Вы находитесь на странице: 1из 121

C 


 C 

 CC
Å 

 
ɉɪɟɞɢɫɥɨɜɢɟ «««««««««««««««««««««««««««« ..«.«..7
Ɍɭɪɟɰɤɢɣ ɚɥɮɚɜɢɬ ««««««««««««««««««««««««...« ..««...9
Ȼɭɤɜɵ ɬɭɪɟɰɤɨɝɨ ɚɥɮɚɜɢɬɚ ɢ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɦɵɯ ɢɦɢ ɡɜɭɤɨɜ ...««... ..««.11
ɉɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟ ɫɥɨɜ ««««««««««««««««««««««............ ..««.13
ɍɞɚɪɟɧɢɟ ɜ ɫɥɨɜɚɯ ...««««««««««««««««««««««...«« ««...14
ɋɤɨɥɶɤɨ? Ʉɨɬɨɪɵɣ? ............................................................................. ....................... ««...16
ȼɪɟɦɹ. Ⱦɧɢ ɧɟɞɟɥɢ. Ɇɟɫɹɰɵ. ȼɪɟɦɟɧɚ ɝɨɞɚ ««.«««««««««««««««...17
ɋɤɨɥɶɤɨ ɜɪɟɦɟɧɢ? Ʉɨɝɞɚ? Ʉɚɤɚɹ ɰɟɧɚ? ««««««««««««««««« ««...18
Ʉɧɢɝɚ ± ɤɧɢɝɢ «««««««««««««««««««««««««««..««...18
ɗɬɨ ɞɨɦ «««««««««««««««««««««««««««««« ««...20
ə ɭɱɢɬɟɥɶ «««««««««««««««««««««««««««««. ««...21
ə ɧɟ ɭɱɢɬɟɥɶ «««««««««««««««««««««««««««« ««...22
Ɉɧ ɚɪɬɢɫɬ ɥɢ? «««««««««««««««««««««««««««.. ««...23
ə ɛɵɥ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ««««««««««««««««««««««««««...««...24
Ɉɧ ɛɵɥ ɥɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɦ? ««««««««««««««««««««««... ««...26
Ɇɨɣ, ɬɜɨɣ, ɟɝɨ «««««««««««««««««««««««««««. ««...28
Ʉɬɨ? ɑɬɨ? «««««««««««««««««««««««««««««.««...31
Ʉɨɝɨ? ɑɬɨ? ««««««««««««««««««««««««««««...««...31
Ʉɨɦɭ? Ʉɭɞɚ? ««««««««««««««««««««««««««««««...33
ɍ ɤɨɝɨ? Ƚɞɟ? Ʉɨɝɞɚ? ««««««««««««««««««««««««... ««...34
Ɉɬ ɤɨɝɨ? Ɉɬɤɭɞɚ? «««««««««««««««««««««««««« ««...36
Ʉɨɝɨ? ɑɟɝɨ? ««««««««««««««««««««««««««««. ««...37
ɉɪɢɦɟɪɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɫɥɨɜ ««««««««««««««««««««««.. ««...40
ə, ɦɟɧɹ, ɦɧɟ ««««««««««««««««««««««««««««.««...43
Ɇɨɣ ɨɬɟɰ, ɦɨɟɝɨ ɨɬɰɚ ««««««««««««««««««««««««. ««...44
ɋɟɦɶɹ. Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ««««««««««««««««««««««««..««...46
ɑɟɥɨɜɟɤ «««««««««««««««««««««««««««««« ««...46
Ʉɚɤɨɣ? ««««««««««««««««««««««««««««««..««...48
ə ɛɨɥɶɧɨɣ. Ɍɵ ɛɨɥɶɧɨɣ «««««««««««««««««««««««.. ««...50
Ȼɟɥɵɣ ± ɱɟɪɧɵɣ ««««««««««««««««««««««««««...««...52
ɐɜɟɬ «««««««««««««««««««««««««««««««..««...52
ȼɤɭɫ «««««««««««««««««««««««««««««««..««...53
Ɉɧ ɛɨɥɶɧɨɣ ɥɢ? ««««««««««««««««««««««««««... ««...54
ɏɨɪɨɲɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ «««««««««««««««««. ««...54
ɑɬɨ ɞɟɥɚɬɶ? ««««««««««««««««««««««««««««..««...55
ɋɟɣɱɚɫ ɱɬɨ ɞɟɥɚɸ? «««««««««««««««««««««««««..««...58
ɋɟɣɱɚɫ ɞɟɥɚɟɬɟ ɥɢ? «««««««««««««««««««««««««. ««...60
ɑɬɨ ɞɟɥɚɸ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ? «««««««««««««««««««««««« ««...62
Ɏɪɭɤɬɵ. Ɉɜɨɳɢ ««««««««««««««««««««««««««... ««...66
Ⱦɟɥɚɟɬɟ ɥɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ? «««««««««««««««««««««««...««...67
ɑɬɨ ɫɞɟɥɚɥ? ««««««««««««««««««««««««««««..««...68
ɉɪɢɜɟɬɫɬɜɢɟ. ɉɪɨɳɚɧɢɟ ««««««««««««««««««««««« ««...71
Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ««««««««««««««««««««««««««««.. ««...72
ɑɬɨ ɞɟɥɚɥ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ? ««««««««««««««««««««««««« ««...72
ɑɬɨ ɛɭɞɭ ɞɟɥɚɬɶ? ««««««««««««««««««««««««««.««...74

5
Å 

 
ɋɞɟɥɚɟɬɟ ɥɢ? ««««««««««««««««««««««««««««77
Ⱦɟɥɚɣ! Ⱦɟɥɚɣɬɟ! ««««««««««««««««««««««««««.. 78
ɉɪɨɫɶɛɚ. ɋɨɝɥɚɫɢɟ. Ɉɬɤɚɡ ««««««««««««««««««««««.. 80
Ɇɨɝɭ ɞɟɥɚɬɶ ««««««««««««««««««««««««««««.81
Ɇɨɝɭ ɥɢ ɹ ɞɟɥɚɬɶ? «««««««««««««««««««««««««... 83
Ɍɟɥɟɮɨɧ ««««««««««««««««««««««««««««««84
ə ɞɨɥɠɟɧ ɞɟɥɚɬɶ ««««««««««««««««««««««««««..85
ɋɞɟɥɚɸ-ɤɚ ɹ ««««««««««««««««««««««««««««. 86
ȿɫɥɢ ɫɞɟɥɚɸ ««««««««««««««««««««««««««««.88
Ⱦɟɥɚɬɶ ± ɡɚɫɬɚɜɥɹɬɶ ɞɟɥɚɬɶ «««««««««««««««««««««« 90
ȼ ɛɚɧɤɟ ««««««««««««««««««««««««««««««.92
Ɉɞɟɜɚɬɶ ± ɨɞɟɜɚɬɶɫɹ «««««««««««««««««««««««««93
Ⱦɟɥɚɬɶ ± ɛɵɬɶ ɫɞɟɥɚɧɧɵɦ ««««««««««««««««««««««.. 94
ɉɨɧɢɦɚɬɶ ± ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɬɶ «««««««««««««««««««««. 95
Ⱦɟɥɚɬɶ ± ɞɟɥɚɸɳɢɣ ««««««««««««««««««««««««« 95
Ⱦɟɥɚɬɶ ± ɫɞɟɥɚɜɲɢɣ «««««««««««««««««««««««««96
Ⱦɟɥɚɬɶ ± ɬɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɞɟɥɚɟɬ ««««««««««««««««««««.. 97
Ⱦɟɥɚɬɶ ± ɞɟɥɚɹ «««««««««««««««««««««««««««.98
Ⱦɟɥɚɬɶ ± ɫɞɟɥɚɜ ««««««««««««««««««««««««««... 99
Ⱦɟɥɚɬɶ ± ɞɟɥɚɸ ± ɞɟɥɚɥ «««««««««««««««««««««««.. 99
ɑɬɨ? ± Ʉɚɤɨɣ? «««««««««««««««««««««««««««..101
Ȼɟɡ-, ɛɟɫ- «««««««««««««««««««««««««««««.. 102
Ʉɬɨ? ɑɬɨ? ± Ʉɚɤ? Ʉɨɝɞɚ? ««««««««««««««««««««««« 103
ɑɬɨ? ± Ƚɞɟ? Ɉɬɤɭɞɚ? Ʉɭɞɚ? ««««««««««««««««««««««104
ɋɬɨɥ ± ɫɬɨɥɢɤ «««««««««««««««««««««««««««.. 105
Ɋɵɛɚ ± ɪɵɛɚɤ «««««««««««««««««««««««««««... 106
ɋ ɤɟɦ? ɑɟɦ? ««««««««««««««««««««««««««««.107
Ɂɞɟɫɶ. Ɍɚɦ ««««««««««««««««««««««««««««« 108
ɋɜɹɡɶ ɫɥɨɜ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ««««««««««««««««««««««.109
ɉɨɪɹɞɨɤ ɫɥɨɜ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ««««««««««««««««««««« 110
ȼ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ ««««««««««««««««««««««««««««..111
ȼɢɡɢɬ «««««««««««««««««««««««««««««««112
ȼ ɝɚɫɬɪɨɧɨɦɟ «««««««««««««««««««««««««««... 113
ȼ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ««««««««««««««««««««««««««««... 114
ȼ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɟ ««««««««««««««««««««««««««« 115
Ƚɨɫɬɢɧɢɰɚ ««««««««««««««««««««««««««««« 116
Ⱥɷɪɨɩɨɪɬ «««««««««««««««««««««««««««««..117
Ɍɚɦɨɠɧɹ «««««««««««««««««««««««««««««...118
ɑɚɫɬɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ «««««««««««««««««««. 119
ȼɵɜɟɫɤɢ. Ɉɛɴɹɜɥɟɧɢɹ ««««««««««««««««««««««««.120
ɉɨɫɥɨɜɢɰɵ ««««««««««««««««««««««««««««...121
ɂɡ Ɉɦɚɪɚ ɏɚɣɹɦɚ ««««««««««««««««««««««««««122
Ɍɭɪɟɰɤɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ««««««««««««««««««««««...129

6
 Å


ɗɬɚ ɤɧɢɝɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɫɨɛɢɟɦ ɞɥɹ ɫɚ ɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɬɭɪɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɭɫɬɧɨɣ ɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɪɟɱɢ, ɭɦɟɧɢɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɢ
ɩɢɫɚɬɶ ɩɨ-ɬɭɪɟɰɤɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ.

Ⱦɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɨɛɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɥɚɞɟɬɶ ɪɭɫɫɤɨɣ ɭɫɬɧɨɣ ɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ


ɪɟɱɶɸ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɫɟ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɧɚ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɮɨɪɦ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢ ɬɭɪɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ.

ȼ ɤɧɢɝɟ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɹɜɧɨɦ ɜɢɞɟ ɤɚɤɢɟ -ɥɢɛɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɢɡ


ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢ ɬɭɪɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ. ɗɬɨ ɫɞɟɥɚɧɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɨɬɩɭɝɧɭɬɶ ɬɟɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ
ɤɧɢɝɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɩɟɥɢ ɡɚɛɵɬɶ, ɱɟɦ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ ɨɬ ɧɟɩɟɪɟɯɨɞɧɨɝɨ,
ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬ ɧɚɪɟɱɢɹ, ɩɪɢɱɚɫɬɢɟ ɨɬ ɞɟɟɩɪɢɱɚɫɬɢɹ, ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɫɩɪɹɠɟɧɢɟ ɨɬ ɫɤ ɥɨɧɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ. ɢ ɬ.ɩ.

Ɍɭɪɟɰɤɢɣ ɹɡɵɤ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɢɡɭɱɢɬɶ ɩɭɬɟɦ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɥɢɡɤɢɯ


ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɩɨ ɫɦɵɫɥɭ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ, ɦɵɫɥɟɣ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ
ɢ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ.

Ʉɧɢɝɚ ɪɚɡɞɟɥɟɧɚ ɧɚ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɟ ɱɚɫɬɢ, ɤɚɠɞɚɹ ɱɚɫɬɶ


ɫɧɚɛɠɟɧɚ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɦɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɢɡɭɱɟɧɧɨɝɨ.

Ɋɚɛɨɬɭ ɫ ɤɧɢɝɨɣ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɜɟɫɬɢ ɜ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ


ɚɜɬɨɪɨɦ.

ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɢɦɟɪɨɜ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɢ ɡɚɞɚɧɢɣ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ


ɚɜɬɨɪ ɢɫɯɨɞɢɥ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡ ɡɚɞɚɱ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɫ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɨɣ,
ɧɨ ɢ ɫɬɪɟɦɢɥɫɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɥɨɜɚɪɧɵɣ ɡɚɩɚɫ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɯ ɬɭɪɟɰɤɢɯ
ɫɥɨɜ.

ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɚɜɬɨɪ ɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɪɟɞɧɢɯ


ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵ ɤɨɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɬɭɪɟɰɤɨɝɨ
ɹɡɵɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɢɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ. ɉɨɫɢɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɬɟɦ,
ɱɬɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɡɜɭɤɢ ɬɭɪɟɰɤɨɣ ɪɟɱɢ ɢɦɟɸɬɫɹ ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɪɟɱɢ ɢ ɷɬɢ ɡɜɭɤɢ
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɫɹ ɛɭɤɜɚɦɢ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɚɥɮɚɜɢɬɚ.

7
ȼ ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɥɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɬɭɪɟɰɤɢɣ ɹɡɵɤ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɥɟɝɱɟ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɝɨ
ɢɥɢ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ.

ȼɬɨɪɨɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɨɛɥɟɝɱɚɸɳɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɬɭɪɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɷɬɨ ɟɝɨ ɱɟɬɤɚɹ


ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɛɟɡ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɟɣ ɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɣ ɢɡ
ɩɪɚɜɢɥ, ɩɪɢɫɭɳɢɯ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ.

Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɫɢɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɟɟ ɥɟɝɤɨɫɬɢ. Ɍɭɪɟɰɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢɦɟɟɬ ɨɱɟɧɶ


ɛɨɝɚɬɭɸ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɭ ɢ, ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɞɥɹ ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɛɵɫɬɪɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɬɭɪɟɰɤɢɣ ɹɡɵɤ, ɜ
ɫɚɦɨɣ ɩɪɨɫɬɨɣ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɪɟɱɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜɟɫɶɦɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ
ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɮɨɪɦɵ. Ⱦɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɪɟɱɢ ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɦɵɫɥɟɣ ɧɚ ɬɭɪɟɰɤɨɦ
ɹɡɵɤɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢ ɬɭɪɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. ɇɢɤɚɤɢɟ
ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɢɤɢ ɡɞɟɫɶ ɧɟ ɩɨɦɨɝɭɬ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɤɧɢɝɟ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɦɟɪɚɯ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɞɚɸɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɢɡ
ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢ ɬɭɪɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ.

ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɨɫɨɛɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɥɢɲɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɵɟ


ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɵ, ɧɨ ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɞɧɨ ɫɥɨɜɨ (ɝɥɚɝɨɥ) ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨ
ɥɢɰɚɦ, ɜɪɟɦɟɧɢ, ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɸ, ɭɬɜɟɪɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɞɜɭɦɹɫɬɚɦɢ ɪɚɡɧɵɦɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦɢ.

ɉɨɩɪɨɛɭɣɬɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬ ɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ȼɚɦ ɬɭɪɤɨɦ: Yardım


edebilecek misiniz?» ȼ ɫɥɨɜɚɪɟ ɫɥɨɜɭ yardım» ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɥɨɜɨ ɩɨɦɨɳɶ»,
edebilecek misiniz» ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɥɨɜɨ etmek» - ɞɟɥɚɬɶ». Ʉɚɤ ɜɢɞɢɦ, ɨɬ ɢɫɯɨɞɧɨɣ
ɮɨɪɦɵ ɫɥɨɜɚ, ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɜ ɫɥɨɜɚɪɟ, ɨɫɬɚɥɚɫɶ ɨɞɧɚ ɛɭɤɜɚ ɟ», ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ 16 ± ɧɨɜɵɟ
ɛɭɤɜɵ. ɑɬɨ ɠɟ ɨɧɢ ɨɡɧɚɱɚɸɬ? Ɂɧɚɹ ɡɚɤɨɧɵ ɬɭɪɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɬɪɭɞɧɨ,
ɧɭɠɧɨ ɥɢɲɶ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɫ ɤɨɧɰɚ: - siniz» - ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɝɥɚɝɨɥɚ ɩɪɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɧɚ ɜɵ, -
mi» - ɥɢ», - ecek» - ɫɭɮɮɢɤɫ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, - ebil» - ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, -
d» - ɷɬɨ ɢɡɦɟɧɢɜɲɚɹɫɹ ɛɭɤɜɚ t». Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɜɨɩɪɨɫ: ɋɦɨɠɟɬɟ ɥɢ ɜɵ
ɩɨɦɨɱɶ?»

ɗɬɨɬ ɩɪɢɦɟɪ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɩɨɦɨɠɟɬ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ, ɩɪɢɫɬɭɩɚɹ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɬɭɪɟɰɤɨɝɨ


ɹɡɵɤɚ, ɧɭɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɜɟɪɟɧɧɵɦ ɜ ɟɝɨ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɧɚɛɪɚɬɶɫɹ ɬɟɪɩɟɧɢɹ ɢ
ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ.

8
ß ß
  ,$
! #$- 
 *
"#$%& "* ,
 + 
'"#(  
)# 
. ad ɚɞ ɢɦɹ
/0 " baba ɛɚɛ1 ɨɬɟɰ
23 ,) cam ɞɠɚɦ ɫɬɟɤɥɨ
4 $ çam ɱɚɦ ɫɨɫɧɚ
5 , dam ɞɚɦ ɤɪɵɲɚ
6 7 el ɷɥɶ ɪɭɤɚ
8 feda ɮɟɞ1 ɠɟɪɬɜɚ
9: gece ɝɟɞɠé ɧɨɱɶ
;< "## dağ ɞɚɚ ɝɨɪɚ
=> + hedef ɯɷɞ7ɮ ɰɟɥɶ
?@ ısı ɵɫɵ ɬɟɩɥɨ

 iç ɢɱ ɜɧɭɬɪɟɧɧɨɫɬɶ
AB ) jet uçağı ɠɟɬ ɭɱɚ ɪɟɚɤɬɢɜɧɵɣ ɫɚɦɨɥɟɬ
C kafa ɤɚɮɚ ɝɨɥɨɜɚ
D laf ɥɚɮ ɪɚɡɝɨɜɨɪ
EF * madde ɦɚɞɞɷ ɜɟɳɟɫɬɜɨ
G  nem ɧɷɦ ɜɥɚɝɚ
HI oda ɨɞɚ ɤɨɦɧɚɬɚ
JK L öğle ɺɣɥɷ ɩɨɥɞɟɧɶ
MN ' plân ɩɥ1ɧ ɩɥɚɧ
O renk ɪɷɧɤ ɰɜɟɬ
P saat ɫɚɚɬ ɱɚɫ
QR S şaka ɲɚɤɚ ɲɭɬɤɚ
TU taç ɬɚɲ ɤɚɦɟɧɶ
VW uçak ɭɱɚɤ ɫɚɦɨɥɟɬ
XY % ülke ɸɥɶɤɷ ɫɬɪɚɧɚ
Z[ vatan ɜɚɬɚɧ ɪɨɞɢɧɚ
\ ] yol ɣɨɥ ɞɨɪɨɝɚ
^_ # zaman ɡɚɦ1ɧ ɜɪɟɦɹ

9
10
 
ɢ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɦɵɯ ɢɦɢ ɡɜɭɤɨɜ

ȼ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɥɚɬɢɧɫɤɢɣ ɚɥɮɚɜɢɬ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢ


ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɦɢ.

Ȼɭɤɜɚɦɢ a, b, d, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, z ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɠɟ ɡɜɭɤɢ,


ɤɚɤɢɟ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɫɹ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɛɭɤɜɚɦɢ ɚ, ɛ, ɞ, ɮ, ɝ, ɯ, ɢ, ɤ, ɥ, ɦ, ɧ, ɨ, ɩ, ɪ, ɫ, ɬ, ɭ,
ɜ, ɡ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.

Ȼɭɤɜɨɣ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɡɜɭɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦ ɪɭɫɫɤɢɯ ɛɭɤɜ


Ⱦ ɢ ɀ:

`


Ȼɭɤɜɨɣ 4 ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɡɜɭɤ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ab

4`a

Ȼɭɤɜɚ 6 ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɡɜɭɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɥɢɡɨɤ ɤ ɡɜɭɤɭ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɦɨɦɭ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ


ɹɡɵɤɟ ɛɭɤɜɨɣ c.

`c

Ȼɭɤɜɚ <ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɡɜɭɤ, ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɦɟɠɞɭ ɪɭɫɫɤɢɦɢ ɢd.
ɗɬɨɬ ɡɜɭɤ ɜ ɫɥɨɜɚɯ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɨɱɬɢ ɧɟ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɫɹ, ɧɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɛɭɤ ɜɵ ğ ɜ
ɫɥɨɜɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɞɥɢɧɹɟɬ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɝɥɚɫɧɨɝɨ ɡɜɭɤɚ.

Ȼɭɤɜɨɣ ? ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɡɜɭɤ, ɛɥɢɡɤɢɣ ɤ ɡɜɭɤɭ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɦɨɦɭ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ


ɛɭɤɜɨɣ e.

?`e

Ȼɭɤɜɨɣ Aɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɡɜɭɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɥɢɡɨɤ ɤ ɪɭɫɫɤɨɦɭ


.
ȼ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɷɬɨɝɨ ɡɜɭɤɚ ɧɟɬ. Ȼɭɤɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɜ ɫɥɨɜɚɯ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

B ` !B UK` !B PU`) Ȼɭɤɜɚ Qɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɪɭɫɫɤɨɣ ɛɭɤɜɟ f.

11
Q`f

Ȼɭɤɜɚ \ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɬɚɤɨɣ ɡɜɭɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɹ
ɛɭɤɜɨɣ .

\`

Ȼɭɤɜɚɦɢ J X ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɫɹ ɡɜɭɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɜ
ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ.
Ȼɭɤɜɨɣ g» ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɞɜɭɯ ɡɜɭɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ
ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹ ɡɵɤɟ ɛɵɥɢ ɛɵ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɛɭɤɜɚɦɢ \ɢ J

g`\J

ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɡɜɭɤ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɦɵɣ ɜ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹ ɡɵɤɟ ɛɭɤɜɨɣ J! ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɜ
ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɭɛɪɚɜ ɢɡ ɪɭɫɫɤɨɝɨ Ȭ» ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɡɜɭɤ Ƀ». Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɛɭɤɜɨɣ X
ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɡɜɭɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɡ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɘ»
ɜɵɱɢɬɚɧɢɟɦ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɜɭɤɚ Ƀ».

h`\X

ɇɚ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɜɥɢɹɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɡɧɚɤ ɫɦɹɝɱɟɧɢɹ ɢɥɢ ɭɞɥɢɧɟɧɢɹ
- ib
ɗɬɨɬ ɡɧɚɤ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɧɚɞ ɛɭɤɜɚɦɢ a, u, i, ɫɦɹɝɱɚɹ ɢɥɢ ɭɞɥɢɧɹɹ
ɩɪɨɢɡɧɟɫɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɜɭɤɨɜ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

alem ɚɥɷɦ ɮɥɚɝ


âlem ɚɚɥɷɦ ɦɢɪ
adet ɚɞɷɬ ɱɢɫɥɨ
âdet ɚɚɞɷɬ ɨɛɵɱɚɣ

ɉɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹ ɬɭɪɟɰɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɪɭɫɫɤɢɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ ɫɦɹɝɱɟɧɢɟ


ɝɥɚɫɧɨɝɨ ɡɜɭɤɚ ɡɧɚɤɨɦ ^ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɦɹɝɤɨɝɨ ɡɧɚɤɚ ɧɚ
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɭɸ ɫɨɝɥɚɫɧɭɸ ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɨɣ ɛɭɤɜɵ Ⱥ» ɧɚ ɛɭɤɜɭ ə».

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

kâğıt ɤɶɚɵɬ ɛɭɦɚɝɚ


kâbus ɤɶɚɛɭɫ ɤɨɲɦɚɪ
rüzgâr ɪɸɡɝɹɪ ɜɟɬɟɪ
evlât ɷɜɥɹɬ ɞɟɬɢ
lâzım ɥɹɡɵɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ
selâm ɫɷɥɹɦ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɟ
ilâve ɢɥɹɜɷ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟ
12
 Å Åf Å

Ɂɚɤɪɨɣɬɟ ɥɢɫɬɨɦ ɛɭɦɚɝɢ ɜɬɨɪɭɸ ɤɨɥɨɧɤɭ ɫɥɨɜ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɭɸ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟ
ɬɭɪɟɰɤɢɯ ɫɥɨɜ ɪɭɫɫɤɢɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ, ɢ ɩɪɨɱɬ ɢɬɟ ɜɫɥɭɯ ɩɟɪɜɨɟ ɬɭɪɟɰɤɨɟ ɫɥɨɜɨ . ɋɞɜɢɧɶɬɟ
ɥɢɫɬ ɛɭɦɚɝɢ ɜɧɢɡ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɬɪɨɤɭ ɢ ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɥɢ ɜɵ ɩɪɨɱɢɬɚɥɢ ɩɟɪɜɨɟ
ɫɥɨɜɨ. ȿɫɥɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɟɝɨ ɫɧɨɜɚ. Ɂɚɬɟɦ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɩɪɨɱɬɢɬɟ ɜɬɨɪɨɟ
ɫɥɨɜɨ, ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɱɬɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ. ɉɨɩɭɬɧɨ ɫɦɨɬ ɪɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɥɨɜɚ
ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɜ ɬɪɟɬɶɟɣ ɤɨɥɨɧɤɟ ɫɥɨɜ.

İnsan ɂɧɫáɧ ɑɟɥɨɜɟɤ


Erkek ɗɪɤ7ɤ Ɇɭɠɱɢɧɚ
Kadın Ʉɚɞɧ ɀɟɧɳɢɧɚ
Çocuk ɑɨɞɠɤ Ɋɟɛɟɧɨɤ
Anne Ⱥɧɧ7 Ɇɚɬɶ
Baba Ȼɚɛ Ɉɬɟɰ
Oğul Ɉɭɥ ɋɵɧ
Kız Ʉɵɡ Ⱦɨɱɶ
Doktor Ⱦɨɤɬɪ ȼɪɚɱ
Öğretmen Ɉɣɪɷɬɦ7ɧ ɍɱɢɬɟɥɶ
Öğrenci Ɉɣɪɟɧɞɠ ɍɱɟɧɢɤ
Asker Ⱥɫɤ7ɪ ɋɨɥɞɚɬ
Müdür Ɇɸɞ%ɪ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
Köpek Ʉɺɩ7ɤ ɋɨɛɚɤɚ
Kedi Ʉɷɞ Ʉɨɲɤɚ
At Ⱥɬ Ʌɨɲɚɞɶ
Koyun Ʉɨ%ɧ Ɉɜɰɚ
Kuzu Ʉɭɡ əɝɧɟɧɨɤ
İnek ɂɧ7ɤ Ʉɨɪɨɜɚ
Dana Ⱦɚɧ1 Ɍɟɥɟɧɨɤ
Tavuk Ɍɚɜɤ Ʉɭɪɢɰɚ
Piliç ɉɢɥɱ ɐɵɩɥɟɧɨɤ
Balık Ȼɚɥɤ Ɋɵɛɚ
Kelebek Ʉɷɥɷɛ7ɤ Ȼɚɛɨɱɤɚ
Sinek ɋɢɧ7ɤ Ɇɭɯɚ
Arı Ⱥɪ ɉɱɟɥɚ
Ağaç Ⱥ1ɱ Ⱦɟɪɟɜɨ
Çam ɑɚɦ ɋɨɫɧɚ
Çınar ɑɵɧ1ɪ ɉɥɚɬɚɧ
Meşe Ɇɷɲ7 Ⱦɭɛ
Çiçek ɑɢɱ7 ɐɜɟɬɨɤ
Ot Ɉɬ Ɍɪɚɜɚ
Buğday Ȼɭɞ1ɣ ɉɲɟɧɢɰɚ
Yulaf ɘɥ1ɮ Ɉɜɟɫ
Dünya Ⱦɸɧɶ- Ɇɢɪ
Gök Ƚɺɤ ɇɟɛɨ
Güneş Ƚɸɧ7ɲ ɋɨɥɧɰɟ
Ay Ⱥɣ Ʌɭɧɚ

13
Yıldız Ƀɵɥɞɡ Ɂɜɟɡɞɚ
Bulut Ȼɭɥɬ Ɉɛɥɚɤɨ
Deniz Ⱦɷɧɡ Ɇɨɪɟ
Hava ɏɚɜ1 ȼɨɡɞɭɯ
Nehir ɇɷɯɪ Ɋɟɤɚ
Orman Ɉɪɦ1ɧ Ʌɟɫ
Şehir ɒɷɯɪ Ƚɨɪɨɞ
Sokak ɋɨɤ1ɤ ɍɥɢɰɚ
Ev ɗɜ Ⱦɨɦ
Kapı Ʉɚɩ Ⱦɜɟɪɶ
Kilit Ʉɢɥɬ Ɂɚɦɨɤ
Anahtar Ⱥɧɚɯɬ1ɪ Ʉɥɸɱ
Merdiven Ɇɷɪɞɢɜ7ɧ Ʌɟɫɬɧɢɰɚ
Oda Ɉɞɚ Ʉɨɦɧɚɬɚ
Döşeme Ⱦɺɲɷɦ7 ɉɨɥ
Tavan Ɍɚɜ1 ɉɨɬɨɥɨɤ
Duvar Ⱦɭɜáɪ ɋɬɟɧɚ
Pencere ɉ7ɧɞɠɷɪɷ Ɉɤɧɨ
Perde ɉɷɪɞ7 ɒɬɨɪɚ
Halı ɏɚɥ Ʉɨɜɟɪ
Masa Ɇɚɫ1 ɋɬɨɥ
Sandalye ɋɚɧɞ1ɥɣɷ ɋɬɭɥ
Karyola Ʉɚɪɣjɥɚ Ʉɪɨɜɚɬɶ
Yatak əɬ1ɤ ɉɨɫɬɟɥɶ
Battaniye Ȼɚɬɬɚɧɢɣ7 Ɉɞɟɹɥɨ
Yastık əɫɬɤ ɉɨɞɭɲɤɚ
Çarşaf ɑɚɪɲ1ɮ ɉɪɨɫɬɵɧɹ
Mutfak Ɇɭɬɮ1ɤ Ʉɭɯɧɹ
Dolap Ⱦɨɥ1ɩ ɒɤɚɮ
Banyo Ȼ1ɧɶɨ ȼɚɧɧɚ
Ayna Ⱥɣɧ1 Ɂɟɪɤɚɥɨ
Sabun ɋɚɛɧ Ɇɵɥɨ

, +

ɍɞɚɪɟɧɢɟ ɜ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɨɛɵɱɧɨ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɫɥɨɝɟ ɫɥɨɜɚ, ɬ.ɟ.


ɛɨɥɟɟ ɝɪɨɦɤɨ ɢ ɩɪɨɬɹɠɧɨ ɨɛɵɱɧɨ ɩ ɪɨɢɡɧɨɫɢɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɫɥɨɝ ɫɥɨɜɚ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

gitmek ɝɢɬɦ7ɤ ɭɯɨɞɢɬɶ


gelmek ɝɷɥɶɦ7ɤ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ
iyi ɢɣ ɯɨɪɨɲɢɣ
kötü ɤɺɬ% ɩɥɨɯɨɣ
arkadaş ɚɪɤɚɞ1 ɬɨɜɚɪɢɳ
çalışma ɱɚɥɵɲɦ1 ɪɚɛɨɬɚ

14
ȼ ɧɚɡɜɚɧɢɹɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢɥɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɫɬ ɭɞɚɪɟɧɢɟ ɨɛɵɱɧɨ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɨɝɟ ɜ ɞɜɭɫɥɨɠɧɵɯ ɫɥɨɜɚɯ ɢ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɫɥɨɝɟ ɜ ɬɪɟɯɫɥɨɠɧɵɯ ɫɥɨɜɚɯ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

Bursa Ȼɪɫɚ Antalya Ⱥɧɬ1ɥɶɹ


İzmir ɡɦɢɪ İstanbul ɂɫɬ1ɧɛɭɥ
Konya Ʉjɧɶɹ Kütahya Ʉɸɬ1ɯɶɹ
Samsun ɋ1ɦɫɭɧ Manisa Ɇɚɧɫɚ

ɇɚ ɫɥɨɝɟ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɫɥɨɜɚ ɭɞɚɪɟɧɢɹ ɞɟ ɥɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɨɜɚɯ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ


ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ:

gazete ɝɚɡ7ɬɟ ɝɚɡɟɬɚ


lokanta ɥɨɤ1ɧɬɚ ɪɟɫɬɨɪɚɧ
sinema ɫɢɧkɦɚ ɤɢɧɨ
üniversite ɸɧɢɜ 7ɪɫɢɬɷ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 2.

ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɟɳɟ ɪɚɡ ɜɫɟ ɫɥɨɜɚ ɢɡ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ 1, ɨɛɪɚɳɚɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɭɞɚɪɟɧɢɟ ɜ


ɫɥɨɜɚɯ.
ɍɞɚɪɧɵɣ ɫɥɨɝ ɨɬɦɟɱɟɧ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɫɬɨɥɛɰɟ ɡɧɚɱɤɨɦ ¶» (ɢɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɨ ɠɢɪɧɵɦ
ɲɪɢɮɬɨɦ ɢ/ɢɥɢ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɧɢɟɦ)

#*-"N! !U! + '"*$]ɋɨɝɥɚɫɧɵɟ ɛɭɤɜɵ N! ! U! ɜ ɤɨɧɰɟ ɫɥɨɜ ɩɪɢ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ,
ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯɫɹ ɝɥɚɫɧɨɣ ɛɭɤɜɨɣ, ɦɨɝɭɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ 0! 3! ! < . ɉɪɢ
ɷɬɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢ ɢɯ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

kitap ĺ kitabı ĺ kitaba ɤɧɢɝɚ ɤɧɢɝɭ ɤɧɢɝɟ


piliç ĺ pilici ĺ pilice ɰɵɩɥɟɧɨɤ ɰɵɩɥɟɧɤɚ ɰɵɩɥɟɧɤɭ
yurt ĺ yurdu ĺ yurda ɪɨɞɢɧɚ ɪɨɞɢɧɭ ɪɨɞɢɧɟ
balık ĺ balığı ĺ balığa ɪɵɛɚ ɪɵɛɭ ɪɵɛɟ

ȼ ɢɦɟɧɚɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɛɭɤɜɵ N! ! U! ɫ ɩɪɢɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ ɧɟ


ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ.
TW:WU`TW:WUlW!
IN`
INlb ɇɟ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɨɛɵɱɧɨ ɛɭɤɜɵ N! !U! ɢ
ɜ ɨɞɧɨɫɥɨɠɧɵɯ ɫɥɨɜɚɯ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:
ot` otu `ota ɬɪɚɜɚ ɬɪɚɜɭ ɬɪɚɜɟ 
koç `koçu `koça ɛɚɪɚɧ ɛɚɪɚɧɚ ɛɚɪɚɧɭ
15
(m C m
ɧɨɥɶ sıfır ɫɵɮɵɪ
ɨɞɢɧ bir ɛɢɪ
ɞɜɚ iki ɢɤɢ
ɬɪɢ üç ɸɱ
ɱɟɬɵɪɟ dört ɞɺɪɬ
ɩɹɬɶ beş ɛɷɲ
ɲɟɫɬɶ altı ɚɥɬɵ
ɫɟɦɶ yedi ɟɞɢ
ɜɨɫɟɦɶ sekiz ɫɷɤɢɡ
ɞɟɜɹɬɶ dokuz ɞɨɤɭɡ
ɞɟɫɹɬɶ on ɨɧ
ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɶ on bir ɨɧ ɛɢɪ
ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɶ on iki ɨɧ ɢɤɢ
ɬɪɢɧɚɞɰɚɬɶ on üç ɨɧ ɸɱ
ɱɟɬɵɪɧɚɞɰɚɬɶ on dört ɨɧ ɞɺɪɬ
ɩɹɬɧɚɞɰɚɬɶ on beş ɨɧ ɛɷɲ
ɞɜɚɞɰɚɬɶ yirmi ɣɢɪɦɢ
ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɨɞɢɧ yirmi bir ɣɢɪɦɢ ɛɢɪ
ɬɪɢɞɰɚɬɶ otuz ɨɬɭɡ
ɫɨɪɨɤ kırk ɤɵɪɤ
ɩɹɬɶɞɟɫɹɬ elli ɷɥɥɢ
ɲɟɫɬɶɞɟɫɹɬ altmış ɚɥɬɦɵɲ
ɫɟɦɶɞɟɫɹɬ yetmiş ɟɬɦɢɲ
ɜɨɫɟɦɶɞɟɫɹɬ seksen ɫɷɤɫɷɧ
ɞɟɜɹɧɨɫɬɨ doksan ɞɨɤɫɚɧ
ɫɬɨ yüz ɸɡ
ɬɵɫɹɱɚ bin ɛɢɧ
ɦɢɥɥɢɨɧ milyon ɦɢɥɶɺɧ
ɩɨɥɨɜɢɧɚ yarım ɹɪɵɦ
ɨɞɧɚ ɬɪɟɬɶ üçte bir ɸɱɬɷ ɛɢɪ
ɨɞɧɚ ɲɟɫɬɚɹ altıda bir ɚɥɬɵɞɚ ɛɢɪ
ɨɞɧɚ ɞɟɫɹɬɚɹ onda bir ɨɧɞɚ ɛɢɪ
ɨɞɧɚ ɫɨɬɚɹ yüzde bir ɸɡɞɟ ɛɢɪ
ɞɜɟ ɬɪɟɬɢ üçte iki ɸɱɬɷ ɢɤɢ
ɨɞɢɧ ɩɪɨɰɟɧɬ yüzde bir ɸɡɞɷ ɛɢɪ
ɫɬɨ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ yüzde yüz ɸɡɞɷ ɸɷ

]m C @ 3@m
ɩɟɪɜɵɣ birinci ɛɢɪɢɧɞɠɢ
ɜɬɨɪɨɣ ikinci ɢɤɢɧɞɠɢ
ɬɪɟɬɢɣ üçüncü ɸɱɸɧɞɠɸ
ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ dördüncü ɞɺɪɞɸɧɞɠɸ
ɩɹɬɵɣ beşinci ɛɷɲɢɧɞɠɢ
ɲɟɫɬɨɣ altıncı ɚɥɬɵɧɞɠɢ
ɫɟɞɶɦɨɣ yedinci ɟɞɢɧɞɠɢ
ɜɨɫɶɦɨɣ sekizinci ɫɷɤɢɡɢɧɞɠɢ
ɞɟɜɹɬɵɣ dokuzuncu ɞɨɤɭɡɭɧɞɠɢ
ɞɟɫɹɬɵɣ onuncu ɨɧɭɧɞɠɭ
ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɵɣ onbirinci ɨɧɛɢɪɢɧɞɠɢ
ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɵɣ onikinci ɨɧɢɤɢɧɞɠɢ
ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ yirminci ɣɢɪɦɢɧɞɠɢ
ɫɨɬɵɣ yüzüncü ɸɡɸɧɞɠɸ
16
*- ^F 
ɝɨɞ sene, yıl ɫɷɧɷ, ɣɵɥ
ɦɟɫɹɰ ay ɚɣ
ɧɟɞɟɥɹ hafta ɯɚɮɬɚ
ɞɟɧɶ gün ɝɸɧ
ɧɨɱɶ gece ɝɷɞɠɷ
ɱɚɫ saat ɫɚɚɬ
ɦɢɧɭɬɚ dakika ɞɚɤɢɤɚ
ɫɟɤɭɧɞɚ saniye ɫɚɧɢɣɷ
ɭɬɪɨ sabah ɫɚɛɚɯ
ɜɟɱɟɪ akşam ɚɤɲɚɦ
ɜɱɟɪɚ dün ɞɸɧ
ɫɟɝɨɞɧɹ bugün ɛɭɝɸɧ
ɡɚɜɬɪɚ yarın ɹɪɵɧ

, 
ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ pazar ɩɚɡɚɪ
ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ pazartesi ɩɚɡɚɪɬɷɫɢ
ɜɬɨɪɧɢɤ salı ɫɚɥɵ
ɫɪɟɞɚ çarşamba ɱɚɪɲɚɦɛɚ
ɱɟɬɜɟɪɝ perşembe ɩɷɪɲɷɦɛɷ
ɩɹɬɧɢɰɚ cuma ɞɠɭɦɚ
ɫɭɛɛɨɬɚ cumartesi ɞɠɭɦɚɪɬɷɫɢ

n -
ɹɧɜɚɪɶ Ocak ɨɞɠɚɤ
ɮɟɜɪɚɥɶ Şubat ɲɭɛɚɬ
ɦɚɪɬ Mart ɦɚɪɬ
ɚɩɪɟɥɶ Nisan ɧɢɫɚɧ
ɦɚɣ Mayıs ɦɚɣɵɫ
ɢɸɧɶ Haziran ɯɚɡɢɪɚɧ
ɢɸɥɶ Temmuz ɬɟɦɦɭɡ
ɚɜɝɭɫɬ Ağustos ɚɭɫɬɨɫ
ɫɟɧɬɹɛɪɶ Eylül ɷɣɥɸɥɶ
ɨɤɬɹɛɪɶ Ekim ɷɤɢɦ
ɧɨɹɛɪɶ Kasım ɤɚɫɵɦ
ɞɟɤɚɛɪɶ Aralık ɚɪɚɥɵɤ

* ,
ɜɟɫɧɚ bahar, ilkbahar ɛɚɯɚɪ, ɢɥɶɤɛɚɯɚɪ
ɥɟɬɨ yaz ɹɡ
ɨɫɟɧɶ sonbahar, güz ɫɨɧɛɚɯɚɪ, ɝɸɡ
ɡɢɦɚ kış ɤɵɲ

17
(*m U m
Ⱦɜɚ ɱɚɫɚ Saat iki
Ⱦɟɫɹɬɶ ɬɪɢɞɰɚɬɶ On otuz
Ⱦɟɜɹɬɶ ɬɪɢɞɰɚɬɶ Dokuz otuz
ɉɨɥɨɜɢɧɚ ɞɟɫɹɬɨɝɨ Dokuz buçuk
Ɉɞɢɧɧɚɞɰɚɬɶ ɫɨɪɨɤ ɩɹɬɶ On bir kirk beş
Ȼɟɡ ɱɟɬɜɟɪɬɢ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɶ On ikiye çeyrek var

 ,m G _F m
Ʉɨɝɞɚ ɬɵ ɩɪɢɟɯɚɥ? Ne zaman geldin?
ə ɩɪɢɟɯɚɥ ɜɱɟɪɚ. Dün geldim.
Ʉɨɝɞɚ ɜɵ ɭɟɡɠɚɟɬɟ? Ne zaman gideceksiniz?
ɇɟ ɫɟɝɨɞɧɹ, ɡɚɜɬɪɚ ɭɟɞɭ. Bugün değil: yarın gideceğim.
ɋɟɝɨɞɧɹ ɤɚɤɨɣ ɞɟɧɶ ɧɟɞɟɥɢ? Bugün haftanın hangi günü?
ɉɹɬɧɢɰɚ. Cuma günü.
ɋɟɣɱɚɫ ɤɚɤɨɣ ɦɟɫɹɰ? Şimdi hangi aydayız?
əɧɜɚɪɶ. Ocak.
ɋɟɣɱɚɫ ɤɚɤɨɣ ɝɨɞɚ? Şimdi hangi yıldayız?
Ɍɵɫɹɱɚ ɞɟɜɹɬɶɫɨɬ ɞɟɜɹɧɨɫɬɨ ɜɨɫɶɦɨɣ ɝɨɞ Bin dokuz yün doksan sekiz.

-m 8
U@ m
ɏɥɟɛ ɫɤɨɥɶɤɨ ɥɢɪ ɫɬɨɢɬ? Ekmek kaç lira?
20 ɬɵɫɹɱ ɥɢɪ. Yirmi bin lira.
ɋɤɨɥɶɤɨ ɫɬɨɢɬ ɤɢɥɨ ɬɟɥɹɬɢɧɵ? Bir kilo dana et kaç lira?
600 ɬɵɫɹɱ ɥɢɪ. Altı yüz bin lira.
Ʉɢɥɨ ɫɚɯɚɪɚ ɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɨɢɬ? Bir kilo şeker ne kadar?
90 ɬɵɫɹɱ ɥɢɪ. Doksan bin lira.
Ɉɞɧɨ ɹɣɰɨ ɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɨɢɬ? Bir yumurta kaça?
10 ɬɵɫɹɱ ɥɢɪ. On bin lira.
ɗɬɨɬ ɫɬɚɤɚɧ ɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɨɢɬ? Bu bardak kaç para?
50 ɬɵɫɹɱ. Elli bin.

 o C
UNo
UN

ɋɥɨɜɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɜ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɢɡ ɫɥɨɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɪɢɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ o  ɩɨɫɥɟ ɝɥɚɫɧɵɯ o ! p
! pY! K ɢɥɢ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ o 
ɩɨɫɥɟ ɝɥɚɫɧɵɯ o!p@!pI!pWb

'*q
ɩɬɢɰɚ ± ɩɬɢɰɵ kuş ± kuşlar
ɞɟɪɟɜɧɹ ± ɞɟɪɟɜɧɢ köy ± köyler
ɡɢɦɚ ± ɡɢɦɵ kış ± kışlar
ɜɪɚɱ ± ɜɪɚɱɢ doktor ± doktorlar
ɩɨɥ ± ɩɨɥɵ döşeme ± döşemeler
ɞɟɥɨ ± ɞɟɥɚ iş ± işler
ɞɨɦ ± ɞɨɦɚ ev ± evler
ɩɨɥɟ ± ɩɨɥɹ tarla ± tarlalar

18
ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɝɥɚɫɧɚɹ ɜ ɫɥɨɜɟ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ p !p
!pY!pK p!p@!I!pW
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɱɢɫɥɚ p p

') rb Å', $ *)  $  ,%&+


+q

1.‘ɫɨɛɚɤɚ ± ɫɨɛɚɤɢ köpek ± köpek...
2.‘ɦɨɪɟ ± ɦɨɪɹ deniz ± deniz...
3.‘ɤɪɟɫɥɨ ± ɤɪɟɫɥɚ koltuk ± koltuk...
4.‘ɤɭɯɧɹ ± ɤɭɯɧɢ mutfak ± mutfak...
5.‘ɞɜɟɪɶ ± ɞɜɟɪɢ kapı ± kapı...
6.‘ɭɱɟɧɢɤ ± ɭɱɟɧɢɤɢ öğrenci ± öğrenci...
7.‘ɥɢɰɨ ± ɥɢɰɚ yüz ± yüz...
8.‘ɦɟɫɹɰ ± ɦɟɫɹɰɵ ay ± ay...
9.‘ɦɢɧɭɬɚ ± ɦɢɧɭɬɵ dakika ± dakika...
10.‘ɝɥɚɡ ± ɝɥɚɡɚ göz ± göz...
11.‘ɤɚɪɚɧɞɚɲ ± ɤɚɪɚɧɞɚɲɢ kurşunkalem ± kurşunkalem...
12.‘ɬɟɬɪɚɞɶ ± ɬɟɬɪɚɞɢ defter ± defter...
13.‘ɫɭɦɤɚ ± ɫɭɦɤɢ çanta ± çanta...
14.‘ɞɨɪɨɝɚ ± ɞɨɪɨɝɢ yol ± yol...
15.‘ɨɛɥɚɤɨ ± ɨɛɥɚɤɚ bulut ± bulut...
16.‘ɝɨɪɚ ± ɝɨɪɵ dağ ± dağ...
17.‘ɡɜɟɡɞɚ ± ɡɜɟɡɞɵ yıldız ± yıldız...
18.‘ɦɨɫɬ ± ɦɨɫɬɵ köprü ± köprü...
19.‘ɤɨɪɨɛɤɚ ± ɤɨɪɨɛɤɢ kutu ± kutu...
20.‘ɠɭɪɧɚɥ ± ɠɭɪɧɚɥɵ dergi ± dergi...

Åq

1. ± ler. 2. ± ler. 3. ± lar. 4. ± lar. 5. ± lar.
6. ± ler. 7. ± ler. 8. ± lar. 9. ± lar. 10. ± ler.
11. ± ler. 12. ± ler. 13. ± lar. 14. ± lar. 15. ± lar.
16. ± lar. 17. ± lar. 18. ± ler. 19. ± lar. 20. ± ler.
19
cs (t,*b   /W [
b

ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɜ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɤɪɨɦɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɥɨɜɚ 7» -
0W» ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɫɥɨɜɚɦ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬɫɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ±
! p U
! p @! p U@! p W!
pUW!p Y!pUYb

'*q

Ɋɭɱɤɚ ± ɗɬɨ ɪɭɱɤɚ. Kalem ± Bu kalemdir.
ɏɥɟɛ ± ɗɬɨ ɯɥɟɛ. Ekmek ± Bu ekmektir.
Ɍɚɤɫɢ ± ɗɬɨ ɬɚɤɫɢ. Taksi ± Bu taksidir.
ɋɬɨɥ ± ɗɬɨ ɫɬɨɥ. Masa ± Bu masadır.
Ʉɨɜɟɪ ± ɗɬɨ ɤɨɜɟɪ. Halı ± Bu halıdır.
Ʉɥɚɫɫ ± ɗɬɨ ɤɥɚɫɫ. Sınıf ± Bu sınsftır.
ɉɢɫɶɦɨ ± ɗɬɨ ɩɢɫɶɦɨ. Mektup ± Bu mektuptur.
ɋɥɨɜɚɪɶ ± ɗɬɨ ɫɥɨɜɚɪɶ. Sözlük ± Bu sözlüktür.
Ƚɥɚɡ ± ɗɬɨ ɝɥɚɡ. Göz ± Bu gözdür.
Ɇɨɪɟ ± ɗɬɨ ɦɨɪɟ. Deniz ± Bu denizdir.
Ʌɭɧɚ ± ɗɬɨ ɥɭɧɚ. Ay ± Bu aydır.
Ɍɪɚɜɚ ± ɗɬɨ ɬɪɚɜɚ. Ot ± Bu ottur.
Ɉɛɥɚɤɨ ± ɗɬɨ ɨɛɥɚɤɨ. Bulut ± Bu buluttur.
ɋɟɥɨ ± ɗɬɨ ɫɟɥɨ. Köy ± Bu köydür.

ȼɢɞ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɝɥɚɫɧɨɣ ɢ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɫɨɝɥɚɫɧɨɣ ɜ ɫɥɨɜɟ


ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:

ɉɨɫɥɟ ɉɨɫɥɟ ɉɨɫɥɟ ɉɨɫɥɟ


!
 !@ I!W K!Y
ɉɨɫɥɟ !!>!!U!N!P!R pU
 pU@ pUW pUY

ȼ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ p
 p @ p W p Y

')ubÅ',"+,*$-* *b 

1. ɗɬɨ ɫɬɨɥ. Bu masa... 8. ɗɬɨ ɤɪɟɫɥɨ. Bu koltuk...
2. ɗɬɨ ɫɬɭɥ. Bu sandalye... 9. ɗɬɨ ɱɚɣɧɢɤ. Bu çaydanlık...
3. ɗɬɨ ɞɜɟɪɶ. Bu kapı... 10. ɗɬɨ ɤɭɯɧɹ. Bu mutfak...
4. ɗɬɨ ɡɚɦɨɤ. Bu kilit... 11. ɗɬɨ ɹɛɥɨɤɨ. Bu elma...
5. ɗɬɨ ɰɜɟɬɨɤ Bu çiçek... 12. ɗɬɨ ɞɭɲ. Bu duş...
6. ɗɬɨ ɛɚɥɤɨɧ. Bu balkon... 13. ɗɬɨ ɦɵɥɨ. Bu sabun...
7. ɗɬɨ ɭɬɸɝ Bu ütü... 14. ɗɬɨ ɤɚɪɬɢɧɚ. Bu tablo...

Ɉɬɜɟɬɵ:
1. ± dır 2. ± dir 3. ± dır 4. ± tir 5. ± tir 6. ± dur 7. ± dür
8. ± tur 9. ± tır 10. ± tır 11. ± dır 12. ± tur 13. ± dur 14. ± dur
20
“$(b   / K< UF
F

ȼ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ Ʉɬɨ ɹ?», Ʉɬɨ ɬɵ?», Ʉɬɨ ɨɧ?» ɦɨɝɭɬ
ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɥɢɲɶ ɩɟɪɜɵɦ ɫɥɨɜɨɦ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ə ɫɬɭɞɟɧɬ», Ɍɵ ɫɬɭɞɟɧɬ», Ɉɧ ɫɬɭɞɟɧɬ».

ȼ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɟɪɜɨɟ, ɧɨ ɢ ɜɬɨɪɨɟ ɫɥɨɜɨ.


ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

$(   K< UF 

ə ɭɱɢɬɟɥɶ. Ben öğretmenim.


Ɍɵ ɭɱɢɬɟɥɶ. Sen öğretmensin.
Ɉɧ ɭɱɢɬɟɥɶ. O öğretmendir.
Ɇɵ ɭɱɢɬɟɥɹ. Biz öğretmeniz.
ȼɵ ɭɱɢɬɟɥɹ. Siz öğretmensiniz.
Ɉɧɢ ɭɱɢɬɟɥɹ. Onlar öğretmendirler.

)&]  F FW

ə ɫɥɭɠɚɳɢɣ. Ben memurum.
Ɍɵ ɫɥɭɠɚɳɢɣ. Sen memursun.
Ɉɧ ɫɥɭɠɚɳɢɣ. O memurdur.
Ɇɵ ɫɥɭɠɚɳɢɟ. Biz memuruz.
ȼɵ ɫɥɭɠɚɳɢɟ. Siz memursunuz.
Ɉɧɢ ɫɥɭɠɚɳɢɟ. Onlar memurdurlar.

ȼɢɞ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɝɥɚɫɧɨɣ ɛɭɤɜɵ ɜ ɫɥɨɜɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:

ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ
!
 !@ I!W K!Y
ɝɥɚɫɧɚɹ
/ - (y) im - (y) ım - (y) um - (y) üm
 - sin - sın - sun - sün
- dir - dır - dur - dür
H
- tir - tır - tur - tür
/
_ - (y) iz - (y) ız - (y) uz - (y) üz

_ - siniz - sınız - sunuz - sünüz
- dirler - dırlar - durlar - dürler
H 
- tirler - tırlar - turlar - türler

21
ȿɫɥɢ ɫɥɨɜɨ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɝɥɚɫɧɨɣ, ɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɝɥɚɫɧɨɣ , ɬɨ ɦɟɠɞɭ
ɷɬɢɦɢ ɞɜɭɦɹ ɝɥɚɫɧɵɦɢ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɛɭɤɜɚ ».
ȼ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɥɨɜɚ ɧɟ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɨ ɪɨɞɚɦ (ɦɭɠɫɤɨɣ, ɠɟɧɫɤɢɣ, ɫɪɟɞɧɢɣ),
ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɟ I» ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɪɭɫɫɤɢɦ ɨɧ», ɨɧɚ», ɨɧɨ».
ɉɪɢ ɨɬɜɟɬɚɯ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ Ʉɬɨ ɨɧ?», Ʉɬɨ ɨɧɢ?» ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɫ ± ɢɥɢ U
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɛɭɤɜɵ ɜ ɫɥɨɜɟ: ɩɨɫɥɟ ! ! >! ! U! N! P! R ɫɬɚɜɢɬɫɹ t, ɜ
ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ b


')vbÅ',"+,*$-* *b 


1. ə ɚɪɬɢɫɬ. Ben sanatçı... 8. ə ɫɨɥɞɚɬ. O asker...
2.Ɇɵ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɢ. Biz yolcu... 9. Ɇɵ ɫɨɫɟɞɢ. Biz komşu...
3. Ɉɧ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ. O muzaffer... 10. ȼɵ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ. Siz akraba...
4. Ɍɵ ɩɢɫɚɬɟɥɶ. Sen yazar... 11. ə ɪɭɫɫɤɢɣ. Ben Rus...
5. ȼɵ ɨɯɨɬɧɢɤ. Siz avcı... 12. Ɉɧ ɬɭɪɨɤ. O Türk...
6. Ɉɧɢ ɭɱɟɧɢɤɢ. Onalr öğrenci... 13. Ɉɧɢ ɚɧɝɥɢɱɚɧɟ. Onlar İngiliz...
7. Ɉɧɢ ɞɪɭɡɶɹ. Onlar dost... 14. Ɇɵ ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɵ. Biz yabancı...

“$(b  / K< UF <F


ɉɪɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɬɢɩɚ Ʉɬɨ ɜɵ?», Ʉɬɨ ɨɧ?», Ʉɬɨ
ɨɧɢ?» ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɟ ɫɥɨɜɨ ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɜɫ ɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɜ ɫɥɨɜɟ ±
ɨɬɪɢɰɚɧɢɢ <
b

'*:

ə ɧɟ ɭɱɢɬɟɥɶ. Ben öğretmen değilim.


Ɍɵ ɧɟ ɭɱɢɬɟɥɶ. Sen öğretmen değilsin.
Ɉɧ ɧɟ ɭɱɢɬɟɥɶ. O öğretmen değildir.
Ɇɵ ɧɟ ɭɱɢɬɟɥɹ. Biz öğretmen değiliz.
ȼɵ ɧɟ ɭɱɢɬɟɥɹ. Siz öğretmen değilsiniz.
Ɉɧɢ ɧɟ ɭɱɢɬɟɥɹ. Onlar öğretmen değildirler.

ə ɧɟ ɫɥɭɠɚɳɢɣ. Ben memur değilim.


Ɍɵ ɧɟ ɫɥɭɠɚɳɢɣ. Sen memur değilsin.
Ɉɧ ɧɟ ɫɥɭɠɚɳɢɣ. O memur değildir.
Ɇɵ ɧɟ ɫɥɭɠɚɳɢɟ. Biz memur değiliz.
ȼɵ ɧɟ ɫɥɭɠɚɳɢɟ. Siz memur değilsiniz.
Ɉɧɢ ɧɟ ɫɥɭɠɚɳɢɟ. Onlar memur değildirler.
22
')wbÅ',, %& ,%&+',)-+q 

1.‘ ə ɫɩɨɪɬɫɦɟɧ. Ben sporcu ...
2.‘ Ɍɵ ɧɟ ɚɪɬɢɫɬ. Sen sanatçı ...
3.‘ Ɉɧɢ ɧɟ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ. Onlar akraba ...
4.‘ ȼɵ ɧɟ ɨɯɨɬɧɢɤɢ. Siz avcı ...
5.‘ Ɉɧ ɧɟ ɫɤɪɢɩɚɱ. O kemancı ...
6.‘ Ɇɵ ɧɟ ɫɨɫɟɞɢ. Biz komşu ...

Åq

1. değilim 2. değilsin 3. değiliz
4. değilsiniz 5. değildir 6. değiliz

Å m  HP U @F@mȼ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɜɨɩɪɨɫ ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɱɚɫɬɢɰɵ F@! ɩɨɞɨɛɧɨɣ
ɩɨ ɫɦɵɫɥɭ ɱɚɫɬɢɰɟ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ.
ɑɚɫɬɢɰɚ F@ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɫɥɨɜɚ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ, ɢ ɩɢɲɟɬɫɹ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɨɬ ɧɟɝɨ. ɑɚɫɬɢɰɚ F@ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɝɥɚɫɧɨɣ ɜ ɫɥɨɜɟ,
ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɧɚ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɢ ɨɬ ɥɢɰɚ ɢ ɱɢɫɥɚ ɷɬɨɝɨ ɫɥɨɜɚ.

'*q

ə ɚɪɬɢɫɬ ɥɢ? Ben sanatçı mıyım?
Ɍɵ ɚɪɬɢɫɬ ɥɢ? Sen sanatçı mısın?
Ɉɧ ɚɪɬɢɫɬ ɥɢ? O sanatçı mı?
Ɇɵ ɚɪɬɢɫɬɵ ɥɢ? Biz sanatçı mıyız?
ȼɵ ɚɪɬɢɫɬ(ɵ) ɥɢ? Siz sanatçı mısınız?
Ɉɧɢ ɚɪɬɢɫɬɵ ɥɢ? Onlar sanatçılar mı?

ə ɜɪɚɱ ɥɢ? Ben doktor muyum?


Ɍɵ ɜɪɚɱ ɥɢ? Sen doktor musun?
Ɉɧ ɜɪɚɱ ɥɢ? O doktor mu?
Ɇɵ ɜɪɚɱɢ ɥɢ? Biz doktor muyuz?
ȼɵ ɜɪɚɱ(ɢ) ɥɢ? Siz doktor musunuz?
Ɉɧɢ ɜɪɚɱɢ ɥɢ? Onlar doktorlar mı?

ə ɪɚɛɨɱɢɣ ɥɢ? Ben işçi miyim?


Ɍɵ ɪɚɛɨɱɢɣ ɥɢ? Sen işçi misin?
Ɉɧ ɪɚɛɨɱɢɣ ɥɢ? O işçi mi?
Ɇɵ ɪɚɛɨɱɢɟ ɥɢ? Biz işçi miyiz?
ȼɵ ɪɚɛɨɱɢɟ ɥɢ? Siz işçi misiniz?
Ɉɧɢ ɪɚɛɨɱɢɟ ɥɢ? Onlar işçiler mi?

23
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢɰɵ F@ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɝɥɚɫɧɨɣ ɜ ɫɥɨɜɟ ɢ ɨɬ ɥɢɰɚ ɢ
ɱɢɫɥɚ ɷɬɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɬɚɛɥɢɰɟ:

ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ
pp!p@p p p!p
p pIp!pWp pKp!pYp
ɝɥɚɫɧɚɹ
/ mıyım miyim muyum müyüm
 mısın misin musun müsün
H mı mi mu mü
/
_ mıyız miyiz muyuz müyüz

_ mısınız misiniz musunuz müsünüz
H mı mi mu mü

')xbÅ',, %&$- b1.‘ ȼɵ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪ ɥɢ? Siz mimar ...?
2.‘ ə ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪ. Ben mimar...
3.‘ Ɉɧ ɩɢɫɚɬɟɥɶ ɥɢ? O yazar ...?
4.‘ Ɉɧ ɧɟ ɩɢɫɚɬɟɥɶ. O yazar ...
5.‘ Ɉɧɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɥɢ? Onlar öğrenciler ...?
6.‘ Ɉɧɢ ɧɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ. Onlar öğrenci ...
7.‘ ȼɵ ɪɚɛɨɱɢɣ ɥɢ? Siz işçi ...?
8.‘ Ⱦɚ, ɹ ɪɚɛɨɱɢɣ. Evet, ben işçi...
9.‘ ȼɵ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɥɢ? Siz ressam ...?
10.‘ɇɟɬ, ɹ ɧɟ ɯɭɞɨɠɧɢɤ. Hayır, ben ressam ...
11.‘Ɉɧ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɥɢ? O müdür ...?
12.‘Ɉɧ ɧɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪ. O müdür ...
13.‘ȼɵ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ ɥɢ? Siz gazeteci ...?
14.‘Ⱦɚ, ɦɵ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ. Evet, biz gazeteci...

Åq

1. mısınız 2. ım 3. mı 4. değildir 5. mi
6. değildirler 7. misiniz 8. yim 9. mısınız 10. değilim
11. mü 12. değildir 13. misiniz 14. yiz


“"$*b  / K< UF
F

ɋɦɵɫɥ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ ɬɢɩɚ ə ɛɵɥ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɦ», Ɉɧ ɛɵɥ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɦ » ɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɞɚɧ ɜ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ ɤ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɫɥɨɜɚɦ.

24
'*q

$(   J< UF 
ə ɛɵɥ ɭɱɢɬɟɥɟɦ. Ben öğretmendim.
Ɍɵ ɛɵɥ ɭɱɢɬɟɥɟɦ. Sen öğretmendin.
Ɉɧ ɛɵɥ ɭɱɢɬɟɥɟɦ. O öğretmendi.
Ɇɵ ɛɵɥɢ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ. Biz öğretmendik.
ȼɵ ɛɵɥɢ ɭɱɢɬɟɥɟɦ. Siz öğretmendiniz.
Ɉɧɢ ɛɵɥɢ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ. Onlar öğretmendiler.

"   /@ @
ə ɛɵɥ ɪɵɛɚɤɨɦ. Ben balıkçıydım.
Ɍɵ ɛɵɥ ɪɵɛɚɤɨɦ. Sen balıkçıydın.
Ɉɧ ɛɵɥ ɪɵɛɚɤɨɦ. O balıkçıydı.
Ɇɵ ɛɵɥɢ ɪɵɛɚɤɚɦɢ. Biz balıkçıydık.
ȼɵ ɛɵɥɢ ɪɵɛɚɤɚɦɢ. Siz balıkçıydınız.
Ɉɧɢ ɛɵɥɢ ɪɵɛɚɤɚɦɢ. Onlar balıkçıydılar.

Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ ɨɬ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɝɥɚɫɧɨɣ ɜ ɫɥɨɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ:

ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ
!
 !@ I!W K!Y
ɝɥɚɫɧɚɹ
/ - dim, - tim - dım, - tım - dum, - tum - düm, - tüm
 - din, - tin - dın, - tın - dun, - tun - dün, - tün
H - di, -ti - dı, - tı - du, tu - dü, - tü
/
_ - dik, - tik - dık, - tık - duk, - tuk - dük, - tük

_ - diniz, - tiniz - dınız, - tınız - dunuz, - tunuz - dünüz, - tünüz
H - diler, - tiler - dılar, - tılar - dular, - tular - düler, - tüler

ɉɨɫɥɟ ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ ! ! >! ! U! N! P! R ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɫ U! ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ
ɫɥɭɱɚɹɯ ɫ .

')ybÅ',, %&$-b

1.‘ ə ɛɵɥ ɨɯɨɬɧɢɤɨɦ. Ben avcı...


2.‘ Ɍɵ ɛɵɥ ɞɪɭɝɨɦ. Sen dost...
3.‘ Ɉɧ ɛɵɥ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɦ. O emekli...
4.‘ Ɉɧɚ ɛɵɥɚ ɪɟɛɟɧɤɨɦ. O çocuk...
5.‘ ȼɵ ɛɵɥɢ ɫɨɫɟɞɹɦɢ. Siz komşu...
6.‘ Ɉɧɢ ɛɵɥɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɚɦɢ. Onlar yabancı...

Åq

1. ydım 2. tun 3. ydi 4. tu 5. ydunuz 6. ydılar
25
ȼ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɯ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹ ɹɜ ɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫɥɨɜɨ
<
.
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɬɪɢɰɚɧɢɹ <
 ɜ ɩɪɨɲɟɞɲɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ.

Ben -ı- değildim Biz -ı- değildik


Sen -ı- değildin Siz -ı- değildiniz
O -ı- değildi Onlar -ı- değildiler

'*q

"   /@ @

ə ɧɟ ɛɵɥ ɪɵɛɚɤɨɦ. Ben balıkcı değildim.
Ɍɵ ɧɟ ɛɵɥ ɪɵɛɚɤɨɦ. Sen balıkcı değildin.
Ɉɧ ɧɟ ɛɵɥ ɪɵɛɚɤɨɦ. O balıkcı değildi.
Ɇɵ ɧɟ ɛɵɥɢ ɪɵɛɚɤɚɦɢ. Biz balıkcı değildik.
ȼɵ ɧɟ ɛɵɥɢ ɪɵɛɚɤɚɦɢ. Siz balıkcı değildiniz.
Ɉɧɢ ɧɟ ɛɵɥɢ ɪɵɛɚɤɚɦɢ. Onlar balıkcı değildiler.

')zbÅ',, %&$- b 1.‘ ə ɧɟ ɛɵɥ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɦ. Ben sporcu ...
2.‘ Ɇɵ ɧɟ ɛɵɥɢ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ. Biz akraba ...
3.‘ Ɍɵ ɧɟ ɛɵɥ ɭɱɢɬɟɥɟɦ. Sen öğretmen ...
4.‘ Ɉɧ ɧɟ ɛɵɥ ɫɨɥɞɚɬɨɦ. O asker ...
5.‘ ȼɵ ɧɟ ɛɵɥɢ ɩɪɨɞɚɜɰɨɦ. Siz satıcı ...

Åq

1. değildim 2. değildik 3. değildin
4. değildi 5. değildiniz

Å" ' **m  HPNI3WFWm

ȿɫɥɢ ɜɨɩɪɨɫ ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɲɟɞɲɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɱɚɫɬɢɰɵ F@! F


!
FW!FY!ɢ ɢɡɦɟɧɹɸɳɟɟɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ

, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɢɲɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ.

'*q

' *   NI3W
ə ɛɵɥ ɥɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɦ? Ben sporcu mu idim?
Ɍɵ ɛɵɥ ɥɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɦ? Sen sporcu mu idin?
Ɉɧ ɛɵɥ ɥɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɦ? O sporcu mu idi?
Ɇɵ ɛɵɥɢ ɥɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚɦɢ? Biz sporcu mu idik?
ȼɵ ɛɵɥɢ ɥɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚɦɢ? Siz sporcu mu idiniz?
Ɉɧɢ ɛɵɥɢ ɥɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚɦɢ? Onlar sporcu mu idiler?
26
   C@_ R

ə ɛɵɥɚ ɥɢ ɫɟɫɬɪɨɣ? Ben kız kardeş mi idim?
Ɍɵ ɛɵɥɚ ɥɢ ɫɟɫɬɪɨɣ? Sen kız kardeş mi idin?
Ɉɧɚ ɛɵɥɚ ɥɢ ɫɟɫɬɪɨɣ? O kız kardeş mi idi?
Ɇɵ ɛɵɥɢ ɥɢ ɫɟɫɬɪɚɦɢ? Biz kız kardeş mi idik?
ȼɵ ɛɵɥɢ ɥɢ ɫɟɫɬɪɚɦɢ? Siz kız kardeş mi idiniz?
Ɉɧɢ ɛɵɥɢ ɥɢ ɫɟɫɬɪɚɦɢ? Onlar kız kardeş mi idiler?

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢɰɵ F@ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɝɥɚɫɧɨɣ, ɨɬ ɱɢɫɥɚ ɢ ɥɢɰɚ, ɚ


ɬɚɤɠɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ

ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɱɢɫɥɚ ɢ ɥɢɰɚ ɩɪ ɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ:

ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ
p !p
 p!p@ pI!pW pK!pY 
ɝɥɚɫɧɚɹ
/ mi mı mu mü idim
 mi mı mu mü idin
H mi mı mu mü idi
/
_ mi mı mu mü idik

_ mi mı mu mü idiniz
H mi mı mu mü idiler

'){|bÅ',, %&$ $-b1.‘ ə ɛɵɥ ɥɢ ɪɵɛɚɤɨɦ? Ben balıkçı ...?
2.‘ ə ɛɵɥ ɪɵɛɚɤɨɦ. Ben balıkçı...
3.‘ Ɍɵ ɛɵɥ ɥɢ ɞɪɭɝɨɦ? Sen dost ...?
4.‘ ə ɛɵɥ ɞɪɭɝɨɦ. Ben dost...
5.‘ Ɉɧɚ ɛɵɥɚ ɥɢ ɫɬɸɚɪɞɟɫɫɨɣ? O hostes ...?
6.‘ Ɉɧɚ ɛɵɥɚ ɫɬɸɚɪɞɟɫɫɨɣ. O hostes...
7.‘ ȼɵ ɛɵɥɢ ɥɢ ɫɨɫɟɞɹɦɢ? Siz komşu ...?
8.‘ Ɇɵ ɛɵɥɢ ɫɨɫɟɞɹɦɢ. Biz komşu...
9.‘ Ɇɵ ɛɵɥɢ ɥɢ ɬɨɜɚɪɢɳɚɦɢ? Biz arkadaş ...?
10.‘Ɇɵ ɛɵɥɢ ɬɨɜɚɪɢɳɚɦɢ. Biz arkadaş...
11.‘Ɉɧɢ ɛɵɥɢ ɥɢ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ? Onlar akraba ...?
12.‘Ɉɧɢ ɧɟ ɛɵɥɢ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ. Onlar akraba ...

Åq

1. mı idim 2. ydım 3. mu idin 4. tum 5. mi idi 6. ti
7. mu idiniz 8. yduk 9. mı idik 10. tık 11. mı idiler 12. değil idiler

27
n]!]! } /
F!P
!I W bbb

ɉɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɜ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɦɨɠɟɬ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ
ɫɥɨɜɨɦ (ɦɨɣ, ɬɜɨɣ ɢ ɬ.ɞ.) ɢ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɤ ɫɥɨɜɭ,
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ.

'*q

Åb  /0b

Ɇɨɣ ɨɬɟɰ. Benim babam.
Ɍɜɨɣ ɨɬɟɰ. Senin baban.
ȿɝɨ, ɟɟ ɨɬɟɰ. Onun babası.
ɇɚɲ ɨɬɟɰ. Bizim babamız.
ȼɚɲ ɨɬɟɰ. Sizin babanız.
ɂɯ ɨɬɟɰ. Onların babaları.

fb  HW

Ɇɨɹ ɲɤɨɥɚ. Benim okulum.
Ɍɜɨɹ ɲɤɨɥɚ. Senin okulun.
ȿɝɨ, ɟɟ ɲɤɨɥɚ. Onun okulu.
ɇɚɲɚ ɲɤɨɥɚ. Bizim okulumuz.
ȼɚɲɚ ɲɤɨɥɚ. Sizin okulunuz.
ɂɯ ɲɤɨɥɚ. Onların okulları.

b  \Y_

Ɇɨɟ ɥɢɰɨ. Benim yüzüm.
Ɍɜɨɟ ɥɢɰɨ. Senin yüzün.
ȿɝɨ, ɟɟ ɥɢɰɨ. Onun yüzü.
ɇɚɲɟ ɥɢɰɨ. Bizim yüzümüz.
ȼɚɲɟ ɥɢɰɨ. Sizin yüzünüz.
ɂɯ ɥɢɰɨ. Onların yüzleri.

d#b  9K_ 

Ɇɨɢ ɝɥɚɡɚ. Benim gözlerim.
Ɍɜɨɢ ɝɥɚɡɚ. Senin gözlerin.
ȿɟ, ɟɝɨ ɝɥɚɡɚ. Onun gözleri.
ɇɚɲɢ ɝɥɚɡɚ. Bizim gözlerimiz.
ȼɚɲɢ ɝɥɚɡɚ. Sizin gözleriniz.
ɂɯ ɝɥɚɡɚ. Onların gözleri.

28
Ʉ ɢɦɟɧɚɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɧɟ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬɫɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

Ɇɨɣ Ⱥɯɦɟɬ Benim Ahmet


ɇɚɲ Ɉɪɯɚɧ Bizim Orhan
Ɍɜɨɹ ɒɟɛɧɟɦ Senin Şebnem
ɂɯ Ɍɭɪɝɭɬ Onların Turgut

 * ($]' ,] ] b - !#$%&+ - - !#$%&+ -
 ] ]
pp!p@p pIp!pWp p p!p
p pKp!pYp pp!p@p pIp!pWp p p!p
p pKp!pYp
/
F - ım - um - im - üm -m -m -m -m

 - ın - un - in - ün -n -n -n -n
H W -ı -u -i -ü - sı - su - si - sü
/
_
F - ımız - umuz - imiz - ümüz - mız - muz - miz - müz

_
 - ınız - unuz - iniz - ünüz - nız - nuz - niz - nüz
H @ - ları - leri - lar - ler


'){{bÅ',"+,*$ -b

1.‘ Ɇɨɹ ɪɭɤɚ. Benim kol...
2.‘ Ɇɨɢ ɞɪɭɡɶɹ. Benim dostlar...
3.‘ Ɍɜɨɣ ɱɟɦɨɞɚɧ. Senin bavul...
4.‘ Ɍɜɨɟ ɞɟɥɨ. Senin iş...
5.‘ Ɍɜɨɢ ɬɟɬɪɚɞɢ. Senin defterler...
6.‘ ȿɝɨ ɫɬɭɥ. Onun sandalye...
7.‘ ȿɟ ɫɬɨɥ. Onun masa...
8.‘ ɇɚɲ ɩɪɚɡɞɧɢɤ. Bizim bayram...
9.‘ ɇɚɲɟ ɫɜɢɞɚɧɢɟ. Bizim görüşme...
10.‘ɇɚɲɢ ɞɟɬɢ. Bizim çocuklar...
11.‘ȼɚɲ ɨɬɱɟɬ. Sizin rapor...
12.‘ȼɚɲɚ ɥɟɤɰɢɹ. Sizin ders...
13.‘ȼɚɲɟ ɫɥɨɜɨ. Sizin söz...

Åq

1. um 2. ım 3. un 4. ın 5. in 6. si 7. sı
8. ımız 9. miz 10. ımız 11. unuz 12.iniz 13. ünüz

29
ɍɤɚɡɚɧɢɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɢ
ɬɨɥɶɤɨ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

Babam Ɇɨɣ ɨɬɟɰ


Odamız ɇɚɲɚ ɤɨɦɧɚɬɚ

ɉɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ ! ! U! N ɜ


ɤɨɧɰɟ ɫɥɨɜɚ ɩɟɪɟɞ ɝɥɚɫɧɵɦɢ ɧɚ 3!<! !0 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

`3! `<! U` ! N`0ɞɟɪɟɜɨ ĺ ɦɨɟ ɞɟɪɟɜɨ ağaç ĺ ağacım
ɭɥɢɰɚ ĺ ɦɨɹ ɭɥɢɰɚ sokak ĺ sokağım
ɫɟɪɞɰɟ ĺ ɦɨɟ ɫɟɪɞɰɟ kalp ĺ kalbim
ɪɨɞɢɧɚ ĺ ɦɨɹ ɪɨɞɢɧɚ yurt ĺ yurdum

kitap

Benim kitap-ım ĺ kitabım


Senin kitap-ın ĺ kitabın
Onun kitap-ı ĺ kitabı
Bizim kitap-ımız ĺ kitabımız
Sizin kitap-ınız ĺ kitabınız
Onların kitapları ĺ kitapları

yurt

Benim yurt-um ĺ yurdum


Senin yurt-un ĺ yurdun
Onun yurt-u ĺ yurdu
Bizim yurt-umuz ĺ yurdumuz
Sizin yurt-unuz ĺ yurdunuz
Onların yurt-ları ĺ yurtları

sözlük

Benim sözlük-üm ĺ sözlüğüm


Senin sözlük-ün ĺ sözlüğün
Onun sözlük-ü ĺ sözlüğü
Bizim sözlük-ümüz ĺ sözlüğümüz
Sizin sözlük-ünüz ĺ sözlüğünüz
Onların sözlük-leri ĺ sözlükleri
30
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 12.

ɉɪɨɢɡɜɟɞɢɬɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɥɨɜɚ:

1.‘ ɪɟɛɟɧɨɤ ± ɬɜɨɣ ɪɟɛɟɧɨɤ çocuk ĺ ...


2.‘ ɪɵɛɚ ± ɟɝɨ ɪɵɛɚ balık ĺ ...
3.‘ ɧɨɠ ± ɧɚɲ ɧɨɠ bıçak ĺ ...
4.‘ ɫɬɚɤɚɧ ± ɜɚɲ ɫɬɚɤɚɧ bardak ĺ ...
5.‘ ɨɬɜɟɬ ± ɦɨɣ ɨɬɜɟɬ cevap ĺ ...
6.‘ ɩɢɫɶɦɨ ± ɬɜɨɟ ɩɢɫɶɦɨ mektup ĺ ...
7.‘ ɬɟɥɨ ± ɟɝɨ ɬɟɥɨ vücut ĺ ...
8.‘ ɞɨɥɝ ± ɧɚɲ ɞɨɥɝ borç ĺ ...
9.‘ ɰɟɥɶ ± ɜɚɲɚ ɰɟɥɶ amaç ĺ ...
10.‘ɩɪɢɱɢɧɚ ± ɢɯ ɩɪɢɱɢɧɚ sebep ĺ ...

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. çocuğun 2. balığı 3. bıçağımız 4. bardağınız


5. cevabım 6. mektubun 7. vücudu 8. borcumuz
9. amacınız 10. sebepler

mam   C
FmG m


ɋɥɨɜɚ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɜ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɞɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ
ɪɚɡɧɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɛɚɜɥɟɧɢɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ. ɂɫɯɨɞɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɫɥɨɜɚ,
ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɥɢ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɢ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ Ʉɬɨ?
(C
Fm)!ɢɥɢ ɑɬɨ? ( G m). ȼ ɷɬɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫɥɨɜɚ ɞɚɸɬɫɹ ɜ ɫɥɨɜɚɪɹɯ.

 mam  C
F
mG 
m


ȿɫɥɢ ɫɥɨɜɨ ɞɨɥɠɧɨ ɫɥɭɠɢɬɶ ɨɬɜɟɬɨɦ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ Ʉɨɝɨ? ɑɬɨ? (C
F
m G 
m) ɢ
ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɳɭɬ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɯɨɬɹɬ ɨɛɥɚɞɚɬɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ, ɬɨ
ɤ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫɥɨɜɚ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɤɨɧ ɱɚɧɢɟ
 ~@! W! Y. ȼ ɫɥɨɜɚɯ, ɨɤɚɧɱɢɜɚɸɳɢɯɫɹ
ɫɨɝɥɚɫɧɨɣ, ɩɟɪɟɞ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟɦ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɛɭɤɜɚ . ȼ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɦɟɧɚɯ ɨɬɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɡɧɚɤɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ.

31
ɇɚɩɪɢɦɟɪ.

C
Fm C
F
m m  m

İnsan İnsanı ɑɟɥɨɜɟɤ ɑɟɥɨɜɟɤɚ
Doktor Doktoru ȼɪɚɱ ȼɪɚɱɚ
Kız Kızı Ⱦɟɜɨɱɤɚ Ⱦɟɜɨɱɤɭ
Anne Anneyi Ɇɚɦɚ Ɇɚɦɭ
Olga Olga¶yı Ɉɥɶɝɚ Ɉɥɶɝɭ
Ahmet Ahmet¶i Ⱥɯɦɟɬ Ⱥɯɦɟɬɚ

G m  G 
m am am
~$7m ~$&S(m

Ot Otu ɬɪɚɜɚ ɬɪɚɜɭ
Oda Odayı ɤɨɦɧɚɬɚ ɤɨɦɧɚɬɭ
Anahtar Anahtarı ɤɥɸɱ ɤɥɸɱ
Sabun Sabunu ɦɵɥɨ ɦɵɥɨ
Ev Evi ɞɨɦ ɞɨɦ
Köy Köyü ɞɟɪɟɜɧɹ ɞɟɪɟɜɧɸ

ȼɢɞ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɝɥɚɜɧɨɣ ɜ ɢɫɯɨɞɧɨɦ ɫɥɨɜɟ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ,


ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦɭ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ.

 ,-- - e, i a, ı o, u ö, ü

ɋɥɨɜɨ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨɣ i ı u ü

ɋɥɨɜɨ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɝɥɚɫɧɨɣ yi yı yu yü

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 13. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɤ ɫɥɨɜɚɦ ɜ ɫɤɨɛɤɚɯ.

1. ɑɬɨ ɬɵ ɯɨɱɟɲɶ? Neyi istiyorsun?


ə ɯɨɱɭ ɜɨɞɵ. (Su) istiyorum.
2. ɑɬɨ ɬɵ ɢɳɟɲɶ? Neyi arıyorsun?
ə ɢɳɭ ɪɭɱɤɭ. (Kalem) arıyorum.
3. ɑɬɨ ɬɵ ɟɲɶ? Neyi yiyorsun?
ə ɟɦ ɹɛɥɨɤɨ. (Elma) yiyorum.
4. ɑɬɨ ɬɵ ɩɨɤɭɩɚɟɲɶ? Neyi alıyorsun?
ə ɩɨɤɭɩɚɸ ɛɪɸɤɢ. (Pantalon) alıyorum.
5. ɑɬɨ ɬɵ ɩɶɟɲɶ? Neyi içiyorsun?
ə ɩɶɸ ɦɨɥɨɤɨ. (Süt) içiyorum.
6. Ʉɨɝɨ ɬɵ ɥɸɛɢɲɶ? Kimi seviyorsun?
ə ɥɸɛɥɸ ɬɟɛɹ. (Sen) seviyorum.

32
7. ɑɬɨ ɩɪɨɞɚɟɬɟ? Neyi satıyorsunuz?
ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ. (Ev) satıyorum.
8. Ʉɨɝɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬɟ? Kimi arıyorsunuz?
ə ɜɵɡɵɜɚɸ Ⱥɣɲɟ. (Ayşe) arıyorum.
9. Ʉɨɝɨ ɬɵ ɜɵɛɢɪɚɟɲɶ? Kimi beğeniyorsun?
ə ɜɵɛɢɪɚɸ ɏɚɧɞɚɧ. (Handan) beğeniyorum.
10. Ʉɨɝɨ ɬɵ ɜɢɞɢɲɶ? Kimi görüyorsun?
ə ɜɢɠɭ ɛɪɚɬɚ. (Kardeş) görüyorum.

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. yu 2. i 3. yı 4. u 5. ü
6. i 7. i 8. µyi 9. µı 10. i

*m,m  C
F mG  m

ȿɫɥɢ ɫɥɨɜɨ ɞɨɥɠɧɨ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ Ʉɨɦɭ? Ʉɭɞɚ? C
F m G  m ɢ
ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɤɚɤɨɟ -ɬɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɬɨ ɤ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫɥɨɜɚ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ± ɢɥɢ ± . Ʉɨɝɞɚ ɜ ɤɨɧɰɟ
ɫɥɨɜɚ ɫɬɨɢɬ ɝɥɚɫɧɚɹ, ɬɨ ɩɟɪɟɞ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟɦ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ».

Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɝɥɚɫɧɨɣ ɜ ɢɫɯɨɞɧɨɦ ɫɥɨɜ ɟ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ,


ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦɭ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ.

 ,-- - e, i, ö, ü a, ı, o, u

ɋɥɨɜɨ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨɣ -e -a

ɋɥɨɜɨ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɝɥɚɫɧɨɣ - ye - ya

ɇɚɩɪɢɦɟɪ.

C
FmG m C
F mG  m mam *m,m

Köy Köye Ⱦɟɪɟɜɧɹ ȼ ɞɟɪɟɜɧɸ
İnsan İnsana ɑɟɥɨɜɟɤ ɑɟɥɨɜɟɤɭ
Deniz Deniz Ɇɨɪɟ Ʉ ɦɨɪɸ
Okul Okula ɒɤɨɥɚ ȼ ɲɤɨɥɭ

ȼ ɢɦɟɧɚɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɨɬɞɟɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɤɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ.

İstanbul ĺ İstanbul¶a ɋɬɚɦɛɭɥ ĺ ȼ ɋɬɚɦɛɭɥ


İzmir ĺ İzmir¶e ɂɡɦɢɪ ĺ ȼ ɂɡɦɢɪ
Moskova ĺ Moskova¶ya Ɇɨɫɤɜɚ ĺ ȼ Ɇɨɫɤɜɭ
Hikmet ĺ Hikmet¶e ɏɢɤɦɟɬ ĺ ɏɢɤɦɟɬɭ
33
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 14. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɤ ɫɥɨɜɚɦ ɜ ɫɤɨɛɤɚɯ.

,m   G  m


1. Ʉɭɞɚ ɜɵ ɟɞɢɬɟ? Nereye gidiyorsunuz?
ȿɞɭ ɜ ɋɬɚɦɛɭɥ. (PU 0W)¶ gidiyorum.
2. Ʉɭɞɚ ɥɟɬɢɬ ɫɚɦɨɥɟɬ? Uçak nereye uçuyor?
Ɉɧ ɥɟɬɢɬ ɜ Ⱥɦɟɪɢɤɭ. (.F 
 )¶ uçuyor.
3. Ʉɭɞɚ ɭɩɚɥ ɤɚɪɚɧɞɚɲ? Kalem nereye düştü?
Ɉɧ ɭɩɚɥ ɧɚ ɡɟɦɥɸ. (\ ) düştü.
4. Ʉɭɞɚ ɢɞɟɬ ɷɬɨɬ ɚɜɬɨɛɭɫ? Nehir nereye akıyor?
ȼ Ɇɨɫɤɜɭ. (EIPI[ )¶.
6. Ʉ ɤɨɦɭ ɬɵ ɢɞɟɲɶ? Kime gidiyorsun?
ə ɢɞɭ ɤ ɂɜɚɧɭ. (?[ ) gidiyorum.
7. ɇɚ ɤɨɝɨ ɨɧ ɫɦɨɬɪɢɬ? Kime bakıyor?
Ɉɧ ɫɦɨɬɪɢɬ ɧɚ ɞɟɜɭɲɤɭ. (C@_) bakıyor.
8. Ʉ ɤɨɦɭ ɨɧ ɩɪɢɲɟɥ? Kime geldi?
Ɉɧ ɩɪɢɲɟɥ ɤ ɏɢɤɦɟɬɭ. (=
F U )¶ geldi.

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. µa 2. µya 3. e 4. e 5. ya 6. µa 7. a 8. µe

 md,m ,m C


F mG mG _F m 


ȿɫɥɢ ɫɥɨɜɨ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɟ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɥɢ ɦɟɫɬɨ, ɞɨɥɠɧɨ ɫɥɭɠɢɬɶ ɨɬɜɟɬɨɦ ɧɚ
ɜɨɩɪɨɫɵ  m C
F m d,m G m! ɬɨ ɤ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫɥɨɜɚ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɢɥɢ . Ɍɚɤɨɟ ɠɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɫɥɨɜɚ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɝɨ
ɜɪɟɦɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɟɫɥɢ ɨɧɨ ɞ ɨɥɠɧɨ ɫɥɭɠɢɬɶ ɨɬɜɟɬɨɦ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ:

 ,m G _F m

ȼ ɫɥɨɜɚɯ, ɨɤɚɧɱɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ !!>!!U!N!P!R! ɛɭɤɜɚ ɜ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɡɚɦɟɧɹɟɬɫɹ


ɧɚ ɛɭɤɜɭ Ub

ȼ ɢɦɟɧɚɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɨɬɞɟɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɤɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɧɢɹ l»

ȼɢɞ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɝɥɚɫɧɨɣ ɜ ɢɫɯɨɞɧɨɦ ɫɥɨɜɟ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ,


ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦɭ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ.

34
ɉɨɫɥɟ ɝɥɚɫɧɵɯ a, ı, o, u e, i, ö, ü
ɋɥɨɜɨ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ç, f, h, k, p, s, ş, t - ta - te
ȼ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ - da - de

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

C
Fm C
F m m m

Ben Bende ə ɍ ɦɟɧɹ


İnsan İnsanda ɑɟɥɨɜɟɤ ɍ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
Erkek Erkekte Ɇɭɠɱɢɧɚ ɍ ɦɭɠɱɢɧɵ
İvan İvan¶da ɂɜɚɧ ɍ ɂɜɚɧɚ
Turgut Turgut¶ta Ɍɭɪɝɭɬ ɍ Ɍɭɪɝɭɬɚ

G m G m am d,m

Ev Evde Ⱦɨɦ ȼ ɞɨɦɟ


Nehir Nehirde Ɋɟɤɚ ȼ ɪɟɤɟ
Sokak Sokakta ɍɥɢɰɚ ɇɚ ɭɥɢɰɟ
Fabrika Fabrikada Ɏɚɛɪɢɤɚ ɇɚ ɮɚɛɪɢɤɟ
Okul Okulda ɒɤɨɥɚ ȼ ɲɤɨɥɟ
Otobüs Otobüste Ⱥɜɬɨɛɭɫ ȼ ɚɜɬɨɛɭɫɟ
Londra Londra¶da Ʌɨɧɞɨɧ ȼ Ʌɨɧɞɨɧɟ
Paris Paris¶te ɉɚɪɢɠ ȼ ɉɚɪɢɠɟ

G m G ^F m am ,m

Yaz Yazda Ʌɟɬɨ Ʌɟɬɨɦ


Kış Kışta Ɂɢɦɚ Ɂɢɦɨɣ
Mayıs Mayısta Ɇɚɣ ȼ ɦɚɟ
Ekim Ekimde Ɉɤɬɹɛɪɶ ȼ ɨɤɬɹɛɪɟ

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 15.

1. Ƚɞɟ ɜɵ ɪɚɛɨɬɚɟɬɟ? Nerede çalışıyorsunuz?


ə ɪɚɛɨɬɚɸ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ. (Üniversite) çalışıyorum.
2. Ƚɞɟ ɜɵ ɠɢɜɟɬɟ? Nerede oturuyorsunuz?
ə ɠɢɜɭ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ. (Moskova) oturuyorum.
3. Ƚɞɟ ɬɵ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ? Nerede kalıyorsun?
ə ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ ɜ ɝɨɫɬɢɧɢɰɟ. (Otel) kalıyorum.

35
4. Ƚɞɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɬɜɨɣ ɛɪɚɬ? Kardeşin nerede bulunuyor?
Ɇɨɣ ɛɪɚɬ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ. Kardeşim (köy) bulunuyor.
5. Ʉɨɝɞɚ ɬɵ ɭɟɡɠɚɟɲɶ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ. Rusya¶ya ne zaman gideceksin?
ə ɭɟɡɠɚɸ ɜ ɢɸɥɟ. (Haziran) gideceğim.
6. Ʉɨɝɞɚ ɨɧ ɩɪɢɲɟɥ ɞɨɦɨɣ? Ne zaman eve geldi?
Ɉɧ ɩɪɢɲɟɥ ɜ ɲɟɫɬɶ ɱɚɫɨɜ. Saat (altı) geldi.

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. de 2. µda 3. de 4. de 5. da 6. da

Å mÅ,m  C
F mG m

ȿɫɥɢ ɫɥɨɜɨ ɞɨɥɠɧɨ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ Ɉɬ ɤɨɝɨ? C
F m ɂɥɢ Ɉɬɤɭɞɚ?
G m ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɢɫɯɨɞɢɬ ɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɢɥɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ, ɬɨ ɤ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫɥɨɜɚ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬɫɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
 !U ! !U . ȼ ɢɦɟɧɚɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɨɬɞɟɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɤɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ¶».

ȼɢɞ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɝɥɚɫɧɨɣ ɜ ɢɫɯɨɞɧɨɦ ɫɥɨɜɟ ɜ


ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɚɜɢɥɨɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɬɚɛɥɢɰɟɣ.

ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɝɥɚɫɧɚɹ ɜ ɫɥɨɜɟ a, ı, o, u e, i, ö, ü

ɋɥɨɜɨ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ç, f, h, k, p, s, ş, t - tan - ten

ȼ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ - dan - den

C
Fm C
F m  m Å m

Baba Babadan Ɉɬɟɰ Ɉɬ ɨɬɰɚ
Dost Dosttan Ⱦɪɭɝ Ɉɬ ɞɪɭɝɚ
Kardeş Kardeşten Ȼɪɚɬ Ɉɬ ɛɪɚɬɚ
İvan İvan ɂɜɚɧ Ɉɬ ɂɜɚɧɚ

G m G m

Ev Evden Ⱦɨɦ ɂɡ ɞɨɦɚ
Okul Okuldan ɒɤɨɥɚ ɂɡ ɲɤɨɥɵ
Güneş Güneşten ɋɨɥɧɰɟ Ɉɬ ɫɨɥɧɰɚ
Rusya Rusya¶dan Ɋɨɫɫɢɹ Ɉɬ Ɋɨɫɫɢɢ

36
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 16. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɤ ɫɥɨɜɚɦ ɜ ɫɤɨɛɤɚɯ.

1.‘ ə ɩɪɢɲɟɥ ɢɡ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. (Üniversite) geldim.


2.‘ ɗɬɨɬ ɫɚɦɨɥɟɬ ɩɪɢɛɵɜɚɟɬ ɢɡ Ʌɨɧɞɨɧɚ. Bu uçak (Londra) geliyor.
3.‘ Ɉɧ ɢɡ Ɇɨɫɤɜɵ ɩɪɢɟɯɚɥ. O (Moskova) geldi.
4.‘ ɉɬɢɰɚ ɫɥɟɬɟɥɚ ɫ ɞɟɪɟɜɚ. Kuş (ağaç) ayrıldı.
5.‘ Ʉɨɪɚɛɥɶ ɨɬɩɪɚɜɢɥɫɹ ɨɬ ɩɪɢɫɬɚɧɢ. Gemi (iskele) kalktı.
6.‘ ə ɩɨɥɭɱɢɥ ɩɢɫɶɦɨ ɨɬ ɬɨɜɚɪɢɳɚ. (Arkadaş) mektubu aldım.
7.‘ ɂɡ-ɡɚ ɛɟɡɞɟɧɟɠɶɹ ɨɧ ɩɪɨɞɚɥ ɦɚɲɢɧɭ. (Parasızlık) arabayı sattı.

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. den 2. µdan 3. µdan 4. tan 5. den 6. tan 7. tan

 ma m  C
F
mG 
m

ȿɫɥɢ ɫɥɨɜɨ ɞɨɥɠɧɨ ɫɥɭɠɢɬɶ ɨɬɜɟɬɨɦ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ Ʉɨɝɨ? ɑɟɝɨ? C
F
m G 
m ɢ
ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɱɬ ɨ-ɬɨ ɢɥɢ ɱɚɫɬɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɬɨ -
ɬɨ, ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɫɥɨɜɨɦ, ɬɨ ɤ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫɥɨɜɚ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ p @ ! p
! p W ! Y b ȿɫɥɢ ɫɥɨɜɨ ɤɨɧɱɚɟɬɫɹ ɝɥɚɫɧɨɣ, ɬɨ ɩɟɪɟɞ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟɦ
ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɛɭɤɜɚ ɢɥɢb

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

C
Fm C
F
m  m m

Baba Babanın Ɉɬɟɰ Ɉɬɰɚ
Kardeş Kardeşin Ȼɪɚɬ Ȼɪɚɬɚ
Torun Torunun ȼɧɭɤ ȼɧɭɤɚ

G m G 
m  am a m

Ev Evin Ⱦɨɦ Ⱦɨɦɚ
Pencere Pencerenin Ɉɤɧɨ Ɉɤɧɚ
Okul Okulun ɒɤɨɥɚ ɒɤɨɥɵ

ɋ ɩɪɢɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ p@ ! p


! p W ! Y ɫɨɝɥɚɫɧɵɟ ! !U! N ɜ ɤɨɧɰɟ ɫɥɨɜɚ
ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ 3!<! !0b

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

Ağaç Ağacın Ⱦɟɪɟɜɨ Ⱦɟɪɟɜɚ


İnek İneğin Ʉɨɪɨɜɚ Ʉɨɪɨɜɵ
Yurt Yurdun Ɋɨɞɢɧɚ Ɋɨɞɢɧɵ
Kitap Kitabın Ʉɧɢɝɚ Ʉɧɢɝɢ

37
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɝɥɚɫɧɨɣ ɜ ɢɫɯɨɞɧɨɦ ɫɥɨɜɟ ɩɨ ɩɪɚ ɜɢɥɭ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦɭ ɬɚɛɥɢɰɟɣ.

 ,-- - !@ !


 I!W K!Y

ɋɥɨɜɨ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨɣ - ın - in - un - ün

ɋɥɨɜɨ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɝɥɚɫɧɨɣ - nın - nin - nun - nün

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 17. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɤ ɫɥɨɜɚɦ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɫ


ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚ ɬɭɪɟɰɤɢɣ ɹɡɵɤ.

mam  ma m C


FmG m C
F
mG 
m

1.‘ ɞɜɟɪɶ ɞɜɟɪɢ kapı kapıbbb
2.‘ ɫɵɧ ɫɵɧɚ oğul oğulbbb
3.‘ ɠɟɧɳɢɧɚ ɠɟɧɳɢɧɵ kadın kadınbbb
4.‘ ɚɜɬɨɛɭɫ ɚɜɬɨɛɭɫɚ otobüs otobüsbbb
5.‘ ɦɭɡɟɣ ɦɭɡɟɹ müze müzebbb
6.‘ ɜɚɧɧɚ ɜɚɧɧɵ banyo banyobbb
7.‘ ɞɟɪɟɜɧɹ ɞɟɪɟɜɧɢ köy köybbb

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. - nın 2. - un 3. - ın 4. - ün 5. - nin 6. - nun 7. - nün

ȼ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɟɫɥɢ ɧɭɠɧɨ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ


ɞɪɭɝɨɦɭ, ɬɨ ɤ ɩɟɪɜɨɦɭ ɫɥɨɜɭ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɴɟɤɬ, ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ p @ ! p
! p W ! p Y . Ʉɨ ɜɬɨɪɨɦɭ ɫɥɨɜɭ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɦɭ ɱɚɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɥɢ ɜɬɨɪɨɣ ɨɛɴɟɤɬ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɣ ɩɟɪɜɨɦɭ, ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ p @!p
! p
W!pYb ȿɫɥɢ ɜɬɨɪɨɟ ɫɥɨɜɨ ɨɤɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɝɥɚɫɧɨɣ, ɬɨ ɩɟɪɟɞ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟɦ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɛɭɤɜɚ P.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

ɤɥɚɫɫ + ɞɜɟɪɶ ĺ ɞɜɟɪɶ ɤɥɚɫɫɚ sınıf + kapı ĺ sınıfın kapıP@


ɲɤɨɥɚ + ɫɚɞ ĺ ɫɚɞ ɲɤɨɥɵ okul + bahçe ĺ okulun bahçesi
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ + ɦɨɬɨɪ ĺ ɦɨɬɨɪ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ araba + motor ĺ arabanın motoru
ɨɬɟɰ + ɩɚɥɶɬɨ ĺ ɩɚɥɶɬɨ ɨɬɰɚ baba + palto ĺ babanın paltosu
Ɍɭɪɝɭɬ + ɦɚɬɶ ĺ ɦɚɬɶ Ɍɭɪɝɭɬɚ Turgut + anne ĺ Turgut¶un annesi
ɧɨɱɶ + ɤɨɧɟɰ ĺ ɤɨɧɟɰ ɧɨɱɢ gece + son ĺ gecenin sonu
ɞɟɪɟɜɨ + ɥɢɫɬ ĺ ɥɢɫɬ ɞɟɪɟɜɚ ağaç + yaprak ĺ ağacın yaprağı
38
ȼɢɞ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɨɜɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɝɥɚɫɧɨɣ ɜ ɢɫɯɨɞ ɧɨɦ
ɫɥɨɜɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɚɛɥɢɰɟɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɪɚɧɟɟ.

ȼɢɞ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɫɥɨɜɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɝɥɚɫɧɨɣ ɜ ɢɫɯɨɞɧɨɦ


ɫɥɨɜɟ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦɭ ɬɚɛɥɢɰɟɣ:

 ,-- - !@ !


 I!W K!Y

ɋɥɨɜɨ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨɣ -ı -i -u -ü


ɋɥɨɜɨ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɝɥɚɫɧɨɣ - sı - si - su - sü

ȿɫɥɢ ɫɥɨɜɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɛɟɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ o


, ɬɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ
ɫɥɨɜ ɢɦɟɟɬ ɢɧɨɣ ɫɦɵɫɥ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

Kadının elbisesi ɩɥɚɬɶɟ ɠɟɧɳɢɧɵ (ɩɥɚɬɶɟ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ ɷɬɨɣ ɠɟɧɳɢɧɟ)


Kadın elbisesi ɠɟɧɫɤɨɟ ɩɥɚɬɶɟ (ɩɥɚɬɶɟ ɥɸɛɨɣ ɠɟɧɳɢɧɵ)
Arabanın motoru ɦɨɬɨɪ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ (ɦɨɬɨɪ ɷɬɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ)
Araba motoru ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɦɨɬɨɪ (ɦɨɬɨɪ ɥɸɛɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ)

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 18. ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɫɥɨɜɚ, ɫɞɟɥɚɣɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ ɫ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚ


ɬɭɪɟɰɤɢɣ ɹɡɵɤ.

1.‘ ɤɨɪɚ ɞɟɪɟɜɚ (ağaç) (kabuk)


2.‘ ɞɪɟɜɟɫɧɚɹ ɤɨɪɚ (ağaç) (kabuk)
3.‘ ɤɪɵɥɨ ɩɬɢɰɵ (kuş) (kanat)
4.‘ ɩɬɢɱɶɟ ɤɪɵɥɨ (kuş) (kanat)
5.‘ ɨɜɟɱɶɹ ɲɤɭɪɚ (koyun) (post)
6.‘ ɲɤɭɪɚ ɨɜɰɵ (koyun) (post)
7.‘ ɨɛɭɜɶ ɪɟɛɟɧɤɚ (çocuk) (ayakkabı)
8.‘ ɞɟɬɫɤɚɹ ɨɛɭɜɶ (çocuk) (ayakkabı)
9.‘ ɡɞɚɧɢɟ ɲɤɨɥɵ (okul) (bina)
10.‘ɲɤɨɥɶɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ (okul) (bina)
11.‘ɤɨɥɟɫɨ ɦɚɲɢɧɵ (araba) (çark)
12.‘ɦɚɲɢɧɧɨɟ ɤɨɥɟɫɨ (araba) (çark)
13.‘ɡɚɩɚɯ ɰɜɟɬɤɚ (çiçek) (koku)
14.‘ɰɜɟɬɨɱɧɵɣ ɡɚɩɚɯ (çiçek) (koku)
39
Ɉɬɜɟɬɵ:

1. ağacın kabuğu 6. koyunun postu 11. arabanın çarkı


2. ağaç kabuğu 7. çocuğun ayakkabısı 12. araba çarkı
3. kuşun kanadı 8. çocuk ayakkabısı 13. çiçeğin kokusu
4. kuş kanadı 9. okulun binası 14. çiçek kokusu
5. koyun postu 10. okul binası

Ɉɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɥɨɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɝɥɚɫɧɨɣ ɜ ɫɥɨɜɟ ɢ ɜɨɩɪɨɫɚ, ɧɚ


ɤɨɬɨɪɵɣ ɷɬɨ ɫɥɨɜɨ ɨɬɜɟɱɚɟɬ:

 ,-- -
'  @ I W 
 K Y
mam
- - - - - - - -
C
FmG m
 mam
ı ı u u i i ü ü
C
F
mG 
m
*m,m
a a a a e e e e
C
F mG  m
 md,m
da da da da de de de de
C
F mG m
Å mÅ,m
dan dan dan dan den den den den
C
F mG m
 ma m
ın ın un un in in ün ün
C
F
mG 
m

ɉɪɢɦɟɪɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɫɥɨɜ:

 ,-- -
 @ I W 
 K Y
' 
mam ɫɬɟɤɥɨ ɞɟɜɨɱɤɚ ɪɭɤɚ ɥɟɞ ɞɨɦ ɪɚɛɨɬɚ ɨɡɟɪɨ ɥɢɰɨ
C
FmG m cam kız kol buz ev iş göl yüz
 mam ɫɬɟɤɥɨ ɞɟɜɨɱɤɭ ɪɭɤɭ ɥɟɞ ɞɨɦ ɪɚɛɨɬɭ ɨɡɟɪɨ ɥɢɰɨ
C
F
mG 
m camı kızı kolu buzu evi işi gölü yüzü
*m,m ɤ ɫɬɟɤɥɭ ɞɟɜɨɱɤɟ ɜ ɪɭɤɭ ɜ ɥɟɞ ɜ ɞɨɦ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɤ ɨɡɟɪɭ ɤ ɥɢɰɭ
C
F mG  m cama kıza kola buza eve işe göle yüze
 md,m ɧɚ ɫɬɟɤɥɟ ɭ ɞɟɜɨɱɤɢ ɧɚ ɪɭɤɟ ɧɚ ɥɶɞɭ ɜ ɞɨɦɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɨɡɟɪɟ ɧɚ ɥɢɰɟ
C
F mG m camda kızda kolda buzda evde işte gölde yüzde
Å mÅ,m ɨɬ ɫɬɟɤɥɚ ɨɬ ɞɟɜɨɱɤɢ ɢɡ ɪɭɤɢ ɢɡ ɥɶɞɚ ɢɡ ɞɨɦɚ ɫ ɪɚɛɨɬɵ ɢɡ ɨɡɟɪɚ ɫ ɥɢɰɚ
C
F mG m camdan kızdan koldan buzdan evden işten gölden yüzden
 ma m ɫɬɟɤɥɚ ɞɟɜɨɱɤɢ ɪɭɤɢ ɥɶɞɚ ɞɨɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɨɡɟɪɚ ɥɢɰɚ
C
F
mG 
m camın kızın kolun buzun evin işin gölün yüzün

40
ȿɫɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɜɭɦɹ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɬɨ ɢɡɦɟɧɹɸɳɟɟɫɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɜ
ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜɬɨɪɨɟ ɫɥɨɜɨ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

Ȼɟɪɟɝ ɦɨɪɹ, ɛɟɪɟɝɚ ɦɨɪɹ« Deniz kenarı, deniz kenarında...


am Ȼɟɪɟɝ ɦɨɪɹ
G m Deniz kenarı
a)m Ȼɟɪɟɝ ɦɨɪɹ
G 
:KYIWFm Deniz kenarını
,m Ʉ ɛɟɪɟɝɭ ɦɨɪɹ
G  m Deniz kenarına
d,m ɍ ɛɟɪɟɝɚ ɦɨɪɹ
G m Deniz kenarında
Å,m Ɉɬ ɛɟɪɟɝɚ ɦɨɪɹ
G m Deniz kenarından
a]m Ȼɟɪɟɝɚ ɦɨɪɹ
G 
m Deniz kenarının

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 19.

Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɫ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚ ɬɭɪɟɰɤɢɣ ɹɡɵɤ.

ab    . Fb


1.‘ ɍ ɷɬɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɟɫɬɶ ɡɨɧɬ. O (...) şemsiye var.
2.‘ ɋɨɛɚɤɚ ɭɛɟɠɚɥɚ ɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. (...) köpek kaçtı.
3.‘ ɗɬɨ ɪɭɤɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Bu (...) elidir.
4.‘ ɋɨɛɚɤɚ ɩɨɞɨɲɥɚ ɤ ɱɟɥɨɜɟɤɭ. (...)köpek geldi.
5.‘ ɋɦɨɬɪɸ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. O (...) bakıyorum.
6.‘ ȼɢɠɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. (...) görüyorum.
7.‘ ɇɚ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɤɪɚɫɢɜɚɹ ɤɭɪɬɤɚ (...) güzel bir ceket var.

41
fb    HWb

8.‘ Ɉɬ ɲɤɨɥɵ ɨɬɩɪɚɜɢɥɫɹ ɚɜɬɨɛɭɫ. (...) bir otobüs gitti.
9.‘ ə ɜɵɲɟɥ ɢɡ ɲɤɨɥɵ. Ben (...) çıktım.
10.‘ɗɬɨ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɲɤɨɥɵ. Bu (...) kütüphanesidir.
11.‘ə ɩɨɞɯɨɠɭ ɤ ɲɤɨɥɟ. (...) yaklaşıyorum.
12.‘ə ɜɯɨɠɭ ɜ ɲɤɨɥɭ. (...) giriyorum.
13.‘ə ɫɦɨɬɪɸ ɧɚ ɲɤɨɥɭ. (...) bakıyorum.
14.‘ə ɜɢɠɭ ɲɤɨɥɭ. (...) görüyorum.
15.‘ə ɪɚɛɨɬɚɸ ɜ ɲɤɨɥɟ. (...) çalışıyorum.

"b    CKN 

16.‘ɍ ɫɨɛɚɤɢ ɟɫɬɶ ɳɟɧɤɢ. (...) enikler var.
17.‘ɓɟɧɨɤ ɭɛɟɠɚɥ ɨɬ ɫɨɛɚɤɢ. Bir enik (...) kaçtı.
18.‘ɓɟɧɤɢ ɫɨɛɚɤɢ ɤɪɚɫɢɜɵɟ. (...) enikleri güzeldir.
19.‘ɓɟɧɨɤ ɩɨɞɨɲɟɥ ɤ ɫɨɛɚɤɟ. Enik (...) geldi.
20.‘Ɉɧ ɥɸɛɢɬ ɫɨɛɚɤɭ. O (...) seviyor.

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. adamda 2. adamdan 3. adamın 4. adama


5. adama 6. adamı 7. adamda 8. okuldan
9. okuldan 10. okulun 11. okula 12. okula
13. okula 14. okulu 15. okulda 16. köpekte
17. köpekten 18. köpeğin 19. köpeğe 20. köpeği

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 20.

Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɫ ɬɭɪɟɰɤɨɝɨ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ.

6[b   *b

1.‘ Evde iki giriş var. («) ɞɜɚ ɜɵɯɨɞɚ.
2.‘ Evden bir insan çıktı. («) ɜɵɲɟɥ ɱɟɥɨɜɟɤ.
3.‘ Evin çatısı kırmızıdır. Ʉɪɵɲɚ («) ɤɪɚɫɧɚɹ.
4.‘ Eve yaklaşıyorum. ə ɩɪɢɛɥɢɠɚɸɫɶ («).
5.‘ Evi görüyorum. ȼɢɠɭ («).

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. ɜ ɞɨɦɟ 2. ɢɡ ɞɨɦɚ 3. ɞɨɦɚ 4. ɤ ɞɨɦɭ 5. ɞɨɦ

42
“!*-!*bbb  / !0
!0 bbb

Ɍɭɪɟɰɤɢɟ ɫɥɨɜɚ 0 ! P ! I! 0
_! P
_! I (ɹ, ɬɵ, ɨɧ, ɦɵ, ɜɵ, ɨɧɢ) ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɨɩɪɨɫɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɜɟɱɚɬɶ.
ɉɪɚɜɢɥɚ ɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ.

Ʉɬɨ? ɹ ɬɵ ɨɧ ɦɵ ɜɵ ɨɧɢ
Kim? ben sen o biz siz onlar
Ʉɨɝɨ? ɦɟɧɹ ɬɟɛɹ ɟɝɨ ɧɚɫ ɜɚɫ ɢɯ
Kimi? beni seni onu bizi sizi onları
Ʉɨɦɭ? ɦɧɟ ɬɟɛɟ ɟɦɭ ɧɚɦ ɜɚɦ ɢɦ
Kime? bana sana ona bize size onlara
ɍ ɤɨɝɨ? ɭ ɦɟɧɹ ɭ ɬɟɛɹ ɭ ɧɟɝɨ ɭ ɧɚɫ ɭ ɜɚɫ ɭ ɧɢɯ
Kimde? bende sende onda bizde sizde onlarda
Ɉɬ ɤɨɝɨ? ɨɬ ɦɟɧɹ ɨɬ ɬɟɛɹ ɨɬ ɧɟɝɨ ɨɬ ɧɚɫ ɨɬ ɜɚɫ ɨɬ ɧɢɯ
Kimden? benden senden ondan bizden sizden onlardan
ɑɟɣ? ɦɨɣ ɬɜɨɣ ɟɝɨ ɧɚɲ ɜɚɲ ɢɯ
Kimin? benim senin onun bizim sizin onların
Ʉɚɤ? ɩɨ-ɦɨɟɦɭ ɩɨ-ɬɜɨɟɦɭ ɩɨ-ɟɝɨ ɩɨ-ɧɚɲɟɦɭ ɩɨ-ɜɚɲɟɦɭ ɩɨ-ɢɯ
Kimce? bence sence onca bizce sizce onlarca

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 21. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɩɪɨɩɭɳɟ ɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɫ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚ


ɬɭɪɟɰɤɢɣ ɹɡɵɤ.

1.‘ ə ɩɪɢɲɟɥ. (...) geldim.


2.‘ Ɉɧ ɦɟɧɹ ɡɧɚɟɬ. O (...) biliyor.
3.‘ Ɍɵ ɦɧɟ ɞɚɥɚ ɧɚɞɟɠɞɭ. Sen (...) umut verdin.
4.‘ ɍ ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ ɤɥɸɱ. (...) bir anahtar var.
5.‘ ɗɬɨɬ ɰɜɟɬɨɤ ɨɬ ɦɟɧɹ ɬɟɛɟ ɩɨɞɚɪɨɤ. Bu çiçek (...) size hediyedir.
6.‘ ɗɬɨ ɦɨɹ ɞɨɱɶ. O (...) kızım.
7.‘ ɉɨ-ɦɨɟɦɭ ɨɧɚ ɨɱɟɧɶ ɤɪɚɫɢɜɚɹ. (...) o çok güzeldir.
8.‘ Ɍɵ ɦɨɣ ɞɪɭɝ. (...) benim dostumsun.
9.‘ ɍ ɬɟɛɹ ɟɫɬɶ ɦɧɨɝɨ ɤɧɢɝ. (...) çok kitap var.
10.‘ə ɩɨɥɭɱɢɥ ɨɬ ɬɟɛɹ ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɩɨɞɚɪɨɤ. (...) muhteşem bir hediye aldım.
11.‘ə ɤ ɬɟɛɟ ɩɪɢɲɟɥ. (...) geldim.
12.‘ə ɬɟɛɹ ɥɸɛɥɸ. (...) seviyorum.
13.‘Ɍɜɨɹ ɲɥɹɩɚ ɨɱɟɧɶ ɤɪɚɫɢɜɚɹ. (...) şapkan çok güzel.
14.‘ɉɨ-ɬɜɨɟɦɭ ɨɧ ɯɨɪɨɲɢɣ ɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤ? (...) o insan iyi midir?

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. Ben 4. Bende 7. Bence 10. Sende 13. Senin


2. Beni 5. Benden 8. Sen 11. Sana 14. Sence
3. Bana 6. Benim 9.Sende 12. Seni
43
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 22. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɫ ɬɭɪɟɰɤɨɝɨ ɧɚ
ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ.

1.‘ Siz gidiyor musunuz? («) ɢɞɟɬɟ ɥɢ?


2.‘ Biz gidiyoruz. («) ɢɞɟɦ.
3.‘ Sizi bekliyorlar mı? Ɉɧɢ («) ɠɞɭɬ ɥɢ?
4.‘ Bizi bekliyorlar. Ɉɧɢ («) ɠɞɭɬ.
5.‘ Sizde köpek var mı? («) ɟɫɬɶ ɥɢ ɫɨɛɚɤɚ?
6.‘ Bizde sadece kedi var. («) ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɲɤɚ ɟɫɬɶ.
7.‘ Sizin kediniz fareyi yakalıyor mu? («) ɤɨɲɤɚ ɥɨɜɢɬ ɥɢ ɦɵɲɟɣ?
8.‘ Bizim kedimiz sütü daha çok seviyor. («) ɤɨɲɤɚ ɛɨɥɶɲɟ ɥɸɛɢɬ ɦɨɥɨɤɨ.
9.‘ Size misafir geldi mi? («) ɝɨɫɬɶ ɩɪɢɟɯɚɥ ɥɢ?
10.‘O bizden gitti. Ɉɧ («) ɭɟɯɚɥ.
11.‘Sizce bu tablo iyi midir? («) ɷɬɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɯɨɪɨɲɚɹ ɥɢ?
12.‘Bence cok iyi. («) ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɚɹ.

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. ɜɵ 2. ɦɵ 3. ɜɚɫ 4. ɧɚɫ 5. ɭ ɜɚɫ 6. ɭ ɧɚɫ 7. ɜɚɲɚ


8. ɧɚɲɚ 9. ɤ ɜɚɦ 10. ɨɬ ɧɚɫ 11. ɩɨ-ɜɚɲɟɦɭ 12. ɩɨ-ɦɨɟɦɭ

n]!* }  /0F!00F@bbbɋɥɨɜɚ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɟ ɜ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢ ɟɝɨ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ (ɦɨɣ ɨɬɟɰ ĺ babam, ɬɜɨɣ ɞɨɦ ĺ evin), ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɨ ɨɛɳɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

Ʉɬɨ? ɦɨɣ ɨɬɟɰ ɬɜɨɣ ɨɬɟɰ ɟɝɨ ɨɬɟɰ ɧɚɲ ɨɬɟɰ ɜɚɲ ɨɬɟɰ ɢɯ ɨɬɟɰ
Kim? babam baban babası babamız babanız babaları
Ʉɨɝɨ? ɦɨɟɝɨ ɨɬɰɚ ɬɜɨɟɝɨ ɨɬɰɚ ɟɝɨ ɨɬɰɚ ɧɚɲɟɝɨ ɨɬɰɚ ɜɚɲɟɝɨ ɨɬɰɚ ɢɯ ɨɬɰɚ
Kimi? babamı babanı babasını babamızı babanızı babalarını
Ʉɨɦɭ? ɦɨɟɦɭ ɨɬɰɭ ɬɜɨɟɦɭ ɨɬɰɭ ɟɝɨ ɨɬɰɭ ɧɚɲɟɦɭ ɨɬɰɭ ɜɚɲɟɦɭ ɨɬɰɭ ɢɯ ɨɬɰɭ
Kime? babama babana babasına babamıza babanıza babalarına
ɍ ɤɨɝɨ? ɭ ɦɨɟɝɨ ɨɬɰɚ ɭ ɬɜɨɟɝɨ ɨɬɰɚ ɭ ɟɝɨ ɨɬɰɚ ɭ ɧɚɲɟɝɨ ɨɬɰɚ ɭ ɜɚɲɟɝɨ ɨɬɰɚ ɭ ɢɯ ɨɬɰɚ
Kimde? babamda babanda babasında babamızda babanızda babalarında
Ɉɬ ɤɨɝɨ? ɨɬ ɦɨɟɝɨ ɨɬɰɚ ɨɬ ɬɜɨɟɝɨ ɨɬɰɚ ɨɬ ɟɝɨ ɨɬɰɚ ɨɬ ɧɚɲɟɝɨ ɨɬɰɚ ɨɬ ɜɚɲɟɝɨ ɨɬɰɚ ɨɬ ɢɯ ɨɬɰɚ
Kimden? babamdan babandan babasından babamızdan babanızdan babalarından
Ʉɨɝɨ? ɦɨɟɝɨ ɨɬɰɚ ɬɜɨɟɝɨ ɨɬɰɚ ɟɝɨ ɨɬɰɚ ɧɚɲɟɝɨ ɨɬɰɚ ɜɚɲɟɝɨ ɨɬɰɚ ɢɯ ɨɬɰɚ
Kimin? babamın babanın babasının babamızın babanızın babalarının

44
ɑɬɨ? ɦɨɣ ɞɨɦ ɬɜɨɣ ɞɨɦ ɟɝɨ ɞɨɦ ɧɚɲ ɞɨɦ ɜɚɲ ɞɨɦ ɢɯ ɞɨɦ
Ne? evim evin evi evimiz eviniz evleri
ɑɬɨ? ɦɨɣ ɞɨɦ ɬɜɨɣ ɞɨɦ ɟɝɨ ɞɨɦ ɧɚɲ ɞɨɦ ɜɚɲ ɞɨɦ ɢɯ ɞɨɦ
Neyi? evimi evini evini evimizi evinizi evlerini
Ʉ ɱɟɦɭ? ɤ ɦɨɟɦɭ ɞɨɦɭ ɤ ɬɜɨɟɦɭ ɞɨɦɭ ɤ ɟɝɨ ɞɨɦɭ ɤ ɧɚɲɟɦɭ ɞɨɦɭ ɤ ɜɚɲɟɦɭ ɞɨɦɭ ɤ ɢɯ ɞɨɦɭ
Neye? evime evine evine evimize evinize evlerine
Ƚɞɟ? ɜ ɦɨɟɦ ɞɨɦɟ ɜ ɬɜɨɟɦ ɞɨɦɟ ɜ ɟɝɨ ɞɨɦɟ ɜ ɧɚɲɟɦ ɞɨɦɟ ɜ ɜɚɲɟɦ ɞɨɦɟ ɜ ɢɯ ɞɨɦɟ
Nerede? evimde evinde evinde evimizde evinizde evlerinde
Ɉɬɤɭɞɚ? ɢɡ ɦɨɟɝɨ ɞɨɦɚ ɢɡ ɬɜɨɟɝɨ ɞɨɦɚ ɢɡ ɟɝɨ ɞɨɦɚ ɢɡ ɧɚɲɟɝɨ ɞɨɦɚ ɢɡ ɜɚɲɟɝɨ ɞɨɦɚ ɢɡ ɢɯ ɞɨɦɚ
Nereden? evimden evinden evinden evimizden evinizden evlerinden
ɑɟɝɨ?? ɦɨɟɝɨ ɞɨɦɚ ɬɜɨɟɝɨ ɞɨɦɚ ɟɝɨ ɞɨɦɚ ɧɚɲɟɝɨ ɞɨɦɚ ɜɚɲɟɝɨ ɞɨɦɚ ɢɯ ɞɨɦɚ
Neyin? evimin evinin evinin evimizin evinizin evlerinin

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 23. ɋɞɟɥɚɣɬɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɥɨɜ ɜ ɫɤɨɛɤɚɯ ɞɥɹ


ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɫ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚ ɬɭɪɟɰɤɢɣ ɹɡɵɤ.

1.‘ Ʉɧɢɝɚ ɥɟɠɢɬ ɧɚ ɦɨɟɦ ɫɬɨɥɟ. Kitap (masa) duruyor.


2.‘ ɗɬɨ ɞɜɟɪɶ ɜɚɲɟɣ ɤɨɦɧɚɬɵ. Bu (oda) kapısıdır.
3.‘ ə ɱɢɬɚɸ ɬɜɨɸ ɤɧɢɝɭ. (Kitap) okuyorum.
4.‘ ɗɬɨɬ ɚɜɬɨɛɭɫ ɢɡ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɩɪɢɛɵɥ. Bu otobüs (şehir) geldi.
5.‘ Ɉɧ ɢɞɟɬ ɜ ɟɝɨ ɲɤɨɥɭ. O (okul) gidiyor.

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. Masamda 2. Odanızın 3. Kitabını


4. Şehrimizden 5. Okuluna

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 24. Ɂɚɜɟɪɲɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ ɫ ɬɭɪɟɰɤɨɝɨ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ.

1. Odanda iki pencere var. («) ɟɫɬɶ ɞɜɚ ɨɤɧɚ.


(Oda ± ɤɨɦɧɚɬɚ)
2. Şehrinizde tiyatro var mı? («) ɟɫɬɶ ɥɢ ɬɟɚɬɪ?
(Şehir ± ɝɨɪɨɞ)
3. Annemizi seviyoruz. Ɇɵ ɥɸɛɢɦ («).
(Anne ± ɦɚɦɚ)
4. Dostumdan mektup aldım. ə ɩɨɥɭɱɢɥ ɩɢɫɶɦɨ («).
(Dost ± ɞɪɭɝ)

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. ȼ ɬɜɨɟɣ ɤɨɦɧɚɬɟ. 2. ȼ ɜɚɲɟɦ ɝɨɪɨɞɟ.


3. ɇɚɲɭ ɦɚɦɭ. 4. Ɉɬ ɦɨɟɝɨ ɞɪɭɝɚ.

45
*(-b , b

ɨɬɟɰ baba
ɦɚɬɶ, ɦɚɦɚ anne, ana
ɫɵɧ oğul
ɞɨɱɶ kız
ɞɟɞ, ɞɟɞɭɲɤɚ büyükbaba, dede
ɛɚɛɤɚ, ɛɚɛɭɲɤɚ büyükanne, nine
ɜɧɭɤ erkek torun
ɜɧɭɱɤɚ kız torun
ɛɪɚɬ erkek kardeş
ɫɟɫɬɪɚ kız kardeş
ɞɹɞɹ (ɛɪɚɬ ɨɬɰɚ) amca
ɞɹɞɹ (ɛɪɚɬ ɦɚɬɟɪɢ) dayı
ɬɟɬɹ, ɬɟɬɤɚ (ɫɟɫɬɪɚ ɨɬɰɚ) hala
ɬɟɬɹ, ɬɟɬɤɚ (ɫɟɫɬɪɚ ɦɚɬɟɪɢ) teyze
ɦɭɠ, ɫɭɩɪɭɝ koca, eş
ɠɟɧɚ, ɫɭɩɪɭɝɚ karı, eş, hanım
ɫɜɨɹɤ (ɛɪɚɬ ɠɟɧɵ) kayınbirader
ɫɜɨɹɱɟɧɢɰɚ (ɫɟɫɬɪɚ ɠɟɧɵ) baldız
ɡɨɥɨɜɤɚ (ɫɟɫɬɪɚ ɦɭɠɚ) görümce
ɞɟɜɟɪɶ (ɛɪɚɬ ɦɭɠɚ) kayınbirader
ɡɹɬɶ (ɦɭɠ ɞɨɱɟɪɢ) damat
ɡɹɬɶ (ɦɭɠ ɫɟɫɬɪɵ) enişte
ɧɟɜɟɫɬɤɚ (ɠɟɧɚ ɫɵɧɚ) gelin
ɧɟɜɟɫɬɤɚ (ɠɟɧɚ ɛɪɚɬɚ) yenge
ɫɜɟɤɨɪ (ɨɬɟɰ ɦɭɠɚ) kayınpeder
ɫɜɟɤɪɨɜɶ (ɦɚɬɶ ɦɭɠɚ) kayınvalide
ɬɟɫɬɶ (ɨɬɟɰ ɠɟɧɵ) kayınpeder
ɬɟɳɚ (ɦɚɬɶ ɠɟɧɵ) kayınvalide
ɩɥɟɦɹɧɧɢɤ erkek yeğen
ɩɥɟɦɹɧɧɢɰɚ kız yeğen
ɪɨɞɢɬɟɥɢ ana baba
ɪɟɛɟɧɨɤ çocuk
ɞɢɬɹ yavru
ɫɜɚɬ dünür
ɫɜɚɬɶɹ dünür

ab    P 

ß$b   $b
 P [W3W Wb   P Y_Yb

baş ± ɝɨɥɨɜɚ saç ± ɜɨɥɨɫɵ
boyun ± ɲɟɹ alın ± ɥɨɛ
göğüs ± ɝɪɭɞɶ kaş ± ɛɪɨɜɶ
46
arka ± ɫɩɢɧɚ göz ± ɝɥɚɡ
kol ± ɪɭɤɚ kulak ± ɭɯɨ
el ± ɤɢɫɬɶ ɪɭɤɢ burun ±ɧɨɫ
parmak ± ɩɚɥɟɰ yanak ± ɳɟɤɚ
deri ± ɤɨɠɚ ağız ± ɪɨɬ
karın ± ɠɢɜɨɬ dudak ± ɝɭɛɚ
bacak ± ɧɨɝɚ diş ± ɡɭɛ
diz ± ɤɨɥɟɧɨ çene ± ɩɨɞɛɨɪɨɞɨɤ
ayak ± ɫɬɭɩɧɹ dil ± ɹɡɵɤ
dirsek ± ɥɨɤɨɬɶ bıyık ± ɭɫɵ
omuz ± ɩɥɟɱɨ sakal ± ɛɨɪɨɞɚ
topuk ± ɩɹɬɤɚ
tırnak ± ɧɨɝɨɬɶ
kemik ± ɤɨɫɬɶ
omur kemiği ± ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɢɤ
bel ± ɩɨɹɫɧɢɰɚ
kas ± ɦɵɲɰɚ

 $b
 P 
I: @

beyin ± ɦɨɡɝ akciğer ± ɥɟɝɤɢɟ
kalp ± ɫɟɪɞɰɟ mide ± ɠɟɥɭɞɨɤ
karaciğer ± ɩɟɱɟɧɶ safrakesesi ± ɠɟɥɨɱɧɵɣ ɩɭɡɵɪɶ
pankreas ± ɩɨɞɠɟɥɭɞɨɱɧɚɹ ɠɟɥɟɡɚ böbrek ± ɩɨɱɤɚ
dalak ± ɫɟɥɟɡɟɧɤɚ bağırsaklar ± ɤɢɲɟɱɧɢɤ
sinir ± ɧɟɪɜ kan ± ɤɪɨɜɶ
cinsel organlar ± ɩɨɥɨɜɵɟ ɨɪɝɚɧɵ damar ± ɠɢɥɚ

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 25. ɋɞɟɥɚɣɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ ɫ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚ ɬɭɪɟɰɤɢɣ ɹɡɵɤ.

ɍ ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ ɫɵɧ ɢ ɞɨɱɶ.


ɍ ɧɟɝɨ ɟɫɬɶ ɨɬɟɰ, ɦɚɬɶ, ɞɟɞ ɢ ɛɚɛɤɚ.
ɍ ɧɢɯ ɟɫɬɶ ɜɧɭɤ ɢ ɜɧɭɱɤɚ.
ɋɟɫɬɪɚ ɦɨɟɣ ɠɟɧɵ ɦɨɹ ɫɜɨɹɱɟɧɢɰɚ.
Ȼɪɚɬ ɦɨɟɝɨ ɨɬɰɚ ɦɨɣ ɞɹɞɹ.
ɋɟɫɬɪɚ ɦɨɟɣ ɦɚɬɟɪɢ ɦɨɹ ɬɟɬɤɚ.
ɋɟɫɬɪɚ ɦɨɟɝɨ ɨɬɰɚ ɦɨɹ ɬɟɬɤɚ.
Ȼɪɚɬ ɦɨɟɣ ɦɚɬɟɪɢ ɦɨɣ ɞɹɞɹ.
Ɇɭɠ ɦɨɟɣ ɞɨɱɟɪɢ ɦɨɣ ɡɹɬɶ.
ɀɟɧɚ ɫɵɧɚ ɦɨɹ ɧɟɜɟɫɬɤɚ.

Ɉɬɜɟɬɵ:
1.‘ Benim bir oğlum ve bir kızım var.
2.‘ Onun babası, annesi, büyükbabası ve de büyükannesi var.
3.‘ Onların kız ve erkek torunları var.
47
4.‘ Eşimin kız kardeşi benim baldızımdır.
5.‘ Babamın erkek kardeşi benim amcamdır.
6.‘ Annemin kız kardeşi benim teyzemdir.
7.‘ Babamın kız kardeşi benim halamdır.
8.‘ Annemin erkek kardeşi dayımdır.
9.‘ Kızımın eşi benim damadımdır.
10.‘Oğlumun eşi benim gelinimdir.

]m   GP@m

ȼ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɫɥɨɜɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɥɢ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɢɦɟɸɬ ɬɪɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

yeni daha yeni en yeni


ɧɨɜɵɣ ɛɨɥɟɟ ɧɨɜɵɣ ɫɚɦɵɣ ɧɨɜɵɣ

yüksek daha yüksek en yüksek


ɜɵɫɨɤɢɣ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɫɚɦɵɣ ɜɵɫɨɤɢɣ

Ⱦɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɢɥɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɩɪɟɦɟɧɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ


ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɝɨ ɫɥɨɜɚ.

büyük büyük ± ɨɱɟɧɶ ɛɨɥɶɲɨɣ (ɛɨɥɶɲɨɣ-ɩɪɟɛɨɥɶɲɨɣ)


sicak sicak ± ɨɱɟɧɶ ɝɨɪɹɱɢɣ (ɝɨɪɹɱɢɣ-ɩɪɟɝɨɪɹɱɢɣ)

ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɟɪɜɨɟ ɢɡ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɯɫɹ ɫɥɨ ɜ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɞɨ ɨɞɧɨɣ ɢɥɢ


ɞɜɭɯ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɛɭɤɜ ɢ ɫɨɟɞɢɧɹɟɬɫɹ ɫɨ ɜɬɨɪɵɦ ɜ ɨɞɧɨ ɫɥɨɜɨ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɟɠɞɭ ɨɫɬɚɬɤɨɦ
ɩɟɪɜɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɢ ɜɬɨɪɵɦ ɫɥɨɜɨɦ ɜɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɚ ɢɡ ɛɭɤɜ F!N!!Pb

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

boş boş ± bomboş ɩɭɫɬɨɣ-ɩɭɫɬɨɣ ± ɫɨɜɫɟɦ ɩɭɫɬɨɣ


pis pis ± pimpis ɝɪɹɡɧɵɣ-ɝɪɹɡɧɵɣ ± ɨɱɟɧɶ ɝɪɹɡɧɵɣ
küçük küçük ± kümküçük ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ-ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ± ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ
başka başka ± bambaşka ɞɪɭɝɨɣ-ɞɪɭɝɨɣ ± ɫɨɜɫɟɦ ɞɪɭɝɨɣ
taze taze ± taptaze ɫɜɟɠɢɣ-ɫɜɟɠɢɣ ± ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɫɜɟɠɢɣ
uzun uzun ± upuzun ɞɥɢɧɧɵɣ-ɞɥɢɧɧɵɣ ± ɨɱɟɧɶ ɞɥɢɧɧɵɣ
ince ince ± ipince ɬɨɧɤɢɣ-ɬɨɧɤɢɣ ± ɨɱɟɧɶ ɬɨɧɤɢɣ
kısa kısa ± kıpkısa ɤɨɪɨɬɤɢɣ-ɤɨɪɨɬɤɢɣ ± ɨɱɟɧɶ ɤɨɪɨɬɤɢɣ
ıslak ıslak ± ıpıslak ɦɨɤɪɵɣ-ɦɨɤɪɵɣ ± ɫɨɜɫɟɦ ɦɨɤɵɣ
mavi mavi ± masmavi ɫɢɧɢɣ-ɫɢɧɢɣ ± ɨɱɟɧɶ ɫɢɧɢɣ
doğru doğru ± dosdoğru ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ-ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ± ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ
koca koca ± koskoca ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ-ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ ± ɨɱɟɧɶ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ

48
temiz temiz ± tertemiz ɱɢɫɬɵɣ-ɱɢɫɬɵɣ ± ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɱɢɫɬɵɣ
çabuk çabuk ± çarçabuk ɛɵɫɬɪɵɣ-ɛɵɫɬɪɵɣ ± ɨɱɟɧɶ ɛɵɫɬɪɵɣ
çıplak çıplak ± çırçıplak ɝɨɥɵɣ-ɝɨɥɵɣ ± ɫɨɜɫɟɦ ɝɨɥɵɣ

ȼ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɥɨɜɚ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɫɥɨɜɚ


ɦɭɠɫɤɨɝɨ, ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɪɨɞɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɥɟɫ ± ɨɧ, ɡɟɦɥɹ ± ɨɧɚ, ɦɨɪɟ ± ɨɧɨ. ȼ
ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɬɚɤɨɝɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɫɥɨɜɚɯ ɧɟɬ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɥɨɜɚ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɪɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɫ ɪɚɡɧɜɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ:


Ȼɨɥɶɲɨɣ ɤɨɪɚɛɥɶ;
Ȼɨɥɶɲɚɹ ɩɬɢɰɚ;
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɨɡɟɪɨ.

ɉɪɢ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɧɚ ɬɭɪɟɰɤɢɣ ɹɡɵɤ ɫɥɨɜɚɦ ɛɨɥɶɲɨɣ», ɛɨɥɶɲɚɹ», ɛɨɥɶɲɨɟ»


ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɨɞɧɨ ɢ ɬɨɠɟ ɫɥɨɜɨ büyük.
Büyük gemi;
Büyük kuş;
Büyük göl.

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 26. Ɂɚɜɟɪɲɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ ɫ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚ ɬɭɪɟɰɤɢɣ ɹɡɵɤ.

1.‘ Ⱥɡɢɹ ɛɨɥɶɲɟ ȿɜɪɨɩɵ. Asya, Avrupa¶dan (büyük).


2.‘ əɧɜɚɪɶ ɫɚɦɵɣ ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɦɟɫɹɰ. Ocak (soğuk) aydır.
3.‘ Ɇɨɹ ɦɚɲɢɧɚ ɛɵɫɬɪɟɟ ɬɜɨɟɣ. Benim arabam, senin arabandan (hızlı) .
4.‘ Ɇɨɥɨɤɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɫɜɟɠɟɟ. Süt (taze).
5.‘ ɗɬɨɬ ɞɨɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɩɭɫɬɨɣ. Bu ev (boş).
6.‘ Ɍɜɨɟ ɩɥɚɬɶɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɦɨɤɪɨɟ. Senin elbisen (ıslak).

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. daha büyüktür 2. en soğuk 3. daha hızlıdır 4. taptazedir


5. bomboştur 6. ıpıslaktır

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 27.

Ɂɚɜɟɪɲɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ ɫ ɬɭɪɟɰɤɨɝɨ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ. Ɋɭɫɫɤɨɟ ɫɥɨɜɨ ɜ ɫɤɨɛɤɚɯ


ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɜɨɞɨɦ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɨɝɨ ɬɭɪɟɰɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ.

1.‘ Bu ev yepyenidir. ɗɬɨɬ ɞɨɦ (ɧɨɜɵɣ).


2.‘ Bu sokak pimpistir. ɗɬɚ ɭɥɢɰɚ (ɝɪɹɡɧɵɣ).
3.‘ Onun gözleri masmavidir. ȿɟ ɝɥɚɡɚ (ɫɢɧɢɣ).
4.‘ Bu bambaşka kitaptır. ɗɬɚ (ɞɪɭɝɨɣ) ɤɧɢɝɚ.
5.‘ Bu yol dümdüzdür. ɗɬɨ ɞɨɪɨɝɚ (ɪɨɜɧɵɣ).
6.‘ Ben sapsağlamım. ə (ɡɞɨɪɨɜɵɣ)

49
Ɉɬɜɟɬɵ:

1. ɫɨɜɫɟɦ ɧɨɜɵɣ 2. ɨɱɟɧɶ ɝɪɹɡɧɚɹ 3. ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɫɢɧɟɟ


4. ɫɨɜɫɟɦ ɞɪɭɝɚɹ 5. ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɪɨɜɧɚɹ 6. ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɡɞɨɪɨɜɵɣ

“"(]bß"(]b  / >PU@Fb >PUP@ bȼ ɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɥɨɜɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɪɢ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɫɨ ɫɥɨɜɚɦɢ ɹ, ɬɵ, ɨɧ (ɹ ɫɦɟɥɵɣ, ɬɵ ɫɦɟɥɵɣ, ɨɧ ɫɦɟɥɵɣ). ȼ ɬɭɪɟɰɤɨɦ
ɹɡɵɤɟ ɷɬɢ ɫɥɨɜɚ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɪɢɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

(]b  =PUb

ə ɛɨɥɶɧɨɣ. Ben hastayım.
Ɍɵ ɛɨɥɶɧɨɣ. Sen hastasın.
Ɉɧ ɛɨɥɶɧɨɣ. O hasta.
Ɇɵ ɛɨɥɶɧɵɟ. Biz hastayız.
ȼɵ ɛɨɥɶɧɵɟ. Siz hastasınız.
Ɉɧɢ ɛɨɥɶɧɵɟ. Onlar hastalar.

n(]b

ə ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ. Ben küçüğüm
Ɍɵ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ. Sen küçüksün
Ɉɧ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ. O küçük.
Ɇɵ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ. Biz küçüğüz.
ȼɵ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ. Siz küçüksünüz.
Ɉɧɢ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ. Onlar küçükler.

ɉɪɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɨɛ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɫɥɨɜɨ,


ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ. ɂɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɫɥɨɜɨ -ɨɬɪɢɰɚɧɢɟ <
b

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

"(]b  =PU <


b

ə ɧɟ ɛɨɥɶɧɨɣ. Ben hasta değilim.


Ɍɵ ɧɟ ɛɨɥɶɧɨɣ. Sen hasta değilsin.
Ɉɧ ɧɟ ɛɨɥɶɧɨɣ. O hasta değil.
Ɇɵ ɧɟ ɛɨɥɶɧɵɟ. Biz hasta değiliz.
ȼɵ ɧɟ ɛɨɥɶɧɵɟ. Siz hasta değilsiniz.
Ɉɧɢ ɧɟ ɛɨɥɶɧɵɟ. Onlar hasta değiller.

50
ɉɪɚɜɢɥɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ ɜ ɫɥɨɜɚɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ. Ȼɭɤɜɚ » ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɩɟɟɞ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɞɜɭɯ ɝɥɚɫɧɵɯ.

  + !@ !


 I!W K!Y
Ben - (y)ım - (y)im - (y)um -(y)üm
Sen - sın - sin - sun - sün
O - - - -
Biz - (y)ız - (y)iz - (y)uz - (y)üz
Siz - sınız - siniz - sunuz - sünüz
Onlar - lar - ler - lar - ler

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 28.

Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɤ ɫɥɨɜɚɦ ɢɥɢ ɨɬɪɢɰɚɧɢɹ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɫ


ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚ ɬɭɪɟɰɤɢɣ ɹɡɵɤ.

1.‘ ə ɜɵɫɨɤɢɣ. Ben uzunbbb


2.‘ Ɍɵ ɫɦɟɥɵɣ. Sen cesurbbb
3.‘ Ɉɧ ɝɪɭɫɬɧɵɣ. O kederlibbb
4.‘ Ɇɵ ɫɢɥɶɧɵɟ. Biz kuvvetli bbb
5.‘ ȼɵ ɦɨɤɪɵɟ. Siz ıslakbbb
6.‘ Ɉɧɢ ɛɨɥɶɲɢɟ. Onlar büyükbbb
7.‘ ə ɧɟ ɥɟɧɜɵɣ. Ben tembel bbb
8.‘ Ɍɵ ɧɟ ɩɥɨɯɨɣ. Sen kötü bbb
9.‘ Ɉɧ ɧɟ ɬɨɥɫɬɵɣ. O şişman bbb
10.‘Ɇɵ ɧɟ ɜɟɫɟɥɵɟ. Biz neşeli bbb
11.‘ȼɵ ɧɟ ɫɩɨɤɨɣɧɵɟ. Siz sakin bbb
12.‘Ɉɧɢ ɧɟ ɞɨɪɨɝɢɟ. Onlar pahalı bbb


Ɉɬɜɟɬɵ:

1. um 2. sun 3. - 4. yiz 5. sınız 6. ler


7. değilim 8. değilsin 9. değil 10. değiliz 11. değilsiniz 12. değiller

51
]oa]  / _pP
>


Ȼɨɥɶɲɨɣ ± ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ büyük ± küçük
Ȼɵɫɬɪɵɣ ± ɦɟɞɥɟɧɧɵɣ çabuk ± yavaş
ȼɟɫɟɥɵɣ ± ɝɪɭɫɬɧɵɣ neşeli ± kederli
ȼɵɫɨɤɢɣ ± ɧɢɡɤɢɣ yüksek ± alçak
Ƚɥɭɛɨɤɢɣ ± ɦɟɥɤɢɣ derin ± sığ
Ƚɨɪɹɱɢɣ ± ɯɨɥɨɞɧɵɣ sıcak ± soğuk
Ⱦɚɥɟɤɢɣ ± ɛɥɢɡɤɢɣ uzak ± yakın
Ⱦɥɢɧɧɵɣ ± ɤɨɪɨɬɤɢɣ uzun ± kısa
Ⱦɨɪɨɝɨɣ ± ɞɟɲɟɜɵɣ pahalı ± ucuz
Ʉɪɚɫɢɜɵɣ ± ɛɟɡɨɛɪɚɡɧɵɣ güzel ± çirkin
Ʉɪɭɩɧɵɣ ± ɦɟɥɤɢɣ iri ± ufak
Ɇɨɤɪɵɣ ± ɫɭɯɨɣ ıslak ± kuru
Ɇɨɥɨɞɨɣ ± ɫɬɚɪɵɣ genç ± ihtiyar
ɇɨɜɵɣ ± ɫɬɚɪɵɣ yeni ± eski
ɉɨɥɧɵɣ ± ɩɭɫɬɨɣ dolu ± boş
ɉɪɢɥɟɠɧɵɣ ± ɥɟɧɢɜɵɣ çalışkan ± tembel
ɉɪɢɪɨɞɧɵɣ ± ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ doğal ± suni
ɉɪɢɹɬɧɵɣ ± ɩɪɨɬɢɜɧɵɣ hoş ± iğrenç
ɋɢɥɶɧɵɣ ± ɫɥɚɛɵɣ kuvvetli ± kuvvetsiz
ɋɥɚɞɤɢɣ ± ɝɨɪɶɤɢɣ tatlı ± acı
ɋɦɟɥɵɣ ± ɬɪɭɫɥɢɜɵɣ cesur ± korkak
ɋɩɨɤɨɣɧɵɣ ± ɛɟɫɩɨɤɨɣɧɵɣ sakin ± endişeli
Ɍɜɟɪɞɵɣ ± ɦɹɝɤɢɣ sert ± yumuşak
Ɍɟɦɧɵɣ ± ɫɜɟɬɥɵɣ koyu ± açık
Ɍɨɥɫɬɵɣ ± ɬɨɧɤɢɣ kalın ± ince
Ɍɪɭɞɧɵɣ ± ɥɟɝɤɢɣ zor ± kolay
Ɍɹɠɟɥɵɣ ± ɥɟɝɤɢɣ ağır ± hafif
ɍɦɧɵɣ ± ɝɥɭɩɵɣ akıllı ± aptal
ɏɨɪɨɲɢɣ ± ɩɥɨɯɨɣ iyi ± kötü
ɑɚɫɬɵɣ ± ɪɟɞɤɢɣ sık ± seyrek
ɑɢɫɬɵɣ ± ɝɪɹɡɧɵɣ temiz ± pis
ɒɢɪɨɤɢɣ ± ɭɡɤɢɣ geniş ± dar

   O 


Ʉɪɚɫɧɵɣ kırmızı, kızıl
Ɉɪɚɧɶɠɟɜɵɣ portakalrengi, turuncu
ɀɟɥɬɵɣ sarı
Ɂɟɥɟɧɵɣ yeşil
Ƚɨɥɭɛɨɣ mavi
Ɏɢɨɥɟɬɨɜɵɣ mor
52
Ȼɟɠ bej
ɑɟɪɧɵɣ siyah, kara
Ȼɟɥɵɣ beyaz
ɋɢɧɢɣ lacivert
Ʉɨɪɢɱɧɟɜɵɣ kahverengi
ɋɟɪɵɣ gri
ɉɟɩɟɥɶɧɵɣ külrengi
ɋɢɪɟɧɟɜɵɣ leylakrengi
Ʉɚɲɬɚɧɨɜɵɣ kestanerengi
Ɂɨɥɨɬɢɫɬɵɣ altınrengi
Ɋɨɡɨɜɵɣ pembe
Ʉɪɟɦɨɜɵɣ kremrengi

    TU


ɋɥɚɞɤɢɣ tatlı
Ʉɢɫɥɵɣ ekşi
ɋɨɥɟɧɵɣ tuzlu
Ƚɨɪɶɤɢɣ acı
ȼɤɭɫɧɵɣ lezzetli
ɉɪɢɹɬɧɵɣ hoş

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 29. Ʉɚɤɨɟ ɫɥɨɜɨ ɢɡ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɧɢɠɟ ɛɭɤɜɚɦɢ Ⱥ-Ɂ ɩɪɨɩɭɳɟɧɨ ɜ


ɪɭɫɫɤɨɦ ɩɟɪɟɜɨɞɟ?

1.‘ ɗɬɨɬ ɥɢɦɨɧ ɨɱɟɧɶ }   Bu limon çok R


.
2.‘ }ɩɟɪɫɢɤ ɟɫɬɶ ɥɢ? TU@şeftali var mı?
3.‘ ɗɬɨɬ ɫɭɩ ɨɱɟɧɶ }   Bu çorba çok UW_Wb
4.‘ } ɱɭɥɨɤ ɨɱɟɧɶ ɤɪɚɫɢɜɵɣ. / _çorap çok güzel.
5.‘ ɍ ɪɟɛɟɧɤɚ ɟɫɬɶ }ɦɹɱ. Çocukta F[
top var.
6.‘ Ɉɧ ɥɸɛɢɬ } ɰɜɟɬ. O R
rengi seviyor.
7.‘ ɉɨ-ɦɨɟɦɭ }ɰɜɟɬ ɫɚɦɵɣ-ɫɚɦɵɣ ɤɪɚɫɢɜɵɣ. Bence 3
[Uen güzel renkttir.
8.‘ Ɉɧ ɧɚɲɟɥ }ɤɚɦɟɧɶ. 
>taşı buldu.

Ⱥ. ɱɟɪɧɵɣ; Ȼ. ɛɟɥɵɣ; ȼ. ɝɨɥɭɛɨɣ; Ƚ. ɫɢɧɢɣ; Ⱦ. ɤɢɫɥɵɣ; ȿ. ɫɥɚɞɤɢɣ; ɀ. ɡɟɥɟɧɵɣ;


Ɂ. ɫɨɥɟɧɵɣ.

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. Ⱦ 2. ȿ 3. Ɂ 4. Ȼ 5. ȼ 6. ɀ 7. Ƚ 8. Ⱥ

Ʉɨɝɞɚ ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɬɨ ɫɥɨɜɨ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɧɟ


ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ. ɂɡɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɢɰɚ F@~F
!FW!FYb
53
Å"(]m  H>PUF@m

ə ɛɨɥɶɧɨɣ ɥɢ? Ben hasta mıyım?
Ɍɵ ɛɨɥɶɧɨɣ ɥɢ? Sen hasta mısın?
Ɉɧ ɛɨɥɶɧɨɣ ɥɢ? O hasta mı?
Ɇɵ ɛɨɥɶɧɵɟ ɥɢ? Biz hasta mıyız?
ȼɵ ɛɨɥɶɧɵɟ ɥɢ? Siz hasta mısınız?
Ɉɧɢ ɛɨɥɶɧɵɟ ɥɢ? Onlar hastalar mı?

ə ɫɦɟɥɵɣ ɥɢ? Ben cesur muyum?


Ɍɵ ɫɦɟɥɵɣ ɥɢ? Sen cesur musun?
Ɉɧ ɫɦɟɥɵɣ ɥɢ? O cesur mu?
Ɇɵ ɫɦɟɥɵɟ ɥɢ? Biz cesur muyuz?
ȼɵ ɫɦɟɥɵɟ ɥɢ? Siz cesur musunuz?
Ɉɧɢ ɫɦɟɥɵɟ ɥɢ? Onlar cesurlar mı?

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 30. Ɂɚɜɟɪɲɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ ɫ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚ ɬɭɪɟɰɤɢɣ ɹɡɵɤ.

1.‘ ɗɬɨɬ ɲɟɥɤ ɦɹɝɤɢɣ ɥɢ? Bu ipek yumuşak ...?


2.‘ Ɍɵ ɫɩɨɤɨɣɧɵɣ ɥɢ? Sen sakın ...?
3.‘ ȼɵ ɩɪɢɥɟɠɧɵɟ ɥɢ? Siz çalışkan ...?
4.‘ ɗɬɢ ɫɬɚɤɚɧɵ ɞɨɪɨɝɢɟ ɥɢ? Bu bardaklar pahalı ...?

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. mı 2. misin 3. mısınız 4. mı

S]$!+S $ bbb P !


P @bbb

ȼ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɩɪɢ ɨɬɜɟɬɚɯ ɧɚ ɪɚɡɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɥɨɜɨ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ ɫɥɨɜɨɦ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬ.
ȼ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫɥɨɜɨ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɟ
ɩɪɟɞɦɟɬ.

Ʉɬɨ? ɏɨɪɨɲɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ. Kim? İyi insan.


Ʉɨɝɨ? ɏɨɪɨɲɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Kimi? İyi insanı.
Ʉɨɦɭ? ɏɨɪɨɲɟɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ. Kime? İyi insana.
ɍ ɤɨɝɨ? ɍ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Kimde? İyi insanda.
Ɉɬ ɤɨɝɨ? Ɉɬ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Kimden? İyi insandan.
Ʉɨɝɨ? ɏɨɪɨɲɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Kimin? İyi insanın.
ɑɬɨ? ɋɢɧɟɟ ɦɨɪɟ. Ne? Mavi deniz.
ɑɬɨ? ɋɢɧɟɟ ɦɨɪɟ. Neyi? Mavi denizi.
Ʉɭɞɚ? Ʉ ɫɢɧɟɦɭ ɦɨɪɸ. Nereye? Mavi denize.
Ƚɞɟ? ȼ ɫɢɧɟɦ ɦɨɪɟ. Nerede? Mavi denizde.
Ɉɬɤɭɞɚ? ɂɡ ɫɢɧɟɝɨ ɦɨɪɹ. Nereden? Mavi denizden.
ɑɟɝɨ? ɋɢɧɟɝɨ ɦɨɪɹ. Neyin? Mavi denizin.
54
a,(m   G NFm

ȼ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɥɨɜɚ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɥɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟ ɬɚ,
ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɥɢɰɚ, ɱɢɫɥɚ, ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɪɹɞɚ ɞɪɭɝɢɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɹ.
ȼ ɢɫɯɨɞɧɨɣ (ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ) ɮɨɪɦɟ ɷɬɢ ɫɥɨɜɚ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ a,(m
G NFm! ɢɦɟɸɬ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ oF ɩɨɫɥɟ ɝɥɚɫɧɵɯ !@!I!W ɢ ±F ɩɨɫɥɟ ɝɥɚɫɧɵɯ !

!K!Yb ȼ ɷɬɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫɥɨɜɚ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɢɦɟɸɬɫɹ ɜ


ɫɥɨɜɚɪɹɯ.

ɇɢɠɟ ɞɚɧɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɥɨɜɚ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ


ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ.

a,(m G NFm
(ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜ ɢ ɦɵɫɥɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ) (insanın duygu ve düşünce ifadesi)
acımak ɩɪɨɝɨɥɨɞɚɬɶɫɹ ilgilenmek ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶɫɹ
ağlamak ɩɥɚɤɚɬɶ inanmak ɜɟɪɢɬɶ
algılamak ɩɨɡɧɚɜɚɬɶ incelemek ɢɡɭɱɚɬɶ
ağrımak ɛɨɥɟɬɶ istemek ɯɨɬɟɬɶ
alışmak ɩɪɢɜɵɤɚɬɶ karşılaştırmak ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ
anımsamak ɜɫɩɨɦɢɧɚɬɶ kavramak ɩɨɧɢɦɚɬɶ
anlamak ɩɨɧɢɦɚɬɶ kaydetmek ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ
beğenmek ɧɪɚɜɢɬɶɫɹ kıskanmak ɪɟɜɧɨɜɚɬɶ
benimsemek ɨɜɥɚɞɟɜɚɬɶ kızmak ɡɥɢɬɶɫɹ
bilmek ɡɧɚɬɶ korkmak ɛɨɹɬɶɫɹ
coşmak ɜɨɡɛɭɠɞɚɬɶɫɹ merak etmek ɛɟɫɩɨɤɨɢɬɶɫɹ
çıldırmak ɫɯɨɞɢɬɶ ɫ ɭɦɚ okumak ɱɢɬɚɬɶ
çözmek ɪɟɲɚɬɶ öğrenmek ɭɱɢɬɶɫɹ
darılmak ɨɛɢɠɚɬɶɫɹ öğretmek ɭɱɢɬɶ
dilemek ɠɟɥɚɬɶ özlemek ɬɨɫɤɨɜɚɬɶ
dinlenmek ɨɬɞɵɯɚɬɶ sabretmek ɬɤɪɩɟɬɶ
donmak ɦɟɪɡɧɭɬɶ saymak ɫɱɢɬɚɬɶ
doymak ɧɚɫɵɳɚɬɶɫɹ sevinmek ɪɚɞɨɜɚɬɶɫɹ
düşünmek ɞɭɦɚɬɶ sevmek ɥɸɛɢɬɶ
ezberlemek ɜɵɭɱɢɬɶ ɧɚɢɡɭɫɬɶ sıkılmak ɬɨɫɤɨɜɚɬɶ
farzetmek ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ sinirlenmek ɧɟɪɜɧɢɱɚɬɶ
görmek ɜɢɞɟɬɶ şaşmak ɭɞɢɜɥɹɬɶɫɹ
gücenmek ɨɛɢɠɚɬɶɫɹ şüphelenmek ɫɨɦɧɟɜɚɬɶɫɹ
gülmek ɫɦɟɹɬɶɫɹ tasavvur etmek ɜɨɨɛɪɚɠɚɬɶ
hastalanmak ɡɚɛɨɥɟɬɶ ummak ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ
hatırlamak ɜɫɩɨɦɢɧɚɬɶ unutmak ɡɚɛɵɜɚɬɶ
hazırlanmak ɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ utanmak ɫɬɵɞɢɬɶɫɹ
hesaplamak ɫɱɢɬɚɬɶ üşümek ɡɹɛɧɭɬɶ
icad etmek ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɶ üzülmek ɨɝɨɪɱɚɬɶɫɹ
içerlemek ɡɚɬɚɢɬɶ ɡɥɨɛɭ yanılmak ɨɲɢɛɚɬɶɫɹ
iğrenmek ɛɪɟɡɝɨɜɚɬɶ yorulmak ɭɫɬɚɜɚɬɶ
a,(m G NFm
(ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɥɸɞɶɦɢ) (etki, insanlar ile etkileşme)
açıklamak ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ, ɡɚɹɜɥɹɬɶ kutlamak ɩɨɡɞɪɚɜɥɹɬɶ
affetmek ɢɡɜɢɧɹɬɶ nitelemek ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ
almak ɛɪɚɬɶ, ɩɨɤɭɩɚɬɶ okşamak ɥɚɫɤɚɬɶ, ɥɶɫɬɢɬɶ
55
aramak ɢɫɤɚɬɶ, ɫɩɪɚɲɢɜɚɬɶ olmak ɛɵɬɶ
ayrılmak ɪɚɫɫɬɚɜɚɬɶɫɹ oynamak ɢɝɪɚɬɶ
bakmak ɫɦɨɬɪɟɬɶ ödemek ɩɥɚɬɢɬɶ
beklemek ɠɞɚɬɶ önermek ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ
bırakmak ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ öpmek ɰɟɥɨɜɚɬɶ
bildirmek ɫɨɨɛɳɚɬɶ övmek ɯɜɚɥɢɬɶ
cezalandırmak ɧɚɤɚɡɵɜɚɬɶ sakınmak ɛɟɪɟɱɶɫɹ
çalışmak ɪɚɛɨɬɚɬɶ saklamak ɩɪɹɬɚɬɶɫɹ
danışmak ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ saldırmak ɧɚɩɚɞɚɬɶ
demek ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɫɤɚɡɚɬɶ satmak ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ
desteklemek ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ savaşmak ɜɨɟɜɚɬɶ
dinlemek ɫɥɭɲɚɬɶ savunmak ɨɛɨɪɨɧɹɬɶ
dokunmak ɩɪɢɤɚɫɚɬɶɫɹ saymak ɭɜɚɠɚɬɶ
eğlenmek ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɶɫɹ seçmek ɢɡɛɢɪɚɬɶ
eleştizmek ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɬɶ sevmek ɥɸɛɢɬɶ
emretmek ɩɪɢɤɚɡɵɜɚɬɶ sormak ɫɩɪɚɲɢɜɚɬɶ
evlenmek ɠɟɧɢɬɶɫɹ soymak ɪɚɡɞɟɜɚɬɶ, ɝɪɚɛɢɬɶ
gömmek ɯɨɪɨɧɢɬɶ söylemek ɝɨɜɨɪɢɬɶ
görüşmek ɜɢɞɟɬɶɫɹ, ɜɫɬɪɟɱɚɬɶɫɹ suçlamak ɨɛɜɢɧɹɬɶ
hapsetmek ɚɪɟɫɬɨɜɚɬɶ susmak ɦɨɥɱɚɬɶ
hesaplaşmak ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ tanışmak ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ
ısmarlamak ɡɚɤɚɡɵɜɚɬɶ tekrarlamak ɩɨɜɬɨɪɹɬɶ
imzalamak ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɬɶ toplanmak ɫɨɛɢɪɚɬɶɫɹ
kaçırmak ɩɨɯɢɳɚɬɶ tüketmek ɬɪɚɬɢɬɶ, ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɬɶ
kahretmek ɧɚɤɚɡɵɜɚɬɶ uğraşmak ɬɪɭɞɢɬɶɫɹ
karışmak ɜɦɟɲɢɜɚɬɶɫɹ uzlaşmak ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ
karşılaşmak ɜɫɬɪɟɱɚɬɶɫɹ vadetmek ɨɛɟɳɚɬɶ
kaybolmak ɬɟɪɹɬɶɫɹ vazgeçmek ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ
konuşmak ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶ vedalaşmak ɩɪɨɳɚɬɶɫɹ
korumak ɨɯɪɚɧɹɬɶ vermek ɞɚɜɚɬɶ
kucaklamak ɨɛɧɢɦɚɬɶ yarışmak ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɶɫɹ
kurtarmak ɫɩɚɫɚɬɶ yasaklamak ɡɚɩɪɟɳɚɬɶ
kurtulmak ɫɩɚɫɬɢɫɶ, ɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹ yenmek ɩɨɛɟɠɞɚɬɶ
a,(m G NFm
(ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɩɪɨɰɟɫɫ) (hareket, durum, prose)
akmak ɬɟɱɶ kaldırmak ɩɨɞɧɢɦɚɬɶ
aktarmak ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶ kalmak ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ
atmak ɛɪɨɫɚɬɶ kararmak ɬɟɦɧɟɬɶ
atlamak ɩɪɵɝɚɬɶ kaynamak ɤɢɩɟɬɶ
batmak ɬɨɧɭɬɶ
benzemek ɩɨɯɨɞɢɬɶ kıpırdamak ɲɟɜɟɥɢɬɶɫɹ
binmek ɜɯɨɞɢɬɶ, ɩɨɞɧɢɦɚɬɶɫɹ kızarmak ɠɚɪɢɬɶɫɹ, ɤɪɚɫɧɟɬɶ
canlanmak ɨɠɢɜɚɬɶ kokmak ɩɚɯɧɭɬɶ
çarpışmak ɫɬɚɥɤɢɜɚɬɶɫɹ kurumak ɫɨɯɧɭɬɶ
çıkmak ɜɵɯɨɞɢɬɶ koşmak ɛɟɠɚɬɶ
dalmak ɩɨɝɪɭɠɚɬɶɫɹ oturmak ɫɢɞɟɬɶ
defolmak ɭɞɚɥɢɬɶɫɹ ölmek ɭɦɟɪɟɬɶ
doğmak ɪɨɠɞɚɬɶɫɹ parlamak ɛɥɟɫɬɟɬɶ
dolaşmak ɛɪɨɞɢɬɶ, ɝɭɥɹɬɶ patlamak ɜɡɪɵɜɚɬɶɫɹ
dolmak ɧɚɩɨɥɧɹɬɶɫɹ sallanmak ɤɨɥɟɛɚɬɶɫɹ
dönmek ɜɪɚɳɚɬɶɫɹ sapmak ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶ
durmak ɫɬɨɹɬɶ sarkmak ɜɢɫɟɬɶ
düşmek ɩɚɞɚɬɶ sığmak ɜɦɟɳɚɬɶɫɹ
erimek ɬɚɹɬɶ, ɪɚɫɬɜɨɪɹɬɶɫɹ soğumak ɨɯɥɚɠɞɚɬɶɫɹ

56
fenalaşmak ɭɯɭɞɲɚɬɶɫɹ sönmek ɝɚɫɧɭɬɶ
frenlemek ɬɨɪɦɨɡɢɬɶ şişmek ɨɩɭɯɚɬɶ
geçmek ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ uçmak ɥɟɬɚɬɶ
geçirmek ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ulaşmak ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ
gelişmek ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ uyanmak ɩɪɨɫɵɩɚɬɶɫɹ
gelmek ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ uyumak ɡɚɫɵɩɚɬɶ
getirmek ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ uzaklaşmak ɭɞɚɥɹɬɶɫɹ
gezmek ɝɭɥɹɬɶ, ɯɨɞɢɬɶ varmak ɩɪɢɛɵɜɚɬɶ
girmek ɜɯɨɞɢɬɶ yağmak ɢɞɬɢ (ɨ ɞɨɠɞɟ)
gitmek ɭɯɨɞɢɬɶ, ɭɟɡɠɚɬɶ yaklaşmak ɩɪɢɛɥɢɠɚɬɶɫɹ
ıslanmak ɦɨɤɧɭɬɶ yıkanmak ɦɵɬɶɫɹ
ilerlemek ɩɪɨɞɜɢɝɚɬɶɫɹ yatmak ɥɟɠɚɬɶ
inmek ɫɩɭɫɤɚɬɶɫɹ, ɜɵɯɨɞɢɬɶ yaşamak ɠɢɬɶ
iyileşmek ɭɥɭɱɲɚɬɶɫɹ yükselmek ɩɨɞɧɢɦɚɬɶɫɹ
izlemek ɢɞɬɢ ɩɨ ɫɥɟɞɭ yürümek ɯɨɞɢɬɶ
kaçmak ɭɛɟɝɚɬɶ yüzmek ɩɥɚɜɚɬɶ

a,(m G NFm
(ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɜɟɳɚɦɢ) (nesne ile etki)
açmak ɨɬɤɪɵɜɚɬɶ itmek ɬɨɥɤɚɬɶ
ayırmak ɨɬɞɟɥɹɬɶ kapamak ɡɚɤɪɵɜɚɬɶ
başlamak ɧɚɱɢɧɚɬɶ kaplamak ɩɨɤɪɵɜɚɬɶ
basmak ɧɚɠɢɦɚɬɶ kapmak ɯɜɚɬɚɬɶ
biriktirmek ɤɨɩɢɬɶ kavurmak ɠɚɪɢɬɶ
bitirmek ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɬɶ kaybetmek ɬɟɪɹɬɶ
boyamak ɤɪɚɫɢɬɶ kazmak ɤɨɩɚɬɶ
bozmak ɩɨɪɬɢɬɶ kesmek ɪɟɡɚɬɶ
bulmak ɧɚɯɨɞɢɬɶ kırmak ɥɨɦɚɬɶ
bölmek ɞɟɥɢɬɶ koymak ɫɬɚɜɢɬɶ, ɤɥɚɫɬɶ
büyültmek ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ kullanmak ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
çalmak ɫɬɭɱɚɬɶ küçültmek ɭɦɟɧɶɲɚɬɶ
çekmek ɬɹɧɭɬɶ onarmak ɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ
çıkarmak ɜɵɧɢɦɚɬɶ ovmak ɬɟɪɟɬɶ
değiştirmek ɢɡɦɟɧɹɬɶ ölçmek ɦɟɪɢɬɶ
dikmek ɲɢɬɶ örmek ɜɹɡɚɬɶ
denemek ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ örtmek ɩɨɤɪɵɜɚɬɶ
doldurmak ɧɚɩɨɥɧɹɬɶ parçalamak ɪɚɫɳɟɩɥɹɬɶɫɹ, ɞɪɨɛɢɬɶɫɹ
dondurmak ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɬɶ saklamak ɩɪɹɬɚɬɶ
dökmek ɥɢɬɶ sarmak ɡɚɜɺɪɬɵɜɚɬɶ
dövmek ɛɢɬɶ seyretmek ɫɦɨɬɪɟɬɶ
düzeltmek ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɜ ɩɨɪɹɞɨɤ sıkmak ɠɚɬɶ
eklemek ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ silmek ɜɵɬɢɪɚɬɶ
eritmek ɩɥɚɜɢɬɶ, ɪɚɫɬɜɨɪɹɬɶ sokmak ɜɫɨɜɵɜɚɬɶ
etmek ɞɟɥɚɬɶ tartmak ɜɡɜɟɲɢɜɚɬɶ
esmek ɞɭɬɶ taşımak ɧɟɫɬɢ
getirmek ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ tatmak ɩɪɨɛɨɜɚɬɶ
göndermek ɩɨɫɵɥɚɬɶ temizlemek ɱɢɫɬɢɬɶ
götürmek ɭɧɨɫɢɬɶ toplamak ɫɨɛɢɪɚɬɶ
haşlamak ɜɚɪɢɬɶ tuzlamak ɫɨɥɢɬɶ
hazırlamak ɝɨɬɨɜɢɬɶ tütün içmek ɤɭɪɢɬɶ
ısıtmak ɝɪɟɬɶ vurmak ɛɢɬɶ
içmek ɩɢɬɶ yapmak ɞɟɥɚɬɶ
iğnelemek ɤɨɥɨɬɶ yemek ɟɫɬɶ
indirmek ɫɩɭɫɤɚɬɶ yıkamak ɦɵɬɶ
yıkmak ɪɚɡɪɭɲɚɬɶ

57
]$ $,%m  Q
F
 N@IWFm

Ⱦɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɨɜɟɪɲɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫɟɣɱɚɫ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɨɬ
ɫɥɨɜɚ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɨɬɛɪɚɫɵɜɚɟɬɫɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ o
F ! p F! ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ o I ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɥɢɱɧɨɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ. ȿɫɥɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɩɟɪɟɞ oI ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɚɹ, ɬɨ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɟɳɟ ɨɞɧɚ ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɝɥɚɫɧɚɹ @!

!W!Y ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɝɥɚɫɧɨɣ ɜ ɫɥɨɜɟ.

/ - yorum
 - yorsun
H - yor
/
_ - yoruz

_ - yorsunuz
H - yorlar
ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ -e- -a- -o- -ö-
ɝɥɚɫɧɚɹ -i- -ı- -u- -ü-
Ɋɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɚɹ
-i- -ı- -u- -ü-
ɝɥɚɫɧɚɹ

ɉɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ o I ɤ ɫɥɨɜɚɦ, ɨɤɚɧɱɢɜɚɸɳɢɦɫɹ ɛɭɤɜɚɦɢ o ! p !


ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɧɚ @! ɧɚ
bɇɚɩɪɢɦɟɪ:

başlamak ± başlıyorum
temizlemek ± temizliyorum

(   I WRF

ə ɝɨɜɨɪɸ Ben konuş-u-yor-um
Ɍɵ ɝɨɜɨɪɢɲɶ Sen konuş-u-yor-sun
Ɉɧ ɝɨɜɨɪɢɬ O konuş-u-yor
Ɇɵ ɝɨɜɨɪɢɦ Biz konuş-u-yor-uz
ȼɵ ɝɨɜɨɪɢɬɟ Siz konuş-u-yor-sunuz
Ɉɧɢ ɝɨɜɨɪɹɬ Onlar konuş-u-yor-lar

'*(   F

ə ɩɨɧɢɦɚɸ Ben anl-ı-yor-um
Ɍɵ ɩɨɧɢɦɚɟɲɶ Sen anl-ı-yor-sun
Ɉɧ ɩɨɧɢɦɚɟɬ O anl-ı-yor
Ɇɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ Biz anl-ı-yor-uz
ȼɵ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ Siz anl-ı-yor-sunuz
Ɉɧɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬ Onlar anl-ı-yorlar

58
 (b  \ F b

ə ɟɦ Ben yiyorum
Ɍɵ ɟɲɶ Sen yiyorsun
Ɉɧ ɟɫɬ O yiyor
Ɇɵ ɟɞɢɦ Biz yiyoruz
ȼɵ ɟɞɢɬɟ Siz yiyorsunuz
Ɉɧɢ ɟɞɹɬ Onlar yiyorlar

ȿɫɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɞɜɭɦɹ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ


ɜɬɨɪɨɟ ɫɥɨɜɨ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

 ,(  T R Y UF ə ɛɥɚɝɨɞɚɪɸ Ben ediyorum
Ɍɵ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɲɶ Sen ediyorsun
Ɉɧ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬ O ediyor
Ɇɵ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɦ Biz ediyoruz
ȼɵ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɟ Siz ediyorsunuz
Ɉɧɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹɬ Onlar ediyorlar

Ⱦɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɨɬɪɢɰɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɟɞ oI ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɱɚɫɬɢɰɚ oF@!pF


!pFW!
pFYɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɝɥɚɫɧɨɣ ɜ ɫɥɨɜɟ:

ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɝɥɚɫɧɚɹ - e -, - i - - a -, - ı - - o -, - u - - ö -, - ü -

Ɉɬɪɢɰɚɧɢɟ - mi - - mı - - mu - - mü -

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

(  /
F 

ə ɧɟ ɡɧɚɸ Ben bil-mi-yor-um
Ɍɵ ɧɟ ɡɧɚɟɲɶ Sen bil-mi-yor-sun
Ɉɧ ɧɟ ɡɧɚɟɬ O bil-mi-yor
Ɇɵ ɧɟ ɡɧɚɟɦ Biz bil-mi-yor-uz
ȼɵ ɧɟ ɡɧɚɟɬɟ Siz bil-mi-yor-sunuz
Ɉɧɢ ɧɟ ɡɧɚɸɬ Onlar bil-mi-yor-lar
59
(  PU F 

ə ɧɟ ɯɨɱɭ Ben iste-mi-yor-um
Ɍɵ ɧɟ ɯɨɱɟɲɶ Sen iste-mi-yor-sun
Ɉɧ ɧɟ ɯɨɱɟɬ O iste-mi-yor
Ɇɵ ɧɟ ɯɨɬɢɦ Biz iste-mi-yor-uz
ȼɵ ɧɟ ɯɨɬɢɬɟ Siz iste-mi-yor-sunuz
Ɉɧɢ ɧɟ ɯɨɬɹɬ Onlar iste-mi-yor-lar

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 31. Ɂɚɜɟɪɲɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ ɫ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚ ɬɭɪɟɰɤɢɣ ɹɡɵɤ.

]$ -"%b / R
F
 @R@IWF

1.ə ɫɟɣɱɚɫ "%b Ben şimdi ( @RF).
2.) ɡɚ ɫɬɨɥɨɦ ɢ 'S ɨɬɱɟɬ. Masada ( IUWF) ve raporu ( _F ).
3.ɑɬɨ ɹ ,%? Ben ne (NF)?
4.ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɫɥɨɜɨ & ɜ ɫɥɨɜɚɪɟ ɢ Bilmediğim kelimeyi sözlükte ( F) ve
"%ɩɨɞɯɥɞɹɳɟɟ ɞɚɧɧɨɦɭ ɫɥɭɱɚɸ. en uygun olanı (P F ).
5.Ɇɨɣ ɬɭɪɟɰɤɢɣ ɞɪɭɝ '* ɦɧɟ. Türkiye¶li arkadaş bana ( @F UF ).
6.Ɇɵ '-* ɨɬɱɟɬ, +,* ɢ Biz raporu (
3 F ), hataları (0WF) ve
 '-* ɨɲɢɛɤɢ. ( Y_ UF ).


Ɉɬɜɟɬɵq

1. çalışıyorum 2. oturuyorum; yazıyorum 3. yapıyorum 4. arıyorum; seçiyorum


5. yardım ediyorum 6. inceliyoruz; buluyoruz; düzeltiyoruz

]$ ,m  \N@IFWPW W_mɉɪɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ ɞɟɣɫɬɜɢɢ, ɫɨɜɟɪɲɚɸɳɟɦɫɹ ɫɟɣɱɚɫ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ,
ɤ ɨɫɧɨɜɟ ɫɥɨɜɚ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ oI ɢ ɜɫɥɟɞ ɡɚ ɷɬɢɦ ɫɥɨɜɨɦ, ɧɨ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɨɬ ɧɟɝɨ ɫɬ ɚɜɢɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɢɰɚ FW ɜ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ ɫ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɥɢɱɧɵɦ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

Ɍɵ ɞɟɥɚɟɲɶ ɥɢ? Sen yapıyor musun?

ɉɪɢ ɜɫɬɪɟɱɟ ɞɜɭɯ W ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɫɥɨɜɟ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɛɭɤɜɚ .


ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢɡ ɨɛɳɟɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢɦɟɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɜ ɬɪɟɬɶɟɦ ɥ ɢɰɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɱɢɫɥɚ.

60
Ben - yor -mu-y-um
Sen - yor -mu-sun
O - yor -mu
Biz - yor -mu-y-uz
Siz - yor -mu-sunuz
Onlar - yorlar -mı

(   /
F 

ə ɡɧɚɸ ɥɢ? Ben bil-i-yor mu-y-um?
Ɍɵ ɡɧɚɟɲɶ ɥɢ? Sen bil-i-yor mu-sun?
Ɉɧ ɡɧɚɟɬ ɥɢ? O bil-i-yor mu?
Ɇɵ ɡɧɚɟɦ ɥɢ? Biz bil-i-yor mu-y-uz?
ȼɵ ɡɧɚɟɬɟ ɥɢ? Siz bil-i-yor mu-sunuz?
Ɉɧɢ ɡɧɚɸɬ ɥɢ? Onlar bil-i-yor-lar mı?

(   PU F 

ə ɯɨɱɭ ɥɢ? Ben ist-i-yor mu-y-um?
Ɍɵ ɯɨɱɟɲɶ ɥɢ? Sen ist-i-yor mu-sun?
Ɉɧ ɯɨɱɟɬ ɥɢ? O ist-i-yor mu?
Ɇɵ ɯɨɬɢɦ ɥɢ? Biz ist-i-yor mu-y-uz?
ȼɵ ɯɨɬɢɬɟ ɥɢ? Siz ist-i-yor mu-sunuz?
Ɉɧɢ ɯɨɬɹɬ ɥɢ? Onlar ist-i-yor-lar mı?

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 32. Ɂɚɜɟɪɲɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ.

1.‘Ɂɧɚɟɬɟ ɥɢ ɷɬɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ? Bu insanı bbb?


2.‘Ɂɧɚɟɲɶ ɥɢ ɷɬɭ ɤɧɢɝɭ? Bu kitabı bbb?
3.‘Ɂɧɚɸɬ ɥɢ ɨɧɢ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ? İngilizce dili bbb?
4.‘Ɂɧɚɟɦ ɥɢ ɦɵ ɷɬɭ ɲɤɨɥɭ? Bu okulu bbb?
5.‘Ɂɧɚɸ ɥɢ ɹ ɷɬɨɬ ɡɚɤɨɧ? Ben bu kanunu bbb?
6.‘ɏɨɬɢɬɟ ɥɢ ɱɚɸ? Çay bbb?
7.‘ɏɨɱɟɬ ɥɢ ɨɧ ɫɩɚɬɶ? Uyumak bbb?
8.‘ɏɨɬɹɬ ɥɢ ɨɧɢ ɤ ɧɚɦ ɩɪɢɣɞɬɢ? Bize gelmek bbb?
9.‘Barbaros bulvarı nerede biliyor musunuz? Ƚɞɟ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ Ȼɚɪɛɚɪɨɫɫ ɛɭɥɶɜɚɪ }?
10.‘Saat kaç biliyor musun? ɋɤɨɥɶɤɨ ɜɪɟɦɟɧɢ }?
11.‘Okul yolunu o biliyor mu? Ⱦɨɪɨɝɭ ɜ ɲɤɨɥɭ ɨɧ }?
12.‘Buluşma yerini biliyorlar mı? Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ }?
13.‘Bir şey içmek istiyor musunuz? ɑɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɩɢɬɶ }?
14.‘Eve gitmek istiyor musun? Ⱦɨɦɨɣ ɭɣɬɢ }?
15.‘Müzik dinlemek istiyorlar mı? Ɉɧɢ ɦɭɡɵɤɭ } ɫɥɭɲɚɬɶ?

61
Ɉɬɜɟɬɵ:

1. biliyor musunuz 2. biliyor musun 3. biliyorlar mı 4. biliyor muyuz


5. biliyor muyum 6. istiyor musunuz 7. istiyor mu 8. istiyorlar mı
9. ɡɧɚɟɬɟ ɥɢ 10. ɡɧɚɟɲɶ ɥɢ 11. ɡɧɚɟɬ ɥɢ 12. ɨɧɢ ɡɧɚɸɬ ɥɢ
13. ɯɨɬɢɬɟ ɥɢ 14. ɬɵ ɯɨɱɟɲɶ ɥɢ 15. ɯɨɬɹɬ ɥɢ

a,% -m G N@FmȾɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɨɜɟɪɲɚɸɳɟɝɨɫɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ,
ɦɟɠɞɭ ɨɫɧɨɜɨɣ ɫɥɨɜɚ ɢ ɥɢɱɧɵɦ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟɦ ɫɬɚ ɜɢɬɫɹ ! ɟɫɥɢ ɨɫɧɨɜɚ ɫɥɨɜɚ
ɨɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɝɥɚɫɧɨɣ ( WWpF! IWpF); p ! p ɟɫɥɢ ɨɞɧɨɫɥɨɠɧɚɹ ɨɫɧɨɜɚ
ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨɣ ( :
UpF ! 0pF); -
! p @! p W! p Y ɟɫɥɢ ɦɧɨɝɨɫɥɨɠɧɨɟ
ɫɥɨɜɨ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨɣ ( I WRpF! @RpF).

Ɋɟɝɭɥɹɪɧɨ ɫɨɜɟɪɲɚɸɳɟɟɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɤɚɤ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ


ɜɪɟɦɟɧɢ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

ɋɨɥɧɰɟ ɜɫɯɨɞɢɬ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤɟ. Güneş doğudan doğar.


ȼɟɫɧɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬ, ɰɜɟɬɵ ɪɚɫɩɭɫɤɚɸɬɫɹ. Bahar gelir, çiçekler açar.
Ʉɚɤɨɣ ɹɡɵɤ ɜɵ ɯɨɬɢɬɟ ɢɡɭɱɚɬɶ? Hangi dili öğrenmek ister misiniz?
ə ɯɨɱɭ ɢɡɭɱɚɬɶ ɬɭɪɟɰɤɢɣ ɹɡɵɤ. Türkçe öğrenmek isterim.
Ʉɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɹ ɯɨɠɭ ɜ ɲɤɨɥɭ. Her gün okula giderim.

ɉɨɫɥɟ ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ
ɉɨɫɥɟ ɝɥɚɫɧɵɯ ɨɞɧɨɫɥɨɠɧɚɹ ɦɧɨɝɨɫɥɨɠɧɚɹ
ɨɫɧɨɜɚ ɨɫɧɨɜɚ
- a, - ı, - e, - i,
- a, - ı - e, - i - o, - u - ö, - ü - a, - ı - e, - i - o, - u - ö, - ü
- o, - u - ö, - ü
Ben - rım - rim - rum - rüm - arım - erim - ırım - irim - urum - ürüm

Sen - rsın - rsin - rsun - rsün - arsın - ersin - ırsın - irsin - ursun - ürsün

O -r -r -r -r - ar - er - ır - ir - ur - ür

Biz - rız - riz - ruz - rüz - arız - eriz - ırız - iriz - uruz - ürüz

Siz - rsınız - rsiniz - rsunuz - rsünüz - arsınız - ersiniz - ırsınız - irsiniz - ursunuz - ürsünüz

Onlar - rlar - rler - rlar - rler - arlar - erler - ırlar - irler - urlar - ürler

62
 %$q ɫɥɨɜɚ ɫ ɨɞɧɨɫɥɨɠɧɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ F (alır)! 0
F (bilir)! 0WF
~bulur! F ~denir ! WF (durur)! : F (gelir)! :KF (görür)! F (kalır)!
IF (olur)! KF (ölür)! P F (sanır)! [F (varır)! [ F ~verir! [WF
(vurur)! F (yenir) ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɤɚɤ ɫɥɨɜɚ ɫ ɦɧɨɝɨɫɥɨɠɧɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ: alırım, bilirim, bulurum, gelirim

"(  9 F 

ə ɩɪɢɛɵɜɚɸ Ben gel-ir-im
Ɍɵ ɩɪɢɛɵɜɚɟɲɶ Sen gel-ir-sin
Ɉɧ ɩɪɢɛɵɜɚɟɬ O gel-ir
Ɇɵ ɩɪɢɛɵɜɚɟɦ Biz gel-ir-iz
ȼɵ ɩɪɢɛɵɜɚɟɬɟ Siz gel-ir-siniz
Ɉɧɢ ɩɪɢɛɵɜɚɸɬ Onlar gel-ir-ler

"(   4@RF

ə ɪɚɛɨɬɚɸ Ben çalış-ır-ım
Ɍɵ ɪɚɛɨɬɚɟɲɶ Sen çalış-ır-sın
Ɉɧ ɪɚɛɨɬɚɟɬ O çalış-ır
Ɇɵ ɪɚɛɨɬɚɟɦ Biz çalış-ır-ız
ȼɵ ɪɚɛɨɬɚɟɬɟ Siz çalış-ır-sınız
Ɉɧɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ Onlar çalış-ır-lar

*(   /F

ə ɫɦɨɬɪɸ Ben bak-ar-ım
Ɍɵ ɫɦɨɬɪɢɲɶ Sen bak-ar-sın
Ɉɧ ɫɦɨɬɪɢɬ O bak-ar
Ɇɵ ɫɦɨɬɪɢɦ Biz bak-ar-ız
ȼɵ ɫɦɨɬɪɢɬɟ Siz bak-ar-sınız
Ɉɧɢ ɫɦɨɬɪɹɬ Onlar bak-ar-lar

-(   5WF

ə ɫɬɨɸ Ben dur-ur-um
Ɍɵ ɫɬɨɢɲɶ Sen dur-ur-sun
Ɉɧ ɫɬɨɢɬ O dur-ur
Ɇɵ ɫɬɨɢɦ Biz dur-ur-uz
ȼɵ ɫɬɨɢɬɟ Siz dur-ur-sunuz
Ɉɧɢ ɫɬɨɹɬ Onlar dur-ur-lar

63
a(   HWF

ə ɱɢɬɚɸ Ben oku-r-um
Ɍɵ ɱɢɬɚɟɲɶ Sen oku-r-sun
Ɉɧ ɱɢɬɚɟɬ O oku-r
Ɇɵ ɱɢɬɚɟɦ Biz oku-r-uz
ȼɵ ɱɢɬɚɟɬɟ Siz oku-r-sunuz
Ɉɧɢ ɱɢɬɚɸɬ Onlar oku-r-lar

 ,(  T R Y UF ə ɛɥɚɝɨɞɚɪɸ Ben teşekkür ed-er-im
Ɍɵ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɲɶ Sen teşekkür ed-er-sin
Ɉɧ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬ O teşekkür ed-er
Ɇɵ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɦ Biz teşekkür ed-er-iz
ȼɵ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɟ Siz teşekkür ed-er-siniz
Ɉɧɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹɬ Onlar ed-er-ler

(   /
F 

ə ɡɧɚɸ Ben bil-ir-im
Ɍɵ ɡɧɚɟɲɶ Sen bil-ir-sin
Ɉɧ ɡɧɚɟɬ O bil-ir
Ɇɵ ɡɧɚɟɦ Biz bil-ir-iz
ȼɵ ɡɧɚɟɬɟ Siz bil-ir-siniz
Ɉɧɢ ɡɧɚɸɬ Onlar bil-ir-ler

(   F 

ə ɩɶɸ Ben iç-er-im
Ɍɵ ɩɶɟɲɶ Sen iç-er-sin
Ɉɧ ɩɶɟɬ O iç-er
Ɇɵ ɩɶɟɦ Biz iç-er-iz
ȼɵ ɩɶɟɬɟ Siz iç-er-siniz
Ɉɧɢ ɩɶɸɬ Onlar iç-er-ler

 (   \ F 

ə ɟɦ Ben ye-r-im
Ɍɵ ɟɲɶ Sen ye-r-sin
Ɉɧ ɟɫɬ O ye-r
Ɇɵ ɟɞɢɦ Biz ye-r-iz
ȼɵ ɟɞɢɬɟ Siz ye-r-siniz
Ɉɧɢ ɟɞɹɬ Onlar ye-r-lere

64
Ⱦɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɨɬɪɢɰɚɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɨɜɟɪɲɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜɦɟɫɬɨ pp!p
p!ppɢ
ɬ.ɞ. ɦɟɠɞɭ ɨɫɧɨɜɨɣ ɫɥɨɜɚ ɢ ɥɢɱɧɵɦ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟɦ ɫɬɚɜɢɬɫɹ p F p!p F _ o ɢɥɢ pFp!p
F_oɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ:

- e -, - i -, - ü -, - ö - - a -, - ı -, - o -, - u -
Ben - me-m - ma-m
Sen - mez-sin - maz-sın
O - mez - maz
Biz - me-y-iz - ma-y-ız
Siz - mez-siniz - maz-sınız
Onlar - mez-ler - maz-lar

"(   4@RF
ə ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɸ Ben çalış-ma-m
Ɍɵ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɲɶ Sen çalış-maz-sın
Ɉɧ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ O çalış-maz
Ɇɵ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɦ Biz çalış-ma-y-ız
ȼɵ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬɟ Siz çalış-maz-sınız
Ɉɧɢ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ Onlar çalış-maz-lar

*(   /F
ə ɧɟ ɫɦɨɬɪɸ Ben bak-ma-m
Ɍɵ ɧɟ ɫɦɨɬɪɢɲɶ Sen bak-maz-sın
Ɉɧ ɧɟ ɫɦɨɬɪɢɬ O bak-maz
Ɇɵ ɧɟ ɫɦɨɬɪɢɦ Biz bak-ma-y-ız
ȼɵ ɧɟ ɫɦɨɬɪɢɬɟ Siz bak-maz-sınız
Ɉɧɢ ɧɟ ɫɦɨɬɪɹɬ Onlar bak-maz-lar

-   5WF
ə ɧɟ ɫɬɨɸ Ben dur-ma-m
Ɍɵ ɧɟ ɫɬɨɢɲɶ Sen dur-maz-sın
Ɉɧ ɧɟ ɫɬɨɢɬ O dur-maz
Ɇɵ ɧɟ ɫɦɨɬɪɢɦ Biz dur-ma-y-ız
ȼɵ ɧɟ ɫɦɨɬɪɢɬɟ Siz dur-maz-sınız
Ɉɧɢ ɧɟ ɫɦɨɬɪɹɬ Onlar dur-maz-lar

a(   HWF
ə ɧɟ ɱɢɬɚɸ Ben oku-ma-m
Ɍɵ ɧɟ ɱɢɬɚɟɲɶ Sen oku-maz-sın
Ɉɧ ɧɟ ɱɢɬɚɟɬ O oku-maz
Ɇɵ ɧɟ ɱɢɬɚɟɦ Biz oku-ma-y-ız
ȼɵ ɧɟ ɱɢɬɚɟɬɟ Siz oku-maz-sınız
Ɉɧɢ ɧɟ ɱɢɬɚɸɬ Onlar oku-maz-lar

65
 ,(  T R Y UF 

ə ɧɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɸ Ben teşekkür et-me-m
Ɍɵ ɧɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɲɶ Sen teşekkür et-mez-sin
Ɉɧ ɧɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬ O teşekkür et-mez
Ɇɵ ɧɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɦ Biz teşekkür et-me-y-iz
ȼɵ ɧɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɟ Siz teşekkür et-mez-siniz
Ɉɧɢ ɧɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹɬ Onlar et-mez-ler

 (   \ F 

ə ɧɟ ɟɦ Ben ye-me-m
Ɍɵ ɧɟ ɟɲɶ Sen ye-mez-sin
Ɉɧ ɧɟ ɟɫɬ O ye-mez
Ɇɵ ɧɟ ɟɞɢɦ Biz ye-me-y-iz
ȼɵ ɧɟ ɟɞɢɬɟ Siz ye-mez-siniz
Ɉɧɢ ɧɟ ɟɞɹɬ Onlar ye-mez-ler

E [  0_ Å&
  
ahududu ɦɚɥɢɧɚ ayçiçeği ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤ
ananas ɚɧɚɧɚɫ bakla ɛɨɛɵ
antep fıstığı ɮɢɫɬɚɲɤɚ bezelye ɡɟɥɟɧɵɣ ɝɨɪɨɲɟɤ
armut ɝɪɭɲɚ biber ɩɟɪɟɰ
ayva ɚɣɜɚ dereotu ɭɤɪɨɩ
badem ɦɢɧɞɚɥɶ domates ɩɨɦɢɞɨɪ
ceviz ɝɪɟɰɤɢɣ ɨɪɟɯ fasulye ɮɚɫɨɥɶ
çilek ɤɥɭɛɧɢɤɚ havuç ɦɨɪɤɨɜɶ
dut ɲɟɥɤɨɜɢɰɚ enginar ɚɪɬɢɲɨɤ
elma ɹɛɥɨɤɨ hıyar ɨɝɭɪɟɰ
erik ɫɥɢɜɚ ıspanak ɲɩɢɧɚɬ
fındık ɮɭɧɞɭɤ kabak ɤɚɛɚɱɨɤ, ɬɵɤɜɚ
greypfrut ɝɪɟɣɩɮɪɭɬ karnabahar ɰɜɟɬɧɚɹ ɤɚɩɭɫɬɚ
hindistan cevizi ɤɨɤɨɫɨɜɵɣ ɨɪɟɯ lahana ɤɚɩɭɫɬɚ
hurma ɯɭɪɦɚ mantar ɝɪɢɛ
incir ɢɧɠɢɪ maydanoz ɩɟɬɪɭɲɤɚ
karpuz ɚɪɛɭɡ mısır ɤɭɤɭɪɭɡɚ
kavun ɞɵɧɹ nane ɦɹɬɚ
kayısı ɚɛɪɢɤɨɫ nohut ɝɨɪɨɯ
kestane ɤɚɲɬɚɧ pancar ɫɜɺɤɥɚ
kiraz ɱɟɪɟɲɧɹ patates ɤɚɪɬɨɲɤɚ
limon ɥɢɦɨɧ kereviz ɫɟɥɶɞɟɪɟɣ
mandalina ɦɚɧɞɚɪɢɧ pırasa ɥɭɤ-ɩɨɪɟɣ
muz ɛɚɧɚɧ salata ɫɚɥɚɬ
nar ɝɪɚɧɚɬ salatalık ɨɝɭɪɟɰ
portakal ɚɩɟɥɶɫɢɧ sarmısak ɱɟɫɧɨɤ
şeftali ɩɟɪɫɢɤ soğan ɥɭɤ
üzüm ɜɢɧɨɝɪɚɞ patlıcan ɛɚɤɥɚɠɚɧ
vişne ɜɢɲɧɹ turp ɪɟɞɢɫ

66
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 33.

"#


ɉɟɪɟɞ ɧɚɲɢɦ ɞɨɦɨɦ ɟɫɬɶ ɩɥɨɳɚɞɶ . Evimin önünde bir meydan var.
ɇɚ ɷɬɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɬɜɟɪɝ ɛɵɜɚɟɬ Bu meydanda her perşembe günü pazar
ɛɚɡɚɪ. (kurulmak).
ɇɚ ɛɚɡɚɪɟ ɩɪɨɞɚɸɬɫɹ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ Pazarda her türlü sebze ve de meyve
ɮɪɭɤɬɵ ɢ ɨɜɨɳɢ. (satmak)
Ɂɢɦɨɣ ɢ ɥɟɬɨɦ ɧɚ ɛɚɡɚɪ ɩɪɢɜɨɡɹɬ Kışın ve yazın patates, domates, kabak,
ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ, ɩɨɦɢɞɨɪɵ, ɬɵɤɜɵ, ɥɭɤ, soğan, salatalık, havuç, elma, muz,
ɨɝɭɪɰɵ, ɦɨɪɤɨɜɶ, ɹɛɥɨɤɢ, ɛɚɧɚɧɵ, portakal, ceviz ve daha çok seyler
ɚɩɟɥɶɫɢɧɵ, ɨɪɟɯɢ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. (getirmek).
ɇɚ ɛɚɡɚɪ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɦɧɨɝɨ ɥɸɞɟɣ. Bir çok insan bu pazara (gelmek).
Ɉɧɢ ɥɸɛɹɬ ɛɚɡɚɪ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɬɚɦ ɨɜɨɳɢ Onlar bu pazarı (sevmek). Çünkü orada
ɢ ɮɪɭɤɬɵ ɛɵɜɚɸɬ ɫɨɜɫɟɦ ɫɜɟɠɢɟ ɢ meyve ve sebze her zaman taptaze ve ucaz
ɞɟɲɟɜɵɟ. (olmak).

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. kurulur 2. satarlar 3.getirirler


4. gelir 5. severler 6. olur

' -m  \NF@P@ @_m
ɉɪɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɨɜɟɪɲɚɸɳɟɦɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɤ ɨɫɧɨɜɟ ɫɥɨɜɚ,
ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ ɜɵɲɟ ɩɪɚɜɢɥɚɦ p!p@!pɢ
ɬ.ɞ.
ȼɫɥɟɞ ɡɚ ɷɬɢɦ ɫɥɨɜɨɦ, ɧɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɨɬ ɧɟɝɨ, ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɢɰɚ F

(F@!FW, FY) ɜ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɥɢɱɧɵɦ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟɦ.

ȼɵ ɥɸɛɢɬɟ ɥɢ ɦɭɡɵɤɭ? Siz müzik dilemeyi sever misiniz?


Ɍɵ ɱɢɬɚɟɲɶ ɥɢ ɤɧɢɝɢ? Sen kitap okur musun?

ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢɡ ɨɛɳɟɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢɦɟɟɬɫɹ ɜ ɬɪɟɬɶɟɦ ɥɢɰɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ:

Ɉɧɢ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɥɢ? Onlar gelirler mi?

67
pp!p@p p p!p
p pIp!pWp pKp!pYp
/ mıyım miyim muyum müyüm
 mısın misin musun müsün
H mı mi mu mü
/
_ mıyız miyiz muyuz müyüz

_ mısınız misiniz musunuz müsünüz
H mı mi mı mi

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 34. Ɂɚɜɟɪɲɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ.

),-}
Ʉɚɠɞɨɟ ɭɬɪɨ ɜ 8 ɱɚɫɨɜ ɹ ' '% (~{! %~€!"% (~r!*% (~u ɢ
,% ( ~vb ɀɟɧɚ ~w ɡɚɜɬɪɚɤ. Ɇɵ #* ~x ɢ '(* ~y ɱɚɣ. ɉɨɫɥɟ
ɷɬɨɝɨ ɹ +)~z ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ. Ɍɚɦ ɞɨ ɨɛɟɞɚ "%~{| .
ȼ ɩɨɥɞɟɧɶ ɬɵ ",S(~{{m
ɉɨ ɜɟɱɟɪɚɦ ɜɵ *~{€ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ?
ȼɵ %" ~{rɤɨɮɟ?
Ɉɧ ~{u?

/ > P0>bbb
Ben her sabah saat 8¶de ( W F~{), (F~€), (U@RIF~r), (@ F
~u) ve ~:

F ~vb Eşim kahvaltıyı (>_@F ~w). Biz ( F ~x) ve çay (
F 
~y). Bundan sonrada işe ( :
UF ~z). Orada öğlene kadar ( @RF~{|).
Öğlende yemek ( F ~{{)?
Akşam televizyon programları ( P UF ~{€)?
Kahve (P [F ~{r)?
Sigara (
F ~{u)?

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. uyanırım 2. kalkarım 3. tıraş olurum 4. yıkanırım 5. giyinirim


6. hazırlar 7. yeriz 8. içeriz 9. giderim 10. çalışırım
11. yer misin 12. seyreder misiniz 13. sever misiniz 14. içer mi

a ,m  G NU@FmȾɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɧɟɟ, ɤ ɨɫɧɨɜɟ
ɫɥɨɜɚ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɩɟɪɟɞ ɥɢɱɧɵɦɢ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹɦɢ ɜɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ pU@p!pU
p!p
UWp!pUYoɩɨɫɥɟ ɛɭɤɜ !!>!!N!P!R!U! ɩɨɫɥɟ ɜɫɟɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɛɭɤɜ p @p!p
p!p Wp!p Yp
ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɩɪɚɜɢɥɭ:

68
ɉɨɫɥɟ ɝɥɚɫɧɵɯ - a -, - ı - - e -, - i - - o -, - u - - ö -, - ü -
Ben - dım, - tım - dim, - tim - dum, - tum - düm, - tüm
Sen - dın, - tın - din, - tin - dun, - tun - dün, - tün
O - dı, - tı - di, - ti - du, - tu - dü, - tü
Biz - dık, - tık - dik, - tik - duk, - tuk - dük, - tük
Siz - dınız, - tınız - diniz, - tiniz - dunuz, - tunuz - dünüz, - tünüz
Onlar - dınlar, - tınlar - dinler, - tinler - dunlar, - tunlar - dünler, - tünler

#(   5 F 

ə ɫɤɚɡɚɥ Ben de-di-m
Ɍɵ ɫɤɚɡɚɥ Sen de-di-n
Ɉɧ ɫɤɚɡɚɥ O de-di
Ɇɵ ɫɤɚɡɚɥɢ Biz de-di-k
ȼɵ ɫɤɚɡɚɥɢ Siz de-di-niz
Ɉɧɢ ɫɤɚɡɚɥɢ Onlar de-di-ler

#-(   .F

ə ɜɡɹɥ Ben al-dı-m
Ɍɵ ɜɡɹɥ Sen al-dı-n
Ɉɧ ɜɡɹɥ O al-dı
Ɇɵ ɜɡɹɥɢ Biz al-dı-k
ȼɵ ɜɡɹɥɢ Siz al-dı-nız
Ɉɧɢ ɜɡɹɥɢ Onlar al-dı-lar

(   HF

ə ɛɵɥ Ben ol-du-m
Ɍɵ ɛɵɥ Sen ol-du-n
Ɉɧ ɛɵɥ O ol-du
Ɇɵ ɛɵɥɢ Biz ol-du-k
ȼɵ ɛɵɥɢ Siz ol-du-nuz
Ɉɧɢ ɛɵɥɢ Onlar ol-du-lar

" ,(  T R Y UF ə ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɥ Ben teşekkür et-ti-m
Ɍɵ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɥ Sen teşekkür et-ti-n
Ɉɧ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɥ O teşekkür et-ti
Ɇɵ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɥɢ Biz teşekkür et-ti-k
ȼɵ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɥɢ Siz teşekkür et-ti-niz
Ɉɧɢ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɥɢ Onlar teşekkür et-ti-ler
69
 (   \ F 

ə ɟɥ Ben ye-di-m
Ɍɵ ɟɥ Sen ye-di-n
Ɉɧ ɟɥ O ye-di
Ɇɵ ɟɥɢ Biz ye-di-k
ȼɵ ɟɥɢ Siz ye-di-niz
Ɉɧɢ ɟɥɢ Onlar ye-di-ler

Ⱦɥɹ ɨɬɪɢɰɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɩɨɫɥɟ ɨɫɧɨɜɵ ɫɥɨɜɚ,


ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɨɬɪɢɰɚ ɧɢɟ p F p! p F p ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɝɥɚɫɧɨɣ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɫɥɨɜɚ.

ɉɨɫɥɟ ɝɥɚɫɧɨɣ a, o, u, ı e, i, ö, ü

Ɉɬɪɢɰɚɧɢɟ ma me

#-(   .F

ə ɧɟ ɜɡɹɥ Ben al-ma-dı-m
Ɍɵ ɧɟ ɜɡɹɥ Sen al-ma-dı-n
Ɉɧ ɧɟ ɜɡɹɥ O al-ma-dı
Ɇɵ ɧɟ ɜɡɹɥɢ Biz al-ma-dı-k
ȼɵ ɧɟ ɜɡɹɥɢ Siz al-ma-dı-nız
Ɉɧɢ ɧɟ ɜɡɹɥɢ Onlar al-ma-dı-lar

(   HF

ə ɧɟ ɛɵɥ Ben ol-ma-dı-m
Ɍɵ ɧɟ ɛɵɥ Sen ol-ma-dı-n
Ɉɧ ɧɟ ɛɵɥ O ol-ma-dı
Ɇɵ ɧɟ ɛɵɥɢ Biz ol-ma-dı-k
ȼɵ ɧɟ ɛɵɥɢ Siz ol-ma-dı-nız
Ɉɧɢ ɧɟ ɛɵɥɢ Onlar ol-ma-dı-lar

(  PU F 

ə ɧɟ ɯɨɬɟɥ Ben iste-me-di-m
Ɍɵ ɧɟ ɯɨɬɟɥ Sen iste-me-di-n
Ɉɧ ɧɟ ɯɨɬɟɥ O iste-me-di
Ɇɵ ɧɟ ɯɨɬɟɥɢ Biz iste-me-di-k
ȼɵ ɧɟ ɯɨɬɟɥɢ Siz iste-me-di-niz
Ɉɧɢ ɧɟ ɯɨɬɟɥɢ Onlar iste-me-di-ler

70
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 35. Ɂɚɜɟɪɲɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ.

Ʉɬɨ ɩɪɢɲɟɥ? Kim (gelmek)?


Ⱥɯɦɟɬ ɢ Ⱥɣɲɟ ɩɪɢɲɥɢ. Ahmet ve Ayşe (gelmek).
Ɉɧ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɢɡɭɱɚɥ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ. O beş yıl ingilizce (okumak)
ȼɱɟɪɚ ɹ ɜɢɞɟɥ ɂɜɚɧɚ. Dün İvan¶ı (görmek).
ȼ ɷɬɨɦ ɦɟɫɹɰɟ ɦɵ ɦɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɚɥɢ. Bu ay çok (çalışmak).
ə ɫ ɜɪɚɝɨɦ ɪɚɫɫɱɢɬɚɥɫɹ. Ben düşmanımla (hesaplaşmak)
ɋ ɜɚɲɢɦ ɦɭɠɟɦ ɜɵ ɜ ɋɬɚɦɛɭɥɟ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ? Eşinizle İstanbul¶da mı (tanışmak).

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. geldi 2. geldiler 3. okudu 4. gördüm 5. çalıştık 6. hesaplaştım 7. tanıştınız

 b& FFbZ RFb


 
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣɬɟ! Merhaba!
Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ! Günaydın!
Ⱦɨɛɪɵɣ ɞɟɧɶ! İyi günler!
Ⱦɨɛɪɵɣ ɜɟɱɟɪ! İyi akşamlar!
ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ! İyi geceler!
Ʉɚɤ ɞɟɥɚ? Nasılsınız?
ɋɩɚɫɢɛɨ, ɜɫɟ ɯɨɪɨɲɨ. Teşekkür ederim, iyiyim.
Ʉɚɤ ɜɵ ɩɨɠɢɜɚɟɬɟ? Siz nasılsınız?
Ⱦɨɛɪɨ ɩɨɠɚɥɨɜɚɬɶ. Hoş geldiniz.
Ɋɚɞ ɜɢɞɟɬɶ ɜɚɫ ɜ ɞɨɛɪɨɦ ɡɞɨɪɨɜɶɟ. Hoş bulduk.
ɋɩɚɫɢɛɨ, ɢ ɭ ɦɟɧɹ ɜɫɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim.
Ʉɚɤ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ? Keyfiniz nasıl?
ɇɟɩɥɨɯɨɟ. Fena değil.
ɇɟ ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ ɥɢ ɧɟɫɱɚɫɬɶɟ? Kaza oldu mu?
ɇɟɬ, ɜɫɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ. Hayır, her şey yolunda.
ɇɟ ɝɪɭɫɬɢɬɟ ɥɢ ɜɵ? Canınız sıkılıyor mu?
ɇɟɬ, ɧɟ ɝɪɭɳɭ. Hayır, canım sıkılmıyorum.
Ⱦɟɥɚ ɢɞɭɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ? İşler yolunda mı.
Ⱦɚ, ɜɫɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ. Evet, her şey yolunda.
ɇɟɬ ɥɢ ɧɚ ɞɭɲɟ ɬɪɟɜɨɝɢ? İçinde bir üzüntü yok mu?
ɇɟɦɧɨɝɨ ɟɫɬɶ. Biraz var.
Ʉɚɤ ɜɚɲɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ? Sıhhatiniz nasıl?
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ. Orta.
ȼɨɡɦɨɠɧɨ ȼɵ ɨɱɟɧɶ ɭɫɬɚɥɢ? Belki çok yoruldunuz?
ȼɚɦ ɧɭɠɧɨ ɨɬɞɨɯɧɭɬɶ. Dinlenmeye ihtiyacınız var.
Ⱦɨ ɫɜɢɞɚɧɢɹ! (ɋɱɚɫɬɥɢɜɨ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ!) Hoşça kalın!
ɋɱɚɫɬɥɢɜɨɝɨ ɩɭɬɢ! Güle güle!
ɋɱɚɫɬɥɢɜɨɝɨ ɩɭɬɢ! İyi yolculuklar!
Ⱦɨ ɜɫɬɪɟɱɢ! Görüşürüz!
ɀɟɥɚɸ ɭɫɩɟɯɨɜ! Başarılar dilerim.
ȼɫɟɦ ɨɬ ɦɟɧɹ ɩɪɢɜɟɬ! Benden herkese selâm söyleyin!
ɉɪɨɳɚɣɬɟ! Elveda!
Ⱦɨ ɫɜɢɞɚɧɢɹ. Allaha ısmarladık.
ȼɫɟɝɨ ɯɨɪɨɲɟɝɨ. İyi günler.
Ⱦɨ ɡɚɜɬɪɚ. Yarın görüşmek üzere.

71
* T @RF
 
ɂɡɜɢɧɢɬɟ, ɤɚɤ ɜɚɫ ɡɨɜɭɬ? Affedersiniz! Sizin adınız nedir?
Ɇɟɧɹ ɡɨɜɭɬ ɂɜɚɧ. Benim adım İvan.
ȼɚɲɚ ɮɚɦɢɥɢɹ? Soyadınız nedir?
Ɇɨɹ ɮɚɦɢɥɢɹ ɉɟɬɪɨɜ. Soyadım Petrov.
ȼɚɲɚ Ɋɨɞɢɧɚ? Sizin memleketiniz neresidir?
ə ɢɡ Ɋɨɫɫɢɢ. Benim memleketim Rusya¶dır.
ȼɚɲɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ? Hangi millettensiniz?
ə ɪɭɫɫɤɢɣ. Ben Rusum.
Ɉɬɤɭɞɚ ɜɵ ɩɪɢɟɯɚɥɢ? Nereden geldiniz?
ə ɩɪɢɟɯɚɥ ɢɡ Ɇɨɫɤɜɵ. Moskova¶dan geldim.
Ƚɞɟ ɜɵ ɠɢɜɟɬɟ? Nerede oturuyorsunuz?
ə ɠɢɜɭ ɜ ɋɬɚɦɛɭɥɟ. İstanbul¶da oturuyorum.
Ʉɚɤɚɹ ɭ ɜɚɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ? Mesleğiniz nedir?
ə ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ. Ben fizik öğretmeniyim.
ȼɚɲ ɜɨɡɪɚɫɬ. Yaşınız nedir?
Ɇɧɟ ɫɨɪɨɤ ɥɟɬ. Kırk yaşındayım.
ȼɵ ɠɟɧɚɬɵ? Evli misiniz?
Ⱦɚ, ɞɟɧɚɬ. Evet, evliyim.
ɋɭɩɪɭɝɭ ɤɚɤ ɡɨɜɭɬ? Eşinizin ismi nedir?
ɂɦɹ ɠɟɧɵ Ɇɚɪɢɹ. Eşimin ismi Mariyadır.
ɍ ɜɚɫ ɟɫɬɶ ɞɟɬɢ? Çocuklarınız var mı?
ɍ ɦɟɧɹ ɞɜɨɟ ɞɟɬɟɣ, ɨɞɧɚ ɞɨɱɶ ɢ ɨɞɢɧ ɫɵɧ. Benim iki çocuğum var, bir kiz ve bir oğlan.
ȼɵ ɩɪɢɟɯɚɥɢ ɜ Ɍɭɪɰɢɸ ɤɚɤ ɬɭɪɢɫɬ? Türkiye¶ye turist olarak mı geldiniz?
ɇɟɬ, ɹ ɡɞɟɫɶ ɪɚɛɨɬɚɸ. Hayır, burada çalışıyorum.

a, ,pm  G NF@R@FmȾɥɹ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɨ ɫɨɛɵɬɢɹɯ, ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɯ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɪɚɧɟɟ, ɧɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ
ɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɢɥɢ ɨ ɫɨɛɵɬɢɹɯ, ɥɢɲɶ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɯ, ɜ ɬɭɪɟɰɤɨɦ
ɹɡɵɤɟ ɤ ɨɫɧɨɜɟ ɫɥɨɜɚ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ p F@Rp!p F
R p!p FWRp!p
FYR p ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɥɢɱɧ ɵɦ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟɦ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦɭ
ɬɚɛɥɢɰɟɣ:

  + !
 !@ I!W K!Y

Ben - miş-im - mış-ım - muş-um - müş-üm

Sen - miş-sin - mış-sın - muş-sun - müş-sün

O - miş - mış - muş - müş

Biz - miş-iz - mış-ız - muş-uz - müş-üz

Siz - miş-siniz - mış-sınız - muş-sunuz - müş-sünüz

Onlar -miş-ler -mış-lar -muş-lar -müş-ler

72
ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

(   PU F 

ə ɯɨɬɟɥ Ben iste-miş-im
Ɍɵ ɯɨɬɟɥ Sen iste-miş-sin
Ɉɧ ɯɨɬɟɥ O iste-miş
Ɇɵ ɯɨɬɟɥɢ Biz iste-miş-iz
ȼɵ ɯɨɬɟɥɢ Siz iste-miş-siniz
Ɉɧɢ ɯɨɬɟɥɢ Onlar iste-miş-ler

(   .F

ə ɛɪɚɥ Ben al-mış-ım
Ɍɵ ɛɪɚɥ Sen al-mış-sın
Ɉɧ ɛɪɚɥ O al-mış
Ɇɵ ɛɪɚɥɢ Biz al-mış-ız
ȼɵ ɛɪɚɥɢ Siz al-mış-sınız
Ɉɧɢ ɛɪɚɥɢ Onlar al-mış-lar

a(   HWF

ə ɱɢɬɚɥ Ben oku-muş-um
Ɍɵ ɱɢɬɚɥ Sen oku-muş-sun
Ɉɧ ɱɢɬɚɥ O oku-muş
Ɇɵ ɱɢɬɚɥɢ Biz oku-muş-uz
ȼɵ ɱɢɬɚɥɢ Siz oku-muş-sunuz
Ɉɧɢ ɱɢɬɚɥɢ Onlar oku-muş-lar

ɉɪɢ ɨɬɪɢɰɚɧɢɢ ɫɨɛɵɬɢɹ ɜ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɩɪɨɲɥɨɦ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟ o F ! p F ɩɨ


ɨɛɳɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɩɟɪɟɞ pF@Ro~pF
Rp!pFWRp!pFYRpb

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:
*(   . F

ə ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɥ Ben anla-ma-mış-ım
Ɍɵ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɥ Sen anla-ma-mış-sın
Ɉɧ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɥ O anla-ma-mış
Ɇɵ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɥɢ Biz anla-ma-mış-ız
ȼɵ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɥɢ Siz anla-ma-mış-sınız
Ɉɧɢ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɥɢ Onlar anla-ma-mış-lar

Ɉɧ ɢɡ ɞɨɦɚ ɭɲɟɥ? O evden gitmiş mi?


ɋɟɣɱɚɫ ɟɝɨ ɧɟɬ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ ɭɲɟɥ. Şimdi yok, herhalde gitmiş.
ȼɨɪɨɧɚ ɫɦɨɬɪɟɥɚ ɧɚ ɫɜɨɟɝɨ ɩɬɟɧɰɚ ɢ ɝɨɜɨɪɢɥɚ: Ɇɨɣ ɛɟɥɵɣ ɱɢɫɬɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ».
Karga yavrusuna bakmış: Benim ak pak evladım» demiş.
73
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 36. Ɂɚɜɟɪɲɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ.

ȼɱɟɪɚ ɭɱɢɬɟɥɶ ɜ ɲɤɨɥɭ ɩɪɢɯɨɞɢɥ? Öğretmen dün okula geldi mi?


ɇɟɬ, ɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥ. Hayır, gelmedi.
ɇɚɜɟɪɧɨɟ #"~{. Galiba ( >PUIF (1)).
Ƚɞɟ ɬɵ ɩɨɬɟɪɹɥ ɩɥɚɬɨɤ? Mendili nerede kaybettin?
ɇɟ ɡɧɚɸ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚ ɭɥɢɰɟ '-~€. Bilmiyorum, belki sokakta (0 UF ~€)
ɂɡɜɢɧɢɬɟ, Ⱥɥɢ ɋɟɥɢɦ ɢɡ ɤɥɚɫɫɚ ɜɵɲɟɥ ɥɢ? Affedersiniz, Ali Selim sınıftan çıktı mı?
ɉɨ-ɦɨɟɦɭ, ɜɫɟ ɭɱɟɧɢɤɢ S~r. Bence bütün öğrenciler ( :
UF ~r )
ɇɢɥɝɸɧ ɜɱɟɪɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɩɪɢɯɨɞɢɥɚ ɥɢ ? Niglün dün ofise geldi mi?
Ɇɨɠɟɬ ɨɧɚ '$~u ɨɬɩɭɫɤ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟ '+,~vb
Galiba izin (F~u) bu sebepten ( : F ~v).

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. hasta olmuş 2. kaybetmişimdir 3. gitmişler 4. almış 5. gelmemiş

a",,(m  G N3<@Fm

Ⱦɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɫɨɜɟɪɲɢɬɫɹ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ, ɤ ɨɫɧɨɜɟ
ɫɥɨɜɚ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ p3!p 3 ɢ ɥɢɱɧɨɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ.

ȿɫɥɢ ɜ ɤɨɧɰɟ ɨɫɧɨɜɵ ɫɥɨɜɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɝɥɚɫɧɚɹ, ɩɨɫɥɟ ɧɟɟ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɛɭɤɜɚ ».
ȿɫɥɢ ɥɢɱɧɨɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɧɚɱɢɧɚɟ ɬɫɹ ɫ ɝɥɚɫɧɨɣ p3ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɚ p3<! p 3 
ɧɚ - 3 <b

 p p!p
p!pYp!pKp pp!p@p!pIp!pWp
Ben -eceğ-im -acağ-ım
Sen -ecek-sin -acak-sın
O -ecek -acak
Biz -eceğ-iz -acak-ız
Siz -ecek-siniz -acak-sınız
Onlar -ecek-ler -acak-lar

(  HF

ə ɛɭɞɭ Ben ol-acağ-ım
Ɍɵ ɛɭɞɟɲɶ Sen ol-acak-sın
Ɉɧ ɛɭɞɟɬ O ol-acak
Ɇɵ ɛɭɞɟɦ Biz ol-acağ-ız
ȼɵ ɛɭɞɟɬɟ Siz ol-acak-sınız
Ɉɧɢ ɛɭɞɭɬ Onlar ol-acak-lar
74
d(   CI WRF

ə ɛɭɞɭ ɝɨɜɨɪɢɬɶ Ben konuş-acağ-ım
Ɍɵ ɛɭɞɟɲɶ ɝɨɜɨɪɢɬɶ Sen konuş-acak-sın
Ɉɧ ɛɭɞɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ O konuş-acak
Ɇɵ ɛɭɞɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ Biz konuş-acağ-ız
ȼɵ ɛɭɞɟɬɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ Siz konuş-acak-sınız
Ɉɧɢ ɛɭɞɭɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ Onlar konuş-acak-lar

 (   5
 F 

ə ɛɭɞɭ ɩɪɨɫɢɬɶ Ben dile-y-eceğ-im
Ɍɵ ɛɭɞɟɲɶ ɩɪɨɫɢɬɶ Sen dile-y-ecek-sin
Ɉɧ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɫɢɬɶ O dile-y-ecek
Ɇɵ ɛɭɞɟɦ ɩɪɨɫɢɬɶ Biz dile-y-eceğ-iz
ȼɵ ɛɭɞɟɬɟ ɩɪɨɫɢɬɶ Siz dile-y-ecek-siniz
Ɉɧɢ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɫɢɬɶ Onlar dile-y-ecek-ler

*(   . F

ə ɩɨɣɦɭ Ben anla-y-acağ-ım
Ɍɵ ɩɨɣɦɟɲɶ Sen anla-y-acak-sın
Ɉɧ ɩɨɣɦɟɬ O anla-y-acak
Ɇɵ ɩɨɣɦɟɦ Biz anla-y-acağ-ız
ȼɵ ɩɨɣɦɟɬɟ Siz anla-y-acak-sınız
Ɉɧɢ ɩɨɣɦɭɬ Onlar anla-y-acak-lar

*#(   5I F

ə ɡɚɦɟɪɡɧɭ Ben don-acağ-ım
Ɍɵ ɡɚɦɟɪɡɧɟɲɶ Sen don-acak-sın
Ɉɧ ɡɚɦɟɪɡɧɟɬ O don-acak
Ɇɵ ɡɚɦɟɪɡɧɟɦ Biz don-acağ-ız
ȼɵ ɡɚɦɟɪɡɧɢɬɟ Siz don-acak-sınız
Ɉɧɢ ɡɚɦɟɪɡɧɭɬ Onlar don-acak-lar

" ,(   T R Y UF ə ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɸ Ben teşekkür ed-eceğ-im
Ɍɵ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɲɶ Sen teşekkür ed-ecek-sin
Ɉɧ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬ O teşekkür ed-ecek
Ɇɵ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɦ Biz teşekkür ed-eceğ-iz
ȼɵ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɟ Siz teşekkür ed-ecek-siniz
Ɉɧɢ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɹɬ Onlar teşekkür ed-ecek-ler

75
Ⱦɥɹ ɨɬɪɢɰɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɨɫɥɟ ɨɫɧɨɜɵ ɫɥɨɜɚ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ,
ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟ pF !pFɩɨ ɨɛɳɟɦɭ ɩɪɚɜɢɥɭ.
(   HF

ə ɧɟ ɛɭɞɭ Ben ol-ma-y-acağ-ım
Ɍɵ ɧɟ ɛɭɞɟɲɶ Sen ol-ma-y-acak-sın
Ɉɧ ɧɟ ɛɭɞɟɬ O ol-ma-y-acak
Ɇɵ ɧɟ ɛɭɞɟɦ Biz ol-ma-y-acağ-ız
ȼɵ ɧɟ ɛɭɞɟɬɟ Siz ol-ma-y-acak-sınız
Ɉɧɢ ɧɟ ɛɭɞɭɬ Onlar ol-ma-y-acak-lar

d(   CI WRF

ə ɧɟ ɛɭɞɭ ɝɨɜɨɪɢɬɶ Ben konuş-ma-y-acağ-ım
Ɍɵ ɧɟ ɛɭɞɟɲɶ ɝɨɜɨɪɢɬɶ Sen konuş-ma-y-acak-sın
Ɉɧ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ O konuş-ma-y-acak
Ɇɵ ɧɟ ɛɭɞɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ Biz konuş-ma-y-acağ-ız
ȼɵ ɧɟ ɛɭɞɟɬɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ Siz konuş-ma-y-acak-sınız
Ɉɧɢ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ Onlar konuş-ma-y-acak-lar

 (   5
 F 

ə ɧɟ ɛɭɞɭ ɩɪɨɫɢɬɶ Ben dile-me-y-eceğ-im
Ɍɵ ɧɟ ɛɭɞɟɲɶ ɩɪɨɫɢɬɶ Sen dile-me-y-ecek-sin
Ɉɧ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɫɢɬɶ O dile-me-y-ecek
Ɇɵ ɧɟ ɛɭɞɟɦ ɩɪɨɫɢɬɶ Biz dile-me-y-eceğ-iz
ȼɵ ɧɟ ɛɭɞɟɬɟ ɩɪɨɫɢɬɶ Siz dile-me-y-ecek-siniz
Ɉɧɢ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɫɢɬɶ Onlar dile-me-y-ecek-ler

*(   . F

ə ɧɟ ɩɨɣɦɭ Ben anla-ma-y-acağ-ım
Ɍɵ ɧɟ ɩɨɣɦɟɲɶ Sen anla-ma-y-acak-sın
Ɉɧ ɧɟ ɩɨɣɦɟɬ O anla-ma-y-acak
Ɇɵ ɧɟ ɩɨɣɦɟɦ Biz anla-ma-y-acağ-ız
ȼɵ ɧɟ ɩɨɣɦɟɬɟ Siz anla-ma-y-acak-sınız
Ɉɧɢ ɧɟ ɩɨɣɦɭɬ Onlar anla-ma-y-acak-lar

#)(  9 F 

ə ɧɟ ɩɪɢɟɞɭ Ben gel-me-y-eceğ-im
Ɍɵ ɧɟ ɩɪɢɟɞɟɲɶ Sen gel-me-y-ecek-sin
Ɉɧ ɧɟ ɩɪɢɟɞɟɬ O gel-me-y-ecek
Ɇɵ ɧɟ ɩɪɢɟɞɟɦ Biz gel-me-y-eceğ-iz
ȼɵ ɧɟ ɩɪɢɟɞɟɬɟ Siz gel-me-y-ecek-siniz
Ɉɧɢ ɧɟ ɩɪɢɟɞɭɬ Onlar gel-me-y-ecek-ler
76
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 37. Ɂɚɜɟɪɲɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ.

1.‘ɋ ɩɟɪɜɨɝɨ ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɹ '], ɜ ɲɤɨɥɭ. 1 Eylul¶den itibaren okula ( :


UF )
2.‘ɍɱɢɬɟɥɶ $ ɧɚɫ ɱɬɟɧɢɸ. Bir öğretmen bize okuma ( K< UF ).
3.‘Ɇɵ ",* S( ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ. Biz ilginç problemler ( I_F ).
4.‘ɉɨɫɥɟ ɭɪɨɤɨɜ ɦɵ ",* ( ɜ ɦɹɱ. Derslerden sonra top ( I F).
5.‘Ɇɚɦɚ ", ),( ɦɟɧɹ ɞɨɦɚ. Annem beni evde ( 0 F ).

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. gideceğim 2. öğretecek 3. çözeceğiz 4. oynayacağız 5. bekleyecek

,m  \N3F@@_m

ɉɪɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ ɞɟɣɫɬɜɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɜɟɪɲɢɬɶɫɹ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ, ɤ
ɨɫɧɨɜɟ ɫɥɨɜɚ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ p3!p 3 ɩɨ ɨɛɳɟɦɭ ɩɪɚɜɢɥɭ,
ɚ ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɢɰɚ F
 ɢɥɢ F@ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɥɢɱɧɵɦ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟɦ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɜɫɥɟɞ ɡɚ
ɫɥɨɜɨɦ, ɧɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɨɬ ɧɟɝɨ.
ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢɡ ɨɛɳɟɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢɦɟɟɬɫɹ ɜ ɬɪɟɬɶɟɦ ɥɢɰɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɱɦɫɥɚ.

' p p!p


p!pYp!pKp pp!p@p!pIp!pWp

Ben -ecek miyim -acak mıyım


Sen -ecek misin -acak mısın
O -ecek mi -acak mı
Biz -ecek miyiz -acak mıyız
Siz -ecek misiniz -acak mısınız
Onlar -ecekler mi -acaklar mı

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 38. Ɂɚɜɟɪɲɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ.

1.‘ ȼɵ ɛɭɞɟɬɟ ɥɢ ɢɫɤɚɬɶ ɧɨɜɭɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ? Yeni bir ev (F )?


2.‘ Ɍɵ ɡɚɜɬɪɚ ɩɨɦɨɠɟɲɶ ɦɧɟ? Yarın bana yardım ( UF )?
3.‘ Ʌɟɬɨɦ ɨɧɢ ɤ ɦɨɪɸ ɩɨɟɞɭɬ ɥɢ? Yazın denize ( :
UF )?
4.‘ Ɇɵ ɫɟɝɨɞɧɹ ɛɭɞɟɦ ɥɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ? Bugün ( @RF)?

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. arayacak mısınız 2. edecek misiniz 3. gidecek misiniz 4. çalışacak mıyız

77
]‚]‚  \N‚\N@ ‚\N@ _‚

Ⱦɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɩɪɨɫɶɛɵ ɢɥɢ ɩɪɢɤɚɡɚɧɢɹ ɤ ɨɫɧɨɜɟ ɫɥɨɜɚ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɝɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɬɫɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɩɪɚɜɢɥɭ:

'  + !


 !@ I!W K!Y
Sen - - - -
O - sin - sın - sun - sün
Biz - (y)elim - (y)alım - (y)alım - (y)elim
- (y)in - (y)ın - (y)un - (y)ün
Siz
- (y)iniz - (y)ınız -(y)unuz - (y)ünüz
Onlar - sinler - sınlar - sunlar - sünler

ɉɪɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɫ ɩɪɨɫɶɛɨɣ ɧɚ ȼɵ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɥɢɰɭ ɢɥɢ ɧɚ ɜɵ ɤɨ ɦɧɨɝɢɦ ɥɢɰɚɦ


ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ @ ! @ @_. ȼɬɨɪɨɣ ɜɢɞ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ
ɜɟɠɥɢɜɨɝɨ, ɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɨɫɧɨɜɵ ɫɥɨɜɚ ɧɚ ɝɥɚɫɧɭɸ ɩɟɪɟɞ
ɝɥɚɫɧɨɣ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɛɭɤɜɚ ».

d(   CI WRF

Ɍɵ ɝɨɜɨɪɢ Sen konuş
Ɉɧ ɩɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɢɬ O konuş-sun
Ɇɵ ɞɚɜɚɣɬɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ Biz konuş-alım
ȼɵ ɝɨɜɨɪɢɬɟ Siz konuş-un, konuş-unuz
Ɉɧɢ ɩɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ Onlar konuş-sunlar

 (   5
 F 

Ɍɵ ɩɪɨɫɢ Sen dile
Ɉɧ ɩɭɫɬɶ ɩɪɨɫɢɬ O dile-sin
Ɇɵ ɞɚɜɚɣɬɟ ɩɪɨɫɢɬɶ Biz dile-yelim
ȼɵ ɩɪɨɫɢɬɟ Siz dile-yin, dile-yiniz
Ɉɧɢ ɩɭɫɬɶ ɩɪɨɫɹɬ Onlar dile-sinler

(    F

Ɍɵ ɜɟɪɶ Sen inan
Ɉɧ ɩɭɫɬɶ ɜɟɪɢɬ O inan-sın
Ɇɵ ɞɚɜɚɣɬɟ ɜɟɪɢɬɶ Biz inan-alım
ȼɵ ɜɟɪɶɬɟ Siz inan-ın, inan-ınız
Ɉɧɢ ɩɭɫɬɶ ɜɟɪɹɬ Onlar inan-sınlar

78
(   HF

Ɍɵ ɛɭɞɶ Sen ol
Ɉɧ ɩɭɫɬɶ ɛɭɞɟɬ O ol-sun
Ɇɵ ɞɚɜɚɣɬɟ ɛɭɞɟɦ Biz ol-alım
ȼɵ ɛɭɞɟɬɟ Siz ol-un, ol-unuz
Ɉɧɢ ɩɭɫɬɶ ɛɭɞɭɬ Onlar ol-sunlar

 (   \_F

Ɍɵ ɩɢɲɢ Sen yaz
Ɉɧ ɩɭɫɬɶ ɩɢɲɟɬ O yaz-sın
Ɇɵ ɞɚɜɚɣɬɟ ɧɚɩɢɲɢɦ Biz yaz-alım
ȼɵ ɩɢɲɢɬɟ Siz yaz-ın, yaz-ınız
Ɉɧɢ ɩɭɫɬɶ ɩɢɲɭɬ Onlar yaz-sınlar

ȿɫɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɞɜɭɦɹ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟ ɩɪɨɫɶɛɭ


ɢɥɢ ɩɪɢɤɚɡɚɧɢɟ, ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɤ ɨɫɧɨɜɟ ɜɬɨɪɨɝɨ ɫɥɨɜɚ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

 S( -   C0W UF 

Ɍɵ ɫɨɝɥɚɲɚɣɫɹ Sen kabul et
Ɉɧ ɩɭɫɬɶ ɫɨɝɥɚɫɢɬɫɹ O kabul et-sin
Ɇɵ ɞɚɜɚɣɬɟ ɫɨɝɥɚɫɢɦɫɹ Biz kabul ed-elim
ȼɵ ɫɨɝɥɚɲɚɣɬɟɫɶ Siz kabul ed-in, kabul ed-iniz
Ɉɧɢ ɩɭɫɬɶ ɫɨɝɥɚɲɚɸɬɫɹ Onlar kabul et-sinler

Ⱦɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɩɪɨɫɶɛɵ ɢɥɢ ɩɪɢɤɚɡɚɧɢɹ ɜ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɥɟ ɨɫɧɨɜɵ


ɫɥɨɜɚ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟ pFp ɩɨɫɥɟ ɝɥɚɫɧɵɯ !@!I!W ɢɥɢ p
F pɩɨɫɥɟ !
!K!Y


ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

d(   CI WRF

Ɍɵ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢ Sen konuş-ma
Ɉɧ ɩɭɫɬɶ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬ O konuş-ma-sın
Ɇɵ ɞɚɜɚɣɬɟ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ Biz konuş-ma-y-alım
ȼɵ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬɟ Siz konuş-ma-y-ın, konuş-ma-y-ınız
Ɉɧɢ ɩɭɫɬɶ ɧɟ ɝɨɜɨɪɹɬ Onlar konuş-ma-sınlar
79
 (   5
 F 

Ɍɵ ɧɟ ɩɪɨɫɢ Sen dile-me
Ɉɧ ɩɭɫɬɶ ɧɟ ɩɪɨɫɢɬ O dile-me-sin
Ɇɵ ɞɚɜɚɣɬɟ ɧɟ ɩɪɨɫɢɬɶ Biz dile-me-y-elim
ȼɵ ɧɟ ɩɪɨɫɢɬɟ Siz dile-me-y-in, dile-me-y-iniz
Ɉɧɢ ɩɭɫɬɶ ɧɟ ɩɪɨɫɹɬ Onlar dile-me-sinler

 S( -   C0W UF 

Ɍɵ ɧɟ ɫɨɝɥɚɲɚɣɫɹ Sen kabul et-me
Ɉɧ ɩɭɫɬɶ ɧɟ ɫɨɝɥɚɲɚɟɬɫɹ O kabul et-me-sin
Ɇɵ ɞɚɜɚɣɬɟ ɧɟ ɫɨɝɥɚɲɚɬɶɫɹ Biz kabul et-me-y-elim
ȼɵ ɧɟ ɫɨɝɥɚɲɚɣɬɟɫɶ Siz kabul et-me-y-in, kabul et-me-y-iniz
Ɉɧɢ ɩɭɫɬɶ ɧɟ ɫɨɝɥɚɲɚɸɬɫɹ Onlar kabul et-me-sinler

 ("b bÅ#  O


3bC0WbZ_: F b 

ɂɡɜɢɧɢɬɟ, ɷɬɨ ɦɟɫɬɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨ? Affedersiniz, burası boş mu?
Ⱦɚ, ɫɜɨɛɨɞɧɨ. ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɫɚɞɢɬɟɫɶ. Evet, boş. Buyrun, oturun.
ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɞɚɣɬɟ ɤɥɸɱ. Lütfen bana anahtar verin.
ɏɨɪɨɲɨ. Olur.
ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɩɨɤɚɠɢɬɟ ɦɧɟ ɷɬɭ ɤɧɢɝɭ. Lütfen bana bu kitabı gösterin.
ɋ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ. Memnuniyetle!
ɉɨɜɬɨɪɢɬɟ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ. Lütfen tekrarlayın.
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɦɨɠɧɨ. Tabii, mümkün.
ɉɨɞɨɠɞɢɬɟ ɦɟɧɹ! Beni bekleyin!
Ʌɚɞɧɨ! Pekâlâ!
ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɨɬɜɟɡɢɬɟ ɦɟɧɹ ɜ ɰɟɧɬɪ! Lütfen btni merkeze götürün!
Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɧɟ ɦɨɝɭ. Maalesef yapamam.
Ɇɨɝɭ ɥɢ ɹ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜɚɲɢɦ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ? T I W W_WW FFYFY FYm 
Ʉɨɧɟɱɧɨ. Elbette!
Ɉɬɤɪɨɣɬɟ ɞɜɟɪɶ! Kapıyı açın!
Ȼɭɞɬɟ ɥɸɛɟɡɧɵ, ɩɨɞɨɣɞɢɬɟ ɫɸɞɚ! Lütfen, buraya gelin!

ɋɩɢ! Uyu!
ɉɪɨɫɧɢɫɶ! Uyan!
ɇɟ ɞɟɥɚɣɬɟ ɨɲɢɛɤɢ! Hata yapmayın!
ɇɟ ɝɪɭɫɬɢɬɟ! Kederlenmeyin!
ɇɟ ɬɨɪɨɩɢ ɦɟɧɹ! Sıkıştırma beni!
ɇɟ ɡɚɛɭɞɶ! Unutma!

80
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 39. Ɂɚɜɟɪɲɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ.

1. Bana bir kahve getirin, lütfen. ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, (ɩɪɢɧɟɫɬɢ) ɦɧɟ ɤɨɮɟ.


2. Lütfen, bu sokağı harita üzerinde gösteriniz. ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, (ɩɨɤɚɡɚɬɶ) ɷɬɭ ɭɥɢɰɭ ɧɚ ɤɚɪɬɟ.
3. Lütfen, bana telefon etme. ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, (ɡɜɨɧɢɬɶ) ɦɧɟ.
4. Yardım edin, lütfen. (ɉɨɦɨɝɚɬɶ) ɦɧɟ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ!
5. Otur! (ɋɢɞɟɬɶ)!
6. ɋɦɨɬɪɢɬɟ! (Bakmak)!
7. ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɧɟ ɛɟɫɩɨɤɨɣɬɟɫɶ. Lütfen, (merak etmek).
8. ɉɪɢɧɟɫɢ ɦɧɟ ɷɬɭ ɤɧɢɝɭ. Bu kitabı bana (getirmek).
9. ɀɞɢ ɦɟɧɹ! Beni (beklemek)!
10. ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɞɚɣɬɟ ɪɚɫɩɢɫɤɭ. Lütfen, makbuzu (vermek).

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. ɩɪɢɧɟɫɢɬɟ; 2. ɩɨɤɚɠɢɬɟ; Ɂ. ɧɟ ɡɜɨɧɢ; 4. ɩɨɦɨɝɢɬɟ;


5. ɫɢɞɢ; 6. Bakınız, bakın; 7. merak etmeyin; 8. getir;
9. bekle; 10. verin, veriniz.

n ,(  \N0

IWF

Ⱦɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɩɨɫɥɟ


ɨɫɧɨɜɵ ɫɥɨɜɚ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɫɬɚɜɢɬɫɹ p0
 ɩɨɫɥɟ ɝɥɚɫɧɵɯ ! @! ! W
ɢɥɢ p 0
 ɩɨɫɥɟ ɝɥɚɫɧɵɯ !
!Y!Kb

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

gelmek ± ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ gelebilmek ± ɦɨɱɶ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ


almak ± ɛɪɚɬɶ alabilmek ± ɦɨɱɶ ɛɪɚɬɶ

ɉɪɢ ɜɫɬɪɟɱɟ ɞɜɭɯ ɝɥɚɫɧɵɯ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɞɟɥ ɢɬɟɥɶɧɚɹ ɛɭɤɜɚ ɍ»

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

uyumak ± ɫɩɚɬɶ uyuyabilmek ± ɦɨɱɶ ɫɩɚɬɶ


yemek ± ɟɫɬɶ yiyebilmek ± ɦɨɱɶ ɟɫɬɶ

Ʌɢɱɧɵɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɩɨ ɨɛɵɱɧɵɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ


ɜɪɟɦɟɧɢ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ, ɪɟ ɝɭɥɹɪɧɨ ɫɨɜɟɪɲɚɸɳɟɝɨɫɹ


ɞɟɣɫɬɜɢɹ.

81
(  .F

ə ɦɨɝɭ ɛɪɚɬɶ. Ben al-a-bil-i-rim


Ɍɵ ɦɨɠɟɲɶ ɛɪɚɬɶ. Sen al-a-bil-i-r-sin
Ɉɧ ɦɨɠɟɬ ɛɪɚɬɶ. O al-a-bil-i-r
Ɇɵ ɦɨɠɟɦ ɛɪɚɬɶ. Biz al-a-bil-i-riz
ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɛɪɚɬɶ. Siz al-a-bil-ir-siniz
Ɉɧɢ ɦɨɝɭɬ ɛɪɚɬɶ. Onlar al-a-bil-i-r-ler

Ⱦɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɫɥɟ ɨɫɧɨɜɵ ɫɥɨɜɚ,


ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɫɬɚɜɢɬɫɹ pFp , p F p ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɛɳɢɦ
ɩɪɚɜɢɥɨɦ.

Ʌɢɱɧɵɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɪɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ


ɫɨɜɟɪɲɚɸɳɟɝɨɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ :

(   .F

ə ɧɟ ɦɨɝɭ ɛɪɚɬɶ. Ben al-ama-m.
Ɍɵ ɧɟ ɦɨɠɟɲɶ ɛɪɚɬɶ. Sen al-ama-zsın.
Ɉɧ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɪɚɬɶ. Ɉ al-ama-z.
Ɇɵ ɧɟ ɦɨɠɟɦ ɛɪɚɬɶ. Biz al-ama-y-ız.
ȼɵ ɧɟ ɦɨɠɟɬɟ ɛɪɚɬɶ. Siz al-ama-zsınız.
Ɉɧɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɪɚɬɶ. Onlar al-ama-zlar.

+,(  9 F 

“ ɧɟ ɦɨɝɭ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ. Ben gel-eme-m.
Ɍɵ ɧɟ ɦɨɠɟɲɶ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ. Sen gel-eme-zsin.
Ɉɧ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ. Ɉ gel-eme-z.
Ɇɵ ɧɟ ɦɨɠɟɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ. Biz gel-eme-yiz.
ȼɵ ɧɟ ɦɨɠɟɬɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ. Siz gel-eme-zsiniz.
Ɉɧɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ. Onlar gel-eme-zler.

Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ


ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ, ɩɪɨɲɟɞɲɟɦ ɢ ɛɭɞɭɳɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:
ə ɦɨɝɭ ɫɟɣɱɚɫ ɭɣɬɢ. Ben gid-e-bil-i-yor-um.
ə ɧɟ ɦɨɝɭ ɫɟɣɱɚɫ ɭɣɬɢ. Ben gid-e-mi-yor-um.

Ɍɵ ɦɨɠɟɲɶ ɫɟɣɱɚɫ ɪɚɛɨɬɚɬɶ. Sen çalış-a-bil-i-yor-sun.


Ɍɵ ɧɟ ɦɨɠɟɲɶ ɫɟɣɱɚɫ ɪɚɛɨɬɚɬɶ. Sen çalış-a-mi-yor-sun.

ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɫɟɣɱɚɫ ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɶɫɹ. Siz eğlen-e-bil-i-yor-sunuz.


ȼɵ ɧɟ ɦɨɠɟɬɟ ɫɟɣɱɚɫ ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɶɫɹ. Siz eğlen-e-mi-yor-sunuz.
82
ə ɦɨɝ ɱɢɬɚɬɶ. Ben oku-y-abil-dim.
ə ɧɟ ɦɨɝ ɱɢɬɚɬɶ. Ben oku-y-a-ma-dım.

Ɍɵ ɦɨɝ ɜɢɞɟɬɶ. Sen gör-e-bil-din.


Ɍɵ ɧɟ ɦɨɝ ɜɢɞɟɬɶ. Sen gör-e-me-din.

Ɇɵ ɦɨɝɥɢ ɜɟɪɢɬɶ. Biz inan-a-bil-dik.


Ɇɵ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɜɟɪɢɬɶ. Biz inan-a-ma-dık.

ə ɫɦɨɝɭ ɩɨɛɟɞɢɬɶ. Ben yen-e-bil-eceğ-im.


ə ɧɟ ɫɦɨɝɭ ɩɨɛɟɞɢɬɶ. Ben yen-e-mi-y-eceğ-im.

Ɍɵ ɫɦɨɠɟɲɶ ɡɚɛɵɬɶ. Sen unut-a-bil-ecek-sin.


Ɍɵ ɧɟ ɫɦɨɠɟɲɶ ɡɚɛɵɬɶ. Sen unut-a-ma-y-acak-sın.

ȼɵ ɫɦɨɠɟɬɟ ɩɥɚɜɚɬɶ. Siz yüz-ebil-ecek-siniz.


ȼɵ ɧɟ ɫɦɨɠɟɬɟ ɩɥɚɜɚɬɶ. Siz yüz-e-mi-y-ecek-siniz.

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 40. Ɂɚɜɟɪɲɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ.

1. ɗɬɭ ɤɧɢɝɭ ɹ ɦɨɝɭ ɨɬɞɚɬɶ. Bu kitabı (vermek).


2. ɗɬɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬɵ ɧɟ ɦɨɝ ɭɡɧɚɬɶ. Bu insanı (bilmek).
3.‘ɋɟɝɨɞɧɹ ɫ ɜɚɦɢ ɦɨɝɭ ɭɜɢɞɟɬɶɫɹ. Bugün sizinle (görüşmek).
ub7** #*)''( )b/WPWN F UU U_ F [ 
~Fb
5.‘ȼ ɷɬɨɬ ɚɜɬɨɛɭɫ ɦɨɠɟɬɟ ɜɨɣɬɢ. Bu otobüse (binmek).
6.‘ɇɟɬ, ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, ɧɟ ɫɦɨɝɭ ɜɨɣɬɢ. Hayır çok kalabalık, (binmek).

Ɉɬɜɟɬɵ:

l. verebiliyorum; 2. bilemedin; 3. görüşebileceğim;


4. alabilirsiniz; 5 binebiliyorsunuz; 6. binemeyeceğim.

n -,(m  \N0

F

Fm

ɉɪɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɢɥɢ ɛɭɞɭɳɟɦ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɤ ɨɫɧɨɜɟ ɫɥɨɜɚ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ p 0

!p0

!p 0

I!p0

I!
p 0
 3 !p0
 3 ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨ -F@!pF
ɫ ɥɢɱɧɵɦ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟɦ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

Ɂɚɜɬɪɚ ɩɪɢɣɬɢ ɫɦɨɠɟɲɶ ɥɢ? Yarın gelebilecek misin?


ȼɵ ɩɥɚɜɚɬɶ ɦɨɠɟɬɟ ɥɢ? Siz yüzebilir misiniz?
Ɉɧ ɦɨɠɟɬ ɥɢ ɫɨ ɦɧɨɣ ɭɣɬɢ? Ɉ benimle gidebiliyor mu?

83
 ( 9KYRF 

ə ɦɨɝɭ ɥɢ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ? Ben görüş-ebil-ir mi-y-im?
Ɍɵ ɦɨɠɟɲɶ ɥɢ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ? Sen görüş-ebil-ir mi-sin?
Ɉɧ ɦɨɠɟɬ ɥɢ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ? Ɉ görüş-ebil-ir mi?
Ɇɵ ɦɨɠɟɦ ɥɢ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ? Biz görüş-ebil-ir mi-y-iz?
ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɥɢ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ? Siz görüş-ebil-ir mi-siniz?
Ɉɧɢ ɦɨɝɭɬ ɥɢ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ? Onlar görüş-ebil-ir-ler mi?

#-( AF

ə ɦɨɝɭ ɥɢ ɜɡɹɬɶ? Ben al-abil-i-yor mu-y-um?
Ɍɵ ɦɨɠɟɲɶ ɥɢ ɜɡɹɬɶ? Sen al-abil-i-yor mu-sun?
Ɉɧ ɦɨɠɟɬ ɥɢ ɜɡɹɬɶ? Ɉ al-abil-i-yor mu?
Ɇɵ ɦɨɠɟɦ ɥɢ ɜɡɹɬɶ? Biz al-abil-i-yor mu-y-uz?
ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɥɢ ɜɡɹɬɶ? Siz al-abil-i-yor mu-sunuz?
Ɉɧɢ ɦɨɝɭɬ ɥɢ ɜɡɹɬɶ? Onlar al-abil-i-yor-lar mı?

ɉɪɢ ɜɨɩɪɨɫɟ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɩɪɨɲɟɞɲɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤ ɨɫɧɨɜɟ


ɫɥɨɜɚ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ p 0

!p0

ɫ ɥɢɱɧɵɦ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟɦ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨ F
b

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

ȼɱɟɪɚ ɜɵ ɫɦɨɝɥɢ ɩɨɱɢɬɚɬɶ ɤɧɢɝɭ? Dün kitabı okuyabildiniz mi?

ß   T I 


- Ⱥɥɥɨ! ə ɂɜɚɧ. - Alo! Ben İvan.
ə ɯɨɱɭ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ ɫ Ⱥɥɢ. Ali bey ile konuşmak istiyorum.
- ȿɝɨ ɫɟɣɱɚɫ ɡɞɟɫɶ ɧɟɬ. - Şu anda burada yok.
- ɋɨɨɛɳɟɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɞɚɬɶ? - Bir mesaj bırakabilir miyim?
- ɏɨɪɨɲɨ, ɡɚɩɢɫɵɜɚɸ. - Peki, yazıyorum.
- Ɂɚɜɬɪɚ ɧɚ ɜɫɬɪɟɱɭ ɧɟ ɩɪɢɞɭ. - Yarın görüşmeye gelemeyeceğim.
- ɏɨɪɨɲɨ, ɫɤɚɠɭ. - Tamam, söyleyeceğim.
- ɋɩɚɫɢɛɨ. - Teşekkür ederim.
- ɇɟ ɡɚ ɱɬɨ. - Bir şey değil.
- Ⱦɨ ɫɜɢɞɚɧɢɹ! - Hoşçakal.

84
“,),( . \NF@@F

Ⱦɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤ ɨɫɧɨɜɟ ɫɥɨɜɚ


ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ pF@!pF 
ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɥɢɱɧɵɦ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟɦ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

( \F

ə ɞɨɥɠɟɧ ɞɟɥɚɬɶ. Ben yap-malı-y-ım.


Ɍɵ ɞɨɥɠɟɧ ɞɟɥɚɬɶ. Sen yap-malı-sın.
Ɉɧ ɞɨɥɠɟɧ ɞɟɥɚɬɶ. Ɉ yap-malı.
Ɇɵ ɞɨɥɠɧɵ ɞɟɥɚɬɶ. Biz yap-malı-y-ız.
ȼɵ ɞɨɥɠɧɵ ɞɟɥɚɬɶ. Siz yap-malı-sınız.
Ɉɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɞɟɥɚɬɶ. Onlar yap-malı-lar.

ɉɪɢ ɨɬɪɢɰɚɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɟɪɟɞ pF@, pF 


ɫɬɚɜɢɬɫɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ pF!pF .

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

]   9
UF 

ə ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɭɣɬɢ. Ben git-me-meli-y-im.


Ɍɵ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɭɣɬɢ. Sen git-me-meli-sin.
Ɉɧ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɭɣɬɢ. Ɉ git-me-meli.
Ɇɵ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɭɣɬɢ. Biz git-me-meli-y-iz.
ȼɵ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɭɣɬɢ. Siz git-me-meli-siniz.
Ɉɧɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɭɣɬɢ. Onlar git-me-meli-ler.

  + !@!I!W !


!K!Y
ɞɨɥɠɟɧ -ɬɶ -malı-y-ım -meli-y-im
ə Ben
ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ -ɬɶ -ma-malı-y-ım -me-meli-y-im
ɞɨɥɠɟɧ -ɬɶ -malı-sın -meli-sin
Ɍɵ Sen
ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ -ɬɶ -ma-malı-sın -me-meli-sin
ɞɨɥɠɟɧ -ɬɶ -malı -meli
Ɉɧ O
ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ -ɬɶ -ma-malı -me-meli
ɞɨɥɠɧɵ -ɬɶ -malı-y-ız -meli-y-iz
Ɇɵ Biz
ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ -ɬɶ -ma-malı-y-ız -me-meli-y-iz
ɞɨɥɠɧɵ -ɬɶ -malı-sınız -meli-siniz
ȼɵ Siz
ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ -ɬɶ -ma-malı-sınız -me-meli-siniz
ɞɨɥɠɧɵ -ɬɶ -malı-lar -meli-ler
Ɉɧɢ Onlar
ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ -ɬɶ -ma-malı-lar -me-meli-ler

85
“,)",(b  \NF@ @F

Ⱦɨɥɠɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɨɥɠɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɩɪɨɲɟɞɲɟɦ


ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɬɚɤɢɦ ɠɟ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɧɨ ɫ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɧɢɟɦ p @p, p
p, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɯ ɩɪɨɲɟɞɲɟɟ ɜɪɟɦɹ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

 (   \_F

ə ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɩɢɫɚɬɶ. Ben yazmalıydım.


ə ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɩɢɫɚɬɶ. Ben yazmamalıydım.

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 41.

1. Günde en az sekiz saat uyumal ısınız. ȼɵ (ɫɩɚɬɶ) ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɜɨɫɶɦɢ ɱɚɫɨɜ ɜ ɫɭɬɤɢ.
2. Saat beşte evde olmalıyım. ȼ ɩɹɬɶ ɱɚɫɨɜ ɹ (ɛɵɬɶ) ɞɨɦɚ.
3. Moskova'ya gitmeliyiz. Ɇɵ (ɜɵɟɯɚɬɶ) ɜ Ɇɨɫɤɜɭ.
4. Sigara içmemelisin. Ɍɵ (ɤɭɪɢɬɶ).
5. Bugün evden gitmemelisin. ɋɟɝɨɞɧɹ ɬɵ ɢɡ ɞɨɦɚ (ɭɯɨɞɢɬɶ).
6. Ɉɧ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɦɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ. Çok (çalışmak).
7. ə ɞɨɥɠɟɧ ɦɧɨɝɨ ɯɨɞɢɬɶ. Çok (gezmek).
8. Ⱦɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɜɵ ɞɨɥɠɧɵ ɦɧɨɝɨ ɫɩɚɬɶ. Sizin sıhhatiniz için çok (uyumak).
9. ɗɬɨɬ ɫɥɭɱɚɣ ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɦɧɢɬɶ. Bu olayı (hatırlamak).
10. Ɇɵ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ɷɬɭ ɤɧɢɝɭ. Bu kitabı (okumak).
11. Gelmemeliydin. Ɍɵ (ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ).
12. Biz okumalıydık. Ɇɵ (ɱɢɬɚɬɶ).
13. ə ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɜ ɲɤɨɥɭ ɤɚɠɞɨɟ ɭɬɪɨ. Her sabah okula (gelmek).
14. Ɉɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɭɬɪɨɦ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶ ɡɚɜɬɪɚɤ. Sabahtan kahvaltı (hazırlamak).

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. ɞɨɥɠɧɵ ɫɩɚɬɶ; 2. ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ; 3. ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɟɯɚɬɶ; 4. ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɤɭɪɢɬɶ;


5. ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɭɯɨɞɢɬɶ; 6. çalışmamalı; 7. gezmeliyim. 8. uyumalısınız; 9. hatırlamalı;
10. okumalıyız; 11. ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ; 12. ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɱɢɬɚɬɶ;
13. gelmeliydim; 14. hazırlamalıydı.

,%p-  \N@F

Ⱦɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɩɨɫɥɟ
ɨɫɧɨɜɵ ɫɥɨɜɚ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɫɬɚɜɹɬɫɹ pp , pp ɢ ɥɢɱɧɵɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɩɪɚɜɢɥɭ:

86
  + !
!K!Y !@!I!W
Ben -e-y-im -a-y-ım
Sen -e-sin -a-sın
O -e -a
Biz -e-lim -a-lım
Siz -e-siniz -a-sınız
Onlar -e-ler -a-lar

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

' (   IFɋɩɪɨɲɭ-ɤɚ ɹ. Ben sor-a-y-ım.
ɋɩɪɨɫɢɬɶ ɛɵ ɬɟɛɟ. Sen sor-a-sın.
ɋɩɪɨɫɢɬɶ ɛɵ ɟɦɭ. O sor-a.
ɋɩɪɨɫɢɬɶ ɛɵ ɧɚɦ. Biz sor-a-lım.
ɋɩɪɨɫɢɬɶ ɛɵ ɜɚɦ. Siz sor-a-sınız.
ɋɩɪɨɫɢɬɶ ɛɵ ɢɦ. Onlar sor-a-lar.

#(   K F 

ɋɤɚɠɭ-ɤɚ ɹ. Ben söyle-y-e-y-im.
ɋɤɚɡɚɬɶ ɛɵ ɬɟɛɟ. Sen söyle-y-e-sin.
ɋɤɚɡɚɬɶ ɛɵ ɟɦɭ. O söyle-y-e.
ɋɤɚɡɚɬɶ ɛɵ ɧɚɦ. Biz söyle-y-e-lim.
ɋɤɚɡɚɬɶ ɛɵ ɜɚɦ. Siz söyle-y-e-siniz.
ɋɤɚɡɚɬɶ ɛɵ ɢɦ. Onlar söyle-y-e-ler.

Ɋɚɫɫɤɚɡɚɥɢ ɛɵ ɜɵ ɨɛ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ. Bu olay hakkında anlatasınız.


Ⱦɚɥ ɛɵ ɬɵ ɷɬɭ ɤɧɢɝɭ ɂɜɚɧɭ. Bu kitabı İvan'a veresin.

Ⱦɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɫɥɟ ɨɫɧɨɜɵ ɫɥɨɜɚ ɫɬɚɜɹɬɫɹ


- Fp!pFp - ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɛɳɢɦ ɩɪɚɜɢɥɨɦ :

  + !
!K!Y !@!I!W
Ben -me-y-e-y-im -ma-y-a-y-ım
Sen -me-y-e-sin -ma-y-a-sın
O -me-y-e -ma-y-a
Biz -me-y-e-lim -ma-y-a-lım
Siz -me-y-e-siniz -ma-y-a-sınız
Onlar -me-y-e-ler -ma-y-a-lar

87
ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

( -   C@_F

ɇɟ ɡɥɢɬɶɫɹ ɛɵ ɦɧɟ. Ben kız-ma-y-a-y-ım.
ɇɟ ɡɥɢɫɶ-ɤɚ ɬɵ. Sen kız-ma-y-a-sın.
ɇɟ ɡɥɢɬɶɫɹ ɛɵ ɟɦɭ. O kız-ma-y-a.
ɇɟ ɡɥɢɬɶɫɹ ɛɵ ɧɚɦ. Biz kız-ma-y-a-lım.
ɇɟ ɡɥɢɬɶɫɹ ɛɵ ɜɚɦ. Siz kız-ma-y-a-sınız.
ɇɟ ɡɥɢɬɶɫɹ ɛɵ ɢɦ. Onlar kız-ma-y-a-lar.

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 42. Ɂɚɜɟɪɲɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ.

1.‘ ɉɪɢɣɞɭ - ɤɚ ɹ ɤ ɬɟɛɟ ɜɟɱɟɪɨɦ. Bu akşam size (gelmek).


2.‘Ʉɭɩɢɬɶ ɛɵ ɧɚɦ ɷɬɨɬ ɞɨɦ. Bu evi (almak).
3.‘ɉɨɫɦɨɬɪɟɥɚɫɶ ɛɵ ɬɵ ɜ ɡɟɪɤɚɥɨ. Aynada kendini (seyretmek).
4.‘ɉɨɞɨɠɞɚɥɢ ɛɵ ɜɵ ɧɚɫ. Bizi (beklemek).
5.‘Bugün seni göreyim. ɋɟɝɨɞɧɹ ɬɟɛɹ (ɭɜɢɞɟɬɶ).
6.‘Yarın tiyatroya gitmeyeyim. Ɂɚɜɬɪɚ ɜ ɬɟɚɬɪ (ɢɞɬɢ).

Ɉɬɜɟɬɵ:
1. geleyim; 2. alalım; 3. seyredesin; 4. bekleyesiniz; 5. ɭɜɢɞɟɬɶ ɛɵ;
6. ɧɟ ɩɨɣɬɢ ɛɵ ɦɧɟ.

 ,%b  \NPFȾɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɤ ɨɫɧɨɜɟ ɫɥɨɜɚ,
ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ pP ɩɨɫɥɟ ɝɥɚɫɧɵɯ ! ! W! @ ɢɥɢ - P ɩɨɫɥɟ
ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ !
!K!Y ɢ ɥɢɱɧɨɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ.
Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɭɫɥɨɜɧɨɫɬɢ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨɬɪɢɰɚɧɢɹ pFp
ɩɟɪɟɞ pPpɢɥɢpF pɩɟɪɟɞpP pb

( HF

ə ɟɫɥɢ ɛɭɞɭ. Ben ol-sa-m.


ɟɫɥɢ ɧɟ ɛɭɞɭ. ol-ma-sa-m.
Ɍɵ ɟɫɥɢ ɛɭɞɟɲɶ. Sen ol-sa-n.
ɟɫɥɢ ɧɟ ɛɭɞɟɲɶ. ol-ma-sa-n.
Ɉɧ ɟɫɥɢ ɛɭɞɟɬ. Ɉ ol-sa.
ɟɫɥɢ ɧɟ ɛɭɞɟɬ. ol-ma-sa.
Ɇɵ ɟɫɥɢ ɛɭɞɟɦ. Biz ol-sa-k.
ɟɫɥɢ ɧɟ ɛɭɞɟɦ. ol-ma-sa-k.
ȼɵ ɟɫɥɢ ɛɭɞɟɬɟ. Siz ol-sa-nız.
ɟɫɥɢ ɧɟ ɛɭɞɟɬɟ. ol-ma-sa-nız.
Ɉɧɢ ɟɫɥɢ ɛɭɞɭɬ. Onlar ol-sa-lar.
ɟɫɥɢ ɧɟ ɛɭɞɭɬ. ol-ma-sa-lar.
88
(  Z F 

ə ɟɫɥɢ ɞɚɦ. Ben ver-se-m.


ɟɫɥɢ ɧɟ ɞɚɦ. ver-me-se-m.
Ɍɵ ɟɫɥɢ ɞɚɲɶ. Sen ver-se-n.
ɟɫɥɢ ɧɟ ɞɚɲɶ. ver-me-se-n.
Ɉɧ ɟɫɥɢ ɞɚɫɬ. O ver-se.
ɟɫɥɢ ɧɟ ɞɚɫɬ. ver-me-se.
Ɇɵ ɟɫɥɢ ɞɚɞɢɦ. Biz ver-se-k.
ɟɫɥɢ ɧɟ ɞɚɞɢɦ. ver-me-se-k.
ȼɵ ɟɫɥɢ ɞɚɞɢɬɟ. Siz ver-se-niz.
ɟɫɥɢ ɧɟ ɞɚɞɢɬɟ. ver-me-se-niz.
Ɉɧɢ ɟɫɥɢ ɞɚɞɭɬ. Onlar ver-se-ler.
ɟɫɥɢ ɧɟ ɞɚɞɭɬ. ver-me-se-ler.

  + !
!K!Y !@!I!W
Ben -se-m -sa-m
Sen -se-n -sa-n
O -se -sa
Biz -se-k -sa-k
Siz -se-niz -sa-nız
Onlar -se-ler -sa-lar

Hava yağmurlu IP, sinemaya gitmeyiz. ȿɫɥɢ ɛɭɞɟɬ ɞɨɠɞɶ, ɜ ɤɢɧɨ ɧɟ ɩɨɣɞɟɦ.
IFP , cevap alamayacaksın ȿɫɥɢ ɧɟ ɫɩɪɨɫɢɲɶ ɨɬɜɟɬɚ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɲɶ.

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 43.

1.‘ İşi 0
U

P F, saat beşte geleceğim. (Ɂɚɤɨɧɱɢɬɶ) ɪɚɛɨɬɭ, ɜ 5 ɱɚɫɨɜ ɩɪɢɟɞɭ.
2.‘ İzin [ P
_, bu kitaba bakacağız. (Ɋɚɡɪɟɲɢɬɶ) ɦɵ ɩɨɫɦɨɬɪɢɦ ɷɬɭ ɤɧɢɝɭ.
3.‘ Handan, vakit IWP, bu akşam gelecek.
(Ȼɵɬɶ) ɜɪɟɦɹ, ɏɚɧɞɚɧ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦ ɩɪɢɣɞɟɬ.
4.‘ aktinde : F _P , sadece on dakika bekleyeceğim.
(ɉɪɢɣɬɢ) ɜɨɜɪɟɦɹ, ɬɨɥɶɤɨ ɞɟɫɹɬɶ ɦɢɧɭɬ ɛɞɭ ɠɞɚɬɶ.
5.‘ 4@RF_P dinlenmeyeceksin. (ɉɨɪɚɛɨɬɚɬɶ), ɬɨ ɢ ɧɟ ɨɬɞɨɯɧɟɲɶ.
6.‘ ȿɫɥɢ ɡɚɜɬɪɚ ɤ ɧɚɦ ɩɪɢɞɟɬɟ, ɜɤɭɫɧɵɣ ɬɨɪɬ ɩɨɟɞɢɦ.
Yarın bize (gelmek), lezzetli pasta yeriz.
7.‘ ȿɫɥɢ ɦɧɨɝɨ ɩɪɨɱɢɬɚɟɲɶ, ɦɧɨɝɨɦɭ ɧɚɭɱɢɲɶɫɹ.
Çok (okumak), çok öğrenirsin.
8.‘ ȿɫɥɢ ɛɭɞɭɬ ɞɟɧɶɝɢ, ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɩɨɤ ɭɩɚɸ. Param (olmak), ev alırım.
9.‘ ȿɫɥɢ ɜ Ɇɨɫɤɜɭ ɩɪɢɟɞɭ, ɤ ɬɟɛɟ ɩɪɢɣɞɭ.
Moskova¶ya (gelmek) sana geleceğim.
10.‘ȿɫɥɢ ɤɧɢɝɭ ɧɟ ɩɪɨɱɢɬɚɸ, ɟɦɭ ɧɟ ɨɬɞɚɦ.
Kitabı (okumak) ona vermeyeceğim.

89
Ɉɬɜɟɬɵ:

1. ɟɫɥɢ ɡɚɤɨɧɱɭ; 2. ɟɫɥɢ ɪɚɡɪɟɲɢɬɟ; 3. ɟɫɥɢ ɛɭɞɟɬ; 4. ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɪɢɣɞɟɲɶ;


5. ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɨɪɚɛɨɬɚɟɲɶ; 6. gelseniz; 7. okursan; 8. olsa; 9. gelirsem;
10. okumazsam

(o -(,( \NFo\NU@FɆɧɨɝɢɟ ɫɥɨɜɚ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɥɢ
ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɜ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɦ ɨɝɭɬ ɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ
ɫɥɨɜɚ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɟ ɩɨɧɭɠɞɟɧɢɟ ɤ ɬɚɤɨɦɭ ɞɟɣɱɬɜɢɸ, ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ.

Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɤ ɨɫɧɨɜɟ ɫɥɨɜɚ ɨɛɵɱɧɨ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ @! U@ . ȼɢɞ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɚɜɢɥɨɦ:

  + !
 !@ I!W K!Y

 !!>!!U!N!P!R - tir - tır - tur - tür

 (+ $-+ - dir - dır - dur - dür

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

yazmak ± yazdırmak ɩɢɫɚɬɶ ± ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɩɢɫɚɬɶ


yapmak ± yaptırmak ɞɟɥɚɬɶ ± ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɞɟɥɚɬɶ
yemek ± yedirmek ɟɫɬɶ ± ɧɚɤɨɪɦɢɬɶ, ɡɚɫɬɜɢɬɶ ɟɫɬɶ
donmak ± dondurmak ɡɚɦɟɪɡɚɬɶ ± ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɬɶ
gülmek ± güldürmek ɫɦɟɹɬɶɫɹ ± ɫɦɟɲɢɬɶ
durmak ± durdurmak ɫɬɨɹɬɶ ± ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ
değişmek ± değiştirmek ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ ± ɢɡɦɟɧɹɬɶ

ɋɥɨɜɚ ɫ ɦɧɨɝɨɫɥɨɠɧɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ, ɨɤɚɧɱɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɝɥɚɫɧɭɸ ɢɥɢ ɧɚ l, t,


ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟ -t-.

90
kaynamak ± kaynatmak ɤɢɩɟɬɶ ± ɤɢɩɹɬɢɬɶ
erimek ± eritmek ɩɥɚɜɢɬɶɫɹ ± ɩɥɚɜɢɬ
uyumak ± uyutmak ɫɩɚɬɶ ± ɭɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɫɩɚɬɶ
düzelmek ± düzeltmek ɩɨɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ± ɩɨɩɪɚɜɥɹɬɶ
kısalmak ± kusaltmak ɭɤɨɪɚɱɢɜɚɬɶɫɹ ± ɭɤɨɪɚɱɢɜɚɬɶ
oturmak ± oturtmak ɫɢɞɟɬɶ ± ɩɨɫɚɞɢɬɶ

Ɇɧɨɝɢɟ ɫɥɨɜɚ ɫ ɨɞɧɨɫɥɨɠɧɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ, ɨɤɚɧɱɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ! <! R! U! 


ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɤ ɨɫɧɨɜɟ ɫɥɨɜɚ p@p!p
p!pWp!pYpb

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

doğmak ± doğurmak ɪɨɞɢɬɶɫɹ ± ɪɨɞɢɬɶ


pişmek ± pişirmek ɜɚɪɢɬɶɫɹ ± ɜɚɪɢɬɶ
bitmek ± bitirmek ɤɨɧɱɚɬɶɫɹ ± ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɬɶ
içmek ± içirmek ɩɢɬɶ ± ɧɚɩɨɢɬɶ, ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɩɢɬɶ

Ben evleniyorum. ə ɠɟɧɸɫɶ.


Ben oğlumu evlendiriyorum. ə ɠɟɧɸ ɦɨɟɝɨ ɫɵɧɚ.
Ben bavulu taşıyorum. ə ɧɟɫɭ ɱɟɦɨɞɚɧ.
Ben taşıyıcıya bavulu taşıtıyorum. ə ɧɨɫɢɥɶɳɢɤɭ ɩɨɪɭɱɢɥ ɧɟɫɬɢ ɱɟɦɨɞɚɧ.
O mektubu yazdı. Ɉɧ ɧɚɩɢɫɚɥ ɩɢɫɶɦɨ.
O sekreterine mektubu yazdırdı. Ɉɧ ɫɟɤɪɟɬɚɪɸ ɩɨɪɭɱɢɥ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɩɢɫɶɦɨ.
Gemi battı. Ʉɨɪɚɛɥɶ ɭɬɨɧɭɥ.
O gemiyi batırdı. Ɉɧ ɭɬɨɩɢɥ ɤɨɪɚɛɥɶ.
Top düştü. Ɇɹɱ ɭɩɚɥ.
Ben topu düşürdüm. ə ɭɪɨɧɢɥ ɦɹɱ.

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 44. Ɂɚɜɟɪɲɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ.

O merdivenden

I. Ɉɧ ɫɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɨ ɥɟɫɬɧɢɰɟ.
O merdivenden çocuğu indiri yor. Ɉɧ ɪɟɛɟɧɤɚ («) ɩɨ ɥɟɫɬɧɢɰɟ.
ə , (, ɩɨɬɨɦ ɪɟɛɟɧɤɚ ,b Ben:

3 <
F sonra kızımı (...).
Bu insan seninle U @RF istiyor. ɗɬɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤ ɯɨɱɟɬ ɫ ɬɨɛɨɣ '#*( -b
Seni onunla U @RU@0


F. “* "- *~}b
ə ɯɨɱɭ '(. Ben WWF istiyorum.
ə ɯɨɱɭ ɫɵɧɚ # ( '( . Ben oğlumu (...) istiyorum.
Benim izinim yakında 0
U 3 . Ɇɨɣ ɨɬɩɭɫɤ ɫɤɨɪɨ ɡɚɤɨɧɱɢɬɫɹ.
Ben izinimi bugün 0
U
 3 <
F. ə ɫɟɝɨɞɧɹ («) ɦɨɣ ɨɬɩɭɫɤ.
Ɇɵ ɜɱɟɪɚ # (. Dün <
.
ɇɚɫ # ɧɚɲɢ ɞɟɬɢ. Çocuklar bizi (...).
Ɉɧɢ -ɨɤɨɥɨ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ. Onlar otelin yanında W W.
Ɉɧɢ  ɬɚɤɫɢ. Onlar taksi (...).

91
Arabanın tekerleği K Y. Ʉɨɥɟɫɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ' (.
Ɉ arabanın direksiyonunu K Y Y. Ɉɧ («) ɪɭɥɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ.
9. Ⱥɜɬɨɛɭɫ ɧɚɩɨɥɧɢɥɫɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɚɦɢ. Otobüs yolcularla I W.
Ɉɧ ' ɫɬɚɤɚɧ ɜɨɞɨɣ. O bardağı suyla (...).

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. ɫɩɭɫɤɚɟɬ; 2. giydireceğim; 3. ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ; 4. uyutmak; 5. ɡɚɤɨɧɱɭ;


6. eğlendirdiler; 7. durdurdular; 8. ɩɨɜɟɪɧɭɥ; 9. doldurdu.

"b   / l 

Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ! Ɇɨɝɭ ɥɢ ɹ ɨɬɤɪɵɬɶ ɫɱɺɬ?


Günaydın efendim. Bir hesap açtırmak mümkün mü?
Ʉɨɧɟɱɧɨ.Ʉɚɤɨɣ ɫɱɺɬ ȼɵ ɯɨɬɢɬɟ ɨɬɤɪɵɬɶ?
Tabii. Nasıl birhesap açtırmak istiyorsunuz?
ɋɪɨɱɧɵɣ ɫɱɺɬ ɢɥɢ ɬɟɤɭɳɢɣ ɫɱɺɬ? adeli hesap veya vadesiz hesap mı?
Ɇɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɞɜɭɦɹ ɫɱɟɬɚɦɢ ɤɚɤɨɟ ɪɚɡɥɢɱɢɟ?
Bu iki hesap arasında ne fark var?
ɋɪɨɱɧɵɣ ɫɱɺɬ ɞɚɺɬ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɪɨɰɟɧɬɵ, ɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨ ɫɪɨɤɚ .
adeli hesap daha çok faiz veriyor, ama sadece bir süre sonra olabilir.
Ɍɟɤɭɳɢɣ ɫɱɺɬ ɞɚɺɬ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɢɟ ɩɪɨɰɟɧɬɵ, ɧɨ ɜɨɡɶɦɺɬɟ ɜ ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ.
adesiz hesap daha az faiz veriyor, ama her an alacaksınız.
Ʉɚɤɢɟ ɩɪɨɰɟɧɬɵ ɞɚɸɬ ɫɪɨɱɧɵɣ ɢ ɬɟɤɭɳɢɣ ɫɱɟɬɚ?
Banka vadeli ve vadesiz hesaba yüzde kaç faiz verecek?
ɋɪɨɱɧɵɣ ɞɨɥɥɚɪɨɜɵɣ ɫɱɺɬ ɞɚɫɬ ɞɟɜɹɬɶ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɱɟɪɟɡ ɝɨɞ, ɬɟɤɭɳɢɣ ɫɱɺɬ ɱɟɪɟɡ ɝɨɞ ɞɚɫɬ
ɞɜɚ ɩɪɨɰɟɧɬɚ. adeli dolar hesabı yüzde dokuz bir yıl sonra verecek, vadesiz yüzde iki bir
yıl sonra verecek.
Ɉɬɤɪɵɜɚɸ ɫɪɨɱɧɵɣ ɫɱɺɬ. adeli hesap açtırıyorum.
ɂɦɹ, ɮɚɦɢɥɢɹ? Adınız, soyadınız?
ɋɟɥɢɦ Ⱦɚɥɵ. Selim Dağlı.
Ⱦɨɦɚɲɧɢɣ ɚɞɪɟɫ? Ev adresiniz?
ɕɯɥɚɦɭɪ ɣɨɥ ʋ 40,ɤɜɚɪɬɢɪɚ 4, Ɍɟɲɜɢɤɢɣɷ:ɋɬɚɦɛɭɥ.
Ihlamur yolu ʋ 40 daire 4, Teşvikiye, İstanbul.
ɇɚ ɤɚɤɨɣ ɫɪɨɤ? Kaç ay vadeli?
Ɉɞɢɧ ɝɨɞ. Bir yıl.
ɇɚ ɫɤɨɥɶɤɨ ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɨɬɤɪɨɟɬɟ ɫɱɺɬ? Kaç dolarlık hesap açtıracaksınız?
Ⱦɜɟ ɬɵɫɹɱɢ. İki bin dolar.
Ɂɞɟɫɶ ɩɨɞɩɢɲɢɬɟɫɶ ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ. Şurayı imzalayın lütfen.
Ɍɟɩɟɪɶ ɢɞɢɬɟ ɜ ɤɚɫɫɭ, ɫɞɚɣɬɟ ɞɟɧɶɝɢ. Şimdi vezneye gidin, pa ranızı yatırın.
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɨɛ ɨɬɤɪɵɬɢɢ ɫɱɺɬɚ ɬɚɦ ɥɢ ɹ ɩɨɥɭɱɭ?
Hesap defterini oradan mı alacağım?
Ⱦɚ, ɝɨɫɩɨɞɢɧ. Evet, efendim.
ɋɩɚɫɢɛɨ. Teşekkür ederim.

92
Å,(oÅ,( -  9
F o9

F 

Ⱦɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ, ɤ ɨɫɧɨɜ ɟ ɫɥɨɜɚ,
ɜɵɪɚɠɚɸɳɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ o ! ɟɫɥɢ ɫɥɨɜɨ ɨɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɝɥɚɫɧɨɣ ɢɥɢ o@ !p
!
pW !pY ɩɨ ɨɛɳɟɦɭ ɩɪɚɜɢɥɭ ɩɨɫɥɟ ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

ɤɚɱɚɬɶ ± ɤɚɱɚɬɶɫɹ sallamak ± sallanmak


ɨɞɟɜɚɬɶ ± ɨɞɟɜɚɬɶɫɹ giymek ± giyinmek
ɩɪɢɱɟɫɵɜɚɬɶ ± ɩɪɢɱɟɫɵɜɚɬɶɫɹ taramak ± taranmak
ɩɨɤɪɵɜɚɬɶ ± ɩɨɤɪɵɜɚɬɶɫɹ örtmek - örtünmek
ɫɠɢɦɚɬɶ ± ɫɠɢɦɚɬɶɫɹ sıkmak ± sıkınmak

Å,( -  9

F 

ə ɨɞɟɜɚ% (. Ben giy-in-i-yor-um.
Ɍɵ ɨɞɟɜɚS( -. Sen giy-in-i-yor-sun.
Ɉɧ ɨɞɟɜɚ -. O giy-in-i-yor.
Ɇɵ ɨɞɟɜɚ* -. Biz giy-in-i-yor-uz.
ȼɵ ɨɞɟɜɚ (. Siz giy-in-i-yor-sunuz.
Ɉɧɢ ɨɞɟɜɚ% -. Onlar giy-in-i-yor-lar.

ə ɨɞɟɜɚ -. Ben giy-in-di-m.


Ɍɵ ɨɞɟɜɚ -. Sen giy-in-di-n.
Ɉɧ ɨɞɟɜɚ -. O giy-in-di.
Ɇɵ ɨɞɟɜɚ (. Biz giy-in-di-k.
ȼɵ ɨɞɟɜɚ (. Siz giy-in-di-niz.
Ɉɧɢ ɨɞɟɜɚ (. Onlar giy-in-di-ler.

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 45. Ɂɚɜɟɪɲɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ.

1.‘Annem kahvaltıyı >_@@I. Ɇɚɦɚ ɡɚɜɬɪɚɤ.


Ben sınav için >_@ @IWF. ə ~} ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɭ.
2.‘ Asker vatanı IWI . ɋɨɥɞɚɬ #&& Ɋɨɞɢɧɭ.
atan düşmandan IW W. Ɋɨɞɢɧɚ ~} ɨɬ ɜɪɚɝɨɜ.
3.‘ Ɇɵ " ɨɜɨɳɢ. Biz sebze UIN @.
Ɇɵ ɜɦɟɫɬɟ " (. Biz birlikte ~bbb.
4.‘ ə * ɦɚɲɢɧɭ. Ben arabayı @ @F.
ə * -. Ben ~bbb.
5.‘Ɉɬɟɰ '+ ɪɟɛɟɧɤɚ. Baba çocuğunu K[ Y.
Ɋɟɛɟɧɨɤ '+ -. Çocuk ~bbb.

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. ɝɨɬɨɜɥɸɫɶ; 2. ɡɚɳɢɳɚɟɬɫɹ; 3. toplandık; 4. yıkandım; 5. övündü.


93
(o( ,* \NFo\N@F

ȼ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɥɨɜɨ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨ ɜ ɫɥɨɜɨ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚɞ ɨɛɴɟɤɬɨɦ. Ⱦɥɹ ɷɬ ɨɝɨ ɩɨɫɥɟ ɨɫɧɨɜɵ
ɫɥɨɜɚ, ɨɤɚɧɱɢɜɚɸɳɟɣɫɹ ɥɸɛɨɣ ɫɨɝɥɚɫɧɨɣ ɤɪɨɦɟ --, ɫɬɚɜɢɬɫɹ p @! p
! p W! p Y. ɉɨɫɥɟ --
ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɩɨ ɨɛɳɟɦɭ ɩɪɚɜɢɥɭ o@ ! p
! p W ! p Y . ɉɨɫɥɟ ɨɫɧɨɜɵ ɫɥɨɜɚ, ɨɤɚɧɱɢɜɚɸɳɟɣɫɹ
ɝɥɚɫɧɨɣ, ɫɬɚɜɢɬɫɹ o .

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

ɥɸɛɢɬɶ ± ɛɵɬɶ ɥɸɛɢɦɵɦ sevmek ± sevilmek


ɫɦɨɬɪɟɬɶ ± ɛɵɬɶ ɩɨɞ ɩɪɢɫɦɨɬɪɨɦ bakmak ± bakılmak
ɫɥɨɦɚɬɶ ± ɛɵɬɶ ɫɥɨɦɚɧɧɵɦ bozmak ± bozulmak
ɭɡɧɚɬɶ ± ɛɵɬɶ ɭɡɧɚɧɧɵɦ tanımak ± tanınmak
ɜɵɬɢɪɚɬɶ ± ɛɵɬɶ ɜɵɬɟɪɬɵɦ silmek ± silinmek
ɜɡɹɬɶ ± ɛɵɬɶ ɜɡɹɬɵɦ almak ± alınmak
ɧɚɣɬɢ ± ɛɵɬɶ ɧɚɣɞɟɧɧɵɦ bulmak ± bulunmak
ɜɢɞɟɬɶ ± ɛɵɬɶ ɭɜɢɞɟɧɧɵɦ görmek ± görünmek

(%"**   [
F 

ə ɥɸɛɢɦ. Ben sev

yorum.
Ɍɵ ɥɸɛɢɦ. Sen sev

yorsun.
Ɉɧ ɥɸɛɢɦ. Ɉ sev

yor.
Ɇɵ ɥɸɛɢɦɵ. Biz sev

yoruz.
ȼɵ ɥɸɛɢɦɵ. Siz sev

yorsunuz.
Ɉɧɢ ɥɸɛɢɦɵ. Onlar sev

yorlar.

(#*  T @ F

ə ɛɵɥ ɭɡɧɚɧ. Ben tanı dım.
Ɍɵ ɛɵɥ ɭɡɧɚɧ. Sen tanı dın.
Ɉɧ ɛɵɥ ɭɡɧɚɧ. Ɉ tanı dı.
Ɇɵ ɛɵɥɢ ɭɡɧɚɧɵ. Biz tanı dık.
ȼɵ ɛɵɥɢ ɭɡɧɚɧɵ. Siz tanı dınız.
Ɉɧɢ ɛɵɥɢ ɭɡɧɚɧɵ. Onlar tanı dılar.

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 46. Ɂɚɜɟɪɲɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ.

1.‘ Ɇɚɬɶ %" ɞɨɱɶ. Anne kızını P [


I.
Ⱦɨɱɶ %"* ɦɚɬɟɪɶɸ. Kız annesi tarafından ~bbb.
2.‘ Ɉɧ * ɤɥɸɱ. Å anahtarı bozdu.
Ʉɥɸɱ " *. Anahtar ~bbb.
3.‘ Ɉɧ ɦɟɧɹ #. Ɉ beni U @ @.
ə "#. Ben ~bbb.

94
Ɉɬɜɟɬɵ:

1.‘ seviliyor; 2. bozuldu; 3. tanındım.

*(o#*'*( . Fo. RFȼ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɥɨɜɨ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɟ ɞɟɣɱɬɜɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨ ɜ ɫɥɨɜɨ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɟɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɜɭɯ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. Ⱦɥɹ
ɷɬɨɝɨ ɤ ɨɫɧɨɜɟ ɫɥɨɜɚ, ɨɤɚɧɱɢɜɚɸɳɟɣɫɹ ɝɥɚɫɧɨɣ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ p R p, ɩɨɫɥɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨɣ
ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ p@Rp!p
Rp!pWRp!pYRpb

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

ɜɢɞɟɬɶ ± ɜɢɞɟɬɶɫɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ görmek ± görYRmek


ɜɫɬɪɟɱɚɬɶ ± ɜɫɬɪɟɱɚɬɶɫɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ karşılamak ± karşılaRmak
ɥɸɛɢɬɶ ± ɥɸɛɢɬɶ ɜɡɚɢɦɧɨ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ sevmek ± sev
Rmek
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ± ɬɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ ɜɡɚɢɦɧɨ hesaplamak ± hesaplaRmak
ɭɡɧɚɬɶ ± ɭɡɧɚɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ tanımak ± tanıRmak
ɝɨɜɚɪɢɬɶ ± ɛɟɫɟɞɨɜɚɬɶ söylemek ± söyleRmek
ɛɢɬɶ ± ɛɢɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ vurmak ± vurWRmak
ɩɢɫɚɬɶ ± ɩɢɫɚɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ yazmak ± yaz@Rmak

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 47. Ɂɚɜɟɪɲɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ.

ə ɬɟɛɹ '*%. Ben seni @IWF.


ə ɢ ɬɵ '**, , . Biz ~bbb.
Ⱥɥɢ %" Ⱥɣɲɟ. Ali Ayşe¶yi P [
I.
Ⱥɥɢ ɢ Ⱥɣɲɟ %"-, , . Ali ve Ayşe ~bbb.
ɋɟɝɨɞɧɹ ɦɚɦɭ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ $ɭ. Bügün annemi garda R@3<@F.
ȼ ɩɹɬɶ ɱɚɫɨɜ * -. Biz saat beşte ~bbb.
Ɉɧ , ɞɪɭɝɚ. O dostu :K Y.
Ɉɧɢ , ( ɜ ɬɟɚɬɪɟ. Onlar tiyatroda ~bbb.

Ɉɬɜɟɬɵ:

anlaşıyoruz; 2. sevişiyorlar; 3. karşılaşacağız; 4. görüştüler.

(o%&]  \NFo\N 

ȼ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɥɨɜɨ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɟɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨ ɜ ɫɥɨɜɨ,
ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɟ ɩɪɢɡɧɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨ ɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɸ . ȿɫɥɢ ɷɬɨɬ ɩɪɢɡɧɚɤ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɬɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɤ
ɨɫɧɨɜɟ ɫɥɨɜɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ p ɜɦɟɫɬɨpFɢɥɢ o ɜɦɟɫɬɨoF . Ⱦɜɟ ɝɥɚɫɧɵɟ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ 
pp.

95
ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

çalışF ± çalış ɪɚɛɨɬɚɬɶ ± ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣ (ɫɟɣɱɚɫ)


taşıF ± taşı ɧɟɫɬɢ ± ɧɟɫɭɳɢɣ (ɫɟɣɱɚɫ)
seyretF ± seyred ɫɦɨɬɪɟɬɶ ± ɫɦɨɬɪɹɳɢɣ (ɫɟɣɱɚɫ)
yüzF ± yüz ɩɥɵɬɶ ± ɩɥɵɜɭɳɢɣ (ɫɟɣɱɚɫ)
durF ± dur ɥɟɠɚɬɶ ± ɥɟɠɚɳɢɣ (ɫɟɣɱɚɫ)
okuF ± oku ɱɢɬɚɬɶ ± ɱɢɬɚɸɳɢɣ (ɫɟɣɱɚɫ)

ȿɫɥɢ ɩɪɢɡɧɚɤ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ, ɜɨɨɛɳɟ, ɬɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ


ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɤ ɨɫɧɨɜɟ ɫɥɨ ɜɚ - - ɩɨɫɥɟ ɝɥɚɫɧɵɯ ɢɥɢ - @ -, -
 -, - W -, -
Y ± ɩɨɫɥɟ ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

okuF ± oku ɱɢɬɚɬɶ ± ɱɢɬɚɸɳɢɣ (ɜɨɨɛɳɟ)


yazF ± yaz ɩɢɫɚɬɶ ± ɩɢɲɭɲɢɣ (ɜɨɨɛɳɟ)
çalışF ± çalış@ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ± ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣ (ɜɨɨɛɳɟ)

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 48. Ɂɚɜɟɪɲɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ.

1.‘ Ⱦɚɸɳɢɣ ɧɚɞɟɠɞɭ ɫɢɝɧɚɥ. Ümit (vermek) işaret.


2.‘ ɀɢɜɭɳɢɣ ɜ ɝɨɪɨɞɟ, ɞɟɪɟɜɧɸ ɭɜɢɞɟɬɶ ɯɨɱɟɬ. Şehirde (oturmak) köyü görmek ister.
3.‘ ɋɩɹɳɢɣ ɥɟɜ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɫɧɭɬɶɫɹ. (Uyumak) aslan uyanabilir.
4.‘ Çok konuşan insan az dinler. Ɇɧɨɝɨ (ɝɨɜɨɪɢɬɶ) ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɚɥɨ ɫɥɭ ɲɚɟɬ.
5.‘ Duran taşın altına su akmaz. ɉɨɞ (ɥɟɠɚɬɶ) ɤɚɦɟɧɶ ɜɨɞɚ ɧɟ ɬɟɱɟɬ.
6.‘ İsteksiz çalışan daha çok yorulur. Ȼɟɡ ɠɟɥɚɧɢɹ (ɪɚɛɨɬɚɬɶ) ɛɨɥɶɲɟ ɭɫɬɚɟɬ.
7.‘ ɑɟɥɨɜɟɤ, ɧɟɫɭɳɢɣ ɱɟɦɨɞɚɧ, ɨɱɟɧɶ ɭɫɬɚɥ. Bavulu (taşımak) bir insan çok yoruldu.
8.‘ ɋɦɨɬɪɹɳɢɣ ɧɚ ɧɟɛɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɭɜɢɞ ɢɬ ɡɜɟɡɞɭ.
Göğü (seyretmek) bir insan yıldızı görecek.
9.‘ ɂ ɜ ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɟ ɩɥɚɜɚɸɳɢɣ ɥɟɞ ɯɨɥɨɞɧɵɣ.
Sıcak suda (yüzmek) buz da soğuktur.
10.‘ɋɦɟɸɳɢɣɫɹ ɪɟɛɟɧɨɤ ɜ ɯɨɪɨɲɟɣ ɫɟɦɶɟ ɛɵɜɚɟɬ.
(Gülmek) çocuk iyi ailede olur.

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. veren; 2. oturan; 3. uyuyan; 4. ɝɨɜɨɪɹɳɢɣ; 5. ɥɟɠɚɳɢɣ; 6. ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣ;


7. taşıyan; 8. seyreden; 9. yüzen; 10. gülen.

(o,S]  \NFoNF@R

ȼ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɥɨɜɨ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨ ɜ
ɫɥɨɜɨ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɟ ɩɪɢɡɧɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨ ɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ . ɗɬɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɤ ɨɫɧɨɜɟ ɫɥɨɜɚ pF@R!pF
R!pFWR!pFYRb

96
ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

ɩɪɢɛɵɬɶ ± ɩɪɢɛɵɜɲɢɣ gelF ± gelF


R
ɡɚɤɪɵɬɶ ± ɡɚɤɪɵɜɲɢɣ kapaF ± kapaF@R
ɭɪɨɧɢɬɶ ± ɭɪɨɧɢɜɲɢɣ düşürF ± düşürFYR
ɭɫɧɭɬɶ ± ɭɫɧɭɜɲɢɣ uyuF ± uyuFWR
ɭɦɵɬɶɫɹ ± ɭɦɵɜɲɢɣɫɹ yıkanF ± yıkanF@R

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 49. Ɂɚɜɟɪɲɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ.

C0IFWR insan. ~'' ( ɱɟɥɨɜɟɤ.


Hapishaneden F
R cani. ɉɪɟɫɬɭɩɧɢɤ, ~ ")( ɢɡ ɬɸɪɶɦɵ.
V F@R çocuk kalkmak istemiyor. ~' ( - ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟ ɯɨɱɟɬ ɜɫɬɚɜɚɬɶ.
"S] ɩɨɟɡɞ ɫɬɨɢɬ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ. ~: F tren istasyonda duruyor.
S] ɜɨɪɨɬɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɭɲɟɥ ɞɨɦɨɣ. ~NUF insan evine gitti.
Ɋɟɛɟɧɨɤ, S] ɦɹɱ, ɩɥɚɱɟɬ. Topu ~ YRYF çocuk ağlıyor.
*S] - ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɵɲɟɥ ɢɡ ɜɚɧɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɵ. ~@ F insan banyodan çıktı.

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. ɩɪɨɩɚɜɲɢɣ; 2. ɫɛɟɠɚɜɲɢɣ; 3. ɩɪɨɫɧɭɜɲɢɣɫɹ; 4. gelmiş; 5. kapatmış;


6. düşürmüş; 7. yıkanmış.

(oß!] , \NFoN3ȼ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɥɨɜɨ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧ ɨ ɜ
ɫɥɨɜɨ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɟ ɩɪɢɡɧɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨ ɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ. ɗɬɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɤ ɨɫɧɨɜɟ ɫɥɨɜɚ p3!p 3 b

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

gelmek ± gelecek ɩɪɢɟɡɠɚɬɶ ± ɬɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɟɞɟɬ


yazmak ± yazacak ɩɢɫɚɬɶ ± ɬɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɩɢɲɟɬ

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 50. Ɂɚɜɟɪɲɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ.

ɑɟɪɟɡ ɩɹɬɶ ɦɢɧɭɬ ɬɵ ɦɨɠɟɲɶ ɩɨɞɧɹɬɶɫɹ ɜ ɩɨɟɡɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɛɭɞɟɬ.


Beş dakika sonra (gelmek) trene binebilirsin.
Ƚɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɟɞɟɬ ɱɟɪɟɡ ɱɚɫ, ɧɚɱɚɥ ɫɨɛɢɪɚɬɶɫɹ.
Bir saat sonra (gitmek) misafir hazırlanmaya başladı.
ɋɚɦɨɥɟɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɥɟɬɢɬ ɜ 8 ɱɚɫɨɜ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɫɹ ɤ ɩɨɥɟɬɭ.
Saat 8¶de (kalkmak) uçak uçuş için hazırlandı.

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. gelecek; 2. gidecek; 3. kalkacak


97
(o-   \NFo\N

ȼ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɥɨɜɨ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɨɛɪɚ ɡɨɜɚɧɨ ɜ


ɫɥɨɜɨ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɟ ɞɨɛɚɜɨɱɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɟɟ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ.

Ɍɚɤɨɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɤ ɨɫɧɨɜɟ ɫɥɨɜɚ


ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ p!pɜɦɟɫɬɨ pFɢɥɢ p !p ɜɦɟɫɬɨ pF b

Ⱦɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɬɪɢɰɚɧɢɹ ɞɨɛɚɜɨɱɧ ɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɫɥɟ ɨɫɧɨɜɵ ɫɥɨɜɚ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ p
F ɜɦɟɫɬɨ pFɢɥɢ pF ɜɦɟɫɬɨ pF b

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

ɪɚɛɨɬɚɬɶ ± ɪɚɛɨɬ-  çalışF ± çalış


 ɪɚɛɨɬ-   çalışF 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ± ɝɨɜɨɪ- konuşF ± konuş
 ɝɨɜɨɪ- konuşF 
ɞɟɪɠɚɬɶ ± ɞɟɪɠ tutF ± tut
 ɞɟɪɠ   tutF 
ɫɦɟɹɬɶɫɹ ± ɫɦɟɹ ( gülF ± gül 
 ɫɦɟɹ ( gülF
ɞɚɜɚɬɶ ± ɞɚɜ- verF ± ver 
 ɞɚɜ- verF
ɜɫɬɚɜɚɬɶ ± ɜɫɬɚɜ- kalkF ± kalk
 ɜɫɬɚɜ- kalkF 

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 51. Ɂɚɜɟɪɲɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ.

d-,- ɩɨ ɫɬɨɪɨɧɚɦ, ɨɧ ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɲɟɥ. O etrafına ~0F yavaş yavaş yürüdü.


Ɇɚɬɶ "- ( ɫɦɨɬɪɢɬ ɧɚ ɫɵɧɚ. Anne çocuğa ~:YF bakıyor.
L) ɧɚ ɞɢɜɚɧɟ ɨɧ ɫɥɭɲɚɥ ɦɭɡɵɤɭ. Divanda ~UF müzik dinledi.
Ɋɟɛɟɧɨɤ ɲɟɥ ',- ɢ -. Çocuk ~ YRF ~F yürüdü.
ɇɢɱɟɝɨ - ɨɧ ɜɵɯɨɞɢɬ. Hiçbir şey ~I WRF o çıkıyor.
Çocuk şarkı PK  eve gidiyor. Ɋɟɛɟɧɨɤ~'( ɩɟɫɧɸ ɢɞɟɬ ɞɨɦɨɣ.
O bahçede çiçek UIN gezdi. Ɉɧɚ ɝɭɥɹɥɚ ɩɨ ɫɚɞɭ ~ "( ɰɜɟɬɵ.
Öğrenci sınava YRY  hazırlanıyor. ɍɱɟɧɢɤ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ~,*( ɨɛ ɷɤɡɚɦɟɧɟ.
O 10 kilometre WF koştu. Ɉɧ ɛɟɠɚɥ 10 ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ ~ ( -b
Ben iki yıl
 F çalıştım. ə ɪɚɛɨɬɚɥ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ~,+(.

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. bakarak; 2. gülerek; 3. yatarak; 4. düşe, kalka; 5. konuşmadan


6. ɧɚɩɟɜɚɹ; 7. ɫɨɛɢɪɚɹ; 8. ɞɭɦɚɹ; 9. ɧɟ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹɫɶ; 10. ɧɟ ɨɬɞɵɯɚɹ

98
(o,   \NFo\N@N

Ⱦɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɨɛɚɜɨɱɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɤ ɦɨɦɟɧɬɭ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤ ɨɫɧɨɜɟ ɜɥɨɜɚ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɬɫɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ p@N!p
N!pWN!YNɩɨ ɨɛɳɟɦɭ
ɩɪɚɜɢɥɭ. Ⱦɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɬɪɢɰɚɧɢɹ ɞɨɛɚɜɨɱɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤ ɨɫɧɨɜɟ ɫɥɨɜɚ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɬɫɹ
pF ɜɦɟɫɬɨ pFɢɥɢ pF ɜɦɟɫɬɨ pF b

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

ɫɞɟɥɚɬɶ ± ɫɞɟɥ ± ɫɞɟɥ  yapmak ± yap@N ± yapF 


ɜɡɹɬɶ ± ɜɡɹ ± ɜɡɹ almak ± al@N ± alF 
ɭɜɢɞɟɬɶ ± ɭɜɢɞ ± ɭɜɢɞ görmek ± görYN ± gör F
ɫɩɪɨɫɢɬɶ ± ɫɩɪɨɫ ± ɫɩɪɨɫ sormak ± sorWN ± sorF 
ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ± ɩɨɱɢɬ ± ɩɪɨɱɢɬ okumak ± okuWN ± okuF 
ɩɨɞɧɹɬɶɫɹ ± ɩɨɞɧɹɜS ( ± ɩɨɞɧɹɜS ( binmek ± bin
N ± binF
ȼɡɹ ɤɧɢɝɭ, ɨɧ ɜɵɲɟɥ ɢɡ ɞɨɦɭ. Kitabını @N evden çıktı. 
ɉɨɟɡɞ ɩɪɨɲɟɥ ɧɟ ɨɫɬɚɧɨɜɢɜ S (. Tren, WF geçti.
ɉɪɢɛ ɞɨɦɨɣ, ɹ ɱɢɬɚɥ ɤɧɢɝɭ. Eve : 
N kitabı okudum.
ɇɟ ɤɭɩ ɛɢɥɟɬ, ɜ ɬɟɚɬɪ ɧɟ ɩɨɲɟɥ. Biletini F tiyatroya gitmedi.

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 52. Ɂɚɜɟɪɲɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ.

1.‘ , ɦɟɧɹ, ɨɧ ɭɲɟɥ. O beni (:KF ) gitti.


2.‘ Otobüse 0

N gara gitti. (,-( - ) ɜ ɚɜɬɨɛɭɫ, ɨɧ ɭɟɯɚɥ ɧɚ ɜɨɤɡɚɥ.
3.‘ ə ɜɨɡɜɪɚɬɢɥ ɷɬɭ ɤɧɢɝɭ, '$. Bu kitabı (IWF) geri verdim.
4.‘ Dersimi N@N okuldan gittim. (,() ɭɪɨɤɢ, ɹ ɭɲɟɥ ɢɡ ɲɤɨɥɵ.
5.‘ $ ɢɡ ɩɢɫɶɦɚ ɩɥɨɯɭɸ ɧɨɜɨɫɬɶ, ɨɧ ɨɱɟɧɶ ɨɝɨɪɱɢɥɫɹ.
Mektuptan kötü haber ( F) çok üzüldü.
6.‘ Otobüs durakta WF devam etti.
(Å ( - ) ɧɚ ɨɫɬɚɧɨɜɤɟ, ɚɜɬɨɛɭɫ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥ ɞɜɢɠɟɧɢɟ.

Ɉɬɜɟɬɵ:

1.‘ görmeden; 2. ɩɨɞɧɹɜɲɢɫɶ; 3. okumadan; 4. ɫɞɟɥɚɜ; 5. alıp; 6. ɧɟ ɨɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢɫɶ.

(o%oo} \NFo\N@IWFo\NU@Fobbb

1.‘ a,(m   G NFm
ɞɚɬɶ, ɞɚɜɚɬɶ ver-mek
ɧɟ ɞɚɬɶ, ɧɟ ɞɚɜɚɬɶ ver-me-mek
2.‘ a,%m~ ]$   G N@IWFm
ɹ ɞɚɸ ver-i-yor-um
ɹ ɧɟ ɞɚɸ ver-mi-yor-um
3.‘ a,%m~ -  G N@Fm
ɹ ɞɚɸ ver-ir-im
ɹ ɧɟ ɞɚɸ ver-me-m
99
4.‘ a,m~$!$ #,  G NU@Fm
ɹ ɞɚɥ ver-di-m
ɹ ɧɟ ɞɚɥ ver-me-di-m
5.‘ a,m~ ,p(S!*)"( G NF@R@Fm
ɹ ɞɚɜɚɥ ver-miş-im
ɹ ɧɟ ɞɚɜɚɥ ver-me-miş-im
6.‘ a",,(m   G N3<@Fm
ɹ ɞɚɦ ver-eceğ-im
ɹ ɧɟ ɞɚɦ ver-me-y-eceğ-im
7.‘ ]‚    \N‚
ɞɚɣ! ver!
ɧɟ ɞɚɣ! ver-me!
8.‘ a* ,(m   G N0

IWFm
ɹ ɦɨɝɭ ɞɚɬɶ ver-e-bil-i-yor-um
ɹ ɧɟ ɦɨɝɭ ɞɚɬɶ ver-e-mi-yor-um
9.‘ a* ,(m   G N0

Fm
ɹ ɦɨɝ ɞɚɬɶ ver-e-bil-dim
ɹ ɧɟ ɦɨɝ ɞɚɬɶ ver-e-me-dim
10.‘a * ,(m   G N0
 3 <
Fm
ɹ ɫɦɨɝɭ ɞɚɬɶ ver-e-bil-eceğ-im
ɹ ɧɟ ɫɦɨɝɭ ɞɚɬɶ ver-e-mi-yeceğ-im
11.‘n ,(m   \N0

F

Fm
ɹ ɦɨɝɭ ɥɢ ɞɚɬɶ? ver-e-bil-i-r mi-y-im?
12.‘a,),(m   G NF@@Fm
ɹ ɞɨɥɠɟɧ ɞɚɬɶ ver-meli-y-im
ɹ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɞɚɬɶ ver-me-meli-y-im
13.‘,%p‚   \N@Fm
ɞɚɦ-ɤɚ ɹ! ver-e-y-im
ɧɟ ɞɚɦ-ɤɚ ɹ! ver-me-y-e-y-im
14.‘ ,%b   \NPFb
ɟɫɥɢ ɞɚɦ ver-se-m
ɟɫɥɢ ɧɟ ɞɚɦ ver-me-se-m
15.‘ -(,(b   \NU@Fb
ɡɚɫɬɚɜɥɹɬɶ ɞɚɬɶ ver-dir-mek
16.‘Å,( -b   9

F 
ɦɵɬɶɫɹ yıka-n-mak
17.‘( ,*b   \N@F
ɛɵɬɶ ɞɚɧɧɵɦ ver-il-mek
18.‘#*'*(b   . RF
ɜɢɞɟɬɶɫɹ (ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ) gör-üş-mek
19.‘%&]b   \N 
ɞɚɸɳɢɣ ver-en
ɧɟ ɞɚɸɳɢɣ ver-me-yen
20.‘S]b   \NF@R
ɞɚɜɲɢɣ ver-miş
ɧɟ ɞɚɜɲɢɣ ver-me-miş
100
21.‘ß!] ,  \N3
ɬɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɚɫɬ ver-ecek
ɬɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɞɚɫɬ ver-me-y-ecek
22.‘-   \N
ɞɚɜɚɹ ver-erek
ɧɟ ɞɚɜɚɹ ver-me-den
23.‘,   \N@N
ɞɚɜ ver-ip
ɧɟ ɞɚɜ ver-me-den

amo]m   G moGP@m

ɜɤɭɫ ± ɜɤɭɫɧɵɣ lezzet ± lezzet

ɪɚɡɭɦ ± ɪɚɡɭɦɧɵɣ şuur ± şuurW


ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ± ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ izin ± izin

ɦɟɯ ± ɦɟɯɨɜɨɣ kürk ± kürkY


ɩɪɚɜɨ ± ɩɪɚɜɵɣ hak ± hak@  + !
 !@ I!W K!Y

Å$- - li - lı - lu - lü

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 53. Ɂɚɜɟɪɲɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ.

1.‘ akıl ± bbb ɭɦ ± ɭɦɧɵɣ


2.‘ yağ ± bbb ɠɢɪ ± ɠɢɪɧɵɣ
3.‘ ses ± bbb ɡɜɭɤ ± ɡɜɭɱɧɵɣ
4.‘ ışık ± bbb ɫɜɟɬ ± ɫɜɟɬɥɵɣ
5.‘ ağrı ± bbb ɛɨɥɶ ± ɛɨɥɶɧɨɣ
6.‘ kazanç ± bbb ɩɪɢɛɵɥɶ ± ɩɪɢɛɵɥɶɧɵɣ
7.‘ sinir ± bbb ɧɟɪɜ ± ɧɟɪɜɧɵɣ
8.‘ limon ± bbb ɥɢɦɨɧ ± ɥɢɦɨɧɧɵɣ
9.‘ suç ± bbb ɜɢɧɚ ± ɜɢɧɨɜɧɵɣ
10.‘vefa ± bbb ɜɟɪɧɨɫɬɶ ± ɜɟɪɧɵɣ

Ɉɬɜɟɬɵ:
1. akıllı; 2. yağlı; 3. sesli; 4. ışıklı; 5. ağrılı;
6. kazançlı; 7. sınırlı; 8. limonlu; 9. suçlu; 10. vefalı

101
"#p]  pP@_!pP
_
" p]  pPW_!pPY_


ɋɥɨɜɨ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɟ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ p P@_ ~p P
_! p PW_! p PY_ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɨɜɨ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

su ± suPW_ ɜɨɞɚ ± ɛɟɡɜɨɞɧɵɣ


başarı ± başarıP@_ ɭɫɩɟɯ ± ɛɟɡɭɫɩɟɲɧɵɣ
iş ± işP
_ ɪɚɛɨɬɚ ± ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɣ
ölüm ± ölümPY_ ɫɦɟɪɬɶ ± ɛɟɫɫɦɟɪɬɧɵɣ
fayda ± faydaP@_ ɩɨɥɶɡɚ ± ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɵɣ
vicdan ± vicdanP@_ ɫɨɜɟɫɬɶ ± ɛɟɫɫɨɜɟɫɬɧɵɣ
gaye ± gayeP
_ ɰɟɥɶ ± ɛɟɫɰɟɥɶɧɵɣ
sayı ± sayıP@_ ɱɢɫɥɨ ± ɛɟɫɱɢɫɥɟɧɧɵɣ

  + !
 !@ I!W K!Y

Å$- - siz - sız - suz - süz

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 54.
Ɂɚɜɟɪɲɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ.

1.‘ ɜɪɟɞ ± ɛɟɡɜɪɟɞɧɵɣ zarar ± bbb


2.‘ ɤɨɧɰ ± ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɣ son ± bbb
3.‘ ɧɚɞɟɠɞɚ ± ɛɟɡɧɚɞɟɠɧɵɣ ümit ± bbb
4.‘ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ± ɛɟɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɧɵɣ sonuç ± bbb
5.‘ ɡɜɭɤ ± ɛɟɡɡɜɭɱɧɵɣ ses ± bbb
6.‘ ɩɨɲɥɢɧɚ ± ɛɟɫɩɨɲɥɢɧɧɵɣ gümrük ± bbb


102
7.‘ ɝɪɚɧɢɰɚ ± ɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɵɣ hudut ± ...
8.‘ ɥɟɫ ± ɛɟɡɥɟɫɧɵɣ orman ± ...
9.‘ ɩɥɚɬɚ ± ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɣ para ± ...
10.‘ɰɜɟɬ ± ɛɟɫɰɜɟɬɧɵɣ renk ± ...
11.‘ɜɤɭɫ ± ɛɟɡɜɤɭɫɧɵɣ tat ± ...
12.‘ɡɚɤɨɧ ± ɛɟɡɡɚɤɨɧɧɵɣ kanun ± ...
13.‘ɫɪɨɤ ± ɛɟɫɫɪɨɱɧɵɣ vade ± ...
14.‘ɜɵɯɨɞ ± ɛɟɡɜɵɯɨɞɧɵɣ çare ± ...

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. zararsız; 2. sonsuz; 3. ümitsiz; 4. sonuçsuz; 5. sessiz; 6. gümrüksüz; 7. hudutsuz;


8. ormansız; 9. parasız; 10. renksiz; 11. tatsız; 12. kanunsuz; 13. vadesiz; 14. çaresiz.

mamom ,m C
FmG moGP@mG _F m


ȼ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɥɨɜɚ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ ɧɚ
ɜɨɩɪɨɫɵ C
Fm G m ~m am ɦɨɝɭɬ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɥɨɜɚ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟ
ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ GP@m~mb

Ɍɚɤɢɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɤ ɫɥɨɜɭ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ o3!p3 !
o !o !o3P@ !o3 P
! P@ ! P
b


ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

kahraman ±kahraman3 ɝɟɪɨɣ ± ɝɟɪɨɣɫɤɢ


kardeş ± kardeş ɛɪɚɬ ± ɛɪɚɬɫɤɢ
canavar ± canavar3 ɡɜɟɪɶ ± ɡɜɟɪɫɤɢ
köle ± köle3 ɪɚɛ ± ɪɚɛɫɤɢ
hırsız ± hırsız3 ɜɨɪ ± ɜɨɪɨɜɫɤɢ
dost ± dost P@ ɞɪɭɝ ± ɩɨ-ɞɪɭɠɟɫɤɢ
ihtiyar ± ihtiyar3P@ ɫɬɚɪɢɤ ± ɩɨ-ɫɬɚɪɢɤɨɜɫɤɢ
Arap ± Arap ɚɪɚɛ ± ɩɨ-ɚɪɚɛɫɤɢ
Rumen ± Rumen3 ɪɭɦɵɧ ± ɩɨ-ɪɭɦɵɧɫɤɢ

ɋɥɨɜɚ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ G m~am ɦɨɝɭɬ


ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɥɨɜɚ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɟɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɢ
ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ G _F m~ ,m

Ɍɚɤɢɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫ ɹ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɤ ɫɥɨɜɭ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ o@ !o


!
oW !oY !o 
!o !o b

103
ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

yaz ± yaz@ ɥɟɬɨ ± ɥɟɬɨɦ


sabah ± sabah 
ɭɬɪɨ ± ɭɬɪɨɦ
akşam ± akşam 
ɜɟɱɟɪ ± ɜɟɱɟɪɨɦ
kış ± kış@ ɡɢɦɚ ± ɡɢɦɨɣ
güz ± güzY ɨɫɟɧɶ ± ɨɫɟɧɶɸ
gece ± gece 
ɧɨɱɶ ± ɧɨɱɶɸ
ilkbahar ± ilkbahar ɜɟɫɧɚ ± ɜɟɫɧɨɸ

amod,mÅ,m,m  G moG mG mG  m
ɋɥɨɜɚ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ G m ~am ɦɨɝɭɬ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɥɨɜɚ,
ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ G m~d,mɩɪɢɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ o !oU!o !oU b


ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

ön ± ön ɩɟɪɺɞ ± ɜɩɟɪɟɞɢ
uzak ± uzakU ɞɚɥɶ ± ɜɞɚɥɢ
aşağı ± aşağı ɧɢɡ ± ɜɧɢɡɭ
yukarı ± yukarı ɜɟɪɯ ± ɧɚɜɟɪɯɭ

ɉɨɫɥɟ ɩɪɢɛɚɜɥɟɧɢɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ o ! oU ! o ! o U ɫɥɨɜɚ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ


G m~Å,m

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

arka ± arka ɡɚɞ ± ɫɡɚɞɢ


yukarı ± yukarı ɜɟɪɯ ± ɫɜɟɪɯɭ
yan ± yan ɛɨɤ ± ɫɛɨɤɭ
üst ± üstU ɜɟɪɯ ± ɫɜɟɪɯɭ
uzak ± uzakU ɞɚɥɶ ± ɢɡɞɚɥɢ

ɉɨɫɥɟ ɩɪɢɛɚɜɥɟɧɢɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ ± !± ɫɥɨɜɚ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ G  m~,mb

104
ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

üst ± üste ɜɟɪɯ ± ɜɜɟɪɯ


aşağı ± aşağıya ɧɢɡ ± ɜɧɢɡ
arka ± arkaya ɡɚɞ ± ɧɚɡɚɞ
uzak ± uzağa ɞɚɥɶ ± ɜɞɚɥɶ
yan ± yana ɛɨɤ ± ɜɛɨɤ

o   EPoFP3@ȼ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ p 3@! p @! p 3
! p
! p 3W! p W! p 3Y! p Y
ɩɪɢɞɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɫɥɨɜɭ ɭɦɟɧɶɲɢɬɟɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

köşe ± köşecik ɭɝɨɥ ± ɭɝɨɥɨɤ


kapı ± kapıcık ɞɜɟɪɶ ± ɞɜɟɪɤɚ
araba ± arabacık ɦɚɲɢɧɚ ± ɦɚɲɢɧɤɚ
yılan ± yılancık ɡɦɟɹ ± ɡɦɟɣɤɚ
kuş ± kuşçuk ɩɬɢɰɚ ± ɩɬɢɱɤɚ
köpek ± köpecik ɫɨɛɚɤɚ ± ɫɨɛɚɱɤɚ
bavul ± bavulcuk ɱɟɦɨɞɚɧ ± ɱɟɦɨɞɚɧɱɢɤ
hediye ± hediyecik ɩɨɞɚɪɨɤ ± ɩɨɞɚɪɨɱɟɤ
elma ± elmacık ɹɛɥɨɤɨ ± ɹɛɥɨɱɤɨ
keman ± kemancık ɫɤɪɢɩɤɚ ± ɫɤɪɢɩɨɱɤɚ
göl ± gölcük ɨɡɟɪɨ ± ɨɡɟɪɰɨ

ȼɢɞ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɨɫ ɥɟɞɧɟɣ ɝɥɚɫɧɨɣ ɢ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɫɨɝɥɚɫɧɨɣ ɛɭɤɜɵ ɜ


ɫɥɨɜɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:

ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɝɥɚɫɧɚɹ p !p


 p!p@ pI!pW pK!pY

ɉɨɫɥɟ !!>!N!P!R!U - çik - çik - çuk - çük

ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ - cik - cık - cuk - cük

ɩɨɫɥɟ q ƒ3 - cik - cık - cuk - cük

105
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 55. Ɂɚɜɟɪɲɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ.

1.‘ɫɤɚɡɤɚ ± ɫɤɚɡɨɱɤɚ masal ± masalbbb


2.‘ɤɨɲɤɚ ± ɤɨɲɟɱɤɚ kedi ± kedibbb
3.‘ɛɭɬɵɥɤɚ ± ɛɭɬɵɥɨɱɤɚ şişe ± şişebbb
4.‘ɥɢɫɬ ± ɥɢɫɬɢɤ yaprak ± yaprabbb
5.‘ɩɹɬɤɚ ± ɩɹɬɨɱɤɚ topuk ± topu.bb
6.‘ɤɚɪɦɚɧ ± ɤɚɪɦɚɧɱɢɤ cep ± cepbbb

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. cık; 2. cik; 3. cik; 4. cık; 5. cuk; 6. çik

"o"  /@o0@ @


ȼ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɥɨɜɚ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ ɢɥɢ ɪɨɞ ɡɚɧɹɬɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ,
ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ p3@!p
!p3
!p
b


ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

ɦɨɪɟ ± ɦɨɪɹɤ deniz ± denizci


ɨɯɨɬɚ ± ɨɯɨɬɧɢɤ av ± avcı
ɩɭɬɶ ± ɩɭɬɧɢɤ yol ± yolcu
ɦɨɥɨɤɨ ± ɦɨɥɨɱɧɢɤ süt ± sütçü
ɩɚɪɤɟɬ ± ɩɚɪɤɟɬɱɢɤ parke ± parkeci
ɱɚɫɵ ± ɱɚɫɨɜɳɢɤ saat ± saatçı
ɝɢɬɚɪɚ ± ɝɢɬɚɪɢɫɬ gitar ± gitarcı
ɛɢɪɠɚ ± ɛɢɪɠɟɜɢɤ borsa ± borsacı
ɫɤɪɢɩɤɚ ± ɫɤɪɢɩɚɱ keman ± kemancı
ɯɢɦɢɹ ± ɯɢɦɢɤ kimya ± kimyacı
ɩɨɱɬɚ ± ɩɨɱɬɚɥɶɨɧ posta ± postacı

ȼɢɞ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɝɥɚɫɧɨɣ ɢ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɫɨɝɥɚɫɧɨɣ ɛɭɤɜɵ ɜ


ɫɥɨɜɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:

106
ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɝɥɚɫɧɚɹ p p!p
p pp!p@p pIp!pWp pKp!pYp

ɉɨɫɥɟ !!>!!N!P!R!U - çi - çı - çu - çü

ȼ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ - ci - cı - cu - cü

ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 56. Ɂɚɜɟɪɲɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ.

1.‘ ɢɝɪɚ ± ɢɝɪɨɤ oyun ± bbb


2.‘ ɫɬɚɪɶɟ ± ɫɬɚɪɶɟɜɳɢɤ hurda ± bbb
3.‘ ɥɨɞɤɚ ± ɥɨɞɨɱɧɢɤ kayık ± bbb
4.‘ ɩɨɦɨɳɶ ± ɩɨɦɨɳɧɢɤ yardım ± bbb
5.‘ ɛɭɮɟɬ ± ɛɭɮɟɬɱɢɤ büfe ± bbb
6.‘ ɪɚɡɛɨɣ ± ɪɚɡɛɨɣɧɢɤ soygun ± bbb
7.‘ ɱɭɥɨɤ ± ɱɭɥɨɱɧɢɤ motor ± bbb
8.‘ ɛɚɲɦɚɤ ± ɛɚɲɦɚɱɧɢɤ çorap ± bbb
9.‘ ɩɬɢɰɚ ± ɩɬɢɱɧɢɤ kuş ± bbb
10.‘ɥɟɫ ± ɥɟɫɧɢɤ orman ± bbb
11.‘ɜɤɥɚɞ ± ɜɤɥɚɞɱɢɤ yatırım ± bbb
12.‘ɦɭɫɨɪ ± ɦɭɫɨɪɳɢɤ çöp ± bbb

Ɉɬɜɟɬɵ:

1. oyuncu; 2. hurdacı; 3. kayıkçı; 4. yardımcı; 5. büfeci; 6. soyguncu; 7. motorcu;


8. çorapçı; 9. kuşçu; 10. ormancı; 11. yatırımcı; 12. çöpçü

*m$*m   p
 !p!p 

ȼ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɞɥɹ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɨɝɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɤɟɦ -ɬɨ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɨɸɡ ». ȼ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ
 ».

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

Ɉɧ ɫ ɨɬɰɨɦ ɢɞɟɬ. Babasiyle geliyor.


ɏɢɤɦɟɬ ɫ Ⱥɣɲɟ ɩɪɢɲɥɢ. Hikmet ile Ayşe geldiler.

Ɍɨɠɟ
 » ɦɨɠɟɬ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɫ ɩɨɦɨɳ ɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

ə ɧɚɩɢɫɚɥ ɩɢɫɶɦɨ ɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦ. Mektubu kurşun kalem ile yazdım.


Ɉɧ ɩɪɢɟɞɟɬ ɚɜɬɨɛɭɫɨɦ. Otobüs ile gelecek.

107
ɑɚɫɬɨ
 » ɫɨɟɞɢɧɹɟɬɫɹ ɫ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɫɥɨɜɨɦ ɢ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ o ɩɨɫɥɟ
ɝɥɚɫɧɵɯ !
!K!Y ɢɥɢ oɩɨɫɥɟ !@!I!Wb

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

Arkadaşı
 konuşuyor. Arkadaşı konuşuyor.
Tren
 git. Tren git.

ɉɪɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ ɫ ɢɦɟɧɚɦɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ o !pɨɬɞɟɥɹɸɬɫɹ ɚɩɨɫɬɪɨɮɨɦ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

Yarın Mehmet
 gel. Yarın Mehmet l gel.
Turgut
 geldim. Turgutl geldim.

ȿɫɥɢ ɜ ɤɨɧɰɟ ɫɥɨɜɚ ɫɬɨɢɬ ɝɥɚɫɧɚɹ, ɬɨ ɩɟɪɟɞ o !pɫɬɚɜɢɬɫɹ ɛɭɤɜɚ .

Ali
 sinemaya git. Alil sinemaya git.
Plaja araba
 geldik. Plaja araba geldik.

, (bß*b   /W bH bQW bd,m    G mG P
m

Ɂɞɟɫɶ (ɷɬɨ ɦɟɫɬɨ) Burası
Ɂɞɟɫɶ (ɢɦɟɟɬɫɹ) Burada
Ɂɞɟɫɶ ɦɨɟ ɦɟɫɬɨ. Burası benimdir.
ɑɬɨ ɷɬɨ ɡɚ ɦɟɫɬɨ? Burası neresi?
Ɂɞɟɫɶ ɧɢɤɨɝɨ ɧɟɬ. Burası kimse yok.
Ɍɚɦ (ɬɨ ɦɟɫɬɨ) Şurası, orası
Ɍɚɦ (ɢɦɟɟɬɫɹ) Orada, şurada
ə ɧɟ ɜɢɞɟɥ ɬɨɝɨ ɦɟɫɬɚ. Orasını görmedim.
ɒɤɨɥɚ ɛɭɞɟɬ ɬɚɦ. Şurası okul olacak.
ȼɛɥɢɡɢ Yakında
ȼɞɚɥɢ Uzakta

,m   G  m

ɋɸɞɚ Buraya, burasına
ɂɞɢ ɫɸɞɚ! Buraya gel!
ɋɸɞɚ ɫɚɞɢɫɶ! Burasına oturun!
Ɍɭɞɚ Oraya, şuraya
ɉɨɫɦɨɬɪɢ ɬɭɞɚ! Şuraya bak!
ɉɨɥɨɠɢɬɟ ɷɬɭ ɤɧɢɝɭ ɬɭɞɚ. Bu kitabı oraya koyunuz.

108
Å,m   G m

Ɉɬɫɸɞɚ Buradan
Ɉɬɬɭɞɚ Oradan, şuradan
ɂɡɞɚɥɢ Uzaktan
Ɉɬɫɸɞɚ ɧɟ ɭɯɨɞɢ. Buradan gitme.
ɑɢɬɚɣ ɨɬɫɸɞɚ! Burasından oku!
Ʉɚɤɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɨɬɬɭɞɚ? Oradan ne haber var?
ɍɛɢɪɚɣɫɹ ɨɬɫɸɞɚ! Defol buradan?
Ɍɚɦ ɯɨɞɢɬɶ ɧɟɥɶɡɹ! Oradan gidilmez!

-#( ',)]

Ⱦɥɹ ɫɜɹɡɢ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɵɯ ɫɥɨɜ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɜ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ
ɫɨɸɡɵ: [ ! ! !> F ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ !; bbb ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ }!}„![ ɜ
ɡɧɚɱɟɧɢɢ ; F!U! 3ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ !!,b

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:
Ɉɧ ɭɦɧɵɣ ɢ ɪɚɛɨɬɹɳɢɣ ɫɥɭɠɚɳɢɣ. O akıllı ve çalışkan bir memurdur.
Ɉɧ ɢ ɱɢɬɚɟɬ! O da okuyor!

\sen çabuk giyin,  evde kal.


ɬɵ ɛɵɫɬɪɨ ɨɞɟɜɚɣɫɹ, ɨɫɬɚɜɚɣɫɹ ɞɨɦɚ.
Güneş doğdu, F hava daha soğuk.
ɋɨɥɧɰɟ ɜɡɨɲɥɨ, ɜɨɡɞɭɯ ɟɳɟ ɯɨɥɨɞɧɵɣ.
Sinemaya gitmek istiyorum, Uvaktim yok.
ȼ ɤɢɧɨ ɯɨɱɭ ɩɨɣɬɢ, ɧɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ.

Ⱦɥɹ ɫɜɹɡɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɞɧɨ ɩɨɞɱɢɧɟɧɨ ɩɨ ɫɦɵɫɥɭ ɞɪɭɝɨɦɭ, ɜ


ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɫɨɸɡɵ: 
ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ $!]! !$"!
 ,„ Y Y!F F!F F
ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ !'*$!' (! b

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

ə ɡɧɚɸ, $ ɨɧ ɩɪɢɲɟɥ. Biliyorum 


geldi
ɗɬɨ - ɜɨɞɚ, - ɧɟ ɩɪɢɝɨɞɧɚ ɞɥɹ ɩɢɬɶɹ.
Öyle bir su 
içme için uygun değil.
ə ɫɟɥ, $" ɧɟɦɧɨɝɨ ɨɬɞɨɯɧɭɬɶ. Oturdum 
bir az dinleneyim.
Ɉɧ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɜɵɲɟɥ,  ɬɟɥɟɮɨɧ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ.
O çıkmış olmalı 
telefon cevap vermiyor.
Ɉɧ ɭɞɚɪɢɥ! O vurdu 
!
Ɉɧ ɞɚɥ ɦɧɟ % ɤɧɢɝɭ! Bana bir kitap verdi 
!
) ɨɧ ɧɟ ɩɪɢɞɟɬ? Acaba gelmez mi 
!
ə ) ɧɟ ɪɟɛɟɧɨɤ! Çocuk değilim 
!
Ɉɧ ɧɟ ɡɚɯɨɬɟɥ ɢɞɬɢ ɜ ɤɢɧɨ, '* $ ɭɫɬɚɥ.
O sinemaya gitmek istemedi, Y Y çok yorgundu.
109
-, ',)

ȼ ɬɭɪɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɞɜɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɫɥɨɜ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ; ɫɥɨɜɨ,
ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢ ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɟ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ C
Fm G m ~m am!
ɨɛɵɱɧɨ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ; ɫɥɨɜɚ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɢɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚɞ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ, ɫɬɚ ɜɢɬɫɹ ɜ ɤɨɧɰɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

O okuyor. Ɉɧ ɱɢɬɚɟɬ.
Kuş uçuyor. ɉɬɢɰɚ ɥɟɬɢɬ.

ɋɥɨɜɚ, ɩɨɹɫɧɹɸɳɢɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɩɟɪɟɞ ɫɥɨɜɨɦ,


ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

O hızlı okuyor. Ɉɧ ɛɵɫɬɪɨ ɱɢɬɚɟɬ.


Kuş yavaş uçuyor. ɉɬɢɰɚ ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɥɟɬɢɬ.

ȿɫɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɨɹɫɧɹɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɬɨ ɫɧɚɱɚɥɚ ɫɬɚɜɹɬ ɫɥɨɜɚ,


ɩɨɹɫɧɹɸɳɢɟ ɜɪɟɦɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɡɚɬɟɦ ɦɟɫɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɨɬɨɦ ɨɛɪɚɡ ɞɟɣɫɬɜɢɹ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

Kuş şimdi buraya yavaş uçuyor. ɉɬɢɰɚ ɫɟɣɱɚɫ ɫɸɞɚ ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɥɟɬɢɬ.

ɋɥɨɜɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɨ ɤɨɬɨɪɨɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ, ɫɬɚɜɹɬɫɹ


ɩɟɪɟɞ ɫɥɨɜɨɦ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

Büyük kuş şimdi buraya doğru yavaş uçuyor.


Ȼɨɥɶɲɚɹ ɩɬɢɰɚ ɫɟɣɱɚɫ ɫɸɞɚ ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɥɟɬɢɬ

ɋɥɨɜɨ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɞɥɹ


ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɩɪɢɤɚɡɚɧɢɹ, ɩɪɨɫɶɛɵ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

Gel bana, yavrum! ɂɞɢ ɤɨ ɦɧɟ, ɞɢɬɹ!


Uyan, baba! ɉɪɨɫɧɢɫɶ, ɨɬɟɰ!

110
DI U    

Bu masa boş mu? ɗɬɨɬ ɫɬɨɥ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɥɢ?
Evet, efendim. Ⱦɚ, ɝɨɫɩɨɞɢɧ.
Yemek listesini görebilir miyim? Ɇɟɧɸ ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ?
Tabii, efendim. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɝɨɫɩɨɞɢɧ.
Lütfen, karışık salata, pirzola ve şiş köfte getirin.
ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɩɪɢɧɟɫɢɬɟ ɫɚɥɚɬ ɚɫɫɨɪɬɢ, ɨɬɛɢɜɧɭɸ ɢ ɛɢɬɨɱɤɢ ɧɚ ɜɟɪɬɟɥɟ.
Ne içersiniz? ɑɬɨ ɩɶɟɬɟ?
Sek kırmızı şarap istiyorum. ə ɯɨɱɭ ɫɭɯɨɝɨ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɜɢɧɚ.
Tatlı alır mısınız? ɋɥɚɞɤɨɟ ɡɚɤɚɡɵɜɚɟɬɟ ɥɢ?
Dondurma ve kahve, lütfen. Ɇɨɪɨɠɟɧɨɟ ɢ ɤɨɮɟ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ.
Hesap, lütfen. ɋɱɟɬ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ.

E _    

mantar ɝɪɢɛɵ
jöleli et ɡɚɥɢɜɧɨɟ ɢɡ ɦɹɫɚ
havyar ɢɤɪɚ
kalamar ɤɚɥɶɦɚɪ
karides ɤɪɟɜɟɬɤɢ
langust ɥɚɧɝɭɫɬ
istakoz ɨɦɚɪ
ahtapot ɨɫɶɦɢɧɨɝ
karışık salata ɫɚɥɚɬ ɚɫɫɨɪɬɢ
ringa ɫɟɥɶɞɶ
gravyer peyniri ɫɵɪ ɲɜɟɣɰɚɪɫɤɢɣ
istridye ɭɫɬɪɢɰɵ
dil ɹɡɵɤ

4I0   "%,

et suyu ɛɭɥɶɨɧ
tavuk çorbası ɤɭɪɢɧɵɣ ɫɭɩ
paça çorbası ɫɭɩ ɢɡ ɛɚɪɚɧɶɢɯ ɧɨɠɟɤ
tarhana çorbası ɫɭɩ ɢɡ ɣɨɝɭɪɬɚ, ɩɨɦɢɞɨɪ ɢ ɩɟɪɰɚ
şehriye çorbası ɫɭɩ-ɥɚɩɲɚ
sebze çorbası ɨɜɨɳɧɨɣ ɫɭɩ
balık çorbası ɭɯɚ

/@[ U F 
  "*- "%,
patates biftek ɛɢɮɲɬɟɤɫ ɫ ɤɚɪɬɨɮɟɥɟɦ
kuzu budu ɜɵɪɟɡɤɚ ɢɡ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɛɚɪɚɲɤɚ
lahana dolması ɝɨɥɭɛɰɵ
tavuk kızartması ɠɚɪɟɧɚɹ ɤɭɪɢɰɚ
karışık ızgara ɠɚɪɟɧɨɟ ɚɫɫɨɪɬɢ
111
döner kebabı ɠɚɪɟɧɨɟ ɦɹɫɨ ɬɨɧɤɢɦɢ ɥɨɦɬɢɤɚɦɢ
piliç kızartması ɠɚɪɟɧɵɣ ɰɵɩɥɟɧɨɤ
patates kızartması ɠɚɪɟɧɵɣ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ
koyun kavurması ɠɚɪɤɨɟ ɢɡ ɛɚɪɚɧɢɧɵ
köfte ɤɨɬɥɟɬɚ
şiş köfte ɤɨɬɥɟɬɚ ɧɚ ɜɟɪɬɟɥɟ
mantı ɩɟɥɶɦɟɧɢ
etli börek ɩɢɪɨɠɨɤ ɫ ɦɹɫɨɦ
pirzola ɨɬɛɢɜɧɚɹ
haşlama ɨɬɜɚɪɧɨɟ ɦɹɫɨ
pilav ɩɥɨɜ
çoban kebabı ɬɭɲɟɧɨɟ ɦɹɫɨ ɫ ɨɜɨɳɚɦɢ
şiş kebabı ɲɚɲɥɵɤ

TU@    

kestane şekerlemesi ɤɚɲɬɚɧɵ ɜ ɫɚɯɚɪɟ
dondurma ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ
pasta ɩɢɪɨɠɧɨɟ
baklava ɩɢɪɨɠɧɨɟ ɫ ɦɟɞɨɦ ɢ ɦɢɧɞɚɥɟɦ
aşure ɫɥɚɞɤɨɟ ɚɫɫɨɪɬɢ ɫ ɫɭɯɨɮɪɭɤɬɚɦɢ ɢ ɨɪɟɯɚɦɢ

/
_
 Ub  #b

İyi akşamlar, Murat bey. Ⱦɨɛɪɵɣ ɜɟɱɟɪ, ɝɨɫɩɨɞɢɧ Ɇɭɪɚɬ.
İyi akşamlar, Boris bey. Ⱦɨɛɪɵɣ ɜɟɱɟɪ, ɝɨɫɩɨɞɢɧ Ȼɨɪɢɫ.
Hoş geldeniz. Ⱦɨɛɪɨ ɩɨɠɚɥɨɜɚɬɶ.
Hoş bulduk. Ɋɚɞ ɜɢɞɟɬɶ ɜɚɫ ɜ ɞɨɛɪɨɦ ɡɞɪɚɜɢɢ.
Nasılsınız? İyi misiniz? Ʉɚɤ ɞɟɥɚ? Ʉɚɤ ɜɚɲɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ?
Teşekkür ederim. İyiyim. ɋɩɚɫɢɛɨ. ɍ ɦɟɧɹ ɜɫɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ.
Sız nasılsınız? Ʉɚɤ ɜɚɲɢ ɞɟɥɚ?
Biz de iyiyiz. ɍ ɦɟɧɹ ɜɫɟ ɯɨɪɨɲɨ.
Eşim Handan. Ɇɨɹ ɠɟɧɚ ɏɚɧɞɚɧ.
Memnun oldum Handam hanım. Ɉɱɟɧɶ ɩɪɢɹɬɧɨ ɩɨɡɧɨɤɨɦɢɬɶɫɹ, ɝɨɫɩɨɠɚ ɏɚɧɞɚɧ.
Memnun oldum Boris bey. ɂ ɦɧɟ ɨɱɟɧɶ ɩɪɢɹɬɧɨ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ, Ȼɨɪɢɫ.
Evimize bakmak ister misiniz? ɇɚɲ ɞɨɦ ɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɯɨɬɢɬɟ ɥɢ?
Memnuniyetle isterim. İlk defa bir Türk evine geldim.
ɋ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ. ə ɩɟɪɜɵɣ ɪɚɡɩɪɢɲɟɥ ɜ ɬɭɪɟɰɤɢɣ ɞɨɦ.
Burası salon. Burası yatak odası. Ɂɞɟɫɶ ɡɚɥ. Ɂɞɟɫɶ ɫɩɚɥɶɧɹ.
Orası çocuk odası. Ɍɚɦ ɞɟɬɫɤɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ.
Yanındaki de çalışma odası. Ɉɤɨɥɨ ɧɟɟ ɤɚɛɢɧɟɬ.
Burası banyo ve tuvalet, orası mutfak. Ɂɞɟɫɶ ɜɚɧɧɚɹ ɢ ɬɭɚɥɟɬ, ɬɚɦ ɤɭɯɧɹ.
Çok rahat bir ev. Ɉɱɟɧɶ ɭɞɨɛɧɚɹ ɤɜɚɪɬɢɪɚ.
Eviniz kaç metre kare? Ʉɚɤɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɜɚɪɬɢɪɵ.
Yüz on metre kare. ɋɬɨ ɞɟɫɹɬɶ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ.

112
Bu evi ne zaman aldınız? Ʉɨɝɞɚ ɜɵ ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ ɷɬɭ ɤɜɚɪɬɢɪɭ?
Beş yıl önce aldık. ɉɹɬɶ ɥɟɬ ɬɨɦɭ ɧɚɡɚɞ ɤɭɩɢɥɢ.
Ne kadar para verdiniz? ɋɤɨɥɶɤɨ ɡɚɩɥɚɬɢɥɢ?
Yüz milyon Türk lirası. ɋɬɨ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɬɭɪɟɰɤɢɯ ɥɢɪ.
Yani kaç dolar? ɋɤɨɥɶɤɨ ɷɬɨ ɜ ɞɨɥɥɚɪɚɯ?
Yaklaşik yirmi bin dolar. ɉɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɬɵɫɹɱ ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɛɵɥɨ.

YN F UU    *Buyurun, efendim. ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɝɨɫɩɨɞɢɧ.
Günlük yoğurdunuz var mı? ɋɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɣɨɝɭɪɬ ɟɫɬɶ ɥɢ?
Tabii, efendim. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɝɨɫɩɨɞɢɧ.
Bir tam yağlı yoğurt, lütfen. Ɉɞɧɭ ɛɚɧɤɭ ɠɢɪɧɨɝɨ ɣɨɝɭɪɬɚ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ.
Başka arzunuz. ɑɟɝɨ ɟɳɟ ɠɟɥɚɟɬɟ?
Bifteklik dana eti var mı? Ɍɟɥɹɬɢɧɚ ɞɥɹ ɛɢɮɲɬɟɤɫɚ ɟɫɬɶ?
Evet, efendim. Ⱦɚ, ɝɨɫɩɨɞɢɧ.
Bir kilo, lütfen. ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɤɢɥɨɝɪɚɦɦ.
Yarım kilo da koyun kıyma. ɂ ɩɨɥɤɢɥɨ ɛɚɪɚɧɶɟɝɨ ɮɚɪɲɚ.
Buyurun, başka arzunuz? ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɱɟɝɨ ɟɳɟ ɠɟɥɚɟɬɟ?
Bir şişe mayonez. Ȼɚɧɤɭ ɦɚɣɨɧɟɡɚ.
Hepsi toplam ne kadar yapıyor? ɋɤɨɥɶɤɨ ɜɫɟɝɨ ɫ ɦɟɧɹ?
Bir milyon beş yüz elli bin lira. Ɉɞɢɧ ɦɢɥɥɢɨɧ ɩɹɬɶɫɨɬ ɩɹɬɶɞɟɫɹɬ ɬɵɫɹɱ ɥɢɪ.
Teşekkür ederim. Hayırlı işler. ɋɩɚɫɢɛɨ. ɍɞɚɱɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ.
Biz de teşekkür ederiz. ɂ ɜɚɦ ɫɩɚɫɢɛɨ.
İyi günler. ȼɫɟɝɨ ɞɨɛɪɨɝɨ.

koyun eti ɛɚɪɚɧɢɧɚ bisküvi ɩɟɱɟɧɶɟ


beyaz peynir ɛɪɵɧɡɚ bira ɩɢɜɨ
reçel ɜɚɪɟɧɶɟ yoğurt ɣɨɝɭɪɬ
jambon ɜɟɬɱɢɧɚ pirinç ɪɢɫ
şarap ɜɢɧɨ balık ɪɵɛɚ
votka ɜɨɞɤɚ şeker ɫɚɯɚɪ
sığır eti ɝɨɜɹɞɢɧɚ domuz eti ɫɜɢɧɢɧɚ
hardal ɝɨɪɱɢɰɚ krema ɫɥɢɜɤɢ
sucuk ɤɨɥɛɚɫɚ tuz ɫɨɥɶ
şekerleme ɤɨɧɮɟɬɚ sosis ɫɨɫɢɫɤɢ
kahve ɤɨɮɟ salça ɫɨɭɫ
tavuk ɤɭɪɢɰɚ peynir ɫɵɪ
mayonez ɦɚɣɨɧɟɡ dana eti ɬɟɥɹɬɢɧɚ
makarna ɦɚɤɚɪɨɧɵ sirke ɭɤɫɭɫ
zeytin ɦɚɫɥɢɧɵ kıyma ɮɚɪɲ
tereyağı ɦɚɫɥɨ ɫɥɢɜɨɱɧɨɟ meyve suyu ɮɪɭɤɬɨɜɵɣ ɫɨɤ
ayçiçek yağı ɦɚɫɥɨ ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɨɟ bonfile ɮɢɥɟ
bal ɦɟɞ helva ɯɚɥɜɚ
süt ɦɨɥɨɤɨ ekmek ɯɥɟɛ
un ɦɭɤɚ piliç ɰɵɩɥɟɧɨɤ
et ɦɹɫɨ çay ɱɚɣ
yulaf ezmesi ɨɜɫɹɧɵɟ ɯɥɨɩɶɹ çikolata ɲɨɤɨɥɚɞ
biber ɩɟɪɟɰ yumurta ɹɣɰɨ

113
5Y    * #

Günaydın efendim. Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ, ɝɨɫɩɨɞɢɧ.
Hoş geldiniz. Ⱦɨɛɪɨ ɩɨɠɚɥɨɜɚɬɶ.
Yardım edebilir miyim? Ɇɨɝɭ ɥɢ ɩɨɦɨɱɶ?
Lütfen. Bazı şeyler almak istiyorum, ama henüz karar vermedim.
ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ. Ʉɨɟ-ɱɬɨ ɯɨɱɭ ɤɭɩɢɬɶ, ɧɨ ɩɨɤɚ ɧɟ ɩɪɢɧɹɥ ɪɟɲɟɧɢɟ.
Ne çeşit bir şeyler almak istiyorsunuz? Ʉɚɤɨɝɨ ɜɢɞɚ ɩɨɤɭɩɤɢ ɯɨɬɢɬɟ ɫɞɟɥɚɬɶ?
Kendiniz için mi, eşiniz için mi yoksa çocuğunuz için mi?
Ⱦɥɹ ɫɟɛɹ, ɞɥɹ ɠɟɧɵ ɢɥɢ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ?
Kendim için bir ipekli gömlek istiyorum ve bir takım.
Ⱦɥɹ ɫɟɛɹ ɯɨɱɭ ɲɟɥɤɨɜɭɸ ɪɭɛɚɲɤɭ ɢ ɤɨɫɬɸɦ.
Bu mavi gömleği beğeniyormusunuz? ɗɬɚ ɪɭɛɚɲɤɚ ɝɨɥɭɛɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɜɚɦ ɧɪɚɜɢɬɫɹ?
Evet, beğendim. Ɉɧɚ ɦɧɟ ɩɨɧɪɚɜɢɥɚɫɶ.
Lacivert yünlü takım var mı? ȿɫɬɶ ɥɢ ɭ ɜɚɫ ɬɟɦɧɨ-ɫɢɧɢɣ ɲɟɪɫɬɹɧɨɣ ɤɨɫɬɸɦ?
Tabii, efendim. Bakınız. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɝɨɫɩɨɞɢɧ. ɉɨɫɦɨɬɪɢɬɟ.
Çok iyi bir takım. Ɉɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɢɣ ɤɨɫɬɸɦ.
Deneyebilir miyim? Ɇɨɠɧɨ ɥɢ ɩɪɢɦɟɪɢɬɶ?
Buyurun, efendim. ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɝɨɫɩɨɞɢɧ.
Prova odası şurada. ɉɪɢɦɟɪɨɱɧɚɹ ɡɞɟɫɶ.
Pantalon çok bol ve ceketin kolları çok kısa.
Ⱦɥɹ ɦɟɧɹ ɛɪɸɤɢ ɫɥɢɲɤɨɦ ɲɢɪɨɤɢɟ ɢ ɪɭɤɚɜɚ ɩɢɞɠɚɤɚ ɫɥɢɲɤɨɦ ɤɨɪɨɬɤɢɟ.
Başka model yok mu? Ⱦɪɭɝɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɧɟɬ?
Maalesef yok, efendim. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɧɟɬ, ɝɨɫɩɨɞɢɧ.
Sadece bir gömlek alıyorum. Ɍɨɥɶɤɨ ɪɭɛɚɲɤɭ ɛɟɪɭ.

bluz ɛɥɭɡɤɚ deri mont ɤɭɪɬɤɚ ɤɨɠɚɧɚɹ


pantalon ɛɪɸɤɢ kürk ɦɟɯ
sütyen ɛɸɫɬɝɚɥɶɬɟɪ kürklü palto ɦɟɯɨɜɨɟ ɩɚɥɶɬɨ
yaka ɜɨɪɨɬɧɢɤ naylon ɧɟɣɥɨɧ
kravat ɝɚɥɫɬɭɤ iç çamaşırı ɧɢɠɧɟɟ ɛɟɥɶɟ
yelek ɠɢɥɟɬ çorap ɧɨɫɤɢ
kopça ɡɚɫɬɟɠɤɚ mendil ɧɨɫɨɜɨɣ ɩɥɚɬɨɤ
fermuar ɡɚɫɬɟɠɤɚ-ɦɨɥɧɢɹ ayakkabı ɨɛɭɜɶ
ökçe ɤɚɛɥɭɤ elbise, giysi ɨɞɟɠɞɚ
cep ɤɚɪɦɚɧ palto ɩɚɥɶɬɨ
külotlu çorap ɤɨɥɝɨɬɤɢ ceket ɩɢɞɠɚɤ
tulum ɤɨɦɛɢɧɟɡɨɧ yağmurluk ɩɥɚɳ
takım, elbise ɤɨɫɬɸɦ kemer ɩɨɹɫ
mayo ɤɭɩɚɥɶɧɢɤ düğme ɩɭɝɨɜɢɰɵ
keten ɥɺɧ gömlek ɪɭɛɚɲɤɚ
manto ɦɚɧɬɨ ipek ɲɟɥɤ
kaban ɤɭɪɬɤɚ ɞɥɢɧɧɚɹ etek ɸɛɤɚ
mont ɤɭɪɬɤɚ ɤɨɪɨɬɤɚɹ

114
.F0W PU  '

Günaydın. Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ.
Günaydın efendim. Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ, ɝɨɫɩɨɞɢɧ.
Neden şikaetçisiniz? ɇɚ ɱɬɨ ɠɚɥɭɟɬɟɫɶ?
Gece yatarken çok iyiyim. ɇɨɱɶɸ, ɥɨɠɚɫɶ ɫɩɚɬɶ, ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɨ ɫɟɛɹ ɱɭɜɫɬɜɭɸ.
Uyanırken beni çok rahatsız ediyor. ɉɪɨɫɵɩɚɹɫɶ, ɨɱɟɧɶ ɩɥɨɯɨ ɫɟɛɹ ɱɭɜɫɬɜɭɸ.
Belki midem ağrıyor? Ɇɨɠɟɬ ɠɟɥɭɞɨɤ ɛɨɥɢɬ?
Bekleyin! ɉɨɞɨɠɞɢɬɟ!
Önce bir muayene adelim. ɉɪɟɠɞɟ ɹ ɫɞɟɥɚɸ ɨɫɦɨɬɪ.
Ateşin 36,6 C. Normal. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɚɹ, 36,6 ɋ.
Tansiyonun da normal. Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ ɬɨɠɟ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ.
Lütfen, gömleği çıkarın. ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɪɭɛɚɲɤɭ ɫɧɢɦɢɬɟ.
Derin nefes alın. Ƚɥɭɛɨɤɨ ɜɡɞɨɯɧɢɬɟ.
Nefesinizi tutun. Ɂɚɞɟɪɠɢɬɟ ɞɵɯɚɧɢɟ.
Bırakın. ȼɵɞɨɯɧɢɬɟ.
Neyim var doktor? ɑɬɨ ɫɨ ɦɧɨɣ, ɞɨɤɬɨɪ?
Kesin bir şey söyleyemem. ɇɢɱɟɝɨ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɧɟ ɫɤɚɠɭ.
Kan ve idrar tahlili yaptırmamız gerekiyor. Ⱥɧɚɥɢɡ ɤɪɨɜɢ ɢ ɦɨɱɢ ɧɭɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ.
Lütfen, şu tartının üstüne çıkın. ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɧɚ ɷɬɢ ɜɟɫɵ ɜɫɬɚɧɶɬɟ.
Yüz kilo. ɋɬɨ ɤɢɥɨɝɪɚɦɦ.
Sizin boyunuz için kilonuz fazla. Ⱦɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɚɲɟɝɨ ɪɨɫɬɚ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɧɨɝɨ.
Rejim yapmalısınız. ȼɚɦ ɧɭɠɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɪɟɠɢɦ.
Size bir reçete yazıyorum. ȼɵɩɢɫɵɜɚɸ ɜɚɦ ɪɟɰɟɩɬ.

apse ɚɛɫɰɟɫɫ tedavi ɥɟɱɟɧɢɟ


anjin ɚɧɝɢɧɚ sıtma ɥɢɯɨɪɚɞɤɚ
eczane ɚɩɬɟɤɚ nezle ɧɚɫɦɨɪɤ
uykusuzluk ɛɟɫɫɨɧɧɢɰɚ bayılma ɨɛɦɨɪɨɤ
ağrı ɛɨɥɶ yanık ɨɠɨɝ
hasta ɛɨɥɶɧɨɣ zehirlenme ɨɬɪɚɜɥɟɧɢɟ
iltihap ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ felç ɩɚɪɚɥɢɱ
zatürre ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɥɟɝɤɢɯ kırık ɩɟɪɟɥɨɦ
doktor ɜɪɚɱ ishal ɩɨɧɨɫ
çıkık ɜɵɜɢɯ apandisit ɚɩɩɟɧɞɢɰɢɬ
gastrit ɝɚɫɬɪɢɬ üşütme ɩɪɨɫɬɭɞɚ
başağrısı ɝɨɥɨɜɧɚɹ ɛɨɥɶ nabız ɩɭɥɶɫ
başdönmesi ɝɨɥɨɜɨɤɪɭɠɟɧɢɟ yara ɪɚɧɚ
grip ɝɪɢɩɩ kusma ɪɜɨɬɚ
tansiyon ɞɚɜɥɟɧɢɟ kuron ɤɨɪɨɧɤɚ
son kullanma tarihi ɫɪɨɤ ɝɨɞɧɨɫɬɢ kanama ɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɟ
tifo ɬɢɮ cerrah ɯɢɪɭɪɝ
dişdolgusu ɡɭɛɧɚɹ ɩɥɨɦɛɚ bulantı ɬɨɲɧɨɬɚ
takmadiş ɡɭɛɧɨɣ ɩɪɨɬɟɡ iğne ɭɤɨɥ
enfarktüs ɢɧɮɚɪɤɬ ezik ɭɲɢɛ
kolit ɤɨɥɢɬ ülser ɹɡɜɚ
115
HU     d 

Bana hangi oteli tavsiye ediyorsunuz? Ʉɚɤɨɣ ɨɬɟɥɶ ɜɵ ɦɧɟ ɩɨɫɨɜɟɬɭɟɬɟ?
Buraya yakın temiz ve rahat Çırağan oteli var.
ɇɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬɫɸɞɚ ɟɫɬɶ ɱɢɫɬɵɣ ɢ ɭɞɨɛɧɵɣ ɨɬɟɥɶ ɑɵɪɚɝɚɧ».
Pahalı değildir. ɇɟ ɞɨɪɨɝɨɣ.
İki kişilik bir odanız var mı? ȿɫɬɶ ɥɢ ɭ ɜɚɫ ɤɨɦɧɚɬɚ ɞɥɹ ɞɜɨɢɯ?
Evet, efendim. Ⱦɚ, ɝɨɫɩɨɞɢɧ.
Odayı görebilir miyim, lütfen? Ɇɨɝɭ ɹ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɤɨɦɧɚɬɭ?
Bu oda çok karanlık. ɗɬɚ ɤɨɦɧɚɬɚ ɨɱɟɧɶ ɬɟɦɧɚɹ.
Bunu beğenmedim. Ɉɧɚ ɦɧɟ ɧɟ ɩɨɧɪɚɜɢɥɚɫɶ.
Daha aydınlık bir oda var mı? ȿɫɬɶ ɥɢ ɭ ɜɚɫ ɛɨɥɟɟ ɫɜɟɬ ɥɚɹ?
Evet, efendim. Ⱦɚ, ɝɨɫɩɨɞɢɧ.
Bu oda deniz manzaralı bakınız.
ɉɨɫɦɨɬɪɢɬɟ ɷɬɭ ɤɨɦɧɚɬɭ ɫ ɜɢɞɨɦ ɧɚ ɦɨɪɟ.
Bunu beğendim. ɗɬɚ ɦɧɟ ɩɨɧɪɚɜɢɥɚɫɶ.
Kahvaltı kaçta veriliyor? ȼ ɤɨɬɨɪɨɦ ɱɚɫɭ ɡɚɜɬɪɚɤ?
Kahvaltı aşağıda 7.00¶den 10.00¶a kadar olur.
Ɂɚɜɬɪɚɤ ɜɧɢɡɭ ɫ 7.00 ɞɨ 10.00.
Lütfen bir tane daha battaniye verin. ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɞɚɣɬɟ ɟɳɟ ɨɞɧɨ ɨɞɟɹɥɨ.
Odamın anahtarı nerede? Ƚɞɟ ɤɥɸɱ ɨɬ ɧɨɦɟɪɚ?
Yarın sabah gideceğim. ə ɡɚɜɬɪɚ ɭɬɪɨɦ ɭɟɡɠɚɸ.
Hesabı hazırlayın. ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɩɪɢɝɨɬɨɜɶɬɟ ɫɱɟɬ.
Beni sabah saat beşte uyandırınız, lütfen.
Ɋɚɡɛɭɞɢɬɟ ɦɟɧɹ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ ɭɬɪɨɦ ɜ ɩɹɬɶ.
Eşyamı aşağıya indirtin. ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɫɩɭɫɬɢɬɟ ɦɨɢ ɜɟɳɢ ɜɧɢɡ.

banyo ɜɚɧɧɚ yastık ɩɨɞɭɲɤɚ


çatal ɜɢɥɤɚ yangın çıkışı ɩɨɠɚɪɧɵɣ ɜɵɯɨɞ
otel ɝɨɫɬɢɧɢɰɚ yatak ɤɪɨɜɚɬɶ, ɩɨɫɬɟɥɶ
duş ɞɭɲ çarşaf ɩɪɨɫɬɵɧɹ
anahtar ɤɥɸɱ bardak ɫɬɚɤɚɧ
oda ɤɨɦɧɚɬɚ masa ɫɬɨɥ
koltuk ɤɪɟɫɥɨ sandalye ɫɬɭɥ
ampul ɥɚɦɩɨɱɤɚ tabak ɬɚɪɟɥɤɚ
kaşık ɥɨɠɤɚ lavabo ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ
asansör ɥɢɮɬ ütü ɭɬɸɝ
bıçak ɧɨɠ buzdolabı ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ
oda numarası ɧɨɦɟɪ ɤɨɦɧɚɬɵ dolap ɲɤɚɮ
battaniye, yorgan ɨɞɟɹɥɨ

116
=[
F @   7'

Moskova¶ya uçakla gitmek istiyorum. ə ɯɨɱɭ ɜɵɥɟɬɟɬɶ ɜ Ɇɨɫɤɜɭ ɫɚɦɨɥɟɬɨɦ.
Uçak biletleri nerede satılıyor? Ƚɞɟ ɩɪɨɞɚɸɬ ɛɢɥɟɬɵ ɧɚ ɫɚɦɨɥɟɬ?
Uçak saat kaçta kalkıyor? ȼɨ ɫɤɨɥɶɤɨ ɭɥɟɬɚɟɬ ɫɚɦɨɥɟɬ?
Uçak saat on birde kalkıyor. ɋɚɦɨɥɟɬ ɭɥɟɬɚɟɬ ɜ ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɶ.
Uçuş süresi ne kadar? Ʉɚɤɨɜɚ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɥɟɬɚ?
İki buöuk saat. Ⱦɜɚ ɫ ɩɨɥɨɜɢɧɨɣ ɱɚɫɚ.

hava alanı ɚɷɪɨɞɪɨɦ


yer ayırtmak ɛɪɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɦɟɫɬɨ
kalkış ɜɡɥɟɬ
dış hatlar ɜɧɟɲɧɢɟ ɥɢɧɢɢ
iç hatlar ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɥɢɧɢɢ
havayolu ɜɨɡɞɭɲɧɚɹ ɥɢɧɢɹ
hareket zamanı ɜɪɟɦɹ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
gelme zamanı ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɛɵɬɢɹ
şehre çıkış ɜɵɯɨɞ ɜ ɝɨɪɨɞ
emanet ɤɚɦɟɪɚ ɯɪɚɧɟɧɢɹ
fazla yük ɥɢɲɧɢɣ ɜɟɫ
sefer numarası ɧɨɦɟɪ ɪɟɣɫɚ
dönüş bileti ɨɛɪɚɬɧɵɣ ɛɢɥɟɬ
gecikme ɨɩɨɡɞɚɧɢɟ
iptal edilmiş sefer ɨɬɦɟɧɟɧɧɵɣ ɪɟɣɫ
yolcular ɩɚɫɫɚɠɢɪɵ
uçuş ɩɨɥɟɬ
geliş ɩɪɢɛɵɬɢɟ
iniş ɩɨɫɚɞɤɚ
tarife ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ
kayıt ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ
sefer ɪɟɣɫ
emniyet kemeri ɪɟɦɟɧɶ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
uçak ɫɚɦɨɥɟɬ
hostes ɫɬɸɚɪɞɟɫɫɚ

117
9YFY   ß*)-

Doldurulacak kağıtlar nerede? Ƚɞɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɛɥɚɧɤɢ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ?
Burada alınız. Ɂɞɟɫɶ ɜɨɡɶɦɢɬɟ.
İşte bütün eşyalarım ± bu bavulu ve şu çanta.
ɗɬɨ ɜɫɟ ɦɨɢ ɜɟɳɢ ± ɷɬɨɬ ɱɟɦɨɞɚɧ ɢ ɷɬɚ ɫɭɦɤɚ.
Zati ihtiyacım için eşyadan başka bir şeyim yok.
ɍ ɦɟɧɹ ɧɟɬ ɧɢɱɟɝɨ ɤɪɨɦɟ ɥɢɱɧɵɯ ɜɟɳɟɣ.
Hediye için bu şeyleri aldım. ɗɬɢ ɜɟɳɢ ɞɥɹ ɩɨɞɚɪɤɚ ɩɪɢɨɛɪɟɥ.
Eşyalarımıza bakıldı. ȼɚɲɢ ɜɟɳɢ ɨɫɦɨɬɪɟɧɵ.
Bavullarınızı kapatabilirsiniz. Ɇɨɠɟɬɟ ɡɚɤɪɵɬɶ ɱɟɦɨɞɚɧ.
Muayene bitti. Ɉɫɦɨɬɪ ɨɤɨɧɱɟɧ.
Geçebilirsiniz. Ɇɨɠɟɬɟ ɩɪɨɣɬɢ.

ad ɢɦɹ ikametğah ɦɟɫɬɨɠɢɬɟɥɶɫɬɜɨ


ana adı ɢɦɹ ɦɚɬɟɪɢ doğum yeri ɦɟɫɬɨ ɪɨɠɞɟɧɢɹ
baba adı ɢɦɹ ɨɬɰɚ milliyet ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ
baş açık ɛɟɡ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɭɛɨɪɚ tahsil durumu ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ön ɚɧɮɚɫ pasaport ɩɚɫɩɨɪɬ
mezhep, din ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚɧɢɟ uyrukluk ɩɨɞɞɚɧɫɬɜɨ
dul ɜɞɨɜɚ, ɜɞɨɜɟɰ cinsiyet ɩɨɥ
ikamet tezkeresi ɜɢɞ ɧɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɨ imza ɩɨɞɩɢɫɶ
vize ɜɢɡɚ hamilinin imzası ɩɨɞɩɢɫɶ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ
mezun ɜɵɩɭɫɤɧɢɤ büyük elçilik ɩɨɫɨɥɶɫɬɜɨ
tabiiyet, vatandaşlık ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨ gümrük vergisi ɩɨɲɥɢɧɚ
sınır ɝɪɚɧɢɰɚ vizenin temdidi ɩɪɨɞɥɟɧɢɟ ɜɢɡɵ
doğum tarihi ɞɚɬɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ meslek ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ
muteber ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɣ boşanmış ɪɚɡɜɟɞɟɧɧɵɣ
beyanname ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ makbuzu ɪɚɫɩɢɫɤɚ
beyanname doldurmak ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɸ ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ medeni hali ɫɟɦɟɣɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
evli ɠɟɧɚɬɵɣ, ɡɚɦɭɠɧɹɹ bedel ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
yabancı ɢɧɨɫɬɪɚɧɟɰ fotoğraf ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ
konsolosluk ɤɨɧɫɭɥɶɫɬɜɨ bekar ɯɨɥɨɫɬɨɣ, ɯɨɥɨɫɬɚɹ
hüviyet ɥɢɱɧɨɫɬɶ seyahatin maksadı ɰɟɥɶ ɩɨɟɡɞɤɢ

118
@P@W @ 
F  a '"-*)- 

Acele etmeyin! ɇɟ ɫɩɟɲɢɬɟ!
Acele edin! ɋɤɨɪɟɟ!
Allah affetsin! ɉɪɨɫɬɢ, Ƚɨɫɩɨɞɢ!
Allah aşkına! Ɋɚɞɢ Ȼɨɝɚ!
Allah kahretsin! ɉɭɫɬɶ Ȼɨɝ ɩɨɤɚɪɚɟɬ!
Allah kolaylık versin! Ȼɨɝ ɜ ɩɨɦɨɳɶ!
Allah korusun! ɋɨɯɪɚɧɢ, Ȼɨɝ!
Aman Tanrım! Ɉ, Ȼɨɠɟ! ɉɨɦɢɥɭɣ, Ƚɨɫɩɨɞɢ!
Bayramınız kutlu olsun! ɉɨɡɞɪɚɜɥɹɸ ɫ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ!
Bana bir iyilik yapar mısınız? ɇɟ ɨɤɚɠɢɬɟ ɥɢ ɜɵ ɦɧɟ ɭɫɥɭɝɭ?
Benim için farketmez. Ɇɧɟ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ.
Bozuk paranız var mı? ȿɫɬɶ ɥɢ ɭ ɜɚɫ ɦɟɥɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ?
Bozuk yok. Ɇɟɥɤɢɯ ɞɟɧɟɝ ɧɟɬ.
Böyle yap. Öyle yapma. Ⱦɟɥɚɣ ɬɚɤ. Ɍɚɤ ɧɟ ɞɟɥɚɣ.
Eninde sonunda... ȼ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ«
Haklısın. ȼɵ ɩɪɚɜɵ.
Hiç birşey. ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɢɱɟɝɨ.
İyi misiniz? ɍ ɜɚɫ ɜɫɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ?
İyiyim. Tamam. ɍ ɦɟɧɹ ɜɫɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ.
İyi görünüyorsunuz. ɏɨɪɨɲɨ ɜɵɝɥɹɞɢɬɟ.
İyi vakit geçirdiniz mi? ɏɨɪɨɲɨ ɥɢ ɩɪɨɜɟɥɢ ɜɪɟɦɹ?
Kendiniz seçin! ȼɵɛɢɪɚɣɬɟ!
Merak etmeyin! ɇɟ ɛɟɫɩɨɤɨɣɬɟɫɶ!
Ne demek istiyorsunuz? ɑɬɨ ɜɵ ɯɨɬɢɬɟ ɷɬɢɦ ɫɤɚɡɚɬɶ?
Olur mu? ȼɵ ɫɨɝɥɚɫɧɵ?
Olur. ɋɨɝɥɚɫɟɧ. ɗɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ.
Olmaz. ɇɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ. ɗɬɨ ɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ.
Şansınızı deneyin! ɂɫɩɵɬɚɣɬɟ ɲɚɧɫ! ɉɨɩɪɨɛɭɣɬɟ!
Şerefe! ȼ ɜɚɲɭ ɱɟɫɬɶ. Ɂɚ ɜɚɲɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ!
Şöyle böyle. Ȼɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ.
Şundan bundan konuştuk. ɉɨɝɨɜɨɪɢɥɢ ɨ ɬɨɦ ɨ ɫɟɦ.
azgeçtim. ə ɩɟɪɟɞɭɦɚɥ.
ə ɨɬɤɚɡɵɜɚɸɫɶ ɨɬ ɩɪɟɠɧɟɝɨ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ
Geçmiş olsun. ɉɭɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɜɚɲɟ ɝɨɪɟ.
ɀɟɥɚɸ ɜɚɦ ɩɨɩɪɚɜɢɬɶɫɹ.
Haydi! Ⱦɚɜɚɣ!
Hayırlı olsun! ɀɟɥɚɸ ɭɞɚɱɢ!
Ne oldu? ɑɬɨ ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ?
Oldu olacak. Ȼɵɥɚ ɧɟ ɛɵɥɚ.
Olduğu kadar. ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ.

119
D [>!
    !"…--

Açık Ɉɬɤɪɵɬɨ
Bayanlar ɀɟɧɫɤɢɣ
Baylar Ɇɭɠɫɤɨɣ
Boş ɋɜɨɛɨɞɧɨ
Boyalı! Ɉɤɪɚɲɟɧɨ!
Cadde ɉɪɨɫɩɟɤɬ
Cami Ɇɟɱɟɬɶ
Çarşı Ɋɵɧɨɤ
Çekiniz Ɍɹɧɢɬɟ
Çıkış ȼɵɯɨɞ
Çöp atmayınız Ɇɭɫɨɪ ɧɟ ɛɪɨɫɚɬɶ!
Danışma ɋɩɪɚɜɨɱɧɨɟ ɛɸɪɨ
Dokunmayınız! ɇɟ ɬɪɨɝɚɬɶ!
Dur! ɋɬɨɣ!
Durak Ɉɫɬɚɧɨɜɤɚ
Gar ȼɨɤɡɚɥ
Geçit ɉɟɪɟɯɨɞ
Giriş ȼɯɨɞ
Gişe Ʉɚɫɫɚ
İçilmez! ɇɟ ɞɥɹ ɩɢɬɶɹ!
İndirim ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɰɟɧ
İtiniz Ɍɨɥɤɚɣɬɟ
Kapalı Ɂɚɤɪɵɬɨ
Kiralık ɋɞɚɟɬɫɹ
Kredi kartı kabul ederiz Ʉɪɟɞɢɬɧɵɟ ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ.
Meşgul Ɂɚɧɹɬɨ
Metro Ɇɟɬɪɨ
Muhasebe Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ
Müdür Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
Müze Ɇɭɡɟɣ
Otobüs durağı Ⱥɜɬɨɛɭɫɧɚɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ
Otogar Ⱥɜɬɨɜɨɤɡɚɥ
PTT ɉɨɱɬɚ. Ɍɟɥɟɮɨɧ. Ɍɟɥɟɝɪɚɮ.
Satılık ɉɪɨɞɚɟɬɫɹ
Sigara içilmez! ɇɟ ɤɭɪɢɬɶ!
Sokak ɍɥɢɰɚ
Şehir merkezi ɐɟɧɬɪ ɝɨɪɨɞɚ
Taksi durağı ɋɬɨɹɧɤɚ ɬɚɤɫɢ
Tuvalet Ɍɭɚɥɟɬ
Ucuzluk ɍɞɟɲɟɜɥɟɧɢɟ

120
ÅÅe

Ağlamayan çocuğa meme vermezler.
ɇɟ ɩɥɚɱɭɳɟɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ ɝɪɭɞɶ ɧɟ ɞɚɟɬɫɹ. (Ⱦɢɬɹ ɧɟ ɩɥɚɱɟɬ, ɦɚɬɶ ɧɟ ɪɚɡɭɦɟɟɬ.)
Ak akça kara gün içindir.
Ȼɟɥɚɹ ɞɟɧɟɠɤɚ ɩɪɨ ɱɟɪɧɵɣ ɞɟɧɶ.
Akıl para ile satılmaz.
ɍɦ ɡɚ ɞɟɧɶɝɢ ɧɟ ɩɪɨɞɚɟɬɫɹ.
Ayağını yorganına göre uzat.
ɉɪɨɬɹɝɢɜɚɣ ɧɨɝɢ ɩɨ ɨɞɟɹɥɭ.
(ɉɨ ɨɞɟɠɤɟ ɩɪɨɬɹɝɢɜɚɣ ɧɨɠɤɢ.)
Az söyle, çok dinle.
Ɇɚɥɨ ɝɨɜɨɪɢ, ɦɧɨɝɨ ɫɥɭɲɚɣ.
Armut dalının dibine düşer.
Ƚɪɭɲɚ ɩɨɞ ɜɟɬɤɨɣ ɩɚɞɚɟɬ.
(əɛɥɨɤɨ ɨɬ ɹɛɥɨɧɢ ɧɟ ɞɚɥɟɤɨ ɩɚɞɚɟɬ.)
Balık baştan kokar.
Ɋɵɛɚ ɫ ɝɨɥɨɜɵ ɝɧɢɟɬ.
Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp.
ɇɟ ɡɧɚɬɶ ɧɟ ɫɬɵɞɧɨ, ɫɬɵɞɧɨ ɧɟ ɭɱɢɬɶɫɹ.
Bügünün işini yarına bırakma.
ɇɟ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɣ ɧɚ ɡɚɜɬɪɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɲɶ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɟɝɨɞɧɹ.
Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
Ƚɨɪɚ ɫ ɝɨɪɨɣ ɧɟ ɫɯɨɞɢɬɫɹ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɫ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɫɯɨɞɢɬɫɹ.
Dağ fare doğurdu.
Ƚɨɪɚ ɪɨɞɢɥɚ ɦɵɲɶ.
Dikensiz gül olmaz.
Ɋɨɡɵ ɛɟɡ ɲɢɩɨɜ ɧɟ ɛɵɜɚɟɬ.
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
Ƚɨɜɨɪɹɳɟɝɨ ɩɪɚɜɞɭ ɢɡ ɞɟɜɹɬɢ ɞɟɪɟɜɟɧɶ ɩɪɨɝɧɚɥɢ.
Eşeği düğüne çağırmışlar: Ya odun eksik, ya su» demiş.
ɂɲɚɤɚ ɡɜɚɥɢ ɧɚ ɫɜɚɞɶɛɭ: ɂ ɞɪɨɜ ɧɟɬ, ɢ ɜɨɞɵ» ɫɤɚɡɚɥɢ.
(ɂɲɚɤɚ ɩɪɢɝɥɚɫɢɥɢ ɧɚ ɫɜɚɞɶɛɭ: ɧɭɠɧɨ ɛɵɥɨ ɜɨɡɢɬɶ ɞɪɨɜɚ ɢ ɜɨɞɭ.)
Savaş yokken kahramanlık gösterilmez ki.
Ʉɨɝɞɚ ɧɟɬ ɜɨɣɧɵ, ɝɟɪɨɣɫɬɜɚ ɧɟ ɩɪɨɹɜɢɲɶ.
İyi dost kara günde belli olur.
Ⱦɪɭɝ ɩɨɡɧɚɟɬɫɹ ɜ ɛɟɞɟ.
Kırk hırsız bir çıplağı soymamış.
ɋɨɪɨɤ ɜɨɪɨɜ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɥɨɝɨ ɧɟ ɪɚɡɞɟɧɭɬ.
Sütten ağzı yanan ayranı üfleyerek içer.
Ɉɛɠɟɝɲɢɣ ɪɨɬ ɦɨɥɨɤɨɦ ɚɣɪɚɧ ɩɶɟɬ ɩɨɞɭɜɲɢ.
(Ɉɛɠɟɝɲɢɫɶ ɧɚ ɦɨɥɨɤɟ, ɞɭɟɬ ɧɚ ɜɨɞɭ.)
akit nakittir.
ȼɪɟɦɹ ± ɞɟɧɶɝɢ.
Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.
Ʌɟɬɨɦ ɬɟɧɶ ɩɪɢɹɬɧɚ, ɡɢɦɨɣ ɦɟɲɨɤ ɩɭɫɬɨɣ.
121
 Ån “n


.@ F _0W
R ‚

Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye?
Ne zaman yıkılıp gidecek bu güzelim kubbe?
Aklın yollarıyla ölçüp biçemezsin bunu sen:
Mantıkların, kıyasların sökmez senin bu işte.

**' S(7*‚
ɗɬɨ ɡɜɟɡɞɧɨɟ ɧɟɛɨ ɤɨɝɞɚ ɧɚɱɚɥɨ ɜɪɚɳɟɧɢɟ?
Ʉɨɝɞɚ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɦɭ ɫɜɨɞɭ ɩɪɢɞɟɬ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ?
ɍɦɨɦ ɬɵ ɟɝɨ ɧɟ ɨɯɜɚɬɢɲɶ,
ɋɪɚɜɧɢɬɶ ɟɝɨ ɧɟ ɫ ɱɟɦ. ȼɫɟ, ɯɜɚɬɢɬ.

5Y 0
IW ‚
Biz bu dünyada bir oyun sahnesindeyiz,
Yönetmen Felek usta, oyuncular da biz,
Oyuna çıkıyoruz birer ikişer,
Bitti mi oyuni sandıktayız hepimiz.


#(o ‚
  ɗɬɨɬ ɦɢɪ ± ɫɰɟɧɚ ɬɟɚɬɪɚ.
ɋɭɞɶɛɚ ± ɪɟɠɢɫɫɟɪ, ɦɵ ± ɚɪɬɢɫɬɵ. Ⱥ ɡɚɜɬɪɚ
ɇɚ ɫɰɟɧɭ ɨɞɢɧ ɡɚ ɞɪɭɝɢɦ ɜɵɫɬɭɩɚɟɦ.
Ʉɨɧɟɰ ɥɢ ɢɝɪɟ? ȼɫɟ ɜ ɹɳɢɤ ɫɵɝɪɚɟɦ.

JYFPI W‚
Bir geldi mi derin ölüm uykusu,
Biter bu dünyanın dedikodusu.
Ölenden bir haber bekler insanlar,
Ne söylesin? Bilmez ki ne olduğunu...

*(o7b
ɉɪɢɲɟɥ ɝɥɭɛɨɤɢɣ ɫɦɟɪɬɢ ɫɨɧ,
ɋɩɥɟɬɧɢ ɦɢɪɫɤɢɟ ɨɤɨɧɱɟɧɵ.
ɀɞɭɬ ɨɬ ɭɦɟɪɲɟɝɨ: ɱɬɨ ɨɧ?
ɇɟ ɡɧɚɸɬ ɱɬɨ ɥɢ, ɜɫɟ ɤɨɧɱɟɧ ɨ.

9Y >
R U 
Fm
Beni özene bezene yaratan kim? Sen!
Ne yapacağımı da yazmışsın önceden.
Demek günah işleten de sensin bana,
Öyleyse nedir o cennet, cehennem?

122
 +m
Ʉɬɨ ɫɨɬɜɨɪɢɥ ɦɟɧɹ ɫɜɨɢɦɢ ɫɬɚɪɚɧɢɹɦɢ? Ɍɵ.
ȼɫɟ, ɱɬɨ ɹ ɫɞɟɥɚɸ, ɤɬɨ ɧɚɩɢɫɚɥ ɡɚɪɚɧɟɟ? Ɍɵ.
ɋɬɚɥɨ ɛɵɬɶ ɢ ɝɪɟɯ ɦɨɣ ɬɜɨɟ ɬɜɨɪɟɧɢɟ?
ɑɬɨ ɬɨɝɞɚ ɪɚɣ ɢ ɱɬɨ ɚɞ? Ɋɚɡɜɟɣ ɫɨɦɧɟɧɢɹ?

JFYPU@F_‚
İnsan yiyip içmeden, giymeden edemez,
Bunlar için didinene bir şey denemez,
Daha fazlası için bükülmeyin dostlar,
Bu güzelim ömür satmaya, inanın de ğmez.


#(', -‚
Ɋɚɡɞɟɬɵɦ, ɛɟɡ ɩɢɳɢ, ɜɨɞɵ ɱɟɥɨɜɟɤ ɠɢɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ.
Ɍɚɤɨɝɨ ɧɟ ɩɪɨɛɭɣ ɢ ɬɵ, ɧɟ ɩɨɦɨɠɟɬ.
ɇɨ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ ɝɧɢɬɟɫɶ, ɞɪɭɡɶɹ, ɠɢɜɢɬɟ ɞɨɫɬɨɣɧɨ.
ɗɬɭ ɩɪɟɤɪɚɫɧɭɸ ɠɢɡɧɶ ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ ɧɟ ɫɬɨɢɬ.

9K Y Y>IRUWU‚
Ey kör! Bu yer, bu gök, bu yıldızlar boştur boş,
Bırak onu bunu da, gönlünü hoş tut, hoş,
Şu durmadan kurulup dağılan evrende,
Bir nefestir alacağın, o da boştur, boş.

',],+*‚
ȼ ɛɟɫɩɪɨɫɜɟɬɧɨɣ ɱɟɪɟɞɟ
Ɂɚɪɨɠɞɟɧɶɹ ɢ ɪɚɫɩɚɞɚ
Ɇɢɪɚ ɧɚɲɟɝɨ. ɇɢɝɞɟ
ɇɟ ɧɚɣɞɟɲɶ ɬɵ ɫɦɵɫɥɚ, ɥɚɞɚ.
ɋɞɟɥɚɣ ɜɡɞɨɯ ɨɞɢɧ. ɂ ɬɨɬ
Ɍɚɤ ɠɟ ɩɭɫɬɶ, ɤɚɤ ɧɟɛɨɫɜɨɞ.

= R 
PK WIW‚
Bu dünya kimseye kalmaz, bilesin,
Er geç kuyusunu kazar herkesin,
Tut ki Nuh kadar yaşadın zor belâ,
Sonunda yok olacak değil misin?

 *o $#b
ɉɨɜɟɪɶ, ɜ ɷɬɨɦ ɦɢɪɟ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɡɚɞɟɪɠɢɬ ɫɹ.
Ɋɚɧɨ ɥɢ, ɩɨɡɞɧɨ ɥɢ ɹɦɭ ɤɨɩɚɬɶ
Ʉɚɠɞɨɦɭ. ɏɨɬɶ ɬɵ ɞɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɇɨɹ ɩɪɨɞɟɪɠɢɲɶɫɹ
ɇɟ ɛɟɡ ɤɨɧɰɚ ɠɟ, ɬɵ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɢɡɧɚɬɶ!

123
 [:
P
_RF‚
Baharlar yazlar geçer, sonbahar gelir,
Ömrün yaprakları dökülür bir bir,
Madem ki bu dünyada kalıcı değilim,
Sevgisiz yaşamak eşşekliktir derim.


("#%"m
ɉɪɨɯɨɞɹɬ ɜɟɫɧɵ ɢ ɥɟɬɚ,
Ɉɫɟɧɢ ɞɧɢ ɢɞɭɬ.
ɀɢɡɧɢ ɥɢɫɬɵ ɛɟɫɫɥɟɞɧɨ
Ɉɞɢɧ ɡɚ ɞɪɭɝɢɦ ɩɚɞɭɬ.
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɦɧɟ ɜ ɦɢɪɟ ɷɬɨɦ
Ȼɟɡ ɫɦɟɪɬɢ ɩɪɨɠɢɬɶ ɧɟɬ ɨɫɧɨɜ,
ɀɢɬɶ ɛɟɡ ɥɸɛɜɢ, ɚɫɤɟɬɨɦ
Ɋɚɜɧɨ ɛɵɬɶ ɩɪɨɫɬɨ ɨɫɥɨɦ.

2 PWWb
Şarap iç; bire birdir derde tasaya
Ne bu dünya kalır, ne öteki düna,
Ne müthiş ateştir o, ne can dolu su,
Çabuk ol, bulup içemezsin mezarda.

)#b
Ɉɬ ɩɟɱɚɥɢ ɢ ɡɚɛɨɬ, ɩɟɣ ɜɢɧɨ,
ȼ ɷɬɨɦ ɦɢɪɟ ɬɵ, ɢɥɶ ɜ ɬɨɦ. ȼɟɞɶ ɨɧɨ
ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɝɨɧɶ, ɫɨɤ, ɩɨɥɧɵɣ ɠɢɡɧɢ.
ɉɨɫɩɟɲɢ, ɧɟ ɢɫɩɢɜ ɜɢɧɚ, ɧɚ ɤɥɚɞɛɢɳɟ ɧɟ ɨɤɚɠɢɫɶ ɬɵ.

\RF 0‚
Birkaç gün içindir dünyada ikamet,
Çöllerde yel oldun, ırmakta su farz et,
Geçmiş, gelecekmiş, hiç kendini üzme,
Yaşamana bak, olmasın onlar sana dert.

 *)#(‚
ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɧɟɣ ɜ ɷɬɨɦ ɦɢɪɟ ɞɚɧɨ ɩɪɟɛɵɜɚɬɶ,
ȼɟɬɪɨɦ ɜ ɩɭɫɬɵɧɟ, ɜɨɞɨɣ ɥɢ ɜ ɪɟɤɟ ɬɟɛɟ ɫɬɚɬɶ,
ɉɪɨɲɥɵɦ ɥɢ, ɛɭɞɭɳɢɦ ɧɟ ɨɝɨɪɱɚɣ ɬɵ ɫɟɛɹ,
ɇɚ ɠɢɡɧɶ ɩɨɫɦɨɬɪɢ, ɩɭɫɬɶ ɫɬɪɚɞɚɧɢɟ ɦɢɧɭɟɬ ɬɟɛɹ.

124