Вы находитесь на странице: 1из 112

l UU DU

mechetCee&vevo mebmke=le efJeeefJeeeuee kee efJeeefJeKeele mejmJeleerYeJeve


hegmlekeeuee nmleefueefKele heeC[gefueefheeeW keer DeieeOe efveefOe nw~ Fme hegmlekeeuee ceW
mebie=nerle heeC[gefueefheeeW kes ekeeMeve kes meeLe ner meeLe eee Yeejleere efJeeeDeeW keer
efJeefYeVe %eeve-MeeKeeDeeW kes #es$e ceW vetleve Meem$eere JeeKeeDeeW, Meem$eere evLeeW keer
efnvoer JeeKeeDeeW, vetleve me=efpele ke=efleeeW, efJeefYeVe #es$eeW ceW nes jns DevegmevOeeveeW,
nmleefueefKele heeC[gefueefheeeW keer efJeJejCeheefekeeDeeW, meejmJeleer meg<ecee eYe=efle
DevegmevOeeve-heef$ekeeDeeW leLee efJeeefJeeeuee kes heee Deeefo kee Yeer ekeeMeve Fme
efJeeefJeeeuee kes eje mecheVe nes jne nw~ DeeeJeefOe ueieYeie 1250 Meem$eere evLeeW
kes ekeeMeve kee meewYeeie Fme efJeeefJeeeuee kees eehle ngDee nw~
eneB kes ekeeMeveeW kees ieefjcee eoeve kejves Jeeueer efJeYetefleeeW ceW meJe&eer [e@.
pes.Deej. JewueWeFve, peeve ceesj, Deej.er.Sed. efeefheLe, [e@. peer. efLeyees, [e@. S
Jesefveme, [e@. ieeveeLe Pee SJeb ce.ce.ieesheerveeLe keefJejepe eYe=efle ceveeref<eeeW kee
eesieoeve meoe mcejCeere jnsiee~
Gmeer ieefjceehetCe& SJeb ieewjJeMeeueer hejcheje kees DeeMeeleerle Deeeece eoeve
kejves ceW efJeeefJeeeuee kes ceveer<eer kegueheefle ees. efyevoe emeeo efcee peer Denefve&Me
esjCee eoeve kej jns nQ~
GuuesKeveere nw efke 1866 F&. mes 1917 F&. leke Fme efJeeefJeeeuee keer
hetJe&-mebmLee jepekeere mebmke=le ceneefJeeeuee kes eje heefC[le-heef$ekee
(keeMeerefJeeemegOeeefveefOe) kee ekeeMeve neslee jne~ Fme heef$ekee ceW Gme egie kes
efJeeefJeKeele efJeeveeW kes efveyevOe lees ekeeefMele nesles ner jns, meeLe ner Gme egie ceW
eflejesefnle nes jns yengcetue evLeeW kee meJe&eLece ekeeMeve Yeer neslee jne~ Fme heef$ekee
kee ekeeMeve 1917 F&. kes yeeo ke ieee~ Ssmeer efmLeefle ceW efJeefYeVe Meem$eeW hej
lelkeeueerve ceveeref<eeeW eje efueKes iees efveyevOeeW Deewj heef$ekee ceW ekeeefMele evLeeW kee
oMe&ve lees otj, Gvekee veece-eJeCe Yeer ogue&Ye nes euee~ en ye[s n<e& keer yeele nw efke
mejmJeleerYeJeve hegmlekeeuee kes hetJe&-hegmlekeeOe#e [e@. efJepeeveejeeCe efcee kes
DeLeke heefjece mes GvneR kes mecheeove ceW mebmke=le ceW ekeeefMele ke=efleeeW kees heefC[leheefjecee evLeceeuee kes Devleie&le SJeb Debespeer ceW ekeeefMele ke=efleeeW kees heefC[le
jerefJeefpes[ evLeceeuee kes Devleie&le ekeeefMele efkeee ieee nw~ Fve evLeceeueeDeeW ceW
10 evLeeW kee ekeeMeve ngDee nw~
[1]

Fmeer ekeej efJeeefJeeeuee ves Deheves efJeeefJeKeele mejmJeleerYeJeve hegmlekeeuee


ceW me*die=nerle kegue 1,11,132 nmleefueefKele heeC[gefueefheeeW keer efJeJejCeheef_pekeeDeeW (kewuee@ie) kes 31 YeeieeW kee ekeeMeve mecheVe kejeee nw~ efJeeefJeeeuee
keer en GheueefyOe mebmke=le-Jee*dcee kes efevleve ceW efveee ner veJeesvces<e kee mebeej
kejeesieer~
Deye leke efJeeefJeeeuee ceW efpeve evLeceeueeDeeW kes Devleie&le evLeeW kes ekeeMeve
nes jns nQ, Gvekee efJeJejCe DeOeesefueefKele nw
1. mejmJeleerYeJeve-evLeceeuee~
2. mejmJeleerYeJeve-DeOeeveceeuee~
3. ieeveeLePee-evLeceeuee~
4. ieeveeLePee-eJeeveceeuee~
5. mechetCee&vevo-evLeceeuee~
6. ce.ce.ieesheerveeLekeefJejepe-evLeceeuee~
7. JeuueYeJesoevle-evLeceeuee~
8. eesielev$e evLeceeuee~
9. ce.ce.efMeJekegceejMeeefm$e-evLeceeuee
10. ueIeg-evLeceeuee~
11.eeke=le-pewveefJeee-evLeceeuee~
12. heefjmebJeeo-evLeceeuee~
13.hegmlekeeuee-ogue&Ye-evLeeespevee14. efJeeefJeeeuee-jpelepeevleerevLeceeuee~
evLeceeuee~
15.Deeeee&-yeojerveeLeMegkeuemce=elf e16. ce.ce.megOeekejefJeseof -evLeceeuee~
evLeceeuee~
17.efJeeefJeeeuee-efMeleeyoer18. ce.ce.ieesheerveeLekeefJejepemce=elf eevLeceeuee~
evLeceeuee~
19.eeeee&-efeefheLe-mce=elf e20. nmleefueefKeleefJeJejCe-heefekeeevLeceeuee~
evLeceeuee~
21.heefC[leeerheeefYejeceMeeefm$e22. mebmkeej-evLeceeuee~
mce=elf eevLeceeuee~
23.Deeeee& yegkeveeLeMeeefm$eefKemles
24. efJeeefJeeeuee-mJeCe&peevleerevLeceeuee~
evLeceeuee~
Fve evLeceeueeDeeW keer eke=efle SJeb eJe=efe mes efJeeefJeeeuee kes ekeeMeve-JewYeJe kee
mesle efceuelee nw~ JesoeW mes ueskej meceefle me=efpele nes jns evLejlveeW mes Ge evLeceeueeSB
iegefchele nQ~ efveee ner Fme meejmJele-mecheoe mes eppJeefuele %eeveoerhe lecemees cee
peesefleie&cee kes Meeele mevosMe kee GodIees<e kejlee ngDee egleb ces ieesheee Fme YejleJeekee
keer heueegefle kees eefjleeLe& kejsiee~
JeejeCemeer
[e@. heeekej efcee
Yeeheo-ke=<Ce-oMeceer
efveosMeke,
efJe.meb. 2070
efMe#eCe, MeesOe SJeb ekeeMeve-mebmLeeve
Me.meb. 1935
mechetCee&vevo mebmke=le efJeeefJeeeuee

[2]

c
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

efJeeefJeeeuee kes ekeeMeveeW keer heejcheefjke he=Yetefce


efJe<eeevegeceefCekee
Jeso-Gheefve<eod-eeefleMeeKe-evLe
JeekejCeMeem$e kes evLe
peewefle<e Meem$e kes evLe
veee-JewMesef<eke-oMe&ve kes evLe
Jesoevle-oMe&ve kes evLe
ceerceebmee-oMe&ve kes evLe
yeewoMe&ve leLee heeefue-meefnle kes evLe
Oece&Meem$e leLee veerefleMeem$e kes evLe
lev$eMeem$e kes evLe
hegjeCesefleneme kes evLe
meeefnleMeem$e kes evLe
heefjmebJeeo-evLeceeuee kes evLe
nmleefueefKele evLeeW keer efJeJejCeeeflcekee meteer
meejmJeleer meg<ecee
mebkeee-heef$ekee
eeke=le leLee pewveoMe&ve kes evLe
efJeMJeefJeeeuee Jeelee&
ekeeMeveeW kes efJeee kes efveece

1-2
3
4-8
9-18
19-23
24-29
30-37
38-39
40-45
46-52
53-62
63-68
69-91
92-94
95-100
101-105
106
107-109
110
111-112

[3]

1. Jeso
1. Megkeueepeg:eeefleMeeKeced [ peeslmveeJe=efe: ]
me.Ye.e.cee. [ 125 ]
efJeegle Jesoceveer<eer ees. egieueefkeMeesj efcee peer eje mecheeefole Fme evLe kee
ekeeMeve peeslmveeJe=efe kes meeLe eLece yeej ngDee nw~ ees.efcee keer efJemle=le
Yetefcekee kes meeLe FmeceW heefjefMe kes he ceW efvecveefueefKele leerve cenJehetCe&
Jewefoke evLe meceeefJe nQ
1. eefle%ee-heefjefMeced [ meYee<eced ]
2. DeefJeke=efleue#eCeced [meesoenjCeced ]
3. meceoeeeyeeseOf eveer efMe#ee [ JeeKeemeefnlee ]
Fme ekeej en evLe MegkeueepegJexoere ceeOeefvove MeeKee kes JeekejCe SJeb
heejcheefjke GeejCe-heefle kes mJehe leLee JewefMee kees meJee&erCe he mes
emlegle kejlee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 422
80.00

2. $e+iJesoeeefleMeeKeced
me.Ye.e.cee. [ 121 ]
Fme eeefleMeeKe-evLe kee ekeeMeve GJJeeeee& kes Yee<e kes meeLe
ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 390
56.00

3. DeLeJe&Jesos jepeveerefle:
me.Ye.De.cee. [ 38 ]
en evLe [e@. jeceev jes eje efueKee ieee nw~ efJeeved uesKeke ves Fme evLe
kes ceeOece mes jepeveerefle-Meem$e kees Ske veeer efoMee eoeve keer nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 184
50.00

4. Deefiveeeve
efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 10 ]
Fme evLe kes eCeslee [e@. efJeecYejveeLe ef$ehee"er nQ~ ceveer<eer uesKeke ves Fme evLe
ceW Deefiveeeve kes efceLekeere SJeb Mee]m$eere he#eeW kees ye[s ner efJeJeseveelceke {bie
mes emlegle efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 488
140.00
[4]

5. eefle%eeheefjefMeced
ueIeg.-e.cee. [ 44 ]
Deeeee& keeleeeve eje eCeerle Fme evLe kee mecheeove mejmJeleerYeJeve keer
heeC[gefueefhe kes DeeOeej hej ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 24
4.50

6. F&Mekesveesheefve<eoew
efJe.efJe.efMeleeyoer-e.cee. [ 8 ]
Fme evLe kee ekeeMeve heefC[le-heefjecee kes mehlece mleyeke kes he ceW
heefC[le eer #es$esMeev eesheeOeee eje efJejefele Dee*diueYee<eevegJeeo kes
meeLe efkeee ieee nw~ Fmekee mecheeove [e@. efJepee veejeeCe efcee ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 56
50.00

7. eeleg%ee&veced
heg.og.e.ees.e.cee. [ 8 ]
jeJeCeke=le yew"heefjYee<ee veeceke evLe kee Ske Yeeie en evLe eer veefvoveeLe
efcee eje eCeerle Jewefokeer JeeKee mes efJeYetef<ele nw~ MeekeueMeeKeere ]$e+iJeso kes
keg efJeefMe eceeW mes meceefvJele heoeW kee Deelceke ceeve SJeb keesef-efveOee&jCe
Fme evLe ceW efkeee ieee nw~ Fmekee mecheeove eer peveeo&ve heeC[se ves
efJe<eeeKeeefheveer Yetefcekee kes meeLe efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 96
56.00

8. Jeepemevese-eeefleMeeKe : Ske heefjMeerueve


efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 20 ]
Fme cenveere evLe kes eCeslee efJeegle Jewefoke efJeeved ees. egieueefkeMeesj efcee peer
nQ~ efJeeved uesKeke ves Fme evLe ceW Jeepemevese-eeefleMeeKe kees kesv ceW jKekej
eejeW JesoeW kes eeefleMeeKeeW kes efJe<eeeW kee meceer#eelceke DevegMeerueve efkeee nw,
pees Jewefoke JeekejCe kee mecee SJeb efJemle=le efevleve efnvoer-Yee<ee ceW emlegle
kejlee nw~ efJemle=le Yetefcekee kes meeLe Fmekes heefjefMe he ceW efvecveefueefKele leerve
cenJehetCe& Jewefoke-evLe Yeer meceeefJe nQ
1. ee%eJeukee-efMe#ee (mebmke=leJeeKeemeefnle, mechetCe&)
[5]

2. DeefJeke=efleefJeJejCeced (pee-ceeuee-efMeKee-jsKee-OJepe-oC[-jLe SJeb Oeve


efJeke=efleeeW kes Mueeskeye ue#eCe SJeb Gvekeer meesoenjCe mebmke=le JeeKee
kes meefnle)
3. ecemevOeeve-mLeueleeefuekee (ceeOeefvove-MeeKeere ecehee" kes meeLe mevOeevemLeueeW kee efJeJejCeelceke evLe)
Fme ekeej Fme evLejlve ceW MegkeueepegJexo-eeefleMeeKe SJeb ee%eJeukeeefMe#ee evLe kes meeLe DeefJeke=efleeeW kee mJehe-heefjeeeve Ske$e GheueyOe
nes peelee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 544
240.00

9. Jeepemevesefe-mebefnlee SJeb lewefejere-mebefnlee kee


legueveelceke DeOeeve
efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 22 ]
Fme evLe kes eCeslee heefC[le eer kesMeJe emeeo efJesoer peer nQ~ efJeeved uesKeke ves
Fme evLe ceW Jeepemevesefe leLee lewefejere mebefnleeDeeW kee legueveelceke efJeMues<eCe
efnvoer-Yee<ee kes ceeOece mes Delevle Glke= he ceW emlegle efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 384, Yeeie-1
350.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 144, Yeeie-2
150.00

10. jeceleeheveereesheefve<eod (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 24 ]
Fme Gheefve<eod-evLe kee ekeeMeve DeevevoJeve keer JeeKee kes meeLe efkeee ieee
nw~ FmeceW YeieJeeved jece kees hejyee kene ieee nw Deewj Gvekeer DeejeOevee kes
ekeej JeefCe&le nQ~ Devle ceW hetpeve leLee OeejCee kes ev$e-efe$e Yeer mebueive nQ~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 228
160.00

11. cew$egheefve<eod
ieeveeLePee-e.cee. [ 18 ]

ISBN : 81-7270-054-7

Fme Gheefve<eod-evLe kee ekeeMeve eer jeceleerLe& eje eCeerle oerefhekee mebmke=leJeeKee SJeb [e@. Deesce ekeeMe heeC[se eje efueefKele efnvoer-JeeKee kes meeLe
efkeee ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 248
180.00
[6]

12. efuebefiJeefmke m[er Deehe o mesJesvLe ceC[ue Deehe o $e+iJeso


me.Ye.De.cee. [ 60 ]

ISBN : 81-7270-074-1

[e@. Meejoe elegJexoer eje Debespeer-Yee<ee ceW eCeerle Fme evLe ceW $e+iJeso kes mehlece
ceC[ue kee Yee<eeJew%eeefveke SJeb DevegmebOeeveelceke DeOeeve efJemleejhetJe&ke efveefhele
efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 728

1000.00

13. DeMJecesOe cenee%e : Ske meebmke=efleke efJeMues<eCe


efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 37 ]

ISBN : 81-7270-073-3

[e@. efceleeueer osJe eje eCeerle Fme evLe ceW DeMJecesOe e%e kee megefJemle=le efJeJeseve
efkeee ieee nw~ DeMJecesOe e%e keer Jewefoke efJeefOe, Deve e%eeW keer Dehes#ee DeMJecesOe
kee JewefMee eYe=efle efJeefJeOe Meem$eere he#eeW kes efveheCe kes meeLe ner meeLe Fme
evLe ceW Jele&ceeve egie ceW DeMJecesOe e%e keer Gheeesefielee kee efJeMeo efJeJeseve
efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 594

550.00

14. ceeOeefvove-MeleheLeyeeeCeced
ieeveeLePee evLeceeuee [ 23 ]

ISBN : 81-7270-133-0 (Set)

Fme DehetJe& Jewefoke evLe kee ekeeMeve meeeCeeeee&-ke=le JesoeLe&ekeeMe mebmke=leYee<e SJeb efnvoer-Yee<eevegJeeo kes meeLe efkeee ieee nw~ Fmekee mecheeove
ees. egieue efkeMeesj efcee ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 904, Yeeie-1
Deekeej : jeeue, he=.meb. 736, Yeeie-2

ISBN : 81-7270-134-9
ISBN : 81-7270-188-8

800.00
824.00

15. keewefMekeie=emet$emeeueeseveelcekecevegMeerueveced
[e@. eerefkeMeesj efcee eje eCeerle Fme evLe ceW keewefMeke-ie=emet$e kee
Deeueeseveelceke SJeb DevegmevOeeveelceke efJeJeseve efJemleejhetJe&ke efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb.

(MeerIe ekeeMe)
[7]

16. JewefokeefMe#eemJeheefJeceMe&:
me.Ye.De.cee. [ 57 ]

ISBN : 81-7270-112-8

[e@.jececetefle& elegJexoer eje eCeerle Fme cenveere evLe ceW Jewefoke efMe#ee kes
mJehe kee DevegmevOeeveelceke efJeJeseve efJemleejhetJe&ke efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 352
360.00

17. kegC[jlveeJeueer
me.Ye.e.cee. [ 149 ]

ISBN : 81-7270-125-X

eerjeceevoeref#ele eje eCeerle ceet<ee veeceke mJeeshe%e erkee kes meeLe Fme
evLe kee ekeeMeve efkeee ieee nw~ Fmekeer mecheeefokee [e@. efceleeueer osJe nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 220
220.00

18. MegkeueepegJexokeeCJemebefnlee (GejefJebMeefle:)


me.Ye.e.cee. [ 114 ]
Fmekee ekeeMeve meeeCeeeee& kes Yee<e kes meeLe ngDee nw~ Jewefoke meeefnle keer
eerJe=ef kejeves Jeeues Fme evLe kee mecheeove heb. eer efevleeceefCe efcee ves efkeee
nw~
Deekeej : eeGve, he=.meb. 386
(MeerIe ekeeMe)

19. e%eleJeefJeceMe&:
ieeveeLePee-e.cee. [ 32 ]

ISBN : 81-7270-254-X

Fme evLe ceW Jewefoke Jee*dcee kee Deeuees[ve kejles ngS e%eleJe hej efJeceMee&lceke
efve<ke<e& emlegle efkeee ieee nw~ e%eeW kes efJeMJekeueeCeelceke mJehe kees
eeeerve $e+ef<eieCe meneeefyoeeW hetJe& ner heneeveles Les~ Fmekeer uesefKekee SJeb
mecheeoke [e@. efceleeueer osJe nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 344
390.00


[8]

2. JeekejCe-Meem$e
1. Jeekeeheoereced
me.Ye.e.cee. [ 91 ]

ISBN : 81-7270-020-2 Set

Deeeee& Yele=&nefj eje eCeerle en evLe nefjJe=<eYe keer ekeeMe leLee heeeer
heefC[le eer jIegveeLe Mecee& keer Decyeeke$eea JeeKee kes meeLe ekeeefMele efkeee
ieee nw~
yeekeeC[ (efleere mebmkejCe)
Deekeej : jeeue, he=.meb. 288

ISBN : 81-7270-175-6

280.00

JeekeekeeC[ (efleere mebmkejCe)


Deekeej : jeeue, he=.meb. 538

(MeerIe ekeeMe)

heokeeC[-Yeeie1
Deekeej : jeeue, he=.meb. 388

(MeerIe ekeeMe)

heokeeC[-Yeeie2
Deekeej : jeeue, he=.meb. 832

230.00

heokeeC[-Yeeie3
Deekeej : jeeue, he=.meb. 682

ISBN : 81-7270-021-0

200.00

2.Jeekeeheoerehee"YesoefveCe&e:
me.Ye.e.cee. [ 116 ]
Fme evLe kes eCeslee heeeer heefC[le eer jIegveeLe Mecee& ves Jeekeeheoere keer
mecemle heeC[geuf eefheeeW leLee osMe-efJeosMe ceW cegef le Jeekeeheoere kes mecemle mebmkejCeeW
kes hee"eW kee efJeJeseve kejles ngS Fme evLe kee efvecee&Ce efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 204 Yeeie1

26.00

Deekeej : jeeue, he=.meb. 280 Yeeie2

86.00

Deekeej : jeeue, he=.meb. 680 Yeeie3

190.00
[9]

3. JeekejCeoMe&veYetecf ekee
me.Ye.De.cee. [ 11 ]
Fme evLe kes eCeslee mJe. Deeeee& jecee%ee heeC[se ves JeekejCe-oMe&ve keer
Yetefcekee kes he ceW Fmekee eCeeve efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 130
28.00

4. JeekejCeoMe&veheeref"kee
me.Ye.De.cee. [ 12 ]
en evLe Yeer mJe. Deeeee& jecee%ee heeC[se eje eCeerle nw~ Fme evLe ceW efJeeved
uesKeke ves mekeue Meem$eeW kee cevLeve kejkes JeekejCe-oMe&ve keer he=Yetefce
efveefce&le keer nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 224
40.00

5. eefeeekeewcegoer (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 112 ]

ISBN : 81-7270-013-X Set

eer jeceeveeee& eje eCeerle en evLe eer ke=<Ceeeee& keer ekeeMe JeeKee
kes meeLe leerve YeeieeW ceW ekeeefMele nw~
ISBN : 81-7270-012-1
250.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 490 Yeeie1
ISBN : 81-7270-014-8
200.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 436 Yeeie2
Deekeej : jeeue, he=.meb. 490 Yeeie3
ISBN : 81-7270-015-6
300.00

6. ceneYee<eefveiet{eketlee:
me.Ye.De.cee. [ 22 ]
en evLe efJeegle efJeeved [e@. osJemJehe efcee eje efJejefele nw~ efJeeved uesKeke
ves ceneYee<e keer iet{lece eefvLeeeW kee iecYeerj efJeMues<eCe kejles ngS en evLe
efueKee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 188
26.80

7. JeweekejCeeveeceves<eee celesve MeyomJeheleefeefJeeej


me.Ye.De.cee. [ 25 ]
en evLe JeekejCe-Meem$e kes cece&%e efJeeved [e@. keeefuekeeemeeo Megkeue eje
eCeerle nw~ efJeeved uesKeke ves Fme evLe ceW MeyoeW kes mJehe leLee Gvekeer MeefeeeW
hej oeMe&efveke ef mes ekeeMe [euee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 152
26.50
[ 10 ]

8. JeweekejCeefmeevleceet<ee
ce.ce.efMe.keg.Mee.e.cee. [ 3 ]
veeiesMeYe keer Fme efJeKeele ke=efle kee mecheeove mejmJeleerYeJeve keer heeC[gefueefheeeW
kes DeeOeej hej ngDee nw~
Deekeej: jeeue, he=.meb. 304
36.00

9. Mueeskeefmeevlekeewcegoer
me.Ye.e.cee. [ 117 ]
en evLe heefC[le eer megjsMe Pee eje efueKee ieee nw~ mechetCe& efmeevlekeewcegoer
kees keefJe-uesKeke ves Mueeskeye efkeee nw, efpemes oes YeeieeW ceW ekeeefMele efkeee
ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 634, Yeeie1
(MeerIe ekeeMe)
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 634, Yeeie2
(MeerIe ekeeMe)

10. efveheeleeLe&efveCe&e:
me.Ye.De.cee. [ 30 ]
en evLe [e@. nefjevceefCe ef$ehee"er eje eCeerle nw~ Fme evLe ceW [e@. ef$ehee"er
ves Jewefoke leLee ueewefkeke mebmke=le-Jee*dcee ceW eege leLee JeeKeele efveheeleeW,
GhemeieeX SJeb DeJeeeW kee JeekejefCeke, Yee<eeJew%eeefveke leLee Ssefleneefmeke efJeJeseve
efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 360
60.00

11. heeefCeveereOeeleghee"meceer#ee
me.Ye.De.cee. [ 14 ]
en evLe [e@. YeeieerjLe emeeo ef$ehee"er eje efJejefele nw~ efJeeved uesKeke ves Fme
evLe ceW JeekejCe-Meem$e kes meYeer meeceoeefeke evLeeW kes Oeeleghee"eW kee ceewefueke
DevegmevOeeve emlegle efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 608 Yeeie1
85.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 448 Yeeie2
130.00

12. JeekeeJeeo:
ueIeg-e.cee. [ 43 ]
Deeeee& DeeueesheeOeee eje efJejefele Fme evLe ceW Jeekee keer MeefeeeW kee
efJeJeseve efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 70
4.50
[ 11 ]

13. heefjYee<esvogMesKej:
me.Ye.De.cee. [ 36 ]
Deeeee& veeiesMeYe eje jefele Fme evLe kees eer Mes<eMecee& metefj eje eCeerle
meJe&ceuee JeeKee kes meeLe ekeeefMele efkeee ieee nw~ Fme evLe kes mecheeoke
[e@. efieefjpesMe kegceej oeref#ele ves mejmJeleerYeJeve ceW GheueyOe meJe&ceuee keer
mecemle heeC[gefueefheeeW kes legueveelceke, DeevegmevOeeefveke efJeceMeeX eje Fmes mece=
efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 528
80.00

14. heefjYee<esvogMesKej: (efleere mebmkejCe)


ce.ce.efMeJekegceejMeeefm$e-e.cee. [ 1 ]
Deeeee& veeiesMeYe eje jefele Fme evLe kees heefC[le eer eeiesej Meem$eer eje
eCeerle nwceJeleer JeeKee kes meeLe ekeeefMele efkeee ieee nw~ Fme evLe kes
mecheeoke heefC[le eer keeefuekee emeeo Megkeue nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 400
100.00

15. JeekejCes veeiesMeYeke=efle<eg lev$eme eYeeJe:


me.Ye.De.cee. [ 37 ]
Fme evLe kes eCeslee [e@. jepeveeLe ef$ehee"er ves veeiesMeYe kes JeekejCe-Meem$e
kes evLeeW hej he[s leeefv$eke-eYeeJeeW kee efJeMeo efJeMues<eCe efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 256
52.00

16. Yet<eCemeej-hejceueIegceet<eees efmeevleeveeb meceer#ee


me.Ye.De.cee. [ 32 ]
en evLe [e@. jececeveesnj efcee eje eCeerle nw~ efJeeved uesKeke ves Fme evLe ceW
JeweekejCeYet<eCemeej leLee ueIegceet<ee kes JeekejCeMeem$eere oeMe&efveke efmeevleeW
kee iecYeerj efJeJeseve emlegle efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 244
35.00

17. meYeeYejCeced
me.Ye.e.cee. [ 124 ]
en evLe Deeeee& jeceev Ye eje eCeerle nw~ Fme evLe keer efJeue#eCelee en
nw efke JeekejCe-Meem$e kes meeLe ner meeLe FmeceW Deve Meem$eeW kes efmeevleeW kee
JeCe&ve, efJeMues<eCe, keLeeshekeLeve kes ceeOece mes oMee&ee ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 192
36.00
[ 12 ]

18. efMe#eeme*den:
ce.ce.iees.ke.e.cee. [ 3 ]
cenef<e& ee%eJeukee SJeb heeefCeefve Deeefo 32 DeeeeeeX keer efMe#eeDeeW kes meben
kes he ceW Fme evLe kee ekeeMeve ngDee nw~ JeekejCe-Meem$e kes mJele:
eceeCeYetle Deeeee& eer jeceemeeo ef$ehee"er ves Fmekee mecheeove efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 440
(MeerIe ekeeMe)

19. JeweekejCeefmeevleueIegceet<ee
ieeveeLePee-e.cee. [ 12 ]
Deeeee& veeiesMeYe kes eje eCeerle Fme evLe kee ekeeMeve
Deeeee& eer yeeuecYe keer keuee, Deeeee& eer ogye&ueeeee& keer kegefekee
SJeb JeekejCe-Meem$e kes ceveer<eer efJeeved Deeeee& eer jeceemeeo ef$ehee"er keer
efJeceMe&hetCe& efnvoer-JeeKee kes meeLe efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 816 Yeeie1
(MeerIe ekeeMe)
Deekeej : jeeue, he=.meb. 264 Yeeie2
150.00

20. efmeevleefevleeceefCe:
mechet.e.cee. [ 15 ]
Fme evLe ceW efJeeved uesKeke Deeeee& eer jeceemeeo ef$ehee"er ves cenecegefve
heeefCeefve kes efveece SJeb DeheJeeo met$eeW kee leuemheMeea efJeMues<eCe emlegle
efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 200

64.00

21. $e+iJesoere megyevle-heoeW kee Jeglheefe-efevleve


efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 11 ]
Fme evLe kes efJeeved uesKeke [e@. yeveejmeer ef$ehee"er ves $e+iJeso ceW Deees ngS
megyevle-heoeW kee JeekejefCeke, Yee<eeJew%eeefveke SJeb Ssefleneefmeke efJeMues<eCe
emlegle efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 416
130.00

22. veeceheesmeceemees
heeefue-e.cee. [ 5 ]
en evLe Yeovle Kesceeeefje Lesj eje eCeerle nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 32

4.00
[ 13 ]

23. keeeeveJeekejCeced
heg.og.e.ees.e.cee. [ 7 ]
eer keeeeve ceneLesj eje efJejefele Fme evLe kee ekeeMeve ceneefJeefpeleeJeer Lesj
eje jefele keeeeveJeCCevee JeeKee kes meeLe efkeee ieee nw~ Fmekee mecheeove
mejmJeleerYeJeve keer nmleefueefKele heeC[gefueefheeeW kes DeeOeej hej efJeefMe efhheefCeeeW
kes meeLe ees. ue#ceerveejeeCe efleJeejer ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 416
80.00

24. meceemeJe=ef eefJeceMe&:


me.Ye.De.cee. [ 42 ]
en evLe [e@. efJepeeemeeo ef$ehee"er eje eCeerle nw~ Fme evLe ceW [e@. ef$ehee"er ves
Je=efe kee mJehe, meceemeeW kee meeceLe&, Yeso SJeb efJeefOeeeW Deeefo kee efJeefYeVe
DeeeeeeX kes celeevegmeej ceewefueke DevegmevOeeve emlegle efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 284
90.00

25. MeyoeLe&ceerceebmee
eqJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 14 ]
en evLe [e@. ieewjerveeLe Meem$eer eje eCeerle nw~ Fme evLe ceW Meem$eer peer ves
Meyo, DeLe& SJeb Jeekee keer MeefeeeW kee leuemheMeea efJeMues<eCe efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 296
100.00

26. JeekejCeMeem$es ueewefkekeveeeeveecegheeesie:


me.Ye.De.cee. [ 44 ]
en evLe [e@. jeceefkeMeesj Megkeue eje eCeerle nw~ Fme evLe ceW [e@. Megkeue ves
ueewefkeke veeeeW kee meueve kejles ngS Gvekes Meem$eere eeesieeW kee ceewefueke
DevegmevOeeve emlegle efkeee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 192
(MeerIe ekeeMe)

27. ye=nyosvogMesKej: (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 87 ]
JeekejCe-Meem$e kee en cet&ve evLe Deeeee& eer veeiesMeYe eje eCeerle nw~
Fmekee mecheeove [e@. eer meerleejece Meem$eer ves efkeee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 880 Yeeie1
(MeerIe ekeeMe)
[ 14 ]

Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 800 Yeeie2


Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 848 Yeeie3

380.00
400.00

28. heeefCeveereeyeesOe: (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 101 ]
JeekejCeMeem$e kes Fme eejefcYeke cenJehetCe& evLe kes eCeslee eer ieesheeueMeem$eer
oMe&vekesmejer peer nQ~ Fme evLe kee ekeeMeve DevegmevOeeveelceke heefjefMeeW
leLee efJeceMee&lceke Yetefcekee kes meeLe efkeee ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 320
100.00

29. heeefCeveereJeekejCes eceeCemeceer#ee (efleere mebmkejCe)


me.Ye.De.cee. [ 20 ]
JeekejCeMeem$e kes DeefYeveJe heeefCeefve Deeeee& eer jeceemeeo ef$ehee"er peer eje
eCeerle Fme cenveere evLe ceW eceeCemeeceeve, ele#e-eceeCe, Jeekee keer
mheeshelee, Meefe-mecyevOe kee ue#eCe, Meefe-Yeso leLee yeewheoeLe&JeeefoeeW
kes Devegmeej he#e, he#elee, Jeeefhle, hejeceMe& Deeefo kes ue#eCe eYe=efle efJe<eeeW
kee iecYeerj efJeMues<eCe efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 504
400.00

30. oMeheeegCeeefoJe=efe: (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 81 ]
en evLe GCeeefo MeyoeW kee mebkeueve nw~ efJemle=le Je=efe eje Fme evLe keer megyeesOelee
ye{er nw~ Fmekes mecheeoke cenecenesheeOeee egefOeefj ceerceebmeke peer nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 288
232.00

31. keelev$eJeekejCeced
me.Ye.e.cee. [ 135 ]

ISBN : 81-7270-006-7 Set

Deeeee& MeeJe&Jecee& eje eCeerle JeekejCeMeem$e kes Fme evLe kee ekeeMeve eej
erkeeDeeW kes meeLe ngDee nw~ Glke= Yetefcekee leLee DevegmevOeeveelceke heefjefMeeW kes
meeLe Fme evLe kee mecheeove [e@. peevekeer emeeo efJesoer ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 456 Yeeie-1
(MeerIe ekeeMe)
Deekeej : jeeue, he=.meb. 624 Yeeie-2 KeC[-1
500.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 800 Yeeie-2 KeC[-2 ISBN : 81-7270-005-9 600.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 560 Yeeie-3 KeC[-1 ISBN : 81-7270-052-0 480.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 652 Yeeie-3 KeC[-2 ISBN : 81-7270-102-0 500.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 824 Yeeie-4
ISBN : 81-7270-160-8 800.00
[ 15 ]

32. MeyoMeem$eereJe=efeefJeceMe&:
Dee.yeojerveeLeMegkeuemce=efle-e.cee. [ 5 ]
Fme evLe kes eCeslee JeekejCeMeem$e kes cetv& e efJeeved Deeeee& eer jeceemeeo ef$ehee"er
peer nQ~ ceveer<eer uesKeke ves Fme evLe ceW Meyo-Meem$e kes Devegmeej Meefe, ue#eCee SJeb
Jeevee kee efJeMeo leLee DevegmevOeeveelceke efJeJeseve efkeee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 80
75.00

33. keefleheeheeefCeefvemet$eeCeeb efJeMes<eJeeKeeveced


me.Ye.e.cee. [ 135 ]
[e@. kes.efJe. meesceeepegueg eje eCeerle Fme ueIeg-evLe ceW heeefCeveere JeekejCe kes
keeflehee met$eeW kee efJeMeo efJeMues<eCe efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 52
10.00

34. ueIegMeyosvogMesKej: (keejkeekejCeced)


ieeveeLePee-e.cee. [ 21 ]

ISBN : 81-7270-075-X

JeekejCeMeem$e kes Fme cenveere evLe kee ekeeMeve heb. eer YewjJe efcee keer
YewjJeer mebmke=le-JeeKee leLee [e@. lespeheeue Mecee& keer mebmke=leefve efnvoerJeeKee kes meeLe efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 448
400.00

35. meefyevog:
heeefue-e.cee. [ 10 ]
efmeefj Oeccejepee keeJee eje eCeerle heeefue-JeekejCe kes Fme ueIeg-evLe kee
ekeeMeve Yeovle efmeefj mecceefkeefe cenehegmmeosJe Lesj keer DeefYeveJe erkee kes
meeLe efkeee ieee nw~ Fmekee mecheeove [e@. megjsv kegceej ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 32
10.00

36. mebmke=leJeekejCe keer eeefJeefOeke MeyoeJeueer kee efJeJeseve


efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 42 ]

ISBN : 81-7270-145-4

[e@. epeceesnve heeC[se veefueve eje efueefKele Fme evLe kee ekeeMeve efkeee ieee
nw~ Fmekes veew heefjJeleeX ceW mebmke=le JeekejCe kes eeefJeefOeke MeyoeW keer JeeKee
Delevle meejieefYe&le Mewueer ceW keer ieeer nw~ Fmekes mecheeoke Yeer [e@. epeceesnve
heeC[se veefueve ner nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 744
750.00
[ 16 ]

37. DeeOeeeer-cevLeve
efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 46 ]

ISBN : 81-7270-180-2

yeeeejer eermeeceevevo eje eCeerle Fme evLe ceW cenecegevf e heeefCeefve keer DeeOeeeer
kes keef"ve met]$eeW kes leeefJeke jnmeeW kees efJeefYeVe ueeskeesefeeeW kes GoenjCeeW eje
Delevle mejuelece jerefle mes mecePeeves kee eeeme efkeee ieee nw~ Fmekes mecheeoke
Yeer yeeeejer eer meeceevevo peer ner nQ ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 216
250.00

38. yeeueceveesjceeieefYe&leleJeyeesefOeveerueIegMeyosvogMesKejeesmlegueveelcekeceOeeveced
me.Ye. DeOeeveceeuee [ 62 ]

ISBN : 81-7270-193-4

[e@. nefjnjke=heeueg ef$ehee"er eje eCeerle heeeOeeeelceke Fme evLe ceW


yeeueceveesjcee-leJeyeesefOeveer leLee ueIegMeyosvogMesKej kee legueveelceke DeOeeve
emlegle efkeee ieee nw~ Fmekes mecheeoke Yeer [e@. nefjnjke=heeueg ef$ehee"er peer
ner nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 232
300.00

39. MeyoefJeceMe&]
efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 47 ]

ISBN : 81-7270-177-2

ees. Meejoe elegJexoer eje eCeerle Fme evLe ceW Yeejleere oMe&ve kes efJeefYeVe
DeeeeceeW kes ceeOece mes Meyo kes mJehe kees oMee&les ngS Meyo kes meeLe DeLe&
kee mJehe efJeJesefele ngDee nw~ Fmekee mecheeove Yeer ees. Meejoe elegJexoer ves efkeee
nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 264
300.00

40. keelev$e JeekejCe keer efJepee ee$ee (eLece SJeb efleere Yeeie)
efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 53 ]

ISBN : 81-7270-237-X (Set)

Fme evLe kes uesKeke ees. peevekeer emeeo efJesoer nQ~ Fme evLe ceW GvneWves
keelev$eJeekejCe kee ye=nod Fefleneme eoMe DeOeeeeW ceW efueKee nw, efpemekes oes Yeeie
nQ ~ Fmekes mecheeoke Yeer ees. efJesoer ner nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 702 Yeeie-1
ISBN : 81-7270-238-8
730.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 794 Yeeie-2
ISBN : 81-7270-239-6
810.00
[ 17 ]

41. eerveejoerehegjeCes JeekejCeMeem$eJewYeJeced


me.Ye.De.cee. [ 66 ]

ISBN : 81-7270-210-8

Fme evLe kes eCeslee [e@. nefjev ceefCe ef$ehee"er nQ~ Fme evLe ceW veejoerehegjeCe
kes DeeOeej hej JeekejCeMeem$e kee mebkeueve SJeb mecheeove efkeee ieee nw~ Fmekes
mecheeoke Yeer [e@. nefjev ceefCe ef$ehee"er ner nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 120
180.00

42. JeekejCeoMe&veeeflecee (efleere mebmkejCe)


me.Ye.De.cee. [ 23 ]
JeekejCeoMe&ve keer Yetefcekee leLee he=Yetefce kee efvecee&Ce kej uesves kes yeeo
Deeeee& eer jecee%ee heeC[se ves Fme evLe ceW JeekejCeoMe&ve keer eeflecee mLeeefhele
keer nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb.
(MeerIe ekeeMe)

43. OeelJeLe&efJe%eeveced (efleere mebmkejCe)


me.Ye.De.cee. [ 28 ]
en evLe [e@. YeeieerjLe emeeo ef$ehee"er eje efveefce&le nw~ efJeeved uesKeke ves Fme
evLe ceW Deeeee& heeefCeefve leLee Deve JeweekejCeeW kes Oeeleghee"eW kee Jew%eeefveke
DeOeeve emlegle efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb.
(MeerIe ekeeMe)

44. JeweekejCeYet<eCemeej: (efleere mebmkejCe)


ieeveeLePee-e.cee. [ 11 ]
Deeeee& keewC[Ye eje efveefce&le Fme evLe kees JeekejCe-Meem$e kes efJeegle efJeeved
[e@. Deeee emeeo efcee keer efnvoer-JeeKee kes meeLe ekeeefMele efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb.
(MeerIe ekeeMe)

[ 18 ]

3. peewefle<e-Meem$e
1. enve#e$eeefCe (efleere mebmkejCe)
mechet.e.cee. [ 11 ]
cetuehe mes en evLe efnvoer-Yee<ee ceW ekeeefMele ngDee Lee~ Fmekes uesKeke efJeegle
ceveer<eer mJe. [e@. mechetCee&vevo peer nQ~ Fmekee mebmke=le-DevegJeeo eer keceueeheefle
efcee eje ngDee nw~ Fme evLe ceW eneW SJeb ve#e$eeW keer ieefle leLee peerJepeieled hej
Gvekes eYeeJe kee iecYeerj DevegMeerueve efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb.
(MeerIe ekeeMe)

2. JeemleJeeve=esvveefle: (efleere mebmkejCe)


ueIeg-e.cee. [ 36 ]
Fme evLe kes jeefelee ce.ce. megOeekej efJesoer nQ~ Fmekee mecheeove ees. ke=<Ceev
efJesoer peer ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 84
30.00

3. peewefle<eMeem$es efoiosMekeeue%eeveced
me.Ye.De.cee. [ 41 ]
Fme evLe kes uesKeke [e@. veeiesv heeC[se nQ ~ FmeceW efoked, osMe leLee keeue
kee efJeJeseve peewefle<e-Meem$e kes Devegmeej ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 328
110.00

4. efmeevleleJeefJeJeske:
ce.ce.megOee.ef.e.cee. [ 3 ]
eer keceueekej Ye eje efJejefele Fme evLe kee ekeeMeve eer ieeOej Mecee&
ke=le Jeemevee Yee<e kes meeLe efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 560 Yeeie1
(MeerIe ekeeMe)
Deekeej : jeeue, he=.meb. 384 Yeeie2
200.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 336 Yeeie3
140.00

5. ce.ce. megOeekej efJesoer JesOeMeeuee-heefjee


efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 18 ]
en evLe heefC[le eer keueeCeoe Mecee& eje eCeerle nw~ Fme evLe ceW
[ 19 ]

efJeMJeefJeeeuee ceW veJeefveefce&le JesOeMeeuee kes mecemle ev$eeW kee efJeMeod efJeJeseve
efkeee ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 64
16.00

6. JeemlegmeewKeced (le=leere mebmkejCeced)


ce.ce.megOee.ef.e.cee. [ 4 ]

ISBN : 81-7270-011-3

eer es[jceue eje eCeerle peewefle<e Meem$e kes Fme DehetJe& evLe kee ekeeMeve
Deeeee& eer keceueekeevle Megkeue eje eCeerle efnvoer-JeeKee kes meeLe efkeee
ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 200
105.00

7. me*denefMejesceefCe:
ce.ce.megOee.ef.e.cee. [ 5 ]
peewefle<eMeem$e kes Fme DehetJe& evLe kee ekeeMeve Deeeee& eer keceuee-keevle
Megkeue keer efnvoer-JeeKee kes meeLe efkeee ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 768 Yeeie1
250.00
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 496 Yeeie2
180.00

8. eeeYeejleereced $e+legefJe%eeveced (efleere mebmkejCe)


me.Ye.De.cee. [ 19 ]

ISBN : 81-7270-036-9

Fme evLe kes eCeslee [e@. Oegveerjece ef$ehee"er nQ~ [e@. ef$ehee"er ves Fme evLe ceW
peewefle<e-Meem$e leLee mebmke=leYee<ee kes Deveske evLeeW ceW GodOe=le $e+legefJe%eeve
mecyevOeer JeeveeW kee leLee ueeskeYee<ee ceW eefme IeeIe SJeb Yeefj keer ueeskeesefeeeW
kee DeeOegefveke efJe%eeve kes meeLe legueveelceke efJeJeseve efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 272
130.00

9. ye=nlmebefnlee (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 97 ]
Jejenefceefnjeeee& eje eCeerle peewefle<e-Meem$e kes Fme cet&ve evLe kee
ekeeMeve Yeeslheue keer efJeJe=efle kes meeLe efkeee ieee nw~ efJeefMe Yetefcekee SJeb
heefjefMe kes meLe Fmekee mecheeove efJeeeJeeefjefOe Deeeee& eer ke=<Ceev efJesoer
peer ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 632 Yeeie1
200.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 752 Yeeie2
(MeerIe ekeeMe)
[ 20 ]

10. mete&enCeced (efleere mebmkejCe)


me.Ye.De.cee. [ 15 ]
Fme evLe kes uesKeke SJeb mecheeoke Deeeee& eer ke=<Ceev efJesoer nQ~ efJeeved
uesKeke ves Fme evLe keer jevee keer he=Yetefce ceW mete&enCe mes mecyeefvOele
heewjmle SJeb heeeee efmeevleeW kee Jew%eeefveke efJeMues<eCe efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 240
150.00

11. euejeefMekeueveced (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 80 ]
ieefCeleMeem$e kes Fme cenJehetCe& evLe kes eCeslee heefC[le eer megOeekej efJesoer
peer nQ~ ceveer<eer uesKeke ves DeeOegefveke Deewj eeeerve ieefCele kes legueveelceke
efJeJeseve kes meeLe efnvoer-Yee<ee ceW Fme evLe keer jevee keer nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 436
150.00

12. DeJee&eerveb peesefleefJe&%eeveced (le=leere mebmkejCe)


mechet.e.cee. [ 4 ]
eer jeceveeLe menee eje eCeerle Fme cenveere evLe ceW heeeee peesefleefJe&%eeve
kee iecYeerj efJeJeseve efkeee ieee nw~ evLe kes Devle ceW heeeee peesefleefJe&oeW kes
veece leLee eneW keer meteer Yeer mebueive nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 344
(MeerIe ekeeMe)

13. jeefMeeeB yeesueleer nQ (efleere mebmkejCe)


efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 27 ]

ISBN : 81-7270-216-7 (Set)

heefuele peesefle<e kes Fme cenveere evLe kes eCeslee eer meslegyevOe jecesej efcee nQ~
uesKeke ves efnvoer-Yee<ee kes ceeOece mes peesefle<eMeem$e kes iet{lece jnmeeW kees
meJe&peveeee yeveeles ngS evLe kee eCeeve efkeee nw~
ISBN : 81-7270-217-5
180.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 232 Yeeie1
Deekeej : jeeue, he=.meb. 296 Yeeie2
(MeerIe ekeeMe)

14. mete&enCe-ieefCele
efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 29 ]
heefC[le eer keueeCeoe Mecee& eje eCeerle Fme evLe ceW mete&enCe kee efJeefJeOe
meweefvleke efeeW mes efJeMeo efJeJeseve efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 116
132.00
[ 21 ]

15. mejueef$ekeesCeefceefle: (efleere mebmkejCe)


mechet.e.cee. [ 10 ]

ISBN : 81-7270-079-2

ce.ce. yeehetosJe Meem$eer eje eCeerle leLee heb. eer ieesefJevo hee"ke eje mecheeefole
peewefle<eMeem$e kes Fme evLe ceW jsKeeieefCele kes ogn efmeevleeW kee Delevle
mejue heefle mes efveheCe efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 208
180.00

16. meJee&vevokejCeced
ce.ce.meg.ef.e.cee. [ 7 ]

ISBN : 81-7270-000-8

peewefle<eMeem$e kes Fme cenveere evLe kes eCeslee heb. eer ieesefJevo Deehs peer nQ~
Fmekee ekeeMeve mJeeshe%e JeeKee kes meeLe efkeee ieee nw~ Fme evLe ceW
mehleleeje, ef$eeMve, enCe, ceneheele, Yegpepee, mheMe&pee, ieesueere #es$e Deeefo
efJe<eeeW kee efJeMeo efveheCe efkeee ieee nw~ Fmekee mecheeove ees. ke=<Ceev
efJesoer ves efkeee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 300
(MeerIe ekeeMe)

17. ye=nlmebefnlee (heefjJeef&le mebmkejCe)


ieeveeLePee-e.cee. [ 20 ]

ISBN : 81-7270-076-8 (Set)

Jejenefceefnjeeee& eje eCeerle peesefle<eMeem$e kes Fme cenveere evLe kee ekeeMeve
Yeeslheue keer efJeJe=efle SJeb [e@. veeiesv heeC[se keer megefJemle=le efnvoer JeeKee
kes meeLe efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 560, Yeeie1 ISBN : 81-7270-077-6
500.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 640, Yeeie2 ISBN : 81-7270-144-6
600.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 720, Yeeie3 ISBN : 81-7270-215-9
712.00

18. pewecf eefvemet$eced


ce.ce.meg.ef.e.cee. [ 9 ]

ISBN : 81-7270-146-2

peesefle<eMeem$e kes Fme cenveere evLe kee ekeeMeve Deeeee& eer keceueekeevle
Megkeue keer efnvoer-JeeKee kes meeLe efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 352
350.00

19. ueIegheejeMejer SJeb ceOeheejeMejer


ce.ce.megOee.ef.e.cee. [ 8 ]

ISBN : 81-7270-100-4

heefuele peewefle<e kes Fme DehetJe& evLe kee ekeeMeve Deeeee& eer keceueekeevle
Megkeue keer mebmke=le leLee efnvoer-JeeKee kes meeLe efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 128
120.00
[ 22 ]

20. Jeemlegmeejme*den: (efleere mebmkejCe)


ce.ce.meg.ef.e.cee. [ 6 ]

ISBN : 81-7270-096-2

heefuele peewefle<e kes Fme DehetJe& evLe kee ekeeMeve Deeeee& eer keceueekeevle
Megkeue keer efnvoer-JeeKee kes meeLe efkeee ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb.
(MeerIe ekeeMe)

21. efmeevleefMejesceefCe: (le=leere mebmkejCe)


heg.og.e.ekeeMeve-eespevee [ 5 ]

ISBN : 81-7270-246-9

en hegmleke eer Yeemkejeeee& eje eCeerle nw~ Fmekee ekeeMeve mJeeshe%eJeemeveeYee<e SJeb eer ve=efmebn owJe%e kes Jeeefle&keeW kes meeLe ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 600
351.00

22. efmeevlemegvojced
me.Ye.e.cee. [ 65 ]

ISBN : 81-7270-207-8

en evLe eer %eevejepe eje eCeerle nw~ Fme peewefle<eMeem$e kes cenJehetCe&
evLe ceW Deveske efJe<ee meceeefnle nQ~ Fme evLe kee mecheeove mejmJeleerYeJevehegmlekeeuee kes nmleefueefKele heeC[gefueefhe kes DeeOeej hej [e@. meoevevo Megkeue
ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 226
280.00

23. Gkeje (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 104 ]
Fme evLe kes uesKeke meeJeetmepetme nQ~ uesKeke ves Dejefyeke-Yee<ee mes Fmekee
DevegJeeo mebmke=le-Yee<ee ceW efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb.
(MeerIe ekeeMe)

24. mete&efmeevle: (efleere mebmkejCe)


ce.ce.megOee.ef.e.cee. [ 1 ]
en peewefle<e-Meem$e kee cetOe&ve evLe ceevee peelee nw~ Fmekee ekeeMeve
ce.ce.megOeekej efJesoer eje efJejefele megOeeJeef<e&Ceer erkee kes meeLe ngDee nw~
Deekeej : eq[ceeF&, he=.meb.
(MeerIe ekeeMe)


[ 23 ]

4. veee-JewMesef<eke-oMe&ve
1. leJeefevleeceCeew efJeefOeJeeo:
ieeveeLePee-e.cee. [ 10 ]
Fme evLe kee ekeeMeve efJeegle veweeefeke Deeeee& eer yeojerveeLe Megkeue eje
efveefce&le cetefle&celeer veeceke efnvoer-JeeKee kes meeLe ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 376
68.00

2. leJeefevleeceefCe: (ele#eKeC[s eLecees Yeeie:)


ce.ce.efMeJe.Mee.e.cee. [ 9 ]
Fme evLe kee ekeeMeve ce.ce. he#eOej efcee keer Deeueeske, ce.ce. censMe
"ekegj keer ohe&Ce SJeb eer ceLegjeveeLe leke&JeeieerMe keer ceeOegjer erkeeDeeW kes
meeLe efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 496
132.00

3. JeesceJeleer
ce.ce.efMe.Mee.e.cee. [ 6 ]
en evLe eer JeesceefMeJeeeee& eje eCeerle nw~ Fmekee mecheeove mejmJeleerYeJeve keer nmleefueefKele heeC[gefueefhe kes DeeOeej hej ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 296 Yeeie1
27.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 314 Yeeie2
50.00

4. efkejCeeJeueerjnmeced
ce.ce.efMeJe.Mee.e.cee. [ 4 ]
Fme evLe kes jeefelee ce.ce. ceLegjeveeLe leke&JeeieerMe nQ~ Fmekee mecheeove
mejmJeleerYeJeve keer heeC[gefueefheeeW kes DeeOeej hej [e@. ieewjerveeLe Meem$eer ves
efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 168
24.00

5. veeeceejer
ce.ce.efMe.Mee.e.cee. [ 5 ]
eer peevleYe eje eCeerle en evLe eer eeOej eje efJejefele eefvLeYe
JeeKee kes meeLe ekeeefMele nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 492 Yeeie1
(MeerIe ekeeMe)
[ 24 ]

Deekeej : jeeue, he=.meb. 364 Yeeie2


Deekeej : jeeue, he=.meb. 256 Yeeie3

50.00
38.00

6. eMemleheeoYee<eced (efleere mebmkejCe)


ieeveeLePee-e.cee. [ 1 ]
eMemleheeoeeee& eje eCeerle en evLe eerOejYe eje efJejefele veeekevoueer
SJeb mJe. eer ogiee&Oej Pee eje efueefKele efnvoer-JeeKee kes meeLe ekeeefMele
ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 856
480.00

7. eieuYeer
ce.ce.efMe.Mee.e.cee. [ 7 ]
eieuYeeeee& eje efJejefele leJeefevleeceefCe kes Gheceeve KeC[ keer en
eieuYeer erkee eLece yeej mejmJeleerYeJeve keer heeC[gefueefheeeW kes DeeOeej hej
mecheeefole kejkes ekeeefMele keer ieF& nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 50
15.00

8. oerefOeeflekeejeshe%eefJeeejeCeeceeueeseveced
me.Ye.De.cee. [ 36 ]
Fme evLe kes eCeslee eefme veweeefeke [e@. eerjece heeC[se ves oerefOeefle erkee
kes efJeeejeW kee heeye meeeshee efJeJeseve efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 460
50.00

9. keeueefmeevleoe|Meveer
me.Ye.e.cee. [ 120 ]
ce.ce. nejeCeev Yeeeee& eje eCeerle Fme evLe ceW keeue-efJe<eeke
efmeevleeW kee mekeue-Meem$e-meceefLe&le efJeJeseve efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 136
25.00

10. ve e jlveceeefuekee (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 93 ]

ISBN : 81-7270-106-3

veeeoMe&ve kes Fme cenJehetCe& evLe kes eCeslee eerMeemle= Mecee& nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 218

140.00
[ 25 ]

11. efo efnm^er SC[ efyeefyueeeseeheer


Deehe veee-JewMesef<eke efuejsej
me.Ye.De.cee. [ 2 ]
en evLe Debespeer-Yee<ee ceW ekeeefMele nw~ Fmekes uesKeke ce.ce.ieesheerveeLe keefJejepe
peer nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 216
30.00

12. JewMesef<ekeefmeevleeveeb ieefCeleerehelee efJeceMe&:


me.Ye.De.cee. [ 26 ]
Fme evLe kes eCeslee leLee mecheeoke [e@. veejeeCe ieesheeue [eWiejs nQ~ efJeeved
uesKeke ves Fme evLe ceW JewMesef<eke-oMe&ve kes efmeevleeW kee DevegmevOeeveelceke
efJeJeseve efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 122
24.60

13. heoJeekeejlveekej: (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 88 ]
heefC[le eer ieeskegueveeLe GheeOeee eje eCeerle Fme evLe kee ekeeMeve eer
eogveeLe efcee eje efJejefele iet{eLe&oerefhekee JeeKee kes meeLe efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 760
280.00

14. DevegefceeflehejeceMe&keee&keejCeYeeJeefJeeej:
ueIeg-e.cee. [ 52 ]
Deeeee& ceneosJe hegCemlecYekej eje eCeerle veeeMeem$e kes Fme Degle evLe
kee mecheeove DevegmevOeeveelceke heefjefMeeW leLee efhheefCeeeW kes meeLe [e@. jepeejece
Megkeue ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 82
10.00

15. he#eleeJeeo:
ueIeg-e.cee. [ 53 ]
veeeMeem$e kes Fme cenJehetCe& evLe kes eCeslee eer jIegosJe veeeeueej Yeeeee&
peer nQ~ Fme evLe kee mecheeove mejmJeleerYeJeve keer nmleefueefKele heeC[gefueefhe
kes DeeOeej hej [e@. jepeejece Megkeue ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 40
10.00
[ 26 ]

16. jmemeej: (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 5 ]
en evLe Ye Jeeoerv eje efveefce&le nw~ Fmekee Dehej veece iegCeefkejCeeJeueer
erkee nw~ Fme evLe ceW veee-oMe&ve kes iegCe-heefjso kee yengle iecYeerj
efJeJeseve ngDee nw~ Fmekes mecheeoke cenecenesheeOeee [e@. ieeveeLe Pee nQ~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 112
80.00

17. veJeceleerehejeceMe&keejCeleeJeeo:
ueIeg-e.cee. [ 55 ]
veeeMeem$e kes Fme evLe kee eCeeve Deeeee& eer ceneosJe hegCemlecYekej ves
efkeee nw~ Fme evLe kee mecheeove mejmJeleerYeJeve keer nmleefueefKele heeC[gefueefhe
kes DeeOeej hej [e@. jepeejece Megkeue ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 54
10.00

18. leke&eefvkee
ueIeg-e.cee. [ 58 ]

ISBN : 81-7270-044-X

heb. eer nefjjece eje eCeerle veeeoMe&ve kes Fme ekejCe-evLe kee ekeeMeve
mejmJeleerYeJeve hegmlekeeuee keer nmleefueefKele heeC[gefueefhe kes DeeOeej hej efkeee
ieee nw~ Fmekee mecheeove [e@. njsjece ef$ehee"er ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 32
10.00

19. Deekeeb#eeJeeo:
ueIeg-e.cee. [ 61 ]

ISBN : 81-7270-072-5

Deeeee& eer jIegosJe Yeeeee& eje eCeerle veeeMeem$e kes Fme ueIeg-evLe kee
ekeeMeve mejmJeleerYeJeve hegmlekeeuee keer nmleefueefKele heeC[gefueefhe kes DeeOeej
hej efkeee ieee nw~ Fmekee mecheeove [e@. njsjece ef$ehee"er ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 44
16.00

20. F&MJejJeeo:
ueIeg-e.cee. [ 65 ]

ISBN : 81-7270-115-2

eer jIegosJe Yeeeee& eje efJejefele veee kes Fme ekejCe evLe kee ekeeMeve
mejmJeleerYeJeve hegmlekeeuee keer nmleefueefKele heeC[gefueefhe kes DeeOeej hej efkeee
ieee nw~ Fmekes mecheeoke [e@. njsjece ef$ehee"er nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 32
12.00
[ 27 ]

21. Yesojlveced (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 49 ]

ISBN : 81-7270-120-9

cenecenesheeOeee eer Mej efcee eje veeeMeem$e kes Fme ekejCe evLe kee
eCeeve efkeee ieee nw~ Fmekes mecheeoke [e@. jepeejece Megkeue nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 40
16.00

22. meeceeveefveefemeewievOeced
me.Ye.De.cee. [ 59 ]

ISBN : 81-7270-113-6

[e@. jepeejece Megkeue eje eCeerle Fme evLe ceW nslJeeYeeme kes mevoYeeX kee
JeeKeeve ngDee nw~ meeceeveefveefeoerefOeefle, peeieoerMeer, keeueerMejer, ieeoeOejer
Deeefo efJeefJeOe JeeKeeveeW kees mebie=nerle efkeee ieee nw~ Fmekes mecheeoke Yeer
[e@. jepeejece Megkeue ner nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 260
280.00

23. DeLe&me*den:
ueIeg-evLeceeuee [ 54 ]
eer ueewieeef#eYeemkej eje eCeerle veeeMeem$e kes Fme evLe kees heefC[lejepe
eer Mewue leeleeeee& eCeerle leJeekeeefMekee JeeKee kes meeLe ekeeefMele efkeee
ieee nw~ Fmekes mecheeoke [e@. vee.je. eerefveJeeme leeleeeee& nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 90
10.00

24. meeceeveefveefeJeeoeLe&:
ueIeg-evLeceeuee [ 66 ]

ISBN : 81-7270-176-4

eer peerJeevevo efJeeemeeiej Yeeeee& eje meefuele Fme evLe ceW nslJeeYeemeeW
kes efJeefJeOe ue#eCeeW kee mecegheveeme ngDee nw~ Fmekes mecheeoke [e@. jepeejece
Megkeue nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 64
32.00

25. meeceeveefveefeefJeJesevee
ueIeg-evLeceeuee [ 68 ]

ISBN : 81-7270-220-5

en evLe eer Oece&oeMecee& (yeee Pee) eje efJejefele nw~ Fme veee mes
mecyeefvOele evLe kee mecheeove [e@. jepeejece Megkeue eje efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 158
100.00
[ 28 ]

26. veeekegmegcee_peefue: (efleere mebmkejCe)


ieeveeLePee-e.cee. [ 6 ]
eer Goeveeeee& eje efJejefele en evLe heefC[le eer ogiee&Oej Pee keer Jewog<ehetCe&
efnvoer-JeeKee kes meeLe ekeeefMele ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb.
(MeerIe ekeeMe)

27. veesdme Dee@ve jerefuepeve SC[ ef]heueemeheer (efleere mebmkejCe)


me.Ye.De.cee. [ 3 ]
oMe&ve-Meem$e kes Fme DehetJe& evLe kes eCeslee ce.ce.ieesheerveeLe keefJejepe peer nQ~
Fmekee mecheeove [e@. ieewjerveeLe Meem$eer ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb.
(MeerIe ekeeMe)

[ 29 ]

5. Jesoevle-oMe&ve
1. Dewleoerefhekee
me.Ye.e.cee. [ 118 ]
Fme evLe kes jeefelee eer ve=efmebneece nQ~ Fmekee ekeeMeve eer veejeeCeeece
eje efJejefele efJeJejCe erkee kes meeLe ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 292 Yeeie1
38.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 488 Yeeie2
65.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 104 Yeeie3
20.00

2. efJeje[deJf eJejCeced
ueIeg-e.cee.] [ 35 ]
en evLe heefC[le jeceevevoheefle ef$ehee"er eje efueKee ieee nw~ Fmekee ekeeMeve
efnvoer-JeeKee kes meeLe ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 80

3.50

3. veeveemeeefovee: meceer#eCeced
me.Ye.De.cee. [ 35 ]
Fme evLe kes uesKeke Jesoevle-oMe&ve kes Deeeee& [e@. heejmeveeLe efJesoer nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 226

44.00

4. KeC[veKeC[Keeeced
me.Ye.e.cee. [ 129 ]
eern<e& eje eCeerle en evLe eer jIegveeLeefMejesceefCe eje efJejefele
KeC[veYet<eeceefCe erkee kes meeLe ekeeefMele ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 480
120.00

5. eerceieJeerlee
ce.ce.iees.ke.e.cee. [ 4 ]
en evLe eerOejeeee& keer megyeesefOeveer JeeKee kes meeLe ekeeefMele ngDee nw~
Fmekes mecheeoke efJeegle ceveer<eer [e@. jepeosJe efcee nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 224
72.00
[ 30 ]

6. eerceieJeerlee
me.Ye.e.cee. [ 126 ]
Fme evLe kee ekeeMeve heefC[le eerJebMeerOej efcee eje efueefKele JebMeer mebmke=leerkee kes meeLe ngDee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 512
96.00

7. oer ^eetve heeLe (eerceieJeerlee-Ske DeOeeve)


me.Ye.De.cee. [ 31 ]
Debespeer-Yee<ee ceW eCeerle Fme evLe kes uesKeke efJeegle oeMe&efveke [e@. ieewjerveeLe
Meem$eer nQ~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 118
17.00

8. eerYee<eheefj<keej:
ue.e.cee. [ 46 ]
en evLe eerosefMekeeeee& eje eCeerle nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 48

6.00

9. leJecegeekeueehe:
me.Ye.e.cee. [ 128 ]
Fme evLe kes uesKeke efveieceevleceneosefMeke nQ~ Fmekee ekeeMeve meJee&Le&efmeef,
Deevevooeefeveer leLee De#ejeLe& JeeKeeDeeW kes meeLe ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 560 Yeeie1
120.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 720 Yeeie2
200.00

10. JesoeLe&me*den:
me.Ye.e.cee. [ 131 ]
en evLe eer jeceevegpe eleerv eje eCeerle nw~ Fmekee ekeeMeve
heefC[le eer jeceJeove Megkeue eje efJejefele eefvkee-efleueke JeeKee kes
meeLe ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 170
64.00
[ 31 ]

11. YeefeoMe&veefJeceMe&:
Dee.yeojerveeLeMegkeue-mce=efle-evLeceeuee [ 1 ]
en evLe Deeeee& eer ieesefJevoev heeC[se eje eCeerle nw~ Fme evLe ceW
efJeeved uesKeke ves YeefeoMe&ve kes efJeefJeOe he#eeW kee iecYeerj efJeMues<eCe efkeee
nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 134
40.00

12. oMe&veefyevogme*den:
ce.ce.iees.ke.e.cee. [ 5 ]
Fme evLe kee ekeeMeve yeewoMe&ve, MewJeoMe&ve, MeyoewleoMe&ve, jepeveerefleoMe&ve
SJeb veeeoMe&ve Deeefo kes efJeefMe JeeKeeveeW kes meueve kes he ceW efkeee
ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 424 Yeeie-1
150.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 296 Yeeie2
110.00

13. JesoevlekeewmlegYeeYee
efJe.efJe.efMeleeyoer-e.cee. [ 7 ]
eer kesMeJekeeMceerefj Ye eje eCeerle Fme evLe kee ekeeMeve heefC[leheefjecee kes <e mleyeke kes he ceW efkeee ieee nw~ Fmekes mecheeoke
[e@. efJepee veejeeCe efcee nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 392
300.00

14. leJecegeeJeueer
efJe.efJe.efMeleeyoer-e.cee. [ 6 ]
ieew[hetCee&vevo eeJeleea eje eCeerle Fme evLe kee ekeeMeve heefC[le-heefjecee
kes heece mleyeke kes he ceW eer F&.yeer.keeJesue kes Dee*diue-Yee<eevegJeeo kes
meeLe ngDee nw~ Fmekee mecheeove [e@. efJepee veejeeCe efcee ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 56
50.00

15. Dewlecekejvo:
efJe.efJe.efMeleeyoer-e.cee. [ 5 ]
eer ue#ceerOej keefJe eje eCeerle DewleJesoevle kee en Deveghece evLe
eer mJeebekeeMeeefle eje eCeerle jmeeefYeJeefekee JeeKee SJeb
eer S.F&.iehe eje jefele mechetCe& evLe kes meeeshee Dee*diue-Yee<eevegJeeo
[ 32 ]

mes efJeYetef<ele nw~ heefC[le-heefjecee kes elegLe& mleyeke kes he ceW ekeeefMele
Fme evLe kee mecheeove [e@. efJepee veejeeCe efcee ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 88
100.00

16. veeeefmeeeveced (efleere mebmkejCe)


ieeveeLePee-e.cee. [ 2 ]
eer JesoevleosefMeke eje eCeerle Fme evLe kee ekeeMeve eer veeruecesIeeeee& eje
eCeerle efnvoer-Yee<eevegJeeo kes meeLe efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 760
210.00

17. MeeefC[ue-mebefnlee (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 60 ]
veejoheeeje$e-mebefnleeDeeW ceW Develece eerMeeefC[ue cenef<e& eje eCeerle
Fme mebefnlee ceW peieled kee eeogYee&Je, Yeefemeceoee, DeeejCeereeeej,
egieheefjceeCeeefo, keefueegie kes kee&Jeekee&Je leLee Oecee&Oecee&efo efJe<eeeW kee
meceked he mes meceeueeseve efkeee ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 392
132.00

18. KeC[veKeC[Keee-eceehe#e
efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 24 ]
en evLe mJeeceer eer iegMejCeevevo peer eje eCeerle nw~ FmeceW efJeeved uesKeke
ves KeC[veKeC[Keee evLe kee Deeuees[ve kejles ngS ecee kee Jewog<ehetCe&
efJeeej efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 392
300.00

19. MeeefC[ueYeefemet$eced (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 9 ]
YeefeMeem$e kee en evLe Deeeee& eer MeeefC[ue cegefve kes eje eCeerle nw~
Fme hej eer veejeeCe leerLe& eje efueefKele Yeefeeefvkee erkee ekeeefMele
ngF& nw~ Fme evLe ceW heefjefMe kes he ceW mJehvesejYee<e, Yeefe-leJeefJeJejCe,
ef$eefJeOeYeefe-efJeJejCe, veejo-Yeefemet$e, Yeefeceerceebmee SJeb hejYeefemet$e
Yeer efoee ieee nw~ Fme evLe kes mecheeoke heeefJeYet<eCe Deeeee& eer yeueosJe
GheeOeee peer nQ~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 368
100.00
[ 33 ]

20. Skeb meod efJeee yengOee Jeoefvle


eeeee& efeefheLemce=efle-e.cee. [ 1 ]
Deeeee& eer ieesefJevo ev heeC[se eje eCeerle Fme evLe ceW OeceeX kee Dewle,
meceoee-Yeso, DeeOeeeflcekeevegYetefle-efJeJeseveheefle, ce=legyeesOe Deeefo efJe<eeeW
kee iecYeerj DevegMeerueve efkeee ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 96
80.00

21. GhesvefJe%eevemet$eced (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 73 ]
eer Ghesvoe Mecee& eje eCeerle Fme evLe kee ekeeMeve mJeeshe%e erkee kes
meeLe efkeee ieee nw~ Jesoevle-efmeevleeW kes %eeve ceW hejce Gheeesieer en evLe
ce.ce. eer ieesheerveeLe keefJejepe keer efJemle=le Yetefcekee mes Deue*dke=le nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 112
80.00

22. JesoevleheefjYee<ee (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 138 ]

ISBN : 81-7270-022-9

eer Oece&jepeeOJejerv eje eCeerle Jesoevle-Meem$e kes Fme cet&ve evLe kee
ekeeMeve eer jeceke=<CeeOJeefj-ke=le efMeKeeceefCe JeeKee leLee mJeeceer eer
Decejoeme eje eCeerle megefJemle=le ceefCeeYee JeeKee kes meeLe efkeee ieee nw~
efJemle=le Yetefcekee leLee DevegmevOeeveelceke heefjefMeeW kes meeLe Fmekee mecheeove
ees. heejmeveeLe efJesoer SJeb [e@. oove GheeOeee ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 552
(MeerIe ekeeMe)

23. ye=noejCekeJeeefle&kemeej:
ieeveeLePee-e.cee. [ 16 ]
eer efJeeejCe mJeeceer eje eCeerle Jesoevle-Meem$e kes Fme cet&ve evLe kee
ekeeMeve ce.ce.heb. eer nefjnjke=heeueg efJesoer eje eCeerle efnvoer-Yee<eevegJeeo
kes meeLe efkeee ieee nw~ Fmekee mecheeove Deeeee& eer Jeeemheefle efJesoer ves
efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 708 Yeeie1
250.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 630 Yeeie2
250.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 668 Yeeie3
240.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 768 Yeeie4
270.00
[ 34 ]

24. efJeJeskepeeself e:
efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 35 ]

ISBN : 81-7270-031-8

mJeeceer meefeleerLe& eje eCeerle Fme evLe ceW JesoevleMeem$e mecyevOeer ueieYeie
1350 eMveeW kee eYeeJeeslheeoke meceeOeeve efnvoer-Yee<ee ceW emlegle efkeee
ieee nw~ Fmekee mecheeove [e@. oove GheeOeee ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 304
280.00

25. ceOJecegKeeueej:
me.Ye.e.cee. [ 68 ]

ISBN : 81-7270-101-2

JesoevleMeem$e kes Fme cenveere evLe ceW yeemet$e keer eleg:met$eer hej iecYeerj
efJeeej kejles ngS Mes<e met$eeW kee leelhee& meefuele efkeee ieee nw~ Fmekee
mecheeove heb. eer ve=efmebneeee& JejKes[kej ves efkeee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 96
100.00

26. JeeefmeoMe&veced (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 64 ]

ISBN : 81-7270-083-0

eer YeerKeveueeue Dee$ese eje oMe&veMeem$e kes Fme DehetJe& evLe ceW eesieJeeefme
leLee cenejeceeeCe kes efJeefMe Meem$eere efmeevleeW kee mebkeueve SJeb mecheeove
efkeee ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 408
150.00

27. ceneefJeeeefJe[cyeveced
ieeveeLePee-e.cee. [ 30 ]

ISBN : 81-7270-235-3

en evLe eer YeJeeoerv eje eCeerle nw~ FmeceW eer YegJevemegvojmetefjke=le


mebmke=le-JeeKee leLee ees. jeceefkeMeesj ef$ehee"er eje eefvkee-efnvoer JeeKee
Yeer nw~ Fme evLe kes mecheeoke ees. jeceefkeMeesj ef$ehee"er ner nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 456
558.00

28. GheosMemeeneer
me.Ye.e.cee. [ 146 ]

ISBN : 81-7270-117-9

eer MejYeieJelheeoeeee& efJejefele Fme evLe kee ekeeMeve mejmJeleerYeJeve


hegmlekeeuee keer nmleefueefKele heeC[gefueefhe kes DeeOeej hej efkeee ieee nw~
Fmekes mecheeoke ees. jeceefkeMeesj ef$ehee"er nQ~ FmeceW mechetCe& Gheefve<eoeW kee
meej me*denerle nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 280
280.00
[ 35 ]

29. efmeevleuesMeme*den:
ieeveeLePee-e.cee. [ 24 ]

ISBN : 81-7270-137-3 (Set)

Fme evLe kee ekeeMeve ke=<Ceeueej mebmke=leJeeKee leLee efnvoer JeeKee SJeb
Jesoevlemetefeceejer kes meeLe oes KeC[eW ceW efkeee ieee nw~ Fmekes mecheeoke ees.
heejmeveeLe efJesoer SJeb menmecheeoke [e@. oove GheeOeee nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 548, Yeeie-1
ISBN : 81-7270-138-1
500.00
ISBN : 81-7270-141-1
500.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 544, Yeeie-2

30. efJeJejCeeceseme*den:
ieeveeLePee-e.cee. [ 25 ]

ISBN : 81-7270-161-6

eerefJeeejCe cegefve eCeerle Fme evLe kee ekeeMeve efnvoer-Yee<eevegJeeo kes meeLe
efkeee ieee nw~ Fmekes mecheeoke ees. heejmeveeLe efJesoer SJeb menmecheeoke
[e@. oove GheeOeee nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 936
1000.00

31. DeelceefJeeeefJeueeme:
ieeveeLePee-e.cee. [ 28 ]

ISBN : 81-7270-185-3

eer meoeefMeJesv mejmJeleer eje eCeerle Dewle-Jesoevle kes Fme cenveere evLe ceW
ese SJeb ese ceeie& kee eMemle efveheCe ngDee nw~ FmeceW oMe&veMeem$e kes efJeefJeOe
he#eeW kees GhemLeeefhele efkeee ieee nw~ Fmekee mecheeove [e@. efJeeeYet<eCe efJesoer ves
efnvoer JeeKee kes meeLe efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 120
180.00

32. eerjeceieerlee
me.Ye.e.cee. [ 156 ]

ISBN : 81-7270-184-5

cenef<e& Jeefme-eese leJemeejeeCe kes GheemeveekeeC[ kee efleere heeo


jeceieerlee kes veece mes peevee peelee nw~ FmeceW leejke-yeeeJeleej eerjeceev
kees efveefcee yeveekej peerJevcegefe kee efJemle=le efJeJeseve ngDee nw~ emlegle jeceieerlee
kes heefjefMe-Yeeie ceW %eeve, kece& SJeb Gheemevee leerveeW keeC[eW kee meejme*den
Yeer meefuele nw~ Fmekes mecheeoke ekeeMeve mebmLeeve kes HetJe& efveosMeke
[e@. nefjev ceefCe ef$ehee"er nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 164
200.00
[ 36 ]

33. DewleleJelejefCeer
ueIeg-e.cee. [ 69 ]

ISBN : 81-7270-224-8

Fme evLe kes uesKeke ees. jepeejece Megkeue nQ~ Dewle-oMe&ve mecyevOeer Fme evLe
kee mecheeove [e@. jepesMJej efJesoer eje efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 68
40.00

34. JeuueYeJesoevle-MeejJesoevleee DewleefmeefceC[veced


me.Ye.De.cee. [ 67 ]

ISBN : 81-7270-221-3

en evLe [e@. megOeekej efcee eje eCeerle nw~ uesKeke ves Fme evLe ceW
JeuueYeJesoevle leLee MeejJesoevle keer ef mes Dewle keer efmeef kees ceefC[le
efkeee nw~ Fmekee mecheeove Yeer [e@. megOeekej efcee ves ner efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 224
280.00

35. JeuueYeJesoevle-eesielev$eMeem$e-meeOemeeOeveefJeceMe&:
me.Ye.De.cee. [ 73 ]

ISBN : 81-7270-230-2

Fmekes uesKeke [e@. hejceelcee ogyes nQ~ Fme evLe ceW JeuueYeJesoevle-eesielev$eMeem$e
kes ecegKe efyevogDeeW hej ekeeMe [euee ieee nw~ Fme MeesOe-evLe kes mecheeoke
Yeer [e@. hejceelcee ogyes ner nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 196
280.00

36. MeejJesoevlekeesMe: (efleere mebmkejCe)


me.Ye.De.cee. [ 48 ]
heefC[le eer cegjueerOej heeC[se eje eCeerle Fme keesMe-evLe ceW JesoevleoMe&ve kes efJeefJeOe efJe<eeeW kee Dekeejeefo ece mes efJeMeo efJeJeseve efkeee ieee
nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb.
(MeerIe ekeeMe)

[ 37 ]

6. ceerceebmee-oMe&ve
1. keuhekeefuekee (leke&heeoevlee)
me.Ye.e.cee. [ 122 ]
en evLe ce.ce. nefjnj ke=heeueg efJesoer eje eCeerle nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 330

50.00

2. ceerceebmeeveeceejer
mechet.e.cee. [ 13 ]
en evLe heeYet<eCe heefC[le eer heeefYejece Meem$eer eje efveefce&le nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 272 Yeeie1
Deekeej : jeeue, he=.meb. 344 Yeeie2

60.00
120.00

3. ceerceebmeekegletnueced
me.Ye.e.cee. [ 113 ]
eer keceueekej Ye eje eCeerle Fme evLe kee mecheeove heeYet<eCe heefC[le
eer heeefYejece Meem$eer ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 144
45.00

4. FC[skeme g MeeyejYee<e
me.Ye.De.cee., Yee.3 [ 1 ]
en evLe cetuehe mes [e@. pes.S. pewkeye eje Debespeer-Yee<ee ceW efueKee
ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 152
25.00

5. leewleeefleleceleefleuekeced (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 79 ]
ceerceebmee-Meem$e kes Fme cet&ve evLe kes eCeslee eer YeJeosJe nQ~ ceerceebmeeoMe&ve kee en evLe kegceeefjueYe kes efmeevle kee hees<eke nw~ Fme evLe kee
mecheeove heb. eer efeVemJeeceer leLee heb. eer heer.Sve. heeefYejece Meem$eer ves efkeee
nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 952
450.00
[ 38 ]

6. leJeefyevog:
me.Ye.e.cee. [ 142 ]

ISBN : 81-7270-053-9

eer Jeeemheefle efcee eje eCeerle ceerceebmeeMeem$e kes Fme Deveghece evLe kee
ekeeMeve mejmJeleerYeJeve hegmlekeeuee keer nmleefueefKele heeC[gefueefhe kes DeeOeej
hej efkeee ieee nw~ Fme evLe kee mecheeove [e@. jpeveerMe kegceej Megkeue ves efkeee
nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 136
120.00

7. ceerceebmeeveeeekeeMeefJeceMe&:
efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 34 ]

ISBN : 81-7270-051-2

DeeheosJeke=le ceerceebmeeveeeekeeMe ceerceebmeeMeem$e kee ceeveke ekejCe-evLe


nw~ [e@. keefheueosJe heeC[se kes efJeJeske veeceke efnvoer DevegJeeo SJeb efnvoerYee<ee ceW efJemle=le meceer#eelceke DeOeeve kes meeLe Fmekee ekeeMeve efkeee
ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 488
450.00

8. veeejlveceeuee (efleere mebmkejCe)


hegmle.og.e.ees.e.cee. [ 4 ]
Fme evLe kes jeefelee eerheeLe&meejefLe efcee nQ~ Fmekee ekeeMeve eerjeceevegpeeeee&
keer veeekejlve veeceke JeeKee kes meeLe ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 352
(MeerIe ekeeMe)

[ 39 ]

7. yeewoMe&ve leLee heeefue-meeefnle


1. heeefueefleefhekemeevegkekeceefCekee
heeefue-e.cee. [ 4 ]
Fme hegmleke ceW ef$eefhekeeW ceW Deees ngS MeyoeW kee mebkeueve Deewj Gvekee mevoYeeX
kes meeLe DeLe&-efveoxMeve ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 952 Yeeie1
(MeerIe ekeeMe)
Deekeej : jeeue, he=.meb. 320 Yeeie2
36.00

2. efJeYecetueerkee
heeefue-e.cee. [ 5 ]
en evLe DeevevocenemLeefJej eje eCeerle nw leLee Fmekee ekeeMeve Devegerkee
kes meeLe ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 512
85.00

3. Demeeefueveer
heeefue-e.cee. [ 6 ]
Yeovleeeefje yegIees<e eje jefele en evLe DelLeeespevee erkee kes meeLe
ekeeefMele ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 736
156.00

4. DeefYeOeccecetueerkee
heeefue-e.cee. [ 7 ]
en evLe DeefYeOece&efheke kes OeccemeefCe evLe keer erkee nw~ Fmekes
jeefelee eer Deevevo Lesj nQ~ en hegmleke yeceea leLee efmebnueer-efueefheeeW mes
meJe&eLece osJeveeiejer efueefhe ceW ekeeefMele ngF& nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 480
70.00
[ 40 ]

5. efJe%eefhlecee$eleeefmeefekejCeeced (efleere-mebmkejCe)
ieeveeLePee-e.cee. [ 5 ]
en evLe efJebMeeflekee mJeeshe%eJe=efe leLee ef$ebefMekee mebmke=le-erkeeDeeW SJeb
iet{eLe&oerheveer veeceke efnvoer-JeeKee kes meeLe ekeeefMele ngDee nw~ Fmekes efnvoerJeeKeekeej SJeb mecheeoke ees. jeceMebkej ef$ehee"er nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 720
190.00

6. meejlLeoerheveer
heeefue-e.cee. [ 8 ]
Yeovle meeefjhege Lesj eje jefele Fme evLe kees efmebnueer SJeb yeceea efueefheeeW
mes osJeveeiejer efueefhe ceW efuehevlej kejkes ekeeefMele efkeee ieee nw~ Fmekes
mecheeoke heeefue-Yee<ee kes efJeKeele efJeeved [e@. yeeosJe-veejeeCe Mecee& nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 464 Yeeie1
120.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 380 Yeeie2
132.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 568 Yeeie3
250.00

7. Oece&mecegee:
me.Ye.De.cee. [ 45 ]
en evLe eer DeJeueesefkele efmebn efYe#eg eje eCeerle nw~ Fmekee mecheeove [e@.
efJepeeMej eewyes ves mejmJeleerYeJeve keer nmleefueefKele heeC[gefueefheeeW kes DeeOeej
hej Meem$eere efhheefCeeeW leLee DevegmevOeeveelceke heefjefMeeW kes meeLe efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 520
250.00

8. DeefYeOeccelLemenes
heeefue-e.cee. [ 1 ]
en Deeeee& Deefve eje eCeerle mLeefJej-meceoee kee cetOe&ve evLe nw~
Fmekee ekeeMeve Yeovle jsJeleOecce leLee ees. jeceMej ef$ehee"er eje efueefKele
efnvoer-Yee<eevegJeeo kes meeLe efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 552 Yeeie1
140.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 704 Yeeie2
190.00
[ 41 ]

9. peelekekeLee
heeefue-e.cee. [ 2 ]
en evLe eeryegIees<eeeee& eje eCeerle nw~ Fmekee mecheeove mejmJeleerYeJeve
keer nmleefueefKele heeC[gefueefheeeW kes DeeOeej hej ees. ue#ceerveejeeCe efleJeejer ves
efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 264
60.00

10. efJemegefceiiees (efleere mebmkejCe)


heeefue-e.cee. [ 3 ]

ISBN : 81-7270-164-0 (Set)

Deeeee& yegIees<e eje efJejefele Fme evLe kee ekeeMeve Yeovle Oece&heeue ke=le
hejceeLe&ceet<ee erkee kes meeLe efkeee ieee nw~
ISBN : 81-7270-163-2
400.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 644 Yeeie-1
Deekeej : jeeue, he=.meb. 548 Yeeie-2
ISBN : 81-7270-165-9
350.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 520 Yeeie-3
ISBN : 81-7270-166-7
340.00

11. Oece&heoJeeKeeveced
ieeveeLePee-e.cee. [ 11 ]

ISBN : 81-7270-071-7

yeewoMe&ve kes cet&ve evLe Oecceheo kes JeeKeeve kes he ceW Fme evLe kee
eCeeve heeeer heb. jIegveeLe Mecee& ves efkeee nw~ efnvoer-JeeKee kes meeLe Fmekee
mecheeove Gvekes eMemJeer megheg$e ees. vejsvveeLe heeC[se ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 480
400.00

12. yegIeesmeghheefe
heeefue-e.cee. [ 9 ]

ISBN : 81-7270-028-8

efmebnueer efYe#eg cenecebieue veeceke Ske mLeefJej eje eCeerle Fme evLe kee
ekeeMeve jesceve efueefhe mes osJeveeiejer efueefhe ceW efuehevlej kejkes efkeee ieee nw~
FmeceW Deeeee& yegIees<e kee efJemle=le peerJeveJe=e JeefCe&le nw~ Fmekee mecheeove
[e@. Jeerjsv heeC[se ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 40
12.00

13. meemeshees
heeefue-e.cee. [ 11 ]

ISBN : 81-7270-030-X

Deeeee& Oece&heeue eje eCeerle Fme evLe ceW DeefYeOece& kes efmeevleeW kee Glke=
efveheCe efkeee ieee nw~ Fmekee mecheeove Deeeee& eer ue#ceer veejeeCe efleJeejer
ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 64
16.00
[ 42 ]

14. Yeejleeremebmke=leew eeefpeleveejerCeeceJeoeveced


me.Ye.De.cee. [ 52 ]

ISBN : 81-7270-086-5

[e@. jcesMe kegceej efJesoer eje eCeerle Fme evLe ceW Yeejleere mebmke=efle ceW eeefpele
(mebvemle) yeew veeefjeeW kes eesieoeve kee DevegmevOeeveelceke efJeJeseve efkeee ieee
nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 208
232.00

15. efJeYepeJeeo
heeefue-e.cee. [ 12 ]

ISBN : 81-7270-127-6

ees. yeeosJe veejeeCe Mecee& eje eCeerle DeefYeOece&oMe&ve mes mecye Fme evLe
kee ekeeMeve efkeee ieee nw~ en LesjJeeo yeewoMe&ve kees mecePeeves kes efuees
mejue SJeb megyeesOe Yee<ee ceW efveye nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 304
320.00

16. ceneyeesefOeJebmees
heeefue-e.cee. [ 13 ]

ISBN : 81-7270-151-9

eerceeved Gheefle<e mLeefJej eje eCeerle Fme evLe kee ekeeMeve efkeee ieee nw~
ceneyeesefOeJebme ceW eeruee kes DevegjeOehegj veeceke mLeeve hej efJeeceeve yeesefOeJe=#e
kee Fefleneme heeBe eMveeW kes meceeOeeve kes he ceW emlegle efkeee ieee nw~ Fmekes
mecheeoke [e@. keesceueev pewve nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 108
32.00

17. efpeveeueej
heeefue-e.cee. [ 14 ]

ISBN : 81-7270-152-7

eer yegjef#ele efYe#eg eje jefele Fme evLe ceW yeglJe-eeefhle leke yeg keer
peerJeveer kee JeCe&ve efkeee ieee nw~ Fmekes mecheeoke ees. eegcve ogyes nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 28
20.00

18. melLeYesoefevleeheeefue
heeefue-e.cee. [ 15 ]

ISBN : 81-7270-153-5

eer mecceefmeefj mLeefJej eje keeefjkeeye JeekejCe kee cenJehetCe& Fme


evLe kee ekeeMeve efkeee ieee nw~ en keeeeveJeekejCe meceoee kee
Develece evLe nw~ Fmekes mecheeoke ees. epeceesnve heeC[se veefueve SJeb
men-mecheeoke [e@. Jeerjsv heeC[se nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 40
20.00
[ 43 ]

19. DeveeieleJebmees
heeefue-e.cee. [ 16 ]

ISBN : 81-7270-154-3

eer keMehe Lesj efJejefele Fme evLe ceW 142 ieeLeeSB Gheefveye nQ; efpemeceW heeefue
Jee*dcee ceW yegeW keer hejcheje JeefCe&le nw~ Fmekes mecheeoke [e@. jcesMe emeeo nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 28
20.00

20. JegeceeueemevosMeMelekeced
heeefue-e.cee. [ 17 ]

ISBN : 81-7270-155-1

eer ieleeje heefjJesCe Ghelehemmeer efYe#eg eje jefele 102 megvoj SJeb efYeVeefYeVe voeW ceW efveye Meleke heefle keer Fme Je=eceeuee kees ekeeefMele efkeee
ieee nw~ Fmekes mecheeoke [e@. jeceve#e$e emeeo nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 24
20.00

21. omeyeesefOemeeghheefekeLee
heeefue-e.cee. [ 18 ]

ISBN : 81-7270-156-X

en ueIeg evLe Fve yeesefOemeJeeW kes pevce mecyevOeer Je=eevle SJeb yeg-eeefhle kee
ekeeMeke nw~ Fmekes mecheeoke [e@. megjsv kegceej nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 44
24.00

22. heevegms eoerheveer


heeefue-e.cee. [ 19 ]

ISBN : 81-7270-157-8

ceneLesj uesefo meeoeye efJejefele en evLe DeefYeOecce efheke kes meeleJeW evLe
heevehhekejCe kes oMe&veeW kee mebef#ehle he ekeeefMele kejlee nw~ Fmekes
mecheeoke [e@. efJeceuesv kegceej nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 44
24.00

23. efpevekeeueceeueer
heeefue-e.cee. [ 20 ]

ISBN : 81-7270-179-9

heeefue ceW Jebme-meeefnle kee cenJehetCe& en evLe veeiejer efuehevlej kes meeLe
ekeeefMele efkeee pee jne nw~ Fmekee efuehevlej SJeb mecheeove [e@. njemeeo
oeref#ele ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 288
300.00
[ 44 ]

24. OeelegJebmees
ueIeg-e.cee. [ 67 ]

ISBN : 81-7270-186-1

FmeceW YeieJeeved yeg kes peerJeve mecyevOeer IeveeDeeW kees Keeefhele kejves Jeeues
keeflehee keLeeDeeW kees meefuele kej ekeeefMele efkeee ieee nw~ Fmekes mecheeoke
[e@. efJeceuesv kegceej nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 76
40.00

25. yeewceveesefJe%eeve
heeefue-e.cee. [ 21 ]

ISBN : 81-7270-194-2

ees. yeeosJe veejeeCe Mecee& eje eCeerle Fme evLe ceW YeieJeeved yeg keer
hejceesoee esleveeDeeW kees Keeefhele efkeee ieee nw~ YeieJeeved yeg eje efJeJesefele
ceveMeslevee kee iecYeerj efJeMues<eCe emlegle efkeee ieee nw~ Fmekes mecheeoke
Yeer ees. yeeosJe veejeeCe Mecee& ner nQ~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 656
450.00

26. nslegefyevogekejCeced (mebmke=le-efnvoer-JeeKeeshesleced)


ieeveeLePee-e.cee. [ 29 ]

ISBN : 81-7270-236-1

en evLe Deeeee& eer Oece&keerefle& eje eCeerle nw~ cetue evLe hej Dee&
(Oecee&kejoe) keer nslegefyevog erkee leLee Gme hej ogJexke efcee kes nslegefyevogerkeeueeske kes mecheeoke SJeb ef veeceke efnvoer-JeeKee kes uesKeke
[e@. ye=peefkeMeesj ef$ehee"er nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 1058
1000.00

[ 45 ]

8. Oece&Meem$e leLee veerefleMeem$e


1. ve=efmebnemeeo: [ mebmkeejmeej: ] (efleere mebmkejCe)
me.Ye.e.cee. [ 55 ]
eer ouehele cenejepe eje efveefce&le Fme evLe kee ekeeMeve nmleefueefKele
heeC[gefueefheeeW kes DeeOeej hej mecheeefole kejkes efkeee ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 368
(MeerIe ekeeMe)

2. Yeejleerekece&keeC[mJeheeOeeveced
me.Ye.De.cee. [ 26 ]
Fme evLe kes jeefelee mJe. [e@. efJevOesejer emeeo ef$ehee"er nQ~ uesKeke ves Fme
evLe ceW Yeejleere kece&keeC[ kes meYeer he#eeW kee meeeshee efJeJeseve efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 240
26.00

3. eeefJeceMe&:
me.Ye.De.cee. [ 29 ]
Fme evLe kes uesKeke [e@. GceeMej ef$ehee"er nQ~ uesKeke ves Fme evLe ceW
Yeejleere heefjJesMe ceW ee kes Thej Oece&Meem$eere SJeb Jew%eeefveke ef mes
efJeeej efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 108
22.00

4. eekeuhe: (efleere mebmkejCe)


me.Ye.De.cee. [ 18 ]

ISBN : 81-7270-070-9

eer oeesheeOeee ke=le Fme evLe kee mecheeove [e@. DeMeeske epeea Meem$eer ves
efkeee nw~ cewefLeue-meceoee kes Fme evLe keer efJeefMe meceer#ee mecheeoke eje
ngF& nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 216
120.00

5. ef$emLeueermesleg: (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 65 ]
eer Yeesefpeoeref#ele eje eCeerle Fme evLe ceW leerLe&efJeefOe kee meeceevele: JeCe&ve
kejkes keeMeer, eeeie leLee ieee eYe=efle leerLeeX keer efJeMes<e ceefncee JeefCe&le nw~
efJe<ee keer efmes Fme evLe kes meeLe oes Deve evLe Yeer efveyeefvOele nQ
[ 46 ]

1. leerLexvogMesKej:eer veeiesMe Ye eje eCeerle Fme evLe ceW leerLeeX kes


DeefOekeejer Deeefo kes efveCe&e kes Devevlej eeeie, keeMeer leLee ieee Deeefo
leerLeeX keer efJeefOe kee efJeeej efkeee ieee nw~
2. keeMeerce=eflecees#eefJeeej:eer megjsejeeee& eje eCeerle Fme evLe ceW keeMeer,
JeejeCemeer, DeefJecege, Devleie=&n veeceke eej #es$eeW kes heefjceeCe kee efveCe&e
efkeee ieee nw leLee Gve-Gve #es$eeW ceW ce=leg nesves mes meehe, meeueeskee,
meeegpe, meeefVeOe he cegefeeeW kes efceueves kee efJeOeeve nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 144
100.00

6. keeueleJeefJeJeseveced (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 40 ]
Oece&Meem$e kes Fme evLe kee eCeeve Deeeee& eer jIegveeLe Ye ves efkeee nw~
Fmekes mecheeoke [e@. nefjJebMe kegceej heeC[se nQ~ Fme evLe ceW keeueleJe kee
efJeJeseve SJeb efJeMues<eCe Oece&Meem$eere JeJemLeeDeeW kes Deveghe efkeee ieee nw
Deewj emebieeW kes Devegmeej peesefle<eMeem$e leLee mecemle oMe&veeW keer keeueefJeJesevee
kes efve<ke<eeX mes leguevee keer ieeer nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 592 Yeeie1
290.00

7. mceeleexuueeme: (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 43 ]
eer efMeJeemeeo hee"ke eje eCeerle Fme evLe ceW DeeJemeLeeefive meeOe
Megkeueepeg:ie=ekece& kee meeeshee efJeJeseve efkeee ieee nw~ Fme evLe keer jevee
heejmkejie=emet$e kes DeeOeej hej keer ieeer nw~ Fmekee mecheeove [e@. eerefkeMeesj
efcee ves efkeee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 432
250.00

8. veJeje$eeoerhe: (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 23 ]
heefC[le eer efJeveeeke Oecee&efOekeejer eje eCeerle Fme evLe ceW veJeje$e-ele
leLee osJeerhetpee keer eefeee kee eeceeefCeke JeCe&ve efkeee ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 112
60.00

9. wleefveCe&eefmeevleme*den: (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 75 ]
heefC[le eer YeevegYe eje eCeerle Fme evLe ceW ele, heJe&, DeMeewe, ee, nesce,
leerLe&ee$ee, ceebmeYe#eCe, oeve leLee eeeefee eYe=efle Oece&Meem$eere efJe<eeeW kes
efveCe&e kee efJemle=le he ceW efJeJeseve efkeee ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 112
60.00
[ 47 ]

10. elekeesMe: (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 28 ]
oeef#eCeele SJeb Goere efJeeveeW kes eeceeefCeke efveyevOeeW kes DeeOeej hej Fme evLe
kee eCeeve heb. eer peieVeeLe Meem$eer nesefMebie ves efkeee nw~ DeeOeej-evLeeW kee veece
leLee mebkesle Yeer Fme evLe ceW efoee ieee nw~ Fmekes DeeOeej hej eleeW kes mecyevOe
ceW peevekeejer efveefo& evLe ceW GheueyOe nesieer~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 400
120.00

11. mebmkeejoerheke: (efleere mebmkejCe)


ce.ce.iees.ke.e.cee. [ 1 ]

ISBN : 81-7270-037-7

eer n<e&veeLe Pee eje eCeerle Fme evLe ceW heejmkejie=emet$e kes Devegmeej lesjn
mebmkeejeW kee efJeJeseve efkeee ieee nw~ mebmkeejeW kes %eeve kes efueS hejceesheeesieer
Fme evLe kee mecheeove heb. eer ogiee&Oej Pee ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 342
150.00

12. ogiee&mehleMeleer
ieeveeLePee-e.cee. [ 22 ]

ISBN : 81-7270-121-7

ogiee&mehleMeleer kes Fme Glke= mebmkejCe ceW eeeerve SJeb ogue&Ye meele mebmke=le-erkeeDeeW
kee mebeespeve efkeee ieee nw~ efJeefMe Yetefcekee SJeb DeeJeMeke heefjefMeeefo kes meeLe
Fmekee mecheeove [e@. efieefjpesMe kegceej oeref#ele ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 904
800.00

13. Deeeejsvog:
me.Ye.e.cee. ][ 140 ]

ISBN : 81-7270-025-3

Oece&Meem$e-eefleheeefole owveefvove peerJeve kes DeeeejeW kee eefleheeoke en evLe


Deeeee& eer $ecyeke cees eje eCeerle nw~ efJemle=le Yetefcekee SJeb heefjefMeeW kes
meeLe Fmekee mecheeove [e@. Jeeme efcee ves efkeee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 560
316.00

14. keeefueoemeke=leevLes<eg heewjesefnleleJeefJeceMe&:


me.Ye.De.cee. [ 51 ]

ISBN : 81-7270-085-7

[e@. peeekeeMe heeC[se eje eCeerle Fme evLe ceW cenekeefJe keeefueoeme eje
eCeerle evLeeW ceW meceeiele heewjesefnle (kece&keeC[) mecyevOeer efJe<eeeW kee
DevegmevOeeveelceke efJeJeseve efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 172
200.00
[ 48 ]

15. efMeueeveeme SJeb Jeemleghetpeve-heefle


mebmkeej-e.cee. [ 1 ]

ISBN : 81-7270-058-X

ees. egieueefkeMeesj efcee eje eCeerle Fme cenveere evLe ceW ie=nejcYe kes mecee
mecheVe nesves Jeeues efMeueeveeme SJeb Jeemleg-hetpeve keer efJeefOe kee meeeshee efveheCe
efkeee ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 48
30.00

16. ieYee&Oeeve-hegbmeJeve-meercevleesvveeve-mebmkeej
mebmkeej-e.cee. [ 2 ]

ISBN : 81-7270-059-8

[e@. keceueekeevle ef$ehee"er eje eCeerle Fme evLe ceW ieYee&Oeeve, hegbmeJeve SJeb
meercevleesvveeve mebmkeejeW keer mecev$eke efJeefOe kee efJeMeo efJeJeseve efkeee ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 46
30.00

17. peelekece&-mebmkeej
mebmkeej-e.cee. [ 3 ]

ISBN : 81-7270-060-1

[e@. peeekeeMe heeC[se eje eCeerle Fme evLe ceW mevleeve kes pevce kes
heMeeled nesves Jeeues mebmkeej keer meeeshee efJeefOe kee efJeJeseve efkeee ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 32
24.00

18. veecekejCe-mebmkeej
mebmkeej-e.cee. [ 4 ]

ISBN : 81-7270-061-X

[e@. kegeefyenejer Mecee& eje eCeerle Fme evLe ceW mevleeve kes veecekejCe kes DeJemej
hej mechevve nesves Jeeueer efJeefOe kee meeeshee mecev$eke efveheCe efkeee ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 48
30.00

19. DevveeeMeve-mebmkeej
mebmkeej-e.cee. [ 5 ]

ISBN : 81-7270-062-8

[e@. kegeefyenejer Mecee& eje eCeerle Fme evLe ceW mevleeve kes meJe&eLece DevveenCe kes mecee mechevve nesves Jeeueer efJeefOe kee mecev$eke efveheCe efkeee ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 52
32.00

20. et[ekejCe-mebmkeej
mebmkeej-e.cee. [ 6 ]

ISBN : 81-7270-063-6

Fmekees cegC[ve-mebmkeej Yeer kene peelee nw~ Fme evLe ceW Ge DeJemej hej
mechevve nesves Jeeueer efJeefOe kee meeeshee efveheCe efkeee ieee nw~ Fmekes
uesKeke [e@. censv heeC[se nQ~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 76
32.00
[ 49 ]

21. keCe&JesOe-mebmkeej
mebmkeej-e.cee. [ 7 ]

ISBN : 81-7270-064-4

Yeejleere mebmkeej kes Devleie&le keCe&sove kee Delevle cenJe JeefCe&le nw~ [e@.
censv heeC[se eje eCeerle Fme evLe ceW Ge DeJemej hej mechevve nesves Jeeueer efJeefOe
kee mecev$eke efveheCe efkeee ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 40
24.00

22. e%eesheJeerle-JesoejcYe-meceeJele&ve-mebmkeej
mebmkeej-e.cee. [ 8 ]

ISBN : 81-7270-065-2

[e@. jececetefle& elegJexoer eje eCeerle Fme evLe ceW e%eesheJeerle, JesoejcYe SJeb meceeJele&ve
mebmkeej keer efJeefOe kee mecev$eke efJeJeseve efkeee ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 86
40.00

23. kesMeevle-mebmkeej
mebmkeej-e.cee. [ 9 ]

ISBN : 81-7270-066-0

[e@. censv heeC[se eje eCeerle Fme evLe ceW JesoeOeeve kes heMeeled ie=nmLeeece ceW
eJesMe kes mecee mechevve nesves Jeeueer efJeefOe kee mecev$eke efJeJeseve efkeee ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 72
32.00

24. efJeJeen-mebmkeej
mebmkeej-e.cee. [ 10 ]

ISBN : 81-7270-067-9

[e@. heleeefue efcee eje eCeerle Fme evLe ceW efJeJeen-mebmkeej kee efJeMeo efJeJeseve
efkeee ieee nw, meeLe ner mecee JewJeeefnke efJeefOe kee mecev$eke efveheCe Yeer efkeee
ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 96
40.00
efJeMes<e : ece-mebKee 17 mes 26 leke kes evLeeW kee ekeeMeve mebmkeej-evLeceeuee kes
Devleie&le efkeee ieee nw~ Fve meYeer evLeeW kee mecheeove ceeveveere kegueheefle
ees.jececetefle& Mecee& peer ves efkeee nw~ Fve ome evLeeW kes Ske mes kee cetue (heshejyewke
ceW) . 300.00 meJe&megueYe kejeves kes efueS efveOee&efjle efkeee ieee nw~

25. YeejleereefJeeejoMe&veced
mechet.e.cee. [ 9 ]
en evLe jepeveerefleMeem$e kes efJeeved [e@. nefjnjveeLe ef$ehee"er eje efueKee ieee nw~
mebmke=le-Yee<ee ceW efueKes iees Fme evLe ceW Yeejleere-jepeveerefleMeem$e Deewj Gmekes
Devegmeej meceepe SJeb DeLe&-JeJemLee kee efe$eCe efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 516 Yeeie1
(MeerIe ekeeMe)
Deekeej : jeeue, he=.meb. 660 Yeeie2
105.60
[ 50 ]

26. veerelf eefJeefOeefJeceMe&:


mechet.e.cee. [ 14 ]
Fme evLe kes uesKeke [e@. nefjnjveeLe ef$ehee"er ves Yeejleere-veerefleMeem$e leLee
efJeefOeMeem$e kee efJeJeseve mebmke=le-Yee<ee kes ceeOece mes efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 480 Yeeie1
85.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 520 Yeeie2
250.00

27. keewefueereceLe&Meem$eced
me.Ye.e.cee. [ 130 ]
Deeeee& efJe<Cegieghle eje eCeerle Fme evLe kee ekeeMeve ce.ce.er. ieCeheefleMeem$eer
keer eercetuee, heefC[lejepe jepesej Meem$eer keer Jewefokeefmeevlemebjef#eCeer
SJeb peeceueeees[he$e, eer Mejee& keer peeceuee SJeb eer eesiIeceeeee&
keer veerefleefveCeeaefle JeeKeeDeeW kes meeLe ngDee nw~ Fmekee mecheeove
Meem$ejlveekej eer efJeeveeLe Meem$eer oeleej ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 560 Yeeie1, mecheg-1
140.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 424 Yeeie1, mecheg-2
116.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 656 Yeeie2, mecheg-1
160.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 320 Yeeie2, mecheg-2
90.00

28. heeeeeYeejleerejepeveerlees meceeueeseveced


mechet.e.cee. [ 19 ]

ISBN : 81-7270-004-0 Set

Fme evLe kes uesKeke heefC[le eer efJeeveeLe Meem$eer oeleej peer nQ~ efJeeved
uesKeke ves Fme evLe ceW heeeee leLee Yeejleere jepeveerefle kee Deleglke=
DevegmevOeeveelceke meceeueeseve emlegle efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 620, Yeeie1
500.00
ISBN : 81-7270-003-2
550.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 664, Yeeie2

29. ceeveJeveerefleefJeJeseveced
me.Ye.e.cee. [ 50 ]

ISBN : 81-7270-001-6

ees. jeOesMeeceOej efJesoer eje eCeerle Fme evLe ceW Yeejleere meceepeveerefle
leLee ceeveJeveerefle kee DevegmevOeeveelceke efJeMues<eCe efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 252
280.00
[ 51 ]

30. eoerhekeefuekee
me.Ye.e.cee. [ 151 ]

ISBN : 81-7270-135-7

eer efJeMJesMJej heefC[le ^eje efJejefele Fme evLe kee ekeeMeve nmleefueefKele
heeC[gefueefhe kes DeeOeej hej efkeee ieee nw~ FmeceW Oece&Meem$eere efJe<eeeW kee
eefleheeove ngDee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 232
180.00

31. keeMeerJewYeJemecegee:
me.Ye.e.cee. [ 153 ]

ISBN : 81-7270-167-5

keeMeer kes JewYeJe kees eKeeefhele kejves Jeeues eewon nmleefueefKele heeC[gefueefheeeW
kees mecheeefole kej Fme evLe kee ekeeMeve efkeee ieee nw~ Fmekes mecheeoke
eer jceeheo eeJeleea nQ~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 432
300.00

32. keeMeeremf Leefleeefvkee


me.Ye.e.cee. [ 152 ]

ISBN : 81-7270-168-3

eer meoeefMeJe eje eCeerle Fme evLe kee ekeeMeve mejmJeleer-YeJeve hegmlekeeuee
kes nmleefueefKele heeC[gefueefhe kes DeOeej hej efkeee ieee nw~ Fmekes mecheeoke
eer jceeheo eeJeleea nQ~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 554
380.00

33. heg<eeLe&efevleeceefCe:
me.Ye.e.cee. [ 154 ]

ISBN : 81-7270-182-9

eer efJe<CegYe efJejefele Fme evLe ceW Oece&Meem$e kes efJe<eeeW kee meeeshee
efJeJeseve ngDee nw~ Fmekes mecheeoke [e@. Jeeme efcee nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 664
616.00

34. wleheefjefMeced
me.Ye.e.cee. [ 99 ]
eer kesMeJe efcee efJejefele Fme efveyevOe-evLe ceW Oece&Meem$eere 25 efveyevOeeW kees
meefuele kej ekeeefMele efkeee ieee nw~ Fmekes mecheeoke eer ogiee&Oej Pee nQ ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 270


[ 52 ]

8.00

9. lev$eMeem$e
1. eesefieveeroeced (elegLe& mebmkejCe)
me.Ye.e.cee. [ 7 ]

ISBN : 81-7270-192-6

en lev$eMeem$e kee cetOe&ve evLe ceevee peelee nw~ Fmekee ekeeMeve Dece=leevevo
eesieer keer oerefhekee SJeb Deeeee& eer Yeemkej jee keer meslegyevOe erkeeDeeW kes
meeLe ngDee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 456
300.00

2. Meejoeefleuekeced
eesielev$e-e.cee. [ 27 ]

ISBN : 81-7270-038-5 Set

Fme evLe kee ekeeMeve heoeLee&oMe& erkee kes meeLe ngDee nw~ mejmJeleerYeJeve keer
nmleefueefKele heeC[gefueefheeeW kes DeeOeej hej Fmekee mecheeove Deeeee& eer
keCeeheefle ef$ehee"er peer ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 464 Yeeie1
150.00
ISBN : 81-7270-032-6
240.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 432 Yeeie2

3. hejceevevolev$eced
eesielev$e-e.cee. [ 9 ]
en evLe heefC[le eer efMeJeevevo hevle eje efJejefele megyeesOee veeceke mebmke=leJeeKee kes meeLe ekeeefMele ngDee nw~ DevegmevOeeveelceke heefjefMeeW leLee
efJeJejCeelceke Yetefcekee kes meeLe Fmekee mecheeove heefC[le eer jIegveeLe efcee
ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 728
96.00

4. DeekejCeced
eesielev$e-e.cee. [ 12 ]
en MewJeeiece kee Delevle cenJehetCe& evLe nw~ Fmekes mecheeoke lev$eMeem$e
kes eKeele efJeeved heefC[le eer epeJeuueYe efJesoer nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 440
80.00
[ 53 ]

5. meelJelemebefnlee (efleere mebmkejCe)


heg.og.e.ees.e.cee. [ 6 ]

ISBN : 81-7270-016-4

Fme evLe kee ekeeMeve DeueefMebie Ye keer JeeKee kes meeLe ngDee nw~ en
evLe Jew<CeJe-lev$eeW ceW cetOe&ve ceevee peelee nw~ Fmekes Yeer mecheeoke heefC[le
eer epeJeuueYe efJesoer nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 696
380.00

6. MeeeevevolejefCeer
eesielev$e-e.cee. [ 11 ]
eer yeeevevo efieefj eje eCeerle en evLe nmleefueefKele heeC[gefueefheeeW kes
DeeOeej hej mecheeefole kejkes ekeeefMele ngDee nw~ efJeJejCeelceke Yetefcekee
leLee efJeefJeOe heefjefMeeW kes meeLe Fmekee mecheeove [e@. jepeveeLe ef$ehee"er ves efkeee
nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 384
44.00

7. eeceueced (efleere mebmkejCe)


eesielev$e-e.cee. [ 7 ]
lev$eMeem$e kee en eeCeYetle evLe nw~ Fmekee mecheeove Meem$eere efhheefCeeeW
leLee ieJes<eCeehetCe& heefjefMeeW kes meeLe ngDee nw~ Fmekee mecheeove ceveer<eer
efJeeved Deeeee& eer jeceemeeo ef$ehee"er peer ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 528 Yeeie1
132.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 512 Yeeie2
164.00

8. ceneLe&ceejer (le=leere mebmkejCe)


eesielev$e-e.cee. [ 5 ]
lev$eMeem$e kee eeCeYetle en evLe eer censejevevo eje eCeerle nw~ Fmekee
ekeeMeve mJeeshe%e-heefjceue JeeKee kes meeLe efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 288
100.00
[ 54 ]

9. eere$f ehegjeCe&Jelev$eced
eesielev$e-e.cee. [ 13 ]
en lev$eMeem$e kee cetOe&ve evLe ceevee peelee nw~ Fmekee mecheeove mejmJeleerYeJeve
keer nmleefueefKele heeC[gefueefheeeW kes DeeOeej hej Meem$eere efhheefCeeeW leLee
ieJes<eCeehetCe& heefjefMeeW kes meeLe ngDee nw~ Fmekes mecheeoke [e@. Meerleuee
emeeo GheeOeee nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 168
96.00

10. lev$eme*den: (efleere mebmkejCe)


eesielev$e-e.cee. [ 3 ]

ISBN : 81-7270-091-1 Set

Fme evLe kee ekeeMeve efJehee#eheeeefMekee, meecyeheeeefMekee SJeb


mhevoeoerefhekee Deeefo efJeefYeVe lev$eeW kes meueve kes he ceW efkeee ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 304 Yeeie-1
ISBN : 81-7270-092-X
140.00
ISBN : 81-7270-093-8
150.00
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 528 Yeeie-2
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 464 Yeeie-3
(MeerIe ekeeMe)
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 456 Yeeie-4
70.00
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 410 Yeeie-5
140.00

11. ieewleceerecenelev$eced
eesielev$e-e.cee. [ 14 ]
lev$eMeem$e kes Fme cet&ve evLe kee ekeeMeve mejmJeleerYeJeve keer nmleefueefKele
heeC[gefueefheeeW kes DeeOeej hej mecheefole kejkes efkeee ieee nw~ ieJes<eCeehetCe&
heefjefMeeW kes meeLe Fmekee mecheeove Deeeee& eer jecepeer ceeueJeere ves efkeee
nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 360
80.00

12. vejsejhejer#ee
eesielev$e-e.cee. [ 15 ]

ISBN : 81-7270-009-1

Deeeee& eer meeespeesefle eje efJejefele Fme evLe kee ekeeMeve eer jecekeC"eeee& eje jefele ekeeMe JeeKee kes meeLe efkeee ieee nw~ Fmekee
mecheeove Meem$eere efhheefCeeeW kes meeLe Deeeee& eer jecepeer ceeueJeere ves
efkeee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 576
200.00
[ 55 ]

13. eerlev$eeueeske:
eesielev$e-e.cee. [ 17 ]

ISBN : 81-7270-017-2 Set

Deeeee& eer DeefYeveJeieghle eje efJejefele Fme evLe kee ekeeMeve Deeeee& eer
peejLe keer efJeJeske SJeb [e@. hejcenbme efcee keer veerj-#eerj-efJeJeske efnvoerJeeKee kes meeLe efkeee ieee nw~
ISBN : 81-7270-018-0
160.00
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 640 Yeeie-1

ISBN : 81-7270-019-9
150.00
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 640 Yeeie-2

ISBN : 81-7270-078-4
200.00
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 704 Yeeie-3
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 824 Yeeie-4
(MeerIe ekeeMe)
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 512 Yeeie-5
180.00
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 728 Yeeie-6
180.00
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 672 Yeeie-7
230.00
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 704 Yeeie-8
160.00

14. megvojercenesoe:
eesielev$e-e.cee. [ 20 ]
eer Mejevevo veeLe eje eCeerle lev$eMeem$e kes Fme DehetJe& evLe kee ekeeMeve
mejmJeleerYeJeve keer nmleefueefKele heeC[gefueefheeeW kes DeeOeej hej mecheeefole
kejekej efkeee ieee nw~ Fmekee mecheeove [e@. osJe ef$ehee"er ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 176
150.00

15. keeueerkeuhegJeuuejer (efleere mebmkejCe)


eesielev$e-e.cee. [ 25 ]
lev$eMeem$e kes Fme DehetJe& evLe kee ekeeMeve keeueer-mlegefleeeW kee efJeefJeOe
Meem$eeW mes meben kejkes efkeee ieee nw~ Fmekee Jewog<ehetCe& mecheeove heefC[le
eer jeceveejeeCe ef$ehee"er ves efkeee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 576
(MeerIe ekeeMe)

efleere mebmkejCe

[ 56 ]

16. Gej<edkeced
eesielev$e-e.cee. [ 22 ]
lev$eMeem$e kes Fme cetv& e evLe kee ekeeMeve mejmJeleerYeJeve keer nmleefueefKele
heeC[gefueefheeeW kes DeeOeej hej mecheeefole kejekej efkeee ieee nw~ Fmekee
Jewog<ehetCe& leLee Jew%eeefveke mecheeove heefC[le eer epeJeuueYe efJesoer leLee
[e@. Meerleuee emeeo GheeOeee ves efkeee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 120
80.00

17. ueghleeieceme*den:
eesielev$e-e.cee. [ 2 ]
lev$e-Meem$e kes Fme evLe kee mecheeove heefC[le eer epeJeuueYe efJesoer ves
efkeee nw~ eeefhe DeeieceeW keer hejcheje kee ueeshe nesves mes Deveske evLe ueghle nes iees
nQ; leLeeefhe GheueyOe Deeiece-evLeeW SJeb erkeeDeeW ceW GodOe=le Deeiece-JeeveeW kee
me*den Fme evLe ceW efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 248 Yeeie1
130.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 280 Yeeie2
(MeerIe ekeeMe)

18. ef$ekeoMe&veced
Deeeee& yeojerveeLe Megkeue mce=efle-e.cee. [ 2 ]
en evLe ees. jeceev efJesoer eje eCeerle nw~ efJeeved uesKeke ves Fme evLe ceW
ef$eke-oMe&ve kes %eevehe#e SJeb meeOevee-he#e leLee Deveeve efJe<eeeW kee iecYeerj
efJeMues<eCe efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 80
100.00

19. mJevolev$eced
eesielev$e-e.cee. [ 17 ]
lev$eMeem$e kes Fme cet&ve evLe kee ekeeMeve ceneceensejeeee& eer #escejepe
eje eCeerle Godeesle JeeKee kes meeLe efkeee ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 160 Yeeie1
100.00
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 176 Yeeie2
50.00
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 216 Yeeie3
50.00
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 272 Yeeie4
60.00
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 160 Yeeie5
50.00
[ 57 ]

20. ef$ehegjejnmeced (le=leere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 15 ]
lev$eMeem$e kes Fme cet&ve evLe kee ekeeMeve heefC[le eer eerefveJeeme eje eCeerle
leelhee&oerehf ekee JeeKee kes meeLe efkeee ieee nw~ Fmekee mecheeove ce.ce.ieesheerveeLe
keefJejepe ves efkeee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 548
140.00

21. %eeveoerheefJeceefMe&veer
eesielev$e-e.cee. [ 26 ]
lev$eMeem$e kes Fme cet&ve evLe kee ekeeMeve mejmJeleerYeJeve keer nmleefueefKele
heeC[gefueefheeeW kes DeeOeej hej mecheeefole kejekej efkeee ieee nw~ Fmekee
Jewo<g ehetCe& leLee Jew%eeefveke mecheeove heefC[le eer epeJeuueYe efJesoer SJeb [e@. Meerleuee
emeeo GheeOeee ves efkeee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 352
220.00

22. Yeemkejjee Yeejleer oeref#eleJeefelJe SJeb ke=eflelJe


eesielev$e-e.cee. [ 21 ]
Fme evLe ceW Yeemkejjee Yeejleer oeref#ele kes ueeskeesej JeefelJe SJeb ke=eflelJe
kee Jew%eeefveke Deeueesevee emlegle efkeee ieee nw~ Fmekee mecheeove heefC[le eer
yegkeveeLe Meem$eer eqKemles leLee [e@. Meerleuee emeeo GheeOeee ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 626
300.00

23. egefeoerefhekee (eqleere mebmkejCe)


ieeveeLePee-e.cee. [ 15 ]
eerceoeeee& F&ejke=<Ce eje eCeerle meebKeoMe&ve kes Fme cenJehetCe& evLe kee
ekeeMeve Deeeee& eer kesoejveeLe ef$ehee"er keer efJeceMe&hetCe& keuee efnvoer-JeeKee
kes meeLe efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 600
(MeerIe ekeeMe)

24. Yeemkejjee-evLeeJeueer
eesielev$e-e.cee. [ 24 ]

ISBN : 81-7270-110-1 Set

lev$eMeem$e kes Deefleere efJeeved ceneceveer<eer Yeemkejjee Yeejleer oeref#ele peer


keer mecee ke=efleeeW kee meueve kejkes DevegmevOeeveelceke heefjefMeeW leLee
efJeceMee&lceke efhheefCeeeW kes meeLe Gvekee eceMe: mecheeove Deeeee& heb. yegkeveeLe
[ 58 ]

Meem$eer efKemles SJeb [e@. Meerleuee emeeo GheeOeee kes eje efkeee ieee nw~
Fmekes eLece Yeeie ceW eerueefueleemeneveece-mlees$eced (Yeemkejjee kes Yee<e
kes meeLe) SJeb efleere Yeeie ceW efvelee<ees[efMekeeCe&Je: (meslegyevOe JeeKee kes
meeLe) me*denerle nQ~
ISBN : 81-7270-109-8
200.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 400, Yeeie1
ISBN : 81-7270-170-5
400.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 400, Yeeie2
Deekeej : jeeue, he=.meb.
Yeeie3
(MeerIe ekeeMe)

25. Jew<CeJeeieceefJeceMe&:
ce.ce.iees.ke.mce=.e.cee. [ 1 ]
Deeiece-Meem$e kes Fme cet&ve evLe kes eCeslee Deeeee& eer epeJeuueYe efJesoer
peer nQ~ ceveer<eer uesKeke ves Fme evLe ceW JewKeevemeeiece, heeeje$eeiece SJeb YeeieJeleeiece
kee efJeMeo efJeJeseve efkeee nw leLee evLe kes Devle ceW heefjefMe kes he ceW
efpelevlesmlees$e Yeer mebueive efkeee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 128
100.00

26. Yeemkejer (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 70 ]
MewJeoMe&ve kes Fme Deeeflece evLe ceW GlheueosJeke=le F&ejeleefYe%ee kes meeLe
DeefYeveJeieghleheeo SJeb Yeemkej eje eCeerle erkeeSB Yeer ekeeefMele nQ ~
en evLe oes YeeieeW ceW cegefle nw leLee leermejs Yeeie ceW Debespeer ceW evLe keer
meceeueesevee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 480 Yeeie1
150.00
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 448 Yeeie2
150.00
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 576 Yeeie3
180.00

27. ceeefueveerefJepeeesejlev$eced (eqleere mebmkejCe)


eesielev$e-e.cee. [ 31 ]

ISBN : 81-7270-047-4

lev$eMeem$e kes Fme cet&ve evLe kee ekeeMeve [e@. hejcenbme efcee nbme kes
veerj-#eerj-efJeJeske efnvoer-Yee<ee-Yee<e kes meeLe GvneR kes mecheeokelJe ceW
efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 460
282.00
[ 59 ]

28. eeCeleese<f eCeer


eesielev$e-e.cee. [ 29 ]

ISBN : 81-7270-033-4 Set

lev$eMeem$e kes Fme DehetJe& evLe kee ekeeMeve mejmJeleerYeJeve hegmlekeeuee keer
nmleefueefKele heeC[gefueefhe kes DeeOeej hej efkeee ieee nw~ eer jecelees<eCe Yeeeee&
eje eCeerle Fme DeodYegle evLe kee mecheeove [e@. nefjJebMe kegceej heeC[se ves
efkeee nw~
450.00
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 848 Yeeie1 ISBN : 81-7270-034-2
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 746 Yeeie2 ISBN : 81-7270-105-5
460.00
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb.
Yeeie3
(MeerIe ekeeMe)

29. meewYeeiejlveekej:
eesielev$e-e.cee. [ 30 ]

ISBN : 81-7270-035-0

lev$eMeem$e kes Fme Deefleere evLe kes eCeslee eer efJeeevevo veeLe peer nQ~ meewYeeiemebJe&ve nsleg eerefJeee kes meceoeeefme efmeevleeW SJeb heefleeeW kees lejeefele
kejves Jeeues jlveekej meMe Fme evLe kee mecheeove [e@. hejcenbme efcee nbme ves
efkeee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 640
350.00

30. leeefjCeerheefjpeele: (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 90 ]
leejeosJeer keer Gheemevee kes Fme eeceeefCeke evLe kee eCeeve heb. eer efJeogheeOeee
ves efkeee nw~ mejmJeleerYeJeve hegmlekeeuee keer nmleefueefKele heeC[gefueefhe kes
DeeOeej hej Fmekee mecheeove eer jceeveeLe Pee Mecee& ves efkeee nw ~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 146
(MeerIe ekeeMe)

31. eermJevolev$eced
eesielev$e-e.cee. [ 32 ]

ISBN : 81-7270-098-9 (Set)

Fme evLe kee ekeeMeve ceneceensMJej Deeeee& eer#escejepe ke=le Godeesle


SJeb [e@. hejcenbme efcee nbme kes veerj#eerjefJeJeske veeceke efnvoer Yee<e kes
meeLe efkeee ieee nw~
ISBN : 81-7270-097-0
400.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 436 Yeeie1
Deekeej : jeeue, he=.meb. 413 Yeeie2
ISBN : 81-7270-111-X
400.00
[ 60 ]

Deekeej : jeeue, he=.meb. 472 Yeeie3


Deekeej : jeeue, he=.meb. 504 Yeeie4
Deekeej : jeeue, he=.meb. 320 Yeeie5

ISBN : 81-7270-130-6
ISBN : 81-7270-150-0
ISBN : 81-7270-169-1

450.00
480.00
350.00

32. ieesj#emebenf lee


me.Ye.e.cee. [ 110 ]

ISBN : 81-7270-147-0

lev$eMeem$e kes Fme efJeefMe evLe ceW veeLemeceoee kes leeefv$eke cenJe SJeb Gmekeer
eefeeeDeeW kee Keeheve ngDee nw~ Fmekes mecheeoke heefC[le eer peveeo&ve Meem$eer
SJeb ees. ieeOej heC[e nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 496, Yeeie1
465.00
Deekeej : jeeue, he=.meb.
Yeeie2
(MeerIe ekeeMe)

33. eesieefJeeeefJeceMe&
efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 50 ]

ISBN : 81-7270-201-9

ees. efJeceuee kevee&ke eje eCeerle Fme evLe ceW mebmke=le Jee*dcee kees DeeOeej
yeveekej eesieevegMeemeve kee meceked DeOeeve emlegle efkeee ieee nw~ Fmekee
mecheeove Yeer [e@. efJeceuee kevee&ke ves ner efkeee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 400
300.00

34. hegjMeee&Ce&Je:
eesielev$e-e.cee. [ 34 ]

ISBN : 81-7270-250-7 (Set)

en evLe eer cenejepe eleehe efmebn meen eje eCeerle nw~ Fme lev$e kes evLe ceW
osJeleemJeheeefo, Gvekeer Dee&vee kes ekeej, efJeefOe SJeb oer#ee enCe mecyevOeer
efJeeej efkeee ieee nw~ Fmekes mecheeoke [e@. jepeveeLe ef$ehee"er nQ~
ISBN : 81-7270-251-5
390.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 364, Yeeie-1
ISBN : 81-7270-252-3
366.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 344, Yeeie-2
Deekeej : jeeue, he=.meb.
Yeeie-3
(MeerIe ekeeMe)

35. eesielev$eeieceee cegeleJeefJeceMe&:


me.Ye.De.cee. [ 72 ]

ISBN : 81-7270-229-9

[e@. S.ue#ceCejeJeMeem$eer eje en evLe eCeerle nw~ Fme evLe ceW eesielev$eeiece
keer ef mes cegeDeeW hej MeesOe keee& efkeee ieee nw, pees Delevle cenJehetCe& nw~
Fme evLe kes mecheeoke Yeer [e@. S.ue#ceCejeJeMeem$eer ner nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 484
532.00
[ 61 ]

36. efmeefmeevleheefle: (mebmke=le-efnvoer-JeeKeeeesheslee)


eesielev$e-e.cee. [ 33 ]

ISBN : 81-7270-219-1

en evLe meeOeke efMejesceefCe eer ieesj#eveeLe eje eCeerle nw leLee GvneWves ner Fme
evLe hej mebmke=le veeLeefveJee&CeJeeKee kee Yeer eCeeve efkeee nw~ Fme evLe ceW
[e@. jeIeJesv peer otyes eje DeJeeekeeefMekee veeceke efnvoer-JeeKee efueKeer
ieeer nw~ Fmekes mecheeoke Yeer [e@. jeIeJesv peer otyes ner nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 224
280.00

37. efvelee<ees[efMekeeCe&Je: (efleere mebmkejCe)


eesielev$e-e.cee. [ 1 ]
Fme evLe kee ekeeMeve efMeJeevevo keer $e+pegefJecee|Meveer leLee efJeeevevo keer
heoeLe&jlveeJeueer erkeeDeeW kes meeLe ngDee nw~ Fme evLe kes Yeer mecheeoke
eer epeJeuueYe efJesoer nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb.
(MeerIe ekeeMe)

[ 62 ]

10. hegjeCesefleneme
1. hegjeCeseflenemeees: meebKeeesieoMe&veefJeceMe&:
me.Ye.De.cee. [ 24 ]
Fme evLe kes efJeeved uesKeke [e@. eerke=<CeceefCe ef$ehee"er ves Deheves ienve DeOeeve
kes efve<ke<eeX kees FmeceW efhejesee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 288
32.80

2. mJehveefJeceMe&:
mechet.e.cee. [ 12 ]
Fme evLe ceW mJehve-Meem$e kee efJeMues<eCe, peewefle<e-Meem$e, eeeYeejleere
ceveesefJeMues<eCe-Meem$e SJeb Yeejleere oMe&veeW keer ef mes efkeee ieee nw~ Fmekes
uesKeke eer jeceveejeeCe ef$ehee"er nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 296
(MeerIe ekeeMe)

3. DeefivehegjeCeeseb keeJeeueejMeem$eced
ieeveeLePee-e.cee. [ 9 ]
Fme evLe kee ekeeMeve keeJeeYee veeceke mebmke=le-JeeKee SJeb [e@. heejmeveeLe
efJesoer eje efveefce&le iecYeerj efnvoer-JeeKee kes meeLe ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 384
56.00

4. DeeegJexoMeem$es YetleefJeeeee: mebJeer#eCeelcekeceOeeveced


me.Ye.De.cee. [ 34 ]
Fme efJe<ee hej mebmke=le-Yee<ee ceW efueKeer ieeer en eLece ceewefueke ke=efle nw~
Fmekes uesKeke [e@. efJeeeOej Megkeue nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 384
45.00

5. m[erpe Fve efnvot uee@


me.Ye.De.cee. [ 1 ]
ce.ce.[e@. ieeveeLe Pee eje eCeerle Fme evLe kee ekeeMeve ceewefueke efhheefCeeeW
leLee heefjefMeeW kes meeLe ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 240
64.00
[ 63 ]

6. keeMeerKeC[:
ieeveeLePee-e.cee. [ 13 ]

ISBN : 81-7270-212-4 (Set)

en evLe eer jeceevevoeeee& keer jeceevevoer mebmke=le-JeeKee leLee heefC[le


eer veejeeCeheefle ef$ehee"er keer veejeeCeer efnvoer-JeeKee kes meeLe ekeeefMele
ngDee nw~ Fmekee mecheeove efJeegle ceveer<eer efJeeved Deeeee& eer keCeeheefle
ef$ehee"er peer ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 720 Yeeie1
ISBN : 81-7270-213-2
524.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 768 Yeeie2
(MeerIe ekeeMe)
Deekeej : jeeue, he=.meb. 640 Yeeie3
300.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 520 Yeeie4
280.00

7. keeMeerKeC[heefjefMeced
ie.vee.e.cee. [ 13 ]

ISBN : 81-7270-199-3

eej YeeieeW ceW ekeeefMele keeMeerKeC[ kes MueeskeeW keer heeoevegeceCeer leweej kej
Fme evLe kees ekeeefMele efkeee ieee nw~ Fme ogn keee& kees ees. efieefjpesMe
kegceej oeref#ele ves mecheeefole efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 220
280.00

8. ketce&cenehegjeCeefJe<eeevegecekeesMe:
me.Ye.De.cee. [ 39 ]
Fme evLe ceW ketce&-cenehegjeCe ceW DeeS ngS efJe<eeeW kee Dekeejeefo ece mes
mebkeueve leLee efJeMues<eCe efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 728
132.00

9. heejeMejeshehegjeCeme meceer#eelcekeb mecheeoveced


me.Ye.De.cee. [ 40 ]
Fme GhehegjeCe kee mecheeove Delevle DevegmevOeevehetCe& {bie mes ngDee nw leLee
Fmekee ekeeMeve mejmJeleerYeJeve keer heeC[gefueefhe kes DeeOeej hej eLece yeej
mecheVe ngDee nw~ Fmekes mecheeoke Deeeee& eer keefheueosJe ef$ehee"er nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 240
66.00

10. ceneYeejlemeJe&mJeced
mechet.e.cee. [ 18 ]
Fme DehetJe& evLe kes eCeslee efJeegle efJeeved heefC[le eer kegyesjveeLe Megkeue peer nQ~
ceveer<eer uesKeke ves Fme evLe ceW ceneYeejle kes meejYetle mecee efJe<eeeW kee
DevegmevOeeveelceke efJeMues<eCe efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 822
400.00
[ 64 ]

11. keeMeer-ceenelce
efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 23 ]
en evLe eefme mevle mJeeceer eer efMeJeevevo mejmJeleer peer cenejepe eje eCeerle
nw~ keeMeer (JeejeCemeer) kes hegjeCeeefme ceenelce kes JeCe&ve kes meeLe-meeLe Fme
cenJehetCe& evLe ceW keeMeer-#es$e ceW efmLele efJeefYeVe efMeJeefueeW leLee hegCe-#es$eeW kee
JeCe&ve SJeb keeMeer-#es$e ceW kee&Jeekee&Je Deeefo efJe<eeeW kee efJeMeo efJeMues<eCe
efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 280
100.00

12. ieie&mebefnlee (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 86 ]

ISBN : 81-7270-046-6 (Set)

hegjeCeefJe<eeke en mebefnlee-evLe eerceeieJele kee hetjke ceevee peelee nw~ Fme


evLe kes eLece Yeeie ceW 6 KeC[ nQ1. ieesueeskeKeC[, 2. Je=voeJeveKeC[,
3. efieefjjepeKeC[, 4. ceeOege&KeC[, 5. ceLegjeKeC[, 6. ejkeeKeC[~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 712 Yeeie1
220.00
300.00
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 880 Yeeie2 ISBN : 81-7270-045-8

13. JeecevecenehegjeCeefJe<eeevegecekeesMe:
me.Ye.De.cee. [ 46 ]
Fme evLe ceW Jeeceve-cenehegjeCe ceW Deees ngS efJe<eeeW kee Dekeejeefo ece mes
mebkeueve leLee efJeMues<eCe efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 728, Yeeie1
500.00

14. yeeJewJee&cenehegjeCeefJe<eeevegecekeesMe:
me.Ye.De.cee. [ 49 ]
Fme evLe ceW yeeJewJee&cenehegjeCe ceW Deees ngS efJe<eeeW kee Dekeejeefo ece mes
mebkeueve leLee efJeMues<eCe efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 376
300.00

15. DeeoMehegjeCes<eg veejer


me.Ye.De.cee. [ 47 ]
Fme evLe keer jeefelee eKeele efJeog<eer [e@. ue#ceer osJeer Mecee& Deej nQ~ ceveer<eer
uesefKekee ves mechetCe& heewjeefCeke meeefnle kee cevLeve kejkes Fme Deveghece evLe keer
[ 65 ]

jevee keer nw~ FmeceW Yeejleere veeefjeeW kes Glke<e&, Glmeie&, Jewo<g e leLee meeceeefpeke
SJeb je^er e peerJeve ceW Gvekeer meeceeefpeke esjCee Deeefo he#eeW hej efJeMeod DevegMeerueve
efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 216
200.00

16. YeieJeVeececeenelceme*den:
me.Ye.e.cee. [ 56 ]
Fme evLe kes eCeslee hejcenbme heefjeepeke eer jIegveeLesv eefle nQ~ ceveer<eer
mevle ves Fme evLe ceW YeieJeeved kes oMeeJeleejer veeceeW kee meben hetjs mebmke=le
Jee*dcee mes efkeee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 240
140.00

17. kesoejKeC[:
ieeveeLePee-e.cee. [ 17 ]

ISBN : 81-7270-049-0 (Set)

mkevohegjeCe kes ceensMJejKeC[ kes Devleie&le meceeefJe Fme kesoejKeC[ kee


ekeeMeve ees. Jeeemheefle efJesoer keer efnvoer-JeeKee kes meeLe efkeee ieee nw~
efJeMeo Yetefcekee SJeb heefjefMe Deeefo kes meeLe Fmekes eLece Yeeie kee mecheeove
Yeer ees. efJesoer peer ves ner efkeee nw~ uesefkeve efleere Yeeie kee mecheeove [e@.
oove GheeOeee ves efkeee nw~ DeLe e le=leere SJeb elegLe& Yeeie kee mecheeove
efnvoer JeeKee kes meeLe [e@. oove GheeOeee ves ner efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 568, Yeeie1 ISBN : 81-7270-048-2
450.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 544, Yeeie2 ISBN : 81-7270-131-4
500.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 556, Yeeie3 ISBN : 81-7270-171-3
550.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 608, Yeeie4 ISBN : 81-7270-196-9
610.00

18. efJe<Cegmce=efle kee efJeJeseveelceke DeOeeve


efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 32 ]

ISBN : 81-7270-041-5

[e@. j_pevee otyes eje eCeerle Fme eyevOe ceW efJe<Cegmce=efle kees kesv ceW jKekej
hegevegheg YeeJe mes DevegmevOeeveelceke efJeJeseve efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 128
150.00

19. keefukehegjeCeced (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 103 ]

ISBN : 81-7270-080-6

GhehegjeCeeW ceW Develece Fme hegjeCe kee ekeeMeve mejmJeleerYeJeve hegmlekeeuee


keer nmleefueefKele heeC[gefueefheeeW kes DeeOeej hej efkeee ieee nw~ Fmekee mecheeove
[e@. DeMeeske epeea Meem$eer ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 278
240.00
[ 66 ]

20. eerceeieJele ceW meebKeeesie kes leJe : Ske heefjMeerueve


efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 33 ]

ISBN : 81-7270-068-7

eerceeieJele kee oeMe&efveke efJeMues<eCehejke en evLe ees. efJeceuee kevee&ke


eje eCeerle nw~ efJeog<eer uesefKekee ves Fme evLe kees oMe&ve SJeb Fefleneme veeceke
oes heueeW ceW efJeYee kej efJemle=le efJeMues<eCe emlegle efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 440
400.00

21. efMeJecenehegjeCeced (mevelkegceejmebenf lee)


hegjeCeeW ceW Devevelece Fme cenehegjeCe kee ekeeMeve Delevle eeeerve SJeb
ogue&Ye mebmke=le-JeeKee leLee meejieefYe&le efnvoer-JeeKee kes meeLe efkeee pee
jne nw~ Fmekee mecheeove hetJe&-ekeeMeve-efveosMeke [e@. nefjMev ceefCe ef$ehee"er
ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb.
(MeerIe ekeeMe)

22. efmevOegefueefhe SJeb Yeejle keer Deve efueefheeeB


efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 38 ]

ISBN : 81-7270-088-1

efmevOegefueefhe kes DevegmevOeeveelceke efJeefMe efJeJeseve SJeb meeLe ner YeejleJe<e& keer
Deve efueefheeeW kes meejieefYe&le efJeJeseve mes ege Fme evLe kee eCeeve [e@.
heeekej efcee ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 198
220.00

23. keeMeeree$ee (efleere mebmkejCe)


efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 16 ]
mJe. heefC[le eerveejeeCeheefle ef$ehee"er eje eCeerle Fme evLe ceW keeMeer keer
Deveskeeveske ee$eeDeeW kee efJeefMe JeCe&ve efkeee ieee nw~ Fme evLe kee mecheeove
Deeeee& eer keCeeheefle ef$ehee"er ves Deheveer efJeefMe Yetefcekee SJeb heefjefMe kes
meeLe efkeee nw~

Deekeej : jeeue, he=.meb. 72

(MeerIe ekeeMe)

24. ueeskeceelee iee


efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 39 ]

ISBN : 81-7270-107-1

ueeskeceelee iee kes Deueewefkeke SJeb Ssefleneefmeke mJehe kes heefjeeeke Fme
cenveere evLe kee eCeeve Deeeee&eJej eer kegyesjveeLe Megkeue peer ves efkeee nw~
FmeceW iee peer mes mecye mecee efJe<eeeW kee meeeshee efJeJeseve efkeee ieee nw~
Fmekes mecheeoke Yeer Deeeee& Megkeue peer ner nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 228
240.00
[ 67 ]

25. S m[er Dee@he Jeescesve Fve SefvmeSC FefC[ee


SC[
Sve Fv^es[kemeve g eeFcme Deiesvm Jeescesve
me.Ye.De.cee. [ 74 ]

ISBN : 81-7270-226-4

Fme evLe keer uesefKekee eerefvelee ceeueJeeree nQ~ efJeog<eer uesefKekee ves eeeerve
keeue keer efm$eeeW kes ieewjJehetCe& efe$e kees megefeef$ele kejles ngS, Jele&ceeve ceW Gvekes
meeLe nes jns DehejeefOeke efmLeefleeeW hej ekeeMe [euee nw~ Fmekee mecheeove Yeer
eerefvelee ceeueJeeree ves ner efkeee nw~
Deekeej : [yeue ef[ceeF&, he=.meb. 354
216.00

26. eerieemeneveecemlees$eced (efleere mebmkejCe)


ueIeg-e.cee. [ 50 ]
cenef<e& Jeeme eje eCeerle Fme evLe kee ekeeMeve eerjeceevevoeeee& eje
eCeerle jeceevevoer JeeKee SJeb heefC[le eer veejeeCeheefle ef$ehee"er eje eCeerle
veejeeCeer efnvoer-JeeKee kes meeLe efkeee ieee nw~ Fmekee mecheeove Deeeee&
eer keCeeheefle ef$ehee"er peer ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb.
(MeerIe ekeeMe)

[ 68 ]

11. meeefnleMeem$e
1. keeJeekeeMe: (efleere mebmkejCe)
me.Ye.e.cee. [ 46 ]
meeefnle-Meem$e kes Fme eeCeYetle evLe kee ekeeMeve eC[eroeme keer oerefhekee
erkee kes meeLe ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 520
132.00

2. meeefnleceerceebmee
me.Ye.e.cee. [ 119 ]]
cenekeefJe cebKeke eje eCeerle Fme evLe kee mecheeove [e@. ieewjerveeLe Meem$eer
ves efkeee nw~ en evLe mejmJeleerYeJeve-hegmlekeeuee keer heeC[gefueefheeeW kes DeeOeej
hej eLece yeej ekeeefMele ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 360
44.00

3. jefmekepeerJeveced (efleere mebmkejCe)


ueIeg-e.cee. [ 27 ]

ISBN : 81-7270-195-0

en evLe heefC[le eer jeceevevoheefle ef$ehee"er eje eCeerle nw~ Fme evLe kee
Fefleneme keer ef mes Yeer Delevle cenJehetCe& mLeeve nw; keeeWefke Fmekes uesKeke
oejeefMekeesn kes ieg jns nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 120
144.00

4. veevekeevesoecenekeeJeced
me.Ye.e.cee. [ 105 ]
en cenekeeJe ieg veevekeosJe kes mechetCe& JeefelJe leLee ke=eflelJe kee efJeMeo
he mes efe$eCe kejlee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 700
74.60

5. YeeJeekeeMeve : Ske meceeueeseveelceke DeOeeve


efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 1 ]
Fme evLe kes efJeeved uesKeke [e@. jecejbie Mecee& ves Meejoelevee kes
YeeJeekeeMeveced veeceke evLe kes meYeer he#eeW hej iecYeerj efJeMues<eCe emlegle
efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 376
45.00
[ 69 ]

6. efMeJeceefncve: mlees$eced (efleere mebmkejCe)


ueIeg-e.cee. [ 40 ]
heg<heovleeeee& eje eCeerle en evLe ceOegmetove mejmJeleer keer ceOegmetoveer JeeKee
leLee heefC[le eer veejeeCeheefle ef$ehee"er keer heecegKeer JeeKeeDeeW kes meeLe ekeeefMele
ngDee nw~ heecegKeer erkee kes Devleie&le mebmke=le-heeevegJeeo, mebmke=le-YeeJeevegJeeo,
efnvoer-heeevegJeeo, efnvoer-efyecyeevegJeeo Deewj efnvoer-JeeKee meefcceefuele nQ~
Fme evLe kes Devle ceW ogJee&mee $e+ef<eke=le Meefeceefncvemlees$e Yeer heefjefMe
kes he ceW meefcceefuele nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 216
100.00

7. ke=<Cekegletnueced
me.Ye.e.cee. [ 127 ]
ceOegmetove mejmJeleer eje eCeerle Fme evLe kee mecheeove heefC[le eer nefjMebkej
DeesPee ves Delevle Jew%eeefveke {bie mes efkeee nw~ en veeeke=efle mejmJeleerYeJeve
hegmlekeeuee keer heeC[gefueefheeeW kes DeeOeej hej mecheeefole ngF& nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 272
60.00

8. Jeeuceerefkejeveece=le
efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 13 ]
en evLe heefC[le eer kegyesjveeLe Megkeue eje efueKee ieee nw~ efJeeved uesKeke ves
efnvoer-Yee<ee ceW Jeeuceerekf e-jeceeeCe leLee eesieJeeefme kes cenveere ceneveeekeeW
keer ueerueeDeeW kee ceeefce&ke efe$eCe efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 376 Yeeie1
56.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 224 Yeeie2
60.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 264 Yeeie3
90.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 320 Yeeie4
100.00

9. Deeeee& veefvokesMJej Deewj Gvekee veee-meeefnle


efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 7 ]
Fme evLe kes eCeslee [e@. heejmeveeLe efJesoer nQ~ Deeeee& veefvokesMJej Deewj Gvekeer
veee-ke=efleeeW kee Fme evLe ceW meeeshee efJeJeseve ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 356
70.00
[ 70 ]

10. FC[skeme g Jeeuceerefke-jeceeeCe


me.Ye.De.cee. [ 4 ]
Fme evLe kes uesKeke [e@.cevceLeveeLe jee nQ~ efJeeved uesKeke ves FmeceW
Jeeuceerefke jeceeeCe keer efceLekeere meb%eeDeeW kee iecYeerj efJeJeseve emlegle
efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 264
40.00

11. veJeceMeleeyoerlees eoMeMeleeyoerhee&vleb


efJeefMemebmke=lekeeJes<eg meeceeefpekeJeJemLeeee: heefjMeerueveced
me.Ye.De.cee. [ 43 ]
Fme evLe kes eCeslee [e@. essueeue ef$ehee"er nQ~ uesKeke ves veJece Meleeyoer
mes ueskej eoMe Meleeyoer kes yeere ceW efveefce&le cenekeeJeeW kes DeeOeej hej
meceepe-JeJemLee kee efJeMues<eCe efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 184
80.00

12. Jewefoke-mebefnleeDeeW ceW veejer


eqJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 9 ]
Fme evLe keer uesefKekee [e@. ceeueleer Mecee& nQ~ efJeog<eer uesefKekee ves JewefokeJee*dcee kee Deeuees[ve kejles ngS Fme evLe kee eCeeve efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 288
96.00

13. veeeMeem$eced
ieeveeLePee-e.cee. [ 14 ]

ISBN : 81-7270-040-7 (Set)

Deeeee& Yejlecegevf e eje eCeerle en evLe Deeeee& DeefYeveJeieghle keer efJeKeele


DeefYeveJeYeejleer erkee leLee Deeeee& eer heejmeveeLe efJesoer keer ceeefce&ke
efnvoer-JeeKee SJeb efhheCeer kes meeLe ekeeefMele ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 832, Yeeie1
(MeerIe ekeeMe)
Deekeej : jeeue, he=.meb. 730, Yeeie2
200.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 800, Yeeie3
ISBN : 81-7270-039-3
280.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 640, Yeeie4
ISBN : 81-7270-142-X
300.00

14. heefC[le-heefjecee (eLece: mleyeke:)


efJe.efJe.efMeleeyoer-e.cee. [ 1 ]
Fme evLe kee ekeeMeve heefC[le-heef$ekee ceW meved 1866 F&. mes 1871F&.
hee&vle ekeeefMele efJeefMe efveyevOeeW kes mebkeueve kes he ceW efkeee ieee nw~
Fmekee mecheeove [e@. efJepee veejeeCe efcee ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 208
160.00
[ 71 ]

15. KeC[eMeefmle:
efJe.efJe.efMeleeyoer-e.cee. [ 2 ]
eer Devegceefjefele Fme evLe kee ekeeMeve heefC[le-heefjecee kes efleere
mleyeke kes he ceW eer iegCeefJevee metefj eje eCeerle efleueke JeeKee kes meeLe
ngDee nw~ Fmekes mecheeoke [e@. efJepee veejeeCe efcee nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 80
80.00

16. heefC[le-heefjecee (le=leere: mleyeke:)


efJe.efJe.efMeleeyoer-e.cee. [ 1 ]
Fme evLe kee ekeeMeve heefC[le-heef$ekee ceW meved 1866 F&. mes 1871 F&.
hee&vle ekeeefMele efJeefMe efveyevOeeW kes mebkeueve kes he ceW efkeee ieee nw~ Fmekee
mecheeove [e@. efJepee veejeeCe efcee ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 344
160.00

17. heefC[le jerefJeefpes[


efJe.efJe.efMeleeyoer-e.cee. [ 3 ]
Fme evLe kee ekeeMeve heefC[le-heef$ekee ceW meved 1866 F&. mes 1876
F&. hee&vle ekeeefMele efJeefMe Debespeer-efveyevOeeW kes mebkeueve kes he ceW efkeee
ieee nw~ Fmekes mecheeoke efJeegle efJeeved [e@. efJepee veejeeCe efcee nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 248
190.00

18. jmeceejer
me.Ye.e.cee. [ 134 ]
eer Yeevegoe eje efJejefele Fme evLe kee ekeeMeve eer efJeesejke=le meceemee
SJeb eer peveeo&ve heeC[seke=le megKeeJeyeesOee JeeKeeDeeW kes meeLe efkeee ieee
nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 262
50.00

19. Demleeeueereced
ueIeg-e.cee. [ 48 ]
en evLe Deeeee& eer ieesefJevoev heeC[se eje eCeerle nw~ ceveer<eer uesKeke ves Fme
evLe ceW heeeee Debespeer-uesKekeeW keer keefJeleeDeeW kee mebmke=le-heeheevlej
efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 68
20.00
[ 72 ]

20. oevekesefueefevleeceefCe:
me.Ye.e.cee. [ 133 ]
De%eelekele=&ke Fme evLe kee ekeeMeve heefC[le eer ieesheeueMeem$eer oMe&vekesMejer
eje efJejefele DevJee, YeeJeeLe& SJeb meceemeeefo mes mebege megyeesOee JeeKee kes
meeLe efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 118
46.00

21. heeefjpeelenjCeechet:
me.Ye.e.cee. [ 132 ]
cenekeefJe Mes<eeerke=<Ce eje efJejefele Fme evLe kee ekeeMeve mejmJeleerYeJeve keer
nmleefueefKele heeC[gefueefheeeW kes DeeOeej hej mecheeefole kejkes efkeee ieee nw~
Fmekee Jewog<ehetCe& mecheeove heefC[le eer efpesv-veeLe efcee efveieg&Ce ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 88
32.00

22. DeueejMeem$e ceW Deeeee& kegvleke keer osve


efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 15 ]
en evLe [e@. eerceleer nscee DeelceveeLeved eje eCeerle nw~ efJeog<eer uesefKekee ves
Fme evLe ceW Deeeee& kegvleke-mecyevOeer mecemle iecYeerjlej he#eeW kee MeesOeelceke
efJeJeseve emlegle efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 240
80.00

23. efJeiele GVeermeJeeR Meleeyoer ceW mebmke=le-efMe#ee keer efmLeefle


efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 12 ]
en evLe [e@. eerceleer ogiee&Jeleer GheeOeee eje eCeerle nw~ efJeog<eer uesefKekee ves
Fme evLe ceW GVeermeJeeR Meleeyoer ceW Yeejle kes efJeefYeVe eevleeW ceW mebmke=le-efMe#ee
keer efmLeefle kee DevegmevOeeveelceke DeOeeve emlegle efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 320
100.00

24. Yejlecegefve : meeefnleMeem$e kes Deeefo Deeeee&


efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 17 ]
[e@. jcesMe kegceej heeC[se eje eCeerle SJeb mecheeefole Fme evLe ceW veee kes
GheeoeveeW SJeb jme-ceerceebmee keer efJemle=le efJeJesevee ngF& nw~ mecee ef mes en evLe
Yejlecegefve kes veeeMeem$e kee meeeshee efe$e emlegle kejlee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 144
90.00
[ 73 ]

25. jeceeeCe kekeefJeved


efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 21 ]
peeJeer-efueefhe ceW efueefKele Fme jeceeeCe kee ekeeMeve osJeveeiejer efueefhe ceW
efuehevlej kejkes [e@. jepesv emeeo efcee kes efnvoer-Yee<eevegJeeo kes meeLe
efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 704
300.00

26. mebmke=le-efMe#eCe-meceer#eCe
efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 19 ]
Fme evLe kes eCeslee [e@. FefvojeejCe heeC[se nQ~ Fme evLe ceW [e@. heeC[se
ves mebmke=le-efMe#ee keer meceer#ee kejles ngS efMe#ee-eCeeueer kee Jew%eeefveke efJeMues<eCe
emlegle efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 256
100.00

27. efJeMJeef : [e@. mechetCee&vevo mce=efle-evLe


mechet.e.cee. [ 16 ]
Fme evLe kee ekeeMeve Jeso-JeekejCe-Oece&Meem$e-oMe&ve-peewefle<e-Feflenemejepeveerefle-meeefnle eYe=efle efJe<eeeW mes mecye efveyevOeeW kee meueve kejkes
leLee mecheeefole kejekej efkeee ieee nw~
Deekeej : eeGve, he=.meb. 1054
350.00

28. [e@. mechetCee&vevo-peerJeve SJeb efevleve


mechet.e.cee. [ 17 ]
Fme cet&ve evLe ceW [e@. mechetCee&vevo peer kes peerJeveeefjle, Gvekeer ke=efleeeW
SJeb efJeeejeW kee DevegmevOeeveelceke efJeJejCe efoee ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 192
50.00

29. meewvoe&oMe&veefJeceMe&:
Dee.ye.vee.Meg.mce=.e.cee. [ 3 ]
meewvoe&Meem$e kes Fme DehetJe& evLe kes eCeslee Deeeee& eer ieesefJevoev heeC[se
nQ~ efJeeved uesKeke ves Fme evLe ceW meewvoe&Meem$e keer Fefleneme-hejlev$elee,
veeveeegieJeleea keeJe, efMeuhe leLee mebieerle Deeefo keer YesoeoMe&ve-hetJe&ke Jeeheke
hekeuhevee SJeb heOece&efveheCe Deeefo efJe<eeeW kee meceeueeseveelceke efJeJejCe
emlegle efkeee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 122
(MeerIe ekeeMe)
[ 74 ]

30. kees Jew jme:


Dee.ye.vee.Meg.mce=.e.cee. [ 4 ]
en evLe efJeegle ceveer<eer Deeeee& eer heer. jeceevg[g eje eCeerle nw~ efJeeved
uesKeke ves Fme evLe ceW efJeefJeOe efJe<eeeW hej iecYeerj efJeeej efkeee nw~ peneB Ske
Deesj GvneWves JesoevleoMe&ve keer Yeeceleer erkee hej Dehevee efJeMues<eCe emlegle
efkeee nw, JeneR meeefnleMeem$e kes jme-efJeceMe& mes ueskej keeefueoeme keer hegveefeeeW
hej yengle jeseke Mewueer ceW efJeeej eke efkeee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 104
90.00

31. Deef$eefveJe&eveced
ce.ce. eer ceLegje emeeo oeref#ele eje eCeerle Fme evLe ceW mebmke=leefJeekeesMeevleie&le Deef$e Meyo kee Yeejleer leLee Jewefokeer JeeKeeDeeW eje
efJeMeo efJeJeseve efkeee ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 98
(MeerIe ekeeMe)

32. jmeieeOej:
me.Ye.e.cee. [ 136 ]

ISBN : 81-7270-008-3 (Set)

heefC[lejepe peieVeeLe eje eCeerle meeefnleMeem$e kes eeCeYetle Fme evLe kee
ekeeMeve eer veeiesMe Ye eje eCeerle iegcece&ekeeMe veeceke JeeKee kes
meeLe efkeee ieee nw~ efJeJejCeelceke Yetefcekee kes meeLe Fmekee mecheeove ees.
heejmeveeLe efJesoer ves efkeee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 280 Yeeie1
180.00
ISBN : 81-7270-007-5
480.00
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 896 Yeeie2

33. YeJeYetefle keer keeJeYee<ee kee Mewueer(jerefle)


Jew%eeefveke DeOeeve
efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 26 ]
meeefnleMeem$e kes Fme Glke= evLe kes eCeslee [e@. epeYet<eCe ef$ehee"er peer nQ~
eer ef$ehee"er peer ves Fme evLe ceW YeJeYetefle keer keeJeYee<ee kee efJemle=le SJeb
DevegmevOeeveelceke efJeJeseve efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 272
260.00
[ 75 ]

34. efJeeefjleheekeced (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 27 ]
eer veejeeCe Meem$eer efKemles eje eCeerle Fme evLe ceW efJeece keer 18JeeR Meleer kes
Devle leLee 19JeeR Meleer kes ceOe ceW Yeejle-eefme heeBe efJeeveeW kee eefjle eeheefle ceW efueKee ieee nw~ eee meYeer jepekeere mebmke=le ceneefJeeeuee, keeMeer kes
DeOeeheke jns nQ~ Deepe Yeer Fvekeer efMe<e hejcheje JeekejCe, veee Deewj
meeefnleMeem$e ceW eue jner nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 158
100.00

35. DeJesmlee nDeesce emle SJeb yesefnmleve


efMeueeuesKeere eeeerve heejmeer
efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 25 ]
[e@. Meejoe elegJexoer eje eCeerle Fme evLe ceW DeJesmlee efueefhe kee efJeMeo SJeb
efJeJejCeelceke efJeJeseve efkeee ieee nw leLee eeeerve heejmeer ceW efueKes yesefnmleve
efMeueeuesKe kee veeiejer efueefhe ceW cetuehee", Jeekeeevegmeejer hee", mebmke=leeee,
Debespeer DevegJeeo Deeefo efJe<eeeW kee DevegmevOeeveelceke mebkeueve efkeee ieee
nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 224
100.00

36. DeOeelcejeceeeCeced
mechet.e.cee. [ 20 ]
heefC[le eer jeceevevoeeee& eje eCeerle Fme cenveere evLe kee ekeeMeve
heefC[le eer kegyesjveeLe Megkeue peer kes efJeMeo efnvoer-efJeJeseve kes meeLe GvneR
kes mecheeokelJe ceW mechevve efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 544
450.00

37. Yeejleme meebmke=eflekees efoefiJepee: (efleere mebmkejCe)


mechet.e.cee. [ 7 ]

ISBN : 81-7270-002-4

eer nefjoe Jesoeueej eje eCeerle Fme evLe ceW eefleheeefole efkeee ieee nw efke
Yeejle ves efJee kes efkeve-efkeve YeeieeW ceW peekej Oeeefce&ke SJeb meebmke=efleke efJepee
eehle keer Leer Deewj Deheveer mebmke=efle keer ehe es[er Leer~ Fmekeer efmeef ceW Deveske
eceeCe Yeer efoes iees nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 372
280.00
[ 76 ]

38. ceveesvegj_peveveekeced (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 76 ]
eer DevevleosJe eje eCeerle Fme evLe ceW ieesJe&vehetpee leLee eerjnjCeueeruee kee
JeCe&ve nw~ heeBe DeeW kee en veeke DeeheosJe kes heg$e keer ke=efle nw~ FmeceW Yeefe
kee Gece heefjhees<e efkeee ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 114
80.00

39. mebmke=lekeLeekege:
mechet.e.cee. [ 21 ]

ISBN : 81-7270-010-5

heefC[le eer efMeJe peer GheeOeee leLee [e@. efMeJeoe Mecee& elegJexoer eje mecheeefole
Fme evLe ceW meeefnleMeem$e kes cet&ve efJeeveeW eje eCeerle Glke= keLeeDeeW
kee meben efkeee ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 184
130.00

40. efmeKeOece& keer Jeehekelee SJeb veeceOeejer ojyeej


efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 30 ]
efmeKe-meeefnle kes Fme cenveere evLe kes eCeslee SJeb mecheeoke [e@. jecej
Mecee& nQ~ [e@. Mecee& ves Fme evLe ceW eOeeveleee veeceOeejer-meceoee kes mecee
Fefleneme kee meejebMe he ceW Glke= efveheCe efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 106
160.00

41. pehegpeer meeefnye


efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 28 ]
iegcegKeer efueefhe ceW eCeerle efmeKe-meceoee kes Fme cenveere evLe kee ekeeMeve
[e@. jecej Mecee& kes efnvoer-DevegJeeo kes meeLe efkeee ieee nw~ [e@. Mecee& ves
efnvoer-DevegJeeo kes meeLe ner meeLe efJeJejCeelceke Yetefcekee leLee DevegmevOeeveelceke
heefjefMeeW mes efJeYetef<ele kej Fme evLe kee mecheeove efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 134
150.00

42. keeJeekeeMe:
me.Ye.e.cee. [ 143 ]

ISBN : 81-7270-081-4

meeefnleMeem$e kes eeCeYetle Fme evLe kee ekeeMeve mebmke=le-Yee<ee ceW eCeerle
eer ieesefJevo "ekegj keer eoerhe JeeKee leLee eer veeieespeer Ye keer Godeesle
JeeKee kes meeLe efkeee ieee nw~ Fmekee mecheeove meeefnleMeem$e kes ceveer<eer
efJeeved Deeeee& eer efMeJe peer GheeOeee ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 680
580.00
[ 77 ]

43. pewefceveereb meeceieeveced (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 109 ]

ISBN : 81-7270-042-3

Deeeee& pewefceefve eje eCeerle meerleMeem$e kes Fme cenveere evLe kee mecheeove
heb. eer efJeYetefleYet<eCe Yeeeee& ves efkeee nw~ Fme evLe ceW meeceieeve keer efJeefJeOe
heefleeeW kee efJeMeo efJeJeseve ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 400
200.00

44. FC[esvesefMeee ceW mebmke=le


eqJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 36 ]

ISBN : 81-7270-057-1

en evLe [e@. pes. ieeWoe eje cetuele: Dee*diue-Yee<ee ceW eCeerle nw~ Fmekee
efnvoer-DevegJeeo eer DeueKe efvejbpeve heeC[se ves efkeee nw~ Fme evLe ceW
FC[esvesefMeee ceW mebmke=le-Yee<ee keer efmLeefle, efJekeeme Deeefo kee DevegmevOeeveelceke
ef mes efJeMeo efJeJeseve efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 776
650.00

45. DeJee&eerveb ceveesefJe%eeveced (efleere mebmkejCe)


mechet.e.cee. [ 3 ]

ISBN : 81-7270-026-1

ceecejepeoe keefheue eje eCeerle Yeejleere efkeesCe mes efueKee ieee


ceveesefJe%eeveMeem$e kee en eeceeefCeke evLe nw~ efJeeved uesKeke ves DeeOegefveke
efJeeejOeeje kees eeeervelee kes meeLe meceefvJele kejles ngS Fme evLe kee eCeeve
efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 560
432.00

46. meeefnleMeejerjkeced
heb. heeefYejeceMeeefm$emce=efle-e.cee. [ 1 ]
meeefnleMeem$e kes Fme cenveere evLe kes eCeslee ees. jsJee emeeo efJesoer nQ~
ees. efJesoer peer ves Fme evLe ceW meeefnleMeem$e kes cenJehetCe& efJe<eeeW keeJe,
veee Deeefo kee DevegmevOeeveelceke efJeMues<eCe efkeee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 232
200.00

47. ef$ehegjoen:
me.Ye.e.cee. [ 137 ]
cenekeefJe Jelmejepe eje eCeerle Fme ef[ce-evLe ceW YeieJeeved censMe kes eje
ef$ehegjemegj kes efJeveeMe kee Glke= efveheCe nw~ efJe<ee keer ef mes Fme evLe
kes meeLe ner eer Jeseee& eje eCeerle censvefJepee leLee eer JesJejoeeee&
eje eCeerle eerke=<CeefJepee veeceke oes Deve ef[ce-evLe Yeer efveyeefvOele nQ~
[ 78 ]

Fme evLe kee mecheeove [e@. oMejLe efJesoer leLee [e@. jepeveejeeCe GheeOeee ves
efkeee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 168
80.00

48. JeCee&ece efMe#ee-JeJemLee leLee


DeeOegefveke egie ceW Gmekeer Gheeesefielee
efJe.efJe.j.pe.ie.cee. [ 31 ]
[e@. megYee<e ev efleJeejer eje eCeerle Fme evLe ceW JeCee&ece-efMe#ee-JeJemLee
kee meeeshee efveheCe efkeee ieee nw~ yeeJeeo, %eeveJeeo, DeelceJeeo, cegef eJeeo,
meewvoe&Jeeo, YeeweflekeJeeo, DeeOegefveke efMe#ee-oMe&ve Deeefo kes meeLe JeCee&eceefMe#ee-JeJemLee kee megefJeMeo efJeJeseve Fme evLe ceW efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 208
200.00

49. efMeJeueerueeCe&Je:
me.Ye.e.cee. [ 141 ]

ISBN : 81-7270-056-3

cenekeefJe eer veeruekeC" oeref#ele eje eCeerle Fme cenekeeJe ceW YeieJeeved efMeJe
keer eleg<<eef ueerueeDeeW kee ueeefuelehetCe& JeCe&ve efkeee ieee nw~ Fmekee mecheeove
[e@. oove GheeOeee ves efkeee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 312
200.00

50. osJeermlees$eced
ueIeg-e.cee. [ 57 ]

ISBN : 81-7270-043-1

eereMemkej keefJe eje eCeerle efieefjpeeosJeer kes mlegeflehejke Fme heekeeJe ceW
eer MeesYeekej efcee eje eCeerle Deueejjlveekej ceW efJeJesefele DeueejeW kes
GoenjCe kes he ceW ner heeeW kees emlegle efkeee ieee nw~ Fmekee mecheeove
[e@. keeueer emeeo otyes ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 48
12.00

51. efJeMegJewYeJeb cenekeeJeced


ueIeg-e.cee. [ 59 ]

ISBN : 81-7270-050-4

ce.ce.eer ieesheerveeLe keefJejepe kes ieg, ceneved meeOeke mJeeceer eer efJeMegevevo
hejcenbme kes peerJeve hej DeeOeeefjle Fme cenekeeJe kee eCeeve heb. eer cevegosJe
Yeeeee& ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 160
25.00
[ 79 ]

52. hejecyeemlegefleMelekeced
ueIeg-e.cee. [ 60 ]

ISBN : 81-7270-069-5

heb. eer efJeeeOejoe heeC[se eje eCeerle osJeer-mlegefle kee en cenJehetCe& ueIegevLe Delevle Deeke<e&ke SJeb emeeoiegCeege MueeskeeW mes Deuebke=le nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 52
16.00

53. mkese Dee@he o jeFpe SC[ eesesme Dee@he o yeveejme hee"Meeuee


efJe.efJe.efMeleeyoer-e.cee. [ 9 ]

ISBN : 81-7270-055-5

peepe& efvekeesueme eje eCeerle Fme cenveere evLe ceW yeveejme mebmke=le hee"Meeuee
(Jele&ceeve-mechetCee&vevo mebmke=le efJeMJeefJeeeuee) kee meved 1791 mes 1906
F&. leke kee Feflenemeelceke efJeMeo JeCe&ve efkeee ieee nw~ Fmekee mecheeove hetJe&
ekeeMeve-efveosMeke [e@. nefjMev ceefCe ef$ehee"er ves efkeee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 192
300.00

54. meeefnleefJeceMe&:
me.Ye.De.cee. [ 54 ]

ISBN : 81-7270-095-4

[e@. jnmeefyenejer efJesoer eje eCeerle meeefnleMeem$e kes Fme DeodYegle evLe ceW
efJeefJeOe Meem$eere efJe<eeeW hej efueKes iees DevegmevOeeveelceke efveyevOeeW kees meefuele
SJeb mecheeefole kej ekeeefMele efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 448
450.00

55. metefecegeeJeueer (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 92 ]
eJeenege Yee<ee mes Deuebke=le Fme ieekeeJe kee eCeeve heb. eer ieeskegueveeLeesheeOeee ves efkeee nw~ meele DeeKeeefekeeDeeW mes ege Fme keeJe kee
mecheeove heb. eer YetheveejeeCe Pee ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 148
(MeerIe ekeeMe)

56. eercecceHeefC[lejepeefmeevleceerceebmee
me.Ye.De.cee. [ 64 ]

ISBN : 81-7270-203-5

meeefnleMeem$e kes Fme cenJehetCe& evLe kes eCeslee heb. eer Jeeegvevove heeC[se nQ~
efJeeved uesKeke ves Fme evLe ceW heefC[lejepe peievveeLe SJeb eer cecce Ye kes
efJeefJeOe Meem$eere celeYesoeW kee DevegmevOeeveelceke heefjMeerueve efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 410
380.00
[ 80 ]

57. keeJekeuheueleeJe=efe:
me.Ye.e.cee. [ 144 ]

ISBN : 81-7270-087-3

eer Decejev eefle eje eCeerle keefJeefMe#ee-efJe<eeke Fme DehetJe& evLe kee ekeeMeve
mejmJeleerYeJeve-hegmlekeeuee keer nmleefueefKele heeC[gefueefhe kes DeeOeej hej efkeee
ieee nw~ Fmekee mecheeove [e@. oove GheeOeee ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 256
260.00

58. jIegJeerjeefjleced
me.Ye.e.cee. [ 145 ]

ISBN : 81-7270-090-3

cenekeefJe ceefuueveeLe eje eCeerle meeefnleMeem$e kes Fme cenekeeJe ceW jeceev
peer kes JeveJeeme mes eejcYe kej jepeeefYe<eske leke keer keLee Delevle mejme
heeeW eje me$en meieeX ceW JeefCe&le nw~ Fmekee mecheeove [e@. ce_pet GheeOeee
ves efkeee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 256
200.00

59. heefC[lejepe peievveeLe Mewceg<eer mecegvceerueve


efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 40 ]

ISBN : 81-7270-119-5

[e@. ceveguelee Mecee& eje eCeerle Fme evLe ceW heefC[lejepe peievveeLe kes mecee
keeJe-evLeeW kee DevegmevOeeveelceke DevegMeerueve efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 708
680.00

60. JeejeCemesemebmke=lekeJeerveeb meceer#eelcekeceOeeveced


me.Ye.De.cee. [ 53 ]

ISBN : 81-7270-089-X

[e@. jepesv eleehe ef$ehee"er jpeesuee peer eje eCeerle Fme evLe ceW meved 1901
mes 1920 leke kes JeejeCemeermLe mebmke=le keefJeeeW kes efJe<ee ceW DevegmevOeeveelceke
efJeMeo efJeJeseve efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 200
230.00

61. meceer#eemeewjYeced
me.Ye.De.cee. [ 55 ]

ISBN : 81-7270-103-9

ees. jepesv efcee eje eCeerle meceer#eelceke SJeb DevegmevOeeveelceke efveyevOeeW kees
meefuele kej Fme cenveere evLe kees ekeeefMele efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 304
300.00
[ 81 ]

62. efe$eechetkeeJeme memeceer#eb mecheeoveced


me.Ye.De.cee. [ 56 ]

ISBN : 81-7270-108-X

Deeeee& eer yeeCesej Yeeeee& eje eCeerle efe$eechetkeeJe kee meceer#eelceke


mecheeove [e@. osJeer emeeo efJesoer ves efkeee nw~ GvneR kes mecheeokelJe ceW Fme
evLe kees ekeeefMele efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 192
240.00

63. jmeeefvkee
ueIeg-e.cee. [ 63 ]

ISBN : 81-7270-094-6

meeefnle-Meem$e kee en Deveghece evLe eerefJeMJesMJej heeC[se eje eCeerle nw~


FmeceW keeJe kes DeelcemJehe jme kee meeeshee efJeJejCe emlegle nw~ Fmekes
mecheeoke [e@. nefjJebMe kegceej heeC[se nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 108
24.00

64. meerleejeJeCemebJeeoPejer
ueIeg-e.cee. [ 64 ]

ISBN : 81-7270-104-7

eecejepe veiejjece Meem$eer eje eCeerle Fme evLe kee ekeeMeve mJeeshe%e mebmke=leJeeKee SJeb [e@. ye=pesMeceefCe heeC[se eje eCeerle efnvoer-JeeKee kes meeLe efkeee
ieee nw~ Fmekes mecheeoke [e@. jepeejece Megkeue nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 130
24.00

65. ce=ieeotleced
yegkeveeLe Meem$eer efKemles e.cee. [ 1 ]

ISBN : 81-7270-114-4

ees. jepesv efcee eje jefele Fme evLe kee ekeeMeve efnvoer-heeevegJeeo SJeb
DeebiueYee<eevegJeeo kes meeLe efkeee ieee nw~ Fmekes mecheeoke Yeer ees. efcee ner nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 84
100.00

66. ce=ieeuesKee veeefkee (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 26 ]

ISBN : 81-7270-116-0

eer efJeeveeLe osJe jefele Fme evLe ceW kehet&jefleueke keecehesej keer kevee
efJeueemeJeleer kes esce-efJeJeen keer keLee nw~ jlveeJeueer, ceeueefJekeeefiveefce$e Deeefo
veekeeW kes DeeOeej hej Fmekee mebefJeOeeveke leweej efkeee ieee nw~ Fmekes mecheeoke
heefC[le eer veejeeCe Meem$eer efKemles nQ~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 80
80.00
[ 82 ]

67. mebmke=lekeeJeMeem$es le=leereMeyoMeefeefJeceMe&:


me.Ye.De.cee. [ 58 ]

ISBN : 81-7270-118-7

[e@. MeesYee efceee eje efJejefele heeBe DeOeee Jeeues Fme cenveere evLe ceW keeJeMeem$e
keer MeyoMeefeeeW hej ieJes<eCeelceke efJeeej emlegle efkeee ieee nw~ Fmekeer
mecheeefokee Yeer [e@. MeesYee efceee ner nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 240
260.00

68. kegceejmecYeJecenekeeJeced
me.Ye.e.cee. [ 148 ]

ISBN : 81-7270-124-1

cenekeefJe keeefueoeme eje eCeerle Fme cenekeeJe kee ekeeMeve eer DeCeefieefjveeLe
ke=le ekeeefMekee SJeb heefC[le eerveejeeCe ke=le efJeJejCe mebmke=le-JeeKee kes
meeLe efkeee ieee nw~ Fmekes mecheeoke ees. jsJee emeeo efJesoer nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 648
600.00

69. YeefkeeJeced
me.Ye.e.cee. [ 147 ]

ISBN : 81-7270-122-5 (Set)

cenekeefJe Yeef efJejefele Fme cenekeeJe kee ekeeMeve eer peeceue ke=le peeceuee
SJeb eer ceefuueveeLe ke=le meJe&heLeervee mebmke=le-JeeKee kes meeLe efkeee ieee nw~
Fmekes mecheeoke [e@. yeeBkesueeue efcee nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 552, Yeeie1
ISBN : 81-7270-123-3
500.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 360, Yeeie2
ISBN : 81-7270-126-8
350.00

70. meejmJeleer-meg<ecee-JewYeJemecegvceerueveced
efJeMJeeefme DevegmevOeeve-heef$ekee meejmJeleer-meg<ecee kes eLece De mes
ueskej hheveJeW De leke ekeeefMele efveyevOeeW SJeb ueIeg-evLeeW kee
Dekeejeefo-ece mes efJeJejCe emlegle efkeee ieee nw~ Fmekes eOeeve mecheeoke
[e@. nefjev ceefCe ef$ehee"er nQ~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 144
50.00

71. meeefnlemeejced
me.Ye.e.cee. [ 150 ]

ISBN : 81-7270-132-2

eer Deegle jee eje efJejefele keeJeMeem$e kes ekejCe evLe kees mJeeshe%e
mejmeeceesoJeeKee kes meeLe ekeeefMele efkeee ieee nw~ yeejn jlveeW ceW
meeefnleMeem$e kes mecee efJe<eeeW kee meejme*den emlegle efkeee ieee nw~ Fmekes
mecheeoke [e@. oove GheeOeee nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 872
750.00
[ 83 ]

72. ee&jer
Dee. yegkeveeLeMeeefm$eefKemles e.cee. [ 2 ]

ISBN : 81-7270-129-2

ef$eJesCeerkeefJe DeefYejepe jepesv efcee kes efJeefJeOe efJe<eeke DeefYeveJe keeJeeW kees
meefuele kej en evLe ekeeefMele efkeee ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 184
150.00

73. FvesheeKeeve kee GJe SJeb efJekeeme


efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 41 ]

ISBN : 81-7270-136-5

Skecee$e Fv kees kesv ceW jKekej [e@. FvogekeeMe efcee eje eCeerle Fme evLe
ceW Jewefoke, heewjeefCeke leLee DeeefYepeele Jee*dcee ceW GheueyOe Fv-mevoYeeX keer
meceer#ee keer ieeer nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 320
350.00

74. mehleOeeje
efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 42 ]

ISBN : 81-7270-143-8

en evLe ees. jepesv efcee eje eCeerle meele OeejeDeeW ceW efJeYee eee-efJeee kes
MeesOe-efveyevOeeW kees mebkeefuele kej ekeeefMele efkeee ieee nw~ es meele OeejeSB nQ
Jeso-Jesoe, hegjeCesefleneme, Oece&oMe&ve-mebmke=efle, meeefnle leLee meeefnleMeem$e,
megJeCe&erhe (peeJee-yeeueer), DeJee&eerve mebmke=le SJeb ekeerCe&~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 824
800.00

75. DeefYeveJeMegkemeeefjkee
Deeeee& yegkeveeLeMeeefm$eefKemles e.cee. [ 4 ]
Megkemehleefle keer Mewueer ceW ees. jeOeeJeuueYe ef$ehee"er eje eCeerle Fme DeefYeveJe
keeJe kee ekeeMeve efkeee ieee nw~
ISBN : 81-7270-140-3
150.00
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 168

76. Decejpeeself e
Deeeee& yegkeveeLeMeeefm$eefKemles e.cee. [ 3 ]
heefC[le eer ceneosJe GheeOeee eje eCeerle Fme KeC[-keeJe ceW Yeejle kes hetJe&
eOeevecev$eer eer ueeueyeneogj Meem$eer kes peerJeve heefjee kees eKeeefhele efkeee ieee
nw~ Fmekes mecheeoke ees. jepesMJej GheeOeee nQ~
ISBN : 81-7270-139-X
100.00
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 96
[ 84 ]

77. DeefYeveJekeeJeeueejmet$eced
Dee.ye.vee.Mee.efKe.e.cee. [ 5 ]

ISBN : 81-7270-159-4

ees. jeOeeJeuueYe ef$ehee"er eje eCeerle en evLe Deepe kes JewefMJeke heefjes#e ceW
DeefYeveJe keeJeMeem$e nw~ DeefYeveJe ceeheoC[eW keer Keespe ceW en evLe meneeke
efme nesiee~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 168
150.00

78. Yeejleere ceveer<ee


efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 43 ]

ISBN : 81-7270-162-4

ees. Deeeeemeeo efcee eje eCeerle en evLe Yeejleere mebmke=efle kes ecegKe efyevogDeeW
SJeb eOeeve heeMJeeX kees JeeKeeefele kejves Jeeues MeesOe-efveyevOeeW kees meefuele kej
ekeeefMele efkeee ieee nw~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 224
200.00

79. eeeefleeefjleced
me.Ye.De.cee. [ 27 ]

ISBN : 81-7270-181-0

eereleehe osJe eje eCeerle Fme veeke ceW heewjeefCeke, Ssefleneefmeke leLee
keeuheefveke efJeeej mecegodOe=le ngS nQ, efpevemes Fmekees veeemeeefnle ceW Glke=
mLeeve eehle ngDee nw~ Fmekee mecheeove [e@. Jelmeuee ves efnvoer DevegJeeo kes
meeLe efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 180
216.00

80. DevleOJe&evf e:
mechetCee&vevo-e.cee. [ 150 ]

ISBN : 81-7270-148-9

ees. eYegveeLe efJesoer eje eCeerle DeefYeveJe mebmke=le keLeeDeeW kees meefuele
kej Fme evLe kees ekeeefMele efkeee ieee nw~ Fmekes mecheeoke Yeer ees. efJesoer
ner nQ~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 120
120.00

81. eerieerleieeseJf evoced


ie.vee.Pee-e.cee. [ 26 ]

ISBN : 81-7270-172-1

cenekeefJe peeosJe efJejefele Fme evLe kee ekeeMeve mebmke=le JeeKee leLee ees.
efJeeeefveJeeme efcee ke=le efnvoer JeeKee kes meeLe efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 344
320.00
[ 85 ]

82. eeeveJebMeeefjlecenekeeJeced
me.Ye.e.cee. [ 157 ]

ISBN : 81-7270-198-5

eer efJeeveeLe efJejefele en cenekeeJe Me$egMeueeefjleekeeefMekee mebmke=le JeeKee


kes meeLe ekeeefMele efkeee pee jne nw~ Fmekes mecheeoke [e@. jepesv eleehe
ef$ehee"er nQ~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 408
300.00

83. eerjeceefJepeecenekeeJeced (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 39 ]

ISBN : 81-7270-173-X

eer heveeLe GheeOeee eCeerle Fme cenekeeJe ceW jepee oMejLe kes cegefveMeehe mes
eejcYe kej jeJeCe-JeOe kes Devevlej jepeefmebnemeveejesnCe leke keer keLee Jee|Cele
nw~ Fmekes mecheeoke eer veejeeCe Meem$eer efKemles peer nQ~
Deekeej : ef[ceeF&, he=.meb. 136
100.00

84. eeeerve Yeejleere efJeefOe-efMe#ee kee meceer#eelceke DeOeeve


efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 45 ]

ISBN : 81-7270-178-0

[e@. esceveejeeCe efmebn eje efJejefele emlegle evLe ceW eeeerve efJeefOeMeem$e kes
Mewef#eke mJehe leLee ieefleefJeefOeeeW kee meceer#eelceke DeOeeve emlegle efkeee
ieee nw~ Fmekes mecheeoke Yeer [e@. esceveejeeCe efmebn ner nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 176
216.00

85. Deueejmeej:
me.Ye.e.cee. [ 155 ]

ISBN : 81-7270-183-7

eeryeeueke=<Ce Ye efleIej eje eCeerle en evLe keeJeMeem$e kee me*denevLe nw, efpemekeer DeefOekelej efJe<eeJemleg hetJe&Jeleea DeeeeeeX mes DeefOeie=nerle nw~
efJeeved jeefelee ves Deveske ceewefueke efevleve Yeer emlegle efkees nQ, pees meeefnleMeem$e keer ef mes De#egCCe nQ~ Fmekee mecheeove ees. ye=pesMe kegceej Megkeue
ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 260
280.00
[ 86 ]

86. OJeveelceceerceebmee
me.Ye.De.cee. [ 63 ]

ISBN : 81-7270-197-7

ees. jceeMej efcee eje eCeerle Fme evLe ceW mebmke=le keeJeMeem$e kes efmeevleeW
keer veJe-YeJe-ecelkeeefjCeer meceer#ee emlegle keer ieeer nw~ FmeceW ees. efcee kes
mJeeshe%e efJeeejeW kee heos-heos GhemLeeheve ngDee nw~ Fmekes mecheeoke ees. jceeMej
efcee ner nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 392
432.00

87. heeJe&leerceueced
ueIeg-e.cee. [ 62 ]

ISBN : 81-7270-082-2

ees. heejmeveeLe efJesoer eje eCeerle Fme veee-evLe ceW hegjeCeeefme


pewieer<eJesMJej ceneosJe SJeb ceelee heeJe&leer kes ceeefueke efJeJeeneslmeJe kee JeCe&ve
ngDee nw~ Fmekes mecheeoke Yeer ees. heejmeveeLe efJesoer ner nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 70
20.00

88. S skegDeue m[er Dee@he kegceejmecYeJe


me.Ye.De.cee. [ 61 ]

ISBN : 81-7270-187-X

[e@. meoeefMeJe kegceej efJesoer eje mecheeefole Fme evLe ceW kegceejmecYeJe keer
efJeefJeOe heeC[gefueefheeeW mes hee"Yeso efveOee&efjle kejles ngS meceked DeOeeve
emlegle efkeee ieee nw~ Fmekes mecheeoke Yeer [e@. meoeefMeJe kegceej efJesoer
ner nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 424
460.00

89. [e@. mechetCee&vevo keer meebmke=efleke eslevee kee veJeesvces<e


mechetCee&vevo-evLeceeuee [ 23 ]

ISBN : 81-7270-200-0

[e@. mechetCee&vevo peer keer meebmke=efleke, oeMe&efveke SJeb meeceeefpeke esleveeDeeW kees
Keeefhele kejves Jeeues keeflehee efveyevOeeW kee me*den kej Fmes ekeeefMele efkeee
ieee nw~ Fmekes mecheeoke [e@. meesceveeLe ef$ehee"er nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 212
260.00
[ 87 ]

90. keeJeMeem$eere heeefjYeeef<eke MeyoeW keer efveefe


efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 48 ]

ISBN : 81-7270-190-X

[e@. osJeeremeeo efJesoer eje eCeerle Fme evLe ceW Yee<ee-Jew%eeefveke efJe<eeeW kees
DeeOeej yeveekej Yee<ee keer cenee, Yee<ee keer heefjYee<ee, Yee<eeefJe%eeve kee #es$e
Deeefo efJe<eeeW hej ekeeMe [eueles ngS keeJeekeeMe kees DeeOeej yeveekej
keeJeMeem$e ceW eege heeefjYeeef<eke MeyoeW keer efveefe emlegle keer ieeer nw~
Fmekes mecheeoke Yeer [e@. osJeeremeeo efJesoer ner nQ~
Deekeej : jeeue, he=.]meb. 348
400.00

91. veeeMeem$eere DeefYevee : efmeevle SJeb eeesie


efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 49 ]

ISBN : 81-7270-202-7

[e@. Dee&vee DeeJeeue eje eCeerle Fme evLe ceW veeeMeem$e keer DeefYevee hejcheje
kee ienve DeOeeve emlegle efkeee ieee nw~ FmeceW veeeMeem$eere DeefYevee-ef,
Gmekes eeesie keer efoMeeDeeW kes meeLe-meeLe DeefYevee kes heeMeee mevoYe& kee
Ske mebef#ehle Fefleneme Yeer emlegle ngDee nw~ Fmekee mecheeove Yeer [e@. Dee&vee
DeeJeeue ves ner efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 352
400.00

92. voMMeem$e kee GJe SJeb efJemleej


efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 44 ]

ISBN : 81-7270-174-8

ees. eerefkeMeesj efcee eje eCeerle Fme evLe ceW mebmke=le kes voeW keer meeceeve
metevee, voesue#eCeevLeeW kee mebef#ehle efJeJejCe leLee vo:Meem$eere cegKe leJeeW
kees meceemele: meefuele kej ekeeefMele efkeee ieee nw~ Fmekes mecheeoke Yeer ees.
eerefkeMeesj efcee ner nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 560
550.00

93. De#ej-heg<e : heefC[le eer efJeeeefveJeeme efcee-mce=efle-evLe


efJe.efJe. mJeCe&peevleer-e.cee. [ 1 ]

ISBN : 81-7270-204-3

Jeso-JeekejCe-Oece&Meem$e-oMe&ve-peeself e<e-Fefleneme-jepeveerelf e-meeefnleMeem$ekeeJe eYe=efle efJe<eeeW mes mecye efJeefMe efJeeveeW kes efveyevOeeW kees meefuele kej
Fme evLe kees ekeeefMele efkeee ieee nw~
Deekeej : eeGve, he=.meb. 1184
1650.00
[ 88 ]

94. heefC[le eer #es$esMeev eesheeOeee mce=efle-evLe


efJe.efJe.mJeCe&peevleer-e.cee. [ 2 ]

ISBN : 81-7270-205-1

FmeceW Jeso-hegjeCe-Oece&Meem$e-peesefle<e-meeefnleMeem$e eYe=efle efJe<eeeW mes mecye


efJeefMe efJeeveeW kes mebmke=le-efnvoer-Debespeer Yee<ee kes efveyevOeeW kees meefuele kej
mecheeefole kejles ngS ekeeefMele efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 1006
1100.00

95. efevlevemeewJee|Cekeced
me.Ye.De.cee. [ 71 ]

ISBN : 81-7270-228-0

ees.jceeMej efcee eje en evLe jefele nw, efpemeceW efJeefYevve efJe<eeeW kes MeesOe
eqveyevOe mebkeefuele kej Gmekee mecheeove efkeee ieee nw~ Fmekes mecheeoke
Yeer ees. jceeMej efcee ner nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 408
464.00

96. meeefnlejlveekej:
me.Ye.De.cee. [ 77 ]

ISBN : 81-7270-243-4

JeejCeeefmeOece&metefjke=le meeefnlejlveekej evLe DeueejMeem$e mes mecyeefvOele


evLe mecegoee ceW Deefle efJeefMe mLeeve jKelee nw~ Fmekes mecheeoke ees. Jescheef
keggcye Meem$eer nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 632
660.00

97. eerjecemleJe:
ueIeg-e.cee. [ 72 ]

ISBN : 81-7270-247-7

heeeer heefC[le eer jIegveeLe Mecee& eje eCeerle Fme evLe ceW YeieJeeved eerjece keer
mlegefle keer ieeer nw, pees Mueeskeye keeJe evLe nw~ Fmekes mecheeoke ees.
vejsvveeLe heeC[se nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 90
54.00

98. eerke=<CemleJe:
ueIeg-e.cee. [ 71 ]

ISBN : 81-7270-234-5

heeeer heefC[le eer jIegveeLe Mecee& eje efJejefele Fme evLe ceW YeieJeeved eerke=<Ce keer
YeefehetCe& mlegefle keer ieeer nw~ Fmekes mecheeoke ees. vejsv veeLe heeC[se nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 100
60.00
[ 89 ]

99. eeriegeheefe:
ueIeg-e.cee. [ 70 ]

ISBN : 81-7270-233-7

en evLe ees. Jescheef keggcye Meem$eer eje ueIeg keeJeevLe kes he ceW efJejefele nw,
efpemeceW ieg keer ceefncee leLee mlegelf e keer ieeer nw~ en evLe efnvoer leLee DeebiueevegJeeo
meefnle nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 48
50.00

100. meewJee|Cekeced
efJe.efJe.mJe.pe.e.cee. [ le=leere heg<he ]

ISBN : 81-7270-223-X

Fme evLe kes mecheeoke [e@. meesceveeLe ef$ehee"er nQ~ Fme evLe ceW Deveske efJeeveeW
eje eehle efJeefYevve efJe<eeeW kes efveyevOe/MeesOe-efveyevOeeW kees [e@. ef$ehee"er peer ves
Fkee kej mepeeles ngS mecheeefole efkeee nw, efpememes en evLe MeesOeesheeesieer nes
ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 640
650.00

101. ieerlekeere|le: : ees. jececete|le Mecee&-mce=efle-evLe


efJe.efJe.mJe.pe.e.cee. [ 5 ]

ISBN : 81-7270-244-2

FmeceW Jeso-JeekejCe-Jesoevle-veee-oMe&ve-lev$e-meeefnleMeem$e eYe=efle efJe<eeeW


mes mecye efJeefMe efJeeveeW kes mebmke=le-efnvoer-Debespeer Yee<ee kes efveyevOeeW kees
mebkeefuele kej mecheeefole kejles ngS ekeeefMele efkeee ieee nw~
Deekeej : eeGve, he=.meb. 768

885.00

102. ueeskeekeeMe:
me.Ye.e.cee. [ 124 ]

ISBN : 81-7270-206-X

en evLe Deeeee& eer #escesv eje eCeerle nw~ Fmekee mecheeove mejmJeleerYeJeve
keer nmleefueefKele heeC[geuf eefheeeW kes DeeOeej hej ngDee nw, pees ees. ueuueve peer ieesheeue
eje Dee*diueYee<ee ceW DevegJeeo meefnle efkeee ieee nw~
Deekeej : [yeue ef[ceeF&, he=.meb. 272
216.00
[ 90 ]

103. jIegJebMecenekeeJeced
me.Ye.e.cee. [ 158 ]

ISBN : 81-7270-218-3

en evLe cenekeefJe keeefueoeme eje eCeerle nw~ FmeceW eer DeCe efieefj ke=le ekeeefMekeeJeeKee leLee heefC[le eerveejeeCe ke=le heoeLe&oerefhekee-JeeKee Yeer nw~ Fmekee
mecheeove ees. jsJee emeeo efJesoer ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 912
800.00

104. DeJesmlee ieeLeepe : S kecesnsefvmeJe SC[ kechejsefJe m[er


me.Ye.De.cee. [ 159 ]

ISBN : 81-7270-240-X

Fjeveereve Oece&evLe ceW DeJesmlee-ieeLee cev$e nQ~ Jeso keer lejn es ]peesjes^ereve Oece&
SJeb DeeOeelce kes cetue eesle nQ~ eneB Fmekee Yee<ee-Jew%eeefveke ef mes efJemle=le SJeb
legueveelceke DeOeeve emlegle efkeee ieee nw~ uesefKekee ves meYeer heeBeeW ieeLeeDeeW kee
osJeveeiejer efueefhe ceW efuehevlejCe jesceve kes meeLe efkeee nw~ Fme evLe kee uesKeve SJeb
mecheeove keee& ees. Meejoe elegJexoer eje efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 524
555.00

105. ees. efJe.Jeseeueced-mce=efle-evLe


efJe.efJe.mJe.pe.e.cee. [ le=leere heg<he ]

ISBN : 81-7270-211-6

Jeso-JeekejCe-DeeegJexo-peewefle<e-Oece&Meem$e-oMe&ve-ceerceebmee-veee-Jesoevlemeeefnle-hegjeCe-lev$eMeem$e eYe=efle efJe<eeeW mes mecye efJeefMe efJeeveeW kes efveyevOeeW


kees mebkeefuele kej mecheeefole kejles ngS ekeeefMele efkeee ieee nw~
Deekeej : eeGve, he=.meb. 752
800.00

106. keefJejepeeefleYee (efleere mebmkejCe)


efJe.efJe.j.pe.e.cee. [ 6 ]
Fme evLe ceW ce.ce.ieesheerveeLe keefJejepe kes Yeefe, meeOevee leLee mebmke=efle mes
mecyeefvOele efnvoer-Yee<ee ceW efueKes iees efveyevOeeW kee meben efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb.
(MeerIe ekeeMe)


[ 91 ]

12. heefjmebJeeo-evLeceeuee
Fme efJeeefJeeeuee ceW mecee-mecee hej pees DeefKeue Yeejleere heefjmebJeeo-ieesefeeB Deeeesefpele
nesleer jnleer nQ Deewj GveceW pees Jewog<ehetCe& efveyevOe efJeeveeW kes eje he{s peeles nQ, GvneR efveyevOeeW
kees mecheeefole kejkes heefjmebJeeo-evLeceeuee kes Devleie&le ekeeefMele kejeee peelee nw~ Deye
leke Fme evLeceeuee kes yeejn Yeeie ekeeefMele nes egkes nQ, efpemeceW henuee Yeeie DevegheueyOe nw~

1. Yeejleere efevleve keer hejcheje ceW veJeerve mecYeeJeveeSB [ eLece Yeeie ]


heefjmebJeeo e.cee. [ 2 ]
Fme heefjmebJeeo ceW oes mebieesefeeW kee efJeJejCe mebenerle kej ekeeefMele efkeee ieee nw~
Fme eLece Yeeie ceW eLece meeser kes he ceW Jeef-meceef keer mecemee kee efJeJeseve
nw~ Fmekes mecheeoke ees. jeOesMeeceOej efJesoer nQ~

Deekeej : jeeue, he=.meb. 384

23.00

2. Yeejleere efevleve keer hejcheje ceW veJeerve mecYeeJeveeSB [efleere Yeeie ]


heefjmebJeeo-e.cee. [ 3 ]
oMe&vemebkeee keer ieesefeeW kes efJeJejCe kees meefuele kej Fmes ekeeefMele efkeee ieee
nw~ FmeceW DeeOegefveke SJeb hejchejeJeeoer efevlekeeW mes DeeOegefveke mevoYe& kes eMveeW kees
G"ekej meceeefnle kejves kee eelve efkeee ieee nw~ Fmekes mecheeoke eer jeOesMeeceOej
efJeoer nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 356
46.00

3. pewveefJeee SJeb eeke=le


heefj.e.cee. [ 4 ]
en evLe ceee&, 1981 ceW eeke=le SJeb pewveeiece efJeYeeie eje efJeMJeefJeeeuee Devegoeve
Deeeesie kes DeeefLe&ke meneesie mes Deeeesefpele mebieeser ceW he{s iees efJeefMe uesKeeW kees
me*den kej ekeeefMele efkeee ieee nw~ Fmekes mecheeoke [e@. ieeskegueev pewve nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 352
50.00

4. yeew Oece&-oMe&ve SJeb Oece&efvejhes#elee


heefj.e.cee. [ 5 ]
en evLe ceee&, 1986 ceW yeewoMe&ve efJeYeeie eje Deeeesefpele DeefKeue Yeejleere
heefjmebJeeo ieeser ceW he{s iees efJeefMe efveyevOeeW kees me*den kej ekeeefMele efkeee ieee
nw~ Fmekes mecheeoke [e@. jcesMe kegceej efJesoer nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 296
160.00
[ 92 ]

5. yeewoMe&ve Deewj ceekeme&Jeeo


heefj.e.cee. [ 6 ]
en evLe eceCeefJeee mebkeee eje Je<e& 1985 ceW Deeeesefpele DeefKeue Yeejleere
heefjmebJeeo ieeser ceW he{s iees efJeefMe efveyevOeeW kees me*den kej ekeeefMele efkeee ieee
nw~ Fmekes mecheeoke [e@. jcesMe kegceej efJesoer nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 420
360.00

6. hegjeCee%ee
heefj.e.cee. [ 7 ]
en evLe 1999 ceW Gej eosMe mejkeej eje eoe DeeefLe&ke meneesie mes
hegjeCesefleneme SJeb meeceeefpeke efJe%eeve efJeYeeie eje Deeeee& yeueosJe GheeOeee pevce
Meleeyoer meceejesn kes DeJemej hej Deeeesefpele DeefKeue Yeejleere meeser ceW he{s iees
eqJeefMe efveyevOeeW kees meben kej ekeeefMele efkeee ieee nw~ Fmekes mecheeoke
ees. ieeOej heC[e nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 272
250.00

7. hegveMeee&-mebJeeo
heefj.e.cee. [ 8 ]
meeceeefpeke efJe%eeve efJeYeeie eje 1999 ceW Deeeesefpele hegveMeee&-hee"eece ceW
ceveer<eer efJeeveeW eje he{s iees eqJeefMe efveyevOeeW kees me*den kej en evLe ekeeefMele
efkeee ieee nw~ Fmekes mecheeoke [e@. meesceveeLe ef$ehee"er nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 340
230.00

8. hegjeCee%ee (efleerees:)
heefj.e.cee. [ 9 ]
hegjeCesefleneme efJeYeeie eje 2001 F&. ceW Deeeesefpele DeefKeue Yeejleere meeser ceW
he{s iees efJeefMe efveyevOeeW kee me*den kej Fme evLe kee ekeeMeve efkeee ieee nw~
Fmekes mecheeoke ees. ieeOej heC[e nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 176
200.00

9. wleewleefJeceMe&:
heefj.e.cee. [ 10 ]

ISBN : 81-7270-128-4

DevegmevOeeve mebmLeeve eje Je<e& 2001 ceW Deeeesefpele ome efoJemeere wleewleefJeceMe&
keee&Meeuee ceW efJece= efJeefMe MeesOe-efveyevOeeW kees meefuele kej Fme evLe kee ekeeMeve
efkeee ieee nw~ Fmekes mecheeoke [e@. jepeejece Megkeue nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 160
180.00
[ 93 ]

10. efceLeelJensletheheefe:
heefj.e.cee. [ 11 ]

ISBN : 81-7270-149-7

DevegmevOeeve mebmLeeve eje Je<e& 2004 ceW Deeeesepf ele ome efoJemeere efleere keee&Meeuee
ceW efJece= efJeefMe MeesOe-efveyevOeeW kees meefuele kej en evLe ekeeefMele efkeee ieee
nw~ Fmekes mecheeoke [e@. jepeejece Megkeue nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 152
124.00

11. heefC[lejepejepesMJejMeeefm$eeefJe[eveeb oeMe&efvekeceJeoeveced


heefj.e.cee. [ 12 ]

ISBN : 81-7270-232-9

Fme evLe ceW heefC[le jepejepesMJej Meem$eer efJe[ peer kes oeMe&efveke DeJeoeveeW hej
mechevve ef$eefoJemeere je^ere mebieeser ceW iecYeerj eee& ngF& Leer, efpemekes uesKeeW kees
mecheeefole kej ekeeefMele keer ieeer nw~ Fmekes mecheeoke ees. jepeejece Megkeue nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 216
255.00

12. DeeOegefveke Jew%eeefveke MeesOe-eefJeefOe


heefj.e.cee. [ 13 ]
DevegmevOeeve mebmLeeve ceW mechevve DeeOegefveke Jew%eeefveke MeesOe-eefJeefOe ef$eefoJemeere
je^ere mebieeser ceW he{s iees cenJehetCe& efveyevOeeW kees mecheeefole kej Fme evLe kee
ekeeMeve efkeee pee jne nw~ Fmekes mecheeoke efJeMJeefJeeeuee DevegmevOeeve-mebmLeeve
kes efveosMeke nQ~
Deekeej : jeeue
(MeerIe ekeeMe)

13. Yeejleere oMe&ve ceW DeveelceJeeo


heefj.e.cee. [ 14 ]
Deeeee& yeojerveeLe Megkeue peer keer heeJeve mce=efle ceW Deeeesefpele mebieeser ceW he{s iees
cenJehetCe& efveyevOeeW kees mecheeefole kej Fme evLe ceW ekeeefMele efkeee pee jne nw~
Fmekes mecheeoke efJeMJeefJeeeuee DevegmevOeeve mebmLeeve kes efveosMeke nQ~
Deekeej : jeeue
(MeerIe ekeeMe)

14. eceeCeceerceebmee
heefj.e.cee. [ 15 ]
DevegmevOeeve mebmLeeve eje Deeeesefpele eceeCe-ceerceebmee efJe<eeke je^ere mebieeser ceW
he{s iees efveyevOeeW/MeesOe efveyevOeeW kees mecheeefole kej Fme evLe ceW ekeeefMele efkeee pee
jne nw~ Fmekes mecheeoke efJeMJeefJeeeueeere DevegmevOeeve mebmLeeve kes efveosMeke nQ~
Deekeej : jeeue
(MeerIe ekeeMe)

[ 94 ]

13. nmleefueefKele evLeeW keer


efJeJejCeeeflcekee meteer
1. efJeJejCeheefekee (eLece-KeC[, Yeeie1)
Fme Yeeie ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle Jeso Deewj Gheefve<eod kes nmleefueefKele
evLeeW kee heefjeeelceke efJeJejCe nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 406
230.00

2. efJeJejCeheefekee (eLece-KeC[, Yeeie2)


Fme Yeeie ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle Jeso SJeb Gheefve<eod kes nmleefueefKele
evLeeW kee heefjeeelceke efJeJejCe nw~ Fme Yeeie kes Devle ceW Dekeejeefo-ece mes
evLeeW keer meteer Yeer mebueive nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 258
160.00

3. efJeJejCeheefekee (eLece-KeC[, Yeeie3)


Fme Yeeie ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle Jeso-Meem$e kes nmleefueefKele evLeeW
kee heefjeeelceke efJeJejCe nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 360
56.00

4. efJeJejCeheefekee (eLece-KeC[, Yeeie4)


Fme Yeeie ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle Jeso-Meem$e kes nmleefueefKele evLeeW kee
heefjeeelceke efJeJejCe nw~ Fme Yeeie kes Devle ceW Dekeejeefo-ece mes le=leere SJeb
elegLe& Yeeie kes evLeeW keer meteer Yeer mebueive nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 356
54.00

5. efJeJejCeheefekee (efleere-KeC[, Yeeie1)


Fme Yeeie ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle kece&keeC[ kes nmleefueefKele evLeeW kee
heefjeeelceke efJeJejCe nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 306
200.00
[ 95 ]

6. efJeJejCeheefekee (efleere-KeC[, Yeeie2)


Fme Yeeie ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle kece&keeC[ kes nmleefueefKele evLeeW kee
heefjeeelceke efJeJejCe nw~ Devle ceW Dekeejeefo ece mes eLece SJeb efleere Yeeie kes
evLeeW keer meteer Yeer mebueive nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 220
150.00

7. efJeJejCeheefekee (efleere-KeC[, Yeeie3)


Fme Yeeie ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle kece&keeC[ kes nmleefueefKele evLeeW kee
heefjeeelceke efJeJejCe nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 384
60.00

8. efJeJejCeheefekee (efleere-KeC[, Yeeie4)


Fme Yeeie ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle kece&keeC[ kes nmleefueefKele evLeeW kee
heefjeeelceke efJeJejCe nw~ Fme Yeeie kes Devle ceW Dekeejeefo-ece mes le=leere SJeb
elegLe& Yeeie kes evLeeW keer meteer Yeer mebueive nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 400
70.00

9. efJeJejCeheefekee (le=leere-KeC[, Yeeie1, efleere mebmkejCe)


Fme Yeeie ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle Oece&Meem$e kes evLeeW kee heefjeeelceke
efJeJejCe nw~ Devle ceW Dekeejeefo ece mes evLeeW keer meteer Yeer mebueive nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 256
(MeerIe ekeeMe)

10. efJeJejCeheefekee (le=leere-KeC[, Yeeie2)


Fme Yeeie ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle Oece&Meem$e kes nmleefueefKele evLeeW kee
heefjeeelceke efJeJejCe nw~ Devle ceW Dekeejeefo-ece mes evLeeW keer meteer Yeer
mebueive nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 320
60.00

11. efJeJejCeheefekee (elegLe&-KeC[, Yeeie1)


Fme Yeeie ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle hegjeCeself eneme Deewj ieerlee kes nmleefueefKele
evLeeW kee heefjeeelceke efJeJejCe nw~ Devle ceW Dekeejeefo-ece mes evLeeW keer meteer
Yeer mebueive nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 326
(MeerIe ekeeMe)
[ 96 ]

12. efJeJejCeheefekee (elegLe&-KeC[, Yeeie2)


Fme Yeeie ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle hegjeCeself eneme Deewj ieerlee kes nmleefueefKele
evLeeW kee heefjeeelceke efJeJejCe nw~ Devle ceW Dekeejeefo-ece mes evLeeW keer
meteer Yeer mebueive nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 472
70.00

13. efJeJejCeheefekee (heece-KeC[, Yeeie1)


Fme Yeeie ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle mlees$eeW kes nmleefueefKele evLeeW kee
heefjeeelceke efJeJejCe nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 320
(MeerIe ekeeMe)

14. efJeJejCeheefekee (heece-KeC[, Yeeie2)


Fme Yeeie ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle mlees$eeW kes nmleefueefKele evLeeW kee
heefjeeelceke efJeJejCe nw~ evLe kes Devle ceW Dekeejeefo-ece mes eLece SJeb
efleere Yeeie keer evLemeteer Yeer mebueive nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 318
(MeerIe ekeeMe)

15. efJeJejCeheefekee (heece-KeC[, Yeeie3)


Fme Yeeie ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle mlees$eeW kes nmleefueefKele evLeeW kee
heefjeeelceke efJeJejCe nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 488
72.00

16. efJeJejCeheefekee (heece-KeC[, Yeeie4)


Fme Yeeie ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle mlees$eeW kes nmleefueefKele evLeeW kee
heefjeeelceke efJeJejCe nw~ Fme Yeeie kes Devle ceW Dekeejeefo-ece mes le=leere
SJeb elegLe& Yeeie kes evLeeW keer meteer Yeer mebueive nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 392
72.00

17. efJeJejCeheefekee (<e-KeC[, Yeeie1)


Fme Yeeie ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle lev$eMeem$e kes nmleefueefKele evLeeW
kee heefjeeelceke efJeJejCe nw~ Devle ceW Dekeejeefo-ece mes evLe-meteer Yeer
mebueive nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 298
180.00
[ 97 ]

18. efJeJejCeheefekee (<e-KeC[, Yeeie2)


Fme Yeeie ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle lev$eMeem$e kes nmleefueefKele evLeeW
kee heefjeeelceke efJeJejCe nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 353
50.00

19. efJeJejCeheefekee (<e-KeC[, Yeeie3)


Fme Yeeie ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle lev$eMeem$e kes nmleefueefKele evLeeW
kee heefjeeelceke efJeJejCe nw~ Fme Yeeie kes Devle ceW Dekeejeefo-ece mes
efleere SJeb le=leere Yeeie kes evLeeW keer meteer Yeer mebueive nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 344
64.00

20. efJeJejCeheefekee (mehlece-KeC[, Yeeie1)


Fme Yeeie ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle meebKe-eesie, hetJe&ceerceebmee leLee
JesoevleoMe&ve kes nmleefueefKele evLeeW kee heefjeeelceke efJeJejCe nw~ Devle ceW
Dekeejeefo-ece mes evLe-meteer Yeer mebueive nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 366
(MeerIe ekeeMe)

21. efJeJejCeheefekee (mehlece-KeC[, Yeeie2)


Fme Yeeie ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle ceerceebmeeoMe&ve SJeb JesoevleoMe&ve kes
nmleefueefKele evLeeW kee heefjeeelceke efJeJejCe nw~ Devle ceW Dekeejeefo-ece mes
evLe-meteer Yeer mebueive nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 264
50.00

22. efJeJejCeheefekee (Dece-KeC[, Yeeie1)


Fme Yeeie ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle veee-JewMese<f eke-oMe&ve kes nmleefueefKele
evLeeW kee heefjeeelceke efJeJejCe nw~ Devle ceW Dekeejeefo-ece mes evLe-meteer
Yeer mebueive nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 426
(MeerIe ekeeMe)

23. efJeJejCeheefekee (Dece-KeC[, Yeeie2)


Fme Yeeie ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle veee-JewMese<f eke-oMe&ve kes nmleefueefKele
evLeeW kee heefjeeelceke efJeJejCe nw~ Devle ceW Dekeejeefo-ece mes evLe-meteer
Yeer mebueive nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 372
224.00
[ 98 ]

24. efJeJejCeheefekee (veJece-KeC[, Yeeie1)


Fme Yeeie ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle peewefle<eMeem$e kes nmleefueefKele evLeeW
kee heefjeeelceke efJeJejCe nw~ Devle ceW Dekeejeefo-ece mes evLe-meteer Yeer mebueive
nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 374
(MeerIe ekeeMe)

25. efJeJejCeheefekee (veJece-KeC[, Yeeie2)


Fme Yeeie ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle peewefle<eMeem$e kes nmleefueefKele evLeeW
kee heefjeeelceke efJeJejCe nw~ Devle ceW Dekeejeefo-ece mes evLe-meteer Yeer mebueive
nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 400
66.00

26. efJeJejCeheefekee (oMece-KeC[)


Fme Yeeie ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle JeekejCeMeem$e kes nmleefueefKele evLeeW
kee heefjeeelceke efJeJejCe nw~ Devle ceW Dekeejeefo-ece mes evLe-meteer Yeer mebueive
nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 260
(MeerIe ekeeMe)

27. efJeJejCeheefekee (SkeeoMe-KeC[, Yeeie1)


Fme Yeeie ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle meeefnleMeem$e kes nmleefueefKele evLeeW
kee heefjeeelceke efJeJejCe nw~ Devle ceW Dekeejeefo-ece mes evLe-meteer Yeer mebueive
nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 394
(MeerIe ekeeMe)

28. efJeJejCeheefekee (SkeeoMe-KeC[, Yeeie2)


Fme Yeeie ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle meeefnleMeem$e kes nmleefueefKele evLeeW
kee heefjeeelceke efJeJejCe nw~ Devle ceW Dekeejeefo-ece mes evLe-meteer Yeer mebueive
nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 324
200.00
[ 99 ]

29. efJeJejCeheefekee (eoMe-KeC[, Yeeie1)


Fme Yeeie ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle pewveoMe&ve, Yeefemeceoee, DeeegJexo,
keeceMeem$e, efMeuheMeem$e, meerle, veerefleMeem$e, OevegJexo, heeer, eMeefmle, efe$e
leLee osMeerYee<eeDeeW kes nmleefueefKele evLeeW kee heefjeeelceke efJeJejCe nw~ Devle
ceW evLeeW keer Dekeejeefo-ece mes meteer Yeer mebueive nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 334
(MeerIe ekeeMe)

30. efJeJejCeheefekee (eoMe-KeC[, Yeeie2)


Fme Yeeie ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle pewveoMe&ve, Yeefe-meceoee, DeeegJexo,
keeceMeem$e, efMeuheMeem$e, meerle, veerefleMeem$e, OevegJexo, heeer, eMeefmle, efe$e
leLee osMeerYee<eeDeeW kes nmleefueefKele evLeeW kee heefjeeelceke efJeJejCe nw~ Devle
ceW Dekeejeefo-ece mes evLemeteer Yeer mebueive nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 368
200.00

31. efJeJejCeheefekee ($eeesoMe-KeC[)


Fme KeC[ ceW mejmJeleerYeJeve ceW mebie=nerle Jeso, kece&keeC[, Oece&Meem$e,
hegjeCesefleneme Deeefo kes nmleefueefKele evLeeW kee heefjeeelceke efJeJejCe nw~
Deekeej : meghej jeeue, he=.meb. 624
76.00

[ 100 ]

14. meejmJeleer meg<ecee


mechetCee&vevo mebmke=le efJeeefJeeeuee keer $ewceeefmeke DevegmevOeeve-heef$ekee kee ekeeMeve
meved 1942 F&. mes efvejvlej neslee Dee jne nw~ Fme heef$ekee kee ekeeMeveejcYe jepekeere
mebmke=le kee@uespe kes mecee ceW ner ngDee Lee~ leYeer mes en DevegmevOeeve-heef$ekee DeefJeefVe
he mes Deheveer meejmJele GheueefyOeeeW kes ceeOece mes mebmke=le-peieled kees DeefYeveJe ef
eoeve kejleer Dee jner nw~ Fme ieJes<eCeeeOeeve heef$ekee ceW mebmke=le-Jee*dcee keer meYeer
MeeKeeDeeW mes mecye heeefC[lehetCe& ceewefueke efveyevOeeW kee ekeeMeve neslee nw~
Fme heef$ekee ceW DevegmevOeeve-efveyevOeeW kee lees ekeeMeve neslee ner nw, meeLe ner Fme
efJeeefJeeeuee kes efJeeefJeKeele mejmJeleerYeJeve-hegmlekeeuee ceW megjef#ele efJeefYeVe efJe<eeeW
keer ueIeg heeC[gefueefheeeW kees ueIeg-evLeceeuee kes Devleie&le ekeeefMele efkeee peelee nw~
efve:mevosn Jes ueIeg-evLe meejmJeleer meg<ecee kes ceeOece mes mebmke=le-esefceeeW kes efueS
yengcetue Ghenej nQ~ Fme DevegmevOeeve-heef$ekee kee eeej-emeej YeejleJe<e& ceW lees nw ner,
efJeosMeeW ceW Yeer Fmekes hee"keeW keer mebKee heee&hle nw~
Fme heef$ekee kes eLece De mes ueskej DeeeJeefOe ekeeefMele eee meYeer De
GheueyOe nQ~ meejmJeleer meg<ecee kee Jeeef<e&ke evoe G100.00 meew hees nw Deewj
Fmekee ekeeMeve Je<e& ceW eej yeej pes, Yeeheo, ceeie&Meer<e& SJeb heeuiegve-hetefCe&cee kees
neslee nw~
Fme efJeeefJeeeuee ceW efJeMes<e DeJemejeW hej efJeefMe JeeKeeve-ceeueeSB Deeeesefpele
nesleer jnleer nQ~ JeeKeeve kes he ceW heef"le leeled-Meem$eeW mes mecye efveyevOeeW kees Yeer
meejmJeleer meg<ecee kes efJeMes<ee kes he ceW ekeeefMele efkeee peelee nw~ DeOeesefueefKele
efJeMes<ee Deheves Deehe ceW leeled-Meem$eeW kes meej-meb#eshe nQ leLee me*denCeere nQ

1. oMe&veefJeMes<ee:
Fme De ceW meYeer Deeefmleke oMe&veeW hej leeled oMe&veeW kes DeefOekeejer efJeeveeW eje
efueKes iees ieJes<eCeeeOeeve efveyevOeeW kee ekeeMeve ngDee nw~ en efJeefMee meejmJeleer
meg<ecee kes ieejnJeW Je<e& kes 3-4 DeeW kes he ceW ekeeefMele nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 272
(Deeehe)

2. JeekejCeoMe&veefJeMes<ee:
Fme efJeMes<ee ceW JeekejCe-Meem$e kes efJeefJeOe he#eeW hej efve<Ceele efJeeveeW eje efueefKele
Meem$eefevlevehetCe& efveyevOeeW kee ekeeMeve ngDee nw~ Fmekee ekeeMeve meejmJeleer meg<ecee
kes lesjnJeW Je<e& kes 1-4 DeeW kes he ceW ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 326
(Deeehe)
[ 101 ]

3. yeew-pewve-oMe&veefJeMes<ee:
Fme efJeMes<ee ceW yeew-pewve leLee Meee-oMe&veeW hej KeeefleueyOe efJeeveeW eje efueefKele
ieJes<eCeehetCe& efveyevOe ekeeefMele ngS nQ~ Fme efJeefMee kee ekeeMeve meejmJeleer meg<ecee
kes eewonJeW Je<e& kes elegLe& De kes he ceW ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 128
15.00

4. oMe&veefJeMes<ee:
Fme efJeMes<ee ceW Yeer efJeefYeVe Yeejleere-oMe&veeW kes GJe SJeb efJekeeme leLee Gvekeer
Jeweeefjke GheueefyOeeeW hej leeled-Meem$eeW kes cetOe&ve efJeeveeW eje efueKes iees DevegmevOeevehetCe&
efveyevOeeW kee ekeeMeve ngDee nw~ en efJeefMee meejmJeleer meg<ecee kes hevnJeW Je<e& kes
1-4 DeeW kes he ceW ekeeefMele ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 378
(Deeehe)

5. oMe&veefJeMes<ee:
Fme efJeMes<ee ceW Yeer mecemle Deeefmleke oMe&veeW hej efueKes iees heeefC[le-hetCe& efveyevOeeW
kee me*den nw~ FmeceW keg efveyevOe heeeee-heewjmle oMe&veeW hej legueveelceke ef mes
Yeer efueKes iees nQ~ Fme efJeMes<ee kee ekeeMeve meejmJeleer meg<ecee kes me$enJeW Je<e& kes
1-4 DeeW kes he ceW ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 436
(Deeehe)

6. lev$eMeem$eefJeMes<ee: (efleere mebmkejCe)


Fme efJeMes<ee ceW lev$eJee*dcee kes DeefOekeejer efJeeveeW eje efueKes iees efveyevOeeW kee
ekeeMeve ngDee nw~ Fmekee ekeeMeve meejmJeleer meg<ecee kes yeermeJeW Je<e& kes eLecee kes
he ceW ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 302
100.00

7. hegjeCeefJeMes<ee:
Fme efJeeqMee ceW hegjeCe-meeefnle kes cece&%e efJeeveeW eje efueKes iees DevegmevOeevehetCe&
efveyevOeeW kee me*den nw~ Fmekee ekeeMeve meejmJeleer meg<ecee kes yeermeJeW Je<e& kes 3-4
DeeW kes he ceW ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 172
(Deeehe)

8. JesoevleoMe&veefJeMes<ee:
Fme efJeMes<ee ceW JesoevleoMe&ve kes meYeer meceoeeeW keer oeMe&efveke efJeJesevee mes mecye
DevegmevOeevehetCe& efveyevOeeW kee ekeeMeve ngDee nw~ efJeMes<ee me*denCeere nw~ Fmekee
ekeeMeve meejmJeleer meg<ecee kes FkekeermeJeW Je<e& kes 3-4 DeeW kes he ceW ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 138
30.00
[ 102 ]

9. jpelepeevleereJf eMes<ee:
meejmJeleer meg<ecee kee yyeermeJeW Je<e& kee 3-4 De jpelepeevleer-efJeefMee kes
he ceW ekeeefMele ngDee nw~ Fme De ceW ekeeefMele meYeer efveyevOe heeefC[lehetCe& nQ~ Fme
efJeMes<ee keer meyemes ye[er efJeMes<elee en nw efke meejmJeleer meg<ecee ceW eLece Je<e& mes ueskej
hevnJeW Je<e& leke ekeeefMele efveyevOeeW leLee Gvekes uesKekeeW keer meteer heefjefMehe ceW
ekeeefMele keer ieeer nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 220
30.00

10. efJeMJemebmke=lemeccesueveefJeMes<ee:
meejmJeleer meg<ecee kes eermeJeW Je<e& kes 1-4 DeeW kee ekeeMeve
efJeMJemebmke=lemeccesueveefJeMes<ee kes he ceW ngDee nw~ Fme efJeMes<ee ceW mebmke=lepeieled keer ceneved efJeYetefleeeW kes efveyevOe lees ekeeefMele ngS ner nQ, meeLe ner
JeekejCeoMe&veYetefcekee veeceke evLe kes ekeeMeve mes en efJeMes<ee mebmke=lemeceepe ceW meoe DeeojhetJe&ke mcejCe efkeee peeesiee~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 258
60.00

11. efJeMJeefJeeeueejpelepeevleereJf eMes<ee:


meejmJeleer meg<ecee kes meQleermeJeW Je<e& kes 1-4 DeeW kees efJeMJeefJeeeueejpelepeevleerefJeMes<ee kes he ceW oes YeeieeW ceW ekeeefMele efkeee ieee nw~ efJeefJeOe
Meem$eeW hej efJeefMe efveyevOeeW kes meeLe eLece-Yeeie ceW DeYeeJeefJeceMe&: SJeb efleere
Yeeie ceW efMeJeceefncvemlees$eced veeceke ueIegevLeeW kes ekeeMeve mes en efJeMes<ee
DeleefOeke me*denCeere nes ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 266 Yeeie1
(Deeehe)
Deekeej : jeeue, he=.meb. 340 Yeeie2
60.00

12. ce.ce. ieesheerveeLekeefJejepeefJeMes<ee:


meejmJeleer meg<ecee kes GvleeueermeJeW Je<e& kes 1-4DeeW kee ekeeMeve ce.ce.
ieesheerveeLekeefJejepeefJeMes<ee kes he ceW ngDee nw~ Fme efJeMes<ee ceW keefJejepe peer
kes JeefelJe kes yeejs ceW je^ere mlej kes efJeKeele efJeeveeW kes efveyevOe ekeeefMele
ngS nQ~ en efJeMes<ee lev$eMeem$e kes meeOeke ceveer<eer keefJejepe peer keer pevceMeleeyoer
kes DeJemej hej ekeeefMele ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 328
60.00
[ 103 ]

13. eerMejeeee&eJf eMes<ee:


meejmJeleer meg<ecee kes FkeleeueermeJeW Je<e& kes 1-4 DeeW kee ekeeMeve
eerMejeeee&efJeMes<ee kes he ceW ngDee nw~ en efJeMes<ee eerMejYeieJelheeo keer
eoMe-Meleeyoer kes DeJemej hej ekeeefMele efkeee ieee nw~ Fme efJeMes<ee ceW eer
Mej-YeieJelheeo kes mechetCe& JeefelJe SJeb ke=eflelJe kee meeeshee efJeJeseve ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 284
30.00

14. mJeCe&peevleereJf eMes<ee:


meejmJeleer meg<ecee kes FkeeeJeveJeW Je<e& kes 1-4 DeeW kee ekeeMeve mJeCe&peevleerefJeMes<ee kes he ceW ngDee nw~ en efJeMes<ee mebmke=le-Je<e& (1999-2000, egieeyo5101) kes DeJemej hej ekeeefMele efkeee ieee nw~ Fme efJeMes<ee ceW Jeso, lev$eMeem$e,
JeekejCeMeem$e, peesefle<e-Meem$e, oMe&ve-Meem$e, meeefnleMeem$e eYe=efle efJeefJeOe Meem$eeW
kes KeeefleueyOe efJeeveeW eje efueefKele ieJes<eCeehetCe& efveyevOe ekeeefMele ngS nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 822
100.00

15. heefC[lejepeeerjepesMJejMeeefm$eefJe[mce=efleefJeMes<ee:
meejmJeleer meg<ecee kes heeheveJeW Je<e& kes 1-4 DeeW kee ekeeMeve efJeMes<ee kes he ceW
ngDee nw~ FmeceW heefC[lejepe eer jepesMJej Meem$eer efJe[ kes JeefelJe SJeb ke=eflelJe kees
Keeefhele kejves Jeeues efveyevOeeW kes meeLe-meeLe Jeso, Jesoe Deeefo efJeefJeOe Meem$eeW kes
ieJes<eCeehetCe& efveyevOeeW kees ekeeefMele efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 500
100.00

16. [e@. DeeefoleveeLePeemce=efleefJeMes<ee:


meejmJeleer meg<ecee kes Gveme"JeW Je<e& kes 1-4 DeeW kee ekeeMeve
[e@. DeeefoleveeLePeemce=efleefJeMes<ee: kes he ceW nes jne nw~ FmeceW efJeefJeOe efJe<eeeW
kes MeesOehetCe& efveyevOeeW kees mecheeefole kej ekeeefMele efkeee pee jne nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb.
(MeerIe ekeeMe)

17. Dece=leceneslmeJeefJeMes<ee:
meejmJeleer meg<ecee kes yeeme"JeW Je<e& kes 1-4 DeeW kee ekeeMeve
Devevleeer e f J eYet e f < eleeveeb eer eer 1008 peieod i eg Mejeeeee& C eeb
eefleeeet[eceCeerveeb eerceppeesvmejmJeleermJeeefceheeoeveeced Dece=leceneslmeJeefJeMes<ee:
kes he ceW ngDee nw~ FmeceW efJeefJeOe efJe<eeke ieJes<eCeehetCe& efveyevOeeW kees
ekeeefMele efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 416
100.00
[ 104 ]

18. heefC[leeermegjefleveejeeCeceefCeef$eheeef"mce=elf eefJeMes<ee:


meejmJeleer meg<ecee kes eflejme"JeW Je<e& kes 1-4 DeeW kee ekeeMeve efJeMes<ee kes he
ceW ngDee nw~ FmeceW heefC[le eer megjefle veejeeCe ceefCe ef$ehee"er kes JeefelJe SJeb ke=eflelJe
mecyevOeer efveyevOeeW kes meeLe-meeLe efJeefJeOe Meem$eeW kes ieJes<eCeehetCe& efveyevOeeW kees ekeeefMele
efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 402
100.00

19. heeeer-heefC[leeerjIegveeLeMece&mce=efleefJeMes<ee:
meejmJeleer meg<ecee kes eewme"JeW Je<e& kes 1-4 DeeW kee ekeeMeve efJeMes<ee kes he ceW
ngDee nw~ FmeceW heefC[le eer jIegveeLe Mecee& peer kes JeefelJe SJeb ke=eflelJe mecyevOeer
efveyevOeeW kes meeLe-meeLe efJeefJeOe MeesOehetCe& efveyevOeeW kees ekeeefMele efkeee ieee nw~
ISSN : 2277-4416
100.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 368

20. heefC[leeerkegyesjveeLeMegkeuemce=efleefJeMes<ee:
meejmJeleer meg<ecee kes heQme"JeW Je<e& kes 1-4 DeeW kee ekeeMeve efJeMes<ee kes he ceW
efkeee pee jne nw, efpemeceW efJeefJeOe MeesOehetCe& efveyevOeeW kees mecheeefole kej ekeeefMele efkeee
pee jne nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb.
(MeerIe ekeeMe)

21. heefC[leeeryeojerveeLeMegkeuemce=efleefJeMes<ee:
meejmJeleer meg<ecee kes e"JeW Je<e& kes 1-4 DeeW kee ekeeMeve Yeer efJeMes<ee kes
he ceW nes jne nw~ FmeceW efJeefJeOe MeesOehetCe& efveyevOeeW kees mecheeefole kej ekeeefMele efkeee
pee jne nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb.
(MeerIe ekeeMe)

[ 105 ]

15. mebkeee-heef$ekee
1. meeeheef$ekee
Fme efJeeefJeeeuee kes mebkeeeeW keer GheueefyOeeeW kees DeefYeJee kejleer nw~ Fme heef$ekee kee
eerieCesMe 1984 ceW ngDee Lee~ FmeceW efJeefYeVe mebkeeeeW ceW nesves Jeeueer Meem$eere mebieesefeeW
ceW he{s iees leLee Gve hej ngS efJeceMeeX kees mecheeefole kejkes ekeeefMele efkeee peelee nw, meeLe
ner leelmebkeeeeW kes efJeeveeW kes eje mecheeefole nmleefueefKele ueIeg-heeC[gefueefheeeW kee Yeer
ekeeMeve efkeee peelee nw~ Deye leke mebkeee-heef$ekee kes heeBe Yeeie ekeeefMele nes egkes nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 400 Yeeie1
32.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 252 Yeeie2
45.00
Deekeej : jeeue, he=.meb. 448 Yeeie3
280.00

eceCeefJeee
mebkeee heef$ekee (elegLe& Yeeie) eceCeefJeee mebkeee eje emlegle eewon MeesOe-efveyevOeeW,
heeefue kes Dee" ueIeg evLeeW leLee eeke=le kes Ske ueIeg evLe kees mebkeefuele kej ekeeefMele keer
ieeer nw~ Fmekes mecheeoke ees. yeeosJe veejeeCe Mecee& nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 544
264.00

eceCeefJeee
mebkeee heef$ekee (he_ece Yeeie) eceCeefJeee mebkeee eje emlegle eerme efveyevOeeW/ MeesOeefveyevOeeW leLee Ske ueIeg evLe kees mebkeefuele kej ekeeefMele keer ieeer nw~ Fmekes mecheeoke
ees. jcesMe kegceej efJesoer nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 360
264.00

eceCeefJeee
mebkeee heef$ekee (<e-Yeeie) eceCeefJeee mebkeee eje [e@. YeercejeJe Decyes[kej SJeb
yeewOece&oMe&ve efJe<eeke mebieeser ceW he{s iees 23 efveyevOeeW/MeesOe-efveyevOeeW kees mebkeefuele
kej ekeeefMele keer pee jner nw~ Fmekes mecheeoke ees. jcesMe kegceej efJesoer nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb.
(ev$emLe)

eceCeefJeee
mebkeee heef$ekee (mehlece-Yeeie) eceCeefJeee mebkeee eje mebmke=lemeeefnles eceCehejchejeee
DeJeoeveced efJe<eeke mebieeser ceW he{s iees 40 efveyevOeeW/MeesOe-efveyevOeeW kees mebkeefuele kej
ekeeefMele keer pee jner nw~ Fmekes mecheeoke ees. jcesMe kegceej efJesoer nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb.
(ev$emLe)

[ 106 ]

16. eeke=le leLee pewveoMe&ve


1. hejceeiecemeejes
ee.pew.efJe.e.cee. [ 1 ]
en evLe Deeeee& eglecegefve eje eCeerle nw~ Fmekee eCeeve heeye-he ceW
eeke=le-Yee<ee ceW ngDee nw~ en pewveoMe&ve kee efmeevle-evLe nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 47

4.50

2. kemeeeheeng[megeb
ee.pew.efJe.e.cee. [ 3 ]
Fme evLe kes eCeslee Deeeee& iegCeOej nQ~ Fmekee eCeeve Yeer eeke=le-Yee<ee ceW
heeye-he ceW ngDee nw Deewj en pewveoMe&ve kee efmeevle-evLe nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 96

8.00

3. DeJeetejf pegoes oJJemenes


ee.pew.efJe.e.cee. [ 4 ]
Fme evLe kes jeefelee Deeeee& eervesecf eev nQ~ en pewve-Meem$e kee Jeme*den
evLe nw~ Fmekeer jevee heeye-he ceW eeke=le-Yee<ee ceW ngF& nw Deewj Fmekee
ekeeMeve DeJeetefj veeceke mebmke=le erkee kes meeLe ngDee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 72

7.00

4. eeke=leekeeMe: (efleere mebmkejCe)


me.Ye.e.cee. [ 102 ]
eeke=le-JeekejCe kes Fme cenJehetCe& evLe kes eCeslee Deeeee& Jejefe peer nQ~
Fme evLe kee ekeeMeve meeerJeveer, megyeesefOeveer, ceveesjcee, eeke=leceejer erkeeDeeW
leLee efnvoer-Yee<eevegJeeo kes meeLe efkeee ieee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 648
250.00
[ 107 ]

5. <e[doMe&ves<eg eceeCeecesemecegee:
ee.pew.efJe.e.cee. [ 5 ]

ISBN : 81-7270-029-6

pewve oeMe&efveke DevevleJeeree&eee& eje eCeerle Fme cenJehetCe& ueIeg-evLe ceW meYeer
oMe&veeW kes eceeCe SJeb ecese kee Delevle mejue Yee<ee ceW efJeJeseve efkeee ieee nw~
Fmekee mecheeove Deveskeevle kegceej pewve ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 24
10.00

6. ieeLeemehleMeleer
me.Ye.e.cee. [ 139 ]

ISBN : 81-7270-023-7

cenekeefJe eer meeleJeenve neue eje eCeerle Fme cenveere evLe kee ekeeMeve
Ye eer ceLegjeveeLe Mecee& eje eCeerle eeke=le-ieeLeemehleMeleer keer eeehe
mebmke=leieeLeemehleMeleer SJeb JeemeJe&<ee mebmke=le-JeeKee kes meeLe efkeee
ieee nw~ Fmekee mecheeove [e@. Gceeheefle GheeOeee ves efkeee nw~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 488
400.00

7. mebJesie-et[eceefCe
ee.pew.efJe.e.cee. [ 6 ]

ISBN : 81-7270-158-6

eeke=leYee<ee ceW efveye ogue&Ye Fme evLe kee ekeeMeve efnvoer Yee<eevegJeeo kes
meeLe efkeee ieee nw~ Fmekes DevegJeeoke SJeb mecheeoke [e@. Deveskeevle kegceej
pewve nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 16
16.00

8. eJeeve-hejer#ee
ee.pew.efJe.e.cee. [ 7 ]

ISBN : 81-7270-189-6

eer vesefceev eje eCeerle Fme evLe ceW Jeso, lehe&Ce, ee, mevOee SJeb ieee$eer
Deeefo efJe<eeeW kees pewve-Deeiece kes DeefJe yeleueeves kee eeeme efkeee ieee nw~
evLekelee& ves Deheveer yeeleeW kees heg kejves kes efueS Deehlehejer#ee, ieesccemeej,
DeeefohegjeCe, meeieejOecee&ce=le Deeefo evLeeW kes DeeJeMeke GoenjCe Yeer emlegle
efkees nQ~ Fmekes mecheeoke ees. hetueev pewve esceer nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 116
160.00
[ 108 ]

9. leeefJeeejes
[ eeke=leYee<eeefveyees pewveefmeevleevLe: ]
ee.pew.efJe.e.cee. [ 2 ]
en evLe Deeeee& Jemegveefvo metjer eje eCeerle nw~ Fmekee eCeeve heeye-he
ceW eeke=le-Yee<ee ceW ngDee nw~ en pewveoMe&ve kee efmeevle-evLe nw~ Fmekes
mecheeoke [e@. ieeskegueev pewve nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 62

8.00

10. Meewjmesveer eeke=le Yee<ee SJeb meeefnle kee Fefleneme


ee.pew.efJe.e.cee. [ 8 ]

ISBN : 81-7270-248-5

Fme evLe ceW Meewjmesveer eeke=leYee<ee Deewj Fmemes mecyeefvOele eee: mecee GheueyOe
meeefnle Deewj Gmekes efJeefYeVe he#eeW kee Jeehekelee kes meeLe efJeJeseve efkeee ieee nw~
Fmekeer uesefKekee SJeb mecheeefokee [e@. (eerceleer) Fvog pewve nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 494
516.00

11. pewveeiece meeefnle ceW Yeejleere keuee


ee.pew.efJe.e.cee. [ 9 ]

ISBN : 81-7270-249-3

Fme evLe ceW Yeejleere keuee kee Meem$eere efveheCe nw~ eneB pewve De&ceeieOeer
SJeb Deve mebmke=le, eeke=le leLee heeefue evLeeW kes DeeOeej hej Yeejleere keuee
kee efJeJeseve ngDee nw~ Fmekes uesKeke SJeb mecheeoke Yeer ees. nefjMej heeC[se
nQ~
Deekeej : jeeue, he=.meb. 340
390.00

12. ieG[Jenes
me.Ye.e.cee. [ 160 ]

ISBN : 81-7270-253-1

en eeke=le cenekeeJe evLe Jeekeheeflejepe eje efJejefele nw~ Fme evLe ceW jepee
eMeesJecee& kee JebMe, keeueece, Gmekes efJepee DeefYeeeve SJeb Jeekeheeflejepe kes
mecyevOe ceW MeesOeelceke leLeeW kees DeeOeej yeveeee ieee nw~ Fmekes mecheeoke
[e@. Gceeheefle GheeOeee nQ~
Deekeej : [yeue ef[ceeF&, he=.meb. 632
411.00


[ 109 ]

17. efJeMJeefJeeeuee Jeelee&


meejmJele mebmkejCeceeuee kes Devleie&le ekeeefMele nesves Jeeueer en $ewceeefmeke
heef$ekee nw~ FmeceW efJeMJeefJeeeueeere SJeb mecye ceneefJeeeueeeW keer ieefleefJeefOeeeW kes meeLe
Deleerle kes Jeeleeeve mes, egelf ecevLeve, esjke eme, meveeleve-keLee-cevoeefkeveer meMe
mlecYeeW ceW efvejvlej esjCee, mhetefle& SJeb vetleve Gvces<e osves Jeeueer meeceeer mebeesefpele kej Fmes
ekeeefMele efkeee peelee nw~ Fmekee eLece heg<he mebegee kes he ceW ekeeefMele kej FmeceW
Deewue, 2002 mes hejJejer, 2004 leke kes meejmJele DevegeveeW kees Devegiegefchele efkeee
ieee nw~ efleere heg<he 42JeeB DeefKeue Yeejleere eeeefJeee meccesueve efJeMes<ee kes he
ceW ekeeefMele ngDee nw~ le=leere heg<he kees 42JeeB DeefKeue Yeejleere eeeefJeee meccesuevemce=efle-efJeMes<ee kee mJehe eoeve efkeee ieee nw~
efleere Je<e& kes eLece De (Deewue-petve, 2005 F&.) kees meeceeve he mes
efJeMJeefJeeeueeere leLee mecye ceneefJeeeueeeW keer ieefleefJeefOeeeW mes mebeesefpele kej ekeeefMele
efkeee ieee nw~
Fmekes Deefleefje Deye leke ekeeefMele efJeMJeefJeeeuee Jeelee& kee efJeJejCe
DeOeesefueefKele nw
efJeMJeefJeeeuee Jeelee&(pegueeF&-efomecyej, 2005 F&.) Je<e& 2, De2-3,
efJeMJeefJeeeuee Jeelee&(peveJejer-ceee&, 2006 F&.) Je<e&-2, De-4
efJeMJeefJeeeuee Jeelee&(Deewue-efomecyej, 2006 F&.) Je<e&-3, De-1-3,
efJeMJeefJeeeuee Jeelee&(peveJejer-9 hejJejer, 2007 F&.) Je<e&-3, De-4,
Fmes 27JeW oer#eevle-ceneslmeJe kes DeJemej hej efJeMes<ee kes he ceW ekeeefMele
efkeee ieee nw~
efJeMJeefJeeeuee Jeelee&(ceee&-petve, 2007 F&.) Je<e&-4, De-1,
efJeMJeefJeeeuee Jeelee&(pegueeF&-efomecyej, 2007 F&.) Je<e&-4, De-2-3,
efJeMJeefJeeeuee Jeelee&(peveJejer-ceee&, 2008 F&.) Je<e&-4, De-4,
efJeMJeefJeeeuee Jeelee&(Deewue-efmelecyej, 2008 F&.) Je<e&-5, De-1-2,
efJeMJeefJeeeuee Jeelee&(Dekeyt ej-ceee&, 2008-9 F&.) Je<e&-5, De-3-4,
efJeMJeefJeeeuee Jeelee&(Deewue, 2009-efmelecyej, 2013 F&.) elegLe& heg<he
(efJeMes<ee)
Deekeej : ef[ceeF&,
Jeeef<e&ke evoe 100.00


[ 110 ]


1. efJeMJeefJeeeuee kes ekeeMeve hegmlekeeosMe kes Devegmeej yeer.heer.heer., jsueJes heeme&ue
eje Yespes peeles nQ~ hegmlekeW eeheke (efyeue) hej Yeer oer peeleer nQ~ eeheke (efyeue) hej
eoe hegmlekeeW kee Yegieleeve leerve ceen ceW Deevee DeeJeMeke nw~
2. esef<ele hegmlekeeW kee Yegieleeve veieo DeLeJee yeQke[^ehe, efpemekee Yegieleeve JeejeCemeer
ceW nes mekes, kes ceeOece mes mJeerkeej efkeee peelee nw~
3. jsKeeefle yeQke[^ehe, efJee DeefOekeejer, mechetCee&vevo mebmke=le efJeMJeefJeeeuee,
JeejeCmeer kes he#e ceW ose nesvee Dehesef#ele nw Deewj jefpem^er eje Gmes efJeeeDeefOekeejer kes heles hej esef<ele kejvee eeefnS~ OeveeosMe (ceveerDee[&j) uesves kee
efveece veneR nw~
4. hewefkebie leLee Deve Dehesef#ele [eke-Jee eenke kees mJeeb Jenve kejvee he[siee~
5. jsueJes heeme&ue eje ekeeMeveeW kees ceBieeves hej efvekelece jsueJes msMeve kee mhe
GuuesKe nesvee eeefnS~
6. hegmlekeeosMe Yespeles mecee ekeeMeveeW keer meerjerpe-mebKee, ece-mebKee leLee evLeeW
kes veece kee mhe GuuesKe nesvee eeefnS~
7. hegmlekeW hetCe& meeJeOeeveerhetJe&ke hewefkebie kejkes Yespeer peeleer nQ~ ceeie& ceW efkevneR keejCeeW
mes hewkes kes #eefleemle nes peeves hej Gme #eefle kes efueS efJeeefJeeeuee Gejoeeer
veneR nesiee~ efyekes ngS ekeeMeve Jeeheme veneR efuees peeles~
8. ekeeMeveeW kes ee mes mecye he$eeeej efJeee DeefOekeejer mechetCee&vevo mebmke=le
efJeeefJeeeuee, JeejeCemeer-221002 kes heles hej efkeee peevee eeefnS~
9. Fme efJeeefJeeeuee kes efJeee-efJeYeeie mes veieo Oeve pecee kejkes Dehesef#ele
ekeeMeveeW kee ee efkeee pee mekelee nw~ eenkeeW keer megefJeOee kes efueS
efJeee-efJeYeeie meeceeve keee&-efoJemeeW ceW eele: 10.30 yepes mes meeebkeeue 5.00
yepes leke Oeve pecee kejkes Dehesef#ele ekeeMeve legjvle eenkeeW kees megueYe
kejelee nw~
10. ekeeMeveeW kes efJeee mes mecyeefvOele meYeer ekeej keer veieo OevejeefOe efJeeefJeeeuee
kes efJeee-efJeYeeie ceW ner pecee keer pee mekeleer nw~ meerOes uesKee-efJeYeeie ceW ekeeMeveeW
kes efueS Oeve pecee kejves kee efveece veneR nw~
11. ekeeMeveeW keer meteer efve:Meguke efJeee-efJeYeeie mes ceBieeeer pee mekeleer nw~
[ 111 ]


(ke) meYeer mebmLeeDeeW, hegmlekeeueeeW, mejkeejer efJeYeeieeW leLee meeceeve eenkeeW kees Ske
meeLe Ske efyeue hej evLeeW kes ee hej efvecveefueefKele ekeej mes t (keceerMeve)
efoee peelee nw
ee-jeefMe
ose t (keceerMeve) eefleMele ceW
100 G leke
15
101 G mes 500 G leke
20
501 G mes 1000 G leke
25
1001 G mes 3000 G leke
30
3000 G mes DeefOeke hej
40
(Ke) hegmleke-efJeesleeDeeW kes efueS
500 G leke
25
501 G mes 1000 G leke
30
1001 G mes 3000 G leke
35
3000 G mes DeefOeke hej
40
(ie) DevegmevOeeve-heef$ekee meejmJeleer meg<ecee leLee kedefmeheee hej efvecve ekeej
mes t (keceerMeve) eoeve efkeee peelee nw
efJeeefJeeeuee eje ekeeefMele nesves Jeeueer DevegmevOeeve-heef$ekee meejmJeleer meg<ecee kes
eeeerve DeeW (kejsC Je<e& kes DeeW kees es[kej) leLee heee kes ee hej meJe&meeOeejCe
eenkeeW kees 10 eefleMele leLee hegmleke-efJeesleeDeeW kees 25 eefleMele keer t oer peeleer nw~

ekeeMeke

eeefhle-mLeeve SJeb he$eJeJenej-mebkesle

[e@. heeekej efcee

efJeee DeefOekeejer
efJeee efJeYeeie
mechetCee&vevo mebmke=le efJeeefJeeeuee
JeejeCemeer-2 G.e. (Yeejle)
otjYee<e - 2202195

efveosMeke efMe#eCe, MeesOe SJeb ekeeMeve-mebmLeeve


mechetCee&vevo mebmke=le efJeeefJeeeuee
JeejeCemeer-221002
otjYee<e - 2206364

Website : www.sanskrituniversityvaranasi.com

[ 112 ]