Вы находитесь на странице: 1из 1

Geochemistry of the extremely high thermal maturity

Longmaxi shale gas, southern Sichuan Basin

Jinxing Daia, , ,
Caineng Zoua,
Shimeng Liaob,
Dazhong Donga,
Yunyan Nia,
Jinliang Huanga,
Wei Wua,
Deyu Gonga,
Shipeng Huanga,
Guoyi Hua
Show more