You are on page 1of 32

KO IMA CILJ - NAIE I PUT

DuE odreuju cilj.


Ela Viler Vilkoks

Kada ujete rei:

ideal odredite
san
ambicija
misija
tenja
stremljenje
vizija
namera
uspeh
elja
svrha
meta

CILJ
2

Jul 7, 2015

Vizija = snovienje. To je ono to ovek


budan sanja, to sebi predstavi u svojoj
mati, uobrazilji.

Vrste ciljeva po kvalitetu

Dr Zdravko Kovaevi

Glavni cilj (VIZIJA);


Podciljevi (mera, faze napretka ka
glavnom cilju);

Jul 7, 2015

Vrste ciljeva po ronosti

Kratkoroni: do 90 dana
Srednjeroni: do godinu dana
Dugoroni: do 3 godine
Cilj je san sa rokom do kada mora biti ostvaren
H. Mek Vejg

Jul 7, 2015

KONTEKSTUALNI OKVIR VIZIJE


RADOST
ISPUNJENOST
POSTIGNUE
ZADACI
PLANOVI
CILJEVI
MISIJA
VIZIJA
STAVOVI-PRINCIPI
BIZNIS KULTURA

NARODNA KULTURA

Vizija vs. cilj

VIZIJA

CILJ

velika slika

konkretan

postoji u umu

postoji u stvarnosti

daje nadu

daje rezultat

istie uzvieno sutra

obezbeuje dodirljivo
postignue danas

Cherie-Carter Scott, IF SUCCESS IS A GAME,


THESE ARE THE RULES, Vermilion, London, 2000.

Jul 7, 2015

IMAJTE CILJ(EVE), JER:

ovek je teleoloki
(svrhovit) organizam.
Aristotel, 384-322 p.n.e

Jul 7, 2015

I ZATO TO:

NE MOEMO BITI GOSPODARI VREMENA


AKO NE ZNAMO KUDA IDEMO. CILJEVI DAJU
ZNAENJE VREMENU I OKVIRE ZA IZBORE
KOJE EMO VRITI U IVOTU.
Mr Slobodanka Jankovi & Christie Cobham, 1996.

Jul 7, 2015

DAKLE :

ZNATE LI
TA ZAISTA
ELITE U
IVOTU ...
9

Jul 7, 2015

Srea ljudska zove se hou.


Fridrih Nie

10

BITI

delo

RADITI

struka

IMATI

ivotni standard

Jul 7, 2015

OD DANAS PA ZA 10 GODINA

1.
2.
3.

11

Posao
Porodica
Drutvo

Jul 7, 1997.g.
2015
Dr Dejvid varc, Tajna pobednikih misli, ac-promet, Subotica,

Ciljevi u poslu (struci)

12

Prihodi: zarada/plata (finansijska nezavisnost)


Meseni
Godinji
tednja
Odgovornost
Autoritet
Ugled

Jul 7, 2015

Ciljevi u porodinom ivotu

13

ivotni standard
Raspolaganje vremenom
Sticanje obrazovanja
Putovanja
Kua
Odmori
Batina deci

Jul 7, 2015

Ciljevi u drutvenom ivotu

14

Prijatelji
Unutranji krug (3-7)
Posveenost
esta komunikacija
Jasno sporazumevanje
Drutvena grupa (stale)
Vodea pozicija
Valjana stvar (duhovna ispunjenost)
Borba/zalaganje
Smirenost
ovekoljublje
Dobroinstvo

Po emu
hoete da Vas
ljudi pamte?
Ser Piter Draker

Jul 7, 2015

KAKAV TREBA DA JE CILJ ?

1) Cilj mora biti precizno odreen;


2) Cilj mora biti pozitivan (gde je cilj,
tu je etika);
3) Cilj mora biti smeten u okolinu ili
situaciju;

15

Jul 7, 2015

5 elemenata za postizanje svakog cilja

1. Realna tenja;
2. Realna procena situacije;
3. Delotvorna motivacija;
4. Kontinuirani napor;
5. Sposobnost prevazii neuspeh;
16

Robert Sharpe, David Lewis, Faktor uspjeha, Prosvjeta, Zagreb, 1988;

Jul 7, 2015

Realna tenja

Objektivno sagledajte svoje mogunosti


Spoznajte koje ciljeve moete ostvariti
Ne bojte se da ciljate visoko (vizija)
Imajte pozitivan pristup ivotu
Dostino matajte
17

Jul 7, 2015

Da li ste ve
sagradili svoje
kule
u vazduhu?
Odlino. Tamo
je i trebalo da ih
sagradite.
A sad se dajte na
posao i sagradite
temelje ispod
njih.
18

Jul 7,
2015
(Henri Dejvid Toro,
1817-1862.)

Realna procena situacije

Mogui ciljevi
Ispravno formulisanje ciljeva
Uoavanje prepreka (problema) na putu
do cilja
Spoznaja kako nastaju uoene prepreke i
kako se mogu ukloniti
19

Jul 7, 2015

Ispravno formulisanje cilja


Specific - poseben
Measurable - merljiv
Attainable - dostian
Realistic - stvaran
Timely - oroen
Exiting - oduevljavajui
20

Reviewed - pregledljiv

Jul 7, 2015

Ciljevi su gorivo u pei Postignua


Tom Hopkins

Delotvorna motivacija

Motivacija je ustaljivanje
takvog oblika ponaanja
koje poveava podrku
elji za postizanje glavnog
cilja (vizije).
21

Jul 7, 2015

Delotvorna motivacija

1. Ispravno odabranim nizom podciljeva


na putu do glavnog cilja i
2. Korienjem potkrepljivaa:
Ponos zbog obavljenog posla
Pohvala drugih i estitanje sebi
Opipljiva nagrada (odmah)
22

Jul 7, 2015

Kontinuirani napor

Istrajte u stalnom naporu;


Napredujte od podcilja do podcilja;
Procenjujte da li ste postigli podcilj a ne
glavni cilj (viziju).

23

Jul 7, 2015

Sposobnost prevazilaenja neuspeha

Na putu do cilja mogu se javiti prepreke.


Na neuspehe se valja pripremiti. Oni e
vam se dogoditi.

24

Jul 7, 2015

ZATO JE VANO IMATI CILJ?


Uspeh = odreivanje i postizanje ciljeva.
cilj
R. Sharp & D. Lewis

elja + Verovanje + Oekivanje = Postignue


Odlunost + postavljanje cilja +
koncentracija = uspeh
Budite uporni,
uporni i uspeete.
uspeete
25

Hose Silva

Harvey McKay
Ed Bernd, mlai

Jul 7, 2015

I JO:
CILJ NIJE PLAN. KADA POSTAVITE CILJ,
FORMULIITE PLAN ZA NJEGOVO
OSTVARENJE. ZATIM, TAJ PLAN MORATE
DA SPROVEDETE U DELO.
(Ed Bernd, mlai)

ili:
USPEH SE STVARA KADA SE SNANA
ELJA UDRUI SA CILJEM, PLANOM I
MNOGA RADA.
26

(Dragia Dobrodolac)

Jul 7, 2015

Na cilj stie onaj ko ga ima. (Perl Bak)

27

Jul 7, 2015

KAD STIGNETE KUI, NAPIITE:

ta nameravate da uinite za narednih 90


dana i kako to mislite da izvedete? Kakvi
su Vai planovi, prioriteti i kako
nameravate da to postignete?
Li Ajakoka, svetski uveni menader
Kompanija FORD i Krajsler

28

Jul 7, 2015

HVALA NA PANJI

PITAJTE
29

PREDLOITE
Jul 7, 2015

Literatura za kritiko iitavanje

30

Blaine Lee, Mo principa (asno uticanje), PS Grme


Privredni pregled, Beograd, 2001;
Brajan Trejsi, CILJEVI, Finesa, Beograd, 2003;
Dek M. Zufelt, DNK uspjeha, Veble commerce, Zagreb, 2000;
Ed Bernd, Uspeno donoenje odluka i utvrivanje
ciljeva, Beograd, 1994;
Slobodan Ivoevi, Preduzetniki praktikum privrednika,
Mala Velika Knjiga, Novi Sad, 2008;
Robert Sharpe, David Lewis, Faktor uspjeha,
Prosvjeta, Zagreb, 1988;
Slobodan Ivoevi, Mudrosti menadera, Novi Sad, 2003;
Slobodan Ivoevi, MISLI! (poslovni lideri govore), Cekom
Books, Novi Sad, 2008;
Stephen R Covey, 7 navika uspjenih ljudi,
Jul 7, 2015
Mladinska knjiga, Zagreb, 1994;

UPAMTITE, POSLODAVAC HOE OD VAS

ELJU i IDEJE KOJIMA


MOETE POMOI U
OSTVARENJU
NJEGOVI
NAIH CILJEVA
H
Iz oglasa: Dnevnik, Novi Sad, 18. maj 2008.g.

KONTEKSTUALNI OKVIR VIZIJE


RADOST
ISPUNJENOST
POSTIGNUE
ZADACI
PLANOVI
CILJEVI
MISIJA
VIZIJA
STAVOVI-PRINCIPI
MATERIJALNE VREDNOSTI
BIZNIS KULTURA

DUHOVNE VREDNOSTI
NARODNA KULTURA