You are on page 1of 18

SolidWorks

VIII. Delo s sestavi

VIII. Delo s sestavi


Relacije sestavov
Napredne tehnike oblikovanja
Ve o sestavih

ib-CADdy d.o.o.
Dunajska 106
1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55


faks.: (01) 568 22 25
e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com
www.ib-caddy.si

SolidWorks
VIII. Delo s sestavi

VIII-1. Relacije sestavov


To poglavje vas vodi preko izdelovanja kardanskega zgloba prikazanega na sliki ter
demonstrira slede e:
Prinaanje kosov v sestav
Uporaba relacij
Coincident
Cocentric
Parallel
Tangent
Uporaba SmartMates
Testiranje relacij
Izdelava eksplozijskih sestavov in ponovno zdruevanje

ib-CADdy d.o.o.
Dunajska 106
1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55


faks.: (01) 568 22 25
e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com
www.ib-caddy.si

SolidWorks
VIII. Delo s sestavi

1.1

Uvod

Ta sestav uporablja slede e kose in


instalacije\samples\tutorial\AssemblyMates.

ib-CADdy d.o.o.
Dunajska 106
1000 Ljubljana

sestav,

tel.: (01) 566 12 55


faks.: (01) 568 22 25
e-mail: info@ib-caddy.si

lociran

www.solidworks.com
www.ib-caddy.si

mapi

mapa

SolidWorks
VIII. Delo s sestavi

1.2

Nastavljanje opcij nalaganja sestava

Sestav lahko naloite z njegovimi aktivnimi komponentami fully resolved ali lightweight.
Fully resolved. Vse informacije o modelu se naloijo v spomin
Lightweight. Samo trenutno potrebne informacije modela se naloijo v spomin. Ostale
informacije se naloijo, e izberemo komponento ali e na komponento vplivajo
spremembe, ki ste jih naredili na sestavu. Z uporabo opcije lightweight lahko drasti no
izboljate delo z velikimi sestavi.
Sestav, ki ga boste naredili v tem poglavju vklu uje podsestav, ki je lahko naloen
lightweight. V tem primeru ni bistvenih razlik, e uporabljamo opcijo lightweight zaradi
slede ih razlogov:
Podsestav je majhen, sestavljen iz samo treh delov.
Pri delu s sestavom boste izbrali dve od treh komponent
Predno odprete sestav, kliknite Tools, Options. Na jezi ku System options kliknite
Performance.
Pod Assemblies odzna ite Automaticlly load parts lightweight potem kliknite OK.

ib-CADdy d.o.o.
Dunajska 106
1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55


faks.: (01) 568 22 25
e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com
www.ib-caddy.si

SolidWorks
VIII. Delo s sestavi

1.3

Vnaanje prvega kosa v sestav

Ta odsek opisuje, kako prinesete kos v sestav.


Kliknite File, Open ter odprite bracket.sldprt.
Kliknite Make Assembly from Part/Assembly
nov sestav

v orodni vrstici Standard, odpre se

Kliknite View, Origins, da prikaete izhodi e v


grafi nem oknu
V PropertyManager v okencu Options izberite
Graphics preview
S kazalcem se premaknite na izhodi e, kazalec se
spremeni v

Kliknite, da vstavite komponento


Kadar vstavljate komponente na ta na in, izhodi e
komponente sovpada z izhodi em sestava, prav tako
sovpadajo ravnine komponente in sestava. Tak postopek vam
pomaga vzpostaviti za etno orientacijo sestava.
Opomba:Tak tip sklopa lahko ustvarite z vsako komponento, ki jo dodate v sestav. Enako
relacijo dodate tudi tako, da spustite kos v konstrukcijsko drevo sestava.
V konstrukcijskem drevesu sestava je objekt (f)bracket<1>. Ker je to prvi element v sestavu
je fiksiran (f) in ga ne morete premikati ali vrteti, razen e izberete opcijo float (plavajo ).
Oznaka <1> pomeni, da je to prva kopija komponente bracket v sestavu.
Sestav vsebuje tudi prazno zna ilko Mates.Ta zna ilka je mapa za relacije, ki jih boste dodali
kasneje.
Kliknite Isometric
Removed

in Hidden Lines

Kliknite View, Origins, da skrijete izhodi e v


grafi nem oknu.

ib-CADdy d.o.o.
Dunajska 106
1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55


faks.: (01) 568 22 25
e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com
www.ib-caddy.si

SolidWorks
VIII. Delo s sestavi

1.4

Prinaanje ostalih kosov v sestav

En na in vstavljana kosov v sestav je, da jih prenesete iz Raziskovalca (Windows Explorer).


Zaenite Windows Explorer.
Pojdite v imenik mapa instalacije\samples\tutorial\universal_joint.
Kliknite vsakega izmed kosov natetih spodaj ter ga prenesite v grafi no okno
Assem1. Postavite jih priblino tako kot je prikazano, z ozirom na bracket.
yoke_male.sldprt
yoke_female.sldprt
spider.sldprt
Preglejte konstrukcijsko drevo, ter razirite vsako od komponent, da pregledate
zna ilke, ki so bile uporabljene za izgradnjo komponente.

Vsak od novo vstavljenih kosov ima predpono (-) pred imenom, kar pove, da je lokacija
poddefinirana. Te komponente lahko premikate in vrtite.
e elite skr iti konstrukcijsko drevo v enem koraku, desno-klinite Assem1 v
konstrukcijskem drevesu ter izberite Collapse Items.
Vadite premikanje in vrtenje posameznih komponent z uporabo naslednjih orodij v
orodni vrstici Assembly:
o Kliknite Move Component
komponento.
Kliknite Rotate Component
komponento.

, izberite ploskev komponente ter premaknite

, izberite ploskev komponente ter zavrtite

Tako Move Component, kot tudi Rotate Component ostaneta aktivni, da lahko
premikate tudi druge proste komponente.
Shranite sestav kot U-joint.sldasm.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska 106
1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55


faks.: (01) 568 22 25
e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com
www.ib-caddy.si

SolidWorks
VIII. Delo s sestavi

1.5

Sestavljanje nosilca (bracket) z mokim lenkom (male yoke)

Naslednje strani opisujejo, kako sestavom dodajati relacije.


Najprej sestavite nosilec (bracket) s
yoke).

lenkom (male

Kliknite Mate
ali Insert, Mate. Prikae se
Mate PropertyManager.
Kliknite cilindri no ploskev epa na lenku in
cilindri no ploskev v izvrtini nosilca.
Opomba:Ploskve lahko izberete e pred odprtjem Mate
PropertyManagerja. Ve objektov ozna ite tako, da
drite Ctrl, medtem ko izbirate objekte.

V grafi nem oknu se pojavi orodna vrstica Mate z izbrano relacijo Concentric
predogled sestava po dodani relacij.
Kliknite OK
. ep lenka in izvrtina v nosilcu sta sedaj
postavljena kocentri no.Relacija se pojavi v PropertyManagerju
pod Mates.
e enkrat kliknite OK

, da zaprete Mate Property Manager.

Da preizkusite relacijo kliknite Move Component


ter povlecite
moki lenek. Premikate ga lahko samo gor in dol, saj sledi osi
relacije kocentri nosti. lenek se lahko tudi vrti okoli osi
koncentri nosti, medtem ko se premika.
Kliknite OK

Ponovno kliknite Mate

ali Insert, Mate.

Izberite zgornjo notranjo ploskev nosilca in zgornjo


ploskev lenka.
Nasvet: Da ozna ite zgornjo notranjo ploskev nosilca brez vrtenja
pogleda desno klinite na zgornjem delu nosilca ter izberite Select
Other. Pojavi se okence s seznamom elementov, ki so pod
kazalcem. Premikajte se s kazalcem po elementih v seznamu, da
se osvetlijo v grafi nem oknu. Kliknite v seznamu, ko se osvetli
elena povrina.

ib-CADdy d.o.o.
Dunajska 106
1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55


faks.: (01) 568 22 25
e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com
www.ib-caddy.si

. Prikae se

SolidWorks
VIII. Delo s sestavi

Pri izbiri dveh ravnih povrin se samodejno predpostavi relacija Coincident (sovpadajo )
. V grafi nem okno se prikae tudi predogled.
Kliknite OK

Vrh lenka je vstavljen v izvrtino nosilca.

1.6

Sestavljanje mokega lenka z veznikom (Spider)


Ozna ite notranjo ploskev ene od izvrtin za ep v
mokem lenku ter ene od izvrtin v vezniku.
Pojavi se orodna vrstica Mate z izbrano relacijo
Concentric
. Prikae se tudi predogled sestava po
dodani tej relacij.
Kliknite OK
. Veznik in moki lenek imata
kocentri no relacijo.
Izberite ravno ploskev veznika na kateri je izvrtina,
ki ste jo izbrali v prejnjem koraku, ter notranjo
ploskev mokega lenka. Uporabite Select Other ali
zavrtite kos, e je potrebno.

Opomba: Za premikanje in vrtenje komponent, ko je odprt


Mate PropertyManager, uporabite Pan

in Rotate View

v orodni vrstici View. Da zapustite to orodje ponovno


kliknite orodje ali pa pritisnite Esc.

ib-CADdy d.o.o.
Dunajska 106
1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55


faks.: (01) 568 22 25
e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com
www.ib-caddy.si

SolidWorks
VIII. Delo s sestavi

Pojavi se orodna vrstica Mate z izbrano relacijo Coincident


. Prikae se predogled sestava po dodani relacij.
e je sestav prikazan pravilno (kot na sliki), kliknite
OK

e ni prikazan pravilno kliknite Undo


pravilne ploskve ter kliknite OK

, ozna ite

Da zaprete Mate PropertyManager kliknite


Close

1.7

Sestavljanje enskega lenka (Female Yoke) in veznika


Z uporabo orodij v orodni vrstici Assembly, premaknite
in zavrtite enski lenek na priblino takno pozicijo,
kot je prikazana na sliki.
Kliknite Mate

ali Insert, Mate.

Izberite notranjo ploskev izvrtine za ep v vezniku ter


eno od izvrtin v enskem lenku.Pojavi se predogled
koncentri ne relacije, v Property Managerju je v
okencu Standard Mates izbrana relacija Concentric
.
Kliknite OK
dvakrat, da zaprete PropertyManager.
Veznik in enski lenek sta sedaj povezana s
koncentri no relacijo.
Kliknite Move Component
ter premaknite enski
lenek, da bo priblino na takem mestu kot na sliki. Ko
ste ga premaknili zaprite PropertyManager.
Kliknite Mate

ali Insert, Mate.

Ozna ite ravno ploskev na vezniku, ki vsebuje izvrtino,


ki ste jo uporabili v zadnjem koraku, ter notranjo ploskev v enskem lenku. Prikae
se predogled sovpadajo e relacije. V PropertyManagerju in v Mate orodni vrstici je
izbrana Coincident
Kliknite OK

relacija.

ib-CADdy d.o.o.
Dunajska 106
1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55


faks.: (01) 568 22 25
e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com
www.ib-caddy.si

SolidWorks
VIII. Delo s sestavi

10

enski lenek mora biti postavljen, kot je prikazano na sliki. Usmerjenost


je sicer lahko druga na, saj je odvisna od za etne postavitve lenka v
prostor.

1.8

Sestavljanje enskega lenka z nosilcem


Ozna ite spodnjo ploskev enskega lenka ter zgornjo
nagnjeno ploskev nosilca.
Kliknite Parallel

enski lenek se poravna z ohijem.


e je lenek narobe obrnjen spremenite Mate Alignment v
Anti-Aligned
v okencu Standard Mates v
PropertyManagerju.
smer.

Aligned pomeni, da normalna vektorja obeh ozna enih ploskev kaeta v isto

Anti-Aligned (On) pomeni, da normalna


vektorja kaeta v nasprotno smer.
Kliknite OK

, da zaprete Mate PropertyManager.

Shranite sestav.

1.9

Vstavljanje majhnih epov v enski


lenek

Drug na in vstavljanja komponent je preko menija Insert.


Kliknite Insert, Component, Existing Part/Assembly ali kliknite Insert Components
v orodni vrstici Assembly.
Pojavi se Insert Component PropertyManager, kjer v okencu Part/Assembly to Insert
kliknite na Browse (brskaj) ter poi ite mapo
mapa_instalacije\samples\tutorial\AssemblyMates.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska 106
1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55


faks.: (01) 568 22 25
e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com
www.ib-caddy.si

SolidWorks
VIII. Delo s sestavi

11

Izberite u-joint_pin2.sldprt ter kliknite Open.


V grafi nem oknu kliknite, kamor elite postaviti
komponento. Komponenta u-joint_pin2<1> se doda
v sestav.

Kliknite Mate

ali Insert, Mate.

Izberite cilindri no povrino epa in notranjo


povrino izvrtine v enskem lenku.
Dodajte relacijo Concentric.

Izberite stransko ploskev epa in zunanjo ploskev


enskega lenka.
Prikae se predogled relacije Tangent
stranska ploskev epa je tangentna na zunanjo
ploskev enskega lenka. e je usmerjenost
nepravilna spremenite Mate Alignment.
Uporabljate Tangent (namesto Coincident) zato, ker je ena
ploskev ravna, druga pa valjasta.
Kliknite OK
in zaprite Mate
PropertyManager.
Drite Ctrl ter povlecite u-joint_pin2<1> ikono
iz konstrukcijskega drevesa v grafi no okno.
V sestav je dodana kopija elementa, ujoint_pin2<2>. Oznaka <2> pomeni, da je to
druga kopija te komponente v sestavu.
Ponovite korake, ki ste jih opravili za dodajanje
relacij za prvo kopijo epa, da dodate relacije e
drugemu epu v enskem lenku.
Shranite sestav.

ib-CADdy d.o.o.
Dunajska 106
1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55


faks.: (01) 568 22 25
e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com
www.ib-caddy.si

SolidWorks
VIII. Delo s sestavi

12

1.10 Uporaba Smart Mates za vstavljanje velikega epa


Za samodejno dodajanje nekaterih relacij med komponentami v sestavu lahko uporabimo
funkcijo SmartMates. Med vstavljanjem nove komponente v sestav se lahko sklicujete na
geometrijo komponent, ki so e v sestavu.
V tem odseku boste izdelali kocentri no relacijo avtomatsko.
Kliknite File, Open ter odprite u-joint_pin1.sldprt.
Razporedite okna tako, da lahko vidite okna kosa in sestava.
Spremenite tip pogleda na Shaded With Edges
Isometric

ter usmerjenost pogleda na

. Pribliajte pogled izvrtine za ep v mokem lenku.

Tip prikaza Shaded vam omogo a, da bolje vidite predogled SmartMates.


Izberite cilindri no ploskev epa ter ga povlecite
v sestav. Pokaite na notranjo ploskev
cilindri ne izvrtine v lenku ( ep lahko izgine za
sestav).
Kadar je kazalec nad izvrtino se spremeni v
. Tak
kazalec nakazuje, da bo ustvarjena kocentri na relacija,
e na tem mestu izpustimo ep. Predogled epa sko i na
ustrezno mesto.
e predogled prikazuje, da morate spremeniti
usmerjenost (Alignment) pritisnite tipko Tab, da
spremenite usmerjenost (aligned/anti-aligned).
Izpustite ep.
Prikae se Mate orodna vrstica z izbrano relacijo Concentric
Kliknite Add/Finish Mate

, da dodate koncentri no relacijo.

Zaprite okno u-joint_pin1.sldprt ter pove aje okno


sestava.

Kliknite Mate
ali Insert, Mate ter ozna ite
stransko ploskev epa in zunanjo ploskev mokega
lenka kot je prikazano na sliki.
Dodajte relacijo Tangent

Shranite sestav.
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska 106
1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55


faks.: (01) 568 22 25
e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com
www.ib-caddy.si

SolidWorks
VIII. Delo s sestavi

13

1.11 Dodajanje ro aja sestavu


Kliknite Hidden Lines Removed

Prenesite crank-assy.sldasm iz Windows Explorer v okno sestava.

Kliknite Mate

ali Insert, Mate.

Izberite zunanjo ploskev nastavka ro aja ter


cilindri no ploskev epa nastavka na mokem lenku
(ne ravne ploskve).
Dodajte relacijo Concentric in kliknite OK
dvakrat, da zaprete PropertyManager.
Povlecite ro aj nad moki lenek. Za premikanje
komponent po grafi nem oknu vam ni potrebno
uporabiti ukaza Move Component.

Kliknite Mate

ali Insert, Mate.

Kliknite Hidden Lines Visible

, potem kliknite Zoom to Area

ter pribliajte nastavka na ro aju in lenku.


Izberite ravno ploskev znotraj nastavka na ro aju in ravno
ploskev na nastavku mokega lenka. Uporabite Select
Other za laje izbiranje skritih ploskev.
Dodajte relacijo Parallel

ib-CADdy d.o.o.
Dunajska 106
1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55


faks.: (01) 568 22 25
e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com
www.ib-caddy.si

SolidWorks
VIII. Delo s sestavi

14

Izberite spodnjo ploskev nastavka ro aja ter zgornjo ploskev nosilca, kot je prikazano
na sliki. Dodajte relacijo Coincident

Zaprite Mate PropertyManager ter shranite sestav.


Kliknite Isometric
sliki.

ter Shaded

ib-CADdy d.o.o.
Dunajska 106
1000 Ljubljana

. Kon en sestav izgleda kot je prikazano na

tel.: (01) 566 12 55


faks.: (01) 568 22 25
e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com
www.ib-caddy.si

SolidWorks
VIII. Delo s sestavi

15

1.12 Pregledovanje relacij


Kliknite poleg Mates v konstrukcijskem drevesu
sestava (ne v podsestavu crank-assy), da bi videli
relacije.
Opomba: e ste dodali in izbrisali relacije, se lahko imena
relacij razlikujejo od tistih prikazanih na sliki.
Vsaka relacija je poimenovana s tipom in tevilko relacije,
prikazana pa so imena komponent, ki jih povezuje.
e se s kazalcem postavite nad relacijo se v grafi nem oknu
poudarijo elementi, ki jih povezuje.
Imena relacij lahko preimenujete na isti na in, kot ste preimenovali zna ilke.

1.13 Vrtenje ro aja


Zglob lahko vrtite tako, da izberete podsestav (ro aj) ter ga premaknete.
Izberite neko ploskev na eni izmed komponent podsestava ro aja, npr. zgornjo ploskev
gumba ro aja.
Povlecite kazalec v grafi nem oknu.
Ro ica se obrne in zavrtita se moki in enski lenek, ker tako narekujejo relacije (le-te se
med vrtenjem ohranjajo), ki ste jih dodali.

ib-CADdy d.o.o.
Dunajska 106
1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55


faks.: (01) 568 22 25
e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com
www.ib-caddy.si

SolidWorks
VIII. Delo s sestavi

16

1.14 Eksplozijski pogled sestava


Izdelate lahko tudi eksplozijski (razstavljen) pogled sestava. Eksplozijski prikaz je sestavljen
iz enega ali ve eksplozijskih korakov. V tem odseku boste definirali prvi korak v
eksplozijskemu pogledu.
Kliknite Hidden Lines Removed
Kliknite Exploded View

v orodni vrstici Assembly.

V grafi nem oknu izberite dolgo ravno ploskev ro ice. Na


komponenti se pojavi koordinatni sistem (triad).
Povlecite zeleno pu ico navzgor v pozitivni Y smeri.
Podsestav ro ice se premakne vstran od ostalih komponent.
V PropertyManager se v okencu Explode Steps pojavi
korak ExplodeStep1.

Sedaj boste dodali eksplozijske korake e ostalim komponentam.


Izberite moki lenek, enski lenek, veznik in epke.
Med izbranimi elementi se zopet pojavi triad.
Povlecite rde o pu ico v pozitivni X smeri. Komponente
se premaknejo vstran od ostalih komponent. V
PropertyManager se v okencu Explode Steps pojavi
korak ExplodeStep2.
Kliknite kjerkoli drugje v grafi nem oknu, da zaklju ite
eksplozijski korak.
Preverite vsebino oken pod Step parameters. Prepri ajte
se da je izbrana opcija Entire sub-assembly. e morate
narediti druge spremembe:
ib-CADdy d.o.o.
Dunajska 106
1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55


faks.: (01) 568 22 25
e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com
www.ib-caddy.si

SolidWorks
VIII. Delo s sestavi

Kliknite OK

17

, da zaprete PropertyManager.

Za povrnitev sestava v neeksplozijski pogled desno-kliknite kjerkoli v grafi nem oknu


in izberite Collapse.

1.15 Urejanje eksplozijskega pogleda


Eksplozijske korake lahko urejate ali dodajate nove, e elite. Do eksplozijskega pogleda
dostopate preko drevesa konfiguracij (ConfigurationManager).
Na zgornjem robu konstrukcijskega drevesa kliknite ikono
konfiguracij.

, da preklopite v drevo

Dvokliknite na Default ali kliknite , da razirite drevo. e vas program vpraa za


potrditev prikaza konfiguracije, kliknite OK.
Dvokliknite na ExplView1, da ponovno prikaete eksplozijski pogled (ali desnokliknite na ExplView1 in izberite Explode).
Desno-kliknite na ExplView1 in izberite Edit Feature.
V PropertyManager v okencu Explode Steps dvokliknite ExplodeStep2.
V grafi nem oknu povlecite modro pu ico na eksplodiranih komponentah, da bi
nastavili eksplozijsko razdaljo.
Da bi nastavili natan no razdaljo:
100.

V PropertyManager v okencu Settings nastavite Explode Distance

Kliknite Done.
Da bi dodali nov eksplozijski korak:
Izberite moki lenek
Povlecite modro pu ico v negativni Z smeri.
Kliknite kjerkoli drugje v grafi nem oknu, da dokon ate korak.

Kliknite OK

ib-CADdy d.o.o.
Dunajska 106
1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55


faks.: (01) 568 22 25
e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com
www.ib-caddy.si

na

SolidWorks
VIII. Delo s sestavi

Kliknite Shaded With Edges

18

Da ponovno prikaete sestavljen sestav, desno-kliknite na ime sestava v


konfiguracijskem drevesu in izberite Collapse.
Shranite sestav.

ib-CADdy d.o.o.
Dunajska 106
1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55


faks.: (01) 568 22 25
e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com
www.ib-caddy.si