You are on page 1of 11

BOP

BOLETN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUA BOLETN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUA


www.dicoruna.es

D.L.: C-1-1958

VIERNES, 7 DE AGOSTO DE 2015 | BOP NMERO 149

Administracin Local
Municipal
Oroso
Bases da convocatoria de seleccin dun administrativo adscrito ao Departamento de Urbanismo do Concello de Oroso, como funcionario/a
interino/a as como creacin da bolsa de emprego
ANUNCIO
Por resolucin da Alcalda do 29/07/2015, aprobaronse as seguintes bases que rexen a convocatoria de seleccin dun
administrativo adscrito ao departamento de Urbanismo do Concello de Oroso, como funcionario/a interino/a as como creacin da bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de Administracin xeral, subescala administrativa,
no Concello de Oroso (artigo 21.1.g) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local; e artigo 41.14.c)
do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organizacin, funcionamento e
rxime xurdico das entidades locais):
RESOLUCIN DE ALCALDA N. 732/2015.
LOGO DE VER a providencia da Alcalda do 22 de xullo de 2015, pola que se acorda incoar o correspondente expediente
de seleccin como funcionario/a interino/a con carcter temporal para cubrir unha praza de administrativo adscrito ao
departamento de urbanismo do Concello de Oroso, por substitucin transitoria da funcionaria titular do posto, que desde o
da 30/06/2015 pasou situacin de servizos especiais por mor de ter ocupado un posto de concelleira con dedicacin
exclusiva noutro concello, as como para a creacin dunha bolsa de emprego para cubrir as prazas de xeito temporal que
se poidan producir no citado posto.
LOGO DE VER os informes favorables de Secretara e da Intervencin do Concello.
TENDO EN CONTA as facultades que me confire o artigo 21.1.g) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
rxime local; e o artigo 41.14.c) do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de
organizacin, funcionamento e rxime xurdico das entidades Locais, con esta data RESOLVO:
PRIMEIRO.APROBAR as bases que rexen na convocatoria de seleccin dun/dunha administrativo/a como funcionario/a
interino/a as como creacin de bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal, no Concello de Oroso (artigo 91
da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local e artigo 10 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto
Bsico do Empregado Pblico).
BASES QUE REXERN A CONVOCATORIA PARA A SELECCIN DUNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO NA REA DE URBANISMO COMA FUNCIONARIO INTERINO E CREACIN DE BOLSA DE EMPREGO PARA CUBRIR PRAZAS DE XEITO TEMPORAL DA
ESCALA DE ADMINISTRACIN XERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA, NO CONCELLO DE OROSO
1..Obxecto da convocatoria.

F uncionario de Escala de administracin xeral, Subescala administrativa, denominacin Administrativo, clave 03.00.03
adscrito ao departamento de Urbanismo do Concello de Oroso, grupo C1, nivel 20.
A duracin da relacin interina ser ata que se produza a reincorporacin da persoa titular da praza ou ata que aconteza
algunha das outras circunstancias previstas no artigo 24.2 da lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego pblico de Galicia.
Nestes casos o funcionario interino que via ocupando cesar do seu posto sen dereito a indemnizacin de ningn tipo
e a ningunha reserva da praza que ocupou de forma interina, nin ningn outro dereito ou relacin especial algunha sobre a
praza que se convoca.
Igualmente obxecto da presente convocatoria a creacin dunha bolsa de emprego para proceder provisin temporal
de prazas mediante o nomeamento de funcionarios interinos da Escala de Administracin Xeral, subescala administrativa,
Pgina 1 / 11

Nmero de anuncio 2015/8307

obxecto da presente convocatoria a seleccin dun funcionario interino para a cobertura dunha praza en substitucin
do titular da mesma que se atopa na actualidade en situacin administrativa de Servicios Especiais, tendo as seguintes
caractersticas na relacin de postos de traballo (RPT) do Concello de Oroso:

BOP

BOLETN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUA


BOLETN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUA
Viernes, 7 de agosto de 2015 Nmero 149

polos motivos sinalados no artigo 10. 1 b) c) e d) da Lei 7/2007 do estatuto bsico do empregado pblico e artigo 23.2
b) c) e d) da lei 2/2015 do emprego pblico de Galicia, dicir, para a substitucin temporal dos titulares ou eventualmente
dos seus substitutos, en tanto en canto non se reincorporen sa praza, a execucin de programas de carcter temporal e
o exceso ou acumulacin de tarefas por un prazo mximo de seis meses, dentro dun perodo de doce meses.
2..Funcins da praza.
Sern funcins da praza as establecidas na correspondente ficha da relacin de postos de traballo do Concello de
Oroso para a citada praza:
Responsabilidades xerais:
Colaboracin e apoio na xestin dos expedientes, na organizacin do servicio e, especialmente no seguimento dos
asuntos.
Trmite de expedientes e documentos.
Asume a responsabilidade da organizacin do arquivo de oficina ou da unidade administrativa.
Tarefas mis significativas:
Colabora na obtencin e aportacin de datos en informes, propostas, expedientes, traballos varios, etc.
Controla, e realiza de se-lo caso, o seguimento, arquivo e rexistro de expedientes, documentacin, etc.
R
 edacta acordos ou resolucins de conformidade cos modelos que sexan facilitados pola Secretara do Concello
ou outros postos con facultades de asesoramento xurdico ou Xefaturas de departamentos.
Redacta oficios simples ou de certa complexidade.
Manexa terminais, tratamentos de textos, calculadoras, mquinas de escribir, etc.
R
 ealiza operacins concretas como cumprimentar impresos; efectuar, verificar ou comprobar liquidacins; levar a
cabo clculos de complexidade media.
Informa e atende pblico, en defecto de auxiliares e subalternos.
Demais tarefas, en cada departamento, legalmente encomendadas sa subescala.
3..Procedemento de seleccin.
Ser o de Oposicin, quenda libre.
4..Requisitos para participar no proceso selectivo.
a) Ser espaol ou nacional dun Estado membro da Unin Europea ou de calquera daqueles Estados s que en virtude
de tratados internacionais celebrados pola Unin Europea e ratificados por Espaa, sexa de aplicacin a libre circulacin de
traballadores nos termos establecidos na normativa vixente, ademais, consonte co disposto no artigo 57 da Lei 7/2007,
do 12 de abril, do Estatuto Bsico do empregado pblico, tamn podern acceder praza os estranxeiros que renan a
condicin de cnxuxes de espaois ou de nacionais doutros estados membros da Unin Europea, sempre que non estean
separados de dereito, e os seus descendentes e os do seu cnxuxe sempre que non estean separados de dereito menores de 21 anos ou maiores que vivan s sas expensas.
b) Ter cumprido a lo menos 16 anos de idade.
c) Estar en posesin ou en condicin de obtela na data de terminacin do prazo de presentacin de instancias da
titulacin de bacharelato superior, Formacin Profesional de 2. grao ou titulacins equivalentes ou superiores que habiliten
para o acceso praza convocada. As titulacins non expedidas en Espaa debern estar debidamente convalidadas polo
Ministerio de Educacin e Ciencia do Estado espaol.

e) Non atoparse separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das administracins pblicas e dos
rganos constitucionais ou estatutarios das Administracins pblicas ou dos rganos constitucionais ou estatutarios das
Comunidades Autnomas, nin atoparse en inhabilitacin absoluta ou especial para cargos pblicos por resolucin xudicial,
para o acceso ao corpo ou escala de funcionario ou para exercer funcins semellantes s que desenvolvan no caso de
persoal laboral, no que houbese sido separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non atoparse inhabilitado ou en situacin equivalente nin ter sido sometido a sancin disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado,
nos mesmos termos o acceso ao emprego pblico.
f) Posur a capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas habituais da praza que se aspira, sen que se
padeza enfermidade ou limitacin fsica ou psquica incompatibles coas funcins do posto. A condicin de discapacitado
Pgina 2 / 11

Nmero de anuncio 2015/8307

d) Non padecer enfermidades nin eiva fsica que lle incapacite para o desenvolvemento das correspondentes funcins
propias do posto de traballo.

BOP

BOLETN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUA


BOLETN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUA
Viernes, 7 de agosto de 2015 Nmero 149

e a sa compatibilidade acreditarase coa oportuna certificacin. Os aspirantes con discapacidade farn constar na sa
instancia se precisan adaptacin para as probas.
5..Publicidade.
As bases do presente proceso selectivo publicaranse integramente no taboleiro de anuncios do Concello, na pxina web
do concello de Oroso as coma no Boletn Oficial da Provincia de A Corua e igualmente facilitarase unha copia destas na
Oficina do Rexistro Xeral do Concello.
Publicarase un anuncio da convocatoria do proceso selectivo no Boletn Oficial da Provincia de A Corua e no taboleiro
de anuncios do Concello.
Os resultados das probas, as convocatorias de exames, citacins e emprazamentos aos aspirantes, as coma calquera
actuacin do tribunal cualificador levaranse a cabo unicamente a travs do taboleiro de anuncios do concello, medio exclusivo de notificacin aos interesados de conformidade co previsto no artigo 59.6 b) da lei 30/1992 de rxime xurdico das
administracins pblicas e procedemento administrativo comn, salvo que estas bases dispoan expresamente o contrario,
sen perxuicio da sa publicacin complementaria na pxina web do concello.
6..Presentacin de instancias.
Os que desexan tomar parte no procedemento selectivo, presentarn a solicitude no modelo oficial que figura como
anexo II a estas bases.
Na solicitude manifestarn que renen todos e cada un dos requisitos da presente convocatoria e comprometeranse
no caso de obter a praza, a prestar xuramente ou promesa de conformidade co RD 70/1979, as como no seu caso,
declaracin responsable de posur os certificados e titulacins necesarios para quedar exentos das probas cuarta e quinta
do proceso selectivo.
As solicitudes dirixiranse ao Sr. alcalde da Corporacin Municipal, e presentaranse no rexistro xeral do Concello ou
en calquera dos lugares establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/92, no prazo de 20 das naturais, contados desde o da
seguinte ao da publicacin da convocatoria no BOP, acompaarase da seguinte documentacin:
Xustificante de pagamento da taxa por dereitos de exame, que de conformidade coa ordenanza fiscal reguladora
queda establecida en 25,00 . O pagamento farase nas contas bancarias do Concello no modelo de autoliquidacin dispoible na web do Concello de Oroso e nas oficinas municipais.
7..Admisin de aspirantes.
Logo de rematar o prazo de presentacin de instancias a Alcalda ditar resolucin no prazo mximo dun mes,
contendo:
1. A lista de aspirantes admitidos e excludos con expresin dos motivos da exclusin.
2. A designacin do tribunal cualificador.
3. Lugar e data da realizacin da primeira proba.
A resolucin publicarase nos termos do pargrafo seguinte no Boletn Oficial da Provincia e ntegra no taboleiro de
edictos da Corporacin, concedndose un prazo de 10 das hbiles, a partir do seguinte ao da publicacin do anuncio no
Boletn Oficial da Provincia para a correccin por parte de quen fose excludo dos defectos aos que alude o artigo 71 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro. A publicacin da dita resolucin no Boletn Oficial da Provincia ser determinante, as
mesmo, a para efectos de posibles impugnacins e recursos, de conformidade co previsto na mencionada Lei.

A dita lista elevarase a definitiva polo transcurso do prazo de reclamacins, se non as houbese; no caso contrario
exporase de novo a resolucin que aprobe a lista definitiva, no mesmo lugar que c provisional, sen necesidade de novo
anuncio nos diarios oficiais, nun prazo mximo dun mes a partir da finalizacin do prazo de reclamacins.
8..Tribunal de seleccin.
Consonte cos artigos 55 e 60 da Lei 7/2007, do Estatuto bsico do empregado pblico, co Real decreto 896/1991,
polo que se establece as regras bsicas e os programas mnimos aos que teen que axustarse os procedementos de
seleccin dos funcionarios na administracin local e co artigo 11 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da
Administracin Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, o tribunal ter unha composicin mnima de cinco
membros e contar cos seguintes membros:

Pgina 3 / 11

Nmero de anuncio 2015/8307

O anuncio publicado no BOP conter exclusivamente a indicacin de que as listas certificadas completas de admitidos
e excludos encontraranse expostas ao pblico no taboleiro de edictos da Corporacin xunto coa composicin do Tribunal
cualificador, o lugar e data de realizacin das probas, e o rxime de recursos.

BOP

BOLETN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUA


BOLETN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUA
Viernes, 7 de agosto de 2015 Nmero 149

Presidente: un funcionario pertencente ao grupo de clasificacin profesional de titulacin igual ou superior esixida
para o acceso praza convocada ou quen legalmente a substita.
Secretario/a: o da Corporacin ou quen legalmente a substita.
T res funcionarios de carreira pertencentes ao grupo de clasificacin profesional de titulacin igual ou superior ou
esixido para o acceso praza convocada ou quen legalmente os substita.
Os integrantes do tribunal debern absterse de formar parte deste, cando concorran as circunstancias previstas no
artigo 29 da Lei 30/1992, notificndoo autoridade convocante, ou cando tiveran realizado tarefas de preparacin a probas selectivas semellantes aqu convocada nos cinco anos anteriores publicacin desta convocatoria. Os aspirantes,
igualmente, podern recusar aos membros do Tribunal de acordo co artigo 29 da mencionada Lei.
O tribunal non poder constiturse, nin actuar sen a presenza, cando menos, de mais da metade dos seus membros,
titulares ou suplentes, indistintamente. En todo caso requrese a asistencia do/a Presidente/a e do Secretario/a ou dos
que legalmente os substitan.
O tribunal resolver por maiora de votos dos seus membros presentes, todas as dbidas e propostas que se produzan
para a aplicacin das normas contidas nestas bases, e estar facultado para resolver as cuestins que poidan suscitarse
durante a realizacin das probas, as como adoptar as medidas necesarias para garantir a debida orde nas mesmas.
As resolucins do tribunal vincularn Administracin sen prexuzo de que esta, de ser o caso, poida proceder sa
revisin de acordo co previsto no artigo 102 e seguintes da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rxime xurdico das
administracins pblicas e procedemento administrativo comn.
O tribunal poder solicitar o asesoramento de expertos ou especialistas que determine. Asemade o tribunal, se o estima preciso ou conveniente poder dispoer a incorporacin s seus traballos de asesores ou especialistas que actuarn
como colaboradores do tribunal exclusivamente no exercicio das sas especialidades tcnicas. Estes asesores tamn tern
dereito correspondente compensacin econmica.
O tribunal resolver tdalas dbidas que puideran xurdir na aplicacin destas normas as como o que se deba facer nos
casos non previstos nas mesmas, sen prexuzo do que se sinala respecto ao rxime de recursos e revisin de exames.
9..Procedemento de seleccin.
FASE DE OPOSICIN:
A oposicin constar de cinco exercicios, eliminatorios cada un deles, de modo que non podern pasar ao seguinte
exercicio os aspirantes que non alcanzaran a cualificacin mnima establecida para cada un deles.
Os exercicios, probas e lecturas de exercicios escritos practicaranse nun chamamento nico, sendo excludo do proceso selectivo quen non compareza, calquera que sexa a causa, salvo previsin normativa especfica de rango superior.
Primeira proba
Obrigatoria e eliminatoria. Consistir en contestar, no prazo mximo dunha hora e carto, un cuestionario tipo test de 75
preguntas, con cinco de reserva adicionais, con catro respostas alternativas e unha soa correcta, sobre o contido do programa especificado no anexo I da convocatoria. Cada tres respostas incorrectas anularn unha resposta correcta. O exercicio
ser cualificado de apto ou non apto. Sern eliminados aqueles aspirantes que non sexan cualificados de aptos.
Corresponder ao tribunal determinar o nmero de respostas correctas necesarias para ser cualificado como apto,
co obxectivo de garantir na medida do posible a cobertura da praza e a creacin da bolsa de emprego con aspirantes con
coecementos suficientes e ao mesmo tempo a axilidade do proceso selectivo.
Obrigatoria e eliminatoria. Consistir en desenvolver por escrito, no prazo mximo de dous horas, catro cuestins sobre
aspectos relacionados cos temas comprendidos no Anexo da convocatoria, dous da parte xeral e dous da parte especial.
Valorarase neste exercicio a correccin das respostas e a capacidade de redaccin e sntese. O exercicio ser cualificado
de 0 a 10 puntos, e ser preciso alcanzar un mnimo de cinco puntos para superalo. Sern eliminados/as aqueles/as
aspirantes que non o obtean.
Corresponder ao tribunal determinar o nivel de coecementos esixido para acadar a puntuacin mnima.
Terceira proba
Obrigatoria e eliminatoria, de carcter prctico.
Consistir en demostrar coecementos de rxime xurdica das administracins pblicas e especificamente do rxime
local, as coma de dereito urbanstico a travs de exercicios prcticos propostos polo tribunal a desenvolver durante un
Pgina 4 / 11

Nmero de anuncio 2015/8307

Segunda proba

BOP

BOLETN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUA


BOLETN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUA
Viernes, 7 de agosto de 2015 Nmero 149

perodo mximo de unha hora e trinta minutos. Os aspirantes podern acudir provistos de normativa en formato papel sen
comentarios e sen que poidan acompaarse de libros de formularios ou manuais.
O exercicio ser cualificado de 0 a 10 puntos, e ser preciso alcanzar un mnimo de 5 puntos para superalo. Sern
eliminados aqueles aspirantes que non a obtean.
Corresponder ao tribunal determinar o nivel de coecementos esixido para acadar a puntuacin mnima.
Cuarta proba
Consistir en demostrar coecementos de informtica de nivel usuario sobre o sistema operativo Windows e o
paquete ofimtico Office a travs de exercicios prcticos propostos polo tribunal a desenvolver cun ordenador durante un
perodo mximo de unha hora.
Ter carcter obrigatorio, e eliminatorio, ags para aqueles aspirantes que na solicitude de admisin no proceso
selectivo declarasen estar en posesin da certificacin galega de competencias dixitais en ofimtica regulada no Decreto
218/2011 da Xunta de Galicia, ou estar en condicins de obtela coma mximo data de remate de presentacin de instancias, e presentasen a correspondente xustificacin no prazo previsto na base 10. se fosen propostos. O exercicio ser
cualificado de apto ou non apto. Sern eliminados aqueles aspirantes que non sexan cualificados de aptos.
Corresponder ao tribunal determinar o nivel de coecementos esixido para acadar a cualificacin de aptos.
Quinta proba
Coecemento de galego. Consistir na traducin directa e/ou inversa de un ou varios textos, en casteln ou galego,
facilitados polo tribunal, nun tempo mximo de 30 minutos.
Ter carcter obrigatorio, e eliminatorio, ags para aqueles opositores que na solicitude de admisin no proceso selectivo declarasen estar en posesin do certificado CELGA nivel 4 ou de ter superados os estudos conducentes obtencin
da validacin do nivel de competencia en lingua galega equivalente ao CELGA 4 segundo a Orde do 16 de xullo de 2007 da
Consellera de Cultura, Educacin e Ordenacin Universitaria, modificada pola ORDE do 10 de febreiro de 2014, ou estar
en condicins de obtelos coma mximo data de remate de presentacin de instancias e presentasen a correspondente
xustificacin no prazo previsto na base 10. se fosen propostos. O exercicio ser cualificado de apto ou non apto. Sern
eliminados aqueles aspirantes que non sexan cualificados de aptos.
Corresponder ao tribunal determinar o nivel de coecementos esixido para acadar a cualificacin de aptos.
Cualificacin final.
A cualificacin definitiva da oposicin ser o resultado da suma das puntuacins outorgadas polo tribunal en cada un
dos exercicios que compoen a fase de oposicin.
De tal xeito, despois de rematar as probas, o tribunal propor o nomeamento do aspirante que, na suma total das
puntuacins asignadas na oposicin obtivera a maior puntuacin. No caso de empate ter preferencia aquel aspirante que
tea obtido unha maior puntuacin na terceira proba; en caso de persistir o empate aquel que tivera obtido un maior nmero
de respostas correctas na primeira proba. Se pese a isto persistise o empate resolverase mediante sorteo pblico ante o
tribunal.
O tribunal non poder declarar que superaron o proceso selectivo un nmero superior de aspirantes ao de prazas
convocadas.
10..Lista de aprobados e presentacin de documentos.
Finalizado o proceso selectivo o tribunal far pblicas no taboleiro de edictos do concello, a relacin definitiva dos
aspirantes aprobados indicando o seu DNI e pola orde da puntuacin obtida. Esta relacin presentarase ao Sr. alcalde coa
proposta do candidato que obtivese maior puntuacin para o nomeamento de funcionario interino.

1..Fotocopia (que deber presentar xunto co orixinal para a sa compulsa) do Documento Nacional de Identidade ou
documento equivalente de estranxeira.
2..Fotocopia (que deber presentar xunto co orixinal para a sa compulsa) do ttulo acadmico esixido na base 4. ou
no seu defecto, o xustificante de ter aboado os dereitos para a sa expedicin.
3..No caso de haber declarado a sa posesin, fotocopia (que deber presentar xunto co orixinal para a sa compulsa) do certificado CELGA nivel 4 ou a validacin do nivel de competencia en lingua galega equivalente ao CELGA 4 segundo
a Orde do 16 de xullo de 2007 da Consellera de Cultura, Educacin e Ordenacin Universitaria, modificada pola ORDE do
10 de febreiro de 2014 expedidos polos organismos e autoridades previstos na devandita Orde.
Pgina 5 / 11

Nmero de anuncio 2015/8307

O aspirante proposto, achegar no prazo mximo de 10 das naturais, contados a partir da publicacin da lista de
aprobados no taboleiro de edictos, os documentos seguintes:

BOP

BOLETN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUA


BOLETN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUA
Viernes, 7 de agosto de 2015 Nmero 149

4..No caso de haber declarado a sa posesin, fotocopia (que deber presentar xunto co orixinal para a sa compulsa) da certificacin galega de competencias dixitais en ofimtica regulada no Decreto 218/2011 da Xunta de Galicia
expedida pola Axencia para a Modernizacin Tecnolxica de Galicia.
5..Declaracin xurada de non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das administracins pblicas ou dos rganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autnomas nin atoparse en inhabilitacin absoluta ou especial para empregos ou cargos pblicos por resolucin xudicial.
No suposto de ser nacional doutro Estado, declaracin xurada ou promesa de non atoparse inhabilitado ou en situacin
equivalente, nin ter sido sometido a sancin disciplinaria ou equivalente que impida no seu Estado, o acceso emprego
pblico.
6..Declaracin xurada de non atoparse incurso en ningunha causa de incapacidade e incompatibilidade de conformidade coa lexislacin vixente e referido ao momento da sa toma de posesin.
No mesmo prazo sinalado para a presentacin da documentacin, o aspirante seleccionado someterase a recoecemento mdico polos servizos do Concello, para acreditar que non padece enfermidade ou defecto fsico nin psquico que
impida o desempeo das correspondentes funcins.
Os aspirantes que fagan valer a sa condicin de persoas con discapacidade debern presentar certificado dos rganos competentes do Ministerio de Traballo e Seguridade Social que acredite tal condicin e igualmente debern presentar
certificado dos citados rganos ou da administracin sanitaria acreditativo da compatibilidade do desenvolvemento das
tarefas e funcins correspondentes.
A non presentacin dentro do prazo fixado da documentacin esixida nesta base ou non sometemento ao recoecemento mdico esixido e ags nos casos de forma maior, ou cando do exame da mesma dedzase que carecen dalgn dos
requisitos sinalados na base 4., supor que o aspirante non poder ser nomeado funcionario interino e quedarn anuladas
as actuacins, sen prexuzo da responsabilidade en que houberan incorrido por falsidade na solicitude de participacin.
Neste caso proceder a requirrselle a documentacin ao aspirante que tivera quedado en segunda posicin concedndolle idntico prazo para que proceda a presentala.
11..Nomeamento e toma de posesin.
Rematado o proceso selectivo e presentada a documentacin polo interesado o Sr. alcalde efectuar o nomeamento, a
favor do candidato proposto, como funcionario interino.
O nomeamento deber ser notificado ao interesado, o cal deber tomar posesin dentro do prazo mximo de tres das
hbiles (no se computar no seu caso o sbado), contado desde a data de notificacin, tendo en conta que dito nomeamento realizarase con carcter de interinidade por substitucin transitoria da titular. O cese do funcionario interino seleccionado
realizarse producirase pola causas indicada na base 1. das presentes bases.
A resolucin de nomeamento deber igualmente ser publicada no BOP e no taboleiro do Concello co rxime de recursos
que proceda.
12..Creacin dunha bolsa de emprego.
Crearase unha bolsa de emprego forma da pola lista de aspirantes que logo de superar as probas da fase de oposicin
non obtiveran praza, ordenados de maior a menor puntuacin, inclundose no primeiro posto o aspirante nomeado no
presente proceso selectivo.

Os que formen parte da mesma podern ser chamados (sempre respectando a orde da lista), para cubrir postos de
traballo de administrativo de administracin xeral, nos casos sinalados no artigo 10. 1 b) c) e d) da Lei 7/2007 do estatuto
bsico do empregado pblico e artigo 23.2 b) c) e d) da lei 2/2015 do emprego pblico de Galicia, dicir, para a substitucin temporal dos titulares ou eventualmente dos seus substitutos, en tanto en canto non se reincorporen sa praza, a
execucin de programas de carcter temporal e o exceso ou acumulacin de tarefas por un prazo mximo de seis meses,
dentro dun perodo de doce meses.
Unha vez detectada a situacin de necesidade de cubrir temporalmente unha praza, e elaborado o correspondente
expediente no que se acreditar o cumprimento dos supostos expostos no pargrafo anterior as como a existencia de
crdito orzamentario, a Alcalda proceder ao chamamento sucesivo dos aspirantes por orde de lista, debendo os interesados manifestar o seu interese por escrito no prazo mximo improrrogable de dous das hbiles dende a notificacin
da oferta por parte do Concello de Oroso, transcorrido o cal entenderase que renuncia e pasarase ao chamamento do
seguinte da lista.
Pgina 6 / 11

Nmero de anuncio 2015/8307

condicin inescusable para a pertenza devandita bolsa o mantemento durante a vixencia desta dos requisitos
relacionados na base 4. das presentes bases.

BOP

BOLETN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUA


BOLETN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUA
Viernes, 7 de agosto de 2015 Nmero 149

A notificacin practicarase exclusivamente mediante a publicacin da oferta no taboleiro de anuncios e na pxina web
do Concello, sen prexuzo de que se intente proceder a contactar co interesado por va telefnica polo menos das veces
en horas distintas en horario de ma, do cal quedar a debida constancia no expediente mediante informe emitido polo
funcionario que realice os intentos.
No caso de manifestar o seleccionado o seu interese, deber presentar a documentacin relacionada na base 10., se
non o fixera anteriormente, no prazo indicado na citada base.
Cando un dos aspirantes includos na lista fose chamado para ocupar un posto, ao rematar o perodo de prestacin de
servizos recuperar o seu lugar inicial na mesma de xeito que poder ser chamado novamente para outra interinidade.
A renuncia, ou a non presentacin da aceptacin da oferta e da documentacin esixida en prazo implicar que o interesado pasar a ocupar o ltimo lugar da lista.
Os integrantes da bolsa podern en calquera momento comunicar a renuncia definitiva integracin nesta, mediante
solicitude por escrito que ter que ir dirixida ao alcalde-presidente da Corporacin.
A duracin desta bolsa de emprego ter unha validez de cinco anos contados dende a publicacin das presentes bases
no Boletn Oficial da Provincia, ou, no seu defecto, ata que todos os interesados que figuren nela non manifesten interese
nunha oferta de traballo concreto ou presenten a sa renuncia.
13..Dereitos de exame.
Conforme ao previsto no artigo 6 da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por dereitos de exame do Concello de Oroso
publicada no BOP n. 245, do 25/10/2006, os aspirantes tern que aboar unha taxa de 25,00 para poder participar no
presente proceso selectivo.
A taxa esixirase en rxime de autoliquidacin, debendo os/as aspirantes practicala nos impresos habilitados efecto
pola administracin municipal, que se podern obter na pxina web do Concello de Oroso ou nas oficinas municipais, e
realizar o ingreso na entidade bancaria autorizada, o que se deber acreditar no momento de presentar a correspondente
instancia de participacin no proceso selectivo.
A solicitude non se tramitar mentres non se faga efectivo o importe da taxa, nos termos previstos na ordenanza
fiscal.
Cando por causas non imputables suxeito pasivo, a actividade tcnica e/ou administrativa que constite o feito impoible desta taxa non se realice, proceder a devolucin do importe correspondente. Por tanto, non proceder a devolucin
algunha dos dereitos de exame nos supostos de exclusin das probas selectivas por causas imputables ao interesado.
14..Recursos.

Sen prexuzo do establecido no pargrafo anterior; as solicitudes de revisin de exame que poidan presentarse polos
aspirantes sern consideradas como solicitudes de acceso ao expediente ao abeiro do previsto no artigo 35 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e procedemento administrativo comn,
sendo a nica obriga para o Tribunal de Seleccin a de expoer os criterios tcnicos xerais que se tiveron en conta para a
obtencin da puntuacin.
Contra os acordos, actas e valoracins realizadas polo Tribunal de Seleccin caber a posibilidade de interpoer recurso de alzada de conformidade co previsto nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rxime xurdico
das administracins pblicas e procedemento administrativo comn, ante a Alcalda-Presidencia da Corporacin.
15..Normativa de aplicacin.
En todo o non previsto nas presentes bases estarase ao disposto na Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases
de rxime local; Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicins
vixentes en materia de rxime local, Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administracin Local de Galicia; Lei 30/1992, do 26 de
Pgina 7 / 11

Nmero de anuncio 2015/8307

Contra a resolucin de alcalda que aprobe as presentes bases, que pon fin va administrativa, poderase interpoer
un recurso contencioso-administrativo ante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de A Corua, no prazo de dous
meses contados dende o da seguinte ao da publicacin do anuncio do proceso selectivo no Boletn Oficial da Provincia
da Corua, segundo o art. 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdicin contencioso-administrativa. As mesmo
poderase interpoer un recurso potestativo de reposicin ante o alcalde-presidente, no prazo dun mes contado a partir do
da seguinte ao da publicacin do anuncio do proceso selectivo no Boletn Oficial da Provincia da Corua (artigos 116, 117
e 48 da Lei 30/92, do 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo
comn). No caso de que se interpoa o recurso potestativo de reposicin, ata que sexa resolto expresamente ou se produza
a desestimacin presunta, non se poder interpoer o recurso contencioso-administrativo (artigo 116 da Lei 30/92, do 26
de novembro, de rxime xurdico das Administracins pblicas e do procedemento administrativo comn).

BOP

BOLETN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUA


BOLETN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUA
Viernes, 7 de agosto de 2015 Nmero 149

novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e procedemento administrativo comn, e Lei 2/2015, do 29 de
abril, de emprego pblico de Galicia, as como a restante normativa de desenvolvemento da lexislacin indicada.
ANEXO I.TEMARIO
PARTE XERAL
Tema 1. A Constitucin Espaola de mil novecentos setenta e oito. Estrutura e principios xerais. Dereitos e deberes
fundamentais dos espaois. A sa garanta e suspensin. O Tribunal Constitucional: composicin e funcins. A reforma da
Constitucin.
Tema 2. A Organizacin do Estado na Constitucin: organizacin institucional ou poltica e organizacin territorial. O
Estatuto de Autonoma de Galicia. A Coroa. As Cortes Xerais: referencia ao Defensor do Pobo e ao Tribunal de Contas.
Tema 3. O Goberno e a Administracin. Relacins do Goberno coas Cortes Xerais. O Poder Xudicial: principios constitucionais. O Consello Xeral do Poder Xudicial. O Ministerio Fiscal.
Tema 4. O ordenamento xurdico-administrativo. O dereito comunitario: regulamentos, directivas e decisins. A Constitucin. A Lei: as sas clases. Os Tratados Internacionais. O regulamento: concepto e clases. A potestade regulamentaria.
A potestade regulamentaria das Entidades locais: Regulamentos e Ordenanzas. Procedemento de elaboracin. O Regulamento orgnico. Os Bandos.
Tema 5. A relacin xurdico-administrativa. Concepto. Suxeitos: a Administracin e o administrado. Capacidade e representacin. Dereitos do administrado e intereses lextimos. Os actos xurdicos do administrado.
Tema 6. O procedemento administrativo: concepto e clases. A sa regulacin no Dereito positivo: principios informadores. As fases do procedemento administrativo: iniciacin, ordenacin, instrucin e terminacin. A obrigacin de resolver e
o rxime do silencio administrativo.
Tema 7. O acto administrativo: concepto, clases e elementos. Motivacin e forma. A notificacin: contido, prazo e prctica.
A notificacin defectuosa. A publicacin. A aprobacin por outra Administracin. A demora e retroactividade da eficacia.
Tema 8. Eficacia dos actos administrativos. Executividade e execucin forzosa. Suspensin. Validez e invalidez do acto
administrativo. Supostos de nulidade de pleno dereito e anulabilidade. Convalidacin, conservacin e conversin.
Tema 9. Revisin dos actos administrativos. Revisin de oficio. Os recursos administrativos: principios xerais. O recurso de alzada. O recurso potestativo de reposicin. O recurso extraordinario de revisin. As reclamacins administrativas
previas ao exercicio de accins civs e laborais. Procedementos substitutivos dos recursos administrativos: conciliacin,
mediacin e arbitraxe.
Tema 10. A coaccin administrativa: o principio de autotutela executiva. A execucin forzosa dos actos administrativos:
os seus medios e principios de utilizacin. A coaccin administrativa directa. A va de feito.
Tema 11. A potestade sancionadora: concepto e significado. Principios do exercicio da potestade sancionadora. O
procedemento sancionador e as sas garantas. Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia potestade
sancionadora local.
Tema 12. Formas da accin administrativa, con especial referencia Administracin Local. A actividade de Fomento: as
subvencins e normativa aplicable. A actividade de Polica: as licenzas e autorizacins administrativas, as sas clases. O
Servizo Pblico Local: formas de xestin do servizo pblico local.

Tema 14. Rxime xurdico dos contratos das Administracins pblicas: Requisitos dos contratos. A Administracin
contratante: Entes includos e excludos do mbito da Lei de Contratos do Sector Pblico; o rgano de contratacin. O
contratista: capacidade, solvencia, prohibicins, clasificacin.
Tema 15. A seleccin do contratista, actuacins previas contratacin. Procedementos, formas e criterios de adxudicacin. Garantas. Perfeccionamento e formalizacin do contrato.
Tema 16. Execucin e modificacin dos contratos. Prerrogativas da Administracin. A revisin de prezos. Extincin do
contrato. Clases de contratos administrativos: contrato de obras, de xestin de servizos pblicos e de subministros. Outros
contratos administrativos.

Pgina 8 / 11

Nmero de anuncio 2015/8307

Tema 13. A responsabilidade da Administracin Pblica: evolucin histrica e situacin actual. Os orzamentos da
responsabilidade. Danos resarcibles. A accin e o procedemento administrativo en materia de responsabilidade. A responsabilidade patrimonial das autoridades e persoal ao servizo das Administracins pblicas.

BOP

BOLETN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUA


BOLETN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUA
Viernes, 7 de agosto de 2015 Nmero 149

Tema 17. O Rxime local: significado e evolucin histrica. A Administracin Local na Constitucin. O principio de
autonoma local. O Municipio: concepto e elementos. Alteracins de termos municipais. Lexislacin bsica e lexislacin
autonmica. A poboacin municipal. O Padrn de habitantes. O estatuto dos vecios. Dereitos dos estranxeiros. A Provincia.
Outras entidades locais: as comarcas, mancomunidades e reas metropolitanas.
Tema 18. A organizacin municipal. rganos necesarios e competencias: o alcalde, tenentes de alcalde, o Pleno e
a Xunta de Goberno Local. rganos complementarios: Comisins Informativas e outros rganos. Os grupos polticos. A
participacin vecial na xestin municipal. Os Municipios de gran poboacin.
Tema 19. As competencias municipais. Os servizos mnimos municipais. Funcionamento dos rganos colexiados locais:
rxime de sesins e acordos. Actas e certificacins de acordos. As resolucins do presidente da Corporacin. O acceso
dos concelleiros informacin.
Tema 20. Administracin electrnica. Tramitacin telemtica de expedientes. Lexislacin en materia de proteccin de
datos de carcter persoal. Lexislacin en materia de transparencia. Polticas de igualdade na Administracin Pblica.
PARTE ESPECIAL
Tema 20. Especialidades do procedemento administrativo local. O Rexistro de Entrada e Sada de Documentos: requisitos na presentacin de documentos. Comunicacins e notificacins.
Tema 21. A intervencin administrativa na propiedade privada. A expropiacin forzosa. Suxeitos, obxecto e causa. O procedemento xeral. Garantas xurisdicionais. A reversin expropiatoria. Tramitacin de urxencia. Procedementos especiais.
Tema 22. O patrimonio das entidades locais. Bens de dominio pblico e bens patrimoniais: concepto, natureza e elementos. Afectacin e mutacins demaniais. Utilizacin: reserva e concesin.
Tema 23. Prerrogativas e potestades das entidades locais en relacin cos seus bens. Os bens comunais. O inventario.
Os montes veciais en man comn.
Tema 24. O persoal ao servizo das Corporacins Locais: Clases e rxime xurdico. Rxime xurdico do persoal funcionario das Entidades Locais: dereitos, deberes, rxime disciplinario. Situacins administrativas do persoal funcionario. Dereitos
econmicos e seguridade social. Rxime de incompatibilidades.
Tema 25. As Facendas Locais: rxime xurdico. Clasificacin dos ingresos. As ordenanzas fiscais. Rxime de aprobacin. Os impostos locais. Clases e rxime xurdico.
Tema 26. Rxime urbanstico da propiedade do solo: principios xerais. Clases de solo e principais caractersticas das
mesmas na lexislacin estatal e autonmica de Galicia.
Tema 27. O Planeamento urbanstica na lexislacin autonmica de Galicia: significado e clases de plans. Procedemento
de elaboracin e aprobacin. Iniciativa e colaboracin dos particulares. Publicidade. Efectos da aprobacin dos plans.
Modificacin e revisin dos plans.
Tema 28. Plan de desenvolvemento luz da normativa autonmica de Galicia. Plans Parciais. Estudos de Detalle. Plan
de Reforma Interior. O plan especial. As Ordenanzas Urbansticas.
Tema 29. Execucin do plan. Presupostos de execucin . Os diversos sistemas de actuacin: eleccin do sistema. O
principio de equidistribucin e as sas tcnicas: reas de reparticin e unidade de execucin. Aproveitamento medio e tipo.
O programa de actuacin. O proxecto de urbanizacin.
Tema 30. O sistema de compensacin e asimilados na normativa autonmica. Estatutos e bases de actuacin da Xunta
de Compensacin. Sistema de cooperacin. A reparcelacin. Sistema de expropiacin.

Tema 32. Expropiacins urbansticas. Supostos expropiatorios. Procedementos de taxacin individual e conxunta. Supostos indemnizatorios.
Tema 33. Instrumentos de intervencin no mercado do solo. Os patrimonios pblicos de solo: especial referencia ao
rxime xurdico do Patrimonio Municipal do solo. O dereito de superficie.
Tema 34. Intervencin administrativa na edificacin ou uso do solo. A autorizacin administrativa a travs de licenza urbanstica: rxime xurdico con especial referencia ao silencio administrativo. Outras tcnicas autorizatorias: a comunicacin
previa ou a declaracin responsable en materia de obras. Obras realizadas pola Administracin Pblica.

Pgina 9 / 11

Nmero de anuncio 2015/8307

Tema 31. Outros sistemas de execucin urbanstica: execucin forzosa, axente urbanizador, actuacins prioritarias e
outros sistemas. Excepcins actuacin mediante unidades de execucin: actuacins illadas e asistemticas. Obtencin
de terreos dotacionais. Os convenios urbansticos: modalidades e caractersticas.

BOP

BOLETN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUA


BOLETN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUA
Viernes, 7 de agosto de 2015 Nmero 149

Tema 35. As ordes de execucin. Deberes de conservacin, limpeza e ornato. Expediente de declaracin de runa. Os
informes sectoriais.
Tema 36. A inspeccin urbanstica. Proteccin da legalidade urbanstica. Obras sen a preceptiva autorizacin administrativa ou contrarias as sas condicins. Inexactitude, falsidade e omisin de datos nas comunicacins previas de obras. A
restauracin da legalidade urbanstica. Infraccins e sancins urbansticas.
Tema 37. Aspectos econmicos con transcendencia urbanstica. O imposto sobre construcins, instalacins e obras.
As contribucins especiais e cotas de urbanizacin. Diferenza entre ambas figuras.
Tema 38. Comunicacin previa en materia de actividades. A Lei 9/2013, do 19 de decembro, de emprendemento e
da competitividade econmica de Galicia. Efectos das comunicacins previas. Actuacins de comprobacin. Avaliacin
ambiental de actividades. Declaracin de incidencia ambiental. Entidades de certificacin de conformidade municipal.
Rxime sancionador.
Tema 39. Lei de Montes de Galicia. Competencias municipais na materia. Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevencin e
defensa contra os incendios forestais de Galicia. A xestin subsidiaria da biomasa por parte das entidades locais.

Nmero de anuncio 2015/8307

Tema 40. Lei 37/2003, do 17 de novembro, do rudo. Inspeccin. Infraccins e sancins en materia de rudo.

Pgina 10 / 11

BOP

BOLETN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUA


BOLETN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUA
Viernes, 7 de agosto de 2015 Nmero 149

ANEXO II.MODELO DE INSTANCIA


D./Dna ....................., con DNI /NIE nmero ................... e domicilio
a efectos de notificacins e comunicacin en ........................., CP ............, localidade ........., telf. ......
EXPN:
1.).Que ten coecemento da convocatoria publicada para a seleccin dun administrativo interino e creacin de bolsa
de emprego segundo as bases publicadas no BOP de data _____
2.).Que estou en posesin de todos e cada un dos requisitos esixidos na base 4. de seleccin para participar no
presente proceso selectivo e no caso de obter a praza compromtome a prestar xuramento ou promesa de conformidade
co RD 70/1979.
3.) Que coezo e acato incondicionalmente as bases que rexen o presente proceso selectivo.
4.) Que estou en posesin da seguinte titulacin ou en condicins de obtela data de remate de presentacin de
solicitudes do presente proceso selectivo (marcar o que proceda).

Certificado CELGA nivel 4 ou de ter superados os estudos conducentes obtencin da validacin do nivel de competencia en lingua galega equivalente ao CELGA 4 segundo a Orde do 16 de xullo de 2007 da Consellera de Cultura,
Educacin e Ordenacin Universitaria, modificada pola ORDE do 10 de febreiro de 2014.
Certificacin galega de competencias dixitais en ofimtica regulada no Decreto 218/2011 da Xunta de Galicia.
Polo exposto,
SOLICITO: Ser admitido/a ao correspondente proceso selectivo, achegando estes efectos a seguinte documentacin (
marcar se procede):
DOCUMENTACIN QUE SE ACHEGA
Xustificante de pagamento da taxa por dereitos de exame.
Lugar e data
Asdo.: ..........................................

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE OROSO

SEGUNDO.PUBLICAR estas bases no taboleiro de edictos do Concello e no Boletn Oficial da Provincia da Corua.

Oroso, 29 de xullo de 2015.


O alcalde
Manuel Mirs Franqueira
2015/8307

Pgina 11 / 11

Nmero de anuncio 2015/8307

A data de publicacin no Boletn Oficial da Provincia da Corua do anuncio da convocatoria, servir como data para o
computo do prazo para a presentacin de instancias.