Вы находитесь на странице: 1из 1

16

ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ ®ÉÊciÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iɪÉÉÆ +ÉÉè® BªÉªÉ


RECEIPTS AND EXPENDITURE OF UNION TERRITORIES WITHOUT LEGISLATURE
|ÉÉÉÎ{iɪÉÉÆ RECEIPTS BªÉªÉ EXPENDITURE
(BÉE®Éä½ âó{ÉA) (In crore of Rupees) (BÉE®Éä½ âó{ÉA) (In crore of Rupees)
¤ÉVÉ] Budget ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ Revised ¤ÉVÉ] Budget ¤ÉVÉ] Budget ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ Revised ¤ÉVÉ] Budget
2009-2010 2009-2010 2010-2011 2009-2010 2009-2010 2010-2011

+ÉÆnàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ɺÉàÉÚc ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS


BÉE® ®ÉVɺ´É ®ÉVɺ´É BªÉªÉ
Tax Revenue 26.81 26.51 27.51 Revenue Expenditure 1699.04 1798.69 1681.12
BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVɺ´É {ÉÚÆVÉÉÒ BªÉªÉ
Non-Tax Revenue 140.49 146.11 147.09 Capital Expenditure 989.94 920.97 382.07
jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ
Loans and Advances 0.25 1.20 1.12
VÉÉä½ Total 167.30 172.62 174.60 VÉÉä½ Total 2689.23 2720.86 2064.31

SÉÆbÉÒMÉfà CHANDIGARH
BÉE® ®ÉVɺ´É ®ÉVɺ´É BªÉªÉ
Tax Revenue 1025.01 1025.00 1088.60 Revenue Expenditure 1617.58 1689.74 1699.43
BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVɺ´É {ÉÚÆVÉÉÒ BªÉªÉ
Non-Tax Revenue 557.00 556.00 558.40 Capital Expenditure 154.98 242.23 221.46
jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ
Loans and Advances ... ... ...
VÉÉä½ Total 1582.01 1581.00 1647.00 VÉÉä½ Total 1772.56 1931.97 1920.89

nÉn®É +ÉÉè® xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ DADRA AND NAGAR HAVELI


BÉE® ®ÉVɺ´É ®ÉVɺ´É BªÉªÉ
Tax Revenue 276.43 268.63 243.60 Revenue Expenditure 189.69 207.88 225.81
BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVɺ´É {ÉÚÆVÉÉÒ BªÉªÉ
Non-Tax Revenue 5.94 214.95 54.12 Capital Expenditure 56.62 79.62 60.38
jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ
Loans and Advances 0.82 0.82 0.83
VÉÉä½ Total 282.37 483.58 297.72 VÉÉä½ Total 247.13 288.32 287.02

nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É DAMAN AND DIU


BÉE® ®ÉVɺ´É ®ÉVɺ´É BªÉªÉ
Tax Revenue 271.86 286.25 286.16 Revenue Expenditure 152.61 190.28 184.05
BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVɺ´É {ÉÚÆVÉÉÒ BªÉªÉ
Non-Tax Revenue 4.95 105.00 110.03 Capital Expenditure 86.38 87.38 85.09
jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ
Loans and Advances 0.10 0.10 0.04
VÉÉä½ Total 276.81 391.25 396.19 VÉÉä½ Total 239.09 277.76 269.18

ãÉFÉuÉÒ{É LAKSHADWEEP
BÉE® ®ÉVɺ´É ®ÉVɺ´É BªÉªÉ
Tax Revenue 2.23 3.23 5.05 Revenue Expenditure 479.39 486.42 495.92
BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVɺ´É {ÉÚÆVÉÉÒ BªÉªÉ
Non-Tax Revenue 45.75 50.99 55.73 Capital Expenditure 196.70 191.84 213.86
jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ
Loans and Advances 0.89 0.89 0.50
VÉÉä½ Total 47.98 54.22 60.78 VÉÉä½ Total 676.98 679.15 710.28

ºÉÉ®ÉÆ¶É SUMMARY
BÉE® ®ÉVɺ´É ®ÉVɺ´É BªÉªÉ
Tax Revenue 1602.34 1609.62 1650.92 Revenue Expenditure 4138.31 4373.01 4286.33
BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVɺ´É {ÉÚÆVÉÉÒ BªÉªÉ
Non-Tax Revenue 754.13 1073.05 925.37 Capital Expenditure 1484.62 1522.04 962.86
jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ
Loans and Advances 2.06 3.01 2.49
VÉÉä½ Total 2356.47 2682.67 2576.29 VÉÉä½ Total 5624.99 5898.06 5251.68

http://indiabudget.nic.in