You are on page 1of 12

Fond za financiranje poduzetnikog

kapitala za inovacije i poduzetnitvo


(Venture Capital project)

Gordan Maras, ministar poduzetnitva i


obrta

Podrka inovativnim MSP-ovima


Inovativni mali i srednji poduzetnici imaju kljunu ulogu u izvlaenju
Hrvatske iz recesije i njezinu povratku na put odrivog rasta
Cilj je potaknuti inovativne MSP-e i start-upe te time doprinijeti
njihovom razvoju, otvaranju novih radnih mjesta, poveanju izvoza i
gospodarskom rastu
inovativnim poduzetnicima osigurati financijsku potporu kroz sve faze
ivotnog ciklusa njihovih inovacija:
Projekt osigurava sredstva za:
1.eksperimentalnu faza, putem Fonda za poticanje ulaganja (Seed) i
2.faza rane komercijalizacije, putem javno-privatnog fonda
poduzetnikog kapitala (Venture Capital).

Poduzetniki kapital u RH

U Hrvatskoj trenutno nije registriran nijedan aktivni


fond poduzetnikog kapitala
Postojei meunarodni fondovi poduzetnikog kapitala
koji posluju u Hrvatskoj posljednjih godina proveli jako
malo ulaganja
Postoji znatna potranja za financiranjem u ranoj fazi u
Hrvatskoj
Privatni sektor trenutano nije pouzdan kanal za
financiranje poduzea koja se temelje na tehnologiji i
kojima je potrebno financiranje u ranoj fazi

Fond poduzetnikog kapitala

Registriran u Hrvatskoj kao zatvoreni fond - d.o.o. u skladu s


hrvatskim Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima
i pod nadzorom HANFA-e
10-godinji fond denominiran u eure, uz mogunost
produljenja za dvije godine
Javno i privatno financiranje, u omjeru koji je u skladu s
pravilima EU-a o dravnim potporama (najmanje 40%
privatnog kapitala).
Upravitelj - privatno drutvo za upravljanje fondovima
odabrano putem meunarodnog natjeaja
Neto iznos raspoloiv iz zajma za ulaganje fonda u projekte
je 12milijunaeura javnih sredstava i najmanje 8 milijuna
eura privatnih sredstava- ukupno: minimalno 20 milijuna
eura

Prihvatljivi primatelji ulaganja


Moraju zadovoljiti sljedee uvjete:
kategorizirani su kao MSP
ukljueni su u inovacijske aktivnosti u cilju stvaranja
novih (ili poboljanja postojeih) proizvoda (dobara ili
usluga), procesa i/ili poslovnih modela koji su novi na
hrvatskom ili drugim tritima.
nalaze se u ranoj fazi irenja u okviru svojeg poslovnog
razvoja
pravni su subjekti registrirani u RH i svoje aktivnosti
obavljaju u RH
nije poduzetnik u tekoama u skladu s lankom2.
Uredbe (EU) br.651/2014.
ne smiju imati nepodmirenih obveza prema dravi;
pojedinani vlasnici i osobe povezane na temelju
vlasnitva i kontrole podmirili su obveze prema dravi itd.

Ciljna ulaganja, diversifikacija


portfelja, financiranje i instrumenti

Ulaganja u obliku vlasnikih ili kvazivlasnikih instrumenta u


inovativne MSP-ove
Oekuje se da e fond izvriti 20-ak ulaganja
Najvii iznos ulaganja 10% vrijednosti fonda (15% uz
odobrenje Savjetodavnog odbora)
Ne postoji sektorska opredijeljenost (osim popisa zabranjenih
sektora)
Odluke o ulaganju donosi Ulagaki odbor sastavljen iskljuivo
od djelatnika Upravitelja fondom poduzetnikog kapitala

Fond za poticanje ulaganja u kapital u


ranoj fazi financiranja (seed)

Ulaganja u inovativne MSP-ove koji jo ne ostvaruju


prihode
Omoguava drutvima da se razviju na razinu na kojoj
e moi traiti vee iznose koje fondovi poduzetnikog
kapitala obino ulau
Vjerojatnije je da e fondovi poduzetnikog kapitala
ostvariti uspjeh ako postoji dostatna ponuda
novoosnovanih poduzea i MSP-ova s visokom stopom
rasta koji proizlaze iz ranijih faza inovacijskog procesa
Otvoreni fond poetnog kapitala od 2,5milijunaeura
koji e ulagati zajedno s prihvatljivim ulagaima
Upravitelj HAMAG-BICRO

Prihvatljivi ulagai

Poslovni aneli, sindikati poslovnih anela,


korporativni ulagai, fondovi poduzetnikog kapitala
Moraju zadovoljiti sljedee uvjete:
ne smiju imati nepodmirene obveze prema dravi,
ne smiju biti u postupku predsteajne nagodbe,
steajnom postupku ili likvidaciji,
njihov izravni transakcijski raun nije bio u stalnoj
blokadi vie od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci.

Prihvatljivi primatelji ulaganja

Moraju zadovoljiti sljedee uvjete:


kategorizirani su kao MSP
ukljueni su u inovacijske aktivnosti u cilju stvaranja
novih (ili poboljanja postojeih) proizvoda (dobara ili
usluga), procesa i/ili poslovnih modela koji su novi na
hrvatskom ili drugim tritima
novoosnovana su poduzea (start-up) ili su u ranoj fazi
(seed)
pravni su subjekti registrirani u Hrvatskoj i svoje
aktivnosti obavljaju u Hrvatskoj
nije poduzetnik u tekoama u skladu s lankom2.
Uredbe (EU) br.651/2014.
ne smiju imati nepodmirenih obveza prema dravi;
pojedinani vlasnici i osobe povezane na temelju
vlasnitva i kontrole podmirili su obveze prema dravi itd.

Ciljna ulaganja, financiranje i


instrumenti

Najmanji iznos 30 tisua, najvii iznos 300 tisua eura


po MSP-u
Financijski instrument funkcionirat e na nain slian
vlasnikom instrumentu koji se moe konvertirati u
dug
Strukturiran kao zajam koji e se platiti iz prihoda od
ulaganja tijekom 15 godina
Zajam e biti podreen drugim imateljima duga i za
njega nee biti potreban kolateral

Globalna savjetodavna mrea

Meunarodni strunjaci koji e prema potrebi:


savjetovati Upravitelja fonda pri procjeni
potencijalnih ulaganja
pridonositi izradi i provedbi moguih poslovnih
planova za oba Fonda drutava iz portfelja
povezujui ih s njihovom mreom
pruati savjete u pogledu izlazne strategije Fonda
poduzetnikog kapitala

Izgradnja kapaciteta i
umreavanje

Jaanje drutvenog kapitala i mree lokalne i


globalne meu inkubatorima, akceleratorima,
mreama poslovnih anela, uslugama traenja
partnera, poduzetnicima i veim ulagaima.
Povezivanje ulagaa s poduzetnicima te pruanje
dodatne potpore i usluge mentorstva - cilj je omoguiti
uspjenije izlaske iz rizinih ulaganja u budunosti
stvaranjem veza s potencijalnim ulagaima za kasnije
faze i korporativnim partnerima