Вы находитесь на странице: 1из 34

Carnatic Ratio (Column

Sruti Karnatak
ShivKuma D divided by
#
a Swara
r
E)

Shadja
Shadja
Ati-Komal Rishabh
Ek-shruti-Rishabha #
Komal Rishabh
Dvi-shruti-Rishabha
Shuddha Rishabh
Tri-shruti-Rishabha
Teevra Rishabh
Chatu-shruti-Rishabha
Ati-Komal Gandhar Shuddha Gandhar
Komal Gandhar
Sadharan Gandhar
Antara Ga Shuddha Gandhar
Antara Gandhar
Teevra Gandhar
Chyut-madhyam Gandhar
Shuddha Madhyam Shuddha Madhyam
Ek-shruti Madhyam Teevra Shuddha Madhyam
Teevra Madhyam
Prati Madhyam
Teevratama MadhyamChyut-Pancham-Madhyam
Pancham
Pancham
Ati-Komal Dhaivat
Ek-shruti Dhaivat
Komal Dhaivat
Dvi-shruti Dhaivat
Shuddha Dhaivat
Tri-shruti Dhaivat
Teevra Dhaivat
Chatu-shruti Dhaivat
Ati-Komal Nishad
Shuddha Nishad
Komal Nishad
Kaishiki Nishad
Shuddha Nishad
Kakali Nishad
Kakali Ni Teevra Nishad
Chyut-shadja Nishad #
Upper Shadja
Shadja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

S1
r1
r2
R1
R2
g1
g2
G1
G2
M1
M2
m1
m2
P1
P2
d1
d2
D1
D2
n1
n2
N1
N2
S'

S
R1
R2
R3
R4
G1
G2
G3
G4
M1
M2
M3
M4
P
D1
D2
D3
D4
N1
N2
N3
N4

1
256
16
10
9
32
6
5
81
4
27
45
64
40
3
128
8
5
27
16
9
15
243
2

1
243
15
9
8
27
5
4
64
3
20
32
45
27
2
81
5
3
16
9
5
8
128
1

391.5
S r2 R1-R2 g1-g2 G1 M1 m1-m2 P2 d2 D1-D2 n1-n2

Pure Ratio

1.000000
1.053498
1.066667
1.111111
1.125000
1.185185
1.200000
1.250000
1.265625
1.333333
1.350000
1.406250
1.422222
1.481481
1.500000
1.580247
1.600000
1.666667
1.687500
1.777778
1.800000
1.875000
1.898438
2.0000

Fifth

Fourth Third G1 Third g2 Third g1

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
1.111111
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
1.111111
###
###
###
###
###
###
1.111111
###
###
###
###
###
###
###
###
###

1.4219

m1-m2 P2 d2 D1-D2 n1-n2 N1

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
1.111111
###

% of
String
Length

1.000000
0.949219
0.937500
0.900000
0.888889
0.843750
0.833333
0.800000
0.790123
0.750000
0.740741
0.711111
0.703125
0.675000
0.666667
0.632813
0.625000
0.600000
0.592593
0.562500
0.555556
0.533333
0.526749

Scale

Inter-ruti
distance

C
*Db
*D
D
*Eb
Eb
*E
E
F
*F
F#
*F#
G
G
Ab
*Ab
*A
A
*Bb
Bb
B
*B

*Wester
n
closest
Match

256/243
81/ 80
25/ 24
81/ 80
256/243
81/ 80
25/ 24
81/ 80
256/243
81/ 80
25/ 24
25/ 24
81/ 80
256/243
81/ 80
25/ 24
81/ 80
256/243
81/ 80
25/ 24
81/ 80
256/243

Mayamala
vagowla
(15th
When will
Raga Ahir Melakarth
Raga Todi d:g
you again
Bhairav a Ragam)
be mine
- Bhairava
or
Kalingada
S
r1

r2

r2

S
r1

Bharat
Muni
Shadja
Grama

R1
g1

m1

*g1 for RJ

g1

G1

G1

M1

M1

*m1 for RJ

G1
M1
m1
*****

P
d1

P
d1

P2

d2

N1

D1

D1

n1

n1
N1

AhirBhairav
Todi (d:g) : S,
(M:S) : S,
r1, g1, m1, P,
r1, G1,
d1, N1
M1, P, D1,
n1
S,r1,g1,m2,d1,N2,S'
Transpose 2.740 Key Eb

N1

Madhyam
Madhyam Bharat
Gandhara
a Grama
a Grama
Muni
Grama
V Degree
Shifting by Madhyam
Shifting by
(starting
1.5
a Grama
1.666667
C)
1.500000
1.580247
1.600000
1.666667
1.687500
1.777778
1.800000
1.875000
1.898438
1.000000
1.012500
1.054688
1.066667
1.111111
1.125000
1.185185
1.200000
1.250000
1.265625
1.333333
1.350000
1.406250
1.423828

P2

D1

R1

n1

g1

S-M1

M1

R1

*****
P1

G1

D1

M1

n1

1.666667
1.685597
1.777778
1.851852
1.875000
1.975309
1.000000
1.041667
1.054688
1.111111
1.125000
1.171875
1.185185
1.234568
1.250000
1.316872
1.333333
1.388889
1.406250
1.481481
1.500000
1.562500
1.582031

Gandhara
Grama VI
Degree
(Starting C)

Harmony
Value

1.000000

r2

g2

M1

*****
P1

d2

n2

0.064516
0.105263
0.117647
0.033898
0.181818
0.222222
0.013793
0.285714
0.042553
0.025974
0.018349
0.029851
0.400000
0.009569
0.153846
0.250000
0.046512
0.080000
0.142857
0.086957
0.005391

1.053498
1.0125
1.041667
1.0125
1.053498
1.0125
1.041667
1.0125
1.053498
1.0125
1.041667
1.011358
1.041667
1.0125
1.053498
1.0125
1.041667
1.0125
1.053498
1.0125
1.041667
1.0125

Hindustani Names

Karnatak Names

Shadja
Shadja
Ati-Komal Rishabh
Ek-shruti-Rishabha #
Komal Rishabh
Dvi-shruti-Rishabha
Shuddha Rishabh
Tri-shruti-Rishabha
Teevra Rishabh
Chatu-shruti-Rishabha
Ati-Komal Gandhar Shuddha Gandhar
Komal Gandhar
Sadharan Gandhar
Shuddha Gandhar
Antara Gandhar
Teevra Gandhar
Chyut-madhyam Gandhar
Shuddha Madhyam Shuddha Madhyam
Ek-shruti Madhyam Teevra Shuddha Madhyam
Teevra Madhyam
Prati Madhyam
Teevratama MadhyamChyut-Pancham-Madhyam
Pancham
Pancham
Ati-Komal Dhaivat
Ek-shruti Dhaivat
Komal Dhaivat
Dvi-shruti Dhaivat
Shuddha Dhaivat
Tri-shruti Dhaivat
Teevra Dhaivat
Chatu-shruti Dhaivat
Ati-Komal Nishad
Shuddha Nishad
Komal Nishad
Kaishiki Nishad
Shuddha Nishad
Kakali Nishad
Teevra Nishad
Chyut-shadja Nishad #
Upper Shadja
Shadja

Sruti #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1

Karnat Hindu
Ratio (Column D
aka
stani
divided by E)
Swara Swara
S
S
1
1
r1
256
243
r2
r
16
15
R1
R
10
9
R2
9
8
g1
32
27
g2
g
6
5
G1
G
5
4
G2
81
64
M1
M
4
3
M2
27
20
m1
m
45
32
m2
64
45
p
P
3
2
d1
128
81
d2
d
8
5
D1
D
5
3
D2
27
16
n1
16
9
n2
n
9
5
N1
N
15
8
N2
243
128
S'
2
1

Pure
Ratio

Harmoni
c Value

###
###
###
###
###
###
1.111111
###
###
0.117647
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
2.0000
###

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

Karnat Hindus
Sruti # aka
tani
Swara Swara
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1

S
r1
r2
R1
R2
g1
g2
G1
G2
M1
M2
m1
m2
p
d1
d2
D1
D2
n1
n2
N1
N2
S'

S
r
R

g
G
M
m
P
d
D

n
N

Sruti Ratios
a/b

22 Sruti
Intervals

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Comb
Tones in
C7 1st
Order

1
256
16
10
9
32
6
5
81
4
27
45
64
3
128
8
5
27
16
9
15
243

###
###
###
1.111111
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

434.00
457.22
462.93
482.22
488.25
514.37
520.80
542.50
549.28
578.67
585.90
610.31
617.24
651.00
685.83
694.40
723.33
732.38
771.56
781.20
813.75
823.92

868.00
914.44
925.87
964.44
976.50
1028.74
1041.60
1085.00
1098.56
1157.33
1171.80
1220.63
1234.49
1302.00
1371.65
1388.80
1446.67
1464.75
1543.11
1562.40
1627.50
1647.84

1736.00
1828.87
1851.73
1928.89
1953.00
2057.48
2083.20
2170.00
2197.13
2314.67
2343.60
2441.25
2468.98
2604.00
2743.31
2777.60
2893.33
2929.50
3086.22
3124.80
3255.00
3295.69

3472.00
3657.74
3703.47
3857.78
3906.00
4114.96
4166.40
4340.00
4394.25
4629.33
4687.20
4882.50
4937.96
5208.00
5486.62
5555.20
5786.67
5859.00
6172.44
6249.60
6510.00
6591.38

6944.00
7315.49
7406.93
7715.56
7812.00
8229.93
8332.80
8680.00
8788.50
9258.67
9374.40
9765.00
9875.91
10416.00
10973.23
11110.40
11573.33
11718.00
12344.89
12499.20
13020.00
13182.75

13888.00
14630.98
14813.87
15431.11
15624.00
16459.85
16665.60
17360.00
17577.00
18517.33
18748.80
19530.00
19751.82
20832.00
21946.47
22220.80
23146.67
23436.00
24689.78
24998.40
26040.00
26365.50

27776.00
29261.96
29627.73
30862.22
31248.00
32919.70
33331.20
34720.00
35154.00
37034.67
37497.60
39060.00
39503.64
41664.00
43892.94
44441.60
46293.33
46872.00
49379.56
49996.80
52080.00
52731.00

55552.00
58523.92
59255.47
61724.44
62496.00
65839.41
66662.40
69440.00
70308.00
74069.33
74995.20
78120.00
79007.29
83328.00
87785.88
88883.20
92586.67
93744.00
98759.11
99993.60
###
###

2971.92
3703.47
6172.44
6944.00
10287.41
11110.40
13888.00
14756.00
18517.33
19443.20
22568.00
23455.29
27776.00
32233.88
33331.20
37034.67
38192.00
43207.11
44441.60
48608.00
49910.00

1
243
15
9
8
27
5
4
64
3
20
32
45
2
81
5
3
16
9
5
8
128

Comb
Tones in
C7 2nd
Order

Sruti #

Harmonic
Value

480.44
491.87
530.44
542.50
594.74
607.60
651.00
664.56
723.33
737.80
786.63
800.49
868.00
937.65
954.80
1012.67
1030.75
1109.11
1128.40
1193.50
1213.84

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

String Length (Esraj 69.3)

69.3
Names

22 Srutis

S
r1
r2
R1
R2
g1
g2
G1
G2
M1
M2
m1
m2
p
d1
d2
D1
D2
n1
n2
N1
N2
S'

1.000000
1.053498
1.066667
1.111111
1.125000
1.185185
1.200000
1.250000
1.265625
1.333333
1.350000
1.406250
1.423828
1.500000
1.580247
1.600000
1.666667
1.687500
1.777778
1.800000
1.875000
1.898438
2.0000

Raga Ahir String Length Formula 1/


Bhairav
(ratio)
800.00
S
1.000000
842.80
0.949219
853.33
r2
0.937500
888.89
0.900000
900.00
0.888889
948.15 *g1 for RJ
0.843750
960.00
0.833333
1000.00
G1
0.800000
1012.50
0.790123
1066.67
M1
0.750000
1080.00
0.740741
1125.00 *m1 for RJ
0.711111
1139.06
0.702332
1200.00
P
0.666667
1264.20
0.632813
1280.00
0.625000
1333.33
D1
0.600000
1350.00
0.592593
1422.22
n1
0.562500
1440.00
0.555556
1500.00
0.533333
1518.75
0.526749
1600.00
0.500000

Frequencies
400.00
421.40
426.67
444.44
450.00
474.07
480.00
500.00
506.25
533.33
540.00
562.50
569.53
600.00
632.10
640.00
666.67
675.00
711.11
720.00
750.00
759.38
800.00

1st, 2nd, 3rd Octave


Fret from bottom
69.30 34.65
65.78 32.89
64.97 32.48
62.37 31.19
61.60 30.80
58.47 29.24
57.75 28.88
55.44 27.72
54.76 27.38
51.98 25.99
51.33 25.67
49.28 24.64
48.67 24.34
46.20 23.10
43.85 21.93
43.31 21.66
41.58 20.79
41.07 20.53
38.98 19.49
38.50 19.25
36.96 18.48
36.50 18.25
34.65 17.33

st, 2nd, 3rd Octave


Fret from bottom
17.33
16.45
16.24
15.59
15.40
14.62
14.44
13.86
13.69
12.99
12.83
12.32
12.17
11.55
10.96
10.83
10.40
10.27
9.75
9.63
9.24
9.13
8.66

1st, 2nd, 3rd Octave


Fret from top
0.00 34.65 51.98
3.52 36.41 52.85
4.33 36.82 53.06
6.93 38.12 53.71
7.70 38.50 53.90
10.83 40.06 54.68
11.55 40.43 54.86
13.86 41.58 55.44
14.54 41.92 55.61
17.33 43.31 56.31
17.97 43.63 56.47
20.02 44.66 56.98
20.63 44.96 57.13
23.10 46.20 57.75
25.45 47.37 58.34
25.99 47.64 58.47
27.72 48.51 58.91
28.23 48.77 59.03
30.32 49.81 59.55
30.80 50.05 59.68
32.34 50.82 60.06
32.80 51.05 60.17
34.65 51.98 60.64

Sruti #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Carnatic
Karnatak
ShivKuma
A/B
a Swara
r
S'
S
1
1
r1
R1
256 243
r2
R2
16 15
R1
R3
10 9
R2
R4
9
8
g1
G1
32 27
g2
G2
6
5
G1
G3
5
4
G2
G4
81 64
M1
M1
4
3
M2
M2
27 20
m1
M3
45 32
m2
M4
64 45
P1
40 27
P2
P
3
2
d1
D1
128 81
d2
D2
8
5
D1
D3
5
3
D2
D4
27 16
n1
N1
16 9
n2
N2
9
5
N1
N3
15 8
N2
N4
243 128
S'
2
1

Ratio

r1

r2

R1

R2

g1

g2

G1

1.000000
1.053498
1.066667
1.111111
1.125000
1.185185
1.200000
1.250000
1.265625
1.333333
1.350000
1.406250
1.422222
1.481481
1.500000
1.580247
1.600000
1.666667
1.687500
1.777778
1.800000
1.875000
1.898438
2.0000

S
5.35
6.67
11.11
12.50
18.52
20.00
25.00
26.56
33.33
35.00
40.63
42.22
48.15
50.00
58.02
60.00
66.67
68.75
77.78
80.00
87.50
89.84

89.84
r1
1.25
5.47
6.79
12.50
13.91
18.65
20.14
26.56
28.14
33.48
35.00
40.63
42.38
50.00
51.88
58.20
60.18
68.75
70.86
77.98
80.20

87.50
97.53
r2
4.17
5.47
11.11
12.50
17.19
18.65
25.00
26.56
31.84
33.33
38.89
40.63
48.15
50.00
56.25
58.20
66.67
68.75
75.78
77.98

80.00
89.63
92.00
R1
1.25
6.67
8.00
12.50
13.91
20.00
21.50
26.56
28.00
33.33
35.00
42.22
44.00
50.00
51.88
60.00
62.00
68.75
70.86

77.78
87.29
89.63
97.53
R2
5.35
6.67
11.11
12.50
18.52
20.00
25.00
26.42
31.69
33.33
40.47
42.22
48.15
50.00
58.02
60.00
66.67
68.75

68.75
77.78
80.00
87.50
89.84
g1
1.25
5.47
6.79
12.50
13.91
18.652
20.00
25.00
26.56
33.33
35.00
40.63
42.38
50.00
51.88
58.20
60.18

66.67
75.58
77.78
85.19
87.50
97.53
g2
4.17
5.47
11.11
12.50
17.19
18.52
23.46
25.00
31.69
33.33
38.89
40.63
48.15
50.00
56.25
58.20

60.00
68.56
70.67
77.78
80.00
89.63
92.00
G1
1.25
6.67
8.00
12.50
13.78
18.52
20.00
26.42
28.00
33.33
35.00
42.22
44.00
50.00
51.88

G2

M1

M2

m1

m2

P1

P2

d1

d2

D1

D2

n1

n2

N1

N2

58.02
66.48
68.56
75.58
77.78
87.29
89.63
97.53
G2
5.35
6.67
11.11
12.37
17.06
18.52
24.86
26.42
31.69
33.33
40.47
42.22
48.15
50.00

50.00
58.02
60.00
66.67
68.75
77.78
80.00
87.50
89.84
M1
1.25
5.47
6.67
11.11
12.50
18.52
20.00
25.00
26.56
33.33
35.00
40.63
42.38

48.15
56.07
58.02
64.61
66.67
75.58
77.78
85.19
87.50
97.53
M2
4.17
5.35
9.74
11.11
17.06
18.52
23.46
25.00
31.69
33.33
38.89
40.63

42.22
49.83
51.70
58.02
60.00
68.56
70.67
77.78
80.00
89.63
92.00
m1
1.14
5.35
6.67
12.37
13.78
18.52
20.00
26.42
28.00
33.33
35.00

40.63
48.15
50.00
56.25
58.20
66.67
68.75
75.78
77.98
87.50
89.84
97.75
m2
5.35
5.47
11.11
12.50
17.19
18.65
25.00
26.56
31.84
33.48

35.00
42.22
44.00
50.00
51.88
60.00
62.00
68.75
70.86
80.00
82.25
89.84
92.00
P1
1.25
11.11
12.50
17.19
18.65
25.00
26.56
31.84
33.48

33.33
40.47
42.22
48.15
50.00
58.02
60.00
66.67
68.75
77.78
80.00
87.50
89.63
97.53
P2
5.35
6.67
11.11
12.50
18.52
20.00
25.00
26.56

26.56
33.33
35.00
40.63
42.38
50.00
51.88
58.20
60.18
68.75
70.86
77.98
80.00
87.50
89.84
d1
1.25
5.47
6.79
12.50
13.91
18.65
20.14

25.00
31.69
33.33
38.89
40.63
48.15
50.00
56.25
58.20
66.67
68.75
75.78
77.78
85.19
87.50
97.53
d2
4.17
5.47
11.11
12.50
17.19
18.65

20.00
26.42
28.00
33.33
35.00
42.22
44.00
50.00
51.88
60.00
62.00
68.75
70.67
77.78
80.00
89.63
92.00
D1
1.25
6.67
8.00
12.50
13.91

18.52
24.86
26.42
31.69
33.33
40.47
42.22
48.15
50.00
58.02
60.00
66.67
68.56
75.58
77.78
87.29
89.63
97.53
D2
5.35
6.67
11.11
12.50

12.50
18.52
20.00
25.00
26.56
33.33
35.00
40.63
42.38
50.00
51.88
58.20
60.00
66.67
68.75
77.78
80.00
87.50
89.84
n1
1.25
5.47
6.79

11.11
17.06
18.52
23.46
25.00
31.69
33.33
38.89
40.63
48.15
50.00
56.25
58.02
64.61
66.67
75.58
77.78
85.19
87.50
97.53
n2
4.17
5.47

6.67
12.37
13.78
18.52
20.00
26.42
28.00
33.33
35.00
42.22
44.00
50.00
51.70
58.02
60.00
68.56
70.67
77.78
80.00
89.63
92.00
N1
1.25

5.35
10.99
12.37
17.06
18.52
24.86
26.42
31.69
33.33
40.47
42.22
48.15
49.83
56.07
58.02
66.48
68.56
75.58
77.78
87.29
89.63
97.53
N2

S
r2

g2
M1
*****
P1
d2

n2

Sa Grma Sruti #
1
4
6
10
14
17
19

ruti
S
R1
g1
M1
P2
D1
n1

Pure
Ratio
1 1 1.000000
10 9 1.111111
32 27 1.185185
4 3 1.333333
3 2 1.500000
5 3 1.666667
16 9 1.777778
A/B

R1

g1

M1

P2

n1

S-Sa n2
R1 S-Ri
g1
r2
M1
g2
P2
M2
D1
P2
n1
d2

D2
N1
S-Ga
R2
G2
m1
P2

P2
M1
g2
R2
D1
P1
M1
G1
n1
d1
m2
M1
S-Ma n1
d2
P2
R2 S-Pa
n2
D2
G1
R1 S-Dha N1
M1
g1
r2
S-Ni

Ma Grma Sruti #
1
4
8
10
14
17
19

ruti
S
R1
G1
M1
P2
D1
n1

A/B
1 1
10 9
5 4
4 3
3 2
5 3
16 9

Ratio
S
R1
1.000000 S-Ma n2
1.111111
R1 S-Pa
1.250000 G1
R2
1.333333 M1
g2
1.500000
P2
M2
1.666667 D1
P2
1.777778
n1
d2

G1
d2
n1
S-Dha
r2
g2
M1
m2

M1
P2
P2
M1
D1
P1
N1
D1
S-Ni
n1
R2 S-Sa
G1
R1
M1
g1

Ga Grma Sruti #
1
3
7
10

ruti
S'
r2
g2
M1
P1
d2
n2

A/B
1 1
16 15
6 5
4 3
40 27
8 5
9 5

Ratio
1.000000
1.066667
1.200000
1.333333
1.481481
1.600000
1.800000

g2
D1
n1
g2
R1
23.46
M1
P2

M1
P2
d2
n2
M1
R1
g2
M2

16
20

D1

S
S
r2
g2
M1
P1
d2
n2

r2
N1
r2
R2
G1
38.89
P2
D2

D1
g2
M1
P2
d2
n2
S-Ri
r2

Mrcchana Names

n1
R2
G1
m1
P2
D2
N1
S-Ga

Mrcchana Names

P1
d2
n2
M2
G1
R1
44.00 M1 18.52
62.00 P2
M1
n2
D1
P1
P1 85.19 64.61
8.00
d2
n1
21.50 R2
n2

Mrcchana Names

Mrcchana Names
Uttaramandra
Abhirudgata
Ashwakranta
Matsarikuta
Shuddha Sadja
Uttarayata
Rajani

Mrcchana Names
Saveri
Harshak
Pouravi
Margi
Shuddha Madhyam
Kalopanata
Harinashwa

Mrcchana Names
Nanda
Alapa
Shubha
Chitravati
Chitta
Sumukhi
Vishala

Sruti #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Sruti
A/B
Ratio
Name
S'
1
1
###
r1
256 243
###
r2
16
15
###
R1
10
9 1.111111
R2
9
8
###
g1
32
27
###
g2
6
5
###
G1
5
4
###
G2
81
64
###
M1
4
3
###
M2
27
20
###
m1
45
32
###
m2
64
45
###
P1
40
27
###
P2
3
2
###
d1
128 81
###
d2
8
5
###
D1
5
3
###
D2
27
16
###
n1
16
9
###
n2
9
5
###
N1
15
8
###
N2 243 128
###
S'
2
1
2.0000

Sa
Vina A tuned to Sadja Grama
Vina B tuned to Madhyama Grama
Vina B adjusted to Sadja Grama
Decrease B in one sruti
Decrease B in one sruti
Decreae B in one sruti

Ri
1/ 1
1/ 1
80/ 81
15/ 16
9/ 10
8/ 9

Ga
10/ 9
10/ 9
800/729
25/ 24
1/ 1
80/ 81

Ma

Pa

32/ 27
32/ 27
803/686
10/ 9
16/ 15
256/243

4/ 3
4/ 3
320/243
5/ 4
6/ 5
32/ 27

3/ 2
40/ 27
40/ 27
45/ 32
27/ 20
4/ 3

Sa Grma

Sa
4
1.125000
1/ 1

Ri
3
1.111111
10/ 9

Ga
2
1.066667
32/ 27

Ma
4
1.125000
4/ 3

Pa
4
1.125000
3/ 2

Ma Grma (reducing Pa)

Sa
4
1.125000
1/ 1
3/ 2

Ri
3
1.111111
10/ 9
5/ 3

Ga
2
1.066667
32/ 27
16/ 9

Ma
4
1.125000
4/ 3
1/ 1

Pa (reduced)
3
1.111111
40/ 27
10/ 9

Ga Grma

Sa
3
1.111111
1/ 1
5/ 3
1.666667

Ri
2
1.066667
16/ 15
16/ 9
1.777778

Ga
4
1.125000
6/ 5
1/ 1
1.000000

Ma
3
1.111111
4/ 3
10/ 9
1.111111

Pa
3
1.080000
36/ 25
6/ 5
1.200000

Sa Grama to Ma Grama - Shift Ga


Assigned to:

Sa
Ma
4
1.125000
1/ 1

Ri
Pa
3
1.111111
10/ 9

Ga (increase)
Dha
4
1.125000
5/ 4

Ma
Ni
2
1.066667
4/ 3

Pa
Sa
4
1.125000
3/ 2

Ma Grama to Sa Grama - Shift Bac


Assigned to:

Ma
Sa
4
1.125000
1/ 1

Pa
Ri
3
1.111111
10/ 9

Dha (decrease)
Ni
Ga
Ma
2
4
1.066667
1.125000
32/ 27
4/ 3

Sa
Pa
4
1.125000
3/ 2

Sa Grama to Ga Grma - Shift Ga!


Assigned to:

Sa
Ga
4
1.125000
1/ 1
1.000000

Ri
Ma
3
1.111111
10/ 9
1.111111

Ga (increase)
Pa
3
1.080000
6/ 5
1.200000

Ma
Dha
3
1.111111
4/ 3
1.333333

Pa
Ni
4
1.125000
3/ 2
1.500000

Dha

Ni
5/ 3
5/ 3
400/243
25/ 16
3/ 2
40/ 27

16/ 9
16/ 9
1280/729
5/ 3
8/ 5
128/ 81

Dha
3
1.111111
5/ 3

Ni
2
1.066667
16/ 9

Dha
4
1.125000
5/ 3
5/ 4

Ni
2
1.066667
16/ 9
4/ 3

Dha
3
1.111111
8/ 5
4/ 3
1.333333

Ni
4
1.125000
9/ 5
3/ 2
1.500000

Dha
Ri
3
1.111111
5/ 3

Ni
Ga
2
1.066667
16/ 9

Ri
Dha
3
1.111111
5/ 3

Ga
Ni
2
1.066667
16/ 9

Dha
Sa
3
1.111111
5/ 3
1.666667

Ni
Ri
2
1.066667
16/ 9
1.777778

1.01250000
1.05349800
1.04166667
1.01250000

81/ 80
256/243
25/ 24
81/ 80

Decrease
Ga
Ni

Decrease B
Ri
Dha

Ri
Dha

Sa
Pa

Verse 4. When gandhara takes one sruti from ri, and one
from ma, that is the Gandhara Grama. In this arrangement
dha also takes a sruti from pa ; and ni takes one from dha and
one from sa.

1 sruti interval 81/80


2 sruti interval 81/80+256/243
3 sruti interval 81/80+256/243+25/24
4 sruti interval 81/80+256/243+25/24+81/
Decrease B
Pa
Ma
Sa
Ma
Ga
Ni

hen gandhara takes one sruti from ri, and one


s the Gandhara Grama. In this arrangement
a sruti from pa ; and ni takes one from dha and

1.012500
1.066667
1.111111
1.125000

84 in total
Hexatonic
Pentatonic

49
35

Hexatonic
7
7
7
7
7
7
7

Without
Sa
Ri
Pa
Ni
Sa
Ri
Ga

7
7
7
7
7

Sa Pa
Ri Pa
Ga Ni
Ri Dha
Ga Ni

Sa Grama

Ma Grama

49
Pentatonic

35

Sa Grama
Ma Grama

Sa
Ri
Ga
Ma
Pa
Dha
Ni

Heroic
Furious and Marvellous
Pathetic
Erotic
Comic
Odious and Terrible
Pathetic (Madness)

*Pure jatis are those which have six elements: a denominating note (nmasvara), a final note (nysa), an initial no

Sa Grama

1
2
3
4
5

ji
rabhi
Dhaivati
Naiadavati
ajodcyavat

6 Sadjakaiik
7 adjamadhyam

Sentiments

Svarasdhra
a

Sa, Ri
Sa, Ri
Dha, Ni
Ni
Ma

Ga
Pa, Ni

Svarasdhraa

All sentiments

Madhyama Grma
8 Gndhr
9 Raktagndhr

Ma, Pa, Ga, Ni


Ga, Ni

10 Gndhrodcyav

Sa, Ri

11 Madhyamodcyav

Ma, Pa

12 Madhyama

Svarasdhraa

13 Pacam
14 Gndhrapacham

Svarasdhraa

15 ndhr

Sa, Ri

16 Nandayant

Ma, Pa

17 Karmrav

Sa, Ri

18 Kaiik

Dha

a denominating note (nmasvara), a final note (nysa), an initial note (graha), a dominant (a a), heptatonic (prn a
t) and secon

Composition

(Sadji+Gandhari)+Dhaivati

Sadji+Gandhari
Sadji+Madhyama

rutis

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

R1
r2
r2
R2
R1
R2
r2
R1
R2
R1

g1
g2
g2
G1
g1
G1
g2
g1
G1
g1

M1
M2
M1
M1
M1
m1
M1
M1
m1
M1

P2 D1
P2 d2
m2 d2
P2 D2
P2 D1
P2 D2
m2 d2
P2 D1
P2 D2
P2 D1

n1
n2
n2
N1
n1
N1
n2
n1
N1
n1

S R1 G1 M1 P2 D1 n1

Gandhari+Pancami+Naisadi+Madhyama

((Sadji+Gandhari)+Dhaivati)+Madhyama

Gandhari+Pancami+Dhaivati+Madhyama

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

R2
R2
R2
R2
R1
R1
R2
r2
R1
R2
R2
r2
R1
R1

G1
G1
g2
G1
G1
g1
G1
g2
G1
G1
g2
g2
G1
G1

m1
m1
M2
M1
M1
M1
m1
M1
M1
m1
M2
M1
M1
M1

P2 D2
P2 D2
P2 d2
P2 D2
P2 D1
P2 D1
P2 D2
m2 d2
P2 D1
P2 D2
P2 d2
m2 d2
P2 D1
P2 D1

N1
N1
n2
N1
n1
n1
N1
n2
n1
N1
n2
n2
n1
n1

Gandhari+Panchami
Gandhari+Arsabhi
Gandhari+pancami+arsabhi

S R2 g2 M2 P2 d2 n2
S R2 G1 m1 P2 D2 N1
S R2 g2 M2 P2 d2 n2
S R2 G1 m1 P2 D2 N1
S r2 g2 M2 P2 d2 n2

S
S
S
Naisadi+Arsabhi+Panchami+Heptatonic (full) S
S
S
?
Sadji+Gandhari+Madhyama+Pancami+Naisadi S
S
S
S

R2
R2
r2
R2
r2
R2
?
R1
R2
R1
R2

G1
g2
g2
G1
g2
g2
?
g1
G1
G1
g2

m1
M2
M2
M1
M2
M2
?
M1
m1
M1
M2

P2
P2
P2
P2
P2
P2
?
P2
P2
P2
P2

D2
d2
d2
D2
d2
d2
?
D1
D2
D1
d2

N1
n2
n2
N1
n2
n2
?
n1
N1
n1
n2

S R2 G1 M1 P2 D2 N1

, a dominant (a a), heptatonic (prn a


t) and secondary final note (apanysa)

Quality

S
S
S
S
S

R1 g1 M1 P2 D1 n1
r2 g1 M2 P2 d2 n2
r2 g2 M1 m2 d2 n2
R2 G1 M1 P2 D2 N1
r2 R1-R2 g1-g2 G1 M1 m1-m2 P2 d2 D1-D2 n1-n2 N1

At least:

pure
pure
pure
pure
mixed

6
5
5
5
5

hexatonic Ni-Hexatonic
pentatonic Sa Ma -Hexa
pentatonic
pentatonic
pentatonic

S R1-R2 g1 G1 M1 m1 P2 D1-D2 n1 N1

mixed

7 heptatonic

S R1 g1 G1 M1 P2 D1 n1

mixed

5 pentatonic

S R2 G1 m1 P2 D2 N1
S R1-R2 g2 G1 m1 M1-M2 P2 d2 D1-D2 n1-n2 N1

pure
mixed

5 pentatonic
5 pentatonic

N1

N1

N1
S r2 R1-R2 g1-g2 G1 M1 m1-m2 P2 d2 D1-D2 n1-n2 N1 mixed

6 hexatonic

S r2 R1-R2 g2 G1 M1-M2 m1-m2 P2 d2 D1-D2 n1-n2 N1 mixed

7 heptatonic

S R1 G1 M1 P2 D1 n1

5 pentatonic

N1

pure

S R2 g2 M2 P2 d2 n2
S R2 g2 G1 M2 m1 P2 d2 D2 n2 N1

pure
mixed

5 pentatonic
7 heptatonic

S r2 R2 g2 G1 M2 m1 P2 d2 D2 n2 N1

mixed

6 hexatonic

S r2 R2 g2 G1 M2 m1 P2 d2 D2 n2 N1

N1

N1

mixed

6 hexatonic

S r2 R2 g2 G1 M1-M2 P2 d2 D2 n2 N1

mixed

7 heptatonic

S R1-R2 g1-g2 G1 M1-M2 m1 P2 d2 D1-D2 n1-n2 N1

mixed

5 pentatonic

Aa (Dominant on
-madhya- middle
octave)

Nysa (Final
note on
Grha
-mandra(initial note)
lower
octave)

Apanysa

Sa Ga Ma Pa Dha

Sa

Ri Dha Ni
Ni Dha
Ri Ga Ni
Sa Ma Dha Ni

Ri
Dha
Ni
Ma

Ga Pa
Ri Dha Ni
Ri Ma Dha
Ri Ga Ni
Sa Dha

Sa Ga Pa

Ga

Sa Pa Ni

Sa Ri Ga Ma Pa Dha Ni

Sa Ma

Sa Ri Ga Ma Pa Dha Ni

Sa Ga Ma Pa Ni
Sa Ri Ma Dha Ni

Ga
Ga

Sa Pa
Ma

Sa Ma

Ma

Sa Dha

Pa

Ma

Sa Dha

Sa Ri Ma Pa Dha

Ma

Sa Ri Ma Pa

Sannysa (note for


end of section that is
not dissonant)

Ri Pa
Ri Ga Pa Ni

Pa
Ga

Ri Pa NI
Ri Pa

Ri Ga Pa Ni

Ga

Ri Pa Ga Ni

Ga

Ma Pa

Pa

Ri Pa Dha Ni

Pa

Ri Pa Dha Ni

Sa Ga Ma Pa Dha Ni

Ga

Ga PaSa
Ni Ga Ma Pa Dha Ni *Some say Ri

Notes

Hexatonic should exclude Ni with reduced Da and Ni. Also Sa-Ga and Dha-Sa should move together and Ga amplified.

Hexatonic treatment free from Sa (Ga and Sa come together). Da and Ni amplified in the ascending scale and S

Hexatonic treatment skips Sa (same notes come together as in Andhri) Ri should be skipped in low pitch

r Bhakti-rasmta-sindhu 2.5.118
rasa
anta
prti
preyn or sakhya
vatsala
madhura
hsya
adbhuta
vra
karua
raudra
bhaynaka
bbhatsa

Deity
Kapila
Mdhava
Upendra
Nsiha
Ka
Balarma
Krma
Kalk
Rma
Parurma
Varha
Mna

Color
white
multicolored
saffron
crimson
indigo
light yellow
yellow-green
gold
purple
red
black
blue

Natya Sastra
Rasa
Shringar
Hasya
Karuna
Roudra
Vira
Bhayanaka
Bibhatsa
Adbhuta

Deity
Vishnu
Pranrath
Yama
Rudra
Mahendra
Kala
Mahakala
Brahma

Bhava Color
Rati
Shyama
Hasya Sita
Shoka Kapota
Krodha Rakta
Utsaha Gaura
Bhaya Krishna
Jugupsa Nila
VismayaPita

light green
white
grey
red
yellow-red
black
blue
yellow

Naradiya Siksa
Note
Shadja
Rishabha
Gandhara
Madhyama
Panchama
Dhaivata
Nishad

Varna
Brahmin
Kshatriya
HalfVaishya
Brahmin
Brahmin
Kshatriya
HalfVaishya

Color
Padmapatraprab
Shukapinjara
Kanakabha
Kundasaprabha
Krishna
Pitaka
Sarvavarna

Sangita Ratnakara
Rasa
Note
Deity
Vira, Adbhuta, Roud Shadja
Vanhi
Vira, Adbhuta, Roud Rishabha Brahma
Chandra, Karuna
Gandhara Atipita
Hasya, Shringara
MadhyamaVishnu
Hasya, Shringara
Panchama Narada
Bibhatsa, Bhayanak Dhaivata Tumburu
Karuna
Nishad
Tumburu

Color
Rakta
Pinjara
Swarna
Shubhra
Krishna
Pita
Vichitra

lotus petal red


reddish yellow
golden red
white
black
yellow
multi-color

tus petal red


eddish yellow

Name

Exact value in 12-TET

Decimal
value

Unison

D-

Minor
second

1.05946309

Major
second

1.12246205

E-

Minor
third

1.18920712

Major
third

1.25992105

Perfect
fourth

1.33483985

G-

Diminishe
d fifth

1.41421356

Perfect
fifth

1.49830708

A-

Minor
sixth

1.58740105

Major
sixth

1.68179283

B-

Minor
seventh

1.78179744

Major
seventh

1.88774863

C2

Octave

Оценить