You are on page 1of 1

KEBANGSAAN

SEKOLAHMENENGAH.
HAJIZAINULABIDIN
JALAN HAMILTON
11600PULAU PINANG

TEL:04-2827933

I /I (02)
Ruj.sMKHZA.(HBM)-7ooTarikh:

03 .lULAt 2015

KEPADA :
Pelajar,
Ibu Bapa/Penjaga/Waris
Abidin
Zainul
Haji
SMK
Pu l a u P i n a n g .

tr

Tuan/Puan,
DAN
BERGANTI
CUTI PERISTIWA / CUTI
PEMBERITAHUAN
HARI GANTI PERSEKOLAIIAN SEMPENA HARI RAYA AIDIL FITRI 2OI5
perkaracli atas.
kepacla
sayamerujLrk
Dengarr
segalahormattrya
bahawaSMK Ha.iiZainulAbidin akan rnengambilCuti
Adatahdirnaklumkan
2.
sambutanHari Raya
sempena
Peristirva/Cuti Bergantidarrhari gantipersekolalran
:
beril<ut
Aidil F-itri2015sepertil<etetaparr
TARIKH GANTI

PERKARA
CUTI BERGANTI
rst07tzqrs(RABU)
16t01t201s(KHAMIS) CUT I P E RI S T I WA
CT]TI BERGANTI
20t07t20r5
fisNlN)
TARIK}I

2u07l20rs(SELASA)

14truz}rs(SABTU)
T I DA K P E RL UDI G A NT I

18flu2015 RABU)
t9nlt20l5 (KHAMIS)

CU'rI BERGANTI

a ri Ray a
A b id ina k a nmu lab e rc u tsi e mp e nHa
itLrS MK H a . iiZ a in L rl
S ehLrbupgan
3.
(SELASA). Sesi
(RABU) sehingga 2110812014
Aidil Fitri mLrlai 1510712015
(RABIJ)
semulapada2210712015
persekolalian
dibLrka
S el< i a rr.l ra l a D rtta l < l ttttt.

.. I MALAYSIA, IT.AKYATDIDAHUI,UKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN''


..BERKHIDMAT TJNTUKNEGARA''

perintah,
SayayangrnettLtrLtt

n
\_-.2

(SEAH SOO CHYE )


--Ar--Pengetua
SMK Ha.jiT,ainulAbidin
P ittang
PL rlau

BERSATUDAN MAJU