You are on page 1of 131

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.

com to remove the watermark

4.2

4 Ovldaca indikanprvky

P alubn pota/zobrazovaci pstroje


149-oo2

.
5

ymbol

DTq{!D}

Chbov hlen

lnformace

187"

Prokluz ezaky slmy.

Snite penosov vkon stroje. Zkontrolujte


napnut emen. Zkontrolujte snlma /
nastaven snmae.Vozidlo znovu nastartujte.
Trv-li zvada nadle, sdlte servisu Error
code.

l;_l
lel

170"

lHl

tr

0
11

16

Vyprzdnn zsobnku

zrnazapnut.

potrubzsobnku zrna
vyklopeno.

|--;l

182*

Zsobnk zrna70

183*

Zsobnk zrna 1O0

6e"

Nahromadnv prostoru
vytsadel.

o/o,

!q_]

p]
|--;l

o/o,

16d*

Teplota hydraulickho
oleje pli vysok.

14

15

16

,tB

Vyistte chladic systm. Upravte


prchodnost stroje. Snite rychlost.
Zkontrolujte hydraulickou soustavu,

ochrana otek
vzntovho motoru
aktivn.

13

zastavte mlcen! - zsobnk zrna


vyprzdnte!

12

12

Zastavte stroj a zkontrolujte prostor vytsadel.


Zkontrolujte pohon vytsadel, snma/
nastaven snmae,konektory a veden.
Vozidlo znovu nastartujte. Trv-li zvada
nadle, sdlte servisu Error code.

Vzduchov filtr motoru

Byly rozpoznny pli vysok otky vznt,


motoru. K chyb dochz pi jzd z kopce.
Snite rychlost.
Zkontrolujte vzduchov filtr. Trv-li zvada
nadle, sdlte servisu Error code.

@
@

173*

174*

Hladina chladic kapaliny


pli nzk.

Doplte chladic mdium, zkontrolujte tsnost


chladicho systmu. Zkontrolujte snma,
Zkontrolujte konektory a veden. Vozidlo znovu
nastartujte. Trv-li zvada nadle, sdlte
servisu Error code.

ffi

80*

parkovac brzda

Parkovac brzda je zapnut.

ucpan.

aktivovna.

(SPNFMl)

10017

Tlak oleje v motoru pli


nzk.

Zkontrolujte hladinu motorovho oleje


Nechte zkontrolovat tlakov systm
motorovho oleje.

171*

porucha klimatizace.

Chladic systm petennebo netsn.


Zkontrolujte systm a snma.Zkontrolujte
konektory a veden, Vozidlo znovu nastartujte.
Trv-li zvada nadle, sdlte servisu Error
code,

Svtlo brzdy.

dolijte.

n vstraha (nebezpe!)

Porucha stroje nebo riziko pokozenstroje.

Chybu ihned odstrate!


*

DTC lD} se,,neobrazqje. Obje se poue symbol,

00 0291 256 4 - BA

AVERo 240 l

160 - o2l2012

93

4 Ovldaca indikanprvky
4,2 P alubni pota/zobrazovacpstroje
149-002

ymbol

19

ffi

DTc (lD)

Chybov hleni

lnformace

Vstransvtlo.

Varovn
Nehospodrn pouvnstroje nebo
opotebendl,
Uveden postup provedte pokud mono ihned,

20

Npl paliva v ndri


men ne 10 o/o.

Dotankujte palivo.

Teplota chladic kapaliny


pli vysok.

Zkontrolujte / vyistte chlazen motoru, Snite


penosov vkon stroje.

150

Vadn signl palivov

Odpor v proudovm okruhu pli vysok;


patn spojen, oteven proudov obvod (OL)
nebo pli vysok vnitn odpor konstruknch
dl.Zkontrolujte konektory a veden. Vozidlo
znovu nastaujte. Trv-li zvada nadle,
sdlte servisu Error code.

151

Vadn signl snmae


polohy vkldacho

Naptsignlu plinzk,ppadn zkratna


doln potencil (B-, kostra, ...): zkontrolujte
pojistky, konektory, kabely. Vozidlo znovu
nastartujte. Trv-li zvada nadle, sdlte
servisu Error code.

erven
kontrolka

21

erven
kontrolka

nde,

kanlu.

152

Vadn signl snmae


polohy vkldacho

Napt signlu pli vysok, zkrat k vymu


potencilu (B+): zkontrolujte konektory

kanlu.

a veden. Vozidlo znovu nastartujte. Trv-li

,153

Vadn signl snmae


dosedacho ptlaku.

Naptsignlu pli nzk,ppadn zkratna


doln potencil (B-, kostra, ...): zkontrolujte
pojistky, konektory, kabely. Vozidlo znovu
nastaujte, Trv-li zvada nadle, sdlte
servisu Error code.

,153

Vadn signl snmae


dosedacho ptlaku.

Naptsignlu plinzk,ppadn zkratna


doln potencil (B-, kostra, ...): zkontrolujte
pojistky, konektory, kabely, Vozidlo znovu
nastartujte. Trv-li zvada nadle, sdlte
servisu Error code.

154

Vadn signl snmae


dosedacho ptlaku.

Napt signlu pli vysok, zkrat k vymu

,t56

Vadn signl snmae


separace zbytk vlevo.

Napt signlu plinzk,ppadn zkratna


doln potencil (B-, kostra, ...): zkontrolujte
pojistky, konektory, kabely. Vozidlo znovu
nastartujte. Trv-li zvada nadle, sdlte
servisu Error code.

157

Vadn signl snmae


separace zbytk vlevo.

Napt signlu pli vysok, zkrat k vymu

zvada nadle, sdlte servisu Error code.

potencilu (B+): zkontrolujte konektory


a veden. Vozidlo znovu nastartujte. Trv-li
zvada nadle, sdlte servisu Error code.

potencilu (B+): zkontrolujte konektory

a veden. Vozidlo znovu nastartujte. Trv-li

zvada nadle, sdlte servisu Error code.

94

DTc (lD) se nezobrazuje. Objevi e pouze symbol,

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

4.2

4 Ovldac a indikanprvky
alubn pota/zobrazovaci pstroje
14s-oo2

ym.bol

DTc {lB}

hybpv hlen

lnformce

,158

Vadn signl snmae


separace zbytk vpravo;

Naptsignlu plinzk,ppadn zkratna


doln potencil (B-, kostra, .,.): zkontrolujte
pojistky, konektory, kabely. Vozidlo znovu
nastartujte. Trv-li zvada nadle, sdlte
servisu Error code.

159

Vadn signl snmae


separace zbytk vpravo.

Napt signlu pli vysok , zkrat k vymu


potencilu (B+): zkontrolujte konektory
a veden. Vozidlo znovu nastartujte. Trv-li
zvada nadle, sdlte servisu Error code.

15a

Vadn signl snmae

Naptsignlu pli nzk,ppadn zkratna


doln potencil (B-, kostra, ...): zkontrolujte
pojistky, konektory, kabely. Vozidlo znovu
nastartujte. Trv-li zvada nadle, sdlte
servisu Error code.

itn.

15b

Vadn signl snmae


itn,

Napt signlu pli vysok, zkral k vymu


potencilu (B+): zkontrolujte konektory
a veden. Vozidlo znovu nastartujte. Trv-li
zvada nadle, sdlte servisu Error code.

15c

Vadn signl snmae


otek pevodovky /
pojezdov rychlosti.

Naptsignlu plinzk,ppadn zkrana


doln potencil (B-, kostra, ...): zkontrolujte
pojistky, konektory, kabely. Vozidlo znovu
nastaujte. Trv-li zvada nadle, sdlte
servisu Error code.

5d

Vadn signl snmae


otek pevodovky /
pojezdov rychlosti.

Napt signlu pli vysok, zkrat k vymu


potencilu (B+): zkontrolujte konektory
a veden. Vozidlo znovu nastartujte. Trv-li
zvada nadle, sdlte servisu Error code,

15e

Signl Snmaotek
mlticho bubnu vadn.

Naptsignlu plinzk,ppadn zkratna


doln potencil (B-, kostra,,..): zkontrolujte
pojistky, konektory, kabely. Vozidlo znovu
nastartujte. Trv-li zvada nadle, sdlte
servisu Error code.

15

Signl Snmaotek

Napt signlu pli vysok, zkrat k vymu


potencilu (B+): zkontrolujte konektory
a veden. Vozidlo znovu nastaujte. Trv-li
zvada nadle, sdlte servisu Error code.

Signl Snmaotek

Napt signlu plinzk,ppadn zkratna


doln potencil (B-, kostra, ...): zkontrolujte
pojistky, konektory, kabely. Vozidlo znovu
nastartujte. Trv-li zvada nadle, sdlte
servisu Error code.

Signl Snmaotek

Napt signlu pli vysok, zkral k vymu

mlticho bubnu vadn.

16b

ventiltoru vadn.

16c

ventiltoru vadn.

potencilu (B+): zkontrolujte konektory

a veden. Vozidlo znovu nastartujte. Trv-li

zvada nadle, sdlte servisu Error code.

DTC {lD) se niobrazuje, bjev.se pouze symbol.

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - o2l2012

95

4 Ovldaca indikanprvky
4,2 Palubn pota/zobrazovacpstroje
149-oo2

ymbol

DTc (lD)

Ghybov hlen

lnformace

18a

Vpadek komunikace

Chyba komunikace datovho spojen CAN1


(J1939). Systm nereaguje nebo nereaguje
sprvn. Zkontrolujte napjen (vkonov,

motoru.

elektron ky). Zkontrol ujte poj istky, konektory


i

a kabely, Vozidlo znovu nastartujte. Trv-li


zvada nadle, sdlte servisu Error code.
18b

Vpadek CAN sbrnice

cLAAS,

Chyba komunikace datovho spojen CAN0


(sbrnice CLAAS). Systm nereaguje nebo
nereaguje sprvn. Zkontrolujte napjen
(vkonov, ele ktron ky), Zko ntrol ujte poj istky,
konektory a kabely. Vozidlo znovu nastartujte.
Trv-li zvada nadle, sdlte servisu Error
code.
i

1e0

Vadn modul
hydraulickho zen otky pihne nen
monuloit.

Parametry softwaru nejsou dodrovny.


Uloenotek pihne nebylo spn.
Opakujte operaci. Trv-li zvada nadle,
sdlte servisu Error code.

1e1

Vpadek modulu
hydraulickho izen.

Vpadek napjen na vstupu modulu nebo


pod definovanm rozsahem. Zkontrolujte
napjen/ pojistky, konektory a veden.
Vozidlo znovu nastartujte. Trv-li zvada
nadle, sdlte servisu Error code.

1e2

Vadn funkce pihn

Zrove byly aktivovny dv opanfunkce

rychle / pomalu.

(pihn rychle / pomalu). Zkontrolujte


spna,pojistky, konektory a veden. Vozidlo
znovu nastaujte. Trv-li zvada nadle,
sdlte servisu Error code.

1e3

Vadn funkce adaptr


zAp l reverzace

Zrove byly aktivovny dv opanfunkce


(adaptr ZAP l reverzace adaptru).
Zkontrolujte spna,pojistky, konektory
a veden. Vozidlo znovu nastartujte. Trv-li
zvada nadle, sdlte servisu Error code.

adaptru,

242

Vadn signl snmae


itn.

96

kapulzu (PWM) signlu nenv ppustn


oblasti. Zkontrolujte snma/ nastaven
snmae.Zkontrolujte konektory a veden.
Vozidlo znovu nastartujte. Trv-li zvada
nadle, sdlte servisu Error code.

244

Vadn signl snmae


separace zbytk vpravo.

kapulzu (PWM) signlu nenv ppustn


oblasti. Zkontrolujte snma/ nastaven
snmae.Zkontrolujte konektory a veden.
Vozidlo znovu nastartujte, Trv-li zvada
nadle, sdlte servisu Error code.

245

Vadn signl snmae


separace zbytk vlevo,

kapulzu (PWM) signlu nenv ppustn


oblasti. Zkontrolujte snma/ nastaven
snmae.Zkontrolujte konektory a veden.
Vozidlo znovu nastaujte. Trv-li zvada
nadle, sdlte servisu Error code.

2bOb

Spnapojezdu po silnici
nenv poloze Pole.

Odjistte a zapnte spnajzdy po silnici.

DTc {lD)se nezobrazuje.lObjevi se pouz symbol.

00 0291 256 4 -BA

AVERo

240

160 - o2l2012

4 Ovldaca indikanprvky
4.2 P alubni pota/zobrazov ac pstroje
149-002

ymbol

DTc

Chybov hlen

lnformace'

2bOc

Vadn signl snmae


otek pihne,

Napt signlu pli vysok, zkrat k vymu


potencilu (B+): zkontrolujte konektory
a veden. Vozidlo znovu nastartujte. Trv-li
zvada nadle, sdlte servisu Error code.

2b2f

vadn cvka

Vpadek napjen na vstupu modulu nebo


pod definovanm rozsahem. Zkontrolujte
napjen/ pojistky, konektory a veden.
Vozidlo znovu nastartujte. Trv-li zvada
nadle, sdlte servisu Error code,

(!D}

elektromagnetu,

nastaven otek
pihne,

vadn cvka

2b30

Naptsignlu plinzk,ppadn zkratna


doln potencil (B-, kostra, ...): zkontrolujte
pojistky, konektory, kabely. Vozidlo znovu
nastartujte, Trv-li zvada nadle, sdlte
servisu Error code.

elektromagnetu,

nastaven otek
pihne.

vadn cvka

2b31

Odpor v proudovm okruhu pli vysok;


patn spojen, oteven proudov obvod (OL)
nebo pli vysok vnitn odpor konstruknch
dl.Zkontro|ujte konektory a veden. Vozidlo
znovu nastartujte. Trv-li zvada nadle,
sdlte servisu Error code.

elektromagnetu,

nastaven otek
pihne,

2b32

vadn cvka

Napt signlu pli vysok, zkrat k vymu


potencilu (B+): zkontrolujte konektory
a veden. Vozidlo znovu nastartujte. Trv-li
zvada nadle, sdlte servisu Error code.

elektromagnetu,

nastaven otek
pihne.

vadn cvka

2b33

Chybu nelze jednoznan identifikovat. Mon


piny:vadn veden, konektor, cvka nebo

elektromagnetu,

nastaven otek

vadn vkonov vstup

vadn cvka

Naptsignlu plinzk,ppadn zkratna


doln potencil (B-, kostra, ...): zkontrolujte
pojistky, konektory, kabely. Vozidlo znovu
nastartujte. Trv-li zvada nadle, sdlte
servisu Error code.

pihne,

2d9a

elektromagnetu obtokov
uzavr ac venti l pracovn
hydrauliky.

vadn cvka

2d9b

elektromagnetu obtokov

uzavracventi l pracovn

hydrauliky.

2d9c

vadn cvka
elektromagnetu obtokov

uzavracventi l pracovn

hydrauliky.

vadn cvka

2d9d

elektromagnetu obtokov

uzavrac venti l pracovn

hydrauliky
*

Odpor v proudovm okruhu pli vysok;


patn spojen, oteven proudov obvod (OL)
nebo pli vysok vnitn odpor konstruknch
dl.Zkontrolujte konektory a veden. Vozidlo
znovu nastaujte. Trv-li zvada nadle,
sdlte servisu Error code.
Napt signlu pli vysok, zkrat k vymu
potencilu (B+): zkontrolujte konektory
a veden. Vozidlo znovu nastartujte. Trv-li
zvada nadle, sdlte servisu Error code.

Chybu nelze jednoznan identifikovat. Mon


piny:vadn veden, konektor, cvka nebo
vadn vkonov vstup

DTc lD) se nezobrazilje" Objev e pouze symbol.

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - o2l2012

97

4 Ovldacia indikani prvky


4,2 P alubni pota/zobrazovacipstroje
149-002

ymbol

DTc

{lD}

2d9e

Ghytiov hleni

lnformace

Cvka elektromagnetu
obtokou uzavrac ventil
pracovn hydrauliky je

Nebezpezahli / peht oleje.

stle zapnut!

2d9

Obtokov uzavracventil
se nemena cca 15
sekund sepnout.

Bhem spojovn adaptru a stroje je brnno


sepnut obtokovho uzavracho ventilu.

Oa4

AKTUALlZACE
(UPDATE) SYSTMU!

Dalinformace nejsou k dispozici!

Nevypnejte!
*

DTC {lD) se nezobrazuje, Objevi s poue symbol,


144270-001

4,2.7 Smrn hodnoty pro impulzy 100 m


mrn hodnoty pro im:pulzy 100 m
Typ

Typ

451

450

N02 / 270

NO2 r 270

18.4-30 12PR R1 TT KB

12o15

12015

23.1-2612PR R1 KB F20

1915

119,t5

23j-2612PR R1 KB F16

1915

Typ pneumtik

flodnota ukazte|e

19,15

23.1-26 R2 Dia

,t

620175 R26 166A8 F20

12151

12151

28LR26 (750/65 R26) 155A8

1833

750/65 R26 166A8 TL Mi

11833

1833

620175 R30 163A8 F20

11,126

11126

650/75 R32 167A8

10526

800/65 R32 167A8

9B

1915

0591

1833

0526

1059,1

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

5 Technick daje

5,1

AVERO 240 l 160 - typ 451 l 450

5 Technick daje
5.1 AVERO 240 /

60 - typ 451 l 450

5.1.1 Obecn pokyny

126558-001

pizjiovntechnickchdajvybaven: pneumatikami 18.4-30 12 PR a 12,5180-18lMP (320/80-18),


plnou palivovou nd,6vlcovm vzntovm motorem a kabinou.
Stro1 byl

126559-003

5.1.2 Motor CATERPILLAR C-6.6

, Al/ERo

OznaeniCAT C6.6

:iE

,:Q
{9,

Vrobce motoru

CATERPlLLAR

Typ motoru

cAT c-6.6

Stupe emis

Stupe istoty qfukovch plyn 3a

Zdvihov objem

6,6 litru

Horn volnobnotky

Jmenovit otky

22OO

^in-1
10 min-1

Doln volnobnotky

1 2OO

20 min-

Snenoteku 3. pev. stupn pi20 km/h

Snenotek u 3. pev. stupn pi25 kmih

1 730+050 min-1

Vkon motoru pijmen. otkch

22OO

Vkon (ECE R 120)

Objem palivov ndre

00 0291 256 4 - BA

AVERo 240 l

,160

- 0212012

^in-1

10 min-1

116 (15B), kW (HP)

37 (186), kW (HP)

Alterntor

42g+01-5O

146 (19B), kW (HP)


a

Vkon (ECE R 24)

2gg+201-3o

110 (150), kW (HP)


12o A

l 12v

400 litr

320litr

99

5 Technick daje
5.1 AVERO 240 l 160 - typ 451 / 450

'=,1

iii' l-ll,,.jii
149-002
l26560_0M

5.1.3 Pojezd
Ozne,

,,,AyRo
a9

Pohon pojezdu

!f

H,,,

hydrostatick,

ovldn pkou
po 3 rychlostnch stupnch pro jzdu vped

pevodovka

avzad

1, a 2, pevodov stupe: prce na poli

3. pevodov stupe:jizda po silnici


'l. stupe od 0 do 8,5 km/h

Rychlostijzdy vped
(s pneumatikami 620/75 R30)

2, stupe od 0 do 14,9 km/h


3. stupe od 0 do 20,0 kmih
(od 0 do 25,0 km/h)

Rychlost jzdy vped

Rozdl v rychlostijzdy pi rznch velikostech

pohon hnacho kola

pneumatik.

100

cca 65 % rychlostijzdy vped.

10

o/o,

Rozvodovka, olejov lze

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - o2l2012

5,1

AVERO

24O

5 Technick daje
160 - typ 45'l l 450
,l49402
26561-003

5.1.4 Podvozek, tlak vzduchu v pneumatice


-J.o
-o

?(

-;

o
N

@
N

N
N
o
O
N

D
N

: :

O
N

@
N

O
N

-o

O
N

* _

o
N

m
N

O
N

.9

O
m

.j

o
N

tr,

^]

N
O

-j

o
N
O
N

,t!

O
O

o-

-o

G;

o
O

^,

O
O
@

6r
oJ

j
O
@

@
N

m
N

@
O

(-)

\o

^;

O
N

@
('J

(J

@
N

(-)

N
N

_
m
N

O
N

N
N

N
N
0

-O
N

O
B

@
N

_ _ *

@
(-J

N^j

O
6

o
N

C)


: :
tL

o-

m
N

_:

- :

-o

{O

*
N

a
1

: N
N
o

h
l
l
I
t

^;

tJ-l

O
N

(-J

: :

- -o

-n

o
.

r
N

O
o

o
sf

O
O

\9

o
N

>

/A

' - :
n
m

N
@

@
N

N
N

: : r
o

.
L
9

0
N
r

rL
@

n
N

o_

O
N

? !

tI

o-

+#

o
N
n
=

-;

O
l

@
N

;
N

@
N

O
N

C
@
N

@
N

O
N
0

O
m

O
N

o
N

o
N
o
o
n
o

.
J

=
N

=
m

m
m

.
E
6
@
n
n
N
N
@
@

tr

o
N

o
c!

tL

O
O
@

P
O
I

n
j

: :
I

O
@
O

@
@

d
N
I

o
o
O
o

3640-003 129

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

101

6 Pprava stroje
6.4 Nastaven stroje
149-002
,126837-0o2

6.4.3 Tabulka mlcen AVERO 240


Typ 41

tr
\r

o
.g

.
o

(ra
l

.9

E,
E,6'6

El

:=

o!l

_,!

tuP
_9 .
o=

-,!' !!

6H

.l

ll

|J

lL
o

,l,

.{

,(,

,lh
,o

lE!
J!

o.o.
o

lE

{,

ll

tr

o
)
o

t,

,,cl

.a

}o
{,

o
o
.cl 5
o
ll -
oll

Plodina

'Y
lL

lN

s
!

,N

.lE

otr
tro
oe
t'H
|!o

o
(,

Ei

ilill
Ol!6{

100

Penice

15

3.

ito

15

3.

125o

Zimnjemen

15

3.

1400

Jarnjemen

,t5

3.

1400

Oves

20

3.

1250

Re

15

3.

800

palda

15

3.

1200

Triticale

20

3.

1350

Bob obecn

20

3.

700

Fazole

20

3.

400

Hrch

15

3,

650

Sjov boby

15

3,

650

slunenice

15

3.

650

kukice na zrno

,|

650

CCM / kukuin ko

25

700

epka / epka olejka

20

750

Proso

15

3.

700

15

3.

100o

15

3,

120o

15

3,

11o0

Jlek

15

3.

100

kostava luni

15

3,

100

Srha

3.

lren

''

::

Jetel / vojtka

Lipnice

,t00
1500

mon;- * pestaven nen nutn


jsou mm hodnoty mohou e za rozdlneh podminek nliit,

- = pouitneni

Tyto rJdaje

120

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

6 Pprava stroje
6.4 Nastavenstroje

Typ 45

{E

,o
F

l,

gi

l
tl,

t
-trO
o16

P
.a! tr
6_5
Plodina

olc,
FL

E
,,r

6.
?9

o 8
(!(

olL
.= l

o=
.oFo
,6t';
oo

l, s!
'oto
c .ll,
,o
ll

(EE
-t6
.=J

=t

r9=E
=L

.3 t(J J{o

E
tr

. Pt

o
,
.>r

o
L

,o

o
l
o
L

!>r

o
l
oo
.ru
i!=

\dlO

PE
t6

NJ

tr
o
.Y

o,,

tLo

o.

LaE o
,l;
Na
lEo
N .l,
o

t:9
Nro

,(J

istr
N)Q

,o

\t

t,

Penice

850

12

12

60

60

750

:ito

s00

1?

12

60

60

700

Zimnjemen

800

12

12

60

60

620

Jarnjemen
Oves

750

12

12

60

60

620

600

12

12

60

60

42o

f(yze

800

12

12

10

60

60

550

Spalda

850

14

14

10

60

60

700

Triticale

800

13

13

60

60

650

Bob obecn

800

12

12

11

40

40

750

azo

800

12

11

40

40

750

Hrch

800

12
,l5

15

10

40

40

750

Sjov,boby

B00

12

12

60

60

750

slunenice

800

12

60

60

340

kukuice na,rno

95D

12
,l3

40

40

700

CCM / kukuin ko

500

40

40

500

epka / epka o|ejka

00

60

60

620

Proso

B00

12

12

60

60

700

50b

12

12

60

60

500

500

60

60

500

60

500

Len

Jetel / vojtka

13

Lipnice

500

,oo

Jlek

500

60

60

500

kostava lul

50o

4
4

60

60

500

500

60

60

500

900

20

2E

20

Srha

Vyfukoni ],
_,='

puit nen mon,.-.= ptaveni

nen nut

Tyto daje jou smm hodnoty a mohou se a rozdtnch podmnek ni liit.

122

00 0291

2564- BAAVERo

240

l 160-0212012

6 Pprava stroje
6.4 Nastavenstroje
149-oo2

Typ,[5
.o

::"

(,

(,
!l!

r:

|l}

arl

o
tr tF'
N.

Plodina

.:o,

O-o,

Fo

oE
Plr
ll .._
(i

:'

Penice

3:

ito

4.

Zimnjemen

2,

Jarnjemen
Oves

)N

.(E

o
tro

,,=

oE
il
!l_
lt

::

o
()

(.)

o.

'
,Z.
,o
,, j
OF
lt()
ao

.iE

ll
-olt

.o (,
,

ll

o=:

il
tl

o
cl
l9

,o
,c

)o
g,

o,

=#
i

,*

6
JH
al i,
o

2,

1'

',2,,

2.

2,

,0',

2-

4.

2.

2',

palda

3.

Triticale

3.

].0

Bob obecn

8.

o
.>

"(!

.(

:=

. )N
..E

}i

raE

:*)

}N

2.

.0:,

2,

,|

2.

..9.

,2.

Hrch

9.

2,

Sjov boby

4.

':1

2.

slunenice

4.

9,

1,

2.

Kukce :,fno

2.

CCM / kukuin ko

9,

2.

6-

1,

2.

Proso

6.

2.

Len

4:

2.

Jetel / vojtka

2.

2,

2.

"|

2.

2,

2.

,,0

2-

2.

Fzole':

u,

<,

::i)

tr'

o3
"
l .

,
N

o
,o
;o
a

]:a

:Re

;c
J

jll
ll

!'

*r,

:epka

l epka olejka

Lipie

,:

Jlek
kostava lun

',i:"

Srha

2.

Vyfukon ",
- = pouitnen mon, --

;.

,,:;,;

.0

ntn

Ty1o,daje,jou mrn hodnoty a moh z ozdlnan podmnek niiit.

00 0291 256 4 -

BAAVERo

240

160 - 0212012

121

6 Pprava stroje
6.4 Nastaven stroje

Typ 45

:tg
,

t:

.E
a

?l

9
>,o

9
6-5

\a
P!odina

oo
. l
.h

.o9.
.c
oo

G;
s
.fJ

o,

E
FL

lE

o 8
.

tle
l

o E.H
.o=
trl..(

oo.ts
.

f;,E

.){JJ
=l9H

.oO
E.
NJ

,Y

.>r

o
,l
o
',.
.=O o
LaE
oL
N
(Eo

o
J

6g
,E)
ErO

o
o

o
o

No

o
o
o

o.

{!

9
#

,i5

Penice

850

12

12

60

60

750

ito
Zimnjemen

B00

12

12

60

60

700

B00

12

12

60

60

620

Jarnjernen

750

12

12

60

60

620

Oves

600

12

12

60

60

420

Re

800

12

12

10

60

60

550

palda

B50

14

14

10

60

60

700

Triticale

8CI0

13

13

60

60

650

Bob obecn

800

12

12

11

40

40

750

Fazole

800

12

,l1

40

40

750

Hrch

800

15

12
,l5

10

40

40

750

jov boby

800

12

12

60

60

75s

slunenice

800

12

12

60

60

340

kukuice na zrno

950

40

40

700

40

40

500

CCM

,:

13

ko

500

epka / epka olejka

500

60

60

620

Proso

800

12

12

60

60

700

Len

500

12

12

60

60

500

Jetel / vojtka

500

60

60

500

Lipnice

500

60

60

500

500

60

60

500

500

60

60

500

60

60

500

2{3

20

/ kukuin

Jlek
Kostava

lun

:,,

Srha

VYfkoVni l::
.

500
:,

90

,20

pouit nei mon,-i'= pfutaveni nen nutn


Tyto daje jou smm hodnoty a mohoue za rozdlnch podmnek nliit,
=

122

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

1a:]

::lY

l]!:

6 Pprava stroje
6.4 Nastavenstroje

:]i

,l49-oo2

Typ 4{

to

.,iL
.l,)

*o

fi
N
o

.=

-
aL .a

!h

ta

}o

:o

|!.

(J

}N

)(J
o

Plodina

o
O

o
o

=l

\>t

,o

t
!i!, ,L
lt:l

ot
n

oti

B
tr'
.lE
i,
O':

::O

o,

,o

ll
r?

ll

{}
Trc

6o
ctr

n6

ll

o.

.3
l)

trc{E
\

tr

}$|

(9
=,tE

]:

.l
,,,{,

o9

llx
9

:'

Penice

14

3314

ito

14

3314

Zimn jemen

14

3314

14

3314

14

,l4

3314
g314

14

i4

3314

3314

:0

0,:

Bob obecn

14

3314

FazoIe

14

3314

Hrch

14

3314

Sjov oby

14

3314

slunenice

,l4

1975

kukuice na o

14

1g75

0
CI

CCM / kukuin ko

14

1975

epka
Proso

3314

0,

14

3314

14

3314

14

3314

Jarnjemen

,,

Oves

Re

palda

Len,,,:,

/ pka olejk

,,,

Jetel / vojtka

Lipnice

14

3314

.0

Jlek

14

3314

kostavajuni

14

3314

Srha

14

3314

Vyfukovn

,,,,,,

, :,,,

:::

- = pouitnen mon,--

petavn nen nutn

T,yto daje jsou smrn hodnoty a mohou se

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

za rozd,lnch podmnek nliit.

160 - o2l2012

123

6 Pprava stroje
6.4 Nastavenstroje
149-002

143127-001

6.4.5 Tabulka st

Z9,Q)O*,

R?Qa\
HBEEeE
>{X!2Qao
E8H']CCi

,z-<--=.,)
<(r--\) \---4-

,(YCj.^R:

PSoYS
n-9_<:).C@

,*]&9

IBBB

{c)-\/45q5_<@_'>aq5cc2

BBB WaaP
J

Tabulka st

konstrukce
1

Lamelov sto standard (dlouh

Plodina 1podmnky pi sklizni


Obil (universal)

lamela)

Lamelov sto standard :{krtk

Obili (universal)

Hebenov sto

Kukuice na zrno nebo CCM s malm


podlem klas

hraberr lamelov sto TM6

Obil (univerzln, pro obzvl such


p|odiny s ve|hm mnostvmkrtk slmy
a plev)

Rovinn sto a 2,5 mm

Mk / sezam

Rovinn sto @ 4,5 mm

Mk / sezam / jetel / vojtka / lnn


emno 1 epka / pent**

RovinnstoO7mm

epka / olejka / vlbob / kmn / lnn


semeno / edkev / hoice / seradela /

dle

nahoe

lamela)

jetel

a
a

vojtka**

pent**
*

Pro lepi pvod materitu je na sita fiono pipevnit vodic plechy (nen monu 3-D),

Za obtnch,vlhkch podmnek Pi sklini nebo u,spacilnichl:ku:ltur lze podle poeby,,namontovatrovinn,sta


podle konkrtn plodiny,

**

128

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

6 Pprava stroje
6.4 Nastavenstroje
149-oo2

Tabulka st

konslrukce
4

Rovinn sito

Plodina

a 12mm

podmnky pi sklizni

nahoe

dole

Penice / tun 1jemen / krm:hrch /


ito / pent / irok erven {milo) / vikev 1
proso / trva / vl bob l irok durha / irok

sorgo**
4

Rovinn sito

16 mm

slunenice / kukuice na zrno / velk


fazole / hrch"*

j',,5

Rovinn sto @ 18 mm prot|aen

velk fazole / kukuice na zrno"n

Rovinn sto a 20 mm protlaen

Velk fazole / kukuice na zrno**

Pro,lep pvod matrilu je na sta mono pipevnit vodic plechy, (nen monu 3-D).

**

Za obtinch, vlhkch podmnek pi sklizni nebo u specilnch kultur lze podle poteby namontovat rovinn sta
podle konkrtn plodiny.
6.4.6 Mltic segment
Souasn k ve uvedenmu opaten je mon
zmnit pechod mezi koem pedsepartoru a hlavnm
koem, tal.e zde medojt jet k intenzivnjmu
vymlacovn.

Zatim elemse namontuje mlticsegment, ktery7


je radiln uzpsoben vstupu do hlavnho koe,
Tm se mesnitpoet otek mlticho bubnu.
Pizlepenm klasovn nebo vmlatu se tak
doshne optimln kvality zrna.

Dopad na funkci
Mltic segment namontovn
M

ltic segment vymontovan

Vmlat hrabk

Struktura slmy, separace


zbytkovho zrna, vkon itn

zbytenmechanick namhn
u lehce vymlacovanho materilu

menodpluchovn, klasnni

6.4.7 Klasovac klapky

126838-002

V mnoha ppadech je nutn zabrnit separaci


jednotlivch neodpluchovanch nebo klasnnch zrn
koem pedsepartoru a tyto plochy koe vyut
k ,,drhnut" zrn. K tomu je monpipojit klasovac
klapky.

Vlivem optimln ppravy sklzenho materilu na


seku koe pedsepartoru je zaruena brzk
separace v hlavnm koi,

00 0291 256 4 - BA

AVERo 240 l

160 - 0212012

129

6 Pprava stroje
6.14 Vkldacagregt
149-002

J"p#; RAxi p plrl siahri; ntem

nebo hydraulickm vlcem (1)

1r1

Zajistte, aby nebyl namontovn tec kotou (2),


v ppad poteby vlevo a vpravo odstrate.
Zajistte, aby vlevo a vpravo byla namontovna
pidrovacdeska (3), v ppad poteby
namontujte.

214
151,194-001

6. 4.

3 Nastave

i v ky vktdac ho "t:zlju""-oo'

Strojvypnte a

zajistte.

Strana 112

Vka vkldacho etzu se nastav paraleln vlevo


a vpravo na vkldacm kanlu.

Povolte matice (1) o 2 otky,


Dothnte kontramatice (1),
Matice (,1) otote o 90 " a nastavte tm podpry.

Oznaen

2'l5
33753_001

obil

kukuice

slunenice

Podpry ve vkldacm kanle zmnily vku


vkldacho etzu.

Povolte matice (1).


Opry piroubujte maticemi(1).
Dothnte kontramatice (1).

216

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

173

6 Pprava stroje

Vkldac agregt

6.,14

149-002

6.1

4.4

astave

rych osti ktes


!

"O"ptiun-oo'
Rychlost spoutn adaptru dol mebt nastavena
qhovanm roubem () na prtokovm regulanm

ventilu (2).

Rhovan roub (1) pi hydraulickm oleji


zahtm na provoznteplotu nastavte tak, aby
adaptr zezcelazvednut pozice bhem cca5 a
6 sekund klesl a na zem,

Rychlost spoutndol

217

a 1,Z +Z
/-l

Rychleji

Rhovan roub zaroubujte

Pomaleji

Rhovan roub vyroubujte

-l]-

218
35468-001

174

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

6 Pprava stroje
6.'t5 Mltic stroj
149-002
42612-001

Oznmen!
skutenosti dan konstrukc,
Usnadnn

monte.

Nejdive vyndejte stedn segment,


Nakonec posute vnjsegmenty
ponkud ke stedu a vythnte je,

Ped namontovnm segment (3) vyistte


segmentov veden v mlticm koi.
Nasad'te a piroubujte segmenty.

235

126783-003

6.15.7 Zkladn nastaven mlticho koe


(AVERo 240)

Stroj vypnte a

zajistte.

Strana 112

Vzdlenosti mlticho koe mus bt nastaveny na


prav a lev stran paraleln.

UPozoRNENl!
Nastaven na dlu bez lit,
Pokozen stroje.

Nastaven provdjte jen na segmentech


pedsepartoru s litami.
Bhem nastaven segmenty
pedsepartoru bez lit nahradte
segmenty pedsepartoru s litami.

Pku (H) zatlate pln dol a nsledn


zaaretujte pku (H) do 3. otvoru shora.
Vytaenm mlticho koe nahoru je zajitno, aby
mohl byt nastaven sprvn.

Protote pedurychlova a mltic buben rukou.


Mlatka mlticho bubnu s nejvtmpolomrem
(mic lita) oznate na lev a prav stran
stroje.

Na tto oznaenmlatce se pak nastav


vzdlenost k mlticmu koi.

236
15006-001

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - o2l2o12

181

6 Pprava stroje
6,15 Mlticstroj
149-002

|
]

oo.t"pv ig, njrlaii"i ros n""t""i" n"

obou stranch pomoc upnaczmk (1)thel.


- Povolte matice upinacch zmk (1).
- Povolte matici (2).
- Nastavte upnaczmky tak, aby bylo dosaeno
zkladnho nastaven mlticho koe,
- Jet jednou zkontrolujte vzdlenosti (B, C
a A).
- Zajistte matice upnacch zmk (1).
- Dothnte matici (2).

237

Nastaveni mlticho koe AVERO 240

Ko

pedpar

Pka

Vstup

Vstup

{H)

,""

1,

**

lita

{otvor}

{mm)

3*

5 *

Ko

Hlavni ko

,::torun

Vstup

BIc I

Plech

bez lit
(mm}
15

**

4.

lita |
|

(rnm)
12*

Hebov, kO

pedsepar
toru, e

kukuice

Drt /

Ko

pedsepar
,ioru,
, o$il

Vstun

Vstup

A
3. posl.

i; lita

(rnrn}

(mm}

lita

9*

,1

Vstup I

Vstup

heb. |

3. posl,

BIc

1.

lita l

(mm}

lita

(mm)

9*

11

zkladnnastvnmlticho koe

* nastaven p-rovete.n drtnm koi Mlticrop pro obilovin

182

00 0291

2564- BAAVERo

240

l 160-0212012

6 Pprava stroje
6.17 itn

odroubujte roub ii

"virCt"

r"" t+l.

(Stroje s 3-D itnm)

rouby(1) na obou stranch odroubujte.

35519_001

254
35521 _001

Vythnte zvlaku (5) na thle.


Vyroubujte rouby (6),
Vythnte doln sto dozadu.

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - o2l2012

193

6 Pprava stroje
6.17 itn
149-002
,126789_003

6.17.2 Mont st
Sta mohou bt vymontovna lnamontovna
nezvisle na sob,
,.=.. trana 120

.:'ti trana'tr 24

StroJ vypnte a zajistte.

trana l12

Mont zrnovch st

UPozoRNENl!
Neistoty ve vodicch litch.

Tk chod.

256 1

9641 -001

Vyistte vodici liiy,

Namontujte doln sto,


Zavste thlo a zajistte zvlakou (5).
Usad'te ta pomoc svorek a run piroubujte
srouDy (o).
Namontujte plech (4)a piroubujte rouby (3),

257
(Stroje s 3-D itnm)

rouby(1) na obou stranch uthnte.

258

194

00 0291 256 4 -

BAAVERo

240

160 -o2l2012

6 Pprava stroje
6.17 itn
149-oo2

(stroje se zazenm pro kontrolu vkonu)

Snma(2) vyklopte nahoru.


Uthnte rouby (,1).

259

Mont hrabench st
UPOZORNN!
Neistoty ve vodicch litch.

Tk chod.

260
19638-001

Vyistte vodic lity.

Namontujte horn sto.


Zaroubujte rouby (1).

Utahovac moment = 30 Nm
Zaroubujte rouby (2).
Utahovac moment

48,5 Nm

Po ukonenmonte st mus bt ezaka slmy opt


posunuta dopedu do pozice (ezaku vypnte).

6.7.3 Mont plechovch stojin st


(stroje bez 3-D itn)

Strojvypnte a zajistte.

'l

trana 112

Plechov stojiny (1) zaruujv polohch na strmm


svahu rovnomrnj vyuithorn plochy sta.

Piroubujte plechov stojiny (1) rouby (2) na


hrabensta.

261
8895-001

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

195

6 Pprava stroje
6.19 Doprava zrna

Vstupte do zsobnku zrna.


trana 21G
Odroubujte hlsi naplnn zsobnku zrna.
Nastavte hlsi naplnnzsobnku zrna do
vky.

Plnn

zkladn nastavani
{sted snmae
naplnn po
stechu zsobnku
zfna}

305

70%

1O0

500 mm
150 mm

o/"

Odroubujte hlsi naplnn zsobnku zrna.


Opustte zsobnkzrna. trana 210

6.19.4 Kontrola / naroubovn vpus tnffi'oo'


roubu na vstupnm potrub zsobnku zrna

Skoj vypnte a zajistte.

trana 112

Vpustn roub je naroubovan na pozici (1), na


otonmvnci vsypnku zsobnku zrna a sloupro
odvdnvody, nap. pi isticchpracch,

{:

*J

Oznmen!
Chybjc vpustn roub,
Zvlahov ztrty.

306

Zkontrolujle, e rnpustn roub dobe


dosed a pp. jej dothte,

Ped prvnm uvedenm do provozu zkontrolujte


pevn usazen vpustnho roubu a pp.

zaroubujte.

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 02l2o12

213

7 Obsluha
7.6 Kabina / stanovit idie

7.6.4 Uveden klimatizace do

provozu

'126938-002

Abyste se vyhnuli pokozen kompresoru u stroj


s klimatizac, je poteba po deldob stn klimatizaci
znovu spustit.

Uvedendo provozu m ten el,e se olej


v klimatizaci rozdl.

356

Nastartujte dieselov motor a nechte stroj bet


pistn.
- Zapnte klimatizaci.
- Nastavte regultorteploty (,1) na nejniteplotu,
U stroj s automatickou klimatizacteplotu pomoc
tlatka(2) vyregulujte smrem dol na 16'C.
- Nechte stroj bet asi 5 - 10 minut na neutrl.
Kimatizaci je nyn opt mono provozovat jako
obvykle,

357

7.6.5 Zapnut automatick

klimatizace

126762-002

Zapnte zapalovn nebo spuste dieselov


motor.

V klidovm stavu motoru a pizapnutm


zapalovni se otky ventiltoru automatick
klimatizace po 10 minutch sn.
Dvodem je, aby se zabrnilo plinmuvybit
baterie.

Po zapnut zapalovn se na 3 sekundy uke na


displeji (1) verze softwaru. Pak se zobraz aktuln
teplota v kabin.

358

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

Pro zabrnn chybn regulaci teploty automatick

klimatizace klapku chladicho boxu po pouit


ihned opt zavete!

245

7 Obsluha
7.7 Vkldac agregt

7.7 Vkldac agregt


,l26804-001

7.7. Reverzace adaptru / vk!dacho


agregtu
Pi ucpn adaptru / vkldacho kanlu lze pomoc
hydromotoru pohon adaptru / vkldacho kanlu
otoit zpt,

Pipravit jzdu po poli.


Zapnte mltic stroj,'.:
Vypnte adaptr.
,

,15726-001

UPozoRNNl!
ousti]stroje mohou

i po

vypnuti pohon

dobhat.

Pokozanstroie,

'

Vykejte, a se vechny sousti stroje

zcela zastav.

90704-00l

NEBEzPEi!
Zapnutlreverzace vkldaciho agregtu
pimontovanho adptru

bez

mrt nebo tk zrann.

Pimontujte adaptr.

Vkldacagregt nikdy nezapnejte /


nereverzujte, neni-li pimontovan
adaptr.

369 -

Zapnte spna(1), dokud se ucpn neodstran.


Pohony adaptru / vkldacho kanlu se otej
dozadu.

V ppad poteby spuste navijk, jestlie se pi


reverzaci navjobil kolem nekovho
dopravnku.
V ppad poteby zvednte pihn, kdy pi
zcela vzadu pestavenm pihni prsty
pihne zasahuj do prbnhonekovho
dopravnku.

Upozornn: Pivypnutm mlticm strojse navijk


pi reverzaci neotspoluse zaizenm.
126805-001

7.7.2 Zapnut vkldacho agregtu (ovldac


paneI)

Pi namontovanm adaptru se ten zapne spolen


s vkldacm agregtem.

250

00 029,1 256 4 - BA

AVERo

240

160 - o2l2012

7 Obsluha
7.9 Mltic stroj

7.9 Mltic stroj


,l26809_00,1

7.9.1 Zapnut mlticho stroj


44057-001

NEBEzPE!
Pizapnut mlticho strojse souasn
zapnou iezaka slmy, rozmetadlo slmy
a rozmetadlo plev.
Nebezpe vymrtn dl.
mrt nabo tkzrann.

Ped nastartovnm stroje zajistte, aby


se v nebezpenoblasti nenachzely
osoby ani pedmty,

Pipravit jzdu po poli.


Nastavte otky naftovho motoru na doln

volnobnotky.

46099-00,|

UPozoRNENl!
Vysok opoteben.
Pokozen stroje.

Mltic strojpi dolnch volnobnch


otkch naftovho motoru
zapnte/vypnte.

Zapnte mltic stroj.


- Stlate uvolovac krouek (E) a tlatko(S)
spnae(1) a spolen je zvednte.
Mltic strojse nenpadn zapne. Uvolovac
krouek (E) a tlatko(S) zstvajpo zapnutv horni
poloze.
67533-001

UPOZORN!
Chybn otky dieselovho motoru pijzd
v porostu.

Pokozen stroje.

00 0291

2564- BAAVERo 240 l 160-0212012

Ped vjetm do porostu nastavte dieselov


motor na hornvolnobnotky.

265

Obsluha

7,9 Mltic stroj


149-002

126810-00,1

7.9.2 Vypnte m!tic stroj

Nastavte otky naftovho motoru na doln


volnobnotky.
15726-001

UPozoRNENl!
Soustistroje mohou i po vypnut pohonu
dobhat.

Pokozen stroje.

*
395
34294-001

Vykejte, ase vechny sousti stroje


zcela zastav,

- Tlatko(S) spnae(1) stlate dol.


Mltic strojse vypne a mrn dobh,
1

2681

_001

7.9.3 Pestaven mltlcho koe (AVERO 240)

41609-00,1

NEBEzPE!
Neoekvan pohyby stroje.

sm nebo tk zrann,

Nikdy nepestavujte m|tic ko bhem


mlcen,
aby se mezi mlticm bubnem
Zajistte,
=
a mlticm koem nenachzel dn
sklzen materil.

Pkou (H) lze souasn mnit vzdlenost koe


pedsepartoru od urychlovae a hlavnho koe od
mlticho bubnu.

Nastaven pky (H) dol = vzdlenost od koe


vt.

Nastaven pky (H) nahoru

vzdlenost od koe

men,

net paty (H) se mus zmnit podle poadovan


polohy mlticho bubnu.

396

266

Nastavte hel pky (H).


Povolte hvzdicov runkoleko (1).
Nastavte pku (H)

Dothnte hvzdicov runkoleko (1).

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

7 Obsluha
7.9 Mlticstroj

Nastaven mlticho koe {AVERO 240t

Poloha

Ko

pedsepartoru,
kukuice

Pka

Vstup

Vstup

(H}

Drt /

lita

1.

Plech

{mm)

{mm)

11

11

,t3

,13

3*

Vstup

Bl"I

Ko

Hlavn ko

4.

bez lit

(otvoQ

Ko

pedsepartoru,
obil

lita |

(mm)

I
l

Hebov ko

pedsepartoru,
re

Vstur

Vstup

Vstup

Bl" I

A
3. posl.

liSta

1. |ita

1.

heb. |

lita l

(mm} l

Vstun
3. posl.

lita

(r*)

{mm)

10

11

12

10

(mm)

9*

5*

15*

12*

9*

13*

17

17

14

10

15

13

11

20

20

16

12

18

15

13

,l8

14

21

17

15

,1

11

23

23

26

26

21

16

24

19

17

29

29

24

19

27

22

20

32

32

27

22

30

24

23

10

36

36

30

25

33

27

26

11

39

39

33

28

37

30

30

12

43

43

36

31

40

33

34

13

47

47

40

35

44

36

38

14

51

44

39

48

39

42

zkiadn nastaven mlticho koe

"" = nastaven provedte na drtnrn koi Multicrop pro obiloviny

00 0291 256 4 - BA

AVERo 240 l

160 - 0212012

267

7 Obsluha

]-

7.9 Mltic stroj

]....==:

,]::,,

:;iiii

,l49-002

.9.5 Zapnut / vypn ut klasovac klapk26812-002

(AVERo 240)

Pod koem pedsepartoru jsou umstny klasovac


klapky, kter mohou bt v ppad poteby zapojeny
pro lepklasovn pkou (,1).

Vkldac agregt zvednte do horn koncov


polohy. ,*- trana 74
StroJ vypnte a zajistte. ':*' trane 112

NEBEzPEi!
Adaptr, pihn a vkldaci agregt mohou
nekontrolovan poklesnout.
398

smrt nebo tk zranni.

rnia

ee=.=
A\.
"

Vlote bezpenostnvzpry,
oooiujte vzd|bnost bu nenbrp"nho

O-
---}.\J

Klasovac klapka zapnut

Klasovac klapka vypnut

399
35566_001

7.9.6 Mont / demont klasovacch lilunn-oo'


(AVERO 160) (dodaten vbava)

27o

Strojvypnte a zajistte.

00

,.lrll;ri,

029 256 4 - BA AVERo

trana 112

240

160 - 0212012

7 Obsluha
7.9 Mlticstroj

7.9.8 Odstrann namotanho materi ||I


z m!ticho bubnu (AVERO 240)

411

Stroj vypnte a

126814-002

zajistte. ,,: trarra J12

Mltic ko postavte dol.


Demontujte ochrann zaizeni.
Nasad'te odvje(1) na emenici mlticho bubnu.
Odvjeem(1) (. ND 000 663 396 0) a plochm
sekem (2) (, ND 000 406 451 0) nad
segmentem pi zcela otevenm mlticm koi
otejte mlticm bubnem v opanmsmru jeho
oten.
V ppad poteby zmte polohu pky
odvjee('1) pepojenm epu (3),
4269a-oo1

NEBEzPEcl!
Pohybujc e sti stroje anebo neoekvan

pohyb stroje,

sm nebo tk zrann.

Zajistte, aby se pi odstraovn


nahromadn slmy pohony stroje
nechtn neotoilv.

Odstrate nahromadn slmy otevenou klapkou


bubnu.

Zavete klapku bubnu. Strana 178


Sejmte odvje(1) z emenice mlticho bubnu,
Pipojte ochrann zazen.
Zapnte mltic stroj." Strana 265
Nastavte mltic ko do poadovanpozice.

412
1638,1-001

,,::* trana 26

7.9.9 Odstrann namotanho materilu


z mlticho bubnu (AVERO 160)

Strojvypnte a zajistte.

*,

trana 11
42707-oo1

UPOZORNN!
choulostiv sousti v b|zkosti seke.
Pokozeni stroje.

*
]

,
a

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

413

Zajistte, abyste sekek nepokodili


mazacveden a snmaotek.

Mltic ko postavte dol. c3 trana 28


Demontujte ochrann zaizen,

275

7 Obsluha

7.9 Mltic stroj

Plochm sekem (1) (, ND 00 0406 451 0)


uvolnte prostednictvm segmentu pi zcela
otevenm mlticm koi mltic buben otenm
protismru chodu.
42698-001

NEBEZPEi!
Pohybujic s sti stroje nebo neoekvan
pohyb stroje,

:. Zjistte, aby se

pi odstraovn
nahromadn slmy pohony stroje
nechn neoloily.

Odstrate nahromadn slmy otevenou klapkou


bubnu,
Zavete klapku bubnu. l;]ii, $trana 178
Pipojte ochrann zazen,

Zapnte mlticstroj,,,.l irana ?5


Nastavte mltic ko do poadovan pozice.
,-]

,- trana28

7,9.1O Nastaven otek mlticho bubn,.]'u"u-oo'

(regulanpohon mlticho bubnu)

Otky mlticho bubnu lze plynule nastavovat


regulanmpohonem od 650 do 1 500 min-1 (voliteln
vOava od 500 do 1 400 min-1;.
Zmna otek ve spojen s pestavenm mlticho
koe umouje rychl pizpsoben rozdlnm
vlastnostem mlcenho materilu. Dlouhostbelnat
vlhk slma a obtnvymlatiteln a klasniteln
plodiny vyaduj vyotkymlticho bubnu, ne
such a droliv sklzen materil se sklonem
k lmavosti.

414

Otky se mus nastavit podle konkrtn plodiny.


.:=,

trana 120, Tabulka ml*enAVRCI 240

:itiii trana 124, Tabulka

mlceni(AVRO 160)

Zapnte mltic stroj,':li. trana 265


Nastavte otky dieselovho motoru na horn
volnobnotky. Strana 22B

276

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

7 Obsluha

7.9 Mltic stroj

;ri;; iil

p,"""Ji" pio""i,
ukazatele otek mlticho bubnu.
Zapnte spna(2) a nastavte otky mlticho

r.ii"u;i"

bubnu.

Otky mlticho bubnu (3) se ukou


v palubnm informanm systmu.

415

7.g.11 Nastaven otek mlticho bubnu"n"'-oo'


(etzov pohon m!tlcho bubnu)
Pro mlcen plodin se sklonem k lmavostije mon
namsto regulanhopohonu mlticho bubnu
namo ntovat etzov pohon. Vmnou etzovch
kol (A) a (B) lze nastavit troje (tvery, dodaten

vbava) otky.

Zmna otek ve spojens pestavenm mlticho


koe umouje pizpsoben obzvl suchm
a lmavm plodinm.
Otky lze nastavit podle konkrtn plodiny. Viz mltic
tabulka.

416

Otky mlticho bubnu

Stroj vypnte a

Demontujte etz (K58). ,|l trana 43


etzov kola upravte podle poadovanch
otek mlticho bubnu.
Upravte dlku etzu podle etzovch kol (A)

Namontujte etz (KSB).


Nastavte etz (K58), '

zajistte.

trana

a (B).

..::::r

trana 431

Sirana 43i

etzov kolo (A)

Retzov kolo (B)

Dlka etzu (K58)

Z:uby

Zuby

Vleky

550

17

35

72

430

17

45

72+6

300

17

64

72+6+10

265 (dodaten vbava)

15

64

72+6+10

min'1

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

1,12

277

*t ;* -

7 Obsluha
7.9 Mltic stroj

Aktivujte spna(1) a provete pedvolbu


ukazatele otek mlticho bubnu.

Otky mlticho bubnu (3) se ukou


v palubnm informanm systmu.

278

00 0291 256 4 - BA

AVERo

24o

160 - 0212012

7 Obsluha
7.10 Separace
149-002

7.0 Separace
,l

7.10.1Nastaven clony

Stroj vypnte a

zajistte.

26816_002

.* Strana 112

Varianty clony
Clony mohou bt namontovny / vymontovny
v zvislosti na plodin. Viz mltic tabulka.
Clony se nelisvou vkou (H), nbr pouze tvarem.

Namontujte clonu pro obil.

525 mm

Clona pro kukuici

525 mm

418

4,19

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

279

7 Obsluha
7.10 Separace
149-oo2

Hasiaveni vky clony


Vku clony (1) lze na lev stran stroje nastavit
etzem.

V zkladnm nastaven pro obilvisclona voln dol.


Je-li slma tk, sten zelen a dlouh, nastavte
clonu do vypolohy,

Je-li slma lehk, krtk a nen-li mnostvvelk,


bezpodmnen nastavte clonu do nipolohy.

42o

421
45002-001

siaute dlku etzu (2)vzadu na pozici(A).


Clonu lze nastavit ve nebo ne,

etz (2) zavste vzadu na pozici (A).


Clona se mevychlit dozadu.

etz (2) zavste vpedu na pozici (B).


Clona je nastaven napevno a nemese vychlit
dozadu.

smr jzdy

422

2B0

00 0291

2564- BAAVERo

240

l 160 -0212012

7 Obsluha
7.10 Separace
149-oo2

o"."onil

t-,iiz;'

Vstupte do zsobnku zrna.


Strana 210
Clonu na lev stran stroje na pozici (A)
odroubujte, Vyjmte clonu ze stroje.
Clonu na prav stran stroje na pozici (B) vlote
do otvoru bonstny,Piroubujte clonu na lev
stran stroje na pozici (A).
Opust'te zsobnk zrna.
rag"l* 21S
Nastavte vku clony.

424
45004-001

425

7.10.2 Respektovn vstrahy o hromadn


slmy za separtorem
V ppad nahromadnslmy za separacse aktivuje
vklopn kryt (1) a z klaksonu na stanoviti idie zazn
akustick signl.
UPOZORNN!
Nahromadn slma,

Pokozenstroje,

lhned zastavte stroj a odstrate


nahromadnou slmu.

426

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - o2l2o12

281

Obsluha

7.10 Separace
126818-002

7.10.3 Kontrola vkonu separtoru nastaven

zobrazeni

Pomoc zaizen pro kontrolu vkonu itn


a separace meidi pln vyutvkon stroje.
Pomoc sloupcovho diagramu (3) meidi zjistit,
jak rychle mejet, ani pekroakceptovatelnou
hranici ztrzrna.
Na snmae(2) padaj zrnavypadvalci ze slmy.
Vznikajcimpulzy jsou na displeji zobrazeny
sloupcovm ukazatelem (3).

427

Citlivost indikace separace lze nastavit v zvislosti na


vlastnostech sklizovho produktu (vlhkost slmy,
oodlzelench rostlin, tvarzrna, podl list na slm).

Cittivost ukazatele separace, poadovanho


individulnho limitu ztrtzrna nastavte na

spnai(4).
IJkazatel reaguje vce i mn citliv v zvislosti na
nastaven poadovan hodnot.

Pekontrol ujte

nsledovn:

428

429
34294-001

im

it ztrt zrna. Postu

Pipravit jzdu po

poli.

ujte pitom

Strana 223

Nastavte stroj na aktuln plodinu,


trarra 12, Tabulka mlc*r"liAVERS 24
!+,, tanff 124, Tabulka mlcen{A\IRO 160i
Zapnte adaptr. ,=' trana 25
Zapnte mltic stroj.l.,,, trana 265
Jed'te strojem vped rychlost pimenou
konkrtnmu porostu.
Stroj zastavte, kdy po dostatendojezdov
vzdlenosti je trvale zobrazen tvrt a pt
prouek sloupcovho diagramu (3).
Proved'te kontrolu ztrtv dku slmy,
Jsou-li ztrty nosn,pokraujte v prci se
zvolenm nastavenm.
V ppad pli velkchztrt na vytsadlu zvyte
citlivost indikace spnaem (4) asi o pl a jednu
celou hodnotu.
Pot zvolte rychlost jzdy tak, aby tvnebo pt
prouek sloupcovho diagramu (3) byltrvale

zobrazen,

V ppad trvajcchztrtna vytsadle


zkontrolujte nastaven stroje - vzdlenost
mlticho koe, otky mlticho bubnu
a nastavenclony.
Pi nosnch ztrtch, indikovanch tvrtm nebo
ptm pruhem, se pitto rychlostidosahuje
opti m l n ho vkon u ml cen .

2B2

00 029,1 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

Obsluha

z.11 itn

itn

7.11

126a25-002

7.11.1 Manuln pestaven st

Strojvypnte a

zajistte.

trana 112

Lamelov sta lze nastavit pkami na vechny velikosti


zrn.

Pkou (5) lze horn lamelov sto penastavit po cel


dlce vetn prosvn hrabk(4).
Pkou (6) lze penastavit pouze prosvn
hrabk(4),

430 -

Prosvnzrn (3) hornho lamelovho sta


nastavte pkou (5) tak, aby bylo proseto mnostv
zrn po tech tvrtinch plochy sta.
Prosvn hrabk(4) hornho lamelovho sta
nastavte pkou (5) u vech plodin vdy irne
prosvnzrn (3), tak aby nevymlcen sti
klasu mohly propadnout a dostaly se k hrabkm,
hrabky zkontrolujte.
Doln lamelov sto nastavte pkou (7) tak, aby
sklzen materil v zsobnku zrna odpovdal
poadovankvalit, hrabky zkontrolujte,

Nastaven zrnovho sta pkou (7)

Sta u

sta ir

431
l9638_001

.11.2 Nastaven otek ventiltoru

istici ventiltor fouk zespoda vekerlehk


stekyz acmltiky, zabra uje pi dostatenm
mnostv vtru pli siln vytvenvrstev materilu
zrna, plev a krtk slmy na hrabenmstu
a podporuje naechrn.
Regulan pohon ventiltoru:
Otky ventiltoru mohou bt plynule nastaveny
regulanmpohonem od 400 do 1 000 1/min.
Otky se mus nastavit podle konkrtn plodiny.
':rilii"

tra:a 120, Tabulka mlceniAVRO 24

,,..l,

trana 124, Tabulka mlcen{AVO 10)

284

stroj. Strana 2S5


Nastavte otky dieselovho motoru na horn
volnobnotky, Strana 22$

Zapnte mltic

00 0291 256 4 - BA

AVERo 240 l

160 - 0212012

7 Obsluha

7.11 itn

f-l

Aktivujte spna1ij a proveO'te pedvolbu


ukazatele otek ventiltoru.
Zapnte spna(2) a nastavte otky ventiltoru.

W<4

Otky ventiltoru (3) se ukou v palubnm


i

nforman m svst mu.

432

7.11.3 Nastaven usmrovae proudu

126824-002

vzduchu

Stroj vypnte a

zajistte.

trana 112

Usmrovaem proudu vzduchu (1) lze nsivit smr


proudu vzduchu ve vzduchovm kanlu
Nastavte usmrova proudu vzduchu u tkch
plodin strmji a u lehkch plodin mn strm.

Zkladn nastaven usmrovae proudu


vzduchu

433
35590-001

Pka (3)

2. otvor odspodu

Rozmr (X)

cca 68 mm

Rozmr (X) a (Y)je nastaven zvroby, Pi monti


novch dlse mus rozmr zkontrolovat.

Vyroubujte roub (2).

Nastavte usmrovae proudu vzduchu do


poadovanpozice.
Zaroubujte roub (2).

434
19637-00,1

00 0291 256 4 - BA

AVERo 240 l

160 - 0212012

285

7 Obsluha

7.11 itn

7 .1 1

.4 Ko ntrol a v,ko

zobrazeni

u itn n""t"u"

i'u"u-oo'

Pomoc zaizeni pro kontrolu vkonu itn


a separace meidi pln vyutvkon stroje.
Pomoc sloupcovho diagramu (5) meidi zjistit,
jak rychle mejet, ani pekro akceptovatelnou
hranici ztrtzrna.

Zrna dopravovan pes sta padaj na snma(2),


Vznikajcimpulzy jsou na displeji zobrazeny
sloupcovm ukazatelem (5).
citlivost zobrazen itnlze nastavit v zvislosti na
vlastnostech skl izovho prod u ktu (vl h kost zrna, tv ar
zrna, podl zelench rostlin).
1

9648-002

Nastavte snmae kontroly vkonu itn.

Citlivost ukazatele itn,poadovanho


individulnho limitu ztrtzrna nastavte na
spnai(6),
Ukazatel reaguje vce i mn citliv v zvislosti na
nastaven poadovan hodnot.
Peko ntrol ujte l im it ztr t zrna. Postu pujte pitom

nsledovn:

436
35295-001

Pipravit jzdu po poli. :" tr*n* 223


Nastavte stroj na aktuln plodinu.
-,j-] tans t20, abutka mlcenP,VERO 24
, ' trane t24, Tabulka ml*ceni{AVERG 160}
Zapnte adaptr. :'t;i. fl6na }S

Zapnte mltic stroj. Strana 265


Jed'te strojem vped rychlost pimenou

437

konkrtnmu porostu.
Stroj zastavte, kdy po dostatendojezdov
vzdlenosti tvrt a pt prouek sloupcovho
diagramu (5) je trvale zobrazovn.
Proved'te kontrolu ztrtv dku slmy.
Jsou-liztrty nosn,pokraujte v prci se
zvolenm nastavenm.
V ppad pli velkch ztrt na stu zvyte
citlivost indikace spnaem(6) asi o pl a jednu
celou hodnotu.
Pot zvolte rychlost jzdy tak, aby tvrtnebo pt
prouek sloupcovho diagramu (5) byl trvale

zobrazovn.
V
- ppad trvajcchztrtna st zkontrolujte
nastaven stroje - vzdlenost mlticho koe,
otky mlticho bubnu, otky ventiltoru
a nastavensta.
Pi sprvn nastavenm itn,indikovanm prvnm
nebo druhm pruhem, se pitto rychlostijzdy
dosahuje optimln ho vkon u mlcen.

286

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

7 Obsluha
7.12 Odkldn materilu / slmy

456
44887-00,|

Rozmetadlo s rozptylovm p|echem

Podmnka
1

Okolnost

Dgledek

Pepravn pozice s pepravnm


vozkem

Poloha pro ezanku

Poloha pro dkovn


126830-002

7.12.4 Nastaven protino (ezaka slmy

Standard)

Strol vypnte a zajistte. *,, Strana 112


44074-oo,|

NEBEE|!

..
.

Noov buben ezaky slmy mei pes


vypnut pohon dobhat.
mrt nebo tk zrann.

Nedotkejte se dnch dobhajcch


ststroje.
Vykejte, a se vechny sousti stioje
zcela zastav.
44120-oo1

NEBEzPEi|
Dly stnoje s,,stnmi hranami, ostr no
Smrt nbo t*

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

,160

- 0212012

zranni.

.,

,,,,,

Pouvejteochrann rukavice.

295

7 Obsluha

7.12 Odkldn materilu

slmy

Nastaven protinZ
Vychlenm protino (1) mezi pozic (A a B) lze mnit
dlku ezanky,

rouby(2) na obou stranch povolte,


Protinoe klemplynule vychylte,

Poloha protino/
drkno

Dlka ezanky

krat ezanka

delezanka

Pi ezn epkov s lmy doporu ujeme pestavit


protinoe zcela dol,

rouby(2) na obou stranch uthnte.

Vychlen protinozpt
Tento postup se pouije pro kukuici.

Protinoe ( ) mus bt v pozici (B) pln naklopeny


zpt.

458

an
19669-001

rouby(2) na obou stranch povolte.

Pozice protino

Dlka ezanky

delezanka

Protinoe klemv pozici (B) pln vychylte zpt.


,roulv(2) na obou
nch Thnte-

Demont protino
Tento postup se pouije pro kukuici.

Pruinovou sponu tye (3) odjistte a vythnte.


Ty (3) vythnte.
Kad druh protin(1) vyjmte.
Ty (3) zasute a zajistte pruinovou sponou.

Mont protino

296

Pruinovou sponu tye (3) odjistte a vythnte,


Ty (3) vythnte.
Namontujte protinoe,
Ty (3)zasute a zajistte pruinovou sponou.

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

*;r'',

8 Poruchy a jejich odstraovn


8.1 Motor

;:"i];]Il

149-002

Poruch

pila, en

Pastorek staru se neotnebo jen pomalu.

Baterie je nedostaten nabit.

Nabijte baterii.

Spojovac kabel ke startru je uvolnn.

Kabel piroubujte ke svorce, v ppad poteby


nakrimpujte novou svorku,

Magnetick spnastartru nebo startr je vadn.

Motor nestartuje nebo se ihned vypne.

Nechte zkontrolovat kvalifikovanm servisem.

Palivov ndprzdn.

Natankujte.

Palivov filtr ucpan.

Palivov filtr vymte.

Odluovavody, pedazen palivov filtr nebo palivov


filtr ucpan,

Vyistte nebo vymte.

Vymte tsnn.

Vyistte pedazen palivov filtr.


Palivov filtr vymte.
Pouijte zimn palivo.

palivov soustava nebo filtr netsn,


palivo nen odoln vichladu.

Viskozita motorovho oleje nesprvn.

Motor startuje patn.

Pizpsobte viskozitu motorovho oleje provoznm


podmnkm.

Funknporucha modulu zen motoru*.

-(ECM/ADM

Mercedes-Benz, ECM

CATERPILLAR)

Natte modul zen motoru, nechte zkontrolovat


ve kvalifikovan dln.

Netsnosti nebo plinzk tlak v nzkotlakm


palivovm okruhu.

30B

Provedte kontrolu tsnosti (vizuln).


Nechte zkontrolovat tlak kvalifikovanm servisem.

00

029 2564- BAAVERo

240

l 160-o2l2012

8 Poruchy a jejich odstraovn


B.1 Motor
149-002

Porucha

pina, eeni

Motor se neekan vypn.

Modul zen motoru* vadn (totlnselhn),

-(ECM/ADM

Mercedes-Benz, ECM

CATERP|LLAR)

Nechte zkontrolovat kvalifikovanm servisem,

Napjen k modulu zen motoru je peruen nebo je


zkrat v kabelovm propojen ,

Nechte zkontrolovat kvalifikovanm servisem.

Netsnosti, resp. pli nzk tlak v nzkotlakm


palivovm okruhu nebo pohon palivovho erpadla
vadn,

Proved'te kontrolu tsnosti (vizuln).


Nechte zkontrolovat tlak kvalifikovanm servisem,

peruentoku dat v modulu zen motoru*.


-(ECM/ADM Mercedes-Benz, ECM CATERP|LLAR)

Motor v nouzovm chodu

Motor zadrhv, vibruje nebo m nerovnomrn


chod.

Natte chybovou pamt'modulu zen motoru


a nechte zkontrolovat ve kvalifikovan dln.

Polohov snmahlu klikovho nebo vakovho


hdele vadn nebo chyb signl.

Vyhledejte kvalifikovan servis.

Funknporucha v palivovm systmu.

patn vkon motoru (nedostaten vkon)

Natte chybov kd a nechte zkontrolovat


kvalifikovanm servisem,

Vzduchov filtr zneitnnebo ucpan.

Vymte vzduchov filtr.

Teplota plnicho vzduchu pli vysok kvli


zneitnmuchladii plnicho vzduchu nebo vodnmu
chladii.

Vyistte chladic agregt.

Teplota chladic kapaliny pli vysok.

Zkontrolujte teplotnsnma,v ppad poteby


vymte.
Zkontrolujte otky ventiltoru, v ppad poteby
vyhledejte kvalifikovan servis.

Zvada na palivovm systmu (ucpan, netsn).

patn vkon motoru (nedostaten vkon)

Provete vizulni kontrolu netsnost, v ppad


poteby vyhledejte kvalifikovan servis.

Systm plnicho vzduchu netsn, hadicov spona na


hadici plnicho vzduchu voln nebo vadn,

Nechte provst zkouku tsnosti kvalifikovanm


servisem,

Snmaplnicho tlaku vadn.

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

Diagnostickm zazenm zkontrolujte, v ppad


poteby vym

te ;

vyhledejte kva

ifi

kova n servis,

309

B Poruchy a jejich odstraovn

=::
:1;1

:3. a:::lli||i

]] lii!:

5,'l'""iii,'ll:!*l

B.1 Motor
149-002

Porucha

pina, een

Peruentansly

Zven napov spd k modulu zen motoru*


(kontakt voln).

-(ECM/ADM

Mercedes-Benz, ECM

CATERPILLAR)

Zkontrolujte pevn usazenia korozi plovch


svorek baterie a pipojovaczstrku na modulu

zen motoru.

Pli vysok spoteba paliva

Msta spojen (zsuvn erpadlo - veden a vstikovac

trysky) netsn.

Nechte provst zkouku tsnosti kvalifikovanm


servisem.

Porucha spalovn

Motor sniuje otky plibrzy


(maximln otky nedosaiteln).

Motor nechte zkontrolovat kvalifikovanm servisem.

Modul zen motoru* vadn nebo chybn


parametrovan.

-(ECM/ADM

Motor se pili zahv


(podle ukazatele teploty chladiva).

Mercedes-Benz, ECM

CATERPILLAR)

Vyhledejte kvalifikovan servis.

Plimlo chladic kapaliny v chladicm systmu.

Doplte chladic kapalinu a odvzdunte chladic


systm,

Snmanebo ukazatel teploty chladic kapaliny vadn.

Snmanebo ukazatelvymte.

emen motoru pokozen.

Vymte emen motoru.

Ventiltor se sprvn nezapn.

Vyhledejte kvalifikovan servis.

Vodn chladi uvnit zneitnnebo zvpenatl, vodn


chladi zevn siln zneitn.

Vyistte a odvpnte.

Termostat vadn.

Zkontrolujte termostat, v ppad poteby nechte


vymnit kvalifikovanm servisem.

Kontrolka nabjecho proudu pi vypnutm motoru


nesvt.

rovka vadn nebo peruen kabel.

Kontrolka nabjecho proudu se pi bcmmotoru

Napnut emenu motoru nedostaten.

rozsvt.

rovku vymte nebo peruen kabel spojte.

Zkontrolujte funkci napnku emenu.

emen motoru petren.

Vymte emen motoru.

Genertor nebo regultor vadn.

310

Zkontrolujte, v ppad poteby vyhledejte


kvalifikovan servis.

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

,)

B Poruchy a jejich odstraovn

8.1 Motor

149-oo2

Porucha

pina, een

Motor vydv ern kou.

Vzduchov filtr zneitnnebo ucpan.

Vymte vzduchov filtr.

Turbodmychadlo vadn.

Proved'te vizuln kontrolu a vyhledejte


kvalifikovan servis.

Porucha spalovn nebo vstikovac tryska vadn.

Vyhledejte kvalifikovan servis.

H|adina oleje v motoru pli vysok, odvtrvnklikov


skn vadn, motorov olej se dostv do spalovac

Spaliny maj modr zabarven.

komory.

Upravte hladinu oleje, odvzdunn klikov skn


nechte zkontrolovat v kval ifi kovanm servisu,

Chladic kapalina pronik do spalovac komory.

Spaliny maj blzabarven.

Vyhledejte vadn vlec zkoukou na ztrtu tlaku


a kontaktujte kvalifikovan servis,

Porucha spalovn.

Motor bouch.

Vyhledejte kvalifikovan servis.

porucha uloen.

Motor klepe,

Nenormlnzvuky

Vyhledejte kvalifikovan servis,

Netsn nasvac a odvdc veden zpsobuje


pskn,

Odstrate netsnost, v ppad poteby vymte

tsnn,

Pruhy od kola turbny nebo kompresoru na skni; ciz


tleso v kompresoru nebo turbn; zaden loiska
rotujcch st.

Turbodmychadlo nechte zkontrolovat


v kvalifikovanm servisu.

Vle ventilu pli velk.

Nechte vli ventilu nastavit kvalifikovanm

servisem,

8.1.5 Pomocn startovn (12 V)


V ppad vybitho akumultoru je monnastartovat
dieselov motor pomocnmi startovacmi kabely
pomoc cizho akumultoru,

00 029,1 256 4 - BA

AVERo 240 l

160 - 0212012

Przdn akumultory zjistte podle tabulky nie.

311

8 Poruchy a jejich odstraovn


B.2 Elektrick instalace / elektronika
149-002

127111-oo2

8.2.5 Zklad n centrla elektrickho systm u

:ffi*",ffib,"

Florl Fos]
Tlr5A

TTdA-l

ElAAr

l,nlI=l

t]t]
_
l|

1,1=l

lo-l
ll
l=-l

l|ol lI
=l+I

[l

@E EE
kE-l

lE]

tE]

aa EE En EE

ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi

]l_]

Etr

ffiffi

trtrtrPtrEEEEET

F!6!W]tH]HEJta]lE]t4E!E]E]b:!E:]E]t9E!]t!]t]L]L]t

]t_]t__]t__]L]t__]t__]t
05,16 953,2
35624_005

Gentrln elektrick systm zkladny 000 00{6 504 X

Oznaeni

Hodnota

F051

Rel alterntoru (napjen obvodu pro jzdu po


silnici)

7,5

F052

Zmek zapalovn(30)

10A

F053

Sklopenachostroj,stl Vario, ezaka epky

15A

F054

osvtlen zsobnku zrna

15A

F055

Jzda po silnici + (multispojka adaptru)


rozpoznni adaptru

15A

F056

Kladn plelektroniky, modul HYD (A060)

3A

F057

+ ,15 Vkon modul HYD (A060)

15A

F058

Elektronika automatick klimatizace

3A

F059

Napjen modulu multifunkn ovldac pky

10A

F060
F061

(A052)

+ 15 modulvarovnch svtel (A074)

Kompresor sedadla idie

15A

palubndesky (A101)

3A

modulpalubndesky (A101)

3A

F062

+ 15 modul

F063

+ 30

316

3A

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 02l2o12

B Poruchy a jejich odstraovn


8.2 Elektrick instalace / elektronika
,l49-002

Ggnrln elektrick ystm zkladny 000 006 504 X

Oznaeni

Hodnota
7,5

Napjen snmakontroly propustnosti

7,5

F066

Napjensnmahlu

7,5

F067

Napjen snma(nepouvse)

7,5

F068

Napjen zsuvky diagnostiky (XD)

10A

F064

Napjen snmaotek

F065

F069

+ 15 zeni motoru

10A

F070

Reverzace adaptru

7,5

Fo71

Spojka mlticho stroj

7,5

F072

Nastaven otek ventiltoru

15A

F073

Otky ventiltoru - nastaven otek mlticho


bubnu

10A

F074

Houkaka pro couvni

7,5

F075

Pipojen adaptru

7,5

F076

Reverzace adaptru

7,5

F077

Vyprzdnn zsobnku zrna

7,5

napjen multispojky (autopilot)

FO7B

F080

+ napjen

F081

15A

varovn hromadn slmy

napjen hlsie naplnnzsobnku zrna

7,5

7,5

F082

pracovn svtla stovskn

7,5

F083

Pracovn svtla hrabky

7,5

F084

servisn zsuvka kabina

10A

FOB5

servisnzsuvka vlevo

10A

F086

Servisn zsuvka motorov prostor

10A

F087

Servisn zsuvka vpravo

10A

F088

Cigaretov zapalova

15A

F089

Diagnostick zsuvka - vysok proud

25A

F090

Rezerva (monosti)

10A

F091

Rezerva (monosti)

10A

F092

Rezerva (monosti)

3A

F093

Rezerva (monosti)

10A

F094

Rezerva (monosti)

10A

F095

NapjenCAC

10A

F096

Kladn pl elektroniky ovldac pult

F097

Kladn pl elektroniky CAC

multifunkn pka

00 0291 256 4 - BA AVERo 240

160 - 0212012

1A

3A

317

B Poruchy a jejich odstraovn

Jf

..

=
=- =:
=,.jF:,i]

8.2 Elektrick instalace / elektronika

-.-:i}i

l.]ji:ii
149-002

Gentrln eleiick,iatzkladn ooo 006 5o4

Ozaei

Hodnota

F102

Pedazen pojistka, centrln elektrick


rozvd stechy

125A

F03

Pedazen pojistka, centrln elektrick


rozvd zkladny

BOA

A012

Modul snmaeotek

D0

Diodov deska USV (obtokov uzavracventil)

K015

Rel zapalovn

K021

Rel 15 x (odpojen + 15 pi staovn)

K022

Rel jzdnpka na neutrl (blokovn stau)

Ko23

Rel hlavnho pohonu (blokovn startu)

Ko24

Rel spojky mlticho stroj

K025

Rel pro jzdu po silnici

K026

Rel pro jzdu po silnici

K050

Rel spoute

K061

Rel alterntoru se zpodnm ptahu 1,5 s

K064

Rel spojky adaptru

K065

Rel spojky adaptru

K066

Rel reverzace adaptru

K067

Rel nastaveni otek ventiltoru

K068

Rel nastaven otek ventiltoru

318

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - o2l2012

8 Poruchy a jejich odstraovn


8.2 Elektrick instalace / elektronika
,l49-002

127115-003

8.2.6 Centrla elektrickho systmu stecha

ElAH
6ffi lTFl
ffi
ffiW

,o]=|

,.,,

|85 fi-H

86 87o

EI ]

ffi,A

fiaffiffiffiffiffiffiffi

ffiffiBWffiffireWWffiEffiffiHffi

a5I 182.2
23g17-oo5

486

Centrln elektrich ytm stechy 000 00{5 544 X

Oznaen

Hodnota

F001

Rel spojky kompresoru chladicho systmu

,15A

F002

Rel K003, nepouv se

,l5A

F003

Osvtlen pstrojov desky

7,5

F004

Obrysov svtlo (vlevo)

7,5

F005

Obrysov svtlo (vpravo)

7,5

F006

Napjen stra(vpedu)

15A

F007

Brzdov svtla

,15A

F008

Rezerva

15A

F009

osvtlen vozidla

15A

FO10

voln

F01

voln

F012

voln

F01 3

voln

F014

voln

F015

Potkvac svtlo (vpravo)

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

15A

3,19

8 Poruchy a jejich odstraovn


8.2 Elektrick instalace / elektronika
,l49-002

Gentrlni elektrick systm stechy 000 0015 544 X

Oznaen

Hodnota

F016

Potkvac svtlo (vlevo)

15A

Fo17

Dlkov svtlo (vlevo)

15A

F018

Dlkov svtlo (vpravo)

15A

F01 9

Pracovn svtlomety (zbradli vlevo uvnit)

20A

Fo20

Pracovn svtlomety (zbradli vpravo uvnit)

20A

F021

Pracovn svtlomety (zsobnk zrna vzadu)

20A

F022

Pracovn svtlomety (stecha vlevo)

15A

Pracovn svtlomety (prostor ped vozidlem

20A

F023

vlevo)

F024

Pracovn svtlomety (prostor ped vozidlem

20A

vpravo)

F025

Pracovn svtlomety (zbradl vpravo vn)

20A

F026

Pracovn svtlomety (zbradl vlevo uvnit)

20A

F027

Rezerva

15A

F028

Napjen ventiltoru kabiny

30A

F029

Rezerva

10A

F030

Vstup rel majku

20A

F031

Hlavn spnapracovnho osvtlen

3A

F032

Pracovn svtlomety (osvtlen zsobnku zrna)

7,5

F033

Rezerva

15A

F034

Rdio (+15)

7,5

F035

Ukazatel smru jzdy

15A

F036

Rdio

(+ 39;

15A

F037

Vstranblikae

5A

X049

Test jitn

voln

A033

Modul Sidefinder / Pathfinder (nepouv se)

K001

Rel dlkovho svtla

K002

Rel pracovnch svtlomet venkovni zbradl

K003

nepouv se

K004

nepouv se

K005
K006

320

A
A

Rel pracovnch svtlomet vzadu, vstupn

potrub

nepouv se

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

8 Poruchy a jejich odstraovn


8.2 Elektrick instalace / elektronika
149-002

Centrln eIektrick ytm stechy 000 005 544 X

Oznaeni

Hodnola

K007

Rel, pracovn svtlomety vpedu

KOOB

nepouzlva se

K009

nepouv se

K010

nepouv se

K01,1

Rel majku

K012

Rel brzdovch svtel

K013

Rel spojky kompresoru chladicho systmu

Ko14

Rel potkvacho svtla

Kl5D

Zapalovni

KlsDD

Zapalovni

K016

nepouv se

Ko17

Rel, pracovn svtlomety zbradl uvnit

K047

voln

K048

Rel peruovan svtlo Evropa

A033

Modul Sidefinder / Pathfinder (nepouvse)


127 119-002

8.2.7 Hlavn pojistky vozidla

Stroj vypnte a

F10,1

zajistte.

Strana 112

Oznaen

Hodnota

Hlavnpojistky

200A

vozidla

35629-001

00 029,t 256 4 - BA

AVERo 240 l

160 - 0212012

321

,iiiiiii ,

8 Poruchy a jejich odstraovn


8.2 Elektrick instalace / elektronika

149-002
,l27,12,|-002

8,2.8 Pedazen pojistka zkladny /


centrl n elektrick rozvd

Stroj vypnte a

zajistte.

Strana

stechy

,112

Pojistky jsou namontovan na boku zkladny


centrlnho elektrickho systmu.

Onen
1

F102

Pedazen pojistka, centrln


elektrick rozvd stechy

F,103

Pedazen pojistka, centrln


elektrick rozvd zkladny

35634-001

V ppad poteby osadte novou pojistku


s matkami(3).
Utahovac moment = 8- 12 Nm

489
35642-003

322

00 029,t 256 4 - BA

AVERo

240

160 - o2l2012

8 Poruchy a jejich odstraovn


8.4 Pdavn adaptr
,l49_002

8.4 Pdavn adaptr

8.4. Pdavn adaptr

Porucha
Pdavn adaptr
ac strojne patn

Kosa aclity se nhle zastav

Polehl obilse patn nabr

zanesen hrot rozdlovae stbel

Vkldac etzy a aci strojse pli snadno


zastav

.
.
.
.
.
.

.
.
a

.
.
.
.

.
Adaptr vis ikmo (stroj bez AUTO CONTOUR)

ac strojse nevypn
Nerovnomrn pohyb materilu

zajistte.

Strana 112

pina, oeni

.
aci strojnelze zvednout

Strojvypnte a

.
.
.
.
.

Nastavte noovozuby.
Vymte noe.
Seid'te noovprsty,
Vymte pokozen noovepele pp. prsty.
Odstrate nnos pnyna ezac lit.
odstrate ciz tlesa.
Obnovte pokozen dvojit prsty,
Napnte klnov emen pohonu kosy aclity,
Sprvn zvolte odstup zvedae klas.
Pihn nastavte dle smrem dopedu.
Prsty pihne nastavte vce zeikma.
Pp, nastavte sanici aciho stroj.
Pestavte rozdlova stbel na regulanm
ouptku.
Poijte speciln rozdlova stbel,
Zkontrolujte pojistky.
Nechte zkontrolovat tlak oleje hydrauliky.

emen pohonu achostrojpodle pedpisu


napnte.
Nechte nastavit prokluzovou spojku vkldacho
etzu,
Nechte zkontrolovat spojku achostroji.
Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikch,
Vyrovnejte adaptr podle zavenkoryta.
Nechte zkontrolovat spojku aciho stroj,
Korigujte otky pihne a nastaven prst
pihne.
Korigujte vodorovn nastaven pihne.

Vku nekovhodopravnku pizpsobte omlatu.


Sprvn napnte vkldac etz,
Vkldac nek vratte zpt a odstrate ciz tlesa.
Prokluzovou spojku nechte nastavit na pedepsan

Vkldacnek se pli snadno zastav nebo


zablokuje

toiv moment.

Hdel pihne se po stranch nat


Pihn se natna prstovch trubkch

.
.

.
.
.

326

Sprvn nastavte vnitn odklpcty.


pihn trochu zvednte,
Prsty pihne naklote ponkud vce dopedu.
Otky pihne pizpsobte pojezdov rychlosti.
Trubky prst pihne sejmte.

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

8 Poruchy a jejich odstraovn


8.4 Pdavn adaptr
149402

Porucha

Piina,,:gen

Prsty pihne vjedou pi nejnimnastavendo


noe

Zvednut pihn vis ikmo

Je nabrno plimnoho kamen

Ukazuje se chybov hlen snmaeotek

(prokluz).

.
.
.
.

Pihn na zvsnch roubech hydraulickch


vlc nastavte ve.
Zvsn rouby vlc pihne nastavte
rovnomrn.
Zkontrolujte tsnost hydraulickch vlc.
Hydraulick vlce odvzdunte.

Pouijte mn zvedae klas.


Nesekejte tak hluboko (pi polehlm obil maj
zvedae klas obil zvedat),

Otky nejsou dosaeny.

Symboly informanchpanel '*t

Snmazneitn.

Vyistte snma.

vakovkolo uvolnn,

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

Ppadn zkontrolujte pevn usazena pozici


vakovhokola,

327

8 Poruchy a jejich odstraovn


8.5 Vkldac agregt

8.5 Vk!dac agregt


127158-oM

8.5.1 Porucha a nprava vkldacho agregtu

Porucha

StroJ vypnte a

zajistte. .*.. Strana 112

Piina,,een

Vkldac agregt
Vkldac agregt nelze zvednout.
Podvac etz se pli snadno zastav.

Nerovnomrn pohyb materilu


Ukazuje se chybov hlensnmaeotek

(prokluz).

Zkontrolujte pojistky.
Nechte zkontrolovat tlak oleje hydrauliky.

Sprvn napnte vkldac etz,

Nastavte hnacemen adaptru,


Nechte nastavit prokluzovou spojku vkldacho
etzu,

Otky nejsou dosaeny.

Symboly informanchpanel. , trana 92

Snmazneitn

Vyistte snma.

vakovkolo uvolnn

328

Ppadn zkontrolujte pevn usazen a pozici


vakovhokola.

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

\--l

8 Poruchy a jejich odstraovn


B,6 Mltic stroj

8.6 Mltic stroj


8.6.1 Mltic stroj,porucha a nprava

Strojvypnte a

zajistte.

127162-003

Strana 112

Porucha

pina, een

Mltic mechanismus

Zanesen mltic mechanismus vede


k nevyvenostia ztrt zrna, opotebovan mltic
mechanismus ke patnmu mlticmu vkonu
a mlticm ztrtm.

Navjemlticho bubnu

.
.
.
.
.
.
.
.

Dbejte na stejnomrn psun materilu ze acho


stroj!

podvacnek nastavte ne.


Nechte nastavit prokluzovou spojku vkldacho
etzu.
Mltic ko nastavte u.
Pivlhkm omatu zvyte otky mlticho bubnu.
Pi zvenvlhkostijedte pomaleji,
Opravte zkladni nastaven mlticho koe.
Vyistte regultor mlticho bubnu a promate jej
(prokluzovn emenu).
Zkontrolujte nzkotlak hydraulick systm jako
i lehkost chodu upnachovlce s napnac kladkou
pro pohon mlticho stroj.

Siln kolsn otek stroje,

.
Kameny a jin ciz tlesa pokozujmltic
mechanismus.

.
.

Vysok opoteben klnovhoemene

.
.
.
.

Nedostatenvymlcen

.
.
.
.

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 02l2o12

Zkontrolujte, pp, nastavte spojku klnovho


emene hlavnho pohonu.
Zkontrolujte motor (viz Poruchy motoru).

Pravideln istte lapa kamen,


Na kamenit pd nesekejte pli nzko.
Sprvn nastavte napnac zazen klnovho
emene.

Dosedac plochy emenic zbavte rzi a vyistte.


Posuvn plochy podvacch kotouvyistte
a namate.
Zaolqovan emeny vyistte louhem,

Mlticko nastavte u.
Zvyte otky mlticho bubnu.
Namontujte klasovac lity,
Opravte zkladni nastaven mlticho koe,
Opotebovan nebo pokozen mltic
mechanismus nechte opravit (mltic ko, lity
bubnu).

Pp, pouijte zvltn mltic zazen,

329

B Poruchy a jejich odstraovn

8.6 Mltic stroj

149-oo2

Porucha
Nedostatenklasovn

polmnzrna

Nevyvenost stroje

Nelze nastavit otky mlticho bubnu.

pina, een

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

Mltic ko nastavte u.
Zvyte otky mlticho bubnu,
Namontujte klasovac lity.
Pokejte na pozdj okamikzrn.
Opravte zkladn nastaven mlticho koe.
Zkontrolujte opotebovn pp. pokozen mlticho
koe a lit bubnu.
Snite otky mlticho bubnu,
Mltic ko nastavte ir.
Vymontujte klasovac lity,
Sprvn napnte etz dopravnku.
Omezte podlzrna v hrabku.
Vyistte zneitnmltic buben,
Odstrate nnosy prachu v emenicch
a napnacch kladkch.
Nechte opravit pokozen mltic bubny.
Zkontrolujte pokozen obracecho bubnu.
Zkontrolujte cepov noe ezaky slmy.
Dieselov motor nastavte na hornvolnobn
otky.

Ukazuje se chybov hlen snmaeotek

(prokluz).

Otky nejsou dosaeny.

Symboly informanchpanel.

Snmazneitn.

Vyistte snma.

vakovkolo uvolnn,

Ppadn zkontrolujte pevn usazena pozici


vakovhokola.

hrabky
V hrabku pli mnoho plev a krtk slmy

plimnoho zrnav hrabku

Dopravnk je ucpan

.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

330

isticdmychadlo nastavte silnj.


hraben lamelov sta nastavte ponkud u.
Snite otky mlticho bubnu.
Zkontrolujte, pp. nechte upravit otky stroje.
Dbejte na stejnomrn vstup (acstroj).
Zkontrolujte nastaven mlticho mechanismu,
hraben lamelov sta otevete eji.
isticdmychadlo omezte.
Sprvn nastavte usmrovae proudu vzduchu.

Otevete patu dopravnku a lab neka odstrate


ucpn, kombajn nechte bet na volnobh, znovu
uzavete klapky.

Dopnte klnov emen pohonu dopravnku.


Sprvn napnte etz dopravnku.
Vyistte zneitnachty dopravnku a neky,

00

029 256 4 - BA AVERo

24o

160 - 0212012

8 Poruchy a jejich odstraovn


8.6 Mlticstroj
149-002

Ponlcha

Pina,gni

Ukazuje se chybov hlensnmaeotek

Otky nejsou dosaeny.

(prokluz).

Symboly informanchpanel.

Snmazneitn.

Vyistte snma,

vakovkolo uvolnn.

Ppadn zkontrolujte pevn usazen a pozici


vakovhokola.

8.6.2 Mttic buben


Mltic buben pracuje bezvadn jen tehdy, kdy nejsou
mlatky ani zohban ani pli opoteben, Vrobce
mlticbuben vyvil.

Strojvypnte a zajistte. ,', Strana 112


Pi vmn mlatek pouvejte jen mlatky stejn
hmotnosti a vymujte je jen prov.
Pak mltic buben nov vyvate.
Lita musej na dna mlticich bubn pevn

pilhat.

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 02l2o12

Opravy mlticho bubnu sm provdt pouze


odbornk,

331

8 Poruchy a jejich odstraovn


8,7 Separace

8.7 Separace
127256402

8.7.1 Separace, porucha a nprava

,Porucha

Vytsadla
Vytsadlo je ucpno slmou
Hlen o prokluzovn od rznch agregt
Kontrola vkonu separtoru ukazuje plimlo.

Stro; vypnte a zajistte.

;*'

Strana 112

:'Pina, eeni

.
.
.
.
.

Napnte emen pohonu vytsadla,


Odstrate zneitn(osiny) na vytsadle.
Ppadn zkontrolujte upevnn a sprvnou polohu
rozvodovch kol,
Senzorovou vanu vyistte,
Zkontrolujte pevn usazensenzorov vany
a senzoru.

Voln senzorov vana - dothnte ji.


Voln senzor - vymte senzorovou vanu.
Ukazuje se chybov hlen snmaeotek

(prokluz).

Otky nejsou dosaeny.

Symboly informanchpanel, Strana 92

Snmazneitn.

Vyistte snma.

vakovkolo uvolnn.

332

Ppadn zkontrolujte pevn usazena pozici


vakovhokola,

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

\---l

8 Poruchy a jejich odstraovn


8.8 itn
149-002

8.8 Citn

130897-003

8.8. itn,porucha a nprava

Strojvypnte a

zajistte.

Strana

,!12

pina, eeni

Porucha
Gitn

Nerovnomrn plnn st

Vytven vrstev materilu na lamelovch stech

Neistzrno

Chybov hlen Dolnsto / hornstovadn pi


pestavn na kukuici
Kontrola vkonu itnsezcela vychlila.

Kontrola vkonu itnukazuje plimlo,

Nelze nastavit otky ventiltoru.

Ukazuje se chybov hlensnmaeotek

(prokluz).

Dbejte na stejnomrn vstup (adaptr).

Vyistte stupovitou dopravn desku.


Vyrovnejte drtn brlen na stupovit dopravn
desce.
Lamelov sta nastavte eji.
istici dmychadlo nastavte silnj,
Snite otky mlticho bubnu (lmav slma).
Sprvn nastavte usmrovae proudu vzduchu.
Ventiltor pedtdn nastavte jinak.

isticdmychadlo nastavte silnj.


hraben lamelov sta nastavte li.
Sprvn nastavte usmrovae proudu vzduchu.
Vypnte nastavensta pro doln sto / hornsto.
Rozmetadlo plev nastavte tak, aby dn pleva
nemohla sklouznout na senzor.
Zkontrolujte pevn usazensenzorov vany
a senzoru.
Voln senzorov vana - dothnte ji.
Voln senzor - vymte senzorovou vanu.
Senzorovou vanu vyistte,
Zkontrolujte pevn usazensenzorov vany
a senzoru.
Voln senzorov vana - dothnte ji.
Voln senzor - vymte senzorovou vanu.
Dieselov motor nastavte na hornvolnobn
otky.

Otky nejsou dosaeny,

Symboly informanchpanel.

Snmazneitn

Vyistte snma.

vakovkolo uvolnn

Ppadn zkontrolujte pevn usazen a pozici


vakovhokola.

Vkyvn pky v dicmmechanismu uvolnte.

istici zaizeni 3-D


Trhav pizpsobovn sklonu svahu

00 0291 256 4 - BA

AVERo 240 l

160 - 0212012

333

8 Poruchy a jejich odstraovni


8.8 itn

:#:lffi;;lllll[Jii
14+002

iStnyi materil nen rovnomrn rozdlen

334

Nastavte spojovac ty tak, aby hydraulick vlec pi


vodorovn poloze stroje vykazoval vlevo i vprayo
stejn zdvih,

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - o2l2012

8 Poruchy a jejich odstraovn


8.9 Odkldn materilu / slmy

lslmy

8.9 Odk!dn materilu

8.9.1 Odkldn materitu / odkldni


porucha a nprava

Stroj vypnte a zajistte.

']]]]]:''

"dfi'i]""'

Strana 112

'Pitla, een

Poruha
ezaka s!my
ezan materil je nerovnomrn podln naezn
a nen rozdlen pes celou kuadaptru.

Cepov noe jsou tup.

Vymte cepov noe.

Protinoe jsou tup.

Chybov hlen Zastaven / prokluz ezaky slmy


pi odkldn slmy.
Ukazuje se chybov hlen snmaeotek
(prokluz),

Vymte protinoe.
Nov seite koncov spnavodicho plechu
slmy.

Otky nejsou dosaeny,

Symboly informanchpanel.

Snmazneitn

Vyistte snma.

vakovkolo uvolnn

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 02120,12

Ppadn zkontrolujte pevn usazen a pozici


vakovhokola.

335

8 Poruchy a jejich odstraovn


8.10 Dopravazrna

8.0 Dopravazrna
8.10.1 Doprava zrna, porucha a nprava

Porucha
zsobnk zrna
Vyprazdovn zsobn ku zrna nefunguje nebo
nepracuje sprvn

,*'

Strana 112

pina,eeni

.
.

.
.
Ztrty zrna

Stro; vypnte a zajistte.

127242-002

Zkontrolujte spojku klnovhoemenu pro pohon


vyprazdovn zsobnku zrna a pp. nastavte.

Vymnit stin roub na hnacm etzovm kole.


Narovnejte ohnut zvity nekovhodopravnku.
Vyistit zneistn dna nekovch dopravnku,
nekovdopravnky a sklopnou st
vyprazdovacho dopravnku.

Ztrty zrna mohou mt rznpiny, proto je teba zjistit,

odkud zrna pichzqi.

Zkontrolujte vechna pechodov msta na ac


mltice, zvlt dna nekovch dopravnk, dopravnky
atd., zdajsou dostaten tsn. Zvlt pi vmlatu
osiva je teba tato msta podle poteby utsnit,

Zrna,klerjsou na zemiv dsledku pezrlho obil


nebo z dvodpovtrnostnch podmnek, nelze
pipisovat ztrm zrna ve sklzecmltice.

Ztrty zrna, kter mohou vzniknout chodem sklzec


mltiky, se dl na tyidruhy:

Ztrty zrna na acim stroja ztrty pi seen

.
.
.
.
.
.
.

.
.

Ztrty zrna na acmstroja ztrty pi seen


Ztry zrna patnm vmlatem

ztrty zrnave vytsadlech


Ztrty zrna itnm
Pizpsobit polohu prst pihne podmnkm
sklizn.
Pizpsobit otky pihne rychlosti jzdy,
Sprvn nastavit vzdlenost pihne
a prbnhonekovho dopravnku.
Pizpsobte horizontlni polohu pihne danm
podmnkm.

V porostech s viscmiklasy namontovat nakad


druh prst zveda klas.
Nastavit dli tak, aby nevznikala dn
nahromadn materi|u,

. seite vku prbnhonekovho dopravnku


podle podmnek sklizn.

nn nro,l )^A

FlA A\/trpn )An

1F'n

o)l2o12

\J

8 Poruchy a jejich odstraovn


8.10 Dopravazrna
149-002

pina, gen

Porucha
Ztrty zrna patnm vmlatem

.
.

.
.
.
.
.
.

Ztrly zrna ve vytsadlech

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ztrty zrna itnm

Nastavte acstrojtak,aby materi| byl


rovnomrn dopravovn k mlticmu stroj.
Pizpsobit otky mlticho koe sklzenmu
materilu.

Pizpsobit vzdlenost mlticho koe vlastnostem


sklzenho materilu,
Pp. zapojte klasovac plechy.
Dbejte na rovnomrn zsobovn mlticho stroj,
Opravte zkladni nastaven mlticho koe.
Nechejte opravit pokozen nebo opotebovan
mlticbuben,
Dopnte k|nov emen pohonu intenzivnho
vytsadla.
Dopnte klnov emen pohonu vytsadla.
Dbejte na rovnomrn zsobovn mlticho stroj
(adaptr).
Vyistte mltic ko a prostor za koem,

snite mnostvdomlacovanho materilu


sprvnm sezenm istichostroj.
Vyistte zneistn vytsadla a spdovou desku
vytsadel.

Snite otky mlticho bubnu a zmenete


vzdlenost mlticho koe od bubnu.
Snite rychlost pojezdu.
Nastavte sprvn clonu nad vytsadly.
Vymte clonu nad vytsadly.
zabrnit tvoen vrstev materil u.
Pizpsobit proud vzduchu vlastnostem sklzenho
materilu,
Nastavte sprvn smrov plechy vzduchu.
Pivelmi krtk slm snite otky mlticho
bubnu.
Zkontrolujte voln chod regulanchemenic,
Standardn isticsystm:
Pootevete vce horn lamelov sto, st prosvn
hrabk.
Lamelov sto vce otevt a nastavit vce proud
vzduchu.
Zabrate pli vel kmu m nosfu dom lacova nho
materilu.

Vyistte hrabensto, zrnov sto a stupovitou


dopravn desku.
Snite rychlost pojezdu.

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

337

.l..

B Poruchy a jejich odstraovn


B.10 Dopravazrna

=::.

::::::

ii||:'

149-oo2

Porucha

Piina, eeni

Ukazuje se chybov hlensnmaeotek

Otky nejsou dosaeny.

(prokluz).

panel. Strana 92

Symboly informanch

Snmazneitn.

Vyistte snma.

vakovkolo uvolnn,

Ppadn zkontrolujte pevn usazen a pozici


vakovhokola.

8j0.2 Mont k!uznho roubu


vyprazd ovn zsobnku zrna

StroJ vypnte a

zajistte.

Strana 112

Kluzn roub (1) v etzovm kole chrn pohony


vyprazdovn zsobnku ped pokozenm.

Kluzn rob{}
1

roub se estihrannou hlavou


lSO 4014 M10 x 40
Pojistn matice lSO 7042 VM

32762-002

338

,10

Odstrate pinuporuchy.
V ppad poteby namontujte nov stin roub,

Utahovac moment

00 0291 256 4 - BA

48,5 Nm

AVERo

240

160 - 0212012

g orzba
9.2 Provozn ltky

a:i

==.

=!

:llllll
!i:::."liiii |i

':

] ]
ir]i]] '

149-002

9.2 Provozn ltky

126856-003 .J

9.2.1 Maziva
Kongtrukn prvek

Plnic

.mnosfui

Druh maziva
pecifikace

Tida iskozity,J

tda,,AE

Poznmka,

'.

illoior
oATERPlLLAR c-6,6
stupe emisi3a

cca
14,5litru*

CLAAS AGR|MOT
SDX 15W-40 (minerln)

5W-40

Zkontrolujte
mrkou hladinu
oleje

APlcl4/SL
MB228.3
Chladic systm*"

CATERPlLLAR c-6,6

cca
30litru*

CLAAS AGRl_cool

pi zazimovni

ochrann ppravek do
chladi

kontrola
mrazuv-

zdornosti

viz rovn provozn


nvod urobce motoru

MB list 325.3
**

Chladic kapaliny podle specifikace MB list 325.0 a MB list 325,2 se mohou mchat.

**

Chladic kapaliny MB list 325.3 a CAT EC-1 se mohou mchat.

**

Chladic kapaliny MB list 325.0, MB list 325,2 se nesm mchat s ppravky MB list 325.3 a CAT EC-.

*"

Mchn chladicch mdis prostedky, kter jsou bn k dostn v obchodech, nen pipustn.

**

Pro doplnn pouvejtepouze pedepsan chladic prostedky.

Nutno npl {istte,.kontrolou hladiny oleje!

354

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

9 Udrba
9.2Provozn ltky
14s-oo2

Konstruknprvek

Plnic
mnostv

Druh maziva /
Speciikace

Tda viskozity /

Poznmka

cca

CLAAS AGR|SH|FT MT
80W-90 (total driveline)

85W-90

Zkontrolujte
hladinu oleje na
kontrolnm
roubu

85W-90

Zkontrolujte
hladinu oleje na
kontrolnm
roubu

DoT 4

Zkontrolujte
hladinu kapaliny
ve vyrovnvac

tida AE

Pojezd
pevodovka

7,0 litru"

APl GL5
MlL: 2105 B
Rozvodovka

CLAAS AGR|SHlFT MT

cca

BOW-90 (total driveline)

po

3,5litrech*

APl GLs
MlL: 2105 B

Brzda
Nonbrzda

Pln vyrovnvac
ndrka

Brzdov kapalina ATE

cca

CLAAS AGR|HYD
HVLPD 46 (detergent

ndce

}lydraulick systm
Hydraulick soustava se
standardnm olejem

20 litru*

multigrade)
**

lSO-VG 46 podle
DlN 5'1524 sti3*-

Zkontrolujte
mrkou hladinu
oleje

Dodujte nsledujc pokyny pi volb hydraulickho oleje:

Olej mus mt dezinfeknvlastnosti!


Pourpoint

Viskozita

100'C

lndex viskozity

Hydraulick soustava se

syntetickm olejem
(biologicky
odbouratelnm)

cca
20 litru*
"** Dodrujte

CLAAS AGR|HYD
XTREME 46
HVLPD Hc 46 / HEPR

,c

(DlN

lso

<

-30

>

8,0 mm2/s (DlN 51 562)

> 150 (DlN

lso

3016)

2909)

ISO-VG 46 podle
DlN 51524 sti3;

lso

6743

***

Zkontrolujte
mrkou hladinu
oleje

nsledujc pokyny pi volb hydraulickho oleje:

Olej mus mt dezinfeknvlastnosti!

Pourpoint

<

-42"C (DlN lso 3016)

Viskozita 100'C

>

9,5 mm2/s (DlN 51 562)

lndex viskozity

> 191 (DlN

Biologick odbouratelnost

>

lso

2909)

B0 % (CEC-L-33-A-93)

Nutnou npl 4;'istte kontrolou hladiny oleje!

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

355

g drzba
9.3 lntervaly drby

9.3 lntervaly drby


9.3.1 Pouvninterval dby
V nsledujcch intervalech dbyjsou uvedeny
pouze drbovprce pro pslun interval
provoznch hodin. Napklad k drbovmpracm po
kadch 500 hodinch provozu se mustakprovst
prce po 250 a 100 hodinch provozu,
1245o3-oo2

VARoVN!
Neproveden dbovprce,
Zvenopoteben, pokozen stroje nebo
negativn ovlivnn provozn bezpenosti
stroje

Provdjte vechny dbovprce dle


odpovdajcchinterva| dby,

9.3.2 ped zatkem sklizn


Udrbov prce

trana 38

Kontrola hladiny oleje v pevodovce hnac npravy

$trana 388

tl

Kontrola hladiny brzdov kapaliny

'*:, trana 3s1

tr

Kontrola brzdovch elist

n
D

n
n

Kontrola hladiny oleje v rozvodovce

Zkontrolujte hladinu oleje v hydraulickm systmu.

Odvzdunn hydraulickho vlce pro pnou


reg u laci acho stroj .
Kontrola stavu kyseliny v akumultoru.

.]:!.'.

'

trana 392
trana 433
trana 438

.*. trana 440

Nastaven vkldacho etzu tec kluzn spojky.

5Irana 444

kontrola techo kotoue na vkldacm kanlu.

Strana 445

9.3.3 Po prvnch 0 hodinch provozu


Udbo.v prce

tr

Dotaenobjmek sacch hadic vzduchu.

.|i

Strana 383

Nastavte emen (5).

'-*j:,

strana 400

9.3.4 Po prvnch 00 hodinch provozu

l43051 -002

ar*nova prco
Vmna oleje v rozvodovce

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

$trana 387, Vyputn*leje z rozvodavky


hnaci npravy

357

g orzna
9.3 lntervaly drby
149-002

o*nva prce

tr

Vmna oleje v pevodovce hnan npravy.

Nastaven (vech) emen.

!
!

...i', tana 389, Vypuin oleje z pevodovky


hnac npravy
trana 393

Nastaven (vech) etz.


kontrola nastaven mlticho koe,

Dalkontrola nastaven mlticho koe po


zachycen cizho tlesa nebo jinm nadmrnm
zatieni.

]]i,,

trana 393

ls

trana 1&t, zkledn nastavenimlticho


koe {AVERO 240)
:*;-- Strana 183, Kontrola zkladnho nastaven
miticho kae {AVERO 160)
143052-002

9.3.5 Po prvnch 500 hodinch provozu

aruov prce
kontrola

nastaven ventil dieselovho motoru.

- Nechte provst jen v autorizovanm servisu.


1430u-0o2

9.3.6 Po kadch 0 provoznch hodinch nebo denn


or*oov prce

Kontrola zneitn stroje.

i.

trana 456

Kontrola tsnosti pevodovky.

{.i Stl*na

Kontrola tsnosti hydraulick soustavy.

*,

Vyitnokol dieselovho motoru.

.t:l' Strana 362

Zkontrolujte hladinu oleje v dieselovm motoru.

:::i tr*na 370

tr--l

Ve vodnm chladii zkontrolujte hladinu chladic

*]], Strana 372

tr
D
Ll

463

trana 463

kapaliny,

Vyistte ko chladie.

tr

Vyistte chladic agregt.

L]

Vyitn vzduchovho filtru motoru.

tr
tr
tr

Vyitnsacho stka vzduchovho filtru.


Vyitnokol pevodovky hnac npravy,
Kontrola matic / roubkol dicnpravy / kol
hnan dicnpravy, utahovacho momentu.

i,, tr*na 377

=!

]=

Strana 377
trana 37S

:.. Sttana 3B2

.*

trana 386

.*:, trana 384

Po 10 hodinch provozu od monte kol kontrola


utahovacho momentu.
Po 100 hodinch provozu od monte kol kontrola
utahovacho momentu,

Kontrola matic kol hnac npravy, utahovacho

,'!]t,',

Str*na 3B4

momentu.

Po 1 hodin provozu od monte kol kontrola


utahovacho momentu.
Po 10, 20, 30,40, 50 hodinch provozu od
monte kol kontrola utahovacho momentu.

358

00 0291

2564- BAAVERo

240

l 160-0212012

9 Udba

9.3 lntervaly drby


149-002

Udbov prc

Kontrola parkovac brzdy.

]]]:].

trana 153

Proved'te ped kadou jzdou.

,', Strana 153

Kontro|a nonbrzdy.
Provete ped kadou jzdou.

Zkontrolujte hladinu oleje v hydraulickm systmu.

tr

=, trana

Vyitnvzduchovho filtru kabiny,

;]i'. Strana 441

I
!
!

Kontrola cepovch noa noovch bubn.

Namazn mazacch mst ,t0 h vlevo.

433

Strana 447

,*: trana

-:

Namazn mazacch mst 10 h vpravo,

465

trana 46

9.3.7 Kadch 50 hodin provozu

arzlov prce

!
tr
tr
t]

Nastavte vkldac etz,

*.: trana 444

Nastavte etz dopravnku hrabk,

{]]l,

Nastavte etz dopravnku zrna.


Namazn mazacch mst 50 h vlevo.
Namazn mazacch mst 50 h vpravo.

51r"n*

Oil

trana 452

=.

$trana 467

*:

Strana 468

Strana 470

9.3.8 Kadch 00 hodin provozu


Udrbov prce

Namaznmazacch mst 100 h vlevo.

Namaznmazacch mst ,100 h vpravo.

'='', Strana 472

9.3.9 Kadch 250 hodin provozu


Udrbov prco

!
n

Kontrola hladiny brzdov kapaliny,

,:1. Strana 391

Kontrola brzdovch elist

!"l'' Strana 392

9.3.0 Kadch 500 hodin provozu nebo kad rok


drbov prce

Vyitnfiltru hrubho istiepaliva.

,=. $trana 362

Vyputn kondenzovan vody v pedistiipaliva

+, Strana

Vmna pedistiepaliva (standardn vbava).

a:j trana 364

(standardn vbava).

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

363

359

g orzna

9.3lntervaly drby
149-002

UOrtov prce
Vyputn zkondenzovan vody na pedistii
paliva (dodaten vbava).

;ii-.,

trana 36
Strana 366

D
D

Vmna pedistiepaliva (dodaten ubava).

:t;"!.

Vmna pdavnho palivovho filtru

iF:, Str*na 368

Vmna palivovho filtru (CATERPlLLAR C-6.6).

i:'

(CATERPlLLAR C-6.6) (dodaten vbava).

tlana 370

Vmna oleje / olejovho filtru dieselovho motoru,

*fi

Strana 369

Budete-li pouvatnaftu s obsahem sry nad


0,3 hmot. 7o, provdjte vmnu oleje
v kratchintervalech. Viz provozn nvod vrobce
motoru.

!
!

Vmna vzduchovho filtru dieselovho motoru.


Vmna bezpenostn patrony vzduchovho filtru
dieselovho motoru.

:.: *'r"n*

:'

arn

Strana 38t

Po pti vmnch vzduchovho filtru dieselovho

motoru nebo kad2 roky.

kontrola

nastaven ventil dieselovho motoru.

- Nechte provst jen v autorizovanm servisu,

Nastavenvleventilu po prvnch 500 hodinch


provozu. Pot nastaven po 500,2 500, 3 500
a kadch dalch1 000 hodinch provozu. Ron
intervalodpad.

tr
tr

!
!
!

Vmna oleje v rozvodovce


Vmna oleje v pevodovce hnan npravy.
Nastaven (vech) emen.

.i

Stran* 387

,il.

51r"nn u*n

;,

Str*na 393

]i}i trana 393

Nastaven (vech) etz.

Strana 434

Vmna vzduchovho filtru kabiny.

!iiF,,

${1ap6 441

Vyitnifiltru cirkulujchovzduchu v kabin.

l"\ tr*na 441

t]

Vyitnagregt na stee kabiny.

i, trana 442

tr

Kontrola nasycen vlhkost chladic kapaliny


klimatizace.

.i.t. Strana 443

n
tl

Vmna oleje / olejovho filtru / sacho filtru


vtracho filtru hydraulickho systmu.

kontrola nastaven mlticho koe.

Strana

Dalkontrola nastaven mlticho koe po


zachycen cizho tlesa nebo jinm nadmrnm

Strana 183

1S1

zateni.

360

Kontrola pepravn polohy vsypnku zsobnku

{i|,.l

'run*

OUU

zrna.
Namazn mazacch mst 500 h vlevo.
Namazn mazacch mst 500 h vpravo,

i3. Strana 473


l.+,i}i

trana 474

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

g drzba

9.3 lntervaly drby


,l49-002

\---l

143058-001

9.3.Po kadch 000 provoznch hodinch

arZUov prce
kontrola

nastaven ventil dieselovho motoru.

- Nechte provst jen v autorizovanm servisu.

Nastavenvleventilu po prvnch 500 hodinch


provozu. Pot nastaven po 1 500, 2 500,3 500
akadch dalich 1 000 hodinch provozu.

9.3.12Kad2 roky
Udrbov prce

Vmna hadic chladic kapaliny.

tr

Vmna hadic nasvn vzduchu,

!
!

i.,
l]l

Strana 378
trana 382

Vmna brzdov kapaliny.

- Nechte provst jen v autorizovanm servisu,

Vmna chladic kapaliny klimatizace.

- Nechte provst jen v autorizovanm servisu.

Kontrola hasicho pstroje.

.+, Strana 456

9.3.13 Kadch 5let

ar*ove prce
Vmna chladic kapaliny vodnho chladie.

'*:

Strana 374

9.3.4 Po sklizni
arov prce

t]

Vyputn kondenzovan vody v pedistiipaliva

Vyputn zkondenzovan vody na pedistii

Kontrola smovacho pomru chladic kapaliny.

tr

(standardn vbava).

paliva (dodaten vbava).

Vyitnlab
nek

AVERo 240 l

ii

Strana 36

,'', Strana 373


|!: 51ru,,,* uuo

,.=. trana 454

Vyitnzsobn ku zrna

00 0291 256 4 - BA

,:*'. $trana 33

160 - 0212012

361

g orzua

9.7 Pohony
149-002

9.7 Pohony
9.7.1 Schma pohonu vlevo AVERO 240

126894-003

l 160

Oznaeni
R01

Pohon adaptru 2. stupe

RO2a

Pohon adaptru 1. stupe (AVERO 240)

RO2b

Pohon adaptru 1. stupe (AVERO 60)

R03

Pohon mlticho stroji

R04

Pohon vyprazdovn zsobnku zrna

R05

Hydraulick jzdnpohon

R06

Pohon istichostroj1. stupe

R07

pohon ventiltoru

R08

Pohon stovskn 2. stupe

R09

Pohon vytsadel

R10

Pohon intenzivnch vytsadel

R11

Pohon rozmetadla slmy

R2

Pohon kompresoru klimatizace

R15

Pohon pedurychlovae (AVERO 240)

R16

Pohon hydraulickch erpadel pihne

= obrtkot4buben,

00 0291 256 4 - BA

AVERo

'1.

stupe

hnac hidel vytsadel, R

240

160 - o2l2012

hnaci emen, M = motor

393

g orzna
9.7 Pohony
149-002

126895_004

9.7.2 Schma pravho pohonu AVERO 240 l 160

Omeni
R40

Pohon ezaky slmy 2, stupe

R41

Pohon ezaky slmy 1. stupe

R42

Regulan pohon mlticho bubnu

R43

Pohon motoru, pohon ventiltoru, CAT C-6.6

K55

Pohon vyprazdovn zsobnkuzrna 2. stupe

K56

Pohon plnicho nekovhodopravnku zsobnku zrna

K57

Pohon neku na hrabky

K58

etzov pohon mlticho bubnu

394

00

029 2564- BAAVERo

240

l 160-0212012

g drzba
9.7 Pohony

9.7.3 Nastaven emenu (R01)

Strojvypnte a zajistte.

.,,,,.,

31660-001

trana 112

545

2428-0o1

VARoVANl!
Nebezpe pimknut pi montnch
pracch.
Rozdrcen konetin.

Nepibliujte konetiny k nebezpenm


oblastem.
Pouijte vhodn nad.

Povolte matici(1).
Otenm matic (2) a (3) napnte emen.
Matice (2) a (3)dothnte proti sob.
Dothnte matici (1).

Utahovac moment =130 Nm


Proved'te zkuebn chod a zkontrolujte napnut
emenu.

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

395

g drzba

9.7 Pohony

AVERo,t60

144504_001

548

Napt emenu nelze dodaten run sedit.


Aby se zabrnilo zvenmuopoteben emenu, je
teba nastavit veden emenu.

Stroj vypnte a zajistte.

Pi napnutm emenu nastavte rozmry (X), (Y),


a (Z) mezi hbetem emenu a jeho vedenm.
Vzdlenost (X) = g - 10 mm (v mst c)
Vzdlenost (Y) = 1- 5 mm (v mst G)
Vzdlenost (Zl = S - 7 mm (v mst D)
Dothnte vechny rouby.

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

,*:

51r"o*

Povolte veden emenu (1) a (2).


Pitlate napnackladku pevn proti
emenu (R02),

'''

397

orzna

.!!iiii,'=

9,7 Pohony

ll,'
,l49-002
126898_002

9.7.5 Nastaven emenu (R03)

31724-oo7

Strojvypnte a zajistte,

*.

trana 1J2

U tohoto emenu nelze napt emenu dodaten

run sedit.

Aby se zabrnilo zvenmu opoteben emenu, je


teba nastavit veden emenu.

Ochrann zaizeni (1) mus bt v kloubu (2) lehce

Pitlate napnackladku pevn proti

398

pohybliv.

emenu (R03).
Pi napnutm emenu nastavte rozmry (X), (Y),
a (Z) mezi hbetem emenu a jeho vedenim.
Rozmr (X) = s mm (u A, B a F)
Rozmr (Y) = 1s mm (u A, B a F)
Rozmr (Zl= s,7 mm (u C, D a E)
Dothnte vechny rouby,

00 029,1 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

9 Udrba
9.7 Pohony

\--,/

9.7.6 Nastaven emenu (R04)

o@o

Stroj vypnte a zajistte.

:l;'

31753-oo2 550

trana 112

U tohoto emenu nelze napt emenu dodaten


run sedit.

Aby se zabrnilo zvenmuopotebenemenu, je


teba nastavit veden emenu.

Pitlate napnac kladku pevn proti


emenu (R04),
Pi napnutm emenu nastavte rozmry
mezi hbetem emenu a vedenm,

fi)

a (Y)

Rozmr(X)=5mm

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - o2l2012

Rozmr (Y) = 10 mm
Dothnte vechny rouby.

399

g orzna
9.7 Pohony
14g-o02
126900-002

9.7.7 Nastaven emenu (R05)

- ir"j;;i;" r;i"tct". , tlana

31764. 004

1l2

VARoVN!
Nebezpe pimknuti pi montnch
pracch.

Rozdrcen konetin.

Nepibliujte konetiny k nebezpenm


oblastem.
Pouijte vhodn nad"

Povolte matici (2) tak, aby trubka (6) mla jet


trochu vli vidrku (4).
Zkontrolujte vzdlenost (X} = 200*10 mm.

Ppadn povolte rouby (3) a matice (5).


Matkou (5) nastavte hydraulick erpadlo, dokud
nen dosaeno rozmru (X). Dbejte na to, aby
trubka (6) pi nastavovn mla vdy k drku (4)
vli,

Dothnte rouby (3) a zajistte maticemi (5).


Uthnte protisob trubicivlce (1) a matici (2),
Dbejte na to, aby trubka (6) na dk (4) tsn
dolhala.
Provedte zkuebn chod a zkontrolujte napnut
emenu,

400

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - o2l2012

g orzna
9.7 Pohony
149-oo2

\_,

126901 -002

9.7.8 Nastaven emenu (R06)

318o9-o03 553

Stroj vypnte a zajistte, ,,. Strana 112

2428-001

VARoVANl!
Nebezpe pimknut pi montnch
pracch.
Rozdrcen knetin.

00 0291 256 4 - BA

AVERo 240 l

160 - 02l2o12

Nepibliujte konetiny k nebezpenm


oblastem,
Pouijte vhodn nad.

Povolte matice (2) a (3).


Napnac kladku (1) zatlate nahoru a matici (2)
umstte na doraz.
Dothnte matici (3).
Proved'te zkuebn chod a zkontrolujte napnut
emenu.

401

g drzna
9.7 Pohony

iii"iliii

lX]]|'

rii
149-002

9.7.9 Nastaven emenu (R07)

Strojvypnte a zajistte.

i*"

32o59-oo1 554

Strana 1l2

Nastavte emen (R07) podle servisn pruky.


Pi nedostatenmnapt emenu:

4o2

Vymte emen zanov,


Zkontrolujte stykov plochy emenice na
opotebena v ppad poteby vymte emenici
za novou.
Proved'te zkuebn chod a zkontrolujte napnut
emenu.

00 0291 256 4 - BA

AVERo 240 l

160 -o2l2012

g orzoa

9.7 Pohony

149402
126903-002

9.7.0 Nastaven emenu (R08)

iii"vp"ci;; r;ji;di;. ,,],' ii-"'iTz

"

555

Povolte upnacroub napnacho vleku (1).


Otenm matic (2)a (3)napnte emen (R10).
Matice (2)a (3)dothnte proti sob.
Uthnte upnacroub napnacho vleku (1).
- Utahovac moment = 130 Nm
Proved'te zkuebn chod a zkontrolujte napnut
emenu.

Provedte zkuebn chod a zkontrolujte napnut


emenu.
556
23a42-oo1

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 02l2o12

403

g orzna
9.7 Pohony
,l49-002
,l26904-002

9.7.11 Nastaven emenu (R09)

557
a za;isteie. ,.,u ti*n;'i:;"
sii;
"vp"tte
Povolte upnacroub napnacho vleku (1),
Otenm matic (2) a (3) napnte emen (R09).
Matice (2) a (3) dothnte proti sob.
Uthnte upnacroub napnacho vleku (,1),
- Utahovac moment = 40 Nm
Provedte zkuebn chod a zkontrolujte napnut

emenu.

404

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - o2l2012

g droa

9.7 Pohony

149_002
126905-002

9.7.12 Nastaven emenu (R10)

30029-002

559

r"jirit". ," trana 112


"
Povolte upnacroub napnacho vleku (1).
Otenm matic (2)a (3) napnte emen (R10),
Matice (2) a (3) dothnte proti sob.
Uthnte upnacroub napnachovleku (1).
Utahovac moment = 40 Nm
Provedte zkuebn chod a zkontrolujte napnut
irojuvpnei"

emenu.

560

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

405

garzoa
9.7 Pohony
149-002
13545a-002

9.7.13 Nastaven emenu (R11)

stro1 vypnte a

zajisite. ''',., *rr***

561

iiT"

40622-001

NEBEzPt
:

Pi uvolnn pruin mohou bt vymrtny:,dly.


Hroz tk porann.

.'

Pesn dodujte nsledujlci pokyny,

Povolte matice (1) a (2).

562

406

Zkontrolujte vzdlenost (X) = 35 mm,


Ppadn nastavte maticemi (1) a (2).
Matice (1) a (2) dothnte proti sob.
Provete zkuebn chod a zkontrolujte napnuti
emenu.

00 0291

2564- BAAVERo

240

l 160-0212012

g orzna

9.7 Pohony

149-002
126906-002

9.7.14 Nastaven emenu (R12)

SiiojvvpnOt",";i.ii",,rlr.

ai;;;a';T"

563

Otenm matic (2) a (3) napnte emen (R12).


Matice (2) a (3) dothnte proti sob.
Proved'te zkuebn chod a zkontrolujte napnut
emenu.

00 0291 256 4 - BA

AVERo 240 l

160 - 0212012

407

g orzoa
9.7 Pohony
149-002
1269,11-oo2

9.7.16 Nastaven emenu (R16)

strojvypnte

",ai.iot".

,,.

ai;";;';#"

567
,l69-001

NEBEZPE!
Pedepnut zsobnky energie (pruina,
tlakov ndoba, hydraulick vlec).
Smrt nebo k zrann.

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

Prce na zsobncch energie sm


provdt jen poven odbrn dlna.

Povolte roub (4).


emen (R16) upnte maticemi (1'1a (2) k roubu
s okem (3).
Matice (1) a (2) dothnte proti sob.
Uthnte roub (4).
Provete zkuebn chod a zkontrolujte napnut
emenu,

409

g orzoa
9.7 Pohony

i!*lll*|,

9.7.17 Demont emenu (R40)

,
\\Q,./)

Stro1 vypnte a

Demontujte emen (R41). ijlli Strana 413

[llr
I

41o

32227-002

zajistte.

.::;}l

O=nament ,
| "r"n

568

trana 112

l,,

(RaO) a emen (R41) se uvolni

souasn.

Odroubujte napnac vleek (7).


Sejmte emen (R40).

00 0291

2564- BAAVERo

240

l 160-0212012

g arzaa
9,7 Pohony
149-002

12691 3-002

9.7.8 Mont emenu (R40)

Stroj vypnte a zajistte,

,#. trana

NEBEZPE|,

32227-002

569

112
40622-001

,'
,

P uvolnn pruin mohou bt vymrtnv dil.

Hzt* porailni,

pen dodujte nsledujc pokyny.

Nasate emen (R40).


Piroubujte napnacvleek (7),
Namontujte emen (R41).
Strana 415

''

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

411

g orzna
9.7 Pohony
149-002
l26915-002

9.7.20 Demont emenu (R41)

@
"f'
o-.2

Stroj vypnte a

zajistte. *.: trana

32227-002

112

r3r.u slmy po.iut" pl# ;ili; ar. iiii


odstavenezaky zprovozu, ::j} Stran* 29l

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

4,13

g orua
9,7 Pohony
149-002
66380-001

VARoVN!
Nebezpepimknut pi montnch
pracich.
Rozdrcn konetin,

Npbliujte konetiny k nebezpenm


oblastem.

Sejmte emen (Ra1) z emenice (8).


Matici M12 odeberte palubnm nadm a na
pozici (A) naroubujte akzazen.Pak
napnacvleek (4) zatlate dol. Sejmte

573

emen.

Sejmte emen (Ra1) z emenice (1).


Odroubujte hadicov veden (2) a na obou
stranch uzavete ztkou.

\,
-

lvotn prosted!

}1Vytkajcolej zachyt'te

a ekologicky

' zlikvidujte.

574

414

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

g drzba

9,7 Pohony
149-oo2

9,7.21 Mont emenu (R41

126916-002

@
"}'

.\/z

Strojvypnte a zajistte.

g2227-oo2

='

trafia 112

575

Nasad'te emen (R41) na emenici (1).


Piroubujte hadicov veden (2),

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

415

g orzoa
9.7 Pohony
149-002
66380_001

VARoVNi!
Nebezpe pimknuti pi montnch
pracch.

Rozdrceni konetin.
.',. Nepfibiujte konetiny

knebezpenm

oblastem.
Zkontrolujte emen (R40) emen (RaO) mus bt
577

nasazen na vechny emenice, napnac


a vratn vleky, emen ppadn nasadte.
,l".,, trana 411

Nasad'te emen (R41) na emenici (8)a napnac


vleek (4).
Napnac vleek (4) zatlate dol, Matici M12 na
pozici (A) odroubujte a pak napnac kladku (4)
pomalu nastavte nahoru. Ulote matici
k palubnmu nad.
126917-oo2

9.7.22 Nastaven emenu (R4)

32307-0o2

416

00 0291 256 4 - BA

AVERo

24o

578

160 - 0212012

g oroa
9,7 Pohony
149_002

_ iiq

"rp;i; ".ji.ici".

NEBEZPEi

*',

#;-; i1'
40622-001

Pi uvo|nn pruin mohou bt vymrtny d|y.

Hrozitk porann.

Pesn dodrujte nasieajici.pokyny.

579
15743-005

9.7.23 Demont emenu (R42)

Nastavte pruinov vlec (3):


Nastavte matice (a) a (5) tak, aby konce obou
mrek (6) byly bez vle za sebou.
Dlka pruiny = 138 mm
Matice (4) a (5) dothnte proti sob.
Proved'te zkuebn bh a zkontrolujte napt

emenu.
1

26918-003

32683_001

00 0291 256 4 - BA

AVERo 240 l

160 - 02l2o12

580

417

g drzba
9.7 Pohony

zajistte.

Strana 1'12
Mlticbuben seid'te na nejniotky.

Strojvypnte a

NEBEzPE!
Nebepeseven pedepnutmi dly.
Nsledky: mrt nebo tk zrann

*
581

,"

Nikdy nesahejte rukama mezipedepnut


dly.
Pouvejte speciln nad.
Vyhbejte se nebezpenoblasti.

Odroubujte ochrann obtoen( ).


Sejmte emen (Ra1) z emenice (2).

23399_002

i}Irana 4'l J

2x speciln nastioj (), e. rrro 0o 0236 o' o)


naroubujte skrz zvitov otvory pedn poloviny
emenice.
Zaroubujte 2x speciln nstroj (3), dokud nen
regulanpohon pln rozepen.
Sejmte emen (R42). Strana 417

582

418

00 0291 256 4 - BA

AVERo 240 l

160 - 0212012

\-/

g orzna

9.7 Pohony

149-oo2

\_,

1269,19-002

9.7.24 Mont emenu (R42)

- ii"i;ri;;.;ii;, ,r.; i;;;"d

583

11358-001

UPOZORNN!
Pouitneschvlench nhradnch dil nebo
maziv.

Pokozenstroje nebo zvenopoteben.

Nrradn dly nebo maziva mus


odpovdat minimln technickm
poadavkmvrobce stroje!
Doporuujeme pouvatnhradni dly

a maziva CLAAS,

NEBEZPE',

5602_00,|

Nebezpe eeven pedepnutmi dly.


Nsledky: sm nebo tk zrann

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

Nikdy nesahejte rukama mezi pedepnut


dly.
Po,uvejtspecilni nadi,
Vyhbejte se nebezpenoblasti.

419

g drzba
9.7 Pohony
149-002

,ri,i;;

plochy emenic vyistte oJ


mastnoty a rzi.
Zathnte emen (R42) pevn mezi poloviny
emenice a vyroubujte speciln nad (3).
Regulan pohony pootote asi o 2 otky.

584
23400-003

9.7.25 Nastaven emenu (R42)

Strojvypnte a zajistte.

T9_9"o_o,
.,.,l,,,

585

trana 112

Namontujte emen (R41). Strana 415


Naroubujte ochrann obloen (1 ).
Proved'te regulaci regulanhopohonu tam a zpt
a pak zkontrolujte napnut emenu.
Nastavte otky mlticho bubnu. ,=, Strana 276

586
23399-002

420

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 02l2o12

g drzba

9.7 Pohony

9.7.26 Demont emenu (R43)

StroJ vypnte a

zajistte,

12692,1-002

Strana 112
5602

NEBEzPEcIl
Nebezpe seven pedepnutmi dly.
Nsledky: smrt nebo tkzrann

587
32871-oo1

Nikdy nesahejte rukama mezi pedepnut


dly.

Pouvejtespeci|n nad,
Vyhbejte se nebezpenoblasti.

Nasad'te vhodn nstroj v mst (1). Napnk


klnovhoemenu (2) zatlale zpt proti sle
pruiny a emen (R43) sejmte z klnov
emenice.

Napnk klnovho emenu (2) ved'te pomalu zpt.

588
32872-oo1

589

590
32874-00,|

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 02l2o12

421

g orzoa
9.7 Pohony

=a =a:

.'.,

9.7.27 Mont emenu (R43)

Strojvypnte a zajistte. ;;;i, tran* 112

UPozoRNNi!
Pouitneschvlench nhradnch dlnebo
maziv.

Pokozenstroje nebo zvenopoteben.

591

Nhradndly nebo maziva mus


odpovdat minimln technickm
poadavkm vrobce stroje!
Doporuujeme pouvatnhradn dily
a maziva CLAAS.

32871-001
5602-001

NEBEzPE!
Nebezpe seven pedepnutmi dly,
Nsledky: smrt nebo tk zrann

Nikdy nesahejte rukama mezi pedepnut


dly.
Pouvejtespeci|n nad.
Vyhbejte se nebezpenoblasti.

Drky nebo kluzn plochy emenic vyistte od


mastnoty a rzi.
Nasad'te vhodn nstroj v mst (1). Napnk
klnovhoemenu (2)zatlate zpt proti sle
pruiny a emen (R43) nasad'te.
Napnk klnovhoemenu (2) ved'te pomalu zpt.

594

422

00 0291 256 4 - BA

AVERo

24o

160 - 0212012

g drzba
9.7 Pohony

9.7,28 Nastaven emenu (R43)

126923-002

Nastaven emenu nen mon.


Napnut emenu se provede automaticky napnkem,
Napnk emenu se ned sedit.

Stroj vypnte a zajistte, .:]]|] Strana 112

Je-li napt emenu pli slab, emen a/nebo


napnk vymte.

9.7.29 Demont etzu (K55)

Stroj vypnte a

zajistte.

Strana 112
2428-oo1

VARoVANl!
Nebezpe pimknut pi montnch
pracch.
Rozdrcen konetin,

Nepibliujte konetiny k nebezpenm


oblastem,
Pouijte vhodn nad.

595
32761-002

Povolte napnacsegment (1 ).
Rozpojte zmek etzu aetz (K55)sejmte.

596
32762-002

00 0291 256 4 - BA

AVERo 240 l

160 - 0212012

423

g orzna
9.7 Pohony
149-002

9.7.30 Mont etzu (K55)

Strojvypnte a zajistte.

126925-002

trane 112
11358-001

UPOZORNN!
Pouitneschvlench nhradnich dlnebo
maziv.

Pokozen strcje nebo zvenopotebeni,

597

Nhradndily nebo mazia mus


odpovdat minimln technickm
poadavkmvrobce stroje!
Doporuujeme pouvatnhradn dly

amazivaclA/{s.

2428-001

VARoVANll
Nebzpepimknut pi montnch
pracch.
Rozdrcen konetin.

O-

18
,15M_001

Nasad'te etz (K55) a pilote zmek etzu (1).


Pozor,,Uzaven strana zmku etzu () mus
ukazovat do smru pohybu (L)!

Nastavte etz

9.7 .31

Nepbliujte konetiny k nebezpenm'


oblastem.
Pouijte vhodn nad,

(K55).

Strana 424
126926-oo2

Nastaven etzu (K55)

Strojvypnte a zajistte.

..

trana 1l?
2428-001

VARoVNi!
Nebezpe pimknut pi montnch
pracch.
Rozdrcen konetin,

nahaznanrim
Nepfi:bliujte koetiny klz nebezpenm

Fouijte vhodn nad,

(a{inrr

oblastem.

a57-oo2

Zkontrolujte naptetzu tlakem palce uprosted


voln vtve.
Rozmr (X) mus b,t pi malm zatenzaten
vtve 2 %o vzdlenosti mezi osami etzovch kol.
Pklad:

Namen vzdlenost mezi npravami200 mm


200 mm: 100 (%)

x2

(o) =

4 mm

Rozmr(X)=4mm

424

00

029 256 4 - BA AVERo

240

160 - 0212012

g orzba

9,7 Pohony

,l49-002

Povolte napnacsegment (1).


etz (K55) napnacm palkem (1) napnte
a uthnte.
Utahovac moment = 40 Nm
Proved'te zkuebn chod a zkontrolujte napnut
etzu.

600
126927-oo2

9.7.32 Demont etzu (K56)

StroJ vypnte a

zajistte.

Strana 112
2428-oo1

VARoVANl!
Nebezpe pimknut pi montnich
pracch,
Rozdrcen konetin.

60

Nepibliujte konetiny k nebezpenm


oblastem.
Pouijte vhodn nad.

Odroubujte zakrtfii (1) a sejmte.

602

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 02l2o12

425

:iliiil

g orzoa
9.7 Pohony

13

Povolte napnac kolo (1).


Rozpojte zmek etzu aetz (K56) sejmte.

603
32823-oo1

9.7.33 Mont etzu (K56)


- Strojvypnte a zajistte, ,lii" trana 112
11358_001

UPozoRNNi!
Pouitneschvlench nhidnich dlnebo
maziv.

Pokozen stroje nebio zvenopoteben.

Nhradn dily nebo maziva rnUs

lffi.lrffi*;T,*,
a maziva

CLAAS.

32822-001

vARoVNi!
Nebezpe pimknuti pi montnch

pracch.
' Rozdrcsn konetin.
- Nepibliujt, konstin k nebezpenm
]

O-

,,,,

oblastem.

Nasate etz (K56) a nasad'te zmek etzu (1).


Pozor: Uzaven strana zmku etzu (1) mus
ukazovat do smru pohybu (L)!
Strana 426
Nastavte etz

605

18
,554_001

(K56).

9.7.34 Nastaven etzu (K56)

426

Stroj vypnte a

zajistte.

00 0291 256 4 - BA

i]],i-

AVERo

Strana 112

240

160 - 0212012

g orna

9,7 Pohony

149-0j2
2428-0o,|

VARoVANl!
Nebezpepimknut pi montnch

pracich.

Rozdrcen

606
857-002

konetin.

Nepiblir:jte konetiny k nebezpenm

Pouijte vhodn nad.

Zkontrolujte naptetzu tlakem palce uprosted


voln vtve.
Rozmr (X) mus bi pi malm zatenzaten
vtve 2 %o vzdlenosti mezi osami etzovch kol.
Pklad:

Namen vzdlenost mezi npravami 200 mm


200 mm: 00 (%)

x2

(o/o) =

4 mm

Rozmr(X)=4mm

Povolte napnac kolo (1).


etz (K56) kolem napnacho etzu (1) napnte
a uthnte.
Utahovac moment = 40 Nm
Proved'te zkuebnchod a zkontrolujte napnut
etzu.

607
32823-001

Naroubujte kryt (1).

608

00 0291 256 4 - BA

AVERo 240 l

,160

- 0212012

427

g orzoa
9.7 Pohony

9.7.35 Demont etzu (K57)


- StroJ vypnteazajistte. ..l;, Strana 112

126930-002

2428-001

VARoVANl!
NbCzpepimknut pi :mntnich
Rozdrcen konetin.
:

Nepibtiujte konetiny:k nebeZpenm

Poijthodn :nad.

oblagtem,

,,,,:,:

609
17339-001

Odroubujte zakryt (1) a sejmte.

60
32742-00,|

Povolte napnac kolo (2).


Rozpojte zmek etzu aetz (K57) sejmte,

61

428

00 029,1 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

g drzba

9.7 Pohony

126931-002

9.7.36 Mont etzu (K57)

Stro1 vypnte a

zajistte,

Strana i12
1,1358-001

uPoZoRNENIl
Pouitneschvlench nhradnch -dlnebo
maziv.

Pokozenstroje nebo zvenopoteben.

612

Nhradndly nebo maziva mus


odpovdat minimln technickm
poadavkm vrobce stroje|
Doporuujeme pouvatnhradn dly
a maziva CLAAS,

17337-oo1

2428-001

VARoVANi!
Nebezpe pimknuti pi montnch
pracch.
Rozdrcen konetin,

O-

Nepibliujte konetiny k nebezpenm


oblastem.
Pouijte vhodn nad.

Nasad'te etz (K57) a nasadte zmek etzu (1),


Pozor:Uzaven strana zmku etzu (1) mus
ukazovat do smru pohybu (L)!
Nastavte etz
Sirana 429

613
1554-oo1

(K57),

126932-002

9.7.37 Nastaven etzu (K57)

Stroj vypnte a

zajistte.

*i:il

trana 112
242a-oD1

VARoVN!
Nebezpe pimknut pi montnch

-:ffi;i;;:'[,.*iny
k nebezpeenm

614
a57-oo2

oblastem.
Pouijte hodn nad.

Zkontrolujte napt etzu tlakem palce uprosted


voln vtve.
Rozmr (X) mus b,t pi malm zatenzaten
vtve 2 %o vzdlenosti mezi osami etzovch kol.
Pklad:

Namen vzdlenost mezi npravami200 mm


200 mm: 100 (%)

x2

(o) =

4 mm

Rozmr (X)= 4 mm

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 02l2o12

429

g drzoa
9.7 Pohony

, .],

=.=:..i

:,

Povolte napnac kolo (2).


etz (K57) napnacm kolem (2) napnte
a uthnte,

Utahovac moment = 40 Nm
Provedte zkuebn chod a zkontrolujte napnut
etzu.

615

Naroubujte kryt

()

616
32742-001

9.7.38 Demont etzu (K58)

Strojvypnte a zajistte. 1,1 trana 112

Rozpojte zmek etzu aetz (K58) sejmte.

Povolte matici (1).


Povolte matice (2) a vyroubujte zptky, a bude
emen (K58) uvolnn,

617

430

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - o2l2012

g orzna

9.7 Pohony

128770-002

9.7.39 Mont etzu (K58)

Strojvypnte a

zajistte,

trana 112
,l1358-001

UPozoRNNi!
Pouitneschvlench nhradnch dlnebo
maziv,

tttt!]]]i]]

ffi

Pokozen stroje nebo zvenopoteben.

,?

618
126797-oo,|

O-

Nhradn dly nebo maziva mus


odpovdat mnimln technickm
poadavkmvrobce stroje!
Doporuujeme pouvatnhradn dly

a maziva CLAAS.

Respektujte poadovanotky mlticho bubnu.


Viz nastaven otek mlticho bubnu (etzov
pohon mlticho bubnu). Strana 277
Nasate etz (KSB) a nasad'te zmek etzu ('1).
Pozor. Uzaven strana zmku etzu ('1) mus
ukazovat do smru pohybu (L)!
Nastavte etz (K58). .'=, trana 431

69
1554-001

9.7.40 Nastaven etzu (K58)

Stroj vypnte a

zajistte.

{.

. Strana l12

Zkontrolujte napt etzu tlakem palce uprosted


voln vtve.
Rozmr (X) mus b pi malm zatenzaten
vtve 2 %o vzdlenosti mezi osami etzovch kol.

Namen vzdlenost mezi npravami425 mm


425 mm:100 (%)

Rozmr (X)

x2

(%) = 8,5 mm

8,5 mm

620
857-oo2

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 02l2o12

431

g orzna
9.7 Pohony

ffi-iiiil;i

li ,

Povolte matici (1).


Utahovnm matic (2) napnte etz (K58).
Dothnte matice (2) protisob.
Dothnte matici ('l),

Utahovac moment = 130 Nm


Provete zkuebn chod a zkontrolujte napnut
etzu.

126796-00,1

432

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - o2l2012

g orzna

9.11 Vkldacagregt

9.1 Vkldac agregt


9.11.1 Nastaven vkldacch etz

StroJ vypnte a

zajistte,

Strana 112

Pro nastaven vkldacch etz je nutn, aby pedn


vlec byl v poloze pro obil.

Nastavte vku vkldacch etz,

stran 1/3
Zkontrolujte zepedu naptvkldacch etz (1).
S namontovanm adaptrem zkontrolujte napt
vkldacch etz klapkami (2) na vkldacm

kanle.
Vkldac etzy jsou sprvn nastaveny, kdy se tet
a tvrt vkldac lita zepedu lehce dotk
d n a/kl uzn ic vkl dac ho kan l u.
643

Nastavte v ppad poteby vkldac etz.


Nastavte vkldac etz.
Povolte matice (1) a (3) na obou stranch.
Nastavte matici (2) tak, aby byly etzy na obou
stranch stejnomrn napnut.
- Po napnut matici (1) a (3) po obou stranch
dothnte.

Zavete klapky.

644
35408-001

9.11.2 Nataven vkldacho etzu tec kluzn

spojky

Stro1 vypnte a

zajistte.

tr*na 112

Tec kluzn spojka (1) zajit'uje vkldac etz proti


peten.

41 001

-001

Oznmen!
Cnynelici odborn zna|osti pi opravch
a drb.
Pokozeni stroje,

* Prc ha tomto

dle smi provdt jen


poven odbom dln.

35409-001

645 -

roubyneutahujte pli siln, aby se tec kluzn


spojka nezablokovala a aby nevypadla pojistka.
provedte nastaven kluznho mementu na
studen tec kluzn spojce.

Moment prokluzu

444

00

430 Nm

30 Nm

029 256 4 - BA AVERo

24o

160 - 0212012

g orzna

9.,12 Separace
149-002

9.2 Separace
126946-002

9.12.1Kontrola clony

Vkov staviteln clona (1) za obracecm bubnem


zachycuje i posledn rozstikovanzrna a vede je
dopedu na vytsadlo.

U opoteben nebo pli vysoko nastaven clony jsou


rozstikovanzrna vrhna pli daleko dozadu na
vytsadlo a nenje ji mono vas oddlit.
(1) je vidt pes klapky (2) na lev a prav
stran stroje,

Clona

zajistte.

Strana 1,12
Zkontrolujte, zdaje stav clony bezvadn, a v
ppad poteby ji vymte.
Strojvypnte a

648

446

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

9 Udrba

9,14 Dopravazrna

9.14 Dopravazrna
126954-003

9.14.1 Nastaven etzu dopravnku hrabk

Stroj vypnte a

zajistte,

Strana 112

Zkontrolujte naptetzu dopravnku hrabk (1)


pi oteven klapce (2).
etz dopravnku hrabk je sprvn nastaven,
jestlie desky pro dopravu nedrhnou na acht
dopravnku a etz na spodnm etzovm kole bon
lze jet rukou posunout.

V ppad poteby seid'te etz dopravnku


hrabk.

652
Nastavte etz dopravnku hrabk,
roub(1) na obou stranch povolte,
roub(2) povolte a uvolnte etz (K57),
Matku (3) nastavte tak, aby byl etz napnut.
Po napnut roub (1 ) na obou stranch

uthnte,

Nastavte etz (K57).


Klapku zavete.

trana 4*

653

654

9.14.2 Nastaven etzu dopravnku zrna

452

Strojvypnte a zajistte.

00 0291 256 4 - BA

'i:

AVERo

126955_002

trana 112

240

160 - 0212012

g oroa

9.14 Dopravazrna

149-002

Zkontrolujte napt etzu dopravnku zrna (1) pi


oteven klapce (2).
etz dopravnku zrna je sprvn nastaven, jesttie
desky pro dopravu nedrhnout na acht dopravnku
a etz na spodnm etzovm kole bon lze jet
rukou posunout,

V ppad poteby seidte etz dopravnku zrna

Vstupte do zsobnku

655

zrna.

ll

l:, trana 21S

Nastavte etz dopravnku zrna.


- Povolte roub (,1).
- Matice (3) na obou stranch povolte.
- Odroubujte ochrann kryt (a) a zkontrolujte
etz plnicho neku.

UPOZORNN!
tVlaximln napt etzu je pekr:oeno.

Pokozen stroje,

656

Zkontrolujte napt etzu plnicho


nekovho dopravnku.
Pp. etz plnicho nekovho
dopravnku ped napnutm etzu
elevtoru zrna povolte,

Pestavenm matic (2) napnte etz.


Po napnut uthnte roub ('l) a matice (2).
Pp. napnte etz plnicho nekovho
dopravnku napnacm hranolem a uthnte

roub,
Piroubujte ochrann kryt (a) a dbejte na
utsnn.
Matice (3) na obou stranch uthnte.

Opuste zsobnk.7ng.

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 02l2o12

':!,:,,:|",

trana 210

453

ozoa

9,16 Mazac pln

149-oo2

9.16 Mazac pln

9.6.1 Mazaci msta - 0 h vlevo

126977-oo2

oh

1l

Rozdlte tuk, vcekrt aktivujte vsypnk. Pebyten tuk odstrate.

ezaka slmy

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - o2l2o12

465

ozua

,fil ;iii

9.16 Mazacpln

lll:jijl];
149-002

,l29895401

9.16.2 Mazac msta - 10 h vpravo

oh

i!,

27689-008

466

682

ezaka slmy

00 0291

2564- BAAVERo

240

l 160-0212012

g orzoa
9.16 Mazac pln
149-oo2

129896-001

9.16.3 Mazac msta - 50 h vlevo


:
a:
i]

l
t

J&I
lffi!

Poznmka

Voliteln vbava

00 0291 256 4 - BA AVERO 240

160 - 0212012

467

g drzba

9.6 Mazac pln


149-002
1

9.16.4 Mazac msta - 50 h vpravo

29897-001

5oh
/

127772-004

684

Poznmka
A

468

Voliteln vbava

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - o2l2012

9 Udrba

9,16 Mazacpln

5oh
/
\

/./

\\

\
*#+

d::.
*..
:]...

127771-oo3

685

Poznmka

Namate vnitn stranu etzu.

Retzov pohon mlticho bubnu. Namate vnitn stranu etzu.

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

469

g drzba
9.16 Mazac pln
149-002
129898_002

9.6.5 Mazac msta - 100 h vlevo

ooh

----i

Poznmka

Rozdlte tuk, vcekrt aktivujte regulanpohon.

AVERo

AVERo 240

470

160

00 029,1 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 02l2o12

ozna

9,'l6 Mazac pln

@
',,.

127g57-oo4

687

Pznmka

Pebyten tuk odstrate.

00 0291 256 4 - BA

AVERo 24o l

,160

- 0212012

471

g orzna

9.16 Mazac pln


149-oo2

129899-001

9.16.6 Mazaci msta - 100 h vpravo

ooh

128oo7-oo3

688

Poznmka

472

Regulan pohon mlticho bubnu, Rozdlte tuk, vcekrt aktivujte regulanpohon.

00 0291 256 4 - BA

AVERo

240

160 - 0212012

9 Udrba

9.'16 Mazac pln

149-002

9.16.7 Mazaci msta - 500 h vlevo

29900-0o2

5ooh

128oo8_oo3

689

Poznmka

Pedurychlova

00 0291 256 4 - BA AVERO 240

160 - 02l2o12

473

9 oroa

9.16 Mazac pln


149-0o2

129901-002

9.16.8 Mazaci msta - 500 h vpravo

5ooh
/

g'

Poznmka

Voliteln vbava

ezaka slmy

474

00 0291 256 4 - BA

AVERo 24o l

160 - o2l2012