn hnh PlateExpand s xut hin hp thoi Settings bao gm cc
la chn cho qu trnh khai trin.

Hp thoi Settings bao gm 5 th, trong ta cn lu n cc la chn


sau:
- Th General
Ta nh du mc Rotate
Expansion to Smallest Rectangle
nhm mc ch tm tn sau ny
xut ra s nm chim din tch
nh nht trn tm tn c s
- Th Stock
Trong th ny ta cn khai bo
kch thc t tn c s v lng
d trn mi cnh ca t tn khai
trin sau ny.

- Th Templates
Trong th ny s c cc la chn
v: chiu dng (pha trong hay
ngoi), loi dng (dng khung
hay tm), chiu cao ng kim
tra v lng d 2 u ca dng,

- Th DXF v Layer bao gm cc la chn cho bn v xut ra sau ny.

B5: Thc hin cng vic khai trin tn trong module Plate Expand
Build / Expand Surface hoc trn mn hnh ta nhn vo cng c
Khi kt qu s a ra trn mn hnh nh sau:

Bn cnh , chng trnh cn xut ra cc thng tin cn thit nh sau:


- Th t t dng trn tn:

- Mc cong ca t tn (c hin th bng biu ):

c th nhn thy r nht s bin i ca th, ta s dng cc tm tn


c cong phc tp kim tra (VD: 62-16):

B6: Xut ra bn v cng vi cc thng tin ca tm tn


Build / Save DXF Expanded Plate hoc trn mn hnh ta nhn vo cng
c

. Sau ta nhp tn cho bn v c xut ra (VD: 51-10.dxf).

Nh vy cng vic khai trin tn v xut dng mu c hon thnh.


Tuy nhin, Nu mun khai trin cng lc nhiu t tn khc nhau th ta c
th tin hnh nh sau:
File / Expand Multiple Plates
Trn mn hnh chng trnh s xut hin hp thoi Multiple Plate
Expansion:

T ct Surface ta chuyn cc mt
cn khai trin cng lc sang ct
Plates to Expand/ Expand

B7: Chnh sa bn v khai trin tn


Do bn v khai trin tn do chng trnh xut ra cn kh ln xn nn
thun tin trong qu trnh gia cng ta cn chnh sa thm bn v cho hp
l.

Bn v cha c chnh sa

Bn v c chnh sa