Вы находитесь на странице: 1из 4

Os justi

(Lydian)

Nicht schnell

&C
1

Soprano

Alto

Tenor

Bass

Os

ju

&C

sti

ju

sti

Os

& .
&

ti

V .

en

ti

? .

sti

me

am,

am,

11

ti

am,

dim.

en

bi - tur

bi - tur

me - di

ta

bi - tur

p
p

di

ju

sti

os

ju

sti

sti

sa

sa


pi

pi

pi

me - di -

..

dim.

dim.

pi

me - di

- pi - en

ju

sa

sti

sa

bi - tur

cresc.

ta

os

ju

os

sa

.
cresc.

bi - tur

ta

os

ta

me - di

am,

dim.

dim.

en

ta

ti

dim.

en

& .

ju

me - di

ju

sti

Os

Os

?C

VC

Anton Bruckner
(1824-1896)

ta

.
.

j me

J

- di -

j

J

bi - tur

ti - am,

17

&

et

&

lin

gua

V
?

lin -

gua

e - jus

lo -

que

tur

ju

di

lo -

j j


e - jus

ju

.
&
di

j
J

&
di -

F

-

ci - um,

ci - um,

et

lin -

qua

27

&

lo -


lin -

gua

que

di

et

lin

ju

di

lo

que - tur,

tur ju - di - ci - um,

lo

que - tur

dim.
p

J J

- jus, et

lin

p
-

ci - um,

ju

lin

qua

f
et

ci - um,

J
J

.
J R

ju

poco a poco cresc.

jus

?

e - jus

tur

j j

et
22

cresc.

cresc.

que

ci - um,

gua

e - jus

et

lin -

lo

gua

j
J
ju

di

gua

e - jus

lo

ci - um,

dim.

que - tur ju dim.

&

32

di

&

.
V J R
di - ci - um

ci - um,

di

et

lin

ci - um,

et

gua

lin

gua

e - jus

f

e - jus,

e - jus lo -

cresc.

gua

e - jus

lo - que- tur

et

ju

cresc.

- que

ju

di -

di -

jus

&
V
?

lo

&

lo

p
p

Lex

lo -

De

que

.
que

w
e

ju

di

F

F

lin - gua

ci - um, et

ci

lin - gua

um.

ju
di
ci - um.

tur

- tur

que

- jus

jus

que

43

F
.

lo -

gua

ci - um, et

&

cresc.

lin

tur ju - di - ci - um,

38

cresc. sempre

lo - que- tur


lin -

et lin - gua

et

- tur

tur

jus

in

cor - de
dim.

di

ju

di

ju

dim.

ip - si

ci

ci

us,

um.

um.

lex

&

51

De - i,

&

lex

De - i,

..

cresc.

? F

lex

De

cresc.

lex

De

De -

cor - de,

cor

cor

in

i,

&

lex

- i

De

de,

in cor - de,

cor

de,

de,

in

us et non sup - plan - ta

dim.

cor - de,


dim.

in cor - de,

65

cor

de,

poco a poco dim.

jus in

cor

cor

bun - tur

de, in

gres- sus e

in

cor

cor - de ip - si - us,
poco a poco dim.

cor

jus.

us,

j j

in

cor - de,

de ip - si - us,

de ip - si

cor - de ip - si

j j

de ip - si - us, in cor - de,

poco a poco dim.

in

in cor - de,
dim.

cor

de ip - si

cor - de ip - si

in

jus in

poco a poco dim.

- i
e - jus in
jlex De

- j i,
lex
De
i
e - jus in


. J

p
&
p

&

58

in cor - de,

cor - de ip - si

in

w
-

,
j
j j

Al - le - lu - ja,

al - le - lu - ja!

j j