You are on page 1of 3

SENARAI RUJUKAN

Abd Aziz Talib.(1987). Kesalahan Mengeja Menurut Sistem Ejaan Baru Bahasa
Malaysia. Satu Kajian Penilaian Terhadap Pelajar Tingkatan Empat. Dewan
Bahasa dan Pustaka.
Ab Rahman Ab Rashid, Yap Kim Fatt .( 1997) .Bahasa Melayu Komunikasi 1.
Penguasaan dan Penggunaan Bahasa Melayu & Bahasa Melayu Merentas
Kurikulum. Petaling Jaya: Longman Sdn Bhd.
Arbak Othman. (1981). Tatabahasa Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur : Sarjana
Enterprise.
Awang Hj. Latip .(1998). Kesalahan Ejaan Dalam Karangan bagi Pelajar Tingkatan
2 di Sekolah Menengah Kebangsaan Putatan Sabah. Satu tinjauan:
Penulisan Ilmiah sarjana Muda Pendidikan UKM.
Awang Sariyan (1995). Siri Dialog Bahasa II: Konsep Kesalahan Bahasa dalam
Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Azman Wan Chik, (1987). "Kesilapan Penggunaan Bahasa Malaysia oleh Muridmurid Melayu (Satu Kajian) dalam Abdullah Hassan, Hasnah Ibrahim dan
Mashudi Kader (ed.), 1987. Kesalahan Bahasa dalam Bahasa Malaysia.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 208230.
Abd Aziz Talib. (1987). Kesalahan Mengeja Menurut Sistem Ejaan Baru Bahasa
Malaysia. Satu Kajian Penilaian Terhadap Pelajar Tingkatan Empat. Dewan
Bahasa dan Pustaka.
Abdul Hamid Mahmood. (2012) . Gunakan Bahasa Melayu Yang Betul. Kuala
Lumpur. Aslita Sdn. Bhd.
Abdul Hamid Mahmood. (2012) . Menguasai Bahasa Melayu Tinggi. Kuala Lumpur.
Percetakan Zafar Sdn. Bhd.
Ab Rahman Ab Rashid, Yap Kim Fatt.(1997). Bahasa Melayu Komunikasi 1.
Penguasaan dan Penggunaan Bahasa Melayu & Bahasa Melayu Merentas
Kurikulum. Petaling Jaya: Longman Sdn Bhd.
Arbak Othman. (1981). Tatabahasa Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur : Sarjana
Enterprise.
Asmah Hj. Omar. (2008). Nahu Kemas Kini : Panduan Bahasa yang Baik dan Betul:
Kuala Lumpur, PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Awang Hj. Latip .(1998). Kesalahan Ejaan Dalam Karangan bagi Pelajar Tingkatan
2 di Sekolah Menengah Kebangsaan Putatan Sabah. Satu tinjauan: Penulisan
Ilmiah sarjana Muda Pendidikan UKM.
Awang Sariyan (1995). Siri Dialog Bahasa II: Konsep Kesalahan Bahasa dalam
Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Azman Wan Chik, (1987). "Kesilapan Penggunaan Bahasa Malaysia oleh Muridmurid Melayu (Satu Kajian) dalam Abdullah Hassan, Hasnah Ibrahim dan
Mashudi Kader (ed.), 1987. Kesalahan Bahasa dalam Bahasa Malaysia.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 208230.
Dr. Ali Mahmood, Mashudi Bahari, Lokman Abd Wahid. (2007). HBML1203.
Pengenalan Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Seri Kembangan. Meteor
Doc Sdn.Bhd.
Dr. Ali Mahmood, Mashudi Bahari, Lokman Abd Wahid. (2007). HBML1203.
Pengenalan Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Seri Kembangan. Meteor
Doc Sdn.Bhd.
Juriah Long, Raminah Hj Sabran, Sofia Hamid. (1990). Perkaedahan Pengajaran
Bahasa Malaysia. Petaling Jaya. Fajar Bakti Sdn.Bhd.
Mohd. Isa Abd. Razak, (1997). "Pemarkahan Karangan Sekolah Rendah". Maktab
Perguruan Keningau, 1997. Kertas kerja Bengkel Peraturan Memberi
Markah UPSR Zon Pegalan di PKG Keningau, 24 Mei 1997.
Mohd Sharani Ahmad. (2004). Mengurus Kanak-Kanak Yang Susah Belajar.
Pahang: PTS Publications & Distributors Sdn Bhd.
Mohd Nahrawi b. Yusof (1999). Analisis Kesalahan Penggunaan Kata Majmuk
dalam Penulisan Karangan Pelajar Tiongkatan Empat. Satu Tinjauan.
Penulisan Ilmiah Sarjana Muda Pendidikan. UKM.
Mohd. Isa Abd. Razak, (1997). "Pemarkahan Karangan Sekolah Rendah". Maktab
Perguruan Keningau, 1997. Kertas kerja Bengkel Peraturan Memberi
Markah UPSR Zon Pegalan di PKG Keningau, 24 Mei 1997.
Mohd Sharani Ahmad. (2004). Mengurus Kanak-Kanak Yang Susah Belajar.
Pahang: PTS Publications & Distributors Sdn Bhd.
Mohd Nahrawi b. Yusof (1999). Analisis Kesalahan Penggunaan Kata Majmuk
dalam Penulisan Karangan Pelajar Tiongkatan Empat. Satu Tinjauan.
Penulisan Ilmiah Sarjana Muda Pendidikan. UKM.
Nik Safiah Karim, Farid M.Onn, Hashim Hj Musa, Abdul Hamid Mahmood. (2008)
Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan
Pustaka.

54

Ong Ching Guan. (2009). Kuasai Struktur Ayat Bahasa Melayu. Ampang. Dawama.
Sdn.Bhd.
Raminah Hj. Sabran. (1982). "Analisis Kesilapan Bahasa dan Kajian-Kajian yang
Berkaitan dengannya" dlm. Azman Wan Chik (ed.) Trend-Trend Baru dalam
Bidang Pendidikan Bahasa. Kuala Lumpur: Utusan Publication, hlm. 168
219.

55