You are on page 1of 11

Pengenalan Kepada Seni

Dalam Pendidikan
SHAZWINA SHAMIEN BINTI ABDUL BASIT
NUR AZIMAH BINTI SANAULLAH

Pengenalan

Kursus ini
lebih
memfokus
kepada
aspek
pemahaman,
penghayatan
dan kritikan.

Seni dalam
Pendidikan (SDP)
menjurus kepada
seni visual, seni
muzik dan seni
pergerakan.

SDP tidak merujuk


kepada bidang seni
lain seperti seni
teater, seni sastera,
seni fotografi, seni
mempertahankan
diri dll.

Einstein - Gabungan dari


pelbagai kecerdasan
perlu diamalkan seperti
kecerdasan muzik,
intuitif, personal,
intrapersonal, praktik,
estetika, holistik, analitik,
emosional, fizikal dan
intelektual dalam
pendidikan kanak-kanak

wadah untuk
membolehkan murid
mengekspresikan
idea secara bebas
dan kreatif
bersesuaian dengan
teori konstuktivisme

Faeda
h
(pelaja
r)

Hermann (1991) di dalam


Quadrant Concept yang
mengkaji perkembangan
otak kanan dan kiri
menyatakan bahawa seni
membantu pemikiran
rasional dan intuitif
seseorang individu.

memenuhi keperluan
semua pelajar yang
mempunyai
kepelbagaian
kebolehan
bersesuaian dengan
Teori Kecerdasan
Pelbagai (1983) oleh
Howard Gardner

Membantu
perkembang
an insan
secara
seimbang
dan
menyeluruh.

Memotivasikan
anda menjadi guru
yang kreatif,
inovatif, peka,
mempunyai
personaliti yang
seimbang,
berketrampilan
dan profesional.

Menjadikan
proses
pengajaran dan
pembelajaran
mata pelajaran
di sekolah lebih
seronok.

Faeda
h
(guru
)

Membant
u anda
memaha
mi diri
sendiri

Membantu
perkembanga
n intelek
terutamanya
dari aspek
menyelesaika
n masalah.

Objektif Seni Dalam Pendidikan


Menghargai keindahan ciptaan Tuhan.
Memupuk budaya pengamatan, persepsi dan ekspresi
dalam proses penghasilan.
Meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi
serta kemahiran dalam bidang seni visual, seni muzik
dan seni pergerakan yang diamalkan dalam pengajaran
dan pembelajaran

Menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan


teknologi untuk mengekspresikan hasil kerja.
Membuat deskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian
terhadap karya seni yang dibuat.
Mendapat nilai tambah dalam disiplin sains, teknologi
dan mata pelajaran lain.

Menyedari dan menghargai suasana seni dalam


persekitaran dan kaitannya dengan keselesaan hidup.
Mengintegrasi Seni dalam Pendidikan dengan mata
pelajaran lain melalui aktiviti yang diadaptasi dan
diubahsuai selaras dengan hasrat kurikulum
kebangsaan.
Membina dan mengamal nilai-nilai murni melalui
pelbagai pengalaman seni visual, seni muzik dan seni
pergerakan.

Teori Pembelajaran
Behavioris
m

Pembelajaran berlaku
sekiranya terdapat
perubahan tingkah
laku yang boleh
diperhatikan.

Kognitivis
me
Pembelajaran
berlaku sekiranya
terdapat
perubahan dalam
pemikiran

Konstuktivis
me

membentuk
peraturan melalui
refleksi tentang
interaksi mereka
dengan objek dan
idea.
menggalakkan murid
mencari idea,
membuat kajian,
yakin diri dan dapat
berinteraksi.

Aktiviti SDP